PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN. Anders Buglesson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN. Anders Buglesson"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS (366) Kommunstyrelsen PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl I :30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledarnots ställe markerade med xx): Ledamöter x Sven-Åke Svensson, ordf (S) x Christel Friskopp, l v ordf (S) Marco Paulsson, 2 v ordf (M) x Jan Bremberg (S) x Anders Englesson (MP) Jan-Åke Berg (S) x Bärtbil Ottosson (M) x Vivianne Andersson (S) x Tor Billing (SD) x Kenneth Hake (S) x Paul Hedlund (FP) x Magnus Gärdebring (M) x J ens Henningsson (V) x Marco Gustafsson (C) x Laila J o hans son (KD) Ersättare xx Tobias PoJkesson (S) x Leif Håkansson (S) xx Britt Kilsäter (M) Lena Sandgren (S) x Ingrid Ågård (MP) x Ethel Duvskog (S) x Irene Ahlstrand-Mårlind (M) x Göran Svensson (S) Karin Lange (SD) x Andreas Saleskog (S) x Lennarth Malm (FP) x Emanuel Noren (M) x Eva Olsson-Bengtsson (V) x Gert Åkesson (C) x Johan Sandevärn (FP) Tjänstemän Göran Persson, kommundirektör Jens Odevall, adm.chef Kent Wahnström, ekonomi Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter ~~ Sven-Åke Svensson Anders Buglesson sekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset ;q' I tjänsten (j~~ (j)ettd~ Rosita Wendell

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Innehållsförteckning KS 267 KS 268 KS 269 KS 270 KS 271 KS 272 KS 273 KS 274 KS 275 KS 276 KS 277 KS 278 KS 279 KS 280 KS 281 KS 282 KS 283 KS 284 KS 285 Godkännande av dagordning Vägplan för anläggande av ny gång- och cykelväg längs väg 620 från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Ekonomiskt stöd till byanät- Hällaryd Väst Fiber Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget Ekonomisk månadsuppföljning för periodenjanuari-november 2014 Höjning av VA-taxa, anläggnings- och brukningsavgifter 2015 Revidering av prislista för analyser och laboratorietjänster Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd Ändring av bolagsordning för Västblekinge Miljö AB Förlängning av avtal med Blekingetrafiken avseende ägartillskott för resandeservice vid Karlshamns Resecentrum Finansiering av ARENA 3+ Sydostleden, avrapportering angående eventuellt utökat väghållningsansvar Återbetalning av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings eget kapital Instiftande av stadsbyggnadspris Karlshanms kommun Uppföljning av upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem Ansökan om stadigvarande ändring i gällande serveringstillstånd avseende utökad serveringsyta, Agatans Pub & Restaurang AB F örslag till Karlshamns kommun - en uteplats med tillgång till el och wifi för allmänheten Tillsynsplaner för servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Avskrivning av fordringar KS 286 KS 287 KS 288 KS 289 KS 290 KS 291 KS 292 Utökat ansvarsområde för samverkansnämnden Yttrande över "Föreskrifter om tillhandahållande, användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition Utökad budget för socialnämnden Beslutslogg KS november 2014 Redovisning av delegationsbeslut Ärenden för kännedom Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet 2015

3 KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL KS /220 Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut att godkänna dagordningen.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /2616 Yttrande över vägplan för anläggande av ny gång- och cykelväg längs väg 620 från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd TRY 2014/34368 Kommunstyrelsens beslut att överlämna följande yttrande: Karlshamns kommun har ingeneriman mot den föreslagna vägplanen får gångoch cykelväg mellan E22 trafikplats Karlshamn Öst och Hällaryd samt ser fram emot en byggstart hösten 2015 att denna paragraf förklaras för omedelbart justerad. Sammanfattning Idag saknas en separat gång- och cykelväg längs väg 620 mellan trafikplats Karlshamn Öst och Hällaryd. I nuläget är oskyddade trafikanter hänvisade till att fardas i blandtrafik vilket medför risker för såväl trafiksäkerhet som en begränsad framkomlighet för flera trafikantgrupper. Den aktuella sträckan är drygt 1900 meter lång och den nya gång- och cykelvägen föreslås lokaliserad längs den västra respektive norra sidan av väg 620. Karlshamns kommun har sedan tidigare byggt ut gång- och cykelväg från staden till E22, trafikplats Öst, och den nu planerade sträckan till Hällaryd är efterlängtad av pendlare och övriga cyklister. Trafikverkets förslag till utformning och standard har sedan samrådsmötet i augusti kompletterats med belysning på sträckor som idag saknar detta, så att hela ge-vägen mellan Karlshamns och Hällaryd blir belyst. Vid korsningen med Blekinge kustbana kommer en breddökning av befintlig passage att ske, så att en tryggare passage för oskyddade trafikanter blir möjlig. Beslutsunderlag Utvecklingschefens tjänsteskrivelse Översiktlig karta Vägplan (finns tillgänglig på kommunkansliet) Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Protokollet ska skickas till kristianstadcw.trafikverket.se Utvecklingschefen

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Justeras (~~twr~ Sven-Åke Svensson Anders Englesson

6 Dnr 2014/2616 Kommunstyrelsen Vägplan för anläggande av ny gång- och cykelväg längs väg 620 från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd TRV 2014/34368 Bakgrund Idag saknas en separat gång- och cykelväg längs väg 620 mellan trafikplats Karlshamn Öst och Hällaryd. I nuläget är oskyddade trafikanter hänvisade till att fårdas i blandtrafik vilket medför risker för såväl trafiksäkerhet som en begränsad framkomlighet for flera trafikantgrupper. Den aktuella sträckan är drygt 1900 meter lång och den nya gång- och cykelvägen föreslås lokaliserad längs den västra respektive norra sidan av väg 620. Planbeskrivningen föreslår en utformning av gång- och cykelvägen med delvis GCM-stöd (bred betongsten) och delvis skiljeremsa som avskiljning mot körbanan. Bredden är till största delen 2,5 meter men lokalt, där fastigheter ligger nära vägen, sker en avsmalning på begränsade partier. Trafikverket Region Syd har upprättat ett förslag till vägplan för anläggande av ny gång- och cykelväg längs väg 620 från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd. Vägplanen är tillgänglig för granskning under tiden 18 november- 12 december 2014 och eventuella synpunkter ska lämnas till Trafikverket senast den 23 december Tidigare under hösten, den 25 augusti, hölls ett samrådsmöte i Hällaryd där Trafikverket informerade om forslaget till vägplan. Projektet finansieras av Trafikverket och ingår i nationell plan. Projektets totala kostnad uppskattas till cirka 6,8 mnkr och man planerar för en byggstart hösten Övervägande Karlshamns kommun har sedan tidigare byggt ut gång- och cykelväg från staden till E22, trafikplats Öst, och den nu planerade sträckan till Hällaryd är efterlängtad av pendlare och övriga cyklister. Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Enheten för strategisk Utveckling Rådhuset Karlshamn Tel E-post: Hemsida:

7 Trafikverkets förslag till utformning och standard har sedan samrådsmötet i augusti kompletterats med belysning på sträckor som idag saknar detta, så att hela ge-vägen mellan Karlshamn och Hällaryd blir belyst. Vid korsningen med Blekinge Kustbana kommer en breddökning av befintlig passage att ske, så att en tryggare passage för oskyddade trafikanter blir möjlig. Den föreslagna gång- och cykelvägen har sammantaget en god standard. Förslag till beslut att Karlshamns kommun har ingen erinran mot den föreslagna vägplanen för gång- och cykelväg mellan E22 trafikplats Karlshamn Öst och Hällaryd samt ser fram emot en byggstart hösten 2015 och att förklara paragrafen omedelbart justerad. I tjänsten Rolf Borgström Utvecklingschef Bilaga: Översiktlig karta Protokollet skickas till: Trafikverket Utvecklingschefen

8

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /3585 Elmnomiskt stöd till byanät- Hällaryd Väst Fiber Kommunstyrelsens beslut att Hällaryd Väst Fiber ekonomisk förening beviljas bidrag med kronor att paragrafen förklaras för omedelbart justerad. Sammanfattning Ekonomiska föreningen Hällaryd Väst Fiber har ansökt om förskottsutbetalning av stöd för medfinansiering av byanätet väster om Hällaryd. Efter begäran om komplettering per telefon med styrelsens ordförande har foljande uppgifter kompletterats. Bekräftelse på godkänd projektansökan från Länsstyrelsen Förtydligande av vilken kalkyl som ska ligga till grund för beräkningen av bidraget Förtydligande om att det är maxbeloppet a 5000 kr per fastighet som föreningen ansöker om Förtydligande om att det är 39 fastigheter som kalkylen ska utgå från. Med de kompletterande uppgifterna kan föreningen anses vara berättigad till stöd med 39 x 5000 = kronor enligt ansökan och kommunstyrelsens beslut Medel för utbetalning disponeras ur anslaget till Byanätssatsningen (verksamhet l 0289). Beslutsunderlag IT -strategens tjänsteskrivelse Ansökan från Hällaryd Väst Fiber ekonomisk förening. Protokollet ska skickas till Hällaryd Väst Fiber ekonomisk förening IT -strategen Utvecklingschefen Justeras Anders Englesson

10 Dnr 2014/3585 Kommunstyrelsen. (~ (.' Ekonomiskt stöd till byanät Bakgrund Ekonomiska föreningen HÄLLARYD V ÄST- fiber har ansökt om förskottsutbetalning av stöd för medfinansiering av byanätet väster om Hällaryd enligt bifogad ansökan. Övervägande Efter begäran om komplettering per telefon med styrelsens ordförande Thomas Nilsson har följande uppgifter kompletterats. Bekräftelse på godkänd projektansökan från Länsstyrelsen. Förtydligande av vilken kalkyl som ska ligga till grund för beräkningen av bidraget. Förtydligande om att det är maxbeloppet å 5000 kr per fastighet som föreningen ansöker om. Förtydligande om att det är 39 fastigheter som kalkylen ska utgå från. Med de kompletterade uppgifterna kan föreningen anses vara berättigad till stöd med 39 x 5000 = kr enligt ansökan och kommunstyrelsens beslut , KS 21. Medel för utbetalning disponeras ur anslaget till Byanätssatsning (V 10289). M.h.t. föreningens likviditet föreslår vi att protokolletjusteras omedelbart. Uppgifter för utbetalning Förening: HÄLLAR Y V ÄST- fiber ekonomisk förening Namn: Thomas Nilsson (ordf.) Bankgiro: Belopp: 39 x 5000 kr= kr Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida:

11 Förslag till beslut att Hällaryd Väst- fiber ekonomisk förening beviljas bidrag med kronor och att paragrafen förklaras omedelbart justerad. I tjänsten Linus de Petris IT-strateg Bilagor: Ansökan Beslut länsstyrelsen Kalkyl Regler för utbetalning Protokollet skickas till: Hällaryd Väst- fiber ekonomisk förening IT-strategen Utvecklingschefen

12 l (Il) Eunr~o!lka lomtmi!\wt$t& laii1j~hi'1jdsuii'i'k:~iillg. eljrdpji.tw~tm~r II~I\Jl5IW~dtorl'tl'bn Meddelande om beslut Journalnr Kundnr K 3943 HÄLLARYD V ÄST FIBER Ronnebygatan Karlskrona KOljavägen TRENSUM n J?asT: bil gittajonassan(aila!/sstyrelsen.se Din ansökan om projektstöd HESLUT stödbelopp Länsstyrelsen i län har dig stöd med 75,00 procent av projektets stödberättigande faktiska kostnader, högst 990 kronor. Beslutet avser din ansökan om pr~jektstöd till projektet Hiillaryd V!ist fibcr ck for. Beslutet fallades den 17 oktober 20 l J. Särskilda villkor Ko:;m:aoe:r som har uppstått och betalats från och med den 31 oktober 20 l I är Niir är genomfört ska kostnader och linansicring gå jämt upp. Om det inte gilr det kan stödmyndighetan ändra beslutet. Ditt kan då kormua utt sänkas. J)l,..)t händur orn. andelen som linansicras med andra pengar än blir högre än det som står i det här beslutet Det om du får intäkter i som inte med som i beslutet. Indirekta kostnader är inte stödb<:rli:ttiganrie i detta nrc iek:t. Stöd utgår endast för kostnader somtir rurenade med anläggning av kanalisation inför bredbandsutbyggnad. Beslutet gäller under f()rutsättning att PTS beviljar medfinansiering om kr. Detta beslut avser fllrlängning av projekitiden till 31 december 2014 i enlligijctmcd begärd ansökan om f()rlängning. l din ansökan om stöd har du bedömt at! du har gcnomf()rt prt<jcktet, alla och redovisat alla kostnader till Länsstyrelsen senast den 31 december Unsstyrelsen har beslutat att fastställa detta datum som klardatum!'or projektet. Om lämnar in din ansökan om utbetalning f(lr sent kan du gå miste om stödet. Utöver ovanstäende villkor ska du följa allmänna villkoren i l.

13 2 (Il) DIN ANSÖKAN OM STÖD Din ansökan om projektstöd kom in till Länsstyrelsen den 31 ok'tober Syftet med projektet är lägga grunden till en framtidssäker kommunikationsinfrastruktrn i området. Målet är art anlägga kanallstation fl:ir fastigheter så att dc i ett senare får möjlighet att ansluta till ett fibernät SKÄL FÖR BESLUTET ansökan om projektstöd har landsbygdsutvecklingsåtgärder företagsstöd och projektstöd. med stöd av förordningen (2007:481) om stöd for Statcns jordbruksverks (SJVFS 2007:43) om Projektet beviljas inom landsbygdsprogrammet axel 3,eftersom del förv!lntas bidra till en utökad utbyggnad av bredband med fiber pir landsbygden. Dettallrett prioriterat område i lönets genomfönmdestrategi.iv eventuell text Rlr bifallsbeslut ÖVERKLAGANDE Beslutet inte överklagas. framgår av l Rlrordningen (2007:481) om stöd Rlr landsbygdsutvecklingsåtgllrdcr. av artiklarna 87 och 88 i EG~fördraget på av mindre betydelse. ÖVRIG INFOR.MA TION Du flirtotalt kronor i stöd, varav kronor kornmer från EU. Projektets kostnadsbudget och finansieringsplan KOSTNADSBUDGET FINANSIERINGSPLAN finansiering,~,. Procent av Bilagor l Allmiluna villkor Bilaga 2 upplysningar

14 ?TS!I!SLUT Datum :~-29 Vår referens Dnr: (3) Aktbliaga 3 Beviljande av medfinansiering Sökande Hällarl d Väst Fiber, org. nr: K.öljavägen 124, Trensum Saken Beslut om rnedfinansiering v1a La::td:sbygdspr:ograrnm inom t am en för (2012:.39) om offt'ntlig :w [Jrojc.kt för Urtl)'ggn:ad a\' Post- och telestyrelsens avgörande Poet- och beviljar Hällatyd Viisr Fr ber YJO 000 kr (trehundrarrertiotusen i med!inansiering för J läliaryd Väst Fiber --ek. för. med de dllkor som följer av 1. För fall där villkoren inte uppfylls av sökanden kan Post och komma att helt dl er delvis kräva tillbaka det b<"joppet. Det beviljade hejoppe r betalas ur till Lä.nsstyrds<rn län som tillser att beloppet betalas ur till Hiillarl'd Väst Fiber enligt LaJJSStvr cls<en i Blekinge läns rutiner. Detta beslut är tttan verkan för det fall Latosstynclse!!l i Blekinge Hi:illatrvd Väst Fibers ansökan om hu;;"udsuid. Yrkanden 'a''"'j'u Väst Fiber har den 24 Hilllaryd Viist Fibe1 ek.för. ansökt om 000 kr i inom ramen för förordning (2012::39) om medfinansierint: :\1 projekt för utbvggnad av it- Kommunikationsmyndigheten PTS Posladresa: Box Stockholrn Besöks.Bdress: Valhallavögon Telefon: 08~ Telefax: pts\'lhpts.se

15 2(3) infrastruktur, Det an~ökra beloppet mgör Lnndsbygdsprogrammet, Skäl Tillämpliga bestämmelser Fö:rordni,ng (2012:39) om offentlig med tinansiering a\' projekt för utt>vit:l2!1ltd a<' lt-in fn1struktu r. Förordning (101J7: 1 t81) om stöd för landsbygdwtwecldingsittgärder, fran PTS, beslutade den 14 februari 2012, L PTS bedömning Post- och gör bedömningen att projekt Hiilhryd Väst Fiber ck för, uppfyller 2 och 3 i förordning (2012:39) om offenclig medfinansiering av för utbyggnad av it-infrl-lstruktur och beviljar Hii.llaryd Väst Fiber 000 kr i medfinansrering, Beslutet iir villkorar av att Hällaryd följer Post- och telestyrelsens villkor i bilaga L För de fall där villkoren inre uppfl'lls av sökanden kan Postoch telestyrelsen komma att bd t eller ddvrs kriiva tillbaka det beviljade beloppet, Om fc<krisb kostnader för blir lägre än budgeterar ska Länsstyr elsen Blekinge län betala tillbaka eventuellt för hög utbetald tntmrmansrenng. Post> och beslm om medfinansiering är avhängigt av att den tansstntrlse som ansökan om projektstöd, i fall l,iinsstyrc:l>e'n Bl<:kir1ge län, fatthe beslut om att projektet huvudstöd inom ramen för (2007: HS1) om stöd För landsbygds~nvcckling&åtg2tder. För det (all Linsstyrdsen i Hin avslår I-Jällaryd Väst Fibers ansök~u1 om huv LuJstöd ii r Post- och beslut utnn verknn och medfinansjcring kan inte betal-1 s ut.

16 3(3) Övrigt T samband med att projektet slutrapporteras avser PTS att beg-ära in uppgifter om X och Y koordinater'. Koordänaterna ska inkludera dc hushåll och företag som projektet omfattar) samt koordinater för bl'edb::1ndsn~ilets stritdwing, Koordinaterrut för dc hushäll och företag sorn omfattas kan altematin anges som och/ eller fastighetsbeteckningar. Underrättelse om överklagande enl.ighet med!3 förordning (2012:39) om offentlig medfinansicrmg av projekt för av it-infmstnrktur kan detta beslut inte övcrl:la!!"' Beslutet har fartars av srf avdelningschef Olof B ju rö, I ärendets slucliga hancuäggning har ii ven Anna Rappe och Twa Stukan deltagit. c~ -:?TS Beslutat av: Olof Bjurö : Konrdinnrnna m>tste.<n,l;e> i re{l ft!r1%y~ttmen RT90 2,~ gon \'(l; l :i dl er S\X'EREF 0 ).!'ör mer inibrrn:1tion oro refitr;no- och koll1:jin;h~i,qr:;m, ~e:

17 KARLSHAMN Regler för utbetalning av stöd till medfinansiering vid utbyggnad av byanät Kommunstyrelsen beslutade , KS 91 att "medfinansiera fdreningar i pilotprojekten med upp till kr per ansluten fastighet under forutsättning att den egna privata insatsen for vmje fastighet uppgår till minst kr foreningen tar ett solida1iskt ansvar for att alla fastigheter inom projekterat område tillfrågas att ingå i foreningen på lika villkor och fåreningen kan uppvisa ansökan av de bidrag som finns får detta ändamål (t ex kanalisationsbidrag, landsbygdsstöd etc.)" För utbetalning av kommunens medfinansiering till foreningar ska följande regler gliila Föreningen kan ansöka och få kommunens medfinansiering utbetald innan utbyggnaden är klar. Ansökan skall då åtfoljas av kopia av foreningens stadgar forteckning och sammm1ställning över de fastigheter som tecknat sig får medverkan i projektet kopia på beslut om beviljat bidrag från staten (länsstyrelsen) kopia av undertecknade kontrakt med entreprenörer trovärdig kalkyl visande projektets beräknade totala kostnader och intäkter Senast 3 månader efter att projektet fårdigställts (av länsstyrelsen godkänd redovisning for utbetalningen av statsbidrag) skall en redovisning lämnas till kommunen över projektets totala kostnader och intäkter. Redovisningen skall stödjas av verifikationer. Om redovisade kostnader inte uppfyller kommunens villkor får medfinansiering enligt ovan eller om redovisning inte inkommer i tid, kan kommunen komma att återkräva delar av eller hela beloppet for kormnunens medfinansiering av projektet. ~~~ kommtmdirektör Lennart Henriksson projektledare Karlshamns kommun Strateglska enhet<>n Rådhuset Karlshamn Tel Fax Mobil E-post: Hemsida: http'/lwww.karlshamn.se

18 Hällaryd Väst Fiber 2014 ; ;;-.. - Tilll<ommunstyrelsen Hällaryd Väst Fiber, är en ekonomisk förening i Hällaryd, som har som mål och syfte att möjliggöra för medlemmarna att ansluta sig till fiber, samt att göra bygden mer attraktiv genom möjligheter till riktigt bred band. Vi är för närvarande 42 medlemmar. Här kommer en formell ansökan om bidrag till de 42 fastigheterna i Hällaryd väst som anslutit sig till Hällaryd Väst Fibers nät. Vi har läst villkoren för att ansöka enligt beslutet i Kommunstyrelsen och ser att vi kvalificerar oss på de villkor ni ställt upp. Vi uppskattar beslutet som gör att vi kan hålla nere kostnaderna för fastighetsägarna. Vi bilägger * Godkända bidrag *Avtal med entreprenörerna stadgar * Budgetkalkyl * Förteckning över fastigheter som skrivit avtal. * Kartor Med vänliga hälsningar Hällaryd Väst Fiber Bg-nummer Peter Lundgren Kassör.6.1-~~---:... - Epost. Tel Epost. Tel

19 Hällaryd Väst Fiber Verksamhetsplan ~ ""-.;.j!. ' ~ ' 2 anbud, NetWork Solutions Blekinge AB valdes Bidrag från Länsstyrelsen l :- Markupplåtelseavtalldara Medlemsinsats och anslutningsavgift, totalt :- blir uppdelat på 3 betalningstillfåll en: 5000:- i september :- i oktober 5 000:- i november Ev. Grävningskostnad på egen tomt sker på medlemmens bekostnad och skall vara klart när grävning sker för kabeln. Samgrävning med EON, grävstart 5 oktober Projektet skall vara genomfört senast 31 december Alla belopp är i SEK och exkl moms Kostnader: Beräknad slutkostnad Enl. anbud Material, blåsning etc N et Work schaktning N et Work Switch 38 st. a 1000: ooo Samgrävning EON 4500 m a 35: Vägverket? m a 13:- eller 6:- Uppskattat Borming under väg Asfaltsläggning Trafikverkets ledningskorsning Il 800

20 Trafikskydd vid grävning Passage vattendrag A dm. ( resor, utgifter) Lantmäteriet-reg. Servitut Noden Byggledning & projektering av kanalisation Revisor Oförutsatta kostnader Totalt

21 Projekt "Hällaryd Väst Fiber" Kalkyl baserat på anslutningar: Alla belopp är i SEK och exkl moms Kostnader Material, blåsning etc schaktning Switch, backup Samgrävning EON 4500 m a 35: Vägverket m a 13:- eller 6: Borrning 1 väg Asfaltläggning Trafikverkets ledningskorsning Trafikskydd vid grävning Passage vattendrag Ad m. (resor, utgifter) Lantmäteriet-reg. Servitut Noden Byggled n. & projektering av kanalisation Revisor Oförutsett Finansiering Länsstyrelsen, PTS Kommunen En/anbud N et work N et work 38 Klart Uppdaterad senast Beräkn. s/utkast. An m Beräknade Insatser Anslutningsavgifter Kalkylerad kostnad per fastighet Bruttokostnad (förening) Bidrag inkl ev. samgrävning (förening) Netto (förening) Anslutning/ markarbeten till fastighet Arbeten inomhus (montering switch, håltagning, nätverks o koax-kablar) Budget_HVF

22 <D o ::!i N... w.,.... "'.s:: 0.0 ~ w c.. 'C "' <::... ~ "' ro... o... M o en ' o '.-< "' o N U- > I >' l Q) bl) 'C :J "'

23 Stadgar för HÄLLARYD V ÄST- fiber ek. för. 1 Föreningens namn Föreningens namn är HÅLLARYD V ÅST- fiber ek. för. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmamas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl. a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. 3 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Blekinge län, Karlshamns kommun. Föreningens verksamhetsområde är Västra Hällaryd. 4 Medlemskap Till medlem kan antas sökande fysisk eller juridisk person, som äger fastighet och som kan förväntas följa foreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare. Ansökan om medlemskap, som prövas av styrelsen, görs skriftligt på av föreningen tillhandahållet formulär. I medlemskapet ingår att man utan ersättning upplåter mark till föreningen for att möjliggöra nedgrävning av fiberkabel till föreningens medlemmar.

24 5 Medlems skyldighet Varje medlem är skyldig att följa ingånget avtal om fastighetsanslutning och medlemskap och av föreningsstämman fastställda insatser och medlemsavgifter samt även i övrigt folja föreningens stadgar och beslut. 6 Insatser Medlem ska delta i foreningen med ett insatsbelopp om lägst 5000 SEK och högst SEK för varje ansluten fastighet. Av insatsbeloppet ska 5000 SEK betalas till föreningens konto i samband med tecknandet av fastighetsanslutningsavtal dock senast inom två veckor efter att medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. En insats återbetalas först l år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. l lagen om ekonomiska föreningar. 7 Avgifter 7.1 Medlemsavgift Varje medlem ska årligen till foreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 SEK. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. 7.2 Anslutningsavgift Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet FastighetsanslutningsavtaL Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. För fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter byggstart av Ledningsnätet tillkornmer utöver insatsen en engångsavgift med överenskommet FastighetsanslutningsavtaL 7.3 Ryanätsavgift Varje medlem ska löpande till föreningen betala en Byanätsavgift i enlighet med överenskommet FastighetsanslutningsavtaL A v giften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

25 7.4 Andra avgifter Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning. 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning. Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen. En medlem som bryter mot stadgama eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att amnäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i 6 i stadgarna och i 4 kap l m. fl. i lagen om ekonomiska föreningar. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning, arv eller testamente (se 3 kap. 2 FL). 9 Avgång A v gång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår. En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmas beslut vara fattat minst l månad före räkenskapsårets slut. 10 styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Ordföranden väljs av föreningsstämman på ett år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, och övriga styrelseledamöter på två år, dvs fram tills slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet. Styrelsen skall sammankallas av dess ordförande på begäran av en ledamot och samtliga styrelseledamöter kallas till styrelsens sammanträden.

26 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv. 11 Revisorer På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 12 Firmateckning Föreningen tecknas förutom av styrelsen av dem eller den som styrelsen utser. 13 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är l januari till 31 december. 14 Årsredovisning Styrelsen ska länrna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. 15 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: l. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängd. 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 5. Fastställande av dagordningen. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelse. 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansrälmingen. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Fråga om arvode till förtroendevalda. l O. Beslnt om antal styrelseledamöter. 11. Val av ordförande för ett år. 12. Val av övriga styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter. 13. Val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter. 14. Val av valberedning. 15. Fråga om årsavgift. 16. Övriga ärenden.

27 16 Extra föreningsstämma Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen eller skall utlysas då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10% av föreningens medlemmar. 17 Rösträtt Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast fdreträda en medlem. 18 Kallelse och andra meddelanden Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfårdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev via e-post eller post till samtliga medlemmar. Då kallelse utgått till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev. 19 Vinstfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda Byarrätsavgifter och andra avgifter för andra ijänster. 20 Upplösning av föreningen Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser. 21 stadgeändring stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 i lagen om ekonomiska föreningar.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening.

Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening. Antagna av föreningens årsstämma 2015-02-19 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Sexdrega fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx.

Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Vikaskogarna Fiber ekonomisk förening 2 Ändamål och

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening (nedan benämnd Föreningen). 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Dessa stadgar antogs vid Föreningens konstituerande möte. 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening.

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Haurida- Vireda Framtidsfiber 2016-03-29 Sida 1 av 5 Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Bifogas Kallelse till årsstämma 2016-04-17 1 Föreningens

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den 2012-05-29 1 FIRMA Föreningens namn är Flicksäter Vatten Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Antagna vid extra styrelsemöte den 27-11 2014. 1-23 1 Föreningens firma Föreningens namn är Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening (TBEK). 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR WIST FIBER EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR WIST FIBER EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR WIST FIBER EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är Wist Fiber Ekonomisk Förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bråta fiber

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bråta fiber Bredbandsutbyggnad Bråta med omnejd 2017-03-01 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bråta fiber Datum och tid: tisdagen den 4 april 2017, kl. 18.30 Plats: fullmäktigesalen, kommunhuset i Hova Vi hälsar

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar i stadgarna för Månstadfiber ekonomisk förening

Styrelsens förslag till ändringar i stadgarna för Månstadfiber ekonomisk förening Styrelsens förslag till ändringar i stadgarna för Månstadfiber ekonomisk förening Ändringarna av stadgarna görs på grund av ändringar i Lagen om ekonomiska föreningar, som trädde ikraft 2016-07-01. Förändringarna

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

JätNät Fiberförening

JätNät Fiberförening Föreningsstadgar JätNät Fiberförening Föreningsstadgar för JätNät fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma den 9:e juni, 2014. 1 Föreningens namn Föreningens namn är JätNät ekonomisk

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Snöveltorp byalag inbjuder till

Snöveltorp byalag inbjuder till Snöveltorp byalag inbjuder till Fiber i Snövelstorp Hej kära granne! Vi är nu klara med insamlingen av intresseanmälningar och upphandling! Intresset har varit mycket stort och vi är nu i dagsläget 117

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar Suderbyn är en ekonomisk förening med icke-vinstdrivande ägandeform Suderbyns idéer vilar på ett långsiktigt tänkande att bruka jorden för att berika den biologiska mångfalden och återställa balansen i

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun 1. Stadgar för Innertavle IT ekonomisk förening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Innertavle IT ekonomisk förening Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA ARBOGA 2009-03-03 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA 1. Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga. 2. Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Fastställda vid Extrastämmor i Skruvs Folkets Hus torsdagen den 24 mars och söndagen den 10 april 2011

Fastställda vid Extrastämmor i Skruvs Folkets Hus torsdagen den 24 mars och söndagen den 10 april 2011 STADGAR FÖR Ljuders Byanät EKONOMISK FÖRENING. Fastställda vid Extrastämmor i Skruvs Folkets Hus torsdagen den 24 mars och söndagen den 10 april 2011 1 FIRMA Föreningens namn är Ljuders Byanät ekonomisk

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2013

STÄMMOHANDLINGAR 2013 SEGLORA FIBERFÖRENING STÄMMOHANDLINGAR 2013 HÄR SKALL VI BYGGA FIBERNÄT www.seglora.se Skredsviks Fiber ekonomisk förening Mittbokenäsets Fiber ekonomisk förening Högås Fiber ekonomisk förening 1 Bokenäs

Läs mer

Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening

Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening (antagna första gången 9 april 2014) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Strädelängan Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen är en politiskt

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening Förskolan Framtiden Stadgar 1(5) Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningen är en ekonomisk förening. Dess firma är Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 Box 515, 351 06 VÄXJÖ tel: 0470-74 20 72 www.vimbloggen.se Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 1 Innehållsförteckning Allmänt... 3 1. Firma... 3 2. Säte... 3 3. Ändamål... 3 4.

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

F Ö R S L A G STADGEFÖRÄNDRING INFÖR EXTRASTÄMMA

F Ö R S L A G STADGEFÖRÄNDRING INFÖR EXTRASTÄMMA STADGAR FÖR Ljuders Byanät EKONOMISK FÖRENING. 1 FIRMA Föreningens namn är Ljuders Byanät ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ

Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ 1 Firma Föreningens firma är Tengene Föräldrakooperativ ekonomisk förening. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING Bildad 1987-05-10 Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor 1995-06-18 och 1996-06-16 2004-06-13 och 2005-06-12 Förslag till ändringar 2014-06-08 i

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Kongshults fiber

Stadgar för Kongshults fiber 2014-10-16 v.0.2 Stadgar för Kongshults fiber Antagna vid bildandet av föreningen 2014-xx-xx 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kongshults fiber ekonomisk förening, organisationsnummer yyyyyy-yyyy.

Läs mer

Stadgar för Sparnäs Skola och Fritidshem Ekonomisk Förening

Stadgar för Sparnäs Skola och Fritidshem Ekonomisk Förening Stadgar för Sparnäs Skola och Fritidshem Ekonomisk Förening Firma 1 Föreningens firma namn är Sparnäs Skola och Fritidshem Ekonomisk Förening Ändamål 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Stadgar för TYLUDDENS FRITIDSBY. Ekonomisk förening Organisationsnummer: HALMSTAD

Stadgar för TYLUDDENS FRITIDSBY. Ekonomisk förening Organisationsnummer: HALMSTAD Stadgar för TYLUDDENS FRITIDSBY Ekonomisk förening Organisationsnummer: 716408-0256 HALMSTAD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nysam Nyköping i samverkan, ek förening 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med 2015-11-12 Organisationsnummer 746000-9678 1. Föreningsnamn Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening. 2. Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben

Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben Org.nr: 716421-4517 Datum: 2014-03-06 STADGAR 1 FIRMA Föreningens frma är Föräldrakooperativet Kuben, ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm.

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. 1 Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. (Reviderat inlägg av Björn Gate) Stadgarma skall beslutas om på extra stämman den 13 dec 2012 1 Firma Föreningens

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. Stadgar Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer