JOHANNEBERG H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOHANNEBERG 1936. H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet"

Transkript

1 H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g JOHANNEBERG 1936 i G ö t e b o r g Takterrassen, norrut, Gibraltarg. 21E, ny imkanalsfläkt rst Eklandagatan 67A, vy norrut, april 2013 Trädgård Gibraltargatan-Eklandagatan april 2013, vy söderut Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan under rubriken Ekonomisk information ÅRSREDOVISNING 2012

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Mål och visioner för det goda boendet 2 Föreningens fastigheter 2 Underhåll, reparationer och investeringar 4 Underhåll 4 Investeringar 4 Föreningsfrågor 5 Förtroendevalda vid föreningsstämman 24 maj Förtroendevalda vid föreningsstämman 10 maj Viktiga händelser under året 7 Viktiga händelser efter årets slut 7 Förväntad framtida utveckling 8 Föreningsfrågor och löpande styrelsearbete 8 Ekonomi 8 Ekonomisk ställning och resultat 9 Föreningens lånebild 9 Disposition av årets resultat 10 Resultaträkning 11 Nettoomsättning 11 Årets resultat 11 Balansräkning 12 Tillgångar 12 Eget kapital och skulder 13 Redovisningsprinciper 14 Noter 15 Not 1 Nettoomsättning 15 Not 2 Driftskostnader 15 Not 3 Personal 16 Not 4 Underhållskostnader 17 Not 5 Avskrivningar 17 Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 17 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 17 Not 8 Byggnader 17 Not 9 Markanläggning 18 Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 19 Not 11 Övriga kortfristiga fordringar 19 Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 Not 13 Kassa bank 19 Not 14 Eget kapital och fördelning av föregående års resultat enl. stämmobeslut 19 Not 15 Långfristiga skulder till kreditinstitut 20 Not 16 Kortfristig del av långfristiga skulder 20 Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 Revisionsberättelse 22 Bilagor; Basdata och nyckeltal Verksamhetsplan Årsredovisning 2012

3 Förvaltningsberättelse för Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i centrala Göteborg med en småstadskänsla i form av egna grönytor och parkeringsplatser. Föreningen är ledande i användning av ny teknik, vilket märks bl.a. i eget datanät, datoriserad styrning av värme, vatten, ventilation och lås- och säkerhetsinstallationer. Föreningen bildades år 1936 och byggnaderna uppfördes åren och har moderniserats och renoverats år 1983 och för att passa nutidens krav från de boende och myndigheter. Renoveringar och moderniseringar har skett med viss försiktighet och med beaktande samt att återskapa den ursprungliga arkitekturen. Ett mål är att förbättra trivseln och gemenskapen i föreningen. Föreningens fastigheter Byggnadsstilen är i 30-talets funktionalistiska anda och arkitekt är Erik Friberger. Erik Friberger var Länsarkitekt i Göteborg och en av Sveriges ledande funktionalister. Arkitektur var för Friberger moral, ett hus fick inte föreställa något det inte var. Föränderligheten är lika viktig som ändamålsenligheten. Friberger kämpade hela livet för att med arkitektens hjälpmedel skipa rättvisa i samhället. Föreningen består av tre fastigheter, se bilaga 2:1; Gibraltargatan 21A-E, 60 lägenheter och tre kommersiella lokaler. Eklandagatan 67A-D, 48 lägenheter. Lindströmsgatan 3A-D, 48 lägenheter. För olika typer av lägenheter se bilaga 6:1. Varje byggnad består av fyra våningar med källare, vind och en längsgående takterrass. Konstruktionen av betong har extra tilläggsisolering av frigolit och en extrafasad i lättbetong. ROT-renoveringen år 1983 innebar i korthet att avlopp till lägenheter, vattenledningsrör, elkablar och allmän belysning, fönster, port-, lägenhets- och källardörrar, fasad, kök och badrum i lägenheter byttes ut. År 1994 togs de gamla balkongerna från 30-talet bort och nya göts. Trapphusen målades om. År 1996 lades ny takpapp med gummiegenskaper och fönster målades år och år 2006, vilket sker med 7-9 års mellanrum. Åren har nyläggning av dränering skett runt byggnaderna. I samband med detta uppfördes två nya cykelplatser för att möta medlemmarnas behov av cykelparkeringar. I samband med ombyggnad av nedfartsramp och nyläggning av dränering år 1999 asfalterades de 25 parkeringsplatserna om och antalet utökades från 25 till 28 st. 2 Årsredovisning 2012

4 År 1999 installerades ett data-/tele-/signalnät. Medlemmarna kan hyra fasta Internet-abonnemang och abonnera på fast telefoni från annan operatör än Telia via föreningens telenät. Signalnätet används för att styra värme, ventilation, tvättstugor och trappljus samt för insamling av data för kall- och varmvattenförbrukning och värmeförbrukning. Signalnätet används för att mäta inomhustemperatur i vissa referenslägenheter och därigenom styra värmen via en dator. Ventilation styrs för samtliga lägenheter, bl.a. genom att forcera ventilationen till maximal genomströmning när spjället i ventilationskåpan ovan spisen används. Larmsignaler för dräneringspumpar och fläktar hanteras likaledes i detta system. I husen Eklandagatan och Lindströmsgatan skedde år ombyggnation av soprum och nedfartsramper till soprum/källaringång för att kunna behålla sopnedkasten för restavfall och samtidigt installera ett nytt sopnedkast i varje entré för biologiskt/-komposterbart avfall. Huset Gibraltargatan byggdes om åren för sortering med restavfall i de sedan tidigare existerande sopnedkasten och i entréerna Gibraltargatan 21A och E finns nedkast för komposterbart avfall. Under hela år 2005 pågick i byggnaden Gibraltargatan 21A-E omläggning av stamavlopp med ersättning av det gamla avloppet under byggnadens betonggolv från år 1935 med nytt plaströrsavlopp hängt på källarväggarna och nedgrävt utanför västra fasaden. I samband med avloppsomläggningen renoverades tvättstugan och rör för värme och varmvatten byttes i kulverten år 2006 mellan fjärrvärmecentralen i byggnaden Eklandagatan 67A-D och byggnaden Gibraltargatan. Restauranglokalen i byggnaden Gibraltargatan totalrenoverades med syftet att lokalen skall kunna härbärgera en modern restaurang. Ombyggnaden av restaurangen skedde i samarbete med hyresgästen CA enterprise AB. Under år bekläddes utsidan av byggnadernas 577 fönster med pulverlackerad aluminiumplåt för att minska eventuella rötskador på fönstren och för att undvika fönstermålning. Tekniska livslängden är minst 25 år för dessa plåtar. De tidigare vita fönsterbågarna och karmarna är därefter gröna såsom de var vid ursprungsuppförandet av byggnaderna Fönstren försågs samtidigt med nya silverfärgade fönsterbleck. Även utrymmen mellan påhängsfasad och fönsterkarm liksom kring källardörrar och Gibraltargatans dörrar och portentréer försågs med plåtbeklädnad. Investeringen uppgick till totalt kr. och skrivs av över 25 år. Trädgården mellan byggnaderna Eklandagatan och Gibraltargatan fick stora skador vid avloppsomläggningen år 2005 och kuvertomläggningen år Trädgården blev allt mer vildvuxen och svårskött dessutom sker det ofta inbrottsförsök i källare och vind i byggnaden Eklandagatan. De andra byggnaderna Gibraltargatan och Lindströmsgatan har betydligt färre inbrottsförsök i källare och vind. Med denna bakgrund beslutade styrelsen att ta bort en del träd och alla vildvuxna dvärgtallar för att skapa en öppen trädgård med synligt berg, grusområden, gräsmattor, buskar och några få träd samt belysning. Arbetet påbörjades hösten 2007 och slutförs våren Entréerna i byggnaden Gibraltargatan målades om år 2009 med uppsättning av nya belysningsarmaturer för bättre belysning. Fastigheterna var fullvärdesförsäkrade år 2007 av Trygg Hansa och är försäkrade år av Länsförsäkringar. 3 Årsredovisning 2012

5 Underhåll, reparationer och investeringar Underhåll Periodiskt underhåll har innebörden att utgiften kostnadsförs direkt över ett år och likvida medel tas ur fonden för yttre underhåll. En underhållsplan styr de årliga avsättningarna av föreningens positiva resultat till fonden för yttre underhåll. En årlig avsättning till yttre fond görs för att täcka nödvändigt yttre underhåll med undantag för byte av fasad, fönster, allmänna elsystem, värmesystem samt vatten- och avloppssystem. I underhållsplanen ingår inte större ombyggnadsarbete som t.ex. ombyggnation för sopsystem, fönsterbyte och avloppsomläggning. Utgifterna för dessa arbeten, när de kan komma att utföras, bedöms vara möjliga för föreningen, att lånefinansiera. Investeringarna kostnadsförs sedan som avskrivningar över ett antal år. Totalt har periodiskt underhåll för kr (not 4) utförts för byggnader med beloppet fördelat på; Föreningens delvis stadgebundna del för badrumsrenoveringar av 2 badrum med periodiskt underhåll med totalbeloppet kr. Tvättstugebelysning, kr. Investeringar Utbyggnad av mottagning för TV-kanaler påbörjades sommaren 2005 med fler TV-kanaler, år 2007 med ändring och utbyggnad av TV-mottagningen för att koda om digital sändning till analog för SVT 1 & 2, TV 4 och TV 6. Åren har byggnation av ett kylt mindre rum för utrustning utförts. Hela investeringen, kr, avskrivs över 10 år, med början Under år 2010 slutförs investeringar med utgiften större än kr; Påbörjat arbete år 2002 med renovering och prov av ny ventilation för torktumlare, extra värmefläkt i bokningsbart torkrum, dragning av kall- och varmvattensrör för tvättmaskiner samt installation av två nya elcentraler med säkringar och jordfelsbrytare i varje tvättstuga. En mindre del återstår, som slutförs år Total investeringsutgift ca kr avskrivs som byggnad över 46 år med start år Årsredovisning 2012

6 Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma avseende 2011 års verksamhet hölls den 10 maj I stämman deltog 17 medlemmar och två anhöriga. Föreningen hade vid årets slut 197 medlemmar och därtill kommer HSB Göteborg som en medlem och föreningen består av 156 bostadsrätter och tre kommersiella lokaler. Antalet andrahandsupplåtelser är vid varje tvärsnittstidpunkt. Den 31 december 2012, är 57 procent av föreningens medlemmar 40 år eller yngre och totalt är 67,5 procent män och 32,5 procent kvinnor, se bilaga 4:1. Antalet överlåtelser av bostadsrätter i föreningen under året var 22 st. Se bilaga 4:2 för antal överlåtelser åren 1990 till och med år Överlåtelsepriserna har ökat sedan år 1993 och i skrivande stund, januari 2013, är överlåtelsepriset kr för en tvårumslägenhet om kvm. Förtroendevalda vid föreningsstämman 24 maj 2011, verksamma fram till 2011 års föreningsstämma i maj 2012 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Sven Christensson Vice ordförande Sture Andersson Sekreterare Maria Wikström Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Fredrik Svensson Ledamot Robert Olsson HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Rasoul Raisi Suppleant Patrik Martin Suppleant Joakim Hallgren Suppleant Ingemar Johansson Sven Christensson, Sture Andersson, Maria Wikström, Håkan Wignell, Fredrik Svensson och Robert Olsson har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämma Under år 2012 fram till föreningsstämman har 4 styrelsemöten genomförts. Föreningsrevisor, vald av ordinarie föreningsstämman, har varit Lennart Halvordsson med Torsten Axberg som suppleant. För uppdrag som godkänd revisor har HSB:s Riksförbund förordnat Synneby Revisionsbyrå KB. Valberedningen består av Torsten Axberg (sammankallande)och Monica Kuhlin. 5 Årsredovisning 2012

7 Förtroendevalda vid föreningsstämman 10 maj 2012 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Sven Christensson Vice ordförande Sture Andersson Sekreterare Maria Wikström Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Fredrik Svensson Ledamot Robert Olsson HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Rasoul Raisi Suppleant Patrik Martin Suppleant Anders Rimbäck Suppleant Ingemar Johansson Sven Christensson, Sture Andersson, Maria Wikström, Håkan Wignell, Fredrik Svensson och Robert Olsson har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämma I tur att avgå är ordinarie ledamöter, med en mandatperiod om två år, Sven Christensson, Robert Olsson och Maria Wikström. Robert Olsson har lämnat styrelsen under året. Ordinarie ledamöter valda för två år, med ett återstående år, är Sture Andersson, Håkan Wignell och Fredrik Svensson. Suppleanter med en mandatperiod om ett år är Rasoul Raisi, Patrik Martin, Anders Rimbäck och Ingemar Johansson. Styrelsen har från tillträdet, efter den ordinarie stämman 10 maj 2012, under år 2012 genomfört 5 styrelsemöten. Under år 2013 kommer troligen 4 styrelsemöten att genomföras fram till den ordinarie stämman i maj Föreningsrevisor, vald av ordinarie föreningsstämman, har varit Lennart Halvordsson med Torsten Axberg som suppleant. För uppdrag som godkänd revisor har HSB:s Riksförbund förordnat Synneby Revisionsbyrå KB. Valberedningen består av Torsten Axberg (sammankallande), Monica Kuhlin. Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit ordföranden, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. Datorgruppen hjälper medlemmar, sköter in-/urkoppling av abonnenter och skickar ut dator/programtips till medlemmar anslutna till föreningens Internet-nätverk. Föreningens förtroendeman Ander Bergström har ansvarat för bokning av Gillestugan. 6 Årsredovisning 2012

8 Viktiga händelser under året Den 1 juli 2009 fick Anders Bergström ett halvtidsförordnande som förtroendeman. Tjänstens omfattning ökades till två tredjedelar av fulltid under Huvudsakliga arbetsuppgifter består i: Medlemsärenden som medlemskontakter, administration i samband med överlåtelser, andrahandsuthyrning, lägenhetsrenoveringar och internetavtal. Administration, övervakning, datorunderhåll. Entreprenör- och projektledning. Löpande bokföring inklusive betalning av fakturor, budget och bokslut. Avskrivnings- och underhållsplaner. Arbete med att förse trädgården mellan byggnaderna Gibraltargatan och Eklandagatan med dekorativ belysning och vattenspel har påbörjats och uteplatsen i nära anslutning därtill, har fått ny grusbeläggning, lagd på ogräshämmande fibermatta. Under hösten 2009 inköptes nya terrassmöbler, bestående av bord, stolar, bänkar och solstolar, som fördelats på de 3 byggnaderna. En tillfällig reparation av terrassernas trätrallar har påbörjats och kommer att färdigställas under En totalrenovering är planerad till år Installation av ny fläkt för evakuering av matos från spis, grill och fritös i restaurangen påbörjades hösten 2010 och fullföljdes under Placeringen av fläkten har som syfte att dämpa ljud från fläkt och utströmmande luft, minska friktionen i ventilationskanalen genom färre böjar samt att göra fläkten mer lättåtkomlig för rengöring varje kvartal. Under året har en aktivitetsdag arrangerats, den 13 maj, då medlemmarna inbjöds att delta i städnings- och enklare underhållsarbete delvis för att öka kontakterna mellan medlemmarna. Vid majdagen utfördes skräpplockning i rabatterna på östra sidan av byggnaden Gibraltargatan öster och östra och västra sidan av byggnaden Eklandagatan, ogräsrensning, beskärning av två träd, montering av nya grillar. Årsavgiften, vanligtvis kallad månadsavgift, höjdes med 6 procent från och med den 1 januari Viktiga händelser efter årets slut Årsavgiften har behållits oförändrad för Årsredovisning 2012

9 Förväntad framtida utveckling Föreningsfrågor och löpande styrelsearbete Överlåtelser av bostadsrätterna har varit och är per år, procent av lägenheterna får nyinflyttade medlemmar varje år, se bilaga 4:2. Till detta kommer andrahandsupplåtelser per år. Totalt är mellan nyinflyttade i föreningen varje år. Varje in-/utflyttning medför ändringar i medlemsregister, namnbyte i porttablå och på lägenhetsdörr. Vidare kan ändringar ske för Internetkopplingar, parkeringsplatser och månadsavgiftsavisering. Utöver detta behöver nyinflyttade information om hur det är att bo i föreningen. Flera stora nyinvesteringsprojekt har genomförts, t.ex. data-/tele-/signalnät, ombyggnad restaurang, ombyggnad för sopsortering, ombyggnad tvättstugor, värme-/ventilationsstyrning, fönsterplåtbeklädnad samt lås-/säkerhetshantering. Förutom nyinvesteringsprojekt har underhållsprojekt utförts under de 10 senaste åren som trapphusmålning, ersättning och nygjutning av balkonger, takomläggning, dräneringsarbeten samt fönstermålning. Styrelsen kommer att koncentrera sitt agerande med inriktning att hålla samman denna snabbt föränderliga förening. Ekonomi Underhållet i föreningen skall ske med hjälp av en underhållsplan som genererar egna insamlade likvida medel till fonden för yttre underhåll. Vissa undantag görs för byggnadsunderhåll då detta lånefinansieras istället för finansiering via fonden för yttre underhåll. Exempel på detta är större underhållsrenoveringar såsom fasadrenovering, byte av avloppsstammar, värme och vattenledningsrör, fönster och elkablage. Tidigare underhållsprojekt med ombyggnad av Gibraltargatan 21A och 21E med ett utrymme för biologiskt/komposterbart sopkärl och renovering av tvättstugor och lokal 1002, sker utanför underhållsplanen, och finansieras av likvida medel som egentligen tillhör fonden för yttre underhåll. Styrelsen har god överblick med hjälp av underhållsplanen över framtida underhåll och har med den kunskapen utnyttjat möjligheten att använda likvida medel med resultatet att fonden för yttre underhåll är underfinansierad. Effekten av detta är en påtaglig kostnadsräntebesparing. Vid behov sker utökning av lån för att fullt ut finansiera fonden för yttre underhåll med likvida medel. Månadsavgiften skall uppfattas innehålla kostnader som merparten av medlemmarna kan relatera till, t.ex. TV-kanalutbudet omfattar de kanaler de flesta efterfrågar, inte några smala kanaler. 8 Årsredovisning 2012

10 Ekonomisk ställning och resultat Månadsavgifterna sänktes med två procent den 1 januari 1999 och de sänktes ännu en gång den 1 januari år 2000 med sex procent. Under år 2001 var de oförändrade medan de ökades med sex procent år 2002 och 4,5 procent år Månadsavgifterna var oförändrade år 2004, 2005 och 2006 och sänktes med 8 procent år 2007 och med två procent De sänktes den 1 april 2009 med ytterligare 6 procent och behölls oförändrade under Den 1 januari 2011 skedde en ökning med 10 procent och avgifterna nådde då upp till 1996 års nivå. Den 1 januari 2012 skedde en ökning med ytterligare 6 procent. Månadsavgifterna per kvadratmeter och år är för år, för år i intervallet kr, för år kr, för år 2008, kr, för år 2009, kr, år 2010, kr, för år 2011, kr och för år 2012, kr. Se bilaga 6:1 för lägenheternas olika andelstal för en mer exakt bestämning av månadsavgiften per kvadratmeter och år. Andelstalet för en lägenhet multiplicerat med föreningens årskostnad eller årsintäkt ger årskostnaden respektive årsintäkten för den aktuella lägenheten. I bilaga 3:2 finns en jämförelse med andra bostadsrättsföreningar, gällande år Fastighetsskatten för bostadsrättsföreningar år 2012 är 0,4 procent för bostäder, begränsat till 1365 kr per lägenhet och 1,0 procent av taxeringsvärdet för kommersiella lokaler. Fastighetsskatten beräknas efter taxeringsvärdet, som är nytt från och med år Föreningens taxeringsvärden är, från och med år 2010 för bostäder kr och för lokaler kr. Räntor på medel avsatta för framtida underhåll beskattas inte De likvida medlen, beräknade som bankmedel plus kortfristiga fordringar minus kortfristiga skulder, uppgick till kr vid årsskiftet. Föreningens likvida medel har under år 2012 i möjligaste mån varit placerade på räntebärande konton med en avkastning om kr, se not 6. Fastränteplacering har gjorts hos Collector Finance & Law om med 12 månaders löptid, med en ränta f. n. på 3,25 procent. Obundna placeringar med rörlig ränta har gjorts hos Lantmännen Finans på kr 2009 plus kr 2012, f. n. 2,6 procent, hos Marginalen på kr 2010, plus med f. n. 3,05 procent, och hos SBAB på kr 2010, f.n. 2,45 procent ränta. Föreningens lånebild , se även not 14 för lånebilden Ett lån om 7,18 miljoner kr, med rörlig ränta, f.n. 2,582 procent, långivare Nordea Hypotek. Ett lån om 6,8 miljoner kr, med 3 års fast ränta 3,61 procent, långivare Stadshypotek. Ett lån om 2,02 miljoner kr, med rörlig ränta, f.n. 2,582 procent, långivare Nordea Hypotek. Ett lån om 4,85 miljoner kr, rörlig ränta, f.n. 2,582 procent, långivare Nordea Hypotek. Under år 2012 har amorteringar skett med kr. I bilaga 5:1 redovisas driftskostnaderna. Dessa kostnader är de som direkt påverkas av föreningens medlemmar. Kostnader för inköp och Internet till medlemmar matchas ut av intäkter av försäljning till medlemmar och är exkluderade vid presentationen av driftskostnaderna. Löner och arvoden omfattar löner till extra fastighetsskötare, extra personal samt arvode till styrelse, revisorer och valberedning inkl. arbetsgivaravgifter samt diverse personalkostnader. Fastighetsskötsel innehåller fastighetsskötsel, skötsel av soprum, trädgårdsskötsel, materialkostnad intern fastighetsskötsel, och förbrukningsmaterial/-inventarier. Förvaltningskostnader omfattar kontorsmaterial, telefon-/porto- /datorkostnader, administrationsarvode (bokföring, bokslut, månadsavgiftsavisering) och diverse förvaltningskostnader. I bilaga 5:2 redovisas föreningens olika kostnadsgrupperingar år Årsredovisning 2012

11 DISPOSITON AV ÅRETS RESULTAT Ingående värde för fonden för yttre underhåll Uttag ur fonden under året Avsättning till fonden för yttre underhåll, enl. underhållsplan budgeterat till DISPOSITON RÄKENSKAPSÅRET Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Ingående balanserade vinstmedel (Dispositionsfond) Årets resultat Styrelsen föreslår stämman följande disposition: Avsättning till fond för yttre underhåll Uttag ur fond för yttre underhåll för finansiering av utfört underhåll Utgående balanserat resultat Förslaget innebär att: 1. Underhållsfondens utgående värde blir = Utgående balanserat resultat blir Efter avsättning till, och utnyttjande av, underhållsfondsmedel blir Årets resultat = Del av resultatet som påverkar föreningens långsiktiga ekonomiska ställning: kr Det balanserade resultatet, är den buffert som finns för att täcka oväntade kostnadsökningar under budgetåret. 10 Årsredovisning 2012

12 Resultaträkning Not NETTOOMSÄTTNING Fastighetskostnader Driftskostnader 2, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa Fastighetskostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Finansiella poster Inkomstskatt 0 0 ÅRETS RESULTAT Efter avsättning till underhållsfond Avsättning Uttag ÅRETS RESULTAT efter avsättning Årsredovisning 2012

13 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader exkl. pågående ombygnationer Pågående ombyggnationer Mark Markanläggning Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andel i HSB Göteborg Ek.fören Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Månadsavgiftsfordran Kundfordringar Avräkningskonto HSB Göteborg Skattekonto Placeringsinstitut Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning 2012

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget Kapital Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat (Dispositionsfond) Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar för fastighetslån Ansvarsförbindelser Inga Inga 13 Årsredovisning 2012

15 Redovisningsprinciper och noter Redovisnings- och värderingsprinciper. Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper I år redovisas som föregående år dvs. ingen förändring avseende resutatdisposition eller förflyttning mellan fritt eget kapital och bundet eget kapital har ägt rum i år. Byggnader Årets avskrivning för byggnader enligt plan är kronor. Modellen för avskrivningarna har omarbetats från år Flertalet investeringsobjekt har samordnats i en progressiv plan på 75 år utgående från ROT-renoveringen Avslutningsåret blir Progressiviteten bestäms av att avskrivningen startar med ett lågt värde och ökas sedan med 5 procent anpassat så att avskrivningen fullföljs på föreskriven tid. Avskrivningsökningen kompenserar minskningen av kostnadslåneräntan, räknat på (minskande) bokfört värde, och ger dessutom en viss ökning av totalkostnaden, som inflations-kompensation. Vissa delar har kortare avskrivningstid, då livslängden kan antas kortare än fram till 2057, som t.ex. fönsterrenoveringen, eftersom nyinvestering för fönsterbyten väntas bli aktuell ca För Internet-nätet med kort teknisk livslängd görs en kort linjär avskrivning. Delar av restauranginvesteringen skrivs av på kortare tid (20-30 år) bl.a. för WC & soprum, för vilket en extra föreningsstämma föreskrev en 20-årig avskrivningstid (denna avskrivning är linjär). Vid ROTrenoveringen gjordes "intrång" i medlemmarnas stadgebundna underhållsskyldighet, för bl.a. köksinredning, vitvaror, sanitetsvaror och elintallation. Eftersom underhåll av denna investering framgent är medlemmarnas ansvar och blir mer och mer aktuell, har en del av ROT-investeringen (ca 1/3-del) brutits ut och avskrivs snabbare för att senare möjliggöra en sänkning av avskrivningskostnaderna, när medlemmarnas egna kostnader kan antas öka. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inventarier Maskiner och inventarier avskrivs linjärt enligt plan över 3-10(20) år baserat på anskaffningsvärdet. Intäktsredovisning Föreningens intäkter består av hyresintäkter och årsavgifter och periodiseras över intäktsperioden. Inkomstskatt Föreningen inkomstbeskattas fr.o.m. år 2007 enbart för kapitalintäkter efter avräkning av eventuellt ackumulerat skattemässigt underskott från tidigare år. Tolkningen av lagen avseende bostadsrättsföreningars skattskyldighet för intäktsräntor har ändrats. Räntor på sparat kapital, avsett för framtida underhåll beskattas inte. Erlagd inkomstskatt för bokföringsåren 2007 och 2008 har återbetalats av skatteverket Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. 14 Årsredovisning 2012

16 Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyror lokaler Hyror biluppställningsplatser Summa årsavgifter och hyror Försäljning till medlemmar Bredbandsintäkter Tele/data kabelintäkter Övrigt. Öresavrund Summa nettoomsättning Not 2 Driftskostnader Personalkostnader enligt specifikation i not Diverse personalkostnader inkl. avgift Fora Revisionsarvode (revisionsbyrå) Reparationer maskiner & inventarier Sakförsäkringspremie, fastighetsförsäkring Renhållning Container för de boende, ersätter grovsoprum Fjärrvärme Elnät, elenergi Vatten Föreningsavgifter; medlemskap i HSB Fastighetsskötsel, inhyrda företag Skötsel av soprum, inhyrt företag Materialkostnad fastighetsskötsel Reparationer av byggnader, ej planerat underhåll Trädgårdsskötsel Inköp till medlemmar TV-kanalskostnader Internetkostnader Kontorsmaterial Trappstädning Fönsterputsning Snöskottning, sopning av gångbanor Förbrukningsmaterial Förbrukningsinventarier Telefonkostnader Portokostnader Datorkostnader Förvaltningsarvode avisering månadsavg. HSB Göteborg Föreningsstämma och årsredovisningskopiering, kostnad information Övrigt Årsredovisning 2012

17 Not 3 Personal Antal anställda under året med olika anställningsformer; tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda. 5 3 Arbetad tid med löneersättning som andel av årsarbetstiden 2000 h, varav ca 200 h semester - för löpande arbeten 79% 92% - för projektarbeten 18% 16% Arvoden - Fast styrelsearvode Ersättning styrelsemöten Revisorsarvode (förtroendevald). Valberedningsarvode Summa arvoden Löneersättningar för löpande arbete, som bokförs för året - lön till styrelsemedlemmar för arbete utöver styrelseuppdraget löneersättning vicevärd/förtroendeman löneersättning till övriga anställda Summa löneersättningar som kostnadsförs för året Totala arvoden och löner för löpande arbete som kostnadsförs som driftskostnad för året Sociala avgifter för arvoden och löner som kostnadsförs för året Totala löner och arvoden inkl. sociala avgifter som kostnadsförs som driftskostnad för året Kostnader för projektarbeten som bokförs på respektive projekt och skrivs av enligt avskrivningsplanen för tillgången - lönersättningar för arbete utfört av styrelsemedlemmar lönersättningar för arbete utfört av övriga anställda sociala avgifter för projektarbeten Totala löner och arvoden exkl. sociala avgifter Totala sociala avgifter för löner och arvoden Totala löner och arvoden inkl. sociala avgifter Årsredovisning 2012

18 Not 4 Underhållskostnader Periodiskt underhåll enligt plan, byggnader Summa underhållskostnader Not 5 Avskrivningar Avskrivning, byggnader Avskrivning, markanläggning Avskrivning, inventarier, verktyg och installationer Summa avskrivningar Not 6 Ränteintäkter & liknande resultatposter Ränta, Transaktionsbankkonto Ränta, Placeringsbankkonto 7 17 Ränta, placeringskonton Ränteintäkt, Skattekonto Ränteintäkter kundfordringar Ränta, avräkningskonto HSB Summa ränteintäkter & liknande resultatposter Not 7 Räntekostnader & liknande resultatposter Kostnadsräntor, långfristiga skulder till kreditinstitut Summa räntekostnader & liknande resultatposter Not 8 Byggnader Ursprungligt anskaffningsvärde Investeringar i ROT-ombyggnad år Investeringar i andra ombyggnader år t.ex. soprum, datanät, dränering, restauranglokal, avloppsomläggning Gibraltarg. inkl. extraavskrivning Ingående anskaffningsvärde för bokslutsåret den 1 januari Årets investeringar Utgående ack. anskaffningsvärde byggnader den 31 december Ingående ackumulerade avskrivningar den 1 januari Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar byggnader den 31 december Bokfört värde, byggnader Pågående ombyggnationer, inkluderade i anskaffningsvärdet Bokfört värde, byggnader exkl pågående ombyggnationer Årsredovisning 2012

19 Taxeringsvärde för privatbostäder och kommersiella lokaler Fastighet Johanneberg 45:1, byggnad & mark, Gibraltarg. 21A-D Privatbostäder, byggnad Kommersiella lokaler (lokal 1001 & 1002), byggnad Privatbostäder, mark Kommersiella lokaler (lokal 1001 & 1002), mark Fastighet Johanneberg 45:2, byggnad & mark, Eklandag. 67A-D Privatbostäder, byggnad Privatbostäder, mark Fastighet Johanneberg 44:5, byggnad & mark, Lindströmsg. 3A-D Privatbostäder, byggnad Privatbostäder, mark Summerat med fördelning taxeringsvärde byggnad och mark Privatbostäder och kommersiella lokaler, all mark Privatbostäder och kommersiella lokaler, samtliga byggnader Taxeringsvärde totalt Fastighetsskatten/avgiften år 2012 beräknas som 0,4% av taxeringsvärdet för bostäder, begränsat till 1365 kr/lgh och 1% av taxeringsvärdet för kommersiella lokaler. Not 9 Markanläggning Ingående ackumulerat anskaffningsvärde den 1 januari Årets anskaffning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde den 31 december I anskaffningsvärdet ingår pågående projekt med Ingående ackumulerade avskrivningar den 1 januari 0 0 Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar den 31 december Bokfört värde, markanläggning Årsredovisning 2012

20 Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Ingående ackumulerat anskaffningsvärde den 1 januari Årets anskaffning Årets utrangering (skrotning) Utgående ackumulerat anskaffningsvärde den 31 december I anskaffningsvärdet ingår pågående projekt med Ingående ackumulerade avskrivningar den 1 januari Årets avskrivning Årets utrangering (skrotning) Utgående ackumulerade avskrivningar den 31 december Bokfört värde, inventarier, verktyg och installationer Not 11 Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Summa övriga kortfrist. fordringar Not 12 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Förutbetalda TV-avgifter, 1:a kvartalet nästa år HSB avisering 1:a kvartalet nästkommande år Fastighetsförsäkring nästkommande år Internetavgifter, abonnemang för januari nästkommande år BLadmin bokföringsprogram Upplupen ränta på fast inlåning Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Not 13 Kassa och bank Transaktionsbankkonto , Placeringskonto 3 413, Nordea ,00 0 Plusgiro 4 891, Summa kassa&bank Not 14 Eget kapital och fördelnig av föregående års resultat Fördelning av föregånde års resultat enl stämmobeslut Nettoförändring, Underhållsfond Nettoförändring, Balanserat resultat (Dispositionsfond) Föregånde års resultat, fördelat enl. stämmobeslut Eget kapital Insatser Underhållsfond Balanserat resultat (Dispositionsfond) Årets resultat Summa eget kapital Årsredovisning 2012

JOHANNEBERG 1936. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

JOHANNEBERG 1936. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Terrass byggnad Lindströmsgatan 3A-D, vy söderut Lindströmsgatan, vy norrut Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Trädgård västra byggnadsfasaden

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 848

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

dsr eni sta H S B:s ätts i Gö org

dsr eni sta H S B:s ätts i Gö org H S B:s Bo sta dsr ätts för eni ng JOHANNEBERG 1936 i Gö teb org Takterrassen, söderut, Gibraltargatan 21A-E, januari 2012 Lindströmsgatan, vy norrut, januari 2011 Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar e perr

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan johanneberg.com under rubriken Ekonomisk 2013 information

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231 Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 Rörelsens kostnader Drift 2,3-924 633-899 897 Löpande underhåll -86 196-125 733

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Pomona Mindre Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Brf Pomona Mindre 2(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 731 457

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Föreningens verksamhet Fastigheter Under året har sammanlagt 4 lägenheter bytt ägare. Lägenheter och lokaler Föreningen består av en 24

Läs mer

Styrelsen för Hsb Brf Kärralund i Göteborg

Styrelsen för Hsb Brf Kärralund i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8857 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flygledaren i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flygledaren i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769611-7642 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 7 492

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck Årsredovisning 2015 HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck HSB Brf. Vingen Skarpnäck Basdata 2 * Övriga lokaler: Extra förråd för bostadsrättshavare 32 st (H1-H11) Desirée Morast, HSBs ordinarie styrelseledamot

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer