Delårsrapport Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012"

Transkript

1 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

2 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering Ekonomisk kapacitet Ekonomiska prognoser...22 Personal...23 Personalstruktur Sjukfrånvaro Ekonomiska rapporter...26 Verksamhetsberättelser Kommunstyrelse...40 Teknisk nämnd...47 Samhällsbyggnadsnämnd...53 Omsorgsnämnd...57 Individ- och familjenämnd...62 Barn- och utbildningsnämnd...65 Överförmyndarnämnd..67 Revision...69 Nybro kommun, Delårsrapport (70)

3 Förvaltningsberättelse För att upp nå visionen till 2030 med sikt på har kommunfullmäktige beslutat om fem övergripande mål. I nedanstående tabeller redovisas hur långt de olika nämnderna kommit med mål, nyckeltal för att göra det mätbart och kommentar kring måluppfyllelsen. Flera av målen och nyckeltalen är årsbaserade vilket medför svårighet att följa upp dessa i delårsrapporten. All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Andelen kursdeltagare i Komvux med godkänt betyg för A-kursen i Matematik Följs upp i samband med årsredovisningen. Rätt kvalitet till lägsta effektiva kostnad för vuxenutbildningen Andelen kursdeltagare i Komvux med godkänt betyg för A-kursen i Svenska Följs upp i samband med årsredovisningen. Andelen kursdeltagare i Komvux med godkänt betyg för A-kursen i Engelska Följs upp i samband med årsredovisningen. Ge rätt service Andel nöjda med service från komnunstyrelseför valtningen minst 80 % Enkäten skickas ut i september. Rätt kvalitet i underlag Andel förtroendevalda som är nöjda med underlag inför beslut minst 80 % Enkät genomförs under hösten 2012 för att kunna jämföras med 2011 års målvärde. Föräldrar i Nybro kommun ska känna sig trygga och säkra i sin föräldraroll Andel som deltar i föräldrarstödsaktivi tet minst 40 % Följs upp i samband med årsredovisning. Teknisk nämnd Mätningarna genomförda hösten Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar God service till kärnverksamhetern a Andelen elever som är nöjda med måltidsservice minst 80 % 70,3 % Nybro kommun, Delårsrapport (70)

4 Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Andel äldre som är nöjda med måltidsservice Andelen lokalnyttjare som är nöjda med städservice minst 80 % 91 % minst 80 % 92 % Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö Livsmedel ska var säkra och ska försäljas på ett ärligt sätt Andel skolor, inkl förskolor med god inomhusmiljö och utomhusmiljö Andel livsmedelsanläggni ngar utan behov av extra kontroll inom vård, skola och omsorg. Högst 90 % 92 % minst 90 % 81,82% Omsorgsnämnd De flesta nyckeltalen redovisas först under hösten Gäller medelindex för äldres uppfattning och medeltal för öppna jämförelser. Medeltal för korttid mäts inte särskilt längre utan bör plockas bort. Vidare håller ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för Socialtjänstlagen, SoL och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL att utarbetas och förslag läggs under hösten Skall i första hand användas för att kvalitetssäkra både rätts- och patientsäkerhet. Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vår verksamhet ska kännetecknas av ett hälsofrämjande förhållningssätt i vård och omsorg och i livetsalla skeden. Det innebär att vi skall stärka människors egen möjlighet till delaktighet, tilltro till förmåga samt känsla av trygghet och värdighet Äldres uppfattning: Medelindex för hemtjänst (Sst) Äldres uppfattning: Medelindex för äldreboende (Sst) Antal beslut om särskilt boende som inte är verkställda Antal utnyttjade korttidsplatser Öppna jämförelser: Medelindex för stöd till personer med funktionsnedsättnin g Resultat för 2012 kommer till hösten Resultat för 2012 kommer till hösten Redovisning till omsorgsnämnd sker månadsvis. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

5 Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vår verksamhet ska vara såväl rättssäker som patientsäker. Öppna jämförelser: Medeltal för särskilt boende Öppna jämförelser: Medeltal för korttid Öppna jämförelser: Medeltal för hemtjänst Resultat för 2012 kommer till hösten. Resultat för 2012 kommer till hösten Individ- och familjenämnd Öppna jämförelser för år 2012 finns ännu inte redovisade. Angivna uppgifter avser Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Nybro kommuns socialtjänst ska ha rätt kvalitet till lägsta effektiva kostnad. Öppna jämförelser - Barn och ungdomsvård Andelen nöjda klienter Öppna jämförelser - Missbruksvård minst minst Barn- och utbildningsnämnd I förvaltningens systematiska kvalitetsarbete följs nedanstående mål upp för resp. verksamhet, analyseras och beslut om åtgärder för förbättringar tas. Mer om detta går att läsa i förvaltningens kvalitetsrapport för 2011/2012. I förvaltningen pågår ett omfattande arbete för att i Stratsysverktyg lägga in kvalitetsarbetet som är utfört och för framtida rapporter. Vad gäller nämndens mål avseende elever i behov av särskilt stöd, är detta en av tjänstegarantierna " då det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd, påbörjas arbetet med att planera åtgärder inom tre veckor". Förvaltningens bedömning är att detta är målet är uppfyllt. Ett exempel på gott resultat är att Nybro kommun hamnar i topp i publikationen Öppna jämförelser när eleverna svarat på frågan "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det." Nybro kommun, Delårsrapport (70)

6 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Antal synpunkter som skickas till kommunen via synpunktshantering en minst 100 % 61 % Under 2011 erhölls 86 synpunkter i skriftlig form via kommunens synpunktshantering. Uppskattning har gjorts om att dessa fördelades med hälften på vardera halvår. Under första halvåret 2012 har 61 synpunkter erhållits. Detta innebär en ökning av antalet synpunkter med drygt 40 %. Kommunstyrelsens verksamheter ska arbeta för att påverkansmöjlighet er ska finnas Antalet medborgarförslag minst 8 9 Alla kommuninvånare har möjlighet att skriva medborgarförslag till kommunfullmäktige. Under 2011 mottog fullmäktige sammanlagt 10 medborgarförslag varav åtta erhölls under första halvåret. under samma period 2012 har totalt nio medborgarförslag erhållits. Kommunmedlemm arnas möjligheter att delta i kommunens utveckling (KKiK 15) Ny mätning görs under 2012 kommer förhoppningsvis att kunna rapporteras i årsbokslutet. Nöjd-Inflytande- Index (NII) minst Uppföljning görs via SCB:s medborgarundersökni ng som kommunen deltar i vartannat år. NII är lika genomsnittet för kommuninvånarnas uppfattning om: Kontakt Information Påverkan Förtroende Nybro kommun, Delårsrapport (70)

7 Teknisk nämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi ska ha gott medborgarinflytand e. Synpunktshanterin g,slutligt svar inom tre veckor minst 100 % 100 % Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Samrådshandlingar för detaljplaner ska vara genomarbetade, tydliga och innehålla konsekvensbedömn ingar Hur utfallet av detaljplaner kan tänkas bli ska i högre grad redovisas genom tredimensionella bilder Antal detaljplaner som uppfyller kommunens regler för konsekvensbedömn ing av beslut Antal deltaljplaner som redovisas med tredimensionella bilder minst 100% 0% minst 50% 0% Omsorgsnämnd Under våren har det arbetats med organisering av mötesplatser och involvering av fler frivilliga i omsorgsnämndens verksamheter. Hittills ser utveckling positiv ut och organisationsförslag finns för implementering 1 januari En mer konkret redovisning sker i samband med årsredovisning Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi skall arbeta förebyggande genom att stödja anhöriga, frivilliga, föreningar och organisationer Antalet frivilliginsatser i nämndens verksamheter ska öka Arbete pågår för att involvera fler frivilliga i våra verksamheter. Mer detaljrik redovisning sker under hösten 2012 Individ- och familjenämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Socialtjänstens insatser ska i första hand präglas av service som bygger på frivillighet, delaktighet och självbestämmande. Insatser inom verksamheterna Barn och familj och Vuxen ska bygga på frivillighet. minst 90 % 88,32 % Nybro kommun, Delårsrapport (70)

8 Barn- och utbildningsnämnd Arbetet pågår kontinuerligt och mer om detta finns att läsa i förvaltningens kvalitetsrapport för 2011/2012. Att förvaltningens arbete är av god kvalitet, har bl.a. resulterat i en hög placering i publikationen Öppna jämförelser, gällande elevernas syn på skolan och undervisningen. I förvaltningens egna enkätmaterial kan utläsas att 99, 95 respektive 78 % av eleverna i år 2, 5 respektive 8 anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Siffrorna för frågan om eleven anser sig få vara med och påverka arbetssättet på lektionerna är 96, 92 respektive 67 %. Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi ska bidra till att stärka kommunens varumärke Att kommunen ska ligga över medel när det gäller Nöjd- Region-Index (NRI) minst Värdet erhålles via kommunens medverkan i SCB:s Medborgarundersö kning. Mätningen görs vartannat år. Genomsnittsvärdet för deltagande kommuner i mätning under hösten 2011 var 61. Att kommunen alltid ska erbjuda tre alternativ vid bostadsbyggande minst 100 % 100 % Det finns ett flertal lediga tomter som har givit köparen flera alternativ. Trygg och säker kommun Trygghetsindex ska öka Trygghetsundersök ningen genomförs i september Teknisk nämnd Medborgarnöjdheten enligt SCBs medborgarenkät Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Erbjuda en trygg, attraktiv och ren yttre miljö. Medborgarnöjdhete n för fritidsverksamheten ska vara högre än riksgenomsnittet Medborgarnöjdhete n för gator och parker ska vara högre än riksgenomsnittet. minst minst Nybro kommun, Delårsrapport (70)

9 Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Medborgarnöjdhete n för vatten och avlopp ska vara högre än riksgenomsnittet Kemikalieanvändni ngen inom städ och måltid ska minska minst högst Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Fler ska välja att bosätta sig i Nybro kommun Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid ske från Nybro kommun Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö Vi ska ha frisk luft och en giftfri miljö Livsmedel ska var säkra och ska försäljas på ett ärligt sätt Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas Inflyttningsnetto minst Nöjd-Region-Index (NRI) Kommunen som en plats att bo och leva i. Utsläpp av fossil koldioxid per person i Nybro kommun som geografiskt område. Folkhälsonyckeltal: Medellivslängd Folkhälsonyckeltal: tillgänglighet till park- och grönområden Partikelhalt PM10; 2,5 Metaller i slam (reningsverket Överstatorp) Förorenade områden - andel Mifo fas 1-klassade Andel livsmedelslokaler (exkl. vård, skola, omsorg) utan behov av extra offentlig kontroll Ekologisk status i sjöar och vattendrag minst högst 3,9 4 minst 83,35 83 minst högst 40 19,5 högst 100 % 40,5 % minst minst 90 % 78,67 % minst 100 % 46 % Avser v 26. Målet klaras inte. Linjär prognos ger -100 inv Nybro kommun, Delårsrapport (70)

10 Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Det rika växt- och djurlivet ska bevaras Andel hotade arter 14,5 % En fågelart mindre häckar 2012, jämfört med 2011 varför andelen hotade arter ökar något. Målet att 30 % färre arter än år 2000 ska vara hotade 2015 nås ej. Andelen hotade arter har istället ökat med 33 %. Sedan 2000 har de häckande fågelarterna dvärgbeckasin, sydlig gulärla, storspov och vitryggig hackspett försvunnit från kommunen. Nya häckande arter sedan 2000 är grågås, havsörn och röd glada. Omsorgsnämnd Finns idag ingen bra statistik att tillgå för att mäta utvecklingen av boendeformer som är tillgängliga för alla. Vidare pågår diskussioner och arbete om hur gå tillväga för att medarbetare skall känna större delaktighet samt hur brukarinflytandet skall utvecklas och mätas. Förslag kommer troligtvis under hösten Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi skall verka för en fortsatt utveckling av varierande boendeformer med tillgänglighet för alla Alla våra medarbetare ska känna delaktighet och engagemang Vår målsättning är ett ökat brukarinflytande som stärker förmåga, oberoende och självständighet. Antalet nyproducerade bostäder/lägenheter eller bostadsrätter med tillgänglighet för alla Se ovanstående kommentar. Se ovanstående kommentar. Se ovanstående kommentar. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

11 Individ- och familjenämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Socialtjänsten stärker människors resurser att leva ett självständigt liv. Andelen medborgare som har beviljats försörjningsstöd. Nöjd-Medborgar- Index - Stödet till utsatta personer högst 3,2 % 2,5 % minst 50 Barn- och utbildningsnämnd Vid behov av barnomsorg erbjuds detta i lagstiftad omfattning och inom stipulerad tid. Detta gäller även förskoleklasseleverna. Dock är det många som ej erbjuds förstahandsval av förskola pga stor efterfrågan. Gällande skolmiljön hänvisas även i detta fall till publikationen Öppna jämförelser och förvaltningens kvalitetsredovisning. På frågan "Jag känner mig trygg i förskoleklass, respektive grundskoleklassen instämmer i princip samtliga Nybro kommuns elever. Dock förekommer såväl ett ständigt och omfattande arbete i samtliga förvaltningens verksamheter för att motverka kränkningar, hot, våld, mobbing och trakasserier. Särskilt glädjande är, att i Öppna jämförelsers Topp-20 lista med högst resultat "sammanvägt resultat elevernas syn på skolan och undervisningen", hamnar Nybro kommun på plats 8 för år 5 och på plats 17 för år 8. Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi ska medverka till bra relationer med näringslivet. Index för mätning av företagsklimatet ska vara bättre än genomsnittet för landets kommuner Resultatet av undersökningen produceras året efter undersökningen. Vid senaste mätningstillfället låg kommunen på genomsnitt 66 för NKI. Vid etableringsfråga ska alltid tre alternativ erbjudas. minst Det finns Färdigexploaterad mark i både tätort och mindre tätorter. Via Nybro Brunn ges service till näringslivet Minst 150 företagsbesök ska utföras per år minst På grund av VDbyte har aktiviteten försenats. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

12 Teknisk nämnd Kundnöjdheten mätt av SKL 2011 (Insikt). Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar God service på de tjänster vi tillhandahåller. Kundnöjdhet för markupplåtelser (Insikt) Fortlöpande inventera konkurrenssituation en beträffande våra verksamheter Genomföra årlig upphandling av nyttjade maskintjänster. minst minst 1 1 minst 1 1 Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Gott bemötande och god kompetens Kvalitetsfaktorerna s värde Insikt - bygglov och miljöoch hälsoskydd minst 63,5 69,5 Omsorgsnämnd Tvättservice för brukare är under upphandling och kan anses vara en del i denna utveckling. Förs vidare diskussioner med Delta för att utveckla vår samverkan ytterligare. Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vår målsättning är att skapa fler samverkanslösning ar i vår verksamhet med lokala företag och organisationer. Se ovanstående kommentar. Individ- och familjenämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Socialtjänsten ska långsiktigt verka för bra relationer och service till näringslivet samt stärka den enskildes möjligheter till arbete. Samverkan, service och myndighetsutövnin g till 100 % vid kontakt Andelen arbetsföra bidragstagare som står till arbetsmarknadens förfogande inom 1 år. minst 100 % minst 25 % Mäts vid årsslutet. Mäts vid årsslutet. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

13 Barn- och utbildningsnämnd Gymnasieskolan har många kontaktytor mot näringslivet och dessa kan utvecklas ytterligare. Programråden är viktiga forum i detta sammanhang. Ett utökat samarbete med Nybro Brunn håller på att utvecklas i detta syfte. Bland annat planeras för en gemensamt planerad branschdag inom fordonssektorn under hösten. Nya styrdokument skärper kraven gällande entreprenöriellt lärande, vilket stödjer vår utveckling inom området. Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Budget i balans - effektivare resursanvändning Kartläggning av minst 5 interna processer ska utföras per år och enhet Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget minst 5 0 Arbetet ej påbörjat. högst 50 % 41 % Budget skall hållas högst 50 % 49 % Kommunstyrelsen följer budgeten både när det gäller drift och investeringsramen för året. Mot bakgrund av det så är måluppfyllnaden grönmarkerad dv s godkänd. Teknisk nämnd Energisiffrorna för första halvåret preliminära. Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Effektiv energianvändning Budget i balans Energiförbrukninge n ska minska med 1 % per år. Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget minst 1 % 1 % högst 50 % 24 % Budget i balans Budget skall hållas högst 50 % 46 % Utfallet får anses preliminärt. Fortfarande osäkerheter p g a byte av ekonomisystem. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

14 Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Effektiv resursanvändning med helhetsfokus Tilldelad ram ska hållas Tilldelad ram ska hållas Kostnader bostadsanpassninga r Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget högst högst 50 % 31 % Budget skall hållas högst 50 % 47 % Omsorgsnämnd Då både tilläggsanslag och tillskott för lönerevision 2012 erhållits är bedömningen att möjligheterna för att nå en budget i balans 2012 goda. Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Budget i balans Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget högst 50 % 48,3 % Budget i balans Budget skall hållas högst 48,2 % 48,5 % Investeringar är inte linjära. Bedömer att 75 % av investeringsanslag kommer att användas under Då tilläggsanslag och tillskott för lönerevision 2012 erhållis är bedömningen att det finns goda möjligheter att nå en budget i balans under Nybro kommun, Delårsrapport (70)

15 Individ- och familjenämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Budgeten ska vara i balans genom kontinuerlig effektivisering och optimering. Budget i balans Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 %. Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget högst 100 % 102,54 % högst 100 % 39,6 % Budget i balans Budget skall hållas högst 100 % 99,86 % Nämnden kommer enligt upprättad årsprognos göra negativt resultat med ca 1,3 mkr. Orsaken kan i huvudsak relateras till ett ökat behov av placeringar av barn och unga i familjehem och på HVB. Kostnaderna har ökat kraftigt och har endast kunnat kompenseras genom att tjänster hålls vakanta. Detta har dock inte fullt ut varit möjligt. Nämnden har använt 99 tkr av anvisade 250 tkr för Nämnden redovisar i årsprognos ett underskott om knappt 1,3 mkr. Huvudsaklig orsak är att nämnden tagit beslut om placering av barn och ungdomar i familjehem och på HVB. Kostnaderna möts till viss del av vakanshållning av tjänster. Barn- och utbildningsnämnd Tack vare en utökad investeringsbudget kan förvaltningen satsa på datorer till lärare och elever. Datortätheten har varit låg i förhållande till jämförbara kommuner. juni 2012 Måluppföljningsanalys Arbetet med nyckeltal, aktiviteter för att visa på att man uppnår målen eller inte fortskrider. Det är en lång process och vi är långt ifrån färdiga. Några av nämnderna har kommit längre än andra och nivåerna på rapporteringarna varierar. Målarbetet och återredovisningarna av dessa kommer att fortsätta att vidareutvecklas. Vid genomgång av nämndernas olika kommentarer och i förekommande fall också färgsättning så bedömer vi att målen delvis kommer att vara uppfyllda under året. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

16 Omvärldsanalys Skuldkrisen i euroområdet har förvärrats och konjunkturen vänder ner (Konjunkturläget enligt Konjunkturinstitutet, juni 2012) Det kommer att ta tid för EU-länderna att komma överens om hur skuldbördorna ska fördelas. Det skapar oro på de finansiella marknaderna och dämpar efterfrågan även utanför euroområdet. Sverige klarar sig hyggligt, men tillväxten blir svag under 2012 och arbetslösheten stiger något. Finanspolitiken är expansiv i år och blir i det närmaste neutral 2013 för att sedan stramas åt för att överskottsmålet ska uppnås. Utrymmet för permanenta ofinansierade åtgärder är begränsat men tillfälliga stimulanser och satsningar på åtgärder som håller nere arbetslösheten bör övervägas. Riksbanken väntas hålla reporäntan oförändrad på 1,5 procent till början av 2014, men räntan skulle kunna sänkas i år utan att inflationen blir för hög. Konjunkturen vänder ner 2012 Tillväxten blev överraskande stark i både Sverige och delar av euroområdet det första kvartalet. Det sammanföll med den stigande optimism som kunde observeras på de finansiella marknaderna och i många förtroendeindikatorer under inledningen av året. Men under andra kvartalet har eurokrisen eskalerat på nytt med fallande börskurser och förtroendeindikatorer som följd. Samtidigt har konjunktursignalerna även från USA och de stora tillväxtekonomierna blivit svagare. Världsekonomin väntas därför växa svagt och resursutnyttjandet, mätt med BNP-gapet i OECD, fortsätter att falla från en låg nivå det andra och tredje kvartalet i år. Fortfarande ingen lösning på skuldkrisen Det har nu gått mer än två år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast Spanien har sjösatts, men fortfarande sviktar marknadernas förtroende för statsfinansernas uthållighet trots att stora åtstramningsprogram har börjat verkställas i Europa. På kort sikt dämpar åtstramningspaketen efterfrågan och paketen har inte lyckats återskapa förtroendet för statsfinansernas långsiktiga hållbarhet i många av de statsfinansiellt svagaste länderna. Detta avspeglas i fortsatt höga statsobligationsräntor i de utsatta länderna samtidigt som räntorna i Tyskland och Sverige är rekordlåga. Även delar av det europeiska banksystemet brottas med stora problem. Dessa hänger bland annat samman med att fallande fastighetspriser och stigande arbetslöshet har minskat låntagarnas återbetalningsförmåga. Många banker, bland annat i Spanien, gör därför kreditförluster och kommer att behöva kapitaltillskott som aktieägarna sannolikt är ovilliga att skjuta till. Med de stora budgetunderskott och höga statsskulder som flertalet länder i Europa har, är det osäkert hur mycket staterna kan och vill bidra med till bankernas kapitaliseringsbehov. Följden har blivit att insättarna känner sig osäkra och har börjat flytta pengar från banker i länder med svaga statsfinanser till banker i länder med starkare statsfinanser. Detta beteende har bland annat i Grekland förstärkts av upplevd ökad risk för att det egna landet lämnar eurosamarbetet och återinför en egen valuta. I början av juni gjorde Spanien en överenskommelse med övriga euroländer som beviljade lån på upp till 100 miljarder euro för rekapitalisering av spanska banker. Detta borde dämpa oron för en kollaps i det spanska banksystemet. Men det är inte osannolikt att även andra länder i euroområdet kommer att behöva stöd för att kunna undvika bank-kollapser. Statsobligationsräntorna i Spanien har dock inte fallit eftersom det fortfarande råder osäkerhet bland annat om hur överenskommelsen påverkar risken i befintlig statsskuld. Mest troligt att euron överlever Det grundläggande problemet för flera av länderna i Sydeuropa är att de har ett högt kostnadsläge och stora underskott i bytesbalansen. När nu offentlig sektor och hushållen ökar sitt sparande i dessa länder för att minska underskotten faller efterfrågan och produktionen. För att produktionen ska återhämta sig måste bortfallet av inhemsk efterfrågan kompenseras av stigande export. För att det ska vara möjligt måste andra länder som exempelvis Sverige och Tyskland låta sina sparandeöverskott minska. Den marknadsekonomiska mekanism som bidrar till denna anpassning är antingen att löner och priser faller och/eller att nominell växelkurs försvagas i länder med stora underskott. Det senare skedde i Sverige i november 1992 och på Island efter finanskrisen En anpassning av relativt Nybro kommun, Delårsrapport (70)

17 kostnadsläge via förändrade priser och löner tar betydligt längre tid men är fullt möjlig. Även om det relativa kostnadsläget anpassas kommer minskningen av obalanserna inom euroområdet att ta lång tid eftersom det krävs en strukturomvandling. I underskottsländerna måste exportsektorn, vilken i dessa länder i varierande utsträckning består av tillverkningsindustri och turism, växa på främst den offentliga sektorns och byggsektorns bekostnad. Omflyttningen av arbetskraft mellan sektorer tar tid vilket gör att arbetslösheten blir hög under lång tid. Det tycks inte vara särskilt troligt att EU den närmaste tiden kommer att lyckas presentera en lösning som varaktigt löser eurokrisen. I stället kommer troligen den utdragna processen, som i grunden handlar om hur skuldbördor ska fördelas, att fortsätta. De historiska erfarenheterna av finanskriser är att även långivarna måste vara beredda till betydande uppoffringar, antingen genom skuldavskrivning eller genom högre inflation. Hittills har denna process gått trögt, men eftersom konsekvenserna av ett misslyckande är förskräckande. Vid något tillfälle i framtiden återkommer marknadernas tilltro till att tillräckligt kraftfulla åtgärder har vidtagits och oron börjar då lätta. Tillsammans med en starkare utveckling i OECD-länderna utanför euroområdet och i tillväxtekonomierna innebär detta att BNP ökar även i euroområdet. I prognosen antas detta ske kring årsskiftet 2012/2013. Men på grund av behovet av att minska skulderna blir återhämtningen långsam. Sverige klarar sig hyggligt Den svaga utvecklingen i omvärlden har dämpat den svenska exporten kraftigt sedan slutet av Men under första kvartalet i år ökade investeringarna starkt vilket tillsammans med en något snabbare ökning i hushållens konsumtion än normalt gav en BNP-tillväxt på 0,8 procent jämfört med föregående kvartal. Till viss del bedöms investeringstillväxten första kvartalet ha berott på tillfälliga faktorer. Den förnyade oron för statsskuldkrisens utveckling dämpar både konsumtions- och investeringstillväxten de närmaste kvartalen. BNP stagnerar under andra kvartalet och ökar med blygsamma 0,3 procent tredje kvartalet. Det är ändå en betydligt starkare utveckling än i euroområdet där BNP fortsätter att falla tredje kvartalet. Företagen behåller arbetskraft Arbetsmarknaden i Sverige har hittills utvecklats oväntat stabilt. Arbetslösheten har fallit något de senaste månaderna och väntas 2013 endast öka i begränsad omfattning till 7,6 procent. Anställningsplanerna föll visserligen kraftigt i maj och i juni, men nivån är förenlig med ungefär oförändrad sysselsättning enligt historiska mönster. Det tyder på att företagen betraktar nedgången i efterfrågan som tillfällig. Men om nedgången blir mer långvarig kommer företagen att ganska snabbt minska sin personalstyrka och arbetslösheten stiger då mer påtagligt. Långvarig arbetslöshet riskerar att göra personer mindre attraktiva för arbetsgivare, vilket tenderar att höja jämviktsarbetslösheten och därmed sänka potentiell BNP. Det finns nu tecken på att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats vilket är en indikation på att jämviktsarbetslösheten redan har stigit. Dessutom har en reviderad befolkningsprognos från SCB, med bland annat högre invandring påverkat Konjunkturinstitutets bedömning av jämviktsarbetslösheten. Neutral inriktning på finanspolitiken 2012 Finanspolitiken beräknas vara expansiv i år med en minskning av det konjunkturjusterade sparandet motsvarande 0,5 procent av potentiell BNP. Det beror både på att regeringen genomför ofinansierade åtgärder på sammanlagt ca 15 miljarder kronor och på att kommuner och landsting har ökat investeringarna i år. Regeringen väntas inte ändra sin försiktiga inställning till finanspolitiken utan kommer att lansera relativt små ofinansierade satsningar i budgeten för Konjunkturinstitutet prognostiserar att budgetpropositionen kommer att innehålla satsningar för 2013 på sammanlagt 9 miljarder kronor. Men för att uppnå ett finansiellt sparande motsvarande 1,5 procent av BNP 2016, när ekonomin är i konjunkturell balans, måste finanspolitiken ges en något stram inriktning 2014 och Det finansiella sparandet i offentlig sektor ligger nära noll både i år och nästa år för att sedan förstärkas gradvis i takt med att konjunkturen stärks. Denna utveckling är linje med överskottsmålet, men ger ingen extra skjuts åt konjunkturen. Även med en betydligt sämre utveckling i euroområdet kommer budgetunderskottet inte att bli alarmerande stort och ge upphov till tvivel om de offentliga finansernas hållbarhet. Eftersom Sverige har en låg statsskuld och litet budgetunderskott skulle finanspolitiken kunna vara något mer expansiv Exempelvis kan ytterligare tillfälliga Nybro kommun, Delårsrapport (70)

18 satsningar på åtgärder som håller nere långtidsarbetslösheten och/eller offentliga investeringar övervägas. Det påskyndar konjunkturåterhämtningen något, men innebär samtidigt att finanspolitiken måste ges en ännu stramare inriktning åren därefter. Om konjunkturutvecklingen skulle bli betydligt sämre än i prognosen, till exempel till följd av en eskalerande kris i euroområdet, är det lämpligt med en mer expansiv finanspolitik. Särskilt angeläget är det då att försöka motverka destabiliserande nedskärningar i kommunsektorn. Regeringen bör därför redan nu avisera att man avser att öka statsbidragen till kommunerna om den ekonomiska utvecklingen skulle bli sämre. Nybro kommun Det har hänt mycket under 2012 i kommunen både i och inom kommunens egna organisation. Nybro kommun är en industrikommun med en mängd olika företag, vilka givetvis påverkas, av den internationella konjunkturen och av regionens förändringar. Kalmar län har många pendlare, vilket innebär att arbetstillfällena inte enbart finns inom kommunen utan också i andra kommuner. Ett problem är arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten vilket medfört olika aktiviteter från kommunens sida för att förbättra. Nybro kommun har genomfört och genomför flera investeringsprojekt. Några har pågått under en följd av år, några är avslutade och några är påbörjade. Exempel på sådant projekt är uppfräschning av södra stationsområdet och resecentrum med renovering av stationsbyggnaden och dess omkringliggande ytor. Det är många barn som behöver barnomsorg, vilket medfört att fler avdelningar behöver byggas. Några utvecklingsområden som diskuteras eller är föremål för hantering är: utveckling av Svartbäcksmålaområdet, kombiterminal vid östra spårområdet, Viktoriaområdet, fördjupad översiktsplan för S.t Sigfrid, kraftvärmeverk, projekt bredbandsutbyggnad, Inom kommunens egen organisation har flera beslut tagits i syfte att genomföra förändringar såsom exempelvis: - kommunplan med flera uppdrag som successivt ska genomföras bland annat kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning upphör och övergår till andra förvaltningar, - VA-ska överföras från tekniska förvaltningen till Nybro Elnät AB, - samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen sammanslås, - nya utskott inrättas under kommunfullmäktige, - nya ansvarsområden mellan nuvarande individ- och familjenämnd och omsorgsnämnd, - näringslivsansvarig anställs på kommunledningskontoret och uppdragen till AB Nybro Brunn utvidgas vad avser arbetsmarknadsenhet, - förstudie har genomförts avseende upphandlingsområdet, fördjupat projekt inom detta område kommer att genomföras under 2012/2013 i syfte att effektivisera, kvalitetshöjning och kostnadsbesparingar. - synpunktshanteringen har fortsatt under året med kontinuerliga uppföljningar. Numera ges också möjlighet att lämna synpunkter via kommunens hemsida och även på detta sätt ta del av svaret. - kommunen deltar i en servicemätning som Sveriges Kommuner och Landsting erbjudit i "Förenkla - helt enkelt". Nybro kommun, Delårsrapport (70)

19 Befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för kommunen. Per den 1 juli 2012 uppgick befolkningen till personer. Sedan årsskiftet har nedanstående förändringar skett: Födda +105 Avlidna -141 Inflyttade +385 Utflyttade -435 Vid en jämförelse med föregående års delårsrapport är det i år två fler födda och nio fler avlidna. Antalet inflyttade är 14 färre och utflyttade är 21 fler vid halvårsskiftet i år jämfört med samma tid föregående år. Förra året vid motsvarande tidpunkt var det boende att jämföra med årets , ett minus på 55 personer. Vid årsskiftet 2011/2012 låg antalet invånare på , vilket innebär att kommunen minskat med 88 personer sedan dess. Varje förändring av folkmängden med 50 personer, per den 1 november, innebär cirka 2 miljoner kronor i högre eller lägre skatteintäkter, mycket generellt beräknat. Ekonomiskt resultat God ekonomisk hushållning i Nybro kommun har kommunfullmäktige definierat som om kommunen ska ha ett ekonomiskt resultat som överstiger 0. I kommunfullmäktiges beslutade styrprinciper framgår att tillgängliga ekonomiska medel är en ram för möjlig verksamhet och att tilldelad ram ska hållas. Det så kallade balanskravet infördes från år 2000 och i stort, menas att eventuella ekonomiska underskott ska återställas inom tre år. Nybro kommun har inga gamla underskott som ska återställas. I delårsrapporten redovisas ett positivt ekonomiskt resultat som uppgår till 7,1 mnkr. I förhållande till motsvarande period 2011 ligger vi bättre resultatmässigt, då vi låg på drygt 1 mnkr för motsvarande period. Budgeterat resultat för helåret ligger på drygt 4,2 mnkr för kommunen. En orsak till det positiva resultatet för perioden och prognosen för året, är premieåterbetalning av avtalsförsäkringar som enligt preliminärt besked från Fora innebär 20 mnkr för kommunen. Dessutom har vi fått tre positiva skatteprognoser under året. Nämnderna ligger i princip i nivå med deras tilldelade budgetar. Kommunens bolag upprättar delårsrapporter per april och augusti. Vid den senaste rapporteringen, per 30 april redovisade Nybro Bostads AB 0,9 mnkr före bokslutsdispositioner som på helårsbasis ger ett resultat på cirka 3 mnkr. Övriga bolag har tillsammans med kommunen bytt ekonomisystem vilket medfört att rutinerna ändrats för att få fram underlag för rapportering som då påverkat uppföljningen per april månad. Vid mars månads ekonomiska uppföljning för Nybro Elnät AB, Nybro Värmecentral AB och Nybro Energi AB låg i princip i nivå med budgeten. För AB Nybro Brunn följs i princip budgeterat resultat per juni månad. Resultatutvärdering Resultatet för första halvåret, som framgår av resultaträkningen, uppgår till drygt 7 mnkr. Nämndernas sammanlagda resultat är positivt mot budget, vilket är tillfredsställande ur ekonomisk synvinkel. Finansförvaltningen och annat gemensamt ger också ett mindre ekonomiskt överskott. Budgeterat resultat ligger på drygt 4 mnkr för helåret I nedanstående tabell redovisas driftbudgeten för de olika nämnderna med aktuellt utfall (utdrag från den ekonomiska redovisningen) och avvikelser. I nämndernas verksamhetsberättelser framgår den ekonomiska förbrukningen för respektive nämnd både i förhållande till budget och i förhållande till motsvarande period föregående år. I några fall avviker nämndernas redovisning mot ovanstående sammanställda driftredovisning, vilket beror på Nybro kommun, Delårsrapport (70)

20 periodiseringar samt aktuell tidpunkt för avstämningen. Driftredovisning I driftsredovisningen redovisas helårsbudgeten, budgeten per halvår, intäkter respektive kostnader samt nettoutfall till och med perioden samt en avvikelse mot halvårsbudgeten. I driftredovisningen redovisas kultur-och fritidsnämndens budget och utfall till och med 30 april. Från och med 1 maj är budget och utfall överflyttad till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen för att följa verksamhetsövergången av olika verksamhetsområden. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden redovisas i driftredovisningen i enlighet med organisationsstrukturen före 1 juni. Det kan finnas skillnader mellan ekonomiska uppgifterna i nämndernas verksamhetsberättelser och den gemensamma driftredovisningen. I nedanstående driftredovisning har nu inläsning skett av juni månads ekonomiska redovisning som är överflyttad från det gamla ekonomisystemet till det nya. Överföringar av månadstransaktionerna sker successivt. Investeringar Skattefinansierade verksamheterna 2012 års investeringsbudget uppgår till 74,7 mnkr inklusive tilläggsbudget från föregående år. Per den 30 juni har 24,6 mnkr nyttjats vilket motsvarar 33 %. VA-verksamheten 2012 års investeringsbudget uppgår till 8,8 mnkr inklusive tilläggsbudget från föregående år. Per den 30 juni har 7,9 mnkr nyttjats. Några av de större investeringarna i kommunen är bland annat kombiterminal, färdigställande av resecentrum södra delen och förskolor. Placerade pensionsmedel Uppföljning av placerade pensionsmedel hos KLP AB visar att värdeutvecklingen under perioden januari juni varit positiv. Marknadsvärdet per den 30 juni uppgick till 76,9 mnkr och vid årsskiftet uppgick marknadsvärdet till 73,7 mnkr. Det insatta kapitalet uppgår till 50 mnkr. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

Delårsrapport 2012 Kommunstyrelsen 25 augusti 2012 Kommunfullmäktige 24 september 2012 1

Delårsrapport 2012 Kommunstyrelsen 25 augusti 2012 Kommunfullmäktige 24 september 2012 1 Delårsrapport 2012 Kommunstyrelsen 25 augusti 2012 Kommunfullmäktige 24 september 2012 1 2 Innehållsförteckning Vissions och målavstämning 4 Omvärldsanalys 11 Nybro kommun 13 Befolkningsutveckling 13 Ekonomiska

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Börsutveckling

Sammanfattning. Diagram 1 Börsutveckling 7 Sammanfattning Skuldkrisen i euroområdet har förvärrats och konjunkturen vänder ner. Det kommer att ta tid för EU-länderna att komma överens om hur skuldbördorna ska fördelas. Det skapar oro på de finansiella

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2013. Nybro kommun

Delårsrapport 2013. Nybro kommun Delårsrapport 2013 Nybro kommun Nybro kommun, Delårsrapport 2013 2(70) Förvaltningsberättelse Vision Vision 2030 - "med sikte på 25 000" All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Målet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer