PM Trafikpolitik och finansiering i sju europeiska storstäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM 6 2001 Trafikpolitik och finansiering i sju europeiska storstäder"

Transkript

1

2 2

3 Trafikpolitik och finansiering i sju europeiska storstäder 3

4 4

5 Förord I arbetet med den Regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS) har kunnat konstateras att det föreligger ett omfattande behov av insatser för att öka kapaciteten och effektiviteten i Stockholmsregionens transportsystem. Under de senaste decennierna har dock frågeställningarna kring transportsystemet ökat i komplexitet. Det har varit svårt att få till stånd nödvändiga förbättringar trots att utvecklingen av transportsystemet har skett med hänsyn till olika samhällseffekter och intressegrupper. Särskilt tydligt har detta varit i Stockholmsregionen. Bristande dialog mellan stat och region samt svårigheter att finna lämpliga former för finansiering och demokratisk förankring av erforderliga åtgärder är några av förklaringarna till detta. Regionplane- och trafikkontoret (RTK), har som underlag för fortsatta diskussioner om en trafikpolitik för en kraftigt växande Stockholmsregion, låtit ta fram en jämförande studie där utgångspunkten varit organisatoriska frågor och finansieringsfrågor utifrån förhållandena i ett antal europeiska länder. Studien omfattar sju europeiska storstäder som alla på olika sätt har bedömts kunna förmedla kunskaper och erfarenheter som kan nyttiggöras i den fortsatta processen att utveckla en långsiktigt hållbar trafikpolitik i Sverige och för Stockholmsregionen. Jan-Ove Östbrink har varit projektledare på RTK och arbetet har utförts av Inregia AB. Ansvariga för arbetet på Inregia har varit Björn Hårsman och Amy Rader Olsson. Stockholm i juni 2001 Bo Malmsten Regionplanedirektör 5

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 5 Sammanfattning... 7 Stockholms internationella position... 8 Zürich satsar på kollektivtrafik med invånarnas stöd Transportsystem och trafikpolitik Finansiering av transportinfrastruktur Lärdomar Oslo: Vägavgifter för att finansiera trafikinvesteringar Transportsystem och trafikpolitik Finansiering av transportinfrastruktur Oslopakke 1 och Lärdomar Rotterdam: Konsensus mellan stat och region Transportsystem och trafikpolitik Finansiering av transportinfrastruktur Regional tullring Lärdomar Edinburgh: Kan vägavgifter skapa regionalt samarbete? Transportsystem och trafikpolitik Finansiering av transportinfrastruktur Vägar Kollektivtrafik Andra transportinvesteringar Kvalitetspartnerskap Vägavgifter kan mångdubbla transportinvesteringar Vägavgifter och regionalt partnerskap Köpenhamn prövar nya finansieringsformer Transportsystem och trafikpolitik Finansiering av transportinfrastruktur Vägar Tunnelbanan Lärdomar Lyon: Lärdomar om vägavgifter Transportsystem och trafikpolitik Finansiering av transportinfrastruktur Vägar Kollektivtrafik Vägavgifter Lärdomar München: Många bilar, låg bilanvändning Transportsystem och trafikpolitik Finansiering av transportinfrastruktur Vägar Kollektivtrafik Lärdomar Foreword Summary

7 Sammanfattning Klockan 12.00, torsdagen den 1 februari 1990, d.v.s. cirka ett år innan Dennisöverenskommelsen undertecknades, startades bompengsystemet i Oslo/Akershus-regionen. Samtidigt öppnades en vägtunnel under centrala Oslo. I ett slag försvann bilar från Rådhusplatsen och inom ett år hade antalet trafikolyckor i centrum minskat med nästan 20 procent. Den inledande framgången för bompengsystemet har hållit i sig. Den så kallade Oslopakke 1, som i huvudsak består av förbättringar i vägnätet, har genomförts ungefär som planerat. Trängseln i vägnätet har minskat och framkomligheten har förbättrats och den initialt negativa opinionen har krympt påtagligt. Mot bakgrund av framgångarna med bompengsystemet i Oslo, och för den delen också motsvarande tullringar i Bergen och Trondheim, skulle man kanske kunna förvänta sig att andra städer i Europa följt det norska exemplet. De specifika legala, kulturella, historiska och politiska förutsättningar som råder i varje land och storstad gör det dock svårt att direkt kopiera idéer och lösningar utvecklade på andra håll. Det faktum att Oslo hittills inte fått några efterföljare hindrar inte att det norska bompengsystemet verkat inspirerande för trafikplanerare och politiker i andra storstäder. Syftet med föreliggande rapport är att stimulera debatten om trafikpolitiken i Stockholmsregionen genom att se hur andra storstäder försöker lösa sina trafikproblem. I rapportens första del karaktäriseras översiktligt de sju stadsregionerna Zürich, Oslo, Rotterdam, Köpenhamn, Edinburgh, Lyon och München och jämförs med Stockholms-regionen. Därefter beskrivs var och en av de sju regionerna mer ingående med fokus på möjliga lärdomar för trafikpolitiken i Stockholmsregionen. Följande punkter sammanfattar några av de slutsatser som kan dras. Glappet tycks överallt växa mellan behov och finansiella resurser på transportförsörjningsområdet. Samverkan mellan stat, region och kommuner blir viktigare och kräver spelregler som både ger stadga och medger flexibilitet. Det regionala/lokala ansvaret för transportförsörjningen ökar. Ett ökat finansieringsansvar för staten kan matchas med ökad användarfinansiering i form av vägavgifter. Utvecklingen av transportsystem och bebyggelsestruktur bör samordnas. 7

8 Stockholms internationella position Motivet för att ta med Oslo i denna översikt har redan nämnts. Zürich har tagits med som exempel p.g.a. en framgångsrik satsning på kollektivtrafik. Skälet för att ta med Rotterdam är den aktuella diskussionen om lämplig balans mellan statligt och regionalt/lokalt inflytande över transportpolitiken. I Köpenhamn prövas en ny finansieringsstrategi som innebär samarbete mellan statliga och regionala aktörer för att bygga ut kollektivtrafiken. Edinburgh ska likaså förbättra kollektivtrafiken, men överväger vägavgifter för att klara finansieringen. Exemplet Lyon visar vilka problem som kan uppstå när vägavgifter införs utan tillräckligt förankring hos medborgarna. Utvecklingen i München visar att flerkärnighet och samfinansiering mellan stat, region och kommuner är viktiga förutsättningar för att åstadkomma en hållbar transportutveckling. Alla storstäder som beskrivs i den här rapporten har ungefär samma mål för sin transportpolitik; man vill öka tillgängligheten, minska miljöstörningarna och förbättra kollektivtrafiken för att åstadkomma en långsiktigt hållbar och effektivt transportförsörjning. Alla städer har en relativt hög inkomstnivå och goda förutsättningar för fortsatt ekonomisk tillväxt. Och medvetenheten är hög om att transportsystemet måste utvecklas både för att stödja den regionala utvecklingen och för att minska miljöpåverkan. I följande tre figurer redovisas några indikativa data om resevanorna bland ingående städer och regioner. Det bör noteras att sifferuppgifter av detta slag nästan aldrig är helt jämförbara. Uppgifterna bör därför tolkas med en viss försiktighet och färdmedelsuppgifter i München är speciellt osäkra. (För källa se respektive avsnitt) andel resor med privatfordon (av alla resor) München Zürich Köpenhamn München region Stockholm Lyon Rotterdam Zürich region Rotterdam region Stockholm region Lyon region Oslo region Edinburgh Andelen bilresor varierar påtagligt, från drygt 30 procent i Zürich till väl över 50 procent i Edinburgh. Bilandelen är, som väntat, genomgående lägre i den centrala staden än i respektive region (uppgift saknas för Oslo stad och för regionen Edinburgh). Stockholms stad och Stockholmsregionen placerar sig mot mitten av skalan. 8

9 Det ligger nära till hands att försöka förklara variationen i bilreseandel med skillnader i bilinnehav. Bilinnehavet varierar som den andra figuren visar från under 300 bilar per tusen invånare i Köpenhamn till ca 600 bilar per tusen invånare i München. Dock visar en jämförelse mellan den första och andra figuren att det förväntade sambandet minst sagt är svagt. Ett tätt bebyggelsemönster är en viktig förutsättning för att framgångsrikt kunna erbjuda fler resenärer möjligheter att resa kollektivt, cykla eller gå istället för att ta bilen. Figuren nedan visar att det finns ett klart negativt samband mellan andel bilresor och befolkningstäthet, d.v.s. andelen bilresor minskar när tätheten ökar. Figuren visar också att det finns en större variation i bilens andel av alla resor än vad som kan förklaras enbart av skillnaderna i täthet. Zürich framstår som kollektivtrafikens stad. Trots betydligt fler bilar per invånare än i Stockholmsregionen är kollektivtrafikens andel av transportarbetet mycket hög. Gång och cykeltrafiken svarar också för en stor del av resorna. Antalet bilar per invånare är likaså högt i den betydligt glesare Osloregionen. Oslo har nästan den lägsta andelen kollektivtrafikresor och den högsta andelen bilresor av regionerna. Den höga andelen bilresor kan förmodligen ses som en viktig förklaring till den satsning på kollektivtrafiken som präglar det nu aktuella Oslopakke 2. Samma trafiksituation har uppstått i Edinburgh, där bilen dominerar och kollektivtrafiken är i starkt behov av förbättring. Rotterdam har trots sin täthet en låg andel kollektivtrafik. Andelen cykel- och gångresor i denna platta region är å andra sidan bland de högsta i EU. München ligger lägre än förväntat, d.v.s. har en i förhållande till tätheten låg andel bilresor. Detta framstår som anmärkningsvärt mot bakgrund av det höga bilinnehavet. Att hög befolkningstäthet inte alltid leder till låg bilanvändning bevisas av Lyon, som trots en täthet som är mer än dubbelt så hög som den i Rotterdam och Stockholm har en högre andel bilresor. Däremot kan Lyons täthet ha bidragit till att staden har en hög andel gång och cykeltrafik. Stockholms stads täthet är hög, i nivå med den i Zürich, men tätheten i länet som helhet är lika låg som i Osloregionen. Skillnader i täthet och yta är sannolikt en av förklaringarna till att Stockholms stad ligger i nivå med Zürich avseende andel kollektivtrafikresor samtidigt som andelen bilresor i länet är något högre än förväntat. 9

10 Bilar per 1000 invånare Köpenhamn kommun Rotterdam Stockholm Rotterdam region Stockholms län Oslo Edinburgh Köpenhamn region Zürich Oslo region Lyon region Zürich kanton Lyon München region München 60 Lyon region Edinburgh Oslo region 50 Stockholm region Rotterdam region andel bilresor (procent av alla resor) Zürich region München region Rotterdam Stockholm Zürich München Köpenhamn Lyon befolkningstäthet (1000 pers/km2) 10

11 Zürich satsar på kollektivtrafik med invånarnas stöd Zürich är med sin dryga miljon invånare den folkrikaste kantonen i Schweiz; en dryg tredjedel av kantonens befolkning bor i dess huvudstad med samma namn. Zürich är också förbundsrepublikens största stad och dess industriella, ekonomiska och finansiella centrum. Zürich har en liten, tät innerstad omgiven av en förhållandevis tätt byggd region. Bebyggelsens och trafiksystemets struktur präglas av läget i en förkastningsspricka invid norra änden av Zürichsjön. Genom befolkningstillväxt och utbredning av bebyggelsen har sjön allt mer kommit att verka som en barriär för trafik mellan stadsregionens sydvästra och sydöstra delar. Zürichs innerstad har under 1990-talet delvis ändrat karaktär genom en stor inflyttning av unga, välutbildade och inkomststarka hushåll med jobb i IT-relaterade och andra kunskapsintensiva branscher. Utvecklingen har både stärkt stadens inkomster och ökat invånarnas krav på rörlighet. Transportsystem och trafikpolitik Staden Zürich har egen transportoperatör (VBZ) och i kantonen med samma namn finns ett regionalt transportoperatörsförbund (ZVV) som samordnar den regionala trafiken med buss och spårvagn. ZVV försöker även samordna denna trafik med regionaltågstrafiken och har i samarbete med den statliga järnvägen utvecklat ett gemensamt biljettsystem och koordinerade avgångar. Zürich region Folkmängd Yta km inv per km 2 Bilar per 1000 inv Andel kollresor Andel bilresor Andel gång- och cykel resor , Zürich stad , Källor: SESAME, framtagen 1999, statistik för år 1998 I Schweiz underställs i princip alla stora transportpolitiska frågor folket i beslutande folkomröstningar på både federal, kantonal och lokal nivå. Även om en kanton kan inlägga sitt veto mot vissa folkomröstningsresultat har invånarnas åsikter självklart en avgörande betydelse för vilka transportpolitiska beslut som fattas. Stadens mål att främja kollektivtrafiken, minska och kanalisera bilismen samt minska antalet parkeringsplatser har en mycket stark uppslutning bland invånarna. Befolkningens engagemang och makt kan exemplifieras med hjälp av två viktiga folkomröstningar 1988 och 1989: År 1988, föreslog staden att SFr. 42 miljoner (SEK 244 miljoner) skulle användas för förbättringar av den regionala S-banan. Medborgarna röstade nej till investeringsplanen eftersom den inte var tillräckligt detaljerad; det angavs varken vem som skulle kontrollera investeringarna eller vilka delar av systemen som skulle förbättras ville kantonen bygga en stor vägtunnel som hade starkt stöd bland bilister och i näringslivet. Ca 70 procent röstade nej vilket ledde till att planen avfördes från dagordningen. Finansiering av transportinfrastruktur I Schweiz finansierar staten (den federala nivån) järnvägstrafiken och huvuddelen av vägnätet. Kantonerna är huvudaktörer i planeringssystemet och kommunerna är förhållandevis 11

12 svaga. Kantonerna tilldelas en årligt bestämd andel av den statliga bensinskatten för väginvesteringar. Denna skatt, som är öronmärkt för vägändamål, är den mest betydelsefulla finansieringskällan för kantonernas väghållning och väginvesteringar men de använder också medel från en egen fordonsskatt. Staten svarar för finansiering och drift av den nationella och den regionala järnvägstrafiken. Den lokala kollektivtrafiken sköts av kantonerna som finansierar driftunderskottet med inkomstskatt. Lärdomar Hur har Zürich lyckats med att finansiera och utveckla ett av Europas bästa kollektivtrafiksystem? För det första har det att göra med stadens storlek och täthet. De flesta bor i flerbostadshus och arbetar på kontor i innerstadsmiljö, och hållplatserna får därmed ett stort trafikantunderlag. Vidare har Zürich undvikit att bygga ut vägnätet och aktivt verkat för att hindra trafiken att nå innerstaden. Trafiksignaler ger prioritet för spårvagnar och korta grönljustider för bilar vid infarterna till den inre delen av regionen. Den senare åtgärden, som inte tycks grundad på formella politiska beslut, flyttar ut bilköerna och minskar därmed antalet bilar i innerstaden. Ett begränsat utbud av parkeringsplatser vekar också begränsande på biltrafiken. Det finns varken tunnel eller bro över den delen av sjön som tillhör innerstaden, vilket bland annat gör att bilisterna måste göra ett stort svep runt staden för att köra från sydöst till sydväst. Ett bra samarbetsklimat och en politisk enighet på regional nivå har utgjort en viktig grund för denna politik. Samarbetet till trots, finns en viss spänning mellan kantonen och staden på transportområdet. Spänningen beror delvis på olika politiska majoriteter. I kantonen dominerar de konservativa och i staden socialister och miljöpartister. Tillväxten under senare år har lett till en allt intensivare diskussion om det inte nu är dags att satsa mer på vägtrafiken. Det kommer bland annat till uttryck i den studie kantonen nyligen initierat av möjligheterna att bygga en vägtunnel under sjön för att knyta samman regionens sydöstra och sydvästra delar och för att fullborda en motorvägsring. Det finns även en diskussion om att vägavgifter skulle kunna utnyttjas för att bidra till tunnelns finansiering. Den omorientering av trafikpolitiken som tycks vara på gång innebär, utöver en ökad vikt för vägtrafik, mycket ambitiösa planer för att effektivisera utnyttjandet av transportsystemet med hjälp av modern informationsteknik. Vad kan vi lära av Zürich? Zürich har lyckats genom en politik som starkt prioriterat kollektivtrafiken och samtidigt begränsat biltrafiken. Medborgarnas stöd och politisk enighet anses vara nyckelfaktorn till trafikpolitikens framgång. Samtidigt ska sägas att den ensidiga satsningen på kollektivtrafik nu kan vara på väg att brytas. De röster som förespråkar ökade satsningar på väginvesteringar tycks bli både fler och starkare allteftersom folkmängd, inkomster och efterfrågan på rörlighet växer. Det blir intressant att se hur kantonen och kommunen kommer att samverka och hantera trafikfrågorna under det kommande decenniet. Den hittillsvarande framgången för trafikpolitiken i Zürichregionen verkar bero på: Stark prioritering av kollektivtrafiken i kombination med olika restriktioner för vägtrafiken. Lyhördhet för befolkningens opinion och preferenser. En tättbyggd innerstad i en relativt tättbyggd region. En bra, eller i vart fall hygglig, samverkan mellan politiska partier och mellan staden och kantonen. 12

13 Oslo: Vägavgifter för att finansiera trafikinvesteringar Oslo har ungefär samma dominerande ställning i Norge som Stockholm i Sverige. Mer än en femtedel av Norges befolkning bor i Osloregionen och regionens näringsliv har stor betydelse för den nationella tillväxten. Oslofjorden och omgivande berg präglar bebyggelsens och transportsystemets struktur. Den största delen av senare års befolkningsökning har skett i den omgivande regionen Akershus. Tillväxten i kombination med den geografiska utbredningen av bebyggelsen bidrog till en kraftig trafikökning på 1980-talet. Uttrycket K Øer, kork och kaos användes allmänt för att beskriva rådande trafikförhållanden inför beslutet om utbyggnad av transportsystemet. Transportsystem och trafikpolitik Oslo är en av få storstäder i Europa som har lyckats åstadkomma stora förbättringar i vägsystemet på kort tid. Det har man gjort genom det så kallade Oslopakke 1. Nu ska Osloregionen satsa nästan lika stort på att utveckla kollektivtrafiksystemet genom Oslopakke 2. Genom dessa kraftfulla satsningar framstår Osloregionen som unik bland Europas storstäder. Till det kommer att stortinget sannolikt kommer att ändra väglagen för att göra det möjligt för kommuner med trängselproblem i vägtrafiken att införa trängselavgifter. Det finns all anledning att fråga sig hur man lyckats nå enighet om dessa investeringspaket, om bompengsystem och om att öppna möjligheter för trängselavgifter. Oslos vägstruktur präglas av Oslofjorden, med en genväg under stadskärnan och radiala vägar som länkar till en tullbelagd led runt de inre delarna av staden. Kollektivtrafiken består av spårvagnar och buss i innerstaden samt en tunnelbana och pendeltåg i regionen. Folkmängd Yta, 1000 inv per Bilar per Andel Andel bilre- Andel gång- och km 2 km inv kollresor sor cykel resor Oslo region , Oslo kommun ,2 360 saknas saknas saknas Källor: PRIMA (folkmängd,yta, befolkningstäthet, bilar per invånare), Institute for Transport Economics (färdmedel). Statistik för år Finansiering av transportinfrastruktur Såsom i de flesta europeiska städer bekostar kommunerna och länen lokala vägar medan statliga vägar samfinansieras med staten. Finansieringen av större väginvesteringar klaras ut genom förhandlingar mellan kommuner, län och stat. Samma princip gäller för stora investeringar i kollektivtrafiksystemet. Finansieringsstrukturen för Oslopakke 2 belyser denna process och beskrivs nedan. I Osloregionen täcker biljettintäkter 63 procent av kollektivtrafikens driftkostnader. Oslo stad bidrar med 29 procent och Akershus län med drygt en procent. Resten täcks av intäkter från den statliga dieselavgiften. 13

14 Oslopakke 1 och 2 Både Oslo stad, Akershus fylke och staten är involverade i de två investeringspaketen. Kostnaden för vad som nu kallas Oslopakke 1, som i huvudsak är inriktat på att utveckla vägsystemet, beräknades ursprungligen till ca 13 miljarder norska kronor i 1999 års priser. Investeringarna skulle finansieras med intäkter från en tullring runt de inre delarna av Oslo kommun, ordinarie statsbidrag samt ett extra statsbidrag som motsvarade tullintäkterna. Staten matchar med andra ord tullintäkterna krona för krona. Vidare beslutades att vägtullarna skulle avskaffas år 2007 när investeringarna beräknades vara fullt betalda. Tullsystemet drivs av företaget Fjellinjen AS som till 60 procent ägs av Oslo kommun och till 40 procent av Akershus fylke. Genom främst olika miljöhänsyn har kostnaderna för Oslopakke 1 ökat och beräknas nu bli inemot 30 miljarder norska kronor. Inga beslut har fattats om hur tillkommande kostnader ska finansieras, men betalning av bilisterna ytterligare några år efter år 2007 övervägs. Både Oslo och Akershus fylke har villkorat sitt stöd för Oslopakke 2 med att Oslopakke 1 genomförs fullt ut. Oslopakke 2 omfattar kollektivförbättringar för cirka 16 miljarder norska kronor. Paketet omfattar både investeringar i nya spårlinjer, ny- och ombyggnad av stationer och nya fordon. Ungefär hälften av investeringarna finansieras med ordinarie medel (det gäller t.ex. en stor del av järnvägsinvesteringarna och de kollektivtrafikinvesteringar som ingår i Oslopakke 1). Staten och regionen delar på ansvaret för resterande investeringar enligt krona för krona principen. Det betyder att regionen satsar inemot 4 miljarder. Dessa medel ska genereras på tre sätt: genom att höja kollektivtrafiktaxan med 0,75 norska kronor per resa (1.7 miljarder). genom att höja vägavgiften med 2 norska kronor per passage (1.6 miljarder). genom bidrag från andra infrastrukturprojekt, exempelvis reduktion av antalet planerade underjordiska parkeringsplatser i anknytning till arbetsplatsutbyggnaden vid Fornebu (0.3 miljarder). Principerna för Oslopakke 2 bygger i hög grad på dem för Oslopakke 1. Och för det senare spelade tvivelsutan beslutet om att införa vägtullar en helt avgörande roll. Det finns flera skäl till att regionens och statens beslutsfattare lyckades att enas om bompengsystemet. En viktig förutsättning var att vägtullar sedan länge varit ett ganska vanligt sätt att finansiera nya vägar i Norge. Speciellt inspirerades Osloregionens beslutsfattare av det vägtullsystem som Bergen infört fem år tidigare. En tydlig ansvarsfördelning mellan nationell och regional nivå, ett mycket gott samarbetsklimat mellan Oslo, Akershus och staten på både tjänstemannanivå och politisk nivå samt förhandlingsskicklighet och pragmatism är andra betydelsefulla förklaringar till framgången. Statens beredskap att matcha tullintäkterna krona för krona spelade en nyckelroll. Denna princip gjorde det avsevärt lättare för regionens politiker att ta beslutet om vägavgifter trots att cirka 65 procent av befolkningen var emot; den möjliggjorde både en låg initial tullnivå och en stor investeringsvolym. Det faktum att det skulle tagit decennier att åstadkomma samma resultat utan tullsystem spelade också en viktig roll, inte minst bland företrädare för olika bilistorganisationer. Många ansåg helt enkelt att vägtullar trots allt var ett bättre alternativ än fortsatt trafikkaos. Ett halvår efter tullringens start hade andelen som var emot minskat till 60 procent. Den har sedan fortsatt minska och opinionen bedöms nu väga nästan jämnt. Att befolkningen 14

15 successivt accepterat tullsystemet beror bland annat på att de konkret ser att pengarna gått och går till förbättringar av vägsystemet, att framkomligheten ökat och att trafikmiljön i centrala Oslo förbättrats högst påtagligt. Bompengsytemet har bland annat lett till en diskussion om man inte borde differentiera avgifterna genom att tillämpa en lägre passageavgift i lågtrafik och en högre i rusningstid. Och den diskussionen kan i sin tur haft betydelse för att stortinget väntas besluta om en lag som gör vegprisning möjlig, d.v.s. vad som i Sverige kallas trängselavgifter. Den blivande lagen anger inte att trängselavgifter ska införas men gör det möjligt för kommuner och fylken med kapacitetsproblem i vägnätet att införa dylika avgifter. Det framstår inte som otänkbart att de lokala beslutsfattarna i Oslo, Bergen och Trondheim (som införde ett vägtullsystem året efter Oslo) kommer att undersöka och värdera denna möjlighet närmare när respektive bompengavtal löper ut. Lärdomar Nyckelfaktorer bakom framgången med vägavgiftssystemet i Osloregionen och fortsättningen med Oslopakke 2 verkar sammanfattningsvis vara att: Systemet är enkelt, begripligt och smidigt och alla inser att intäkterna går till förbättringar av vägnätet. Oslo och Akershus fattade ett klokt strategiskt beslut genom att öppna tunneln under Oslos rådhus samtidigt som tullsystemet startade. Det visade snabbt och tydligt att avgifterna användes för att lösa svåra trafikproblem. Oslo kommun, Akershus fylke och staten beslutade gemensamt om investeringar och tullsystem utifrån klara spelregler. Stor vikt lades på kommunikation och marknadsföring av finansieringsstrategin. Tullarna kunde sättas förhållandevis låga genom att staten matchade tullintäkterna krona för krona. Ett stegvis arbetssätt där allting inte låsts från början och där man successivt kan dra nytta av vunna erfarenheter. 15

16 Rotterdam: Konsensus mellan stat och region Rotterdam har världens största hamn och är Nederländernas industriella centrum. Bebyggelsen breder ut sig österut från hamnen på båda sidor om floden Maas. Nederländerna är ett av världens mest befolkningstäta länder. Antalet invånare per kvadratkilometer landyta är detsamma som i Storstockholm. Rotterdam ingår i den än mer tätbebyggda och flerkärniga storregionen Randstad som även består av Hollands politiska och administrativa centrum den Haag, dess finansiella centrum Amsterdam, och dess centrum för vetenskap och FoU Utrecht. Befolkningstätheten i Randstad är mer än dubbelt så hög som den i Storstockholm; 40 procent av Nederländernas befolkning bor och jobbar där och regionen har minst fyra gånger flera vägar och bilar per kvadratkilometer än resten av Europa. Rotterdams trafikpolitik är starkt präglad av ambitionen att vidareutveckla hamnen och underlätta transporter av gods till och från hamnen. Transportsystem och trafikpolitik Rotterdams motorvägar sträcker sig norr och söder om Maasfloden och länkar till korsvägar samt en tunnel under floden. I Rotterdams stad körs spårvagnar och i regionen bussar, regionalmetro och tåg. Tåg förbinder Rotterdam med Den Haag, Amsterdam och Utrecht och planen är att förbättra dessa anknytningar med en ny RandstadRail. Rotterdam region Rotterdam stad Folkmängd Yta km inv per km 2 Bilar per 1000 inv Andel kollresor Andel bilresor Andel gång- och cykel resor , , Källor: Rotterdams Stad, Stadsregio Rotterdam Jaarrapport moniroting RVVP Sifforna för färdmedel motsvarar år Det holländska planeringssystemet är långt mer hierarkiskt än det svenska men i praktiken lägger man ändå stor vikt vid samförstånd mellan den nationella, regionala och lokala nivån. Finansieringen av offentlig verksamhet är likaså starkt centraliserad, vilket innebär att provinserna och kommunerna i mycket hög grad måste förlita sig på statliga bidrag för sin verksamhet. Fastighetsskatter och parkeringsavgifter är exempel på kommunala inkomstkällor. På transportområdet betyder centraliseringen att staten finansierar merparten av den lokala transportförsörjningen. Provinserna svarar för samordningen av transportpolitiken på regional nivå. I de sju största städerna finns dock starka kommunala samarbetsorgan på transportområdet. Dessa regionala organ växte fram spontant i början av 1990-talet. Samverkan lagfästes 1993 och regionerna ska enligt nuvarande lag fortsätta sin verksamhet till år Huvuduppgiften för regionerna är att koordinera den nationella och den kommunala transportpolitiken avseende planering och genomförande på följande områden: lokal och regional kollektivtrafik vägnätet trafiksäkerhet cykelbanor framkomlighet för godstransporter 16

17 sambandet mellan transporter och markanvändning Både nationellt, regionalt och lokalt präglas transportpolitiken av ambitioner att begränsa biltrafiken och främja andra transportmedel. Rotterdamregionen har som mål att kraftigt minska biltrafiken och öka kollektivtrafikandelen. Målen framstår knappast som förvånande i en region och ett land där bilinnehavet är mycket högt och fortsätter öka genom en stark ekonomisk tillväxt. Det är självklart också svårt att expandera vägnätet eftersom befintliga vägar redan tar så mycket mark i anspråk. Ambitionerna avseende ekonomisk tillväxt och regional utveckling är också höga. Rotterdams stad har därför utvecklat ett trafikstyrningssystem som syftar till att främja näringslivets och speciellt hamnens transporter. Systemet, som kallas Select System, går ut på att ha särskilda filer för godstrafiken längs väglänkar där den annars måste trängas om utrymmet med en växande personbilstrafik. Man upplåter eller bygger med andra ord gräddfiler för godstrafiken. Eftersom det i praktiken är svårt att skilja på vad som är så kallad nyttotrafik respektive mindre nödvändig" trafik finns planer på att omvandla godsfilerna till betalfiler. Det betyder att de som värderar framkomlighet högt kan betala för att komma snabbare fram. Dessa planer har dock inte realiserats ännu. Finansiering av transportinfrastruktur Den lokala och regionala transportförsörjningen finansieras med hjälp av tre fonder som alla tillförs statliga skattemedel: en infrastrukturfond, en provinsfond och en kommunfond. Infrastrukturfonden är i sammanhanget viktigast eftersom det är från den som provinser och kommuner får bidrag till sina väg- och kollektivtrafikinvesteringar. Fonden tillförs medel från en speciell infrastrukturavgift som ingår i fordonsskatten och från en årligen bestämd andel av bensinskatten. En förutsättning för att få bidrag är att respektive projekt är förenligt med gällande nationell trafikplan och det maximala bidraget är 95 procent för kollektivtrafikinvesteringar och 50 procent för väginvesteringar. Detta innebär att den nationellt fastlagda transportpolitiken är mycket starkt styrande för transportförsörjningen på regional och lokal nivå. Statliga bidrag bekostar även huvuddelen av kollektivtrafikens driftkostnader. Staten bidrar med 1,5 guilder för varje guilder i biljettintäkter. Det har dock visat sig att systemet dämpar incitamenten för ökad effektivitet. I framtiden kommer därför delar av statens bidrag att öronmärkas för systemförbättringar. Under senare år har biljettintäkter stått för procent av driftkostnaderna, statliga bidrag för procent och resten från regionen och staden Rotterdam. Regional tullring Som ett led i den nationella strävan att begränsa biltrafiken och minska trängselproblemen föreslog regeringen i slutet av 1980-talet att ett system med vägtullar skulle införas runt Rotterdam, Amsterdam, Utrecht och Haag, d.v.s. runt de fyra största städerna i Ranstadområdet. Systemet kallades Rekeningrijden. Dess syfte var inte att finansiera nya transportinvesteringar utan att begränsa trafiken till dessa städer i rusningstid. Intäkterna från tullarna skulle därför användas för att minska andra skatter. Förslaget väckte starkt motstånd från de fyra regionerna. Ett skäl var att man såg tullbetalningarna som ett utflöde av resurser från respektive region. I Rotterdam, och troligen också i de andra tre regionerna, fanns vidare en rädsla för att tullsystemet skulle försämra den 17

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare - En studie av samverkan mellan kommuner och näringsliv i bostads- och infrastrukturplanering. Rapport 2009: 3 Förord Norrortsgruppen är ett samarbete mellan

Läs mer

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Sten Olsson och Clara von Otter 1 Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. Rapportens syfte och metod... 4 3. Sammanfattning... 5 3.1 Slutsatser...

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Uppdaterad version februari 2012 Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H 105 35 Stockholm www.malardalsradet.se Tillväxt,

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Rapport 2014:8 Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER Strategisk analys Underlagsrapport till SAMPLAN Slutrapport från arbetsgruppen för det strategiska området Storstaden och dess transporter November 1999 1 Förord Detta är

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Flerkärnig regionplanering Internationella exempel

Flerkärnig regionplanering Internationella exempel Flerkärnig regionplanering Internationella exempel Polycentric Regional Development - International Examples Polyzentrisch Regionalentwicklung - Internationale Beispiele 1 2 Förord Den Regionala utvecklingsplanen

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet SOU 1998:148 1 Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet Regeringen beslutade den 25 juni 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda verksamhetsmål, preciserade arbetsuppgifter

Läs mer

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson Rapporten VART ÄR VI PÅ VÄG? utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i januari 2012

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Dags för trängselavgifter i Stockholmstrafiken!

Dags för trängselavgifter i Stockholmstrafiken! Dags för trängselavgifter i Stockholmstrafiken! Referat från en konferens Peter Gorpe VINNOVA Rapport VR 2001:28 TITEL (svensk): ISBN 91-89588-33-9 Dags för trängselavgifter i Stockholmstrafiken! Referat

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser

Förutsättningar för allmänflygplatser Rapport mars 2014 Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholms regionen och dess närhet Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten Stock holm region i till växt Planering och ut veck ling 1993-2003 Göran Johns on Bo Malm sten Stockholm region i tillväxt Stockholm region i tillväxt Planering och utveckling 1993-2003 Göran Johnson

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer