JOHANNEBERG HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOHANNEBERG 1936. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet"

Transkript

1 HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan under rubriken Ekonomisk information ÅRSREDOVISNING 2005

2 Förvaltningsberättelse för HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i centrala Göteborg med en småstadskänsla i form av egna grönytor och parkeringsplatser. Föreningen är ledande i användning av ny teknik, vilket märks bl.a. i eget datanät, datoriserad styrning av värme, vatten, ventilation och lås- och säkerhetsinstallationer. Föreningen bildades år 1936 och byggnaderna uppfördes åren och har moderniserats och renoverats år 1983 och för att passa nutidens krav från de boende och myndigheter. Renoveringar och moderniseringar har skett med viss försiktighet och beaktande av den ursprungliga arkitekturen. Ett mål är att förbättra trivseln och gemenskapen i föreningen. Föreningens fastigheter Byggnadsstilen är i 30-talets funktionalistiska anda och arkitekt är Erik Friberger. Erik Friberger var Länsarkitekt i Göteborg och en av Sveriges ledande funktionalister. Arkitektur var för Friberger moral, ett hus fick inte föreställa något det inte var. Föränderligheten är lika viktig som ändamålsenligheten. Friberger kämpade hela livet för att med arkitektens hjälpmedel skipa rättvisa i samhället. Föreningen består av tre fastigheter, se bilaga 2:1; Gibraltargatan 21A-E, 60 lägenheter och tre kommersiella lokaler. Eklandagatan 67A-D, 48 lägenheter. Lindströmsgatan 3A-D, 48 lägenheter. För olika typer av lägenheter se bilaga 3:2. Varje byggnad består av fyra våningar med källare, vind och en längsgående takterrass. Konstruktionen av betong har extra tilläggsisolering av frigolit och en extrafasad i lättbetong. ROTrenoveringen år 1983 innebar i korthet att avlopp till lägenheter, vattenledningsrör, elkablar och allmän belysning, fönster, portdörrar, fasad, kök och badrum i lägenheter byttes ut. År 1994 togs de gamla balkongerna från 30-talet bort och nya göts. Trapphusen målades om. År 1996 lades ny takpapp med gummiegenskaper och fönster målades år , vilket sker med 7-9 års mellanrum. Ny fönstermålning sker våren och sommaren HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

3 Åren har nyläggning av dränering skett runt byggnaderna. I samband med detta uppfördes två nya cykelplatser för att möta medlemmarnas behov av cykelparkeringar. I samband med ombyggnad av nedfartsramp och nyläggning av dränering år 1999 omasfalterades de 25 parkeringsplatserna och antalet utökades från 25 till 28 st. År 1999 installerades ett data-/tele-/signalnät. Medlemmarna kan hyra fasta Internet-abonnemang och abonnera på fast telefoni från annan operatör än Telia via föreningens telenät. Signalnätet används för att styra värme, ventilation, tvättstugor och trappljus samt för insamling av data för kall- och varmvattenförbrukning och värmeförbrukning. Signalnätet används för att mäta inomhustemperatur i vissa referenslägenheter och därigenom styra värmen via en dator. Ventilation styrs för samtliga lägenheter, bl.a. genom att forcera ventilationen till maximal genomströmning när spjället i ventilationskåpan ovan spisen används. Larmsignaler för dräneringspumpar och fläktar hanteras likaledes i detta system. I husen Eklandagatan och Lindströmsgatan skedde år ombyggnation av soprum och nedfartsramper till soprum/källaringång för att kunna bibehålla sopnedkasten för restavfall och samtidigt installera ett nytt sopnedkast i varje entré för biologiskt/-komposterbart avfall. Huset Gibraltargatan byggdes om åren för sortering med restavfall i de sedan tidigare existerande sopnedkasten och i entréerna Gibraltargatan 21A och E finns nedkast för komposterbart avfall. Under hela år 2005 pågick i byggnaden Gibraltargatan 21A-E omläggning av stamavlopp med ersättning av det gamla avloppet under byggnadens betonggolv från år 1936 med nytt plaströravlopp hängt på källarväggarna och nedgrävt utanför västra fasaden. I samband med avloppsomläggningen renoverades tvättstugan och rör för värme och varmvatten byttes i kulverten mellan fjärrvärmecentralen i bygganden Eklandagatan 67A-D och byggnaden Gibraltargatan. Restauranglokalen i byggnaden Gibraltargatan totalrenoverades med syftet att lokalen skall kunna härbärgera en modern restaurang. Ombyggnaden av restaurangen skedde i samarbete med hyresgästen CA Restaurang HB. Fastigheterna var fullvärdesförsäkrade genom Länsförsäkringar år 2004 och 2005 och är fullvärdesförsäkrad genom Sveland år Underhåll, reparationer och investeringar Periodiskt underhåll har innebörden att utgiften kostnadsförs direkt över ett år och likvida medel tas ur fonden för yttre underhåll. En underhållsplan styr de årliga avsättningarna av föreningens positiva resultat till fonden för yttre underhåll. Den årlig avsättning till yttre fond görs för att täcka nödvändigt yttre underhåll med undantag för byte av fasad, fönster, allmänna elsystem, värmesystem samt vatten- och avloppssystem. I underhållsplanen ingår inte större ombyggnadsarbete som t.ex. ombyggnation för sopsystem. För dessa arbeten, när de kan komma att utföras, bedöms möjlighet finnas för föreningen att ta upp nya lån. Under året har följande periodiskt/planerat underhåll genomförts med beloppet kr (not 4): Renovering av lägenheternas fönster påbörjades år 2005 och följande kostnader för periodiskt underhåll har bokförts; kr. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

4 Utbyte av värme- och varmvattenledningsrör i kulverten mellan fjärrvärmecentralen i huset Eklandagatan och byggnaden Gibraltargatan. Periodiskt underhåll har för år 2005 genomförts med beloppet kr. Projektet pågår och slutförs år Föreningen stadgebunda del för badrumrenoveringar av 4 st badrum med periodiskt underhåll med totalbeloppet för de fyra badrummen om kr. Byte av två st centralfläktar i byggnaden Lindströmsgatan till följd av att den ena blåste sönder vid stormen Gudrun 8-9 januari Försäkringsbolaget ersatte skadan för den ena fläkten med kr efter avdrag för självrisken kr och föreningen betalade resten kr samtidigt som föreningen bytte den andra fläkten för kr. De två fläktarna bokförs som periodiskt underhåll trots att de till viss del innehåller tekniska förbättringar. Fläktarna har ett vertikalt stående montage på serviceslädar som innebär att fläkten kan dras ut från vindsgången via en servicelucka. Tidigare var fläkten monterad horisontellt ovan yttertaket och service skedde från yttertaket. Vidare har de två huvudventilationskanalerna från två trapphus med lägenheter på vinden en mer direkt anslutning till fläkten som ger ett bättre luftflöde. Projektering av avloppsomläggning i byggnaden Lindströmsgatan påbörjades med bokföring av projekteringskostnader kr som periodiskt underhåll. Även detta projekt kommer att delas mellan periodiskt underhåll och nyinvestering. Installation av två extra ventiler i huvudmatarledningen för värme i byggnaden Eklandagatan för att kunna stänga värmevattenflödet för denna byggnaden till beloppet kr. Prov inför utbyte av lysrörsarmaturer och styrning med rörelsevakter i källargångar med start i byggnaden Gibraltargatan år Provet påbörjades år 2005 med inköp av en enda armatur för 101 kr. Under år 2006 slutförs investeringar med utgiften mer än kr: Påbörjat arbete år 2002 med staket vid ramper för källar- och sopgångsnedfarter slutfördes år 2005 med total investeringsutgift om kr och med en linjär byggnadsavskrivning över 30 år. Två tvättmaskiner i byggnaden Gibraltargatan har bytts ut för investeringsutgiften kr. En av de största ombyggnads och underhållsprojekten i föreningens historia genomfördes med utbyte av stamavlopp under byggnaden Gibraltargatans betonggolv. I samband med avloppsomläggningen renoverades tvättstugan och rör för värme och varmvatten byttes i kulverten mellan fjärrvärmecentralen, byggnad Eklandagatan, och byggnaden Gibraltargatan. Restauranglokalen i byggnaden Gibraltargatan totalrenoverades. Arbetet pågår fortfarande år 2006 och utgifter har uppstått sedan planeringsfasen år 2002 och framåt. Projekten avser underhåll av avloppssystem och samtidiga väsentliga förbättringar av avloppssystemet och därför bokförs utgifterna som en nyinvestering och en redovisning sker i nästa års årsredovisning när projektet är slutfört och besiktigat. Renoveringen av restauranglokal utförs för ventilation, el, avlopp, vatten, entrédörr och fönster. Utökning av restauranglokal sker med ett nytt soprum. Projektets olika delar har avskrivningstider, 20, 30 och 52 år, beroende på teknisk eller ekonomisk livslängd. Påbörjat arbete år 2002 som slutförs år 2006 med renovering och prov av ny ventilation för torktumlare, extra värmefläkt i bokningsbart torkrum, kall- och varmvattenrördragning för tvättmaskiner samt två nya elcentraler med säkringar och jordfelsbrytare i varje tvättstuga, total investeringsutgift ca kr med en byggnadsavskrivning över 52 år med start år Utbyggnad av mottagning för TV-kanaler påbörjades sommaren 2004 med en ny TV-kanal TV4+ och slutförs år 2006 med bättre kylning av utrustningen och ändring och utbyggnad av TV-mottagningen. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

5 Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 22 juni I stämman deltog 20 medlemmar. Antalet överlåtelser av bostadsrätter i föreningen under året var 24 st. Se bilaga 5:1 för antal överlåtelser åren 1986 till och med år Överlåtelsepriserna har ökat sedan år 1993 och i skrivande stund, maj 2006, är överlåtelsepriset ca kr för en tvårumslägenhet om kvm. Föreningen hade vid årets slut 167 medlemmar och därtill kommer HSB Göteborg som en medlem och föreningen består av 156 bostadsrätter och tre kommersiella lokaler. Andrahandsupplåtelserna är st vid varje tvärsnittstidpunkt. Den 31 december 2005, är sjuttiofyra procent av föreningens medlemmar under 40 år och totalt är 69 procent män och 31 procent kvinnor, se bilaga 5:2. Förtroendevalda vid föreningsstämman 22 juni 2004 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Anders Bergström Vice ordförande Lars Abrahamsson Sekreterare Sven Christensson Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Jessica Ljung HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Sofia Jange Suppleant Martin Magnusson Suppleant Ida Nelson Suppleant Karina Svensson Sofia Jange avsade sig styrelseuppdraget 24 februari 2005 i samband med utträde ur föreningen vid överlåtelse av bostadsrätten. Anders Bergström, Lars Abrahamsson, Sven Christensson, Håkan Wignell och Jessica Ljung har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämman 22 juni Revisorer, valda av ordinarie föreningsstämman, har varit Torsten Axberg med suppleant Lena Max. HSB:s Riksförbund har förordnat BoRevision AB med Teija Ruhanen som revisor. Valberedningen bestod av Torsten Axberg (sammankallande) och Monica Kuhlin. Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Anders Bergström, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

6 Förtroendevalda vid föreningsstämman 22 juni 2005 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Anders Bergström Vice ordförande Lars Abrahamsson Sekreterare Sven Christensson Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Niklas Knape HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Martin Magnusson Suppleant Ida Nelson Suppleant Karina Svensson Anders Bergström, Lars Abrahamsson, Sven Christensson, Håkan Wignell, Niklas Knape och Ida Nelson har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämma i juni Revisorer, valda av ordinarie föreningsstämman, har varit Torsten Axberg med Lena Max som suppleant. HSB:s Riksförbund har förordnat BoRevision AB som revisor. Valberedningen består av Torsten Axberg (sammankallande) och Monica Kuhlin. Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Anders Bergström, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. I tur att avgå är ordinarie ledamot, med en mandatperiod om ett år, Niklas Knape samt ordinarie ledamöter, med en mandatperiod om två år, Lars Abrahamsson och Håkan Wignell. Ordinarie ledamöter valda för två år, med ett återstående år, är Anders Bergström och Sven Christensson. Suppleanter med en mandatperiod om ett år är Martin Magnusson, Ida Nelson och Karina Svensson. Styrelsen har sedan tillträdet vid ordinarie stämman 22 juni 2005 och under år 2005 genomfört nio styrelsemöten. Under år 2006 har tio styrelsemöten fram till och med ordinarie stämman i juni månad 2006 genomförts. Bokningen av Gillestugan sköts av Andreas Gyllensten. Datorgruppen hjälper medlemmar, sköter in-/urkoppling av abonnenter och skickar ut dator/programtips till medlemmar anslutna till föreningens Internet-nätverk. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

7 Viktiga händelser under året Månadsavgifterna var oförändrade år 2005 och 2004, och år 2005 gav ett överskott beroende på Ökning av intäkterna genom ökning av månadsavgifterna år Lägre kostnad för låneräntor till följd av fallande rörliga räntor för föreningens lån med rörlig ränta och att vid omsättning av lån med fast ränta har lägre ränta erhållits jämfört med tidigare fast ränta för samma lånebelopp och jämfört med budgeterad låneränta. Lägre kostnad för byggnadsavskrivning orsakad av att stora renoverings och ombyggnadsprojekt med projektering och slutförande över flera år slutförs senare jämfört med översiktsplanen år Avskrivning för projekten påbörjas när projektet är slutfört och en senarelagd avskrivningskostnad gav en lägre kostnad för år 2004 och Månadsavgifterna ökades år 2003 med tanke på bl.a. kommande underhållsåtgärder och nyinvesteringar, dessa finansieras genom ökad kommande upplåning som ger ökade låneräntor samt ökande avskrivningar för byggnader. Stora ombyggnadsprojekt som restaurangombyggnad, avloppsomläggning och fönsterrenovering planerades att slutföras år Dessa slutförs istället år 2006 och därmed börjar utgifterna att fördelas enligt linjär eller progressiv avskrivning för de olika projekten. Avskrivningarna uteblev och en mindre låneökning men med fallande rörliga räntor med resultatet att räntkostnaderna sjönk medförde att år 2005 ger ett överskott. Den 10 januari 2005 påbörjades arbetet med renovering och ombyggnad av restauranglokalen samt avloppsomläggning av stamavlopp under betonggolvet i byggnaden Gibraltargatan. I slutskedet av avloppsomläggningen för byggnaden Gibraltargatan visade det sig att det var lönsamt att byta ut värme- och varmvattenrör i en kulvert mellan värmecentralen i huset Eklandagatan och huset Gibraltargatan och detta arbete utfördes i maj och juni Torkrum och tvättstuga i byggnaden Gibraltargatan renoverades i en större omfattning jämfört med ursprunglig plan med bl.a. kakel på samtliga väggar i torkrummen. Betonggolvet i tvättstugan var i sämre skick jämfört med förväntningarna och vid ursparing (urskärning) av kanaler för nya avloppsrör i betonggolvet föll golvet samman och detta fordrade en omgjutning av hela golvet. Viktiga händelser efter årets slut Slutskedet av avloppsomläggningen för byggnaden Gibraltargatan och restaurangombyggnaden pågår med renovering av lokal 1002, Gibraltargatan 21E. Slutbesiktning av projektet skedde den 7 mars 2006 och efterbesiktningen den 18 maj Dragning av fiberkabel i kulverten mellan byggnad Eklandagatan och Gibraltargatan sker i juni månad 2006 innan kulvertlocken läggs på och omöjliggör nyläggning av rör eller dragning av kabel. Fiberkabeln behövs för framtida hastighetsökning i föreningens datanätverk samt för en ny eventuell anslutning av föreningens datanätverk till Skanovas Internet-koppling. Skanova hyr ett rum av föreningen, Gibraltargatan 21A, med kopplingsplintar och kulvertanslutning till Vasa telefonstation. F.n. är föreningens nätverk anslutet till Göteborg Energis Internet-nätverk och fiberkablen kommer in vid södra gaveln i byggnaden Eklandagatan. Fönsterrenovering av lägenheternas fönster med början i slutet på april 2006 och pågående målning t.o.m. augusti En utredning pågår om aluminiumlister skall monteras ovan de yttre trädelarna på fönsterbåge och karm. TV-kanal TV4+ ersätts med TV-kanal Discovery i slutet på juni månad. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

8 Verksamhetsplan Värmestyrning togs i drift i januari år 2001 för samtliga lägenheter efter temperaturinformation från de sex översta gavellägenheterna (de är svalast). Temperaturinformation och förbrukningsstatistik lagras i en dator och dataöverföringen och programvaran installerades i december Förbrukningsstatistiken kommer att väsentligt underlätta och förbättra prognoser och budgetarbete för värme och vattenkostnader samt internredovisning av kostnadsfördelningar. Dessa skall ligga till grund för en framtida ombalansering av värmesystemet. Medlemmarna kan via föreningen hemsida ta del av statistiken för värme, varm- och kallvatten, se alternativt gå in via hemsidan Brf 1936, vidare Sophantering & Miljö och där är länken för Temperatur och energiförbrukning i föreningen. Låscylindrar slits, framförallt i portentréer, tvättstugor, soprum och i källardörrar på gavlarna i husen Gibraltargatan och Eklandagatan. Dessa cylindrar har en livslängd om ca två år. Ungefär en nyckel per år tappas bort av någon boende i något hus. Långt framskridna planer finns om att införa ett beröringsfritt låssystem i de tidigare nämnda dörrarna med en elektronisk kodnyckel. Slitaget kommer då sjunka till en låg nivå och borttappade kodnycklar kan spärras. Om så önskas kan ett sådant kodnyckelsystem kopplas samman med tvättstugebokning, torkrumsbokning, Gillestugebokning och annan bokning. Om utredningen leder till införande av ett sådant system kan det komma att ske september-november 2006 och till en uppskattad kostnad av ca kr. Fönstermålning sker våren och sommaren Undersökning, med bl.a. provmontage, pågår år 2005 och 2006 med syftet att ersätta kommande fönstermålning med en fönsterrenovering hösten 2006/vintern 2007 med montering av aluminiumlister ovanpå de trädetaljer som är utsatta för sol och regn. Sådana lister kan ha en livslängd om år och fönstermålning undviks därmed. Intervallet för målningen av fönstrens trädetaljer är i annat fall 7-9 år. Fönstren är f.n. 23 år gamla och låsmekanismer, trädetaljer och glaspaket beräknas ha en återstående livslängd av ca 20 år. Det har vid pågående fönstermålning visats sig att låsmekanismen har fastnat för fem fönster av 285 undersökta fönster, totalt 577 st. Utredning pågår hur lång uppskattad livslängd som återstår för låsmekanismen då detta styr den ekonomiska nyttan av att montera aluminiumlister. En utökning med fler tilluftsventiler i varje lägenhet bör ske för att förbättra tillflödet av luft för att balansera det frånluftsflöde som ventilation fordrar. Om fönsterrenoveringen sker kan en extra ventil monteras i de lägenheter som endast har en ventil i vardagsrummet. Ventilationen skall OVK-besiktigas för lägenheterna och innan dess kan efter pågående prov en extra renslucka mellan badrum och kök behöva monteras i varje tvårums-lägenhet. En landskapsarkitekt och en trädgårdsmästare är kontaktade för utformning av trädgården mellan byggnaderna Gibraltargatan och Eklandagatan med speciell utformning av grusplanen med uppförande av en fast monterad grillplats. Övriga trädgårdens växtlighet skall katalogiseras för ett bättre och mer planerat underhåll. Skyltar med växttyp och skötsel skall placeras ut på lämpliga platser. Grillning med eld och glöd kommer att förbjudas på byggnadernas terrasser efter två tillbud året Förbudet träder ikraft när grillplatsen på grusplanen mellan byggnaderna Gibraltar- och Eklandagatan är färdigställd. Grillning på terrasserna tilläts omkring år , dessförinnan var det förbjudet. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

9 Avloppsomläggning i byggnaden Lindströmsgatan, utbyte av stamavlopp under betonggolv inkl. renovering av tvättstugan, skjuts framöver till vintern 2007 orsakat av en överhettad byggmarknad och att avloppsomläggningen för byggnaden Gibraltargatan är försenad med 10 månader. Vidare pågår fönsterrenoveringen och den skall vara avslutad innan nästa stora projekt med avloppsomläggning i byggnaden Lindströmsgatan påbörjas. Hösten 2006 kommer TV-mottagningen att byggas om med att de digitalt marksända TV-kanalerna SVT 1 & 2 och TV4 kodas om till föreningens analoga interna TV-kanalssystem. Detta sker till följd av att det analoga marksända TV-kanalerna SVT 1 & 2 och TV4 stängs av i september Samtidigt med omkodningen kommer frekvensmodulatorerna för TV3 och Kanal 5 att bytas för att erhålla stereoljud för dessa kanalerna. Ett förslag finns för ombyggnad av portentréer Gibraltargatan och ett förslag med ett skärmtak mellan restauranglokalen och våningsplan 1 vid södra gaveln av byggnaden Gibraltargatan, båda förslagen är under utredning Förväntad framtida utveckling Föreningsfrågor och löpande styrelsearbete Överlåtelser av bostadsrätterna har varit och är per år, procent av lägenheterna får nyinflyttade medlemmar varje år, se bilaga 5:1. Till detta kommer andrahandsupplåtelser per år. Totalt är mellan nyinflyttade i föreningen varje år. Varje in-/utflyttning medför ändringar i medlemsregister, namnbyte i porttablå och på lägenhetsdörr. Vidare kan ändringar ske för Internetkopplingar, parkeringsplatser, cykelplatser och månadsavgiftsavisering. Utöver detta behöver nyinflyttade information om hur det är att bo i föreningen. Flera stora nyinvesteringsprojekt har genomförts, t.ex. data-/tele-/signalnät, ombyggnad restaurang, ombyggnad för sopsortering, ombyggnad tvättstugor, värme-/ventilationsstyrning samt lås- /säkerhetshantering. Förutom nyinvesteringsprojekt har underhållsprojekt utförts under de 10 senaste åren som trapphusmålning, ersättning och nygjutning av balkonger, takomläggning, dräneringsarbeten samt fönstermålning. Sedan år 1998 har styrelserna haft en inriktning mot att styrelsearbetet mer och mer skall innehålla styrelse- och arbetsmöten samt expeditioner. Sysslor som förr, med mer eller mindre framgång, utfördes inom styrelsen läggs ut på entreprenad. Med hänsyn till detta köps allt fler tjänster som ekonomisk administration, månadsavgiftsavisering och fastighetsservice. De köpta tjänsterna håller ibland en högre kvalitet jämfört med att de utförs inom styrelsen eller av anställd personal och styrelsen kan koncentrera sig på att hålla styrelsemöten och hålla samman denna snabbt föränderliga förening.. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

10 Ekonomi Intentionen i lånepolitiken är att hälften av lånen skall löpa med rörlig ränta och den andra hälften löper med fast ränta. Bindningstiderna väljs så att de bundna lånen inte upphör samtidigt. Underhållet i föreningen skall ske med hjälp av en underhållsplan som genererar egna insamlade likvida medel till fonden för yttre underhåll. Vissa undantag görs med lånefinansiering istället för finansiering via fonden för yttre underhåll för större underhållsrenoveringar såsom fasadrenovering, byte av avloppsstammar, värme och vattenledningsrör, fönster och elkablage. Lånebeloppet för det bundna lån som omsattes i maj 2005 ökades med 2,1 miljoner kr för att täcka utgiften för avloppsomläggningen i huset Gibraltargatan och utgiften för renovering av föreningens restauranglokal. Tidigare underhållsprojekt med ombyggnad av Gibraltargatan 21A och 21E med ett utrymme för biologiskt/komposterbart sopkärl och renovering av tvättstugor, sker utanför underhållsplanen, och finansieras av likvida medel som egentligen tillhör fonden för yttre underhåll. Styrelsen har god överblick med hjälp av underhållsplanen över framtida underhåll och har med den kunskapen tillfälligt nyttjat möjligheten att använda likvida medel med resultatet att fonden för yttre underhåll är underfinansierad. Vid behov och vid låneomläggning sker utökning av lån för att fullt ut finansiera fonden för yttre underhåll med likvida medel. Månadsavgiften skall uppfattas innehålla kostnader som merparten av medlemmarna kan relatera till, t.ex. TV-kanalutbudet omfattar de kanaler de flesta efterfrågar, inte några smala kanaler. Samma filosofi används när tvättavgifter tas ut med 5 kr per 60 min maskintvätt, med bättre fyllda maskiner, fler lediga maskiner som följd, och att den som orsakar kostnaden vid körning av en maskin betalar en del av tvättkostnaden (ca kr i kostnad varav 5 kr betalas). Föreningen kommer att betala inkomstskatt år 2006 med ett uppskattat belopp om kr. Månadsavgiften för år 2007 kan komma att ökas med 3-4 procent och för år 2008 att ökas med 3-4 procent och ökningarna beror på kostnadsökningar avseende; ränteutveckling, fastighets- och inkomstskatt, taxeökningar för fjärrvärme, el, vatten och renhållning, om delar av den administrativa förvaltningen som utförs i egen regi ersätts med att tjänster köps, att avskrivningar för byggnader ökar enligt progressiv avskrivningsplan och att större underhållsprojekt avslutas och bokförs som nyinvestering med följande ökning av avkrivningar. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

11 Ekonomisk ställning och resultat Månadsavgifterna sänktes med två procent den 1 januari 1999 och de sänktes ännu en gång den 1 januari år 2000 med sex procent. Under år 2001 var de oförändrade de ökades med sex procent år 2002 och 4,5 procent år Månadsavgifterna var oförändrade år 2004, 2005 och är oförändrade år Månadsavgifterna per kvadratmeter och år är i intervallet kr för år 2000 och år 2001, för år 2002 i intervallet kr samt för år i intervallet Se bilaga 3:2 för lägenheternas olika andelstal för en mer exakt bestämning av månadsavgiften per kvadratmeter och år. Använd andelstalet för er lägenhet multiplicerat med föreningens årskostnad eller årsintäkt, för att beräkna årskostnaden eller årsintäkten för er lägenhet. I bilaga 4:1 finns en jämförelse med andra bostadsrättsföreningar Fastighetsskatten för bostadsrättsföreningar är, år 2005, 0.5 procent för bostäder och 1.0 procent för kommersiella lokaler av taxeringsvärdet. Föreningens taxeringsvärde för bostäder är kr (dämpningsregel) och för lokaler kr. Föreningens likvida medel har under år 2005 varit placerade på räntebärande konton med en avkastning om kr, se not 6. De likvida medlen uppgick till kr vid årsskiftet. Den 29 nov placerades kr i bunden inlåning över tre år med en årlig ränta om 4.20 procent ( kr) genom en revers utställd av HSB Göteborg. Den 29 januari 2004 tecknade styrelsen en aktieobligation nr 401A Världen (50 % USA, 20 % Japan, 15 % Euro-land & 15 % Storbritannien) hos SEB med beloppet kr och löptid t.o.m. 12 feb Aktieobligationen har ett nominellt belopp om kr och samma belopp återbetalas om aktiekorgen har samma eller lägre värde Kostnaden för aktieobligationen är courtage kr och porto 10 kr. Föreningens lånebild , se även not 14 för lånebilden Två lån om vardera miljoner kronor har rörlig ränta om f.n procent, långivare SEB. Ett lån om 4.0 miljoner kronor löper med rörlig ränta, f.n procent, långivare SEB. Ett lån om 2.07 miljoner kronor löper med rörlig ränta, f.n procent, långivare Spintab Ett lån Spintab, 5.67 miljoner kr, fast ränta 4.92 procent, löptid 5 år t.o.m Ett lån Spintab, 5.55 miljoner kr, fast ränta 3.51 procent, löptid 7 år t.o.m Under år 2005 har amorteringar skett med kr. Vid en omläggning av lån 4 maj 2005 ökades ett lån med kr och den totala lånestocken är efter ökningen kr. I bilaga 6:1 redovisas föreningens olika kostnadsgrupperingar år Ur föreningens kostnadsmassa har vi valt ut driftskostnader då dessa kostnader är de som direkt påverkas av föreningens medlemmar. Kostnaderna för inköp och Internet till medlemmar matchas ut av intäkten försäljning till medlemmar och är exkluderade vid presentationen av driftskostnaderna i figur 1. Löner och arvoden omfattar löner till extra fastighetsskötare, extra personal samt arvode till styrelse, revisorer och valberedning inkl. arbetsgivaravgifter samt diverse personalkostnader. Fastighetsskötsel innehåller fastighetsskötsel, materialkostnad intern fastighetsskötsel, och förbrukningsmaterial/-inventarier. Förvaltningskostnader omfattar kontorsmaterial, telefon-/porto- /datorkostnader, administrationsarvode (bokföring, bokslut, månadsavgiftsavisering) och diverse förvaltningskostnader. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

12 vatten 8% el 6% övrigt 1% löner-arvoden 10% adm. förvaltning 8% försäkring 2% HSB medlemskap 3% TV-kanaler 2% fast.skötsel 12% fjärrvärme 38% trappstäd. 5% snöskott 1% sopor 4% Figur 1 Fördelning av driftskostnader år 2005, exkl. inköp och Internet till medlemmar Förslag till vinstdisposition Avsättningen till fonden för yttre underhåll var enligt underhållsplanen år 2005 budgeterad till kr. Under år 2005 har planerat underhåll utförts för kostnaden kr. Finansieringen av det planerade underhållet om kr har skett via den planerade avsättningen om kr. Härav återstår kr av den planerade avsättningen om kr ( ). Styrelsen föreslår att detta återstående belopp kr avsätts till fonden för yttre underhåll. Till föreningsstämmans förfogande finns följande belopp i fritt eget kapital; ingångsvärde om kr vid årets början i dispositionsfonden och årets positiva resultat om kr. Styrelsen ser att föreningen har goda framtidsutsikter och tackar för förtroendet för räkenskapsåret 2005 och ser fram mot år 2006 för föreningen med förslaget: att årets positiva resultat kronor avsätts enligt fördelningen kr till fonden för yttre underhåll enligt underhållsplanen och kr som extra avsättning till fonden för yttre underhåll utöver plan för att undvika att föreningen behöver uppta nya lån för att finansierar pågående underhållsprojekt. Förslaget innebär att det utgående värdet för fonden för yttre underhåll kr ökas med dels avsättning enligt underhållsplan om kr och dels med en extra avsättning om kr, resultatet blir att fonden för yttre underhåll får ett saldo om kr. Dispositionsfondens ingående värde blir oförändrat med ett utgående värde om kr. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan johanneberg.com under rubriken Ekonomisk 2013 information

Läs mer

JOHANNEBERG 1936. H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

JOHANNEBERG 1936. H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g JOHANNEBERG 1936 i G ö t e b o r g Takterrassen, norrut, Gibraltarg. 21E, ny imkanalsfläkt rst Eklandagatan 67A, vy norrut, april 2013 Trädgård Gibraltargatan-Eklandagatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Tryckkostnad 3 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan johanneberg.com under rubriken Ekonomisk 14 information

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936. i Göteborg

HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936. i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg ÅRSREDOVISNING 2001 Förvaltningsberättelse för Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i

Läs mer

HSB:s. Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg. Årsredovisning 2000. 28 april 2001

HSB:s. Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg. Årsredovisning 2000. 28 april 2001 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg Årsredovisning 2000 28 april 2001 1 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Förvaltningsberättelse Mål och visioner för det goda boendet HSB:s

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer:

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer: ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org nr 716405-7536) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg HSB Brf Bagaregården är en medelstor bostadsrättsförening belägen längst öster ut i stadsdelen Bagaregården, Göteborg. Föreningen som

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 0 Arsredovisning 2014-01-01till2014-12-31 3 HSB:s brfmälaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Årsredovisning 2010 Kallelse till föreningsstämma Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Viggbygärdet i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i Bergtorpsskolans matsal. Dagordning Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer