HSA-policy. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22"

Transkript

1 HSA-policy Version

2 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA Introduktion Översikt Terminologi Övergripande mål och principer Målgrupp och tillämplighet Allmänna förutsättningar Ansvarsförhållanden Förpliktelser för ansluten organisation Förpliktelser för brukarorganisation Informationsinnehåll i HSA Hantering av andra organisationers information Revision Styrning av HSA Övergripande styrning och ansvarsförhållanden Godkännandeprocess vid anslutning till HSA Informationssäkerhetskrav Allmänt Krav på riktighet Krav på tillgänglighet Krav på spårbarhet Krav på sekretess Kontinuitetsplanering Säkerhetskopiering Fysisk säkerhet Styrning av åtkomst Refererade dokument Förkortningar Sid 2/16

3 Revisionshistorik Version Datum Status Fastställd av Carelink VD Godkänd av HSA Förvaltningsgrupp. Versionen uppdaterades med förtydliganden kring: - Revisionskrav - Krav på ansvarsförhållanden mellan samarbetande organisationer - Godkännandeprocess vid anslutning Versionen ändrades till 3.3 för att överensstämma med nästkommande mallversioner för HPT och HBB Godkänd av HSA Förvaltningsgrupp. Omstrukturering av kapitel, dokumentöversikt och definitioner. Ansvarsförpliktelser och lokalt ansvar har skrivits om och HSAansvarig, HPTA och HPTB används som nya begrepp. Följande förändringar av krav har genomförts: - Förtydligade krav kring hantering av skyddade personuppgifter och personer utan svenskt personnummer - Mer specificerade krav kring kontroll av personuppgifter, anställningsförhållande, specialitet och legitimation - Specificerat krav att intern revision ska ske minst en gång per år - Förtydligande kring kontinuitetsplanering för anslutna organisationer och brukarorganisationer - Bilaga 2 till HPTA har tagits bort, istället hänvisas till aktuell schemaspecifikation Kontaktuppgifter Denna policy förvaltas av Inera AB. Frågor, synpunkter och förslag rörande policyn skickas till: Organisation: Inera AB Adress: Box: Postnummer: Ort: Stockholm E-post: Hemsida: /infrastrukturtjanster/hsa Sid 3/16

4 Övergripande dokumentstruktur för HSA Styrning och användning av HSA regleras i ett antal dokument. Bilden nedan visar den övergripande dokumentstrukturen för HSA och de inbördes relationerna mellan dokumenten. Den övergripande dokumentstrukturen består av: HSA-policy[1] (detta dokument), ett styrande dokument för HSA på övergripande nivå. RIV Informationsspecifikation HSA Struktur och innehåll [2], beskriver informationsinnehållet i HSA. Till detta dokument finns följande bilagor: - HSA-schema, organisationsträdet (inklusive excelark) - HSA-schema, tjänsteträdet (inklusive excelark) - Värdemängdsbilagor, som beskriver tillåtna värden för vissa attribut HSA-policytillämpning för ansluten organisation (HPTA) [3], skrivs av varje organisation ansluten till HSA och beskriver hur den enskilda organisationen uppfyller kraven i HSApolicyn. Det finns även en särskild variant av HPTA som är framtagen för de organisationer som endast använder HSA Admin för att uppdatera information i HSA manuellt. Sid 4/16

5 HSA-policytillämpning för brukarorganisation (HPTB) [4], skrivs av organisationer som använder information från HSA såsom brukare och beskriver hur denna organisation uppfyller kraven på informationshantering i HSA-policyn. Riktlinjer för HSA:s testmiljöer [5], Utifrån definierade riktlinjer beskriver organisationer hur de tänker använda de båda testmiljöerna i en användningsbeskrivning. Mall för utformning av beskrivningen finns i riktlinjerna. Sid 5/16

6 1. Introduktion 1.1. Översikt Detta dokument utgör en nationell policy för HSA. Policyn reglerar etablering, drift och förvaltning av system innehållande enheter, funktioner, personal och tjänster huvudsakligen inom vård och omsorg enligt HSA-modellen. Efterlevnad av denna policy är en förutsättning för att delta i HSA. Policyn förvaltas och fastställs av HSA Förvaltningsgrupp. Anslutna organisationer bekräftar efterlevnad av denna policy genom anslutningsavtal och upprättande av en HSA-policytillämpning för ansluten organisation (HPTA), som godkänns av HSA Förvaltningsgrupp. Brukare av HSA bekräftar efterlevnad av denna policy genom anslutningsavtal för brukarorganisationer och upprättande av en HSA-policytillämpning för brukarorganisation (HPTB), som godkänns av HSA Förvaltningsgrupp Terminologi Definitioner av begrepp som används i denna policy finns i särskilt dokument [6]. Tvingande krav för anslutna organisationer och brukarorganisationer anges i denna policy med verben och fraserna ska, ska ej, får och får ej i fet stil. De delar som är rekommendationer anges med verben och fraserna bör, kan och bör ej i fet stil Övergripande mål och principer HSA ska vara förstahandsvalet för nationella tillämpningar när det gäller information om organisation, personal och funktioner. Se vidare kapitel 4.2 angående struktur på informationen. Syftet med HSA är att stödja samverkan mellan olika aktörer med avseende på: elektronisk nationell verksamhetskatalog med målgrupperna: - offentlig vård i landstingens regi - kommunal verksamhet, främst inom vård och omsorg - privat vård och omsorg - övriga intressenter efter prövning, främst avsett för aktörer inom vård- och omsorgssektorn underlag för utfärdande av elektroniska certifikat lagring av certifikat vårdsökning för professionen och allmänheten möjlighet att bekräfta tillhörighet och arbetsuppgifter för personal, organisation och/eller funktion som underlag för säkerhetslösningar Sid 6/16

7 Utveckling av HSA sker genom samverkan med andra nationella projekt inom vård och omsorg Målgrupp och tillämplighet Målgrupper för denna policy, utöver HSA Förvaltningsgrupp, är anslutna organisationers informationsägare och HSA-ansvariga samt brukarorganisationers systemägare och ansvariga personer. Dessa målgrupper definieras i särskilt dokument [6]. Policyn är tillämpbar för etablering, drift och förvaltning av HSA samt för användning av information från HSA. Sid 7/16

8 2. Allmänna förutsättningar Med ansluten organisation avses organisation inom HSA som både tillgängliggör information från den egna organisationen och nyttjar information ifrån andra anslutna organisationer. Med brukarorganisation avses organisation eller tjänst som nyttjar information från HSA utan att egen information tillgängliggörs i HSA Ansvarsförhållanden För varje ansluten organisation ska det finnas en informationsägare och en huvudansvarig för kopplingen till HSA, kallad HSA-ansvarig. Informationssäkerhetsansvaret mellan informationsägaren och HSA-ansvarig ska vara reglerat. För varje brukarorganisation ska det finnas en utsedd kontaktperson som ansvarar för brukarorganisationens användning av information ifrån HSA och kontakter gentemot HSA. För alla system som nyttjar information ifrån HSA ska det finnas en utsedd systemägare Förpliktelser för ansluten organisation Allmänt Ansluten organisation ska arbeta enligt denna policy och garantera att organisationen till fullo uppfyller samtliga krav i denna policy Förpliktelser för informationsägare i ansluten organisation Informationsägaren ska ansvara för att organisationens uppgifter i HSA är aktuella och korrekta så att andra anslutna organisationer kan förlita sig på dessa uppgifters riktighet. Informationsägaren ska tillse att behandling av personuppgifter i HSA följer personuppgiftslagen (PuL) Förpliktelser för HSA-ansvarig i ansluten organisation Den HSA-ansvarige ska tillse att: en organisation för administration av information i HSA upprättas, bemannas och dokumenteras organisationen har en tillgänglig och bemannad funktion som meddelar och tar emot drift- och störningsinformation från HSA:s driftorganisation regelbunden intern revision sker rörande efterlevnad av HSA-policyn det finns en kontinuitetsplan (avbrotts- och katastrofplan) det finns ett dokumenterat regelverk för hur administratörer utses och för hur behörigheter tilldelas Sid 8/16

9 HSA Anslutningsavtal, HSA Anslutningsavtal, HSA-policy Lars version Johansson Om information i HSA uppdateras av ett internt system ska HSA-ansvarig ansvara för: användning och säkerhet i det interna systemet vid utveckling, anskaffning, drift och förvaltning driftgodkännande av anslutning till HSA HSA-policytillämpning för ansluten organisation (HPTA) Ansluten organisation ska ta fram ett särskilt dokument, HSA-policytillämpning för ansluten organisation (HPTA), som beskriver hur denna policy tillämpas. Framtagen HPTA ska godkännas av HSA Förvaltningsgrupp. HPTA ska utformas enligt anvisningarna i dokumentet Mall för HSA-policytillämpning för ansluten organisation [3]. All användning av HSA ska dokumenteras i HPTA. I det fall flera organisationer ingår i den anslutna organisationen omfattar godkänd HPTA även dessa organisationer. Samarbetsavtal ska finnas mellan organisationer som nyttjar samma anslutningsavtal och HPTA om organisationerna ligger utanför ansluten organisation i HSA. HPTA ska innehålla hänvisning till åberopade samarbetsavtal. Godkänd HPTA och eventuella samarbetsavtal ska arkiveras av ansluten organisation. Samarbetsavtal ska visas upp på uppmaning av HSA Förvaltning. Namn på organisation som har godkänd HPTA kommer att publiceras på Ineras hemsida. Om något förhållande i denna beskrivning förändras ska ny policytillämpning inlämnas skyndsamt. Den nya versionen ska baseras på aktuell mallversion. HSA Förvaltningsgrupp kan begära att organisationen skickar in en uppdaterad HPTA om den senaste versionen överstiger tre år Förpliktelser för brukarorganisation Allmänt Ansluten brukarorganisation ska arbeta enligt denna policy och garantera att samtliga krav avseende brukarorganisationer efterlevs. Om informationen lagras i brukarorganisationens egen applikation får ej informationen från HSA ändras. Brukarorganisationen ansvarar för att informationen hålls uppdaterad och aktuell Förpliktelser för systemägare inom brukarorganisationen Systemägare för system inom brukarorganisationen som använder information ifrån HSA ska tillse att: informationshanteringen sker i enlighet med HSA-policyn och godkänd HPTB behandling av personuppgifter följer personuppgiftslagen (PuL) kontinuitetsplanering (avbrotts- och katastrofplanering) finns i händelse av att HSA ej är tillgänglig ett dokumenterat regelverk finns för hur användare ges tillgång till information som härstammar från HSA och för hur behörigheter tilldelas Sid 9/16

10 Förpliktelser för kontaktperson inom brukarorganisation Kontaktperson i brukarorganisationen ska tillse att användningen av HSA-information sker i enlighet med HSA-policyn och godkänd HPTB. Kontaktperson ansvarar för löpande kontakter med HSA Förvaltningsgrupp och andra intressenter inom HSA HSA-policytillämpning för brukarorganisation (HPTB) Brukarorganisationen ska ta fram ett särskilt dokument, HSA-policytillämpning för brukarorganisation (HPTB), som beskriver hur denna policy tillämpas. Framtagen HPTB ska godkännas av HSA Förvaltningsgrupp. HPTB ska utformas enligt anvisningarna i dokumentet Mall för HSA-policytillämpning för brukarorganisation [4]. HPTB ska innehålla en redogörelse för vilken information som används och hur denna nyttjas. Godkänd HPTB och eventuella samarbetsavtal ska arkiveras av brukarorganisationen. Namn på tjänst och organisation som har godkänd HPTB kommer att publiceras på Ineras hemsida. Om något förhållande i denna beskrivning förändras ska ny policytillämpning inlämnas skyndsamt. Den nya versionen ska baseras på aktuell mallversion. HSA Förvaltningsgrupp kan begära att organisationen skickar in en uppdaterad HPTB om den senaste versionen överstiger tre år Informationsinnehåll i HSA Informationsinnehållet i HSA ska följa den specifikation som anges i aktuell RIV Informationsspecifikation HSA Struktur och innehåll [2] med tillhörande bilagor som specificerar innehåll i HSA. Gällande HSA-schema finns publicerad på Ineras hemsida. Vid uppgradering av HSA-schemat bör ansluten organisation utan dröjsmål anpassa sina system så att gällande schema följs. Förändringar ska vara införda senast tre månader efter uppgradering av HSAschemat Hantering av andra organisationers information Ansluten organisation får ej tillgängliggöra HSA-information från andra anslutna organisationer utanför den egna organisationen, t.ex. genom publicering på Internet eller annan spridning av information till tredje part, såvida inte särskild överenskommelse finns med den organisation vars uppgifter man vill publicera. Brukarorganisationer får ej tillgängliggöra HSA-information på annat sätt än vad som beskrivs i godkänd HPTB. Information från HSA får ej användas för massutskick i marknadsföringssyfte Revision Revision ska genomföras löpande, minst en gång per år, för att kontrollera efterlevnad av krav i denna policy. Vid revision ska policytillämpningens aktualitet och överensstämmelse med policyn Sid 10/16

11 kontrolleras. Revisionen ska också kontrollera att interna rutiner uppfyller krav i denna policy. Genomförda revisioner ska dokumenteras. Revisionsrapporter ska vid förfrågan delges HSA Förvaltningsgrupp. Allvarliga brister som påträffas lokalt som riskerar att påverka andra anslutna organisationer eller nyttjare av information från HSA ska omedelbart rapporteras till HSA Förvaltning. HSA Förvaltning, eller av HSA Förvaltning utsedd tredje part, ska ha rätt att genomföra revision av ansluten organisation eller brukarorganisation för att kontrollera efterlevnad av denna policy. Eventuella brister och avvikelser som påträffas vid en revision ska åtgärdas skyndsamt. Om HSA Förvaltningsgrupp bedömer det nödvändigt att genomföra förnyad revision sker denna på bekostnad av ansluten organisation eller brukarorganisation. Sid 11/16

12 3. Styrning av HSA 3.1. Övergripande styrning och ansvarsförhållanden Systemägare för HSA är VD för Inera AB. Systemägaren ansvarar för att utse lämpliga stödfunktioner för central förvaltning av HSA, inklusive förvaltningsansvarig. Programstyrgruppen för infrastruktur ansvarar för att utse förvaltningsgrupp och ordförande. Programstyrgruppen godkänner och fastställer förvaltningsplan inklusive budget. Förvaltningsgruppen svarar för att, i samråd med av systemägare utsedd förvaltningsansvarig och inom ramen för godkänd förvaltningsplan, främja utveckling och användning av HSA genom förslag angående t.ex. förändringar och tillägg i policy, schema och regelverk, nya anslutningar etc. Löpande förvaltningsfrågor handläggs av förvaltningsansvarig som, efter delegering från systemägare och i samråd med förvaltningsgruppen, kan fatta beslut i HSA-frågor Godkännandeprocess vid anslutning till HSA Godkännandeprocessen för anslutande organisationer och brukarorganisationer innehåller följande steg: 1. Anslutande organisation tar fram HPTA och brukarorganisation tar fram HPTB och lämnar in denna till HSA Förvaltningsgrupp. 2. Granskare utses i HSA Förvaltningsgrupp som går igenom inlämnat underlag. 3. Efter en initial granskning kan ett interimistiskt godkännande ges under högst sex månader. 4. Resultatet av granskningen redovisas i HSA Förvaltningsgrupp som tar ställning till om underlaget kan godkännas eller behöver justeras/kompletteras. 5. När HPTA/HPTB är godkänd undertecknas anslutningsavtal. Förändringar i ansluten organisations HPTA eller brukarorganisations HPTB ska godkännas av HSA Förvaltningsgrupp. Sid 12/16

13 4. Informationssäkerhetskrav 4.1. Allmänt För att bibehålla tilliten mellan de organisationer och tjänster som använder HSA är det viktigt att det interna informationssäkerhetsarbetet sker på ett strukturerat sätt så att en likvärdig nivå kan upprätthållas mellan organisationerna. Detaljerad vägledning kring kraven i detta kapitel ges bland annat av Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) i dess rekommendationer BITS [7] samt i den internationella standarden ISO/IEC [8] Krav på riktighet Strukturen i HSA kan se olika ut beroende på olika organisationers indelning i ekonomiska, organisatoriska och ansvarsmässiga enheter. Rekommendationen är att organisationens struktur i HSA utgår från enheter med egen budget, egen personal och en formellt ansvarig chef. Informationsinnehållet i HSA ska vara korrekt och aktuellt, dvs. spegla nuläget i organisationen när det gäller personal, organisation och funktioner. Organisationens regelverk kring uppdatering av information i HSA ska beskrivas i HPTA. Beskrivningen ska omfatta villkor för när uppdateringar sker samt hur uppdateringar genomförs. Vid registrering och uppdatering av information i HSA ska informationens riktighet verifieras mot ursprungskällan Personuppgifter Personuppgifter ska vid registrering samt regelbundet, minst en gång i månaden, verifieras mot Skatteverkets register med hjälp av personnummer eller samordningsnummer. HPTA ska innehålla en beskrivning av hur personuppgifter verifieras. Uppgifter om legitimation och specialitet ska hämtas från Socialstyrelsens register. Personer i HSA ska ha ett anställnings- eller uppdragsförhållande till den organisation de tillhör i HSA. Verifiering av att anställnings- eller uppdragsförhållandet kvarstår ska göras vid registrering samt minst en gång per kvartal. I det fall svenskt personnummer eller samordningsnummer saknas ska verifiering av personuppgifter ske med hjälp av uppvisad EU-legitimation eller pass. En kopia av identitetshandlingen ska arkiveras hos organisationen. Identitetshandlingens nummer och giltighetstid ska registreras i HSA tillsammans med personens födelsedatum. Personobjektet i HSA får ej ha längre giltighetstid än identitetshandlingen Organisationsuppgifter Vid skapande av organisationsuppgifter ska dessa verifieras mot SCB:s och/eller Bolagsverkets register genom användning av organisationsnummer. HPTA ska innehålla en beskrivning av hur organisationsuppgifter verifieras. Sid 13/16

14 Ansluten organisation ansvarar för riktigheten i de uppgifter som publiceras om andra organisationer under den egna organisationsstrukturen i HSA HSA-id Alla objekt i HSA ska identifieras med HSA-id. HSA-id ska vara unikt och uppbyggt enligt gällande syntax. För ansluten organisation som skapar egna HSA-id:n ska kopplingen mellan HSA-id och individ arkiveras om informationen tas bort från HSA. Periodicitet, arkiveringstid och procedurer för arkivering ska dokumenteras i HPTA. Vid byte av personidentitet får ej HSA-id ändras Krav på tillgänglighet Målsättningen är att HSA är tillgängligt dygnet runt under årets alla dagar Krav på spårbarhet Förändringar i HSA ska loggas av ansluten organisation. Loggning ska ske på ett sådant sätt att all förändring av informationsinnehåll i HSA kan spåras. Loggfiler ska innehålla information om vilken förändring som gjorts, om användaren/systemet som gjorde förändringen och tidpunkten för förändringen. Loggningen ska ske på ett sådant sätt att ansvarig administratör kan identifieras. Loggfiler ska sparas i minst 3 år och kunna uppvisas vid revision. HPTA ska innehålla en beskrivning av hur loggning sker Krav på sekretess Information om person-id och foto på person ska endast kunna registreras och visas för behöriga administratörer. Skyddade personuppgifter ska vara dolda i HSA och endast hanteras av ett fåtal utsedda administratörer. Personer med skyddade personuppgifter ska informeras om hur personuppgifterna hanteras och ska kunna välja om uppgifterna ska göras synliga. Organisationens rutiner för hantering av skyddade personuppgifter ska beskrivas i HPTA. Av beskrivningen ska det framgå hur personuppgifter döljs i samband med att en person får skyddade personuppgifter och hur uppgifterna synliggörs när personen inte längre har skyddade personuppgifter. All kommunikation mot HSA och anslutna system ska vara krypterad Kontinuitetsplanering Ansluten organisation/brukarorganisation ansvarar för egen kontinuitetsplanering i händelse av störningar i HSA. Organisationens kontinuitetsplan för HSA bör dokumenteras av ansluten organisation och brukarorganisation. Sid 14/16

15 4.7. Säkerhetskopiering Säkerhetskopiering av information i HSA ska ske regelbundet, minst en gång per dygn om förändring av informationsinnehåll gjorts. Periodicitet och procedurer för säkerhetskopiering, inklusive verifiering av innehåll i säkerhetskopia, ska dokumenteras i HPTA. Säkerhetskopior ska förvaras avskilt från HSA-anslutet system. För vägledning kring säkerhetskopiering se [7] och [8] Fysisk säkerhet Tillträde till utrymme med system som uppdaterar HSA ska vara begränsat till personal med särskild behörighet. Detaljerad beskrivning av behörighetsregler och procedurer för tillträde ska dokumenteras. För vägledning kring fysisk säkerhet se [7] och [8] Styrning av åtkomst Åtkomst av information i HSA ska föregås av autentisering direkt av individ eller indirekt via annat system. För vägledning kring styrning av åtkomst se [7] och [8] Styrning av åtkomst för HSA-administratörer Detaljerad beskrivning av procedurer för behörighetshantering för administratörer ska dokumenteras och redovisas i HPTA. Administratörer ska identifiera sig med stark autentisering. Metod för stark autentisering bör vara SITHS-certifikat. Om annan metod används ska denna beskrivas i HPTA Styrning av åtkomst för brukarorganisation Brukarorganisationen ansvarar för att följa gällande riktlinjer för behörighetstilldelning vid användning av HSA. Tilldelad behörighet får ej delas vidare till annan part. Sid 15/16

16 Refererade dokument [1] HSA-policy version 3.4 [2] RIV Informationsspecifikation HSA Struktur och Innehåll [3] Mall för HSA-policytillämpning för ansluten organisation, HPTA-mall [4] Mall för HSA-policytillämpning för brukarorganisation, HPTB-mall [5] Riktlinjer för HSA testmiljöer [6] HSA Begrepp och definitioner [7] Basnivå för informationssäkerhet, BITS. (MSB) KBM 2006:1 utgåva 3 [8] Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet (SS-ISO/IEC 27002:2005) Förkortningar BITS HPTA HPTB MSB PuL Basnivå för informationssäkerhet HSA-policytillämpning för ansluten organisation HSA-policytillämpning för brukarorganisation Myndigheten för samhällsberedskap Personuppgiftslagen Sid 16/16

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy HSA Anslutningsavtal HSA-policy Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK)

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) [Organisation som Ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport Namn Datum Version Ansvarig utgivare

Läs mer

HSA Policytillämpning

HSA Policytillämpning HSA Policytilläpning för HSA-admin HSA Policytillämpning HSA-admin för Falu Kommun Version 1.2 Innehållsförteckning Kontaktuppgifter... 4 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 5 Ifyllnadsinstruktioner...

Läs mer

HSA Policytillämpning Sjukvårdsrådgivningen SVR AB. HSA Policytillämpning för Landstinget Gävleborg Version 1.2 2010-01-29 (dnr H900:LS 821/09)

HSA Policytillämpning Sjukvårdsrådgivningen SVR AB. HSA Policytillämpning för Landstinget Gävleborg Version 1.2 2010-01-29 (dnr H900:LS 821/09) Sjukvårdsrådgivningen SVR AB HSA Policytillämpning för Landstinget Gävleborg Version 1.2 2010-01-29 (dnr H900:LS 821/09) 2(23) Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande

Läs mer

HSA-policytillämpning för ansluten

HSA-policytillämpning för ansluten HSA Anslutningsavtal HSA-policytillämpning för ansluten organisation (HPTA) Kommunförbundet Skåne Version 0.91 2014-01-23 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande

Läs mer

Uppdatering av HSA-policyn. HSA Nätverksmöte

Uppdatering av HSA-policyn. HSA Nätverksmöte Uppdatering av HSA-policyn HSA Nätverksmöte 2016-05-18 Vad är HSA-policy? Framtagen av HSA-anslutna organisationer och tjänster för HSA-anslutna organisationer och tjänster Det gemensamma regelverket som

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen HPTA version 0.9 Bilaga 1 Administrering i HSA-katalogen Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Roller och ansvar... 2 3. Verifiera korrekthet i HSA-katalogens innehåll... 3 4. Rolladministrering... 4 5. Registrering/redigering/hantering

Läs mer

HSA Tjänsteanslutningsprocess. Kriterier och anslutningsinstruktioner för tjänster som vill nyttja informationen i HSA

HSA Tjänsteanslutningsprocess. Kriterier och anslutningsinstruktioner för tjänster som vill nyttja informationen i HSA HSA Tjänsteanslutningsprocess Kriterier och anslutningsinstruktioner för tjänster som vill nyttja informationen i HSA Innehåll Anslutning till HSA... 4 Grundkrav för anslutning... 4 Anslutningssätt...

Läs mer

Riktlinjer för tester och testdata i HSA. Version

Riktlinjer för tester och testdata i HSA. Version Riktlinjer för tester och testdata i HSA Version 3.1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Introduktion... 4 1.2 Översikt HSA Testmiljöer... 4 1.3 Användningsområden för testmiljöerna... 5 1.3.1 Testmiljön (tidigare

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.0, 2014-10-21

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.0, 2014-10-21 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.0, 2014-10-21 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet... 3 2 Rekommendationer...

Läs mer

HSA Begrepp och definitioner

HSA Begrepp och definitioner HSA Begrepp och definitioner Innehåll 1. Inledning... 3 2. HSA Begrepp och definitioner... 3 3. Begreppsdiagram över HSA:s organisationsbegrepp... 15 Revisionshistorik Version Datum Författare Kommentar

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering... 5 1.3. Riskhantering... 5 SJUNET specifika regler... 6 2. Förutsättningar för avtal...

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Uppdatering av HSA-policyn. Resultat från diskussionstorg

Uppdatering av HSA-policyn. Resultat från diskussionstorg Uppdatering av HSA-policyn Resultat från diskussionstorg 2016-05-18 Avsnitt 1 Gula lappen säger: Förtydligande av innebörden i ordet brukarorg. i samband med HSA Tillagt i dokumentet Ändringsförslag HSA-policy

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr:0036/13 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy 1 (6) Ändringshistorik Datum Version Beskrivning av ändring Vem 2014-01-07 PA1 Initial version Torulf Lind 2014-01-07 PA2 Uppdatering roller Torulf Lind 2014-01-17

Läs mer

EDA KOMMUN. nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

EDA KOMMUN. nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy EDA KOMMUN nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål... 2 3 Organisation, roller

Läs mer

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum Bruksanvisning till malldokument för REGLER OCH RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Version 0.1 1. Dokumentet skall anpassas specifikt för företaget.

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:315 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se Informationssäkerhetspolicy Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Tjänster med åtkomst till personer med skyddade personuppgifter från HSA. Version 1.2.2,

Tjänster med åtkomst till personer med skyddade personuppgifter från HSA. Version 1.2.2, er med åtkomst till personer med skyddade, Innehåll Introduktion... 2 er med åtkomst till personer med skyddade... 4 Revisionshistorik Version, datum Författare Kommentar 1.0, 2015-06-09 Ulrika Nilsson

Läs mer

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Riktlinjer avseende Informationssäkerheten Sida 1 Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Informationssäkerhet är en del i kommunernas lednings- och kvalitetsprocess

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Regelverk för informationssäkerhet Omformulering av tidigare version 3.0

Regelverk för informationssäkerhet Omformulering av tidigare version 3.0 Regelverk för informationssäkerhet Omformulering av tidigare version 3.0 Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 1.3. Incidenthantering...

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Ver Bilaga 1 tillhörande HPTA

Ver Bilaga 1 tillhörande HPTA Ver.0.91 Bilaga 1 tillhörande HPTA Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verifiera korrekthet i HSA-katalogens innehåll... 5 4. Rolladministrering... 5 5. Registrering/redigering/hantering

Läs mer

Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS

Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS 28 januari 2015 Henrika Littorin henrika.littorin@inera.se Tjänsterna i sitt sammanhang HSA SITHS 3 SITHS-kort Uppfyller kraven

Läs mer

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar Handläggare: Christina Hegefjärd 1 (1) PAN 2015-12-01 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-01 PaN A1510-0031257 PaN A1510-0031157 PaN A1510-0031057 Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1 HSA Schemauppdateringsprocess Version 1.2.1 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Översikt schemauppdateringsprocess... 3 2. Planeringsfas... 3 2.1.1 Behovsanalys... 3 2.1.2 Interaktion med kravställare...

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

VISION STRATEGI REGLEMENTE PROGRAM POLICY PLAN» RIKTLINJE REGEL. Riktlinjer för informationssäkerhet

VISION STRATEGI REGLEMENTE PROGRAM POLICY PLAN» RIKTLINJE REGEL. Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Jonas Åström KS2016/222 VISION STRATEGI REGLEMENTE PROGRAM POLICY PLAN» RIKTLINJE REGEL Sandvikens kommuns Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET POLICY INFORMATIONSSÄKERHET Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-03-21 56 Bo Jensen Säkerhetsstrateg Policy - Informationssäkerhet Denna policy innehåller Haninge kommuns viljeinriktning och övergripande

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 1 riktar sig till de vårdgivare som avser att direkt

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2016-08-30 291 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Sekretess: Öppen Diarienummer: Ks 2016-481

Läs mer

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1 Schemaändring version 4.2 Information om schemaändringar 1.1 Innehållsförteckning Införande av HSA-schemaversion 4.2... 3 Preliminär process för införande... 3 Beskrivning av förändringar i version 4.2...

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generellt... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Berörda dokument... 3 1.3. Sjunet Informationssäkerhet... 3 1.4. Avgränsning...

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 IT-säkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 1 Det moderna samhället är starkt beroende av att elförsörjning, telekommunikationer och IT-system fungerar. Om dessa påverkas kan svåra störningar

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Dnr UFV 2014/1308 Riktlinjer för informationssäkerhet Säkerhetskopiering och loggning Fastställda av Säkerhetschefen 2014-11-25 Rev. 2015-03-16 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. Personuppgiftsansvarig: (Vårdgivarens namn, org.nr samt i förekommande fall ansvarig nämnd eller styrelse

Läs mer

Revisionsrapport SITHS och HSA 2011. Version 1.0 2011-09-23

Revisionsrapport SITHS och HSA 2011. Version 1.0 2011-09-23 Revisionsrapport SITHS och HSA 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 3 Bakgrund... 3 4 Genomförande... 4 5 Revisionsresultat... 5 5.1 Revisionsfrågor och övrigt underlag... 5

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF)

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF) A Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet. Källa: SOSFS 2008:14 Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet, t ex vid inloggning, vid kommunikation mellan system eller vid utväxling av meddelanden

Läs mer

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014 Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014 Fyll i svar på nedanstående revisionsfrågor. När du har besvarat alla frågorna klickar du på knappen "Skicka nu" längst ner på sidan. Om du inte hinner besvara alla frågor

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst)

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser...

Läs mer

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND Oktober 2005 Innehåll Introduktion...1 Avsikten med denna policy...1 Ansvar...1 Allmän policy...2 Klassificering av data...2 Accesskontroll...3

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Infrastrukturen för Svensk e-legitimation. Bilaga 4 Rapporteringsrutiner. för Utfärdare av Svensk e-legitimation

Anslutningsavtal. inom Infrastrukturen för Svensk e-legitimation. Bilaga 4 Rapporteringsrutiner. för Utfärdare av Svensk e-legitimation 1 (5) Anslutningsavtal för Utfärdare av Svensk e-legitimation inom Infrastrukturen för Svensk e-legitimation Bilaga 4 Rapporteringsrutiner 2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Version: Ska användas vid tillitsdeklaration enligt Sambi Tillitsramverk version 1.3.1

Version: Ska användas vid tillitsdeklaration enligt Sambi Tillitsramverk version 1.3.1 Tillitsdeklaration Version: 1.3-3 Ska användas vid tillitsdeklaration enligt Sambi Tillitsramverk version 1.3.1 Innehåll Regelverkets tillämpning... 2 Versionsnummer för denna Tillitsdeklaration... 3 Den

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010. Revisionsrapport Mälardalens högskola Box 883 721 23 Västerås Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0735 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010 Riksrevisionen

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

Informationssäkerhet i. Torsby kommun

Informationssäkerhet i. Torsby kommun 2008-09-15 Informationssäkerhet i Torsby kommun Säkerhetsplan 20080915 IT-avdelningen Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 97 0560-160 25 fax it@torsby.se

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari 2010 (dnr 020-09-101). Gäller från och med den

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet .. - T C Q o,.. e Policy för informationssäkerhet Landstingsdirektörens stab augusti 2015 CJiflt LANDSTINGET BLEKINGE Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande...

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören Version: 1 Beslutsinstans: Regiondirektören 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-06-30 Nyutgåva Regiondirektören 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 ANSVAR FÖR INFORMATIONSSÄKERHET...4

Läs mer

2012-12-12 Dnr 074-11-19

2012-12-12 Dnr 074-11-19 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Regler för informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet är beslutade av enhetschefen för i enlighet med Högskolans säkerhetspolicy (dnr 288-11-101)

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010. Revisionsrapport Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0738 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice

Läs mer

HSA Hantering av organisationsförändringar i vårdgivarstrukturen. Version 1.0

HSA Hantering av organisationsförändringar i vårdgivarstrukturen. Version 1.0 HSA Hantering av organisationsförändringar i vårdgivarstrukturen Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Generellt kring organisationsförändringar... 3 2.1 Arkivering

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA SITHS på egna och andra organisationers kort Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA Innehållsförteckning 1. Certifikat och kortadministration HSA och SITHS... 2 1.1 SITHS en förtroendemodell... 2

Läs mer

Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC. Beskrivning av totallösningen

Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC. Beskrivning av totallösningen Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC Beskrivning av totallösningen Innehåll 1. Övergripande beskrivning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Översiktlig beskrivning av lösningen...

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

1 Risk- och sårbarhetsanalys

1 Risk- och sårbarhetsanalys Bilaga 10 1 Risk- och sårbarhetsanalys I detta kapitel utgår vi från identifierade riskscenarier i följande bilagor: Bilaga X Informationsklassning, digitalt stöd i hemmet.xls Vi värderar hur stor sannolikheten

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Teknisk beskrivning PDL i HSA

Teknisk beskrivning PDL i HSA Teknisk beskrivning PDL i HSA Beskrivning av vårdgivare, vårdenhet och medarbetaruppdrag i HSA för implementation i administratörsgränssnitt samt registrering via LDAP-verktyg Version 1.01 Innehållsförteckning

Läs mer