Delårsrapport Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012"

Transkript

1 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

2 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering Ekonomisk kapacitet Ekonomiska prognoser...22 Personal...23 Personalstruktur Sjukfrånvaro Ekonomiska rapporter...26 Verksamhetsberättelser Kommunstyrelse...40 Teknisk nämnd...47 Samhällsbyggnadsnämnd...53 Omsorgsnämnd...57 Individ- och familjenämnd...62 Barn- och utbildningsnämnd...65 Överförmyndarnämnd..67 Revision...69 Nybro kommun, Delårsrapport (70)

3 Förvaltningsberättelse För att upp nå visionen till 2030 med sikt på har kommunfullmäktige beslutat om fem övergripande mål. I nedanstående tabeller redovisas hur långt de olika nämnderna kommit med mål, nyckeltal för att göra det mätbart och kommentar kring måluppfyllelsen. Flera av målen och nyckeltalen är årsbaserade vilket medför svårighet att följa upp dessa i delårsrapporten. All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Andelen kursdeltagare i Komvux med godkänt betyg för A-kursen i Matematik Följs upp i samband med årsredovisningen. Rätt kvalitet till lägsta effektiva kostnad för vuxenutbildningen Andelen kursdeltagare i Komvux med godkänt betyg för A-kursen i Svenska Följs upp i samband med årsredovisningen. Andelen kursdeltagare i Komvux med godkänt betyg för A-kursen i Engelska Följs upp i samband med årsredovisningen. Ge rätt service Andel nöjda med service från komnunstyrelseför valtningen minst 80 % Enkäten skickas ut i september. Rätt kvalitet i underlag Andel förtroendevalda som är nöjda med underlag inför beslut minst 80 % Enkät genomförs under hösten 2012 för att kunna jämföras med 2011 års målvärde. Föräldrar i Nybro kommun ska känna sig trygga och säkra i sin föräldraroll Andel som deltar i föräldrarstödsaktivi tet minst 40 % Följs upp i samband med årsredovisning. Teknisk nämnd Mätningarna genomförda hösten Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar God service till kärnverksamhetern a Andelen elever som är nöjda med måltidsservice minst 80 % 70,3 % Nybro kommun, Delårsrapport (70)

4 Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Andel äldre som är nöjda med måltidsservice Andelen lokalnyttjare som är nöjda med städservice minst 80 % 91 % minst 80 % 92 % Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö Livsmedel ska var säkra och ska försäljas på ett ärligt sätt Andel skolor, inkl förskolor med god inomhusmiljö och utomhusmiljö Andel livsmedelsanläggni ngar utan behov av extra kontroll inom vård, skola och omsorg. Högst 90 % 92 % minst 90 % 81,82% Omsorgsnämnd De flesta nyckeltalen redovisas först under hösten Gäller medelindex för äldres uppfattning och medeltal för öppna jämförelser. Medeltal för korttid mäts inte särskilt längre utan bör plockas bort. Vidare håller ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för Socialtjänstlagen, SoL och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL att utarbetas och förslag läggs under hösten Skall i första hand användas för att kvalitetssäkra både rätts- och patientsäkerhet. Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vår verksamhet ska kännetecknas av ett hälsofrämjande förhållningssätt i vård och omsorg och i livetsalla skeden. Det innebär att vi skall stärka människors egen möjlighet till delaktighet, tilltro till förmåga samt känsla av trygghet och värdighet Äldres uppfattning: Medelindex för hemtjänst (Sst) Äldres uppfattning: Medelindex för äldreboende (Sst) Antal beslut om särskilt boende som inte är verkställda Antal utnyttjade korttidsplatser Öppna jämförelser: Medelindex för stöd till personer med funktionsnedsättnin g Resultat för 2012 kommer till hösten Resultat för 2012 kommer till hösten Redovisning till omsorgsnämnd sker månadsvis. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

5 Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vår verksamhet ska vara såväl rättssäker som patientsäker. Öppna jämförelser: Medeltal för särskilt boende Öppna jämförelser: Medeltal för korttid Öppna jämförelser: Medeltal för hemtjänst Resultat för 2012 kommer till hösten. Resultat för 2012 kommer till hösten Individ- och familjenämnd Öppna jämförelser för år 2012 finns ännu inte redovisade. Angivna uppgifter avser Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Nybro kommuns socialtjänst ska ha rätt kvalitet till lägsta effektiva kostnad. Öppna jämförelser - Barn och ungdomsvård Andelen nöjda klienter Öppna jämförelser - Missbruksvård minst minst Barn- och utbildningsnämnd I förvaltningens systematiska kvalitetsarbete följs nedanstående mål upp för resp. verksamhet, analyseras och beslut om åtgärder för förbättringar tas. Mer om detta går att läsa i förvaltningens kvalitetsrapport för 2011/2012. I förvaltningen pågår ett omfattande arbete för att i Stratsysverktyg lägga in kvalitetsarbetet som är utfört och för framtida rapporter. Vad gäller nämndens mål avseende elever i behov av särskilt stöd, är detta en av tjänstegarantierna " då det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd, påbörjas arbetet med att planera åtgärder inom tre veckor". Förvaltningens bedömning är att detta är målet är uppfyllt. Ett exempel på gott resultat är att Nybro kommun hamnar i topp i publikationen Öppna jämförelser när eleverna svarat på frågan "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det." Nybro kommun, Delårsrapport (70)

6 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Antal synpunkter som skickas till kommunen via synpunktshantering en minst 100 % 61 % Under 2011 erhölls 86 synpunkter i skriftlig form via kommunens synpunktshantering. Uppskattning har gjorts om att dessa fördelades med hälften på vardera halvår. Under första halvåret 2012 har 61 synpunkter erhållits. Detta innebär en ökning av antalet synpunkter med drygt 40 %. Kommunstyrelsens verksamheter ska arbeta för att påverkansmöjlighet er ska finnas Antalet medborgarförslag minst 8 9 Alla kommuninvånare har möjlighet att skriva medborgarförslag till kommunfullmäktige. Under 2011 mottog fullmäktige sammanlagt 10 medborgarförslag varav åtta erhölls under första halvåret. under samma period 2012 har totalt nio medborgarförslag erhållits. Kommunmedlemm arnas möjligheter att delta i kommunens utveckling (KKiK 15) Ny mätning görs under 2012 kommer förhoppningsvis att kunna rapporteras i årsbokslutet. Nöjd-Inflytande- Index (NII) minst Uppföljning görs via SCB:s medborgarundersökni ng som kommunen deltar i vartannat år. NII är lika genomsnittet för kommuninvånarnas uppfattning om: Kontakt Information Påverkan Förtroende Nybro kommun, Delårsrapport (70)

7 Teknisk nämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi ska ha gott medborgarinflytand e. Synpunktshanterin g,slutligt svar inom tre veckor minst 100 % 100 % Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Samrådshandlingar för detaljplaner ska vara genomarbetade, tydliga och innehålla konsekvensbedömn ingar Hur utfallet av detaljplaner kan tänkas bli ska i högre grad redovisas genom tredimensionella bilder Antal detaljplaner som uppfyller kommunens regler för konsekvensbedömn ing av beslut Antal deltaljplaner som redovisas med tredimensionella bilder minst 100% 0% minst 50% 0% Omsorgsnämnd Under våren har det arbetats med organisering av mötesplatser och involvering av fler frivilliga i omsorgsnämndens verksamheter. Hittills ser utveckling positiv ut och organisationsförslag finns för implementering 1 januari En mer konkret redovisning sker i samband med årsredovisning Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi skall arbeta förebyggande genom att stödja anhöriga, frivilliga, föreningar och organisationer Antalet frivilliginsatser i nämndens verksamheter ska öka Arbete pågår för att involvera fler frivilliga i våra verksamheter. Mer detaljrik redovisning sker under hösten 2012 Individ- och familjenämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Socialtjänstens insatser ska i första hand präglas av service som bygger på frivillighet, delaktighet och självbestämmande. Insatser inom verksamheterna Barn och familj och Vuxen ska bygga på frivillighet. minst 90 % 88,32 % Nybro kommun, Delårsrapport (70)

8 Barn- och utbildningsnämnd Arbetet pågår kontinuerligt och mer om detta finns att läsa i förvaltningens kvalitetsrapport för 2011/2012. Att förvaltningens arbete är av god kvalitet, har bl.a. resulterat i en hög placering i publikationen Öppna jämförelser, gällande elevernas syn på skolan och undervisningen. I förvaltningens egna enkätmaterial kan utläsas att 99, 95 respektive 78 % av eleverna i år 2, 5 respektive 8 anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Siffrorna för frågan om eleven anser sig få vara med och påverka arbetssättet på lektionerna är 96, 92 respektive 67 %. Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi ska bidra till att stärka kommunens varumärke Att kommunen ska ligga över medel när det gäller Nöjd- Region-Index (NRI) minst Värdet erhålles via kommunens medverkan i SCB:s Medborgarundersö kning. Mätningen görs vartannat år. Genomsnittsvärdet för deltagande kommuner i mätning under hösten 2011 var 61. Att kommunen alltid ska erbjuda tre alternativ vid bostadsbyggande minst 100 % 100 % Det finns ett flertal lediga tomter som har givit köparen flera alternativ. Trygg och säker kommun Trygghetsindex ska öka Trygghetsundersök ningen genomförs i september Teknisk nämnd Medborgarnöjdheten enligt SCBs medborgarenkät Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Erbjuda en trygg, attraktiv och ren yttre miljö. Medborgarnöjdhete n för fritidsverksamheten ska vara högre än riksgenomsnittet Medborgarnöjdhete n för gator och parker ska vara högre än riksgenomsnittet. minst minst Nybro kommun, Delårsrapport (70)

9 Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Medborgarnöjdhete n för vatten och avlopp ska vara högre än riksgenomsnittet Kemikalieanvändni ngen inom städ och måltid ska minska minst högst Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Fler ska välja att bosätta sig i Nybro kommun Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid ske från Nybro kommun Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö Vi ska ha frisk luft och en giftfri miljö Livsmedel ska var säkra och ska försäljas på ett ärligt sätt Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas Inflyttningsnetto minst Nöjd-Region-Index (NRI) Kommunen som en plats att bo och leva i. Utsläpp av fossil koldioxid per person i Nybro kommun som geografiskt område. Folkhälsonyckeltal: Medellivslängd Folkhälsonyckeltal: tillgänglighet till park- och grönområden Partikelhalt PM10; 2,5 Metaller i slam (reningsverket Överstatorp) Förorenade områden - andel Mifo fas 1-klassade Andel livsmedelslokaler (exkl. vård, skola, omsorg) utan behov av extra offentlig kontroll Ekologisk status i sjöar och vattendrag minst högst 3,9 4 minst 83,35 83 minst högst 40 19,5 högst 100 % 40,5 % minst minst 90 % 78,67 % minst 100 % 46 % Avser v 26. Målet klaras inte. Linjär prognos ger -100 inv Nybro kommun, Delårsrapport (70)

10 Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Det rika växt- och djurlivet ska bevaras Andel hotade arter 14,5 % En fågelart mindre häckar 2012, jämfört med 2011 varför andelen hotade arter ökar något. Målet att 30 % färre arter än år 2000 ska vara hotade 2015 nås ej. Andelen hotade arter har istället ökat med 33 %. Sedan 2000 har de häckande fågelarterna dvärgbeckasin, sydlig gulärla, storspov och vitryggig hackspett försvunnit från kommunen. Nya häckande arter sedan 2000 är grågås, havsörn och röd glada. Omsorgsnämnd Finns idag ingen bra statistik att tillgå för att mäta utvecklingen av boendeformer som är tillgängliga för alla. Vidare pågår diskussioner och arbete om hur gå tillväga för att medarbetare skall känna större delaktighet samt hur brukarinflytandet skall utvecklas och mätas. Förslag kommer troligtvis under hösten Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi skall verka för en fortsatt utveckling av varierande boendeformer med tillgänglighet för alla Alla våra medarbetare ska känna delaktighet och engagemang Vår målsättning är ett ökat brukarinflytande som stärker förmåga, oberoende och självständighet. Antalet nyproducerade bostäder/lägenheter eller bostadsrätter med tillgänglighet för alla Se ovanstående kommentar. Se ovanstående kommentar. Se ovanstående kommentar. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

11 Individ- och familjenämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Socialtjänsten stärker människors resurser att leva ett självständigt liv. Andelen medborgare som har beviljats försörjningsstöd. Nöjd-Medborgar- Index - Stödet till utsatta personer högst 3,2 % 2,5 % minst 50 Barn- och utbildningsnämnd Vid behov av barnomsorg erbjuds detta i lagstiftad omfattning och inom stipulerad tid. Detta gäller även förskoleklasseleverna. Dock är det många som ej erbjuds förstahandsval av förskola pga stor efterfrågan. Gällande skolmiljön hänvisas även i detta fall till publikationen Öppna jämförelser och förvaltningens kvalitetsredovisning. På frågan "Jag känner mig trygg i förskoleklass, respektive grundskoleklassen instämmer i princip samtliga Nybro kommuns elever. Dock förekommer såväl ett ständigt och omfattande arbete i samtliga förvaltningens verksamheter för att motverka kränkningar, hot, våld, mobbing och trakasserier. Särskilt glädjande är, att i Öppna jämförelsers Topp-20 lista med högst resultat "sammanvägt resultat elevernas syn på skolan och undervisningen", hamnar Nybro kommun på plats 8 för år 5 och på plats 17 för år 8. Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi ska medverka till bra relationer med näringslivet. Index för mätning av företagsklimatet ska vara bättre än genomsnittet för landets kommuner Resultatet av undersökningen produceras året efter undersökningen. Vid senaste mätningstillfället låg kommunen på genomsnitt 66 för NKI. Vid etableringsfråga ska alltid tre alternativ erbjudas. minst Det finns Färdigexploaterad mark i både tätort och mindre tätorter. Via Nybro Brunn ges service till näringslivet Minst 150 företagsbesök ska utföras per år minst På grund av VDbyte har aktiviteten försenats. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

12 Teknisk nämnd Kundnöjdheten mätt av SKL 2011 (Insikt). Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar God service på de tjänster vi tillhandahåller. Kundnöjdhet för markupplåtelser (Insikt) Fortlöpande inventera konkurrenssituation en beträffande våra verksamheter Genomföra årlig upphandling av nyttjade maskintjänster. minst minst 1 1 minst 1 1 Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Gott bemötande och god kompetens Kvalitetsfaktorerna s värde Insikt - bygglov och miljöoch hälsoskydd minst 63,5 69,5 Omsorgsnämnd Tvättservice för brukare är under upphandling och kan anses vara en del i denna utveckling. Förs vidare diskussioner med Delta för att utveckla vår samverkan ytterligare. Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vår målsättning är att skapa fler samverkanslösning ar i vår verksamhet med lokala företag och organisationer. Se ovanstående kommentar. Individ- och familjenämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Socialtjänsten ska långsiktigt verka för bra relationer och service till näringslivet samt stärka den enskildes möjligheter till arbete. Samverkan, service och myndighetsutövnin g till 100 % vid kontakt Andelen arbetsföra bidragstagare som står till arbetsmarknadens förfogande inom 1 år. minst 100 % minst 25 % Mäts vid årsslutet. Mäts vid årsslutet. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

13 Barn- och utbildningsnämnd Gymnasieskolan har många kontaktytor mot näringslivet och dessa kan utvecklas ytterligare. Programråden är viktiga forum i detta sammanhang. Ett utökat samarbete med Nybro Brunn håller på att utvecklas i detta syfte. Bland annat planeras för en gemensamt planerad branschdag inom fordonssektorn under hösten. Nya styrdokument skärper kraven gällande entreprenöriellt lärande, vilket stödjer vår utveckling inom området. Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Budget i balans - effektivare resursanvändning Kartläggning av minst 5 interna processer ska utföras per år och enhet Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget minst 5 0 Arbetet ej påbörjat. högst 50 % 41 % Budget skall hållas högst 50 % 49 % Kommunstyrelsen följer budgeten både när det gäller drift och investeringsramen för året. Mot bakgrund av det så är måluppfyllnaden grönmarkerad dv s godkänd. Teknisk nämnd Energisiffrorna för första halvåret preliminära. Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Effektiv energianvändning Budget i balans Energiförbrukninge n ska minska med 1 % per år. Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget minst 1 % 1 % högst 50 % 24 % Budget i balans Budget skall hållas högst 50 % 46 % Utfallet får anses preliminärt. Fortfarande osäkerheter p g a byte av ekonomisystem. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

14 Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Effektiv resursanvändning med helhetsfokus Tilldelad ram ska hållas Tilldelad ram ska hållas Kostnader bostadsanpassninga r Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget högst högst 50 % 31 % Budget skall hållas högst 50 % 47 % Omsorgsnämnd Då både tilläggsanslag och tillskott för lönerevision 2012 erhållits är bedömningen att möjligheterna för att nå en budget i balans 2012 goda. Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Budget i balans Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget högst 50 % 48,3 % Budget i balans Budget skall hållas högst 48,2 % 48,5 % Investeringar är inte linjära. Bedömer att 75 % av investeringsanslag kommer att användas under Då tilläggsanslag och tillskott för lönerevision 2012 erhållis är bedömningen att det finns goda möjligheter att nå en budget i balans under Nybro kommun, Delårsrapport (70)

15 Individ- och familjenämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Budgeten ska vara i balans genom kontinuerlig effektivisering och optimering. Budget i balans Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 %. Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget högst 100 % 102,54 % högst 100 % 39,6 % Budget i balans Budget skall hållas högst 100 % 99,86 % Nämnden kommer enligt upprättad årsprognos göra negativt resultat med ca 1,3 mkr. Orsaken kan i huvudsak relateras till ett ökat behov av placeringar av barn och unga i familjehem och på HVB. Kostnaderna har ökat kraftigt och har endast kunnat kompenseras genom att tjänster hålls vakanta. Detta har dock inte fullt ut varit möjligt. Nämnden har använt 99 tkr av anvisade 250 tkr för Nämnden redovisar i årsprognos ett underskott om knappt 1,3 mkr. Huvudsaklig orsak är att nämnden tagit beslut om placering av barn och ungdomar i familjehem och på HVB. Kostnaderna möts till viss del av vakanshållning av tjänster. Barn- och utbildningsnämnd Tack vare en utökad investeringsbudget kan förvaltningen satsa på datorer till lärare och elever. Datortätheten har varit låg i förhållande till jämförbara kommuner. juni 2012 Måluppföljningsanalys Arbetet med nyckeltal, aktiviteter för att visa på att man uppnår målen eller inte fortskrider. Det är en lång process och vi är långt ifrån färdiga. Några av nämnderna har kommit längre än andra och nivåerna på rapporteringarna varierar. Målarbetet och återredovisningarna av dessa kommer att fortsätta att vidareutvecklas. Vid genomgång av nämndernas olika kommentarer och i förekommande fall också färgsättning så bedömer vi att målen delvis kommer att vara uppfyllda under året. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

16 Omvärldsanalys Skuldkrisen i euroområdet har förvärrats och konjunkturen vänder ner (Konjunkturläget enligt Konjunkturinstitutet, juni 2012) Det kommer att ta tid för EU-länderna att komma överens om hur skuldbördorna ska fördelas. Det skapar oro på de finansiella marknaderna och dämpar efterfrågan även utanför euroområdet. Sverige klarar sig hyggligt, men tillväxten blir svag under 2012 och arbetslösheten stiger något. Finanspolitiken är expansiv i år och blir i det närmaste neutral 2013 för att sedan stramas åt för att överskottsmålet ska uppnås. Utrymmet för permanenta ofinansierade åtgärder är begränsat men tillfälliga stimulanser och satsningar på åtgärder som håller nere arbetslösheten bör övervägas. Riksbanken väntas hålla reporäntan oförändrad på 1,5 procent till början av 2014, men räntan skulle kunna sänkas i år utan att inflationen blir för hög. Konjunkturen vänder ner 2012 Tillväxten blev överraskande stark i både Sverige och delar av euroområdet det första kvartalet. Det sammanföll med den stigande optimism som kunde observeras på de finansiella marknaderna och i många förtroendeindikatorer under inledningen av året. Men under andra kvartalet har eurokrisen eskalerat på nytt med fallande börskurser och förtroendeindikatorer som följd. Samtidigt har konjunktursignalerna även från USA och de stora tillväxtekonomierna blivit svagare. Världsekonomin väntas därför växa svagt och resursutnyttjandet, mätt med BNP-gapet i OECD, fortsätter att falla från en låg nivå det andra och tredje kvartalet i år. Fortfarande ingen lösning på skuldkrisen Det har nu gått mer än två år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast Spanien har sjösatts, men fortfarande sviktar marknadernas förtroende för statsfinansernas uthållighet trots att stora åtstramningsprogram har börjat verkställas i Europa. På kort sikt dämpar åtstramningspaketen efterfrågan och paketen har inte lyckats återskapa förtroendet för statsfinansernas långsiktiga hållbarhet i många av de statsfinansiellt svagaste länderna. Detta avspeglas i fortsatt höga statsobligationsräntor i de utsatta länderna samtidigt som räntorna i Tyskland och Sverige är rekordlåga. Även delar av det europeiska banksystemet brottas med stora problem. Dessa hänger bland annat samman med att fallande fastighetspriser och stigande arbetslöshet har minskat låntagarnas återbetalningsförmåga. Många banker, bland annat i Spanien, gör därför kreditförluster och kommer att behöva kapitaltillskott som aktieägarna sannolikt är ovilliga att skjuta till. Med de stora budgetunderskott och höga statsskulder som flertalet länder i Europa har, är det osäkert hur mycket staterna kan och vill bidra med till bankernas kapitaliseringsbehov. Följden har blivit att insättarna känner sig osäkra och har börjat flytta pengar från banker i länder med svaga statsfinanser till banker i länder med starkare statsfinanser. Detta beteende har bland annat i Grekland förstärkts av upplevd ökad risk för att det egna landet lämnar eurosamarbetet och återinför en egen valuta. I början av juni gjorde Spanien en överenskommelse med övriga euroländer som beviljade lån på upp till 100 miljarder euro för rekapitalisering av spanska banker. Detta borde dämpa oron för en kollaps i det spanska banksystemet. Men det är inte osannolikt att även andra länder i euroområdet kommer att behöva stöd för att kunna undvika bank-kollapser. Statsobligationsräntorna i Spanien har dock inte fallit eftersom det fortfarande råder osäkerhet bland annat om hur överenskommelsen påverkar risken i befintlig statsskuld. Mest troligt att euron överlever Det grundläggande problemet för flera av länderna i Sydeuropa är att de har ett högt kostnadsläge och stora underskott i bytesbalansen. När nu offentlig sektor och hushållen ökar sitt sparande i dessa länder för att minska underskotten faller efterfrågan och produktionen. För att produktionen ska återhämta sig måste bortfallet av inhemsk efterfrågan kompenseras av stigande export. För att det ska vara möjligt måste andra länder som exempelvis Sverige och Tyskland låta sina sparandeöverskott minska. Den marknadsekonomiska mekanism som bidrar till denna anpassning är antingen att löner och priser faller och/eller att nominell växelkurs försvagas i länder med stora underskott. Det senare skedde i Sverige i november 1992 och på Island efter finanskrisen En anpassning av relativt Nybro kommun, Delårsrapport (70)

17 kostnadsläge via förändrade priser och löner tar betydligt längre tid men är fullt möjlig. Även om det relativa kostnadsläget anpassas kommer minskningen av obalanserna inom euroområdet att ta lång tid eftersom det krävs en strukturomvandling. I underskottsländerna måste exportsektorn, vilken i dessa länder i varierande utsträckning består av tillverkningsindustri och turism, växa på främst den offentliga sektorns och byggsektorns bekostnad. Omflyttningen av arbetskraft mellan sektorer tar tid vilket gör att arbetslösheten blir hög under lång tid. Det tycks inte vara särskilt troligt att EU den närmaste tiden kommer att lyckas presentera en lösning som varaktigt löser eurokrisen. I stället kommer troligen den utdragna processen, som i grunden handlar om hur skuldbördor ska fördelas, att fortsätta. De historiska erfarenheterna av finanskriser är att även långivarna måste vara beredda till betydande uppoffringar, antingen genom skuldavskrivning eller genom högre inflation. Hittills har denna process gått trögt, men eftersom konsekvenserna av ett misslyckande är förskräckande. Vid något tillfälle i framtiden återkommer marknadernas tilltro till att tillräckligt kraftfulla åtgärder har vidtagits och oron börjar då lätta. Tillsammans med en starkare utveckling i OECD-länderna utanför euroområdet och i tillväxtekonomierna innebär detta att BNP ökar även i euroområdet. I prognosen antas detta ske kring årsskiftet 2012/2013. Men på grund av behovet av att minska skulderna blir återhämtningen långsam. Sverige klarar sig hyggligt Den svaga utvecklingen i omvärlden har dämpat den svenska exporten kraftigt sedan slutet av Men under första kvartalet i år ökade investeringarna starkt vilket tillsammans med en något snabbare ökning i hushållens konsumtion än normalt gav en BNP-tillväxt på 0,8 procent jämfört med föregående kvartal. Till viss del bedöms investeringstillväxten första kvartalet ha berott på tillfälliga faktorer. Den förnyade oron för statsskuldkrisens utveckling dämpar både konsumtions- och investeringstillväxten de närmaste kvartalen. BNP stagnerar under andra kvartalet och ökar med blygsamma 0,3 procent tredje kvartalet. Det är ändå en betydligt starkare utveckling än i euroområdet där BNP fortsätter att falla tredje kvartalet. Företagen behåller arbetskraft Arbetsmarknaden i Sverige har hittills utvecklats oväntat stabilt. Arbetslösheten har fallit något de senaste månaderna och väntas 2013 endast öka i begränsad omfattning till 7,6 procent. Anställningsplanerna föll visserligen kraftigt i maj och i juni, men nivån är förenlig med ungefär oförändrad sysselsättning enligt historiska mönster. Det tyder på att företagen betraktar nedgången i efterfrågan som tillfällig. Men om nedgången blir mer långvarig kommer företagen att ganska snabbt minska sin personalstyrka och arbetslösheten stiger då mer påtagligt. Långvarig arbetslöshet riskerar att göra personer mindre attraktiva för arbetsgivare, vilket tenderar att höja jämviktsarbetslösheten och därmed sänka potentiell BNP. Det finns nu tecken på att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats vilket är en indikation på att jämviktsarbetslösheten redan har stigit. Dessutom har en reviderad befolkningsprognos från SCB, med bland annat högre invandring påverkat Konjunkturinstitutets bedömning av jämviktsarbetslösheten. Neutral inriktning på finanspolitiken 2012 Finanspolitiken beräknas vara expansiv i år med en minskning av det konjunkturjusterade sparandet motsvarande 0,5 procent av potentiell BNP. Det beror både på att regeringen genomför ofinansierade åtgärder på sammanlagt ca 15 miljarder kronor och på att kommuner och landsting har ökat investeringarna i år. Regeringen väntas inte ändra sin försiktiga inställning till finanspolitiken utan kommer att lansera relativt små ofinansierade satsningar i budgeten för Konjunkturinstitutet prognostiserar att budgetpropositionen kommer att innehålla satsningar för 2013 på sammanlagt 9 miljarder kronor. Men för att uppnå ett finansiellt sparande motsvarande 1,5 procent av BNP 2016, när ekonomin är i konjunkturell balans, måste finanspolitiken ges en något stram inriktning 2014 och Det finansiella sparandet i offentlig sektor ligger nära noll både i år och nästa år för att sedan förstärkas gradvis i takt med att konjunkturen stärks. Denna utveckling är linje med överskottsmålet, men ger ingen extra skjuts åt konjunkturen. Även med en betydligt sämre utveckling i euroområdet kommer budgetunderskottet inte att bli alarmerande stort och ge upphov till tvivel om de offentliga finansernas hållbarhet. Eftersom Sverige har en låg statsskuld och litet budgetunderskott skulle finanspolitiken kunna vara något mer expansiv Exempelvis kan ytterligare tillfälliga Nybro kommun, Delårsrapport (70)

18 satsningar på åtgärder som håller nere långtidsarbetslösheten och/eller offentliga investeringar övervägas. Det påskyndar konjunkturåterhämtningen något, men innebär samtidigt att finanspolitiken måste ges en ännu stramare inriktning åren därefter. Om konjunkturutvecklingen skulle bli betydligt sämre än i prognosen, till exempel till följd av en eskalerande kris i euroområdet, är det lämpligt med en mer expansiv finanspolitik. Särskilt angeläget är det då att försöka motverka destabiliserande nedskärningar i kommunsektorn. Regeringen bör därför redan nu avisera att man avser att öka statsbidragen till kommunerna om den ekonomiska utvecklingen skulle bli sämre. Nybro kommun Det har hänt mycket under 2012 i kommunen både i och inom kommunens egna organisation. Nybro kommun är en industrikommun med en mängd olika företag, vilka givetvis påverkas, av den internationella konjunkturen och av regionens förändringar. Kalmar län har många pendlare, vilket innebär att arbetstillfällena inte enbart finns inom kommunen utan också i andra kommuner. Ett problem är arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten vilket medfört olika aktiviteter från kommunens sida för att förbättra. Nybro kommun har genomfört och genomför flera investeringsprojekt. Några har pågått under en följd av år, några är avslutade och några är påbörjade. Exempel på sådant projekt är uppfräschning av södra stationsområdet och resecentrum med renovering av stationsbyggnaden och dess omkringliggande ytor. Det är många barn som behöver barnomsorg, vilket medfört att fler avdelningar behöver byggas. Några utvecklingsområden som diskuteras eller är föremål för hantering är: utveckling av Svartbäcksmålaområdet, kombiterminal vid östra spårområdet, Viktoriaområdet, fördjupad översiktsplan för S.t Sigfrid, kraftvärmeverk, projekt bredbandsutbyggnad, Inom kommunens egen organisation har flera beslut tagits i syfte att genomföra förändringar såsom exempelvis: - kommunplan med flera uppdrag som successivt ska genomföras bland annat kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning upphör och övergår till andra förvaltningar, - VA-ska överföras från tekniska förvaltningen till Nybro Elnät AB, - samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen sammanslås, - nya utskott inrättas under kommunfullmäktige, - nya ansvarsområden mellan nuvarande individ- och familjenämnd och omsorgsnämnd, - näringslivsansvarig anställs på kommunledningskontoret och uppdragen till AB Nybro Brunn utvidgas vad avser arbetsmarknadsenhet, - förstudie har genomförts avseende upphandlingsområdet, fördjupat projekt inom detta område kommer att genomföras under 2012/2013 i syfte att effektivisera, kvalitetshöjning och kostnadsbesparingar. - synpunktshanteringen har fortsatt under året med kontinuerliga uppföljningar. Numera ges också möjlighet att lämna synpunkter via kommunens hemsida och även på detta sätt ta del av svaret. - kommunen deltar i en servicemätning som Sveriges Kommuner och Landsting erbjudit i "Förenkla - helt enkelt". Nybro kommun, Delårsrapport (70)

19 Befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för kommunen. Per den 1 juli 2012 uppgick befolkningen till personer. Sedan årsskiftet har nedanstående förändringar skett: Födda +105 Avlidna -141 Inflyttade +385 Utflyttade -435 Vid en jämförelse med föregående års delårsrapport är det i år två fler födda och nio fler avlidna. Antalet inflyttade är 14 färre och utflyttade är 21 fler vid halvårsskiftet i år jämfört med samma tid föregående år. Förra året vid motsvarande tidpunkt var det boende att jämföra med årets , ett minus på 55 personer. Vid årsskiftet 2011/2012 låg antalet invånare på , vilket innebär att kommunen minskat med 88 personer sedan dess. Varje förändring av folkmängden med 50 personer, per den 1 november, innebär cirka 2 miljoner kronor i högre eller lägre skatteintäkter, mycket generellt beräknat. Ekonomiskt resultat God ekonomisk hushållning i Nybro kommun har kommunfullmäktige definierat som om kommunen ska ha ett ekonomiskt resultat som överstiger 0. I kommunfullmäktiges beslutade styrprinciper framgår att tillgängliga ekonomiska medel är en ram för möjlig verksamhet och att tilldelad ram ska hållas. Det så kallade balanskravet infördes från år 2000 och i stort, menas att eventuella ekonomiska underskott ska återställas inom tre år. Nybro kommun har inga gamla underskott som ska återställas. I delårsrapporten redovisas ett positivt ekonomiskt resultat som uppgår till 7,1 mnkr. I förhållande till motsvarande period 2011 ligger vi bättre resultatmässigt, då vi låg på drygt 1 mnkr för motsvarande period. Budgeterat resultat för helåret ligger på drygt 4,2 mnkr för kommunen. En orsak till det positiva resultatet för perioden och prognosen för året, är premieåterbetalning av avtalsförsäkringar som enligt preliminärt besked från Fora innebär 20 mnkr för kommunen. Dessutom har vi fått tre positiva skatteprognoser under året. Nämnderna ligger i princip i nivå med deras tilldelade budgetar. Kommunens bolag upprättar delårsrapporter per april och augusti. Vid den senaste rapporteringen, per 30 april redovisade Nybro Bostads AB 0,9 mnkr före bokslutsdispositioner som på helårsbasis ger ett resultat på cirka 3 mnkr. Övriga bolag har tillsammans med kommunen bytt ekonomisystem vilket medfört att rutinerna ändrats för att få fram underlag för rapportering som då påverkat uppföljningen per april månad. Vid mars månads ekonomiska uppföljning för Nybro Elnät AB, Nybro Värmecentral AB och Nybro Energi AB låg i princip i nivå med budgeten. För AB Nybro Brunn följs i princip budgeterat resultat per juni månad. Resultatutvärdering Resultatet för första halvåret, som framgår av resultaträkningen, uppgår till drygt 7 mnkr. Nämndernas sammanlagda resultat är positivt mot budget, vilket är tillfredsställande ur ekonomisk synvinkel. Finansförvaltningen och annat gemensamt ger också ett mindre ekonomiskt överskott. Budgeterat resultat ligger på drygt 4 mnkr för helåret I nedanstående tabell redovisas driftbudgeten för de olika nämnderna med aktuellt utfall (utdrag från den ekonomiska redovisningen) och avvikelser. I nämndernas verksamhetsberättelser framgår den ekonomiska förbrukningen för respektive nämnd både i förhållande till budget och i förhållande till motsvarande period föregående år. I några fall avviker nämndernas redovisning mot ovanstående sammanställda driftredovisning, vilket beror på Nybro kommun, Delårsrapport (70)

20 periodiseringar samt aktuell tidpunkt för avstämningen. Driftredovisning I driftsredovisningen redovisas helårsbudgeten, budgeten per halvår, intäkter respektive kostnader samt nettoutfall till och med perioden samt en avvikelse mot halvårsbudgeten. I driftredovisningen redovisas kultur-och fritidsnämndens budget och utfall till och med 30 april. Från och med 1 maj är budget och utfall överflyttad till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen för att följa verksamhetsövergången av olika verksamhetsområden. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden redovisas i driftredovisningen i enlighet med organisationsstrukturen före 1 juni. Det kan finnas skillnader mellan ekonomiska uppgifterna i nämndernas verksamhetsberättelser och den gemensamma driftredovisningen. I nedanstående driftredovisning har nu inläsning skett av juni månads ekonomiska redovisning som är överflyttad från det gamla ekonomisystemet till det nya. Överföringar av månadstransaktionerna sker successivt. Investeringar Skattefinansierade verksamheterna 2012 års investeringsbudget uppgår till 74,7 mnkr inklusive tilläggsbudget från föregående år. Per den 30 juni har 24,6 mnkr nyttjats vilket motsvarar 33 %. VA-verksamheten 2012 års investeringsbudget uppgår till 8,8 mnkr inklusive tilläggsbudget från föregående år. Per den 30 juni har 7,9 mnkr nyttjats. Några av de större investeringarna i kommunen är bland annat kombiterminal, färdigställande av resecentrum södra delen och förskolor. Placerade pensionsmedel Uppföljning av placerade pensionsmedel hos KLP AB visar att värdeutvecklingen under perioden januari juni varit positiv. Marknadsvärdet per den 30 juni uppgick till 76,9 mnkr och vid årsskiftet uppgick marknadsvärdet till 73,7 mnkr. Det insatta kapitalet uppgår till 50 mnkr. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

2012 ÅRS- REDOVISNING

2012 ÅRS- REDOVISNING 2012 ÅRS- REDOVISNING Innehållsförteckning Inledning Vaggeryds kommun 10års översik...1 Så används din skattekrona...2 Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag 3 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse...4

Läs mer