PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN. Anders Buglesson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN. Anders Buglesson"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS (366) Kommunstyrelsen PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl I :30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledarnots ställe markerade med xx): Ledamöter x Sven-Åke Svensson, ordf (S) x Christel Friskopp, l v ordf (S) Marco Paulsson, 2 v ordf (M) x Jan Bremberg (S) x Anders Englesson (MP) Jan-Åke Berg (S) x Bärtbil Ottosson (M) x Vivianne Andersson (S) x Tor Billing (SD) x Kenneth Hake (S) x Paul Hedlund (FP) x Magnus Gärdebring (M) x J ens Henningsson (V) x Marco Gustafsson (C) x Laila J o hans son (KD) Ersättare xx Tobias PoJkesson (S) x Leif Håkansson (S) xx Britt Kilsäter (M) Lena Sandgren (S) x Ingrid Ågård (MP) x Ethel Duvskog (S) x Irene Ahlstrand-Mårlind (M) x Göran Svensson (S) Karin Lange (SD) x Andreas Saleskog (S) x Lennarth Malm (FP) x Emanuel Noren (M) x Eva Olsson-Bengtsson (V) x Gert Åkesson (C) x Johan Sandevärn (FP) Tjänstemän Göran Persson, kommundirektör Jens Odevall, adm.chef Kent Wahnström, ekonomi Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter ~~ Sven-Åke Svensson Anders Buglesson sekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset ;q' I tjänsten (j~~ (j)ettd~ Rosita Wendell

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Innehållsförteckning KS 267 KS 268 KS 269 KS 270 KS 271 KS 272 KS 273 KS 274 KS 275 KS 276 KS 277 KS 278 KS 279 KS 280 KS 281 KS 282 KS 283 KS 284 KS 285 Godkännande av dagordning Vägplan för anläggande av ny gång- och cykelväg längs väg 620 från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Ekonomiskt stöd till byanät- Hällaryd Väst Fiber Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget Ekonomisk månadsuppföljning för periodenjanuari-november 2014 Höjning av VA-taxa, anläggnings- och brukningsavgifter 2015 Revidering av prislista för analyser och laboratorietjänster Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd Ändring av bolagsordning för Västblekinge Miljö AB Förlängning av avtal med Blekingetrafiken avseende ägartillskott för resandeservice vid Karlshamns Resecentrum Finansiering av ARENA 3+ Sydostleden, avrapportering angående eventuellt utökat väghållningsansvar Återbetalning av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings eget kapital Instiftande av stadsbyggnadspris Karlshanms kommun Uppföljning av upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem Ansökan om stadigvarande ändring i gällande serveringstillstånd avseende utökad serveringsyta, Agatans Pub & Restaurang AB F örslag till Karlshamns kommun - en uteplats med tillgång till el och wifi för allmänheten Tillsynsplaner för servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Avskrivning av fordringar KS 286 KS 287 KS 288 KS 289 KS 290 KS 291 KS 292 Utökat ansvarsområde för samverkansnämnden Yttrande över "Föreskrifter om tillhandahållande, användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition Utökad budget för socialnämnden Beslutslogg KS november 2014 Redovisning av delegationsbeslut Ärenden för kännedom Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet 2015

3 KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL KS /220 Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut att godkänna dagordningen.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /2616 Yttrande över vägplan för anläggande av ny gång- och cykelväg längs väg 620 från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd TRY 2014/34368 Kommunstyrelsens beslut att överlämna följande yttrande: Karlshamns kommun har ingeneriman mot den föreslagna vägplanen får gångoch cykelväg mellan E22 trafikplats Karlshamn Öst och Hällaryd samt ser fram emot en byggstart hösten 2015 att denna paragraf förklaras för omedelbart justerad. Sammanfattning Idag saknas en separat gång- och cykelväg längs väg 620 mellan trafikplats Karlshamn Öst och Hällaryd. I nuläget är oskyddade trafikanter hänvisade till att fardas i blandtrafik vilket medför risker för såväl trafiksäkerhet som en begränsad framkomlighet för flera trafikantgrupper. Den aktuella sträckan är drygt 1900 meter lång och den nya gång- och cykelvägen föreslås lokaliserad längs den västra respektive norra sidan av väg 620. Karlshamns kommun har sedan tidigare byggt ut gång- och cykelväg från staden till E22, trafikplats Öst, och den nu planerade sträckan till Hällaryd är efterlängtad av pendlare och övriga cyklister. Trafikverkets förslag till utformning och standard har sedan samrådsmötet i augusti kompletterats med belysning på sträckor som idag saknar detta, så att hela ge-vägen mellan Karlshamns och Hällaryd blir belyst. Vid korsningen med Blekinge kustbana kommer en breddökning av befintlig passage att ske, så att en tryggare passage för oskyddade trafikanter blir möjlig. Beslutsunderlag Utvecklingschefens tjänsteskrivelse Översiktlig karta Vägplan (finns tillgänglig på kommunkansliet) Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Protokollet ska skickas till kristianstadcw.trafikverket.se Utvecklingschefen

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Justeras (~~twr~ Sven-Åke Svensson Anders Englesson

6 Dnr 2014/2616 Kommunstyrelsen Vägplan för anläggande av ny gång- och cykelväg längs väg 620 från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd TRV 2014/34368 Bakgrund Idag saknas en separat gång- och cykelväg längs väg 620 mellan trafikplats Karlshamn Öst och Hällaryd. I nuläget är oskyddade trafikanter hänvisade till att fårdas i blandtrafik vilket medför risker för såväl trafiksäkerhet som en begränsad framkomlighet for flera trafikantgrupper. Den aktuella sträckan är drygt 1900 meter lång och den nya gång- och cykelvägen föreslås lokaliserad längs den västra respektive norra sidan av väg 620. Planbeskrivningen föreslår en utformning av gång- och cykelvägen med delvis GCM-stöd (bred betongsten) och delvis skiljeremsa som avskiljning mot körbanan. Bredden är till största delen 2,5 meter men lokalt, där fastigheter ligger nära vägen, sker en avsmalning på begränsade partier. Trafikverket Region Syd har upprättat ett förslag till vägplan för anläggande av ny gång- och cykelväg längs väg 620 från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd. Vägplanen är tillgänglig för granskning under tiden 18 november- 12 december 2014 och eventuella synpunkter ska lämnas till Trafikverket senast den 23 december Tidigare under hösten, den 25 augusti, hölls ett samrådsmöte i Hällaryd där Trafikverket informerade om forslaget till vägplan. Projektet finansieras av Trafikverket och ingår i nationell plan. Projektets totala kostnad uppskattas till cirka 6,8 mnkr och man planerar för en byggstart hösten Övervägande Karlshamns kommun har sedan tidigare byggt ut gång- och cykelväg från staden till E22, trafikplats Öst, och den nu planerade sträckan till Hällaryd är efterlängtad av pendlare och övriga cyklister. Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Enheten för strategisk Utveckling Rådhuset Karlshamn Tel E-post: Hemsida:

7 Trafikverkets förslag till utformning och standard har sedan samrådsmötet i augusti kompletterats med belysning på sträckor som idag saknar detta, så att hela ge-vägen mellan Karlshamn och Hällaryd blir belyst. Vid korsningen med Blekinge Kustbana kommer en breddökning av befintlig passage att ske, så att en tryggare passage för oskyddade trafikanter blir möjlig. Den föreslagna gång- och cykelvägen har sammantaget en god standard. Förslag till beslut att Karlshamns kommun har ingen erinran mot den föreslagna vägplanen för gång- och cykelväg mellan E22 trafikplats Karlshamn Öst och Hällaryd samt ser fram emot en byggstart hösten 2015 och att förklara paragrafen omedelbart justerad. I tjänsten Rolf Borgström Utvecklingschef Bilaga: Översiktlig karta Protokollet skickas till: Trafikverket Utvecklingschefen

8

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /3585 Elmnomiskt stöd till byanät- Hällaryd Väst Fiber Kommunstyrelsens beslut att Hällaryd Väst Fiber ekonomisk förening beviljas bidrag med kronor att paragrafen förklaras för omedelbart justerad. Sammanfattning Ekonomiska föreningen Hällaryd Väst Fiber har ansökt om förskottsutbetalning av stöd för medfinansiering av byanätet väster om Hällaryd. Efter begäran om komplettering per telefon med styrelsens ordförande har foljande uppgifter kompletterats. Bekräftelse på godkänd projektansökan från Länsstyrelsen Förtydligande av vilken kalkyl som ska ligga till grund för beräkningen av bidraget Förtydligande om att det är maxbeloppet a 5000 kr per fastighet som föreningen ansöker om Förtydligande om att det är 39 fastigheter som kalkylen ska utgå från. Med de kompletterande uppgifterna kan föreningen anses vara berättigad till stöd med 39 x 5000 = kronor enligt ansökan och kommunstyrelsens beslut Medel för utbetalning disponeras ur anslaget till Byanätssatsningen (verksamhet l 0289). Beslutsunderlag IT -strategens tjänsteskrivelse Ansökan från Hällaryd Väst Fiber ekonomisk förening. Protokollet ska skickas till Hällaryd Väst Fiber ekonomisk förening IT -strategen Utvecklingschefen Justeras Anders Englesson

10 Dnr 2014/3585 Kommunstyrelsen. (~ (.' Ekonomiskt stöd till byanät Bakgrund Ekonomiska föreningen HÄLLARYD V ÄST- fiber har ansökt om förskottsutbetalning av stöd för medfinansiering av byanätet väster om Hällaryd enligt bifogad ansökan. Övervägande Efter begäran om komplettering per telefon med styrelsens ordförande Thomas Nilsson har följande uppgifter kompletterats. Bekräftelse på godkänd projektansökan från Länsstyrelsen. Förtydligande av vilken kalkyl som ska ligga till grund för beräkningen av bidraget. Förtydligande om att det är maxbeloppet å 5000 kr per fastighet som föreningen ansöker om. Förtydligande om att det är 39 fastigheter som kalkylen ska utgå från. Med de kompletterade uppgifterna kan föreningen anses vara berättigad till stöd med 39 x 5000 = kr enligt ansökan och kommunstyrelsens beslut , KS 21. Medel för utbetalning disponeras ur anslaget till Byanätssatsning (V 10289). M.h.t. föreningens likviditet föreslår vi att protokolletjusteras omedelbart. Uppgifter för utbetalning Förening: HÄLLAR Y V ÄST- fiber ekonomisk förening Namn: Thomas Nilsson (ordf.) Bankgiro: Belopp: 39 x 5000 kr= kr Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida:

11 Förslag till beslut att Hällaryd Väst- fiber ekonomisk förening beviljas bidrag med kronor och att paragrafen förklaras omedelbart justerad. I tjänsten Linus de Petris IT-strateg Bilagor: Ansökan Beslut länsstyrelsen Kalkyl Regler för utbetalning Protokollet skickas till: Hällaryd Väst- fiber ekonomisk förening IT-strategen Utvecklingschefen

12 l (Il) Eunr~o!lka lomtmi!\wt$t& laii1j~hi'1jdsuii'i'k:~iillg. eljrdpji.tw~tm~r II~I\Jl5IW~dtorl'tl'bn Meddelande om beslut Journalnr Kundnr K 3943 HÄLLARYD V ÄST FIBER Ronnebygatan Karlskrona KOljavägen TRENSUM n J?asT: bil gittajonassan(aila!/sstyrelsen.se Din ansökan om projektstöd HESLUT stödbelopp Länsstyrelsen i län har dig stöd med 75,00 procent av projektets stödberättigande faktiska kostnader, högst 990 kronor. Beslutet avser din ansökan om pr~jektstöd till projektet Hiillaryd V!ist fibcr ck for. Beslutet fallades den 17 oktober 20 l J. Särskilda villkor Ko:;m:aoe:r som har uppstått och betalats från och med den 31 oktober 20 l I är Niir är genomfört ska kostnader och linansicring gå jämt upp. Om det inte gilr det kan stödmyndighetan ändra beslutet. Ditt kan då kormua utt sänkas. J)l,..)t händur orn. andelen som linansicras med andra pengar än blir högre än det som står i det här beslutet Det om du får intäkter i som inte med som i beslutet. Indirekta kostnader är inte stödb<:rli:ttiganrie i detta nrc iek:t. Stöd utgår endast för kostnader somtir rurenade med anläggning av kanalisation inför bredbandsutbyggnad. Beslutet gäller under f()rutsättning att PTS beviljar medfinansiering om kr. Detta beslut avser fllrlängning av projekitiden till 31 december 2014 i enlligijctmcd begärd ansökan om f()rlängning. l din ansökan om stöd har du bedömt at! du har gcnomf()rt prt<jcktet, alla och redovisat alla kostnader till Länsstyrelsen senast den 31 december Unsstyrelsen har beslutat att fastställa detta datum som klardatum!'or projektet. Om lämnar in din ansökan om utbetalning f(lr sent kan du gå miste om stödet. Utöver ovanstäende villkor ska du följa allmänna villkoren i l.

13 2 (Il) DIN ANSÖKAN OM STÖD Din ansökan om projektstöd kom in till Länsstyrelsen den 31 ok'tober Syftet med projektet är lägga grunden till en framtidssäker kommunikationsinfrastruktrn i området. Målet är art anlägga kanallstation fl:ir fastigheter så att dc i ett senare får möjlighet att ansluta till ett fibernät SKÄL FÖR BESLUTET ansökan om projektstöd har landsbygdsutvecklingsåtgärder företagsstöd och projektstöd. med stöd av förordningen (2007:481) om stöd for Statcns jordbruksverks (SJVFS 2007:43) om Projektet beviljas inom landsbygdsprogrammet axel 3,eftersom del förv!lntas bidra till en utökad utbyggnad av bredband med fiber pir landsbygden. Dettallrett prioriterat område i lönets genomfönmdestrategi.iv eventuell text Rlr bifallsbeslut ÖVERKLAGANDE Beslutet inte överklagas. framgår av l Rlrordningen (2007:481) om stöd Rlr landsbygdsutvecklingsåtgllrdcr. av artiklarna 87 och 88 i EG~fördraget på av mindre betydelse. ÖVRIG INFOR.MA TION Du flirtotalt kronor i stöd, varav kronor kornmer från EU. Projektets kostnadsbudget och finansieringsplan KOSTNADSBUDGET FINANSIERINGSPLAN finansiering,~,. Procent av Bilagor l Allmiluna villkor Bilaga 2 upplysningar

14 ?TS!I!SLUT Datum :~-29 Vår referens Dnr: (3) Aktbliaga 3 Beviljande av medfinansiering Sökande Hällarl d Väst Fiber, org. nr: K.öljavägen 124, Trensum Saken Beslut om rnedfinansiering v1a La::td:sbygdspr:ograrnm inom t am en för (2012:.39) om offt'ntlig :w [Jrojc.kt för Urtl)'ggn:ad a\' Post- och telestyrelsens avgörande Poet- och beviljar Hällatyd Viisr Fr ber YJO 000 kr (trehundrarrertiotusen i med!inansiering för J läliaryd Väst Fiber --ek. för. med de dllkor som följer av 1. För fall där villkoren inte uppfylls av sökanden kan Post och komma att helt dl er delvis kräva tillbaka det b<"joppet. Det beviljade hejoppe r betalas ur till Lä.nsstyrds<rn län som tillser att beloppet betalas ur till Hiillarl'd Väst Fiber enligt LaJJSStvr cls<en i Blekinge läns rutiner. Detta beslut är tttan verkan för det fall Latosstynclse!!l i Blekinge Hi:illatrvd Väst Fibers ansökan om hu;;"udsuid. Yrkanden 'a''"'j'u Väst Fiber har den 24 Hilllaryd Viist Fibe1 ek.för. ansökt om 000 kr i inom ramen för förordning (2012::39) om medfinansierint: :\1 projekt för utbvggnad av it- Kommunikationsmyndigheten PTS Posladresa: Box Stockholrn Besöks.Bdress: Valhallavögon 117 Telefon: 08~ Telefax: pts\'lhpts.se

15 2(3) infrastruktur, Det an~ökra beloppet mgör Lnndsbygdsprogrammet, Skäl Tillämpliga bestämmelser Fö:rordni,ng (2012:39) om offentlig med tinansiering a\' projekt för utt>vit:l2!1ltd a<' lt-in fn1struktu r. Förordning (101J7: 1 t81) om stöd för landsbygdwtwecldingsittgärder, fran PTS, beslutade den 14 februari 2012, L PTS bedömning Post- och gör bedömningen att projekt Hiilhryd Väst Fiber ck för, uppfyller 2 och 3 i förordning (2012:39) om offenclig medfinansiering av för utbyggnad av it-infrl-lstruktur och beviljar Hii.llaryd Väst Fiber 000 kr i medfinansrering, Beslutet iir villkorar av att Hällaryd följer Post- och telestyrelsens villkor i bilaga L För de fall där villkoren inre uppfl'lls av sökanden kan Postoch telestyrelsen komma att bd t eller ddvrs kriiva tillbaka det beviljade beloppet, Om fc<krisb kostnader för blir lägre än budgeterar ska Länsstyr elsen Blekinge län betala tillbaka eventuellt för hög utbetald tntmrmansrenng. Post> och beslm om medfinansiering är avhängigt av att den tansstntrlse som ansökan om projektstöd, i fall l,iinsstyrc:l>e'n Bl<:kir1ge län, fatthe beslut om att projektet huvudstöd inom ramen för (2007: HS1) om stöd För landsbygds~nvcckling&åtg2tder. För det (all Linsstyrdsen i Hin avslår I-Jällaryd Väst Fibers ansök~u1 om huv LuJstöd ii r Post- och beslut utnn verknn och medfinansjcring kan inte betal-1 s ut.

16 3(3) Övrigt T samband med att projektet slutrapporteras avser PTS att beg-ära in uppgifter om X och Y koordinater'. Koordänaterna ska inkludera dc hushåll och företag som projektet omfattar) samt koordinater för bl'edb::1ndsn~ilets stritdwing, Koordinaterrut för dc hushäll och företag sorn omfattas kan altematin anges som och/ eller fastighetsbeteckningar. Underrättelse om överklagande enl.ighet med!3 förordning (2012:39) om offentlig medfinansicrmg av projekt för av it-infmstnrktur kan detta beslut inte övcrl:la!!"' Beslutet har fartars av srf avdelningschef Olof B ju rö, I ärendets slucliga hancuäggning har ii ven Anna Rappe och Twa Stukan deltagit. c~ -:?TS Beslutat av: Olof Bjurö : Konrdinnrnna m>tste.<n,l;e> i re{l ft!r1%y~ttmen RT90 2,~ gon \'(l; l :i dl er S\X'EREF 0 ).!'ör mer inibrrn:1tion oro refitr;no- och koll1:jin;h~i,qr:;m, ~e:

17 KARLSHAMN Regler för utbetalning av stöd till medfinansiering vid utbyggnad av byanät Kommunstyrelsen beslutade , KS 91 att "medfinansiera fdreningar i pilotprojekten med upp till kr per ansluten fastighet under forutsättning att den egna privata insatsen for vmje fastighet uppgår till minst kr foreningen tar ett solida1iskt ansvar for att alla fastigheter inom projekterat område tillfrågas att ingå i foreningen på lika villkor och fåreningen kan uppvisa ansökan av de bidrag som finns får detta ändamål (t ex kanalisationsbidrag, landsbygdsstöd etc.)" För utbetalning av kommunens medfinansiering till foreningar ska följande regler gliila Föreningen kan ansöka och få kommunens medfinansiering utbetald innan utbyggnaden är klar. Ansökan skall då åtfoljas av kopia av foreningens stadgar forteckning och sammm1ställning över de fastigheter som tecknat sig får medverkan i projektet kopia på beslut om beviljat bidrag från staten (länsstyrelsen) kopia av undertecknade kontrakt med entreprenörer trovärdig kalkyl visande projektets beräknade totala kostnader och intäkter Senast 3 månader efter att projektet fårdigställts (av länsstyrelsen godkänd redovisning for utbetalningen av statsbidrag) skall en redovisning lämnas till kommunen över projektets totala kostnader och intäkter. Redovisningen skall stödjas av verifikationer. Om redovisade kostnader inte uppfyller kommunens villkor får medfinansiering enligt ovan eller om redovisning inte inkommer i tid, kan kommunen komma att återkräva delar av eller hela beloppet for kormnunens medfinansiering av projektet. ~~~ kommtmdirektör Lennart Henriksson projektledare Karlshamns kommun Strateglska enhet<>n Rådhuset Karlshamn Tel Fax Mobil E-post: Hemsida: http'/lwww.karlshamn.se

18 Hällaryd Väst Fiber 2014 ; ;;-.. - Tilll<ommunstyrelsen Hällaryd Väst Fiber, är en ekonomisk förening i Hällaryd, som har som mål och syfte att möjliggöra för medlemmarna att ansluta sig till fiber, samt att göra bygden mer attraktiv genom möjligheter till riktigt bred band. Vi är för närvarande 42 medlemmar. Här kommer en formell ansökan om bidrag till de 42 fastigheterna i Hällaryd väst som anslutit sig till Hällaryd Väst Fibers nät. Vi har läst villkoren för att ansöka enligt beslutet i Kommunstyrelsen och ser att vi kvalificerar oss på de villkor ni ställt upp. Vi uppskattar beslutet som gör att vi kan hålla nere kostnaderna för fastighetsägarna. Vi bilägger * Godkända bidrag *Avtal med entreprenörerna stadgar * Budgetkalkyl * Förteckning över fastigheter som skrivit avtal. * Kartor Med vänliga hälsningar Hällaryd Väst Fiber Bg-nummer Peter Lundgren Kassör.6.1-~~---:... - Epost. Tel Epost. Tel

19 Hällaryd Väst Fiber Verksamhetsplan ~ ""-.;.j!. ' ~ ' 2 anbud, NetWork Solutions Blekinge AB valdes Bidrag från Länsstyrelsen l :- Markupplåtelseavtalldara Medlemsinsats och anslutningsavgift, totalt :- blir uppdelat på 3 betalningstillfåll en: 5000:- i september :- i oktober 5 000:- i november Ev. Grävningskostnad på egen tomt sker på medlemmens bekostnad och skall vara klart när grävning sker för kabeln. Samgrävning med EON, grävstart 5 oktober Projektet skall vara genomfört senast 31 december Alla belopp är i SEK och exkl moms Kostnader: Beräknad slutkostnad Enl. anbud Material, blåsning etc N et Work schaktning N et Work Switch 38 st. a 1000: ooo Samgrävning EON 4500 m a 35: Vägverket? m a 13:- eller 6:- Uppskattat Borming under väg Asfaltsläggning Trafikverkets ledningskorsning Il 800

20 Trafikskydd vid grävning Passage vattendrag A dm. ( resor, utgifter) Lantmäteriet-reg. Servitut Noden Byggledning & projektering av kanalisation Revisor Oförutsatta kostnader Totalt

21 Projekt "Hällaryd Väst Fiber" Kalkyl baserat på anslutningar: Alla belopp är i SEK och exkl moms Kostnader Material, blåsning etc schaktning Switch, backup Samgrävning EON 4500 m a 35: Vägverket m a 13:- eller 6: Borrning 1 väg Asfaltläggning Trafikverkets ledningskorsning Trafikskydd vid grävning Passage vattendrag Ad m. (resor, utgifter) Lantmäteriet-reg. Servitut Noden Byggled n. & projektering av kanalisation Revisor Oförutsett Finansiering Länsstyrelsen, PTS Kommunen En/anbud N et work N et work 38 Klart Uppdaterad senast Beräkn. s/utkast. An m Beräknade Insatser Anslutningsavgifter Kalkylerad kostnad per fastighet Bruttokostnad (förening) Bidrag inkl ev. samgrävning (förening) Netto (förening) Anslutning/ markarbeten till fastighet Arbeten inomhus (montering switch, håltagning, nätverks o koax-kablar) Budget_HVF

22 <D o ::!i N... w.,.... "'.s:: 0.0 ~ w c.. 'C "' <::... ~ "' ro... o... M o en ' o '.-< "' o N U- > I >' l Q) bl) 'C :J "'

23 Stadgar för HÄLLARYD V ÄST- fiber ek. för. 1 Föreningens namn Föreningens namn är HÅLLARYD V ÅST- fiber ek. för. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmamas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl. a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. 3 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Blekinge län, Karlshamns kommun. Föreningens verksamhetsområde är Västra Hällaryd. 4 Medlemskap Till medlem kan antas sökande fysisk eller juridisk person, som äger fastighet och som kan förväntas följa foreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare. Ansökan om medlemskap, som prövas av styrelsen, görs skriftligt på av föreningen tillhandahållet formulär. I medlemskapet ingår att man utan ersättning upplåter mark till föreningen for att möjliggöra nedgrävning av fiberkabel till föreningens medlemmar.

24 5 Medlems skyldighet Varje medlem är skyldig att följa ingånget avtal om fastighetsanslutning och medlemskap och av föreningsstämman fastställda insatser och medlemsavgifter samt även i övrigt folja föreningens stadgar och beslut. 6 Insatser Medlem ska delta i foreningen med ett insatsbelopp om lägst 5000 SEK och högst SEK för varje ansluten fastighet. Av insatsbeloppet ska 5000 SEK betalas till föreningens konto i samband med tecknandet av fastighetsanslutningsavtal dock senast inom två veckor efter att medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. En insats återbetalas först l år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. l lagen om ekonomiska föreningar. 7 Avgifter 7.1 Medlemsavgift Varje medlem ska årligen till foreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 SEK. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. 7.2 Anslutningsavgift Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet FastighetsanslutningsavtaL Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. För fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter byggstart av Ledningsnätet tillkornmer utöver insatsen en engångsavgift med överenskommet FastighetsanslutningsavtaL 7.3 Ryanätsavgift Varje medlem ska löpande till föreningen betala en Byanätsavgift i enlighet med överenskommet FastighetsanslutningsavtaL A v giften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

25 7.4 Andra avgifter Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning. 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning. Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen. En medlem som bryter mot stadgama eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att amnäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i 6 i stadgarna och i 4 kap l m. fl. i lagen om ekonomiska föreningar. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning, arv eller testamente (se 3 kap. 2 FL). 9 Avgång A v gång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår. En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmas beslut vara fattat minst l månad före räkenskapsårets slut. 10 styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Ordföranden väljs av föreningsstämman på ett år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, och övriga styrelseledamöter på två år, dvs fram tills slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet. Styrelsen skall sammankallas av dess ordförande på begäran av en ledamot och samtliga styrelseledamöter kallas till styrelsens sammanträden.

26 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv. 11 Revisorer På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 12 Firmateckning Föreningen tecknas förutom av styrelsen av dem eller den som styrelsen utser. 13 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är l januari till 31 december. 14 Årsredovisning Styrelsen ska länrna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. 15 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: l. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängd. 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 5. Fastställande av dagordningen. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelse. 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansrälmingen. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Fråga om arvode till förtroendevalda. l O. Beslnt om antal styrelseledamöter. 11. Val av ordförande för ett år. 12. Val av övriga styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter. 13. Val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter. 14. Val av valberedning. 15. Fråga om årsavgift. 16. Övriga ärenden.

27 16 Extra föreningsstämma Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen eller skall utlysas då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10% av föreningens medlemmar. 17 Rösträtt Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast fdreträda en medlem. 18 Kallelse och andra meddelanden Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfårdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev via e-post eller post till samtliga medlemmar. Då kallelse utgått till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev. 19 Vinstfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda Byarrätsavgifter och andra avgifter för andra ijänster. 20 Upplösning av föreningen Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser. 21 stadgeändring stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 i lagen om ekonomiska föreningar.

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Nielas Petersson (SD) Införande av en resultatutjämningsreserv. Finansrapport per 30 apri12013

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Nielas Petersson (SD) Införande av en resultatutjämningsreserv. Finansrapport per 30 apri12013 KARLSHAMNS KOMMUN KALLELSE l (2) Kommunfullmäktige 2013-06-05 Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, måndagen den 24 juni 2012 kll5.00 (OBS! tiden) Ärende KS l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3.

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3. SENIORBOENDE BILAGOR BILAGEFÖRTECKNING se även huvudtextens innehållsförteckning, sid 3 1. Exempel på stadgar för ideell förening (jämte turordningsregler) B1:1-4 2. Exempel på tolkning/verksamhetsplan

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer