1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång"

Transkript

1 astories 1/13 Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt Vad kännetecknar en bra teamledare? Mot framgång

2 Ledare Johnny Lehtinen Rastories på svenska 01/2013 Att sitta på samma sida av bordet Våren är här och det betyder också att årets första Rastories sjösätts. Vi har omarbetat formatet en hel del vilket vi hoppas ska ge mervärde för dig vår läsare. Vi pratar i dagens läge mycket om kundrelationer, partnerskap och nätverkande. På Rastor ser vi dessa som vitala för vår framgång. Det här betyder naturligtvis inte att vi glömmer bort att vidareutveckla våra utbildningsprodukter eller -processer. Vi ser det som en nödvändighet att dessa är kvalitativa och smidiga men kundrelationerna är det vi lägger mest krut på. En kundrelation är en process. Vi ser kundrelationer som dynamiska och därför bör de utvecklas systematiskt. Vi tror starkt på att just genom att satsa på och utveckla våra kundrelationer ännu mera kommer vi att ge våra kunder ett ännu större mervärde. Med andra ord räknar vi med att kunna utveckla ett bättre win-win förhållande där båda parter vinner på att utveckla relationen. Allt detta tillsammans med våra kunder. Vi ser nämligen ett stort mervärde i att lära oss av våra kunder. Jag är riktigt stolt över vårt nya nummer där vi lyssnat på era önskemål och utifrån dessa tillsammans uppgjort ett delikat innehåll med bl.a. Esa Jäntti från If som ger sin syn på ledande av försäljning samt Sari Kuvaja som dyker in i ämnet ansvarsfullt företagande. I detta nummer kan du som bekant från tidigare nummer läsa om företagsledare som studerar hos oss. Nu har vi siktet inställt på Åland där legendariska Plasto samt energiska Träningsverket berättar om utvecklandet av deras verksamhet och personal i samarbete med Rastor. Vi ger också som bekant Vi ser nämligen ett stort mervärde i att lära oss av våra kunder. utrymme åt vårt professionella utbildarnätverk, denna gång i form av Joakim Blom som understryker vikten av ekonomiskt kunnande inom sitt eget ansvarsområde, en kunskap som många tycks underskatta men efter utbildningarna inser värdet av. Jag vill ännu påminna dig om en sak. Vi gör denna tidning för dig. Därför tar vi gärna emot feedback. Kommentarer om innehållet, idéer om intressanta fall att skriva om i fram tiden och tankeväckande teman hjälper oss att producera innehåll som just du är intresserad av. Jag önskar dig trevliga lässtunder, en riktigt trevlig vår samt en skön sommar då den står på tur. Utgivare Rastor Ab Huvudredaktör Johnny Lehtinen, tel Layout Jussi Latvala Redaktionschef Minna Korpimies Redaktörer Anna Lundqvist Thomas Holmén Adress Rastor Ab, Helsingfors Sturegatan Helsingfors Växel: Tryckeri PunaMusta, Tammerfors Adressregister Fonecta Profinder B2B Rastors kundregister Kommentarer och ideér: Utkommer två gånger per år. ENGAGEMANG FÖR DIG 2

3 Innehåll 05 Spalt Sari Kuvaja Delat ansvar, gemensamma värderingar Ur ett företagsledarperspektiv är det viktigt att sätta upp konkreta målsättningar tillsammans med den arbetstagare som ska gå kursen. Joakim Blom 06 Joakim Blom Ekonomikunskap är viktigt på alla organisationsnivåer 08 Mycket mer än bara barnlek Plasto är ett leksaksföretag som gillas i snart tre generationer Personlig tillämpning möjliggör tid för reflektion och eftertanke vid skapandet av det som egentligen blir en färdplan för företaget och det egna arbetet. Kim Janson Vi får inte glömma individen vare sig hos ledarna eller hos de ledda. Esa Jäntti 10 Träning ger inspiration Kim Janson från Träningsverket berättar vad hon hittills fått ut av utbildningen i företagsledning. 13 Perspektiv Esa Jäntti Coachande försäljningsledarskap i distansorganisationer 14 Teamledarens verktyg Att jobba som teamledare är ett krävande uppdrag. Vad ska vi beakta när vi sammanställer en projekt- eller arbetsgrupp? 3

4 Först Utbildningsprogram för produktutvecklare börjar i Vasa Programmet ger verktyg för kundorienterad utveckling av tjänster, produkter och ny affärsverksamhet och är riktad till tjäntsteutvecklare och företagare som svarar för utvecklingen av affärsverksamheten samt personer som verkar i produkt- eller tjänsteutvecklingsuppgifter. Studierna planeras individuellt för varje deltagare: före utbildningens inledning kartläggs varje deltagares utvecklingsbehov och man gör tillsammans upp en individuell studieplan. Programmets hörnsten är en utvecklingsidé som deltagaren med hjälp av Rastors handledning och en mentors stöd planerar och förverkligar under utbildningen, säger Johnny Lehtinen från Rastor. Utbildningsprogrammet förbereder studeranden för avläggande av specialyrkesexamen för produktutvecklare. Den förberedande utbildningen består av utbildningsdagar, distansstudier och inlärning i arbetet. Utbildningen är planerad så att studierna sker vid sidan av arbetet och den sträcker sig över ca 2 år. Nya grupper i företagsledning Nya grupper i före tagsledning börjar i Västra och Östra Nyland. Utbildningen som leder till specialyrkesexamen i företagsledning är avsedd för ägare av små och medelstora företag eller anställda chefer med helhetsansvar för ett företag eller dotterbolag. Under utbildningen lär man bl.a. hur man förverkligar företagets strategiprocess, hur man utvecklar kundrelationerna och marknadsföringen och hur man blir en bättre ledare. För tillfället har Rastor tre svenskspråkiga utbildningsgrupper i företagsledning, i Borgå, Mariehamn och Karis. Feedback om utbildningen samlas regelbundet från studerandena och utbildningsdagarnas innehåll utvecklas ständigt på basis av deltagarnas önskemål. Rastors utbildare beskrivs som entusiastiska och inspirerande, berättar Johnny Lehtinen. Man kan även delta i enskilda utbildningsdagar, t.ex: Försäljningsteknik i olika kanaler Personligt ledarskap Anmälan och information: Katarina Björkell-Ahlgren, tfn , 4

5 Delat ansvar, gemensamma värderingar Spalt Sari Kuvaja Enligt en i mars utgiven undersökning av FiBS, ett nätverk för ansvarsfullt företagande, satsar finska storföretag på ansvar på bred front. Särskilt uppfattas ansvarets värde som ett sätt att styra företagets rykte och för skapande av dess image. Av svaren i undersökningen framkommer att de praktiska åtgärderna för ansvar till stora delar är splittrade, rentav konfliktfyllda. Denna undersökning, som FiBS genomförde i samarbete med TNS Gallup Oy, samlade enkätsvar från företrädare för 203 finska storföretag, 88 av dem i VD-ställning. Det var den hittills mest omfattande undersökningen som gjorts med inriktning på storföretagens ansvarstagande. Jag deltog i början av mars i ett tillfälle där undersökningen och dess resultat presenterades. Efter presentationen som pågick i ett par timmar hade jag blandade känslor. Trots att där fanns mycket som var förtjänstfullt, var behållningen enligt min uppfattning ytlig. Där fanns många frågor som hade förtjänat en mera djupgående behandling. Av företagen som hade svarat på förfrågan säger 98 % att de i någon form satsar på ansvarstagande. Nästan lika många företag anser att ansvar är en mycket eller ganska väsentlig faktor för närvarande. Det låter helt utmärkt, inte sant? Den som vill närmare analysera svaren stöter dock på problemet att begreppet ansvar inte definieras närmare. Att följa lagarna? Hålla ett miljöstyrningssystem? Värdestyrning? Donationer till allmännyttiga ändamål? En väsentlig del av all verksamhet med ansvar är viljan och förmågan att föra dialoger med olika intressentgrupper. Över hälften av de företag som hade besvarat FiBS-enkäten uppgav att de hade gjort ändringar i sina handlingssätt utgående från kritisk respons från olika intressentgrupper. Mest nämndes kunderna, näst mest konsumenterna. Men också den här frågan lämnade en hel del obesvarat: Vad för slags kunder? I vilka länder? Vilken sorts respons? Och konsumenterna då, vad har de begärt? Om den som svarat på enkäten varit VD för ett företag i business-to-business sektorn så har hans mentor sannolikt varit ett företag på den internationella marknaden. Att kundföretagen aktivt trycker på har att göra med deras särskilda behov, för styrningen av underleveranskedjorna är det mest krävande ansvarsområdet för de företag som hade sänt in sina svar i FiBS-enkäten. Att konsumenterna kommer på andra plats väcker funderingar, eftersom vi finländare så vitt man vet inte hör till de mest aktiva som konsumentföreträdare. Målsättningarna för etisk konsumtion omsätts långt ifrån alltid i verkliga åtgärder. Om nu ansvarsmedveten ledning hör till kärn punkterna i ett företags identitet, så vore det väl naturligt att ansvar bildar utgångspunkten vid utvecklingen av nya tjänster och produkter. Samhällsproblemen, som socialt illamående och Om nu ansvarstagandet hör till kärnpunkterna i ett företags identitet, så vore det väl naturligt att ansvar bildar utgångspunkten vid framtagningen av nya tjänster och produkter. miljöproblem av olika slag, ropar direkt efter innovativa lösningar och sådant bör ju också erbjuda nya möjligheter för affärsverksamhet. Som jag ser saken skulle företagen effektivast nå fram till dessa möjligheter genom att samarbeta med sina intressentgrupper. Ute i världen går verksamhetsmodeller av det här slaget under benämningen shared value. Jag ser nu med förväntan och intresse fram emot att få se vilka slags sektoröverskridande samarbetsformer vi i Finland kommer att ta till för att skapa en bättre värld. 5

6 6

7 Ekonomikunskap är viktigt på alla organisationsnivåer Joakim Blom är föreläsare i ekonomi inom Rastors arbetsledarutbildning. Han hävdar att en förståelse för grundläggande ekonomiska realiteter är viktigt för alla inom organisationen och att det gäller att förstå att alla beslut har ekonomiska konsekvenser. Text: Anna Lundqvist Foto: Erkki Santamala Blom har utbildat på Rastors arbetsledarutbildningar som leder till specialyrkesexamen i teknik från år Därtill har han flera styrelseuppdrag och är verk ställande direktör för Skogsbolagen Andelslaget Ålands Skogsägarförbund samt AB Skogen på Åland. En person från hans egen personal på AB Skogen går också för tillfället på arbetsledarutbildningen hos Rastor. Vi passade på att ställa några frågor till Blom. Hur ser dina kurser ut? Trots en förutbestämd kursplan varierar det faktiskt en del. Det handlar ofta om rätt små grupper på cirka 15 elever vilket ger en bra möjlighet till att flexa och skräddarsy kursutbudet för att mer svara på gruppens specifika behov. Men på det stora hela går vi igenom grundläggande ekonomiska kunskaper, t.ex. i form av produktkalkyler och resultatrapportering. Ofta är det personer som nyligen fått personalansvar eller som kommer att få personalansvar som vidareutbildar sig på de här kurserna. Du säger att det är viktigt att alla inom organisationen förstår sig på ekonomi. Det är givetvis bra om man kan själva hantverket inom ekonomi, men det absolut viktigaste är att förstå att alla beslut har en ekonomisk infallsvinkel. Som exempel kan man ta min bransch, det vill säga skogsbranschen. Om ett skogsföretag investerar i en maskin som kostar en miljon euro är det givetvis viktigt att personalen inser att den riktiga kostnaden är en miljon dividerat med hur många år man kommer att använda maskinen. Ekonomiska termer som skillnaden på utgift och kostnad är inte alltid självklarheter, men väldigt viktiga för företag. Vilka tips kan du ge en företagsledare som funderar på att vidareutbilda personalen inom ekonomi? Utbildning är alltid bra och fungerar ofta som en motivator för personalen. Ur ett företagsledarperspektiv är det viktigt att sätta upp konkreta målsättningar tillsammans med den arbetstagare som ska gå kursen. En målsättning i studierna är att ge arbetstagaren motivation samtidigt som företaget garanterar att den förlorade arbetstiden medför något konkret och förutbestämt. Som chef ser man ofta potentialen som ligger i personalen. Jag ser kurserna som ett sätt att plocka fram det underliggande intresset och konvertera det till praktisk kunskap. Det är ofta belönande såväl för den enskilda arbetstagaren som för företaget. Vi avslutar med en fråga om skogsbranschen i Finland: hur ser den ut för tillfället? Den allmänna trenden under de senaste åren har varit att enskilda skogsägare flyttat in till städerna och att det därmed blir svårare för dem att aktivt driva skogsbruket. Då är det vanligt att skogsbolagen ingår samarbetsavtal med skogsägarna om att sköta egendomen. Allmänt kan man säga att det varit rätt tuffa tider med nedgång i tidningspappersproduktionen. Det har lett till viktiga justeringar i produktportföljen och till en mindre del också nya innovationer, t.ex. kläder i cellulosa. Förvånansvärt mycket produktutveckling sker faktiskt inom skogsbolagen, vilket är väldigt spännande. Den finska skogsindustrin är alltjämt konkurrenskraftig. 7

8 Sand lådan Mycket mer än bara barnlek För ett leksaksföretag som gillas i snart tre generationer är traditioner viktiga. Det hindrar ändå inte ett dynamiskt förhållningssätt till personalutveckling och vidareutbildning. Text: Anna Lundqvist Illustration: Jussi Latvala Foto: Stefan Öhberg Plasto är ett åländskt leksaksföretag som grundades redan år Med sin långa erfarenhet inom leksaksbranschen sitter Plasto på gedigen kunskap och expertis om leksaker i plast. Inom det segmentet sticker Plasto ut med produktion som helt och hållet sker i den egna fabriken på Åland. Alla leksaker är märkta med Nyckelflaggan, vilket betyder att produkterna är tillverkade i Finland på ett etiskt korrekt sätt och att de håller en hög kvalitetsstandard. Plastos filosofi ligger i att leksakerna ska ge plats för barnens egen fantasi och skaparglädje: produkterna saknar därför helt ljud- och ljuseffekter och batteridrivna funktioner. Leksakernas ändamål är snarare att fungera som aktiverande föremål och inspiration för leken. Sticker ut med klassiker Leksaksbranschen utvecklas ständigt och även lekvanorna har förändrats till följd av den teknologiska utvecklingen. För 30 år sedan var det vanligt att till och med 12-åringar lekte med klassiska leksaker. Numera har digitala spel och ipads ersatt leksakerna för de lite 8

9 äldre barnen. Plastos primära målgrupp ligger följaktligen i åldern 1 till 8 år. På huvudmarknaden Finland men även i Sverige och Norge, är Plasto ett välkänt varumärke och en stor del av varusortimentet är basvaror som är bekanta även hos äldre konsumenter. Det händer är att en morfar ringer till Plasto och vill köpa nya, ersättande däck till en Plasto-lastbil från 70-talet som barnbarnet nu fått ärva. Visst producerar Plasto även nya leksaksmodeller men om klassikerna skulle tas bort skulle det bli ramaskri. Fokus på personalutveckling Per-Olof Hägglund tillträdde som Plastos verkställande direktör i november Hägglund har en lång erfarenhet inom leksaksbranschen då han tidigare arbetade som ägare av flera leksaksbutiker. Idag ansvarar han för I ett litet företag blir det speciellt viktigt med mångfacetterat kunnande. Per-Olof Hägglund företagets drygt 40 anställda. Personalen trivs på Plasto och snittet på arbetsåren ligger för närvarande på ca 20 år. Det är ett unikt företag på många sätt. Det finns en hängivenhet hos de anställda som jag inte sett någonsin innan på andra bolag. Vi har flera arbetstagare som jobbat hos oss i över 40 år. Man kan verkligen säga att de lever med företaget och för företaget. Som ny VD har Hägglund sett till att driva förändringar och aktivt utvecklat Plasto. Till en början förnyades förpackningarnas visuella utseende. Hägglund sätter även stor vikt på utbildning och personalutveckling. I ett litet företag blir det speciellt viktigt med mång facetterat kunnande. Personalen har en fantastisk produktkännedom. När jag kom in i Plasto såg jag att det ändå fanns utvecklingsområden t.ex. inom arbetsledning. Rastor kom in i bilden sommaren För tillfället har Plasto tre anställda som går arbetsledarutbildningen som leder till specialyrkesexamen i teknik och en som utbildar sig inom företagsledning. Responsen har varit bra och de konkreta resultaten har varit synbara. Utbildningen har helt klart varit inspirerande och det fantastiska är att de som gått utbildningarna direkt har kunnat implementera det de lärt sig i verksamheten. Produktsäkerhet är A och O På frågan om framtiden och leksaksbranschen berättar Hägglund om planerna på att ta fram nya produkter. Att produktionen ligger i Finland är speciellt viktigt i plastprodukter som tillverkas för barn. Alla Plastos leksaker är gjorda av plast som är godkänt för livsmedelsförpackningar och som följer EU-standarder. Produktsäkerhet är A och O och för oss är det viktigt att vi kan svara på konsumenternas frågor om varifrån råvarorna kommer och hur våra leksaker produceras. På de mer exotiska marknaderna, t.ex. Australien och Nya Zeeland köps Plastos produkter ofta just på grund av kvaliteten. Lyfter du upp en Plasto-spade och en made-in-china-spade mot solen ser du skillnaden på produkterna den senare är genomskinlig. Vi kommer aldrig att konkurrera i pris. Det går inte om man vill hålla upp kvaliteten och vara säker på att tillverkningsprocesserna håller etiskt, avslutar Hägglund. 9

10 Vårsolen tittar fram och en mild vind fläktar från havet. Vi är i Mariehamn för att träffa Kim Janson, VD för Träningsverket, ett företag som jobbar inom friskvård. Janson har varit Träningsverkets VD sedan hösten 2012 och deltar som bäst i Rastors utbildning som leder till specialyrkesexamen i företagsledning. Vi frågade henne hur det är att verka inom friskvårdsbranschen och vad hon hittills fått ut av utbildningen. Text: Thomas Holmén Foto: Erkki Santamala Kim Janson, hur skiljer sig Träningsverket från konkurrenterna? Vårt fundament är i skick, vi har bra och fräscha utrymmen, ändamålsenlig utrustning, proffsig kunskap, bra produkter och tjänster samt hög tillgänglighet. Men kunden bör ha rätt att vänta sig mycket mer. Produkter och tjänster kan lätt plagieras, men då det gäller kvalitetsservice då har vi konkurrensfördelar som blir väldigt svåra att vinna över, säger Kim. Personalens motto är att ge våra medlemmar en så glädjande upplevelse att de helst vill vara här alla dagar. Vi utbildar våra kunder genom att skapa ett behov för vad de ytterligare kan begära. Livskvalitet handlar om att vara i en frizon från vardagens stress, på en mötesplats för egen tid och för att få fokusera på sig själv, hon poängterar. Helheten inkluderar också annan verksamhet. Träningsverket ordnar medlemsfrukostar och gemensamma kvällar med bl.a. vinprovning och olika föreläsningar. Vi har också gjort medlemsresor till Allt för Hälsan -mässan och Nike-konventet i Globen. Vid vår årliga medlemsfest uppmärksammas våra kunder med Träningsverket Awards. Våra samarbetspartners ger olika rabatter och erbjudanden till våra medlemmar. Alla dessa enskilda delar skapar den kvalitativa helheten i Träningsverket. Hur förändras marknaden? Förändringar har skett och sker på olika nivåer, både i omgivningen men också hos konsumenterna. I april öppnades ett köpcentrum alldeles bredvid oss, vilket gör att vi ligger närmare än tidigare med tanke på frekventerade rutter. En mycket viktig, subtil förändring hos konsumenterna är att man ser träning som något som vem som helst kan göra inte enbart eliten eller idrottare. Träning bidrar till ett rikare liv även för pensionärer, medelålders och unga. Tröskeln att våga börja är inte lika hög som förut. Samhällets ekonomi förändrar också attityderna. Konsumenterna överväger noga hur de använder sina pengar. Det gäller att erbjuda value for money, framhåller Kim. Även den kommunala sektorn erbjuder idag liknande tjänster som de 10

11 11

12 privata näringsidkarna. Det ökar det allmänna intresset vilket är positivt, men däremot kan inte den privata sektorn konkurrera på riktigt likadana villkor. Företagarklimatet? Företagarklimatet på Åland upplever jag som bra. Samhället är litet och det kanske gör det lättare att våga satsa i jämförelse med en större stad eller ett större område, där konkurrensen ofta är betydligt hårdare. Antalet potentiella kunder är förstås inte lika stort på Åland. En mer nischad verksamhet fungerar inte lika lätt. Men Åland har också många fördelar. Avstånden är alltid korta, det är lätt att få hjälp och att hålla kontakt med samarbetspartners och instanser. Det mest väsentliga för en fungerande verksamhet? Basprodukten och tjänsterna är väldigt viktiga plus kvalitetsservice av en hängiven personal, tydlighet och uppföljning. En smidigt rullande verksamhet baserar sig på årsplanering och administrativa system då blir det lättare att fokusera på utveckling och att driva och övervaka företaget, vilket är något vi jobbar väldigt mycket med just nu, betonar Kim. Kunden förväntar sig kunskap, inspiration och ett gott urval tjänster. Hjälp med att träna rätt, säkert och effektivt. Bra produktpaket och individuell anpassning. Lätt tillgänglighet och fräscha utrymmen. Utbildning ger nya idéer Kim Janson utbildar sig för tillfället med hjälp av Rastors utbildning för företagsledare och tycker att hon fått ut mycket av utbildningen eftersom den kopplas till det egna dagliga arbetet. Personlig tillämpning möjliggör tid för reflektion och eftertanke vid skapandet av det som egentligen blir en färdplan för företaget och det egna arbetet. Här erbjuder utbildningsprogrammet en stor nytta för mig och mitt företag, tycker Kim. Utbildningen hjälper mig att faktiskt sitta ner och jobba med de saker som man i det dagliga jobbet inte hinner med. Programmet hjälper med strukturering och planering. I ett framgångsrikt företag bör det givetvis också finnas målmedvetenhet, bra kännedom om existerande och potentiella kunder och uppföljning. Under utbildningen jobbar vi med egna case både på egen hand och i grupp. Grupparbetena inkluderar också studier i aktuella situationer och företag. Det väcker tankar och ger nya idéer. Våra förväntningar för utbildningen är ökad självinsikt. Vi får tid för strukturering, feedback på prestationer och tankegångar kring utvecklingen av företaget och ledarrollen. Samarbetet med Rastor har fungerat bra. Utbildningens uppbyggnad är ändamålsenlig och ger en tydlig översikt. Den nätbaserade miljön finns tillgänglig för alla studeranden. Jag känner att programmet motsvarar de förväntningar jag har, Kim Janson säger. Våga göra det du tror på I slutet av intervjun vill Janson ge några goda råd. Rita upp tanken vart du vill komma och varför. Hur ska din färdplan se ut, vad kräver det av dig, är du beredd att göra det arbete som krävs? Om du är redo, se då efter vad du behöver hjälp med. Ordna den hjälp du behöver, gör de delar du är bra på och låt sedan andra göra de saker de kan bättre än vad du själv kan. Övervaka och reflektera, justera kursen på färdplanen om så behövs. Våga göra det du tror på och glöm inte att belöna dig för dina insatser. Tänk på att skulle det vara lätt att vara en kreativ och kompetent företagare så skulle alla vara det. Stanna upp, ge dig feedback och ge dig rätt till ledigt ibland för att få ännu mer bra idéer. Det är du värd, säger Kim och skyndar till följande träningspass. SYE i företagsledning stärker ditt kunnande vid sidan av jobbet Specialyrkesexamen i företagsledning riktar sig till ägare av små och medelstora företag eller anställda chefer som självständigt leder ett helt företag, en företagsenhet eller ett dotterbolag. Målet är att utveckla det egna företaget och sig själv som företagsledare. Yrkesskickligheten påvisas genom examensprestationer i arbetsuppgifter. Det väsentliga är att den kunskap som inhämtas i utbildningen möjligast väl överförs i praktiken. Utbildningen sträcker sig över ca 2 år och är indelad i inlärning på arbetsplatsen, närstudiedagar och distansstudier. I utbildningen ingår Rastors handledning samt utbildning av mentorer och bedömare. Kontakta oss: Katarina Björkell-Ahlgren, tfn , 12

13 Coachande försäljningsledarskap i distansorganisationer Fungerar de gamla grundteserna för ledningen fortfarande? Är modellen planering, organisering, motivering, uppföljning fortfarande användbar? Visst är den det, begreppen lever kvar, men sätten för hur de realiseras förändras hela tiden. Moderna ledare och deras medarbetare ställs ofta inför problemet att deras organisation är spridd, men att den ändå måste ledas på ett coachande sätt som på nära håll. Effektivare funktionsmodeller och modern teknik erbjuder möjligheter till fina prestationer men samtidigt krävs det ny kompetens, både av chefen och av den som coachas. Båda parterna måste vara beredda att acceptera att situationen har förändrats. Numera händer det ofta att chefen inte längre finns på samma kontor, i samma stad eller ens i samma land. Stödet i form av diskussioner måste ske med videokonferens eller per telefon, förhoppningsvis inte bara med e-post. De gamla modellerna för kommunikation och ledning behöver tänkas om. När försäljningsledningen fungerar på rätt sätt kan man dra nytta av många olika modeller och metoder. Försäljningsledningen måste anpassas till respektive organisations verksamhetskultur. Det säger sig självt att det i olika branscher behövs olika funktionsmodeller och organisationssätt som försäljningsledningen måste anpassa sig till. Men också inom ett och samma företag rentav mellan olika försäljningsteam kan det förekomma verksamhetssätt som skiljer sig från varandra. Vi får inte gömma individen vare sig hos ledarna eller hos de ledda. Bakom varje företags värderingar och strategier finns alltid individer. Det är chefens uppgift att med sitt team hitta fram till den gemensamma melodin som leder till framgång, men det betyder att verktygslådan hela tiden måste kompletteras och ses över. Det finns många nycklar till framgång inom ledningen på distans. Grundidén Det finns många nycklar till framgång inom ledningen på distans. är att människorna samarbetar och har förtroende för varandra. En inspirerande ledare ska ge sitt stöd och vara mentalt närvarande. Gemensamt överenskomna spelregler i kommunikationen ger kontinuitet i gemenskapen. Om chefen och de som coachas har gemensamma uppfattningar om vad som eftersträvas och om uppföljningen, är det möjligt att hjälpa medarbetarna att lyckas. Med aktiv kommunikation skapas en kultur för coachningsinsatserna som präglas av gemensamma värderingar och inbördes respekt, med inspiration, uppmuntran och utmaningar. Det är varje anställds skyldighet att förbättra den egna kompetensen. Här är den överordnades engagerande roll med goda exempel och positiva Perspektiv Esa Jäntti utmaningar i nyckelställning. När vi månar om utvecklingen av vårt eget kunnande så att vi lär oss nya saker och följer med vad som sker i omvärlden har vi alltid möjlighet att göra det vi gör lite bättre. Individens ansvar får allt större betydelse på arbetsplatserna: det som behövs är förmåga och mod att fatta beslut och också förmåga att ifrågasätta saker på ett konstruktivt sätt. Ledningens roll i uppbyggandet av en coachande kultur är av stor betydelse det räcker inte med att den närmaste chefen arbetar för utveckling utan hela ledningen måste vara engagerad. Hur lär du upp dina egna medarbetare? Anpassa rätt stil till rätt plats beakta kraven som en distansorganisation ställer på ansvarsfördelningen. Ha de gemensamma målsättningarna kristallklara, glöm inte uppföljningen. Coachande ledarskap, inspirera och ge respons. Håll fast vid kommunikation och interaktion på överenskommet sätt. Utnyttja många slags hjälpmedel, inlärning av nya saker tillsammans. Lassi Kaaria 13

14 Verktyg Text: Pirkko Rajala Illustration: Aki Tanninen 1 Välj rätt person Ofta är det svårt att sålla fram en bra teamledare med det måste göras, och med omsorg. Ordna alltid med öppen ansökning och låt alla kandidater komma till intervju: Det är möjligt att man högre upp i hierarkin inte alltid har rekryterat rätt. Det vanliga är att den flitigaste utses, vilket kanske inte alltid är det ändamålsenligaste valet. Fundera också på alternativet att låta ledaruppdraget rotera. Det kan lyckas i en klart definierad arbetsgemenskap och i bästa fall höjer det kunskapsnivån och motivationen i hela organisationen. En organisations effektivitet bygger på lyckad informationsgång Särskilt på och 1990-talet förlitade man sig gärna på team med självstyrning. I problemsituationer går självstyrningen ofta över styr, och lösningar hittas inte. Informationsgången är en kritisk framgångsfaktor: i industriell produktion behövs riktiga processer och rätt bemanning. Teamledaren är i nyckelställning, en knutpunkt för informationsflödet. En kunnig teamledare har ett gott grepp om produktionsprocessen i dess helhet, även utanför den egna teamgemenskapen. Arbetet hjälta En teamledare har många roller och ska ansvara för effektiva prestationer Anordnare av arbetet Organisatör Handledare Den som gör saker möjliga 2 Problemlösare Håller igång de dagliga processerna Jobbar också själv! Att leda ett team är utmanande Teamledarna stöter på många utmaningar i sitt arbete. Arbetsbeskrivningen är mångfacetterad och personen ställs inför förmansuppgifter, utan att ha en chefsposition att stödja sig på. Teamledaren engagerar sig i organisationen och strävar efter lojalitet till hela organisationen: Både chefer och teammedlemmar måste lära sig att lita på teamledarens stöd. Det kan finnas risk i att en teamledare som utses bland en av gruppens medlemmar inte alltid accepteras. Teamledaren kan rentav bli isolerad. 14

15 s r Att jobba som teamledare är ett krävande uppdrag. Vad ska vi beakta när vi sammanställer en projekt- eller arbetsgrupp och vad kännetecknar en bra teamledare? 3 4 Roterande uppdrag eller fastslaget en gång för alla? Modellen med roterande teamledarposition fungerar ifall det specifika kunnandet inte är avgörande för verksamheten. En sådan mindre krävande gemenskap känns igen på det att också gruppledaren kan använda en stor del av sin tid i produktionsarbete. I komplicerade processer kan informationen inte spridas bland alla om så sker, betyder det i allmänhet att det inte finns en enda som verkligen behärskar ämnet: i sådana fall fungerar modellen med bestående teamledare bäst. Stärk kompetensen och definiera organisationen Träningen av konstruktiv coachande spelar en central roll. En teamledare ska kommunicera med hela organisationen. När du bygger upp en arbetsbeskrivning för en teamledare ska du också precisera den övriga organisationens roll, för att klargöra ansvarsförhållandena. Med bra folk på teamledarposterna blir den högre ledningens roll mer sporrande, och resurser frigörs för utvecklingen på lång sikt. Teamledaren sköter de vardagliga uppgifterna; ledningen på nästa nivå får i stället större ansvar för arbetsrutinernas utveckling. Höj ledarskapskompetensen, särskilt hur man skapar och stärker motivationen. En bra uppfattning om hela organisationens verksamhet och sakernas inbördes sammanhang är till nytta för arbetsteamets ledare, som ju är i nyckelposition för produktiviteten. Ökad kompetens och bättre färdigheter bör också visa sig i form av bättre produktivitet. En av fördelarna med företagsspecifik utbildning är att informationsgången förbättras mellan organisationens olika enheter. Skrankorna sänks, förståelsen ökar och det mesta löper effektivare. Det finns organisationer som har frångått modellen med arbetsgrupp och gruppledare och återinfört systemet med arbetsledning. Också affärsverksamhetens struktur är relevant, som exempel kan vi ta ett stålverk där proffsen med lång erfarenhet sköter sitt, man kan jämföra med en monteringsavdelning som regelbundet tar in nyrekryterad personal och där också hyrd arbetskraft kan anlitas. Motiveringsfaktorer för en teamledare Yrkesstolthet det är tack vare ledaren som teamet fungerar. Variation i arbetsuppgifterna: man får reda ut saker, medverka i utvecklingsprojekt och mycket annat. Möjligheter att avancera, tack vare arbete och utbildning. Fungerande hjälpmedel: teamledare behöver möjligheter att belöna lagets medlemmar. Utbildning, som också ökar de framtida karriärmöjligheterna. Resultaten: personalomsättningen och sjukfrånvaron minskar, produktiviteten ökar. 15

16 ENGAGEMANG FÖR DIG Rastor utbildar praktiknära kompetenser. I vår utbildning utvecklar Du både Dig själv och Ditt företag. Vi ruskar om Dina invanda uppfattningar, ger Dig nya tänkesätt och hjälper Dig att finna Dina starka sidor. Vi är en pålitlig partner under hela Din mångfacetterade arbetskarriär. Med över 70 års erfarenhet och en engagerad attityd. FÖRMANSKAP Råd om ledning av personer, arbete som chef och arbetsledning LEDARSKAP Beredskap för att strategiskt leda olika delområden, leda förändringar och leda sig själv VÄLMÅENDE PÅ ARBETSPLATSEN När personalen mår bra, ökar organisationens konkurrenskraft FÖRSÄLJNING OCH KUNDRELATIONER Mera försäljning till nya och nuvarande kunder PRODUKTUTVECKLING OCH FÖRETAGSAMHET Tillväxt genom innovationer och nya tänkesätt Helsingfors Sturegatan 21, Helsingfors Kuopio Microkatu 1, Kuopio Uleåborg Vihikari 10, Kempele Åbo Eriksgatan 17 C, Åbo

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa:

För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: astories2/14 Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad Servicedirektören Merja Alatalo, N-Clean: Inte enkelt att etablera sig i ett nytt land Jordgubbsplockning

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB Suomessa Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB i Finland (31.12.2012) Omsättning 2,4 miljarder EUR Personal ca 6600 på 30 orter 184 miljoner EUR i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor

Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor astories2/13 Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor Allan Ahlgren, Ensto: Ny business kräver nytänkande från ledaren Stilkonsult Tuija Kauppinen: Stil är en

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Med sikte på mästerskap

Med sikte på mästerskap Med sikte på mästerskap T iimimestarit är programmet för den som vill lära och förkovra sig i teamcoaching. Tiimimestarit är en del av Tiimiakatemias vuxenutbildning och hör till Jyväskylä Yrkeshögskola.

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Challenging Learning Process Kompetensutveckling för er förskola

Challenging Learning Process Kompetensutveckling för er förskola Challenging Learning Process Kompetensutveckling för er förskola Tack för alla kloka ord och för ett befriande sätt att beskriva det dagliga arbetet på förskolan, med de många möjligheter som finns för

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Ledande Strategiarbete Påverkande Ny ledare ombord Förändringsprocesser Värden och etiska principer Förändringar i verksamhetsmiljön Kommunicera

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer