Påverkar olika faktorer bilföretagen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Påverkar olika faktorer bilföretagen?"

Transkript

1 Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande Höstterminen 2008 Påverkar olika faktorer bilföretagen? Hur påverkar ett högt oljepris, miljömedvetna marknader och ekonomiska trender bilföretagen? Av: Lars Fredriksson och Niklas Johnsson Handledare: Jurek Millak och Curt Scheutz 1

2 Sammanfattning Bilindustrin opererar idag i en globaliserad värld, där ett flertal yttre faktorer påverkar och har ett stort inflytande på företagen. Oljeprisets stigning är en av faktorerna som åstadkommer dramatiska effekter i världen och den påverkar hela världens ekonomi. Inflationen rusar och det påverkar i sin tur arbetslösheten och styrräntan. Dessutom finns det ett miljötänkande runtom världen som åstadkommer förändringar i efterfrågan hos konsumenterna. Med detta som utgångspunkt delades problemformuleringen upp i tre aspekter, där den första tar upp om bilföretagen påverkas av ett högre oljepris. Den andra aspekten behandlar frågan om ett annorlunda miljötänkande på olika marknader påverkar bilföretagen. Slutligen tar den tredje aspekten upp om ekonomiska trender påverkar bilföretagen. Syftet med denna undersökning är att utreda om tre olika aspekter påverkar bilföretagen. Den första aspekten är utforska om oljeprisets stigning inverkar på bilföretagen och den andra är att utreda om någon av bilföretagens marknader är mer miljömedveten än någon annan samt den tredje är att granska om ekonomiska trender påverkar bilföretagen. Uppsatsen undersökte de tio största bilföretagens aktiekurser, delårsresultat, största marknader, produkter, försäljningssiffror och dem ställdes emot inflation, arbetslöshet, styrränta, oljeprisutveckling och utsläpp av växthusgaser per invånare. Analysen av materialet gjordes med hjälp av korrelations- och regressionsanalyser. Det teoretiska underlaget i uppsatsen baserades bland annat på aktievärdering och utveckling, kapitalstruktur, den effektiva marknadshypotesen, resultatkvalité och marknadsmixen. Dessa teorier och begrepp användes för att öka förståelsen i analysen. Studien resulterar i att oljeprishöjningar har en tendens att påverka bilföretagen negativt. Det går även att konstatera att bilföretag med ett större miljömedvetet produktsortiment har en bättre försäljning på miljömedvetna marknader. Därtill kom studien fram till att ekonomiska trender inte påverkar företagen i någon större utsträckning. 2

3 Abstract The automotive industry is today in a world of globalisation and external factors can influence the car companies and it is important that they progress with the people. When an external factor, as the oil price, increases dramatically, it will affect the economies in different matters. Other external factors are impacted by the oil price, for example inflation, unemployment and target rates. In addition, people are changing their preferences due to the attention of the environment. With this as the foundation the problem of the essay were divided into three aspects. First, are the automotive companies affected by an increasing oil price? Second, is a different green thinking in the markets of the companies affecting them? Third, do economic trends making an impact on the auto companies? The purpose of this essay is to investigate if the oil price, a new green way of thinking and if different economical factors have affected the car companies. To be able to accomplish the purpose, the ten largest automotive companies annual reports and Internet sites were used to gather information about monthly and annual sales numbers. Along with that, other necessary sources as pollution rates for different areas; inflation rates, unemployment rates and target rates were collected. Theories that were necessary for analyzing the empiric work were used. The analysis part of the essay consists mostly of correlation- and regression analysis, because they are the most appropriate tools in this context. Furthermore, the study is stating that the car companies are demonstrating tendencies to being negatively affected by an increasing in the oil price. Moreover, auto companies with more green cars have more sales on markets that have additional green thinking. Lastly, the study is also concluding that economical trends do not affect the companies in any special circumstances. Key words: Oil price Stocks Markets Products Green cars Sales numbers Economic trends 3

4 Innehållsförteckning FIGURFÖRTECKNING... 6 TABELLFÖRTECKNING... 7 FÖRORD... 8 ORDLISTA INLEDNING PROBLEMBAKGRUND PROBLEMDISKUSSION PROBLEMFORMULERING SYFTE AVGRÄNSNING DISPOSITION METOD VETENSKAPSSYN VAL AV METOD POPULATION OCH URVAL MATERIALBESKRIVNING METOD OCH MOTIV FÖR VAL AV TEORIER DATAINSAMLINGSMETOD METOD FÖR ANALYS KRITISK GRANSKNING AV METODEN TEORI TEORETISK REFERENSRAM TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI EMPIRI PRESENTATION AV FÖRETAGEN PRESENTATION AV EMPIRI ANALYS ASPEKT ASPEKT ASPEKT AVSLUTANDE ANALYS SLUTSATSER ASPEKT ASPEKT ASPEKT DE TRE ASPEKTERNA TILLSAMMANS DISKUSSION EGNA REFLEKTIONER KRITISK GRANSKNING FRAMTIDA STUDIER

5 8. KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA

6 Figurförteckning FIGUR 1: OLJEPRISETS UTVECKLING FIGUR 2: GENERAL MOTORS AKTIEKURS FIGUR 3: FORDS AKTIEKURS FIGUR 4: TOYOTAS AKTIEKURS FIGUR 5: HONDAS AKTIEKURS FIGUR 6: VOLKSWAGENS AKTIEKURS FIGUR 7: PSA PEUGEOT CITROËNS AKTIEKURS FIGUR 8: HYUNDAIS AKTIEKURS FIGUR 9: FIATS AKTIEKURS FIGUR 10: NISSANS AKTIEKURS FIGUR 11: RENAULTS AKTIEKURS FIGUR 12: FÖRETAGENS PRODUKTFÖRDELNING FIGUR 13: T-VÄRDEN FÖR OLJEPRISET FIGUR 14: F-VÄRDEN FÖR OLJEPRISET FIGUR 15: T-VÄRDEN FÖR EUROPA FIGUR 16: F-VÄRDEN FÖR EUROPA FIGUR 17: T-VÄRDEN FÖR SYDAMERIKA FIGUR 18: F-VÄRDEN FÖR SYDAMERIKA FIGUR 19: T-VÄRDEN FÖR NORDAMERIKA FIGUR 20: F-VÄRDEN FÖR NORDAMERIKA FIGUR 21: T-VÄRDEN FÖR ASIEN FIGUR 22: F-VÄRDEN FÖR ASIEN FIGUR 23: T-VÄRDE FÖR ARBETSLÖSHETEN FIGUR 24: F-VÄRDE FÖR ARBETSLÖSHETEN FIGUR 25: T-VÄRDE FÖR INFLATIONEN FIGUR 26: F-VÄRDE FÖR INFLATIONEN FIGUR 27: T-VÄRDE FÖR STYRRÄNTA FIGUR 28: F-VÄRDE FÖR STYRRÄNTAN FIGUR 29: F-VÄRDE FÖR MULTIPEL REGRESSION

7 Tabellförteckning TABELL 1: DELÅRSRESULTAT TABELL 2: EGET KAPITAL TABELL 3: TOTALT KAPITAL TABELL 4: ANTAL SÅLDA BILAR I EUROPA TABELL 5: ANTAL SÅLDA BILAR I SYDAMERIKA TABELL 6: ANTAL SÅLDA BILAR I NORDAMERIKA TABELL 7: ANTAL SÅLDA BILAR I ASIEN TABELL 8: UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER PER INVÅNARE TABELL 9: BILFÖRETAGENS BILAR I KATEGORIER TABELL 10: BILFÖRETAGENS FÖRSÄLJNINGSSIFFROR TABELL 11: BILFÖRETAGENS FÖRSÄLJNINGSSIFFROR TABELL 12: REGIONERNAS ARBETSLÖSHET TABELL 13: REGIONERNAS INFLATION TABELL 14: REGIONERNAS STYRRÄNTA TABELL 15: P-VÄRDE FÖR OLJEPRISET TABELL 16: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR OLJEPRISET TABELL 17: BILFÖRETAGENS RÄNTABILITET TABELL 18: SAMMANFATTNING AV BILFÖRETAGENS RÄNTABILITET TABELL 19: BILFÖRETAGENS SOLIDITET TABELL 20: SAMMANFATTNING AV BILFÖRETAGENS SOLIDITET TABELL 21: P-VÄRDE FÖR EUROPA TABELL 22: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR EUROPA TABELL 23: P-VÄRDE FÖR SYDAMERIKA TABELL 24: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR SYDAMERIKA TABELL 25: P-VÄRDE FÖR NORDAMERIKA TABELL 26: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR NORDAMERIKA TABELL 27: P-VÄRDE FÖR ASIEN TABELL 28: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR ASIEN TABELL 29: GENOMSNITTLIGT VÄXTHUSUTSLÄPP PER PERSON FÖR ÅREN TABELL 30: ÖVERSIKT AV SAMTLIGA MARKNADER TABELL 31: FÖRVÄNTAT VÄRDE OCH CHI 2 -VÄRDE TABELL 32: ANDEL BILAR I FÖRHÅLLANDE TILL ALLA OBSERVATIONER TABELL 33: P-VÄRDE FÖR ARBETSLÖSHETEN TABELL 34: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR ARBETSLÖSHETEN TABELL 35: P-VÄRDE FÖR INFLATIONEN TABELL 36: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR INFLATIONEN TABELL 37: P-VÄRDE FÖR STYRRÄNTAN TABELL 38: STATISTISKT SAMMANFATTNING FÖR STYRRÄNTAN TABELL 39: STATISTISK SAMMANFATTNING FÖR MULTIPLA REGRESSIONEN

8 Förord Vi har lagt ner åtskilliga timmar på uppsatsen och under arbetets gång har vi fått mer kunskaper om uppsatsämnet. Dessutom har vi åtnjutit nya synvinklar på bilindustrin och vad som påverkar branschen, som vi tidigare inte hade. För övrigt vill vi tacka Curt Scheutz och Jurek Millak, för deras konstruktiva kritik som har utvecklat och förbättrat vår uppsats. Dessutom vill vi tacka opponeringsgrupperna som också har kommit med kreativa idéer och lösningar. Stockholm, januari 2009 Lars Fredriksson Niklas Johnsson 8

9 Ordlista B Regression BEA Bureau of Economic Analysis BLS Bureau of Labor Statistics BOJ Bank of Japan BOK Bank of Korea ECB Europeiska centralbanken IAS International Accounting Standards IFRS International Financial Reporting Standards NSO National Statistics Office SFAS Statement of Financial Accounting Standards SUV Sports Utility Vehicle, Jeep-modell 9

10 1. Inledning 1.1 Problembakgrund I en globaliserad värld förändras villkoren för företagande och yttre faktorer får ett stort inflytande på företagen. När verksamheter måste försöka anpassa sig till omvärlden krävs det åtaganden utöver det vanliga och det gäller att kunna förutse framtida händelser. Det är en företeelse som inte alltid går, utan anpassningar från företagens sida får göras utifrån spekulationer. Resultatet av det kan gå åt endera hållet, varpå det är viktigt att kunna vara anpassad för olika scenarion. Vanliga faktorer som har en förmåga att influera företagen är ekonomiska faktorer, som arbetslöshet och inflation. Därtill finns det en väldigt viktig faktor i oljepriset, som under tidigare årtionden har skapat stora problem i världen. De ekonomiska faktorerna är möjligtvis lättare att försöka anpassa sig till, men oljepriset kan vara svårare. Samhället har byggt upp ett beroende till olja genom att många transporter kräver någon typ av oljebaserad produkt för att fungera. Transporterna kan inte upphöra bara för att oljepriset ökar. Samhället har således blivit väldigt känsligt för oljeprisstegringarna, och många är inte anpassade för att klara av dem. Konsekvensen av det blir att en annan prioritering har gjorts, för att kunna bibehålla sina transportmedel. Det verkar en smula egendomligt att anpassningar inte gjorts tidigare, då erfarenheter från 70- och 80-talet borde ha väckt uppmärksamhet. Oljekrisen på 70-talet åstadkom problem världen över, men när den krisen var över förändrades ingenting, utan konsumtionen återupptogs igen på 80-talet 1. Prisstegringar på oljan är emellertid inte något som går obemärkt, utan acceptansnivån är låg för höjningar. Stora strejker i Europa demonstrerar dessa prishöjningar, där chaufförer i Spanien, Italien och England visade sitt missnöje mot de höga bränslepriserna som oljan skapar 2. Orsakerna bakom den dramatiska ökningen, se bilaga 1, är flera, men det råder en konflikt om vilka som har störst inverkan. Utbud och efterfråga styr till grunden priset, men många menar att spekulationer på olja har drivit upp oljepriset. Därför försöker de demokratiska senatorerna i USA att få igenom en lag som ska hindra spekulationen på oljan 3. Det finns inget som direkt säkerställer att det är spekulationer som driver upp råoljepriset, men det förekommer människor som spekulerar på en kortsiktig uppgång. För en handelsvara med den

11 innebörden som olja har för världen, bör det inte finnas andra faktorer som åstadkommer prisökningar än utbud och efterfråga. En annan orsak är den ökade konsumtionen i världen, som driver upp efterfrågan och därmed priset. Stiger efterfrågan snabbt stiger också priset snabbt, vilket resulterar i att andra ekonomiska faktorer påverkas. Generella kostnadsökningar gör att inflationen stiger och åstadkommer problem för världen och samhället. När råvaror blir dyrare drabbar det konsumenten, vilket medför att människornas levnadskostnader blir större. Olja är en ytterlighet som spär på inflationen i större utsträckning än någon annan råvara 4. En tänkbar lösning är att kompensera kostnadsökningarna med en löneförhöjning, för att jämna ut förhållandena. Det är dock inte en lösning som är hållbar i ett längre perspektiv, då löneökningar stimulerar inflationen. Ett sätt att motverka en alltför hög inflation är att höja styrräntan, som varje lands centralbank kontrollerar. Styrräntan påverkar även bankernas och kreditinstitutens utlåningsränta. En positiv förändring i styrräntan gör att utlåningsräntan också rör sig i en positiv riktning. Därför kan kostnadsökningar, orsakade av exempelvis oljepriset, innebära ytterligare besvär för konsumenten i form av dyrare lånekostnader. En inflation som inte går att styra över är en situation som gör det svårare för samhället. Samhället berörs av stigande kostnader genom en ökad arbetslöshet, då företag måste göra besparingar. En dominoeffekt av problem skapas tack vare en inflation som drivs upp med hjälp av råoljepriset. För att hantera detta måste företagen se om sin situation och klargöra hur det påverkar dem. Kostnadsbördan blir större och för att klara av den ökar de i sin tur priset på varorna, som de säljer, eller genomför olika kostnadsbesparingsprogram. För att fortfarande generera vinster och förhindra minskade marginalerna vidtas olika åtgärder. Ett av många steg är att ta bort produkter eller tjänster som inte efterfrågas och det får påföljden att anställda sägs upp, vilket spär på arbetslösheten. Om arbetslösheten ökar torde konsumtionen minska, vilket drar ner andra företag. Detta får en effekt på hela landets ekonomi, varpå en kedjereaktion bildas av negativa flöden. Ökar arbetslösheten för det i sin tur med sig att företagens totala produktion minskar. Produktionen styrs av efterfrågan och finns det ingen som handlar är det inte nödvändigt att producera i överflöd. Det ökar bara kostnadsbördan för företagen om det ska ha ett stort lager

12 Företagens produktion avgör storleken på bruttonationalprodukten och hur stor tillväxt landet har vid en specifik period. Minskar företagens produktion minkar även bruttonationalprodukten och därmed landets tillväxt. Det är följaktligen inte bara en faktor som påverkar, utan den är ett led av många. Företagen är alla verksamma på en marknad och dess egenskaper beror på de faktorerna som nämns ovan. De ekonomiska faktorerna skapar en miljö för företagen att driva sina verksamheter i. Det finns emellertid andra saker som gör en marknad, exempelvis politiska åsikter. Politiken i ett land influerar företagsklimatet i ett land eller område och präglar sålunda produkterna som efterfrågas. Dessutom kan allmänna åsikter och om ekonomiska bekymmer uppkommer i ett område påverka företagens marknad. När problem uppkommer i ekonomier brukar förändringar ske i de politiska, och nya idéer uppstår. Ett exempel på en ny idé är att miljöförändringar måste ske för att kunna bevara jordens existens. Det nya miljötänkandet i världen får en allt större medial uppmärksamhet, som till exempel när den före detta vice presidenten i USA, Al Gore, gjorde en dokumentär An Inconvenient Truth om miljöförstöringens effekter för världen 5. Al Gore tilldelades även Nobels fredspris år 2007, för sitt engagemang för världens klimat 6. Positiva miljöförändringar är inget negativt, då människorna gynnas av det i längden. Växthusgasutsläppen, som är en anledning till problemen och miljödiskussionen, står mestadels transportväsendet för och ansvaret att förhindra eller minska utsläppen måste de tillverkande företagen stå för. Det går dessvärre inte bara att börja tänka miljö och omvandla alla produkter till miljövänliga, varför det krävs en förändring på flera områden. Eftersom miljötänkande börjar bli vanligare förändras också företagens marknader. Således krävs en anpassning av produkterna för att företagens fortfarande ska kunna sälja sina varor. 1.2 Problemdiskussion Många industrier är beroende av oljan och påverkas i någon form av att råoljepriset stiger. Bilindustrin är sammanhängande med oljan och industrin har därmed ett intresse att oljepriset befinner sig på låga nivåer. För att minska graden av beroende måste bilföretagen utveckla modeller med alternativa bränslen. Idag finns det några, som biogas och etanol, men framställningen av etanol skapar i sig problem med ökade matpriser, eftersom den framställs

13 utav råvaran majs. Bilföretagen bestämmer vilket drivmedel som ska användas, då de producerar fordonen. Marknadens efterfråga influerar visserligen, men bilföretagen har det slutgiltiga ordet. Såvida företagens analytiker inte ser en förändring i efterfrågan och prisnivåer på drivmedel minimeras produktförändringen hos bilföretagen. Det är dock viktigt att företagen fortsätter utvecklingen framåt och försöker hitta nya lösningar, för att minska beroendet till en specifik råvara. Problemet som uppstår för bilföretagen är antingen en missbedömning eller att de inte velat inse att tiderna förändras. När krisen befinner sig rätt framför ögonen på dem upptäcks den, men detta gäller främst de amerikanska biltillverkarna 7. Eftersom företagen inte reagerar förrän saken är ett faktum, uppstår en onödig övergångsperiod med sämre försäljning och dyrare priser för konsumenterna. Blir produkter dyrare är det inte säkert att konsumtionen består, utan med all sannolikhet försämras den. Situationen ställer bilföretagen inför många olika problem: svårigheter att möta efterfrågan på de befintliga miljövänliga modellerna, begränsade alternativa bränslen, tillverkningsomställningar, kostnadssvårigheter, produktionssvårigheter, finansieringsproblem och omorganisationsstruktureringar. Därför måste påtagliga förändringar göras för att följa konsumenternas preferenser. Det krävs dock en väsentlig period av tid och kapital för att en omställning och nyproduktion ska klaras av. Åtgärder måste dock ske snarast möjligt för att kunna överleva en svår period av karaktären kris. Bilföretagen i USA försöker göra förändringar för att kunna behålla sin position eller hålla sig kvar på marknaden. Oljeprisets rusning för med sig att bilföretagen är tvungna att ta egna aktioner för att överleva och spara kapital. När försäljningen dalar måste produktionen minskas för att undvika överproduktion 8. Det för i sin tur med sig att anställda får lämna företagen. Det kan även innebära att andra delar av företagen försvinner för att det inte går att tillhandahålla den tjänsten längre. Chrysler tar exempelvis bort ett led i sin värdekedja när de upphör med att förse sina kunder med leasingalternativ, då kostnaderna för det har blivit för stora 9. Om denna trend fortsätter för andra bilföretag kommer konkurrenter som har tillräckligt med kapital skaffa sig fördelar gentemot andra. Det är följaktligen väldigt viktigt att företagen har mycket kapital för att kunna klara av sämre tider, när förluster och extra

14 kostnader drabbar företaget. Att erbjuda en bra produkt till kunden är viktigt för att göra en potentiell vinst, men att kunna förvalta tidigare vinster och kapital är en nyckel i svåra tider. Chanserna ökar att klara sig igenom de svårare tiderna om tidigare kapitalförvaltning hanterats på ett bra sätt. Mindre kapitalresurser hjälper inte i en tid av förändring, utan spär bara på de befintliga problemen. På grund av den högre inflationen, som oljepriset tillsammans med andra kostnadsökningar skapar, stiger räntan och pressen på bilföretagen växer. När det redan finns ett problem som tynger, skapas således ett till, när det blir dyrare att låna pengar. Att kämpa med flera problem samtidigt kan vara svårt, men om aktioner inte har vidtagits tidigare eller om en uppskattning om framtidens oljepris inte gjordes, blir det ett faktum. Visserligen är det nästintill omöjligt att kunna förutspå framtida händelser, men olika tänkbara scenarion borde företagen jobba med. Det värsta scenariot måste vara en snabb rusning av oljepriset och då borde planer redan finnas för vad som ska göras. Bilföretagen borde passa på att utveckla sina produkter när det går bra för dem, för att hela tiden ligga steget före. En falsk trygghet verkar finnas i bilindustrin, då företagen väljer att fortsätta på samma linje som gjort dem förmögna tidigare. Eftersom det finns industrier som påverkas negativt av en oljeprisökning, får det konsekvenser för bilförsäljningen. När potentiella kunder inte har något arbete blir det svårt för dem att anskaffa en bil, och därtill finansiera den. Dessutom skapar höjningar av råoljepriset en oro och ekonomisk nedgång i världen. Detta innebär att konsumtionen minskar och sparandet ökar, vilket inte gynnar bilförsäljningen. Om försäljningen avtar påverkas bilföretagens resultatprestation, såvida preventiva handlingar inte genomförts tidigare. En handling skulle kunna vara att företagen har ändrat sitt produktutbud, för att kunna möta efterfrågan på andra bilar. Dessa bilar kan exempelvis vara mindre modeller som inte slukar lika mycket drivmedel eller modeller som är miljöanpassade. Eftersom världen förändras ständigt måste bilföretagen följa efter och miljötänkande är något som finns i framkanten. Miljötänkandet i världen höjer kraven på minskade koldioxidutsläpp, vilket innebär att andra transportmedel måste skapas. Forskning pågår för att skapa mer bensinsnåla bilar och som är helt fria från utsläpp 10. Alla de stora biltillverkarna måste komma med nya miljövänliga bilar för att möta vad som efterfrågas och för att inte förlora marknadsandelar till bilföretag som

15 säljer miljövänliga bilar. Elbilar, hybridbilar och bilar som går på naturgas och etanol är de mest förekommande miljöbilarna idag, men forskning pågår hela tiden för att skapa andra. Miljövänliga bilar kommer att vara viktiga för framtiden, för att tillfredställa konsumenternas behov av miljövänligt transportmedel på vägarna. Till exempel sägs en stor del av Toyotas lönsamhet på senare år bero på deras miljövänliga bilar och företagets image som miljövänliga 11. Bilföretag som redan tidigare har miljövänliga modeller, kommer att klara en övergång bättre än andra. På grund av en mer fokuserad miljöinriktning erbjuder de flesta bilföretagen bilar som drivs med någon form av alternativt bränsle, vilka undgår påverkan från oljepriset. Konsumenterna ställs emellertid inför bekymmer med sådana bilar också, eftersom infrastrukturen är väldigt outvecklad i de flesta länderna, varför också efterfrågan inte är alltför stor. Produkten må finnas, men det kanske inte finns någon köpkraft eller alternativt att prioriteringen är låg för att nyanskaffa. En nedgång i ekonomin påverkar först och främst konsumtionen och om människor inte har något arbete köper de förmodligen inte en bil. Då spelar det ingen roll om det är en miljöbil, för plånboken styr normalt valen som görs. Dessutom går det inte att kräva att folk som kör en bensindriven bil ska köpa en miljöbil. Idag är miljöbilar tämligen dyra och alla har inte råd att ta den kostnaden. Samtidigt som miljötänkandet förändras i världen, påvisar USA annorlunda, då de inte har skrivit på Kyotoprotokollet, som är till för att minska länders växthusgaser 12. Därför kan olika bilmarknader i världen ha olika karaktäristiska drag och vissa marknader kan vara mer miljömedvetna än andra. Däremot håller all världens marknader på att bli mer och mer medvetna om miljön på grund av större medial uppmärksamhet om problemen. Den större uppmärksamheten gör att människor vill ha en förändring, eftersom de börjar bli mer och mer eftertänksamma om miljöförstöringens effekter. Företagen som har en stor andel miljöbilar, bör ha en bättre lönsamhet på en miljömedveten marknad, än företag som har en mindre andel miljöbilar. Eftersom marknaderna borde bli mer och mer miljömedvetna, är detta något som kommer att påverka bilföretagen i en större utsträckning. De bilföretag som har flest miljövänliga bilar kommer att ta marknadsandelar från de andra företagen och resultatet borde få en positiv utveckling i längden

16 Bilföretag som redan tidigare gjort en anpassning till de förändringar i världen som skett, står förberedda på ett helt annat sätt, men det är svårt att förbereda sig för en ekonomisk nedgång. I grunden handlar det om hur företagen löser nya problem och försöker leta sig till nya marknader, som Kina och Indien. Denna period kan därför bara bli ett resultat av försämrade siffror, men en vinst kan ändå göras och mindre besparingspaket kanske bara blir påföljden. Stora förluster och slutligen konkurs bör inte vara tänkbart för alla. Stora aktörer på marknaden har alla sina egenskaper för att stå emot sämre tider, men alla är inte immuna. De största bilföretagen har alla något unikt över sin position, annars skulle de inte ha nått den status de gjort. Dessvärre kanske inte deras nuvarande position reflekterar verkligheten, då försäljningen kanske är bra, men det finns andra faktorer som också ska vara positiva, som årets resultat. Å andra sidan kan förändringen i ekonomin som oljepriset orsakar göra att logiken försvinner och ställer till andra problem för bilföretagen. Förändringar kommer att ske och företagen påverkas alla på ett eller annat sätt av olika faktorer. Frågan är bara hur mycket och vilka faktorer som har en inverkan på bilföretagen. 1.3 Problemformulering Från problembakgrunden och problemdiskussionen härleds följande tre aspekter som undersökningens problem. Första aspekten: Påverkar ett högre oljepris bilföretagen? o Hur påverkar oljepriset företagens aktiekurs? o Hur påverkar oljepriset företagens delårsresultat? o Hur påverkar oljepriset företagen kapitalmässigt? Andra aspekten: Påverkar ett annorlunda miljötänkande på olika marknader bilföretagen? o Finns det skillnader mellan marknaderna, när det gäller miljömedvetenhet? o Hur ser företagens produktutbud ut? o Har bilföretag med mer miljövänliga produkter en större försäljning? 16

17 Tredje aspekten: Påverkar ekonomiska trender bilföretagen? o Påverkar arbetslösheten bilföretagen? o Påverkar inflationen bilföretagen? o Påverkar styrräntan bilföretagen? 1.4 Syfte Syftet med undersökningen är att utreda tre aspekter och hur de påverkar bilföretagen. Först ämnar studien kartlägga hur varje aspekt påverkar bilföretagen som en enskild faktor, för att därefter göra en gemensam utforskning av aspekterna tillsammans. Första delsyftet med utredningen är att åskådliggöra hur företagen påverkas av ett stigande oljepris. Andra delsyftet är utreda bilföretagens marknader, för att åskådliggöra huruvida någon marknad är mer miljömedveten än någon annan. Därefter granskas företagens produktutbud, för att finna förklaringar till aspekt ett och två. Tredje delsyftet är att utreda om företagen påverkas av länders eller områdens ekonomiska trender. 1.5 Avgränsning Tidsperioden för den första aspekten är från juli 2007 till juni Anledningarna till valet är två: 1. Oljepriset hade en kraftig stigning under denna period. 2. Företagen redovisade också sina delårsrapporter, tillika årsrapporter under perioden. Tidsperioden för den andra aspekten är mellan åren , medan den tredje aspekten har samma tidsperiod som den första. Detta för att undersökningen skall blir mer kongruent och underlätta vid en jämförelse av resultaten från varje aspekt 17

18 Undersökningen avgränsas också till att studera olika bestämda faktorer. Följande faktorer undersökts: Aktiekurser Arbetslöshet Delårsresultat Utsläpp av växthusgaser per invånare Företagens största marknader Företagens produkter Försäljningssiffror Inflation Oljeprisutvecklingen Styrräntan För faktorn marknader kommer endast varje respektive företags fyra största marknader tas med i undersökningen och deras andel av sin totala försäljning på marknaden. Vid undersökningen utsläpp av växthusgaser per invånare inbegriper undersökningen endast de marknader där företagen har störst försäljning. Företagens produkter kommer avgränsas till att se hur stor andel miljöbilar dessa företag har för år Faktorerna arbetslöshet, inflation och styrränta kommer vara baserade på bilföretagens länder där de har sitt huvudkontor. 18

19 1.6 Disposition Den här uppsatsen är indelad i fem avsnitt: Uppsatsens början, abstract och sammanfattning: Det finns en svensk sammanfattning i början och därefter kommer en engelsk kortfattad sammanfattning. Allt i abstracten är baserat på viktiga nyckelord från uppsatsen. Uppsatsens problembakgrund och problemdiskussion: Problembakgrunden redogör för hur ett ökande oljepris, miljömedvetenhet och ekonomiska trender slår mot samhället och företagen. Därefter kommer en kortare diskussion om de problem som bilföretagen står inför. Uppsatsens problemformulering, syfte, metod och materialbeskrivning: Utgör huvudstommen i uppsatsen där de specifika frågorna som ska undersökas redogörs för, samt även uppsatsens syfte. En avgränsning görs även i det här avsnittet för det som skall undersökas. Sedan kommer uppsatsens metod, tillvägagångssätt och en redogörelse av det material som användes i uppsatsen. 19

20 Empiri och analys: Empirin består av diagram, grafer, tabeller för arbetslöshet, inflation och styrränta samt företagens aktiekurs, delårsresultat, nyckeltal och produkter. Dessutom redovisas en graf över oljeprisets utveckling. Empirin analyseras sedan och diskuteras med teoriavsnittet som utgångspunkt. Analysen är indelad i tre delar. Första delen består av korrelations- och regressionsberäkningar för oljepriset och företagens aktiekurser samt en nyckeltalsanalys med hänsyn taget till regressionsanalysen. Andra delen består av korrelations- och regressionsberäkningar för företagens marknader för utsläpp av växthusgaser per invånare och företagens respektive försäljning på olika marknader. Dessutom består andra delen av en analys av företagens produkter. Slutligen, den tredje delen, består av en korrelations- och regressionsanalys för företagens försäljningssiffror ställt mot arbetslöshet och inflation samt styrränta. Avrundning: En summering görs på undersökningens väsentliga resultat och uppsatsens slutsatser. Efter detta återfinns en avslutande diskussion om undersökningen och egna tankar kring ämnet som studerats. 20

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

IP/10/1379. Tendenser i olika delar av världen. Bryssel den 26 oktober 2010

IP/10/1379. Tendenser i olika delar av världen. Bryssel den 26 oktober 2010 IP/10/1379 Bryssel den 26 oktober 2010 Forskning och utveckling och den ekonomiska krisen: ledande EU-företag minskar sina satsningar mindre än sina amerikanska konkurrenter, men Europa släpar fortfarande

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

biltillverkare banar ny väg

biltillverkare banar ny väg HÅLLBAR PRODUKTIVITET Miljö som drivkraft Text mark cardwell Foto Atlas Copco/Istockphoto/Geely biltillverkare banar ny väg I takt med att världens ekonomier återhämtar sig från den senaste konjunkturnedgången

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Biltillverkares skuldandel och dess påverkan på nyckeltal

Biltillverkares skuldandel och dess påverkan på nyckeltal Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2009 Biltillverkares skuldandel och dess påverkan på nyckeltal En studie om världens åtta största

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Surveillance Stockholm

Surveillance Stockholm Surveillance Stockholm Vanligt förekommande brister i årsredovisningar 2011 I bilagan ges ett preliminärt resultat av Börsens granskning. Dessa noteringar är kortfattade samt generella, och information

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Internationell Politik

Internationell Politik Internationell Politik 733G20 Jensen Emma, Johnsson Gustav, Juholt Anton, Järneteg Anna, Kant Albertina 2012-05-22 Inledning Miljön debatteras ständigt och avtal för att minska utsläppen stiftas mellan

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan.

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan. Institutionen för ekonomi Våren 2009 Rob Hart Provtenta Makroekonomi NA0133 Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Regler Svara på 5 frågor. (Vid svar på fler än 5 frågor räknar jag 5 genomsnittspoäng per fråga.)

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Korrelation och kausalitet

Korrelation och kausalitet Korrelation och kausalitet samt lite metodologi, källkritik och vetenskapsjournalistik I tidningen ser du en artikel med rubriken "Överviktiga är sjukare". Betyder detta att övervikt orsakar dålig hälsa?

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09 Vätgas i fordon Namn: Erik Johansson Klass: TE14B Datum: 2015-03-09 Abstract In this report you will find more about the use of hydrogen in cars and airplanes and how hydrogen is most commonly created

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ ,3 Bryssel den 25 februari 2002 )RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ NRQVWDWHUDU L VLQ VHQDVWH UDSSRUW RP ELOSULVHU IRUWVDWWVWRUDQ\SULVVNLOOQDGHUSnGHQLQUHPDUNQDGHQWURWVDWWHXURQLQI

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas 5 Guld, Koppar 6 USD/SEK, EUR/SEK 7 Silver, Vete 7 Långtidsgrafer 11 Ansvarsfriskrivning 9 januari 2011 vecka 2

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A. Introduktion

Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A. Introduktion Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A Introduktion Vilka är vi och vad gör vi? Vad är Hållbar Utveckling A? Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste

Läs mer

Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp)

Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp) MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Redovisning & Revision (AV) Peter Öhman 2011-05-06 Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp) För godkänt krävs 25 poäng av 50 (använd

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009 Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar Östersund Juni 2009 Då paria För fyra år sedan var Gröna Bilister paria. Varken motorbranschen eller miljörörelsen ville veta av dem. Biltillverkare, bensinföretag

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Beräkning med ord -hur en dator hanterar perception 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kan datorer hantera perception?... 4 Naturligt språk... 4 Fuzzy Granulation...

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer