PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS Fastställd av socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20"

Transkript

1 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS Fastställd av socialnämnden

2 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och syfte 1 METOD, MATERIAL OCH GENOMFÖRANDE 2 Utveckling av medborgardialog 2 Genomförda dialogträffar 2 Övrig inhämtning av synpunkter 3 Framförda utvecklingsområden 4 NATIONELLA OCH KOMMUNALA STYRDOKUMENT 5 Nationella mål 5 Socialtjänstens mål och ansvar 5 Socialstyrelsens vägledande och styrande dokument 5 Boende 5 Daglig verksamhet, samhälls och individförändringar 6 Systematiskt kvalitetsarbete 6 Uddevalla kommuns övergripande mål och strategier 7 Socialnämndens måldokument 8 LSS VERKSAMHETEN I UDDEVALLA 9 Organisation 9 Omfattning 10 Kostnad 12 LSS GRUNDPRINCIPER 14 LSS RÄTTIGHETER 15 Personlig assistans 15 Ledsagarservice 16 Kontaktperson 17 Avlösarservice i hemmet 18 Boende i familjehem eller bostad med särskild service 19 för barn eller ungdom Boende med särskild service för vuxna 20 Daglig verksamhet 22

3 Rådgivning och annat personligt stöd 24 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 24 ÖVRIGA UTVECKLINGSOMRÅDEN 25 Samverkan 25 Inflytande och delaktighet 26 Stöd till familjer, barn och unga med funktionsnedsättning 28 Kommunikation, ny teknik och hjälpmedel 29 Personal och kompetens 30 Insatsmätning 32 SLUTORD 34 REFERENSLISTA 35

4 Att våga Det är roligt pröva något nytt man inte gjort förut kan också sakna det gamla längta tillbaka det kan vara jobbigt man måste ju trivas det känns jättebra när det går bra när man hjälps åt samarbetar man måste våga Detta är en dikt som skapades då ett diktargäng från Kretsloppet, en daglig verksamhet, brukade träffas för att skriva om både stort och smått. Tillsammans gjorde de en diktsamling Vänner som trycktes 2004.

5 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS ) Uppdrag och syfte Socialnämndens ansvar är att tillhandahålla stöd och service utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avdelningen för särskild handikappomsorg har av socialnämnden fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för kommunens LSS verksamheter. Planen ska utgöra grunden för vilka utvecklingsområden som ska prioriteras under åren 2013 till Uppdrag Ta fram en långsiktig plan för stöd och service enligt LSS Syfte Visa vilka förändringar och behov som kan förväntas Tydliggöra utvecklings och förbättringsområden Tydliggöra hur behoven kan tillgodoses 1

6 METOD, MATERIAL OCH GENOMFÖRANDE Underlag och synpunkter kring planen har inhämtats från flera olika källor. Trender som uppfattats inom olika områden som påverkar resursbehov, statistik, lagstiftning och styrdokument som påverkar verksamheterna inom LSS har styderats. Stor vikt har lagts på att få in synpunkter via dialog mellan brukare, närstående, personal, tjänstemän, intresseföreningar och politiker. Blandade och enskilda grupper utifrån målgrupp och yrkesprofessioner har bjudits in för att få del av synpunkter från olika perspektiv. En referensgrupp med olika yrkesprofessioner och intresseföreningarna Attention, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) och Döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) har medverkat i planen. Utveckling av medborgardialog I kommunen finns ett politiskt beslut att utveckla metoder för medborgardialog. Den här planen är framarbetad inom ramen för ett EU projekt, Engagera Mera (EM). Syftet med projektet är att utveckla användbara medborgardialogmetoder. Projektet sker i samarbete med Fredrikstad kommune i Norge och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (InterReg). I projektet används specifika metoder för att arbeta med dialogprocesser för att öka medborgares möjlighetet att framföra åsikter och att påverka. De olika dialogmetoderna som ingår i projektet har olika grad av möjlighet till inflytande, allt från att få information till att vara med och bestämma. De två dialogmodeller som valts för för arbetet med planen ligger båda inom ramen att ge utrymme att tycka till och framföra åsikter. Metoderna ska vidareutvecklas för att medborgardialogerna ska kunna användas till olika medborgarmålgrupper. De dialogformer som använts från projektet är Matchmaking och Miljö- och Trygghetsvandring. Metoden Matchmaking ger en direkt dialog mellan medborgare och politiker. Syftet är att på ett strukturert sätt arbeta med medborgares möjlighetet att framföra åsikter och att påverka. Metoden Miljö och Trygghetsvandring innebär att en vandring genomförs med berörd medborgargrupp tillsammans med behöriga beslutsfattare från kommunen och andra eventuellt ansvariga för det valda området där man ser på närmiljön och föreslår förbättringar. Syftet med vandringarna är att få en diskussion om vad som kan göras bättre, vem som ansvarar för eventuella åtgärder och vad de enskilda själva som vistas i området kan bidra med för att förbättra sin närmiljö. Genomförda dialogträffar Matchmaking har använts vid två tillfällen. Ett tillfälle mellan politiker från socialnämnden och närstående till personer med funktionsnedsättning och ett mellan politiker och det brukarråd som är upprättat inom särskild handikappomsorg. Vid mötet med närstående fokuserades diskussionerna kring två frågeställningar; Vad är viktigt för att din anhörig ska känna trygghet med det stöd och den service som socialtjänsten ger? Vad behöver utvecklas 2

7 vidare när det gäller boende och daglig verksamhet? Vid mötet med brukarrådet var diskussionerna mer fria utifrån det som brukarna själva tyckte var viktigt och ville förmedla till politikerna. En Miljö- och trygghetsvandring genomfördes vid en av kommunens dagliga verksamheter. Denna verksamhet valdes därför att deltagare tidigare hade framfört synpunkter dels kring området runt verksamheten men också hur de upplevde att gå vägsträckan till och från busshållplatsen. Vid vandringen deltog tjänstemän med ansvar för kommunens fastigheter trafikfrågor. Hela vandringen dokumenterades både med foton och nedtecknande av de synpunkter som framfördes. Hela dokumentationen vidarebefordrades till deltagande tjänstemän för möjlighet till åtgärd av de inkomna synpunkterna. Även deltagarna i den dagliga verksamheten har fått dokumentationen från vandringen. Dialogträffar har genomförts med intresseföreningarna Attention och FUB. Frågeställningar vid dessa gruppdiskussioner var; Vad ser ni för behov i framtiden? Vad behöver utvecklas och förändras? De synpunkter som framfördes har återkopplats till deltagarna i form av en sammanställning över det som diskuterades. En dag med workshop har genomförts med personal från olika avdelningar inom socialtjänsten. Dagen genomfördes i form av grupparbeten där olika yrkesprofessioner var blandade för att gemensamt diskutera hur man från olika synvinklar såg på framtida behov och förbättringsområden. Frågeställningarna vid detta tillfälle var; Hur vill vi att stöd och service enligt LSS ska se ut 2022? Vad behöver utvecklas och förändras för att nå visionerna 2022? Övrig inhämtning av synpunkter Ett utskick med frågeställningar kring boende med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice har skickats till brukare inom både kommunala och privata verksamheter för att få del av deras tankar om framtiden. I frågeställningarna inhämtades synpunkter kring boendeformer, önskemål om olika former av daglig verksamhet och aktiviteter, tankar kring medbestämmande och inflytande. Information kring planen har delgetts i flera olika forum. Handikapprådet, verksamhetsrådet och Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) har fått information och i samband med det fått möjlighet att lämna synpunkter. Socialnämnden har kontinuerligt blivit uppdaterade om arbetet. Vid den årliga LSS mässan hölls ett föredrag kring arbetet med planen. Där informerades om hur avdelningen för särskild handikappomsorg arbetat med brukarinflytande och delaktighet för att få in synpunkter till utvecklingsarbetet inom LSS verksamhetsområde. 3

8 Framförda utvecklingsområden Synpunkter och olika aspekter som framkommit vid olika dialogträffar och möten har beaktats, bearbetats och lett till uttformandet av planen och dess framtagna utvecklingsområden. Särskilt har framkommit önskemål och synpunkter om utveckling av: möjlighet till olika boendeformer för särskilda målgrupper sysselsättning till mer arbetslika former och miljöer tillgång till information både muntligt, skriftligt och via nätet IT och teknisk utrustning, tillvarata kompetens från särskolan olika samverkansformer mellan externa och interna parter 4

9 NATIONELLA OCH KOMMUNALA STYRDOKUMENT Nationella mål År 2000 antog riksdagen regeringens förslag om en nationell handlingsplan för handikappolitik (prop. 1999/2000:79). Inriktningen och målen gäller fortfarande. De nationella målen utgår från att människor med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som alla samhällsmedborgare att vara fullt delaktiga i samhället och uppnå jämlikhet i levnadsvillkor. Det funktionshinderspolitiska arbetet ska särskilt arbeta för att identifiera och undanröja hinder som försvårar delaktighet i samhället men också motarbeta diskriminering. Sverige har anpassat gällande lagstiftning så den överensstämmer med FN:s konventioner för att säkerställa mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är framförallt två av FN:s konventioner som är styrande för arbetet. Dessa är konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och konventionen om barns rättigheter. Socialtjänstens mål och ansvar Övergripande mål för socialtjänsten anges i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL). Socialtjänstens verksamheter ska utmärkas av helhetssyn och främja människors lika värde både vad gäller ekonomisk och social trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet. Lagen har kompletterats med bestämmelser om mål och inriktning för arbetet med vissa särskilt utsatta grupper i samhället. De är bland andra barn och unga och människor med funktionsnedsättning. Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har tillkommit som ett komplement till SoL. Allt stöd en person med funktionsnedsättning kan behöva kan inte tillgodoses genom LSS då den endast innehåller ett begränsat utbud av preciserade insatser. Socialstyrelsens vägledande och styrande dokument Boende Alla insatser i LSS ska främja full delaktighet och jämlika levnadsvillkor. Vuxna som beviljats boende med särskild service skall erbjudas en fullvärdig bostad som inte har en institutionell prägel. En fullvärdig bostad enligt Boverkets byggregler innefattar bostad med rum för personlig hygien, rum eller del av rum för samvaro, sömn och vila och egen del för matlagning. 5

10 För att undvika en institutionell karaktär bör en bostad med särskild service inte samlokaliseras eller vara i nära anslutning till andra särskilda boendeformer som exempelvis korttidshem eller äldreboenden. De bör heller inte samlokaliseras med lokaler för daglig verksamhet. Undantag från detta kan göras för en mindre grupp personer som har större omvårdnadsbehov. För insatsen bostad med särskild service för barn eller ungdomar finns ingen nedre åldersgräns. Däremot bör den som avslutat sin gymnasieutbildning inte bo kvar i bostad för barn och ungdomar eftersom de då uppnått en ålder då de kan betraktas som vuxna. Barn och ungdomsboende ska vara av familjelik karaktär vilket innebär att de som bor i bostaden delar på kök och utrymme för personlig hygien. Ungdomar som uppnått ålder där man betraktas som vuxen ska kunna leva som andra vuxna vilket då innebär att flytta till en fullvärdig bostad för vuxna, ett boende som kan tillförsäkra goda levnadsvillkor i förhållande till ett vuxenliv. Daglig verksamhet, samhälls och individförändringar Daglig verksamhet syftar till att skapa gemenskap och individuell utveckling och ska anpassas efter individuella önskemål och behov. På senare år har daglig verksamhet utvecklats och kompletterats med grupper som deltar i utflyttade verksamheter där arbetsuppgifter kan vara hos olika arbetsgivare eller i annan kommunal verksamhet. Nya målgrupper har tillkommit då fler har fått diagnoser inom autismspektrumtillstånd och ADHD. Många är yngre och ställer andra krav på sysselsättningsform och vill ut i arbetslivet. Enligt socialstyrelsens vägledning (2010) På tröskeln Daglig verksamhet med inriktning på arbete behöver vägledningsinsatser sättas in tidigt. Det behövs en väl fungerande samordning och nya kreativa arbetsmetoder mellan olika aktörer på arbetsmarknadsområdet för att öka möjligheten för unga med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet. Systematiskt kvalitetsarbete Bestämmelser om kvalitet och kvalitetsarbete finns i flera styrande dokument för arbete inom vård, stöd och service. Både i SoL och LSS finns angivet bestämmelser om kvalitet och kvalitetsarbete. Personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet för att upprätthålla en hög kompetens men även utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje specifik uppgift. Personalens medverkan i kvalitetsarbetet är viktig för att säkerställa att processer och rutiner följs och förbättras. Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att ta fram allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar med att ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Från socialstyrelsen gäller en ny bestämmelse från 1 januari 2012 (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ansvaret har förtydligats för att säkerställa 6

11 samverkan dels i den egna verksamheten men också med andra verksamheter inom socialtjänst, myndigheter, föreningar och organisationer. Verksamheter ska systematiskt arbeta med förbättringsområden. I detta arbete ingår att göra bedömningar om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa och orsaka brister. En bedömning ska också göras för att se vilka negativa konsekvenser som eventuellt kan uppstå. Egenkontroll ska regelbundet genomföras genom exempelvis öppna jämförelser mellan egna och andras verksamheter, målgruppsundersökningar och granskning av dokumentation. System ska finnas för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Uddevalla kommuns övergripande mål och strategier Uddevalla kommun har i Strategisk plan formulerat övergripande mål och strategier som ska vara styrande för alla verksamheter de närmsta åren. För dessa områden finns politiska uppdrag fastställda för socialnämnden. Uppdragen berör: kompetensutveckling för nytänkande och alternativa arbetssätt inom organisationerna att utveckla former för ökad möjlighet till påverkan och inflytande för medborgarna att arbeta för att säkerställa god service och tillgänglighet att alla som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt. att tvärsektoriellt folkhälsoarbete ska prioriteras genom fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande skador Som gemensam värdegrund ska all kommunal verksamhet arbeta utifrån begreppen öppenhet, respekt och professionalitet. Öppenhet vi är öppna och ger ett gott bemötande Respekt vi tar hänsyn till människors lika värde Professionalitet vi har kunskap och kompetens All personal ska bära med sig värdeorden i sitt arbete. Värdegrunden ska speglas i mötet med den enskilde. 7

12 Socialnämndens måldokument Måldokumentet är uppdelat på ett flertal områden som var och en beskriver önskvärt innehåll och ambitionsnivå inom verksamhetsområdet. Områden i måldokumentet är bland andra Information och delaktighet, Trygghet och tillgänglighet, Anhöriga och närstående, Individuell anpassning och valfrihet, Personalens kompetens och bemötande. Dokumentet är en viktig del av socialnämndens styr- och kvalitetsledningssystem som skall tillämpas på enhetsnivå tillsammans med enheternas egna verksamhetsmål. Socialnämndens vision Människan i centrum Livskavalitet för alla! 8

13 LSS VERKSAMHETEN i UDDEVALLA Uddevalla är landets 43:e stad i storleksordning med drygt invånare. Kommunen har en väl utbyggd handikappomsorg med möjlighet att tillgodose stöd och service i enlighet med Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS. Närmare 450 personer får insatser enligt LSS i en ekonomisk omfattning av cirka 21 % av socialtjänstens budget, cirka 200 mkr. Organisation LSS verksamheten är ett eget verksamhetsområde inom socialtjänstens organisation. Avdelningen för särskild handikappomsorg ansvarar för all LSS verksamhet förutom insatsen personlig assistans som avdelning för assistans och rehabilitering ansvarar för. Oberoende av organisation skall LSS verksamheterna ses som en helhet och samarbeta på alla nödvändiga plan. Två av LSS insatserna organiseras utanför socialtjänsten, för insatsen korttidstillsyn för skolungdom under 12 år ansvarar kommunens Barn- och utbildningsförvaltning och för insatsen rådgivning och annat personligt stöd ansvarar Västra Götalandsregionen. Avdelningen för särskild handikappomsorg leds av en avdelningschef och ett antal enhetschefer. Här verkställs beslut fattade av LSS handläggare inom socialtjänstens biståndsavdelning. Socialtjänstens organisation skiljer således på beslutande verksamhet och verkställande/utförande verksamhet. Avdelning för assistans och rehabilitering med ansvar för personlig assistans organiseras på motsvarande sätt. För insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, inom LSS området ansvarar särskilt riktade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast. Andelen personer med insatser enligt LSS ökar även om andelen insatser i genomsnitt per personal tycks hålla sig relativt konstant. Detta innebär dock att fler personer behöver bostad, fler behöver daglig verksamhet och så vidare. Den stora utmaningen under de närmaste åren är att kunna erbjuda kostnadseffektiva insatser i tillräcklig omfattning med den kvalitet som lagen anger. Insatser som är anpassade till den enskildes behov, önskemål och förutsättningar i enlighet med fattade biståndsbeslut. 9

14 Omfattning Antal personer med verkställd insats enligt LSS (exklusive personlig assistans enligt SFB beslut, för SFB beslut se tabell sid nedan) Totalt antal personer Antal insater enligt LSS Personlig assistans LSS beslut Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför hemmet Boende barn eller ungdom Boende vuxna Daglig verksamhet Totalt antal Källa: Sveriges officiella statistik, Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2007 och 2011, SoS års siffror är hämtade ur det underlag som kommunen inrapporterat till Socialstyrelsen 1 oktober Denna tabell visar antalet personer med verkställda beslut den 1 oktober respektive år. En statistik som används som underlag i det nationella systemet för utjämning av LSS kostnader mellan kommunerna. Detta innebär att antalet personer med verkställda beslut sett över året skiljer sig något från dessa inrapporterade tillfällen. En och samma person kan ha insatser från flera områden. Genomsnittligt antal insatser per person uppgick år 2007 till 1,9 och för åren 2011 och 2012 var antalet insatser genomsnittligt 1,8 per person Antalet personer har ökat från 2007 till 2012 med 92 personer. Det totala antalet verkställda insatser från har ökat från 633 till 793. Detta motsvarar en ökning med cirka 25 %. 10

15 Antal personer med insats personlig assistans enligt beslut socialförsäkringsbalken (SFB) SFB utförd av kommunen SFB utförd av privat utförare Totalt antal Vid mättillfälle 31 december åren 2007 och 2011 har antalet beslut enligt SFB ökat med 15 personer, fler har valt privat utförd assistans. Totalt har den privat utförda assistansen ökat från 2007 med 51 %. För 2012 bedöms antalet personer med SFB beslut vara oförändrad. Antal personer med insatser enligt LSS i Uddevalla kommun i jämförelse med närliggande och jämnstora kommuner, Västra Götaland och riket per invånare Uddevalla Vänersborg Trollhättan Mölndal Skövde VG Riket År 2007 År 2011 Källa: Sveriges officiella statistik, Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2007 och 2011, SoS I Uddevalla kommun har antalet personer med insatser enligt LSS ökat från år 2007 till 2011 med 14 personer per invånare. Detta motsvarar en ökning med 21 %. Riket har ökat med 5 personer vilket motsvarar en ökning med 8 %. Omfattningen av antal personer inklusive redovisad ökning gällande Uddevalla har ingen självklar förklaring. Några faktorer som kan påverka kan vara kommunens läge och resursutbud, kommunens 11

16 särskolegymnasium och kommunens historik med numera nedlagda institutionsboende. En ytterligare faktor kan vara tillvägagångssätt i bedömningar, beslut och utförande av LSS insatser. Kostnad Kostnad per insats enligt LSS i tkr för räkenskapsåren 2007 och Personlig assistans enligt LSS Ledsagning Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse utanför hemmet Boende barn eller ungdom (elevhem) Boende vuxna Daglig verksamhet Total kostnad tkr tkr Varav kostnad för privat vald assistans utförare och köpta insatser Personlig assistans enligt LSS Ledsagning Kontaktperson 13 0 kr Korttidsvistelse utanför hemmet Boende barn eller ungdom (elevhem) Boende och daglig verksamhet vuxna Total kostnad tkr tkr 12

17 Kostnad för personlig assistans enligt SFB Total kostnad tkr tkr När Försäkringskassan beviljar personlig assistans enligt SFB måste kommunen betala de första 20 timmarna per person och vecka. Detta motsvarar cirka kr per person och år. Uddevalla Antal invånare: Antal personer med LSS insats per invånare: 81 Ökning antal personer : 24 % Kostnad totalt: tkr Kostnad per person med LSS insats: ca 430 tkr (exkl SFB) Andel köpt insats av total: 8,7 % Ökning LSS kostnader : 30,6 % (inklusive avtalsenlig löneökning) 13

18 LSS GRUNDPRINCIPER De bärande principerna inom LSS är självbestämmande och inflytande, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet och helhetssyn. LSS skiljer sig till vissa delar från SoL då LSS endast gäller för vissa personer med funktionsnedsättning utifrån tre specifika personkretsar medan socialtjänstlagen gäller för alla kommunens invånare. Även om den enskilde personen får insatser enligt LSS får denne inte utestängas från insatser enligt socialtjänstlagen. Målet för verksamheten är att människor som har omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett värdigt liv så likt andra människors liv som möjligt som inte har funktionsnedsättningar. Den enskilde personen ska så långt som möjligt ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Personen söker själv insatsen. Biståndshandläggare gör en utredning om man tillhör målgruppen för insatserna och därefter görs en bedömning av behovet av den sökta insatsen. Den enskilde som får insatsen ska ha direkt inflytande både vad gäller planering, utformning och genomförande av insatsen (Prop1992/93:159). När insatsen är riktad till ett barn ska vårdnadshavaren ha motsvarande inflytande över insatsen. En person som uppfyller kriterierna för insatser enligt LSS har rätt till insatsen såvida det inte går att styrka att insatsen faktiskt tillgodoses på annat sätt. Denna motivering skiljer sig från socialtjänstlagen där beslut om avslag kan ske med motiveringen att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Rätten till insatser enligt LSS är därmed starkare än insatser enligt socialtjänstlagen. Bistånd enligt SoL kan föreslå alternativa insatser för att personen ska uppnå skälig levnadsnivå medan insatser enligt LSS är rättigheter som kommunen är skyldig att uppfylla för att den enskilde personen ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd 2. Personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. 14

19 LSS RÄTTIGHETER LSS är en rättighetslag som kan ge rätt till insatser till vissa med funktionsnedsättning som behöver för särskilt stöd och särskild service. Nedan presenteras varje rättighet specifikt med de riktlinjer som gäller för insatsen, hur kommunen arbetar med insatsen i nuläge och vilka utvecklingsområden som framkommit för de närmaste tio åren. Personlig assistans Är ett personligt utformat stöd för den som behöver hjälp med sina personliga behov. Man kan välja olika utförare för insatsen antingen privat, kommunal, kooperativ eller själv vara arbetsgivare. Handläggare inom försäkringskassan och kommunens socialtjänst utreder ansökningar om personlig assistans. Bedöms de grundläggande behoven vara över 20 timmar per vecka enligt försäkringskassans utredning fattas beslut om stöd av personlig assistent av Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Är de grundläggande behoven under 20 timmar per vecka beslutar socialtjänstens biståndshandläggare enligt LSS. Tid, utöver de 20 timmarna för att leva ett självständigt liv läggs till utifrån handläggarens behovsutredning. Beslut om tillfällig utökning av timmarna görs av socialtjänsten enligt LSS. Nuläge Insatsen personlig assistans har från åren 2007 till 2011 ökat med 20 personer. Den som blir beviljad personlig assistans har möjlighet att välja kommunalt eller privat utförare av assistansen. I de fall då den enskilde valt kommunen som utförare lämnar biståndshandläggaren det beviljade beslutet vidare till avdelningen för assistans och rehabilitering. När det blivit klart att den enskilde vill ha kommunen som utförare upprättas en överenskommelse mellan kommunen och den enskilde. Där görs upp hur assistansen ska utformas och hur mycket den enskilde själv vill delta i rekrytering av den som ska anställas. Den enskilde har stort inflytande över vilken person som ska anställas och hur insatsen utformas. I överenskommelsen beskrivs även vad som för övrigt gäller när kommunen verkställer personlig assistans tex kring bilanvändande, vikarier, omkostnadsersättningen och dokumentation. När personal anställts och introducerats görs en genomförandeplan tillsammans med den enskilde eller den som företräder personen. I planen beskrivs vardagliga rutiner och önskemål kring insatsen. Genomförandeplanen följs upp efter behov eller minst en gång per år. 15

20 Anställningsformen för personalen kan skifta beroende på om det är kommunen eller den enskilde själv som rekryterar personalen. Personlig assistans har den största andelen outbildad personal inom socialtjänsten och det finns i nuläget inget formellt krav på grundutbildning. Allt fler brukare inom personlig assistans har sammansatta och komplicerade funktionsnedsättningar t.ex. utvecklingstörning, autism som fodrar kunskap och fortbildning. Vid vissa insatser tex vid dubbelbemanning punktvis eller på natt och helg köps tjänster från socialtjänstens hemtjänst. Möjligheten att verkställa visa uppdrag bygger på att denna möjlighet finns. Arbetet som personlig assistent är ofta ensamarbete och man träffar sällan sina kollegor. Arbetet genomförs oftast i den enskildes hem och ibland i en familj. Detta ställer stora krav på att man är professionell och kan arbeta självständigt. Utvecklingsområden För att förtydliga vad socialtjänsten kan erbjuda när man väljer kommunal assistans skall den befintliga överenskommelsen ersättas med ett avtal. I avtalet skall förutsättningar för verkställigheten tydligt framgå. Därigenom underlättas den enskildes val av utförare. Assistansen skall drivas så kostnadseffektivt som möjligt. Egenkostnaden för kommunal verkställighet av SFB beslut skall hållas på en så låg nivå som möjligt och målet är att timkostnaden inte skall överskrida timersättningen från Försäkringskassan. För privat verkställighet av kommunala LSS beslut så ska timersättningen sänkas ner till kommunens egenkostnad för LSS beslut. Ledsagarservice Ledsagarservice ska underlätta för personer med funktionsnedsättningar att delta i aktiviteter utanför bostaden. Det är en personlig service utformad efter individuella behov för att exempelvis delta i fritidsaktiviteter, besöka vänner och anhöriga. Nuläge Antal personer med ledsagarservice har under 2012 minskat med 12 personer. Utfall från ett antal nya domar påverkar bedömningen av rätten till och omfattningen av insatsen. Vid dagens bedömningar krävs starkare skäl för att få beviljad ledsagarservice. Då den enskilde blivit beviljad insatsen utses en lämplig personal för uppdraget. Det kan vara svårt med vikarielösningar då en ledsagare blir sjuk och att få någon annan som träder in. Det uppstår emellanåt även svårigheter att anställa en ledsagare som kan möta upp den enskildes behov. 16

21 Utvecklingsområden Regelbunden uppföljning av verkställda beslut i syfte att förändra, utveckla och effektivisera insatsen i samarbete med biståndshandläggare. Se över riktlinjer för omkostnadsersättningen Se över förutsättningarna för en intern pool för vikarieanskaffning vid personals sjukdom och ledighet samt för vissa fasta ledsagningsuppdrag. En samordning av detta slag förväntas leda till förbättring för den enskilde och en eventuell mer kostnadseffektiv lösning än vad som gäller idag. Kontaktperson En kontaktperson är ett personligt stöd, en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv. En viktig uppgift är att bryta den enskildes isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter. Insatsen bör ses som ett icke professionellt stöd som ges av en person med stort engagemang och intresse för andra människor. Nuläge Antalet personer som blivit beviljade insatsen kontaktperson har mellan åren 2007 till 2012 ökat med 22 personer. Uppdraget som kontaktperson kräver inte någon formell utbildning utan mer av personkemi, engagemang och lämplighet. Förutsättningarna att rekrytera lämpliga kontaktpersoner är ganska goda. Det saknas ett anpassat introduktionsprogram för kontaktpersoner om t.ex. avdelningens bemötandepolicy och den värdegrund som gäller för allt arbete inom särskild handikappomsorg. Kontaktpersoner upplever ibland behov av en något mer fördjupad kunskap om bland annat förhållningssätt och enskildas särskilda behov. Utvecklingsområden Regelbunden uppföljning och omprövning av verkställda beslut i samarbete med biståndshandläggare Erbjuda årliga träffar för kontaktpersonerna att kunna samlas för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling Upprätta ett introduktionsprogram för nya kontaktpersoner 17

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2017-01-10 Träffa din handläggare Om du eller dina föräldrar vill ansöka om stöd får ni

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer