Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013"

Transkript

1 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland CCI 2007 FI 06 RPO 001 Gödkänd Omgjord , ,

2 2 PROGRAM FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAMMETS TITEL MEDLEMSSTAT OCH ADMINISTRATIVA REGIONER GEOGRAFISKT OMRÅDE SOM TÄCKS AV PROGRAMMET KONVERGENSREGIONER ANALYS AV SITUATIONEN I FRÅGA OM STARKA OCH SVAGA SIDOR, STRATEGIN FÖR ATT HANTERA DESSA SAMT FÖRHANDSBEDÖMNING ANALYS AV SITUATIONEN I FRÅGA OM STARKA OCH SVAGA SIDOR Allmänt om Finland och den finländska landsbygden Socioekonomiskt sammanhang Miljöprofil Jordbruk Livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri Skogsbruk Bioenergi Övriga landsbygdsnäringar Styrkor och svagheter STRATEGI SOM VALTS MED TANKE PÅ STARKA OCH SVAGA SIDOR FÖRHANDSBEDÖMNING RESULTAT FRÅN TIDIGARE PROGRAMPERIODER SAMT ÖVRIG INFORMATION MOTIVERING FÖR VALDA PRIORITERINGAR OCH FÖRVÄNTAT RESULTAT I ENLIGHET MED FÖRHANDSBEDÖMNINGEN MOTIVERING TILL VALET AV PRIORITERINGAR FÖRVÄNTAD MÅLUPPFYLLELSE UTIFRÅN FÖRHANDSBEDÖMNINGEN AVSEENDE DE VALDA PRIORITERINGARNA Sammanfattning av förhandsbedömningen Rekommendationer som ingår i förhandsbedömningen och beaktandet av dem vid programberedningen INFORMATION OM AXLARNA OCH DE ÅTGÄRDER SOM FÖRESLÅS UNDER VARJE AXEL SAMT BESKRIVNING AV DEM ALLMÄNNA VILLKOR VILLKOR FÖR ALLA ELLER FLERA ÅTGÄRDER Förbindelser som överförs från de föregående programperioderna Tvärvillkoren Övriga villkor för flera åtgärder BESKRIVNING AV ÅTGÄRDERNA AXEL FÖR AXEL Axel 1: Att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft Villkor i anslutning till åtgärder för att främja kunskap och höja den mänskliga potentialen...81 Åtgärd 111: Yrkesutbildning och information...81 Åtgärd 112: Startstöd för unga jordbrukare...85 Åtgärd 113: Förtidspension Villkor i anslutning till åtgärder i syfte att omstrukturera och utveckla den fysiska potentialen samt främja innovation...92 Åtgärd 121: Modernisering av jordbruksföretag...92 Åtgärd 123: Högre värde på jord- och skogsbruksprodukter...96 Åtgärd 124: Samarbete om utveckling av nya produkter, processer och tekniker inom jordbruks- och livsmedelssektorn samt inom skogsbrukssektorn Axel 2: Att förbättra miljön och landsbygden Villkor i anslutning till åtgärder för ett hållbart utnyttjande av jordbruksmark Åtgärd 211: Ersättning för naturbetingade svårigheter till jordbrukare i bergsområden Åtgärd 212: Ersättningar för jordbrukare i områden som inte är bergsområden men där det finns andra svårigheter Åtgärd 214: Stöd för miljövänligt jordbruk Åtgärd 215: Stöd för djurens välbefinnande Åtgärd 216: Icke-produktiva investeringar Åtgärd 221: En första beskogning av jordbruksmark Axel 3: Livskvalitet och diversifierad ekonomi på landsbygden Villkor i anslutning till åtgärder för diversifiering av näringslivet på landsbygden Åtgärd 311: Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk Åtgärd 312: Stöd för etablering och utveckling av mikroföretag Åtgärd 313: Främjande av turistverksamhet...202

3 Villkor i anslutning till åtgärder för bättre livskvalitet på landsbygden Åtgärd 321: Grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden Åtgärd 322: Förnyelse och utveckling av byarna Åtgärd 323: Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden Åtgärd 331: Utbildning och information Axel 4: Leader Aktionsgruppernas lokala planer för utveckling av landsbygden Åtgärderna 411, 412 och 413: Åtgärder under axlarna 1, 2 och Åtgärd 421: Interterritoriellt och gränsöverskridande samarbete Åtgärd 431: Driva den lokala aktionsgruppen, satsa på kompetensutvecklings- och informationsinsatser FINANSIERINGSPLAN ÅRLIGA BIDRAG FRÅN EJFLU FINANSIERINGSPLAN EFTER AXEL PRELIMINÄR FÖRDELNING AV FINANSIERINGEN PER ÅTGÄRD YTTERLIGARE NATIONELL FINANSIERING KONKURRENSREGLER OCH STATLIGT STÖD KOMPLEMENTARITET MED INSATSER SOM FINANSIERAS AV DE ÖVRIGA INSTRUMENTEN FÖR DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN, SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN SAMT EUROPEISKA FISKERIFONDEN GODKÄNNANDE AV OCH MEDEL FÖR KOMPLEMENTARITET MED INSATSER INOM RAMEN FÖR DE ANDRA FONDERNA I FÖRHÅLLANDE TILL ÅTGÄRDER INOM AXLARNA 1, 2 OCH INSATSER INOM RAMEN FÖR DE ÖVRIGA FONDERNA I FÖRHÅLLANDE TILL ÅTGÄRDER INOM AXEL I FÖREKOMMANDE FALL KOMPLEMENTARITET MED ANDRA FINANSIELLA INSTRUMENT INOM GEMENSKAPEN BEHÖRIGA MYNDIGHETER OCH ORGAN BESKRIVNING AV ÖVERVAKNINGS- OCH UTVÄRDERINGSSYSTEMEN SAMT ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN BESKRIVNING AV ÖVERVAKNINGS- OCH UTVÄRDERINGSSYSTEMEN PLANERAD SAMMANSÄTTNING AV ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN OCH DESS UPPGIFTER INFORMATION OCH PUBLICERINGSINSATSER KOMMUNIKATIONSPRIORITERINGAR INFORMATIONEN TILL OLIKA MÅLGRUPPER ANSVARSFRÅGOR SOM GÄLLER INFORMATIONEN TEKNISKA KÄNNETECKEN FÖR INFORMATIONS- OCH PUBLICERINGSINSATSER PRINCIPIELLT TIDSSCHEMA FÖR KOMMUNIKATIONEN SAMRÅD OCH RESULTATET AV DET INTRESSENTGRUPPER MED VILKA SAMRÅD HAR SKETT RESULTATET AV SAMRÅDET JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN SAMT ICKE-DISKRIMINERING JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN ICKE-DISKRIMINERING I FRÅGA OM OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER PROGRAMMETS VIDARE JÄMLIKHETSPRINCIP TEKNISKT BISTÅND ANVÄNDNING AV TEKNISKT BISTÅND VID BEREDNING, ADMINISTRATION, ÖVERVAKNING, UTVÄRDERING, INFORMATION OCH KONTROLLER AVSEENDE PROGRAMMET DET NATIONELLA LANDSBYGDSNÄTVERKET Kommissionens beslut K(2007) 3779 av om godkännande av landsbygdsprogrammet i Fastlandsfinland för programperioden följer som bilaga till programdokumentet.

4 4 1 LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAMMETS TITEL Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland MEDLEMSSTAT OCH ADMINISTRATIVA REGIONER 2.1 Geografiskt område som täcks av programmet Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, nedan programmet, omfattar finska staten med undantag för Åland. 2.2 Konvergensregioner Finland har inte klassificerats som konvergensregion. 3 ANALYS AV SITUATIONEN I FRÅGA OM STARKA OCH SVAGA SIDOR, STRATEGIN FÖR ATT HANTERA DESSA SAMT FÖRHANDSBEDÖMNING 3.1 Analys av situationen i fråga om starka och svaga sidor Allmänt om Finland och den finländska landsbygden Finland ligger mellan den 60 och den 70 breddgraden. En fjärdedel av landets yta är belägen norr om polcirkeln. Finland har gemensamma landgränser med Ryssland, Norge och Sverige. I väster och söder gränsar Finland till Östersjön: Bottniska viken, Skärgårdshavet och Finska viken. Finlands totala areal är km². Landarealen är km² (78 %) och vattenarealen (hav och insjöar) km² (22 %). Av landarealen är 86 % täckt av skog medan 8,9 % utgör jordbruksmark. Områdena utanför skogarna, åkrarna, bosättningen, vägarna och vattendragen består närmast av trädlösa myrar och klippterräng. På grund av klimatförhållandena finns det gott om myrar och kärr i Finland (ca 29 % av landarealen). Den byggda miljön i Finland är inte stor (ca 3 % av totalarealen). Det till Finland hörande självstyrande landskapet Åland med sina omkring öar och skär har en yta av km 2 och invånare (Statistikcentralen 2005a). Finland är i många avseenden ett mycket landsbygdspräglat land. Med befolkningstätheten mätt är det den allra glesast befolkade medlemsstaten i EU. Enligt OECD:s på befolkningstätheten baserade landsbygdstypologi är alla områden i landet antingen utpräglade landsbygdsregioner eller områden som huvudsakligen är att betrakta som landsbygdsregioner. I Finland tillämpas en på kommunindelningen baserad uppdelning av områden i städer, landsbygd i närheten av städer, egentlig landsbygd och glest bebyggd landsbygd, och denna uppdelning gör det möjligt att studera och jämföra skillnaderna i utveckling mellan de olika typerna av områden. I regionklassificeringen har man steg för steg avgränsat först städer och landsbygden i närheten av städer samt därefter med hjälp av multivariabelanalys och separata utredningar den egentliga landsbygden och den glest bebyggda landsbygden (bilaga 1). Enligt denna tredelning av landsbygden klassificeras mer än 90 % av Finlands territorium som landsbygd, och där bor ca 42 % av befolkningen. Av arbetsplatserna ligger bara ca 32 % på landsbygden. Indelningen av landsbygden i tre olika typer används i denna analys för att beskriva olikheterna inom landet med avseende på särskilda faktorer.

5 5 Landsbygden i närheten av städer, den egentliga landsbygden och den glest bebyggda landsbygden kan karakteriseras på följande sätt: Landsbygden i närheten av städer har de bästa förutsättningarna att utvecklas. Invånarna har chansen att pendla till arbetsplatser i de näraliggande städerna. Företagarna, bland dem lantbruksföretagarna, har en mångsidig närmarknad. Landsbygden i närheten av städer ligger i södra och västra Finland, där betingelserna för bedrivande av jordbruk och diversifiering av näringsstrukturen på landsbygden är gynnsammast. Många av kommunerna i området är inflyttningskommuner. I synnerhet barnfamiljer gynnar området. Tack vare inflyttningsöverskottet kan många kommuner i närheten av städer, bland dem också små städer, bredda sina tjänster och göra investeringar men ändå bibehålla sitt ekonomiska svängrum. Välståndet ligger på landets högsta nivå. Den egentliga landsbygden är ett starkt primärproduktionsområde. Ställvis finns där också industrikluster och områden där specialiserad primärproduktion har koncentrerats, t.ex. svin-, fjäderfä- och pälsdjursskötsel samt växthusproduktion. I närheten av den egentliga landsbygden finns det flera medelstora centrum. Kommuncentrumen i området erbjuder mångsidiga funktioner och de flesta byar är livskraftiga. Kommunerna på den egentliga landsbygden ligger i södra och västra Finland. Den glest bebyggda landsbygden befinner sig i en ond cirkel: de unga flyttar bort, tjänsterna försvinner, jordbruket avtar, de nya arbetsplatserna är inte tillräckligt många för att ersätta bortfallet av traditionella arbetsplatser, de äldre blir allt fler och kommunernas ekonomiska bärkraft klarar inte av förändringen. Det faktum att vegetationsperioden är kort och naturbetingelserna medför ytterligare restriktioner begränsar primärproduktionens utvecklingsmöjligheter. Största delen av kommunerna på den glest bebyggda landsbygden ligger i östra och norra Finland. Största delen av den glest bebyggda landsbygden har under Finlands hela EU-medlemskap omfattats av antingen mål 6 eller mål Socioekonomiskt sammanhang Befolkningen Det finns omkring 5,2 miljoner invånare i Finland. Landet är mycket glesbefolkat; i medeltal är befolkningstätheten 17 invånare/km² (EU-25 = 117 invånare/km²). Över 80 % av landarealen och framför allt landets östra och norra delar utgör områden som är obebodda eller mycket glest befolkade (0 5 invånare/km²). I Lappland är befolkningstätheten 2 och i Kajanaland 3,7 invånare/km², men i Nyland 193 invånare/km² (Statistikcentralen). Ett särdrag som gäller befolkningen i Lappland är samerna, den enda ursprungsbefolkningen i hela gemenskapen. I finska Lappland bor det omkring samer. I samernas hembygdsområde (sameområdet) längst norrut i Lappland, dvs. kommunerna Enontekis, Utsjoki och Enare samt den nordliga delen av Sodankylä kommun, bor det ca samer. I Finlands grundlag ingår bestämmelser om samernas rätt att utveckla den egna kulturen. I Finland talas tre samiska språk: nord-, enare- och skoltsamiska. Alla språkområden har sina egna kulturella särdrag. Befolkningsmängden på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden har varit vikande en längre tid, men den relativa minskningen har planat ut. Befolkningen har koncentrerats till regionala tillväxtcentrum med omgivande landsbygdsområden. Avfolkningen är ett betydande problem och hot för landsbygdsområdena. De unga bildar den största gruppen av bortflyttare. Den senaste tidens utflyttningsöverskott på den egentliga och den glest bebyggda landsbygden beror till stor del på att en synnerligen stor andel unga i åldern år flyttar bort, något som ökar nativiteten i områdena med inflyttningsöverskott och minskar den i områdena med utflyttningsöverskott. Dessutom är männen fler än kvinnorna, och därför blir könsfördelningen på landsbygden ännu skevare. Problem som är relaterade till ett avsides läge och en gles bosättning har tilltagit i de glesbefolkade områdena i östra och norra Finland. På landsbygden i närheten av städer har befolkningstillväxten varit rentav kraftigare än i städerna, eftersom särskilt barnfamiljer vill bo rymligare än vad som är möjligt i stadsmiljö.

6 6 Tabell 3.1. Befolkningen och förändringar åren enligt tredelningen av landsbygden (Malinen m.fl. 2006) Regionklassificering andel % av arealen Den glest bebyggda landsbygden (inkl. skärgården) invånare befolkn.täthet inv./km 2 befolkningens andel % av hela landet nettoflyttning % befolkningsförändring % 62, ,9 10,6-0,60-5,5 Den egentliga landsbygden 19, ,3 15,1-0,09-1,6 Landsbygden i närheten av städer 11, ,3 15,9 0,82 6,1 Städerna 6, ,2 58,4 0,18 2,6 Hela Finland 100, ,3 100,0 0,16 1,5 Nettoflyttningens inverkan i hela landet är blygsam (nettoflyttningsgraden 1,1/1000 invånare år 2004). Flyttningsrörelsens nettoverkningar i fråga om befolkningsmängden i landskapen är på väg att avta och den på nativiteten baserade befolkningstillväxten är på väg att minska. Befolkningen ökar i landskapen Nyland, Birkaland, Östra Nyland, Egentliga Finland, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland samt på Åland. Tillväxten beror främst på inflyttningsöverskott, men i Norra Österbotten också på hög nativitet. I östra och sydöstra Finland samt i Kajanaland är befolkningen ålderstigen och befolkningsmängden skulle fortsätta att avta även om flyttningsrörelsen upphörde helt och hållet. Under de senaste åren har befolkningsförändringens volym planat ut såväl i de ekonomiska regioner där inflyttningsöverskottet är störst som i de ekonomiska regioner där utflyttningsöverskottet är störst. Figur 3.1. Förändringen i befolkningsmängd (%) i de ekonomiska regionerna (Kommunförbundet 2004). (Muutos, % = Förändring, %; Seutukuntien lkm = Antal ekonomiska regioner; Koko maa = Hela landet)

7 7 Befolkningens åldrande är ett faktum i hela Finland, men den glest bebyggda och den egentliga landsbygden är i sämre ställning än resten av landet, eftersom befolkningen i dem är äldre än genomsnittet. Av kvinnorna på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden är en fjärdedel över 65 år. Särskilt i små kommuner vållar åldersstrukturen stora problem när det gäller att tillhandahålla tjänster och trygga näringsverksamhetens kontinuitet. På landsbygden finns det avsevärt färre unga än i städerna, men mellan de olika landsbygdsområdena existerar det inga tydliga statistiska skillnader i fråga om andelen unga. Tabell 3.2. Andelen kvinnor och olika åldersgrupper (%) i befolkningen i Fastlandsfinland enligt tredelningen av landsbygden (Statistikcentralen 2005a). Regionklassificering Kvinnor Barn Unga Personer i arbetsför ålder Åldringar (0 14 år) (15 29 år) (30 64 år) (65 år ) Den glest bebyggda landsbygden 49,1 15,9 14,5 47,7 21,9 Den egentliga landsbygden 49,9 17,9 16,0 46,5 19,6 Landsbygden i närheten av städer 50,0 21,2 15,8 49,6 13,4 Städerna 52,0 16,6 21,0 47,9 14,5 Fastlandsfinland 51,1 17,4 18,8 47,9 15,9 Åldersstrukturen på landsbygden är redan skev. Även om flyttningsrörelsen skulle avstanna helt och hållet sänks nativiteten av att de kvinnor som är unga eller i arbetsför ålder är få jämfört med männen. De som flyttar bort från landsbygden är i genomsnitt bättre utbildade än de som stannar kvar där. Det för med sig att kompetensen koncentreras till vissa delar av landet, vilket kommer att inverka också på näringsstrukturen. Landsbygdsområdena hotas mer än andra regioner också av att tjänsterna inom social- och hälsosektorn samt undervisningsväsendet minskar drastiskt. Prognoserna visar att skillnaderna mellan olika regioner kommer att tillspetsas, om trenden inte bryts med hjälp av balanserande åtgärder. Den befolkning på landsbygden som är i pensionsåldern förblir så gott som oförändrad till antalet, men barnen och de som är i arbetsför ålder blir avsevärt färre. Förändringen i åldersstrukturen inverkar på försörjningskvoten, som anger hur många icke sysselsatta (arbetslösa och personer utanför arbetskraften) det finns per en sysselsatt. Inom alla regioner väntas försörjningskvoten förbli nästan oförändrad till år 2010 om trenden inte bryts, men efter det börjar skillnaderna tillta, och särskilt markanta blir de på den glest bebyggda landsbygden. Även om de ekonomiska regioner där nettoutflyttningen är störst ligger i norra Finland kan också många längre söderut belägna ekonomiska regioner betraktas som problemområden. Enligt jämställdhetsbarometern (2004) uppskattas kvinnor mer och mer på ledande poster i samhället. Likaså har attityden att könen är olikvärda gått tillbaka i alla de delar av samhället som barometern omfattar. Män på landsbygden som inte har bildat familj och bor ensamma eller tillsammans med föräldrarna utgör däremot en grupp som det i fortsättningen är allt skäl att ägna uppmärksamhet åt för att marginalisering ska motverkas. Också det faktum att arbetsplatserna inom jord- och skogsbruket blir färre berör männen mer än kvinnorna. Likabehandlingen gäller alla befolkningsgrupper, de etniska grupperna inberäknade, fastän personer med utländsk bakgrund fortfarande är sällsynta bland befolkningen på landsbygden. Ekonomin Finlands bruttonationalprodukt (BNP per capita = 114, medan EU-25 = 100) har under de senaste åren stigit något kraftigare än i gemenskapen i övrigt (ökningen jämfört med det föregående året var 3,5 % år 2004 och 2,1 % år 2005). Den totala ekonomiska tillväxten har till stor del varit beroende av hushållens konsumtion och de privata investeringarna på sistone. De regionala skillnader i fråga om ekonomisk utveckling och välstånd som råder inom Finland avspeglas i att bruttonationalprodukten på Åland och i Nyland (BNP per capita = 156) är dubbelt så stor som i Kajanaland (BNP per capita = 78). Det är bara i södra Finland och delar av västra Finland (Österbotten och norra Österbotten) samt på Åland bruttonationalprodukten ligger över gemenskapens genomsnitt. Med inkomsterna mätt ligger städerna och landsbygden i närheten av städer på nästan samma nivå, medan inkomstnivån bland dem som bor på den glest bebyggda landsbygden och den egentliga landsbygden är lägre än genomsnittligt på grund av ålders-, utbildnings- och yrkesfördelningen.

8 8 Också bruttoförädlingsvärdet per invånare är en tredjedel mindre på landsbygden än i hela landet i genomsnitt (Tabell 3.3.). Tabell 3.3. Bruttoförädlingsvärde enligt löpande priser i Fastlandsfinland år 2001 enligt tredelningen av landsbygden (Statistikcentralen 2005a) Regionklassificering Bruttoförädlingsvärde, löpande priser/invånare år 2001 (hela landet = 100) Den glest bebyggda landsbygden 62,56 Den egentliga landsbygden 66,28 Landsbygden i närheten av städer 63,66 Städerna 125,71 Fastlandsfinland 99,73 Den totala ekonomiska tillväxten har återspeglats i en relativt gynnsam utveckling för handeln, tjänstesektorn och byggbranschen. Däremot har produktionen och sysselsättningen minskat inom nästan alla industrisektorer. Den ekonomiska omstruktureringen har återspeglats också i yrkesstrukturen. Tabell 3.4. Bruttonationalprodukt efter näringsgren (%) år 2005 (Statistikcentralen 2005a). *2005 Förändring %- enheter Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 2,9-0,7 Tillverkning 23,9-4,3 Byggverksamhet 5,7 0,2 Handel 11,1 1,4 Hotell- och restaurangverksamhet 1,4 0,1 Transport, magasinering och 10,5 0 kommunikation Finansiell verksamhet 2,7-1,6 Fastighetsverksamhet, 18,8 2,6 företagstjänster Offentlig förvaltning, obligatorisk 5,1 0,3 socialförsäkring Utbildning Hälso- och sjukvård, sociala tjänster 17,9 2,0 Övriga tjänster Bruttonationalprodukt till baspris 100 0,0 Primärproduktion 2,9-0,7 Sekundärproduktion 29,6-4,1 Tjänster (övriga näringsgrenar) 67,5 4,8 offentliga (år 2004*) 18,0 0,7 privata (år 2004*) 47,4 1,9 *förhandsuppgift Jordbrukets betydelse inom Finlands samhällsekonomi är i avtagande, vilket tar sig uttryck i att jordbrukets, skogsbrukets, jaktens och fiskets andel av bruttonationalprodukten går ner (Tabell 3.4.). År 2002 utgjorde primärproduktionens andel av bruttoförädlingsvärdet 3,5 %, vari ingår jordbrukets andel 1,2 %. Från regionalekonomisk synpunkt är primärproduktionens betydelse störst i östra Finland (9,7 % av hela bruttoförädlingsvärdet) och minst i södra Finland (1,6 % av hela bruttoförädlingsvärdet). Ser man däremot till hela samhällsekonomin är västra Finland det främsta primärproduktionsområdet: mätt i absoluta tal är bruttoförädlingsvärdet där nästan dubbelt så stort som i norra Finland. Mängden köpta tjänster och förnödenheter inom jordbruket ökar hela tiden, så en allt mindre del av jordbruksproduktionens värde stannar kvar inom jordbruket. Det fasta kapitalet (investeringarna) inom jordbruket uppgick till 959,3 miljoner euro år Av denna mängd fanns 70 % i södra och västra Finland. Jordbrukets investeringsvolym har stigit i absoluta tal till följd av den snabba omstruktureringen, men jordbruksinvesteringarnas andel av samtliga investeringar har förblivit nästan konstant under åren (Statistikcentralen 2005).

9 9 Rennäringens regionalekonomiska betydelse accentueras i de nordliga delarna av landet. Rennäringen spelar en framträdande roll också när det gäller att bevara bosättningen i de avsides belägna trakterna längst i norr. Sekundärproduktionens (förädlingssektorns) andel av bruttoförädlingsvärdet uppgick till 30,9 % år I resultatet ingår livsmedelsindustrins andel om 1,7 %. Regionalekonomiskt sett är förädlingens andel störst i västra och norra Finland (36 37 % av hela bruttoförädlingsvärdet), men ur samhällsekonomiskt perspektiv är det södra Finland som är den avgjort viktigaste landsändan; där står bruttoförädlingsvärdet i absoluta tal för mer än hälften av bruttoförädlingsvärdet i hela Finland. Livsmedelsindustrin kommer på fjärde plats bland industrisektorerna efter metall- och skogsindustrin samt den kemiska industrin. Produktionens bruttovärde är 8,7 miljarder euro och förädlingsvärdet för produktion 2,1 miljarder euro. Det fasta kapitalet (investeringarna) inom livsmedelsindustrin uppgick till 391 miljoner euro år De största branscherna är kött- och mjölkförädlingsindustrin, bageri- samt bryggeri- och läskedrycksindustrin. De största utmaningarna för livsmedelsindustrin i Finland och samtidigt för hela livsmedelskedjan är livsmedelspriserna, hemmamarknadens ringa storlek, de stigande produktionskostnaderna och den intensiva importkonkurrensen. Det görs ansträngningar för att förbättra konkurrenskraften genom omstruktureringar, internationalisering och teknisk samt logistisk utveckling. Som en styrka uppfattar branschen också kvaliteten och säkerheten, vilka befästs av den för livsmedelsekonomin gemensamma kvalitetskedjan från jord till bord. Skogsindustrin indelas i massa- och pappersindustri, träproduktindustri samt kemisk och mekanisk industri. I synnerhet massa- och pappersindustrin består av globalt sett höggradigt koncentrerad storindustri. I Finland är hela skogssektorns betydelse för både samhällsekonomin och landsbygdsbefolkningen större än någon annanstans i hela Europa och världen. Skogsbrukets och skogsindustrins andel av bruttonationalprodukten var 7 % år Av industrins hela bruttoförädlingsvärde stod skogsindustrin för 17 %. Bruttovärdet av skogsindustrins produktion var ca 19,9 miljarder euro, av vilket träindustrin stod för en knapp tredjedel. Skogsindustrins betydelse för samhällsekonomin i Finland framhävs speciellt inom exporten, eftersom skogsindustriprodukternas andel av den finska varuexporten var 24 % år Massa- och pappersindustrins andel av exporten inom branschen är ca 80 %. Vid en regional och lokal betraktelse framträder skogsbrukets betydelse och dess stora variation med ännu större skärpa. Regionalt sett är de nästan 200 industrisågarna och de andra tillverkarna av träprodukter synnerligen viktiga för sysselsättningen på landsbygden, men branschen är ytterst konjunkturkänslig. År 2003 uppgick det fasta kapitalet (investeringarna) inom skogsbruket till 344 miljoner euro. År 2002 stod tjänsternas andel av bruttoförädlingsvärdet för 65,6 %. Uppgången för tjänsternas del märks också regionalt; deras andel av det sammanlagda bruttoförädlingsvärdet varierar från 58 % i västra Finland till 69 % i södra Finland. Också när man ser till tjänsternas andel i hela samhällsekonomin är södra Finland det klart viktigaste området, eftersom bruttoförädlingsvärdet där utgör mer än 60 % av bruttoförädlingsvärdet i hela landet. Produktionsökningen mattades av åren , men de regionala tillväxtskillnaderna avtog medan den ekonomiska tillväxten var långsam. I stället steg företagens sammanräknade omsättning snabbare år 2004 än åren 2002 och 2003, enligt Statistikcentralens regionalräkenskaper. Enligt Näringslivets forskningsinstituts (ETLA) färskaste prognos förblir de regionala skillnaderna i produktionstillväxten små under åren , och den årliga tillväxten varierar mellan 2 och 4 % (Inrikesministeriet 2005). Förändringar som gäller produktionen, sysselsättningen och befolkningen i landskapen jämförs med utvecklingen i hela landet med hjälp av en s.k. BSB-indikator som mäter den allmänna utvecklingen i regionerna genom att förändringarna i den regionala produktionen, sysselsättningen och befolkningen ställs i proportion till utvecklingen i hela landet. Vid en jämförelse som omfattar åren har Norra Österbotten och Birkaland, två av de stora landskap som klarat sig bra tidigare, hållit positionerna, medan Egentliga Finland och Nyland inte längre befinner sig i tätgruppen (Figur 3.2). Etta i hela landet är Östra Nyland tack vare att produktionen ökat kraftigt. I Östra Nyland har också sysselsättnings- och

10 10 befolkningsökningen varit på toppnivå. Tätgruppen omfattar också Egentliga Tavastland och Åland. Utvecklingen för produktionens, sysselsättningens och befolkningsmängdens del har varit svagast i många industriellt präglade landskap såsom Södra Karelen, Satakunta och Kymmenedalen. Den traditionella industrin har haft en stabil ställning också i de svagt utvecklade landskapen, t.ex. Lappland, Kajanaland och Österbotten. Södra Savolax Mellersta Finland Mellersta Österbotten Södra Österbotten Norra Savolax Norra Karelen Östrbotten Kymmenedal Kajanneland Satakunta Lappland Södra Karelen Östra Nyland Norra Österbotten Birkaland Egentliga Tavastland Åland Egentliga Finland Päijänne Tavastland Nyland BRD Arbeta Befolkning -1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 BSB-indikatorns avvikelse från utvecklingen i hela landet i medeltal, %-enheter per år Figur 3.2. BSB-indikatorn efter landskap åren (Statistikcentralen). Sysselsättningen Finland är till sin näringsstruktur framför allt ett tjänstesamhälle: 69 % av arbetsplatserna finns inom tjänstesektorn. Jord- och skogsbruket står för 4 % av arbetsplatserna och förädlingen för 25 %. Tabell 3.5. Arbetsplatser efter näringsgren år 2004 enligt tredelningen av landsbygden (Malinen m.fl. 2006). Regionklassificering primärprod. % förädling % tjänster % okänd % arbetsplatser % totalt Den glest bebyggda landsbygden Den egentliga landsbygden Landsbygden i närheten av städer Städerna Hela Finland Näringsstrukturen på landsbygden har blivit mycket mångsidigare på senare tid, men arbetsplatserna har blivit färre till följd av att produktiviteten inom jord- och skogsbruket har stigit och den offentliga sektorn, dvs. staten och kommunerna, samt industrin omstrukturerats. Under åren ökade det sammanlagda antalet arbetsplatser i genomsnitt med 2,5 %; endast på den glest bebyggda landsbygden minskade antalet arbetsplatser med 3 %. Under samma period minskade arbetsplatserna inom primärproduktionen med 19 % och arbetsplatserna inom förädlingen med 4 % (minst minskade de på den egentliga landsbygden, dvs. med sammanlagt 20 %), medan andelen arbetsplatser inom tjänstesektorn steg med 6 % (uppgången var 11 % på landsbygden i närheten av städer och 2 % på den glest bebyggda landsbygden). Av arbetsplatserna ligger bara ca 32 % på landsbygden i närheten av städer, den egentliga landsbygden och den glest bebyggda landsbygden. År 2004 fanns det nästan arbetsplatser på landsbygden och av dem fanns 11,2 % inom primärproduktionen, 29,2 % inom förädlingen och 56,9 % inom tjänstesektorn (Tabell 3.5). Primärproduktionens andel av arbetsplatserna är stor på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden; visserligen motsvarar den också där bara en tredjedel av arbetsplatserna inom tjänstesektorn, av vilka en stor

11 11 del är välfärdstjänster som den offentliga sektorn tillhandahåller. På landsbygden i närheten av städer finns det ett relativt stort antal arbetsplatser både inom tjänstesektorn och inom industrin. Förändringarna i sysselsättningsgraden har varit små (sysselsättningsgraden var 67,6 % år 2004). Högst var sysselsättningen i södra Finland (70,8 %) och lägst i östra Finland (60,5 %). Den ojämna fördelningen mellan landets olika delar i fråga om efterfrågan på arbetskraft ökar flyttningsrörelsen. Även om det sammanlagda antalet sysselsatta personer år 2004 var detsamma som det föregående året så inträffade förändringar inom de olika branscherna. Antalet sysselsatta personer minskade mest inom tillverkning och jord- och skogsbruk, och det ökade kraftigast inom de privata tjänsterna och handeln. Tillverkning, service, handel samt finansiering och försäkring var de främsta sysselsättande branscherna i Finland (Tabell 3.6). Inom dem arbetade personer (81 % av alla sysselsatta) (Arbetsministeriet 2005a). Tabell 3.6. Sysselsatta per bransch år 2004 (Arbetsministeriet 2005a). Bransch Sysselsatta % av alla sysselsatta Jordbruk ,9 Skogsbruk ,0 Tillverkning ,4 Husbyggnad ,9 Mark- och vattenbyggnad ,4 Handel ,5 Transport och kommunikation ,3 Finansiering och försäkring ,3 Service ,0 Okänd ,3 Alla branscher totalt ,0 Inom primärproduktionen fanns det sysselsatta år 2004 ( sysselsatta år 2002). Jordbrukets sysselsättande verkan har förändrats kraftigt under de senaste årtiondena i takt med att gårdarna blivit färre och specialiserat sig regionalt eller gårdsvis och produktionen har mekaniserats och effektiviserats. Jordbrukets (inkl. fiske och jakt) andel av hela arbetskraften var 3,9 % år 2004 (tabell 3.6.). På grund av att husdjursproduktionen är arbetskraftsintensiv är antalet arbetstimmar som de sysselsatta inom jordbruket utför proportionellt sett större än jordbrukets andel av arbetsplatserna. Jordbruket har också kopplingar till andra näringsgrenar, och därför är jordbruksproduktionens multiplikatoreffekt klart större än enbart jordbrukets andel. Inom jordbruket är arbetsproduktiviteten nästlägst vid en jämförelse mellan EU:s gamla medlemsstater ( euro/årsverke inom jordbruket (AWU); index 79, medan EU-25=100). De regionala skillnaderna i arbetsproduktivitet är ansenliga (som lägst euro/awu i norra Finland, som högst euro/awu i västra Finland), vilket på samma gång återspeglar skillnaderna i både jordbruksstruktur och naturförhållanden mellan olika regioner. Tabell 3.7. Antalet årsverken inom jordbruket i Finland (Annual Working Units 1), Eurostat 2006) Finland 126,5 118,1 111,1 108,9* 106,6* 106,4* 103,3 100,7* 1) 1 AWU (Annual Working Unit) motsvarar 1800 timmar per år *) uppskattning Antalet personer som arbetar inom livsmedelsindustrin har hela tiden minskat, fastän nya livsmedelsförädlingsföretag har startats årligen på 00-talet. Livsmedelsindustrin sysselsatte personer år 2004, dvs. 1,6 % av hela arbetskraften ( personer år 2003, dvs. 1,8 % av hela arbetskraften). Den största sysselsättande effekten inom livsmedelsindustrin har köttförädlings-, bageri- och mjölkförädlingsindustrin. Inom livsmedelsindustrin är den finländska arbetsproduktiviteten på gemenskapens medelnivå ( euro/arbetstagare). Finland uppvisar gemenskapens högsta arbetsproduktivitet inom skogsbruket ( euro/arbetstagare). Skogsbrukets andel av sysselsättningen, 1 % av hela arbetskraften år 2004 (tabell 3.6.), har förblivit relativt