HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg Förvaltningsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936. Förvaltningsberättelse"

Transkript

1

2 Förvaltningsberättelse för HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i centrala Göteborg med en småstadskänsla i form av egna grönytor och parkeringsplatser. Föreningen är ledande i användning av ny teknik, vilket märks bl.a. i eget datanät, datoriserad styrning av värme, vatten, ventilation och lås- och säkerhetsinstallationer. Föreningen bildades år 1936 och byggnaderna uppfördes åren och har moderniserats och renoverats år 1983 och för att passa nutidens krav från de boende och myndigheter. Renoveringar och moderniseringar har skett med viss försiktighet och beaktande av den ursprungliga arkitekturen. Ett mål är att förbättra trivseln och gemenskapen i föreningen. Föreningens fastigheter Byggnadsstilen är i 30-talets funktionalistiska anda och arkitekt är Erik Friberger. Erik Friberger var Länsarkitekt i Göteborg och en av Sveriges ledande funktionalister. Arkitektur var för Friberger moral, ett hus fick inte föreställa något det inte var. Föränderligheten är lika viktig som ändamålsenligheten. Friberger kämpade hela livet för att med arkitektens hjälpmedel skipa rättvisa i samhället. Föreningen består av tre fastigheter, se bilaga 2:1; Gibraltargatan 21A-E, 60 lägenheter och tre kommersiella lokaler. Eklandagatan 67A-D, 48 lägenheter. Lindströmsgatan 3A-D, 48 lägenheter. För olika typer av lägenheter se bilaga 3:2. Varje byggnad består av fyra våningar med källare, vind och en längsgående takterrass. Konstruktionen av betong har extra tilläggsisolering av frigolit och en extrafasad i lättbetong. ROTrenoveringen år 1983 innebar i korthet att avlopp till lägenheter, vattenledningsrör, elkablar och allmän belysning, fönster, portdörrar, fasad, kök och badrum i lägenheter byttes ut. År 1994 togs de gamla balkongerna från 30-talet bort och nya göts. Trapphusen målades om. År 1996 lades ny takpapp med gummiegenskaper och fönster målades år , vilket sker med 7-9 års mellanrum. Åren har nyläggning av dränering skett runt byggnaderna. I samband med detta uppfördes två nya cykelplatser för att möta medlemmarnas behov av cykelparkeringar. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

3 I samband med ombyggnad av nedfartsramp och nyläggning av dränering år 1999 omasfalterades de 25 parkeringsplatserna och antalet utökades till 28 st. År 1999 installerades ett data-/tele-/signalnät. Medlemmarna kan hyra fasta Internet-abonnemang och abonnera på fast telefoni från annan operatör än Telia via föreningens telenät. Signalnätet används för att styra värme, ventilation, tvättstugor och trappljus samt för insamling av data för kall- och varmvattenförbrukning och värmeförbrukning. Signalnätet används även för att mäta inomhustemperatur i vissa referenslägenheter och därigenom styra värmen via en dator. Ventilation styrs för samtliga lägenheter, bl.a. genom att forcera ventilationen till maximal genomströmning när spjället i ventilationskåpan ovan spisen används. Larmsignaler för dräneringspumpar och fläktar hanteras likaledes i detta system. I husen Eklandagatan och Lindströmsgatan skedde år ombyggnation av soprum och nedfartsramper till soprum/källaringång för att kunna bibehålla sopnedkasten för restavfall och samtidigt installera ett nytt sopnedkast i varje entré för biologiskt/-komposterbart avfall. Huset Gibraltarg. byggdes om åren för sortering med restavfall i de sedan tidigare existerande sopnedkasten och i entréerna Gibraltarg. 21A och E finns nedkast för komposterbart avfall. Fastigheterna var fullvärdesförsäkrade genom Länsförsäkringar år 2004 och är fullvärdesförsäkrade genom Länsförsäkringar år Underhåll, reparationer och investeringar Under året har följande periodiskt/planerat underhåll genomförts (se not 4): En av de största busk- och trädbeskärning i föreningens historia för att förbereda inför avloppsomläggning och restaurangombyggnad år 2005 samt att ge öppnade och ljusare grönytor för att försvåra inbrott och annan otäck verksamhet ( kr). Diverse mindre trädgårdsarbeten (4664 kr). Årlig avsättning till yttre fond görs via en underhållsplan för att täcka nödvändigt yttre underhåll med undantag för byte av fasad, fönster, allmänna elsystem, värmesystem samt vatten- och avloppssystem. I underhållsplanen ingår inte större ombyggnadsarbete som t.ex. ombyggnation för sopsystem. För dessa arbeten, när de kan komma att utföras, bedöms möjlighet finnas för föreningen att ta upp nya lån. Under år 2004 och 2005 slutförs investeringar: Omläggning av avlopp i huset Gibraltargatan och i samband med detta renovering (ventilation, el, avlopp, vatten, entrédörr och fönster) och utökning av restauranglokal (nytt soprum), totalt ca 2,2 miljoner kr i investeringsutgift. Sedan år 2002 har projektering skett för ca kr. Byggnationen utförs under år Projektets olika delar har avskrivningstider beroende på teknisk eller ekonomisk livslängd mellan 20, 30 och 53 år. Påbörjat arbete år 2002 som slutförs våren 2005 med renovering och prov av ny ventilation för torktumlare, extra värmefläkt i bokningsbart torkrum, kall- och varmvattenrördragning för tvättmaskiner samt två nya elcentraler med säkringar och jordfelsbrytare i varje tvättstuga, total investeringsutgift ca kr med en byggnadsavskrivning över 53 år med start år HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

4 Påbörjat arbete år 2002 med staket vid ramper för källar- och sopgångsnedfarter slutförs år 2005 med total investeringsutgift om ca kr. Utbyggnad av mottagning för TV-kanaler påbörjades sommaren 2004 och slutförs år 2005 med bättre kylning av utrustningen. Utbyte har skett av sju dataswitchar i föreningens datanät med investeringsutgiften kr. Två tvättmaskiner har bytts ut för investeringsutgiften kr. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 22 juni I stämman deltog 15 medlemmar. Antalet överlåtelser av bostadsrätter i föreningen under året var 26 st. Se bilaga 5:1 för antal överlåtelser åren 1986 till och med år Överlåtelsepriserna ökade under år 2004 och i skrivande stund maj 2005 ca kr för en tvårumslägenhet om kvm. Föreningen hade vid årets slut 165 medlemmar och därtill kommer HSB Göteborg som en medlem och föreningen består av 156 bostadsrätter och tre kommersiella lokaler. Andrahandsupplåtelserna är st vid varje tvärsnittstidpunkt. I maj 2005, är sjuttio proent av föreningens medlemmar under 36 år, se bilaga 5:2, och totalt är 65,5 procent män och 34,5 procent kvinnor. Förtroendevalda vid föreningsstämman 22 maj 2003 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Anders Bergström Vice ordförande Lena Hedenström Sekreterare Sven Christensson Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Fredrik Ahlqvist HSB representant & ledamot Kent-Olof Stigh Suppleant Mauritz Jeanson Suppleant Björn Ekelund Suppleant Jessica Ljung Anders Bergström, Lena Hedenström, Sven Christensson, Håkan Wignell och Fredrik Ahlqvist har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämman 22 juni Revisorer, utsedda av ordinarie föreningsstämman, har varit Roeland Costenoble med Torsten Axberg som suppleant. HSB:s Riksförbund har förordnat BoRevision AB med Teija Ruhanen som revisor. Valberedningen består av Torsten Axberg (sammankallande), Gunnar Kempe och Monica Kuhlin. Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Anders Bergström, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

5 Förtroendevalda vid föreningsstämman 22 juni 2004 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Anders Bergström Vice ordförande Lars Abrahamsson Sekreterare Sven Christensson Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Fredrik Ahlqvist Ledamot Jessica Ljung HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Sofia Jange Suppleant Martin Magnusson Suppleant Ida Nelson Suppleant Karina Svensson Sofia Jange avsade sig styrelseuppdraget 24 februari 2005 i samband med utträde ur föreningen vid överlåtelse av bostadsrätten, kort sagt hon flyttade från föreningen. Anders Bergström, Lars Abrahamsson, Sven Christensson, Håkan Wignell, Fredrik Ahlqvist och Jessica Ljung har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämman i juni Revisorer, utsedda av ordinarie föreningsstämman, har varit Torsten Axberg med Lena Max som suppleant. HSB:s Riksförbund har förordnat BoRevision AB med Teija Ruhanen som revisor. Valberedningen består av Torsten Axberg (sammankallande) och Monica Kuhlin. Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Anders Bergström, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. I tur att avgå är ordinarie ledamot med en mandatperiod om ett år Jessica Ljung samt ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år Sven Christensson och Fredrik Ahlqvist. Ordinarie ledamöter valda för två år med återstående ett år är Anders Bergström, Lars Abrahamsson och Håkan Wignell. Suppleanter med en mandatperiod om ett år är Sofia Jange, Martin Magnusson, Ida Nelson och Karina Svensson. Styrelserna har sedan tillträdet vid ordinarie stämman 22 juni 2004 och under år 2004 genomfört elva styrelsemöten. Under år 2005 har tretton styrelsemöten fram till och med juni månad 2005 genomförts. Bokningen av Gillestugan sköts av Andreas Gyllensten. Datorgruppen hjälper medlemmar, sköter in-/urkoppling av abonnenter och skickar ut dator/programtips till medlemmar anslutna till föreningens Internet-nätverk. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

6 Viktiga händelser under året Månadsavgifterna var oförändrade år 2004 och året gav ett överskott beroende på ökning av månadsavgifterna år 2003 samt fallande rörliga räntor för föreningens lån med rörlig ränta. Månadsavgifterna ökades år 2003 med tanke på bl.a. kommande underhållsåtgärder och nyinvesteringar som finansieras genom ökad kommande upplåning som ger ökade låneräntor samt ökande avskrivningar för byggnader. Stora ombyggnadsprojekt som restaurangombyggnad, avloppsomläggning och fönsterrenovering planerades att slutföras år 2003 och 2004 slutförs istället år 2005 och därmed börjar utgifterna att fördelas enligt linjär eller progressiv avskrivning för de olika projekten. Avskrivningarna och låneökningen med ökad låneränta som följd skedde alltså ej år 2004 och härav uppstår ett överskott. I mars 2004 delades del 1 i en TV-kanalsenkät ut till 111 slumpmässigt utvalda bostadsrätter av 135 möjliga (undantaget andrahandsupplåtna bostadsrätter och de som ej kan se på TV av hälsoskäl). Del 1 gav ett resultat med 8 st TV-kanaler som skall rangordnas i del 2 som delades ut till samtliga 136 bostadsrätter i april Resultatet från del 2 ger ett beslutsunderlag för styrelsen för framtida val av antal och typ av TV-kanaler som skall ingå i det gemensamma TV-kanalsutbudet som distribueras till samtliga 156 lägenheter. Förutbestämda TV-kanaler är SVT 1 och 2 samt TV 4 och övriga populära TV-kanaler i fallande rangordning enligt enkäten är TV 3, Kanal 5, ZTV, TV4+, Discovery, BBC World & BBC Prime, Eurosport, MTV och Viasat Sport. Föreningens träd och buskar har under årens lopp växt till sig och bildat något av en snårskog. För att råda bot på detta genomfördes i mars 2004 den största beskärning och fällning av träd och buskar någonsin inom alla grönytor i föreningen och med fokus mot grönytan bakom huset Gibraltargatan. Detta även med avsikt att bereda väg för avloppsomläggningen och restauranglokalsutökningen i detta hus vintern och våren Viktiga händelser efter årets slut Den 10 januari 2005 påbörjades arbetet med renovering och ombyggnad av restauranglokalen samt avloppsomläggning av stamavlopp under betonggolvet i byggnaden Gibraltargatan. Hösten 2005 sker en liknande avloppsomläggning i byggnaden Lindströmsgatan. I slutskedet av avloppsomläggningen för byggnaden Gibraltargatan visade det sig att det var lönsamt att byta ut värme- och varmvattenrör i en kulvert mellan värmecentralen i huset Eklandagata och huset Gibraltargatan och detta arbete utfördes i maj och juni Torkrum och tvättstuga i byggnaden Gibraltargatan renoverades i en större omfattning jämfört med ursprunglig plan med bl.a kakel på samtliga väggar i torkrummen. Betonggolvet i tvättstugan var i sämre skick jämfört med förväntningarna och vid urskärning av kanaler för nya avloppsrör i betonggolvet föll golvet samman och detta fordrade en omgjutning av hela golvet. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

7 Verksamhetsplan Värmestyrning togs i drift i januari år 2001 för samtliga lägenheter efter temperaturinformation från de sex översta gavellägenheterna (de är svalast). Temperaturinformation och förbrukningsstatistik kommer att lagras när en dator i december 2004 april 2005 tas i bruk. Förbrukningsstatistiken kommer att väsentligt underlätta och förbättra prognoser och budgetarbete för värme och vattenkostnader samt internredovisning av kostnadsfördelningar. Dessa skall ligga till grund för en ombalansering av värmesystemet hösten Låscylindrar slits, framförallt i portentréer, tvättstugor, soprum och i källardörrar på gavlarna i husen Gibraltargatan och Eklandagatan. Dessa cylindrar har en livslängd om ca två år. Ungefär en nyckel per år tappas bort av någon boende i något hus. Långt framskridna planer finns om att införa ett beröringsfritt låssystem i de tidigare nämnda dörrarna med en elektronisk kodnyckel. Slitaget kommer då sjunka till en låg nivå och borttappade kodnycklar kan spärras. Om så önskas kan ett sådant kodnyckelsystem kopplas samman med tvättstugebokning, torkrumsbokning, Gillestugebokning och annan bokning. Om utredningen leder till införande av ett sådant system kan det komma att ske augusti-september 2005 och till en uppskattad kostnad av ca kr. Fönstermålning ersätts med en fönsterrenovering hösten 2005 eller vinter/våren 2006 där målningen ersätts med aluminiumlister ovanpå de trädetaljer som är utsatta för sol och regn. Sådana lister kan ha en livslängd om år och fönstermålning undviks därmed. Intervallet för målningen av fönstrens trädetaljer är i annat fall 7-9 år. I samband med fönsterrenoveringen kommer en utökning att ske med fler tilluftsventiler i varje lägenhet. Samtidigt med fönsterrenoveringen kommer ventilationen att OVK-besiktigas för lägenheterna. Ett förslag finns för ombyggnad av portentréer Gibraltargatan och förslaget är under utredning Förväntad framtida utveckling Föreningsfrågor och löpande styrelsearbete Överlåtelserna har varit och är per år, ca procent av lägenheterna, se bilaga 5:1. Till detta kommer andrahandsupplåtelser per år. Totalt är mellan nyinflyttade i föreningen varje år. Varje in-/utflyttning ger ändringar i medlemsregister, porttablå samt namnbyte på lägenhetsdörr. Vidare kan ändringar ske för Internet-kopplingar, parkeringsplatser, cykelplatser och månadsavgiftsavisering. Utöver detta behöver nyinflyttade information om hur det är att bo i föreningen. Flera stora nyinvesteringsprojekt har genomförts, t.ex. data-/tele-/signalnät, ombyggnad restaurang, ombyggnad för sopsortering, ombyggnad tvättstugor, värme-/ventilationsstyrning samt lås- /säkerhetshantering. Förutom nyinvesteringsprojekt har underhållsprojekt utförts under de 10 senaste åren som trapphusmålning, ersättning och nygjutning av balkonger, takomläggning, dräneringsarbeten samt fönstermålning. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

8 Sedan år 1998 har styrelserna haft en inriktning mot att styrelsearbetet mer och mer skall innehålla styrelse- och arbetsmöten samt expeditioner. Sysslor som förr, med mer eller mindre framgång, utfördes inom styrelsen läggs ut på entreprenad. Med hänsyn till detta köps allt fler tjänster som ekonomisk administration, månadsavgiftsavisering och fastighetsservice. De köpta tjänsterna håller ibland en högre kvalitet jämfört med att de utförs inom styrelsen och styrelsen kan koncentrera sig på att hålla styrelsemöten och hålla samman denna snabbt föränderliga förening. Ekonomi Intentionen i lånepolitiken är att hälften av lånen skall löpa med rörlig ränta och den andra hälften löper med fast ränta. Bindningstiderna väljs så att de bundna lånen inte upphör samtidigt. Underhållet i föreningen skall ske med hjälp av en underhållsplan som genererar egna insamlade likvida medel till fonden för yttre underhåll. Vissa undantag görs för större underhållsrenoveringar, som lånefinansieras, såsom fasadrenovering, byte av avloppsstammar, värme och vattenledningsrör, fönster och elkablage. Lånebeloppet för det bundna lån som omsattes i maj 2005 ökades med 2,1 miljoner kr för att täcka utgifterna för renoveringen av föreningens restauranglokal och utgiften för avloppsomläggningen i huset Gibraltargatan. Tidigare underhållsprojekt med ombyggnad av Gibraltargatan 21A och 21E med ett utrymme för biologiskt/komposterbart sopkärl och renovering av tvättstugor, sker utanför underhållsplanen, och finansieras av likvida medel som egentligen tillhör fonden för yttre underhåll. Styrelsen har god överblick med hjälp av underhållsplanen över framtida underhåll och har med den vetskapen tillfälligt nyttjat möjligheten att använda likvida medel med resultatet att fonden för yttre underhåll är underfinansierad. Vid behov och vid lånomläggning sker utökning av lån för att fullt ut inneha likvida medel för finansiering av fonden för yttre underhåll. Månadsavgiften skall uppfattas innehålla kostnader som merparten av medlemmarna kan relatera till, t.ex. TV-kanalsutbudet omfattar de kanaler de flesta efterfrågar, inte några smala kanaler. Samma filosofi används när tvättavgifter tas ut med 5 kr per 60 min maskintvätt, med bättre fyllda maskiner, fler lediga maskiner som följd, och att den som orsakar kostnaden vid körning av en maskin betalar en del av tvättkostnaden (ca kr i kostnad varav 5 kr betalas). Föreningen kommer att betala inkomstskatt år 2006 med ett uppskattat belopp om kr. Beroende på ränteutveckling, fastighets- och inkomstskatt, taxeökningar för fjärrvärme, el, vatten och renhållning, om den administrativa förvaltningen som utförs i egen regi ersätts med att tjänster köps, samt att avskrivningar för byggnader ökar enligt progressiv avskrivningsplan, kan månadsavgiften för år 2006 komma att ökas med 3-4 procent och för år 2007 att ökas med 3-4 procent. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

9 Ekonomisk ställning och resultat Månadsavgifterna sänktes med två procent den 1 januari 1999 och de sänktes ännu en gång 1 januari år 2000 med sex procent. Månadsavgifterna under år 2001 var oförändrade. Månadsavgifterna ökades med sex procent år 2002 och 4,5 procent år Månadsavgifterna var oförändrade år 2004 och är oförändrade år Månadsavgifterna per kvadratmeter och år är i intervallet kr för år 2000 och år 2001, för år 2002 i intervallet kr samt för år i intervallet Se bilaga 3:2 för lägenheternas olika andelstal för en mer exakt bestämning av en månadsavgiftskostnad per kvadratmeter och år. Använd andelstalet för er lägenhet multiplicerat med föreningens årskostnad eller årsintäkt, för att beräkna årskostnaden eller årsintäkten för er lägenhet. I bilaga 4:1 finns en jämförelse med andra bostadsrättsföreningar. Fastighetsskatten för bostadsrättsföreningar är, för år 2004, 0.5 procent för bostäder och 1.0 procent för kommersiella lokaler. Föreningens har betalat fastighetsskatt för bostäder baserat på ett taxeringsvärde för bostäder som är kr (dämpningsregel) och fastighetsskatt för lokaler med taxeringsvärde kr. Föreningens likvida medel har under år 2004 varit placerade på räntebärande konton med en avkastning om kr, se not 6. De likvida medlen uppgick till kr vid årsskiftet. Den 29 nov placerades kr i bunden inlåning över tre år med en årlig ränta om 4.20 procent ( kr) genom en revers utställd av HSB Göteborg. Den 29 januari 2004 tecknade styrelsen en aktieobligation nr 401A Världen (50 % USA, 20 % Japan, 15 % Euro-land & 15 % Storbritannien) hos SEB med beloppet kr och löptid t.o.m. 12 feb Aktieobligationen har ett nominellt belopp om kr och samma belopp återbetalas om aktiekorgen har samma eller lägre värde Kostnaden för aktieobligationen är kurtage kr och porto 10 kr. Föreningens lånebild , se även not 14 för lånebilden Två lån om vardera 2.2 miljoner kronor har rörlig ränta om f.n procent, långivare SEB. Ett lån om 4.1 miljoner kronor löper med rörlig ränta, f.n procent, långivare SEB. Ett lån om 2.1 miljoner kronor löper med rörlig ränta, f.n procent, långivare Spintab Ett lån Spintab, 5.7 miljoner kr, fast ränta 4.92 procent, löptid 5 år t.o.m Ett lån Spintab, 5.6 miljoner kr, fast ränta 3.51 procent, löptid sju år t.o.m Under år 2004 har amorteringar skett med kr. Vid en omläggning av lån 4 maj 2005 ökades ett lån med kr och den totala lånestocken är efter ökningen kr. I bilaga 6:1 redovisas föreningens olika kostnadsgrupperingar år Ur föreningens kostnadsmassa har vi valt ut driftskostnader då dessa kostnader är de som direkt påverkas av föreningens medlemmar. Kostnaderna för inköp och Internet till medlemmar matchas ut av intäkten försäljning till medlemmar och är exkluderade vid presentationen av driftskostnaderna i figur 1. Löner och arvoden omfattar löner till extra fastighetsskötare, extra personal samt arvode till styrelse, revisorer och valberedning inkl. arbetsgivaravgifter samt diverse personalkostnader. Fastighetsskötsel innehåller fastighetsskötsel, materialkostnad intern fastighetsskötsel, och förbrukningsmaterial/-inventarier. Förvaltningskostnader omfattar kontorsmaterial, telefon-/porto- /datorkostnader, administrationsarvode (bokföring, bokslut, månadsavgiftsavisering) och diverse förvaltningskostnader. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

10 vatten 7% el 6% övrigt 1% löner-arvoden 11% adm. förvaltning 9% försäkring 2% HSB medlemskap 3% TV-kanaler 2% fjärrvärme 37% fast.skötsel 11% snöskott 1% sopor 5% trappstäd. 5% Figur 1 Fördelning av driftskostnader år 2004, exkl. inköp och Internet till medlemmar samt materielkostnad maskiner och inventarier Förslag till vinstdisposition Avsättningen till fonden för yttre underhåll var enligt underhållsplanen år 2004 budgeterad till kr. Under år 2004 har planerat underhåll utförts för kostnaden kr. Finansieringen av det planerade underhållet om kr har skett via den planerade avsättningen om kr. Härav återstår kr av den planerade avsättningen om kr ( ). Styrelsen föreslår att detta återstående belopp kr avsätts till fonden för yttre underhåll. Till föreningsstämmans förfogande finns följande belopp i fritt eget kapital; ingångsvärde om kr vid årets början i dispositionsfonden och årets positiva resultat om kr. Styrelsen ser att föreningen har goda framtidsutsikter och tackar för förtroendet för räkenskapsåret 2004 och ser fram mot år 2005 för föreningen med förslaget: att årets positiva resultat kronor avsätts enligt fördelningen kr till fonden för yttre underhåll och kr till dispositionsfonden med förslag till beslut att dispositionsfondens ingående värde om kr adderas till årets föreslagna del i det positiva överskottet enligt ovan kr med resultatet att dispositionsfondens utgående värde blir kr. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

11 Resultaträkning Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 1, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkter & liknande resultatposter Räntekostnader & liknande resultatposter ÅRETS RESULTAT HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

12 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Pågående ombyggnationer Mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andel i HSB Göteborg Ek.fören Långfristig placering hos HSB Göteborg Aktieindexobligation SEB Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Månadsavgiftsfordran Kundfordringar Fordran på leverantörer Avräkningskonto HSB Göteborg Skattekonto Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

13 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Bundet eget kapital 12 Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital 12 Dispositionsfond Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar för fastighetslån Ansvarsförbindelser Inga Inga HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

14 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och god revisionssed. Redovisningsprinciper En ändring av redovisningsprinciper har skett innebärande att avsättning till underhållsfond numera sker över resultatdispositionen istället för som tidigare genom en avsättning i resultaträkningen. En förflyttning har också skett av underhållsfonden från fritt eget kapital till bundet eget kapital. Byggnader Årets avskrivning på fastigheter är kronor. Avskrivningarna har baserats på HSB:s 75-åriga avskrivningsplan. Föreningen tillämpar en anpassning av ackumulerade avskrivningar till en ny avskrivningsplan. Den gamla raka avskrivningsplanen (linjär) är mycket diffus och följer årliga amorteringar för föreningens lån. Problem uppstår vid extra återbetalning av lån och att teknisk livslängd för ROT-renoveringen skiljer sig alltför mycket från den gamla planens avskrivningstid. Den nya avskrivningsplanen löper över 75 år med start i ROT-renoveringen år 1983 och är progressiv under alla 75 åren. En jämförelse mellan ackumulerade avskrivningar och den nya planens ackumulerade avskrivningar t.o.m. år 15 ger att ackumulerade avskrivningar är större än den nya planens ackumulerade avskrivningar. Därför sker infasning med hänsyn till den nya avskrivningsplanen med start år Inventarier Maskiner och inventarier avskrivs linjärt enligt plan på 3-20 år. Fordringar Fordringar har upptagit till de belopp varmed de beräknas inflyta Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt ( kr) beräknad med 3 % av taxeringsvärdet med tillägg av finansiella intäkter ( kr) och avdrag av finansiella kostnader ( kr). Överskjutande intäkterna jämfört med kostnaderna beskattas med 28 %. Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets början till beloppet kr. Schablonintäkten och finansiella intäkter ger ett överskott om kr och från detta subtraheras finansiella kostnader med resultatet,ett årsöverskott om kr. Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott ( kr) avräknas mot årets överskott ( k) med resultatet att ackumulerade underskottet minskade till kr. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

15 Not Personal Antal anställda under året med olika anställningsformer; tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda. 6 7 Arbetad tid som en andel av årsarbetstiden 2000 timmar för en heltidsanställd uttryckt i procent 47% 58% Löner och ersättningar uppgår till Styrelsearvode Revisorarvode (förtroendevald) Valberedning Löneersättning till styrelsemedlemmar för arbete utöver styrelseuppdraget Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner och ersättningar inkl. sociala avgifter Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyror lokaler Hyror cykeluppställningsplatser Hyror biluppställningsplatser Tvättavgifter Försäljning till medlemmar Internetavgifter Tele/data kabelintäkter Övrigt Summa nettoomsättning HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

16 Not 3 Not 4 Not Driftskostnader Löner Arvoden förtroendevalda Arbetsgivaravgifter Diverse personalkostnader Revisionsarvode (BoRevision AB) Materialkostnad; maskiner & inventarier Sakförsäkringspremie Renhållning Fjärrvärme El Vatten Föreningsavgifter; medlemskap i HSB Fastighetsskötsel Materialkostnad intern fastighetsskötsel Inköp till medlemmar TV-kanalskostnader Internetkostnader Kontorsmaterial Trappstädning Fönsterputsning Snöskottning Förbrukningsmaterial Förbrukningsinventarier Telefonkostnader Portokostnader Datorkostnader Administrationsarvode, Kenita HB, bokför., bokslut mm Förvaltningsarvode, HSB Gbg, månavg. avisering Föreningsstämma & kopiering av årsredovisning Övrigt Underhållskostnader Byggnader löpande Mark periodiskt underhåll enligt plan Byggnader periodiskt underhåll enligt plan Avskrivningar Byggnader Inventarier, verktyg och installationer HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

17 Not Ränteintäkter & liknande resultatposter Transaktionsbankkonto Placeringsbankkonto Långfristig placering HSB Skattekonto 37 9 Avräkningskonto HSB Not 7 Räntekostnader & liknande resultatposter Låneräntor Skattekonto 0 84 Räntekostnader leverantörer Övriga finansiella kostnader, ex meddelande panthavare Not 8 Byggnader Ursprungligt anskaffningsvärde Investeringar i ROT-ombyggnad år Investeringar i andra ombyggnader år t.ex. soprum, datanät, dränering, restauranglokal Ingående anskaffningsvärde för bokslutsåret Årets investeringar i pågående ombyggnader Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 9 Taxeringsvärde fastighet Johanneberg 45:1, 45:2 & 44:5 Byggnad Mark Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Utgående anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

18 Not 10 Övriga kortfristiga fordringar Avräkning Brf Johanneberg Avräkning FORA Skattefordran Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald ränta Förutbetald elenergi Förutbetalda TV-avgifter Upplupen ränta å revers HSB Göteborg Länsförsäkringar, försäkring för Bostream, abonnemang för Övriga förutbetalda kostnader Övrig upplupna intäkter Upplupna tvättavgifter Not 12 Kassa och bank Transaktionsbankkonto Placeringsbankkonto Postgiro Not 13 Förändring av eget kapital Underhålls- Dispositions- Årets Insatser fond fond resultat Ingående kapital enligt fastställd BR Vinstdisposition enligt stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets utgång HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

19 Not 14 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Kreditgivare Konverteringsdatum Räntesats Belopp i kr amortering Spintab % SBAB Följer Riksbankens ränta 2.52% SE-Banken Följer Riksbankens ränta 2.50% SE-Banken Följer Riksbankens ränta 2.50% SE-Banken Följer Riksbankens ränta 2.50% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 15 Kortfristig del av långfristiga skulder Not 16 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter Arvoden förtroendevalda Upplupna löner Sociala kostnader Upplupet revisionsarvode Upplupen vattenkostnad Upplupna renhållningskostnader Upplupna elkostnader Upplupna fjärrvärmekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Övrigt HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

20

21

22 Basdata och nyckeltal Bilaga 1:1 Basdata Bostadsrättsföreningens organisationsnummer Bankgironummer Postgironummer Telefonnummer Faxnummer Besöks och postadress Eklandagatan 67B Expeditionstid onsdagar kl Göteborg Webbsajt E-post Förvaltare avgiftsavisering, överlåtelser, pantsättning HSB Göteborg Förvaltare betalning fakturor, bokföring, bokslut Kenita HB Fastighetsservice HSB Göteborg Snöskottning Gaturenhållningen Trappstädning V.F. Städ Tv-mottagningssystem; 7 okodade analoga kanaler TV 1, 2, 3, 4. TV 4+, Kanal 5 & ZTV kodade kanaler Boxer, marksänd digital Service antennät Digital & Analog Communication AB Fast Internet-koppling finns i varje lägenhet (RJ-45, Ethernet) hastighet stamnät (Cat 5) och internt 0,8-100 Mbps hastighet från/till leverantör 100 Mbps Bostream/Bredbandsbolaget ABwww.bostream.se Dubbla telefonnät, ett eget byggt 1999 öppet för olika leverantörer och i dagsläget använt av AllTele ABwww.alltele.se Gammalt telefonnät, byggt , drivs av Telia Antal lägenheter 156st Antal lokaler 3st Boyta 6 564kvadratmeter Lokalyta 144kvadratmeter Parkeringsplatser 28st Cykelplatser i cykelrum 31st Cykelplatser utomhus 79st Markyta exkl. byggnader inkl. bilparkeringar & cykelplatser 4 342kvadratmeter Byggnadsår ROT-ombyggnad 1983 Ombyggnad tele-/datanät, ventilation, sopsystem, tvättstugor, avlopp HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

23 Bilaga 2:1 Byggnader och tillhörande nyttigheter Gibraltarg. 21A-E Eklandag. 67A-D Lindströmsg. 3A-D Johanneberg 45:1 Johanneberg 45:2 Johanneberg 44:5 Antal lägenheter Total lägenhetsyta i kvm Lägenhetsstorlek i kvm 25 & 45, ,5 Lägenhetstyp 1 rokv, 2 rok 1 rok, 2 rok 1 rok, 2 rok Varav antal lägenheter med balkong Varav antal lägenheter med fransk balkong Antal kommersiella lokaler Total yta kommersiella lokaler i kvm 144 Antal övriga lokaler exkl. tvättstuga Tvättstuga, yta i kvm och (antal) 29 (1) 52 (1) 31 (1) Antal tvättmaskiner (grovtvättmaskin) 3 4 (1) 3 Antal centrifuger Antal torktumlare Torkrum med avfuktare, totalyta och (antal) 35 (2) 40 (2) 49 (2) Elmangel Tvättider, alla veckodagar tiden Antal cykelplatser inomhus Antal cykelplatser utomhus Antal MC-platser Låssystem ASSA, kopieringsskyddade nycklar. Varje byggnad separerad ja ja ja Ventilation, mekanisk frånluft, antal lgh./fläkt Fläkt/spiskåpa i varje lägenhet med forcering i 60 min via signalnät & DUC. Möjlighet för kolfilterfläkt i lägenhet ja ja ja Obligatorisk Ventilations Kontroll (6 års intervall) Sotning/rengöringsintervall 3 år, utfört år Sopsorteringssystem restavfall, lucka på varje våningsplan ja ja ja biologisk/komposterbart avfall, lucka i entré 21 A & E 67 A, B, C, D 3 A, B, C, D papperspåsar för komposterbart hämtas i tvättstugan tvättstugan tvättstugan Antennslinga för TV-kanaler, seriekopplad med lägenheter efter varandra i en följd 4 eller 8 4 eller 8 4 eller 8 Fjärrvärme, huvudcentral i byggnad värme & varmvatten DUC-styrning & avläsning/registrering centralt värme, varmvatten, ventilation, tidstyrning tvättstugor & portlås, HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

24 Bilaga 3:1 Nyckeltal per boyta Samtliga nyckeltal i kr dividerat med boyta m 2 År 2004 År 2003 År 2002 År 2001 År 2000 År 1999 År 1998 Taxeringsvärde; byggnad och mark Årsavgift Lån Driftskostnader Underhållskostnad Fastighetsskatt Avskrivningar Räntekostnader Ur driftskostnaderna väljs: Sophantering Fjärrvärme El Vatten & avlopp Löner, arvoden, a.giv.avg., snösk., fönsterp. trappstäd, fastighetsskötsel, adm. arvoden Bilaga 3:2 Olika typer av 1-2 rumslägenheter i föreningens byggnader Olika typer av 1-2 rumslägenheter i föreningens byggnader Kapitaltillskott Månadsavg. Yta i Förmögenhetsvärde per lägenhetstyp budget Antal kvm Typ Andelstal 31 december 2004 för hela år 2004 år rum, kokvrå 0, kr 489 kr kr rum, kök 0, kr 686 kr kr 4 43,5 2 rum, kokvrå 0, kr 785 kr kr rum, kök 0, kr 832 kr kr rum, kök, balkong 0, kr 863 kr kr rum, kök, fr.balkong 0, kr 845 kr kr 44 45,5 2 rum, kök 0, kr 839 kr kr 11 45,5 2 rum, kök, balkong 0, kr 871 kr kr 1 45,5 2 rum, kök, fr.balkong 0, kr 853 kr kr rum, kök, balkong 0, kr 895 kr kr rum, kök, fr. balkong 0, kr 876 kr kr rum, kök 0, kr 895 kr kr rum, kök 0, kr 942 kr kr 8 52,5 2 rum, kök 0, kr 950 kr kr rum, kök 0, kr 973 kr kr rum, kök, balkong 0, kr kr kr 156 HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

25 Bilaga 4:1 Jämförelser med andra föreningar Jämförelse med andra HSB bostadsrättsföreningar är mycket ungefärlig då varje förening är unik med hänsyn till byggnadernas byggnadssätt, allmänna ytor (ex. avsaknad av vind då vinden är inredd vind med vindslägenheter), andra installationer som t.ex. datanät, terrasser, ventilation, uteplatser, grönytor, sopsorteringssystem, mm. Totala kostnaderna i föreningen fördelas på lägenhetsyta. Föreningarna som har valts ut nedan har ROT-renoverats under , de har ungefärligen samma byggår ( ) och är belägna i centrala Göteborg (med tanke på taxeringsvärde och fastighetsskatt). Årsavgiften per kvadratmeter är ett medelvärde, lägenheterna kan betala årsavgift efter andelstal som skiljer sig från att fördela årsavgiften efter lägenhetsyta. Andra intäkter som ger att årsavgiften kan reduceras är inte medräknade, t.ex. hyresintäkter för lokaler, ränte- och finansintäkter. Ursprunglig År 2002 År 2002 Antal Inflyttning år Lägenhets- prod.kostnad Kostnad per år Årsavg. per lägenhet och (renoveringsår) yta i m 2 m 2 läg. yta och m 2 läg. yta m 2 läg. yta Brf (1984) Brf (1985) Ottnaren (1988) Lilla Le (1998) Bilaga 5:1 Antal överlåtelser i föreningen åren Antal År HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

26 Bilaga 5:2 Åldersfördelning för medlemmar , endast helt födelseår räknas Antal Åldersklass Klassindelning Summa Antal Andel 25% 45% 5% 5% 9% 4% 3% 4% 100% Ack. andel 25% 70% 75% 81% 90% 93% 96% 100% Bilaga 6:1 Föreningens olika kostnadsgrupper år 2004 Räntekostnader 19% Avs krivningar 9% Fastighetsskatt 9% Driftskostnader 58% Underhållskostnader 5% HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

27 Bilaga 6:2 Avsättning till fonden för yttre underhåll, underhållsfond och underhållskostnad Kr Avs. till underhållsfond Underhållsfond Underhållskost. exkl. avs. till underhållsfond Avsättning till fonden för yttre underhåll och fondens saldo samt driftskostnader för åren I figuren märks att det inte skedde någon nettoavsättning till fonden för yttre underhåll perioden Ändringen beror på att föreningen sedan år 1996 har en underhållsplan med planerat underhåll under 50 år och därmed en årlig planerad avsättning som reduceras med årets planerade underhållskostnader innan avsättning sker till fonden för yttre underhåll. Bilaga 6:3 Föreningens räntekostnader jämfört med ränteintäkter åren Kr Finansiellakostnader Ränteintäkter Beloppen är inte korrigerade för inflation. Finansiella kostnader är räntenettot, dvs. räntekostnader med avdrag för räntebidrag (åren ) och med tillägg för större finansutgifter såsom periodiseringen av förtidsinlösenutgiften, vilket i sig är långivarens krav om ränteersättning (åren ). Förtidsinlösen av lån år 1997 minskade kassalikviditeten och därmed ränteintäkterna samt att inlåningsräntan minskade då penningpolitiken ändrades mot en låginflationspolitik. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

28 Bilaga 6:4 Avskrivningar byggnad & maskiner, fastighetsskatt & driftskostnader Kr Avskrivningar byggnad & maskiner Fastighetsskatt Driftskostnader Beloppen är inte korrigerade för inflation. Fastighetsskatt rår varken styrelse eller medlemmar över och den har ökat väsentligt, dels beroende på att den ROT-renovering som skedde år var så omfattande att föreningen slapp att betala full fastighetsskatt under några år, dels att taxeringsvärdet för fastigheterna har ökat. Sedan år 1996 betalas full fastighetsskatt. Driftskostnaderna innehåller t.ex. löner, administrationsarvoden, el-, vatten- och värmekostnader. År 1993 beslutade riksdagen att momsbelägga (25 %) fjärrvärme, el, vatten, sophantering, trappstädning och fastighetsskötsel. Förbrukningsökningen av vatten har minskats genom att samtliga kranar och duschar i föreningen har påmonterats en reduceringseffekt år Bilaga 6:5 Föreningens huvudsakliga intäkter exkl. räntebidrag åren Beloppen är inte korrigerade för inflation Kr Årsavgifter Lokalhyror HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

29 Bilaga 6:6 Föreningens amortering av lån Totalt kapitaltillskott i form av amortering av föreningens lån Vid beräkning av kapitaltillskott för en bostadsrätt, tag bostadsrättens andelstal och multiplicera med föreningens totala amortering för aktuellt år eller period av år. T.ex. en 25 kvm-lägenhet har andelstal 0, och detta multiplicerat med år 1973 års amortering blir 50 kr. Bokslutsår Årligt belopp Ack. belopp Bokslutsår Årligt belopp Ack. belopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2004

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

JOHANNEBERG 1936 ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. TRYCKKOSTNAD 30 KR Max 1 exemplar per lägenhet

JOHANNEBERG 1936 ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. TRYCKKOSTNAD 30 KR Max 1 exemplar per lägenhet HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg BYGGANDE AV NY UTEPLATS RENOVERING AV TRÄDGÅRD MED BORTTAGNING AV STOR GRAN PLAN FÖR NY UTEMILJÖ VID RESTAURANGEN TRYCKKOSTNAD 30 KR Max 1 exemplar

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231 Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 Rörelsens kostnader Drift 2,3-924 633-899 897 Löpande underhåll -86 196-125 733

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

JOHANNEBERG 1936. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

JOHANNEBERG 1936. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan www.johanneberg.com under rubriken Ekonomisk information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET 745000-1552 ÅRSREDOVISNING Brf Sydgården RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01-2005-12-31 RESULTATRÄKNING 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 241 850 1 244 144 Summa intäkter

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Föreningens verksamhet Fastigheter Under året har sammanlagt 4 lägenheter bytt ägare. Lägenheter och lokaler Föreningen består av en 24

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

JOHANNEBERG 1936 ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. TRYCKKOSTNAD 30 KR Max 1 exemplar per lägenhet

JOHANNEBERG 1936 ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. TRYCKKOSTNAD 30 KR Max 1 exemplar per lägenhet HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg TRYCKKOSTNAD 30 KR Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan www.johanneberg.com under rubriken Ekonomisk information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

JOHANNEBERG 1936. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

JOHANNEBERG 1936. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Terrass byggnad Lindströmsgatan 3A-D, vy söderut Lindströmsgatan, vy norrut Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Trädgård västra byggnadsfasaden

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Pomona Mindre Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Brf Pomona Mindre 2(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 731 457

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf 6:e kv Kommendantsängen

Årsredovisning. Brf 6:e kv Kommendantsängen Årsredovisning för Brf 6:e kv Kommendantsängen 769607-2920 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf 6:e kv Kommendantsängen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Östra Fyrisstrand i Uppsala får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01 till och med 2009-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF BERGAHÖJDEN 3 Org nr

ÅRSREDOVISNING. BRF BERGAHÖJDEN 3 Org nr Sid 1 (10) Brf Bergahöjden 3 Fritjof Thuns väg 11 & 13 184 31 Åkersberga ÅRSREDOVISNING FÖR BRF BERGAHÖJDEN 3 Org nr 769607-7358 RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Styrelsen för Brf Biskopsgården 5

Styrelsen för Brf Biskopsgården 5 Styrelsen för Brf Biskopsgården 5 Org.nr: 757200-1977 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Brf Biskopsgården 5 2015-12-31 2014-12-31 Tillgångar

Läs mer

Styrelsen for Brf Sundveda Äng, i Märsta, Sigtuna kommun, får härmed avge Årsredovisning for räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31.

Styrelsen for Brf Sundveda Äng, i Märsta, Sigtuna kommun, får härmed avge Årsredovisning for räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. Brf Sundveda äng, Org. nr. 716422-6586 ÅRSREDOVISNING Styrelsen for Brf Sundveda Äng, i Märsta, Sigtuna kommun, får härmed avge Årsredovisning for räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10 Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936. i Göteborg

HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936. i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg ÅRSREDOVISNING 2001 Förvaltningsberättelse för Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nebulosan 16

Årsredovisning. Brf Nebulosan 16 Årsredovisning för Brf Nebulosan 16 769601-5234 Räkenskapsåret 2015 1 (11) Styrelsen för Brf Nebulosan 16 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer