Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1"

Transkript

1 Administrativa uppdrag Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1

2 Innehållsförteckning 1. Om detta dokument och vidare behandling Definitioner Bakgrund Utgångspunkter vid vidareutvecklingen av behörighetsmodellen Modellen Domäner Struktur för domäner Struktur för domänområden Förvaltning av domäner Administrativa uppdrag Struktur för administrativa uppdrag Uppdrag som medlem i ett uppdrag Förvaltning av administrativa uppdrag Administrativa uppdrag i en biljett Exempel Hämta uppgifter om asylsökande från Migrationsverket Revisionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 HSA Förvaltningsgrupp Första fastställda versionen 1.1 HSA Förvaltning Information om Säkerhetstjänster borttagen. Exemplet kring spärr- och logghantering är borttagen. Migrationsverkets användningsfall är uppdaterat. Sid 1/17

3 1. Om detta dokument och vidare behandling Detta dokument är framtaget av HSA Förvaltning baserat på: 1. Resultatet av två genomförda workshopar kring administrativa behörigheter. Vid dessa workshopar deltog en arbetsgrupp bestående av Ulf Palmgren från CeHis/SKL, Richard Lindblad från Region Skåne (endast workshop 1), Patrik Munter från Stockholms läns landsting (endast workshop 1), Dennis Larsson från 1177.se (endast workshop 1), Per Mützell från Säkerhetstjänster, Johan Zenk från Landstinget i Östergötland samt Ulrika Nilsson (endast workshop 1) och Henrika Littorin från HSA. 2. Bearbetning av modellen, Johan Zenk och Ulrika Nilsson. 3. Vidare arbete i en arbetsgrupp bestående av Rune Gunnarsson från Region Skåne, Susanne Danielsson från Landstinget i Kalmar län, Anders Dahl från Örebro läns landsting, Anne-Berit Fredriksson från Västra Götalandsregionen, Annika Asp, TNC, Johan Zenk, Landstinget i Östergötland, och Ulrika Nilsson från HSA. Sid 2/17

4 2. Definitioner Begrepp administrativt uppdrag domän domänansvarig domänområde medarbetaruppdrag uppdragsansvarig vårduppdrag Definition medarbetaruppdrag som används för att styra behörigheter av administrativ karaktär och som inte omfattas av PDL behörighetsområde med egna regler för behörigheter Domän kan vara ett enskilt system, en tjänst eller ett regelverk. person som ansvarar för en viss domäns egenskaper, egenskapsgrupper och regler för behörigheter del av domän som beskriver till exempel en speciell rättighet eller roll inom domänen objektklass i HSA med en uppsättning fördefinierade egenskaper (ändamål och rättigheter) som när det kopplas till en medarbetare anger i vilken utsträckning och inom vilken giltighetstid denne har behörighet att hantera information inom en enhet Det finns två typer av medarbetaruppdrag: administrativt uppdrag och vårduppdrag. Uppdragstypen styr vilka egenskaper medarbetaruppdraget kan bestå av. ansvarig person för beslut om tilldelning och borttag av det administrativa uppdraget medarbetaruppdrag som används för att styra behörigheter av vårdoch omsorgskaraktär och som omfattas av PDL Sid 3/17

5 3. Bakgrund Nuvarande behörighetsmodell för hälso- och sjukvården (se /hsa under Behörighetsmodell) som togs fram för att reglera åtkomst till patientinformation i enlighet med Patientdatalagen (PDL) publicerades i december Denna behörighetsmodell baserar sig på vårdgivare och vårdenheter enligt definition från utredningen Patientdatalagen i praktiken och bygger på att vårdpersonal efter individuell behovs- och riskprövning samt beslut av ansvarig verksamhetschef tilldelas uppdragsberoende egenskaper i form av ett medarbetaruppdrag, egenskaperna ger i sin tur åtkomst till vårdinformation. Åtkomst kan också vara beroende av andra egenskaper, till exempel personliga egenskaper (exempelvis att personen tillhör en legitimerad yrkesgrupp). Registrering av vårdgivare, vårdenheter, medarbetaruppdrag och andra egenskaper sker i HSA. Själva utvärderingen av behörigheten sker i en regelmotor som värderar användarens och uppdragets egenskaper mot en förutbestämd uppsättning regler och medger eller inte medger åtkomst till olika informationsresurser. Fig. Regelutvärdering (vårduppdrag) bedömer åtkomst genom kontroll av personens, uppdragets och informationens egenskaper Behörighetsmodellen är systemoberoende så till vida att man styr behörighet på informationstyp och inte på enskilda system/funktioner. Samma egenskaper i HSA ska ge tillgång till samma informationsmängd oavsett vilket system/vilken funktion som används. Det som dock är den största avvikelsen från traditionell behörighetsstyrning är att det är ansvarig verksamhetschef som beslutar om vilken informationsmängd en person som har uppdrag åt verksamheten ska få tillgång till, inte den enhet som har producerat informationen eller den som förvaltar systemet. Detta fungerar av två skäl dels att vårdgivare har ingått en överenskommelse om sammanhållen journalföring och dels att grunden för åtkomsten är reglerad i lagen. Behörighetsmodellen är idag etablerad och används för åtkomst till vårdinformation i ett antal nationella tjänster, t.ex. Pascal och NPÖ (Nationell Patientöversikt). Men det finns även ett behov av att, via egenskaper i HSA, styra åtkomst till information och funktioner som inte är Sid 4/17

6 vårdrelaterade och av den anledningen har behörighetsmodellen utökats så att den även omfattar s.k. administrativa uppdrag. Exempel på sådana administrativa uppdrag är olika redaktionella uppdrag inom 1177.se, personaladministration eller åtkomst till uppgifter från Migrationsverket om asylsökande som ska hälsoundersökas. Att direkt återanvända nuvarande behörighetsmodell för dessa syften är inte möjligt på grund av att: behörigheter behöver kunna ges för andra enheter än vårdenheter variationen i informationsmängder, ändamål och organisationsomfång är mycket stor det är olika chefer som tilldelar rättigheter till olika informationsmängder för samma enhet/organisation det finns inte något lagrum som beivrar överträdelser, t.ex. om en obehörig person skriver en medicinsk rådgivningstext Ett mål med skapandet av administrativa uppdrag är också att komma ifrån, eller åtminstone kraftigt minska, användningen av systemroller på personer (hsasystemrole). Denna användning har ökat och ger svåröverskådliga behörigheter som är svåra att administrera korrekt över tid och som saknar möjlighet att begränsa organisationsomfånget. Sid 5/17

7 4. Utgångspunkter vid vidareutvecklingen av behörighetsmodellen I den första versionen av behörighetsmodellen styrdes mycket av Patientdatalagen, som var själva grunden för behörigheterna. För påbyggnaden med administrativa uppdrag finns, på gott och ont, inget sådant övergripande regelverk, vilket leder till några förändringar. För att hantera detta har vi haft följande utgångspunkter: Hanteringen av administrativa uppdrag ska vara så lik nuvarande vårduppdrag som möjligt Dels för att förenkla för katalogadministratörerna och de som satt sig in i den första versionen och dels för att i möjligaste mån kunna återanvända redan framtagna gränssnitt på nationell och lokal nivå. Organisatoriskt omfång beskrivs i uppdraget I den nuvarande hanteringen av vårduppdrag är vårdenheten som medarbetaruppdragsobjektet är placerad under en utgångspunkt för det organisatoriska omfånget, men organisatoriskt omfång kan även väljas till vårdgivare eller sammanhållen journalföring. För administrativa uppdragen gäller, i normalfallet, att det organisatoriska omfånget (om det används) gäller från den startpunkt (=enhet) som anges i uppdraget och nedåt i HSA-hierarkin. Men möjlighet finns också att i uppdraget ange exakt de enheters HSAid:n som uppdraget ska gälla för. Ett administrativt uppdrag kan bara gälla inom det egna o:et. Fig. Administrativt uppdrag som pekar ut uppdragets organisatoriska omfång i HSA genom att peka ut ett helt delträd samt genom att ange en unik enhet Sid 6/17

8 Ändamål (syfte) ska inte anges för administrativa uppdrag Att ange ändamål för vårduppdrag är ett krav från PDL. Lagen styr också vilka ändamål som får finnas. Något sådant behov finns inte för administrativa uppdrag, och det är också svårt att hantera den mångfacetterade floran av ändamål. Uppdragsansvarig kan anges i uppdraget och hämtas inte från enheten I och med att den tydliga kopplingen till ansvarsområde, som finns i fallet Vårdenhet, saknas för administrativa uppdrag kan man vid behov ange uppdragsansvarig direkt i det administrativa uppdraget. Uppdrag kan kopplas till uppdrag Ett kraftfullt sätt att hantera distribuerad administration är att använda andra uppdrag som listor på personer. Genom att koppla ett annat uppdrag som ett underuppdrag kan medlemmarna i underuppdraget ges huvuduppdragets rättigheter. PDL tillåter inte den otydlighet i ansvaret som koppling uppdrag till uppdrag innebär men för administrativa uppdrag är detta möjligt att använda. De uppdrag som ska kopplas kan vara placerade var som helst inom HSA. Egenskaperna för administrativa uppdrag styrs utifrån respektive domän För vårduppdragen styrs vilka egenskaper som kan finnas i uppdraget från den informationsmodell som togs fram i PDLiP. För administrativa uppdrag styrs vilka egenskaper som ska finnas från den/de domäner (se nedan) som uppdraget ska gälla för. Alla administrativa uppdrag är aktiva samtidigt För vårduppdrag sätter lagstiftningen stopp för att ha flera vårduppdrag aktiva samtidigt. Men för administrativa uppdrag så anser vi att fördelarna med att slippa byta uppdrag mellan arbetsuppgifterna överväger och därför är alla de uppdrag man har aktiva samtidigt. Det betyder alltså att man aldrig behöver välja några administrativa uppdrag. En användare kan ha bara administrativa uppdrag Administrativa uppdrag kan finnas parallellt med vårduppdrag men ingen av dem kräver att den andra typen finns. En användare kan alltså ha ett eller flera administrativa uppdrag utan att ha ett vårduppdrag och vice versa. Sid 7/17

9 Administrativa uppdrag version 1.1 HSA Förvaltning Senast ändrad 5. Modellen För att möta önskemål om att den nationella behörighetsmodellen också ska stödja mer traditionell behörighetshantering, det vill säga en modell där behörigheterna är systemunika, utvecklas den med ett andra ben. Det är inte bara system som kan ha krav på en anpassad, unik behörighetsstruktur. Som ett generellt uttryck har ordet domän valts för att beteckna det område inom vilket behörigheten gäller. En domän kan alltså vara ett enskilt system men också en tjänst eller ett regelverk. Det som beskrivs i den första versionen av behörighetsmodellen kan sägas vara domänen PDL, men eftersom vårduppdrag utgör grunden för behörighetsmodellen har den delen inte förändrats. Fortfarande är avsikten att behörigheterna ska grundas på de egenskaper som användaren har. Användarens egenskaper utgör också fortfarande en sammanslagning av de egenskaper som användaren har beroende på person, anställning, uppdrag och situation som beskrivs i nuvarande modell. Det finns inte några krav att använda egenskaper från alla ovanstående, modellen pekar bara på möjligheten. Inom de flesta administrativa domäner är det troligt att de uppdragsbaserade egenskaperna dominerar. Konceptet med regelutvärdering påverkas inte heller av förändringarna i modellen, det bygger fortfarande på en jämförelse mellan användarens egenskaper och egenskaperna i domänen. På grund av variationsbredden hos olika domäner kan ingen generalitet i regelutvärderingen skapas utan den ägs helt av respektive domän. Domänansvariga måste ta fram en beskrivning av vilka egenskaper som används i domänens regelmotor och vilka kombinationer som ger vilken behörighet inom domänen. Fig. Regelutvärdering (administrativa uppdrag) bedömer åtkomst genom kontroll av personens, uppdragets och domänens egenskaper Inera AB Box Sid 8/17

10 6. Domäner I modellen delas domäner in i domänområden för att hantera olika typer av rättigheter. Administrativa uppdrag bygger på att man väljer bland domänområdena för att ange de som är lämpliga för att uppdraget ska ge rätt behörighet. Domäner lagras i en särskild gren i HSA Tjänsteträd. Varje domän har en ansvarig person som förvaltar domänen och dess egenskaper. I och med lagringen blir domänen tillgänglig, via de lokala HSA-administratörernas administrativa gränssnitt, och domänområden kan inlemmas i ett administrativt uppdrag. Domänträdet stödjer inte skapandet av behörighetsmodell för en domän. Denna måste vara helt klar innan registreringen i HSA påbörjas. När en domän börjat användas måste förändringar i behörighetsstrukturen annonseras i god tid så att alla lokala administratörer hinner justera uppdragen. I bilden nedan visas hur domäner byggs upp genom domänobjekt och domänområdesobjekt. Domännod Domännod Domäner Domän A Domän B Domänområde n Domänområde A1 Domänområde A2 Domänområde B1 Fig. Schematisk bild över uppbyggnaden av domäner 6.1. Struktur för domäner Följande gäller för lagring och registrering av domäner: Varje domän har en gren i domänträdet där domänspecifika egenskaper lagras En ny nod i dc=services utgör startpunkten för domänträdet (dc=domains) Varje domän ska ha en utpekad domänansvarig En domän ska ha följande domänegenskaper, dessa lagras i ett domänobjekt (hsadomain): Egenskap Attribut Användning Kommentar namn cn Hämtas till förvalslistan för domäner som visas för HSAadministratören. Unikt Obligatoriskt Sid 9/17

11 Egenskap Attribut Användning Kommentar HSA-id hsaidentity Unik Obligatoriskt domänkod hsadomaincode Ett unikt prefix som ska inleda alla koder inom domänen för att göra dem globalt unika. Prefixet tilldelas genom HSA Förvaltning. beskrivning description Domänens fullständiga namn, kort beskrivning av vilka personer som kan vara aktuella för rättigheter samt kontaktuppgifter för önskemål om förändringar i värdemängder. Texten är till stöd för en HSA-administratör som ska välja rätt domän vid administration av uppdrag. Ska kunna visas i administrationsgränssnitten. domänansvarig hsadomainresponsible Information om ansvarig organisation och person samt dennes roll/funktion, t.ex. tjänsteansvarig eller förvaltare. Unik Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk, fritext 6.2. Struktur för domänområden Under domänen skapas domänområden (hsadomainarea), som innehåller följande domänområdesegenskaper: Egenskap Attribut Användning Kommentar namn cn Hämtas till förvalslistan för domänområden som visas för HSA-administratören. Unikt inom domänen Obligatoriskt HSA-id hsaidentity Obligatoriskt domänområdeskod hsadomainareacode Den kod som domänens regelmotor ska känna igen och utvärdera. Obligatorisk Unik kod, inleds med domänkoden beskrivning description Kort beskrivning av domänområdet. Huvudsyftet är att hjälpa HSAadministratören att välja rätt domänområde vid administration av uppdrag. Obligatorisk domänområdesbegränsning hsadomainareaallowed En möjlighet för domänansvarig att begränsa vilka organisationer som kan knyta domänområdet till ett uppdrag genom att ange HSA-id för organisationen. Endast uppdrag som ligger under den organisation som domänansvarig angivit här kan innehålla domänområdet. Frivilligt Flervärt Kan bara innehålla HSAid. Sid 10/17

12 Egenskap Attribut Användning Kommentar Begränsningen kan endast göras till organisation (=objekt av typen organization) och uppdrag som ska innehålla domänområdet måste ligga direkt under organisationen Förvaltning av domäner Domänen skapas av HSA Förvaltning som lägger till information om domänansvarig och tilldelar behörigheter utifrån beställningen. Endast tjänster som använder HSA som källa för behörigheter och har någon form av överenskommelse med HSA Förvaltning kan få en domän i domänträdet. Därefter skapar domänansvarig underliggande nivåer samt förser dessa med egenskaper. Domänen måste ha en plan för hur man tar emot och behandlar önskemål om förändringar, hur beslut om förändringar fattas, vem som kan ta beslut om förändringar samt hur förändringar kommuniceras till berörda. Varje domänansvarig har ansvar för att förmedla sin behörighetsmodell till användarna. Varje domänansvarig måste leverera en beskrivning av domänens behörighetsmodell enligt en mall utformad av HSA Förvaltning. Domänansvarig ansvarar för att kommunicera eventuella förändringar till HSA Förvaltning. Domäner som ej längre ska användas raderas av HSA Förvaltning. Domänansvarig ansvarar för eventuellt behov av arkivering. Sid 11/17

13 7. Administrativa uppdrag Som beskrivet ovan liknar hanteringen av administrativa uppdrag mycket hanteringen av vårduppdrag Struktur för administrativa uppdrag Följande gäller för lagring och registrering av administrativa uppdrag: En ny typ av medarbetaruppdrag (hsaadmincommission) skapas för de administrativa uppdragen Administrativa uppdrag får skapas under alla enheter (organization- eller organizationalunit-objekt) såvida inte någon domänområdesbegränsning finns Administrativa uppdrag innehåller huvudsakligen följande information: Egenskap Attribut Användning Kommentar namn cn Uppdragets namn. Obligatoriskt HSA-id hsaidentity Obligatoriskt beskrivning description Beskrivning av uppdraget. Frivilligt uppdragsansvarig organisation uppdragsansvarig person uppdragets domänområden uppdragets medlemmar, personer uppdragets medlemmar, andra uppdrag uppdragets organisationsomfång hsaadmincommissionresponsibleorganization hsaadmincommissionresponsibleperson hsadomainareacode hsaadmincommissionmemberp hsaadmincommissionmemberc hsaadmincommissionsector HSA-id för den organisation som ansvarar för uppdraget. Organisation som pekas ut måste ha organisationsnummer angivet. HSA-id för den person som ansvarar för uppdraget. De domänområdeskoder som kopplas till uppdraget. HSA-id för de personer som har uppdraget samt eventuellt start- och slutdatum. HSA-id för ett annat administrativt uppdrag vars medlemmar har detta uppdrag samt eventuellt start- och slutdatum. Uppdraget gäller för den/de enheter (HSA-id:n) som anges. Om en flagga anges för att enheten är en hierarkisk startpunkt så gäller uppdraget från denna enhet och nedåt. Frivilligt Frivilligt Frivilligt Flervärt Frivilligt Flervärt Frivilligt Flervärt Frivilligt Flervärt Sid 12/17

14 Uppdrag som medlem i ett uppdrag Möjligheten att ange ett administrativt uppdrag som medlem i ett annat administrativt uppdrag används i de fall då en uppdragsadministratör vill ge rättigheter till en grupp inom ett annat område men inte själv vill administrera gruppens medlemmar. Regelverket ser ut så här: Huvuduppdrag = uppdrag som innehåller domänområdena (rättigheterna) Underuppdrag = uppdrag som kopplas som medlem till Huvuduppdraget, används i det här sammanhanget bara som lista på personer. Underuppdraget kan ha egna domänområden men dessa har ingen betydelse i detta sammanhang. Administratören för Huvuduppdraget är den som kan koppla ihop och koppla isär uppdragen. Hopkopplingen förutsätter en överenskommelse mellan ansvarig för Huvuduppdraget och Underuppdraget men ansvaret för Huvuduppdraget gentemot domänansvarig förblir oförändrat. Kopplingen gäller bara en nivå. Se exemplet nedan: Uppdrag B är medlem i Uppdrag A och Uppdrag C är i sin tur är medlem i Uppdrag B. Men medlemmarna i Uppdrag C får inte domänområdena från Uppdrag A UPPDRAG A Personmedlem - Olle - Börje Gruppmedlem - Uppdrag B Domänområden - MV_1 UPPDRAG B Personmedlem - Frans - Gjördis Gruppmedlem - Uppdrag C Domänområden - HG_1 UPPDRAG C Personmedlem - Arvid - Eva Domänområden - FF_3 RESULTAT Medlem har Domänområden Olle MV_1 Börje MV_1 Frans HG_1 MV_1 Gjördis HG_1 MV_1 Arvid FF_3 HG_1 Eva FF_3 HG_1 Fig. Exempel på uppdrag som innehåller medlemmar från andra uppdrag 7.2. Förvaltning av administrativa uppdrag Varje organisation ansvarar för sin information i HSA, vilket även innefattar administrativa uppdrag. Det innebär ansvar för vilka personer som är kopplade till uppdragen under vilken tid samt vilka rättigheter som medarbetaruppdraget innehåller. Sid 13/17

15 8. Administrativa uppdrag i en biljett De egenskaper som en användare har vid ett visst tillfälle kan förpackas av en idp (identity provider) till en eller flera biljetter. Hur biljetten utformas är inte en fråga som behandlas här men ett viktigt påpekande är att eftersom alla administrativa uppdrag är aktiva samtidigt men kan ha olika organisationsomfång måste man i en biljett kunna förmedla vilket organisationsomfång som gäller för varje aktuellt domänområde. Sid 14/17

16 9. Exempel 9.1. Hämta uppgifter om asylsökande från Migrationsverket Migrationsverket förser idag landsting med uppgifter om vilka nytillkomna asylsökande som ska genomgå hälsoundersökning. Landstingen rapporterar sedan tillbaka vilka som genomgått undersökningen och skickar in ersättningskrav till Migrationsverket. Migrationsverket har även kontakt med kommuner när det gäller asylsökande. Idag hanteras behörigheter för landstings- och kommunanställda av Migrationsverket, vilket innebär administrativa och säkerhetsmässiga svårigheter. Genom att för detta ändamål använda administrativa uppdrag skulle man kunna komma tillrätta med problematiken. En domän för Vård av asylsökande skulle kunna skapas med fyra domänområden, se exempelbilder nedan. Domän Vård av asylsökande Namn: HSA- id: Domänkod: Beskrivning: Domänansvarig:, Domänområden Vård av asylsökande SE DO12345 MV_ Denna domän hanterar den kommunikation kring nya asylsökande som Migrationsverket har med landsting och kommuner. Frågor om domänen ställs till Migrationsverkets systemförvaltnings- enheten. Förvaltningsledare Börje Exempel Domän Vård av asylsökande Lista asylsökande Rapportera hälsounder- sökning Begära ersättning Se begärda ersättningar Fig. Den fiktiva domänen Vård av asylsökande Sid 15/17

17 Domän Vård av asylsökande Domän Vård av asylsökande Domänobj ekt Domänområden Lista asylsökande Begära ersättning Namn: HSA- id: Domänområdeskod Beskrivning Domänområdesbegränsning Lista asylsökande SE DO12347 MV_ListAsyl Ger rätt att hämta en lista över de asylsökande som ska genomgå hälsoundersökning. Denna behörighet kan bara tilldelas användare inom landsting. SE AAAA SE AAAA SE AAAA Namn: HSA- id: Domänområdeskod Beskrivning Domänområdesbegränsning Begära ersättning SE DO12346 MV_ErsattKrav Ger rätt att skicka in ersättningsbegäran för vård av asylsökande. Denna behörighet kan bara tilldelas användare inom landsting och kommun. SE AAAA SE AAAA Fig. Två domänområden för den fiktiva domänen Vård av asylsökande Sid 16/17

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter MAS 2013 10.3. Informationssäkerhet. Rutiner och Riktlinjer Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter Inledning Den nya regleringen ger ökade möjligheter för åtkomst till patientdata inom

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Guide - intranät 2013 Sida 1 (18) 2013-08-01 Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Vårt intranät är ett gemensamt arbetsverktyg som används av samtliga förvaltningar. Alla medarbetare

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA

RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA 1(16) INNEHÅLL 1. Sammanfattning... 3 2. Uppdraget... 4 3. Inledning... 5 4. Exempel på

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28 Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2011-10- 28 Svar på remiss av kartläggning av utvecklingen kring avtal mellan cctld- operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden

Läs mer