FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Styrelsen för HSB Brf 95 Vinkelhaken får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret till och med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till kr. Det fria egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsår till kr. Vid räkenskapsårets slut uppgår årsavgifterna till i genomsnitt 699 kronor per kvm lägenhetsyta och år. Årsavgifterna ska täcka föreningens löpande kostnader för drift och finansiering samt beräknat planerat underhåll av fastigheten i enlighet med fastställd underhållsplan. Ett av föreningens fyra lån har betalats av, kr. Föreningens kostnadsökningar är svåra att påverka såsom avgiftsökningar gällande värme, vatten och sophämtning m.fl. Avgifterna höjdes inte under räkenskapsåret. Fem år i sammandrag Om inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor. I likvida medel ingår både penningplaceringar på kort och lång sikt. Kassalikviditet visar föreningens betalningsförmåga på kort sikt. Överskott för underhåll är ett mått som visar föreningens möjlighet att finansiera byggnadens förslitning Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm Låneskuld kr/kvm Likvida medel Kassalikviditet 184,0% 338,2% 275,7% 219,8% 180,8% Överskott för underhåll kr/kvm Årets resultat Eget kapital varav underhållsfond Utfört underhåll

2 Fastighet Föreningens fastigheter Sala Backe 43:1 har ett taxeringsvärde uppgående till kr, varav byggnadsvärdet är kr. Föreningens hus byggdes Lägenhetsfördelning Föreningen har följande bostadsrätts- och uthyrningsenheter: Antal Bostadslägenheter med bostadsrätt 1 rokv 4 med sammanlagd yta av kvm 1 rok 6 2 rok 19 3 rok 15 4 rok 16 Summa bostadslägenheter 60 P-plats med motorvärmare 33 P-plats utan motorvärmare 24 P-plats besökare med avgiftsautomat 10 Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade genom fastighetsförsäkring i Länsförsäkringar med tilläggsförsäkring bostadsrätt. Detta innebär att alla bostadsrätter är försäkrade och medlem kan med fördel säga upp sin egen bostadshemsförsäkring (ej hemförsäkringen). Underhåll av fastigheten Under året har renovering av hissen 1C påbörjats. Arbetet beräknar slutföras i januari. Föreningens underhållsfond Underhållsfondens storlek är vid räkenskapsårets slut kr. Styrelsen föreslår att stämman avsätter kr till underhållsfonden. Styrelsen förslag till avsättning följer den rekommenderade avsättningen i underhållsplanen. Den årliga besiktningen enligt stadgarna gjordes den 17 maj Föreningens löpande underhåll är främst reparationer av tvättutrustning, reparationer av hissar och utbyte av strömförsörjare till Lex Come Home (TV- data- och telefoni). Det verkar som om de flesta strömförsörjare nu har bytts ut. Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 88. Under året har 2 bostadsrätter överlåtits. 2

3 Styrelse Styrelsen har följande sammansättning: Anna-Marie Karling ordförande (2 år) Henrik Wennberg vice ordförande (1 år) Björn Greijer sekreterare (2 år) David Razawi ledamot (1 år) Magnus Lövefors ledamot utsedd av HSB Uppsala Suppleanter har varit: Kristina Eklund Jonas Axenskär Magdalena Selmeryd (2 år) (1 år) (2 år) I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är styrelsens ledamöter Henrik Wennberg och David Razawi samt suppleantern Jonas Axenskär. Revisorer Revisorer valda av stämman är Jan Pettersson med Alberto Amigo som revisorsuppleant. Revisor utsedd av HSBs Riksförbund är BoRevision. Valberedning Ingen valberedning utsågs vid årsstämman. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls Styrelsen har under året hållit 10 st protokollförda sammanträden inklusive konstituerade möte. Skötsel av fastigheterna I huvudsak har skötseln av fastigheten lagts ut på entreprenad enligt följande: För fastighetsskötseln har Upplands Boservice AB anlitats. För lokalvård har Städservice i Uppsala AB anlitats. Hissar har servats av Uppsala Hiss AB. För låssystemet har Swesafe AB anlitats. För parkeringsbevakning har Parkia KB anlitats. Administration Allmän administration har skötts av förvaltaren Magnus Lövefors, HSB Uppsala. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Upplands Boservice AB. Studie- och fritidsverksamhet Studie och fritidsledare har under året varit Jonas Axenskär. Under året har en person deltagit i följande kurs: Grundkurs för brf-styrelser. 3

4 Övrigt Från och med 2014 gäller ny normgivning från Bokföringsnämnden gällande regler för årsredovisningar, se text under tilläggsupplysningar. Ytterligare en belysningsarmatur med rörelsedetektor har satts upp på gaveln till cykelförrådet. En gemensam grilldag, där föreningen bjöd på maten, genomfördes i augusti med anledning av föreningens 10-årsjubileum. Ett ständigt problem är duvorna som förorenar på taket och indirekt även balkonger och fönster. Duvspillningen utgör även ett hälsoproblem. Ett försök att få bukt med problemet har gjorts genom att montera upp utrustning på taket, som ska skrämma bort duvorna. En spolning av taket har gjorts men behöver kompletteras under våren. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står Balanserat resultat Årets resultat Att disponera Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående medel disponeras enligt nedanstående. Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan I ny räkning överföres

5 RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt/fastighetsavgift Avskrivningar Bruttoresultat a a Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat slut 5

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Finansiella anläggningstillgångar 6 Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar a a I avräkning med HSB Uppsala Avräkning skatter och avgifter Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar slut 6

7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Nästa års amortering av långfristiga skulder Leverantörsskulder Momsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga slut 7

8 Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilken innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Två alternativ finns, K2 och K3. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och underhåll. Troligen kommer inte progressiva avskrivningar att vara tillåtna i de nya regelverken, vilket kan påverka avskrivningarnas storlek. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för Inom branschen pågår utredning om vilket regelverk som skall rekommenderas för bostadsrättsföreningar. Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar är värderade till anskaffningsvärdet, med avdrag för planenliga avskrivningar. Fastigheter Avskrivningar av byggnader sker enligt en progressiv avskrivningsplan. Inventarier skrivs av med 20 procent per år. Inkomstskatt Kapitalintäkter som inte är hänförliga till fastigheten inkomstbeskattas. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 22,0 procent. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader till styrelsen till föreningsvald revisor löner och andra ersättningar sociala kostnader summa

9 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter p-platser Överlåtelseavgift Pantförskrivningsavgift Fastighetsskötsel Serviceavtal Entreprenadstäd Besiktningskostnader Snörenhållning Förbrukningsmaterial Reparationer Elavgifter Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtning Fastighetsförsäkringar Kabel-TV, bredband m.m Styrelsearvode Revisionsarvode Övriga arvoden Administrativ förvaltning enligt avtal Vicevärdstjänster enl avtal Studie- och fritidsverksamhet Medlems- och föreningsavgifter Löner Arbetsgivaravgifter och löneskatter Övriga driftkostnader Not 2 Driftkostnader Not 3 Underhållskostnader Planerat underhåll mark Planerat underhåll el-installationer Planerat underhåll lås-system

10 Not 4 Ränteintäkter och liknande Ränteintäkter från avräkning, bank och dyl Ränteintäkter från placeringar Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar 2 0 Ränteintäkter från skattekonto Not 5 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Byggnader, ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar på byggnader Årets avskrivningar, byggnader Bokförda värden byggnader Mark Utgående planenligt restvärde fastigheter Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Not 6 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Andel i HSB Uppsala

11 Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kostnader för vatten och avlopp Kostnader för övriga förbrukningsavgifter Försäkringspremier Kabel TV-avgifter m.m Förvaltningsavtal Upplupna ränteintäkter Övrigt upplupet och förutbetalt Not 8 Kortfristiga placeringar Ränta Löptid Belopp HSB Uppsala, bunden placering 1,88% HSB Uppsala, bunden placering 1,63% HSB Uppsala, bunden placering 2,32% Not 9 Kassa och bank Handkassa Bank Länsförsäkringar Not 10 Förändring av eget kapital 1 Belopp vid Disposition Belopp vid årets enl Räkenskaps- årets ingång stämmobeslut årets utfall utgång Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Balanserat resultat Redovisat resultat

12 Not 11 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Löptid Skuldbelopp Swedbank 4,24% Länsförsäkringar 2,47% Länsförsäkringar 2,60% Summa Avgår kortfristig del (nästa års amortering) Summa Beräknad skuld till kreditgivare om 5 år Not 12 Övriga kortfristiga skulder Källskatt för arvoden och personallöner Avräkning sociala avgifter Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löner och arvoden Arbetsgivaravgifter Arvode revision Elavgifter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader

13 Uppsala Anna-Marie Karling Henrik Wennberg Björn Greijer David Razawi Magnus Lövefors Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Jan Pettersson Av föreningen vald revisor Av HSB utsedd revisor 13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm

Årsredovisning. HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm Årsredovisning för HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm Räkenskapsåret 2010 HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm 1(14) Styrelsen för HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer