Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB"

Transkript

1 Styrelsen för Tid 30 maj 2022 klockan 09:30 15:00 Plats Konferensrummet Hökhallen, VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik Protokollsnummer och omfattning Protokoll nr 5, Beslutande Bo Jonsson, ordförande Olof Nimhed, vice ordförande Mikael Carlsson Gert Gotin Bengt Hagersten Bengt Karlsson Lena Segerberg Kjell Torstensson Hans Wretelid Övriga närvarande Torbjörn Svahn, VD Mattias Liedberg, ekonomichef Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät, Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, Johan Ek, arbetstagarrepresentant Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Dan Nilsson, ordförande Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Rickard Wester, sekreterare Protokollet undertecknas av Bo Jonsson, ordförande Rickard Wester, sekreterare Olof Nimhed, justerare 1

2 Ärendelista 30 maj Sammanträdets öppnande 4 73 Val av justerare 5 74 Godkännande av dagordningen 6 75 Godkännande av protokoll från föregående möte 2022/ Ekonomirapport 8 77 Tertialrapport Investeringar Budgetdirektiv Svar på remiss - Budget 2023 och ekonomisk planering för Förslag till taxa för kommunalt avfall fr.o.m Svar på remiss - Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse Svar på remiss - Granskning av ramavtalstrohet AO Stadsnät återredovisar handlingsplan med åtgärder samt affärsplan 85 Investeringsbeslut fibernätsutbyggnad med anledning av beviljat regionalt investeringsstöd Redovisning från utvecklingsdagarna 7-8 april Information om Gamleby värmeverk Information om nya ackumulatortank vid Stegeholmsverket 89 Information om vattentäkt Edsåsen Information om Lucerna avloppsreningsverk

3 91 Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik VD-rapport Övriga frågor Mötet avslutas 30 3

4 72 Sammanträdets öppnande Ordförande Bo Jonsson hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat. 4

5 73 Val av justerare att utse Olof Nimhed till att justera dagens protokoll. 5

6 74 Godkännande av dagordningen att godkänna dagordningen. 6

7 75 Godkännande av protokoll från föregående möte Diarienummer: 2022/30 att lägga protokoll nr 4, till handlingarna. 7

8 76 Ekonomirapport Bakgrund Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för april månad. Rörelseresultatet för månaden uppgår till tkr, vilket är tkr högre än budget. att tacka för informationen. 8

9 77 Tertialrapport Diarienummer: 2022/35 Bakgrund Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnot föredras. Periodens rörelseresultat uppgår till tkr, att jämföra med tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till tkr ( tkr). Periodens resultat för innevarande år har positiv påverkan av omsättning av el både från turbinen och från Elhandel. Ökningen beror främst på det höga prisläget under perioden jämfört med samma period föregående år. Under perioden har även anslutningsavgifter ökat genom inkopplingen av två nya kunder i Gamleby till följd av den fossilfria uppvärmningen. Balansomslutningen uppgår till tkr ( tkr). Ökningen är främst en följd av de stora investeringar som påbörjats eller genomfördes jämfört med föregående period, vilket ökat bolagets redovisade anläggningstillgångar. Bland eget kapital och skulder noteras, jämfört med samma period föregående år, att eget kapital och obeskattade reserver ökat med ca tkr, samt att låneskuld ökat ca tkr jämfört föregående år. För närvarande bedöms de ekonomiska målen i form av avkastning på totalt kapital uppnås vid årets slut och även självfinansieringsgraden. Förslag till beslut att styrelsen fastställer tertialrapport , samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget. Att fastställa tertialrapport , samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget. Beslutet skickas till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Handlingar i ärendet Tertialrapport VMEAB

10 78 Investeringar Bakgrund Omfördelning av beviljade investeringsramar inom total Investeringsram i enlighet med gällande investeringspolicy fastställd 27 nr Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta att: Godkänna omfördelning av kronor från investeringskategorin ledningar till maskinutrustning. Godkänna omfördelning av kronor från investeringskategorin maskinutrustning till mark-/byggnadsinventarier. I enlighet med förslaget till beslut. 10

11 79 Budgetdirektiv 2023 Bakgrund Styrelsen fastställer budgetdirektivet för budgetår 2023 och ger VD i uppdrag att implementera direktivet i verksamheten. Förslag till beslut att styrelsen föreslås fastställa budgetdirektivet för år 2023 I enlighet med förslaget till beslut. 11

12 80 Svar på remiss - Budget 2023 och ekonomisk planering för Diarienummer: 2022/36 Bakgrund och förslag till svar på remissen Majoritetens förslag till budget 2023 och ekonomisk planering för Västerviks kommun, har efter beslut i Kommunstyrelsen remitterats till nämnder och styrelser för yttrande till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bereder ärendet på sitt sammanträde 7 juni 2022, inför kommunfullmäktiges beslut 20 juni Förslaget till svar på remissen har tagits fram av bolagets ledning och avser enbart synpunkter på de delar av remissen som påverkar. Styrelsen för ser positivt på förslaget till ny budget och ekonomisk planering, men vill framföra följande: Avsnittet om Sidan 25 - Bolagets ändamål med verksamhet stycket Övergripande: Bolaget ska verkställa uppdragen i kommunens klimat- och energistrategi och medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen. VMEAB noterar här att bolaget inte ensamt kan eller ska verkställa alla uppdrag i kommunkoncernens gemensamma energi- och klimatstrategi för åren Däremot kommer bolaget att verka för att genomföra koncerngemensamma uppdrag, samt i strategin bolagsspecifika uppdrag. Då energi- och klimatstrategin är ett övergripande kommunkoncerngemensamt styrdokument, kan det ovan angivna stycket tas bort från budget 2023 samt ekonomisk planering för , alternativt kan motsvarande uppdrag ges till samtliga bolag och förvaltningar. Sidan 27 Sista stycket 2:a punktsatsen - Uppdrag - Bolaget ska verka för gemensamma system för ledning, styrning, kvalitet och uppföljning för ökad effektivisering och verksamhetsutveckling inom koncernen. Samma uppdrag finns formulerat i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB: ägardirektiv till respektive bolag, men förekommer endast som uppdrag i budgetdokumentet för 2023 avseende. Förslagsvis skrivs uppdraget in för alla helägda kommunala bolag, alternativt tas punkten bort i budgetdokumentet för. Sidan 27 Sista stycket 3:e punktsatsen - Uppdrag - Samordna fiberinvesteringar med planerade elnätsgrävningar och bygga ut fibernätet inom prioriterade och bidragsberättigade områden. Att samförlägga fiberinfrastruktur där möjlighet ges och i samband med elnätsinvesteringar är bara ett av flera möjliga samförläggningsområden. Andra 12

13 80 fortsättning möjligheter ges vid t.ex. ny- och ombyggnader av vägar, VA-investeringar, fjärrvärmearbeten m.m. Dessutom äger inte VMEAB:s systerbolag Västerviks Kraft Elnät AB elnätet i hela kommunen och samförläggningar sker därför ibland tillsammans med EON m.fl. VMEAB föreslår därför följande alternativ till den 3:e punktsatsen: Samordna fiberinvesteringar med andra infrastrukturprojekt när det är möjligt, vilket förbättrar möjligheterna till att kostnadseffektivt bygga ut fibernätet inom prioriterade och bidragsberättigade områden. Förslag till beslut Att styrelsen för ställer sig bakom förslaget till yttrande till Kommunstyrelsen och att yttrandet enbart avser de delar av remissen som påverkar. I enlighet med förslaget till beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Handlingar i ärendet Missiv Beslut KS Budget 2023 och ekonomisk planering Remiss Remissversion Budget 2023 Sammanställning av förvaltningarnas äskanden vid budgetdagarna 7-8 mars 2022 Kommunstyrelsens ordförandes tillägg till budgetremissen

14 81 Förslag till taxa för kommunalt avfall fr.o.m Diarienummer: 2022/37 Bakgrund Till följd av ökade drivmedelskostnader föreslår Styrelsen för kommunfullmäktige att besluta att taxan för kommunalt avfall höjs från halvårsskiftet Förslag till beslut Styrelsen för Västervik Miljö & Energi föreslås besluta - att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta taxan för det kommunala avfallet enlig bifogat nytt förslag till avfallstaxa. - att den nya avfallstaxan för det kommunala avfallet gäller från och med I enlighet med förslaget till beslut Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Handlingar i ärendet Förslag till avfallstaxa för Västervik kommun från och med

15 82 Svar på remiss - Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse Diarienummer: 2022/38 Bakgrund Kommundirektören har beslutat att remittera Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse till samtliga nämnder och styrelser i Västerviks kommunkoncern för yttrande. Yttranden ska vara Kommunstyrelsens förvaltning tillhanda senast den 29 augusti Förslag till beslut Att styrelsen för ställer sig bakom Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse. I enlighet med förslaget till beslut Beslutet skickas till Kommunstyrelsens förvaltning Handlingar i ärendet Förslag till svar på remiss Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse 15

16 83 Svar på remiss - Granskning av ramavtalstrohet Diarienummer: 2022/39 Bakgrund och förslag till svar på remissen Kommunens revisorer/lekmannarevisorer har med hjälp av Ernst & Young AB (EY) genomfört en revision kring hur Kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolagsstyrelser inom Västerviks kommunkoncern säkerställer en tillräcklig styrning och uppföljning av köptrohet gentemot tecknade ramavtal. Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna, kommunstyrelsen och bolagen delvis säkerställer en tillräcklig styrning och uppföljning av köptroheten. Bedömningen görs mot bakgrund att det saknas systematiska kontroller av köptrohet samt att avtalskatalogen inte kan visa på vilka avtal som gäller för en specifik nämnd/bolag. Genomförd stickprovsundersökning bekräftar uppfattningen om att det finns otydligheter i vilka avtal som bolagen får avropa ifrån. Kommunens upphandlingspolicy fastställer att avsteg från ramavtalen endast får göras i undantagsfall samt att eventuella avsteg ska dokumenteras. Granskarna har inte tagit del av någon dokumentation som förklarar varför det har gjorts inköp utanför ramavtalen. Yttranden ska vara Kommunens revisorer tillhanda senast den 2 september Observera att yttrandetiden är förlängd jämfört med den bifogade missivskrivelsen. (VMEAB) har deltagit i granskningen som EY utfört på uppdrag av kommunens revisorer/lekmannarevisorer under hösten I samband med granskningen har VMEAB svarat på alla ställda frågor, samt överlämnat alla efterfrågade handlingar och annan av EY efterfrågad dokumentation. Bolaget har därefter genom remiss på tjänstemannanivå fått möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i förslaget till rapport. Tyvärr har delar av dessa synpunkter inte beaktats i den slutliga versionen. VMEAB anser att inte alla uppgifter och slutsatser avseende bolagens ramavtalstrohet i den aktuella rapporten helt överensstämmer med verkligheten. En bättre kontroll av innehållet hade kanske gett delvis andra slutsatser. Exempelvis finns sedan många år tillbaka upphandlade ramavtal för alla stora processkemikalieinköp, som självklart följs när leverantörerna klarar av att leverera enligt tecknade ramavtal. Dock har det p.g.a. leveransproblem hos avtalsleverantörer varit nödvändigt att under EY:s kontrollperiod göra direktinköp hos ej upphandlade leverantörer, detta i överenskommelse med den upphandlade ramavtalsleverantören. VMEAB har också skriftlig dokumentation som styrker att så är fallet. Alternativet hade i teorin varit stoppad vattenrening, vilket inte kunnat accepteras. Dessutom 16

17 83 fortsättning har EY gjort en matematiskt felaktig summering av ej ramavtalsupphandlade inköp för VMEAB och VKEN inom kategorierna kemikalier samt skötsel av grönytor. Den andra slutsatsen att det saknas en gemensam kontoplan för VMEAB och VKEN är bara delvis korrekt. Kontoplanen är gemensam, men som en rest från de tidigare förvaltningarna och bolagen som nu ingår i VMEAB, konteras delvis samma produkter och tjänster i olika delar av kontoserien, så en rejäl omstrukturering och förenkling av kontoplanen kommer att genomföras. Då verksamheterna inom VMEAB och VKEN huvudsakligen genomför sina upphandlingar i enlighet med lagen om upphandling i försörjningssektorn, med bl.a. högre direktupphandlingsgränser, borde detta också ha framgått i EY:s rapport. Slutsatser i EY-rapporten att åtgärda samt Västerviks Kraft Elnät AB rekommenderas av EY att: Systematiskt följa upp köptroheten gentemot tecknade ramavtal. Säkerställa att kontering av inkomna leverantörsfakturor sker på ett likartat sätt. Åtgärder VMEAB har ett pågående resonemang med inköpsenheten på Västerviks kommun, som går ut på att komplettera och bygga om avtalsdatabasen i TendSign, som omfattar av inköpscentralen genomförda upphandlingar samt avtal kopplade till dessa upphandlingar. Databasen måste bli komplett och även omfatta upphandlade inköpsavtal gemensamma med Västerviks kommun. VMEAB arbetar vidare för att koppla ihop VMEAB:s avtalsdatabas i TendSign med avtalsdatabaserna hos ADDA samt SINFRA. Detta vet vi inte ännu om det är möjligt, men är en ambition på sikt. Direktupphandlingar kan inte längre hanteras i TendSign. Här har VMEAB uppdaterat befintliga interna instruktioner om genomförande och dokumentation i enlighet med Konkurrensverkets anvisningar, krav och blanketter. Direktupphandlingar hanteras och dokumenteras i avtalsmodulen i bolagets ledningssystem i IT-verktyget ADD. I den avtalsmodulen hanteras dessutom alla andra typer av avtal som inte är föremål för upphandlingar, t.ex. med myndigheter, föreningar och branschorganisationer. Från avtalsmodulen i ADD genereras automatiskt notifikationer när avtal kan eller ska förlängas, samt i lämplig tid innan de går ut, så att en ny direktupphandling eller avtalsförlängning kan genomföras. VMEAB påbörjade redan tidigt under 2021 ett arbete som går ut på att kartlägga och säkerställa att alla relevanta inköp genomförs från upphandlade leverantörer. Bolagets 17

18 83 fortsättning ekonomiavdelning arbetar med detta och samverkar med alla affärsområden. I dagsläget har vi kommit ned till årsbelopp på ca kr per företag, d.v.s. långt under gränsen för direktupphandling. Åtgärder och nya upphandlingar eller direktupphandlingar genereras därefter löpande. Detta arbete kommer att fortgå så länge det behövs, med syftet att helt undvika onödiga direktinköp utan avtal och brott mot ramavtalstroheten. För att bättre samordna och bolagsgemensamt styra VMEAB:s och VKEN:s inköp och upphandlingar, finns en företagsgemensam funktion för inköpssamordning, inköpsutbildning, inköpskontroll, inköpsuppföljning och inköpsstyrning. Detta arbete i den nya organisationen har pågått sedan hösten Varje affärsområde (AO) har utsett en eller flera AO-visa inköpare, som bildat ett nätverk tillsammans med den företagsgemensamma inköpssamordnaren. Så här långt har redan ett antal möten och många fler aktiviteter genomförts i detta nätverk och den nya organisationen utan en bolagsgemensam upphandlare fungerar successivt allt bättre. Den bolagsgemensamma inköpssamordnaren sköter kontakterna och samordningen gentemot kommunens inköpscentral, samt fungerar som rådgivare och stöd till de AO-visa inköparna. Inköpssamordnaren samverkar också med VMEAB:S ekonomiavdelning. Med den nya organisationen och det nya arbetssättet med en annan ansvarsfördelning och ett större ansvar ute på respektive AO än tidigare, avser VMEAB och VKEN att komma till rätta med de noterade bristerna i ramavtalstrohet. Bolagets ekonomiavdelning har fått ett uppdrag att tillse så att EY:s andra rekommendation genomförs, d.v.s. att inkomna leverantörsfakturor konteras på ett likartat sätt, oavsett vilket AO eller verksamhet som tar emot och konterar fakturan. Detta ska vara genomfört och implementerat med alla berörda senast , för driftstart Den långa åtgärdstiden beror på att detta är ett mycket omfattande projekt som berör stora delar av VMEAB:s organisation, samt kräver åtgärder i ekonomisystemet. Vi konstaterar dock att den gemensamma inköpsenhetens avtalsdatabaser och upphandlingssystem inte stödjer ett riktigt effektivt arbete med ramavtalstrohet. Samma sak gäller kommunkoncernens gemensamma ekonomi- och fakturahanteringssystem. VMEAB har dessutom sedan ett flertal år tillbaka en dokumenterad inköpsprocess med både processbilder och därtill kopplade instruktioner och andra styrande handlingar. Likaså finns upprättade roll- och befattningsbeskrivningar som reglerar ansvar och befogenheter. Detta är viktiga delar i bolagets ISO-certifierade ledningssystem. Klickar man på respektive steg i inköpsprocessen i bolagets ledningssystem, kommer man till underliggande delprocesser och/eller beskrivningar av vad som sker i respektive processteg. Förslag till beslut Att styrelsen för ställer sig bakom förslaget till svar på remissen. 18

19 83 fortsättning I enlighet med förslaget till beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsens revisorer/lekmannarevisorer Handlingar i ärendet Missivbrev Granskning av framavtalstrohet EY-rapport Granskning av ramavtalstrohet, januari

20 84 AO Stadsnät återredovisar handlingsplan med åtgärder samt affärsplan AO-chef Stadsnät återredovisar handlingsplan med åtgärder samt affärsplan. Att tacka för informationen 20

21 85 Investeringsbeslut fibernätsutbyggnad med anledning av beviljat regionalt investeringsstöd Diarienummer: 2022/40 Bakgrund ansökte under mars 2022 om regional medfinansiering av bredbandsutbyggnad i Kalmar län, för fiberanslutning av 106 hushåll och 2 master fördelade i 4 fiberområden inom Västerviks Kommun. Totalt 843 möjliga hushåll finns i områdena varav 40 prioriterade adresser. De beviljade områdena är enligt följande; 1. Yxered, Norrhult, Getterum med 10 adresser för fiberanslutning av totalt 304 i området, varav 5 prioriterade adresser och 1 mastanslutning. 2. Loftahammar del 1 2 med 10 adresser för fiberanslutning av totalt 194 i området, varav 2 prioriterade adresser. 3. Loftahammar del 3 4 med 12 adresser för fiberanslutning av totalt 271 i området, varav 1 prioriterad adress och 1 mastanslutning. 4. Ytterhult med 74 adresser för fiberanslutning av totalt 74 i området, varav 32 prioriterade adresser. Förslag till beslut att styrelsen för (VMEAB) ställer sig bakom investeringsprojekten under förutsättning av att: - VMEAB får PTS beviljande av bredbandsstöd för de 4 ansökningar som berörs. - styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB godkänner beslut om investering i fiberutbyggnadsprojekten enligt beskrivningen ovan I enlighet med förslaget till beslut. Beslutet skickas till Västerviks kommuns Förvaltnings AB Handlingar i ärendet Beslut om regional finansiering av bredbandsutbyggnad enligt utlysning 2021_

22 86 Redovisning från utvecklingsdagarna 7-8 april VD sammanfattar arbetet vid styrelsens utvecklingsdagar 7-8 april. att tacka för informationen. 22

23 87 Information om Gamleby värmeverk Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider. att tacka för informationen. 23

24 88 Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider. att tacka för informationen. 24

25 89 Information om vattentäkt Edsåsen Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider. att tacka för informationen. 25

26 90 Information om Lucerna avloppsreningsverk Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider. att tacka för informationen. 26

27 91 Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider. att tacka för informationen. 27

28 92 VD-rapport Bakgrund VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden: På nästa styrelsemöte den 20/6 kommer en genomlysning av bolagets IT-tjänster att presenteras. Det konstateras att ett annat företag tog hem kommunens upphandling av gata/parkverksamheten och att VMEAB därför måste påbörja arbetet med att avveckla den verksamheten. De ca 13 berörda personerna kommer att erbjudas verksamhetsövergång till den nya entreprenören. att tacka för informationen. 28

29 93 Övriga frågor Bakgrund Ordförande och vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter avseende maj respektive april för styrelsens godkännande. att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter. 29

30 94 Mötet avslutas Ordförande förklarar mötet avslutat 30

31 Detta dokument är elektroniskt signerat. Signed by: BO JONSSON Date: :35:26 BankID refno: 18a b8-421d-aa52-27b7fdcfbfe8 Signed by: Jan Gunnar Olof Nimhed Date: :48:00 BankID refno: d ff-4480-bcbb-abc1ca02154d Bo Jonsson Olof Nimhed Signed by: RICKARD WESTER Date: :46:22 BankID refno: 8395bb4a-14cc-4e45-b541-8f612ea4968d Rickard Wester Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107

5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 9 (30) 2014-02-10 Ks 5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 maj 2015 kl. 13.00 13.40 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Gunnar Jansson (S)

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-03-16 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-03-16 1 2005-03-16 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund onsdag 16 mars 2005, klockan 09.00 11.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB. Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00

PROTOKOLL. Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB. Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00 1 Paragrafer 11-12 Protokoll från Styrelsemöte i Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande

Läs mer

Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem

Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-07 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: 08-508 25 187 Till Socialnämnden 2017-08-22 Upphandling av gemensamt upphandlings-

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (31) 2015-11-30 Kf Ks 358 Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för Kalmar Länstrafiks

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2018/11 Fastställd: 2018-03-26 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Ärendelista 1 2 3 Val av justeringsman Godkännande av dagordning Föregående protokoll Beslutsärenden 4 5 6 7 8 9 Beslut om att starta byggnation på Stuverum 1:57 Ekhagen Beslut om att starta byggnation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Ärendelista 1 2 3 Val av justeringsman Godkännande av dagordning Föregående protokoll 4 5 6 7 8 Beslutsärenden Investeringar avseende ny-, om- och tillbyggnad Västerviks gymnasium Investeringar refererade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Bojen, Lysingsbadet, Västervik 29 mars 2017, klockan 10.00 11.00 Sammanträde nr 3 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Dan Nilsson Erik Torbrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Ärendelista 1 2 3 Val av justeringsman Godkännande av dagordning Föregående protokoll Beslutsärenden 4 5 6 Fastställande av styrdokument Deltagande vid SABO:s förtroendemannakonferens 5-6 december 2018

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Plats och tid Rum 101 kl. 16:00-18:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Thomas Svensson (S) (ordförande) Claes Olsson (M) (vice ordförande) Jan-Erik Lindström (S) Birgitta Evans

Läs mer

Svar på revisorernas granskningsrapport av investeringsprocessen

Svar på revisorernas granskningsrapport av investeringsprocessen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2017-08-23 KS 2017/0465 50100 Kommunstyrelsen Svar på revisorernas granskningsrapport av investeringsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess

Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2018-03-16 KS 2018/0162 0480-45 00 28 Kommunstyrelsen Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess Förslag

Läs mer

11. Granskningsrapport om Västervik Resort AB svar Dnr 2016/

11. Granskningsrapport om Västervik Resort AB svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (51) 2016-10-31 Kf Ks 344 11. Granskningsrapport om Västervik Resort AB svar Dnr 2016/226-007 har på uppdrag av kommunens lekmannarevisorer genomfört en granskning

Läs mer

Stadsbacken AB 15 december 2017

Stadsbacken AB 15 december 2017 2017-12-15 11/2017 Stadsbacken AB 15 december 2017 Sid 114 Sammanträdets öppnande och justering... 2 115 Godkännande av dagordning... 2 116 Föregående protokoll - 2017-11-24... 2 117 Information gällande

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2006-03-10 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Fredag 10 mars 2006, klockan 13.15 15.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2006-03-10 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Fredag 10 mars 2006, klockan 13.15 15. 2006-03-10 1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Fredag 10 mars 2006, klockan 13.15 15.30 Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Förändring av bolagets strategiska inriktning. Skellefteå Kraft AB

Förändring av bolagets strategiska inriktning. Skellefteå Kraft AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Förändring av bolagets strategiska inriktning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor AB Mars 2017 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2018/11 Fastställd: 2018-03-26 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 174 Dnr KS/2018:82

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 174 Dnr KS/2018:82 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-11-05 1 (2) Sida 174 Dnr KS/2018:82 Policy, avtal och riktlinjer gällande inköpsorganisationen i Mjölby kommun Bakgrund Inom ramen för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Fredensborgs herrgård 28 november 2014 kl. 13.00 14.45 Sammanträde nr 6 ande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

STYRDOKUMENT Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

STYRDOKUMENT Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 1 (5) STYRDOKUMENT Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Beslutad när Kommunstyrelsen 2018-03-13, 36 Beslutad av Diarienummer Kommunstyrelsen KSKF/2018:53 Ersätter Gäller

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Stadsbacken AB 16 oktober 2017

Stadsbacken AB 16 oktober 2017 2017-10-16 9/2017 Stadsbacken AB 16 oktober 2017 Sid 88 Sammanträdets öppnande och justering... 2 89 Godkännande av dagordning... 2 90 Föregående protokoll - 2017-09-22... 2 91 Uppföljning av BioCoop-projektet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2015-05-21 Ärendeförteckning 10 Sammanträdets öppnande... 2 10a Val av protokollsjusterare... 2 10b Godkännande av dagordning... 2 10c Godkännande av föregående protokoll... 2 10d Styrelselogg... 2 11

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB

Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2018/11 Fastställd: 2018-03-26 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin

Läs mer

Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl Lars-Olof Sandberg, ordförande Anders Manley RolfWaUerdal Anita Lomander

Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl Lars-Olof Sandberg, ordförande Anders Manley RolfWaUerdal Anita Lomander Styrelsesammanträde Sammantiädesdatum 2015-02-12 1(8) Plats och tid Beslutande Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl 15.00-17.40 Lars-Olof Sandberg, ordförande Anders Manley RolfWaUerdal Anita Lomander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2017-06-02 1 Ärendeförteckning 1 ns öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av en protokollsjusterare... 3 5 Godkännande av dagordning...

Läs mer

Ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder

Ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder ENKÖPINGS NÄMNDHUS AB 2005-03-17 Ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Enköpings Hyresbostäder (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Enköpings kommun

Läs mer

att överlämna årsredovisningen för Nykvarns Kommunkoncern AB till

att överlämna årsredovisningen för Nykvarns Kommunkoncern AB till TJÄNSTESKRIVELSE 2019-03-02 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2019:124 Förvaltningens förslag till beslut Årsredovisning 2018 för Kommunstyrelsen

Läs mer

Inköp och upphandling - process

Inköp och upphandling - process TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 0480-45 00 28 2018-05-23 KS 2018/0162 Martina Adiels Balk 0480-45 05 74 Kommunstyrelsen Inköp och upphandling - process Förslag till beslut

Läs mer

Bolagspolicy. Ä garroll och a garstyrning fo r kommunens fo retag. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan

Bolagspolicy. Ä garroll och a garstyrning fo r kommunens fo retag. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan Bolagspolicy Ä garroll och a garstyrning fo r kommunens fo retag Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ägarroll...

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för strategi

Kommunstyrelsens utskott för strategi 1(6) Kommunstyrelsens utskott för strategi Plats och tid: Kommunsalen, 2019-03-12 kl. 13:00-17:00 Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande Susann Lindblad (C), vice ordförande Magnus Bjurman (S), 2:e

Läs mer

Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2018-02-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2018:53 Birgitta Berg 016-710 18 33 1 (2) Kommunstyrelsen Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Ärendelista 1 2 3 Val av justeringsman Godkännande av dagordning Föregående protokoll Beslutsärenden 4 Årsbokslut 2017 Informationsärenden 5 6 7 8 Styrelsekonferens 11-12 april Rapporter Uppföljningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Ärendelista 1 2 3 4 Val av justeringsman Godkännande av dagordning Föregående protokoll Information om kommunkoncernens finansrapport Beslutsärenden 5 6 7 8 Samråd detaljplan Katedern 11 med flera Centrumkoppling

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Ärendelista 1 2 3 Val av justeringsman Godkännande av dagordning Föregående protokoll Beslutsärenden 4 5 6 7 8 Beslut om att starta byggnation av trygghetsboende i Gamleby Delårsbokslut samt årsprognos

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Projekt inom utvecklingsenheten

Projekt inom utvecklingsenheten www.pwc.se Revisionsrapport Projekt inom utvecklingsenheten Johan Lidström Januari 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för AB Sollentunahem Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2003-02-17, 15 Reviderade av kommunfullmäktige 2004-03-29, 42 Fastställda av bolagsstämman 2004-05-06 Reviderade av kommunfullmäktige

Läs mer

1. Föremål för verksamheten

1. Föremål för verksamheten ÄGARDIREKTIV ÅR 2017 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2017-02-27 27 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB ska enligt bolagsordningen ha till föremål för

Läs mer

Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2019-01-29 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2019:41 Birgitta Berg 016-710 18 33 1 (2) Kommunstyrelsen Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson (C) Sekreterare Ordförande Justerare

Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson (C) Sekreterare Ordförande Justerare PROTOKOLL Borgholm Energi Elnät AB fer 4-8 1 Plats och tid Badhusgatan 4 11:30 ande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S) Tomas Lind (FÖL) Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Ingvar Svensson

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Ärendelista 1 2 3 Val av justeringsman Godkännande av dagordning Föregående protokoll 4 5 6 7 8 Beslutsärenden Prissättning av fastigheter till salu Beslut om teckningsrätt för hyreskontrakt och lagsökningshandlingar

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Ärendelista 1 2 3 Val av justeringsman Godkännande av dagordning Föregående protokoll 4 5 6 7 8 Beslutsärenden Delårsbokslut samt årsprognos Risk- och väsentlighetsanalys inför årets internkontroll Remissyttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 1 Bryggaren, Västervik 23 februari 2016, klockan 9.00 13.00 Beslutande Veikko Kärki, ordf. Eva Ahlström Björn Lansman Stefan Ågren Sharad Bhatt Hilma Bertilsson Jonas Jalkteg

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

12. Granskningsrapport gällande granskning av Västervik Resort AB Dnr 2016/

12. Granskningsrapport gällande granskning av Västervik Resort AB Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (37) 2016-06-20 Kf Ks 12. Granskningsrapport gällande granskning av Västervik Resort AB Dnr 2016/226-007 Revisorerna har med skrivelse 2016-06-08 överlämnat en

Läs mer

Skellefteå Kraft Energihandel

Skellefteå Kraft Energihandel Granskningsredogörelse Skellefteå Kraft Energihandel Skellefteå Kraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Bryggaren, Västervik 28 april 2015, klockan 9.00-12.00 Beslutande Veikko Kärki, ordf. Eva Ahlström Björn Lansman Stefan Ågren Sharad Bhatt Hilma Bertilsson Övriga närvarande

Läs mer

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB

8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (51) 2016-10-31 Kf 8. VA-taxa uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB Ks 337 Fjärrvärmeavgift, VA-taxa och elnätsavgifter från 1 januari 2017 information och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 11.30 Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande

Läs mer

Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare

Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare Styrelsesammanträde 2011-06-16 1 (6) Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-18.15 Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley Rolf Wallerdal Anita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Ärendelista 1 2 3 Val av justeringsman Godkännande av dagordning Föregående protokoll 4 5 Beslutsärenden Årsbokslut 2016 Investering på fastigheten Bussen 3 Diskussionsärenden 6 7 8 9 10 Bökensved Strategi

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Energi AB

Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Energi AB Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Energi AB För Alvesta Energi AB inklusive dotterbolaget Alvesta Elnät AB, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna den 24 november 2015 av styrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Sammanträdesprotokoll 1 (14) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 13.30 Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 15 december 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 15 december 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 15 december 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. kl. 17.00 paus för samvaro kl. 17.40 musikunderhållning kl.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 5 Prosten, Bryggaren, Västervik 28 maj 2015, klockan 15.00 17.00 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Dan Nilsson Erik Torbrand

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2017-03-29, kl. 08:00-12:05 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) ordförande

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15. 2005-08-30 1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.00 Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-01-27 1 Tid Kl 09 00 12 00 Plats SKIFU AB Ledamöter Mikael Gäfvert ordförande Ulla Grelsson vice ordförande Birgitta Skoglund Sara Andersson Hans Stenberg Åsa Ulander Claes Stockhaus Personalrepresentant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 4 februari 2013 kl. 14.30 15.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Mats Hugosson

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verifikationsgranskning juni Vår referens MN

Tjänsteskrivelse. Verifikationsgranskning juni Vår referens MN Malmö stad Miljöförvaltningen 1 (5) Datum 2019-01-03 Vår referens Håkan Nilsson ekonomichef Tjänsteskrivelse Verifikationsgranskning 2018 MN-2018-09988 Sammanfattning Malmö stadsrevision har stickprovsvis

Läs mer

27. Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler förlängd svarstid Dnr 2018/59-450

27. Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler förlängd svarstid Dnr 2018/59-450 Kommunfullmäktige 45 (59) 2018-02-26 Kf Ks 44 27. Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler förlängd svarstid Dnr 2018/59-450 I samband med att kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB okoll Sida Ärendeförteckning 23 Sammanträdets öppnande... 2 23a Val av protokollsjusterare... 2 23b Godkännande av dagordning... 2 23c Godkännande av föregående protokoll... 2 24 Informationer, rapporter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (12) Diarienummer VOO 2019/0051 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Plats och tid Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10 A, Lund,

Läs mer

Bolagsordning för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Bolagsordning för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Författningssamling Förslag 2019-02-08 Efter KS 2019-01-29 Bolagsordning för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Godkänd av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, xx Beslutad av bolagsstämman 2019-xx-xx, xx 1 Bolagets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2018-05-25 2018 1 Ärendeförteckning 1 ns öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av en protokollsjusterare... 3 5 om närvarorätt för utomstående...4

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.30 16.30 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer