HSA-policy. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22"

Transkript

1 HSA-policy Version

2 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA Introduktion Översikt Terminologi Övergripande mål och principer Målgrupp och tillämplighet Allmänna förutsättningar Ansvarsförhållanden Förpliktelser för ansluten organisation Förpliktelser för brukarorganisation Informationsinnehåll i HSA Hantering av andra organisationers information Revision Styrning av HSA Övergripande styrning och ansvarsförhållanden Godkännandeprocess vid anslutning till HSA Informationssäkerhetskrav Allmänt Krav på riktighet Krav på tillgänglighet Krav på spårbarhet Krav på sekretess Kontinuitetsplanering Säkerhetskopiering Fysisk säkerhet Styrning av åtkomst Refererade dokument Förkortningar Sid 2/16

3 Revisionshistorik Version Datum Status Fastställd av Carelink VD Godkänd av HSA Förvaltningsgrupp. Versionen uppdaterades med förtydliganden kring: - Revisionskrav - Krav på ansvarsförhållanden mellan samarbetande organisationer - Godkännandeprocess vid anslutning Versionen ändrades till 3.3 för att överensstämma med nästkommande mallversioner för HPT och HBB Godkänd av HSA Förvaltningsgrupp. Omstrukturering av kapitel, dokumentöversikt och definitioner. Ansvarsförpliktelser och lokalt ansvar har skrivits om och HSAansvarig, HPTA och HPTB används som nya begrepp. Följande förändringar av krav har genomförts: - Förtydligade krav kring hantering av skyddade personuppgifter och personer utan svenskt personnummer - Mer specificerade krav kring kontroll av personuppgifter, anställningsförhållande, specialitet och legitimation - Specificerat krav att intern revision ska ske minst en gång per år - Förtydligande kring kontinuitetsplanering för anslutna organisationer och brukarorganisationer - Bilaga 2 till HPTA har tagits bort, istället hänvisas till aktuell schemaspecifikation Kontaktuppgifter Denna policy förvaltas av Inera AB. Frågor, synpunkter och förslag rörande policyn skickas till: Organisation: Inera AB Adress: Box: Postnummer: Ort: Stockholm E-post: Hemsida: /infrastrukturtjanster/hsa Sid 3/16

4 Övergripande dokumentstruktur för HSA Styrning och användning av HSA regleras i ett antal dokument. Bilden nedan visar den övergripande dokumentstrukturen för HSA och de inbördes relationerna mellan dokumenten. Den övergripande dokumentstrukturen består av: HSA-policy[1] (detta dokument), ett styrande dokument för HSA på övergripande nivå. RIV Informationsspecifikation HSA Struktur och innehåll [2], beskriver informationsinnehållet i HSA. Till detta dokument finns följande bilagor: - HSA-schema, organisationsträdet (inklusive excelark) - HSA-schema, tjänsteträdet (inklusive excelark) - Värdemängdsbilagor, som beskriver tillåtna värden för vissa attribut HSA-policytillämpning för ansluten organisation (HPTA) [3], skrivs av varje organisation ansluten till HSA och beskriver hur den enskilda organisationen uppfyller kraven i HSApolicyn. Det finns även en särskild variant av HPTA som är framtagen för de organisationer som endast använder HSA Admin för att uppdatera information i HSA manuellt. Sid 4/16

5 HSA-policytillämpning för brukarorganisation (HPTB) [4], skrivs av organisationer som använder information från HSA såsom brukare och beskriver hur denna organisation uppfyller kraven på informationshantering i HSA-policyn. Riktlinjer för HSA:s testmiljöer [5], Utifrån definierade riktlinjer beskriver organisationer hur de tänker använda de båda testmiljöerna i en användningsbeskrivning. Mall för utformning av beskrivningen finns i riktlinjerna. Sid 5/16

6 1. Introduktion 1.1. Översikt Detta dokument utgör en nationell policy för HSA. Policyn reglerar etablering, drift och förvaltning av system innehållande enheter, funktioner, personal och tjänster huvudsakligen inom vård och omsorg enligt HSA-modellen. Efterlevnad av denna policy är en förutsättning för att delta i HSA. Policyn förvaltas och fastställs av HSA Förvaltningsgrupp. Anslutna organisationer bekräftar efterlevnad av denna policy genom anslutningsavtal och upprättande av en HSA-policytillämpning för ansluten organisation (HPTA), som godkänns av HSA Förvaltningsgrupp. Brukare av HSA bekräftar efterlevnad av denna policy genom anslutningsavtal för brukarorganisationer och upprättande av en HSA-policytillämpning för brukarorganisation (HPTB), som godkänns av HSA Förvaltningsgrupp Terminologi Definitioner av begrepp som används i denna policy finns i särskilt dokument [6]. Tvingande krav för anslutna organisationer och brukarorganisationer anges i denna policy med verben och fraserna ska, ska ej, får och får ej i fet stil. De delar som är rekommendationer anges med verben och fraserna bör, kan och bör ej i fet stil Övergripande mål och principer HSA ska vara förstahandsvalet för nationella tillämpningar när det gäller information om organisation, personal och funktioner. Se vidare kapitel 4.2 angående struktur på informationen. Syftet med HSA är att stödja samverkan mellan olika aktörer med avseende på: elektronisk nationell verksamhetskatalog med målgrupperna: - offentlig vård i landstingens regi - kommunal verksamhet, främst inom vård och omsorg - privat vård och omsorg - övriga intressenter efter prövning, främst avsett för aktörer inom vård- och omsorgssektorn underlag för utfärdande av elektroniska certifikat lagring av certifikat vårdsökning för professionen och allmänheten möjlighet att bekräfta tillhörighet och arbetsuppgifter för personal, organisation och/eller funktion som underlag för säkerhetslösningar Sid 6/16

7 Utveckling av HSA sker genom samverkan med andra nationella projekt inom vård och omsorg Målgrupp och tillämplighet Målgrupper för denna policy, utöver HSA Förvaltningsgrupp, är anslutna organisationers informationsägare och HSA-ansvariga samt brukarorganisationers systemägare och ansvariga personer. Dessa målgrupper definieras i särskilt dokument [6]. Policyn är tillämpbar för etablering, drift och förvaltning av HSA samt för användning av information från HSA. Sid 7/16

8 2. Allmänna förutsättningar Med ansluten organisation avses organisation inom HSA som både tillgängliggör information från den egna organisationen och nyttjar information ifrån andra anslutna organisationer. Med brukarorganisation avses organisation eller tjänst som nyttjar information från HSA utan att egen information tillgängliggörs i HSA Ansvarsförhållanden För varje ansluten organisation ska det finnas en informationsägare och en huvudansvarig för kopplingen till HSA, kallad HSA-ansvarig. Informationssäkerhetsansvaret mellan informationsägaren och HSA-ansvarig ska vara reglerat. För varje brukarorganisation ska det finnas en utsedd kontaktperson som ansvarar för brukarorganisationens användning av information ifrån HSA och kontakter gentemot HSA. För alla system som nyttjar information ifrån HSA ska det finnas en utsedd systemägare Förpliktelser för ansluten organisation Allmänt Ansluten organisation ska arbeta enligt denna policy och garantera att organisationen till fullo uppfyller samtliga krav i denna policy Förpliktelser för informationsägare i ansluten organisation Informationsägaren ska ansvara för att organisationens uppgifter i HSA är aktuella och korrekta så att andra anslutna organisationer kan förlita sig på dessa uppgifters riktighet. Informationsägaren ska tillse att behandling av personuppgifter i HSA följer personuppgiftslagen (PuL) Förpliktelser för HSA-ansvarig i ansluten organisation Den HSA-ansvarige ska tillse att: en organisation för administration av information i HSA upprättas, bemannas och dokumenteras organisationen har en tillgänglig och bemannad funktion som meddelar och tar emot drift- och störningsinformation från HSA:s driftorganisation regelbunden intern revision sker rörande efterlevnad av HSA-policyn det finns en kontinuitetsplan (avbrotts- och katastrofplan) det finns ett dokumenterat regelverk för hur administratörer utses och för hur behörigheter tilldelas Sid 8/16

9 HSA Anslutningsavtal, HSA Anslutningsavtal, HSA-policy Lars version Johansson Om information i HSA uppdateras av ett internt system ska HSA-ansvarig ansvara för: användning och säkerhet i det interna systemet vid utveckling, anskaffning, drift och förvaltning driftgodkännande av anslutning till HSA HSA-policytillämpning för ansluten organisation (HPTA) Ansluten organisation ska ta fram ett särskilt dokument, HSA-policytillämpning för ansluten organisation (HPTA), som beskriver hur denna policy tillämpas. Framtagen HPTA ska godkännas av HSA Förvaltningsgrupp. HPTA ska utformas enligt anvisningarna i dokumentet Mall för HSA-policytillämpning för ansluten organisation [3]. All användning av HSA ska dokumenteras i HPTA. I det fall flera organisationer ingår i den anslutna organisationen omfattar godkänd HPTA även dessa organisationer. Samarbetsavtal ska finnas mellan organisationer som nyttjar samma anslutningsavtal och HPTA om organisationerna ligger utanför ansluten organisation i HSA. HPTA ska innehålla hänvisning till åberopade samarbetsavtal. Godkänd HPTA och eventuella samarbetsavtal ska arkiveras av ansluten organisation. Samarbetsavtal ska visas upp på uppmaning av HSA Förvaltning. Namn på organisation som har godkänd HPTA kommer att publiceras på Ineras hemsida. Om något förhållande i denna beskrivning förändras ska ny policytillämpning inlämnas skyndsamt. Den nya versionen ska baseras på aktuell mallversion. HSA Förvaltningsgrupp kan begära att organisationen skickar in en uppdaterad HPTA om den senaste versionen överstiger tre år Förpliktelser för brukarorganisation Allmänt Ansluten brukarorganisation ska arbeta enligt denna policy och garantera att samtliga krav avseende brukarorganisationer efterlevs. Om informationen lagras i brukarorganisationens egen applikation får ej informationen från HSA ändras. Brukarorganisationen ansvarar för att informationen hålls uppdaterad och aktuell Förpliktelser för systemägare inom brukarorganisationen Systemägare för system inom brukarorganisationen som använder information ifrån HSA ska tillse att: informationshanteringen sker i enlighet med HSA-policyn och godkänd HPTB behandling av personuppgifter följer personuppgiftslagen (PuL) kontinuitetsplanering (avbrotts- och katastrofplanering) finns i händelse av att HSA ej är tillgänglig ett dokumenterat regelverk finns för hur användare ges tillgång till information som härstammar från HSA och för hur behörigheter tilldelas Sid 9/16

10 Förpliktelser för kontaktperson inom brukarorganisation Kontaktperson i brukarorganisationen ska tillse att användningen av HSA-information sker i enlighet med HSA-policyn och godkänd HPTB. Kontaktperson ansvarar för löpande kontakter med HSA Förvaltningsgrupp och andra intressenter inom HSA HSA-policytillämpning för brukarorganisation (HPTB) Brukarorganisationen ska ta fram ett särskilt dokument, HSA-policytillämpning för brukarorganisation (HPTB), som beskriver hur denna policy tillämpas. Framtagen HPTB ska godkännas av HSA Förvaltningsgrupp. HPTB ska utformas enligt anvisningarna i dokumentet Mall för HSA-policytillämpning för brukarorganisation [4]. HPTB ska innehålla en redogörelse för vilken information som används och hur denna nyttjas. Godkänd HPTB och eventuella samarbetsavtal ska arkiveras av brukarorganisationen. Namn på tjänst och organisation som har godkänd HPTB kommer att publiceras på Ineras hemsida. Om något förhållande i denna beskrivning förändras ska ny policytillämpning inlämnas skyndsamt. Den nya versionen ska baseras på aktuell mallversion. HSA Förvaltningsgrupp kan begära att organisationen skickar in en uppdaterad HPTB om den senaste versionen överstiger tre år Informationsinnehåll i HSA Informationsinnehållet i HSA ska följa den specifikation som anges i aktuell RIV Informationsspecifikation HSA Struktur och innehåll [2] med tillhörande bilagor som specificerar innehåll i HSA. Gällande HSA-schema finns publicerad på Ineras hemsida. Vid uppgradering av HSA-schemat bör ansluten organisation utan dröjsmål anpassa sina system så att gällande schema följs. Förändringar ska vara införda senast tre månader efter uppgradering av HSAschemat Hantering av andra organisationers information Ansluten organisation får ej tillgängliggöra HSA-information från andra anslutna organisationer utanför den egna organisationen, t.ex. genom publicering på Internet eller annan spridning av information till tredje part, såvida inte särskild överenskommelse finns med den organisation vars uppgifter man vill publicera. Brukarorganisationer får ej tillgängliggöra HSA-information på annat sätt än vad som beskrivs i godkänd HPTB. Information från HSA får ej användas för massutskick i marknadsföringssyfte Revision Revision ska genomföras löpande, minst en gång per år, för att kontrollera efterlevnad av krav i denna policy. Vid revision ska policytillämpningens aktualitet och överensstämmelse med policyn Sid 10/16

11 kontrolleras. Revisionen ska också kontrollera att interna rutiner uppfyller krav i denna policy. Genomförda revisioner ska dokumenteras. Revisionsrapporter ska vid förfrågan delges HSA Förvaltningsgrupp. Allvarliga brister som påträffas lokalt som riskerar att påverka andra anslutna organisationer eller nyttjare av information från HSA ska omedelbart rapporteras till HSA Förvaltning. HSA Förvaltning, eller av HSA Förvaltning utsedd tredje part, ska ha rätt att genomföra revision av ansluten organisation eller brukarorganisation för att kontrollera efterlevnad av denna policy. Eventuella brister och avvikelser som påträffas vid en revision ska åtgärdas skyndsamt. Om HSA Förvaltningsgrupp bedömer det nödvändigt att genomföra förnyad revision sker denna på bekostnad av ansluten organisation eller brukarorganisation. Sid 11/16

12 3. Styrning av HSA 3.1. Övergripande styrning och ansvarsförhållanden Systemägare för HSA är VD för Inera AB. Systemägaren ansvarar för att utse lämpliga stödfunktioner för central förvaltning av HSA, inklusive förvaltningsansvarig. Programstyrgruppen för infrastruktur ansvarar för att utse förvaltningsgrupp och ordförande. Programstyrgruppen godkänner och fastställer förvaltningsplan inklusive budget. Förvaltningsgruppen svarar för att, i samråd med av systemägare utsedd förvaltningsansvarig och inom ramen för godkänd förvaltningsplan, främja utveckling och användning av HSA genom förslag angående t.ex. förändringar och tillägg i policy, schema och regelverk, nya anslutningar etc. Löpande förvaltningsfrågor handläggs av förvaltningsansvarig som, efter delegering från systemägare och i samråd med förvaltningsgruppen, kan fatta beslut i HSA-frågor Godkännandeprocess vid anslutning till HSA Godkännandeprocessen för anslutande organisationer och brukarorganisationer innehåller följande steg: 1. Anslutande organisation tar fram HPTA och brukarorganisation tar fram HPTB och lämnar in denna till HSA Förvaltningsgrupp. 2. Granskare utses i HSA Förvaltningsgrupp som går igenom inlämnat underlag. 3. Efter en initial granskning kan ett interimistiskt godkännande ges under högst sex månader. 4. Resultatet av granskningen redovisas i HSA Förvaltningsgrupp som tar ställning till om underlaget kan godkännas eller behöver justeras/kompletteras. 5. När HPTA/HPTB är godkänd undertecknas anslutningsavtal. Förändringar i ansluten organisations HPTA eller brukarorganisations HPTB ska godkännas av HSA Förvaltningsgrupp. Sid 12/16

13 4. Informationssäkerhetskrav 4.1. Allmänt För att bibehålla tilliten mellan de organisationer och tjänster som använder HSA är det viktigt att det interna informationssäkerhetsarbetet sker på ett strukturerat sätt så att en likvärdig nivå kan upprätthållas mellan organisationerna. Detaljerad vägledning kring kraven i detta kapitel ges bland annat av Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) i dess rekommendationer BITS [7] samt i den internationella standarden ISO/IEC [8] Krav på riktighet Strukturen i HSA kan se olika ut beroende på olika organisationers indelning i ekonomiska, organisatoriska och ansvarsmässiga enheter. Rekommendationen är att organisationens struktur i HSA utgår från enheter med egen budget, egen personal och en formellt ansvarig chef. Informationsinnehållet i HSA ska vara korrekt och aktuellt, dvs. spegla nuläget i organisationen när det gäller personal, organisation och funktioner. Organisationens regelverk kring uppdatering av information i HSA ska beskrivas i HPTA. Beskrivningen ska omfatta villkor för när uppdateringar sker samt hur uppdateringar genomförs. Vid registrering och uppdatering av information i HSA ska informationens riktighet verifieras mot ursprungskällan Personuppgifter Personuppgifter ska vid registrering samt regelbundet, minst en gång i månaden, verifieras mot Skatteverkets register med hjälp av personnummer eller samordningsnummer. HPTA ska innehålla en beskrivning av hur personuppgifter verifieras. Uppgifter om legitimation och specialitet ska hämtas från Socialstyrelsens register. Personer i HSA ska ha ett anställnings- eller uppdragsförhållande till den organisation de tillhör i HSA. Verifiering av att anställnings- eller uppdragsförhållandet kvarstår ska göras vid registrering samt minst en gång per kvartal. I det fall svenskt personnummer eller samordningsnummer saknas ska verifiering av personuppgifter ske med hjälp av uppvisad EU-legitimation eller pass. En kopia av identitetshandlingen ska arkiveras hos organisationen. Identitetshandlingens nummer och giltighetstid ska registreras i HSA tillsammans med personens födelsedatum. Personobjektet i HSA får ej ha längre giltighetstid än identitetshandlingen Organisationsuppgifter Vid skapande av organisationsuppgifter ska dessa verifieras mot SCB:s och/eller Bolagsverkets register genom användning av organisationsnummer. HPTA ska innehålla en beskrivning av hur organisationsuppgifter verifieras. Sid 13/16

14 Ansluten organisation ansvarar för riktigheten i de uppgifter som publiceras om andra organisationer under den egna organisationsstrukturen i HSA HSA-id Alla objekt i HSA ska identifieras med HSA-id. HSA-id ska vara unikt och uppbyggt enligt gällande syntax. För ansluten organisation som skapar egna HSA-id:n ska kopplingen mellan HSA-id och individ arkiveras om informationen tas bort från HSA. Periodicitet, arkiveringstid och procedurer för arkivering ska dokumenteras i HPTA. Vid byte av personidentitet får ej HSA-id ändras Krav på tillgänglighet Målsättningen är att HSA är tillgängligt dygnet runt under årets alla dagar Krav på spårbarhet Förändringar i HSA ska loggas av ansluten organisation. Loggning ska ske på ett sådant sätt att all förändring av informationsinnehåll i HSA kan spåras. Loggfiler ska innehålla information om vilken förändring som gjorts, om användaren/systemet som gjorde förändringen och tidpunkten för förändringen. Loggningen ska ske på ett sådant sätt att ansvarig administratör kan identifieras. Loggfiler ska sparas i minst 3 år och kunna uppvisas vid revision. HPTA ska innehålla en beskrivning av hur loggning sker Krav på sekretess Information om person-id och foto på person ska endast kunna registreras och visas för behöriga administratörer. Skyddade personuppgifter ska vara dolda i HSA och endast hanteras av ett fåtal utsedda administratörer. Personer med skyddade personuppgifter ska informeras om hur personuppgifterna hanteras och ska kunna välja om uppgifterna ska göras synliga. Organisationens rutiner för hantering av skyddade personuppgifter ska beskrivas i HPTA. Av beskrivningen ska det framgå hur personuppgifter döljs i samband med att en person får skyddade personuppgifter och hur uppgifterna synliggörs när personen inte längre har skyddade personuppgifter. All kommunikation mot HSA och anslutna system ska vara krypterad Kontinuitetsplanering Ansluten organisation/brukarorganisation ansvarar för egen kontinuitetsplanering i händelse av störningar i HSA. Organisationens kontinuitetsplan för HSA bör dokumenteras av ansluten organisation och brukarorganisation. Sid 14/16

15 4.7. Säkerhetskopiering Säkerhetskopiering av information i HSA ska ske regelbundet, minst en gång per dygn om förändring av informationsinnehåll gjorts. Periodicitet och procedurer för säkerhetskopiering, inklusive verifiering av innehåll i säkerhetskopia, ska dokumenteras i HPTA. Säkerhetskopior ska förvaras avskilt från HSA-anslutet system. För vägledning kring säkerhetskopiering se [7] och [8] Fysisk säkerhet Tillträde till utrymme med system som uppdaterar HSA ska vara begränsat till personal med särskild behörighet. Detaljerad beskrivning av behörighetsregler och procedurer för tillträde ska dokumenteras. För vägledning kring fysisk säkerhet se [7] och [8] Styrning av åtkomst Åtkomst av information i HSA ska föregås av autentisering direkt av individ eller indirekt via annat system. För vägledning kring styrning av åtkomst se [7] och [8] Styrning av åtkomst för HSA-administratörer Detaljerad beskrivning av procedurer för behörighetshantering för administratörer ska dokumenteras och redovisas i HPTA. Administratörer ska identifiera sig med stark autentisering. Metod för stark autentisering bör vara SITHS-certifikat. Om annan metod används ska denna beskrivas i HPTA Styrning av åtkomst för brukarorganisation Brukarorganisationen ansvarar för att följa gällande riktlinjer för behörighetstilldelning vid användning av HSA. Tilldelad behörighet får ej delas vidare till annan part. Sid 15/16

16 Refererade dokument [1] HSA-policy version 3.4 [2] RIV Informationsspecifikation HSA Struktur och Innehåll [3] Mall för HSA-policytillämpning för ansluten organisation, HPTA-mall [4] Mall för HSA-policytillämpning för brukarorganisation, HPTB-mall [5] Riktlinjer för HSA testmiljöer [6] HSA Begrepp och definitioner [7] Basnivå för informationssäkerhet, BITS. (MSB) KBM 2006:1 utgåva 3 [8] Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet (SS-ISO/IEC 27002:2005) Förkortningar BITS HPTA HPTB MSB PuL Basnivå för informationssäkerhet HSA-policytillämpning för ansluten organisation HSA-policytillämpning för brukarorganisation Myndigheten för samhällsberedskap Personuppgiftslagen Sid 16/16

HSA Policytillämpning Sjukvårdsrådgivningen SVR AB. HSA Policytillämpning för Landstinget Gävleborg Version 1.2 2010-01-29 (dnr H900:LS 821/09)

HSA Policytillämpning Sjukvårdsrådgivningen SVR AB. HSA Policytillämpning för Landstinget Gävleborg Version 1.2 2010-01-29 (dnr H900:LS 821/09) Sjukvårdsrådgivningen SVR AB HSA Policytillämpning för Landstinget Gävleborg Version 1.2 2010-01-29 (dnr H900:LS 821/09) 2(23) Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande

Läs mer

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen HPTA version 0.9 Bilaga 1 Administrering i HSA-katalogen Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Roller och ansvar... 2 3. Verifiera korrekthet i HSA-katalogens innehåll... 3 4. Rolladministrering... 4 5. Registrering/redigering/hantering

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1 Schemaändring version 4.2 Information om schemaändringar 1.1 Innehållsförteckning Införande av HSA-schemaversion 4.2... 3 Preliminär process för införande... 3 Beskrivning av förändringar i version 4.2...

Läs mer

Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS

Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS 28 januari 2015 Henrika Littorin henrika.littorin@inera.se Tjänsterna i sitt sammanhang HSA SITHS 3 SITHS-kort Uppfyller kraven

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

Revisionsrapport SITHS och HSA 2011. Version 1.0 2011-09-23

Revisionsrapport SITHS och HSA 2011. Version 1.0 2011-09-23 Revisionsrapport SITHS och HSA 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 3 Bakgrund... 3 4 Genomförande... 4 5 Revisionsresultat... 5 5.1 Revisionsfrågor och övrigt underlag... 5

Läs mer

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Riktlinjer avseende Informationssäkerheten Sida 1 Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Informationssäkerhet är en del i kommunernas lednings- och kvalitetsprocess

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generellt... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Berörda dokument... 3 1.3. Sjunet Informationssäkerhet... 3 1.4. Avgränsning...

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 IT-säkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 1 Det moderna samhället är starkt beroende av att elförsörjning, telekommunikationer och IT-system fungerar. Om dessa påverkas kan svåra störningar

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-24, KF 29 Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd:

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30 HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter Scenariobeskrivning, version 2.0, Innehåll Inledning... 3 Information som ska sparas vid arkivering... 3 Scenario 1: En vårdenhet stängs... 4 Scenario

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet .. - T C Q o,.. e Policy för informationssäkerhet Landstingsdirektörens stab augusti 2015 CJiflt LANDSTINGET BLEKINGE Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande...

Läs mer

Revisionsrapport SITHS och HSA 2014. Version 1.0 2014-09-29

Revisionsrapport SITHS och HSA 2014. Version 1.0 2014-09-29 Revisionsrapport SITHS och HSA 214 Version 1. 214-9-29 Revisionsrapport SITHS och HSA 214 Avidentifierad Version 1. 214-9-29 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Bakgrund... 3 4. Genomförande...

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Bilaga 3c Informationssäkerhet

Bilaga 3c Informationssäkerhet SID 1 (9) Bilaga 3c Informationssäkerhet Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Ansvarsförbindelse etjänstekort

Ansvarsförbindelse etjänstekort Ansvarsförbindelse etjänstekort Ansvarsförbindelse avseende användning, utgivning och administration av etjänstekort för verksamhet: [Verksamhet som ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation

Läs mer

Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling ISSN 1654-0832 Utgivare: Lena Jönsson, Verva, Box 214, 101 24 Stockholm

Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling ISSN 1654-0832 Utgivare: Lena Jönsson, Verva, Box 214, 101 24 Stockholm Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling ISSN 1654-0832 Utgivare: Lena Jönsson, Verva, Box 214, 101 24 Stockholm Vervas allmänna råd till föreskrift om statliga myndigheters arbete med säkert

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group

IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group IT-revision Martin Malm CISA CISSP Verksamhetschef IT Governance Transcendent Group www.transcendentgroup.com Målsättning Öka förståelsen för nyttan med IT-revision Vad innebär intern IT-revision? Jmf

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Riktlinjer och regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet (utan bilagor)

Riktlinjer och regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet (utan bilagor) Riktlinjer och regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet (utan bilagor) Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Version 2.0 Gäller från och med Revisionshistorik Versionsnummer Datum

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Välkommen till enkäten!

Välkommen till enkäten! Sida 1 av 12 Välkommen till enkäten! Enkäten går ut till samtliga statliga myndigheter, oavsett storlek. För att få ett så kvalitativt resultat av uppföljningen som möjligt är varje myndighets svar av

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad:

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: I N T E R N T Säkerhetskrav på extern part För enskild individs direktåtkomst till Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn: Säkerhetskrav på extern part

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

VÅRDENHET För hantering av fullmakter mot vård och omsorg

VÅRDENHET För hantering av fullmakter mot vård och omsorg VÅRDENHET För hantering av fullmakter mot vård och omsorg 1 (3) Vid undertecknande av denna blankett ger verksamhetsansvarig härmed anställda på nedanstående vårdenhet rätt att nyttja fullmakter utställda

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

2012-12-12 Dnr 074-11-19

2012-12-12 Dnr 074-11-19 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Regler för informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet är beslutade av enhetschefen för i enlighet med Högskolans säkerhetspolicy (dnr 288-11-101)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

INSTRUKTION. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

INSTRUKTION. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Skyddade personuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden

Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden Allmänna villkor för infrastrukturen Mina meddelanden Bilaga 1 Krav på säkerhet för brevlådeoperatörer version 1.2 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Revidering av riktlinjer för Informationssäkerhet vid Högskolan i Skövde

Revidering av riktlinjer för Informationssäkerhet vid Högskolan i Skövde Högskoledirektör Beslut 2015-03-01 Dnr Revidering av riktlinjer för Informationssäkerhet vid Högskolan i Skövde Härmed fastställs reviderad version av informationssäkerhetspolicyn vid Högskolan i Skövde.

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet ii Socia Istyrelsen DRegion SydvästiSek4 Mikael Ramböl mikaetrarnbol@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-06-15 Dnr 9.1-7139/2011 1(5) SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektör Jan Eriksson Bruna

Läs mer

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet.

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet. 2012-08-27 Sidan 1 av 6 IT-säkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Diarie nummer Fastställd av IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/ processägare

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Plan för informationssäkerhet vid Högskolan Dalarna 2015

Plan för informationssäkerhet vid Högskolan Dalarna 2015 Plan för informationssäkerhet vid Högskolan Dalarna 2015 Beslut: 2015-05-04 Reviderad: Dnr: DUC 2015/769/10 Ersätter: Relaterade dokument: Policy för informationssäkerhet Ansvarig: Förvaltningschef Innehållsförteckning

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se SITHS 2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se 1 Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning

Läs mer

IT-SÄKERHETSPOLICY. Stadskontoret. 1 Inledning... 1. 1.1 Definition... 2. 1.2 Omfattning... 2. 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2

IT-SÄKERHETSPOLICY. Stadskontoret. 1 Inledning... 1. 1.1 Definition... 2. 1.2 Omfattning... 2. 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2 IT-SÄKERHETSPOLICY 1 Inledning... 1 1.1 Definition... 2 1.2 Omfattning... 2 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2 3 Ledning och ansvar för IT-säkerheten... 3 4 Lagar och andra regelverk... 4 5 IT-säkerhetsarbetet...

Läs mer

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Identifieringstjänst SITHS Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1. Objektbeskrivning... 3 2. Uppdrag och period...

Läs mer

Bilaga 3c Informationssäkerhet

Bilaga 3c Informationssäkerhet SID 1 (5) Bilaga 3c Informationssäkerhet Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan 2

Läs mer