RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för HSA Struktur och innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för HSA Struktur och innehåll"

Transkript

1 RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Kontaktperson: Henrika Littorin, Inera AB

2 2 (87) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK INLEDNING BAKGRUND GRUNDLÄGGANDE STANDARDER ATTRIBUT, OBJEKT OCH OBJEKTKLASSER Attribut Objektklasser Objekt BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET OMFATTNING BERÖRDA PARTER BESKRIVNING INVOLVERADE STÖDREGISTER GJORDA AVGRÄNSNINGAR OCH VAL INFORMATIONSÖVERSIKT ENHETER OCH FUNKTIONER PERSON OCH MEDARBETARUPPDRAG OBJEKTKLASSER I HSA SCHEMATISK TRÄDSTRUKTUR FÖR HSA HSA Organisationsträd HSA Tjänsteträd OBJEKTNAMN OCH IDENTIFIERARE Unika objektsnamn Unika identifierare för objekt VERKSAMHETSORIENTERAD DOMÄNINFORMATIONSMODELL (V-DIM) ATTRIBUT I HSA ORGANISATIONSTRÄD GEOGRAFISK INFORMATION Adresser Geografisk indelning KONTAKTINFORMATION Internetuppgifter Telefonnummer Tider och regler PERSONUPPGIFTER Namn Identitetsnummer Personliga egenskaper Förskrivarkod SITHS KORT- OCH CERTIFIKATSINFORMATION Certifikatsinformation Kortinformation Spärrlistinformation ORGANISATIONSUPPGIFTER Sid 2/87

3 3 (87) 6.6 VERKSAMHETSTYP OCH VÅRD- OCH OMSORGSFORM MEDARBETARUPPDRAG Medarbetaruppdrag (vårduppdrag) Medarbetaruppdrag (administrativa uppdrag) OBJEKTINFORMATION TEKNISK INFORMATION ATTRIBUT I HSA TJÄNSTETRÄD GEOGRAFISK INFORMATION Geografisk indelning INTERNETUPPGIFTER SITHS CERTIFIKATSINFORMATION ENHETSINFORMATION OBJEKTINFORMATION TEKNISK INFORMATION KLASSIFIKATIONER OCH KODVERK UNDERHÅLL AV DOKUMENTATION UNDERHÅLL AV KODER Återanvändning av koder Uppdelning av koder Förändringar av koder TERMER OCH DEFINITIONER FÖRKLARING TILL FORMAT OCH MULTIPLICITET KORT BESKRIVNING AV RIV REFERENSER OCH FÖRKORTNINGAR FRISTÅENDE BILAGOR TILLHÖRANDE DETTA DOKUMENT: HSA-SCHEMA ORGANISATIONSTRÄDET [1] HSA-SCHEMA TJÄNSTETRÄDET [2] VÄRDEMÄNGDSBILAGOR ENLIGT KAPITEL 8 Sid 3/87

4 4 (87) Revisionshistorik Version Ändrad av Status Ulrika Nilsson Uppdaterad i enlighet med version 4.2 av HSA-schemat för HSA Organisationsträd och HSA Tjänsteträd Ulrika Nilsson Uppdaterad i enlighet med version 4.3 av HSA-schemat för HSA Organisationsträd och HSA Tjänsteträd Ulrika Nilsson Uppdaterad i enlighet med version 4.4 av HSA-schemat för HSA Organisationsträd och HSA Tjänsteträd Ulrika Nilsson Uppdaterad i enlighet med version 4.5 av HSA-schemat för HSA Organisationsträd och HSA Tjänsteträd. Sid 4/87

5 5 (87) 1 Inledning HSA innehåller kvalitetssäkrad och aktuell information om personer, enheter, funktioner inom vård och omsorg. Policy och regelverk samt informationsstrukturen för HSA ger enhetliga identifieringar och benämningar för personer, enheter och funktioner inom vård- och omsorgsorganisationer som landsting, kommuner och privata vårdgivare. Efter prövning kan ytterligare aktörer inom vård och omsorg ingå i HSA. HSA är en nationell tjänst som tillhandahåller all information som de styrande sammanslutningarna inom HSA kommit överens om och som är av nationellt intresse. Härigenom erhålls samlad kvalitetssäkrad individ-, funktions- och organisationsinformation från samtliga vård och omsorgsaktörer. Informationsspecifikationen har arbetats fram enligt RIV:s metodanvisningar för informationsspecifikationer och består av verksamhetsdokumentation och ITdokumentation. Detta dokument utgör verksamhetsdokumentationen. ITdokumentationen för HSA utgör en samling olika dokument som är specifika för den tekniska miljö som HSA är realiserad i. Syftet med detta dokument och tillhörande bilagor är att definiera informationsinnehållet i HSA. Fristående bilagor till detta dokument utgörs av: HSA-schema organisationsträdet [1] HSA-schema tjänsteträdet [2] Delprojekt Informationsstruktur - i arbetet har följande personer deltagit: Projektledare: Henrika Littorin, Inera AB Projektgrupp: HSA Förvaltningsgrupp bestående av: Johan Zenk, Region Östergötland (Ordf) Lennart Linjamaa, Region Jämtland Härjedalen Kamran Khazravi, Stockholms läns landsting Wladimir Bislawski, Stockholms läns landsting Anders Dahl, Region Örebro län Tomas Gustafsson, Västra Götalandsregionen Terminolog: Annika Asp, Inera (Terminologicentrum TNC) Informationsmodellerare: Ulrika Nilsson, Inera (Secure State) Kodverk/sbilagor som redovisas i kapitel 8 i detta dokument Sid 5/87

6 6 (87) 2 Bakgrund 2.1 Grundläggande standarder HSA är baserad på de internationella standarderna LDAPv3 (RFC 4510) och X.500 (ISO 9594/ITU X.500). LDAP bygger på X.500 eller som det uttrycks i standarden: The Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) is an Internet protocol for accessing distributed directory services that act in accordance with X.500 data and service models. Arbetet med båda dessa uppsättningar standards pågår fortlöpande. HSA kommer att använda nya eller gamla delar av standarderna utifrån behov. 2.2 Attribut, objekt och objektklasser Attribut, objekt och objektklasser är grundläggande begrepp inom HSA. Dessa begrepp beskrivs nedan. Objektklass Objekt består av ingår i Attribut Attributvärde Attribut Ett attribut beskriver en egenskap hos ett objekt. Ett attribut tillhör alltid minst en objektklass och samma attribut kan återfinnas i flera objektklasser. Ett attribut har ett namn och ett värde, t. ex. kan attributet telefonnummer ha värdet Normalt kan ett attribut ha flera värden, s.k. flervärdesattribut, t.ex. en lista med telefonnummer. Ett attribut kan också ha subattribut. Subattribut har endast betydelse vid sökning, där en sökning på huvudattributet ger en sökning på samtliga subattribut. Exempelvis ger en sökning i huvudattributet telefonnummer samtidig en sökning i subattributet växeltelefonnummer. Attributen i HSA framgår av bilagorna HSA Organisationsträd objekt och attribut [1] och HSA Tjänsteträd objekt och attribut [2]. I dessa dokument framgår även vilka attribut som är subattribut. LDAP/X.500-standarden innehåller ett stort antal fördefinierade attribut. Dessa används alltid i första hand i HSA. Det finns också ett antal attribut som har definierats inom HSA. Dessa har särskilt markerats i attributförteckningen Objektklasser Objektklasser håller samman en uppsättning attribut som beskriver ett objekt av viss typ. Vilka attribut som tillhör en viss objektklass framgår i objekt och attributsbilagorna. En objektklass kan antingen vara strukturell eller utgöra en hjälpklass. Strukturella objekt, t ex person, kan existera som egna objekt i katalogen medan hjälpklasser, t ex HSAPersonExtens- Sid 6/87

7 7 (87) ion, tillför egenskaper på objekt som redan finns, men inte fungerar som egna objekt. De objektklasser som används i HSA framgår av objekt och attributsbilagorna Objekt Ett objekt är en instans av minst en objektklass. Objektet har ett antal attribut, som medges av aktuella objektklasser, med värden angivna. Ibland används termen entry istället för objekt. Sid 7/87

8 8 (87) 3 Beskrivning av verksamhetsområdet 3.1 Omfattning HSA används främst för att erhålla korrekt information om personer, enheter och funktioner. Informationen kan användas som underlag för: säkerhetshantering, t.ex. att skapa certifikat. behörighetshantering, t.ex. inom Säkerhetstjänster. vårdsökningstjänster, t.ex. telefonkatalog, 1177 Vårdguiden, Mina Vårdkontakter. 3.2 Berörda parter Berörda parter är: Interna tjänster, t.ex. lokala- och regionala e-postsystem, telefonisystem och system för behörighetsadministration. Nationella tjänster, bl.a. SITHS, Säkerhetstjänster och 1177.se. Externa aktörer, bl.a. Försäkringskassan och Apoteket. 3.3 Beskrivning HSA innehåller kvalitetssäkrad information om personer, enheter och funktioner inom vård och omsorg. Informationen i HSA kan vara en delmängd av informationen i respektive organisations interna katalog. HSA som teknisk företeelse består av flera olika delar. Bilden nedan visar hur kopplingar till HSA ser ut. Figur1. Teknisk infrastruktur för HSA Sid 8/87

9 9 (87) Policy [3] och regelverk för HSA styr hur HSA utvecklas och används. 3.4 Involverade stödregister Stödregister finns inom respektive organisation, t.ex. befolkningsregister, personalregister, telefonisystem, e-postsystem och ekonomisystem. 3.5 Gjorda avgränsningar och val Inga. Sid 9/87

10 10 (87) 4 Informationsöversikt HSA innehåller information om: enheter inom vård och omsorg personer som är anställda/uppdragstagare på sådana enheter funktioner kopplade till enheterna medarbetaruppdrag som kopplas till enheter och personer Relationerna mellan dessa begrepp framgår av nedanstående modell. Figur 2. HSA-modellen När denna logiska informationsmodell ska realiseras i katalogen så kan informationsobjekten implementeras på olika sätt i de tekniska katalogobjekten. 4.1 Enheter och funktioner För enheter gäller att ett informationsobjekt ofta kan realiseras som ett katalogobjekt. Om behov finns av att visa upp en enhet som inte finns i den officiella enhetshierarkin, eller om det finns behov av att differentiera t ex kontaktinformation för en enhet, kan man använda informationsobjektet Funktion som ett komplement till enhetshierarkin. Till exempel kan enheten Vårdcentralen X kompletteras med funktionerna Sjukgymnastikgruppen och Diabetessköterskan om dessa har andra kontaktuppgifter än Vårdcentralen X. I de fall det inte finns särskild information angiven för funktionen, ärvs information från ovanstående enhet. Funktioner behöver därför presenteras tillsammans med information från överliggande objekt i HSA. Sid 10/87

11 11 (87) Ur ett HSA-perspektiv är skillnaden mellan en enhet och en funktion att enheten kan ha flera underobjekt. Funktioner utgör däremot alltid den lägsta nivån i HSA och kan inte ha underobjekt. Det finns även några små skillnader i vilka attribut som är kopplade till de båda informationsobjekten. Det finns inget regelverk i HSA för när enhet eller funktion ska användas. Hur indelningen struktureras bestäms av den organisation som äger informationen. Det finns dock ett antal reserverade funktionsnamn inom HSA som beskrivs i bilagan HSA Organisationsträd objekt och attribut [1]. 4.2 Person och medarbetaruppdrag Personer och medarbetaruppdrag är olika objekt i HSA. I personobjektet lagras både personliga och anställningsrelaterade egenskaper. Detta innebär att samma person kan finnas på flera ställen i HSA, t.ex. om personen har olika anställningsrelaterade egenskaper på olika enheter. Om en person ska synas på flera ställen i HSA med samma uppgifter kan man använda en länk som pekar ut personobjektet i en annan del av katalogen, denna länk kallas för alias i HSA. Förändringar som görs på personen avspeglas därmed på båda ställena i HSA. Medan personobjektet representerar människor med vissa egenskaper beskriver medarbetaruppdrag relationen mellan person och en viss utpekad enhet (medarbetaruppdrag som är vårduppdrag är endast kopplade till enheter som är definierade som vårdenheter). En person kan ha många medarbetaruppdrag kopplade till en eller flera enheter. Vårdrelaterade medarbetaruppdrag är alltid placerade direkt under den vårdenhet uppdraget tillhör, men personer kopplade till ett medarbetaruppdrag kan ligga var som helst i HSA. Varje medarbetaruppdrag av typen vårduppdrag har ett angivet ändamål och ett antal rättigheter som beskriver uppdragets organisationsomfång, tillåtna aktiviteter samt vilken informationstyp uppdraget berör. Värdena för dessa anges i särskilda kodverk. Under hösten 2013 utvecklades medarbetaruppdrag av administrativ typ. Dessa finns implementerade i HSA-katalogen, men är ännu inte hanterade i gränssnitt såsom administrationsgränssnitt och WebService. Se separat beskrivning om administrativa uppdrag [5]. 4.3 Objektklasser i HSA I HSA kan begreppen enhet, funktion och person beskrivas med hjälp av olika objektklasser. Tabellen nedan visar vilka objektklasser som används inom HSA. Objektklasserna är hämtade från LDAP/X.500-standarden och kompletterade med specifika HSA-tillägg. Sid 11/87

12 12 (87) Informationsobjektsklass Innehåller information om Katalogobjektsklass Enhet Innehåller information om t.ex. enhetsnamn, besöksadress, telefonnummerverksamhet som bedrivs, ägarform. organization den översta nivån i enhetshierarkin organizationalunit alla underliggande nivåer i enhetshierarkin HSAOrganizationExtension pkiuser Funktion Funktion används för enheter som inte finns i den officiella enhetshierarkin, eller då det finns behov av att differentiera t ex kontaktinformation för en enhets olika delar. Funktioner innehåller information om t.ex. funktionens namn, besöksadress, telefonnummer och verksamhet som bedrivs. organizationalrole HSARoleExtension pkiuser Person Innehåller information om t.ex. namn, person-id, telefonnummer, e- postadress, legitimerad yrkesgrupp, specialistkod. organizationalperson inetorgperson Person HSAPersonExtension pkiuser Medarbetaruppdrag, vårdrelaterat Innehåller information om uppdragets medlemmar, ändamål och rättigheter. hsacommission Sid 12/87

13 13 (87) Informationsobjektsklass Innehåller information om Katalogobjektsklass Medarbetaruppdrag, administrativa Innehåller information om uppdragets medlemmar, domänområden, uppdragets organisationsomfång och ansvarig organisation och person hsaadmincommission Objekt av typerna person, medarbetaruppdrag och enhet lagras i HSA Organisationsträd och objekt av typen funktion kan lagras både i HSA Organisationsträd och i HSA Tjänsteträd, se kapitel Schematisk trädstruktur för HSA HSA är strukturerad i delträden HSA Organisationsträd och HSA Tjänsteträd. Bilden nedan visar hur den schematiska trädstrukturen ser ut för HSA med de två delträden. Figur 3. Schematisk trädstruktur Sid 13/87

14 14 (87) Tabellen nedan förklarar objekten i ovanstående figur. LDAP-namn root country domain locality organization organizationalunit organizationalrole organizationalperson hsacommission hsaadmincommission Beskrivning Rot i detta fall HSA-roten Land Sverige Domän avgränsar och delar tjänsteträdet Län ej tvingande geografisk uppdelning Organisation juridisk person oavsett ägarform Enhet bestående av funktioner och personer Funktion Tjänst, t.ex. en IT-tjänst, eller del av en enhet Person en individ Medarbetaruppdrag, vårdrelaterade Medarbetaruppdrag, administrativa HSA Organisationsträd På en första nivå i HSA Organisationsträd, under HSA-roten, root, och land, country, finns en geografisk uppdelning i län med hjälp av locality-objekt. Denna nivå är inte tvingande eftersom flera organisationer bedriver verksamhet över länsgränser. Objektet är därför streckat i bilden. Nästa nivå i trädet innehåller olika juridiska personerna, realiserade som organization-objekt, oavsett ägarform. Bilden nedan visar hur HSA Organisationsträd är strukturerat. Sid 14/87

15 15 (87) Figur 4. Schematisk trädstruktur för HSA Organisationsträd Normalt befinner sig såväl personer, organizationalperson, som funktioner, organizational- Role, under en enhet, organizationalunit. För en liten organisation som saknar underliggande organisationsenheter kan dock personer och funktioner ligga direkt under organisation, organization. Medarbetaruppdrag, hsacommission och hsaadmincommission), befinner sig alltid direkt under den enhet som den tillhör. Medarbetaruppdrag av vårdtyp kan endast kopplas till enheter som har definierats som vårdenhet i HSA. För ytterligare information om organisationsträdet och dess innehåll, se fristående bilaga HSA-schema organisationsträdet [1] HSA Tjänsteträd Bilden nedan visar hur HSA Tjänsteträd ser ut. Sid 15/87

16 16 (87) Figur 5. Schematisk trädstruktur för HSA Tjänsteträd, Services HSA Tjänsteträd används för att lagra IT-funktioner avskilt ifrån HSA Organisationsträd. Avsikten med detta är att strukturen av IT-funktioner ska kunna upprätthållas även vid omorganisationer. Tjänsteträdet börjar med två nivåer domain, den första avgränsar Tjänsteträdet från Organisationsträdet och den andra används för att kunna dela Tjänsteträdet mellan flera katalogservrar. Under domain finns de olika juridiska personerna realiserade som organization-objekt. För att gruppera funktionerna används nivån enhet, organizationalunit, som kan ha flera underliggande nivåer. Den nedersta nivån i HSA Tjänsteträd består av funktioner, organizationalroleobjekt. För ytterligare information om HSA Tjänsteträd och dess innehåll, se friståendebilaga HSAschema tjänsteträdet [2]. 4.5 Objektnamn och identifierare Unika objektsnamn Varje objekt i HSA måste ha ett unikt distinguishedname. Detta skapas automatiskt och består av namnet på objektet inklusive namnet på alla objekt upp till land, country-nivå. För att Sid 16/87

17 17 (87) distinguishedname ska bli unikt måste relativedistinguishedname, som är objektsnamn under det närmast överordnade objektet, vara unikt. Det innebär till exempel att två personer med samma namn som arbetar på samma enhet måste skiljas åt med initial. Exempel på distinguishedname: cn=jan Exempelvis,ou=Division 1,ou=Lasarettet i Ystad,o=Region Skåne,l=Skåne län c=se och motsvarande relativedistinguishedname: cn=jan Exempelvis Unika identifierare för objekt Objekt av typen organization, organizationalunit, organizationalperson, hsacommission och organizationalrole ska alla ha en unik identifierare, ett HSA-id. Om en person förekommer på flera ställen hos en och samma katalogägare ska personen ha samma HSA-id för alla dessa förekomster. I de fall en person förekommer hos flera katalogägare kommer dock personen att ha olika HSA-id. HSA-id består av två delar. En del som identifierar utfärdande organisation och en del som identifierar det unika objektet. Strukturen för HSA-id ser ut på följande sätt: SE<identifierare för utfärdande organisation>-<identifierare för objektet> Identifieraren för utfärdande organisation består av organisationsnummer på tio siffror. Av historiska skäl är det tillåtet att ha med sekelsiffran 16, men det bör inte förekomma vid nyinförande. Identifierare för objektet kan bestå av valfria bokstäver (A-Z) och siffror (0-9). Observera att tecknen å, ä, ö inte är tillåtna. Sid 17/87

18 18 (87) 5 Verksamhetsorienterad domäninformationsmodell (V-DIM) Nedan presenteras V-DIM för HSA Organisationsträd. Observera att HSA inte är en relationsdatabas. Nedanstående bild ska endast ses som en logisk modell. För ytterligare information om attribut och associationer, se fristående bilaga HSA-schema organisationsträdet [1]. Sid 18/87

19 19 (87) 6 Attribut i HSA Organisationsträd 6.1 Geografisk information Adresser besöksadress (street, streetaddress) postadress (postaladdress) Besöksadress i form av gatuadress eller motsvarande samt ort om denna inte ingår i enhetens namn. Adressen måste vara tydlig nog för att en taxi t.ex. ska hitta. Exempel på Besöksadress: "Lövdalsvägen 4, 2 tr., Björkvik", "Södersjukhuset, Hjalmar Cederströms gata 14, Stockholm" Blå stråket 5, Göteborg. Hiss D, plan 13, Sahlgrenska sjukhuset. Besöksadress kan kompletteras med information som är viktig för att besökaren ska hitta rätt såsom t.ex. "Röda dörren till höger om huvudentrén." Information om fullständig postadress (adressatuppgift och utdelningsadress). För personer behöver dock inte adressat TXT TXT enligt regel enligt regel Beslutsregel/Teknisk beskrivning Besöksadress kan även kompletteras med information i attributet färdväg. Varje adressfält har sex möjliga rader. Informationen ska sorteras så att mer O OU P OR CM L 128 X X X X X 6*30 Obl X X X Sid 19/87

20 20 (87) anges. För personer behöver dock inte adressat anges. Beslutsregel/Teknisk beskrivning förfinad information ligger högre upp. O OU P OR CM L Exempel: Vårdcentralen Centrum Mellangatan Härnösand postnummer (postalcode) Postnummer för platsen där verksamheten bedrivs. Kan vara annat postnummer än det som anges i andra adressuppgifter. TXT (utan mellanslag) enligt regel Används normalt enbart för sökändamål. Attributet lagras utan "S" om det är ett svenskt postnummer. 40 X X X X Associationer En adressuppgift är kopplad till noll till flera Personer En adressuppgift är kopplad till noll till flera Enheter En adressuppgift är kopplad till noll till flera Funktioner Beslutsregel Sid 20/87

21 21 (87) Geografisk indelning geografiska koordinater RT90 (geographicalcoordinates) geografiska koordinater SWEREF 99 TM VÄ (utan mellanslag) (geographicalcoordinatessweref99tm) geografisk plats (l, localityname) kommunkod (municipalitycode) Geografiska koordinater (enligt RT90) som anger enhetens fysiska placering. Exempel på en koordinat i Stockholm (Djurgårdsbron) är: X: ,Y: Geografiska koordinater enligt SWEREF 99 TM som anger enhetens fysiska placering. Exempel på en koordinat i Linköping (E4-bron över Stångån) är: N: ,E: Namn på plats där enheten är fysiskt placerad. Geografisk plats kan vara detsamma som stad, stadsdel, kommun eller kommundel. Det kan vara annan geografisk plats än det som anges i adressuppgifter. Kod för kommun enligt SCB där enheten fysiskt är placerad. VÄ (utan mellanslag) TXT (KTOV för objektklassen locality) KTOV enligt regel enligt regel enligt regel enligt regel Kommunkod Beslutsregel/Teknisk kommentar Koordinaterna anges med 7 siffror och värdena är i meter. Koordinatsystemet som används är RT gon Väst. Värden är angivna I meter. Om attributet tillhör objektklass locality är detta det officiella namnet på länet enligt värdemängdsbilagan Länskoder. Om ifylld måste attributet "kommunnamn" vara ifyllt, samt attributen "länsnamn" och "länskod". O OU P OR CM L 64 X X X 64 X X X 128 X X X X Obl 2 X X X Sid 21/87

22 22 (87) kommunnamn Namn på kommun enligt SCB KTOV Kommunkod (municipalityname) där enheten fysiskt är placerad. enligt regel land (c, countryname) länskod (countycode) Landets beteckning enligt ISO 3166 om annat än Sverige. Kod för län enligt SCB där enheten fysiskt är placerad. KTOV KTOV enligt regel Länskod Beslutsregel/Teknisk kommentar Om ifylld måste attributet "kommunkod" vara ifyllt, samt attributen "länsnamn" och "länskod". Anges med 2 bokstäver enligt ISO Om ifylld måste attributet "länsnamn" vara ifyllt. O OU P OR CM L 64 X X X 2 X X X 2 X X X länsnamn (countyname) Namn på län enligt SCB där enheten är placerad. KTOV enligt regel Länskod Om ifylld måste attributet "länskod" vara ifyllt. 64 X X X områdesansvar (hsahealthcarearea) Geografisk definierat område för någon form av administrativ indelning. TXT enligt regel Attributet är inte avsett för sökningar utan för att visa upp information om områdesansvar X X X Sid 22/87

23 23 (87) färdväg Beskrivning av färdväg för att TXT ta sig till enheten. (route) Exempel: Lämpliga busslinjer för att ta sig hit är 1, 2, 5 och 7. Med bil tar du dig lättast hit genom att ta avfart 123 från E4 och därefter följa skyltningen. Det finns även skyltad cykelväg hit från centrum. Associationer En Geografisk indelning indelar noll till flera Funktioner En Geografisk indelning indelar noll till flera Enheter enligt regel Beslutsregel Beslutsregel/Teknisk kommentar O OU P OR CM L 1024 X X X Sid 23/87

24 24 (87) 6.2 Kontaktinformation Internetuppgifter 1177-kontaktkortslänk (hsavpwwebpage) e-postadress (mail, rfc822mailbox) Innehållsansvarigs e- postadress (hsadirectorycontact) webbadress (labeleduri) Länk till enhetens kontaktkort på 1177.se. Uppgift om e-postadress. E-postadress till kontaktfunktion för innehållsfrågor och kommentarer kring organisationens eller enhetens kataloguppgifter. Fullständig webbadress inklusive eller "https://. Associationer En Internetuppgift är kontaktuppgift till noll till flera Enheter En Internetuppgift är kontaktuppgift till noll till flera Funktioner En Internetuppgift är kontaktuppgift till noll till flera Personer URL KOM (e-post) KOM (e-post) URL enligt regel enligt regel enligt regel Beslutsregel Beslutsregel/Teknisk beskrivning Detta attribut registreras inte manuellt utan genereras med automatik. Länken är uppbyggd på följande vis: ttavard/kontakt/?hsaid=< HSA-id> O OU P OR CM L X X X 255 Obl X X X 255 X X X X X X Sid 24/87

25 25 (87) Telefonnummer direkttelefon (telephonenumber) Publikt direkttelefonnummer. KOM (Tel) Beslutsregel/Teknisk beskrivning Nationella kortnummer, t.ex och 112, inleds ej med prefixet +46. O OU P OR CM L 32 Obl X X X fax (facsimiletelephonenumber) Faxnummer. KOM (Tel) 32 X X X X minicall (pager, pagertelephonenumber) Minicallnummer. I detta attribut ska inte interna sökare anges. KOM (Tel) 32 X X X X mobiltelefon (mobile, (mobiletelephonenumber) Mobiltelefonnummer. KOM (Tel) 32 X X X X sms-telefon (smstelephonenumber) Telefonnummer som används för SMSmeddelanden. KOM (Tel) enligt regel 32 X X X X texttelefon (hsatexttelephonenumber) Telefon för personer med hörsel- och/eller talhandikapp där kommunikationen sker via terminaler med tangentbord och bildskärm. KOM (Tel) 32 X X X X Sid 25/87

26 26 (87) tjänstetelefon Telefonnummer för tjänsteärenden. KOM (hsatelephonenumber) (Tel) Beslutsregel/Teknisk beskrivning Visas inte på Internet. O OU P OR CM L 32 X X X X växeltelefon (hsaswitchboardnumber) Telefonnummer till växel som leder vidare i organisationen. KOM (Tel) enligt regel Nationella kortnummer, t.ex och 112, inleds ej med prefixet X X X X Associationer Ett Telefonnummer är kontaktuppgift till noll eller flera Enheter Beslutsregel Ett Telefonnummer är kontaktuppgift till noll eller flera Funktioner Ett Telefonnummer är kontaktuppgift till noll eller flera Personer Tider och regler besöksregler för anhöriga (hsavisitingrules) Informationstext om regler för besökare till patient. Exempel: Medhav av blommor är inte tillåtet. TXT enligt regel Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU P OR CM L 128 X X X besökstider för anhöriga (visitinghours, SE Öppettider ) Den tid då anhöriga/närstående kan komma på besök, t.ex. på en vårdavdelning. Tid (IVL) Skrivs enligt följande syntax: <D>- <D>#<FT>#<TT>#<ko mmentar> där D = Dag (kan anta värdena 1 till 7 där 1 = måndag och 7 = sön- 64 X X X Sid 26/87

27 27 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning dag. Dagar skrivs alltid med streck ( ) mellan. Gäller tiden bara en dag skrivs till exempel 1-1 ), FT = Från och med tid (skrivs hh:mm), TT = Till och med tid (skrivs hh:mm). Observera att TT ska vara större än FT och att dygnsgränser inte får överskridas. Kommentar = Frivillig fritextbeskrivning på max 16 tecken Flera tider skrivs som flera instanser av attributet. O OU P OR CM L Exempel: Måndag till fredag 8.00 till och till skrivs i två instanser enligt följande: 1-5#08:00#12:00 1-5#13:00#16:30 Dygnet runt hela veckan skrivs enligt Sid 27/87

28 28 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning följande: 1-7#00:00#24:00 O OU P OR CM L remisskrav (hsavisitingrulereferral) Beskrivning av remisskrav. Attributet ska endast fyllas i om remisskrav finns, i annat fall ska fältet vara tomt. Exempel: "Remiss från vårdcentral eller motsvarande krävs för ny patient". TXT enligt regel Fredag 21:00 till lördag 6:00 skrivs i två instanser enligt följande: 5-5#21:00#24:00 6-6#00:00#06 Attributet är inte avsett för sökning utan endast för att visa information. 64 X X X telefontid (telephonehours) Den tid då någon svarar i telefonen på det telefonnummer som angivits i attributet "direkttelefon". Tid (IVL) Skrivs enligt följande syntax: <D>- <D>#<FT>#<TT>#<ko mmentar> där D = Dag (kan anta värdena 1 till 7 där 1 = måndag och 7 = söndag. Dagar skrivs alltid med streck ( ) mellan. Gäller tiden bara en dag skrivs till exempel 1-1 ), FT = Från och med tid (skrivs hh:mm), TT = Till och med tid 50 X X X X Sid 28/87

29 29 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning (skrivs hh:mm). Observera att TT ska vara större än FT och att dygnsgränser inte får överskridas. Kommentar = Frivillig fritextbeskrivning på max 16 tecken O OU P OR CM L Flera tider skrivs som flera instanser av attributet. Exempel: Tisdag till fredag 8.00 till (Tidbokning) och till (Telefonrådgivning) skrivs i två instanser enligt följande: 2-5#08:00#12:15#Tidb okning 2-5#13:00#16:20#Telef onrådgivning Dygnet runt hela veckan skrivs enligt följande: Sid 29/87

30 30 (87) tid för dropin-besök utan tidsbokning (dropinhours) Den tid då patienter tas emot utan tidsbokning. Eventuella regler/rutiner kring detta (endast patienter över 65 år, ring alltid innan besök etc.) anges i fälten besöksregler/patientinformation/ beskrivning. Tid (IVL) Beslutsregel/Teknisk beskrivning 1-7#00:00#24:00 Fredag 21:00 till lördag 6:00 skrivs i två instanser enligt följande: 5-5#21:00#24:00 6-6#00:00#06 Skrivs enligt följande syntax: <D>- <D>#<FT>#<TT>#<ko mmentar> där D = Dag (kan anta värdena 1 till 7 där 1 = måndag och 7 = söndag. Dagar skrivs alltid med streck ( ) mellan. Gäller tiden bara en dag skrivs till exempel 1-1 ), FT = Från och med tid (skrivs hh:mm), TT = Till och med tid (skrivs hh:mm). Observera att TT ska vara större än FT och att dygnsgränser inte får överskridas. Kommentar = Frivillig fritextbeskrivning på O OU P OR CM L 40 X X X Sid 30/87

31 31 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning max 16 tecken O OU P OR CM L Flera tider skrivs som flera instanser av attributet. Exempel: Tisdag till fredag 8.00 till (Provtagning) och till (Rådgivning) skrivs i två instanser enligt följande: 2-5#08:00#12:15#Provt agning 2-5#13:00#16:20#Rådgi vning Dygnet runt hela veckan skrivs enligt följande: 1-7#00:00#24:00 Fredag 21:00 till lördag 6:00 skrivs i två instanser enligt följande: 5-5#21:00#24:00 6-6#00:00#06 Sid 31/87

32 32 (87) åldersregler för vårdkontakt Åldersregler för patienter i de fall TXT enheten riktar sig till en specifik (XX-XX) (hsavisitingruleage) åldersgrupp. Anges alltid som ett åldersintervall, med ett min- och ett maxvärde, t.ex: "02-08". öppettider (surgeryhours) Den tid då personal finns på plats, då receptionen är bemannad eller då dörren är öppen. Gäller alla typer av enheter. Tid (IVL) Beslutsregel/Teknisk beskrivning Anges alltid med år enligt följande: <min- värde>- <maxvärde>#<eventuell kommentar> Exempel: "02-08". Det går även att lägga till en kommentar på max 16 tecken efter intervallet. Minsta värde är "00" för nyfödd och "99" för "ingen övre gräns". Skrivs enligt följande syntax: <D>- <D>#<FT>#<TT>#<ko mmentar> där D = Dag (kan anta värdena 1 till 7 där 1 = måndag och 7 = söndag. Dagar skrivs alltid med streck ( ) mellan. Gäller tiden bara en dag skrivs till exempel 1-1 ), FT = Från och med tid (skrivs hh:mm), TT = Till och med tid O OU P OR CM L 22 X X X 64 X X X Sid 32/87

33 33 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning (skrivs hh:mm). Observera att TT ska vara större än FT och att dygnsgränser inte får överskridas. Kommentar = Frivillig fritextbeskrivning på max 16 tecken O OU P OR CM L Flera tider skrivs som flera instanser av attributet. Exempel: Tisdag till fredag 8.00 till (Provtagning) och till (Telefonrådgivning) skrivs i två instanser enligt följande: 2-5#08:00#12:15#Provt agning 2-5#13:00#16:20#Telef onrådgivning Dygnet runt hela veckan skrivs enligt följande: Sid 33/87

34 34 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning 1-7#00:00#24:00 O OU P OR CM L Fredag 21:00 till lördag 6:00 skrivs i två instanser enligt följande: 5-5#21:00#24:00 6-6#00:00#06 Associationer En Tider och Regler gäller för noll eller flera Enheter Beslutsregel En Tider och Regler gäller för noll eller flera Funktioner En Tider och Regler gäller för noll eller flera Personer 6.3 Personuppgifter Namn efternamn (sn, surname) Personens efternamn enligt Skatteverkets definition i SKV 717 som bygger på namnlagen. TXT enligt regel (1..1) Beslutsregel/Teknisk beskrivning Efternamn hämtas från Skatteverket för alla med svenskt person- eller samordningsnummer. En person kan bara ha ett efternamn registrerat i HSA. O OU P OR CM L 64 Obl Sid 34/87

35 35 (87) fullständigt namn Personens alla förnamn, TXT (fullname) mellannamn och efternamn (1..1) enligt Skatteverkets definition i SKV 717 som bygger på namnlagen. Beslutsregel/Teknisk beskrivning Hämtas från Skatteverket för alla med svenskt personeller samordningsnummer. Format: mellannamn efternamn, förnamn. O OU P OR CM L 180 Obl initial (initials) De bokstäver eller siffror som används för att undvika dubbletter av namn på personer med samma tilltalsoch efternamn. (Kan t.ex. användas i e-postadressen). TXT enligt regel Ska i första hand härledas ur förnamn som inte är tilltalsnamn. Initialernas ordning behöver inte överensstämma med ordningen som namnen har i attributet fullständigt namn. Kan vara mer än ett tecken. 40 X mellannamn (middlename) Personens mellannamn enligt Skatteverkets definition i SKV 717 som bygger på namnlagen. TXT enligt regel Hämtas från Skatteverket för alla med svenskt personeller samordningsnummer. Endast ett mellannamn får anges för personen i HSA. 40 Obl om fin ns smeknamn (nickname) Används då tilltalsnamn inte är det namn som personen vill använda/bli tilltalad med. TXT enligt regel 64 X tilltalsnamn (givenname, Personens tilltalsnamn enligt Skatteverkets tilltalsmarkering. Finns inte tilltalsmarkering kan ett av TXT enligt regel (1..1) Hämtas från Skatteverket för alla med svenskt personeller samordningsnummer. 64 Obl Sid 35/87

36 36 (87) gn) förnamnen väljas. För information om övriga förnamn se attributet "fullständigt namn". Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU P OR CM L Identitetsnummer födelsedatum (hsapassportbirthdate) giltighetstid för pass (hsapassportvalidthru) Personens födelsedatum. Detta attribut ifylles endast om personen saknar personnummer och samordningsnummer. Giltighetstid för pass som anges i attributet "passnummer". II (YYYYMM DD) TP () Beslutsregel/Teknisk beskrivning Detta attribut måste användas om personen inte har personnummer eller samordningsnummer. Om attributet fylls i ska personen vara identifierad med pass och attributen "passnummer" och "giltighetstid för pass" måste även fyllas i och attributet person-id ska lämnas tomt. Attributformatet är text (YYYYMMDD) och inte datum. Detta attribut måste användas om personen inte har personnummer eller samordningsnummer. Om O OU P OR CM L 40 X X Sid 36/87

37 37 (87) passnummer (hsapassportnumber) person-id (PersonalIdentityNumber) Passnummer som används för att legitimera en person som saknar personnummer eller samordningsnummer. Detta ska inledas med den tvåställiga bokstavskoden för landet enligt ISO Anger personnummer eller samordningsnummer med sekelsiffror, d.v.s. tolv siffror. II II (YYYYMM DDXXXX) enligt regel Beslutsregel/Teknisk beskrivning attributet används ska även attributen passnummer och födelsedatum fyllas i och attributet person-id ska lämnas tomt. Ange (midnatt) som tidpunkt. Identitetshandlingen ska visas vid ett fysiskt möte med katalogadministratören. Detta attribut måste användas om personen inte har personnummer eller samordningsnummer. Om attributet används ska även attributen giltighetstid för pass och födelsedatum fyllas i och attributet personid ska lämnas tomt. Identitetshandlingen ska visas vid ett fysiskt möte med katalogadministratören. Anges med sekelangivelse och utan streck. Observera att det inte finns någon godkänd O OU P OR CM L 40 X 12 Obl Sid 37/87

38 38 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning identitetshandling kopplat till samordningsnummer. Om personen saknar personnummer och samordningsnummer ska attributen "passnummer", "giltighetstid för pass" och "födelsedatum" fyllas i. I detta fall ska attributet "personid" lämnas tomt. O OU P OR CM L Personliga egenskaper befattning (patitlename) Uppgift i klartext om personens befattning enligt AIDetikett. Attributet kan behöva fyllas i även för privata aktörer i de fall då behörighetsgrundande information krävs för personen, t.ex. i fallet då en läkarstuderande får ett vikariat som läkare. Man ska vara medveten om att det förekommer lokala variationer i kodningen av AIDetiketterna trots att det finns nationella anvisningar för KTOV Befattning Beslutsregel/Teknisk beskrivning Om ifylld måste attributet "befattningskod" vara ifylld. O OU P OR CM L 64 X Sid 38/87

39 39 (87) enhetlig kodning. befattningskod (patitlecode) chefskod (hsamanagercode) legitimerad yrkesgrupp (hsatitle) Kod för personens befattning enligt AID-etikett. Personens chefskod enligt AID-ansvar. Kod anges. Legitimerad yrkesgrupp, enligt Socialstyrelsens förteckning, som personen tillhör. KTOV KTOV KTOV enligt regel Befattning Chefskod Legitimerade yrkesgrupp Beslutsregel/Teknisk beskrivning Om ifylld måste attributet "befattning" vara ifylld. En andra position kan förekomma i denna kod, men den har ingen betydelse utanför den egna organisationen. O OU P OR CM L 64 X 2 X 64 X skyddad person (hsaprotectedperson) specialitet (specialityname) Flagga som anger om personen har skyddade personuppgifter. Klartext för specialistutbildning för läkare och tandläkare utöver grundutbildning enligt HOSP. VÄ KTOV HOSP Om personen har skyddade personuppgifter skrivs "Ja" annars är fältet tomt. Vilket angivet värde som helst tolkas som ja. Informationen levereras till HSA från Socialstyrelsen i samband med HOSPsynkroniseringen (endast för personer med personnummer). 2 X 64 X Ibland är specialist- Sid 39/87

40 40 (87) specialitetskod (specialitycode) Kod för specialistutbildning för läkare och tandläkare utöver grundutbildning enligt HOSP. KTOV HOSP Beslutsregel/Teknisk beskrivning benämningen densamma för olika utbildningar men sifferkoden olika. Det beror på olika utbildningsinnehåll och/eller tidsperiod för utbildningens genomförande. Observera därför att benämningarna på specialitet enbart blir unik tillsammans med specialitetskod. Om ifylld måste attributet "specialitetskod" vara ifyllt. Koden kan vara två-, fyr- eller femställig beroende på utbildningsinnehåll och/eller tidsperiod för utbildningens genomförande. Informationen levereras till HSA från Socialstyrelsen i samband med HOSPsynkroniseringen (endast för personer O OU P OR CM L 5 X Sid 40/87

41 41 (87) språkkod (languageknowledgecode) titel (title) saknar svensk folkbokföringsadress (hsaemigratedperson) Kod som anger språk som personen har tillräcklig kunskap i för att vid behov kunna stödja kommunikation. Detta ska dock inte ses som en ersättning för det arbete som en professionell tolk utför. Vad som anses vara tillräcklig språkkunskap är något som varje organisation själv får avgöra. KTOV Personens yrkestitel i fritext. TXT enligt regel Personen har svenskt personnummer, VÄ men ingen svensk folkbokföringsadress. Det kan t.ex. bero på att personen fått ett så kallat tilldelat personnummer eller att personen Beslutsregel/Teknisk beskrivning med personnummer). Observera att specialitetskod enbart blir unik tillsammans med attributet specialitet. Om ifylld måste attributet "specialitet" vara ifyllt. Språkkod 3 X Förkortningar bör undvikas. Detta kontrolleras i samband med slagning mot folkbokföringen. Attributet kommer att användas av SITHS för att undvika att skapa O OU P OR CM L 64 X 2 X Sid 41/87

42 42 (87) har utvandrat. Beslutsregel/Teknisk beskrivning SITHS-kort med pinkoder som skickas till en icke-existerande folkbokföringsadress. O OU P OR CM L Associationer En Person är anställd av/utför uppdrag åt en eller flera Enheter Beslutsregel Förskrivarkod förskrivarkod (personalprescriptioncode) Kod som identifierar en förskrivare. II Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU P OR CM L 40 X förskrivningsrätt för barnmorskor/ sjuksköterskor (hsasosnurseprescriptionright) Anger om personen har förskrivningsrätt som barnmorska eller sjuksköterska. VÄ Anges enligt följande syntax om personen har förskrivningsrätt som barnmorska/sjuksköterska: "<Kod för legitimerad yrkesgrupp>;<j>". Exempel: "SJ;J" för sjuksköterska med förskrivningsrätt. 4 X gruppförskrivarkod (hsagroupprescriptioncode) Personens lokalt tilldelade gruppförskrivarkod. E-hälsomyndigheten ansvarar för regelverk II 40 X Sid 42/87

43 43 (87) kring detta. Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU P OR CM L 6.4 SITHS kort- och certifikatsinformation Certifikatsinformation certifikatsnummer (serialnumber) SITHS-certifikatets serienummer. II Beslutsregel/Teknisk beskrivning Informationen registreras av SITHS vid publicering av HCC. O OU P OR CM L 64 X giltigt fr.o.m. (validnotbefore) Det datum som SITHS-certifikatet är giltigt från och med. (TP) Informationen registreras av SITHS vid publicering av HCC. X giltigt t.o.m. (validnotafter) HCC (usercertificate) Det datum som SITHS-certifikatet är giltigt till och med. Giltiga SITHS-certifikat. (TP) TXT (certifikat) Informationen registreras av SITHS vid publicering av HCC. Endast HCC Person lagras i organisationsträdet. X X Associationer En Certifikat innehas av noll eller en Enhet Beslutsregel En Certifikat innehas av noll eller en Person En Certifikat innehas av noll eller en Funktion Sid 43/87

44 44 (87) Kortinformation kortnummer (cardnumber) Kortnummer för personens SITHS-kort. II Beslutsregel/Teknisk beskrivning Informationen levereras av SITHS vid publicering av HCC. O OU P OR CM L 40 X mifareserienummer (hsamifareserialnumber) Mifareserienummer för SITHS-kortets mifareslinga. II areserienummer) mmer> ( 19 tecken). Informationen leverer-as av SITHS vid publicering av HCC. 40 X Associationer En Kort innehas av en Person Beslutsregel Spärrlistinformation certifikatspärrlista (certificaterevocationlist) Spärrlista över icke giltiga certifikat. TXT (CRL) Beslutsregel/Teknisk beskrivning Attributet är reserverat för SITHS. O OU P OR CM L X Sid 44/87

45 45 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU P OR CM L 6.5 Organisationsuppgifter alternativ namnvisning Alternativt sätt att presentera TXT (displayoption) enheters namn som enligt regel innebär att man har möjlighet att aktivt välja ut vilka delar av en enhets fullständiga DN (i HSA-hierarkin) som ska visas. alternativt namn (oushort) Man kan t.ex. i ett visst visningsläge vilja visa endast nivån "Karolinska sjukhuset" och "onkologiska kliniken" men välja bort visning av övriga delar av enhetens DN (såsom t.ex. "onkologiska divisionen"). Namn på en enhet som används vid sidan av det officiella enhetsnamnet. T.ex. en förkortning av det TXT Beslutsregel/Teknisk beskrivning Delar av objektets DN ifrån organisationsnivån (=1) med siffror som symboliserar nivån och med "#"- tecken mellan olika OUnivåer. Exempel: Om DN "c=se/l= Stockholms län/o= Stockholms läns landsting/ou=karolinska universitetssjukhuset/ou=onkologisk division/ ou=onkologiska kliniken" betyder alternativ namn-visning "2#4" att detta ska uttydas som "Karolinska universitetssjukhuset, Onkologiska kliniken". Siffrorna ska alltid anges från lägsta siffra till högsta siffra, alltså t.ex. 1#3#4 eller 3#5. O OU P OR CM L 256 X X X 64 X X Sid 45/87

46 46 (87) officiella namnet, såsom "SöS" för Södersjukhuset eller ett gammalt men invant namn på en enhet som numer officiellt heter något annat, t.ex. "Hornstulls vc" som i dag heter "Curera Sjukvård AB". arbetsplatskod (unitprescriptioncode) enhetsnamn (ou, organizationalunit- Name) enhetstyp (hsabusinesstype) Enhetens sifferkod hos Apoteket för att följa upp kostnader på läkemedel. Arbetsplatskod utfärdas av respektive landsting. Enhetens officiella namn. Exempel: Ortopediska mottagningen". I undantagsfall kan annat vedertaget enhetsnamn anges. Attributet används för att visa om en organisation, enhet eller funktion kan klassas som "sjukhus" eller "vårdcentral". Kod anges. Observera att endast sjukhus och vårdcentraler kodas, inte underliggande enheter och funktioner, t.ex. II TXT KTOV enligt regel (1..1) Enhetstyp Beslutsregel/Teknisk beskrivning De två första tecknen i koden är länskoden. Rekommendationen är att skriva in hela enhetsnamnet istället för en förkortning. Enbart ett enhetsnamn får anges i HSA. Enhetsnamn behöver anges så att allmänheten kan hitta enheten. Vilka enheter och funktioner som får kodas som sjukhus respektive vårdcentral regleras på central nivå inom respektive landsting/region. Attributet är framför allt användbart i samband med vård- O OU P OR CM L 40 X X X 64 Obl X 64 X X X Sid 46/87

47 47 (87) mottagningar och avdelningar. godkänd HPT för organisationen (hsahpt) information till patient (hsavpwinformation4) Dokumentnamn för organisationens godkända HSA Policytillämpning (HPT). Attributet fylls i av HSA Förvaltning. Informationstext till patienter, t.ex. Innan patientbesök ska enheten kontaktas via telefon eller Infektionskänsliga patienter hänvisas till enhet X. TXT TXT enligt regel Beslutsregel/Teknisk beskrivning sökning. Skrivs enligt följande syntax: <Typ av HPT>;<Organisationens namn>;<organisationens versionsnummer>;<hptmallversion>. Exempel: "HPTA HSA Admin;Grönköpings kommun;v 2.0;Mall 3.6". Om organisationen är tredjepartsansluten till HSA via ett HSA-ombud ska syntaxen utformas på följande sätt: <Typ av HPT>;<HSA-ombudets organisationsnamn>;tredjepartsanslute n, t.ex. "HPTA HSA Admin;Kommunförbundet Skåne;tredjepartsansluten " 64 Obl O OU P OR CM L 1024 X X X Sid 47/87

48 48 (87) logotyp Logotyp för organisationen DP (hsajpeglogotype) eller enheten. enligt regel mer om (hsavpwinformation1) organisationsnamn (o, organizationname) organisationsnummer (orgno) Kompletterande information om enheten som t.ex. kommer att visas på enhetens kontaktkort på 1177.se. Observera att denna information i vårdsökssammanhang ugör ett komplement till den beskrivningen av verksamheten som anges i attributet beskrivning. Organisationens officiella namn. Exempel: Region Skåne, Gotlands kommun, Praktikertjänst AB. I undantagsfall kan annat vedertaget organisationsnamn anges. enligt SCB/Bolagsverket. Exempel: Enhet som pekas ut som vårdgivare måste ha detta attribut ifyllt. TXT TXT II (XXXXXX- XXXX) enligt regel enligt regel (1..1) enligt regel Beslutsregel/Teknisk beskrivning Logotypen får max vara 50kB. Sekelsiffran 16 ska inte vara med. O OU P OR CM L 50kB X X X 1024 X X X 64 Obl 12 Obl X X X Sid 48/87

49 49 (87) prisinformation Information om priser, t.ex. TXT (hsavpwinformation3) kostnader för besök hos enligt regel distriktssköterska. Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU P OR CM L 1024 X X X relaterad enhet (hsavpwneighbouringobject) HSA-id för relaterad enhet som bl.a. ska visas upp på enhetens kontaktkort på Vården på Webben. 64 X X X tillfällig information (hsavpwinformation2) Tillfällig information om enheten som t.ex. kommer att visas på enhetens kontaktkort på vården på Webben. Exempel på sådan information kan vara tider för influensavaccination, datum då blodbussen kommer, ändrade öppettider. TXT (;ÅÅÅÅM MDD;ÅÅ ÅÅMMD D;text) enligt regel Informationen kan inledas med start- och slutdatum som gäller för visning av denna information, då inleds och avgränsas datumfälten med semikolon (;). Om attributvärdet inleds utan semikolon ska texten publiceras direkt på 1177.se tillsvidare X X X verksamhetschef (hsahealthcareunit- Manager) HSA-id för den person som är verksamhetschef för den aktuella vårdenheten. Här avses vårdenhet enligt definition i dokumentet Slutrapport PDLiP, rev Vilka enheter som definieras som vårdenheter regleras på central nivå inom respektive vårdgivare. II (HSAid) enligt regel 31 X X Sid 49/87

50 50 (87) vårdenhetens ingående II enheter Beslutsregel/Teknisk beskrivning (hsahealthcareunit- Member) Attributet sätts på vårdenhet och pekar ut HSA-id för enheter och funktioner som ingår i denna vårdenhet. Varje enhet/funktion får bara tillhöra en vårdenhet. Här avses vårdenhet enligt definition i dokumentet Slutrapport PDLiP, rev Vilka enheter som definieras som vårdenheter regleras på central nivå inom respektive vårdgivare. (HSAid) O OU P OR CM L 31 X X vårdgivartillhörighet (hsaresponsiblehealth- CareProvider) Attributet sätts på vårdenhet och pekar ut HSA-id för den vårdgivare som vårdenheten tillhör. Här avses vårdgivare enligt definition i Socialstyrelsens termbank samt vårdenhet enligt definition i dokumentet Slutrapport PDLiP, rev Vilka enheter som definieras som vårdenheter regleras på central nivå inom respektive vårdgivare. Vårdgivartillhörighet måste fyllas i för alla vårdenheter. II (HSAid) 31 X X Sid 50/87

51 51 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU P OR CM L ägarform (management) Organisationens ägarform i klartext. KTOV Ägarform 64 X X X Associationer En Enhet har som anställd/uppdragstagare noll till flera Personer En Enhet består av noll eller flera Enheter En Enhet hör till noll eller en Geografisk indelning En Enhet består av noll eller flera Funktioner En Enhet har noll eller flera Verksamhetstyper och noll eller flera vård- och omsorgsformer En Enhet innehar noll eller flera Certifikat En Enhet kontaktas via noll eller flera Adressuppgifter En Enhet kontaktas via noll eller flera Telefonnummer En Enhet kontaktas via noll eller flera Internetuppgifter Beslutsregel 6.6 Verksamhetstyp och vård- och omsorgsform verksamhet Typ av verksamhet KTOV Verksamhetskod (businessclassificationname) som bedrivs. Klartext till attributet verksamhetskod. Exempel: Tandvård. Beslutsregel/Teknisk beskrivning Bör sättas på lägsta möjliga nivå i trädet för den typ av verksamhet som enheten/funktionen bedriver (detta för att undvika dubbletter som kan resultera i felaktiga sökresultat). Välj verksamhetskod/er utifrån O OU P OR CM L 64 X X X Sid 51/87

52 52 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning den huvudverksamhet som bedrivs och verksamhetskod/er som speglar smal eller specifik verksamhet som är viktig att hitta ur ett sökperspektiv. O OU P OR CM L Om ifylld ska även attributet verksamhetskod fyllas i. Observera att inte registrera verksamhetskoden på den överordnade enheten utan på de underordnade enheterna och funktionerna. verksamhetskod (businessclassificationcode) Kod för den typ av verksamhet som bedrivs. KTOV Verksamhetskod Bör sättas på lägsta möjliga nivå i trädet för den typ av verksamhet som enheten/funktionen bedriver (detta för att undvika dubbletter som kan resultera i felaktiga sökresultat). Välj verksamhetskod/er utifrån den huvudverksamhet som bedrivs och verksamhetskod/er som speglar smal eller specifik verksamhet som är viktig att hitta ur ett sökperspektiv. 40 X X X Om ifylld ska även attributet Sid 52/87

53 53 (87) Vård- och omsorgsform (caretype) Kod för den vård- och omsorgsform (öppen vård, sluten vård, hemsjukvård och Socialtjänst) som bedrivs, enligt definition i Socialstyrelsens termbank. Attributet är obligatoriskt för alla enheter och funktioner som bedriver vård och omsorg. KTOV Associationer En Verksamhetstyp och vård- och omsorgsform innehas av noll eller flera Enheter En Verksamhetstyp och vård- och omsorgsform innehas av noll eller flera Funktioner Vårdochomsorgsform Beslutsregel Beslutsregel/Teknisk beskrivning verksamhet fyllas i. Observera att inte registrera verksamhetskoden på den överordnade enheten utan på de underordnade enheterna och funktionerna. Bör sättas på lägsta möjliga nivå i trädet för att undvika dubblering, som resulterar i felaktiga sökresultat. O OU P OR CM L 64 X X X 6.7 Medarbetaruppdrag Medarbetaruppdrag (vårduppdrag) Sid 53/87

54 54 (87) medarbetaruppdragets medlemmar II (hsacommissionmember) medarbetaruppdragets rättigheter (hsacommissionright) medarbetaruppdragets ändamål (hsacommissionpurpose) HSA-id för de personer som kan använda medarbetaruppdraget (vårduppdraget) samt eventuellt startoch slutdatum. (HSAid;(s tartdatum);(slu tdatum)) KTOV KTOV Kod för medarbetaruppdragets (vårduppdragets) rättigheter i form av aktivitet, informationstyp och organisationsomfång. Medarbetaruppdrag rättigheter Ändamål för användarens medarbetaruppdrag (vårduppdrag) angivet i klar- Medarbetaruppdrag ändamål Beslutsregel/Teknisk beskrivning Tidsangivelse för start- och slutdatum är frivillig. Om den anges ska den anges i GMT (Greenwich Mean Time). Exempel fullständigt: SE HD; Z; Z Exempel enbart startdatum: SE HD; Z; Exempel enbart slutdatum: SE HD;; Z Exempel utan datum: SE HD;; Anges i formatet <aktivitet>;<informationstyp>;<org anisationsomfång>. Ändamål "Vård och behandling" får endast anges på medarbetaruppdrag (vårduppdrag) kopplade till en O OU P OR CM L 96 X 255 X 64 X Sid 54/87

55 55 (87) text. Attributet är framför allt kopplat till PDL:s krav på att ange ändamål vid åtkomst till vårddokumentation. Beslutsregel/Teknisk beskrivning vårdenhet. O OU P OR CM L Associationer Ett Medarbetaruppdrag, vårduppdrag, kan innehas av noll eller flera Personer Beslutsregel domänområdeskod administrativa uppdragets medlemmar, andra uppdrag (hsaadmincommissionmemberc) Beslutsregel/Teknisk beskrivning Domänområdeskod för de domänområden som tillhör det administrativa uppdraget. HSA-id för andra administrativa uppdrag vars medlemmar (personer) har uppdraget samt eventuellt start- och slutdatum för hur länge uppdraget II (<domänkod>;<id>) II (HSAid;(startd atum);(slutda tum)) Medarbetaruppdrag (administrativa uppdrag) Domänområdeskoden hämtas från HSA Tjänsteträds gren dc= HSA Domain. Tidsangivelse för start- och slutdatum är frivillig. Om den anges ska den anges i GMT (Greenwich Mean Time). Exempel fullständigt: SE AA; Z;20 O OU P OR AC L 64 X 96 X Sid 55/87

56 56 (87) gäller. administrativa uppdragets medlemmar, personer (hsaadmincommissionmemberp) HSA-id för de personer som har det administrativa uppdraget samt eventuellt startoch slutdatum för hur länge uppdraget gäller. II (HSAid;(startd atum);(slutda tum)) Beslutsregel/Teknisk beskrivning Z Exempel enbart startdatum: SE AA; Z; Exempel enbart slutdatum: SE AA;; Z Exempel utan datum: SE AA;; Tidsangivelse för start- och slutdatum är frivillig. Om den anges ska den anges i GMT (Greenwich Mean Time). Exempel fullständigt: SE HD; Z; Z Exempel enbart startdatum: SE HD; Z; Exempel enbart slutdatum: SE HD;; Z Exempel utan datum: SE HD;; O OU P OR AC L 96 X Sid 56/87

57 57 (87) administrativa uppdragets organisationsomfång (hsaadmincommissionsector) uppdragsansvarig organisation, administrativa uppdrag HSA-id för de enheter som det administrativa uppdraget gäller för. Om en flagga anges för att enheten är en hierarkisk startpunkt så gäller uppdraget från denna enhet och nedåt i HSAstrukturen. (hsaadmincommissionresponsibleorganisation) uppdragsansvarig person, administrativa uppdrag (hsaadmincommissionresponsibleperson) HSA-id för den organisation som ansvarar för det administrativa uppdraget. HSA-id för den person som ansvarar för det administrativa uppdraget. II HSAid(;sub) II (HSAid) II (HSAid) Associationer Ett Medarbetaruppdrag, administrativt, kan innehas av noll eller flera Personer Beslutsregel Beslutsregel/Teknisk beskrivning Exempel då enbart en enhet utgör organisationsomfång: SE AB Exempel då en enhet och dess underliggande enheter utgör organisationsomfång: SE AB;sub Den enhet som pekas ut som uppdragsansvarig organisation måste ha organisationsnummer ifyllt. O OU P OR AC L 35 X 31 X 31 X Sid 57/87

58 58 (87) 6.8 Objektinformation alt-text (hsaalttext) beskrivning (description) En beskrivande text för en bild där texten förmedlar det som bilden avser att säga. Syftet är bland annat att människor med nedsatt syn kan få texten uppläst och ändå tillgodogöra sig kommunikationsvärdet i bilden. Kort beskrivning/förklaring av speciellt intresse. Exempel: Tillhör Region Skåne och Södra Sjukvårdsregionen. Observera att denna beskrivning kommer att användas för enheter och funktioner som ska presenteras i vårdsökssammanhang. För 1177.se kommer beskrivningen t.ex. att användas på kontaktkorten. TXT TXT enligt regel enligt regel Beslutsregel/Teknisk beskrivning Ska endast innehålla information som får visas för objektet. O OU P OR CM AC L 128 X X X X 1024 X X X X X X X Sid 58/87

59 59 (87) bild (jpegphoto) Fotografi på t.ex. byggnad och/eller person. Om bilden föreställer en person krävs att personen lämnat sitt samtycke till att bilden finns i HSA. DP enligt regel Beslutsregel/Teknisk beskrivning Bilden får max vara 50kB. O OU P OR CM AC L 50kB X X X X X HSA-administratörens kommentar (hsaadmincomment) Administrativ kommentar t.ex. information om extern konsults löptid för avtal. TXT Attributet är endast synligt för HSAadministratörer inom det egna behörighetsområdet X X X X X HSA-id (hsaidentity) Obligatorisk, unik identifierare för personer, enheter, funktioner, uppdrag och organisationer i HSA. II (HSAid) (1..1) Se beskrivning av HSA-id i dokumentet "RIV Informationsspecifikation ". Rekommendation är att HSA-id inte överskrider 48 tecken om man avser använda SITHS-kort. 31 Obl Obl Obl Obl Obl Obl Syntaxen är uppbyggd på följande sätt: SE<Katalogägarens organisationsnummer med 10 tecken>-<valfria bokstäver (A-Z och a-z) och siffror (0-9)>. Observera Sid 59/87

60 60 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning att tecknen å, ä, ö inte är tillåtna. O OU P OR CM AC L objektnamn (cn, commonname) Namn på personen, uppdraget eller funktionen. Exempel: "Lars R Mjödberg Larsson". TXT enligt regel (1..1) När det gäller personers namn bör de skapas med attributen Tilltalsnamn (Initial) (Mellannamn) Efternamn. Namn på uppdrag ska alltid vara utformat på ett tillräckligt tydligt sätt för att en person ska kunna välja bland sina uppdrag. 64 Obl Obl Obl Obl pekare (seealso) Hänvisning till annat objekt i katalogen. II (DN) DN till aktuellt objekt. X X X X X slutdatum (enddate) Eventuellt slutdatum då en enhet eller funktion upphör sin verksamhet eller då en person slutar sin anställning. Om inget slutdatum anges tolkas det som "tillsvidare". DT () Tidsangivelse i GMT (Greenwich Mean Time). Exempel: " Z". X X X X startdatum (startdate) Startdatum då en enhet eller funktion startar sin verksamhet eller då en person börjar sin anställning. DT () Tidsangivelse i GMT (Greenwich Mean Time). Exempel: " Z". X X X X Sid 60/87

61 61 (87) visas för (hsadestinationindicator) Anger vilka som får se information om aktuell person, enhet, organisation eller funktion. Kod anges. Associationer En Funktion hör till noll eller en geografisk indelning En Funktion är del av en och endast en Enhet KTOV En Funktion har noll eller flera Verksamhetstyp och noll eller flera vårdoch omsorgsform En Funktion innehar noll eller flera Certifikat En Funktion kontaktas via noll eller flera Adressuppgifter En Funktion kontaktas via noll eller flera Telefonnummer Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU P OR CM AC L Visas för 2 X X X X Beslutsregel 6.9 Teknisk information administratörsgrupp (groupmembership) Pekare till administratörsgrupp som personen tillhör i HSA admingränssnitt. DN Beslutsregel/Teknisk beskrivning Attributvärdet ändras endast via HSA admin. Exempel: cn=dll_l_adm,ou= D-data,o=Landstinget Sörmland,l=Sörmlands O OU P OR CM AC L X Sid 61/87

62 62 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning län,c=se" O OU P OR CM AC L antal närmast underliggande objekt (numsubordinates) Antal närmast underliggande objekt. KV (1..1) Attributet används av SITHS statisitk och loggar. Attributet kan inte fyllas i manuellt utan innehållet skapas med automatik. Värdet är alltid 0 på person-, funktions- och uppdragsobjekt. X X X X X X X antal underliggande objekt (numallsubordinates) Totalt antal underliggande objekt. KV (1..1) Attributet används av SITHS statisitk och loggar. Attributet ska inte fyllas i manuellt utan innehållet skapas med automatik. Värdet är alltid 0 på person-, funktions- och uppdragsobjekt. X X X X X X X Sid 62/87

63 63 (87) domäninloggningsnamn (userprincipalname) Inloggningsnamn i ADdomän som skrivs in i SITHS-certifikatet. KOM Beslutsregel/Teknisk beskrivning Skapas i lokal katalog eller hämtas från AD (motsv.). Attributet kan ha formatet: O OU P OR CM AC L X HSA admin administratörskonfiguration (cybconfigurationparameter) Anger konfigurationsparametrar som bl.a. används för konfigurering av delegeringsmodellen i HSA admingränssnitt. Attributet ska endast användas för särskild programvara, t.ex. HSA admingränssnitt HSA admin administratörskonfigurationsnamn (cybconfigurationnodename) Attribut som bl.a. används för konfigurering av delegeringsmodellen i HSA admingränssnitt. Attributet ska endast användas för särskild programvara, t.ex. HSA admingränssnitt HSA admin formulärkonfiguration (tabxmlconfig) Attribut som används av HSA admingränssnitt för att lagra konfigurationsdata. HSA användarlösenord (userpassword) Lösenord för administratör av HSA. 128 (octet) X X HSA autentiseringsmetod Anger om kortinloggning krävs mot HSAadmingränssnitt. VÄ Om värde saknas krävs kortinloggning mot HSA admingränssnitt. Om 1 X X Sid 63/87

64 64 (87) (hsaauthentication- Method) HSA enkel sökning (hsasimplesearch) HSA fonetisk sökning (hsaphoneticsearch) HSA-id-prefix (hsaidprefix) HSA-id-räknare (hsaidcounter) individuell egenskap för it-tjänster (hsasystemrole) Attributvärden som används vid förenklad sökning. Fonetiska attributvärden som används vid förenklad fonetisk sökning. Anger vilket HSA-idprefix som ska användas när objekt skapas. Räknare som används för att skapa unika HSA-id:n. Beskriver en tilldelad individuell egenskap för person eller funktion i ett visst system TXT TXT VÄ VÄ (systemid;roll) Beslutsregel/Teknisk beskrivning värde ("1") är angivet tillåts även lösenordsinloggning. Varje attributvärde lagras i separata instanser. Attributvärden som finns i attributet "HSA enkel sökning" kan läggas in i detta attribut med hjälp av en fonetiseringsalgoritm. För närvarande använder HSA admingränssnitt ett annat attribut för detta ändamål. Detta ska ändras så att hsaidprefix används. För närvarande använder HSA admingränssnitt ett annat attribut för detta ändamål. Detta ska ändras så att hsaidcounter används. Systemid tilldelas av HSA förvaltning. O OU P OR CM AC L 1024 X Obl Obl Obl 1024 X Obl Obl Obl 40 X X 40 X X 64 X X Sid 64/87

65 65 (87) utan koppling till organisation. Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU P OR CM AC L internt synkroniseringsid (hsasyncid) medlem i administratörsgrupp (uniquemember) senaste förändringstidpunkt (modifytimestamp) Internt attribut som kan användas för synkronisering av objekt mellan intern katalog och HSA. Pekare till person som ingår i administratörsgrupp. Personen får de administratörsrättigheter som administratörsgruppen är tilldelad, gäller oftast den enhet administratörsgruppen är placerad under med underliggande objekt. Information om tidpunkt för senaste förändring. II II TP () (1..*) Formatet regleras i den lokala organisationen. Exempel: "cn=maria Larsson, ou=systemavdelningen,o =Landstinget Sörmland, l=sörmlands län,c=se". Operativt attribut som skapas med automatik av databasen vid förändring av information på objektet i något attribut. Tidsangivelse i GMT (Greenwich Mean Time). Exempel: " Z". 40 X X X X X X X X X X X X X Sid 65/87

66 66 (87) senast ändrad av (modifiersname) DN för objekt (användare) som senast förändrade objektet. Kan vara en administratör eller ett system. II (DN) Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU P OR CM AC L X X X X X X X skapad av (creatorsname) DN för objekt (användare) som skapat objektet. Kan vara en administratör eller ett system. II (DN) X X X X X X X skapandetidpunkt (createtimestamp) Information om tidpunkt för skapandet av objektet. TP () Operativt attribut som skapas med automatik av databasen. Tidsangivelse i GMT (Greenwich Mean Time). Exempel: " Z". X X X X X X X Sid 66/87

67 67 (87) 7 Attribut i HSA Tjänsteträd Informationen i detta kapitel är hämtat från den fristående bilagan HSA-schema tjänsteträdet [2]. 7.1 Geografisk information Geografisk indelning land (c, countryname) Landets tvåställiga bokstavsbeteckning enligt ISO 3166 om annat än Sverige. KTOV Beslutsregel/Teknisk kommentar Anges med 2 bokstäver enligt ISO O OU OR DC 2 X X X Associationer En Geografisk indelning indelar noll till flera Funktioner En Geografisk indelning indelar noll till flera Enheter Beslutsregel 7.2 Internetuppgifter e-postadress (mail, rfc822mailbox) Funktionens e-postadress, oftast en funktionsbrevlåda. KOM (e-post) enligt regel Beslutsregel/Teknisk beskrivning Attributet fylls endast i om e-postadressen ska finnas i certifikatet för att t.ex. använda krypterad och/eller signerad e-post till funkt- O OU OR DC 255 X X X Sid 67/87

68 68 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU OR DC ionen. Associationer En Internetuppgift är kontaktuppgift till noll till flera Enheter Beslutsregel En Internetuppgift är kontaktuppgift till noll till flera Funktioner 7.3 SITHS Certifikatsinformation certifikatsmottagare HSA-id för den som är utpekad II (hsacertificaterecipient) mottagare av certifikat för funktionen. certifikatsnummer (serialnumber) SITHS-certifikatets serienummer. II Beslutsregel/Teknisk beskrivning Observera att SITHS i dagsläget inte använder detta attribut i HSA. Certifikatsmottagare anges på SITHS beställningsblankett för funktionscertifikat. Informationen registreras av SITHS vid skapande av HCC och tas bort vid spärr av HCC. O OU OR DC 128 X 64 X giltigt fr om (validnotbefore) giltigt tom (validnotafter) HCC (usercertificate) Det datum som SITHScertifikatet är giltigt från och med. Det datum som SITHScertifikatet är giltigt till och med. Giltiga SITHS-certifikat. (TP) (TP) TXT (certifikat) Informationen registreras av SITHS vid skapande av HCC och tas bort vid spärr av HCC. Informationen registreras av SITHS vid skapande av HCC och tas bort vid spärr av HCC. SITHS-certifikat av typen HCC Funktion. Informationen registreras av SITHS vid skapande X X X Sid 68/87

69 69 (87) Beslutsregel/Teknisk beskrivning av HCC och tas bort vid spärr av HCC. O OU OR DC Associationer En Certifikat innehas av noll eller en Funktion Beslutsregel 7.4 Enhetsinformation enhetsnamn Kan vara enhetens namn TXT (ou, eller namnet på en gruppering av funktioner. Ex- (1..1) enligt regel organizationalunitname) empel: "e-recept". organisationsnamn (o, organizationname) I tjänsteträdet anges organisationsnamn utan å, ä, ö, och mellanslag. Exempel: o= Region_Skane. TXT enligt regel (1..1) Beslutsregel/Teknisk beskrivning Rekommendationen är att skriva in hela enhetsnamnet istället för en förkortning. Enbart ett enhetsnamn får anges i HSA. Endast engelska alfabetet (a-z), siffror (0-9) samt bindestreck (-) och understreck (_) får användas. O OU OR DC 64 Obl X 64 Obl X organisationsnummer (orgno) enligt SCB/Bolagsverket. Exempel: II (XXXXXX- XXXX) enligt regel Sekelsiffran 16 ska inte vara med. 12 Obl X X Associationer En Enhet består av noll eller flera Enheter Beslutsregel En Enhet hör till noll eller en Geografisk indelning Sid 69/87

70 70 (87) En Enhet består av noll eller flera Funktioner Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU OR DC 7.5 Objektinformation ansvarig person HSA-id för den som ansvarar II (hsaresponsibleperson) för funktionen. beskrivning (description) HSA-id (hsaidentity) Kort beskrivning/förklaring av speciellt intresse. Obligatorisk, unik identifierare för personer, enheter, funktioner och organisationer i HSA. TXT II (HSAid) enligt regel (1..1) Beslutsregel/Teknisk beskrivning Om den ansvariga personen inte finns i organisationen och inte har HSA-id kan namn- och kontaktuppgifter skrivas in i HSAadministratörens kommentar. Ska endast innehålla information som får visas för objektet. På o- nivå ska organisationens vedertagna namn skrivas, t ex Region Östergötland. För funktioner kan systemtyp anges och vad den används till. Se beskrivning av HSA-id i dokumentet RIV Informationsspecifikation. Syntaxen är uppbyggd på följande sätt: SE<Katalogägarens organisationsnummer med 10 tecken>- <valfria bokstäver (A-Z och a-z) och siffror (0-9)>. Observera att tecknen å, ä, ö O OU OR DC 128 X 1024 X X X X 31 Obl Obl Obl Sid 70/87

71 71 (87) HSA-administratörens kommentar (hsaadmincomment) objektnamn (cn, commonname) slutdatum (enddate) startdatum (startdate) Administrativ kommentar, t.ex. namn- och kontaktinformation till ansvarig person som inte finns i HSA. TXT Funktionens namn. TXT enligt regel (1..1) Eventuellt slutdatum då en enhet eller funktion upphör sin verksamhet. Om inget slutdatum anges tolkas det som "tillsvidare". Startdatum då en enhet eller funktion startar sin verksamhet eller då en person börjar sin anställ- DT () DT () Beslutsregel/Teknisk beskrivning inte är tillåtna. Attributet är endast synligt för HSA-administratörer inom det egna behörighetsområdet. URI/DNS-namn för tjänsten registreras alltid i attributets objektnamn om SITHS-certifikat ska skapas, ex cn=dsedix.ds.sll.se. Endast domännamn som ägs av organisationen de befinner sig under (o=[organisationen]) får läggas upp i objektnamn. Om andra domännamn läggs in skall skriftlig fullmakt finnas mellan organisationen som äger domännamnet och organisationen där objektnamnet finns. Tidsangivelse I GMT (Greenwich Mean Time). Exempel: Z. Tidsangivelse I GMT (Greenwich Mean Time). Exempel: Z. O OU OR DC 1024 X X X 64 Obl X X X X X X Sid 71/87

72 72 (87) ning. Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU OR DC Associationer En Funktion hör till noll eller en geografisk indelning En Funktion är del av en och endast en Enhet En Funktion innehar noll eller flera Certifikat Beslutsregel 7.6 Teknisk information antal närmast underliggande Antal närmast under- KV objekt liggande objekt. (1..1) (numsubordinates) antal underliggande objekt (numallsubordinates) Totalt antal underliggande objekt. KV (1..1) Beslutsregel/Teknisk beskrivning Attributet används av SITHS statisitk och loggar. Attributet kan inte fyllas i manuellt utan innehållet skapas med automatik. Värdet är alltid 0 på person-, funktions- och uppdragsobjekt. Attributet används av SITHS statisitk och loggar. Attributet ska inte fyllas i manuellt utan innehållet skapas med automatik. Värdet är alltid 0 på person-, funktions- och uppdragsobjekt. O OU OR DC X X X X X X X X X X Sid 72/87

73 73 (87) nodnamn Namn på nod i HSA TXT (dc, Tjänsteträd (DomainComponent, (1..1) domaincomponent) DC). Exempel: Nod 1, Uppdragsmallar, Koder. Beslutsregel/Teknisk beskrivning O OU OR DC Obl HSA användarlösenord (userpassword) Lösenord för systemanvändare av HSA. 128 (Oct et) X HSA-id-prefix (hsaidprefix) Anger vilket HSA-idprefix som ska användas när objekt skapas. VÄ (SEXXXXX XXXXX-) X HSA-id-räknare (hsaidcounter) Räknare som används för att skapa unika HSA-id:n. 0..* 40 X medlem i administratörsgrupp (uniquemember) Pekare till person som ingår i administratörsgrupp. Personen får de administratörsrättigheter som administratörsgruppen är tilldelad, gäller oftast den enhet som administra- II (1..*) Exempel: "cn=maria Larsson,ou=Systemavdelningen,o=Land stinget Sörmland,l=Sörmlands län,c=se". Sid 73/87

74 74 (87) törsgruppen är placerad under med underliggande objekt. senaste förändringstidpunkt Information om tidpunkt TP (modifytimestamp) för senaste för- () ändring. Beslutsregel/Teknisk beskrivning Operativt attribut som skapas med automatik av databasen vid förändring av information på objektet i något attribut. Tidsangivelse i GMT (Greenwich Mean Time). Exempel: " Z". O OU OR DC X X X X senast ändrad av modifiersname) DN för objekt (användare) som senast förändrade objektet. Kan vara en administratör eller ett system. II (DN) X X X X skapad av (creatorsname) DN för objekt (användare) som skapat objektet. Kan vara en administratör eller ett system. II (DN) X X X X skapandetidpunkt (createtimestamp) Information om tidpunkt för skapandet av objektet. TP () Operativt attribut som skapas med automatik av databasen. Tidsangivelse i GMT (Greenwich Mean Time). Exempel: " Z". X X X X Sid 74/87

75 75 (87) 8 Klassifikationer och kodverk I detta avsnitt beskrivs vilka attribut som har fastställda värdemängder. Varje värdemängd eller kodverk motsvaras av en fristående bilaga till detta dokument. Kodverken finns även implementerade i HSA Tjänsteträd. För med information om implementeringen hänvisas till bilagan HSA-schema tjänsteträdet [2]. Kodverken som finns i värdemängdsbilagorna består ofta av en kod och ett kodnamn, t ex så finns i värdemängden länskoder koden 05 med kodnamnet Östergötlands län. I vissa fall har koden och kodnamnet en kompletterande definition. För mer information om dessa kodverk, se respektive bilaga. Namn Syfte Innehåll Källa Fastställd av OID OID-ägare Befattning Beskriver vad en person arbetar som. Kodverket reglerar innehållet i HSAattributet befattning, patitlename och befattningskod, patitlecode. AID-etiketter, en delmängd som beskriver arbetsområden i förteckningen Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID). Förteckningen Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID). HSA Förvaltningsgrupp OID: OID-ägare: SKL Ägare/Förvaltare Länk Revideringsprocess Ägare/Förvaltare: HSA Förvaltningsgrupp Länk: Revideringsprocess: Revideras i samband med att källkodverket uppdateras. Sid 75/87

76 76 (87) Namn Syfte Innehåll Källa Fastställd av OID OID-ägare Chefskod Enhetstyp Beskriver vilken chefsbefattning en person har. en reglerar innehållet i attributet chefskod, hsamanagercode. Används för att visa om en organisation, enhet eller funktion kan klassas som en viss typ av enhet. Chefskoder, en delmängd som beskriver chefs-, annat lednings- och funktions-/ämnesansvar i förteckningen Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID). Denna värdemängd innehåller olika typer av enheter, t ex "sjukhus" eller "vårdcentral". Förteckningen Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID). HSA HSA Förvaltningsgrupp HSA Förvaltningsgrupp OID: OID-ägare: SKL OID: OID-ägare: SKL Ägare/Förvaltare Länk Revideringsprocess Ägare/Förvaltare: HSA Förvaltningsgrupp Länk: Revideringsprocess: Revideras i samband med att källkodverket uppdateras. Ägare/Förvaltare: HSA Förvaltningsgrupp Länk: Revideringsprocess: På HSA Förvaltningsgrupps initiativ eller då önskemål om ändring inkommer. Kommunkod Reglerar innehållet i attributen kommunnamn, municipalityname, och kommunkod, municipalitycode. Denna värdemängd innehåller Sveriges kommuner i kodordning. De två första siffrorna i kommunkoden utgörs av länskoden. Källa är SCB:s förteckning över Sveriges kommuner. SCB OID: OID-ägare: SKL Ägare/Förvaltare: SCB Länk: Revideringsprocess: Revideras av HSA i samband med att källkodverket uppdateras. Sid 76/87

77 77 (87) Namn Syfte Innehåll Källa Fastställd av OID OID-ägare Legitimerad yrkesgrupp Länskod Anger vilken, av Socialstyrelsen, legitimerad yrkesgrupp personen tillhör. Reglerar innehållet i attributet legitimerad yrkesgrupp, HSAtitle. Reglerar innehållet i attributen länsnamn, localityname, och länskod, countycode. Denna värdemängd innehåller de legitimerade yrkesgrupperna enligt SFS. Denna värdemängd innehåller Sveriges län i kodordning. Källa är Svensk författningssamling, SFS 1998:531 (ändring införd t om 2006:728). Ytterligare definition om dessa legitimerade yrkestitlar finns i SFS 1998:1513 (ändring införd t om SFS 2006:65). Källa är SCB:s förteckning över Sveriges län. OID: Saknas (Tillfällig OID finns för teknisk lagring i HSA) OID-ägare: OID: OID-ägare: SKL Ägare/Förvaltare Länk Revideringsprocess Ägare/Förvaltare: Länk: Revideringsprocess: Revideras av HSA i samband med att källkodverket uppdateras. Ägare/Förvaltare: SCB Länk: Revideringsprocess: Revideras av HSA i samband med att källkodverket uppdateras. Medarbetaruppdrag rättigheter Anger vilka rättigheter i form av aktivitet, organisationsomfång och informationstyp som ett medarbetaruppdrag har. Denna värdemängd innehåller aktiviteter, organisationsomfång och informationstyp för medarbetaruppdrag HSA OID: Saknas OID-ägare: Ägare/Förvaltare: Ej fastställt Länk: Revideringsprocess: Oklart Sid 77/87

78 78 (87) Namn Syfte Innehåll Källa Fastställd av OID OID-ägare Medarbetaruppdrag ändamål Anger ändamål då ett visst medarbetaruppdrag används. Denna värdemängd innehåller ändamål för medarbetaruppdrag. HSA OID: Saknas OID-ägare: Ägare/Förvaltare Länk Revideringsprocess Ägare/Förvaltare: Ej fastställt Länk: Revideringsprocess: Oklart Språkkod Används för att tala om vilket språk som personen har kunskap i. Reglerar innehållet i attributet språkkunskapskod, languageknowledgecode. Denna värdemängd innehåller de olika språk som talas enligt den svenska standarden SS-ISO 639-2:2005 (med engelska språkbenämningar), översatt till svenska och kompletterad med det nationella minoritetsspråket Tornedalsfinska. SIS: SS-ISO 639-1:2005, 639-2:2005, 639-3:2007 Regeringens proposition 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige som antogs av riksdagen i december 1999 (bet. 1999/200:KU6, rskr.1999/2000:69). HSA Förvaltningsgrupp OID: OID-ägare: SKL Ägare/Förvaltare: Länk: Revideringsprocess: Revideras av HSA i samband med att källorna uppdateras. Sid 78/87

79 79 (87) Namn Syfte Innehåll Källa Fastställd av OID OID-ägare Ägare/Förvaltare Länk Revideringsprocess Verksamhetskod Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Reglerar innehållet i attributen verksamhet, busi- nessclassification- Name och verksamhetskod, businessclassificationcode. Denna värdemängd innehåller en förteckning över de verksamheter som bedrivs inom Sveriges vård- och omsorgssektor. Utvecklad inom HSA. För referenser, se värdemängdsbilagan. HSA Förvaltningsgrupp OID: OID-ägare: SKL. Ägare/Förvaltare: HSA Förvaltningsgrupp Länk: Revideringsprocess: På HSA Förvaltningsgruppens initiativ eller då önskemål om ändring inkommer. Visas för Denna värdemängd används för att tala om för vem ett objekt får visas. Reglerar innehållet i attributet visas för, hsadestinationindicator. Denna värdemängd innehåller en förteckning över olika målgrupper för informationen. Utvecklad inom HSA. HSA Förvaltningsgrupp OID: Saknas (Tillfällig OID finns för teknisk lagring i HSA) OID-ägare: Ägare/Förvaltare: HSA Förvaltningsgrupp Länk: Revideringsprocess: På HSA Förvaltningsgruppens initiativ eller då önskemål inkommer. Sid 79/87

80 80 (87) Namn Syfte Innehåll Källa Fastställd av OID OID-ägare Ägare/Förvaltare Länk Revideringsprocess Vård- och omsorgsform Ägarform Används för att särskilja på olika typer av vård- och omsorgsformer. Reglerar innehållet i attributet vård- och omsorgsform, caretype. Används för att kunna särskilja olika typer av ägarformer. Reglerar innehållet i attributet ägarform, management. Denna värdemängd innehåller förteckning över olika vård- och omsorgsformer, t.ex. öppenvård och slutenvård. Denna värdemängd innehåller förteckning över olika ägarformer, t.ex. landsting/region, kommun, privat etc. Utvecklad inom HSA. Utvecklad inom HSA. HSA Förvaltningsgrupp HSA Förvaltningsgrupp OID: OID-ägare: SKL OID: OID-ägare: SKL Ägare/Förvaltare: HSA Förvaltningsgrupp Länk: Revideringsprocess: På HSA Förvaltningsgruppens initiativ eller då önskemål om ändring inkommer. Ägare/Förvaltare: HSA Förvaltningsgrupp Länk: Revideringsprocess: På HSA Förvaltningsgruppens initiativ eller då önskemål om inkommer. Sid 80/87

81 81 (87) 8.1 Underhåll av dokumentation Översyn av dokumentationen inom HSA sker en gång per år på förvaltningsgruppens initiativ. Eventuella uppdateringar föregås av granskning och formuleras som ett beslutsunderlag som sprids till berörda genom förvaltningsgruppens medlemmar. Minst tre månader bör gå från färdigt beslutsunderlag till dess att förvaltningsgruppen godkänner förändringen. Förslag på innehållsförändringar i HSA kan även tas upp av organisationer anslutna till HSA samt tjänster som nyttjar HSA. Sådana förändringsförslag ska skickas till HSA Förvaltningsgrupp. 8.2 Underhåll av koder För att kunna följa och återskapa vilka koder som har använts finns alla gamla koder dokumenterade med koppling till nya gällande koder och giltighetstid för dessa koder Återanvändning av koder Grundprincipen är att ingen återanvändning av koder får ske, men i de fall ett använt externt kodverk återanvänder en gammal kod görs detta även i HSA Uppdelning av koder En kod kan delas upp på två olika sätt. Antingen kan en tidigare kod delas i flera koder som tillsammans innefattar hela den gamla koden eller så kan en delmängd av den tidigare koden utskiljas som en egen kod. I det första fallet kommer nya koder att tas fram och den gamla koden att tas bort. I det andra fallet kommer definitionen på den gamla koden att förändras. Om ett externt kodverk används följs principen för återanvändning av koder beskriven i kapitel Förändringar av koder I de fall en kod får ändrad betydelse ska den ersättas med en ny. Detta gäller dock inte vid mindre definitionsförändringar. Om en kod ändras ska den gamla koden finnas med i den nya versionen av kodverket/värdemängden, markerad som utgången. I nästföljande version av kodverket/värdemängden kan den gamla koden tas bort. Om ett externt kodverk används följs principen för återanvändning av koder beskriven i kapitel Sid 81/87

82 82 (87) 9 Termer och definitioner Termer som används inom HSA finns beskrivna i HSA Begrepp och definitioner [4]. Sid 82/87

83 83 (87) 10 Förklaring till Format och Multiplicitet Nedanstående datatyper för tidpunkter/-intervall utgår från ISO 8601 om inte annat anges. För information om ISO 8601 se t ex För ytterligare behov av specificering av datatyper kontakta RIV-förvaltningsgrupp. Observera att nedanstående formattabell ska uppdateras av RIV. Svensk benämning på datatyp Förkortning Datatyp enligt ISO Engelsk benämning enligt ISO Förklaring Sant/Falskt/ S/F/T BL Boolean Kan antingen vara sant, falskt eller tomt. Tomt Sant/Falskt S/F BN Boolean not Kan antingen vara sant eller falskt. null Kodat värde Coded value Identifiering av berört kodverk/klassifikation (genom KTOV CD med text och s.k. OID) samt aktuell kod och text OID Exempel: A00.9 Kolera, ospecificerat OID för KSH97 v97 mycket allvarlig kolera kod K aktuellt kodvärde text TX klartext kodverk OID identifierng av berört kodverk/ klassifikation version TX kodverkets version förtydligande TX används t ex vid förtydligande av kod Övrigt Instans identifierare II II Instance Identifier En unikt identifikation av en instans, företeelse eller objekt. T.ex. remissid, personnummer, HSA-id. Exempel: MMÅÅDD-XXXX OID för personnummer kod CV aktuellt kodvärde kodverk OID identifierng av berört kodverk/klassifikation Datapaket DP ED Encapsulated data Används för att ange typ av bild, ljud och andra multimediadata detta specificeras senare vid behov (för information kontakta RIV förvaltningsgrupp) Sid 83/87

84 84 (87) Svensk benämning på datatyp Förkortning Datatyp enligt ISO Engelsk benämning enligt ISO Förklaring Värde VÄ Uttrycker värdets datatyp och sort värde aktuellt värde värdetyp Kodat värdetsdatatyp värde enhet Text värdets enhet Kvantitet KV PQ Physical Quantity Uttrycker mängd och sort som resultat av en mätning. Exempel: 10 kg Flertal FLT<x> SET<x> Set Uttrycker ett flertal/upprepningar av angiven datatyp Exempel. FLT<DT> Fritext TXT ST Simple Text Fritext Tele- och datakommunikation KOM TEL/HL7 TEL/HL7 Beskriver telekommunikationsadresser t.ex. telefonnummer, fax och e-post. Möjlighet till fritext DT Date Date Angivelse av datum. Formatet är ÅÅÅÅMMDD. Det är tillåtet att ange datum med lägre precision, d.v.s. månad eller år. Datatypen kallas fortfarande datum. Formatet är ÅÅÅÅMM respektive ÅÅÅÅ Exempel: Tidpunkt TP TS Point in Time Tidsintervall IVL ITV<TS> Time interval Angivelse av datum och klockslag med exaktheten sekund. Formatet är ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss.xxxxx Det är tillåtet att ange tidpunkt med lägre precision, d.v.s. minut eller timme. Formatet är hhmm respektive hh. Exempel: ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm eller ÅÅÅÅ-MM- DDThh Detta format är enligt ISO8601. För ytterligare behov av datatyper för tidpunkter kontakta RIVförvaltningsgrupp. Angivelse av ett utrymme i tiden. Detta kan anges på 4 sätt: 1. Start och slut 2. Start och varaktighet 3. Varaktighet och slut 4. Varaktighet (utan relation till realtid) Formatet är P[tY][mM][dD][T[hH][mM][s[.s]S]] där Sid 84/87

85 85 (87) Svensk benämning på datatyp Förkortning Datatyp enligt ISO Engelsk benämning enligt ISO Förklaring uppgifter inom [ ] är valfria. Av de första 3 krävs två separata värden åtskilda av /. Exempel: T13:00:00Z/ T15:30:00Z T13:00:00Z/P1Y2M10DT2H30M 3. P1Y2M10DT2H30M/ T15:30:00Z 4. PT2H31M26.34S, d.v.s. jordbävningen pågick i 2 timmar, 31 minuter och 26,34 sekunder Webbadress URL URL Kolumn Multiplicitet (antal möjliga förekomster) Kod, ex Förklaring 1(1..1) En förekomst 0..1 Ingen eller en förekomst 0..* Ingen eller många förekomster 1..2 En till två förekomster 1..* En till många förekomster Sid 85/87

86 86 (87) 11 Kort beskrivning av RIV Vid elektroniskt informationsutbyte mellan två eller flera parter måste informationen specificeras väl. Det är t.ex. nödvändigt att en remiss har en struktur och ett innehåll som gör att mottagare kan tolka informationen korrekt. Det krävs att ingående parter uppfattar termer och begrepp samt att informationen utväxlas i överenskommet format. Informationsspecifikationen har arbetats fram enligt RIV Metodanvisningar för beskrivning och strukturering av information, nedan kallad RIV Metodanvisningar och dokumenterats enligt RIV Dokumentationsanvisningar. Vi har i vårt arbete sökt återvinna så mycket goda erfarenheter från andra som möjligt. Informationsspecifikationen består av två delar, dels ett IT-orienterat utdrag, en ITdokumentation och ett utdrag, Verksamhetsdokumentationen, för representanter från verksamheten, vilka ska ta del av innehållet i informationsutbytet, utan att vara modellexperter, samtidigt som det är en bakgrundsbeskrivning för IT-specialister. Det samlade materialet finns tillgängligt på det Tillämpade informationsstrukturbiblioteket (TIB) Metoden bygger på en stark samverkan mellan verksamhetsföreträdare och IT-företrädare samt grundar sig på svenska och europeiska standarder. Standarder som tillämpats framgår av RIV Metodanvisningar. Arbetsmetoden består av tre steg: I arbetssteget Informationsbehovsanalys framställs: Informationsflöde mellan parter, tillhör verksamhetsdokumentationen Informationsöversikter, tillhör verksamhetsdokumentationen I arbetsteget Informationsmodellering samt Terminologiarbete framställs: Verksamhetsorienterad DIM (V-DIM), tillhör verksamhetsdokumentationen Termer och definitioner som används, tillhör verksamhetsdokumentationen Referenser till Klassifikationer och kodverk, tillhör verksamhetsdokumentationen En Domäninformationsmodell (DIM), tillhör IT-dokumentationen Hierarkisk meddelandebeskrivning (HMD), tillhör IT-dokumentationen Meddelandeinformationsmodeller (MIM), tillhör IT-dokumentationen I arbetssteget Formatering framställs: XML-scheman, tillhör IT-dokumentationen WSDL-scheman, tillhör IT-dokumentationen Sid 86/87

RIV Informationsspecifikation

RIV Informationsspecifikation RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Kontaktperson: Henrika Littorin, Inera AB 2 (88) Innehållsförteckning REVIS IONS HISTORIK... 4 1 INLEDNING... 5 2 BAKGRUND... 6 2.1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Schemaändring version 4.3. Information om schemaändring

Schemaändring version 4.3. Information om schemaändring Schemaändring version 4.3 Innehåll 1 Införande av HSA-schemaversion 4.3... 3 1.1 Process för införande... 3 2 Förändringar i schemaversion 4.3... 4 2.1 Förtydligande av syntax... 4 2.1.1 Förtydligande

Läs mer

HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29

HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29 Utgående från mallversion 3.3.1 2009-11-16 1(19) HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29 HSA Objekt och Attribut i HSA Detta dokument utgör bilaga 2 till HSA Policytillämpning för Landstinget

Läs mer

Översiktsbild kontaktkort. Hitta och Jämför Vård 2013-12-16

Översiktsbild kontaktkort. Hitta och Jämför Vård 2013-12-16 Översiktsbild kontaktkort Hitta och Jämför Vård 2013-12-16 Denna presentation är en översiktbild över kontaktkorten och hur de visas på 1177 Vårdguiden Många landsting och regioner lägger in kontaktuppgifterna

Läs mer

HSA Organisationsträd Objekt och attribut

HSA Organisationsträd Objekt och attribut HSA anisationsträd Objekt och attribut 3.2.1 HSA anisationsträd Objekt och attribut Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK... 2 1 INLEDNING... 4 1.1 TABELLEN... 4 1.2 REGIONAL INFORMATION... 5 1.3 ÖVRIG

Läs mer

HSA-schema organisationsträdet. Version 4.2 2013-10-22

HSA-schema organisationsträdet. Version 4.2 2013-10-22 HSA-schema organisationsträdet Version 4.2 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Inledning... 3 1.1 Tabellen... 4 1.2 Regional information... 5 1.3 Övrig information... 5 2 Attribut i HSA Organisationsträd...

Läs mer

HSA-schema tjänsteträdet. Version 4.5 2015-04-14

HSA-schema tjänsteträdet. Version 4.5 2015-04-14 HSA-schema tjänsteträdet Version 4.5 Innehåll Revisionshistorik... 3 1 Inledning... 4 1.1 Tabellen... 4 1.2 Regional information... 5 1.3 Övrig information... 5 1.3.1 Information från överliggande objekt...

Läs mer

Översiktsbild Kontaktkort. Hitta och Jämför Vård

Översiktsbild Kontaktkort. Hitta och Jämför Vård Översiktsbild Kontaktkort Hitta och Jämför Vård 2016-05-24 Denna presentation är en översiktbild över kontaktkorten och hur de visas på 1177 Vårdguiden Många landsting och regioner lägger in kontaktuppgifterna

Läs mer

Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data

Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data Att tänka på när du fyller i nedanstående uppgifter: Målgrupp du skriver i första hand för

Läs mer

Teknisk beskrivning PDL i HSA

Teknisk beskrivning PDL i HSA Teknisk beskrivning PDL i HSA Beskrivning av vårdgivare, vårdenhet och medarbetaruppdrag i HSA för implementation i administratörsgränssnitt samt registrering via LDAP-verktyg Version 1.01 Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Genom att fylla i och skicka in nedanstående uppgifter blir din mottagning sökbar i tjänsten Hitta vård på 1177 Vårdguiden på webben Region Skånes och övriga landsting

Läs mer

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Annika Asp Terminologicentrum TNC 8 juni 2011 Katalogtjänst HSA innehåller information om personer och organisationer inom vård och omsorg utgör informationskälla

Läs mer

Senast ändrad: 2014-09-05

Senast ändrad: 2014-09-05 Lathund och riktlinjer för information från Katalog i Väst/HSA-katalogen till Hitta vård på 1177.se för enheter som ingår i Västra Götalandsregionens Vårdval Rehab ehälsoenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Läs mer

HPT bilaga 2 för Landstinget Blekinge

HPT bilaga 2 för Landstinget Blekinge HPT bilaga 2 för Landstinget Blekinge 1.0 2009-12-03 HSA Objekt och Attribut i HSA Detta dokument utgör bilaga 2 till HSA Policytillämpning för Landstinget Blekinge och beskriver organisationens i HSA.

Läs mer

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder Annika Asp Terminologicentrum TNC 29 september 2010 HSA Nationell katalogtjänst Nationell katalogtjänst innehållande information

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för HSA Struktur och innehåll

RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för HSA Struktur och innehåll RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Kontaktperson: Henrika Littorin, Inera AB 2 (95) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK... 4 1 INLEDNING... 5 2 BAKGRUND... 6 2.1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Senast ändrad: 2014-09-09

Senast ändrad: 2014-09-09 Lathund och riktlinjer för information från Katalog i Väst/HSA-katalogen till Hitta vård på 1177.se för enheter som ingår i Västra Götalandsregionens Vårdval VG Primärvård ehälsoenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Läs mer

HSA FileService Användarhandledning. Version 1.2, 2015-10-27

HSA FileService Användarhandledning. Version 1.2, 2015-10-27 HSA FileService Användarhandledning, Innehåll 1. Inledning... 4 2. Anslutning till HSA FileService... 4 3. Filernas innehåll... 4 4. Tekniska grundförutsättningar... 5 4.1 Brandväggsöppning vid kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för information från HSA-katalogen gällande Hitta och jämför vård

Riktlinjer för information från HSA-katalogen gällande Hitta och jämför vård Riktlinjer för information från HSA-katalogen gällande Hitta och jämför vård 1177 Vårdguiden Stockholm, 2014-06-04 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Karin Wallenskog Omarbetade riktlinjer

Läs mer

Uppgifter om verksamheten, som ska registreras i Skånekatalogen, för visning på 1177.se

Uppgifter om verksamheten, som ska registreras i Skånekatalogen, för visning på 1177.se Uppgifter om verksamheten, som ska registreras i Skånekatalogen, för visning på 1177.se Datum: Uppgiftslämnare: Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter: Uppgift Förklaring Fyll i mottagningens uppgifter i denna

Läs mer

Jämför med rutinen Övertagande av SITHS-kort som bör användas om personen redan har uppdrag hos utförare i Uppsala kommun

Jämför med rutinen Övertagande av SITHS-kort som bör användas om personen redan har uppdrag hos utförare i Uppsala kommun Dokumentnamn Beställning av SITHS-kort 1 Syfte Beskriver ansvarsförhållanden och rutin inom Uppsala kommun för att beställa SITHS-kort och initialt medarbetaruppdrag. Rutinen gäller både beställning av

Läs mer

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30 HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter Scenariobeskrivning, version 2.0, Innehåll Inledning... 3 Information som ska sparas vid arkivering... 3 Scenario 1: En vårdenhet stängs... 4 Scenario

Läs mer

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen HPTA version 0.9 Bilaga 1 Administrering i HSA-katalogen Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Roller och ansvar... 2 3. Verifiera korrekthet i HSA-katalogens innehåll... 3 4. Rolladministrering... 4 5. Registrering/redigering/hantering

Läs mer

Manual. - För att synas på 1177 Vårdguiden

Manual. - För att synas på 1177 Vårdguiden Manual - För att synas på 77 Vårdguiden 207-09-2 Innehåll Om manualen Var visas informationen i EK? Språkliga riktlinjer Obligatoriska fält Om Hitta och jämför vård Sök mottagning och vårdutbud Innehåll

Läs mer

Så syns enheten på 1177 Vårdguiden. En beskrivning av vad som hämtas från Elektroniska Katalogen (EK) och hur det visas på 1177 Vårdguiden

Så syns enheten på 1177 Vårdguiden. En beskrivning av vad som hämtas från Elektroniska Katalogen (EK) och hur det visas på 1177 Vårdguiden Så syns enheten på 77 Vårdguiden En beskrivning av vad som hämtas från Elektroniska Katalogen (EK) och hur det visas på 77 Vårdguiden 207-02-08 Innehåll Om manualen Var visas EK-information kopplat till

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för HSA Struktur och innehåll

RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för HSA Struktur och innehåll RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Kontaktperson: Henrika Littorin, Inera AB 2 (79) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK... 4 1 INLEDNING... 5 2 BAKGRUND... 6 2.1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1 Schemaändring version 4.2 Information om schemaändringar 1.1 Innehållsförteckning Införande av HSA-schemaversion 4.2... 3 Preliminär process för införande... 3 Beskrivning av förändringar i version 4.2...

Läs mer

!! Sambi!! Attributspecifikation! Version 1.0

!! Sambi!! Attributspecifikation! Version 1.0 !!! Sambi!! Attributspecifikation! Version 1.0! 2!(7)! 1! Revisionsinformation! Datum Version Beskrivning 2015-12-21 1.0 Första publicerade attributspecifikationen 2! Syfte!med!denna!specifikation! En

Läs mer

HSA-schema organisationsträdet

HSA-schema organisationsträdet HSA-schema organisationsträdet Version 4.6.1 Innehåll Revisionshistorik... 4 Inledning... 7 1.1 Tabellen... 7 1.2 Regional information... 8 1.3 Övrig information... 8 1.3.1 Information från överliggande

Läs mer

HSA Hantering av organisationsförändringar i vårdgivarstrukturen. Version 1.0

HSA Hantering av organisationsförändringar i vårdgivarstrukturen. Version 1.0 HSA Hantering av organisationsförändringar i vårdgivarstrukturen Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Generellt kring organisationsförändringar... 3 2.1 Arkivering

Läs mer

Schemaändring version 4.6 och version 4.6.1. Information om schemaändring version 2.0

Schemaändring version 4.6 och version 4.6.1. Information om schemaändring version 2.0 Schemaändring version 4.6 och version 4.6.1 Information om schemaändring version 2.0 Innehåll 1 av HSA-schemaversion 4.6 och 4.6.1... 3 1.1 Process för införande... 3 2 Förändringar i schemaversion 4.6...

Läs mer

HSA Admin version 4.9 (och lite 4.8)

HSA Admin version 4.9 (och lite 4.8) HSA Admin version 4.9 (och lite 4.8) Vad är nytt? Precis som i 4.8 - Rätt mycket 12:e maj 2014 Robert Stahl Robert.stahl@inera.se En liten tillbakablick först. 17 åtgärder genomfördes i version 4.8, både

Läs mer

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Administrativa uppdrag Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Innehållsförteckning 1. Om detta dokument och vidare behandling... 2 2. Definitioner... 3 3. Bakgrund... 4 4. Utgångspunkter

Läs mer

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy HSA Anslutningsavtal HSA-policy Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

HSA-schema organisationsträdet. Version

HSA-schema organisationsträdet. Version HSA-schema organisationsträdet Version 4.4 2014-10-21 Innehåll Revisionshistorik... 4 Inledning... 6 1.1 Tabellen... 6 1.2 Regional information... 7 1.3 Övrig information... 8 1.3.1 Information från överliggande

Läs mer

HSA-schema tjänsteträdet. Version

HSA-schema tjänsteträdet. Version HSA-schema tjänsteträdet Version 4.3 Innehåll Revisionshistorik... 3 1 Inledning... 4 1.1 Tabellen... 4 1.2 Regional information... 5 1.3 Övrig information... 5 1.3.1 Information från överliggande objekt...

Läs mer

Inloggning i Pascal med engångslösenord

Inloggning i Pascal med engångslösenord Inloggning i Pascal med engångslösenord Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppgifter i HSA... 3 3. Skapa personlig pinkod... 4 4. Inloggning i Pascal... 6 Revisionshistorik Version Författare Kommentar

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK)

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) [Organisation som Ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport Namn Datum Version Ansvarig utgivare

Läs mer

HSA-policytillämpning för ansluten

HSA-policytillämpning för ansluten HSA Anslutningsavtal HSA-policytillämpning för ansluten organisation (HPTA) Kommunförbundet Skåne Version 0.91 2014-01-23 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande

Läs mer

HSA-schema tjänsteträdet. Version

HSA-schema tjänsteträdet. Version HSA-schema tjänsteträdet Version 4.8 Innehåll Revisionshistorik... 3 1 Inledning... 4 1.1 Tabellen... 4 1.2 Regional information... 5 1.3 Övrig information... 6 1.3.1 Information från överliggande objekt...

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.0, 2014-10-21

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.0, 2014-10-21 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.0, 2014-10-21 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet... 3 2 Rekommendationer...

Läs mer

Certifikat. svensk vård och omsorg HCC

Certifikat. svensk vård och omsorg HCC Certifikat för svensk vård och omsorg HCC Version 2.35 1 (29) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 HCC PERSON... 4 2.1 ÖVERSIKT HCC PERSON... 5 2.2 HCC PERSON, ATTRIBUT FÖR ATTRIBUT... 6 2.3 ÖVERSIKT HCC PERSON

Läs mer

FAQ Hitta och Jämför vård

FAQ Hitta och Jämför vård FAQ Hitta och Jämför vård 1177 Vårdguiden Stockholm, 2014-09-09 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Karin Wallenskog FAQ skapad, ersätter tidigare FAQ för tjänsten 1.1 Daniel Erlandsson

Läs mer

Så syns mottagningen på 1177 Vårdguiden

Så syns mottagningen på 1177 Vårdguiden Så syns mottagningen på 1177 Vårdguiden En beskrivning av vad som hämtas från Elektroniska Katalogen (EK) och hur det visas på 1177 Vårdguiden 2015-11-30 Om manualen och er synlighet på 1177 Vårdguidens

Läs mer

Informationsspecifikation för Katalogtjänst HSA. Version 1.0

Informationsspecifikation för Katalogtjänst HSA. Version 1.0 Informationsspecifikation för Katalogtjänst HSA Version 1.0 Innehåll Revisionshistorik... 5 Referenser... 5 1. Inledning... 7 1.3 Övrig information... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.3.1 Information

Läs mer

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014 Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014 Fyll i svar på nedanstående revisionsfrågor. När du har besvarat alla frågorna klickar du på knappen "Skicka nu" längst ner på sidan. Om du inte hinner besvara alla frågor

Läs mer

Synpunktsrunda 1 attribut i Sambi

Synpunktsrunda 1 attribut i Sambi Synpunktsrunda 1 attribut i Sambi Sista dag att lämna synpunkter är den 27 januari, 2013 Bakgrund Sambi är en federativ infrastrukturlösning för hela hälso-, vård- och omsorgssektorn, det vill säga en

Läs mer

Införandestöd för Pascal säkerhetslösning. - Inklusive uppfyllande av Säkerhetskrav enligt Patientdatalagen (PDL)

Införandestöd för Pascal säkerhetslösning. - Inklusive uppfyllande av Säkerhetskrav enligt Patientdatalagen (PDL) - Inklusive uppfyllande av Säkerhetskrav enligt Patientdatalagen (PDL) Innehållsförteckning 1 Syfte och bakgrund... 3 1.1 Bakgrund till Pascal... 3 2 Krav för att få åtkomst till Pascal... 4 2.1 Steg 1

Läs mer

Certifikatspecifikation för Sveriges kommuner och landsting med samarbetspartners HCC

Certifikatspecifikation för Sveriges kommuner och landsting med samarbetspartners HCC Certifikatspecifikation för Sveriges kommuner och landsting med samarbetspartners HCC Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Revisionshistorik... 2 Inledning... 3 HCC Person... 4 Översikt HCC Person

Läs mer

Ver Bilaga 1 tillhörande HPTA

Ver Bilaga 1 tillhörande HPTA Ver.0.91 Bilaga 1 tillhörande HPTA Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verifiera korrekthet i HSA-katalogens innehåll... 5 4. Rolladministrering... 5 5. Registrering/redigering/hantering

Läs mer

Rutiner för hantering av externa personer i HSA

Rutiner för hantering av externa personer i HSA - Privata familjeläkare 1. HANTERING AV EXTERNA PERSONER I HSA...1 2. SKAPA EN PERSON MANUELLT I ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITTET FÖR HSA - IM (IDENTITY MANAGER)...2 3. MEDARBETARUPPDRAG...4 4. BESTÄLLNING

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS-kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsterna... 4 3.1.

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård 2 Innehåll Processmodell för hälso- och sjukvård... 4 Begreppsmodell för hälso- och sjukvård... 6 Informationsmodell för

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg 2 Innehåll Processmodell för vård och omsorg... 4 Begreppsmodell för vård och omsorg... 6 Informationsmodell för vård och omsorg...

Läs mer

Mappning Svevac/HSA. Beskrivning för hur mappning mellan Svevacs vaccinationsenheter och HSA-katalogens enheter bör göras

Mappning Svevac/HSA. Beskrivning för hur mappning mellan Svevacs vaccinationsenheter och HSA-katalogens enheter bör göras Mappning Svevac/ Beskrivning för hur mappning mellan Svevacs vaccinationsenheter och -katalogens enheter bör göras Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Mappningen... 2 2.1. Exempel 1.... 2 2.2. Exempel

Läs mer

Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC. Beskrivning av totallösningen

Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC. Beskrivning av totallösningen Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC Beskrivning av totallösningen Innehåll 1. Övergripande beskrivning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Översiktlig beskrivning av lösningen...

Läs mer

HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22

HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22 HSA-policy Version 3.4 2011-03-22 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA SITHS på egna och andra organisationers kort Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA Innehållsförteckning 1. Certifikat och kortadministration HSA och SITHS... 2 1.1 SITHS en förtroendemodell... 2

Läs mer

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Version 2.0 2014-04-15 ARK_0022 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Målgrupper... 3 Avgränsning... 3 Vägledningens mallar... 3 Informationsspecifikation...

Läs mer

Tjänster med åtkomst till personer med skyddade personuppgifter från HSA. Version 1.2.2,

Tjänster med åtkomst till personer med skyddade personuppgifter från HSA. Version 1.2.2, er med åtkomst till personer med skyddade, Innehåll Introduktion... 2 er med åtkomst till personer med skyddade... 4 Revisionshistorik Version, datum Författare Kommentar 1.0, 2015-06-09 Ulrika Nilsson

Läs mer

Schemaändring version 4.4. Information om schemaändring version 1.1

Schemaändring version 4.4. Information om schemaändring version 1.1 Schemaändring version 4.4 version 1.1 -schemaversion 4.4 Innehåll 1 Införande av -schemaversion 4.4... 3 1.1 Process för införande... 3 2 Förändringar i schemaversion 4.4... 3 2.1 Uppdatering och namnbyte

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Schemaändring version 4.8. Information om schemaändring version 1.0

Schemaändring version 4.8. Information om schemaändring version 1.0 Schemaändring version 4.8 Information om schemaändring version 1.0 Innehåll 1 Införande av HSA-schemaversion 4.8... 3 1.1 Tidplan för införande... 3 2 Förändringar i schemaversion 4.8... 3 2.1 Uppdatering

Läs mer

Felmeddelande - inloggning till Pascal

Felmeddelande - inloggning till Pascal Vid inloggning till Pascal via http-sidan, http://www.eordinationpascal.sjunet.org resp http://www.eordinationpascal.se. Det beror på att man går mellan två zoner http https och Windows gör användaren

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna

Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna Nationell informationsstruktur 2015:1 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna Innehåll Inledning... 3 Ord och uttryck... 4 Processmodeller... 5 Vad är en processmodell?... 5 Hur används processmodeller

Läs mer

LDAP i KK2.1. Innehåll. Sammanställt av Roland Hedberg Version: 1.0 Datum: 2006 10 31

LDAP i KK2.1. Innehåll. Sammanställt av Roland Hedberg Version: 1.0 Datum: 2006 10 31 2006 10 31 LDAP i KK2.1 Sammanställt av Roland Hedberg Version: 1.0 Datum: 2006 10 31 Innehåll LDAP i KK2.1 1 Introduktion...1 2 Organisation...2 2.1 Placering i LDAP katalogen...2 2.2 Översättning mellan

Läs mer

FAQ Hitta och Jämför vård

FAQ Hitta och Jämför vård FAQ Hitta och Jämför vård 1177 Vårdguiden Stockholm, 2015-10-14 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Karin Wallenskog FAQ skapad, ersätter tidigare FAQ för tjänsten 1.1 Daniel Erlandsson

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status 1(29) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(29) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort Riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive enhetschef Utfärdad av: Margaret Fritz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Damir Kvakic Systemansvarig Dokumentets namn:

Läs mer

Användningsfall. UC-01.01B Anställd börjar, E-rekrytering. Lunds Universitet

Användningsfall. UC-01.01B Anställd börjar, E-rekrytering. Lunds Universitet Användningsfall -01.01B Anställd börjar, E-rekrytering Lunds Universitet Copyright 2014 Advania AB Sida 1/13 shistorik Beskrivning Ändrat av Datum 0.1 Utkast 2013-12-16 0.2 Uppdaterat efter möte 2014-01-17

Läs mer

Certifikatspecifikation för Sveriges kommuner och landsting med samarbetspartners HCC

Certifikatspecifikation för Sveriges kommuner och landsting med samarbetspartners HCC Certifikatspecifikation för Sveriges kommuner och landsting med samarbetspartners HCC Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Revisionshistorik... 2 Inledning... 3 HCC Person... 4 Översikt HCC Person

Läs mer

Checklista. Anslutning till NPÖ som konsument

Checklista. Anslutning till NPÖ som konsument Checklista Anslutning till NPÖ som konsument Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1. NPÖ2 - Ny version av e-tjänsten... 5 2. Förklaringar... 6 2.1. Inloggning/autentisering i NPÖ... 6 2.2. Vad är Säkerhetstjänster?...

Läs mer

Informationsspecifikation för levnadsvanor. Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor

Informationsspecifikation för levnadsvanor. Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor Informationsspecifikation för levnadsvanor Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status 1(25) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(25) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg Nationell informationsstruktur 2015:2 Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg Innehåll Processmodell för vård och omsorg... 4 Begreppsmodell för vård och omsorg... 6 Informationsmodell för vård och omsorg...

Läs mer

Användarmanual. Webcert fråga-svar

Användarmanual. Webcert fråga-svar Användarmanual Webcert fråga-svar Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Målgrupp... 2 1.3 Referenser... 3 1.3.1 Tjänstereferenser... 3 1.3.2 Dokumentationsreferenser... 3 1.3.3 Övriga

Läs mer

Att fylla i blankett för licensansökan via webb

Att fylla i blankett för licensansökan via webb Ev dokumenttitel Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD Att fylla i blankett för licensansökan via webb Lathund 2012-01-20 Fastställare: Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 Gäller 03 Uppsala, fr.o.m.: SWEDEN 1(1)

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare]

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare] Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny förskrivare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Systemadministration. Webcert Fråga/Svar

Systemadministration. Webcert Fråga/Svar Systemadministration Webcert Fråga/Svar Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målgrupp... 2 1.3 Definitioner och benämningar... 2 2 Systemadministration av Webcert... 2 2.1 Behörigheter

Läs mer

Lathund. Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster

Lathund. Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster 1 (13) Lathund Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster Sida 1/13 2 (13) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Attributprofil för skolfederationen

Attributprofil för skolfederationen Datum Referens 01 TK 450 AG04 1 (9) Kontaktperson SIS: Therése Andrén therese.andren@sis.se Attributprofil för skolfederationen Detta dokument förtecknar en federationsgemensam vokabulär bestående av attribut

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Användarbeskrivning för T99 Webb

Användarbeskrivning för T99 Webb 1(14) Användarbeskrivning för T99 Webb 2016-02-15 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inloggning till T99Webb... 2 Utbildning och studiematerial... 5 Kunskapstest... 6 Ej godkänd... 7 Godkänt resultat...

Läs mer

BILAGA 3 Federationsgemensamma attribut

BILAGA 3 Federationsgemensamma attribut BILAGA 3 Federationsgemensamma attribut Version 2.3 Denna bilaga kommer inom kort att ersättas av en ny version. Kommande version och information om ändringar finns på: https://www.skolfederation.se/ny-version-av-skolfederations-attributprofil/

Läs mer

HSA Admin Tilldela Medarbetaruppdrag

HSA Admin Tilldela Medarbetaruppdrag HSA Admin Tilldela Medarbetaruppdrag Inledning Medarbetaruppdrag är en egen typ av objekt i HSA, parallellt med person, funktion och enhet. Medarbetaruppdrag används för att tilldela behörigheter enligt

Läs mer

Portförändringar. Säkerhetstjänster 2.1 och framåt

Portförändringar. Säkerhetstjänster 2.1 och framåt Portförändringar Säkerhetstjänster 2.1 och framåt Innehållsförteckning 1. Säkerhetstjänster 2.1 införs... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Brandväggsöppningar... 3 1.3. Test att brandväggsöppningarna för Säkerhetstjänster

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus 1(25) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(25) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Identitetshantering

Läs mer

Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation. Version 1.0

Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation. Version 1.0 Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definitioner... 3 Referenser och underlag... 5 Revisionshistorik Version, datum Författare

Läs mer