Kommunledningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret"

Transkript

1 Kommunledningskontoret Årsrapport 2009

2 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 JÄMFÖRELSER... 6 FRAMTIDEN... 7 FÖRVALTNINGSLEDNING... 7 KANSLIENHETEN EKONOMIENHETEN PERSONALENHETEN KOMMUNHÄLSAN IT-ENHETEN ARBETSMARKNADSENHETEN MARK- OCH PLANERINGSENHETEN NÄRINGSLIVSENHETEN UTVECKLINGSENHETEN INFORMATIONSENHETEN FÖRSLAG TILL ÄNDRING I TILLÄGGSBUDGET FÖR BILAGA 1 - UPPFÖLJNING AV KOMMUNLEDNINGSKONTORETS ÅTGÄRDER FÖR ATT BUDGETMÅLEN 2009 SKA UPPNÅS

3 Årsrapport för kommunledningskontoret 2009 Inledning Årsrapporten är det sista steget i kommunledningskontorets budget- och uppföljningsprocess. Här summeras verksamheten under det gångna året, med dess viktiga händelser och ändrade förutsättningar. Det ekonomiska utfallet presenteras och avvikelser mot budgeten analyseras. Det sker en jämförelse över tiden kring hur resurserna använts och viktiga framtidsfrågor för kontoret lyfts fram. Kommunledningskontoret är sedan juni 2001 kvalitets- och miljöcertifierat. Genom att beskriva processer och rutiner och göra en bättre uppföljning kan vi se till att genomföra förbättringar där brister finns. I den kommungemensamma verksamhetshandboken formuleras de policier vi inriktar vårt arbete efter. Där finns också kommungemensamma dokument. Kvalitetspolicy Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig. Miljöpolicy Vi arbetar målmedvetet för att nå ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Arbetsmiljöpolicy Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. Med de övergripande målen som utgångspunkt har varje enhet formulerat detaljerade mål för sin verksamhet. Målen har fastställts av kommunstyrelsens arbetsutskott och följs upp vid ledningens genomgång samt vid interna och externa revisioner. I anslutning till varje enhets avsnitt i årsrapporten finns en uppföljning av målen och måluppfyllelsen för Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Budget i balans Effekterna av finanskrisen och lågkonjunkturen har drabbat även kommunen. För att förbättra resultatet höjdes skatten med 40 öre från och med Det lades även ytterligare 1 % besparing på förvaltningarnas verksamheter från och med halvårsskiftet Befolkning personer är folkbokförda i Kalmar kommun den 31 december Det är en ökning från föregående år med 665 personer, vilket är den största ökningen ett enskilt år sedan

4 Bostadsbyggande Mark- och planeringsenhetens resurser i den fysiska planeringen har förstärkts. En ny process har införts under året för att ge en bättre samordning av den fysiska planeringen. Enligt preliminära uppgifter har 131 bostäder påbörjats under året; varav 77 nya småhus, 44 nya lägenheter samt 10 st genom om/tillbyggnad. Arbetsmarknad Året som gick präglades av en stor osäkerhet kring det arbetsmarknadspolitiska området. Arbetslösheten i Kalmar kommun gick från 3,9 % i månadsskiftet september oktober 2008 till 6,2 % samma period Motsvarande siffror för riket då var 3,8 % och 6,5 %. Relativt sett klarade sig Kalmar under 2009 bättre än både riket och jämförelsekommunerna när det gäller arbetslösheten. Utvecklingen av handeln i Kalmar Kalmar har befäst sin position som regional handelsstad. Bland satsningarna kan nämnas det nya modehuset i Hansa City området. Ytterligare etableringar kan förväntas framöver. Nya företag Det har varit hög aktivitet i det lokala näringslivet under året trots lågkonjunkturen. Under förra året startades det 324 nya företag i kommunen. Medborgarundersökning Under hösten 2009 genomfördes en medborgarundersökning som sammanställts till tre index: Nöjd- Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index. De visar att invånarna överlag är nöjda med Kalmar som kommun att leva i och med de tjänster som kommunen tillhandahåller. Regionalt samarbete Högskolan i Kalmar och Växjö universitet har tillsammans under 2009 arbetat med bildandet av Linnéuniversitetet. Kalmar kommun ingår tillsammans med Regionförbundet och landstinget i en referensgrupp som följt/följer projektet tillsammans med fyra arbetsgrupper inom olika områden. Frågan om universitetets framtida lokalisering i staden utreds. Inom regionen samverkar man kring behovet av framtida infrastruktursatsningar i sydöstra Sverige. I linje med kommunens mål om högst 45 minuters restid mellan Kalmar och Växjö har nu Banverket beslutat om utbyggnad av fler mötesspår på sträckan mellan orterna. Kollektivtrafik Inom kollektivtrafiken har utredningar genomförts i syfte att sänka kostnaderna. Det har medfört förändringar i linjenät och tidtabeller. Ett första steg av enhetstaxa har införts och intresset för den har varit stort. Skolskjutstrafiken har linjelagts i det ordinarie nätet. Arenan Byggandet av den nya fotbolls- och evenemangsarenan i kvarteret Bilen har inletts. Kalmar FF kommer genom sitt arenabolag att stå som ägare till arenan. Planerad invigning är våren Fanerdun Det kinesiska företaget Fanerduns investeringar och intressen i Kalmar håller på att avvecklas. Utställningshallen i Snurrom har sålts på exekutiv auktion. Lokalerna man hyrt av Industriparken är tömda och ett antal av Fanerduns svenska bolag har begärts i konkurs. Miljö Inom ramen för Energimyndighetens satsning Uthållig kommun har Klimatlöfteskampanjen startat. Utvecklingsenheten leder det internationella samverkansprojektet om LED belysning där offentliga sektorn och forskare från flera Östersjöländer deltar. Den nya Kalmarsundskommissionen arbetar med åtgärder för att förbättra vattenmiljön i Östersjön. Internationellt arbete Kalmar bedriver ett flertal internationella arbeten och engagerat sig i EU-, SIDA- och andra projekt. 4

5 Resultatredovisning och analys Kommunledningskontoret, undantaget exploateringsverksamheten, redovisar ett överskott på 20,5 mnkr jämfört med budget för De enskilt största avvikelserna är följande: Kommunens erbjudande till tomträttsinnehavare om att friköpa sina tomträtter har varit mycket framgångsrikt. Friköpen har under året genererat en nettovinst på 25,1 mnkr. (Försäljningsintäkt minus bokfört värde för marken.) Från 2010 och framåt kommer friköpen att minska de årliga intäkterna från tomträttsavgälderna. Eftersom avgäldsbeloppen på kvarvarande avtal regleras då avtalen skrivs om mildras dock den effekten. Kostnaden för kollektivtrafiken har genererat en negativ avvikelse mot budget på 11,7 mnkr. Den slutliga siffran är preliminär i väntan på slutavräkningen på aktieägartillskottet till KLT. Det finns flera orsaker till denna avvikelse. Dels har budgetramen minskat till följd av besparingar i Budget i balans paketet och genom en riktad neddragning på 3 mnkr i 2009 års budget. Dels har kostnaderna stigit på grund av övergång till biogasdrift, enhetstaxa, en tredje närtrafiklinje och vissa trafikökningar. Under året har kontoret arbetat med att ta fram åtgärder för att minska den totala kostnaden för kollektivtrafiken. Exploateringsverksamhetens resultat medförde en negativ avvikelse på -14,8 mnkr. Nettot från exploateringsverksamheten budgeterades till 39,9 mnkr och utfallet blev 25,1 mnkr, en skillnad på 14,8 mnkr. Den enskilt största avvikelsen är senareläggningen av gång- och cykelbron över E22 vid Hansa City, som hade en budgeterad intäkt på 13,6 mnkr. Den intäkten justerades dock under året och återfinns i budgeten för 2010 och Detta tillsammans med mindre avvikelser inom olika verksamheter ger ett sammanlagt driftresultat som är 5,7 mnkr bättre än budget. Ingen enhet på kommunledningskontoret redovisar en negativ avvikelse mot budget. KOMMUNLEDNINGSKONTORET ÅRSBUDGET REDOVISAT AVVIKELSE ÅRSRAPPORT 2009 (tkr) 2009 (tkr) 2009 (tkr) DRIFTREDOVISNING FÖRVALTNINGSLEDNING KANSLIENHET EKONOMIENHET PERSONALENHET KOMMUNHÄLSAN IT-ENHET ARBETSMARKNADSENHET MARK- O PLANERINGSENHET NÄRINGSLIVSENHET UTVECKLINGSENHET INFORMATIONSENHET SUMMA DRIFT EXPLOATERINGSVERKSAMHET DRIFT INKLUSIVE EXPLOATERING

6 Investeringar Av 2009 års investeringsbudget på 113 mnkr har inte 67,3 mnkr förbrukats. Av de oförbrukade anslagen uppgår investeringar i hamnverksamheten till 6,2 mnkr och åtgärder för kust till kust banan till 33,8 mnkr. Dessa anslag rullar vidare till Inom exploateringsverksamheten har investeringsutgiften för gångoch cykelbron över E22 på 14 mnkr senarelagts till 2010 och Större markförvärv har under året genomförts i Läckeby för 2,7 mnkr samt i Trekanten för kust till kust banan, 0,8 mnkr. Bland bostadsområdena återstår 13,7 mnkr av investeringsanslaget. Bland budgetavvikelserna märks främst Fjölebro 5 mnkr, östra Vimpeltorpet 4 mnkr och Solvägen 2 mnkr. Orsakerna är dels förseningar i planprocesserna och dels dröjer det slutliga färdigställandet av gator tills områdena är färdigbebyggda. Exploateringsområdenas investeringsutgifter har upptagits på nytt i investeringsbudgeten för 2010 och tilläggsbudgeteras därför inte. INVESTERINGAR 2009 BUDGET REDOVISAT AVVIKELSE SAMLINGSANSLAG KOMMUNLEDNINGSKONTORET HAMNVERKSAMHETEN PRODUKTION AV ARBETSOMRÅDEN MARKFÖRVÄRV, MARKREGLERING FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR KUST TILL KUST BANAN PRODUKTION AV BOSTADSOMRÅDEN INVESTERINGAR TOTALT Jämförelser Inom kommunledningskontorets verksamhetsområden har inte någon relevant jämförelsestatistik kunnat presenteras. Istället presenteras en jämförelse över tiden avseende kontorets verksamhetsområden. Diagrammet avser perioden Kontorets totala budgetram exklusive exploateringsverksamheten har ökat från 167 mnkr till 224 mnkr. Det kan konstateras att kontorets kärnverksamhet som är central administration och stöd till kommunledning, förvaltningar och bolag står för en relativt konstant del av ramen. Ökningen upptas främst av kostnaden för kollektivtrafiken där övertagandet av skolskjutsarna utgör en stor del. 100 Mnkr VERKSAMHETSOMRÅDEN INOM KOMMUNLEDNINGSKONTORET EKONOMISKT UTFALL Politisk verksamhet Administration och stöd Aktier, bidrag och avgifter Kollektivtrafik Arbetsmarknadsåtgärder

7 Framtiden Kommunledningskontorets verksamhet måste ständigt anpassas till förändringar i omvärlden så att vi får fortsatt nöjda kunder. Visionen om en socialt, ekologiskt, ekonomiskt hållbar och växande kommun är styrande för vårt arbete. Följande uppgifter är centrala i kontorets verksamhet de kommande åren: - Arbetslösheten har ökat i kommunen på grund av lågkonjunkturen. Med ökade resurser till arbetsmarknadsenheten kan den öppna arbetslösheten minskas. Genom aktivt samarbete med näringslivet och andra aktörer skapas förutsättningar att även i fortsättningen nå målet 500 nya arbetstillfällen varje år. - För att nå målet om 500 nya bostäder varje år har kommunen beslutat att antalet färdigställda detaljplaner ska öka från 20 till 40 per år. Vi föreslår därför en personalförstärkning på mark- och planeringsenheten. - Budget i balans -arbetet har varit mycket framgångsrikt. Det koncerntänkande och den ekonomiska medvetenhet som har byggts upp måste bibehållas de kommande åren. - Det nya Linnéuniversitetet kommer att få stor betydelse för Kalmars utveckling. Genom utvecklat samarbete universitet kommun näringsliv kan vi få fler studenter, mer forskning och injektioner i vårt näringsliv. - Infrastrukturen måste förbättras för att Kalmar ska få en utvidgad arbetsmarknadsregion och för att Linnéuniversitetets behov av integrering ska tillgodoses. - Jämställdheten är viktig för utformningen av kommunens tjänster i alla verksamheter. Därför prioriterar vi jämställdhetsprojektet där kontoret har en ledande roll. - Klimat- och kustmiljöarbetet har långsiktigt stor inverkan på Kalmars framtid. Vi måste ta tillvarata uppnådda framgångar och gå vidare. - Folkhälsoarbetet behöver en bättre struktur och organisation. - Kvalitets- och miljöcertifieringen av hela kommunen ska fullföljas. Förvaltningsledning Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Kommunchefen arbetar tillsammans med kommunledningen i strategifrågor för kommunens utveckling och har det samlade ansvaret för hela kommunledningskontoret.. Fr.o.m. den 1 november 2009 är kommunchefen chef för förvaltningscheferna och ansvarig för förvaltningschefsgruppens arbete. De gemensamma mötena med ksau, förvaltningschefer, förbundschefer och bolagschefer ligger också på kommunchefens ansvar. I rollen ingår även att representera kommunen i olika sammanhang. En viktig fråga under 2009 har varit att ansvara för arbetet med Budget i balans och de stora organisationsförändringar som genomförts i kommunen. Kerstin Björklund har ansvar för samordning mellan kommun och landsting och mellan de mjuka förvaltningarna. Handikappolitiska programmet och ändrat huvudmannaskap för handikapp- och pensionärsråden är andra viktiga uppgifter, liksom att vara kontaktperson gentemot Regionförbundet i 7

8 vård- och omsorgsfrågor. Kerstin har även varit projektledare för utredningen kring ändrad ansvarsfördelning mellan omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. Från och med 2009 är Ola Johansson knuten till kommunledningskontoret på 40 % för att arbeta med särskilda utredningsuppdrag. Resterande 60 % är han VD för Kalmar Kommunbolag AB. Anders Saur arbetar med verksamhetsutveckling främst genom kartläggning och analys av processer. Anders ansvarar också för samordning inom e-förvaltning och e-tjänster så att medborgaren möter kommunen på ett enkelt och likartat sätt. Anders har under 2009 varit projektledare för omorganisationen av samhällsbyggnadskontoret och bildandet av den nya serviceförvaltningen. Under året har arbetet med att gå mot ett kommungemensamt certifikat för ISO 9001 och fortsatt. Den kommungemensamma handboken har vuxit fram och innehåller nu dokument som är gemensamma för samtliga förvaltningar. Syftet med den gemensamma strukturen är dels att samla de dokument som gäller kommunövergripande/generellt, dels att underlätta för förvaltningarna som därmed inte behöver skriva om allt i sina lokala verksamhetshandböcker. Som en del i arbetet mot ett gemensamt certifikat har en upphandling av ett gemensamt certifieringsföretag genomförts under Under hösten tillsattes även den vakanta tjänsten som miljösamordnare på kontoret. ne Wågsäter ansvarar både för att samordna kommunledningskontorets miljöfrågor samt övergripande miljöfrågor i kommunen. Resultatredovisning och analys Driftbudget Budget 2009 Bokslut 2009 Avvikelse Intäkter/bidrag Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Förvaltningsledningen redovisar totalt sett ett överskott på tkr. Huvudorsaker är att anslaget för Fanerdunprojektet lämnar 800 tkr oförbrukat samt att avsättningen för sluttäckning av deponi Moskogen blev 520 tkr lägre än budgeterat. En generell återhållsamhet med utgifter har bidragit till överskottet. En förlikning i tvisten om den avbrutna bredbandsuppbyggnaden i länet har medfört en kostnad utöver budget på 478 tkr. Mål och måluppfyllelse Hur enheten lyckats nå sina mål under 2009 framgår av nedanstående tabell: Mål Nöjda kunder Våra kunder ska vara nöjda med vårt sätt att utföra våra huvuduppgifter. Uppnåddes målet enligt tidplan? /nej Om inte vad var orsak? Vad hade behövt göras annorlunda för att uppnå målet? Vad gör vi för att detta inte ska hända igen? Telefontillgänglighet Kommunledningskontoret ska se till att högst 5 % av telefonsamtalen styrs om till Nej Vi hade för dåliga rutiner när det gäller hänvisning av telefoner Bättre rutiner för hänvisning Inför bättre rutiner 8

9 telefonist alternativt inte besvaras alls. Kompetensutveckling och rekrytering Vi ska ha en jämn fördelning mellan könen på enheter där det inte råder jämn könsfördelning liksom inom alla yrkesgrupper. Nej Förvaltningsledningen består av 2 män och 1 kvinna så vi kan aldrig få jämn könsfördelning (40-60) Vi ska ha en jämn fördelning i ledningen. Bättre medarbetarsamtal De anställda på KL-kontoret ska tack vare en ny rutin för medarbetarsamtal och ledningsgruppens utbildning ge medarbetarsamtalen minst 80 poäng när det gäller hur nöjda de är med samtalen. Övergripande miljömål Vår miljöeffektivitet i resandet ska öka, d.v.s. mindre miljöbelastning per resa. Vi ska återanvända material, lämna material till återvinning samt hantera farligt avfall på ett korrekt sätt. Vi ska hushålla med energi, naturresurser och produkter. Vi ska som en naturlig del i arbetet väga in hänsyn till miljön vid handläggning/ärendehantering och stödja våra kunder i deras arbete för en hållbar utveckling. Krav- och rättvisemärkta produkter Vi ska uteslutande köpa KRAV- och/eller rättvisemärkt kaffe, te samt efterfråga matvaror, fikabröd etc. av dito miljömärkta eller närproducerade varor till vår verksamhet och våra arrangemang. Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron på kontoret ska i genomsnitt vara max tre procent under Mäts vid psykosociala skyddsronden 2010 KLK:s ledningsgrupp har jämn könsfördelning 9

10 Kanslienheten Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Under 2009 har det varit val till Europaparlamentet. Vi har köpt in en voteringsanläggning till kommunfullmäktige. Vi har förstärkt bemanningen i arkivet med en heltidsanställd fr.o.m. juni. Vi har också genomfört en flytt av arkivlokaler från Smedby till Kalmar tätort. Till detta kommer att vi har investerat i nya hyllor/rullvagnar till arkivet. Dessutom har vi fortsatt arbetet med uppdatering av kommunens styrande dokument. På grund av de omorganisationer som genomfördes vid årsskiftet kommer en hel del material att levereras till arkivet under Det kommer att innebära stora påfrestningar för såväl personalen, som för lokalerna. Arkivutrymmet är numera väldigt begränsat, även om nya rullvagnar har köpts in. Under 2010 blir det val till riksdag, landsting och kommun. För närvarande pågår ett införandeprojekt av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Extra kostnader kommer också att uppstå på grund av pensionsavgångar. Resultatredovisning och analys Driftbudget Budget 2009 Bokslut 2009 Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Vi redovisar för 2009 ett budgetöverskott med ca 250 tkr. Valet har kostat kommunen mindre än beräknat, utfallet blev drygt 400 tkr lägre än budgeterat på grund av statsbidragets storlek. Även vad gäller ärendehanteringsprojektet fick vi pengar över för Vi tar med oss överskottet från valet och ärendehanteringsprojektet till nästa år genom tilläggsbudgeten. Den löpande verksamheten har genererat ett budgetunderskott. Mål och måluppfyllelse Hur enheten lyckats nå sina mål under 2009 framgår av nedanstående tabell: Mål Styrande dokument De styrande dokument som kommunen beslutat om ska ses över när det gäller aktualitet och layout. Uppnåddes målet enligt tidplan? /nej Nej Om inte vad var orsak? Arbetet har visat sig vara mer omfattande än vad vi först trodde. För närvarande pågår en översyn av Vad hade behövt göras annorlunda för att uppnå målet? Vi hade behövt avsätta mer tid för detta arbete men då det bl.a. varit val under 2009 och vi haft ett stort antal ärenden Vad gör vi för att detta inte ska hända igen? Vi ska göra en bättre tidsplanering och avsätta mer tid för de som arbetar med de styrande dokumenten. 10

11 dokumentens aktualitet. så har det arbetet inte kunnat prioriteras. Utbildning I syfte att höja kunskapen om de regler som gäller kring diarieföring, arkivering och offentlighet och sekretess ska enheten erbjuda utbildning i dessa frågor. Ekonomienheten Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Arbetet med elektronisk handel har gått vidare under året. Merparten av kommunens bolag skannar nu sina fakturor. Under året har arbetet med förutsättningarna för att ta emot elektronisk faktura direkt från leverantören färdigställts. Som första steg kommer elektroniska fakturor inom koncernen att prioriteras. Införandet av lednings- och informationssystem och gemensamt budget/prognosverktyg till samtliga förvaltningar har fortsatt under Under året enheten arbetat med Dokumentation av redovisningssystem. Detta arbete beräknas vara klart under första kvartalet Förutom ordinarie arbete med planerings- och uppföljningsprocessen har enheten också varit starkt engagerad i arbetet med Budget i balans. Resultatredovisning och analys Driftbudget Budget 2009 Bokslut 2009 Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Ekonomiskt har verksamheten i stort bedrivits inom given budgetram. Ett mindre överskott på 3 tkr redovisas. 11

12 Mål och måluppfyllelse Hur enheten lyckats nå sina mål under 2009 framgår av nedanstående tabell: Mål Nöjda kunder ekonomisystem Våra kunder ska vara nöjda med vårt sätt att stödja, informera och utbilda användarna. Uppnåddes målet enligt tidplan? /nej Om inte vad var orsak? Vad hade behövt göras annorlunda för att uppnå målet? Vad gör vi för att detta inte ska hända igen? Kamrersträffar Enheten ska minst fyra gånger per år kalla förvaltningsekonomerna till träff för diskussion, information och erfarenhetsutbyte. Kundbesök, erfarenhetsutbyte ekonomirutiner Enheten ska varje år besöka minst sex förvaltningar/bolag för erfarenhetsutbyte av ekonomirutiner. Minska utskrifter och kopiering Enheten ska minska antalet utskrifter och kopiering från kopieringsmaskinen med 5 % till den 31 december Personalenheten Viktiga händelser och ändrade förutsättningar I arbetet med Budget i balans har enheten haft en aktiv roll i personalomställningsarbetet. Under 2009 har 50 personer slutat med medel från omställningsbudgeten. Ca 25 miljoner kronor har förbrukats för omställningsåtgärder under Snittkostnaden per beslut har varit 489 tkr. Lönekartläggningsverktyget Lönevågen har utvecklats vilket har inneburit att vi har uppdaterat en del av arbetsvärderingen och vi har även lagt in en marknadsfaktor för de löner/yrken som har en konkurrensutsättning. En ny lönekartläggning har genomförts efter löneöversynen Inga stora osakliga löneskillnader upptäcktes varför beslut togs att använda jämställdhetspengarna till arbetskläder för vårdpersonal. Arbetet med att införa självservice inom löneadministrationen har fortsatt även under Under 2009 har det bedrivits utvecklingsarbete med anledning av införandet av den så kallade rehabiliteringskedjan vi har genomfört en utbildningsinsats riktad mot alla kommunens chefer Praktiskt rehabiliteringsarbete, samt arbetat fram en tobakspolicy som gäller från den 1 januari

13 Resultatredovisning och analys Driftbudget Budget 2009 Bokslut 2009 Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Enheten visar en budget i balans med ett mindre överskott på ca 100 tkr som beror på att vi genom ett effektivare rekryteringsarbete har minskat våra annonskostnader. Mål och måluppfyllelse Hur enheten lyckats nå sina mål under 2009 framgår av nedanstående tabell: Mål Utbildning i Personec De personalredogörare som önskar ska få utbildning i: personsammanställning, schema, dagplacering och placering samt personalredogörarrollen i Personec webb. Uppnåddes målet enligt tidplan? /nej Om inte vad var orsak? Vad hade behövt göras annorlunda för att uppnå målet? Vad gör vi för att detta inte ska hända igen? Personalutbildning 95 % av deltagarna i våra kurser, konferenser och seminarier ska vara nöjda eller mycket nöjda med utformningen och det samlade innehållet i kursen/konferensen. Kursutbud Kommunledningen, förvaltningarna, bolagen och de fackliga organisationerna ska till 90 % vara nöjda eller mycket nöjda med det utbud som erbjuds. Självservice Anställda ska själva rapportera uppgifter till lönesystemet. Förvaltningarna ska själva ha kompetens för att introducera nya medarbetare i självservice., arbete pågår enligt tidplan Användarträffar Aditro Vid versionsbyten i Aditro ska det genomföras användarträffar. 13

14 Hög kompetens, bra bemötande/service samt ständig utveckling Minst 80 % av våra kunder ska vara nöjda med oss. Mängden pappersansökningar Mängden pappersansökningar till lediga jobb ska minska från 4,8 % 2008 till 3 % Kommunhälsan Kommunhälsan är Kalmar kommuns interna företagshälsovård. Vi servar kommunens förvaltningar, Gymnasieförbundet, KSRR, flera kommunala bolag och stiftelser samt externa kunder som har nära anknytning till kommunen, såsom kyrkliga församlingar. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 2009 har varit ett intensivt år där sjukskrivningsreglementet, den nya pandemiska influensan och tobakspolicyn har gett utmaningar och mycket arbete. Vår ena läkare har avslutat sin krävande företagsläkarutbildning i slutet av året. Denna utbildning har medfört ökad kunskap för hela teamet och en undersökning som resulterat i en uppsats med genusperspektiv som har uppmärksammats positivt. Vi har ökat omfattningen av förebyggande arbete, infört nytt arbetssätt i form av trepartsmöte tidigt i sjukskrivningsprocessen och ökat medicinsk och psykologisk service. Vi har fått fortsatt ökade intäkter i form av statliga sjukvårdspengar som är tidsbestämda också för år Avtalet med landstinget som gäller service vid provtagning och analys fick vi behålla oförändrat under året, bortsett från att vi förlorade rätten att använda högkostnadsskyddet. Det innebar att vi fick lägga om rutiner för att undvika att enskilda individer drabbades och fick därför en minskad intäkt av vissa patientavgifter. Vi har anställt en leg psykolog i februari på vakant beteendevetartjänst och är sedan dess ett fulltaligt team med 12 medarbetare. Vi har påbörjat arbete med modala team och ett Livsstilsprojekt med koppling till Högskolan i Kalmar har varit ett år av utveckling. Resultatredovisning och analys Driftbudget Budget 2009 Bokslut 2009 Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Kommunhälsans ekonomiska resultat för 2009 är i balans med ett mindre överskott på 125 tkr jämfört med budget. Det beror i huvudsak på ökade intäkter från statliga sjukvårdsmedel. Resultatet har belastats med 439 tkr i kostnader relaterade till vaccineringen mot den nya influensan. 14

15 Mål och måluppfyllelse Hur enheten lyckats nå sina mål under 2009 framgår av nedanstående tabell: Mål Bemötande Målet är att vara tillgängliga för kunderna och bemöta dem med respekt och engagemang. Uppnåddes målet enligt tidplan? /nej Om inte vad var orsak? Vad hade behövt göras annorlunda för att uppnå målet? Vad gör vi för att detta inte ska hända igen? Kompetens Målet är att behålla och höja vår egen såväl som våra kunders kompetens inom arbetsmiljöområdet. Utveckling Målet är att förbättra befintlig verksamhet och att utvecklas inom nya områden. Syftet är att på sikt höja andelen hälsofrämjande- och förebyggande insatser. IT-enheten IT-enheten arbetar med kommunens gemensamma plattform för telefoni och data. Strävan är att leverera en rationell IT-drift och infrastruktur för hela den kommunala koncernen. Enheten ansvarar också för samordning mellan kommunens verksamheter och att det tas fram policy och strategier inom IT-området. Under 2009 har vi dessutom levererat diverse tjänster till Kalmar Energi AB. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Enhetens mätbara mål, som formulerats i vårt verksamhetsledningssystem, gäller helpdeskärenden. Vi ska klara minst 90 procent av alla arbetshindrande fel inom ett dygn (d.v.s. åtta arbetstimmar). Under 2009 har vi inte nått målet utan hamnar på 87 procent i ett snitt över året Verksamheternas hela tiden ökande ambitioner och utveckling av sitt IT-nyttjande ställer allt högre krav på enhetens medverkan i projekt, upphandlingar, installationer, förändringar, säkerhetsutredningar m.m. Efterfrågan på IT-enhetens tjänster ökar ständigt. Förvaltningar och bolag effektiviserar sin verksamhet genom att skaffa nya program och system. Få system avvecklas. IT-enheten ses som en gratis resurs som inte hinner svara upp mot verksamheternas krav på service. Detta gör att enheten nu nått en mer eller mindre verksamhetskritisk nivå i och med att vår service försämrats på grund av den stora arbetsbelastningen. Framförallt vad gäller införandetid av nya system och program. För att kunna ge bästa möjliga service med befintliga resurser arbetar vi kontinuerligt med att effektivisera vår verksamhet. Det görs bland annat med hjälp av att 15

16 standardisering av system, program och teknisk plattform. Det har även införts en del hjälpsystem för att underlätta och effektivisera IT-driften. Det finns ett uppdrag att ta fram förslag på en finansieringsmodell där IT-enhetens resurser kan öka i takt med verksamhetens behov. Förslaget kommer att presenteras under Under 2009 har första fasen i ett stort standardiseringsprojekt genomförts på Gymnasieförbundet datorer på Lars Kaggskolan, Jenny Nyströmsskolan samt Stagneliusskolan har ominstallerats och anslutits till en ny teknisk plattform. Tack vare detta underlättas drift och programinstallation då alla program distribueras centralt från IT-enheten. Denna fas i projektet har påverkat ca 3600 användare som fått en ny och mer stabil IT-rmiljö. I nästa fas ska resterande skolor i gymnasieförbundet migreras in i samma lösning. Konceptet kommer även att ligga till grund för en uppgradering av den administrativa IT-miljön under I slutet av 2009 påbörjades en konkurrensutsättning av Kalmar kommuns telefoni då befintligt avtal förfaller under Detta gäller både den tekniska plattformen och trafikavgifter. Konkurrensutsättningen sker inom Kammarkollegiets ramavtal och berör hela koncernen. Arbetet med e-förvaltning och e-tjänster i kommunen går vidare. Under 2009 har barn- och ungdomsförvaltningen startat sin e-tjänst där föräldrar kan ansöka och göra inkomständringar m.m. inom förskoleverksamheten. Till denna tjänst har vi kompletterat vår IT-plattform med funktion för identifiering via e-legitimation. För att skapa fler e-tjänster krävs ett modernt system för dokument- och ärendehantering. Ett sådant system har avropats under de sista delarna av 2009 och kommer att tas i drift under Resultatredovisning och analys Driftbudget Budget 2009 Bokslut 2009 Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader IT-enheten uppvisar ett överskott gentemot budget på 209 tkr. Det beror på något högre intäkter än beräknat, på en vakant tjänst som inte tillsatts, samt på att alla budgeterade medel för projektet e-tjänster inte har förbrukats. Mål och måluppfyllelse Hur enheten lyckats nå sina mål under 2009 framgår av nedanstående tabell: Mål Åtgärdande av fel 90 % av de fel som för en användare hindrar utförandet av en arbetsuppgift ska vara åtgärdade inom ett dygn. Uppnåddes målet enligt tidplan? /nej Nej (87%) Om inte vad var orsak? IT-enheten har nått en verksamhetskritisk punkt där vi inte klarar av att uppfylla de krav verksamheterna ställer på oss. Vad hade behövt göras annorlunda för att uppnå målet? Mer personella resurser till IT-enheten är en förutsättning för att vi ska kunna leva upp till verksamhetens krav. Vad gör vi för att detta inte ska hända igen? En utredning pågår vad gäller att hitta förslag på annan typ av finansieringsmo dell för ITenheten. Denna 16

17 Minska ärendena till helpdesk En gång per år ska vi utvärdera vilka fel som anmäls till helpdesk och erbjuda utbildning inom felområdena. Syftet är att öka användarnas kunskap och minska belastningen på helpdesk. (utvärdering av statistiken sker under januari 2010) kommer att presenteras under Lättförståeliga instruktioner Varje gång en central instruktion eller blankett tillverkas av IT-enheten ska en referensgrupp läsa igenom och kommentera. Syftet är att säkerställa att innehållet är skrivet på ett sådant sätt att användarna förstår texten. Kundbesök Vi ska erbjuda förvaltningarna och bolagen ett besök från IT-enheten för att därmed fånga upp de klagomål och synpunkter våra kunder har på oss och vår verksamhet. Nej (inte alla har erbjudits detta) P.g.a. resursbrist har IT-enheten inte kunnat leva upp till detta mål. Ytterligare personella resurser till IT-enheten behövs. En utredning pågår vad gäller att hitta förslag på annan typ av finansieringsmodell för ITenheten. Denna kommer att presenteras under Arbetsmarknadsenheten Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Året som gick präglades av en stor osäkerhet kring det arbetsmarknadspolitiska området. Diskussioner om nya åtgärder påbörjades och avtalen med arbetsförmedlingen liksom kommunens roll var osäker. Till detta slog lågkonjunkturen igenom och arbetslösheten ökade därmed inte bara i Kalmar kommun utan i hela Sverige. Arbetslösheten i Kalmar kommun gick från 3,9 % i månadsskiftet september oktober 2008 till 6,2 % samma period Motsvarande siffror för riket då var 3,8 % och 6,5 %. Relativt sett klarade sig Kalmar under 2009 bättre än både riket och jämförelsekommunerna när det gäller arbetslösheten. 17

18 Under 2009 fick vi extra pengar för att genomföra yrkesinriktad utbildning för vuxna med svag ställning på arbetsmarknaden. Ursprungligen fick vi 51 helårsplatser och vid en omfördelning under hösten erhöll vi ytterligare fem platser. Vi inledde också ett samarbete med ett par av våra gymnasieskolor vilket innebär att vuxna nu kan studera tillsammans med ungdomar. En del av vuxenutbildningen sker genom s.k. lärande på arbetsplats (LPA). Inom t.ex. vård- och omsorgsområdet har vi påbörjat ett mer lärlingsliknande upplägg där stora delar av utbildningen är förlagd till arbetsplatser. Där finns validering med som en naturlig del. Under hösten har 60 anställda inom omsorgen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås påbörjat denna kompetensutvecklingsinsats. Liksom under 2008 har det generellt sett varit en stor efterfrågan från kommuninvånarna om att få delta i yrkesinriktad utbildning. I december 2009 fick vi positivt besked från ESF-rådet (Europeiska socialfonden) på den ansökan vi sänt in. Det gäller lärande på arbetsplats för baspersonal som arbetar inom vård och omsorg men som saknar formell behörighet. Projektet som ska starta i februari 2010 omsluter drygt 4,7 miljoner kronor. Målet är att anställda ska få gymnasiepoäng och därmed ha formell behörighet att arbeta som undersköterska. En ny lokal insats infördes sommaren 2009 som fick namnet Brytpraktik. Kalmar kommun lottade ut 60 platser till ungdomar som gått ut årskurs 1 på gymnasiet. Totalt ansökte 109 flickor och 77 pojkar. 30 av platserna gick till flickor som fick praktik på gatu- och parkförvaltningen och 30 platser gick till pojkar för praktik inom omsorgsförvaltningen. Resultatredovisning och analys Driftbudget Budget 2009 Bokslut 2009 Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Verksamheten gjorde ett överskott på 2,4 mnkr under året. Hela summan har tilläggsbudgeterats till 2010 inom områdena ungdomsmiljonen, försöksverksamhet Aktiva samt till förstärkta insatser inom arbetsmarknadsområdet. Det finns utbildningar och åtgärder som startat under 2009 som kommer att slutföras under 2010 där periodiseringar har gjorts för att matcha kostnader och intäkter till samma period. Mål och måluppfyllelse Hur enheten lyckats nå sina mål under 2009 framgår av nedanstående tabell: Mål Nöjda kunder 75 % av dem som via arbetsmarknadsenheten har något tillfälligt anställningsförhållande ska vara nöjda. Med nöjda menar vi 3-4 på en 4-gradig skala. Uppnåddes målet enligt tidplan? /nej Om inte vad var orsak? Vad hade behövt göras annorlunda för att uppnå målet? Vad gör vi för att detta inte ska hända igen? 18

19 Mark- och planeringsenheten Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Mark- och planeringsenhetens organisation har under de senaste åren förstärkts mot bakgrund av den stora bredden av arbetsuppgifter som enheten har när det gäller att utveckla Kalmar och möta intresset för att externa aktörer ska satsa i Kalmar. Enheten består nu av sexton personer, varav en är projektanställd. Diskussioner pågår med kommunledningen om att ytterligare förstärka enheten bland annat mot bakgrund av beslutet att 40 detaljplaner ska tas fram årligen mot idag 20 detaljplaner. För detta anställs för närvarande 14 planerare på samhällsbyggnadskontoret. Mark- och planeringsenheten berörs i högsta grad av detta eftersom enheten ska svara för att det finns ett tillräckligt översiktligt planeringsunderlag liksom att enheten ska ansvara för genomförandet av framtagna detaljplaner. Ett stort antal tomträtter har omförhandlats under året i enlighet med lagstiftningen. I samband därmed har kommunen erbjudit tomträttshavare att friköpa sina fastigheter till ett förmånligt pris. Under 2009 har tomträtter friköpts till ett värde av 25 miljoner kronor. Nya rutiner för en ökad samordning av den fysiska planeringsprocessen har tagits fram och arbetet har successivt kommit igång i enlighet med denna rutin. Mark- och planeringsenheten har huvudansvaret för denna process och har haft en person avdelad för detta på cirka 75 % under Målsättningen med denna samordning är att få ett närmare och effektivare samarbete mellan samhällsbyggnadskontoret, gatuoch parkkontoret, mark- och planeringsenheten och Kalmar Vatten. Enheten är mitt uppe i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. En samrådshandling ska vara klar till sommaren Förutom detta pågår arbetet med flera program och fördjupade översiktsplaner. Ortsanalyserna för de mindre tätorterna ska slutföras under hösten Den fördjupade översiktsplanen för Norra Kvarnholmen/Malmfjärden ska vara klar för samråd under våren Den fördjupade översiktsplanen för Norrlidens Strand har under hösten 2009 varit ute på samråd och samrådssynpunkterna bearbetas för närvarande. Det pågår också en fördjupad översiktsplan för vindkraftsplanering, där samråd beräknas under våren En förstudie kring Lindsdals centrum pågår, där förutsättningarna för vanliga bostäder, seniorbostäder, vård- och omsorgsboende samt familjecentral utreds. Under 2009 har enheten ansvarat för arbetet med att ta fram en lämplig plats för det nya Linnéuniversitetet. Parallella arkitektuppdrag har genomförts, där fyra alternativa lägen; Ölandskajen, Elevatorkajen, Kalmar Nyckel och Malmfjärden har undersökts. Arbetet har utmynnat i ett förslag att lägga universitetet vid Ölandskajen som huvudområde och med Elevatorkajen och Malmen som kompletterande områden. Utvecklingsdialoger har nu genomförts i samtliga av de mindre tätorterna. De senaste var i Smedby och Lindsdal i september och oktober För samtliga tätorter förutom Smedby och Lindsdal har uppföljning av utvecklingsdialogerna gjorts i form av flygblad och skickats ut till samtliga hushåll i de berörda tätorterna. Inom kollektivtrafiken har samordningen av den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken fortsatt. Enheten ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken liksom för färdtjänst och skolskjutsverksamhet. Inom Kalmar tätort drivs 15 av cirka 25 tätortsbussar med biogas. Totalt går cirka 60 % av den av Kalmar kommun upphandlade trafiken på fossilbränslefritt bränsle. En enhetstaxa för pendelkort inom den allmänna kollektivtrafiken gäller från och med februari

20 Resultatredovisning och analys Driftredovisning exklusive exploateringsverksamhet Budget 2009 Bokslut 2009 Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Exploateringsverksamhet Budget 2009 Bokslut 2009 Avvikelse Nettointäkter Intäktssidan på exploateringsverksamheten redovisas i driftbudgeten medan kostnadssidan redovisas i investeringsbudgeten. Budgeterade markförsäljningar för verksamhetsområden på 18,4 mnkr blev ungefär 2,2 mnkr. Den största avvikelsen på 13,6 mnkr beror på den försenade gång- och cykelbron över E22 vid Hansa City. Projektet är senarelagt till 2010 och 2011 och beloppen är justerade med hänsyn till de avtal som ingåtts. Förseningar i försäljningsprocesserna till följd av det ogynnsamma konjunkturläget har medfört att intäkterna i övrigt blivit lägre, exempelvis i Hagbygärde och Smedby. Markförsäljningar för bostadsområden budgeterades till 22,3 mnkr och utfallet visar på 23,1 mnkr, ett överskott på cirka 0,8 mnkr. Bland de större försäljningarna märks östra Vimpeltorpet 7,9 mnkr, Varvsholmen 7,4 mnkr, Oxhagen 1,4 mnkr och Magistern 1,2 mnkr. Försäljningen av småhustomter i Fjölebroområdet har kommit igång och har under 2009 genererat intäkter på 0,9 mnkr. Kommunens erbjudande till tomträttsinnehavare om att friköpa sina tomträtter har varit mycket framgångsrikt. Friköpen har under året genererat en nettovinst på 25,1 mnkr. (Försäljningsintäkt minus bokfört värde för marken.) Från 2010 och framåt kommer friköpen att minska de årliga intäkterna från tomträttsavgälderna. Eftersom avgäldsbeloppen på kvarvarande avtal regleras då avtalen skrivs om mildras dock den effekten. Kostnaden för kollektivtrafiken har medförde en negativ avvikelse mot budget på 11,7 mnkr. Den slutliga siffran är preliminär i väntan på slutavräkningen på aktieägartillskottet till KLT. Det finns flera orsaker till denna avvikelse. Dels har budgetramen minskat till följd av besparingar i budget i balans paketet och genom en riktad neddragning på 3 mnkr i 2009 års budget. Dels har kostnaderna stigit på grund av övergång till biogasdrift, enhetstaxa och en tredje närtrafiklinje samt vissa trafikökningar. Under året har kontoret arbetat med att ta fram åtgärder för att minska den totala kostnaden för kollektivtrafiken. Mål och måluppfyllelse Hur enheten lyckats nå sina mål under 2009 framgår av nedanstående tabell: Mål Engagera barn och ungdomar Vi ska i den fördjupade översiktsplanen för Norrlidens Strand engagera barn och ungdomar för att få deras synpunkter på den fortsatta utvecklingen av området. Uppnåddes målet enligt tidplan? /nej Om inte vad var orsak? Vad hade behövt göras annorlunda för att uppnå målet? Vad gör vi för att detta inte ska hända igen? 20

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011 Kommunledningskontoret Årsrapport 2011 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 MÅL OCH MÅLUPPFÖLJNING...

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Kommunchef Nicklas Bremefors har fått i uppdrag av politiken att ge förslag på ny organisation

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: IMH Behandlad i LSG den: -02-28 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: -03-07 Beskrivning av vision: Nulägesbeskrivning: Utvecklingsområde

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Vi bygger vårt framtida Piteå

Vi bygger vårt framtida Piteå Bilaga 1 Vi bygger vårt framtida Piteå sförvaltning 1 januari 2013 - En utmaning för oss alla Arbetsmarknad och vuxenutbildning Miljö och bygg Teknik och gatu senheten Mark och skog Tillväxtavdelningen

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer