Biovärme i Jämtlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biovärme i Jämtlands län"

Transkript

1 Energikontoret Jämtlands Läns Energikontor Jämtland County Energy Agency Till Länsstyrelsen Jämtlands län Miljö och Fiske Östersund Biovärme i Jämtlands län Slutrapport

2 Biovärme i Jämtlands län slutrapport ii Sammanfattning I Regionala miljömål för Jämtlands län anges som målsättning att koldioxidutsläppen i länet ska minska med 15 % från 1990 till En av åtgärderna i miljömålet Begränsad klimatpåverkan är att minst 50% av de oljeeldade pannorna ska ersättas med anläggningar som utnyttjar förnyelsebara energikällor till år Dessa målsättningar utgjorde en del av bakgrunden till projektet Biovärme i Jämtlands län som, med delfinansiering från Länsstyrelsen Jämtlands län, genomförts i samarbete mellan Energikontoret, de kommunala energirådgivarna i Jämtlands län och aktörer i biobränslebranschen under perioden juli december Föreliggande slutrapport utgår från den ansökan som beviljades av Länsstyrelsen. Rubrikerna för de kapitel där utfallet av projektet redovisas är skrivna med kursiv stil. Syftet med projektet var att förbrukningen av eldningsolja för uppvärmning i Jämtlands län skulle minska för att målsättningen avseende antalet oljepannor i länet på sikt ska uppnås. Målsättningarna var att 180 oljepannor skulle ersättas med anläggningar som utnyttjar förnyelsebara energikällor samt att göra det enklare för fastighetsägare med oljepannor att övergå till biobränsle för uppvärmning. Målgruppen utgjordes främst av fastighetsägare med oljepannor i Jämtlands län. Aktiviteterna inom ramen för projektet har näst intill uteslutande utgjorts av informations- och utbildningsaktiviteter. Exempelvis har åtta informationskvällar på temat biobränsle för uppvärmning genomförts runt om i länet, en i varje kommun. Informationskvällarna föregicks av annonsering Länstidningen, Östersundsposten och lokala annonsblad samt av att samtliga småhusägare i länet med en oljepanna inbjöds till informationskvällarna via ett direktutskickat brev. Totalt 171 personer från allmänheten och 13 företag deltog vid kvällarna. Den utvärdering av projektet som genomförts under december 2004 visar att den kvantitativa målsättningen för projektet uppnåtts. Antalet oljepannor i det aktuella effektintervallet (P < 60 kw) har minskat med cirka 560 stycken under projekttiden och användningen av bioenergi för uppvärmning av småhus i Jämtlands län ökat med drygt 25% under de senaste två åren. Den kvalitativa målsättningen har däremot endast delvis uppnåtts. Detta beror främst på att ett antal planerade aktiviteter kommer att ingå i det nationella projektet Pelletsvärme framtidsvärme vilket, i samarbete med Energimyndigheten och branschen, kommer att genomföras av de regionala energikontoren i Sverige med start i januari Projektets kostnader har totalt uppgått till kr. Med hänvisning till beslut daterat (Dnr ) rekvireras i anslutning till föreliggande slutrapport kr (36,14% av projektets kostnader) från Länsstyrelsen Jämtlands län. Projektet har i övrigt finansierats av eget arbete från Energikontoret och de kommunala energirådgivarna samt likvida medel från företag i biobränslebranschen. Östersund Tomas Palmgren Kommunförbundet Jämtlands län Jimmy Anjevall Projektledare Energikontoret

3 Biovärme i Jämtlands län slutrapport iii Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND INTERNATIONELLA OCH NATIONELLA MÅLSÄTTNINGAR REGIONALA MÅLSÄTTNINGAR SYFTE MÅL ANTAL OLJEPANNOR I JÄMTLANDS LÄN KOMPETENSHÖJNING MÅL SÅ BLEV DET METOD METOD SÅ BLEV DET MÅLGRUPP MÅLGRUPP SÅ BLEV DET DISPOSITION AVGRÄNSNINGAR KONKURRENSNEUTRALITET FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR BIOBRÄNSLE KONTRA VÄRMEPUMPAR FÖRKLARINGAR OCH FÖRKORTNINGAR 6 2. PROJEKTORGANISATION KOMMUNFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN - ENERGIKONTORET GENOMFÖRDA PROJEKT PROJEKTORGANISATION SÅ BLEV DET 9 3. PROJEKTBESKRIVNING UTFORMNING AV PROJEKTPLAN UTFORMNING AV PROJEKTPLAN SÅ BLEV DET EXPO NORR EXPO NORR SÅ BLEV DET UTBILDNING FÖR ENERGIBOLAG, VVS-FÖRETAG M.FL UTBILDNING FÖR ENERGIBOLAG, VVS-FÖRETAG M.FL. SÅ BLEV DET INFORMATION VIA INTERNET INFORMATION VIA INTERNET SÅ BLEV DET INFORMATION VIA REGIONALA MEDIA ALLMÄN INFORMATION VIA MEDIA ANNONSERING I LOKALTIDNINGAR OCH KOMMUNBLAD TIDNINGSARTIKLAR INFORMATION VIA REGIONALA MEDIA SÅ BLEV DET 14

4 Biovärme i Jämtlands län slutrapport iv 3.6. INFORMATIONSKVÄLLAR BAKGRUND GENOMFÖRANDE INOM RAMEN FÖR BIOVÄRME I JÄMTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV INFORMATIONSKVÄLLARNA GENOMFÖRANDE INOM RAMEN FÖR BIOVÄRME I JÄMTLANDS LÄN SÅ BLEV DET ÖKAD SAMVERKAN MELLAN FÖRETAG I BIOBRÄNSLEBRANSCHEN ÖKAD SAMVERKAN MELLAN FÖRETAG I BIOBRÄNSLEBRANSCHEN SÅ BLEV DET PROJEKTUTVÄRDERING PROJEKTUTVÄRDERING SÅ BLEV DET JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMSTÄLLDHETSPLAN SÅ BLEV DET PROJEKTEKONOMI 20 Figur 1. Bilden på framsidan är tagen vid informationskväll i Östersund. Mikael Marklund från Jämtkraft föredrar avsnittet om fjärrvärme. Bilagor Bilaga 1. Utdrag ur Biovärme i Jämtlands län - Sammanställning infokvällar. Bilaga 2. Annons i Länstidningens bilaga Hus & hem. Bilaga 3. Annonser i LT, ÖP och lokala annonsblad. Bilaga 4. Brev till Småhusägare med oljeeldning i Jämtlands län.

5 Biovärme i Jämtlands län slutrapport 1 1. Inledning Föreliggande slutrapport avser projektet Biovärme i Jämtlands län. Projektet beviljades, enligt beslut daterat (Dnr ), bidrag från Länsstyrelsens ramprogram för miljömålsåtgärder. I detta kapitel redovisas bakgrund, syfte, mål, metod, disposition och avgränsningar för projektet. Vidare förklaras ett antal begrepp och enheter Bakgrund Jordens medeltemperatur har stigit med 0,6 C under de senaste 100 åren. Naturliga variationer är en allt mindre sannolik förklaring till denna utveckling, utsläpp av så kallade växthusgaser som en följd av mänsklig aktivitet framstår däremot som en allt mer trolig förklaring. Detta framgår av en rapport från FN:s klimatpanel, IPCC (International Panel of Climate Change), som offentliggjordes Den viktigaste växthusgasen är den koldioxid (CO 2 ) som bildas vid förbränning av fossila bränslen. Fossila bränslen, främst kol, olja och naturgas, står idag för mellan % av världens totala energiförsörjning. Den utmaning som består av att fasa ut fossila bränslen från energisystemet är således väldigt stor, problemen och hindren är många men det är även möjligheterna Internationella och nationella målsättningar Vid klimatkonferensen i Kyoto 1997 förband sig EU-länderna gemensamt att minska sina utsläpp av koldioxid med 8% fram till år 2012, med 1990 som utgångspunkt. Som ett led i detta har EU bestämt sig för att andelen förnyelsebara energikällor som används för medlemsländernas totala energitillförsel skall öka från dagens 6% till 12% år Enligt Klimatpropositionen är Sveriges målsättning att utsläppen av växthusgaser, räknat i koldioxidekvivalenter, ska minska med 4% från år 1990 fram till Regionala målsättningar I Regionala miljömål för Jämtlands län 3 anges bland annat som vision att Jämtlands län ska vara ett fossilbränslefritt län. Vidare anges som målsättningar, med avseende på det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan, att: Utsläppen av koldioxid i Jämtlands län ska minska med 15 % från 1990 till år Till år 2010 ska minst 50% av de oljeeldade pannorna ska ersättas med anläggningar som utnyttjar förnyelsebara energikällor. Användningen av fossila bränslen för uppvärmning av hus skall upphöra. 1 Svenska Dagbladet , s 4. 2 EU-kommissionen. Att förstärka integrationen av miljön i gemenskapens energipolitik. (Bryssel, 1998) 3 Länsstyrelsen Jämtlands län. REGIONALA MILJÖMÅL FÖR JÄMTLANDS LÄN.

6 Biovärme i Jämtlands län slutrapport Syfte Syftet med projektet Biovärme i Jämtlands län är främst att förbrukningen av eldningsolja för uppvärmning i Jämtlands län ska minska. Indirekt syftar projektet till minskade utsläpp av koldioxid. Sammantaget ligger projektets syfte väl i linje med såväl internationella som nationella och regionala målsättningar inom energi- och miljöområdet. Projektet innebär också en möjlighet att vidareutveckla länets redan framskjutna position inom detta område Mål För att underlätta framtida utvärdering av projektet har Energikontoret såväl en kvantitativ som kompetensrelaterad målsättning satts upp, se kapitel och kapitel Antal oljepannor i Jämtlands län Utvecklingen avseende antalet oljepannor i Jämtlands län framgår av tabell 1 nedan. Av tabellen framgår att utvecklingen från år 2000 bör betraktas som positiv då antalet oljepannor minskat med cirka 20% till år Tabell 1. Antal oljepannor i Jämtlands län. År Oljepannor < 60 kw Oljepannor >60 kw Totalt Med utgångspunkt från redovisningen i tabell 1 innebär den regionala målsättningen avseende antalet oljepannor, se kapitel 1.1.2, att antalet oljepannor ska minska med cirka 180 stycken per år till år Mot denna bakgrund är målsättningen för projektet Biovärme i Jämtlands län att 180 oljepannor under projekttiden ska ersättas med anläggningar som utnyttjar förnyelsebara energikällor. Med förnyelsebara energikällor avses här olika former av biobränslen Kompetenshöjning Ökad kompetens är en trolig förutsättning för att projektets kvantitativa målsättning ska kunna uppnås, därför kommer ett antal utbildningsaktiviteter för energi- och VVSföretag att genomföras. Då ökad förståelse för såväl lokala som globala energi- och miljöfrågor är en viktig del av utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart energisystem bör också utbildningsaktiviteter ses i ett längre perspektiv. Den kvalitativa målsättningen för projektet är sammantaget att göra det enklare för fastighetsägare med oljepannor att övergå till biobränsle för uppvärmning. (Se även kapitel 3.3).

7 Biovärme i Jämtlands län slutrapport Mål så blev det Vid planeringen av de informationskvällar, se kapitel 3.6, som genomförts inom ramen för projektet insamlades uppgifter avseende antalet oljepannor med en effekt < 60 kw från skorstensfejarmästarna i Jämtlands län. De insamlade uppgifterna, vilka redovisas i tabell 2 nedan, visar i jämförelse med tabell 1 att antalet oljepannor i det aktuella effektintervallet minskat med cirka 560 stycken under projekttiden. Tabell 2. Antal oljepannor i Jämtlands län, < 60 kw, fördelat per kommun. Kommun Antal oljepannor, P < 60 kw Berg 190 Bräcke 223 Härjedalen 465 Krokom 156 Ragunda 205 Strömsund 207 Åre 84 Östersund 315 Jämtlands län totalt Vidare publicerades i tidskriften Energimagasinet under hösten 2004 en artikel med rubriken Bioenergi i småhus ökar kraftigt. Av artikeln framgår att användningen av bioenergi för uppvärmning av småhus i Jämtlands län ökat med drygt 25% under de senaste två åren. Siffrorna kommer från Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund som varje år redovisar till Statens Räddningsverk antalet genomförda sotningsförrättningar som gjorts i landet. 4 Mot ovanstående bakgrund kan fastställas att den kvantitativa målsättningen för projektet uppnåtts. Den kvalitativa målsättningen har däremot inte uppnåtts vilket främst beror på att planerade aktiviteter inte genomförts i enlighet med redovisningen i kapitlen 1.3.2, 3.3 och 3.7. Att dessa aktiviteter inte genomförts beror i sin tur på att ett nationellt projekt med namnet Pelletsvärme framtidsvärme, i samarbete med Energimyndigheten och branschen, kommer att genomföras av de regionala energikontoren i Sverige med start i januari (För ytterligare information om detta projekt, se flik 4). Således kommer med säkerhet att den kvalitativa målsättningen för Biovärme i Jämtlands län på sikt att uppnås, dock inom ramen för ett annat projekt Metod Energikontoret och de kommunala energirådgivarna i Jämtlands län har under de senaste åren genomfört ett antal aktiviteter som syftat till minskad förbrukning av eldningsolja. Vissa aktiviteter har varit mer lyckade än andra, samtliga har dock gett användbar kunskap och erfarenhet. När föreliggande projektplan utformats har erfarenheter från hittills genomförda aktiviteter, naturligtvis främst aktiviteter som ansetts vara effektiva och lyckosamma, tillvaratagits. I tabell 3 nedan presenteras en översiktlig tid- och aktivitetsplan för projektet. 4 Energimagasinet. Nummer 6/2004, sidan 52.

8 Biovärme i Jämtlands län slutrapport 4 Tabell 3. Översiktlig tid- och aktivitetsplan för Biovärme i Jämtlands län. Tidpunkt Aktivitet Maj 2004 Utformning av ansökan till Länsstyrelsen Juni - juli 2004 Deltaga vid varumässan Expo Norr September 2004 Arrangera Kickoff -möte för VVS-företag September 2004 Kunskapsinventering bland företag i biobränslebranschen Augusti - Planera och genomföra informationskvällar på en ort i var november 2004 och en av länets kommuner Augusti Sprida information om projektet på Energikontorets och juni 2005 Energirådgivarnas hemsidor på Internet September 2004 Sprida information om projektet via tidningsartiklar samt - juni 2005 annonsering i regionala media och lokala annonsblad Januari - maj Arrangera möten och studieresor för företag i 2005 biobränslebranschen. Successiv uppbyggnad av nätverk mellan företagen i branschen. Maj juni 2005 Utvärdering av projektet Metod så blev det Flertalet av aktiviteterna i tid- och aktivitetsplanen har genomförts i enlighet med redovisningen i tabell 3. De aktiviteter som inte genomförts avser Kickoff -möte för VVS-företag samt att arrangera möten och studieresor för företag i biobränslebranschen. Anledningen till att dessa aktiviteter inte genomförts framgår av kapitel och av samma anledning har tidplanen förkortats. En utförligare redovisning av genomförda aktiviteter återfinns i kapitel Målgrupp Målgruppen för projektet utgörs av fastighetsägare med oljepannor i Jämtlands län Målgrupp så blev det I bilaga 1 återfinns ett utdrag ur sammanställningen avseende informationskvällarna som genomförts. Av utdraget framgår bland annat att 50 av de totalt 171 deltagarna ( 30%) idag värmer upp sin fastighet med eldningsolja. Deltagarna representerade således målgruppen, se kapitel 1.5, på ett relativt bra sätt Disposition Föreliggande slutrapport utgår från den ansökan avseende Länsstyrelsens ramprogram för miljömålsåtgärder som överlämnades till Länsstyrelsen den 19 maj Rapporten är disponerad enligt följande: Kapitel 1 innehåller bland annat bakgrund, syfte, metod, mål och målgrupp medan kapitel 2 innehåller en beskrivning av projektorganisationen.

9 Biovärme i Jämtlands län slutrapport 5 I kapitel 3 presenteras vilka aktiviteter som genomförts, tidplan, redogörelse för vilka effekter projektet har haft på området jämställdhet samt hur projektets verksamhet har utvärderats. Slutligen innehåller kapitel 4 en ekonomisk redovisning avseende kostnader och finansiering. Rubrikerna för de kapitel och tabellkolumner där utfallet av projektet redovisas är skrivna med kursiv stil Avgränsningar I kapitlen redovisas avgränsningarna för projektet Konkurrensneutralitet Samtliga energi- och VVS-företag etc. i biobränslebranschen i Jämtlands län kommer att informeras om, samt erbjudas att delta i projektet, vilket därför bedöms som konkurrensneutralt Förnyelsebara energikällor biobränsle kontra värmepumpar Värmepumpar är en form av elvärme som är mycket energieffektiv vid normala utetemperaturer. Värmepumpar dimensioneras dock vanligen endast för cirka 50-60% av husets maximala effektbehov vilket gör att värmepumpar vanligen kompletteras med en elpatron. Sammantaget har det ökande antalet installerade värmepumpar en komplex påverkan på elförbrukning och effektuttag. Om värmepumpen ersätter ren elvärme minskar elförbrukningen totalt sett över året medan motsatt förhållande inträffar om värmepumpen ersätter exempelvis oljeeldning. I fallet med övergång från ren elvärme till värmepump gäller vidare att den momentana elförbrukningen, effektuttaget, inte påverkas under de perioder då effekt- och importbehovet är som störst. Med utgångspunkt från syfte och målsättningar för projektet Biovärme i Jämtlands län är slutsatsen mot ovanstående bakgrund att installation av en värmepump inte bör användas för att ersätta oljepannor då detta medför ökad elförbrukning. För uppvärmning av fastigheter bör framförallt olika former av biobränslen användas, främst på grund av att koldioxidutsläpp från biobränsleeldning inte bidrar till de globala klimatförändringarna. I tätorter är biobränslebaserad kraft-/fjärrvärme att föredra, vid enskild uppvärmning utgör exempelvis flis, ved och pellets bra alternativ. Dessa alternativ kan användas för att ersätta både olja och el i hus med vattenburna värmedistributionssystem. Vidare kan en biobränsleeldad kamin väsentligt bidra till att minska förbrukningen av el för uppvärmning i småhus med direktverkande el och vid i princip alla fastigheter kan värmeproduktionen kompletteras med solfångare.

10 Biovärme i Jämtlands län slutrapport Förklaringar och förkortningar Biobränsle: Fjärrvärme och kraftvärme: Förnyelsebara energikällor: Förädlade och oförädlade biobränslen: Bränslen som ej omvandlats kemiskt; trädbränslen, vass, halm och energigrödor etc. Fjärrvärme är ett tekniksystem som används för att förse stadsdelar eller hela städer med värme från ett gemensamt ledningssystem, oftast med vatten som värmebärare. Värmen produceras vid en eller flera stora värmeproduktionsanläggningar. Vid kombinerad el- och värmeproduktion (kraftvärme), kan ett fjärrvärmesystem utgöra en så kallad värmesänka. Energikällor som ingår i det naturliga kretsloppet, exempelvis vattenkraft, biobränslen och solenergi. Exempel på motsatsen är fossila bränslen; kol, olja och naturgas. Vid förbränning av förnyelsebara bränslen bildas koldioxid som, via fotosyntesen, ingår i ett slutet kretslopp. Utsläppen av koldioxid från förbränning av förnyelsebara bränslen lämnar således inget långsiktigt bidrag till de globala klimatförändringarna. Exempel på oförädlade biobränslen är ved, spån och flis. Oförädlade biobränslen kan användas som råvara för tillverkning av förädlade biobränslen, exempelvis pellets, briketter och pulver. 1 kwh: Energienhet som motsvarar Wh. (10 3 Wh) 1 MWh: Energienhet som motsvarar kwh. (10 6 Wh) 1 GWh: Energienhet som motsvarar MWh. (10 9 Wh) Watt (W): Grundenheten för effekt. 1 kw: Effektenhet som motsvarar W. (10 3 W) 1 MW: Effektenhet som motsvarar kw. (10 6 W)

11 Biovärme i Jämtlands län slutrapport 7 2. Projektorganisation Projektet Biovärme i Jämtlands län kommer att genomföras i samarbete mellan Energikontoret och de kommunala energirådgivarna i Jämtlands län. Vidare är täta och goda relationer mellan projektägare och projektgrupp samt andra nyckelpersoner i branschen en förutsättning för ett lyckat genomförande av projektet vilket gör att det förväntas stimulera företagssamverkan, allianser och nätverk. Sammantaget kommer projektet att organiseras enligt figur 2 nedan. Projektägare Kommunförbundet Jämtlands län Energikontoret Projektledare Jimmy Anjevall Regionala media Projektgrupp Energikontoret Kommunala energirådgivare Energibolag, VVS-företag m.fl. Målgrupp Fastighetsägare med oljepannor Figur 2. Projektorganisation. För utbyte av kunskaper och erfarenheter kommer möten för projektgruppen att arrangeras regelbundet under projekttiden. Däremellan kommer kontakterna bland annat att upprätthållas via telefon och e-post Kommunförbundet i Jämtlands län - Energikontoret Postadress: Prästgatan 51 Postnummer och ort: Östersund Telefon: Mobiltelefon: Organisationsnummer: E-post: Bankgiro: Kontaktperson: Jimmy Anjevall

12 Biovärme i Jämtlands län slutrapport 8 En åtgärd som EU vidtagit för att nå sina mål inom energi- och miljöområdet är att initiera starten av regionala energikontor. Vid Energikontoret, som är ett av totalt cirka 250 energikontor i Europa, startade verksamheten den 15 februari Med de globala miljöfrågorna som bakgrund är energikontorens huvuduppgifter att: Arbeta för energihushållning och energieffektivisering. Arbeta för introduktion av förnyelsebara energikällor. Arbeta för minskad miljöpåverkan. Vara EU:s kontakt ut mot regioner/kommuner i energi- och miljöfrågor. Verksamheten vid Energikontoret delfinansierades under perioden av EUkommissionen genom det så kallade Save-programmet. Verksamheten motfinansierades av Landstinget och Kommunerna i Jämtlands län. Från år 2004 är Energikontoret en avdelning inom Kommunförbundet i Jämtlands län och under åren delfinansierar Energimyndigheten Energikontorets verksamhet inom följande områden: 1. Att samordna energirådgivningen inom regionen genom nätverksträffar för de kommunala energirådgivarna, kompetensutveckling, gemensamma temasatsningar, mässor m.m. 2. Att vara regional energiaktör och inneha aktiv energikompetens inom regionen bl.a. genom att bygga upp och administrera regionala nätverk inom områdena energieffektivisering och förnybar energi. 3. Att initiera och genomföra nationella, regionala, lokala och EU-projekt om energirådgivning, -effektivisering och förnybar energi. Projektet Biovärme i Jämtlands län ryms väl inom ramen för punkterna 1-3 ovan. Mot denna bakgrund bör det betraktas som naturligt att Energikontoret har initierat projektet och kommer att fungera som projektägare Genomförda projekt Flertalet av de projekt som Energikontoret hittills genomfört har syftat till en ökad användning av biobränslen för uppvärmning, några exempel: Energiomställning i östra Jämtland. I samarbete mellan Energikontoret och kommunerna Bräcke och Ragunda utformades under 2001 de lokala investeringsprogrammen Energiomställning i östra Jämtland. För genomförandet av programmen ansöktes och beviljades bidrag från Miljödepartementet. Programmen kommer att medföra minskad förbrukning av eldningsolja med totalt cirka 300 m 3 per år. Ett antal åtgärder har redan genomförts, till exempel har eldningsolja ersatts med pellets vid värmeverken i Stugun och Bispgården. Trygg pelletsvärme i småhus. Genom projektet stimulerades marknaden för träpellets i Jämtlands län. Den huvudsakliga aktiviteten inom ramen för projektet var att arrangera sexton pelletskvällar i länet. Kvällarna besöktes av totalt 640 personer. Ett av målen för projektet var att antalet småhus i länet som värms upp med pellets skulle öka med 50 stycken, en ökning motsvarande 25 %, under perioden juni 2001 juni Utvärderingen av projektet visade att denna målsättning uppnåddes, antalet småhus som värms upp med pellets ökade med 95.

13 Biovärme i Jämtlands län slutrapport Projektorganisation så blev det Energikontoret och de kommunala energirådgivarna har under projektets genomförande arbetat helt i enlighet med redovisningen i kapitel 2. Genomförandet av projektet har exempelvis avhandlats vid möten den 30 augusti, 30 september, 25 november och 6 december Energikontoret arrangerade också den 18 oktober ett möte för övriga parter i projektgruppen. Vid detta möte deltog representanter för Svenskt Bränsle, Trä & Bygg i Lockne, Jämtlamell och Calere Energisystem. Vidare deltog totalt 13 företag vid informationskvällarna, se bilaga 1, och projektet har också delfinansierats av ett antal av företagen. Sammantaget kan därför sägas att projektet har genomförts med hjälp av täta och goda relationer mellan beställare, projektägare och projektgrupp samt andra samarbetspartners. Dessa goda relationer, vilka betecknades som en förutsättning för ett lyckat genomförande av projektet, kommer också att leva vidare inom ramen för projektet Pelletsvärme framtidsvärme.

14 Biovärme i Jämtlands län slutrapport Projektbeskrivning Aktiviteterna inom ramen för genomförandet av projektet Biovärme i Jämtlands län har näst intill uteslutande utgjorts av informations- och utbildningsaktiviteter. Syftet med aktiviteterna har främst varit att sprida information och kunskap om varför och på vilket sätt förbrukningen av eldningsolja för uppvärmning bör minska inom den aktuella målgruppen. Det är vidare viktigt att visa att det finns flera olika åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen av eldningsolja för uppvärmning samt att pedagogiskt visa att vars och ens insats är viktig och har betydelse. Både hotbilden och handlingsmöjligheterna har lyfts fram i informationen. En översiktlig tid- och aktivitetsplan för projektet Biovärme i Jämtlands län presenteras i kapitel 1.4. Nedan redovisas utförligt, i förhållande till tid- och aktivitetsplan, vilka aktiviteter som genomförts respektive inte genomförts inom ramen för projektet Utformning av projektplan Tidpunkt för genomförande: Maj 2004 Projektplanen, vilken innehåller en beskrivning av de aktiviteter som planeras inom ramen för projektet, utgörs av föreliggande dokument. Projektplanen utgör även en ansökan om finansiering till Länsstyrelsens ramprogram för miljömålsåtgärder, sista datum för inlämning Utformning av projektplan så blev det Ansökan lämnades in till Länsstyrelsen Den 6 juni översände Länsstyrelsen en begäran om kompletteringar vilka insändes den 9 juni. Besked om att ansökan beviljades lämnades den 2 juli, det vill säga något senare än planerat Expo Norr Tidpunkt för genomförande: Juni - juli 2004 Varumässan Expo Norr arrangeras i Östersund varje år under fem dagar i anslutning till månadsskiftet juni-juli. De senaste fem åren har Energikontoret och energirådgivarna i länet haft en gemensam monter på mässan. I montern har vi spridit information till främst allmänheten om energifrågor i stor och liten skala. Vi kommer att delta vid Expo Norr även år 2004, bland annat genom att sprida information om biobränsle för uppvärmning.

15 Biovärme i Jämtlands län slutrapport Expo Norr så blev det Energikontoret och de kommunala energirådgivarna hade även år 2004 en gemensam monter på Expo Norr. Då beskedet från Länsstyrelsen kom senare än planerat lades ingen särskild tonvikt på information avseende biobränslen för uppvärmning. Dock ingick, i vanlig ordning, även sådan information i den allmänna informationsspridningen om energifrågor Utbildning för energibolag, VVS-företag m.fl. Tidpunkt för genomförande: September 2004 april 2005 Anledningen till att många fastighetsägare uppfattar övergången till biobränsle som krånglig och omständlig är främst att det inte finns någon samordning mellan olika aktörer på marknaden. För närvarande kan en fastighetsägare som vill börja elda med biobränsle behöva ringa många telefonsamtal för att få den rådgivning och hjälp som efterfrågas. Den kompetensrelaterade/kvalitativa målsättningen med projektet är att en fastighetsägare som vill börja elda med biobränsle i princip bara ska behöva kontakta ett företag. Under projekttiden kommer aktörer i biobränslebranschen därför att identifieras och aktiveras. Målet är att aktörerna i Jämtlands län ska samla sig för att underlätta för fastighetsägare att elda med biobränsle. Fastighetsägarna ska, i större utsträckning än idag, erbjudas en trygg installation, leverans samt användning av biobränsle och eldningsutrustning. Genom att förankra projektet hos företag som har nytta av en ökad användning av biobränsle ges möjlighet att få ett projekt som lever vidare efter Energikontorets och de kommunala energirådgivarnas inledande engagemang. Detta förutsätter att erforderlig kompetens byggs upp inom ramen för det nätverk som, under projekttiden, kommer att bestå av Energikontoret, energirådgivare, energibolag, biobränsleleverantörer, återförsäljare av biobränsle och eldningsutrustning samt installatörer. Samtliga aktörer bör efter projekttiden kunna besvara följande vanligt förekommande frågor om biobränslebaserade uppvärmningsalternativ: Vilka är fördelarna med biobränsle i jämförelse med andra energislag med avseende på miljö, ekonomi och sysselsättning? Vilka är nackdelarna med biobränsle i jämförelse med andra energislag med avseende på miljö, ekonomi och sysselsättning? Hur mycket pellets motsvarar en kubikmeter eldningsolja? Hur mycket ved motsvarar en kubikmeter eldningsolja? Hur mycket eldningsolja går det åt per år i en normalvilla? Krävs det en stor arbetsinsats, askning och sotning, för att elda med biobränslen? Krävs det bygglov för att börja elda med biobränsle, i så fall vilka? Vad ska jag tänka på innan jag installerar fjärrvärme, panna eller kamin? Krävs det mycket skötsel för en biobränsleeldad anläggning? Hur stor effekt bör värmeväxlaren, pannan, brännaren, kaminen vara märkt för? Hur vet jag att jag köper hög kvalitet på pannan, brännaren, kaminen?

16 Biovärme i Jämtlands län slutrapport 12 När behöver man ackumulatortank? Vad gör jag med askan? Hur ska biobränsle förvaras? Vad är priset på förädlade biobränslen, exempelvis pellets? Vad är priset på oförädlade biobränslen, exempelvis ved? Vad kostar det att installera en pelletsbrännare eller pelletspanna? Vad kostar det att installera en vedpanna? Vad kostar det att installera fjärrvärme? Vad kostar det att installera skorsten? På vilka orter finns det fjärrvärme i Jämtlands län och på vilka av dessa orter erbjuds fjärrvärme till småhus? Var hittar jag företag som säljer biobränsle i Jämtlands län? Var hittar jag företag som säljer pannor, brännare och kaminer i Jämtlands län? Erforderlig kompetens finns till stora delar redan tillgänglig hos enskilda aktörer på biobränslemarknaden samt hos Energikontoret och energirådgivarna. Ett första steg inom ramen för projektet blir att göra en kunskapsinventering bland företag och organisationer som har nytta av, och intresse för, en ökad användning av biobränsle. Inventeringen kommer att utgöra grunden för de frågeställningar som bör belysas i samband med informationskvällarna vi avser att genomföra under hösten 2004 samt enskilda möten med representanter från olika delar av biobränslebranschen under Inventeringen kommer att utgöras av ett brev som kommer att skickas ut hösten Naturligtvis kommer inte samtliga enskilda aktörer i biobränslebranschen heller i fortsättningen att kunna besvara ALLA frågor rörande biobränsleeldning. Efter projekttiden ska dock svar på eventuellt obesvarade frågor kunna inhämtas inom ramen för det nätverk av företag som byggs upp under projekttiden och som lever vidare även efter det att projektet avslutas under sommaren Arbetet med att bygga upp detta nätverk blir en av de viktigaste uppgifterna för projektgruppen. Arbetsinsatsen, med avseende på inhämtning av nödvändig information, för husägare som är intresserade av att börja elda med biobränsle ska därmed kunna hållas på en så låg nivå som möjligt Utbildning för energibolag, VVS-företag m.fl. så blev det Denna aktivitet har inte genomförts då aktiviteter av denna typ kommer att ingå i det nationella projektet Pelletsvärme framtidsvärme, se även kapitel Däremot har de kommunala energirådgivarna länet, inom ramen för projektet Elhushållning i Jämtlands län förstudie inför utbildning av installatörer som finansieras av Energimyndigheten, under hösten 2004 kartlagt behovet av utbildning bland el- och VVS-företag i länet. Resultatet av denna förstudie, vilket kommer att sammanställas under januari 2005, kommer sedermera att användas vid planeringen av framtida informations- och utbildningsaktiviteter för denna målgrupp.

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09 SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008 Växjö 2009-02-09 Dokumentinformation Titel: Slutrapport Klimatinvesteringsprogram I 2005 2008 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innerhåller

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad

Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad Rapport mars 2012 Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Journalnummer: 2011-4372 Svenska Bioenergiföreningens

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv RAPPORT KALKYLERING - kundperspektiv FVF0211 66 December 2002 KALKYLERING - kundperspektiv ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I början av 2002 genomförde fjärrvärmeföreningen

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Boverket. Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris

Boverket. Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Boverket Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Boverket juni 2008 2 Titel: Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Utgivare: Boverket juni

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer