FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 rg.nr: Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret till och med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi är god. Under 2008 har en extra amortering om gjorts på föreningens lån. Inga större renoveringar av fastigheten är planerade. Årsavgifterna sänktes från 1januari 2008 med 4%. kr Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett underskott uppgående till kr. Det fria egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsår till kr. Planerat underhåll av fastigheterna har genomförts för kr. Fem år i sammandrag m inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor. I likvida medel ingår både penningplaceringar på kort och lång sikt Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm Låneskuld kr/kvm ~i{ ~ Likvida medel Soliditet 35,9% 33,9% 32,2% 30,2% 30,1% Årets resultat Eget kapital varav underhållsfond Utfört underhåll Fastighet Föreningens fastighet Flogsta 10:2 har ett taxeringsvärde varav byggnadsvärdet är kr. uppgående till kr Föreningens hus byggdes installerades nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning, På fastigheten finns 12 bostadshus innehållande 96 lägenheter och två lokaler Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. 1

2 rg.nr: Underhåll av fastigheten Genomfört underhåll under verksamhetsåret Under året har underhållsarbeten på föreningens fastighet genomförts för kr. Större underhållsarbeten som genomförts på fastigheten är: Byte av balkongöverliggare Målning av golv och dörrar i källare Vattenskada i bastun Byte av varrnvattenväxlare Planerat underhåll kommande år Under 2009 planeras byte av samtliga terrnostatventiler värmesystemet samt rengöring av taken från mossa. och inreglering av Föreningens underhållsfond Underhållsfondens storlek är vid räkenskapsårets slut kr. Styrelsen föreslår att stämman avsätter kr till underhållsfonden. Avsättningen till underhållsfonden enligt plan är kr. Den årliga besiktningen enligt stadgarna utfördes maj 200" Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 134 Under året har 2 bostadsrätter överlåtits. Styrelse Styrelsen har följande sammansättning: 'Z Anna Nilsson Torbjörn Markström Kjell Carli Anders Borlund Peter lsson Per-lof Kronosjö Göran Johansson ordförande vice ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Uppsala Suppleanter är: Bertil Segerström Valerie Sedgwick Anders Westlin Christer Andersson utsedd av HSB Uppsala I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är styrelsens ledamöter Anna Nilsson, Kjell Carli och Per-lof Kronsjö samt suppleanterna Valerie Sedgwick och Bertil Segerström. 2

3 rg. nr: Revisorer Revisorer är Malik Merza med Bertil Flodström som suppleant, valda av föreningen samt en av HSB Riksförbund utsedd revisor. Valberedning I valberedningen ingår Helene Sverke1, Henrik Beckman och Halina Hohenthal med Helene Sverkel som sammankallande. Sammanträden rdinarie föreningsstämma hölls 21/4. Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden. Skötsel av fastigheterna Fastighetsskötseln har dels skötts i egen regi dels av Upplands Boservice AB. Städningen har skötts i egen regi. För ventilationsservice har PEAB anlitats Hissarna har servats av Uppsala Lyftservice. Administration Allmän administration har skötts av Göran Halvarsson. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Upplands Boservice AB. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står Balanserat resultat Arets resultat Att disponera Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående medel disponeras enligt nedanstående. Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll Balanserat resultat

4 rg. nr: RESUL TATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll FastighetsskattIfastighetsavgift Avskrivningar Bruttoresultat Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

5 rg.nr: BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Långfristiga placeringar Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Avräkning skatter och avgifter Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

6 rg.nr: EGET KAPITAL CH SKULDER Not Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 6

7 rg.nr: Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Fastighetsskatten på bostäder ersätts fr o m 1januari med en "Kommunal fastighetsavgift" med l 200 kr/bostad. Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar är värderade till anskaffningsvärdet, med avdrag för planenliga avskrivningar. Fastigheter Avskrivningar sker enligt en progressiv 60 årig avskrivningsplan av vilken det återstår 57 år. Planen grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde. Inventarier Avskrivning sker planenligt med 20% beräknat på anläggningarnas anskaffningsvärde Inkomstskatt Ien bostadsrättsföreningen inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 procent. Underskottsavdrag Föreningens skattemässig underskott uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2008 till , en minskning med jämfört med föregående år. Föreningen har valt att i balansräkningen inte redovisa uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdraget, jmf BFN AR 2001: 1. Den uppskjutna skattefordran som skulle ha kunnat redovisas bedöms inte som väsentlig och har enligt vår bedömning ingen inverkan på lagens krav om en rättvisande bild. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader till styrelsen löner och andra ersättningar sociala kostnader summa Medelantal årsanställda Män 1 1 7

8 rg. nr: Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter p-platser Hyresbortfall p-platser Övriga intäkter Not 2 Driftkostnader Fastighetsskötsel Serviceavtal Besiktningskostnader Snörenhållning Förbrukningsmaterial Reparationer Elavgifter Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtning Fastighetsförsäkringar Kabel-TV, bredband m.m. Styrelsearvode Revisionsarvode Administrativ förvaltning enligt avtal Medlems- och föreningsavgifter Löner och andra ersättningar Vicevärdsarvode Arbetsgivaravgifter och löneskatter Uttags skatt Övriga driftkostnader

9 rg. nr: Not 3 Underhållskostnader Planerat underhåll fasad Planerat underhåll fönster och dörrar Planerat underhåll mark Planerat underhåll trapphus Planerat underhåll värme Planerat underhåll vatten och avlopp Övrigt planerat underhåll Not 4 Ränteintäkter och liknande Ränteintäkter från avräkning, bank och dyl. Ränteintäkter från placeringar Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar Skattefria ränteintäkter

10 rg. nr: Not 5 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Byggnader, ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar på byggnader Arets avskrivningar, byggnader Fastighetsförbättringar Ingående avskri vningar fastighetsförbättringar Bokförda värden byggnader Mark Utgående planenligt restvärde fastigheter Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Inventarier Inventarier, ing anskaffningsvärde Arets anskaffning Ingående avskrivningar på inventarier Arets avskrivningar på inventarier Restvärde inventarier Not 6 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Andel i HSB Uppsala Not 7 Långfristiga placeringar Ränta Löptid Belopp Nordea likviditetsinvest räntefond Not 8 Kundfordringar Avgifts- och hyresfordringar

11 rg.nr: Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kostnader för vatten och avlopp Försäkringspremier Not 10 Kassa och bank Handkassa Postgiro Kaupting Bank Not 11 Förändring av eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Balanserat resultat Redovisat resultat Belopp vid Disposition årets enl ingång stämmobeslut Räkenskaps- Belopp vid årets årets resultat utgång Not 12 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Löptid Skuldbelopp SBAB SBAB 3,67% 3,86% Nordea 3,60% Summa Avgår kortfristig del (nästa års amortering) Summa Not 13 Övriga kortfristiga skulder Källskatt för arvoden och personallöner Övriga kortfristiga skulder

12 arg. nr: Not 14 Upplupna kostnader och Jorutbetalda intäkter Löner och arvoden Arbetsgivaravgifter Arvode BoRevision AB Elavgifter Kostnader för vatten och avlopp Sophämtningskostnader Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Övrigt upplupet och förutbetalt Uppsala Anna Nilsson Torbjörn Markström Kjell Carli Anders Borlund Peter lsson Per-lof Kronosjö Göran Johansson Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits MalikMerza Av föreningen vald revisor BoRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund

13 REVISINSBERÄ TTELSE Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala rganisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uppsala MalikMerza Av föreningen vald revisor BoRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer