Överlåtelsebesiktning Steg 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överlåtelsebesiktning Steg 2"

Transkript

1 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Olsbo 1:21 Adress Olsbo Halltorp Besiktningsuppgifter Uppdragsnummer J2324 Besiktningsdatum Besiktningsföretag OBM Kalmarsund AB Besiktningsförrättare Richard Andersson Närvarande - Giltig till och med Mäklare Företagsnamn Rydman Langå Fastighetsmäkleri Namn på mäklare Frida Langå Väder vid besiktningsdagen Vädertyp Temperatur Mulet Ca +5 OBM GRUPPEN Generatorgatan Arlanda Stad eller

2 Byggnadsinformation Byggnadsbeskrivning Byggnadsår 1 ½-planshus med källardel/torpargrund 1920 Till eller ombyggnad - Huset var möblerat vid besiktningen. Endast bostadshuset omfattas av besiktningsuppdraget. Övrigt Byggnadsdel Tak: Fasad: Fönster: Stomme: Grund: Installationer Värme: Ventilation: Vatten: Avlopp: Betongpannor på läkt, takfolie och stickespån/brädor. Lågdel med Papp. Träpanel 2-glas kopplade bågar, enstaka isolerglas Trä Torpargrund och källardel Luft/luftvärmepump och kamin. Enstaka elradiatorer. Självdrag Enskilt Enskilt Frågor till säljaren Uppgifter från ägare eller representant Luft/luftvärmepump installerades Sanering av träskadeinsekter på vinden Nuvarande ägare sedan Fönster i våtutrymmet är utbytt mot isolerglas. Taken uppges vara utbytta av föregående ägare till följd av läckage, spår av dessa äldre läckage ser man bl a på väg ner till källaren. Tak: Takomläggning för huvudbyggnaden Gäller underlag, läkt och takpannor. För lågdel lades takpappen om Våtutrymme: Dusch/Wc/Tvättstuga renoverades Utvändig grund: Inga kända åtgärder Har radonhalt i boendemiljön kontrollerats? Energideklaration Ja Se separat protokoll Regelbunden sotning? Har brandskyddskontroll utförts? Finns vattenanalyser för eget vatten? Ja Se separat protokoll Fungerar eget avlopp tillfredsställande? Nej Ja Ja Ja J Olsbo 1:21 Sida 2 (av 12)

3 Allmän reflektion Äldre byggnad i ett och ett halvt plan. Det allmänna intrycket är att byggnaden är i god ordning och löpande har underhållts. Fasad och fönster är äldre, dessa delar behöver målas med jämna mellanrum för att undvika skador. Yttertaket är däremot bytt under senare tid och bör därmed ha många år kvar på sin förväntade tekniska livslängd. I protokollet påtalas ett par saker kring plåtarbeten som vid åtgärd skulle bidra till en tätare taktäckning. Våtrummet har en ålder på drygt 10 år, fuktkontroll utfördes utan avvikelse. Läs mer i protokollet. Torpargrund under större del av huset, benämns som riskkonstruktion. Stickprovskontroll med fuktmätning har utförts och inga skadesymptom som t ex lukt påträffades i huset. Mindre del under huset är en råkällare, fri från riskkonstruktioner. Läs mer om grunderna i protokollet. Som köpare bör man ta del av hela protokollet inklusive villkor. Närvarade man inte vid besiktningen rekommenderas att en besiktningsgenomgång utförs via telefon. Det går även bra att ringa vid enstaka frågor. Richard Andersson Besiktningsresultat Bedömningsskala: 1 = Utan anmärkning, 2 = Påpekande, 3 = Bör åtgärdas, 4 = Ej besiktningsbart Byggnadsdel Anmärkning UTVÄNDIGT Tak & Takavvattning Vind & Sidovind Fasad Fönster/Dörrar Sockel/Mark Renoverat tak. Enstaka mindre brister noterades där förbättringspotential finns, se kommentar/riskanalys. -Stuprörsvatten rekommenderas att ledas bort från byggnaden. Inget avvikande noterades, se Frågor till säljaren samt även bilaga 1 för fuktmätning. Vind saknas ovan baksidans lågdel (groventré/våtrum), inspektion utgår. Det noterades uttorkade fuktspår på innertak/vägg, se Frågor till säljaren. Skadeomfattningen är ej fastställd. Enstaka torrsprickor och lokalt tenderande röta. Löpande underhåll rekommenderas. Flera fönster i behov av underhåll/målning, enstaka fönster med tenderande röta. -Fönsterbleck saknas till våtrumsfönster. Torpargrund Naturligt fuktbelastat utrymme, se kommentar/riskanalys. Källare Råkällare utan s k riskkonstruktioner, läs kommentar/riskanalys. INVÄNDIGT Entréplan Hall Allrum Matrum Kök Fukt-/droppskydd rekommenderas att montera i botten av diskbänksskåp. Fuktindikering utförd i utrymmet utan avvikelser. Groventré J Olsbo 1:21 Sida 3 (av 12)

4 Besiktningsresultat Bedömningsskala: 1 = Utan anmärkning, 2 = Påpekande, 3 = Bör åtgärdas, 4 = Ej besiktningsbart Byggnadsdel Anmärkning Dusch/Wc Kakel/klinkers på väggar och golv, således går det naturligt inte att kontrollera underliggande tätskikt. Vid besiktningen noterades bomljud i klinkers i duschzonen, vilket indikerar bristfällig vidhäftning. Ingen avvikande fuktindikering påträffades i utrymmet, undertill eller i angränsande rum. INVÄNDIGT Övre plan Hall Sovrum 1 Sovrum 2 Klädkammare J Olsbo 1:21 Sida 4 (av 12)

5 Kommentarer och riskanalys Tak Noterade brister gäller takets plåtar och kan med fördel förbättras för minskad risk att läckage uppstår vid otjänlig väderlek: -Ståndskiveplåt intill takkupa (trapphus) bedöms täcka bristfälligt över takpannor. Gäller de plåtar som löper längs med trapphusets fasad på taket. -Vid trapphusets takmöte med huvudhuset, intill skorstenen, finns otätheter längs med ränndal. -För lågdel mot baksidan finns en äldre plåthuv ovan genomföring, bristfällig passform. Torpargrund Större del av huset är grundlagt med en s.k. torpargrund, träbjälklag på mark/stenfyllning. Endast en mindre hålighet/ventil noterades, där begränsad kontroll samt fuktmätning kunde utföras. Vill man få en mer omfattande kontroll utförd bedöms det lämpligast att öppna en bit av golvet invändigt. Som köpare av fastigheter med denna grundtyp bör man vara medveten om att det kan förekomma både gamla och nya fuktrelaterade nedsättningar i grundkonstruktionen/bottenbjälklaget, som inte går att upptäcka vid en besiktning. Vår erfarenhet av dessa konstruktioner är att byte av skadade delar sker kontinuerligt, med intervall mellan år. Torpargrundens generella risk är att bjälklagen delvis kan ligga mot marken samt att de påverkas av den naturliga fuktigheten som finns i mark/luft. Detta kan leda till mikrobiella skador och lukt. Att det är få ventiler till grunden behöver inte vara negativt enligt dagens fuktsyn då det istället kan medföra en jämnare temperatur i utrymmet och minskad risk för kondens. -Vid besiktningstillfället noterades ingen avvikande golvsvikt på entréplan och heller inga avvikande lukter i bostaden vilket annars är två vanliga indikationer på att fuktskador förekommer i grunden. Se bilaga 2 för fuktkontroll. Källare Källaren består överlag av råa utrymmen, betong/stenmaterial, vilket är positivt ur fukthänsyn då dessa material är avsedda att användas där en förhöjd fuktnivå kan förväntas. Det noterades fuktgenomslag på grundmurar vilket indikerar brister i utvändig dränering/fuktskydd, sannolikt åldersrelaterade. Att hålla källaren något uppvärmd, i den mån det är möjligt, samt komplettera med en avfuktare bedöms som lämpliga åtgärder för källarklimatet. Organiska material bör skyddas och/eller undvikas. -Mindre spånrester finns på golvet, indikerar förekomst av strimmig trägnagare. Aktiviteten är ej fastställd. Detta är mycket vanligt i fuktiga utrymmen som källare och ett torrt klimat brukar få dess aktivitet att avta. -I innertaket, under våtrum, finns uttorkade fuktspår. Orsaken är ej fastställd. -Nedre del av trappan har punktlagats till följd av skada/fukt. Datum Richard Andersson Besiktningsförrättare J Olsbo 1:21 Sida 5 (av 12)

6 Bilaga 1 för kontroll av valda konstruktioner Konstruktion Byggnadsdel Konstruktionsdel Konstruktionsuppbyggnad Vind Yttertakskonstruktion Kallvind Kommentar Vid besiktningen utfördes fuktkvotsmätning i trädetaljer på vinden. Fuktkvoten uppmättes till ca 13 %. Det kritiska gränsvärdet för mikrobiell tillväxt brukar anges till ca 17 % fuktkvot (FK). Fuktkvoten varierar under året med kritisk period för en vind under vinterhalvåret. Sammanfattning Det rekommenderas att kontrollera tak & vind regelbundet. Vid ev. framtida avvikelser på taket, t ex panna ur position, bör det åtgärdas för minskad risk att inläckage uppstår. Det är även viktigt att säkerställa god luftväxling i bostadsmiljön för att uppnå en väl fungerande allmänventilation samt för att undvika fuktskador på vinden. J Olsbo 1:21 Sida 6 (av 12)

7 Bilaga 2 för kontroll av valda konstruktioner Konstruktion Byggnadsdel Konstruktionsdel Konstruktionsuppbyggnad Torpargrund Allmänt Träbjälklag ovan mark Kommentar Den relativa fuktigheten (RF %, fukt i luften) i torpargrunden uppmättes till ca %. Vid ca % RF riskeras mikrobiella angrepp på gran/furuvirke, nivån motsvarar ca 17 % fuktkvot i virke. Fuktigheten varierar under året samt kan variera i olika delar av konstruktionen. Utförd mätning är att betrakta som ett stickprov. -Mätning utfördes via en ventil mot framsidan, i övrigt saknas åtkomst. Sammanfattning Se kommentar/riskanalys gällande Torpargrund. J Olsbo 1:21 Sida 7 (av 12)

8 Allmänna villkor 1. Besiktningens omfattning Uppdragetomfattarenöverlåtelsebesiktningvarvidbesiktningsförrättarengenomförenbyggnadstekniskundersökningavfastighetens bostadsbyggnadvidbesiktningstillfället.besiktningenkanavseävenandrabyggnaderpåfastighetenomdettasärskiltöverenskommits. Besiktningenskermedutgångspunktfrånfastighetensålderochskick. Tillgrundförbesiktningenliggerdehandlingarsombesiktningsförrättarentillhandahållitsochsomantecknatsibesiktningsutlåtandet.Igranskningen liggerinteattkontrolleralämnadeuppgifter,såvidainteenuppgiftbedömssomfelaktig. Medokulärbesiktningavsesenbesiktningavsynligaytorisamtligatillgängligautrymmensamtfasaderochmark.Tillgängligautrymmenärsådana somkannåsgenomöppningar,dörrarochinspektionsluckorochvilkamedgerenbesiktningavhelaellerstörredelaravutrymmetochsom åtminstoneärkrypbara. Ejbesiktigadeutrymmenskallibesiktningsutlåtandetantecknasliksomanledningentilldetta.Lösöreochannatsomförsvårarbesiktningenflyttasej avbesiktningsförrättaren. Yttertakmedtakbeklädnadsombesiktningsmannenbedömersomolämpligellerriskabelattbeträdabesiktigasej. Ibesiktningsutlåtandetskallbesiktningsförrättarennoterasådanaavvikelsersomenköparemedfoginteharattförväntasigvidköpet.Skavankeroch andrabyggnadsteknisktobetydligauppgifternoterasej. Besiktningenfullgörendastendelavköparensundersökningspliktochbeställarenskalltaaktivdelibesiktningsutlåtandetochavgörahuruvida rekommendationerfrånbesiktningsmannengällandeåtgärderellerfördjupadeundersökningarskallgenomförasellerinte.detliggernormalti köparenstotalaundersökningspliktattpåannatsättundersökautrymmenellerytorsomintevaritfysisktmöjligtattbesiktigavid överlåtelsebesiktningen,t.ex.ejbesiktningsbarakrypgrunderochvindar. Säljarenskallpåbesiktningsförrättarensbegäranlämnauppgifteromförekomstenavdeavvikelseribyggnadenfrånvadenköparemedfoghaft anledningräknamedochsomsäljarenkännertill.säljarenkanintebliansvarigföravvikelsersomhanupplystköparenom.omupplysningarej lämnatsavsäljarenantecknasdettaiutlåtandet. 2. Riskanalys Besiktningsförrättarenlämnarutlåtandeombyggnadensskickutifrånsinaiakttagelsersamtegnaochallmäntkändaerfarenheteromsärskildarisker förknippademedjämförligabyggnader. Synligafuktfläckar,nedböjningarellerandrateckenkanpåverkabedömningen.Allmänkunskapomområdetellersärskildkunskapomviss byggnadsteknikkanocksåpåverkabedömningen. Detärviktigtattobserveraattriskanalysenintekanomfattamuntligaupplysningarsombesiktningsförrättarenintefåttdelav.Ibesiktningsutlåtandet redovisarbesiktningsförrättarensinbedömning.besiktningsmannenkanomenkonstruktionellerbyggnadsdelintesäkertkanbedömasvid besiktningenväljamellanattupprättaenriskanalysellerattrekommenderaenfortsatttekniskundersökning. 3. Fortsatt teknisk utredning Finnerbesiktningsförrättarenattbehovföreliggeravfortsatttekniskutredningskalldettaantecknasiutlåtandet.Omkonstruktionriskanalyseratseller rekommenderatsfortsatttekniskundersökningkananspråkp.g.a.skadoridensammaejställasmotbesiktningsförrättaren.fortsatttekniskutredning ingårinteibesiktningsuppdraget. 4. Undantag Besiktningavbefintligmaskinellutrustning,värmeanläggningar,eldstäderel,vvssamtrökgångaringårinteiuppdraget. Undersökninginnehållandeingrepp,mätning,provtryckningetc.ingårejibesiktningsuppdragundantagetvissfuktmätningis.k.riskkonstruktioner. Inomramenfördettauppdraglämnasejförslagtillavhjälpandeavfel.Skadorellerolägenheterorsakadeavhusdjuringårejattbedömaidetta uppdrag. 5. Ansvarsbegränsningar Besiktningsföretagetansvarar,mednedanangivnabegränsningar,förskadasomhanförorsakargenomvårdslöshetellerförsummelserviduppdragets utförande. Besiktningsföretagetssammanlagdaskadeståndsskyldighetförettochsammauppdragbegränsastill15basbelopp. Besiktningsföretagetersätterinteskadebeloppupptilletthalvtbasbelopp.Kravgentemotbesiktningsföretagetskallanmälastilldenneinomskäligtid efterdetattskadanmärktsellerbortmärkas(reklamation).reklamationfårdockinteskesenareäntvåårefteruppdragetsavslutande.skerinte reklamationinomdetidersomangivitsidennapunkt,förlorardenskadelidanderättenattåberopaskadan.utövervadsomangivitsi ansvarsbegränsningenharbesiktningsföretagetingetansvarpgauppdragetochdessutförande.besiktningsföretagethartecknat konsultansvarsförsäkringfördennatypavuppdrag. Detåliggeralltiddenskadedrabbadeattihändelseavskadabegränsadennaochdessföljdverkningar.Skadorellerföljdverkningardäravsomberorpå underlåtenhetersättsej. Vidberäkningavev.skadebeloppnedsättsbeloppetisamtligafallförålderochnormalförslitnings.k.åldersavdrag. Undertecknaduppdragsgivarehartagitdelavbesiktningensomfattningochallmännavillkor. OrtochdatumUppdragsgivarensnamnunderskrift J Olsbo 1:21 Sida 8 (av 12)

9 Bilaga till besiktningsprotokoll med förklaringar till bedömningssätt vid överlåtelsebesiktning Bedömningsgrunder OBMGruppenharvaltattredovisabesiktningsresultatetikolumnerdärstegen, utananmärkning, påpekande och böråtgärdas ärdevarianter somförekommer.dettasystemanvändsförattdensomläserprotokolletskallförståviktenavdenanmärkningsomförekommer.anmärkningunder kolumnenpåpekandenkandockbetydaolikasakerberoendepåvadsomanmärkts.oftafinnsenkommentar,riskanalysellerliknandesom kompletterarpåpekandetlängstnerpåsidan3underrubrikenkommentar/riskanalys.detärdärförmycketviktigtattdentextsomstårunder kommentar/riskanalys läsesmycketnoggranteftersomdetärdärbesiktningsförrättarenoftautvecklarsinabedömningar.detärocksåviktigtattinse attbesiktningsmannenskallavgöraomfelsomev.förekommerkanansesvaranormaltellerintemedtankepåhusetsålderochskick.denfjärde kolumnenanvändsförattinformerauppdragsgivarenomattutrymmetellerbyggnadsdelenintevarittillgängligförbesiktningvidbesiktningstillfället. Information till säljare OmsäljarenärmedvidbesiktningenellertillgängligpåannatsättsågårOBM sbesiktningsteknikerigenomvadsomskagörasunderbesiktningen ochställerfrågorombyggnaden.ombesiktningsmannenerhållermuntligaupplysningarombyggnadensåantecknasdessaibesiktningsprotokollet. Teknikernkontrollerarinteriktighetenilämnadehandlingaroch/ellerupplysningar. ErsättningtillOBMfördennabesiktningkaningåipremiesomfakturerasuppdragsgivarenisambandmedtecknandeavförsäkring.Om uppdragsgivarenväljerattintetecknaförsäkringefterutfördbesiktningellerattupphävamäklarensförsäljningsuppdragsåharobmrättattfakturera uppdragsgivarenförbesiktningeneftergällandeprislista. Information om köpargenomgång Ombesiktningenharutförtsmedsäljarensomuppdragsgivaresårekommenderarviattköparenövervägerattlåtautföraens.k.köpargenomgång.Vid enköpargenomgånggårmanigenomhusetpåplatsochinformeraromdetsomnoteratsiprotokollet.dettaförattökaförståelsenochminskarisken förmissförstånd.närmanärpåplatsärdetocksålättareförbesiktningsmannenattbesvarafrågorochfunderingarpåettpedagogisktsätt. Köpargenomgångenkanävengenomförasviatelefonmendetmedförenriskattbesiktningsmannenev.intekanbesvaraallafrågorpåsammasätt. Allmän information Vad är fukt? Fuktärennaturligdelavvårmiljöochlivsnödvändigförossalla.Iblandkandockfuktställatillmedbekymmerivårabostäderochbyggnader.Ivåra husfortgårhelatidenfuktvandringarsåvälinifrånsomutifrån.inifrångenombrukarnafrånt.ex.matlagning,duschning,mm.ochutifrångenomt.ex. regnvatten,snö,ytvatten,fuktfrånmarken,etc.ivissafallmedfördessafuktvandringarskadorpåfuktkänsligtmaterialochskaparsekundärskador såsommikrobiellaskador,kemiskaemissionerellert.ex.formförändringarmenävenestetiskaskador. Radon i luft Radonärengassomuppkommernärradioaktivtmaterialsönderfaller.Radonärenlättflyktiggasutanluktellerannanegenskapvinormaltsettkan uppleva. Socialstyrelsenharlagtutriktlinjermedmålsättningenattsamtligabostäderskallhaenradongashaltsomunderstiger200Bq/m3före2020.Vid besiktningarangerdärförgenerelltsettvårabesiktningsmänattradonförekomstenbörkontrollerasomintemätprotokollfinnstillgängligt.detta behöverintealltidinnebäraattmätningbehöverskeutanattkontaktmedkommunensmiljöförvaltningkangevägledningidennafråga. Radonkanhärrörabådeurbyggnadsmaterialochurmarklagrenunderbyggnaden. Radon i vatten Vissahusharegenbrunnfördricksvattenellertarvattenviagemensamvattenbrunn. Radonhaltenivattenbörejöverstiga1000Bq/lvatten. Vattenkvalité Vattentagnauregnabrunnarellergemensammabrunnarbörkontrollerasmedjämnamellanrumförattvarasäkerpåattvatten-kvaliténär tillfredsställande.rådgörmedkommunensmiljöförvaltningförvägledning. Besiktning av oljetankar Den1juli2000träddeennyföreskriftikraftsominnebärattallaoljetankarmellanenochtiokubikmetermåstebesiktigasregelbundet.Föroljetankar utomhusskaenförstabesiktningvaragenomfördsenastden1juli2004,ochföroljetankarinomhussenastden1juli2006.enkorrosionsskyddad cistern(vanligastutomhus)skabesiktigasmedtolvårsintervallochenstålcistern(vanligastinomhus)skabesiktigasmedsexårsintervall. Energideklaration Villortillförsäljningskall,enligtnylag,efterden1ajanuari2009varaenergideklarerade.Villorsomärenergideklareradeskallsedanalltidhaen energideklarationsominteäräldreän10årvidförsäljning. Nyproduceradebyggnaderskahaendeklarationisambandmedfärdigställandet. Avloppssystem Besiktningenomfattarinteegnaellergemensammaavlopps-anläggningar.Rådgörmedkommunensmiljöförvaltningförvägledningomdenaktuella fastighetenavloppssystem. Provtryckning av rökgångar Besiktningenomfattarinteundersökningavrökgångarochdesstäthetetc.Vårgenerellainställningärattkontaktaskorstensfejarenomdenmurade skorstensstockenintekontrolleratsdesista5-6åren.eldstädersominteanvändserhållernormaltsettautomatiskteldningsförbud. Brandskyddskontroll Föreskrifterochallmännarådomrengöring(sotning)ochbrandskyddskontrollMSBFS2014:6angervilkakravsomföreliggerpåeldstäder. J Olsbo 1:21 Sida 9 (av 12)

10 Konstruktions- och detaljbedömning Tak och vindar 1. Plana/låglutande tak Ettplantellerlåglutandetakkräveriregelmerunderhållochärsvårareattkontrolleraänt.ex.ettvanligtsadeltakmedinspekterbarvind.Skadorna somuppträderefterläckageellert.ex.kondensationäroftamissfärgadeinnertak,rötskadadråspontetc. Eftersomtakkonstruktionernairegelintemedgerbesiktnings-möjligheteravtakkonstruktionenisigfinnsytterstbegränsademöjligheterför besiktningsmannenattbedömadesskonditionochfunktion. Taketsfunktionpåverkasiförstahandavångspärrenstäthet,menocksåavbl.a.isoleringstjocklek,ivissafallavtaketsventilationetc.Eftersomdet ocksåoftastkrävsrelativtomfattandeförstörandehåltagningförattsäkertundersökatakkonstruktionernasesdennakonstruktiondärförsomens.k. doldkonstruktion.detärdockalltidytterstupptillköparenattbedömavilkaundersökningarsomskallvidtagasochvilkariskermanaccepterar. Takbeklädnaderavpappkräverregelbundenkontrollochunderhåll.Takpappharenförväntadlivslängdomca20årmedantakdukharca30åreller mer,vilketävengällerbeklädnaderavplåt. 2. Äldre takpannor av tegel eller betong samt gammal underlagspapp på yttertak Detföreliggerpåtagligriskförfuktgenomslagigenomgamlatakpannor.Orsakenäratttakpannornafuktarigenomvilketmedförskadorpåläktoch underlagspappochev.underliggandekonstruktion.takpannorfårmedårenfrostsprängningarvilketinnebärökadriskförläckage.äldre underliggandetakpappharävenenbristandeförmågaattfungeratillfredsställandepågrundavatttätskiktettorkatutochvattenkanläckaigenomoch skadaunderliggandekonstruktioner. Mosspåväxtochlitenöverlappningpåtakpannorna,litentaklutningochutsattlägemedförocksåökadrisk. Normalunderhållsintervallförunderlagspappochtakpannorärca30-40år. 3. Vind med mikrobiella skador Envindsomharmikrobiellaskadorpåyttertaketsinsidaochdärläckagegenomyttertaketkanuteslutasbörundersökasnoggrant.Orsakenkanvaraatt varminneluftträngerupppåvindenpågrundavotätheterivindsbjälklaget.denvarmaluftensombefuktatsiinomhusmiljönkankondenseraeller skapaenhögfuktighetidetkallareyttertaket.omdettainträffarärdetavstörstaviktattävenundersökabyggnadensallmänventilation,vindens isoleringstjocklek,ångspärr,ventilationsspalterm.m. Fasader 4. Tegelfasader med missfärgning saltutfällningar, med utsatt läge m.m. Högfuktinträngningitegelfasaderlederoftatillattbakomvarandekonstruktionererhållermikrobiellaskador.Orsakenkanvaraundermåligluftspalt bakomskalmuren,undermåligvattenavledningidessnederkantellerbrukspillsomlederinfukteniväggkonstruktionen.ävens.k.sommarkondens kaninträffanärvarmsolinstrålningträffardenfuktigaväggenochmedförfuktvandringiniväggkonstruktionen. 5. Enstegsfasader Nyarehusmeds.k.tunnputsdärputsensitterdirektpåvägg-isoleringsskivankallasenstegsfasad. Dessaytterväggarsaknarventilationsspaltiväggkonstruktionernaochriskförfuktinträngningiväggföreligger.Skadornaiväggarnaförblirofta osynligabådeinvändigtochutvändigtiinledningsskedet. Entekniskundersökningavensådanfasadmedförrelativtomfattandehåltagning. Källare 6. Källarväggar Omkällarytterväggarnasutvändigafuktisoleringbeståravtjärstrykninghardennaenbegränsadlivslängd(oftaca15-25år).Dettainnebäratt utvändigaåtgärderimångafallskallsessomnaturligtochnödvändigefterdennatidsperiod.omdenutvändigafuktisoleringenförlorarsintäthetkan detmedföraskadorpåytterväggarnasinsida,seävenutregladeväggarnedan. 7. Utregling på källarväggarnas insida Omutreglingförekommerpåkällarytterväggarnasinsidakanfukt-ochmikrobiellaskadoruppstå,främstidessnederdel.Träreglar,syllaroch väggskivorriskerarattutsättasförhögfuktighetmedmikrobiellaskadorsomföljd. Ävenkondensutfällningkanförekommaiväggarnavidförväggarnaogynnsammatemperaturer. Golvkonstruktioner 8. Flytande golv på betongplatta Flytandegolvbetraktasoftasomenriskkonstruktiondåkonstruktionengenerelltsettharfleramöjligafuktrelateradebrister.Organisktmaterialunder golvetsångspärrellercellplastexponerasoftaförenhögfuktighetfrånbetongplattanochmikroorganismererhållerenacceptabellivsmiljö.dettakan påsiktmedföralukterellerannanoangenämluftkvalitéinomhus. Ytter-ochinnerväggssyllarsaknarimångafallfuktspärr,underdessundersida,vilketkangesammatypavskadorsomigolvet. 9. Uppreglade golv på betongplatta Detuppregladegolvetsriskerliggergenerelltsettiföljande,organisktmaterialsåsomträreglar,spånresterm.m.liggerikontaktmeddenbetongplattan somomdenärfuktiggerupphovtillmikrobiellaskador. Denöverliggandeisoleringengerentemperaturskillnadsomskaparenhögrerelativfuktighetunderdensamma.Detärdessutominteovanligtatt betongplattanharingjutnareglarmedstorriskförmikrobiellaskadorsomföljd.ytter-ochinnerväggssyllarnasaknarimångafallfuktspärr,under dessundersida,vilketkangesammatypavskadorsomigolvet. J Olsbo 1:21 Sida 10 (av 12)

11 Torpargrunder och krypgrunder 10. Torpargrund/krypgrund Densjälvdragsventileradekrypgrundenbetraktasideflestafallsomenriskkonstruktion.Orsakenärbl.a.denförhöjdafuktighetenigrundernaunder sommarhalvåretsomoftakanledatillmikrobiellaskador.avsaknadavfuktspärrmedhögtfukttillskottfrånmarkentillgrundenkanocksåvaraen orsakliksomkylandebergidagenigrundenm.m.vianserdetvaramycketviktigtattalltidtauppenluckaochinspekteragrundenomdetta rekommenderasibesiktningsprotokollet.omgrundenintebedömsvarafysisktbesiktningsbarkandetvaranödvändigtmedhåltagningibjälklagetför kontrollavdessstatus. 11. Fönster Fönstermedisolerkassetteroch3glasfönsterkanmedtidentappasintäthetochgeupphovtillmissfärgningarmellanfönsterrutorna. Dettaärihuvudsakenskadaavestetisktnaturdåfönstretsisolerings-förmågabaramarginelltpåverkats.Fönsteravaktuelltypansesgenerelltsettha enlivslängdpåca25-30årävenomnyarefönstertyperanseshaenlängrelivslängdändeäldrefrånslutetav1970-taletochbörjanav1980-talet. Fönsteravtypentvåglasfönsterochfönstermedträkarmaranseshaenliknandeteknisklivslängd(25-30år)somovannämndafönstertyperävenom skadornaiställetärorsakadeavfukt-ochrötskador. 12. Äldre badrum Äldrebadrummedkakelochellerklinkersharoftasvaghetergällandebakomvarandetätskiktochgolvbrunnensanslutningtilltätskiktet.Golvbrunnen ochrörenäroftagjordaavgjutjärnochkanvararostangripna.riskenförfuktskadorbedömsdärförvarahögre. 13. Klinkers på träbjälklag Klinkerspåträbjälklagärimångafallenolämpligkonstruktiondåmindrerörelseralltiduppståriträkonstruktionerdelsberoendepå årstidsförändringarmenävenpågrundavbelastningar.dettakanledatillsprickoriklinkers,klinkerfogaroch/elleriunderliggandetätskikt.om underliggandetätskiktskadasivåtutrymmenriskerasattfuktskadoruppståromgolvetexponerasförvatten. 14. Golvbrunnar GolvbrunnarärisiginstallationersominteingåribesiktningeneftersomdehanterasunderVVSinstallationerochärundantagnaibesiktningens omfattning.golvbrunnensanslutningtillgolvytskiktetäravstörstaviktförvåtrumsgolvetsfunktion.detfinnsdärförenbranschrekommendationsom sägerattomvåtutrymmetrenoveradesefter1990såbörgolvbrunnenbytasochefter2007såskalldenbytas.gjutjärnsbrunnarskalldockalltidbytas. Omgolvbrunnenärsmutsigvidbesiktningenkaninteanslutningentillomgivandetätskiktellerytskiktbedömas,vilketdånoterasiprotokollet. Riskanalys och fortsatt teknisk undersökning Detärimångafallsvårtelleromöjligtattfastställavissabyggnadskonstruktionerskonditionochfunktionvidöverlåtelsebesiktningenutanhåltagning ochanvändandeavtekniskahjälpmedelsåsomt.ex.fukt-ochtemperaturgivare. Riskanalysenochrekommendationenomfortsatttekniskundersökninggerdärförbesiktningsförrättarenmöjlighetattvarnaförriskeroch rekommenderaundersökningarsominteingårienöverlåtelsebesiktning.oftakanförrättarenintebedömaomföreliggandekonstruktionerfungerar tillfredsställandeellerinte. Mångakonstruktionerfungerarförträffligttrotsattdessarentgenerelltbetraktassomriskkonstruktionermedanandralikadanakonstruktionerintealls fungerartillfredsställande. Förenbeställareavenöverlåtelsebesiktningärdetdärförviktigtatttaaktivdelavbesiktningsprotokolletochavgöraomt.ex.denfortsattatekniska undersökningenskallutföras,ellerommansombeställarekantänkasigatttaföreligganderiskerochläggaindessaidentotalakalkylenav fastighetsköpet. Bilaga för konstruktionskontroll Bilaganförkonstruktionskontrollutförsförattutgöraunderlagtilldenförsäkringsomsäljarenkanteckna. Kontrolleninnehållerenundersökningavvaldakonstruktionengenomattteknikernmäterfukteniprovhålsomtasuppivissakänsligakonstruktioner. Teknikernmäterrelativfuktighet(RF%)och/ellerFuktkvot(FK%).Närdenrelativafuktighetenmätsiprovhålenkontrollerashurmycketfuktluften innehållervidenvisstemperatur.detfinnsgodkännedomomvidvilkenrelativfuktighett.ex.mikrobiellaskadoruppträderochdettakallasdärförför kritisktgränsvärde. Detkritiskagränsvärdetbrukarangestill75%RF(iluft,t.ex.imineralull)ochförfuktkvot17%(avseroftastträmaterial). Provhålgörspåplatserdärdelaravstommenkanvaraexponeradförskadligfukt. Iregelborrasettstörrehålochettmindreidevaldakonstruktionerna. Håltagningutföresibyggnadermedplattapåmark,källareellersouterrängvåning.Dennahåltagningutförsunderförutsättningattdetfinns uppregladegolv,flytandegolv,utregladeväggaretc.ianslutningtillgrundkonstruktionen. Harbyggnadenkrypgrundgörshåltagningeniregelunderifrånochombyggnadenhartorpargrundborrasstickprovshålenovanifrån.Ivissafallkan detvaranödvändigtatttauppeninspektionsluckatillgrundenomsådansaknasellerattuppdragsgivarenutförnågonannanåtgärdförattmöjliggöra enrelevantprovtagning. Observeraattmätvärdenunderdekritiskagränsvärdenainteärnågongarantiförattkonstruktionenärfelfri.Ivissakonstruktionsfallkanfuktvärdena varieraöverårstidernaochiandrafallkanhögrefuktvärdenfinnaspåandrahålikonstruktionen. J Olsbo 1:21 Sida 11 (av 12)

12 Avskrivningstider för olika material och installationer J Olsbo 1:21 Sida 12 (av 12)

Överlåtelsebesiktning Steg1

Överlåtelsebesiktning Steg1 Överlåtelsebesiktning Steg1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Uttersberg 1:9 (7 A) Adress Uttersbergsvägen 7A 618 32 Kolmården Norrköping Uppdragsgivare NTA Produktion AB Stubbhagsvägen 6 192 51

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg1

Överlåtelsebesiktning Steg1 Överlåtelsebesiktning Steg1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Viksjö 9:267 Adress Apelsinvägen 38 175 57 Järfälla Järfälla Uppdragsgivare Ingalill Chatzopolus dbo Apelsinvägen 38 175 57 Järfälla

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Uttran 1:355 Adress Crusebjörns Väg 24 147 63 Uttran Uppdragsgivare Peo Kylmänen Crusebjörns Väg 24 147 63 Uttran Fastighetsägare

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Studentsången 10 Namn: Angelica Diehn Gatuadress: Murgrönsvägen 2 Postadress: Murgrönsvägen 2 Ort: Älvsjö Postnr: 12555 Kommun:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Råseglet 2 Namn: André Roos Gatuadress: Radargatan 18 Postadress: Radargatan 18 Ort: Norrköping Postnr: 603 61 Kommun: Norrköping

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Rosenborg 1:1 Namn: Rune Sjögren Gatuadress: Gryta Rosenborg 12 Postadress: Gryta Rosenborg 12 Ort: Örsundsbro Postnr:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus B14- Kostern 39 Bråviksvägen 29 A Norrköping Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Kostern 39 Namn: Niclas Ritsle Gatuadress: Bråviksvägen 29 A Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 A3223 Bålsta 3 275 Spovvägen 26 Bålsta Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Bålsta 3:275 Namn: Henrik Karlsson Gatuadress: Spovvägen 26 Postadress: Spovvägen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 C844 Tillinge-Hummelsta 12 4 Rådjursvägen 4 Enköping Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Tillinge-Hummelsta 12:4 Namn: Tonny Falk Gatuadress: Rådjursvägen

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

LINKÖPING ISBERGET 17

LINKÖPING ISBERGET 17 PLÖJAREGATAN 46 LINKÖPING ISBERGET 17 Överlåtelsebesiktning för säljare September 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 B16- Skärkinds-Öna 2 1 Klinttorp Skärkind 5 Norsholm Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Skärkinds-Öna 2:1 Namn: Otto Gustavsson Gatuadress: Klinttorp

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation Byggnadsår: 1979 Hustyp: Tak: 1,5-planshus Sadeltak med takpannor Plåttak över entré Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund Stomme: Ventilation: Värmesystem: Trä Mekanisk frånluftsventilation Pelletspanna

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning U11304 Fullerö 32 28 Vintergatsvägen 14 Storvreta Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Fullerö 32:28 Namn: Marie Andresson & Johan Rosen Gatuadress: Vintergatsvägen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Heby 4:46 Namn: Tommy Svalin Gatuadress: Åvägen 4 Postadress: Åvägen 4 Ort: Heby Postnr: 744 32 Kommun: Heby Ort: Heby

Läs mer

köpargenomgång: Vädertyp Temp. Snödjup Snö på tak Klart Ca +20 Grader Cº dm Nej

köpargenomgång: Vädertyp Temp. Snödjup Snö på tak Klart Ca +20 Grader Cº dm Nej A8465 Enskiftet 57 Enskiftesvägen 14 Norsborg Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning : Uppdragsgivare Enskiftet 57 Namn: Milad Josef Gatuadress: Enskiftesvägen 14 Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Nynäs 1:7, Hus 2 Namn: Irene Tunudds dbo Gatuadress: Nynäs 45 Postadress: Ort: Björklinge Postnr: Kommun: Uppsala Ort:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 G3945 Växjö Cirkeln 7 Liljedalsvägen 21 Växjö Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Växjö Cirkeln 7 Namn: Mats H dbo c/o Familjens Jurist Gatuadress: Liljedalsvägen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A11052 Tömmen 6 Russvägen 3 Södertälje Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Tömmen 6 Namn: Mats Gau Gatuadress: Russvägen 3 Postadress: Russvägen 3 Ort:

Läs mer

B ORGHOLM A R B E L U N D A 2:2

B ORGHOLM A R B E L U N D A 2:2 www.sandelinab.se B ORGHOLM A R B E L U N D A 2:2 Arbelundagatan 61, 387 96 Köpingsvik Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-08-23 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen 5 070-556817-6738 www.sandelinab.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A12192 Hölö-Lida 5 17 Hammarvägen 14 Hölö Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Hölö-Lida 5:17 Namn: Göran & Lotta Edin Gatuadress: Hammarvägen 14 Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Plus

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Plus Överlåtelsebesiktning Steg 2 Plus Fastighetsuppgifter 13124 TRÖDJE 8 18 TRÖDJEFJÄRDSVÄGEN 85 GÄVLE Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Trödje 8:18 Namn: Joakim Engberg Gatuadress: Trödjefjärdsvägen 85

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 T1859 Nora Hackspetten 11 Stentorpsgränd 7 Nora Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Nora Hackspetten 11 Namn: Martin & Åsa Wallin Gatuadress: Stentorpsgränd

Läs mer

K AR P E N 18 Backvägen 10 Tumba

K AR P E N 18 Backvägen 10 Tumba K AR P E N 18 Backvägen 10 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

LINKÖPING BANKEBERG 4:19

LINKÖPING BANKEBERG 4:19 IDUNGATAN 4 B LINKÖPING BANKEBERG 4:19 Överlåtelsebesiktning för säljare April 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A12364 Sund 4 113 Norra Sundsvägen 136 Vagnhärad Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Sund 4:113 Namn: Gunborg Linnéas DB Gatuadress: Norra Sundsvägen 136

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 U8973 PLUTO 15 FREJAGATAN 9.docm Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare U8973 PLUTO 15 FREJAGATAN 9.docm Fastighetsbeteckning: Pluto 15 Namn: Hans o Kerstin Andersson Gatuadress:

Läs mer

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 B17- Dykaren 19 Lidaleden 170 Norrköping Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Dykaren 19 Namn: Evamarie Boquist Gatuadress: Lidaleden 170 Postadress: Lidaleden

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 RM631 Stora Väring 10 64 Skolgatan 1 Väring Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Stora Väring 10:64 Namn: Terese Ljungqvist Gatuadress: Skolgatan 1 Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A9975 Väsby 1 61 Slandövägen 8 Enhörna Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Väsby 1:61 Namn: Thomas Pettersson Gatuadress: Slandövägen 8 Postadress: Slandövägen

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren, del av besiktningstiden Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren, del av besiktningstiden Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Bergshöjden 4, Gamla Kyrkvägen 10, Berga, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Petter Bäckgren Uppdragsgivare Petter Bäckgren Närvarande vid besiktningen Petter Bäckgren, del

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 W9403 Anemonen 6 Södra Tvillinggatan 3 Säter Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Anemonen 6 Namn: Karin Åberg Gatuadress: Södra Tvillinggatan 3 Postadress:

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Annelie Liljegren Uppdragsgivare Annelie Liljegren Närvarande vid besiktningen Annelie Liljegren, del

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A8779 Skillebylund 4 39 Nyhagen 4 Järna Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning : Uppdragsgivare Skillebylund 4:39 Namn: Stefan & Frida Elmblad Gatuadress: Nyhagen 4 Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Plus

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Plus U10956 Lytta 1 43 Tallvägen 8 Uppsala Överlåtelsebesiktning Steg 2 Plus Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Lytta 1:43 Namn: Jenni Berlin Gatuadress: Tallvägen 8 Postadress: Tallvägen

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus B15-1056 Linden 11 Storängsgatan 17 B Söderköping Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linden 11 Namn: Mikael Nilsson & Anneli Hellström Gatuadress:

Läs mer

LINKÖPING GRÄVSTEN 5:9

LINKÖPING GRÄVSTEN 5:9 KARLEBO ROM 1 LINKÖPING GRÄVSTEN 5:9 Överlåtelsebesiktning för säljare December 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Germania 15, Skandiavägen 4 D, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Richard och Catharina Jansson Uppdragsgivare Catharina Jansson Närvarande vid besiktningen Catharina

Läs mer

Vädertyp Temp. Snödjup Snö på tak Klart Ca +15 Grader Cº 0 dm Nej

Vädertyp Temp. Snödjup Snö på tak Klart Ca +15 Grader Cº 0 dm Nej SD18423 Gransjön 1 25 Gransjön Östra Grenerud Svanskog Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Gransjön 1:25 Namn: Christer Karlsson Gatuadress: Gransjön Östra

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Skällinge 1:78 Namn: Rickard Johansson Gatuadress: Vädursvägen 14 Postadress: Vädursvägen 14 Ort: Skällinge Postnr: 432 99

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-06-24 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Hackås-Gärde 1:9 Gärde 650, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 ÖIHLH17-004 Högalidsgatan 24 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Freja 20 Namn: Sven Ponton Gatuadress: Högalidsgatan 34 Postadress: Högalidsgatan 24 Ort:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Sandskogen 1:3 Namn: Bertil Johansson Gatuadress: Svenneby Granliden Postadress: Granliden Ort: Vikbolandet Postnr: 610 28

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Januari 2015

Överlåtelsebesiktning Januari 2015 M E J R AM S G R Ä N D 2 Mantorp Överlåtelsebesiktning Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping

Läs mer

B ORGHOLM NEDRA SAN D B Y 4:10 Bredsättra Hultgata 38, Köpingsvik

B ORGHOLM NEDRA SAN D B Y 4:10 Bredsättra Hultgata 38, Köpingsvik www.sandelinab.se B ORGHOLM NEDRA SAN D B Y 4:10 Bredsättra Hultgata 38, 387 95 Köpingsvik Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-22 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O8971 Brottkärr 523 16 Ugglegården 63 Hovås Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Brottkärr 523:16 Namn: Joel Wickman Gatuadress: Ugglegården 63 Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A10930 Spindeln 1 Myrstigen 12 Järna Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Spindeln 1 Namn: Erika Wilhelmsson Gatuadress: Myrstigen 12 Postadress: Myrstigen

Läs mer

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson TAL L E N 9 Vikingavägen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-09-27 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-136 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 A3349 Sunnersta 89 26 Dalbovägen 34 B Uppsala Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Sunnersta 89:26 Namn: Kia Bergquist Gatuadress: Dalbovägen 34 B Postadress:

Läs mer

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Besiktningsnr: 120828-628 G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Tandraden 10 Fjärilsvägen 52 Linköping Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Tandraden 10 Namn: Saad Muhallab Gatuadress: Fjärilsvägen 52 Postadress: Fjärilsvägen

Läs mer

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Redovisning av fuktkontroll i samband med överlåtelse av fastighet Syfte Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utförande,

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Rävsta 5:102 Namn: Catharina Wåreus Gatuadress: Flottvik 121 Postadress: Flottvik 121 Ort: Sigtuna Postnr: 195 92 Kommun:

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Josefin Stålvant och Andreas Kindahl. Josefin Stålvant. Olof Stålvant Desirée Stålvant Per Lundman, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Josefin Stålvant och Andreas Kindahl. Josefin Stålvant. Olof Stålvant Desirée Stålvant Per Lundman, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Idegranen 2, Ringvägen 3, Enebyberg, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Josefin Stålvant och Andreas Kindahl Uppdragsgivare Josefin Stålvant Närvarande vid besiktningen Olof

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 SP18256 Höja 1 52 Aftonvägen 1 Karlstad Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Höja 1:52 Namn: Henrik Brekke Gatuadress: Aftonvägen 1 Postadress: Aftonvägen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Vinbäret 2 Namn: Håkan & Carina Bark Gatuadress: Augustendalsvägen 7 Postadress: Augustendalsvägen 7 Ort: Trosa Postnr:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Penseln 9 Namn: Sara Ingvarsson Gatuadress: Frölundagatan 72 Postadress: Frölundagatan 72 Ort: Mölndal Postnr: 431

Läs mer

LINKÖPING KNIVINGE 1:8

LINKÖPING KNIVINGE 1:8 KNIVINGE SOLGLÄNTAN LINKÖPING KNIVINGE 1:8 Överlåtelsebesiktning för säljare Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Finnögatan 5 C 58278 Linköping 0730-793686

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 SP17076 Skivetorp 1 47 Karlstadsgatan 11 Forshaga Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Skivetorp 1:47 Namn: Maria Karlsson Gatuadress: Karlstadsgatan 11

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 SSMHLH19-004 Faktorigatan 11 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Rännan 10 Namn: Bo Hjalmarsson Gatuadress: Faktorigatan 11 Postadress: Faktorigatan 11

Läs mer

Överlåtelsebesiktning FB Steg 2 Plus

Överlåtelsebesiktning FB Steg 2 Plus A12377 Smörkniven 5 Sleipners Väg 9 Nykvarn Överlåtelsebesiktning FB Steg 2 Plus Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Smörkniven 5 Namn: Frida Andersson Gatuadress: Sleipners Väg 9

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Utsikten 14 Namn: Jonas Paulson Gatuadress: Danavägen 21 Postadress: Danavägen 21 Ort: Södertälje Postnr: 152 57 Kommun:

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G HÅRSTORP 3:335 Vallmovägen 11, Finspång

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G HÅRSTORP 3:335 Vallmovägen 11, Finspång Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G HÅRSTORP 3:335 Vallmovägen 11, 612 46 Finspång Överlåtelsebesiktning för säljare Oktober 2014 V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Varla 2:327 Namn: Åsa & Johan Brunbäck Gatuadress: Nils Ebbesgårdsgatan 62 Postadress: Nils Ebbesgårdsgatan 62 Ort:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Begonian 3 Namn: Sofia & Mikael Ivarsson Gatuadress: Dalängsvägen 6 Postadress: Dalängsvägen 6 Ort: Södertälje Postnr:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Älvsborg 116:14 Namn: Kurt Hedberg Gatuadress: Lokattsbacken 4 Postadress: Lokattsbacken 4 Ort: Västra Frölunda Postnr: 426

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun. Ingela Luhr Agrell

BESIKTNINGSOBJEKTET. Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun. Ingela Luhr Agrell 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Claes Luhr Ingela Luhr Agrell Uppdragsgivare Claes Luhr Närvarande vid besiktningen Claes Luhr, del av

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INÄGNAN 2 Hökbursvägen 8 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Vårsta 2:129 Adress Backsvalevägen 20 14771 Grödinge Uppdragsgivare Ann-Katrin Lundberg Backsvalevägen 20 14771 Grödinge Fastighetsägare

Läs mer

Utlåtande överlåtelsebesiktning Uppdragsnummer Motala kommun Långskogen 235 Fastighetsbeteckning: Varv 7:5 Datum

Utlåtande överlåtelsebesiktning Uppdragsnummer Motala kommun Långskogen 235 Fastighetsbeteckning: Varv 7:5 Datum 1(6) Utlåtande överlåtelsebesiktning Uppdragsnummer 11112 Motala kommun Långskogen 235 Fastighetsbeteckning: Varv 7:5 Datum 2011-07-07 2(6) Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt Jordabalken

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Bollvivan 3 Namn: Berit Melin Gatuadress: Gullvivstigen 9 Postadress: Gullvivstigen 9 Ort: Järna Postnr: 153 31 Kommun:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A3354 Lövsta 64 Ränselvägen 4 Bro Överlåtelsebesiktning Steg Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Lövsta :64 Namn: Clas Wallberg Gatuadress: Ränselvägen 4 Postadress: Ränselvägen 4

Läs mer

B R E D S Ä T R A 59 S Ä T R A G Å R D S V Ä G E N 123

B R E D S Ä T R A 59 S Ä T R A G Å R D S V Ä G E N 123 B R E D S Ä T R A 59 S Ä T R A G Å R D S V Ä G E N 123 Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G F Ö R S Ä L J A R E 2013-06- 19 Sotholmsvägen 24 Telefon: 0729-05 05 50 Org nr: 556883-4211 12248 Enskede

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 SsmHLH16-008 Havsörnsvägen 21 Svl Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Filla 8:159 Namn: Lars Bodin Gatuadress: Havsörnsvägen 21 Postadress: Havsörnsvägen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Rödingen 11 Namn: Rolf Gustavsson Gatuadress: Bastövägen 2 Postadress: Kvinnebyvägen 286 Ort: Växjö Postnr: 589 33

Läs mer

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Redovisning av fuktkontroll i samband med överlåtelse av fastighet Syfte Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utförande, konstruktion och material i byggnaden och dess riskkonstruktioner.

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Konungsunds-Sten 1:9 Namn: Peter, Susanne Jonander Gatuadress: Eriksholm 7 Postadress: Eriksholm 7 Ort: Vikbolandet Postnr:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 B18-466 Stadsbetjänten 4 Nyckelvägen 6 Nyköping Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Stadsbetjänten 4 Namn: Petter & Theresa Suneson Gatuadress: Nyckelvägen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 A3984 Tallen 4 Skogsfrustigen 47 Borlänge Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Tallen 4 Namn: Helene Malmesjö Gatuadress: Skogsfrustigen 47 Postadress:

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun Lagfaren ägare Bo Hallberg Inga-Lill Hallberg Uppdragsgivare Bo Hallberg Närvarande vid besiktningen Bo Hallberg Inga-Lill

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Dragspelet 15 Namn: Marianne Johansson DB Gatuadress: Noaks Väg 4 Postadress: Noaks Väg 4 Ort: Älvsjö Postnr: 125 55

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 RM666 Brandbilen 4 Pumpvägen 7 Skövde Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Brandbilen 4 Namn: Christian och Lena Leijon Gatuadress: Pumpvägen 7 Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Krutgubben 5 Namn: Lars Karlsson Gatuadress: Månvägen 18 Postadress: Månvägen 18 Ort: Hölö Postnr: 151 73 Kommun: Södertälje

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 A6890 Tråget 25 Trågstigen 42 Huddinge Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Tråget 25 Namn: Per Andersson Gatuadress: Trågstigen 42 Postadress: Trågstigen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Målaren 10 Namn: Malin & Bo Ardström Gatuadress: Nolåsgatan 4 Postadress: Nolåsgatan 4 Ort: Kristinehamn Postnr: 681

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Vinbäret 2 Namn: Håkan& Carina Bark Gatuadress: Augustendalsvägen 7 Postadress: Augustendalsvägen 7 Ort: Trosa Postnr:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg1

Överlåtelsebesiktning Steg1 Överlåtelsebesiktning Steg1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Finnsta 1:182 Adress Brunkullavägen 5 197 34 Bro Uppdragsgivare Antti & Jenny Ahonen Brunkullavägen 5 197 34 Bro Fastighetsägare Namn

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A4145 Cikadan 8 Björkliden 13 Täby Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Cikadan 8 Namn: Fredrik o Cecilia Brehmer Gatuadress: Björkliden 13 Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A12314 Kallfors 1 263 Toruns Väg 13 Järna Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Kallfors 1:263 Namn: Tony Wallén Gatuadress: Toruns Väg 13 Postadress: Toruns

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A11541 Sänket 46 Gäddstigen 42 Södertälje Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Sänket 46 Namn: Minna Kulonen Gatuadress: Gäddstigen 42 Postadress: Gäddstigen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A9943 Gråstenen 2 Glimmervägen 16 Huddinge Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Gråstenen 2 Namn: Elzbieta Juter Gatuadress: Glimmervägen 16 Postadress:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2016-11-04 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Forsa 2:145 Kvarnbacken 12, 830 15 Duved Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Stodene 1:778 Namn: Anne-Maj Olsson Gatuadress: Saffranvägen 19 Postadress: Saffranvägen 19 Ort: Karlstad Postnr: 653

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Gräslöken 9 Namn: Inger Bergkvist Gatuadress: Wennerbergsgatan 36 Postadress: Wennerbergsgatan 36 Ort: Mölndal Postnr:

Läs mer