JOHANNEBERG H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOHANNEBERG 1936. H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet"

Transkript

1 H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g JOHANNEBERG 1936 i G ö t e b o r g Takterrassen, norrut, Gibraltarg. 21E, ny imkanalsfläkt rst Eklandagatan 67A, vy norrut, april 2013 Trädgård Gibraltargatan-Eklandagatan april 2013, vy söderut Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan under rubriken Ekonomisk information ÅRSREDOVISNING 2012

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Mål och visioner för det goda boendet 2 Föreningens fastigheter 2 Underhåll, reparationer och investeringar 4 Underhåll 4 Investeringar 4 Föreningsfrågor 5 Förtroendevalda vid föreningsstämman 24 maj Förtroendevalda vid föreningsstämman 10 maj Viktiga händelser under året 7 Viktiga händelser efter årets slut 7 Förväntad framtida utveckling 8 Föreningsfrågor och löpande styrelsearbete 8 Ekonomi 8 Ekonomisk ställning och resultat 9 Föreningens lånebild 9 Disposition av årets resultat 10 Resultaträkning 11 Nettoomsättning 11 Årets resultat 11 Balansräkning 12 Tillgångar 12 Eget kapital och skulder 13 Redovisningsprinciper 14 Noter 15 Not 1 Nettoomsättning 15 Not 2 Driftskostnader 15 Not 3 Personal 16 Not 4 Underhållskostnader 17 Not 5 Avskrivningar 17 Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 17 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 17 Not 8 Byggnader 17 Not 9 Markanläggning 18 Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 19 Not 11 Övriga kortfristiga fordringar 19 Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 Not 13 Kassa bank 19 Not 14 Eget kapital och fördelning av föregående års resultat enl. stämmobeslut 19 Not 15 Långfristiga skulder till kreditinstitut 20 Not 16 Kortfristig del av långfristiga skulder 20 Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 Revisionsberättelse 22 Bilagor; Basdata och nyckeltal Verksamhetsplan Årsredovisning 2012

3 Förvaltningsberättelse för Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i centrala Göteborg med en småstadskänsla i form av egna grönytor och parkeringsplatser. Föreningen är ledande i användning av ny teknik, vilket märks bl.a. i eget datanät, datoriserad styrning av värme, vatten, ventilation och lås- och säkerhetsinstallationer. Föreningen bildades år 1936 och byggnaderna uppfördes åren och har moderniserats och renoverats år 1983 och för att passa nutidens krav från de boende och myndigheter. Renoveringar och moderniseringar har skett med viss försiktighet och med beaktande samt att återskapa den ursprungliga arkitekturen. Ett mål är att förbättra trivseln och gemenskapen i föreningen. Föreningens fastigheter Byggnadsstilen är i 30-talets funktionalistiska anda och arkitekt är Erik Friberger. Erik Friberger var Länsarkitekt i Göteborg och en av Sveriges ledande funktionalister. Arkitektur var för Friberger moral, ett hus fick inte föreställa något det inte var. Föränderligheten är lika viktig som ändamålsenligheten. Friberger kämpade hela livet för att med arkitektens hjälpmedel skipa rättvisa i samhället. Föreningen består av tre fastigheter, se bilaga 2:1; Gibraltargatan 21A-E, 60 lägenheter och tre kommersiella lokaler. Eklandagatan 67A-D, 48 lägenheter. Lindströmsgatan 3A-D, 48 lägenheter. För olika typer av lägenheter se bilaga 6:1. Varje byggnad består av fyra våningar med källare, vind och en längsgående takterrass. Konstruktionen av betong har extra tilläggsisolering av frigolit och en extrafasad i lättbetong. ROT-renoveringen år 1983 innebar i korthet att avlopp till lägenheter, vattenledningsrör, elkablar och allmän belysning, fönster, port-, lägenhets- och källardörrar, fasad, kök och badrum i lägenheter byttes ut. År 1994 togs de gamla balkongerna från 30-talet bort och nya göts. Trapphusen målades om. År 1996 lades ny takpapp med gummiegenskaper och fönster målades år och år 2006, vilket sker med 7-9 års mellanrum. Åren har nyläggning av dränering skett runt byggnaderna. I samband med detta uppfördes två nya cykelplatser för att möta medlemmarnas behov av cykelparkeringar. I samband med ombyggnad av nedfartsramp och nyläggning av dränering år 1999 asfalterades de 25 parkeringsplatserna om och antalet utökades från 25 till 28 st. 2 Årsredovisning 2012

4 År 1999 installerades ett data-/tele-/signalnät. Medlemmarna kan hyra fasta Internet-abonnemang och abonnera på fast telefoni från annan operatör än Telia via föreningens telenät. Signalnätet används för att styra värme, ventilation, tvättstugor och trappljus samt för insamling av data för kall- och varmvattenförbrukning och värmeförbrukning. Signalnätet används för att mäta inomhustemperatur i vissa referenslägenheter och därigenom styra värmen via en dator. Ventilation styrs för samtliga lägenheter, bl.a. genom att forcera ventilationen till maximal genomströmning när spjället i ventilationskåpan ovan spisen används. Larmsignaler för dräneringspumpar och fläktar hanteras likaledes i detta system. I husen Eklandagatan och Lindströmsgatan skedde år ombyggnation av soprum och nedfartsramper till soprum/källaringång för att kunna behålla sopnedkasten för restavfall och samtidigt installera ett nytt sopnedkast i varje entré för biologiskt/-komposterbart avfall. Huset Gibraltargatan byggdes om åren för sortering med restavfall i de sedan tidigare existerande sopnedkasten och i entréerna Gibraltargatan 21A och E finns nedkast för komposterbart avfall. Under hela år 2005 pågick i byggnaden Gibraltargatan 21A-E omläggning av stamavlopp med ersättning av det gamla avloppet under byggnadens betonggolv från år 1935 med nytt plaströrsavlopp hängt på källarväggarna och nedgrävt utanför västra fasaden. I samband med avloppsomläggningen renoverades tvättstugan och rör för värme och varmvatten byttes i kulverten år 2006 mellan fjärrvärmecentralen i byggnaden Eklandagatan 67A-D och byggnaden Gibraltargatan. Restauranglokalen i byggnaden Gibraltargatan totalrenoverades med syftet att lokalen skall kunna härbärgera en modern restaurang. Ombyggnaden av restaurangen skedde i samarbete med hyresgästen CA enterprise AB. Under år bekläddes utsidan av byggnadernas 577 fönster med pulverlackerad aluminiumplåt för att minska eventuella rötskador på fönstren och för att undvika fönstermålning. Tekniska livslängden är minst 25 år för dessa plåtar. De tidigare vita fönsterbågarna och karmarna är därefter gröna såsom de var vid ursprungsuppförandet av byggnaderna Fönstren försågs samtidigt med nya silverfärgade fönsterbleck. Även utrymmen mellan påhängsfasad och fönsterkarm liksom kring källardörrar och Gibraltargatans dörrar och portentréer försågs med plåtbeklädnad. Investeringen uppgick till totalt kr. och skrivs av över 25 år. Trädgården mellan byggnaderna Eklandagatan och Gibraltargatan fick stora skador vid avloppsomläggningen år 2005 och kuvertomläggningen år Trädgården blev allt mer vildvuxen och svårskött dessutom sker det ofta inbrottsförsök i källare och vind i byggnaden Eklandagatan. De andra byggnaderna Gibraltargatan och Lindströmsgatan har betydligt färre inbrottsförsök i källare och vind. Med denna bakgrund beslutade styrelsen att ta bort en del träd och alla vildvuxna dvärgtallar för att skapa en öppen trädgård med synligt berg, grusområden, gräsmattor, buskar och några få träd samt belysning. Arbetet påbörjades hösten 2007 och slutförs våren Entréerna i byggnaden Gibraltargatan målades om år 2009 med uppsättning av nya belysningsarmaturer för bättre belysning. Fastigheterna var fullvärdesförsäkrade år 2007 av Trygg Hansa och är försäkrade år av Länsförsäkringar. 3 Årsredovisning 2012

5 Underhåll, reparationer och investeringar Underhåll Periodiskt underhåll har innebörden att utgiften kostnadsförs direkt över ett år och likvida medel tas ur fonden för yttre underhåll. En underhållsplan styr de årliga avsättningarna av föreningens positiva resultat till fonden för yttre underhåll. En årlig avsättning till yttre fond görs för att täcka nödvändigt yttre underhåll med undantag för byte av fasad, fönster, allmänna elsystem, värmesystem samt vatten- och avloppssystem. I underhållsplanen ingår inte större ombyggnadsarbete som t.ex. ombyggnation för sopsystem, fönsterbyte och avloppsomläggning. Utgifterna för dessa arbeten, när de kan komma att utföras, bedöms vara möjliga för föreningen, att lånefinansiera. Investeringarna kostnadsförs sedan som avskrivningar över ett antal år. Totalt har periodiskt underhåll för kr (not 4) utförts för byggnader med beloppet fördelat på; Föreningens delvis stadgebundna del för badrumsrenoveringar av 2 badrum med periodiskt underhåll med totalbeloppet kr. Tvättstugebelysning, kr. Investeringar Utbyggnad av mottagning för TV-kanaler påbörjades sommaren 2005 med fler TV-kanaler, år 2007 med ändring och utbyggnad av TV-mottagningen för att koda om digital sändning till analog för SVT 1 & 2, TV 4 och TV 6. Åren har byggnation av ett kylt mindre rum för utrustning utförts. Hela investeringen, kr, avskrivs över 10 år, med början Under år 2010 slutförs investeringar med utgiften större än kr; Påbörjat arbete år 2002 med renovering och prov av ny ventilation för torktumlare, extra värmefläkt i bokningsbart torkrum, dragning av kall- och varmvattensrör för tvättmaskiner samt installation av två nya elcentraler med säkringar och jordfelsbrytare i varje tvättstuga. En mindre del återstår, som slutförs år Total investeringsutgift ca kr avskrivs som byggnad över 46 år med start år Årsredovisning 2012

6 Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma avseende 2011 års verksamhet hölls den 10 maj I stämman deltog 17 medlemmar och två anhöriga. Föreningen hade vid årets slut 197 medlemmar och därtill kommer HSB Göteborg som en medlem och föreningen består av 156 bostadsrätter och tre kommersiella lokaler. Antalet andrahandsupplåtelser är vid varje tvärsnittstidpunkt. Den 31 december 2012, är 57 procent av föreningens medlemmar 40 år eller yngre och totalt är 67,5 procent män och 32,5 procent kvinnor, se bilaga 4:1. Antalet överlåtelser av bostadsrätter i föreningen under året var 22 st. Se bilaga 4:2 för antal överlåtelser åren 1990 till och med år Överlåtelsepriserna har ökat sedan år 1993 och i skrivande stund, januari 2013, är överlåtelsepriset kr för en tvårumslägenhet om kvm. Förtroendevalda vid föreningsstämman 24 maj 2011, verksamma fram till 2011 års föreningsstämma i maj 2012 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Sven Christensson Vice ordförande Sture Andersson Sekreterare Maria Wikström Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Fredrik Svensson Ledamot Robert Olsson HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Rasoul Raisi Suppleant Patrik Martin Suppleant Joakim Hallgren Suppleant Ingemar Johansson Sven Christensson, Sture Andersson, Maria Wikström, Håkan Wignell, Fredrik Svensson och Robert Olsson har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämma Under år 2012 fram till föreningsstämman har 4 styrelsemöten genomförts. Föreningsrevisor, vald av ordinarie föreningsstämman, har varit Lennart Halvordsson med Torsten Axberg som suppleant. För uppdrag som godkänd revisor har HSB:s Riksförbund förordnat Synneby Revisionsbyrå KB. Valberedningen består av Torsten Axberg (sammankallande)och Monica Kuhlin. 5 Årsredovisning 2012

7 Förtroendevalda vid föreningsstämman 10 maj 2012 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Sven Christensson Vice ordförande Sture Andersson Sekreterare Maria Wikström Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Fredrik Svensson Ledamot Robert Olsson HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Rasoul Raisi Suppleant Patrik Martin Suppleant Anders Rimbäck Suppleant Ingemar Johansson Sven Christensson, Sture Andersson, Maria Wikström, Håkan Wignell, Fredrik Svensson och Robert Olsson har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämma I tur att avgå är ordinarie ledamöter, med en mandatperiod om två år, Sven Christensson, Robert Olsson och Maria Wikström. Robert Olsson har lämnat styrelsen under året. Ordinarie ledamöter valda för två år, med ett återstående år, är Sture Andersson, Håkan Wignell och Fredrik Svensson. Suppleanter med en mandatperiod om ett år är Rasoul Raisi, Patrik Martin, Anders Rimbäck och Ingemar Johansson. Styrelsen har från tillträdet, efter den ordinarie stämman 10 maj 2012, under år 2012 genomfört 5 styrelsemöten. Under år 2013 kommer troligen 4 styrelsemöten att genomföras fram till den ordinarie stämman i maj Föreningsrevisor, vald av ordinarie föreningsstämman, har varit Lennart Halvordsson med Torsten Axberg som suppleant. För uppdrag som godkänd revisor har HSB:s Riksförbund förordnat Synneby Revisionsbyrå KB. Valberedningen består av Torsten Axberg (sammankallande), Monica Kuhlin. Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit ordföranden, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. Datorgruppen hjälper medlemmar, sköter in-/urkoppling av abonnenter och skickar ut dator/programtips till medlemmar anslutna till föreningens Internet-nätverk. Föreningens förtroendeman Ander Bergström har ansvarat för bokning av Gillestugan. 6 Årsredovisning 2012

8 Viktiga händelser under året Den 1 juli 2009 fick Anders Bergström ett halvtidsförordnande som förtroendeman. Tjänstens omfattning ökades till två tredjedelar av fulltid under Huvudsakliga arbetsuppgifter består i: Medlemsärenden som medlemskontakter, administration i samband med överlåtelser, andrahandsuthyrning, lägenhetsrenoveringar och internetavtal. Administration, övervakning, datorunderhåll. Entreprenör- och projektledning. Löpande bokföring inklusive betalning av fakturor, budget och bokslut. Avskrivnings- och underhållsplaner. Arbete med att förse trädgården mellan byggnaderna Gibraltargatan och Eklandagatan med dekorativ belysning och vattenspel har påbörjats och uteplatsen i nära anslutning därtill, har fått ny grusbeläggning, lagd på ogräshämmande fibermatta. Under hösten 2009 inköptes nya terrassmöbler, bestående av bord, stolar, bänkar och solstolar, som fördelats på de 3 byggnaderna. En tillfällig reparation av terrassernas trätrallar har påbörjats och kommer att färdigställas under En totalrenovering är planerad till år Installation av ny fläkt för evakuering av matos från spis, grill och fritös i restaurangen påbörjades hösten 2010 och fullföljdes under Placeringen av fläkten har som syfte att dämpa ljud från fläkt och utströmmande luft, minska friktionen i ventilationskanalen genom färre böjar samt att göra fläkten mer lättåtkomlig för rengöring varje kvartal. Under året har en aktivitetsdag arrangerats, den 13 maj, då medlemmarna inbjöds att delta i städnings- och enklare underhållsarbete delvis för att öka kontakterna mellan medlemmarna. Vid majdagen utfördes skräpplockning i rabatterna på östra sidan av byggnaden Gibraltargatan öster och östra och västra sidan av byggnaden Eklandagatan, ogräsrensning, beskärning av två träd, montering av nya grillar. Årsavgiften, vanligtvis kallad månadsavgift, höjdes med 6 procent från och med den 1 januari Viktiga händelser efter årets slut Årsavgiften har behållits oförändrad för Årsredovisning 2012

9 Förväntad framtida utveckling Föreningsfrågor och löpande styrelsearbete Överlåtelser av bostadsrätterna har varit och är per år, procent av lägenheterna får nyinflyttade medlemmar varje år, se bilaga 4:2. Till detta kommer andrahandsupplåtelser per år. Totalt är mellan nyinflyttade i föreningen varje år. Varje in-/utflyttning medför ändringar i medlemsregister, namnbyte i porttablå och på lägenhetsdörr. Vidare kan ändringar ske för Internetkopplingar, parkeringsplatser och månadsavgiftsavisering. Utöver detta behöver nyinflyttade information om hur det är att bo i föreningen. Flera stora nyinvesteringsprojekt har genomförts, t.ex. data-/tele-/signalnät, ombyggnad restaurang, ombyggnad för sopsortering, ombyggnad tvättstugor, värme-/ventilationsstyrning, fönsterplåtbeklädnad samt lås-/säkerhetshantering. Förutom nyinvesteringsprojekt har underhållsprojekt utförts under de 10 senaste åren som trapphusmålning, ersättning och nygjutning av balkonger, takomläggning, dräneringsarbeten samt fönstermålning. Styrelsen kommer att koncentrera sitt agerande med inriktning att hålla samman denna snabbt föränderliga förening. Ekonomi Underhållet i föreningen skall ske med hjälp av en underhållsplan som genererar egna insamlade likvida medel till fonden för yttre underhåll. Vissa undantag görs för byggnadsunderhåll då detta lånefinansieras istället för finansiering via fonden för yttre underhåll. Exempel på detta är större underhållsrenoveringar såsom fasadrenovering, byte av avloppsstammar, värme och vattenledningsrör, fönster och elkablage. Tidigare underhållsprojekt med ombyggnad av Gibraltargatan 21A och 21E med ett utrymme för biologiskt/komposterbart sopkärl och renovering av tvättstugor och lokal 1002, sker utanför underhållsplanen, och finansieras av likvida medel som egentligen tillhör fonden för yttre underhåll. Styrelsen har god överblick med hjälp av underhållsplanen över framtida underhåll och har med den kunskapen utnyttjat möjligheten att använda likvida medel med resultatet att fonden för yttre underhåll är underfinansierad. Effekten av detta är en påtaglig kostnadsräntebesparing. Vid behov sker utökning av lån för att fullt ut finansiera fonden för yttre underhåll med likvida medel. Månadsavgiften skall uppfattas innehålla kostnader som merparten av medlemmarna kan relatera till, t.ex. TV-kanalutbudet omfattar de kanaler de flesta efterfrågar, inte några smala kanaler. 8 Årsredovisning 2012

10 Ekonomisk ställning och resultat Månadsavgifterna sänktes med två procent den 1 januari 1999 och de sänktes ännu en gång den 1 januari år 2000 med sex procent. Under år 2001 var de oförändrade medan de ökades med sex procent år 2002 och 4,5 procent år Månadsavgifterna var oförändrade år 2004, 2005 och 2006 och sänktes med 8 procent år 2007 och med två procent De sänktes den 1 april 2009 med ytterligare 6 procent och behölls oförändrade under Den 1 januari 2011 skedde en ökning med 10 procent och avgifterna nådde då upp till 1996 års nivå. Den 1 januari 2012 skedde en ökning med ytterligare 6 procent. Månadsavgifterna per kvadratmeter och år är för år, för år i intervallet kr, för år kr, för år 2008, kr, för år 2009, kr, år 2010, kr, för år 2011, kr och för år 2012, kr. Se bilaga 6:1 för lägenheternas olika andelstal för en mer exakt bestämning av månadsavgiften per kvadratmeter och år. Andelstalet för en lägenhet multiplicerat med föreningens årskostnad eller årsintäkt ger årskostnaden respektive årsintäkten för den aktuella lägenheten. I bilaga 3:2 finns en jämförelse med andra bostadsrättsföreningar, gällande år Fastighetsskatten för bostadsrättsföreningar år 2012 är 0,4 procent för bostäder, begränsat till 1365 kr per lägenhet och 1,0 procent av taxeringsvärdet för kommersiella lokaler. Fastighetsskatten beräknas efter taxeringsvärdet, som är nytt från och med år Föreningens taxeringsvärden är, från och med år 2010 för bostäder kr och för lokaler kr. Räntor på medel avsatta för framtida underhåll beskattas inte De likvida medlen, beräknade som bankmedel plus kortfristiga fordringar minus kortfristiga skulder, uppgick till kr vid årsskiftet. Föreningens likvida medel har under år 2012 i möjligaste mån varit placerade på räntebärande konton med en avkastning om kr, se not 6. Fastränteplacering har gjorts hos Collector Finance & Law om med 12 månaders löptid, med en ränta f. n. på 3,25 procent. Obundna placeringar med rörlig ränta har gjorts hos Lantmännen Finans på kr 2009 plus kr 2012, f. n. 2,6 procent, hos Marginalen på kr 2010, plus med f. n. 3,05 procent, och hos SBAB på kr 2010, f.n. 2,45 procent ränta. Föreningens lånebild , se även not 14 för lånebilden Ett lån om 7,18 miljoner kr, med rörlig ränta, f.n. 2,582 procent, långivare Nordea Hypotek. Ett lån om 6,8 miljoner kr, med 3 års fast ränta 3,61 procent, långivare Stadshypotek. Ett lån om 2,02 miljoner kr, med rörlig ränta, f.n. 2,582 procent, långivare Nordea Hypotek. Ett lån om 4,85 miljoner kr, rörlig ränta, f.n. 2,582 procent, långivare Nordea Hypotek. Under år 2012 har amorteringar skett med kr. I bilaga 5:1 redovisas driftskostnaderna. Dessa kostnader är de som direkt påverkas av föreningens medlemmar. Kostnader för inköp och Internet till medlemmar matchas ut av intäkter av försäljning till medlemmar och är exkluderade vid presentationen av driftskostnaderna. Löner och arvoden omfattar löner till extra fastighetsskötare, extra personal samt arvode till styrelse, revisorer och valberedning inkl. arbetsgivaravgifter samt diverse personalkostnader. Fastighetsskötsel innehåller fastighetsskötsel, skötsel av soprum, trädgårdsskötsel, materialkostnad intern fastighetsskötsel, och förbrukningsmaterial/-inventarier. Förvaltningskostnader omfattar kontorsmaterial, telefon-/porto- /datorkostnader, administrationsarvode (bokföring, bokslut, månadsavgiftsavisering) och diverse förvaltningskostnader. I bilaga 5:2 redovisas föreningens olika kostnadsgrupperingar år Årsredovisning 2012

11 DISPOSITON AV ÅRETS RESULTAT Ingående värde för fonden för yttre underhåll Uttag ur fonden under året Avsättning till fonden för yttre underhåll, enl. underhållsplan budgeterat till DISPOSITON RÄKENSKAPSÅRET Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Ingående balanserade vinstmedel (Dispositionsfond) Årets resultat Styrelsen föreslår stämman följande disposition: Avsättning till fond för yttre underhåll Uttag ur fond för yttre underhåll för finansiering av utfört underhåll Utgående balanserat resultat Förslaget innebär att: 1. Underhållsfondens utgående värde blir = Utgående balanserat resultat blir Efter avsättning till, och utnyttjande av, underhållsfondsmedel blir Årets resultat = Del av resultatet som påverkar föreningens långsiktiga ekonomiska ställning: kr Det balanserade resultatet, är den buffert som finns för att täcka oväntade kostnadsökningar under budgetåret. 10 Årsredovisning 2012

12 Resultaträkning Not NETTOOMSÄTTNING Fastighetskostnader Driftskostnader 2, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa Fastighetskostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Finansiella poster Inkomstskatt 0 0 ÅRETS RESULTAT Efter avsättning till underhållsfond Avsättning Uttag ÅRETS RESULTAT efter avsättning Årsredovisning 2012

13 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader exkl. pågående ombygnationer Pågående ombyggnationer Mark Markanläggning Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andel i HSB Göteborg Ek.fören Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Månadsavgiftsfordran Kundfordringar Avräkningskonto HSB Göteborg Skattekonto Placeringsinstitut Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning 2012

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget Kapital Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat (Dispositionsfond) Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar för fastighetslån Ansvarsförbindelser Inga Inga 13 Årsredovisning 2012

15 Redovisningsprinciper och noter Redovisnings- och värderingsprinciper. Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper I år redovisas som föregående år dvs. ingen förändring avseende resutatdisposition eller förflyttning mellan fritt eget kapital och bundet eget kapital har ägt rum i år. Byggnader Årets avskrivning för byggnader enligt plan är kronor. Modellen för avskrivningarna har omarbetats från år Flertalet investeringsobjekt har samordnats i en progressiv plan på 75 år utgående från ROT-renoveringen Avslutningsåret blir Progressiviteten bestäms av att avskrivningen startar med ett lågt värde och ökas sedan med 5 procent anpassat så att avskrivningen fullföljs på föreskriven tid. Avskrivningsökningen kompenserar minskningen av kostnadslåneräntan, räknat på (minskande) bokfört värde, och ger dessutom en viss ökning av totalkostnaden, som inflations-kompensation. Vissa delar har kortare avskrivningstid, då livslängden kan antas kortare än fram till 2057, som t.ex. fönsterrenoveringen, eftersom nyinvestering för fönsterbyten väntas bli aktuell ca För Internet-nätet med kort teknisk livslängd görs en kort linjär avskrivning. Delar av restauranginvesteringen skrivs av på kortare tid (20-30 år) bl.a. för WC & soprum, för vilket en extra föreningsstämma föreskrev en 20-årig avskrivningstid (denna avskrivning är linjär). Vid ROTrenoveringen gjordes "intrång" i medlemmarnas stadgebundna underhållsskyldighet, för bl.a. köksinredning, vitvaror, sanitetsvaror och elintallation. Eftersom underhåll av denna investering framgent är medlemmarnas ansvar och blir mer och mer aktuell, har en del av ROT-investeringen (ca 1/3-del) brutits ut och avskrivs snabbare för att senare möjliggöra en sänkning av avskrivningskostnaderna, när medlemmarnas egna kostnader kan antas öka. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inventarier Maskiner och inventarier avskrivs linjärt enligt plan över 3-10(20) år baserat på anskaffningsvärdet. Intäktsredovisning Föreningens intäkter består av hyresintäkter och årsavgifter och periodiseras över intäktsperioden. Inkomstskatt Föreningen inkomstbeskattas fr.o.m. år 2007 enbart för kapitalintäkter efter avräkning av eventuellt ackumulerat skattemässigt underskott från tidigare år. Tolkningen av lagen avseende bostadsrättsföreningars skattskyldighet för intäktsräntor har ändrats. Räntor på sparat kapital, avsett för framtida underhåll beskattas inte. Erlagd inkomstskatt för bokföringsåren 2007 och 2008 har återbetalats av skatteverket Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. 14 Årsredovisning 2012

16 Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyror lokaler Hyror biluppställningsplatser Summa årsavgifter och hyror Försäljning till medlemmar Bredbandsintäkter Tele/data kabelintäkter Övrigt. Öresavrund Summa nettoomsättning Not 2 Driftskostnader Personalkostnader enligt specifikation i not Diverse personalkostnader inkl. avgift Fora Revisionsarvode (revisionsbyrå) Reparationer maskiner & inventarier Sakförsäkringspremie, fastighetsförsäkring Renhållning Container för de boende, ersätter grovsoprum Fjärrvärme Elnät, elenergi Vatten Föreningsavgifter; medlemskap i HSB Fastighetsskötsel, inhyrda företag Skötsel av soprum, inhyrt företag Materialkostnad fastighetsskötsel Reparationer av byggnader, ej planerat underhåll Trädgårdsskötsel Inköp till medlemmar TV-kanalskostnader Internetkostnader Kontorsmaterial Trappstädning Fönsterputsning Snöskottning, sopning av gångbanor Förbrukningsmaterial Förbrukningsinventarier Telefonkostnader Portokostnader Datorkostnader Förvaltningsarvode avisering månadsavg. HSB Göteborg Föreningsstämma och årsredovisningskopiering, kostnad information Övrigt Årsredovisning 2012

17 Not 3 Personal Antal anställda under året med olika anställningsformer; tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda. 5 3 Arbetad tid med löneersättning som andel av årsarbetstiden 2000 h, varav ca 200 h semester - för löpande arbeten 79% 92% - för projektarbeten 18% 16% Arvoden - Fast styrelsearvode Ersättning styrelsemöten Revisorsarvode (förtroendevald). Valberedningsarvode Summa arvoden Löneersättningar för löpande arbete, som bokförs för året - lön till styrelsemedlemmar för arbete utöver styrelseuppdraget löneersättning vicevärd/förtroendeman löneersättning till övriga anställda Summa löneersättningar som kostnadsförs för året Totala arvoden och löner för löpande arbete som kostnadsförs som driftskostnad för året Sociala avgifter för arvoden och löner som kostnadsförs för året Totala löner och arvoden inkl. sociala avgifter som kostnadsförs som driftskostnad för året Kostnader för projektarbeten som bokförs på respektive projekt och skrivs av enligt avskrivningsplanen för tillgången - lönersättningar för arbete utfört av styrelsemedlemmar lönersättningar för arbete utfört av övriga anställda sociala avgifter för projektarbeten Totala löner och arvoden exkl. sociala avgifter Totala sociala avgifter för löner och arvoden Totala löner och arvoden inkl. sociala avgifter Årsredovisning 2012

18 Not 4 Underhållskostnader Periodiskt underhåll enligt plan, byggnader Summa underhållskostnader Not 5 Avskrivningar Avskrivning, byggnader Avskrivning, markanläggning Avskrivning, inventarier, verktyg och installationer Summa avskrivningar Not 6 Ränteintäkter & liknande resultatposter Ränta, Transaktionsbankkonto Ränta, Placeringsbankkonto 7 17 Ränta, placeringskonton Ränteintäkt, Skattekonto Ränteintäkter kundfordringar Ränta, avräkningskonto HSB Summa ränteintäkter & liknande resultatposter Not 7 Räntekostnader & liknande resultatposter Kostnadsräntor, långfristiga skulder till kreditinstitut Summa räntekostnader & liknande resultatposter Not 8 Byggnader Ursprungligt anskaffningsvärde Investeringar i ROT-ombyggnad år Investeringar i andra ombyggnader år t.ex. soprum, datanät, dränering, restauranglokal, avloppsomläggning Gibraltarg. inkl. extraavskrivning Ingående anskaffningsvärde för bokslutsåret den 1 januari Årets investeringar Utgående ack. anskaffningsvärde byggnader den 31 december Ingående ackumulerade avskrivningar den 1 januari Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar byggnader den 31 december Bokfört värde, byggnader Pågående ombyggnationer, inkluderade i anskaffningsvärdet Bokfört värde, byggnader exkl pågående ombyggnationer Årsredovisning 2012

19 Taxeringsvärde för privatbostäder och kommersiella lokaler Fastighet Johanneberg 45:1, byggnad & mark, Gibraltarg. 21A-D Privatbostäder, byggnad Kommersiella lokaler (lokal 1001 & 1002), byggnad Privatbostäder, mark Kommersiella lokaler (lokal 1001 & 1002), mark Fastighet Johanneberg 45:2, byggnad & mark, Eklandag. 67A-D Privatbostäder, byggnad Privatbostäder, mark Fastighet Johanneberg 44:5, byggnad & mark, Lindströmsg. 3A-D Privatbostäder, byggnad Privatbostäder, mark Summerat med fördelning taxeringsvärde byggnad och mark Privatbostäder och kommersiella lokaler, all mark Privatbostäder och kommersiella lokaler, samtliga byggnader Taxeringsvärde totalt Fastighetsskatten/avgiften år 2012 beräknas som 0,4% av taxeringsvärdet för bostäder, begränsat till 1365 kr/lgh och 1% av taxeringsvärdet för kommersiella lokaler. Not 9 Markanläggning Ingående ackumulerat anskaffningsvärde den 1 januari Årets anskaffning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde den 31 december I anskaffningsvärdet ingår pågående projekt med Ingående ackumulerade avskrivningar den 1 januari 0 0 Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar den 31 december Bokfört värde, markanläggning Årsredovisning 2012

20 Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Ingående ackumulerat anskaffningsvärde den 1 januari Årets anskaffning Årets utrangering (skrotning) Utgående ackumulerat anskaffningsvärde den 31 december I anskaffningsvärdet ingår pågående projekt med Ingående ackumulerade avskrivningar den 1 januari Årets avskrivning Årets utrangering (skrotning) Utgående ackumulerade avskrivningar den 31 december Bokfört värde, inventarier, verktyg och installationer Not 11 Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Summa övriga kortfrist. fordringar Not 12 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Förutbetalda TV-avgifter, 1:a kvartalet nästa år HSB avisering 1:a kvartalet nästkommande år Fastighetsförsäkring nästkommande år Internetavgifter, abonnemang för januari nästkommande år BLadmin bokföringsprogram Upplupen ränta på fast inlåning Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Not 13 Kassa och bank Transaktionsbankkonto , Placeringskonto 3 413, Nordea ,00 0 Plusgiro 4 891, Summa kassa&bank Not 14 Eget kapital och fördelnig av föregående års resultat Fördelning av föregånde års resultat enl stämmobeslut Nettoförändring, Underhållsfond Nettoförändring, Balanserat resultat (Dispositionsfond) Föregånde års resultat, fördelat enl. stämmobeslut Eget kapital Insatser Underhållsfond Balanserat resultat (Dispositionsfond) Årets resultat Summa eget kapital Årsredovisning 2012

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Arsredovisning 4.) 2011-01-01-201 1-12-31 Brf Riddarsporren 24 S..

Arsredovisning 4.) 2011-01-01-201 1-12-31 Brf Riddarsporren 24 S.. Arsredovisning 2011-01-01-201 1-12-31 Brf Riddarsporren 24 S.. L 24 4.) Innehàllsforteckning FOrvaltningsberattelse 3 Resultatrakning 12 Balansrakning 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 14 Kassaflodesanalys

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg HSB Brf Bagaregården är en medelstor bostadsrättsförening belägen längst öster ut i stadsdelen Bagaregården, Göteborg. Föreningen som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer