JOHANNEBERG HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOHANNEBERG 1936. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet"

Transkript

1 HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan under rubriken Ekonomisk information ÅRSREDOVISNING 2005

2 Förvaltningsberättelse för HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i centrala Göteborg med en småstadskänsla i form av egna grönytor och parkeringsplatser. Föreningen är ledande i användning av ny teknik, vilket märks bl.a. i eget datanät, datoriserad styrning av värme, vatten, ventilation och lås- och säkerhetsinstallationer. Föreningen bildades år 1936 och byggnaderna uppfördes åren och har moderniserats och renoverats år 1983 och för att passa nutidens krav från de boende och myndigheter. Renoveringar och moderniseringar har skett med viss försiktighet och beaktande av den ursprungliga arkitekturen. Ett mål är att förbättra trivseln och gemenskapen i föreningen. Föreningens fastigheter Byggnadsstilen är i 30-talets funktionalistiska anda och arkitekt är Erik Friberger. Erik Friberger var Länsarkitekt i Göteborg och en av Sveriges ledande funktionalister. Arkitektur var för Friberger moral, ett hus fick inte föreställa något det inte var. Föränderligheten är lika viktig som ändamålsenligheten. Friberger kämpade hela livet för att med arkitektens hjälpmedel skipa rättvisa i samhället. Föreningen består av tre fastigheter, se bilaga 2:1; Gibraltargatan 21A-E, 60 lägenheter och tre kommersiella lokaler. Eklandagatan 67A-D, 48 lägenheter. Lindströmsgatan 3A-D, 48 lägenheter. För olika typer av lägenheter se bilaga 3:2. Varje byggnad består av fyra våningar med källare, vind och en längsgående takterrass. Konstruktionen av betong har extra tilläggsisolering av frigolit och en extrafasad i lättbetong. ROTrenoveringen år 1983 innebar i korthet att avlopp till lägenheter, vattenledningsrör, elkablar och allmän belysning, fönster, portdörrar, fasad, kök och badrum i lägenheter byttes ut. År 1994 togs de gamla balkongerna från 30-talet bort och nya göts. Trapphusen målades om. År 1996 lades ny takpapp med gummiegenskaper och fönster målades år , vilket sker med 7-9 års mellanrum. Ny fönstermålning sker våren och sommaren HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

3 Åren har nyläggning av dränering skett runt byggnaderna. I samband med detta uppfördes två nya cykelplatser för att möta medlemmarnas behov av cykelparkeringar. I samband med ombyggnad av nedfartsramp och nyläggning av dränering år 1999 omasfalterades de 25 parkeringsplatserna och antalet utökades från 25 till 28 st. År 1999 installerades ett data-/tele-/signalnät. Medlemmarna kan hyra fasta Internet-abonnemang och abonnera på fast telefoni från annan operatör än Telia via föreningens telenät. Signalnätet används för att styra värme, ventilation, tvättstugor och trappljus samt för insamling av data för kall- och varmvattenförbrukning och värmeförbrukning. Signalnätet används för att mäta inomhustemperatur i vissa referenslägenheter och därigenom styra värmen via en dator. Ventilation styrs för samtliga lägenheter, bl.a. genom att forcera ventilationen till maximal genomströmning när spjället i ventilationskåpan ovan spisen används. Larmsignaler för dräneringspumpar och fläktar hanteras likaledes i detta system. I husen Eklandagatan och Lindströmsgatan skedde år ombyggnation av soprum och nedfartsramper till soprum/källaringång för att kunna bibehålla sopnedkasten för restavfall och samtidigt installera ett nytt sopnedkast i varje entré för biologiskt/-komposterbart avfall. Huset Gibraltargatan byggdes om åren för sortering med restavfall i de sedan tidigare existerande sopnedkasten och i entréerna Gibraltargatan 21A och E finns nedkast för komposterbart avfall. Under hela år 2005 pågick i byggnaden Gibraltargatan 21A-E omläggning av stamavlopp med ersättning av det gamla avloppet under byggnadens betonggolv från år 1936 med nytt plaströravlopp hängt på källarväggarna och nedgrävt utanför västra fasaden. I samband med avloppsomläggningen renoverades tvättstugan och rör för värme och varmvatten byttes i kulverten mellan fjärrvärmecentralen i bygganden Eklandagatan 67A-D och byggnaden Gibraltargatan. Restauranglokalen i byggnaden Gibraltargatan totalrenoverades med syftet att lokalen skall kunna härbärgera en modern restaurang. Ombyggnaden av restaurangen skedde i samarbete med hyresgästen CA Restaurang HB. Fastigheterna var fullvärdesförsäkrade genom Länsförsäkringar år 2004 och 2005 och är fullvärdesförsäkrad genom Sveland år Underhåll, reparationer och investeringar Periodiskt underhåll har innebörden att utgiften kostnadsförs direkt över ett år och likvida medel tas ur fonden för yttre underhåll. En underhållsplan styr de årliga avsättningarna av föreningens positiva resultat till fonden för yttre underhåll. Den årlig avsättning till yttre fond görs för att täcka nödvändigt yttre underhåll med undantag för byte av fasad, fönster, allmänna elsystem, värmesystem samt vatten- och avloppssystem. I underhållsplanen ingår inte större ombyggnadsarbete som t.ex. ombyggnation för sopsystem. För dessa arbeten, när de kan komma att utföras, bedöms möjlighet finnas för föreningen att ta upp nya lån. Under året har följande periodiskt/planerat underhåll genomförts med beloppet kr (not 4): Renovering av lägenheternas fönster påbörjades år 2005 och följande kostnader för periodiskt underhåll har bokförts; kr. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

4 Utbyte av värme- och varmvattenledningsrör i kulverten mellan fjärrvärmecentralen i huset Eklandagatan och byggnaden Gibraltargatan. Periodiskt underhåll har för år 2005 genomförts med beloppet kr. Projektet pågår och slutförs år Föreningen stadgebunda del för badrumrenoveringar av 4 st badrum med periodiskt underhåll med totalbeloppet för de fyra badrummen om kr. Byte av två st centralfläktar i byggnaden Lindströmsgatan till följd av att den ena blåste sönder vid stormen Gudrun 8-9 januari Försäkringsbolaget ersatte skadan för den ena fläkten med kr efter avdrag för självrisken kr och föreningen betalade resten kr samtidigt som föreningen bytte den andra fläkten för kr. De två fläktarna bokförs som periodiskt underhåll trots att de till viss del innehåller tekniska förbättringar. Fläktarna har ett vertikalt stående montage på serviceslädar som innebär att fläkten kan dras ut från vindsgången via en servicelucka. Tidigare var fläkten monterad horisontellt ovan yttertaket och service skedde från yttertaket. Vidare har de två huvudventilationskanalerna från två trapphus med lägenheter på vinden en mer direkt anslutning till fläkten som ger ett bättre luftflöde. Projektering av avloppsomläggning i byggnaden Lindströmsgatan påbörjades med bokföring av projekteringskostnader kr som periodiskt underhåll. Även detta projekt kommer att delas mellan periodiskt underhåll och nyinvestering. Installation av två extra ventiler i huvudmatarledningen för värme i byggnaden Eklandagatan för att kunna stänga värmevattenflödet för denna byggnaden till beloppet kr. Prov inför utbyte av lysrörsarmaturer och styrning med rörelsevakter i källargångar med start i byggnaden Gibraltargatan år Provet påbörjades år 2005 med inköp av en enda armatur för 101 kr. Under år 2006 slutförs investeringar med utgiften mer än kr: Påbörjat arbete år 2002 med staket vid ramper för källar- och sopgångsnedfarter slutfördes år 2005 med total investeringsutgift om kr och med en linjär byggnadsavskrivning över 30 år. Två tvättmaskiner i byggnaden Gibraltargatan har bytts ut för investeringsutgiften kr. En av de största ombyggnads och underhållsprojekten i föreningens historia genomfördes med utbyte av stamavlopp under byggnaden Gibraltargatans betonggolv. I samband med avloppsomläggningen renoverades tvättstugan och rör för värme och varmvatten byttes i kulverten mellan fjärrvärmecentralen, byggnad Eklandagatan, och byggnaden Gibraltargatan. Restauranglokalen i byggnaden Gibraltargatan totalrenoverades. Arbetet pågår fortfarande år 2006 och utgifter har uppstått sedan planeringsfasen år 2002 och framåt. Projekten avser underhåll av avloppssystem och samtidiga väsentliga förbättringar av avloppssystemet och därför bokförs utgifterna som en nyinvestering och en redovisning sker i nästa års årsredovisning när projektet är slutfört och besiktigat. Renoveringen av restauranglokal utförs för ventilation, el, avlopp, vatten, entrédörr och fönster. Utökning av restauranglokal sker med ett nytt soprum. Projektets olika delar har avskrivningstider, 20, 30 och 52 år, beroende på teknisk eller ekonomisk livslängd. Påbörjat arbete år 2002 som slutförs år 2006 med renovering och prov av ny ventilation för torktumlare, extra värmefläkt i bokningsbart torkrum, kall- och varmvattenrördragning för tvättmaskiner samt två nya elcentraler med säkringar och jordfelsbrytare i varje tvättstuga, total investeringsutgift ca kr med en byggnadsavskrivning över 52 år med start år Utbyggnad av mottagning för TV-kanaler påbörjades sommaren 2004 med en ny TV-kanal TV4+ och slutförs år 2006 med bättre kylning av utrustningen och ändring och utbyggnad av TV-mottagningen. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

5 Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 22 juni I stämman deltog 20 medlemmar. Antalet överlåtelser av bostadsrätter i föreningen under året var 24 st. Se bilaga 5:1 för antal överlåtelser åren 1986 till och med år Överlåtelsepriserna har ökat sedan år 1993 och i skrivande stund, maj 2006, är överlåtelsepriset ca kr för en tvårumslägenhet om kvm. Föreningen hade vid årets slut 167 medlemmar och därtill kommer HSB Göteborg som en medlem och föreningen består av 156 bostadsrätter och tre kommersiella lokaler. Andrahandsupplåtelserna är st vid varje tvärsnittstidpunkt. Den 31 december 2005, är sjuttiofyra procent av föreningens medlemmar under 40 år och totalt är 69 procent män och 31 procent kvinnor, se bilaga 5:2. Förtroendevalda vid föreningsstämman 22 juni 2004 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Anders Bergström Vice ordförande Lars Abrahamsson Sekreterare Sven Christensson Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Jessica Ljung HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Sofia Jange Suppleant Martin Magnusson Suppleant Ida Nelson Suppleant Karina Svensson Sofia Jange avsade sig styrelseuppdraget 24 februari 2005 i samband med utträde ur föreningen vid överlåtelse av bostadsrätten. Anders Bergström, Lars Abrahamsson, Sven Christensson, Håkan Wignell och Jessica Ljung har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämman 22 juni Revisorer, valda av ordinarie föreningsstämman, har varit Torsten Axberg med suppleant Lena Max. HSB:s Riksförbund har förordnat BoRevision AB med Teija Ruhanen som revisor. Valberedningen bestod av Torsten Axberg (sammankallande) och Monica Kuhlin. Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Anders Bergström, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

6 Förtroendevalda vid föreningsstämman 22 juni 2005 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Anders Bergström Vice ordförande Lars Abrahamsson Sekreterare Sven Christensson Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Niklas Knape HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Martin Magnusson Suppleant Ida Nelson Suppleant Karina Svensson Anders Bergström, Lars Abrahamsson, Sven Christensson, Håkan Wignell, Niklas Knape och Ida Nelson har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämma i juni Revisorer, valda av ordinarie föreningsstämman, har varit Torsten Axberg med Lena Max som suppleant. HSB:s Riksförbund har förordnat BoRevision AB som revisor. Valberedningen består av Torsten Axberg (sammankallande) och Monica Kuhlin. Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Anders Bergström, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. I tur att avgå är ordinarie ledamot, med en mandatperiod om ett år, Niklas Knape samt ordinarie ledamöter, med en mandatperiod om två år, Lars Abrahamsson och Håkan Wignell. Ordinarie ledamöter valda för två år, med ett återstående år, är Anders Bergström och Sven Christensson. Suppleanter med en mandatperiod om ett år är Martin Magnusson, Ida Nelson och Karina Svensson. Styrelsen har sedan tillträdet vid ordinarie stämman 22 juni 2005 och under år 2005 genomfört nio styrelsemöten. Under år 2006 har tio styrelsemöten fram till och med ordinarie stämman i juni månad 2006 genomförts. Bokningen av Gillestugan sköts av Andreas Gyllensten. Datorgruppen hjälper medlemmar, sköter in-/urkoppling av abonnenter och skickar ut dator/programtips till medlemmar anslutna till föreningens Internet-nätverk. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

7 Viktiga händelser under året Månadsavgifterna var oförändrade år 2005 och 2004, och år 2005 gav ett överskott beroende på Ökning av intäkterna genom ökning av månadsavgifterna år Lägre kostnad för låneräntor till följd av fallande rörliga räntor för föreningens lån med rörlig ränta och att vid omsättning av lån med fast ränta har lägre ränta erhållits jämfört med tidigare fast ränta för samma lånebelopp och jämfört med budgeterad låneränta. Lägre kostnad för byggnadsavskrivning orsakad av att stora renoverings och ombyggnadsprojekt med projektering och slutförande över flera år slutförs senare jämfört med översiktsplanen år Avskrivning för projekten påbörjas när projektet är slutfört och en senarelagd avskrivningskostnad gav en lägre kostnad för år 2004 och Månadsavgifterna ökades år 2003 med tanke på bl.a. kommande underhållsåtgärder och nyinvesteringar, dessa finansieras genom ökad kommande upplåning som ger ökade låneräntor samt ökande avskrivningar för byggnader. Stora ombyggnadsprojekt som restaurangombyggnad, avloppsomläggning och fönsterrenovering planerades att slutföras år Dessa slutförs istället år 2006 och därmed börjar utgifterna att fördelas enligt linjär eller progressiv avskrivning för de olika projekten. Avskrivningarna uteblev och en mindre låneökning men med fallande rörliga räntor med resultatet att räntkostnaderna sjönk medförde att år 2005 ger ett överskott. Den 10 januari 2005 påbörjades arbetet med renovering och ombyggnad av restauranglokalen samt avloppsomläggning av stamavlopp under betonggolvet i byggnaden Gibraltargatan. I slutskedet av avloppsomläggningen för byggnaden Gibraltargatan visade det sig att det var lönsamt att byta ut värme- och varmvattenrör i en kulvert mellan värmecentralen i huset Eklandagatan och huset Gibraltargatan och detta arbete utfördes i maj och juni Torkrum och tvättstuga i byggnaden Gibraltargatan renoverades i en större omfattning jämfört med ursprunglig plan med bl.a. kakel på samtliga väggar i torkrummen. Betonggolvet i tvättstugan var i sämre skick jämfört med förväntningarna och vid ursparing (urskärning) av kanaler för nya avloppsrör i betonggolvet föll golvet samman och detta fordrade en omgjutning av hela golvet. Viktiga händelser efter årets slut Slutskedet av avloppsomläggningen för byggnaden Gibraltargatan och restaurangombyggnaden pågår med renovering av lokal 1002, Gibraltargatan 21E. Slutbesiktning av projektet skedde den 7 mars 2006 och efterbesiktningen den 18 maj Dragning av fiberkabel i kulverten mellan byggnad Eklandagatan och Gibraltargatan sker i juni månad 2006 innan kulvertlocken läggs på och omöjliggör nyläggning av rör eller dragning av kabel. Fiberkabeln behövs för framtida hastighetsökning i föreningens datanätverk samt för en ny eventuell anslutning av föreningens datanätverk till Skanovas Internet-koppling. Skanova hyr ett rum av föreningen, Gibraltargatan 21A, med kopplingsplintar och kulvertanslutning till Vasa telefonstation. F.n. är föreningens nätverk anslutet till Göteborg Energis Internet-nätverk och fiberkablen kommer in vid södra gaveln i byggnaden Eklandagatan. Fönsterrenovering av lägenheternas fönster med början i slutet på april 2006 och pågående målning t.o.m. augusti En utredning pågår om aluminiumlister skall monteras ovan de yttre trädelarna på fönsterbåge och karm. TV-kanal TV4+ ersätts med TV-kanal Discovery i slutet på juni månad. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

8 Verksamhetsplan Värmestyrning togs i drift i januari år 2001 för samtliga lägenheter efter temperaturinformation från de sex översta gavellägenheterna (de är svalast). Temperaturinformation och förbrukningsstatistik lagras i en dator och dataöverföringen och programvaran installerades i december Förbrukningsstatistiken kommer att väsentligt underlätta och förbättra prognoser och budgetarbete för värme och vattenkostnader samt internredovisning av kostnadsfördelningar. Dessa skall ligga till grund för en framtida ombalansering av värmesystemet. Medlemmarna kan via föreningen hemsida ta del av statistiken för värme, varm- och kallvatten, se alternativt gå in via hemsidan Brf 1936, vidare Sophantering & Miljö och där är länken för Temperatur och energiförbrukning i föreningen. Låscylindrar slits, framförallt i portentréer, tvättstugor, soprum och i källardörrar på gavlarna i husen Gibraltargatan och Eklandagatan. Dessa cylindrar har en livslängd om ca två år. Ungefär en nyckel per år tappas bort av någon boende i något hus. Långt framskridna planer finns om att införa ett beröringsfritt låssystem i de tidigare nämnda dörrarna med en elektronisk kodnyckel. Slitaget kommer då sjunka till en låg nivå och borttappade kodnycklar kan spärras. Om så önskas kan ett sådant kodnyckelsystem kopplas samman med tvättstugebokning, torkrumsbokning, Gillestugebokning och annan bokning. Om utredningen leder till införande av ett sådant system kan det komma att ske september-november 2006 och till en uppskattad kostnad av ca kr. Fönstermålning sker våren och sommaren Undersökning, med bl.a. provmontage, pågår år 2005 och 2006 med syftet att ersätta kommande fönstermålning med en fönsterrenovering hösten 2006/vintern 2007 med montering av aluminiumlister ovanpå de trädetaljer som är utsatta för sol och regn. Sådana lister kan ha en livslängd om år och fönstermålning undviks därmed. Intervallet för målningen av fönstrens trädetaljer är i annat fall 7-9 år. Fönstren är f.n. 23 år gamla och låsmekanismer, trädetaljer och glaspaket beräknas ha en återstående livslängd av ca 20 år. Det har vid pågående fönstermålning visats sig att låsmekanismen har fastnat för fem fönster av 285 undersökta fönster, totalt 577 st. Utredning pågår hur lång uppskattad livslängd som återstår för låsmekanismen då detta styr den ekonomiska nyttan av att montera aluminiumlister. En utökning med fler tilluftsventiler i varje lägenhet bör ske för att förbättra tillflödet av luft för att balansera det frånluftsflöde som ventilation fordrar. Om fönsterrenoveringen sker kan en extra ventil monteras i de lägenheter som endast har en ventil i vardagsrummet. Ventilationen skall OVK-besiktigas för lägenheterna och innan dess kan efter pågående prov en extra renslucka mellan badrum och kök behöva monteras i varje tvårums-lägenhet. En landskapsarkitekt och en trädgårdsmästare är kontaktade för utformning av trädgården mellan byggnaderna Gibraltargatan och Eklandagatan med speciell utformning av grusplanen med uppförande av en fast monterad grillplats. Övriga trädgårdens växtlighet skall katalogiseras för ett bättre och mer planerat underhåll. Skyltar med växttyp och skötsel skall placeras ut på lämpliga platser. Grillning med eld och glöd kommer att förbjudas på byggnadernas terrasser efter två tillbud året Förbudet träder ikraft när grillplatsen på grusplanen mellan byggnaderna Gibraltar- och Eklandagatan är färdigställd. Grillning på terrasserna tilläts omkring år , dessförinnan var det förbjudet. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

9 Avloppsomläggning i byggnaden Lindströmsgatan, utbyte av stamavlopp under betonggolv inkl. renovering av tvättstugan, skjuts framöver till vintern 2007 orsakat av en överhettad byggmarknad och att avloppsomläggningen för byggnaden Gibraltargatan är försenad med 10 månader. Vidare pågår fönsterrenoveringen och den skall vara avslutad innan nästa stora projekt med avloppsomläggning i byggnaden Lindströmsgatan påbörjas. Hösten 2006 kommer TV-mottagningen att byggas om med att de digitalt marksända TV-kanalerna SVT 1 & 2 och TV4 kodas om till föreningens analoga interna TV-kanalssystem. Detta sker till följd av att det analoga marksända TV-kanalerna SVT 1 & 2 och TV4 stängs av i september Samtidigt med omkodningen kommer frekvensmodulatorerna för TV3 och Kanal 5 att bytas för att erhålla stereoljud för dessa kanalerna. Ett förslag finns för ombyggnad av portentréer Gibraltargatan och ett förslag med ett skärmtak mellan restauranglokalen och våningsplan 1 vid södra gaveln av byggnaden Gibraltargatan, båda förslagen är under utredning Förväntad framtida utveckling Föreningsfrågor och löpande styrelsearbete Överlåtelser av bostadsrätterna har varit och är per år, procent av lägenheterna får nyinflyttade medlemmar varje år, se bilaga 5:1. Till detta kommer andrahandsupplåtelser per år. Totalt är mellan nyinflyttade i föreningen varje år. Varje in-/utflyttning medför ändringar i medlemsregister, namnbyte i porttablå och på lägenhetsdörr. Vidare kan ändringar ske för Internetkopplingar, parkeringsplatser, cykelplatser och månadsavgiftsavisering. Utöver detta behöver nyinflyttade information om hur det är att bo i föreningen. Flera stora nyinvesteringsprojekt har genomförts, t.ex. data-/tele-/signalnät, ombyggnad restaurang, ombyggnad för sopsortering, ombyggnad tvättstugor, värme-/ventilationsstyrning samt lås- /säkerhetshantering. Förutom nyinvesteringsprojekt har underhållsprojekt utförts under de 10 senaste åren som trapphusmålning, ersättning och nygjutning av balkonger, takomläggning, dräneringsarbeten samt fönstermålning. Sedan år 1998 har styrelserna haft en inriktning mot att styrelsearbetet mer och mer skall innehålla styrelse- och arbetsmöten samt expeditioner. Sysslor som förr, med mer eller mindre framgång, utfördes inom styrelsen läggs ut på entreprenad. Med hänsyn till detta köps allt fler tjänster som ekonomisk administration, månadsavgiftsavisering och fastighetsservice. De köpta tjänsterna håller ibland en högre kvalitet jämfört med att de utförs inom styrelsen eller av anställd personal och styrelsen kan koncentrera sig på att hålla styrelsemöten och hålla samman denna snabbt föränderliga förening.. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

10 Ekonomi Intentionen i lånepolitiken är att hälften av lånen skall löpa med rörlig ränta och den andra hälften löper med fast ränta. Bindningstiderna väljs så att de bundna lånen inte upphör samtidigt. Underhållet i föreningen skall ske med hjälp av en underhållsplan som genererar egna insamlade likvida medel till fonden för yttre underhåll. Vissa undantag görs med lånefinansiering istället för finansiering via fonden för yttre underhåll för större underhållsrenoveringar såsom fasadrenovering, byte av avloppsstammar, värme och vattenledningsrör, fönster och elkablage. Lånebeloppet för det bundna lån som omsattes i maj 2005 ökades med 2,1 miljoner kr för att täcka utgiften för avloppsomläggningen i huset Gibraltargatan och utgiften för renovering av föreningens restauranglokal. Tidigare underhållsprojekt med ombyggnad av Gibraltargatan 21A och 21E med ett utrymme för biologiskt/komposterbart sopkärl och renovering av tvättstugor, sker utanför underhållsplanen, och finansieras av likvida medel som egentligen tillhör fonden för yttre underhåll. Styrelsen har god överblick med hjälp av underhållsplanen över framtida underhåll och har med den kunskapen tillfälligt nyttjat möjligheten att använda likvida medel med resultatet att fonden för yttre underhåll är underfinansierad. Vid behov och vid låneomläggning sker utökning av lån för att fullt ut finansiera fonden för yttre underhåll med likvida medel. Månadsavgiften skall uppfattas innehålla kostnader som merparten av medlemmarna kan relatera till, t.ex. TV-kanalutbudet omfattar de kanaler de flesta efterfrågar, inte några smala kanaler. Samma filosofi används när tvättavgifter tas ut med 5 kr per 60 min maskintvätt, med bättre fyllda maskiner, fler lediga maskiner som följd, och att den som orsakar kostnaden vid körning av en maskin betalar en del av tvättkostnaden (ca kr i kostnad varav 5 kr betalas). Föreningen kommer att betala inkomstskatt år 2006 med ett uppskattat belopp om kr. Månadsavgiften för år 2007 kan komma att ökas med 3-4 procent och för år 2008 att ökas med 3-4 procent och ökningarna beror på kostnadsökningar avseende; ränteutveckling, fastighets- och inkomstskatt, taxeökningar för fjärrvärme, el, vatten och renhållning, om delar av den administrativa förvaltningen som utförs i egen regi ersätts med att tjänster köps, att avskrivningar för byggnader ökar enligt progressiv avskrivningsplan och att större underhållsprojekt avslutas och bokförs som nyinvestering med följande ökning av avkrivningar. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

11 Ekonomisk ställning och resultat Månadsavgifterna sänktes med två procent den 1 januari 1999 och de sänktes ännu en gång den 1 januari år 2000 med sex procent. Under år 2001 var de oförändrade de ökades med sex procent år 2002 och 4,5 procent år Månadsavgifterna var oförändrade år 2004, 2005 och är oförändrade år Månadsavgifterna per kvadratmeter och år är i intervallet kr för år 2000 och år 2001, för år 2002 i intervallet kr samt för år i intervallet Se bilaga 3:2 för lägenheternas olika andelstal för en mer exakt bestämning av månadsavgiften per kvadratmeter och år. Använd andelstalet för er lägenhet multiplicerat med föreningens årskostnad eller årsintäkt, för att beräkna årskostnaden eller årsintäkten för er lägenhet. I bilaga 4:1 finns en jämförelse med andra bostadsrättsföreningar Fastighetsskatten för bostadsrättsföreningar är, år 2005, 0.5 procent för bostäder och 1.0 procent för kommersiella lokaler av taxeringsvärdet. Föreningens taxeringsvärde för bostäder är kr (dämpningsregel) och för lokaler kr. Föreningens likvida medel har under år 2005 varit placerade på räntebärande konton med en avkastning om kr, se not 6. De likvida medlen uppgick till kr vid årsskiftet. Den 29 nov placerades kr i bunden inlåning över tre år med en årlig ränta om 4.20 procent ( kr) genom en revers utställd av HSB Göteborg. Den 29 januari 2004 tecknade styrelsen en aktieobligation nr 401A Världen (50 % USA, 20 % Japan, 15 % Euro-land & 15 % Storbritannien) hos SEB med beloppet kr och löptid t.o.m. 12 feb Aktieobligationen har ett nominellt belopp om kr och samma belopp återbetalas om aktiekorgen har samma eller lägre värde Kostnaden för aktieobligationen är courtage kr och porto 10 kr. Föreningens lånebild , se även not 14 för lånebilden Två lån om vardera miljoner kronor har rörlig ränta om f.n procent, långivare SEB. Ett lån om 4.0 miljoner kronor löper med rörlig ränta, f.n procent, långivare SEB. Ett lån om 2.07 miljoner kronor löper med rörlig ränta, f.n procent, långivare Spintab Ett lån Spintab, 5.67 miljoner kr, fast ränta 4.92 procent, löptid 5 år t.o.m Ett lån Spintab, 5.55 miljoner kr, fast ränta 3.51 procent, löptid 7 år t.o.m Under år 2005 har amorteringar skett med kr. Vid en omläggning av lån 4 maj 2005 ökades ett lån med kr och den totala lånestocken är efter ökningen kr. I bilaga 6:1 redovisas föreningens olika kostnadsgrupperingar år Ur föreningens kostnadsmassa har vi valt ut driftskostnader då dessa kostnader är de som direkt påverkas av föreningens medlemmar. Kostnaderna för inköp och Internet till medlemmar matchas ut av intäkten försäljning till medlemmar och är exkluderade vid presentationen av driftskostnaderna i figur 1. Löner och arvoden omfattar löner till extra fastighetsskötare, extra personal samt arvode till styrelse, revisorer och valberedning inkl. arbetsgivaravgifter samt diverse personalkostnader. Fastighetsskötsel innehåller fastighetsskötsel, materialkostnad intern fastighetsskötsel, och förbrukningsmaterial/-inventarier. Förvaltningskostnader omfattar kontorsmaterial, telefon-/porto- /datorkostnader, administrationsarvode (bokföring, bokslut, månadsavgiftsavisering) och diverse förvaltningskostnader. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

12 vatten 8% el 6% övrigt 1% löner-arvoden 10% adm. förvaltning 8% försäkring 2% HSB medlemskap 3% TV-kanaler 2% fast.skötsel 12% fjärrvärme 38% trappstäd. 5% snöskott 1% sopor 4% Figur 1 Fördelning av driftskostnader år 2005, exkl. inköp och Internet till medlemmar Förslag till vinstdisposition Avsättningen till fonden för yttre underhåll var enligt underhållsplanen år 2005 budgeterad till kr. Under år 2005 har planerat underhåll utförts för kostnaden kr. Finansieringen av det planerade underhållet om kr har skett via den planerade avsättningen om kr. Härav återstår kr av den planerade avsättningen om kr ( ). Styrelsen föreslår att detta återstående belopp kr avsätts till fonden för yttre underhåll. Till föreningsstämmans förfogande finns följande belopp i fritt eget kapital; ingångsvärde om kr vid årets början i dispositionsfonden och årets positiva resultat om kr. Styrelsen ser att föreningen har goda framtidsutsikter och tackar för förtroendet för räkenskapsåret 2005 och ser fram mot år 2006 för föreningen med förslaget: att årets positiva resultat kronor avsätts enligt fördelningen kr till fonden för yttre underhåll enligt underhållsplanen och kr som extra avsättning till fonden för yttre underhåll utöver plan för att undvika att föreningen behöver uppta nya lån för att finansierar pågående underhållsprojekt. Förslaget innebär att det utgående värdet för fonden för yttre underhåll kr ökas med dels avsättning enligt underhållsplan om kr och dels med en extra avsättning om kr, resultatet blir att fonden för yttre underhåll får ett saldo om kr. Dispositionsfondens ingående värde blir oförändrat med ett utgående värde om kr. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr Årsredovisning 2005

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

JOHANNEBERG 1936 ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. TRYCKKOSTNAD 30 KR Max 1 exemplar per lägenhet

JOHANNEBERG 1936 ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. TRYCKKOSTNAD 30 KR Max 1 exemplar per lägenhet HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg BYGGANDE AV NY UTEPLATS RENOVERING AV TRÄDGÅRD MED BORTTAGNING AV STOR GRAN PLAN FÖR NY UTEMILJÖ VID RESTAURANGEN TRYCKKOSTNAD 30 KR Max 1 exemplar

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

JOHANNEBERG 1936. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

JOHANNEBERG 1936. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Golvgjutning lokal 1002 april 2007 Trädgård augusti 2007 Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Trädgård september 2007 Årsredovisningen finns

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Bostadsrättsföreningen Rundstycket 4 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10 Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2004 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004 01 01-2004

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936. i Göteborg

HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936. i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg ÅRSREDOVISNING 2001 Förvaltningsberättelse för Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gnistan Org. nr 746000-1618. Årsredovisning 2013. Brf. Gnistan 0(7)

Bostadsrättsföreningen Gnistan Org. nr 746000-1618. Årsredovisning 2013. Brf. Gnistan 0(7) Årsredovisning 2013 Brf. Gnistan 0(7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf. Gnistan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Styrelsen för Kronkvarnen 3 1 avger härmed nedan årsredovisning for verksamhetsåret 2005. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen avser perioden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(14) Brf Hjalte Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter 9 Sida 2(14) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer