Påverkar olika faktorer bilföretagen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Påverkar olika faktorer bilföretagen?"

Transkript

1 Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande Höstterminen 2008 Påverkar olika faktorer bilföretagen? Hur påverkar ett högt oljepris, miljömedvetna marknader och ekonomiska trender bilföretagen? Av: Lars Fredriksson och Niklas Johnsson Handledare: Jurek Millak och Curt Scheutz 1

2 Sammanfattning Bilindustrin opererar idag i en globaliserad värld, där ett flertal yttre faktorer påverkar och har ett stort inflytande på företagen. Oljeprisets stigning är en av faktorerna som åstadkommer dramatiska effekter i världen och den påverkar hela världens ekonomi. Inflationen rusar och det påverkar i sin tur arbetslösheten och styrräntan. Dessutom finns det ett miljötänkande runtom världen som åstadkommer förändringar i efterfrågan hos konsumenterna. Med detta som utgångspunkt delades problemformuleringen upp i tre aspekter, där den första tar upp om bilföretagen påverkas av ett högre oljepris. Den andra aspekten behandlar frågan om ett annorlunda miljötänkande på olika marknader påverkar bilföretagen. Slutligen tar den tredje aspekten upp om ekonomiska trender påverkar bilföretagen. Syftet med denna undersökning är att utreda om tre olika aspekter påverkar bilföretagen. Den första aspekten är utforska om oljeprisets stigning inverkar på bilföretagen och den andra är att utreda om någon av bilföretagens marknader är mer miljömedveten än någon annan samt den tredje är att granska om ekonomiska trender påverkar bilföretagen. Uppsatsen undersökte de tio största bilföretagens aktiekurser, delårsresultat, största marknader, produkter, försäljningssiffror och dem ställdes emot inflation, arbetslöshet, styrränta, oljeprisutveckling och utsläpp av växthusgaser per invånare. Analysen av materialet gjordes med hjälp av korrelations- och regressionsanalyser. Det teoretiska underlaget i uppsatsen baserades bland annat på aktievärdering och utveckling, kapitalstruktur, den effektiva marknadshypotesen, resultatkvalité och marknadsmixen. Dessa teorier och begrepp användes för att öka förståelsen i analysen. Studien resulterar i att oljeprishöjningar har en tendens att påverka bilföretagen negativt. Det går även att konstatera att bilföretag med ett större miljömedvetet produktsortiment har en bättre försäljning på miljömedvetna marknader. Därtill kom studien fram till att ekonomiska trender inte påverkar företagen i någon större utsträckning. 2

3 Abstract The automotive industry is today in a world of globalisation and external factors can influence the car companies and it is important that they progress with the people. When an external factor, as the oil price, increases dramatically, it will affect the economies in different matters. Other external factors are impacted by the oil price, for example inflation, unemployment and target rates. In addition, people are changing their preferences due to the attention of the environment. With this as the foundation the problem of the essay were divided into three aspects. First, are the automotive companies affected by an increasing oil price? Second, is a different green thinking in the markets of the companies affecting them? Third, do economic trends making an impact on the auto companies? The purpose of this essay is to investigate if the oil price, a new green way of thinking and if different economical factors have affected the car companies. To be able to accomplish the purpose, the ten largest automotive companies annual reports and Internet sites were used to gather information about monthly and annual sales numbers. Along with that, other necessary sources as pollution rates for different areas; inflation rates, unemployment rates and target rates were collected. Theories that were necessary for analyzing the empiric work were used. The analysis part of the essay consists mostly of correlation- and regression analysis, because they are the most appropriate tools in this context. Furthermore, the study is stating that the car companies are demonstrating tendencies to being negatively affected by an increasing in the oil price. Moreover, auto companies with more green cars have more sales on markets that have additional green thinking. Lastly, the study is also concluding that economical trends do not affect the companies in any special circumstances. Key words: Oil price Stocks Markets Products Green cars Sales numbers Economic trends 3

4 Innehållsförteckning FIGURFÖRTECKNING... 6 TABELLFÖRTECKNING... 7 FÖRORD... 8 ORDLISTA INLEDNING PROBLEMBAKGRUND PROBLEMDISKUSSION PROBLEMFORMULERING SYFTE AVGRÄNSNING DISPOSITION METOD VETENSKAPSSYN VAL AV METOD POPULATION OCH URVAL MATERIALBESKRIVNING METOD OCH MOTIV FÖR VAL AV TEORIER DATAINSAMLINGSMETOD METOD FÖR ANALYS KRITISK GRANSKNING AV METODEN TEORI TEORETISK REFERENSRAM TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI EMPIRI PRESENTATION AV FÖRETAGEN PRESENTATION AV EMPIRI ANALYS ASPEKT ASPEKT ASPEKT AVSLUTANDE ANALYS SLUTSATSER ASPEKT ASPEKT ASPEKT DE TRE ASPEKTERNA TILLSAMMANS DISKUSSION EGNA REFLEKTIONER KRITISK GRANSKNING FRAMTIDA STUDIER

5 8. KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA

6 Figurförteckning FIGUR 1: OLJEPRISETS UTVECKLING FIGUR 2: GENERAL MOTORS AKTIEKURS FIGUR 3: FORDS AKTIEKURS FIGUR 4: TOYOTAS AKTIEKURS FIGUR 5: HONDAS AKTIEKURS FIGUR 6: VOLKSWAGENS AKTIEKURS FIGUR 7: PSA PEUGEOT CITROËNS AKTIEKURS FIGUR 8: HYUNDAIS AKTIEKURS FIGUR 9: FIATS AKTIEKURS FIGUR 10: NISSANS AKTIEKURS FIGUR 11: RENAULTS AKTIEKURS FIGUR 12: FÖRETAGENS PRODUKTFÖRDELNING FIGUR 13: T-VÄRDEN FÖR OLJEPRISET FIGUR 14: F-VÄRDEN FÖR OLJEPRISET FIGUR 15: T-VÄRDEN FÖR EUROPA FIGUR 16: F-VÄRDEN FÖR EUROPA FIGUR 17: T-VÄRDEN FÖR SYDAMERIKA FIGUR 18: F-VÄRDEN FÖR SYDAMERIKA FIGUR 19: T-VÄRDEN FÖR NORDAMERIKA FIGUR 20: F-VÄRDEN FÖR NORDAMERIKA FIGUR 21: T-VÄRDEN FÖR ASIEN FIGUR 22: F-VÄRDEN FÖR ASIEN FIGUR 23: T-VÄRDE FÖR ARBETSLÖSHETEN FIGUR 24: F-VÄRDE FÖR ARBETSLÖSHETEN FIGUR 25: T-VÄRDE FÖR INFLATIONEN FIGUR 26: F-VÄRDE FÖR INFLATIONEN FIGUR 27: T-VÄRDE FÖR STYRRÄNTA FIGUR 28: F-VÄRDE FÖR STYRRÄNTAN FIGUR 29: F-VÄRDE FÖR MULTIPEL REGRESSION

7 Tabellförteckning TABELL 1: DELÅRSRESULTAT TABELL 2: EGET KAPITAL TABELL 3: TOTALT KAPITAL TABELL 4: ANTAL SÅLDA BILAR I EUROPA TABELL 5: ANTAL SÅLDA BILAR I SYDAMERIKA TABELL 6: ANTAL SÅLDA BILAR I NORDAMERIKA TABELL 7: ANTAL SÅLDA BILAR I ASIEN TABELL 8: UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER PER INVÅNARE TABELL 9: BILFÖRETAGENS BILAR I KATEGORIER TABELL 10: BILFÖRETAGENS FÖRSÄLJNINGSSIFFROR TABELL 11: BILFÖRETAGENS FÖRSÄLJNINGSSIFFROR TABELL 12: REGIONERNAS ARBETSLÖSHET TABELL 13: REGIONERNAS INFLATION TABELL 14: REGIONERNAS STYRRÄNTA TABELL 15: P-VÄRDE FÖR OLJEPRISET TABELL 16: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR OLJEPRISET TABELL 17: BILFÖRETAGENS RÄNTABILITET TABELL 18: SAMMANFATTNING AV BILFÖRETAGENS RÄNTABILITET TABELL 19: BILFÖRETAGENS SOLIDITET TABELL 20: SAMMANFATTNING AV BILFÖRETAGENS SOLIDITET TABELL 21: P-VÄRDE FÖR EUROPA TABELL 22: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR EUROPA TABELL 23: P-VÄRDE FÖR SYDAMERIKA TABELL 24: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR SYDAMERIKA TABELL 25: P-VÄRDE FÖR NORDAMERIKA TABELL 26: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR NORDAMERIKA TABELL 27: P-VÄRDE FÖR ASIEN TABELL 28: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR ASIEN TABELL 29: GENOMSNITTLIGT VÄXTHUSUTSLÄPP PER PERSON FÖR ÅREN TABELL 30: ÖVERSIKT AV SAMTLIGA MARKNADER TABELL 31: FÖRVÄNTAT VÄRDE OCH CHI 2 -VÄRDE TABELL 32: ANDEL BILAR I FÖRHÅLLANDE TILL ALLA OBSERVATIONER TABELL 33: P-VÄRDE FÖR ARBETSLÖSHETEN TABELL 34: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR ARBETSLÖSHETEN TABELL 35: P-VÄRDE FÖR INFLATIONEN TABELL 36: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR INFLATIONEN TABELL 37: P-VÄRDE FÖR STYRRÄNTAN TABELL 38: STATISTISKT SAMMANFATTNING FÖR STYRRÄNTAN TABELL 39: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR MULTIPLA REGRESSIONEN

8 Förord Vi har lagt ner åtskilliga timmar på uppsatsen och under arbetets gång har vi fått mer kunskaper om uppsatsämnet. Dessutom har vi åtnjutit nya synvinklar på bilindustrin och vad som påverkar branschen, som vi tidigare inte hade. För övrigt vill vi tacka Curt Scheutz och Jurek Millak, för deras konstruktiva kritik som har utvecklat och förbättrat vår uppsats. Dessutom vill vi tacka opponeringsgrupperna som också har kommit med kreativa idéer och lösningar. Stockholm, januari 2009 Lars Fredriksson Niklas Johnsson 8

9 Ordlista B Regression BEA Bureau of Economic Analysis BLS Bureau of Labor Statistics BOJ Bank of Japan BOK Bank of Korea ECB Europeiska centralbanken IAS International Accounting Standards IFRS International Financial Reporting Standards NSO National Statistics Office SFAS Statement of Financial Accounting Standards SUV Sports Utility Vehicle, Jeep-modell 9

10 1. Inledning 1.1 Problembakgrund I en globaliserad värld förändras villkoren för företagande och yttre faktorer får ett stort inflytande på företagen. När verksamheter måste försöka anpassa sig till omvärlden krävs det åtaganden utöver det vanliga och det gäller att kunna förutse framtida händelser. Det är en företeelse som inte alltid går, utan anpassningar från företagens sida får göras utifrån spekulationer. Resultatet av det kan gå åt endera hållet, varpå det är viktigt att kunna vara anpassad för olika scenarion. Vanliga faktorer som har en förmåga att influera företagen är ekonomiska faktorer, som arbetslöshet och inflation. Därtill finns det en väldigt viktig faktor i oljepriset, som under tidigare årtionden har skapat stora problem i världen. De ekonomiska faktorerna är möjligtvis lättare att försöka anpassa sig till, men oljepriset kan vara svårare. Samhället har byggt upp ett beroende till olja genom att många transporter kräver någon typ av oljebaserad produkt för att fungera. Transporterna kan inte upphöra bara för att oljepriset ökar. Samhället har således blivit väldigt känsligt för oljeprisstegringarna, och många är inte anpassade för att klara av dem. Konsekvensen av det blir att en annan prioritering har gjorts, för att kunna bibehålla sina transportmedel. Det verkar en smula egendomligt att anpassningar inte gjorts tidigare, då erfarenheter från 70- och 80-talet borde ha väckt uppmärksamhet. Oljekrisen på 70-talet åstadkom problem världen över, men när den krisen var över förändrades ingenting, utan konsumtionen återupptogs igen på 80-talet 1. Prisstegringar på oljan är emellertid inte något som går obemärkt, utan acceptansnivån är låg för höjningar. Stora strejker i Europa demonstrerar dessa prishöjningar, där chaufförer i Spanien, Italien och England visade sitt missnöje mot de höga bränslepriserna som oljan skapar 2. Orsakerna bakom den dramatiska ökningen, se bilaga 1, är flera, men det råder en konflikt om vilka som har störst inverkan. Utbud och efterfråga styr till grunden priset, men många menar att spekulationer på olja har drivit upp oljepriset. Därför försöker de demokratiska senatorerna i USA att få igenom en lag som ska hindra spekulationen på oljan 3. Det finns inget som direkt säkerställer att det är spekulationer som driver upp råoljepriset, men det förekommer människor som spekulerar på en kortsiktig uppgång. För en handelsvara med den

11 innebörden som olja har för världen, bör det inte finnas andra faktorer som åstadkommer prisökningar än utbud och efterfråga. En annan orsak är den ökade konsumtionen i världen, som driver upp efterfrågan och därmed priset. Stiger efterfrågan snabbt stiger också priset snabbt, vilket resulterar i att andra ekonomiska faktorer påverkas. Generella kostnadsökningar gör att inflationen stiger och åstadkommer problem för världen och samhället. När råvaror blir dyrare drabbar det konsumenten, vilket medför att människornas levnadskostnader blir större. Olja är en ytterlighet som spär på inflationen i större utsträckning än någon annan råvara 4. En tänkbar lösning är att kompensera kostnadsökningarna med en löneförhöjning, för att jämna ut förhållandena. Det är dock inte en lösning som är hållbar i ett längre perspektiv, då löneökningar stimulerar inflationen. Ett sätt att motverka en alltför hög inflation är att höja styrräntan, som varje lands centralbank kontrollerar. Styrräntan påverkar även bankernas och kreditinstitutens utlåningsränta. En positiv förändring i styrräntan gör att utlåningsräntan också rör sig i en positiv riktning. Därför kan kostnadsökningar, orsakade av exempelvis oljepriset, innebära ytterligare besvär för konsumenten i form av dyrare lånekostnader. En inflation som inte går att styra över är en situation som gör det svårare för samhället. Samhället berörs av stigande kostnader genom en ökad arbetslöshet, då företag måste göra besparingar. En dominoeffekt av problem skapas tack vare en inflation som drivs upp med hjälp av råoljepriset. För att hantera detta måste företagen se om sin situation och klargöra hur det påverkar dem. Kostnadsbördan blir större och för att klara av den ökar de i sin tur priset på varorna, som de säljer, eller genomför olika kostnadsbesparingsprogram. För att fortfarande generera vinster och förhindra minskade marginalerna vidtas olika åtgärder. Ett av många steg är att ta bort produkter eller tjänster som inte efterfrågas och det får påföljden att anställda sägs upp, vilket spär på arbetslösheten. Om arbetslösheten ökar torde konsumtionen minska, vilket drar ner andra företag. Detta får en effekt på hela landets ekonomi, varpå en kedjereaktion bildas av negativa flöden. Ökar arbetslösheten för det i sin tur med sig att företagens totala produktion minskar. Produktionen styrs av efterfrågan och finns det ingen som handlar är det inte nödvändigt att producera i överflöd. Det ökar bara kostnadsbördan för företagen om det ska ha ett stort lager

12 Företagens produktion avgör storleken på bruttonationalprodukten och hur stor tillväxt landet har vid en specifik period. Minskar företagens produktion minkar även bruttonationalprodukten och därmed landets tillväxt. Det är följaktligen inte bara en faktor som påverkar, utan den är ett led av många. Företagen är alla verksamma på en marknad och dess egenskaper beror på de faktorerna som nämns ovan. De ekonomiska faktorerna skapar en miljö för företagen att driva sina verksamheter i. Det finns emellertid andra saker som gör en marknad, exempelvis politiska åsikter. Politiken i ett land influerar företagsklimatet i ett land eller område och präglar sålunda produkterna som efterfrågas. Dessutom kan allmänna åsikter och om ekonomiska bekymmer uppkommer i ett område påverka företagens marknad. När problem uppkommer i ekonomier brukar förändringar ske i de politiska, och nya idéer uppstår. Ett exempel på en ny idé är att miljöförändringar måste ske för att kunna bevara jordens existens. Det nya miljötänkandet i världen får en allt större medial uppmärksamhet, som till exempel när den före detta vice presidenten i USA, Al Gore, gjorde en dokumentär An Inconvenient Truth om miljöförstöringens effekter för världen 5. Al Gore tilldelades även Nobels fredspris år 2007, för sitt engagemang för världens klimat 6. Positiva miljöförändringar är inget negativt, då människorna gynnas av det i längden. Växthusgasutsläppen, som är en anledning till problemen och miljödiskussionen, står mestadels transportväsendet för och ansvaret att förhindra eller minska utsläppen måste de tillverkande företagen stå för. Det går dessvärre inte bara att börja tänka miljö och omvandla alla produkter till miljövänliga, varför det krävs en förändring på flera områden. Eftersom miljötänkande börjar bli vanligare förändras också företagens marknader. Således krävs en anpassning av produkterna för att företagens fortfarande ska kunna sälja sina varor. 1.2 Problemdiskussion Många industrier är beroende av oljan och påverkas i någon form av att råoljepriset stiger. Bilindustrin är sammanhängande med oljan och industrin har därmed ett intresse att oljepriset befinner sig på låga nivåer. För att minska graden av beroende måste bilföretagen utveckla modeller med alternativa bränslen. Idag finns det några, som biogas och etanol, men framställningen av etanol skapar i sig problem med ökade matpriser, eftersom den framställs

13 utav råvaran majs. Bilföretagen bestämmer vilket drivmedel som ska användas, då de producerar fordonen. Marknadens efterfråga influerar visserligen, men bilföretagen har det slutgiltiga ordet. Såvida företagens analytiker inte ser en förändring i efterfrågan och prisnivåer på drivmedel minimeras produktförändringen hos bilföretagen. Det är dock viktigt att företagen fortsätter utvecklingen framåt och försöker hitta nya lösningar, för att minska beroendet till en specifik råvara. Problemet som uppstår för bilföretagen är antingen en missbedömning eller att de inte velat inse att tiderna förändras. När krisen befinner sig rätt framför ögonen på dem upptäcks den, men detta gäller främst de amerikanska biltillverkarna 7. Eftersom företagen inte reagerar förrän saken är ett faktum, uppstår en onödig övergångsperiod med sämre försäljning och dyrare priser för konsumenterna. Blir produkter dyrare är det inte säkert att konsumtionen består, utan med all sannolikhet försämras den. Situationen ställer bilföretagen inför många olika problem: svårigheter att möta efterfrågan på de befintliga miljövänliga modellerna, begränsade alternativa bränslen, tillverkningsomställningar, kostnadssvårigheter, produktionssvårigheter, finansieringsproblem och omorganisationsstruktureringar. Därför måste påtagliga förändringar göras för att följa konsumenternas preferenser. Det krävs dock en väsentlig period av tid och kapital för att en omställning och nyproduktion ska klaras av. Åtgärder måste dock ske snarast möjligt för att kunna överleva en svår period av karaktären kris. Bilföretagen i USA försöker göra förändringar för att kunna behålla sin position eller hålla sig kvar på marknaden. Oljeprisets rusning för med sig att bilföretagen är tvungna att ta egna aktioner för att överleva och spara kapital. När försäljningen dalar måste produktionen minskas för att undvika överproduktion 8. Det för i sin tur med sig att anställda får lämna företagen. Det kan även innebära att andra delar av företagen försvinner för att det inte går att tillhandahålla den tjänsten längre. Chrysler tar exempelvis bort ett led i sin värdekedja när de upphör med att förse sina kunder med leasingalternativ, då kostnaderna för det har blivit för stora 9. Om denna trend fortsätter för andra bilföretag kommer konkurrenter som har tillräckligt med kapital skaffa sig fördelar gentemot andra. Det är följaktligen väldigt viktigt att företagen har mycket kapital för att kunna klara av sämre tider, när förluster och extra

14 kostnader drabbar företaget. Att erbjuda en bra produkt till kunden är viktigt för att göra en potentiell vinst, men att kunna förvalta tidigare vinster och kapital är en nyckel i svåra tider. Chanserna ökar att klara sig igenom de svårare tiderna om tidigare kapitalförvaltning hanterats på ett bra sätt. Mindre kapitalresurser hjälper inte i en tid av förändring, utan spär bara på de befintliga problemen. På grund av den högre inflationen, som oljepriset tillsammans med andra kostnadsökningar skapar, stiger räntan och pressen på bilföretagen växer. När det redan finns ett problem som tynger, skapas således ett till, när det blir dyrare att låna pengar. Att kämpa med flera problem samtidigt kan vara svårt, men om aktioner inte har vidtagits tidigare eller om en uppskattning om framtidens oljepris inte gjordes, blir det ett faktum. Visserligen är det nästintill omöjligt att kunna förutspå framtida händelser, men olika tänkbara scenarion borde företagen jobba med. Det värsta scenariot måste vara en snabb rusning av oljepriset och då borde planer redan finnas för vad som ska göras. Bilföretagen borde passa på att utveckla sina produkter när det går bra för dem, för att hela tiden ligga steget före. En falsk trygghet verkar finnas i bilindustrin, då företagen väljer att fortsätta på samma linje som gjort dem förmögna tidigare. Eftersom det finns industrier som påverkas negativt av en oljeprisökning, får det konsekvenser för bilförsäljningen. När potentiella kunder inte har något arbete blir det svårt för dem att anskaffa en bil, och därtill finansiera den. Dessutom skapar höjningar av råoljepriset en oro och ekonomisk nedgång i världen. Detta innebär att konsumtionen minskar och sparandet ökar, vilket inte gynnar bilförsäljningen. Om försäljningen avtar påverkas bilföretagens resultatprestation, såvida preventiva handlingar inte genomförts tidigare. En handling skulle kunna vara att företagen har ändrat sitt produktutbud, för att kunna möta efterfrågan på andra bilar. Dessa bilar kan exempelvis vara mindre modeller som inte slukar lika mycket drivmedel eller modeller som är miljöanpassade. Eftersom världen förändras ständigt måste bilföretagen följa efter och miljötänkande är något som finns i framkanten. Miljötänkandet i världen höjer kraven på minskade koldioxidutsläpp, vilket innebär att andra transportmedel måste skapas. Forskning pågår för att skapa mer bensinsnåla bilar och som är helt fria från utsläpp 10. Alla de stora biltillverkarna måste komma med nya miljövänliga bilar för att möta vad som efterfrågas och för att inte förlora marknadsandelar till bilföretag som

15 säljer miljövänliga bilar. Elbilar, hybridbilar och bilar som går på naturgas och etanol är de mest förekommande miljöbilarna idag, men forskning pågår hela tiden för att skapa andra. Miljövänliga bilar kommer att vara viktiga för framtiden, för att tillfredställa konsumenternas behov av miljövänligt transportmedel på vägarna. Till exempel sägs en stor del av Toyotas lönsamhet på senare år bero på deras miljövänliga bilar och företagets image som miljövänliga 11. Bilföretag som redan tidigare har miljövänliga modeller, kommer att klara en övergång bättre än andra. På grund av en mer fokuserad miljöinriktning erbjuder de flesta bilföretagen bilar som drivs med någon form av alternativt bränsle, vilka undgår påverkan från oljepriset. Konsumenterna ställs emellertid inför bekymmer med sådana bilar också, eftersom infrastrukturen är väldigt outvecklad i de flesta länderna, varför också efterfrågan inte är alltför stor. Produkten må finnas, men det kanske inte finns någon köpkraft eller alternativt att prioriteringen är låg för att nyanskaffa. En nedgång i ekonomin påverkar först och främst konsumtionen och om människor inte har något arbete köper de förmodligen inte en bil. Då spelar det ingen roll om det är en miljöbil, för plånboken styr normalt valen som görs. Dessutom går det inte att kräva att folk som kör en bensindriven bil ska köpa en miljöbil. Idag är miljöbilar tämligen dyra och alla har inte råd att ta den kostnaden. Samtidigt som miljötänkandet förändras i världen, påvisar USA annorlunda, då de inte har skrivit på Kyotoprotokollet, som är till för att minska länders växthusgaser 12. Därför kan olika bilmarknader i världen ha olika karaktäristiska drag och vissa marknader kan vara mer miljömedvetna än andra. Däremot håller all världens marknader på att bli mer och mer medvetna om miljön på grund av större medial uppmärksamhet om problemen. Den större uppmärksamheten gör att människor vill ha en förändring, eftersom de börjar bli mer och mer eftertänksamma om miljöförstöringens effekter. Företagen som har en stor andel miljöbilar, bör ha en bättre lönsamhet på en miljömedveten marknad, än företag som har en mindre andel miljöbilar. Eftersom marknaderna borde bli mer och mer miljömedvetna, är detta något som kommer att påverka bilföretagen i en större utsträckning. De bilföretag som har flest miljövänliga bilar kommer att ta marknadsandelar från de andra företagen och resultatet borde få en positiv utveckling i längden

16 Bilföretag som redan tidigare gjort en anpassning till de förändringar i världen som skett, står förberedda på ett helt annat sätt, men det är svårt att förbereda sig för en ekonomisk nedgång. I grunden handlar det om hur företagen löser nya problem och försöker leta sig till nya marknader, som Kina och Indien. Denna period kan därför bara bli ett resultat av försämrade siffror, men en vinst kan ändå göras och mindre besparingspaket kanske bara blir påföljden. Stora förluster och slutligen konkurs bör inte vara tänkbart för alla. Stora aktörer på marknaden har alla sina egenskaper för att stå emot sämre tider, men alla är inte immuna. De största bilföretagen har alla något unikt över sin position, annars skulle de inte ha nått den status de gjort. Dessvärre kanske inte deras nuvarande position reflekterar verkligheten, då försäljningen kanske är bra, men det finns andra faktorer som också ska vara positiva, som årets resultat. Å andra sidan kan förändringen i ekonomin som oljepriset orsakar göra att logiken försvinner och ställer till andra problem för bilföretagen. Förändringar kommer att ske och företagen påverkas alla på ett eller annat sätt av olika faktorer. Frågan är bara hur mycket och vilka faktorer som har en inverkan på bilföretagen. 1.3 Problemformulering Från problembakgrunden och problemdiskussionen härleds följande tre aspekter som undersökningens problem. Första aspekten: Påverkar ett högre oljepris bilföretagen? o Hur påverkar oljepriset företagens aktiekurs? o Hur påverkar oljepriset företagens delårsresultat? o Hur påverkar oljepriset företagen kapitalmässigt? Andra aspekten: Påverkar ett annorlunda miljötänkande på olika marknader bilföretagen? o Finns det skillnader mellan marknaderna, när det gäller miljömedvetenhet? o Hur ser företagens produktutbud ut? o Har bilföretag med mer miljövänliga produkter en större försäljning? 16

17 Tredje aspekten: Påverkar ekonomiska trender bilföretagen? o Påverkar arbetslösheten bilföretagen? o Påverkar inflationen bilföretagen? o Påverkar styrräntan bilföretagen? 1.4 Syfte Syftet med undersökningen är att utreda tre aspekter och hur de påverkar bilföretagen. Först ämnar studien kartlägga hur varje aspekt påverkar bilföretagen som en enskild faktor, för att därefter göra en gemensam utforskning av aspekterna tillsammans. Första delsyftet med utredningen är att åskådliggöra hur företagen påverkas av ett stigande oljepris. Andra delsyftet är utreda bilföretagens marknader, för att åskådliggöra huruvida någon marknad är mer miljömedveten än någon annan. Därefter granskas företagens produktutbud, för att finna förklaringar till aspekt ett och två. Tredje delsyftet är att utreda om företagen påverkas av länders eller områdens ekonomiska trender. 1.5 Avgränsning Tidsperioden för den första aspekten är från juli 2007 till juni Anledningarna till valet är två: 1. Oljepriset hade en kraftig stigning under denna period. 2. Företagen redovisade också sina delårsrapporter, tillika årsrapporter under perioden. Tidsperioden för den andra aspekten är mellan åren , medan den tredje aspekten har samma tidsperiod som den första. Detta för att undersökningen skall blir mer kongruent och underlätta vid en jämförelse av resultaten från varje aspekt 17

18 Undersökningen avgränsas också till att studera olika bestämda faktorer. Följande faktorer undersökts: Aktiekurser Arbetslöshet Delårsresultat Utsläpp av växthusgaser per invånare Företagens största marknader Företagens produkter Försäljningssiffror Inflation Oljeprisutvecklingen Styrräntan För faktorn marknader kommer endast varje respektive företags fyra största marknader tas med i undersökningen och deras andel av sin totala försäljning på marknaden. Vid undersökningen utsläpp av växthusgaser per invånare inbegriper undersökningen endast de marknader där företagen har störst försäljning. Företagens produkter kommer avgränsas till att se hur stor andel miljöbilar dessa företag har för år Faktorerna arbetslöshet, inflation och styrränta kommer vara baserade på bilföretagens länder där de har sitt huvudkontor. 18

19 1.6 Disposition Den här uppsatsen är indelad i fem avsnitt: Uppsatsens början, abstract och sammanfattning: Det finns en svensk sammanfattning i början och därefter kommer en engelsk kortfattad sammanfattning. Allt i abstracten är baserat på viktiga nyckelord från uppsatsen. Uppsatsens problembakgrund och problemdiskussion: Problembakgrunden redogör för hur ett ökande oljepris, miljömedvetenhet och ekonomiska trender slår mot samhället och företagen. Därefter kommer en kortare diskussion om de problem som bilföretagen står inför. Uppsatsens problemformulering, syfte, metod och materialbeskrivning: Utgör huvudstommen i uppsatsen där de specifika frågorna som ska undersökas redogörs för, samt även uppsatsens syfte. En avgränsning görs även i det här avsnittet för det som skall undersökas. Sedan kommer uppsatsens metod, tillvägagångssätt och en redogörelse av det material som användes i uppsatsen. 19

20 Empiri och analys: Empirin består av diagram, grafer, tabeller för arbetslöshet, inflation och styrränta samt företagens aktiekurs, delårsresultat, nyckeltal och produkter. Dessutom redovisas en graf över oljeprisets utveckling. Empirin analyseras sedan och diskuteras med teoriavsnittet som utgångspunkt. Analysen är indelad i tre delar. Första delen består av korrelations- och regressionsberäkningar för oljepriset och företagens aktiekurser samt en nyckeltalsanalys med hänsyn taget till regressionsanalysen. Andra delen består av korrelations- och regressionsberäkningar för företagens marknader för utsläpp av växthusgaser per invånare och företagens respektive försäljning på olika marknader. Dessutom består andra delen av en analys av företagens produkter. Slutligen, den tredje delen, består av en korrelations- och regressionsanalys för företagens försäljningssiffror ställt mot arbetslöshet och inflation samt styrränta. Avrundning: En summering görs på undersökningens väsentliga resultat och uppsatsens slutsatser. Efter detta återfinns en avslutande diskussion om undersökningen och egna tankar kring ämnet som studerats. 20

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen C-UPPSATS 2006:105 Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen Jeanette Andersson Johanna Groth Luleå tekniska universitet

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor f Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande VT 2012 Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor - En studie

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning ISRN-nr Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning The abolition of the statutory audit - the impact on bank loans and interest rate pricing Rickard Jonsson Andrea

Läs mer

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag - Ur en svensk storbanks perspektiv Basel II s effect on the credit process concerning small firms - From the perspective of a Swedish bank Helen

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Nyemissioner i onoterade svenska företag

Nyemissioner i onoterade svenska företag Magisteruppsats Juni 2009 Nyemissioner i onoterade svenska företag Förutsättningar för en framgångsrik nyemission Författare: Handledare: Max Eklund Victor Helbrink Sammanfattning Göran Anderson Examensarbetets

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS BAKOMLIGGANDE FAKTORER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Elisabeth Karlsson Sophie Karlsson VT 2009:KF26 Förord Vi vill först och främst tacka de sex respondenter

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 EXAMENSARBETE Budgetering vid variationer - fallstudie av två företag Agneta Nilsson Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

C-UPPSATS IAS 41 ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

C-UPPSATS IAS 41 ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar C-UPPSATS 2005:081 IAS 41 Vad innebär den nya redovisningsstandarden för skogsindustrin? ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen

Läs mer

Allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur innan och efter finanskrisen: en kvantitativ studie

Allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur innan och efter finanskrisen: en kvantitativ studie Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur innan och efter finanskrisen: en kvantitativ studie Kandidatuppsats

Läs mer

OMVÄND MOMS REVERSE CHARGE

OMVÄND MOMS REVERSE CHARGE ISRN-nummer OMVÄND MOMS - en undersökning av byggtjänstbranschen REVERSE CHARGE - a study of the construction service business Patrik Patriksson Calle Walmstedt Magisteruppsats 30 hp Vårterminen 2009 Handledare:

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Utvecklingen av den svenska företagsobligationsmarknaden. The Development of the Swedish Corporate Bond Market

Utvecklingen av den svenska företagsobligationsmarknaden. The Development of the Swedish Corporate Bond Market EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI Civilekonomprogrammet Utvecklingen av den svenska företagsobligationsmarknaden En institutionell analys av förändrade förutsättningar och dess påverkan på transaktionskostnader

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande Örebro Universitet 2006-05-29 Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Marknadsföring D Magisteruppsats 10 p Handledare: Leif Sanner Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Avskaffandet av revisionsplikten - Hur banker och små företag kommer att agera om revisionsplikten avskaffas. The abolition of the audit exemption - How banks and small businesses will act if the audit

Läs mer

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01007--SE Operativ riskhantering i svenska banker - Den ogreppbara amöban Operational risk management in Swedish banks - The elusive amoeba Hanna Edlund Annelie Malm Institutionen

Läs mer

OMBILDNING FRÅN ENSKILD

OMBILDNING FRÅN ENSKILD OMBILDNING FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG VILKA BLIR DE REDOVISNINGS- OCH SKATTEMÄSSIGA EFFEKTERNA? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Maria Andersson Zenita Johansson VT 2014:CE29

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

En union, ett samarbete och en valuta i kris

En union, ett samarbete och en valuta i kris En union, ett samarbete och en valuta i kris En kvantitativ studie om Spaniens och Sveriges mediala framställning av euro- krisen inom EU Emanuel Angerbjörn Medie- och kommunikationsvetenskap Kandidat-/

Läs mer

Försäkringsbranschen. ett nödvändigt ont? Handledare: Olle Duhlin. Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet

Försäkringsbranschen. ett nödvändigt ont? Handledare: Olle Duhlin. Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet Försäkringsbranschen ett nödvändigt ont? Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet Katja Ericson, Turismprogrammet Niklas Larsson Marknadsföringsprogrammet Handledare: Olle Duhlin Ämne: Företagsekonomi

Läs mer