Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009"

Transkript

1 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009

2 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor... 8 Mål för tjänsteresor Energiförbrukning Mål för energiförbrukning Pappersförbrukning Mål för pappersförbrukning Kemikaliehantering Mål för kemikaliehantering Datorer Kopiatorer/skrivare Kontorsmaterial Egna bilar Konferensaktiviteter Trycksaker Avfall Kök Lokalvård Videokonferenser Indirekta miljöaspekter Upphandlingar Mål för upphandlingar Kulturarv Sektoransvar Miljömål Tjänsteresor Energiförbrukning Upphandling Pappersförbrukning Kemikalier Miljöpolicy Förslag 1 - Miljöpolicy Förslag 2 - Miljöpolicy Rutiner och processer Sidan 2 av 50

3 Nyckeltal Förslag på rutiner Miljöledningsprocess Lagstiftning Kommunikation Intern kommunikation Extern kommunikation Utbildning Förslag utbildning Uppföljning Ledningens genomgång Miljöredovisning Rekommendationer Kommentarer Referenser Bilagor Bilaga Energiförbrukning datorer på Riksantikvarieämbetet Bilaga Miljöuppföljningsrapport för Riksantikvarieämbetet Miljölaglista för Riksantikvarieämbetet Allmänt Avfall Avlopp Brandfarlig/explosiv Transport av farligt gods Upphandling och inköp Kemikalier laboratorier Sidan 3 av 50

4 Sammanfattning Miljöutredning Riksantikvarieämbetet 2009 Riksantikvarieämbetet har under hösten 2009 genomfört ett projekt för miljöledning där en miljöutredning har gjorts. Projektet har utförts av projektledare Marie Green, Jonas Skogsberg från Samhällsavdelningen och Kjell Thomsson från Förvaltningsavdelningen. En miljöutredning syftar till att: Göra en nulägesanalys av verksamhetens miljöpåverkan Identifiera miljöaspekter, orsak till miljöpåverkan Föreslå miljömål och miljöpolicy Identifiera rutiner och processer Sammanställa vilken miljölagstiftning som berör myndigheten Denna miljöutredning gäller Riksantikvarieämbetets verksamheter i Stockholm och i Visby. Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) och Projekt: fastigheter och besöksmål ingår inte. I den nulägesanalys som har gjorts har ett tiotal miljöaspekter kartlagts. De miljöaspekter som identifierats att ha störst påverkan på Riksantikvarieämbetets verksamhet är tjänsteresor, energiförbrukning, upphandling och kemikaliehantering. Det är även dessa fyra samt pappersförbrukning som utredningen har föreslagit mål för. Två förslag på miljöpolicy har tagits fram och redovisas i utredningen. Projektet har sett över rutiner och processer och tagit fram ett förslag på en miljörapporteringsmall samt olika nyckeltal för uppföljning. Förslagsvis ska miljöarbetet redovisas tertialvis samtidigt med den ekonomiska uppföljningen. I utredningen finns också en lista över för Riksantikvarieämbetet relevant miljölagstiftning med angivna förordningar för olika aktiviteter. Under utredningens gång har projektledaren informerat avdelningar och enheter om miljöarbetet. För att medarbetarna ska få fortsatt information om miljöarbetet är det lämpligt att fortlöpande kommunicera myndighetens miljöarbete på extern webb såväl som på intranätet. Ett gott exempel som kommit fram under projektet är den höga användningen av den videokonferens som myndigheten har. Det har förekommit i snitt 39 videokonferenser i månaden och om man då sparat minst lika många tur- och returresor: om en person på varje möte har avstått att resa innebär det en besparing på nästan 2,5 miljoner kronor på ett år, bara i resekostnader. Sidan 4 av 50

5 Genomförande Miljöutredning Riksantikvarieämbetet 2009 Bakgrund Våren 2008 kom nya riktlinjer från Miljödepartementet om hur myndigheter ska redovisa sitt miljöarbete. De nya riktlinjerna för redovisning fokuserar på den faktiska miljöpåverkan som uppstår av myndigheternas verksamhet, tidigare har det mest varit fokus på införande av systemet. Under främst det inledande året kommer det att krävas mer resurser på myndigheterna för att kunna följa upp de utvalda områdena för miljöpåverkan. De som ska redovisas är koldioxidutsläpp från tjänsteresor och övrig bränsleförbrukning, energiförbrukning och miljökrav i upphandlingar. Under den tiden som Riksantikvarieämbetet flyttat en del av verksamheten från Stockholm till Gotland har miljöarbetet genomförts på grundläggande nivå. En omorganisation av verksamheten skedde den 1 januari Riksantikvarieämbetet genomförde en miljöutredning 1999 och en miljöpolicy antogs En ny miljöutredning gjordes år 2002 samt en miljörevision år Projektet Projektledare är Marie Green och projektmedlemmar är Kjell Thomson, Förvaltningsavdelningen i Visby och Jonas Skogberg, Samhällsavdelningen i Stockholm. Projektet kommer att pågå från den 24 augusti 2009 till den 15 januari Syftet med projektet är att ta fram och implementera ett fungerande miljöledningssystem som integreras med ordinarie verksamhetsledningssystem. Förutsättningar är att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för miljöledningssystem för myndigheter. Positiva effekter som ett miljöledningssystem kan bidra med är exempelvis att arbetet med att minska myndighetens miljöbelastning blir mer aktivt. Det ger även bättre kontroll över verksamhetens utgifter och därigenom möjligheter till ekonomiska besparingar. Andra positiva effekter är större stolthet över den egna myndighetens miljöarbete samt att bidra till arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen Sidan 5 av 50

6 Projektets mål Projektets mål är att: Göra en miljöutredning. Föreslå mål för Riksantikvarieämbetets interna miljöarbete. Ta fram och förslå en miljöpolicy för Riksantikvarieämbetet. Göra en processbeskrivning av miljöledningssystem. Föreslå lämpliga nyckeltal för mätningar Påbörja grundläggande miljöutbildning för medarbetare. Rapportera miljöredovisning för år Arbetssätt Projektet har genomförts med Naturvårdsverkets miljöledningsguide för myndigheter som riktlinjer. En miljöutredning är i första hand en nulägesanalys, en kartläggning av sambanden mellan myndighetens verksamhet och dess miljöpåverkan. Resultatet från miljöutredningen används sedan i miljöledningssystemet. I detta projekt ingår steg 1 till 7 enligt bilden nedan. Figur 1. Modell för miljöledningssystem. Sidan 6 av 50

7 Projektledaren har arbetat halvtid och varit på Riksantikvarieämbetet måndag till onsdag med undantag när möten varit inbokade på andra dagar. Beräknad arbetstid för projektledare var 420 timmar och för projektmedlemmar 100 och 50 timmar, totalt 570 timmar. Projektledaren har arbetat ca 450 timmar, Kjell Thomsson har arbetat 50 timmar och Jonas Skogsberg har arbetat ca 50 timmar, sammanlagt blir det 550 timmar. Arbetet med att identifiera miljöaspekter har genomförts med kvalitativ värdering i projektgruppen. Genom diskussioner och resonemang har olika miljöaspekter värderats som stor, medel eller liten miljöpåverkan. Se bilaga 1. Omfattning Projektet omfattar verksamheterna i Stockholm och i Visby. I Stockholm är det Verksledningen, Verkssekretariatet, Samhällsavdelningen och de delar av Informations- och administrativa avdelningen som har verksamhet där. I Visby är det Administrativa avdelningen, Förvaltningsavdelningen och Informationsavdelningen Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) och Projekt: fastigheter och besöksmål ingår inte i projektet. Sidan 7 av 50

8 Direkta miljöaspekter Miljöutredning Riksantikvarieämbetet 2009 Projektet har genomfört en nulägesanalys av den aktuella situationen på Riksantikvarieämbetet för att kartlägga sambanden mellan verksamheten och dess miljöpåverkan. Syftet har också varit att kartlägga vilken miljölagstiftning som berör verksamheten. Resultatet av nulägesanalysen har legat till rund för miljöpolicyn samt vilka miljöaspekter som har föreslagits mål för. Miljöaspekt betyder orsak till miljöpåverkan. De kan delas in i två huvudkategorier Direkta miljöaspekter är exempelvis resor, energianvändning, pappersförbrukning, laboratorier, källsortering och trycksaker. Indirekta miljöaspekter är effekter av myndighetens beslut, regler, bidrag, rådgivning, handledning, upphandling med mera. Projektgruppen har identifierat följande miljöaspekter som redovisas nedan. De direkta miljöaspekterna redovisas först,sedan de indirekta. Tjänsteresor Projektet har delat in Riksantikvarieämbetets tjänsteresor i : Flygresor mellan Visby och Stockholm, Flygresor inrikes Flygresor Europa Flygresor Övriga Världen Egen bil Taxiresor Tågresor Bussresor Fördelningen enligt tabell: Tjänsteresor Antal Km Kg CO2 Gotlandsflyg Inrikes Norden Europa Övriga världen Egen bil Taxi Tågresor ,17 Bussresor Summa Tabell 1. Myndighetens tjänsteresor Sidan 8 av 50

9 Beräkningarna av kilo koldioxid har genomförts med hjälp av Naturvårdsverkets mall för beräkning av koldioxidutsläpp från persontransporter som finns tillgänglig via deras webbplats. Mallen hjälper även till med att få fram sträckorna mellan olika destinationer. Statistik från Gotlandsflyg är från sammanställning av Riksantikvarieämbetets konto på Gotlandsflygs webbplats. De redovisar inte koldioxidutsläpp så de värdena är beräknade med hjälp av Naturvårdsverkets mall. Resebyrån HRG erbjuder sin statistik endast en gång per år. Därutöver är det en kostnad på 500 kronor per tillfälle. De flygresor som inte bokas via Gotlandsflyg eller resebyrån HRG betalas vanligtvis med Eurocard vilket medför en de måste räknas manuellt i särskilda pärmar som ekonomienheten har. Även här har sträckor och koldioxidutsläpp räknats fram med hjälp av Naturvårdsverkets mall. Kilometerantal för egen bil är från Palasso lönesystem. Statistik från taxi är från MyCab som även redovisar koldioxidutsläpp. Statistik för tågresor är från SJ som också har koldioxidutsläpp angivet. Bussresor finns inte registrerade utan är därför uppskattade utifrån antal flygresor Visby Stockholm. Beräkningen är på hälften av flygresorna då det inte finns någon buss i Visby utan de resorna fångas upp av taxi. Sträckan mellan Stockholm City och Bromma är 7 kilometer. Den procentuella fördelningen på tjänsteresor ser ut enligt följande: Tjänsteresor kg CO 2 Egen bil 9% Taxi 3% Övriga världen 6% Europa 6% Norden 4% Inrikes 9% Gotlandsflyg 63% Figur 2. Tjänsteresornas utsläpp av koldioxid, fördelade på transportslag. Koldioxidutsläpp för tåg och buss finns inte med i diagrammet då de mätvärdena är för låga, se tabell 1. Det pågår en upphandling av resebyrå och planen är att under 2010 kunna få fram statistik per avdelning. Sidan 9 av 50

10 Mål för tjänsteresor De resor som är möjligt att byta ut eller välja andra alternativ är främst flygresorna mellan Visby Stockholm samt flygresorna inom Sverige. Alternativ till dessa resor är videokonferenser och/eller tåg. Taxiresor går även att byta ut till lokaltrafik eller miljötaxi men det är svårt i Visby då det inte finns någon lokalbuss från flygplatsen i Visby. Det är däremot möjligt att samordna dessa taxiresor mer. Vid en sammanställning av Riksantikvarieämbetets resor för 2009 har de förorsakat cirka kilo koldioxid enligt tabellen ovan. Beräkning av olika minskningsalternativ visas nedan. En minskning med 10 procent ( kilo koldioxid) motsvarar att Riksantikvarieämbetets inrikes flygresor under 50 mil i övriga landet ersätts med tåg samt att 263 av resorna Visby Stockholm ersätts med telefon/videokonferens, alternativt samordnades med annat möte. En minskning med 20 procent ( kilo koldioxid) motsvarar alla inrikes flygresor under 50 mil samt 731 flygresor mellan Visby Stockholm. En minskning med 30 procent ( kilo koldioxid) motsvarar alla inrikes flygresor under 50 mil samt flygresor mellan Visby Stockholm. Myndighetens utsläpp från tjänsteresor ( kilo koldioxid) fördelat på 250 årsanställda är 618 kilo koldioxid per årsanställd: En minskning med 10 procent motsvarar 62 kilo koldioxid/årsanställd En minskning med 20 procent motsvarar 124 kilo koldioxid/årsanställd En minskning med 30 procent motsvarar 185 kilo koldioxid/årsanställd Målsättningen är att till år 2012 minska koldioxidutsläppen förorsakade av resandet med 30 procent räknat i kg koldioxid per årsanställd jämfört med 2009 års nivå. Inga flygresor på sträckor som är kortare än 50 mil, undantaget Visby Stockholm, och där en resa med tåg är kortare än 4 timmar, om inga särskilda skäl finns. Innan en resa görs ska man noga överväga om den går att ersätta med videokonferens eller telefonmöte. Sidan 10 av 50

11 Energiförbrukning Den energiförbrukning som anges här är verksamhetsel, det vill säga den el som används för verksamheten i lokaler. Exempel på detta är belysning, kopiatorer, TV, kyl/frysdiskar, maskiner samt andra apparater för verksamheten samt spis, kyl, frys, disk, tvätt och andra hushållsmaskiner. Visby Huset i Visby är på kvadratmeter egen yta. Det finns gemensamma utrymmen på kvadratmeter som hyrs tillsammans med Riksutställningar. Det är entré, reception, lastbrygga och vaktmästeriutrymmen. Fördelningen på de ytorna är Riksutställningar 37 procent och Riksantikvarieämbetet 63 procent. Hyresvärd är Nordic Renting och hyresavtalet sträcker sig till år Kostnader för fjärrvärme och kyla ingår i hyreskostnaden. Driftansvariga är YIT på Gotland. Elleverantör är bytt under 2009 från Gotlands Energi AB till Kraft och Kultur AB. All el som Kraft & kultur AB levererar kommer från ursprungsmärkt vind- och vattenkraft alltså hundra procent förnybar energi. Elförbrukningen för första året i huset, beräknat från november 2008 till oktober 2009 var 312 MWh. En ökning är att vänta då inte hela huset med alla laboratorierna har varit i bruk. I samband med flytten av verksamheten till Visby minskades antal servrar till datorerna och en förbättring av kylningen gjordes. Serverhallen har punktkylning det vill säga att man kyler runt och emellan datorerna Inte hela rummet. Det innebär en mindre energiförbrukning än om man kyler hela rummet på. Riksantikvarieämbetet har även tagit över Riksutställningars servrar så det är en energiminskning totalt i huset med endast en serverhall i stället för två. Riksantikvarieämbetet har virtualisering av sin IT-miljö. Det innebär att man har endast fyra datorer som kan hantera upp till 50 applikationer. Alltså i stället för 50 olika datorer kan de köras endast av fyra. Stockholm Hyresvärd är Statens Fastighetsverk och avtalet sträcker sig till 2013, 2014 beroende på byggnad. Kostnader för fjärrvärme och kyla ingår i hyreskostnaden. Elleverantör är Kraft & Kultur AB men kostnaderna faktureras av hyresvärden. Sidan 11 av 50

12 I Stockholm är byggnaderna Styrmannen, Textilateljén och Västra stallet uppsagda och verksamheten är flyttad till Huvudbyggnaden under Elförbrukningen för dessa lokaler har under 2009 varit 124,7 MWh vilket är cirka 7 procent av Riksantikvarieämbetets totala elförbrukning. Det innebär en minskning som kan härledas till att utrymmet för datorservrarna har flyttats till Visby. Lokal Elförbrukning MWh Stora Huset, N3150a 11,30 Stora Huset, N4104d 5,70 Stora Huset, N4112a 10,00 Styrmannen 59,10 Textilateljén 3,00 Västra stallet 62,60 Östra Stallet 379,10 Visby 311,00 Summa MWh per år 841,80 Tabell 2. Användningen av verksamhetsel för myndighetens lokaler i Stockholm och Visby under Siffrorna är från respektive leverantörer och prognoser för Leverantör i Stockholm är Statens Fastighetsverk och leverantörer i Visby är Gotlands Energi AB, YIT, Kraft och Kultur AB. Mål för energiförbrukning Den minskning som är möjlig att genomföra är baserad på följande uppgifter: Färre byggnader i Stockholm -125 MWh Byta av datorer ger lägre elförbrukning - 50 MWh Färre skrivare i Stockholm - 25 MWh -200 MWh Ökning laboratorieverksamhet i Visby +100 MWh Ny lokal i Huvudbyggnad i Stockholm +10 MWh +110 MWh Beräknat på den totala energiförbrukningen för verksamhetsel motsvarar en minskning med 90 MWh cirka 11 procent. Då det är osäkert hur mycket verksamhetsel som kommer att behövas när laboratorierna är igång kommer målet att sättas på en minskning med tio procent. Till år 2012 ska elförbrukningen i Visby och Stockholm minska med tio procent jämfört med år En uppdatering av målet ska ske i slutet av 2010, när laboratorierna i Visby är i drift, för att säkerställa rätt nivå. Sidan 12 av 50

13 Pappersförbrukning Förbrukningen av papper till skrivare har för hela Riksantikvarieämbetet varit A4-ark. Beräknat på 250 årsanställda ger det en förbrukning på A4-ark per årsanställd. I Stockholm har förbrukningen varit A4-ark fördelat på 157 årsanställda vilket ger en förbrukning på A4-ark per årsanställd. I Visby har förbrukningen varit A4-ark fördelat på 93 årsanställda vilket ger en förbrukning på A4-ark per årsanställd. En jämförelse kan göras med Naturvårdsverket som hade en genomsnittlig pappersförbrukning på A4-ark per anställd och år. Luleå Kommun förbrukade A4-ark per anställd under Mål för pappersförbrukning Målsättningen är att till år 2012 minska förbrukningen av A3- och A4-papper till skrivare och kopiatorer med tio procent jämfört med 2009 års förbrukning. Kemikaliehantering Myndigheten har flyttat sina laboratorier från Stockholm till Visby. Det finns ett tiotal laboratorier i Visby. Vid förvaring av kemikalier finns två förråd, ett inomhus på plan ett samt ett utomhusförråd för större kvantiteter och lösningsmedel. Utomhusförrådet ligger vid lastkajen på baksidan av huset. Riksantikvarieämbetet använder ett kemikalieregister som heter Klara. Därifrån kan man få sammanställningar och klassificering över kemikalier samt etiketter och säkerhetsblad. Antal kemikalier på hyllan i december 2009 är 287 stycken. Fördelat per förråd är det 189 stycken i kemikalieförrådet inne och 98 stycken i uteförrådet. Beräkningen har skett så att alla kemikalier med farosymbol Klara har summerats utan inbördes rangordning. Nuläge för antal kemikalier är låg nivå beroende på att vid flytten från Visby till Stockholm gjordes en inventering och mycket skrotades ut. Det är planerat att laboratorierna ska användas mer under slutet av 2009 då flera nyanställningar har skett på Förvaltningsavdelningen. Det är även rekryterat en laboratoriesamordnare som kommer att ansvara för inköp och kontroll av kemikalier samt lagernivåer med mera. Vid inköp av kemikalier används olika leverantörer beroende på vilka kemikalier man köper. Ofta flera leverantörer för varje kemikalie. Leverans sker med budfirma eller med Posten om det inte klassas som farligt gods. Sidan 13 av 50

14 Farligt avfall måste hämtas av särskilt transportbolag och får inte transporteras av vaktmästare. Ett avtal för detta finns ännu inte då det inte har varit någon verksamhet. Mål för kemikaliehantering Medarbetarna på enheten för materialanalys har förslagit att man ska mäta användningen av organiska lösningsmedel samt mäta hur många av medarbetarna på Förvaltningsavdelningen som har genomgått kemikaliekurs per år. Målsättningen är att till år 2012 ska 75 procent av medarbetarna på Förvaltningsavdelningen har genomgått en kemikaliekurs. Datorer Riksantikvarieämbetet har ett stort antal äldre datorer i drift. Robert Lang på IT-enheten har gjort en jämförelse på energiförbrukningen och energikostnaden mellan äldre och nyare datorer. Det finns i dagsläget 611 inventerade datorer. 198 av dessa är bärbara och 568 är stationära, resterande är oidentifierade. Äldre modeller förbrukar generellt mer energi än nyare. Bärbara datorer har en lägre förbrukning än stationära. Den totala energiförbrukningen för de datorer som ingår i beräkningen är cirka kwh per år. Den totala kostnaden är cirka kronor per år. Kostnaden är troligen i underkant då ett femtiotal inventerade datorer inte är med i jämförelsen. Därtill kommer ett okänt antal datorer som inte är inventerade. Enligt Robert Lang finns det cirka 700 datorer på Riksantikvarieämbetet. Den genomsnittliga energiförbrukningen per dator är cirka 157MWh. Den totala energiförbrukningen bör då vara cirka 150 MWh per år, den totala energikostnaden cirka kronor. Om myndighetens alla gamla datorer (före 2006/2007) byts ut mot en ny modell sjunker förbrukningen till cirka 100 MWh/år. Energikostnaden sjunker till cirka kr/år. Det innebär en minskning med 50 MWh och sänkta energikostnader med kronor. Ett utbyte av alla minst tre år gamla datorer innebär således att energiförbrukningen minskas med en fjärdedel. Sidan 14 av 50

15 Total energiförbrukning kwh/år Nuläge Efter uppgradering Bärbara datorer Stationära datorer Totalt Figur 3. Skillnad i energiförbrukning mellan nya och gamla datorer. Kopiatorer/skrivare I Stockholm finns det 27 skrivare med varierande ålder. De äldre skrivarna drar mer energi än nya och det är även dyrare med toner och kräver mer support. Robert Lang på ITenheten har tagit fram en lista på antal utskrifter per skrivare. De som har minst antal utskrifter skulle kunna tas bort och därmed spara energi. Projektet har gjort en uppskattning att minska antalet skrivare till cirka 15 stycken. Det innebär att 12 skrivare tas bort och medför en energiminskning med cirka kwh per år vilket är ungefär samma belopp i kronor. I Visby finns tolv skrivare. En inventering gjordes när verksamheten flyttade in i huset. Skrivarna leasas genom ett funktionsavtal med Caperio AB. Betalning sker per utskrift. Pris 28 öre för svart-vitt och 83 öre för färgutskrift. Papperskostnaden tillkommer som är 5 öre per styck vilket innebär att den totala kostnaden för en svart-vit utskrift är 33 öre och en färgutskrift är 88 öre per styck. Kontorsmaterial I Visby köps kontorsmaterial köps in av Corporate Express som fyller på förråden i Visby. Det finns inga direktiv om miljövänliga produkter. Det som skulle kunna ersättas ur miljösynpunkt är Post-it block, Tippex, plastgem och spritpennor. Egna bilar Riksantikvarieämbetet har två egna bilar. I Stockholm finns en Volvo V70 som vaktmästarna använder för transporter till Tumba bruk och Svensk museitjänst cirka två gånger i veckan. Bilen används även till att hämta posten och andra varutransporter. Volvon drivs med biogas/bensin och årsmodell är Sidan 15 av 50

16 I Visby finns en Ford C-max årsmodell 2008 som drivs med etanol/bensin. Det finns ett leasingavtal på 3 år med AB Dennis Lundins Bil i Visby. Även den används till att hämta post och andra varutransporter. Under 2009 har Volvon körts cirka kilometer och Forden har körts kilometer och därmed förorsakat cirka kilo koldioxidutsläpp. Bilarna har tankats med förnybart drivmedel i cirka 60 procent av total mängd drivmedel. Konferensaktiviteter Riksantikvarieämbetet anordnar årligt återkommande evenemang, utbildningar och konferenser. Några av de stora evenemangen är Höstmötet, Kulturhusens dag, Arkeologidagen och Almedalsveckan. Kommunikationsenheten arrangerar de stora evenemangen medan de olika avdelningarna ordnar seminarier och konferenser själva. Vid evenemang och konferenser används olika profilmaterial som ibland även delas ut. De profilmaterial som används är Exponeringsmaterial - rollups och beachflaggor. Konferensmaterial - block, pennor och namnskyltar. Profilprodukter - karameller, bokmärken, reflexer med mera. Exponeringsmaterialet finns att låna och återanvänds. Även namnskyltarna ska återlämnas för att kunna användas i gen. Endast en del av produkterna interndebiteras. Det pågår en utredning om Riksantikvarieämbetets publikationsverksamhet som görs av Annika Ragnarsson på Kommunikationsenheten. Den kommer att ge förslag på en publikationsstrategi för myndigheten. Ett nytt avtal för konferensaktiviteter är under arbete. Det kommer att ge möjlighet att beställa ekologisk förtäring om så önskas. Trycksaker Riksantikvarieämbetet ger ut olika publikationer som böcker, rapporter, vägledningar och informationsmaterial. Publikationer till försäljning kan sökas i Nätbokhandeln på hemsidan. Där kan man beställa eller gratis ladda ner böcker, rapporter och informationsmaterial. Även allmänna råd och underrättelser finns i nätbokhandeln. Vid val av tryckerier till publikationer används de statliga ramavtal som finns. Där är första prioritet priset vilket kan innebära att tryckerier med hög miljöpåverkan används. Sidan 16 av 50

17 Avfall Sortering av avfall är upphandlat med Rahms städ AB. Det soprum som används tillhör Fastighetsverket. Behållarna ägs av Riksantikvarieämbetet. Historiska Museet har inte samma firma vilket försvårar samordning i soprummet. Det finns fem stora miljöstationer och cirka fem små. Där kan man sortera wellpapp, elavfall, glas och papper. Sita AB hämtar det avfallet. De toner som är förbrukade ställs vid postfacken och hämtas av vaktmästarna. De hämtar även elskrot och lampor med mera vid miljöstationerna. Kök Stockholm I Stockholm finns det sex kök fördelade i de olika byggnaderna. I Östra stallet finns två kök, ett stort lunchrum på övervåningenoch ett mindre på nedervåningen. I Huvudbyggnaden finns tre kök varav ett lunchrum, ett pentry och ett kök vid sessionssalen.. Hos vaktmästeriet finns också ett mindre kök. Samtliga har diskmaskin. Stora lunchrummet i Östra stallet har två diskmaskiner, sammanlagt åtta diskmaskiner. Det finns sammanlagt fem kaffemaskiner som leasas av Café Bar. Det finns inga direktiv om ekologiskt kaffe. Mjölk med lång hållbarhet beställs från en lokal firma som levererar på tisdagar. För leverans av fruktkorgar finns ett avtal med Företagsväxter AB. Leverans sker på tisdagar innan klockan elva, med uppehåll vecka samt 1 och 52. Avtalet sträcker sig från till , med möjlighet att förlänga avtalet ytterligare två år. Frukten är inte ekologisk. Visby I Visby finns det ett stort lunchrum och sedan är det mindre kök ute på avdelningarna. På plan ett finns två kök varav ett är vid receptionen, plan två har två kök och plan tre har tre kök. Samtliga har diskmaskin. Stora lunchrummet har två diskmaskiner, sammanlagt åtta diskmaskiner. Det finns fem stycken kaffemaskiner i hela huset som leasas av Café Bar. Det finns inga direktiv om att det ska vara ekologiskt kaffe. Mjölk och frukt beställs från Solfrukt & grönt AB och är svensk frukt när det finns möjlighet till. Mjölk beställs från Keges Grosshandel AB och är ekologisk mellanmjölk. Det handdiskmedel som används är fritt från fosfater men det som används i diskmaskinerna är med fosfater. Vid nya beställningar kommer fosfatfritt maskindiskmedel att beställas. Sidan 17 av 50

18 Lokalvård Stockholm I Stockholm sköts lokalvården av Rahms Fönsterputs o Städ AB. Det finns ett avtal som gäller från till , med möjlighet till två års förlängning. Vid Upphandlingen ställdes miljökrav enligt Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Visby I Visby sköter Samhall AB lokalvården. Det finns ett avtal som gäller från till och kan förlängas, med ett år i taget, två gånger. Vid Upphandlingen ställdes miljökrav enligt Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Videokonferenser Riksantikvarieämbetet har en videokonferensanläggning i Visby och i Stockholm som används flitigt. Det planeras för ytterligare en videokonferens i Stockholm och i Visby. Detta kommer att medföra mer kapacitet till videokonferenser och därmed enklare att boka. Videokonferenser januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Figur 4. Antal bokade videokonferenser hos Riksantikvarieämbetet i Visby under Det har förekommit i snitt 39 videokonferenser i månaden och om man då sparat lika många tur- och returresor, det vill säga att en person på varje möte har avstått att resa innebär det bara i resekostnader är sparat cirka en miljon kronor på ett år. Sidan 18 av 50

19 Indirekta miljöaspekter Upphandlingar Upphandlingen av produkter och tjänster har även en indirekt miljöpåverkan genom att konsumenten efterfrågar miljöanpassade produkter och tjänster och det medför att marknaden erbjuder detta i större omfattning. Genom att ställa miljökrav har Riksantikvarieämbetet även en viktig funktion att fylla vid upphandlingar av tjänster för att på så sett påverka underleverantörer att arbeta med miljöfrågor. Riksantikvarieämbetets upphandlingsverksamhet har som målsättning att se till att koncernnyttan är kostnadseffektiv och rättssäker. Processen ska genomföras professionellt och kännetecknas av goda relationer med alla berörda parter. Riksantikvarieämbetet upphandlar mest tjänster men även en del produkter. Av de upphandlingarna som gjorts under 2009 har det ställts miljökrav i nio av tio upphandlingar. Det finns ingen sammanställning av vilka leverantörer som används mest sett till inköpt värde. Inte heller något system som registrerar anskaffningar. Mål för upphandlingar Ett förslag till miljömål för upphandlingar är att under de närmaste tre åren ( ) kartlägga de 20 största leverantörerna sett till inköpt värde samt kartlägga vilka produkter som köps in från dessa. Genom en undersökning av leverantörernas miljöarbete skapa en rankinglista utifrån ett poängsystem beroende på hur utvecklat leverantörens miljöarbete är. Handlingsplanen blir att under den första tertialen 2010 kartlägga de 20 största leverantörerna sett till inköpt värde och vilka produkter som köps in. Under tertial två skapas ett frågeformulär med tio frågor som poängsätts. Tertial tre skickas frågeformuläret ut och sedan sammanställs rankingen. Målet mäts i hur många frågeformulär som är besvarade första året. Under 2011 görs samma kartläggning igen över vilka leverantörer som är störst och samma frågeformulär skickas ut under tertial två. Under tertial tre görs sammanställningar och ranking samt en grundligare uppföljning per telefon görs en uppföljning av vilka produkter som är bra eller dåliga sett till miljöpåverkan. Sidan 19 av 50

20 Målsättningen är Riksantikvarieämbetet till år 2012 ska ha kartlagt de 20 största leverantörerna sett till inköpt värde samt vilka produkter som köps in från de leverantörerna. Genom en undersökning av leverantörernas miljöarbete skapa en rankinglista utifrån ett poängsystem beroende på hur utvecklat leverantörens miljöarbete är. Kulturarv Riksantikvarieämbetet är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Verksamheten bygger på samarbete med andra centrala myndigheter och organisationer, med länsstyrelser och länsmuseer samt med andra regionala och lokala aktörer. Arbetet är att förmedla kunskap om kulturarvet och kulturmiljön, utveckla nya arbetsmetoder och finna nya sätt att samarbeta kring frågor som rör kulturarv, människa och samhälle. Även insatser till skydd för kulturarvet, med kunskapsbyggnad och kunskapsförmedling, vård och konservering, myndighetsarbete och arkeologisk uppdragsverksamhet är delar av verksamheten. Nedan följer några exempel på aktiviteter: Myndighetsarbete Beslut över statliga byggnadsminnen Olika former av yttranden som ärendehantering, policyskapande, utredningsverksamhet. Handläggning av olika sorters bidrag till länsstyrelser, ideella organisationer, regionala museer mm. Deltagande i arbetsgrupper med andra statliga verk, länsstyrelser, länsmuseer samt olika organisationer. Kunskapsuppbyggnad Dokumentation och inventering om konserveringsmetoder samt olika typer av register av kulturminnen Olika forskningsprojekt Framtagande av metoder för vård av kulturminnen och kulturföremål. Utdelning av bidrag till FoU Byggnader och fornminnen Museiföremål Kyrkliga inventarier Sidan 20 av 50

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sida: 1 av 10 Dnr: Af-2011/044734 Datum: 2011-02-09 Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet Naturvårdsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsförmedlingen Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012-02-22 2011-01-01 2011-12-31 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2012/040536 Datum: 2012-02-13 Återrapportering enligt

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Miljöledningsguide FÖR STATLIGA MYNDIGHETER

Miljöledningsguide FÖR STATLIGA MYNDIGHETER 1 2 3 10 4 9 5 8 6 7 Miljöledningsguide FÖR STATLIGA MYNDIGHETER Miljöledningsguide FÖR STATLIGA MYNDIGHETER Miljöledningsguiden är utarbetad av miljöenheten vid Göteborgs universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Miljöledningsplan 2015

Miljöledningsplan 2015 Miljöledningsplan 2015 Stressforskningsinstitutet Miljöpolicy för Stockholms universitet Stockholms universitet, lokaliserat i världens enda nationalstadspark, är Sveriges största universitet. På universitetet

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004 Sammanställning av miljömålarbetet 24 1(1) Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 24 Baserat på rapporter från sex institutioner och fyra administrativa enheter, saknas gör belastningsskadecentrum

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer

NCM:s samtliga miljöaspekter

NCM:s samtliga miljöaspekter Inköp och upphandling Inköp NCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Genomförande. Betydande miljöaspekter MILJÖHANDBOK. Sveriges lantbruksuniversitet Mark-Vatten-Miljöcentrum

Genomförande. Betydande miljöaspekter MILJÖHANDBOK. Sveriges lantbruksuniversitet Mark-Vatten-Miljöcentrum Dokumentnamn Upprättat av Caroline Orback Carmen Sosa Ingrid Nordmark Fastställt av Annika Nordin Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2014-08-25 1 (11) Version 2 Genomförande Verksamhetens

Läs mer

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete UFV 2012/1918 Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2013-2015 Fastställd av rektor 2013-04-23 Innehåll Bakgrund 3 Beskrivning av miljöledningssystem 3 Övergripande miljömål 4 Handlingsplanens upplägg

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Dnr SU 50-2825-02 Doknr. 2. Redovisning av. Central miljöplan för Stockholms universitet år 2002

Dnr SU 50-2825-02 Doknr. 2. Redovisning av. Central miljöplan för Stockholms universitet år 2002 STUN Dnr SU 50-2825-02 Doknr. 2 Redovisning av Central miljöplan för Stockholms universitet år 2002 Den centrala miljöplanen Detta är Stockholms universitets tredje centrala miljöplan. Den första antogs

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

mal och hai 2011-201

mal och hai 2011-201 INSPEKTIONEN mal och hai 2011-201 an 1(5) Box 199 Finningevagen 54 B Telefon: 0152-650 100 Fax:0152-650 180 registratorp!ot.teriinspektionen.se www.lotteriinspektianen.se Org. nr: 202100-3310 INSPEKTIONEN

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 Februari 2013 Dnr 1.1-2014-000193 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan Väst Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Klimatrapport 2014. 32 rum & kök AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2014. 32 rum & kök AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2014 32 rum & kök AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter 32 rum & kök AB (www.32rok.se/), kontaktperson är Erika Jangbratt Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör Syftet med miljödiplomeringen Systematiskt, strukturerat arbetssätt Ständig förbättring

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Miljöprogram Hallands nation 2011 Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Hallands nation Thomanders väg 3 046-15 91 91 Dokumentets syfte är att fungera

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer