INTRODUKTION FÖR NYANSTÄLLDA Introduktionspärm för nyanställda inom Individ- och familjeomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTRODUKTION FÖR NYANSTÄLLDA Introduktionspärm för nyanställda inom Individ- och familjeomsorgen"

Transkript

1 KALIX KOMMUN INTRODUKTION FÖR NYANSTÄLLDA Introduktionspärm för nyanställda inom Individ- och familjeomsorgen xx Introduktionspärm för nyanställda i Kalix kommun på Individ- och familjeomsorgen. Introduktion för socialsekreterare med flera i verksamheter vid Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde.

2 Innehållsförteckning 1 Innan du börjar din anställning Kontoansökan för användare i Kalix kommuns datasystem Checklista introduktion Introduktionsplan Att vara anställd Arbetsplatsintroduktion Arbetstider och raster Flexstidsredovisning samt komptidsuttag Sjuk- och friskanmälan eller föräldraledighet Telefontider Sekretessintyg Konto för insättning av löner och utbetalningar Ansökan om kaffeavdrag Fredagsfika Säkerhetsföreskrifter för våra person-/överfallslarm Ansökan om parkeringstillstånd Klädkoder Ledigheter Möten :14 Gemensamt ansvar Arbetsgivarens krav på anställdas förhållningssätt Yrkesetiska riktlinjer för socionomer Interna rutiner Rutin för dokumentation i individärenden Telefonpolicy Kalender Dokument från socialstyrelsen SOSFS 2014:5, Dokumentation i verksamhet Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten... 12

3 5.3 SOSFS 2014:6; Handläggning av ärenden som rör barn och unga SOSFS 2011:5; Lex Sarah SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer Friskvårdspolicy för anställda i Kalix kommun Rökfri arbetstid Arbetsmiljöpolicy SAM- systematiskt arbetsmiljöarbete Tillbudsrapport Utredning av tillbud Handlingsprogram vid hot och våldssituationer vid IFO Policy/handlingsplan gällande alkohol och droger för anställda i Kalix kommun Jämställdhetsplan Arkivering av akter - Lathund Rutin för utlämnande av handlingar inom IFO, Kalix :1 Offentlighet och sekretesslagen (OSL) Rutin för anmälningar gällande barn, enl 14 kap 1 SoL BBIC- Barns behov i centrum NORRBUS- samverkan kring barn och unga i östra Norrbotten :1 Samordnad Individuell Plan (SIP) Socialnämndens beredningsprocess Delegationsordning :2 Socialnämndens AU rutin Organisationsskiss socialnämnden Kalix Beredskapstjänstgöring JP Socialnet Treserva manual Externa Webbutbildningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

4 1 Innan du börjar din anställning Innan du börjar din anställning tänk på att: Om du enbart ska vikariera under sommaren får du tjäna upp till en viss summa utan skatteavdrag. Blankett finns på skattemyndigheten Lämna in dina betyg Lämna in blanketten angående tystnadsplikten Anmälan för konto för löneinsättning till Swedbank 1.1 Kontoansökan för användare i Kalix kommuns datasystem Upprättas av chef. 1.2 Checklista introduktion Checklista introduktion Den nya arbetstagaren signerar med datum och initialer. Återlämnas sedan till arbetsledaren inom en månad. Namn: Anställd inom vilken grupp: Fått ett anställningsbevis Fått en utsedd mentor om behovet finns Fått en visning av arbetsplatsen Fått information om arbetstider och flextider Fått information om sjukanmälan, ledighetsansökan Sekretessintyg, fått information om vad sekretess innebär Säkerhetsföreskrifter för person/överfallslarm Fått info om arbetsgivarens krav på de anställdas förhållningssätt Fått info om Kalix kommuns telefonpolicy Läst 100 frågor & svar om dokumentation inom socialtjänst Läst rutin för dokumentation i individärenden Läst SOSFS 2014:5, Dokumentation i verksamhet Läst igenom arbetsmiljöpolicy Fått info om hot & våld Läst handlingsprogram vid hot-och våldssituationer Läst policy & handlingsplan gällande alko och droger för anställda Fått information om friskvård Läst lathund för arkivering av akter Läst rutin för utlämnande av handling Läst rutin för anmälan enl 14 kap 1 SoL Läst rutin vid misstanke om att barn utsätts för misshandel av sina vhv eller annan person som barnet bor tillsammans med Fått information av områdeschef om Lex Sarah Läst SOSFS 2011:5, Lex Sarah Läst SOSFS 2014:6, Handläggning av ärenden som rör barn och unga Läst om BBIC Fått grundläggande introduktion i Treserva 1.3 Introduktionsplan För att underlätta planeringen samt följa upp att den nyanställde har fått all nödvändig information samt möjliggöra tid för frågor bör mentor boka in ca 1 timme/vecka för avstämning. Förslag på schema. Under veckan har den nyanställde i uppdrag att läsa in sig och/eller följa med på över överenskomna arbetsuppgifter som sedan checkas

5 av. Vecka Datum Innehåll Klart V.1 Presentation av medarbetar, fackliga, skyddsombud m.m. Raster, luncher, rutiner osv. Hitta i lokalerna, telefon, arbetsrum, dator (inloggningar). V.2 Arbetstider, arbetsuppgifter, mötesstuktur osv. Se punkt 2.1, V.3 Att vara anställd. Se punkt 1.4 och avsnitt 2 och 3. V.4 Uppföljning med chef V.5 Förvaltningsinformation, se avsnitt 17. Webbutbildningar, se avsnitt 22. V.6 Introduktion till arbetsuppgifter, egna ärenden, börja eget arbete. V.7 Interna rutiner, friskvård och policy. Se avsnitt 4, 6, 7, 8 och 9. V.8 Socialstyrelsens SOFS samling, aktuella för tjänsten, se avsnitt 5. V.9 Barn och ungdom. Aktualiseringar, anmälningar. Se avsnitt V.10 Treserva, Lex Sarah och se avsnitt V.11 Planering för beredskap, se avsnitt 17.4 V.12 SIP, se avsnitt 21 V.13 V.14 Avstämning, frågor, egna arbetsuppgifter, Checklista 1.4 Att vara anställd Att vara anställd Din anställning vid kommunen regleras av olika lagar och avtal. Här får du en kort sammanfattning av det som är viktigast att känna till som nyanställd. Vill du veta mer kan du fråga den som är personalansvarig på din arbetsplats. Anställningsformer Din anställning är antingen tills vidare eller viss tid. Vid visstidsanställning är du anställd till och med ett visst datum, sedan upphör anställningen i normalfallet automatiskt. På anställningsbeviset ser du vilken anställning du har. Löneplacering Vilken lön du ska placeras i beror på vilken utbildning och erfarenhet du har, och bestäms utifrån den tjänst du har fått. Det innebär att du och din arbetsgivare kommer överens om vilken lön som ska gälla. Utbetalning av lön Som månadslön för du normalt lön från första anställningsmånaden. Lönen utbetalas den 27:e varje månad. Om du är timanställd får du lönen utbetald månaden efter arbetsmånaden. Inga extra utbetalningar görs mellan huvudutbetalningarna. Därför är det viktigt att alla lämnar in sina rapporter i tid, för att löneutbetalning med den ordinarie utbetalningen kan ske. Kommunen har Swedbank som lönebank. Det innebär att alla nyanställda, uppdragstagare mm själv lämnar in anmälan om konto för löneinsättning. Blanketten skickar den anställde själv in till Swedbank. Blanketten finns hos arbetsledarna, hos löneassistenterna och på hemsidan.

6 För att utbetalning ska kunna göras på rätt dag måste den nya uppgiften vara tillhanda senast åtta bankdagar innan utbetalningsdagen. Övriga ersättningar Av avtalet kan du också se vad du får för ersättning vid t ex övertidsarbete, förskjuten arbetstid, jour och beredskap samt arbete på obekväm arbetstid. Semester Den som arbetar timtid får ut semestertillägg i pengar varje avlöningsperiod. För månadsavlönade omfattar semesteråret 1/1-31/12, här uttages semestern under pågående år. Före den 31/12 ska minst 20 av årets semester vara uttagen. För dig som är grupp 1-anställd är antalet semesterdagar per år följande: Ålder Antal semesterdagar Minst fyra veckor av ledigheten ska om möjligt förläggas till perioden juni-augusti. Om du har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar får du spara semesterdagar till senare år. Antalet sparade dagar får dock inte överstiga 40. För heltidsanställda som arbetar måndag-fredag räknas varje arbetsdag under semestern som en semesterdag. Tar du semester i fyra veckor går det alltså åt 20 semesterdagar. Det betyder att du normalt har rätt till 25 arbetsdagar per år. Semesterväxling Kalix kommun inför semesterväxling från semesteråret Det innebär att anställda kan välja att växla semesterdagtillägget mot extra semesterdagar. För varje semesterdag får du som medarbetare semesterlön (vilket motsvarar samma belopp som en arbetsdag). Förutom semesterlön får du som medarbetare också ett semesterdagstillägg (beräknas som % x månadslönen). Då Kalix kommun nu inför semesterväxling (för vissa organisationer) kan du som medarbetare välja fler antal semesterdagar istället för att få utbetalt semesterdagstillägg. Vilka kan semesterväxla? Avtalet gäller alla anställda som har en tillsvidareanställning och omfattas av Allmänna Bestämmelser (AB) där ett lokalt kollektivavtal upprättats. Dessa omfattas inte av semesterväxling Uppehålls- eller ferieanställda Anställda med BEA och PAN-avtal Anställda som har mer än 10 sparade semesterdagar omfattas inte. Anslutna medarbetare i följande fackliga organisationer har möjlighet till semesterväxling från 2019 Vision Naturvetarna Jusek Sveriges Ingenjörer FSA DIK AK SSR Lärarförbundet Vårdförbundet Civilekonomerna Ledarna Lärarnas Riksförbund Fysioterapeuterna Hur många extra semesterdagar? Medarbetare med 25 semesterdagar (under 40 år) får 5 extra semesterdagar.

7 Medarbetare med 31/32 semesterdagar (40 år och äldre) får 6 extra semesterdagar. Sparade dagar Semesterdagstillägget för alla dagar måste växlas både årets semesterdagar och eventuella sparade Praktisk tillämpning Avsikten med den extra ledigheten är att den ska tas ut. Ska ingå i den ordinarie planeringen av semesterledighet, utifrån verksamhetens behov. Minst 20 av årets semesterdagar + de dagar som växlas ska tas ut under året. Om fler än 10 semesterdagar återstår vid årets slut är det inte möjligt att semesterväxla året därpå. Om synnerliga skäl föreligger (ex sjukdom) så att de dagar som semesterväxlats inte kan tas ut under året betalas dagarna ut i pengar. Ansökan om semesterväxling Ansökan Ansökan inför nästkommande kalenderår lämnas till chef senast 30 november och skall undertecknas av både medarbetare och chef. Beslut Beslut om semesterväxling tas av respektive chef senast en månad innan semesterårets början (30 nov) och gäller kommande år. Utifrån verksamheten avgör närmsta chef om semesterväxling kan genomföras. Förutsättningar Huvudregeln innebär att vikarier inte ska anlitas vid uttag av de extra lediga dagarna. Påverkar detta min pension? Växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet innebär att årslönen minskar motsvarande semesterdagtilläggets storlek. Ex: månadslön kr och 25 dagar semesterrätt ger semesterdagtillägg på cirka 3330 kr/år. Detta betyder att din framtida pension kan komma att påverkas. För mer information Anvisning och blankett finns på Kom In (Blanketter, mallar och dokument) Kontakta Arbetsgivarenheten 2 Arbetsplatsintroduktion Nedan följer en kortfattad version av de viktigaste förhållningsreglerna på arbetsplatsen. Kommunen har utöver detta särskilda rutiner för detta, som hittas på intranätet KomIn. Det finns även en pärm husets rutiner som förvaras i arkivet samt i e-handboken: G:/SOC/e-handboken/IFOdokument. Socialtjänsten är en myndighet med serviceskyldighet gentemot medborgare och samarbetspartners. 2.1 Arbetstider och raster Arbetstiden är mellan kl (vintertid) och (sommartid) för heltidsarbetande. Arbetstiden ska respekteras och avvikelser ska ske i samråd/beviljas av närmaste chef. Arbetsplatsen har ingen stämpelklocka vilket ställer högre krav på den anställdes eget ansvar att vara på arbetsplatsen under arbetstid. Du har rätt till 1 timme lunchrast varje arbetsdag och Du måste ta ut minst 30 minuter varje arbetsdag. Du får inte sätta i system att t ex alltid förkorta din lunchrast för att kunna gå hem tidigare eller liknande. Du har rätt till 15 minuter rast förmiddag och 15 minuter rast på eftermiddag. Förmiddags- och eftermiddagsrasten ingår i arbetstid

8 och då kan du ej lämna arbetsplatsen, samt ingår i rökfri arbetstid. Se information på KomIn här. 2.2 Flextidsredovisning samt komptidsuttag Möjligheten att arbeta på flex kommer via kollektivavtal som de fackliga förbunden tecknat med din arbetsgivare för personer som arbetar kontorstider. Det anses gynnsamt för arbetsmiljön att arbetstagarna själva får styra sin arbetstid. Tanken är att du som arbetstagare själv ska kunna komma senare på morgonen eller gå tidigare, för att till exempel gå till frisören eller hämta/lämna barn. Regeln är att det är du som själv förfogar över den möjligheten. Din ordinarie arbetstid ska vara åtta timmar per dag. Om arbetssituationen kräver att du måste arbeta mer än så, kan din chef välja att beordra dig övertid. Du får då också övertidskompensation enligt kollektivavtalet. I arbetstidslagen finns ett skydd för hur mycket övertidsarbete som du är skyldig att göra. Det är också viktigt att du inte arbetar gratis övertid. Flextiden i Kalix kommun är mellan kl morgonen samt mellan klockan på eftermiddagen (sommartid mellan kl ). Denna tid styr man över själv. Om man samlat ihop plustid på sin flexlista och vill ta ut ledighet utöver den ovanstående tiden måste detta alltid ansökas om i förväg hos närmaste chef. Flexledighet kan endast tas ut om arbetet tillåter detta. Att ta ut flexledighet är inte en självklarhet eller en rättighet, det är en möjlighet om arbetet tillåter det. Det innebär att dina egna arbetsuppgifter för dagen måste vara avklarade och att det arbete som är kvar kan vänta till morgondagen. Inarbetad flextid är inte en garanti för att få ut ledighet. Om arbetet ej tillåter kan arbetsgivaren vid en avstämning neka uttag samt nolla flextiden. Det innebär att tiden går förlorad och du kan inte få ut detta i pengar, till skillnad från komptid. Att vara flexledig innebär att arbetsgivaren kan ringa in dig om behovet uppstår. Det innebär att du ska stå till arbetsgivarens förfogande under flexledighet. För att garantera ledig tid bör du välja semester istället. Flextid Rutin gällande flextidsredovisning Dokumentering av flextid sker på flexblankett. Flexblanketter hittar du nere i arkivet intill IFO:s reception. Önskvärt att man tar upp på måndagsmötet när man vill flexa för att överenskomma i gruppen. I annat fall överenskommes gemensamt med kollegor att ok innan frågan ställs till chef. Uttag/tillägg inom flextid , och (sommartid ) redovisas på samma blankett där anställd själv ansvarar för sammanställning. Uttag utanför flextiden, dvs efter eller före (sommartid 15.00) lämnas till EC för underskrift innan uttaget sker. Viktigt att få en underskrift för att försäkring ska gälla. Den sista varje månad lämnar samtliga in kopia på sammanställning av flexrapporten i syfte att ansvarig chef ska få en uppfattning över hur mkt flextid som finns och hur tiden fördelas. Kompledighet Kompensationsledighet är beviljad övertidsarbete med avtalsenlig ersättning. All komptid ska beviljas i Visma Windows självservice och löneköras innan den kan tas ut. Se flextidsblankett i gemensam mapp på din dator: Data (G:)/SOC/e-handbok/IFO dokument 2.3 Sjuk- och friskanmälan eller föräldraledighet Rutin vid sjukanmälan läs mer här. Dokument ledighetsansökan finns att hämta här. 2.4 Telefontider Telefontider är till för att klienten skall veta när du säkrast går att nå. Detta innebär att telefontid är obligatorisk och får ej bortprioriteras. I akuta situationer skall om möjligt annan telefontid meddelas växeln.

9 I det fall växel, reception eller kollegor lämnat meddelande om person som vill bli uppringd skall detta åtgärdas så snart som möjligt. Denna serviceskyldighet har vi. 2.5 Sekretessintyg Ska läsas igenom och skrivas under. Närmaste chef överlämnar intyget vid anställningen. 2.6 Konto för insättning av löner och utbetalningar För att göra kontoanmälan till Swedbank ska du använda blanketten som du hittar här. 2.7 Ansökan om kaffeavdrag Rutin för kaffekassan på IFO. Alla som dricker kaffe från fikarummets kaffemaskin betalar en månatlig avgift till kaffekassan genom ett avdrag på lönen. Se blankett Kaffeavdrag här. 2.8 Fredagsfika För dig som betalar till kaffekassan ingår även Fredagsfika. Personalen turas om att ordna fredagsfika på fredagarna. I fikarummet finns en lista uppsatt där du kan skriva upp dig om du är intresserad av att vara med på fredagsfikat. Till fredagsfika inhandlas följande: Två sorters mjukt bröd och hårt bröd, ost, gurka/tomat, mjölk och bregott. Titta gärna igenom vad som eventuellt redan finns i kylen för att minska matsvinnet. Alla varor är märkta/märks med FF. Fredagsfika inhandlas med Coop-kortet av den som har fredagsfika den veckan. Coop-kortet finner du i en pärm i arkivet på plan 1. Det är tillåtet att handla fredagsfika under arbetstid. Den som har fredagsfika kan på eget initiativ bjuda på annat, vanligtvis något sött i form av fika och/eller godis. Den som inte betalar till kaffekassan kan var med på fredagsfika och själv bekosta fredagsfikat för att kunna vara med. 2.9 Säkerhetsföreskrifter för våra person-/överfallslarm På Individ- och familjeomsorgen finns larm i varje arbetsrum som även fungerar att ta med till besöksrummen. Vid hembesök finns portabla larm att hämta i receptionen. Skriv in namn, nummer och beräknad tid vid återkomst i blocket och ta med larmet under besöket. Vid klientbesök i hemmet bör larm alltid bäras med. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR VÅRA PERSON-/ÖVERFALLSLARM (Länk till säkerhetsföreskrifterna?) 2.10 Ansökan om parkeringstillstånd För att få parkeringsplats vid Centrumvägen 54 meddela Helena Abrahamsson, ekonomigruppen, som lägger in Dig på kölista. I dagsläget är parkeringsplatserna få och kötiden lång, så är du i stort behov av parkering rekommenderas du att hyra parkeringsplats vid manhemskolan. För parkeringstillstånd och parkeringsplats vid t ex Manhemsskolan gå via kommunens parkeringshandläggning. Avgift för parkeringstillståndet betalas med löneavdrag. Länk till KomIn VERKAR INAKTUELLT

10 2.11 Klädkoder Det finns ingen formell klädkod för socialsekreterare men du förväntas reflektera över att vi representerar en myndighet samt vilka klientgrupper vi möter och vad kläder kan signalera till människor som vi möter. Som myndighetsperson förväntas du klä dig professionellt och respektfullt inför klienter och samarbetspartners Ledigheter Prioritetsordning vid ledighet är: 1. Föräldraledighet (ansöks 3 månader i förväg). 2. Semester 3. Kompledighet enligt registrering i lönesystemet Visma Självservice 4. Flexledighet utanför flexramen 2.13 Möten Du förväntas närvara vid obligatoriska möten, se exempel nedan, samt vara engagerad i de frågor och ärenden som kommer upp. Din delaktighet är viktig för hela gruppen och du förväntas vara en del av det kollegiala stödet även i frågor som du själv inte aktualiserat eller är direkt berörd av. Obligatoriska möten prioriteras före klientmöten, samarbetsmöten, nätverksmöten eller andra möten i arbetet. Vid prioriteringsfråga skall samråd med närmaste chef ske. APT/Teamträff Dessa möten är till för att arbetstagare och arbetsledare ska diskutera frågor gällande arbetsplatsen och arbetsmiljö. Detta är Din möjlighet att lyfta synpunkter, åtgärdspunkter eller andra frågor gällande arbetsplatsen samt få en återkoppling gällande dessa frågor. Extern handledning Extern handledning innebär att kommunen köper in en tjänst i syfte att stötta, stärka och handleda dig i de svåraste processerna vi möter i vårt jobb. Då vi är våra egna verktyg i arbetet är det nödvändigt att få vårda sig själv i situationer som berör oss mer eller på ett personligare plan. Det som sägs under extern handledning förväntas stanna i den gruppen. Då extern handledning kan upplevas känslosamt och/eller utlämnande för den enskilde, ställs stora krav på att gruppen kan ge trygghet, stabilitet och stöd över tid. Mot bakgrund av detta förväntas du vara aktiv i den långvariga processen och därmed krävs delaktighet, närvaro och engagemang. Samråd Samråd är till för att få stöd av sina kollegor och EC i handläggningen av ärenden och svåra situationer. Där förväntas alla ge feedback, komma med nya perspektiv och hjälpa varandra framåt i ärenden. Samråd är en viktig och nödvändig kollegial handledning som förutsätter att alla deltar, oavsett gammal eller ny förväntas bidra med sina erfarenheter, tankar och idéer Gemensamt ansvar Det finns vissa osynliga uppgifter som vi alla måste ta ansvar för så som att städa undan efter oss i matsal, om kopieringspapper är slut fyller den som upptäcker detta på i skrivaren eller beställer mer om det är så att det saknas papper att fylla på, beställa toner, tömma skräp i tuggen om den är full, meddela ansvarig/felanmäla om något är trasigt osv. Vi har ingen vaktmästare i huset och därför måste vi själva agera när sådana situationer uppstår. Lokalvårdare finns i huset men detta fråntar oss inte eget ansvar för att städa undan efter oss själva. I köket finns en kökslista där alla ska skriva upp sig och ta ansvar för köket under dagen.

11 3 Arbetsgivarens krav på anställdas förhållningssätt - Fungerande internt samarbete - Tillsammans utveckla till bästa möjliga - Bemöta varann med respekt och vänlighet - Vara hjälpsamma och lyssna på varandra - Tala med varandra inte om varandra - Tala gott om Varandra inte illa 3.1 Yrkesetiska riktlinjer för medarbetare Profession och personlighet o Professionellt socialt arbete bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, demokratiska och humanistiska värden samt bidrar till att förverkliga rättigheter och att utveckla samhällets välfärd. o Medarbetaren ska i sitt arbete och i sin livsföring i övrigt respektera varje människas lika värde. o Medarbetaren har ett särskilt ansvar gentemot personer och grupper som är i en utsatt situation. o Medarbetaren måste använda sin professionella ställning på ett ansvarsfullt sätt och vara medveten om gränserna för den egna kompetensen o Medarbetaren bör utveckla sin professionella kompetens och eftersträva etisk medvetenhet och moralisk mognad. Klienten o Medarbetaren ska respektera klientens personliga integritet och främja dennes självbestämmande så länge detta inte inkräktar på samma rätt för andra. o Bemötandet av klienter ska grundas på respekt och en strävan efter att etablera goda relationer. Insatserna ska så långt som möjligt bygga på samarbete och samförstånd. o Medarbetaren ska upplysa klienten om rättigheter, ansvar och skyldigheter och i sitt arbete eftersträva bästa möjliga insats för varje klient. o Konfidentiell information och för klienten känsliga uppgifter måste handhas med den sekretess lagen stadgar och i övrigt med stor varsamhet o Medarbetaren får inte utnyttja klientens beroendeställning. Kollegor och arbetsplats o Medarbetaren måste hålla sig underrättad om och vara solidarisk med organisationens grundläggande målsättning. o Medarbetaren söker upprätthålla lojalitet och respekt för kollegor och andra anställda i olika befattningar samt tar ansvar för arbetsplatsens sociala miljö. o Medarbetaren är skyldig att vidtaga åtgärder för att komma till rätta med kränkningar orsakade av organisationens arbetssätt eller medarbetares eller klienters agerande. Denna skyldighet bryter andra krav på lojalitet. Samhälle o Medarbetaren ska arbeta i enlighet med gällande lagstiftning så länge detta inte kränker grundläggande mänskliga rättigheter. o Medarbetaren bör sträva efter att skapa förtroende hos medborgare för socialt arbete och för socionomers professionella kompetens samt vara öppen för kritisk granskning av sin yrkesutövning. 4 Interna rutiner 4.1 Rutin för dokumentation i individärenden Rutiner avseende dokumentation i individärenden finner du??? Socialstyrelsen - Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

12 4.2 Telefonpolicy Vi använder Telia Touchpoint, vilket innebär att vi har telefoni i våra datorer. Här hittar du information och lathundar. Kontakta IT-avdelningen för vidare hjälp och för att komma igång. IT-enheten via epost på 4.3 Kalender För att hämta Kalender till t ex bilar och besöksrum öppnar du Kalender i Microsoft Outlook. I vänster spalt finns en rubrik Andra Kalendrar och under denna finns en länk som heter öppna delad kalender. Klicka på denna och skriv in namnet på den kalender du vill hämta, t ex ABC123 för bil med detta registreringsnummer. Bilpoolen på Kalix kommun heter BP1, BP2.. till BP5 samt IFO-laptop1, IFO-laptop2. till IFO-laptop4. 5 Dokument från socialstyrelsen På socialstyrelsens hemsida finns de flesta SOSF:ar att ladda hem. Här hittar Du de som gäller för socialtjänsten. Här hittar du information från socialstyrelsen om barn och unga. Här hittar du information från socialstyrelsen om ekonomiskt bistånd. Här hittar du information från socialstyrelsen om missbruk och beroende. 5.1 SOSFS 2014:5, Dokumentation i verksamhet. Här finner du SOFS 2014:5 5.2 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Socialstyrelsens handbok finns att hämta här. 5.3 SOSFS 2014:6; Handläggning av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens SOSFS 2014:6 finns att hämta här. 5.4 SOSFS 2011:5; Lex Sarah Här finns SOSFS 2011: SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer Socialstyrelsens SOSFS 2014:4 finns att hämta här. 6 Friskvårdspolicy för anställda i Kalix kommun Här hittar du Kalix kommuns friskvårdsavtal och policy. 6.1 Rökfri arbetstid Kalix kommun har fattat beslut om rökfri arbetstid. Läs mer här.

13 7 Arbetsmiljöpolicy Här hittar du information om arbetsmiljö. Här hittar du kommunens arbetsmiljöpolicy. 7.1 SAM- systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets information om SAM hittar du här. 7.2 Tillbudsrapport Här hittar du tillbudsrapporten. 7.3 Utredning av tillbud När någon anställd har gjort en tillbudsrapportering ligger ansvaret att utreda och åtgärda detta på närmaste chef. Chefen kommer att vidta de åtgärder som är lämpliga utifrån vad som har skett. Alla tillbudsrapporter tas sedan upp i skyddskommittén som är ca 4-5 gånger/år. 7.4 Handlingsprogram vid hot och våldssituationer vid IFO Du hittar mer information här. Dokument reviderade 2006 och Policy gällande alkohol och droger för anställda i Kalix kommun Kommunens alkohol- och drogpolicy för anställda hittar du här. 9 Diskriminerings- och likabehandlingsplan Här hittar du kommunens diskriminerings- och likabehandlingsplan. 10 Arkivering av akter - Lathund Arkivlagen innehåller grundläggande föreskrifter om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter. I lagen finns bestämmelser om vad som ingår i en myndighets arkiv samt om vård och gallring av arkiv. När ett ärende avslutats ska handlingarna arkiveras. Löpande ut-arbetade dokument t ex protokoll, skrivningar eller fakturor arkivläggs efter hand. Varje anställd ansvarar för att handlingar som ska arkiv-läggas överlämnas till registrator (oftast nämndsekreteraren) för arkivering. Kommunen sparar inte alla handlingar som inkommer eller som vi själva producerar. Särskilda regler gäller dock för att vi ska kunna gallra allmänna handlingar, s k gallringsbeslut måste fattas 11 Rutin för utlämnande av handlingar inom IFO, Kalix Rutin för utlämnande av handlingar inom IFO, Kalix Samtliga anställda handläggare inom IFO ska så snart en begäran om utlämnande av handling inkommit notera detta i journalen, meddela detta till sin enhetschef samt skyndsamt handlägga begäran.

14 Handläggning av begäran/menprövning Handläggning av begäran består i att ta ställning till om de uppgifter som begärs ut ska lämnas ut -helt eller delvis. För att komma fram till detta läser handläggaren igenom alla de uppgifter som begärs ut och gör en bedömning av om det står klart att ett utlämnande inte är till men för klienten eller närstående till denne, s.k. menprövning. Uttrycket men betyder skada eller nackdel. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas. Ej lämna ut handlingar Om handläggaren bedömer att uppgifterna helt eller delvis inte kan lämnas ut tas kontakt med områdeschef som enligt delegation kan besluta om detta. Om beslut fattas att delar av handling inte ska lämnas ut så ska handläggaren markera detta med svart penna. Kopiera, svartmarkera på nytt. Handläggaren måste säkerställa att det som sekretessmarkerats inte kan läsas. Ett ev. avslagsbeslut är överklagningsbart och överklagas hos kammarrätten. I sedvanlig ordning skickas överklagan först till IFO som då tar ställning till om överklagandet inkommit i rätt tid för att sedan skicka det vidare. I akten noteras vad som har sekretessbelagts. Utlämnande av handling Om uppgifterna får lämnas ut gäller skyndsamhetskrav; genast eller så snart möjligt (tryckfrihetsförordningen). Uppgifterna kan lämnas ut antingen via IFO:s reception eller via post, handlingen skickas då med mottagningsbevis. Detta nedtecknas i akten. 11:1 Offentlighet och sekretesslagen (OSL) För socialtjänsten gäller sekretess och handläggning av allmänna handlingar enligt OSL. Där framgår det hur handlingar skall tas om hand, förvaras, hanteras och lämnas ut. Detta är viktigt att känna till som anställd vid Individ- och familjeomsorgens verksamheter. OSL innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer av tryckfrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Här hittar du lagtexten. 12 Rutin för anmälningar gällande barn, enl 14 kap 1 SoL. Samtliga dokument för rutiner gällande mottagande av anmälan, bekräftelse av mottagen anmälan samt rutinerna mellan skolan och socialtjänsten finner du i verksamhetssystemet Treserva under Ugglan Läs mer här.

15 13 BBIC- Barns behov i centrum Socialstyrelsen har en portalsida för BBIC relaterade dokument, länkar och uppdateringar. Du hittar denna sida här. 14 NORRBUS- samverkan kring barn och unga i östra Norrbotten Samtliga rutiner för personal, checklista för samverkan, samordnad individuell plan (SIP), kallelse, samtycke, uppföljning av SIP samt information till barn, unga och föräldrar hittar du på KomIn. 14:1 Samordnad Individuell Plan (SIP) Se denna korta video på tre minuter om SIP via SKL:s hemsida här. 15 Socialnämndens beredningsprocess Socialnämndens aktuella sammanträdesplan hittar du ALTERNATIVT här i spalten till vänster. Här hittar Du information om hur beredningsprocessen går till Delegationsordning Här hittar du alla delegationer som beslutats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd, bolag eller förbund. 15:2 Socialnämndens AU rutin Gå till startmenyn på din dator, välj fliken Dokument. I mappen SOC_GEMENSAM/IFO/AU/Rutin finner du socialnämndens rutin för ärenden till AU. 16 Organisationsskiss socialnämnden Kalix

16 16.1 Beredskapstjänstgöring Beredskap innebär att socialnämnden ska kunna ta emot anmälningar och framför allt agera vid akut fara för hälsaoch utveckling hos barn/ungdomar och vuxna personer med missbruksproblematik eller våldsutsatta. I uppdraget ingår det att efter kontorstid finnas tillgänglig på beredskapstelefonen då polis eller läkare kan komma att ringa. I första hand ska ärenden som inte bedöms vara av akut art hänvisas till ordinarie arbetstid. Under beredskapstid får kollega och/eller chef konsulteras för att kunna göra en bedömning om någon åtgärd måste utföras. Kollega kan innebära enhetschef eller socialsekreterare. Beredskapsgruppen gör en samplanering över varje år. Sommaren planeras separat. Beredskapsväskan förvaras i arkivet eller överlämnas enligt överenskommelse. I beredskapsväskan finns nödvändig information, rutiner, nycklar, telefon, laddare samt dator. Allt skall återlämnas i gott skick och telefon och dator skall aldrig lämnas med tomt batteri! Beredskapen startar på torsdag efter arbetstid och avslutas kl nästkommande torsdag. Fredagen efter du gått av din beredskap får du som en extra bonus vara ledig med lön. 17 JP Socialnet JP Infonet levererar varje dag information till offentlig förvaltning, domstolar, privata företag och advokatbyråer. Vi är idag den största leverantören av information till den offentliga sektorn och har omkring användare. JP Infonet har tre affärsområden Förvaltning, Företag och Juridik. Vi samarbetar med landets främsta experter inom varje område och vi anpassar informationen så att den ska passa just dig.

17 JP socialnet hittar Du här. Inloggningsuppgifter får du av närmaste chef. Namn och arbetsplats skall mejlas till JP. 19 Treserva manual Treservas användarmanual hittar du i programmet Treserva under fliken Hjälp. Det finns även en utskriven Treserva-manual hos Idha Söderlund på plan 3.

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel reglemente för flexibel arbetstid program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2017-10-16 139 Ansvarig:

Läs mer

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Information Titel: Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Introduktionsplan för nyanställda

Introduktionsplan för nyanställda Introduktionsplan för nyanställda Uppsävjaskolan Introduktionsplan för Snarast efter anställningsbeslut Bekräftelse på anställningen skickas ut Introduktionsplan upprättas Introduktionsplan checklista

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

1(6) Riktlinjer för växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar. Styrdokument

1(6) Riktlinjer för växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar. Styrdokument 1(6) Riktlinjer för växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar. Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Allmänna utskottet 2017-10-18 77 Dokumentansvarig Personalchefen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

ABC- handbok för ungdomar som sommarjobbar via Sigtuna kommun 2019.

ABC- handbok för ungdomar som sommarjobbar via Sigtuna kommun 2019. Viktig information! Följande information är en ABC- handbok för ungdomar som sommarjobbar via Sigtuna kommun 2019. All information skall läsas av samtliga sommarjobbande ungdomar, samt av målsmän till

Läs mer

Riktlinje för rapportering och handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah

Riktlinje för rapportering och handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah Godkänd av (Namn,, Enhet ) Utfärdat av (Namn,, Enhet) RIKTLINJE 1(5) Riktlinje för rapportering och handläggning av missförhållanden enligt Bakgrund Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (6) Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Ärende 5 KS 2018/209

Växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Ärende 5 KS 2018/209 Växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Ärende 5 KS 2018/209 Sida 50 av 162 Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-05-28 Dnr: KS 2018/209 Kommunstyrelsen Växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Förslag till

Läs mer

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden stockholm.se Rutiner för Lex Sarah Juni 2015 Dnr: AMN 2015-0208-01.05 3 (13) Innehåll 1. Rutiner för lex Sarah 4 2. Syftet med lex Sarah 4 3. Rapporteringsskyldiga

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL 747052-v2 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor... 3

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11

Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-02-22 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11 Förslag till beslut Att Riktlinjer för handläggning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen 2016-09-13 179 Dnr 2016-000266 Svar på granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Kommunstyrelsens

Läs mer

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Guide för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Innehåll: FÖRE FERIEARBETET Löntagaruppgifter Har du giltigt ID? Belastningsregister Lön Betala skatt? UNDER FERIEARBETET Sekretess/tystnadsplikt Arbetstid

Läs mer

Flexibel arbetstid i Karlstads kommun

Flexibel arbetstid i Karlstads kommun 1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSGIVARENHETEN 2009-10-22, reviderad 2010-02-17 Anette Bergman, 054-540 10 99 anette.bergman@karlstad.se CIRKULÄR Flexibel arbetstid i Karlstads kommun Bakgrund Karlstads kommun

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Riktlinjer för telefon

Riktlinjer för telefon Riktlinjer för telefon Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:805 Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen Dokumentet beslutades den: 2017-01-26 Dokumentet gäller för: Samtliga

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Checklista för introduktion

Checklista för introduktion Checklista för introduktion Den här checklistan kan användas för introduktion av alla som är nya i organisationen anställda, praktikanter, konsulter eller inhyrda (vi kallar dem alla för enkelhetens skull

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

Policy för telefoni, mobilteknisk utrustning samt e-postanvändning

Policy för telefoni, mobilteknisk utrustning samt e-postanvändning SORSELE KOMMUN Policy för telefoni, mobilteknisk utrustning samt e-postanvändning Dokumenttyp Dokumentansvarig Beslutsinstans Giltig från Interna instruktioner Kanslienheten Kommunstyrelsen 2017-12-12

Läs mer

MEDARBETARSKAP I REGION KRONOBERG VI SOM ÄR MEDARBETARE I REGION KRONOBERG SER VARANDRA OCH VÅR DEL I HELHETEN

MEDARBETARSKAP I REGION KRONOBERG VI SOM ÄR MEDARBETARE I REGION KRONOBERG SER VARANDRA OCH VÅR DEL I HELHETEN MEDARBETARSKAP I REGION KRONOBERG VI SOM ÄR MEDARBETARE I REGION KRONOBERG SER VARANDRA OCH VÅR DEL I HELHETEN ansvar engagemang respekt VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG: KRONOBERGARNAS BÄSTA Alla vi som är medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö CHECKLISTA: Organisatorisk och social arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Syftet med denna checklista är att identifiera vilken beredskap verksamheten har för att genomföra ett

Läs mer

DU SOM HAR FÅTT FERIEPRAKTIK eller FERIEARBETE. Viktig information till dig

DU SOM HAR FÅTT FERIEPRAKTIK eller FERIEARBETE. Viktig information till dig DU SOM HAR FÅTT FERIEPRAKTIK eller FERIEARBETE Viktig information till dig Den här guiden innehåller viktig information som kan hjälpa dig före, under och efter din tid som feriepraktikant eller feriearbetare.

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS

UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i VO-grupp Ansvarig: SAS Gäller från: 2016-04-01 Uppdaterad: POLICY Uttrycker ett

Läs mer

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg Sid 1 (5) Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Vad är syftet? Svar: Gävle kommun vill ge sina medarbetare ytterligare ett sätt att få sitt livspussel att gå ihop. Tid är

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Introduktionspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 11 mars 2002, 18

Introduktionspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 11 mars 2002, 18 Introduktionspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 11 mars 2002, 18 INTRODUKTIONSPOLICY Inledning: En bra utformad och genomförd introduktion är ett sätt att få den nyanställde att känna sig välkommen

Läs mer

Regler och rutiner för post och e-post

Regler och rutiner för post och e-post Regler och rutiner för post och e-post Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Rutiner Kanslienheten Kommunstyrelsen Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Namn 2003-03-18

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

invånare barn 0-18 år studenter Medelålder 38 år

invånare barn 0-18 år studenter Medelålder 38 år 121 000 invånare 23 000 barn 0-18 år 38 000 studenter Medelålder 38 år Foto: Foto: Lars-Göran Fredrik Larsson Norlin Hur såg det ut på utredningsenheten Personalomsättningen Brister i arbetsmiljö Hög sjukfrånvaro

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personalenheten Dnr I F /98

LUNDS UNIVERSITET FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personalenheten Dnr I F /98 LUNDS UNIVERSITET FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personalenheten 1998-11-06 Dnr I F 1 13855/98 Parter: Lunds universitet SACO OFR SEKO civil Skåne 1 Parterna sluter avtal om ändrade arbetstidsbestämmelser för vissa

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida. RIKTLINJE FÖR LEX SARAH inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Socialt ansvarig Beslutsdatum: 2018-10-01 samordnare (SAS) Enhet: Central administration Reviderad: Beslutad av SAS Inledning Lex

Läs mer

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 2004-10-05 dnr CF 21-549/2004 (ändring av dnr 1.3 330-98) Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 1 Bemyndigande Parterna sluter detta avtal med stöd av 1 kap 3 Allmänt löne- och förmånsavtal,

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen, 179/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810

Läs mer

DU SOM HAR FÅTT FERIEPRAKTIKPLATS. Viktig information till dig

DU SOM HAR FÅTT FERIEPRAKTIKPLATS. Viktig information till dig DU SOM HAR FÅTT FERIEPRAKTIKPLATS Viktig information till dig Innehåll Före feriepraktiken... 4 Under feriepraktiken... 6 Efter feriepraktiken... 10 Kontaktuppgifter... 12 2 Välkommen till Gislaveds kommun

Läs mer

Riktlinjer mot Våld och hot i arbetsmiljön

Riktlinjer mot Våld och hot i arbetsmiljön Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer mot Våld och hot i arbetsmiljön Antagen av Kommunstyrelsen 2011-09-21. Inom Kristianstads kommun är vi av uppfattningen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Information till dig som fått Ferieplats 2017

Information till dig som fått Ferieplats 2017 Information till dig som fått Ferieplats 2017 Innehållsförteckning Information till dig som fått Ferieplats 2017... 3 Ta kontakt med din arbetsplats... 3 Närvaro... 3 Utdrag ur belastningsregistret...

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet BUI och BAL Kollektivavtal tecknade mellan Sveriges Kommuner Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

Introduktionsplan för personal inom Omsorgsförvaltningen

Introduktionsplan för personal inom Omsorgsförvaltningen Introduktionsplan för personal inom Omsorgsförvaltningen Namn: Personnummer: Arbetsställe: Syfte: att den anställde så snabbt som möjligt (målsättningen är inom 10 dagar) ska bli insatt i sina nya arbetsuppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Sida 1 av 5 Vindelns kommun - Kommunstyrelsens förvaltning Anställningsunderlag VINDELN Anmälan Anmälan gäller Nyanställning (ange vem personen efterträder/ersätter) Efterträder/ersätter Ändring av pågående

Läs mer

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR PERSONAL PÅ HVB FÖR BARN OCH UNGA 1 Guide till webbaserat stöd Yrkesintroduktion för personal på

Läs mer

Anmälan om brott mot arbetstidslagen

Anmälan om brott mot arbetstidslagen Anmälan om brott mot arbetstidslagen Bilaga 2b 1 (5) Ort och datum Arbetsmiljöverket i... Vi anmäler härmed en händelse som inträffade den... (datum) på... (företag/arbetsplats, organisationsnummer). Skäl

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba Sommarjobba i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Välkommen! Roligt att du ska jobba hos oss på kommunen i sommar! Sommarjobbet är kanske ditt första riktiga jobb. En värdefull erfarenhet inför

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Regional riktlinje kring oro för väntat barn

Regional riktlinje kring oro för väntat barn Regional riktlinje kring oro för väntat barn Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i, framtagna i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektören. INNEHÅLL

Läs mer

Introduktion för chefer

Introduktion för chefer Introduktion för chefer Att börja som ny chef i en organisation ska kännas välkomnande och enkelt Omgivningen ska vara förberedd på att en ny chef börjar. Information ska ges på ett tydligt, metodiskt

Läs mer

Bilaga 3 Anvisning och checklista för introduktion av socialsekreterare i Göteborgs Stad

Bilaga 3 Anvisning och checklista för introduktion av socialsekreterare i Göteborgs Stad En handledning till introduktionsansvarig i stadsdelen Denna programbeskrivning är en övergripande förteckning över de kunskaper och färdigheter som ska förmedlas till den anställde. Att som nyutexaminerad

Läs mer

Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser SOSFS 2011:5 i kraft om hur lex Sarah ska tillämpas i socialtjänsten (2001:453) SoL och lagen (1993:387) om

Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser SOSFS 2011:5 i kraft om hur lex Sarah ska tillämpas i socialtjänsten (2001:453) SoL och lagen (1993:387) om Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser SOSFS 2011:5 i kraft om hur lex Sarah ska tillämpas i socialtjänsten (2001:453) SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. De

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Dokumentation Hälso- och sjukvård HSL

Dokumentation Hälso- och sjukvård HSL Dokumentation Hälso- och sjukvård HSL Styrdokument Riktlinjer Dokumentansvarig MAS Skribent MAS Beslutat av Förvaltningschef dnr VON 319/18 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller från och med

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 1 (12) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet Enligt Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) en gång

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 2 j 1 (10) Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av kommunstyrelsen den 3 mars 2018 67 Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Personalutskottet

Personalutskottet 2018-06-19 Pu 12 Löneväxling... 2 Pu 13 Löneöversyn 2018... 3 Pu 14 Arbetsmiljöpolicy... 4 Pu 15 Handlingsplan diskriminering... 6 Pu 16 Handlingsplan vid kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier...

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling Riktlinjer och rutiner Kränkande särbehandling Gäller från: 2016-06-08 Innehåll Kränkande särbehandling... 3 Vad är kränkande särbehandling?... 3 Exempel på kränkande särbehandling:... 3 Signaler på att

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE

INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (6) 2012-02-21 INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE MÅL: Att ny personal får kunskap om och känner delaktighet i utvecklandet av verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2016 Innehåll Inledning Dokumentationens syfte Lagar och föreskrifter Personakt Förvaring och tillgänglighet och loggkontroller Samtycke Social journal Dokumentationens

Läs mer

RUTIN FÖR SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN

RUTIN FÖR SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN Socialnämnden RUTIN FÖR SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN Handläggare: Befattning: Eila Medin Socialchef Upprättad: 2015-01-16 Version: 2 SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN VAD ÄR SEKRETESS Alla som arbetar inom

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer