Delårsrapport Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012"

Transkript

1 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

2 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering Ekonomisk kapacitet Ekonomiska prognoser...22 Personal...23 Personalstruktur Sjukfrånvaro Ekonomiska rapporter...26 Verksamhetsberättelser Kommunstyrelse...40 Teknisk nämnd...47 Samhällsbyggnadsnämnd...53 Omsorgsnämnd...57 Individ- och familjenämnd...62 Barn- och utbildningsnämnd...65 Överförmyndarnämnd..67 Revision...69 Nybro kommun, Delårsrapport (70)

3 Förvaltningsberättelse För att upp nå visionen till 2030 med sikt på har kommunfullmäktige beslutat om fem övergripande mål. I nedanstående tabeller redovisas hur långt de olika nämnderna kommit med mål, nyckeltal för att göra det mätbart och kommentar kring måluppfyllelsen. Flera av målen och nyckeltalen är årsbaserade vilket medför svårighet att följa upp dessa i delårsrapporten. All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Andelen kursdeltagare i Komvux med godkänt betyg för A-kursen i Matematik Följs upp i samband med årsredovisningen. Rätt kvalitet till lägsta effektiva kostnad för vuxenutbildningen Andelen kursdeltagare i Komvux med godkänt betyg för A-kursen i Svenska Följs upp i samband med årsredovisningen. Andelen kursdeltagare i Komvux med godkänt betyg för A-kursen i Engelska Följs upp i samband med årsredovisningen. Ge rätt service Andel nöjda med service från komnunstyrelseför valtningen minst 80 % Enkäten skickas ut i september. Rätt kvalitet i underlag Andel förtroendevalda som är nöjda med underlag inför beslut minst 80 % Enkät genomförs under hösten 2012 för att kunna jämföras med 2011 års målvärde. Föräldrar i Nybro kommun ska känna sig trygga och säkra i sin föräldraroll Andel som deltar i föräldrarstödsaktivi tet minst 40 % Följs upp i samband med årsredovisning. Teknisk nämnd Mätningarna genomförda hösten Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar God service till kärnverksamhetern a Andelen elever som är nöjda med måltidsservice minst 80 % 70,3 % Nybro kommun, Delårsrapport (70)

4 Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Andel äldre som är nöjda med måltidsservice Andelen lokalnyttjare som är nöjda med städservice minst 80 % 91 % minst 80 % 92 % Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö Livsmedel ska var säkra och ska försäljas på ett ärligt sätt Andel skolor, inkl förskolor med god inomhusmiljö och utomhusmiljö Andel livsmedelsanläggni ngar utan behov av extra kontroll inom vård, skola och omsorg. Högst 90 % 92 % minst 90 % 81,82% Omsorgsnämnd De flesta nyckeltalen redovisas först under hösten Gäller medelindex för äldres uppfattning och medeltal för öppna jämförelser. Medeltal för korttid mäts inte särskilt längre utan bör plockas bort. Vidare håller ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för Socialtjänstlagen, SoL och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL att utarbetas och förslag läggs under hösten Skall i första hand användas för att kvalitetssäkra både rätts- och patientsäkerhet. Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vår verksamhet ska kännetecknas av ett hälsofrämjande förhållningssätt i vård och omsorg och i livetsalla skeden. Det innebär att vi skall stärka människors egen möjlighet till delaktighet, tilltro till förmåga samt känsla av trygghet och värdighet Äldres uppfattning: Medelindex för hemtjänst (Sst) Äldres uppfattning: Medelindex för äldreboende (Sst) Antal beslut om särskilt boende som inte är verkställda Antal utnyttjade korttidsplatser Öppna jämförelser: Medelindex för stöd till personer med funktionsnedsättnin g Resultat för 2012 kommer till hösten Resultat för 2012 kommer till hösten Redovisning till omsorgsnämnd sker månadsvis. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

5 Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vår verksamhet ska vara såväl rättssäker som patientsäker. Öppna jämförelser: Medeltal för särskilt boende Öppna jämförelser: Medeltal för korttid Öppna jämförelser: Medeltal för hemtjänst Resultat för 2012 kommer till hösten. Resultat för 2012 kommer till hösten Individ- och familjenämnd Öppna jämförelser för år 2012 finns ännu inte redovisade. Angivna uppgifter avser Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Nybro kommuns socialtjänst ska ha rätt kvalitet till lägsta effektiva kostnad. Öppna jämförelser - Barn och ungdomsvård Andelen nöjda klienter Öppna jämförelser - Missbruksvård minst minst Barn- och utbildningsnämnd I förvaltningens systematiska kvalitetsarbete följs nedanstående mål upp för resp. verksamhet, analyseras och beslut om åtgärder för förbättringar tas. Mer om detta går att läsa i förvaltningens kvalitetsrapport för 2011/2012. I förvaltningen pågår ett omfattande arbete för att i Stratsysverktyg lägga in kvalitetsarbetet som är utfört och för framtida rapporter. Vad gäller nämndens mål avseende elever i behov av särskilt stöd, är detta en av tjänstegarantierna " då det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd, påbörjas arbetet med att planera åtgärder inom tre veckor". Förvaltningens bedömning är att detta är målet är uppfyllt. Ett exempel på gott resultat är att Nybro kommun hamnar i topp i publikationen Öppna jämförelser när eleverna svarat på frågan "Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det." Nybro kommun, Delårsrapport (70)

6 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Antal synpunkter som skickas till kommunen via synpunktshantering en minst 100 % 61 % Under 2011 erhölls 86 synpunkter i skriftlig form via kommunens synpunktshantering. Uppskattning har gjorts om att dessa fördelades med hälften på vardera halvår. Under första halvåret 2012 har 61 synpunkter erhållits. Detta innebär en ökning av antalet synpunkter med drygt 40 %. Kommunstyrelsens verksamheter ska arbeta för att påverkansmöjlighet er ska finnas Antalet medborgarförslag minst 8 9 Alla kommuninvånare har möjlighet att skriva medborgarförslag till kommunfullmäktige. Under 2011 mottog fullmäktige sammanlagt 10 medborgarförslag varav åtta erhölls under första halvåret. under samma period 2012 har totalt nio medborgarförslag erhållits. Kommunmedlemm arnas möjligheter att delta i kommunens utveckling (KKiK 15) Ny mätning görs under 2012 kommer förhoppningsvis att kunna rapporteras i årsbokslutet. Nöjd-Inflytande- Index (NII) minst Uppföljning görs via SCB:s medborgarundersökni ng som kommunen deltar i vartannat år. NII är lika genomsnittet för kommuninvånarnas uppfattning om: Kontakt Information Påverkan Förtroende Nybro kommun, Delårsrapport (70)

7 Teknisk nämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi ska ha gott medborgarinflytand e. Synpunktshanterin g,slutligt svar inom tre veckor minst 100 % 100 % Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Samrådshandlingar för detaljplaner ska vara genomarbetade, tydliga och innehålla konsekvensbedömn ingar Hur utfallet av detaljplaner kan tänkas bli ska i högre grad redovisas genom tredimensionella bilder Antal detaljplaner som uppfyller kommunens regler för konsekvensbedömn ing av beslut Antal deltaljplaner som redovisas med tredimensionella bilder minst 100% 0% minst 50% 0% Omsorgsnämnd Under våren har det arbetats med organisering av mötesplatser och involvering av fler frivilliga i omsorgsnämndens verksamheter. Hittills ser utveckling positiv ut och organisationsförslag finns för implementering 1 januari En mer konkret redovisning sker i samband med årsredovisning Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi skall arbeta förebyggande genom att stödja anhöriga, frivilliga, föreningar och organisationer Antalet frivilliginsatser i nämndens verksamheter ska öka Arbete pågår för att involvera fler frivilliga i våra verksamheter. Mer detaljrik redovisning sker under hösten 2012 Individ- och familjenämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Socialtjänstens insatser ska i första hand präglas av service som bygger på frivillighet, delaktighet och självbestämmande. Insatser inom verksamheterna Barn och familj och Vuxen ska bygga på frivillighet. minst 90 % 88,32 % Nybro kommun, Delårsrapport (70)

8 Barn- och utbildningsnämnd Arbetet pågår kontinuerligt och mer om detta finns att läsa i förvaltningens kvalitetsrapport för 2011/2012. Att förvaltningens arbete är av god kvalitet, har bl.a. resulterat i en hög placering i publikationen Öppna jämförelser, gällande elevernas syn på skolan och undervisningen. I förvaltningens egna enkätmaterial kan utläsas att 99, 95 respektive 78 % av eleverna i år 2, 5 respektive 8 anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Siffrorna för frågan om eleven anser sig få vara med och påverka arbetssättet på lektionerna är 96, 92 respektive 67 %. Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi ska bidra till att stärka kommunens varumärke Att kommunen ska ligga över medel när det gäller Nöjd- Region-Index (NRI) minst Värdet erhålles via kommunens medverkan i SCB:s Medborgarundersö kning. Mätningen görs vartannat år. Genomsnittsvärdet för deltagande kommuner i mätning under hösten 2011 var 61. Att kommunen alltid ska erbjuda tre alternativ vid bostadsbyggande minst 100 % 100 % Det finns ett flertal lediga tomter som har givit köparen flera alternativ. Trygg och säker kommun Trygghetsindex ska öka Trygghetsundersök ningen genomförs i september Teknisk nämnd Medborgarnöjdheten enligt SCBs medborgarenkät Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Erbjuda en trygg, attraktiv och ren yttre miljö. Medborgarnöjdhete n för fritidsverksamheten ska vara högre än riksgenomsnittet Medborgarnöjdhete n för gator och parker ska vara högre än riksgenomsnittet. minst minst Nybro kommun, Delårsrapport (70)

9 Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Medborgarnöjdhete n för vatten och avlopp ska vara högre än riksgenomsnittet Kemikalieanvändni ngen inom städ och måltid ska minska minst högst Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Fler ska välja att bosätta sig i Nybro kommun Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid ske från Nybro kommun Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö Vi ska ha frisk luft och en giftfri miljö Livsmedel ska var säkra och ska försäljas på ett ärligt sätt Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten ska skyddas Inflyttningsnetto minst Nöjd-Region-Index (NRI) Kommunen som en plats att bo och leva i. Utsläpp av fossil koldioxid per person i Nybro kommun som geografiskt område. Folkhälsonyckeltal: Medellivslängd Folkhälsonyckeltal: tillgänglighet till park- och grönområden Partikelhalt PM10; 2,5 Metaller i slam (reningsverket Överstatorp) Förorenade områden - andel Mifo fas 1-klassade Andel livsmedelslokaler (exkl. vård, skola, omsorg) utan behov av extra offentlig kontroll Ekologisk status i sjöar och vattendrag minst högst 3,9 4 minst 83,35 83 minst högst 40 19,5 högst 100 % 40,5 % minst minst 90 % 78,67 % minst 100 % 46 % Avser v 26. Målet klaras inte. Linjär prognos ger -100 inv Nybro kommun, Delårsrapport (70)

10 Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Det rika växt- och djurlivet ska bevaras Andel hotade arter 14,5 % En fågelart mindre häckar 2012, jämfört med 2011 varför andelen hotade arter ökar något. Målet att 30 % färre arter än år 2000 ska vara hotade 2015 nås ej. Andelen hotade arter har istället ökat med 33 %. Sedan 2000 har de häckande fågelarterna dvärgbeckasin, sydlig gulärla, storspov och vitryggig hackspett försvunnit från kommunen. Nya häckande arter sedan 2000 är grågås, havsörn och röd glada. Omsorgsnämnd Finns idag ingen bra statistik att tillgå för att mäta utvecklingen av boendeformer som är tillgängliga för alla. Vidare pågår diskussioner och arbete om hur gå tillväga för att medarbetare skall känna större delaktighet samt hur brukarinflytandet skall utvecklas och mätas. Förslag kommer troligtvis under hösten Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi skall verka för en fortsatt utveckling av varierande boendeformer med tillgänglighet för alla Alla våra medarbetare ska känna delaktighet och engagemang Vår målsättning är ett ökat brukarinflytande som stärker förmåga, oberoende och självständighet. Antalet nyproducerade bostäder/lägenheter eller bostadsrätter med tillgänglighet för alla Se ovanstående kommentar. Se ovanstående kommentar. Se ovanstående kommentar. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

11 Individ- och familjenämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Socialtjänsten stärker människors resurser att leva ett självständigt liv. Andelen medborgare som har beviljats försörjningsstöd. Nöjd-Medborgar- Index - Stödet till utsatta personer högst 3,2 % 2,5 % minst 50 Barn- och utbildningsnämnd Vid behov av barnomsorg erbjuds detta i lagstiftad omfattning och inom stipulerad tid. Detta gäller även förskoleklasseleverna. Dock är det många som ej erbjuds förstahandsval av förskola pga stor efterfrågan. Gällande skolmiljön hänvisas även i detta fall till publikationen Öppna jämförelser och förvaltningens kvalitetsredovisning. På frågan "Jag känner mig trygg i förskoleklass, respektive grundskoleklassen instämmer i princip samtliga Nybro kommuns elever. Dock förekommer såväl ett ständigt och omfattande arbete i samtliga förvaltningens verksamheter för att motverka kränkningar, hot, våld, mobbing och trakasserier. Särskilt glädjande är, att i Öppna jämförelsers Topp-20 lista med högst resultat "sammanvägt resultat elevernas syn på skolan och undervisningen", hamnar Nybro kommun på plats 8 för år 5 och på plats 17 för år 8. Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vi ska medverka till bra relationer med näringslivet. Index för mätning av företagsklimatet ska vara bättre än genomsnittet för landets kommuner Resultatet av undersökningen produceras året efter undersökningen. Vid senaste mätningstillfället låg kommunen på genomsnitt 66 för NKI. Vid etableringsfråga ska alltid tre alternativ erbjudas. minst Det finns Färdigexploaterad mark i både tätort och mindre tätorter. Via Nybro Brunn ges service till näringslivet Minst 150 företagsbesök ska utföras per år minst På grund av VDbyte har aktiviteten försenats. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

12 Teknisk nämnd Kundnöjdheten mätt av SKL 2011 (Insikt). Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar God service på de tjänster vi tillhandahåller. Kundnöjdhet för markupplåtelser (Insikt) Fortlöpande inventera konkurrenssituation en beträffande våra verksamheter Genomföra årlig upphandling av nyttjade maskintjänster. minst minst 1 1 minst 1 1 Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Gott bemötande och god kompetens Kvalitetsfaktorerna s värde Insikt - bygglov och miljöoch hälsoskydd minst 63,5 69,5 Omsorgsnämnd Tvättservice för brukare är under upphandling och kan anses vara en del i denna utveckling. Förs vidare diskussioner med Delta för att utveckla vår samverkan ytterligare. Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Vår målsättning är att skapa fler samverkanslösning ar i vår verksamhet med lokala företag och organisationer. Se ovanstående kommentar. Individ- och familjenämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Socialtjänsten ska långsiktigt verka för bra relationer och service till näringslivet samt stärka den enskildes möjligheter till arbete. Samverkan, service och myndighetsutövnin g till 100 % vid kontakt Andelen arbetsföra bidragstagare som står till arbetsmarknadens förfogande inom 1 år. minst 100 % minst 25 % Mäts vid årsslutet. Mäts vid årsslutet. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

13 Barn- och utbildningsnämnd Gymnasieskolan har många kontaktytor mot näringslivet och dessa kan utvecklas ytterligare. Programråden är viktiga forum i detta sammanhang. Ett utökat samarbete med Nybro Brunn håller på att utvecklas i detta syfte. Bland annat planeras för en gemensamt planerad branschdag inom fordonssektorn under hösten. Nya styrdokument skärper kraven gällande entreprenöriellt lärande, vilket stödjer vår utveckling inom området. Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning Kommunstyrelse Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Budget i balans - effektivare resursanvändning Kartläggning av minst 5 interna processer ska utföras per år och enhet Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget minst 5 0 Arbetet ej påbörjat. högst 50 % 41 % Budget skall hållas högst 50 % 49 % Kommunstyrelsen följer budgeten både när det gäller drift och investeringsramen för året. Mot bakgrund av det så är måluppfyllnaden grönmarkerad dv s godkänd. Teknisk nämnd Energisiffrorna för första halvåret preliminära. Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Effektiv energianvändning Budget i balans Energiförbrukninge n ska minska med 1 % per år. Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget minst 1 % 1 % högst 50 % 24 % Budget i balans Budget skall hållas högst 50 % 46 % Utfallet får anses preliminärt. Fortfarande osäkerheter p g a byte av ekonomisystem. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

14 Samhällsbyggnadsnämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Effektiv resursanvändning med helhetsfokus Tilldelad ram ska hållas Tilldelad ram ska hållas Kostnader bostadsanpassninga r Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget högst högst 50 % 31 % Budget skall hållas högst 50 % 47 % Omsorgsnämnd Då både tilläggsanslag och tillskott för lönerevision 2012 erhållits är bedömningen att möjligheterna för att nå en budget i balans 2012 goda. Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Budget i balans Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget högst 50 % 48,3 % Budget i balans Budget skall hållas högst 48,2 % 48,5 % Investeringar är inte linjära. Bedömer att 75 % av investeringsanslag kommer att användas under Då tilläggsanslag och tillskott för lönerevision 2012 erhållis är bedömningen att det finns goda möjligheter att nå en budget i balans under Nybro kommun, Delårsrapport (70)

15 Individ- och familjenämnd Nämndens mål Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar Budgeten ska vara i balans genom kontinuerlig effektivisering och optimering. Budget i balans Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 %. Genomförda investeringar i förhållande till beslutad budget högst 100 % 102,54 % högst 100 % 39,6 % Budget i balans Budget skall hållas högst 100 % 99,86 % Nämnden kommer enligt upprättad årsprognos göra negativt resultat med ca 1,3 mkr. Orsaken kan i huvudsak relateras till ett ökat behov av placeringar av barn och unga i familjehem och på HVB. Kostnaderna har ökat kraftigt och har endast kunnat kompenseras genom att tjänster hålls vakanta. Detta har dock inte fullt ut varit möjligt. Nämnden har använt 99 tkr av anvisade 250 tkr för Nämnden redovisar i årsprognos ett underskott om knappt 1,3 mkr. Huvudsaklig orsak är att nämnden tagit beslut om placering av barn och ungdomar i familjehem och på HVB. Kostnaderna möts till viss del av vakanshållning av tjänster. Barn- och utbildningsnämnd Tack vare en utökad investeringsbudget kan förvaltningen satsa på datorer till lärare och elever. Datortätheten har varit låg i förhållande till jämförbara kommuner. juni 2012 Måluppföljningsanalys Arbetet med nyckeltal, aktiviteter för att visa på att man uppnår målen eller inte fortskrider. Det är en lång process och vi är långt ifrån färdiga. Några av nämnderna har kommit längre än andra och nivåerna på rapporteringarna varierar. Målarbetet och återredovisningarna av dessa kommer att fortsätta att vidareutvecklas. Vid genomgång av nämndernas olika kommentarer och i förekommande fall också färgsättning så bedömer vi att målen delvis kommer att vara uppfyllda under året. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

16 Omvärldsanalys Skuldkrisen i euroområdet har förvärrats och konjunkturen vänder ner (Konjunkturläget enligt Konjunkturinstitutet, juni 2012) Det kommer att ta tid för EU-länderna att komma överens om hur skuldbördorna ska fördelas. Det skapar oro på de finansiella marknaderna och dämpar efterfrågan även utanför euroområdet. Sverige klarar sig hyggligt, men tillväxten blir svag under 2012 och arbetslösheten stiger något. Finanspolitiken är expansiv i år och blir i det närmaste neutral 2013 för att sedan stramas åt för att överskottsmålet ska uppnås. Utrymmet för permanenta ofinansierade åtgärder är begränsat men tillfälliga stimulanser och satsningar på åtgärder som håller nere arbetslösheten bör övervägas. Riksbanken väntas hålla reporäntan oförändrad på 1,5 procent till början av 2014, men räntan skulle kunna sänkas i år utan att inflationen blir för hög. Konjunkturen vänder ner 2012 Tillväxten blev överraskande stark i både Sverige och delar av euroområdet det första kvartalet. Det sammanföll med den stigande optimism som kunde observeras på de finansiella marknaderna och i många förtroendeindikatorer under inledningen av året. Men under andra kvartalet har eurokrisen eskalerat på nytt med fallande börskurser och förtroendeindikatorer som följd. Samtidigt har konjunktursignalerna även från USA och de stora tillväxtekonomierna blivit svagare. Världsekonomin väntas därför växa svagt och resursutnyttjandet, mätt med BNP-gapet i OECD, fortsätter att falla från en låg nivå det andra och tredje kvartalet i år. Fortfarande ingen lösning på skuldkrisen Det har nu gått mer än två år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast Spanien har sjösatts, men fortfarande sviktar marknadernas förtroende för statsfinansernas uthållighet trots att stora åtstramningsprogram har börjat verkställas i Europa. På kort sikt dämpar åtstramningspaketen efterfrågan och paketen har inte lyckats återskapa förtroendet för statsfinansernas långsiktiga hållbarhet i många av de statsfinansiellt svagaste länderna. Detta avspeglas i fortsatt höga statsobligationsräntor i de utsatta länderna samtidigt som räntorna i Tyskland och Sverige är rekordlåga. Även delar av det europeiska banksystemet brottas med stora problem. Dessa hänger bland annat samman med att fallande fastighetspriser och stigande arbetslöshet har minskat låntagarnas återbetalningsförmåga. Många banker, bland annat i Spanien, gör därför kreditförluster och kommer att behöva kapitaltillskott som aktieägarna sannolikt är ovilliga att skjuta till. Med de stora budgetunderskott och höga statsskulder som flertalet länder i Europa har, är det osäkert hur mycket staterna kan och vill bidra med till bankernas kapitaliseringsbehov. Följden har blivit att insättarna känner sig osäkra och har börjat flytta pengar från banker i länder med svaga statsfinanser till banker i länder med starkare statsfinanser. Detta beteende har bland annat i Grekland förstärkts av upplevd ökad risk för att det egna landet lämnar eurosamarbetet och återinför en egen valuta. I början av juni gjorde Spanien en överenskommelse med övriga euroländer som beviljade lån på upp till 100 miljarder euro för rekapitalisering av spanska banker. Detta borde dämpa oron för en kollaps i det spanska banksystemet. Men det är inte osannolikt att även andra länder i euroområdet kommer att behöva stöd för att kunna undvika bank-kollapser. Statsobligationsräntorna i Spanien har dock inte fallit eftersom det fortfarande råder osäkerhet bland annat om hur överenskommelsen påverkar risken i befintlig statsskuld. Mest troligt att euron överlever Det grundläggande problemet för flera av länderna i Sydeuropa är att de har ett högt kostnadsläge och stora underskott i bytesbalansen. När nu offentlig sektor och hushållen ökar sitt sparande i dessa länder för att minska underskotten faller efterfrågan och produktionen. För att produktionen ska återhämta sig måste bortfallet av inhemsk efterfrågan kompenseras av stigande export. För att det ska vara möjligt måste andra länder som exempelvis Sverige och Tyskland låta sina sparandeöverskott minska. Den marknadsekonomiska mekanism som bidrar till denna anpassning är antingen att löner och priser faller och/eller att nominell växelkurs försvagas i länder med stora underskott. Det senare skedde i Sverige i november 1992 och på Island efter finanskrisen En anpassning av relativt Nybro kommun, Delårsrapport (70)

17 kostnadsläge via förändrade priser och löner tar betydligt längre tid men är fullt möjlig. Även om det relativa kostnadsläget anpassas kommer minskningen av obalanserna inom euroområdet att ta lång tid eftersom det krävs en strukturomvandling. I underskottsländerna måste exportsektorn, vilken i dessa länder i varierande utsträckning består av tillverkningsindustri och turism, växa på främst den offentliga sektorns och byggsektorns bekostnad. Omflyttningen av arbetskraft mellan sektorer tar tid vilket gör att arbetslösheten blir hög under lång tid. Det tycks inte vara särskilt troligt att EU den närmaste tiden kommer att lyckas presentera en lösning som varaktigt löser eurokrisen. I stället kommer troligen den utdragna processen, som i grunden handlar om hur skuldbördor ska fördelas, att fortsätta. De historiska erfarenheterna av finanskriser är att även långivarna måste vara beredda till betydande uppoffringar, antingen genom skuldavskrivning eller genom högre inflation. Hittills har denna process gått trögt, men eftersom konsekvenserna av ett misslyckande är förskräckande. Vid något tillfälle i framtiden återkommer marknadernas tilltro till att tillräckligt kraftfulla åtgärder har vidtagits och oron börjar då lätta. Tillsammans med en starkare utveckling i OECD-länderna utanför euroområdet och i tillväxtekonomierna innebär detta att BNP ökar även i euroområdet. I prognosen antas detta ske kring årsskiftet 2012/2013. Men på grund av behovet av att minska skulderna blir återhämtningen långsam. Sverige klarar sig hyggligt Den svaga utvecklingen i omvärlden har dämpat den svenska exporten kraftigt sedan slutet av Men under första kvartalet i år ökade investeringarna starkt vilket tillsammans med en något snabbare ökning i hushållens konsumtion än normalt gav en BNP-tillväxt på 0,8 procent jämfört med föregående kvartal. Till viss del bedöms investeringstillväxten första kvartalet ha berott på tillfälliga faktorer. Den förnyade oron för statsskuldkrisens utveckling dämpar både konsumtions- och investeringstillväxten de närmaste kvartalen. BNP stagnerar under andra kvartalet och ökar med blygsamma 0,3 procent tredje kvartalet. Det är ändå en betydligt starkare utveckling än i euroområdet där BNP fortsätter att falla tredje kvartalet. Företagen behåller arbetskraft Arbetsmarknaden i Sverige har hittills utvecklats oväntat stabilt. Arbetslösheten har fallit något de senaste månaderna och väntas 2013 endast öka i begränsad omfattning till 7,6 procent. Anställningsplanerna föll visserligen kraftigt i maj och i juni, men nivån är förenlig med ungefär oförändrad sysselsättning enligt historiska mönster. Det tyder på att företagen betraktar nedgången i efterfrågan som tillfällig. Men om nedgången blir mer långvarig kommer företagen att ganska snabbt minska sin personalstyrka och arbetslösheten stiger då mer påtagligt. Långvarig arbetslöshet riskerar att göra personer mindre attraktiva för arbetsgivare, vilket tenderar att höja jämviktsarbetslösheten och därmed sänka potentiell BNP. Det finns nu tecken på att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats vilket är en indikation på att jämviktsarbetslösheten redan har stigit. Dessutom har en reviderad befolkningsprognos från SCB, med bland annat högre invandring påverkat Konjunkturinstitutets bedömning av jämviktsarbetslösheten. Neutral inriktning på finanspolitiken 2012 Finanspolitiken beräknas vara expansiv i år med en minskning av det konjunkturjusterade sparandet motsvarande 0,5 procent av potentiell BNP. Det beror både på att regeringen genomför ofinansierade åtgärder på sammanlagt ca 15 miljarder kronor och på att kommuner och landsting har ökat investeringarna i år. Regeringen väntas inte ändra sin försiktiga inställning till finanspolitiken utan kommer att lansera relativt små ofinansierade satsningar i budgeten för Konjunkturinstitutet prognostiserar att budgetpropositionen kommer att innehålla satsningar för 2013 på sammanlagt 9 miljarder kronor. Men för att uppnå ett finansiellt sparande motsvarande 1,5 procent av BNP 2016, när ekonomin är i konjunkturell balans, måste finanspolitiken ges en något stram inriktning 2014 och Det finansiella sparandet i offentlig sektor ligger nära noll både i år och nästa år för att sedan förstärkas gradvis i takt med att konjunkturen stärks. Denna utveckling är linje med överskottsmålet, men ger ingen extra skjuts åt konjunkturen. Även med en betydligt sämre utveckling i euroområdet kommer budgetunderskottet inte att bli alarmerande stort och ge upphov till tvivel om de offentliga finansernas hållbarhet. Eftersom Sverige har en låg statsskuld och litet budgetunderskott skulle finanspolitiken kunna vara något mer expansiv Exempelvis kan ytterligare tillfälliga Nybro kommun, Delårsrapport (70)

18 satsningar på åtgärder som håller nere långtidsarbetslösheten och/eller offentliga investeringar övervägas. Det påskyndar konjunkturåterhämtningen något, men innebär samtidigt att finanspolitiken måste ges en ännu stramare inriktning åren därefter. Om konjunkturutvecklingen skulle bli betydligt sämre än i prognosen, till exempel till följd av en eskalerande kris i euroområdet, är det lämpligt med en mer expansiv finanspolitik. Särskilt angeläget är det då att försöka motverka destabiliserande nedskärningar i kommunsektorn. Regeringen bör därför redan nu avisera att man avser att öka statsbidragen till kommunerna om den ekonomiska utvecklingen skulle bli sämre. Nybro kommun Det har hänt mycket under 2012 i kommunen både i och inom kommunens egna organisation. Nybro kommun är en industrikommun med en mängd olika företag, vilka givetvis påverkas, av den internationella konjunkturen och av regionens förändringar. Kalmar län har många pendlare, vilket innebär att arbetstillfällena inte enbart finns inom kommunen utan också i andra kommuner. Ett problem är arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten vilket medfört olika aktiviteter från kommunens sida för att förbättra. Nybro kommun har genomfört och genomför flera investeringsprojekt. Några har pågått under en följd av år, några är avslutade och några är påbörjade. Exempel på sådant projekt är uppfräschning av södra stationsområdet och resecentrum med renovering av stationsbyggnaden och dess omkringliggande ytor. Det är många barn som behöver barnomsorg, vilket medfört att fler avdelningar behöver byggas. Några utvecklingsområden som diskuteras eller är föremål för hantering är: utveckling av Svartbäcksmålaområdet, kombiterminal vid östra spårområdet, Viktoriaområdet, fördjupad översiktsplan för S.t Sigfrid, kraftvärmeverk, projekt bredbandsutbyggnad, Inom kommunens egen organisation har flera beslut tagits i syfte att genomföra förändringar såsom exempelvis: - kommunplan med flera uppdrag som successivt ska genomföras bland annat kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning upphör och övergår till andra förvaltningar, - VA-ska överföras från tekniska förvaltningen till Nybro Elnät AB, - samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen sammanslås, - nya utskott inrättas under kommunfullmäktige, - nya ansvarsområden mellan nuvarande individ- och familjenämnd och omsorgsnämnd, - näringslivsansvarig anställs på kommunledningskontoret och uppdragen till AB Nybro Brunn utvidgas vad avser arbetsmarknadsenhet, - förstudie har genomförts avseende upphandlingsområdet, fördjupat projekt inom detta område kommer att genomföras under 2012/2013 i syfte att effektivisera, kvalitetshöjning och kostnadsbesparingar. - synpunktshanteringen har fortsatt under året med kontinuerliga uppföljningar. Numera ges också möjlighet att lämna synpunkter via kommunens hemsida och även på detta sätt ta del av svaret. - kommunen deltar i en servicemätning som Sveriges Kommuner och Landsting erbjudit i "Förenkla - helt enkelt". Nybro kommun, Delårsrapport (70)

19 Befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för kommunen. Per den 1 juli 2012 uppgick befolkningen till personer. Sedan årsskiftet har nedanstående förändringar skett: Födda +105 Avlidna -141 Inflyttade +385 Utflyttade -435 Vid en jämförelse med föregående års delårsrapport är det i år två fler födda och nio fler avlidna. Antalet inflyttade är 14 färre och utflyttade är 21 fler vid halvårsskiftet i år jämfört med samma tid föregående år. Förra året vid motsvarande tidpunkt var det boende att jämföra med årets , ett minus på 55 personer. Vid årsskiftet 2011/2012 låg antalet invånare på , vilket innebär att kommunen minskat med 88 personer sedan dess. Varje förändring av folkmängden med 50 personer, per den 1 november, innebär cirka 2 miljoner kronor i högre eller lägre skatteintäkter, mycket generellt beräknat. Ekonomiskt resultat God ekonomisk hushållning i Nybro kommun har kommunfullmäktige definierat som om kommunen ska ha ett ekonomiskt resultat som överstiger 0. I kommunfullmäktiges beslutade styrprinciper framgår att tillgängliga ekonomiska medel är en ram för möjlig verksamhet och att tilldelad ram ska hållas. Det så kallade balanskravet infördes från år 2000 och i stort, menas att eventuella ekonomiska underskott ska återställas inom tre år. Nybro kommun har inga gamla underskott som ska återställas. I delårsrapporten redovisas ett positivt ekonomiskt resultat som uppgår till 7,1 mnkr. I förhållande till motsvarande period 2011 ligger vi bättre resultatmässigt, då vi låg på drygt 1 mnkr för motsvarande period. Budgeterat resultat för helåret ligger på drygt 4,2 mnkr för kommunen. En orsak till det positiva resultatet för perioden och prognosen för året, är premieåterbetalning av avtalsförsäkringar som enligt preliminärt besked från Fora innebär 20 mnkr för kommunen. Dessutom har vi fått tre positiva skatteprognoser under året. Nämnderna ligger i princip i nivå med deras tilldelade budgetar. Kommunens bolag upprättar delårsrapporter per april och augusti. Vid den senaste rapporteringen, per 30 april redovisade Nybro Bostads AB 0,9 mnkr före bokslutsdispositioner som på helårsbasis ger ett resultat på cirka 3 mnkr. Övriga bolag har tillsammans med kommunen bytt ekonomisystem vilket medfört att rutinerna ändrats för att få fram underlag för rapportering som då påverkat uppföljningen per april månad. Vid mars månads ekonomiska uppföljning för Nybro Elnät AB, Nybro Värmecentral AB och Nybro Energi AB låg i princip i nivå med budgeten. För AB Nybro Brunn följs i princip budgeterat resultat per juni månad. Resultatutvärdering Resultatet för första halvåret, som framgår av resultaträkningen, uppgår till drygt 7 mnkr. Nämndernas sammanlagda resultat är positivt mot budget, vilket är tillfredsställande ur ekonomisk synvinkel. Finansförvaltningen och annat gemensamt ger också ett mindre ekonomiskt överskott. Budgeterat resultat ligger på drygt 4 mnkr för helåret I nedanstående tabell redovisas driftbudgeten för de olika nämnderna med aktuellt utfall (utdrag från den ekonomiska redovisningen) och avvikelser. I nämndernas verksamhetsberättelser framgår den ekonomiska förbrukningen för respektive nämnd både i förhållande till budget och i förhållande till motsvarande period föregående år. I några fall avviker nämndernas redovisning mot ovanstående sammanställda driftredovisning, vilket beror på Nybro kommun, Delårsrapport (70)

20 periodiseringar samt aktuell tidpunkt för avstämningen. Driftredovisning I driftsredovisningen redovisas helårsbudgeten, budgeten per halvår, intäkter respektive kostnader samt nettoutfall till och med perioden samt en avvikelse mot halvårsbudgeten. I driftredovisningen redovisas kultur-och fritidsnämndens budget och utfall till och med 30 april. Från och med 1 maj är budget och utfall överflyttad till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen för att följa verksamhetsövergången av olika verksamhetsområden. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden redovisas i driftredovisningen i enlighet med organisationsstrukturen före 1 juni. Det kan finnas skillnader mellan ekonomiska uppgifterna i nämndernas verksamhetsberättelser och den gemensamma driftredovisningen. I nedanstående driftredovisning har nu inläsning skett av juni månads ekonomiska redovisning som är överflyttad från det gamla ekonomisystemet till det nya. Överföringar av månadstransaktionerna sker successivt. Investeringar Skattefinansierade verksamheterna 2012 års investeringsbudget uppgår till 74,7 mnkr inklusive tilläggsbudget från föregående år. Per den 30 juni har 24,6 mnkr nyttjats vilket motsvarar 33 %. VA-verksamheten 2012 års investeringsbudget uppgår till 8,8 mnkr inklusive tilläggsbudget från föregående år. Per den 30 juni har 7,9 mnkr nyttjats. Några av de större investeringarna i kommunen är bland annat kombiterminal, färdigställande av resecentrum södra delen och förskolor. Placerade pensionsmedel Uppföljning av placerade pensionsmedel hos KLP AB visar att värdeutvecklingen under perioden januari juni varit positiv. Marknadsvärdet per den 30 juni uppgick till 76,9 mnkr och vid årsskiftet uppgick marknadsvärdet till 73,7 mnkr. Det insatta kapitalet uppgår till 50 mnkr. Nybro kommun, Delårsrapport (70)

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer