Slutrapport för informationskampanjen. Värme i Villan. Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för informationskampanjen. Värme i Villan. Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder"

Transkript

1 Slutrapport för informationskampanjen Värme i Villan Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder Ett samarbetsprojekt mellan Statens Energimyndighet, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor, VVS-installatörerna och Skorstensfejarmästarnas riksförbund

2 Sammanfattning Denna slutrapport utgår från den tidigare framtagna, och av Energimyndigheten godkända, handlingsplanen. Avsnitt som behandlar utfallet av kampanjen är skrivna med kursiv stil. I mars 2002, träffades arbetsgruppen för projektet Värme i Villan för första gången. Målet var att till hösten 2002 starta en rikstäckande informationskampanj om hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviseringar riktade mot småhusägare. Kampanjen skulle nå ut i hela landet. Arbetet inleddes med att ta fram en handlingsplan vilken låg till grund för vidare planering av projektet. I september 2002 hölls en informationsträff i Stockholm dit energirådgivare och företrädare för de olika samverkansparterna var inbjudna. Starten för kampanjen hölls på Hem & Villa -mässan i Älvsjö den 23 oktober Samtidigt som mässan gick av stapeln började el- och oljepriserna att stiga. Detta har med stor sannolikhet haft en inverkan på antalet besökare för de aktiviteter som hållits runt om i landet. På 44 orter har aktiviteter hållits inom ramen för projektet och därutöver på nästan lika många platser utanför projektbudgeten. Sammanlagt har närmare människor runt om i landet besökt de olika arrangemangen för att få information och rådgivning kring olika uppvärmningsformer för småhus. De olika aktiviteterna har utgått ifrån ett grundkoncept framtaget av arbetsgruppen. Utställningar med visande av produkter och föredrag om hållbara uppvärmningsformer har hållits. Att behovet av produktneutral och opartisk rådgivning är stort hos fastighetsägarna märks tydligt. Inte minst det ökande antalet telefonsamtal till den kommunala energirådgivningen tyder på detta.. Fortfarande är det långt kvar till det nationella målet om ett uthålligt och hållbart samhälle med tanke på att nästan 70 % av Sveriges 1,2 miljoner småhus idag värms upp i huvudsak med el eller olja. Informationen och kunskaperna om de hållbara uppvärmningssystemen måste fortgå. Även om vi hoppas och tror att vi med denna kampanj kommit en bit på väg så finns det fortfarande en stor okunskap och omedvetenhet ute i landet. Erfarenheterna från projektet är mestadels positiva och arbetsgruppen rekommenderar att kampanjen får en fortsättning. 1

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Arbetsgrupp 3 Målgrupp 3 Syfte 3 Effektmål 4 Projektmål 4 Definitioner 4 Avgränsningar 4 Kick-off seminarium 5 Aktivitetsplan 5 Material 6 Medieaktiviteter 6 Projektbudget 6 Utvärdering 7 Slutsatser utifrån enkätundersökning samt slutrapporter 8 Besöksstatistik 9 Genomförande med prel. tidplan 9 Arbetsgruppens slutsatser 9 Bilagor 10 2

4 Bakgrund Fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas, står idag för % av världens totala energiförsörjning. Den utmaning som består i att ställa om energisystemet 1, genom att fasa ut fossila bränslen, är således väldigt stor. Problemen och hindren är många men det är även möjligheterna. Övergången till hållbara uppvärmningsformer är ett viktigt led i omställningsarbetet. Närmare 70 % av alla småhus i Sverige värms upp med olja eller el, uppvärmningsformer som inte är hållbara 2. Det finns idag möjligheter för småhusägare att ersätta eller komplettera sitt värmesystem med lösningar som är hållbara. Förutom att bidra till omställningen av energisystemet kan småhusägaren då minska sina uppvärmningskostnader och bidra till ökad sysselsättning i Sverige. Mot denna bakgrund har Energimyndigheten beviljat Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (FSEK) 1 miljon kronor i bidrag för att, under projekttiden mars 2002 februari 2003, genomföra projektet Hållbara uppvärmningsformer. Projektet kommer att genomföras i samarbete med VVS-Installatörerna, Skorstensfejarmästarnas riksförbund, Energimyndigheten och de kommunala energirådgivarna. Arbetsgrupp Arbetsgruppen för projektet består av: Carita Wiklund, Mälardalens Energikontor, sammankallande Åsa Olsson, Energimyndigheten Margareta Gunnarsson, Energikontoret Halland Roger Fredriksson, EnergiRåd Väst Gustav Anderson, VVS-Installatörerna Jimmy Anjevall, Jämtlands Läns Energikontor Björn Björkman, SkorstensfejarmästarnasRiksförbund SSR Målgrupp Målgruppen för projektet är i första hand småhusägare men även företag i egenskap av ägare till mindre fastigheter samt lokala politiker och beslutsfattare. Utfall: Efter genomförd kampanj kan konstateras att den stora gruppen besökare varit småhusägare. Tyngdpunkten vid marknadsföringen har också lagts på denna grupp. Syfte Projektet syftar till ökad kunskap och medvetenhet om hållbara uppvärmningsformer inom målgruppen. Utfall: Under arbetets gång framkom ett ytterligare syfte. Nämligen det att visa upp den kommunala energirådgivningen och synliggöra den för kommuninnevånarna. 1 Inriktningen i detta projekt är uppvärmningssystem i småhus. 2 Se vidare under rubriken definitioner. 3

5 Effektmål Det långsiktiga målet för projektet är att småhusägare i landet blir mer motiverade att bidra till energiomställningen genom att välja hållbara uppvärmningsformer. Utfall: Att i detta stadium försöka dra några slutsatser om kampanjen haft någon långsiktig effekt går inte. Det kan dock konstateras i den enkätundersökning som gjorts att ca 2 % vill bidra till den nationella omställningen genom att förändra den egna uppvärmningsformen. Projektmål Informationsaktiviteter skall genomföras på ca 50 orter i landet. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv, skall informationen vara produktneutral och objektiv. Med utgångspunkt från den enskildes behov och förutsättningar visas på möjliga åtgärder som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Utfall: På 44 orter i landet hölls aktiviteter med stöd av projektet. Därtill har aktiviteter tillkommit på nästan lika många orter. Dvs.totalt ca. 90 orter. Definitioner Med hållbara uppvärmningsformer avses här uppvärmningsformer som tillgodoser dagens värmebehov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina värmebehov och utan att försämra livsmiljön för kommande generationer. För att uppnå detta måste energibehovet för uppvärmning minskas genom dels byggnadstekniska åtgärder dels effektiviseringar och rationaliseringar i de tekniska systemen för uppvärmning så att förnybara energikällor men också lågvärdig energi kan utnyttjas. Avgränsningar Utgångspunkten vid fördelningen av de 50 orterna har varit att kampanjaktiviteter ska genomföras på minst två orter per län. Stora regioner såsom Västra Götalands region och Skåne län har tilldelats fler orter. I den här kampanjomgången ingår Gotland i Energikontor Sydosts upptagningsområde och har därför inte någon egen kampanjort. För bästa effekt av kampanjen i Stockholms län är projektgruppens förslag att delta under Hem&Villa-mässan i Stockholm den oktober För kampanjorter se bilaga 1. Projektets huvudsakliga fokusering är åtgärder i de tekniska värmesystemen. Utfall: Arbetsgruppen lämnade ett förslag på 48 orter som slutligen ledde till 45 genomförda aktiviteter. Några aktiviteter ställdes in p.g.a. långvarig sjukdom och konflikter mellan kommunledning och energirådgivare. Arbetsgruppens urval gjordes med utgångspunkt från R-auktoriserade installatörer och rådande energirådgivning på orten. Vid en eventuellt återkommande kampanj bör urvalet av orter göras i samarbete med de regionala energikontoren och de kommunala energirådgivarna. Detta för att få med energikontor och energirådgivare på ett så tidigt stadium som möjligt och ge dem ett ökat inflytande och medbestämmande. Antalet orter per region beror på rådande budget och bör fördelas så jämt som möjligt. 4

6 Kick-off seminarium Startskottet för arrangemangen är ett kick-off seminarium dit förutom de regionala energikontoren också de av kampanjen berörda kommunala energirådgivarna och andra lokala samarbetspartners inbjuds. Seminariet kommer att arrangeras i Stockholm den 18 oktober 2002 och innehålla: En presentation av kampanjen och kampanjmaterialet. Föreläsningar om värmesystem med utgångspunkt från värmebroschyren. Information om el-certifikat och nätnyttomodellen. Separat program och inbjudan till seminariet kommer att skickas ut i september. I anslutning till seminariet inbjuds till presskonferens. Utfall: Den 18 oktober samlades ett 70-tal personer i Installatörernas Hus i Stockholm för att informera och informeras om kampanjen. Programmet innehöll ett antal olika punkter och diskussionerna blev i några fall intensiva men fick tyvärr avbrytas p.g.a. tidsbrist. Programmet bifogas denna rapport. Aktivitetsplan Arrangemang kommer att genomföras på cirka 50 orter i landet. Arrangemangen initieras av det regionala energikontoret och genomförs i samarbete med energirådgivare, skorstensfejarmästare och R-auktoriserade företag inom VVS-Installatörerna. Även andra lokala företag, till exempel fjärrvärmebolag och installationsföretag, kan inbjudas att delta. Dessutom eftersträvas samarbete med exempelvis Agenda 21-samordnare, konsumentrådgivare och studieförbund. Arrangemangen anpassas till de lokala förutsättningarna men följer ett gemensamt grundkoncept med följande innehåll: Föredrag om hållbara uppvärmningsformer. Arrangören kan själv vara föredragshållare eller anlita en utomstående om så önskas. Föredraget skall dock utgå från projektets inriktning samt Energimyndighetens nya värmebroschyr och därtill hörande OH-material. Demonstration av olika produkter för hållbar uppvärmning. Detta inkluderar produkter för förädlade biobränslen, oförädlade biobränslen, solvärme och värmepumpar men även fjärrvärme där det är aktuellt. Broschyrer till utdelning, såsom Värmebroschyren. Blädderexemplar av referenslitteratur samt uppgifter om var dessa kan erhållas. Lista med adresser till regionala energikontor och kommunala energirådgivare Enkätundersökning. Lokala inslag beroende på förutsättningarna, t.ex. tävling med sponsrade priser. Förutom den gemensamma presskonferensen sker marknadsföringen lokalt via annonser m.m. vilka bekostas lokalt. Energimyndigheten förbereder pressreleaser och bistår i övrigt med presskontakter. Det är det arrangerande regionala energikontoret som bär det yttersta ansvaret under respektive tillfälle. Utfall: Aktiviteter hölls på 46 orter runt om i landet samt under 4 dagar på Hem & Villa - mässan i Älvsjö. Aktiviteterna har utgått från det grundkoncept som togs fram av arbetsgruppen. De har sedan anpassats utifrån lokala förutsättningar. Olika föredrag har hållits, inte bara om uppvärmningssystem utan även om kommunala aktiviteter inom 5

7 energi- och miljöområdet. Utställningar av utrustning och produkter har hållits, information har funnits att tillgå och de kommunala energirådgivarna har funnits på plats för att ge information och råd till besökarna. Material Till kampanjstarten ska informationsmaterial anpassat för målgruppen tas fram av samarbetsparterna. Gemensamt: Lista över referenslitteratur Från Energimyndigheten: Broschyr om uppvärmning med OH-material och roll-ups (5 st/energikontor) Kampanjfolder (presenterar kampanjen, riktar sig till beslutsfattare och kommunala tjänstemän), tillhörande roll-up (1 st, 12 omgångar) Affischer om kampanjen med plats för information om lokala aktiviteter Annonsunderlag Pressmaterial Broschyr om pelletsvärme Från VVS-Installatörerna Roll-up som presenterar R-auktorisation (1 st/energikontor) Broschyr om vikten av att välja auktoriserad installatör Annonsunderlag för lokala annonser som presenterar kampanjen och de lokala installatörsföretag som avser att medverka Utfall: Det mesta av materialet var klart till kampanjstart. Den utlovade pelletbroschyren från STEM blev tyvärr inte klar förrän efter årsskiftet 02 / 03. Medieaktiviteter Presskonferens den 18 oktober Lokala pressreleaser inför varje arrangemang 2 lokala annonser vid varje arrangemang Affischering på offentliga anslagstavlor Utfall: Presskonferensen den 18 oktober ställdes in. Istället presenterades kampanjen och energispartips för villaägare på ett helsidesuppslag i Aftonbladets upplaga den 24 oktober Åsa Olsson från Energimyndigheten medverkade även vid presskonferensen på Hem & Villa -mässan i Älvsjö. Lokalpress och lokal-tv har sedan uppmärksammat kampanjen på olika nivåer ute i landet. Projektbudget Budgeten för energikontorens planering och genomförande av projektet är kr, exklusive moms fördelat enligt nedan. 6

8 Kostnadsslag Antal timmar Specifik Summa kostnad Planering och administration FSEK kr/h Utarbetande av handlingsplan kr/h Seminarium Planering och genomförande regionala och lokala aktiviteter inkl föredragshållare* 500 kr/h Regionala och lokala omkostnader (lokaler, tillstånd m m) Möten arbetsgrupp FSEK (resor mm) Oförutsedda utgifter Totalsumma *) För planering och genomförande av lokala arrangemang erhåller energikontoren ett bidrag på max kr och ytterligare kr per nedslag. Kostnadsslag Antal timmar Specifik Summa kostnad Planering och administration FSEK kr/h Utarbetande av handlingsplan kr/h Seminarium Planering och genomförande regionala 500 kr/h och lokala aktiviteter Hem & Villa mässan Älvsjö (köp av tjänster) Möten arbetsgrupp FSEK (resor mm) Övriga omkostnader Totalsumma Utfall: Återstående medel rekvireras av FSEK för arbetsgruppens räkning då deras kostnader överstigit den i budgeten föreslagna summan. I budgeten är ej helle ruppkomna kostnader för slutrapportering medtagna. Utvärdering Som underlag för en utvärdering av kampanjen genomförs enkätundersökningar vid varje tillfälle. De regionala energikontoren ansvarar för detta. Energikontoren ska också sammanställa resultaten enligt projektgruppens önskningar. Projektgruppen sammanställer sedan resultaten för hela kampanjen. Enkäterna tas fram av projektgruppen och kommer att utgöras av 3 olika formulär. Ett som riktar sig till besökaren, ett som besvaras av den kommunala energirådgivaren och ytterligare ett att besvaras av de lokala installatörerna. De 2 sistnämnda besvaras en tid efter genomförd aktivitet för att få en indikation på kampanjens eventuella verkan. Utfall: Enkäter har delats ut till besökare, utställare samt energirådgivarna. Energikontoren har även lämnat in en mindre rapport med synpunkter på projektet. Dessa bifogas slutrapporten. 7

9 Slutsatser utifrån enkätundersökning samt slutrapporter Kampanjen kom i rätt tid med stigande el- och oljepriser. Enkätundersökningen visar att 98 % av besökarna sätter den egna ekonomin som främsta skäl till en omställning av uppvärmningssystem. Det är värt att notera att 2 % av besökarna angett att man vill bidra till den nationella energiomställningen. Som klart sista alternativ kommer bidragandet till ökad sysselsättning. Av inkomna besöksenkäter går det också att utläsa att kampanjen nått ut till rätt målgrupp. Ca 70 % av besökarna har idag el eller olja som främsta energikälla. Att väder, TV, konkurrerande aktiviteter kan vara avgörande för antalet besökare vid ett evenemang. Det är lite av ett lotteri som några har uttryckt det. Tyvärr har uppslutningen av R-företag och sotare varit låg. Dessa aktörer är viktiga i sammanhanget då de innehar viktig kunskap och är utförare samt godkännare av installationerna. Om dessa organisationer ska vara med vid en eventuell kommande kampanj bör samarbetet diskuteras ytterligare för att locka dessa grupper till att delta i större utsträckning vid aktiviteter. Reaktionerna har varit både positiva och negativa över det för kampanjen speciellt framtagna materialet såsom broschyrer, OH-serie och utställningsskärmar. Några anser att materialet är lite tunt, särskilt då broschyren om pelletsvärme. Önskemål om solvärmens möjligheter har framkommit på flera håll. Tyvärr lyckades man inte med att få fram allt material i tid vilket skapat en viss irritation bland arrangörerna. Ett önskemål är att material skickas direkt till berörda kommuner så att den onödiga administrationen mellan energikontor och kommunen slipper uppstå. Den på vissa håll snåla tilldelningen har också skapat en del onödig administration. Den gemensamma annonsering som genomfördes genom R-auktorisations ombesörjande bör ses över. Om sådan annonsering ska ske i en ev. kommande kampanj bör den kanske göras i en annan form. Något som också klart framkommer är att det krävs tydligare riktlinjer gällande budgeten för energikontor och/eller energirådgivare. Samtidigt vill man ha större möjligheter för lokal utformning. Önskvärt är också en något längre framförhållning för planering och genomförande. Detta har hörts från både energikontor, energirådgivare och R-företagen. Av inkomna enkäter från energirådgivare går klart att utläsa att intresset för energirådgivning ökat ute i kommunerna. Man anser också att kampanjen bidragit till att öka kunskaperna om hållbara uppvärmningssystem bland småhusägare. Inkomna enkäter från deltagande utställare visar även de på ett ökat intresse från småhusägare. En del affärer har klarats upp under kvällen och antalet presumtiva kunder har ökat. Intresset för deltagande vid framtida arrangemang är stort. En del företag har upplevt att de olika energislagen ges olika mycket utrymme vid arrangemangen. Detta är beklagligt då det är av vikt att upplysa om alla former av uppvärmning och energieffektiviserande åtgärder. 8

10 Från några håll har hörts önskemål om att ta begreppet exergi i beaktande och klargöra detta för att hitta rätt uppvärmningsform för villor och småhus Besöksstatistik Off. orter Besökare Sem.åhör. Utställare Skåne Halland Sydost Örebro Värmland EnergirådVäst Mälardalen Gävleb./Dalarna Västernorrland Jämtland Norrbotten Totalt Notering: Kampanjen startade med att delta vid Hem & Villa -mässan i Älvsjö den oktober Mässan besöktes av drygt personer och hur många som totalt besökte montern går inte att uppskatta. Genomförande med prel. tidplan Godkännande av handlingsplanen av FSEK:s styrelse v.34 Godkännande av handlingsplanen av Energimyndigheten v.36 Datum för nedslag inlämnas senast v. 40 Presentation av kampanjen vid FSEK:s medlemsmöte september Kick-off och presskonferens i Stockholm 18 oktober Nedslag med aktiviteter v.43 v.5 Sammanställning av enkätundersökningen v.10 Slutredovisning med sammanställning av uppföljningen v.15 Utfall: Tidplanen har hållits. Arbetsgruppens slutsatser Kampanjen har fallit väl ut med stort intresse bland småhusägare för hållbara uppvärmningsformer. En fortsättning på kampanjen med vissa ändringar i handlingsplanen enligt inkomna synpunkter är att förorda. Tydliga synpunkter är: Längre framförhållning för planering/genomförande Tydligare riktlinjer för utformning Tydligare riktlinjer av budget för energikontor/energirådgivare Ett fortsatt samarbete mellan de olika parterna bör ses över. Vilka organisationer/företag ska medverka I vilken form ska dessa ingå (arbetsgrupp, ekonomiskt stöd, material, deltagande vid aktiviteter mm) 9

11 Tydligt är att det är svårt att få vissa grupper inom samarbetsparterna till att delta under aktiviteterna. Hur dessa ska motiveras till att bli mer aktiva är något som måste diskuteras. När man från den nationella organisationen går in i ett projekt och satsar pengar är det beklagligt att inte medlemmarna ställer upp. Arbetsgruppen överlåter åt representanter för samarbetsparterna att diskutera och arbeta fram en eventuell ny projektomgång/ansökan med här framkomna synpunkter i beaktande. Bilagor 1) Lista på orter för nedslag 2) Program seminarium 18 oktober ) Enkät till besökare 4) Enkät till energirådgivare 5) Enkät till utställare/installatörer Slutrapporter från de regionala energikontoren bifogas. Carita Wiklund Projektsamordnare ESKILSTUNA

SLUTRAPPORT PROJEKT Trygg med värmepump (etapp 2) flerfamiljshus Prj.nr:

SLUTRAPPORT PROJEKT Trygg med värmepump (etapp 2) flerfamiljshus Prj.nr: 2008-02-01 ESKILSTUNA SLUTRAPPORT PROJEKT Trygg med värmepump (etapp 2) flerfamiljshus Prj.nr: 30256-2 Företag/organisation Energikontoret i Mälardalen AB Postadress Portgatan 3 Postnummer/Ort 633 42 ESKILSTUNA

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Klimatfärdplan. Sammanställning från Workshop om energi

Klimatfärdplan. Sammanställning från Workshop om energi Klimatfärdplan Sammanställning från Workshop om energi Inledning Under FN:s klimatkonferens i Paris kom deltagarna från världens länder överens om målet att inte överstiga en global temperaturökning på

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

Energikontor Gävleborg hösten 2015

Energikontor Gävleborg hösten 2015 Energikontor Gävleborg hösten 2015 Claes Rosengren enhetschef Energikontoren i Sverige - en del av Energieuropa 1. Energikontor Norr AB 2. Jämtlands Läns Energikontor (Regionkommun) 3. Västernorrlands

Läs mer

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr Slutrapport Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr 31789-1 Företag/organisation Energikontoret i Mälardalen AB Postadress Portgatan 3 Postnummer/Ort 633 42 ESKILSTUNA Projektledare (förnamn,

Läs mer

1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6.

1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6. 1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6. Energikontor Värmland 7. Energikontor Region Örebro län

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Biovärme i Jämtlands län

Biovärme i Jämtlands län Energikontoret Jämtlands Läns Energikontor Jämtland County Energy Agency Till Länsstyrelsen Jämtlands län Miljö och Fiske 831 86 Östersund Biovärme i Jämtlands län Slutrapport Biovärme i Jämtlands län

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Energiseminarium i Skövde Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Kommunal energiplanering Hållbar utveckling (från Väst till Öst..) Konsekventa åtgärder Angeläget för genomförarna

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter Här placerar du in din bild Januari 2011 Bild framsida Foto Länsstyrelsen Värmland Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:2

Referensgrupp möte 2010:2 Kallade: Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo, Jonas Wedebrand, Mats Danielsson,, Annelie Fredriksson och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Håkan Wedlund, Mats Danielsson, och

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till BILAGA 1, Version 3.0?? Bilaga till Samarbetsavtal 2015-2017 för Kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Energikontor Norra Småland Årsredovisning 2015 Carlos Pettersson carlos.pettersson@rjl.se 0725-54 58 41 1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor

Läs mer

Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB

Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Mats Helander 2016-11-24 Dnr: TSN 2015-190 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB Energikontoret Östra Götaland AB startade

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011 Den goda skolmaten Slutrapport Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder Projektet pågick mars-november 2011 Mat- och Jordbruksnätverket Kontakt: Eva-Lena Rådberg eva-lena.radberg@naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne Energikontoret Skåne HUT Skåne Spara & Slösa strategiska vägval i klimatförändringens tid Jon Andersson, 23 april 2008 Energikontoret Skåne Bildades 1998 Enhet inom Kommunförbundet Skåne Egen styrgrupp

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Chalmers 2011-05-04 Vindkraften en folkrörelse Historik Vindkraft gör skillnad, men är inte hela lösningen Ett vindkraft- verk försörjer 1 200 hushåll med el Lillgrund och Öresundsbron

Läs mer

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap PROJEKT Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap Projektets namn: Diarienummer (ifylls av ICLD): Sökt belopp (per projektår): Projektets längd (1,2 el 3 år): År 1: År 2: År:3 Svensk sökande organisation:

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Solvärme i småhus - Slutrapport

Solvärme i småhus - Slutrapport i Till Energimyndigheten Energieffektivisering på lokal och regional nivå Box 310 631 04 Eskilstuna Diarienummer: 4217-2003-00940 Projektnummer: 21274-1 Solvärme i småhus - Slutrapport Sammanfattning ii

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Genomförd 2007-10-07 Utformad av Per Bengtson, Energirådgivningen Metod... 1 Genomförande... 1 Resultat... 1 Slutsatser... 4 Bilaga: Snabbenkät bland besökare

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi

Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi Författare Anna Åhlgren Projektledare Katarina Bååth Energikontoret Regionförbundet Örebro 2 februari 2011

Läs mer

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2017 tar för andra året

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

Energi- och klimatrådgivning 2017

Energi- och klimatrådgivning 2017 Tjänsteskrivelse 2017-04-05 Handläggare Tove Liljas Utredningsenheten Kommunstyrelsen Energi- och klimatrådgivning 2017 Förslag till beslut Redogörelse för Värmdö kommuns energi- och klimatrådgivning 2017

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vägledning för ansökan regionala energikontor

Vägledning för ansökan regionala energikontor EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-11-27 1 (8) Vägledning för ansökan regionala energikontor I det här dokumentet finns mer information om de tre insatsområdena som energikontoren kan söka stöd inom.

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01. Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson. Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten

CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01. Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson. Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01 Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten Upplägg Senaste nytt budgetpropositionen Kort återblick på energi-

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Nu drar årets insatsprojekt igång

Nu drar årets insatsprojekt igång 1 (7) Avdelningen för energieffektivisering Enheten för resurseffektivt samhälle Morgan Dahlman Nu drar årets insatsprojekt igång Det valda insatsprojektet handlar om timersstyrning av drickakylar, vilket

Läs mer

Vägledningsdokument för verksamhetsplan

Vägledningsdokument för verksamhetsplan 1 (5) Avdelningen för Enheten för lokal och Främjande regional samverkan Margurite Karlsson 016-544 2071 margurite.karlsson@energimyndigheten.se Vägledningsdokument för verksamhetsplan Energimyndigheten

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE sid. 1(4) Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning Allmänt om vårmöte i Nuklearmedicin Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM)

Läs mer

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo

2014-11-27 Energi och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo Gyllene skräp festivalen MÄSSTITEL Gyllene skräp ORT Vadstena FRÅN DATUM TILL DATUM PLATS 2014-07-04 2014-07-04 Slottet Vadstena Energirådgivare Vadstena- Ödeshög Bild 1 Mässmontern Mässan Mässan är en

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Informations- och rådgivningsinsats för fossileldade pannor, värmesystem och luftkonditioneringssystem

Informations- och rådgivningsinsats för fossileldade pannor, värmesystem och luftkonditioneringssystem Informations- och rådgivningsinsats för fossileldade pannor, värmesystem och luftkonditioneringssystem Dnr: 00-11-3312 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader

Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader Avdelningen för Energieffektivisering Enheten för resurseffektiva byggnader Energiting Sydost 2015-11-12 Carin Råberger Bakgrund

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-09-22, 9.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare Elin

Läs mer

ANSÖKAN a-medel -med vägledning

ANSÖKAN a-medel -med vägledning ANSÖKAN 2016 37a-medel -med vägledning Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Sökande kommun/projektägare:

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Tillsyn som motor för energieffektivisering. Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö

Tillsyn som motor för energieffektivisering. Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö Tillsyn som motor för energieffektivisering Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö Energimyndigheten Energimyndigheten föreslår att energi utpekas som en övergripande miljömålsfråga

Läs mer

Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet. Elforsk rapport 11:76

Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet. Elforsk rapport 11:76 Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet Elforsk rapport 11:76 Mats Andersson November 2011 Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Nu har jag fått för mig att titta på MSB:s statistik för 2012 över hur väl vi i Sverige uppfyller LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor). Det är här vi bl

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 2016-11-21 Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen Studieförbund Folkhögskolor Svenska från dag ett Vardagssvenska Svenska från dag ett Svenska från dag ett

Läs mer

Föreskrifter om kommunal energi- och klimatrådgivning Remiss från Statens energimyndighet

Föreskrifter om kommunal energi- och klimatrådgivning Remiss från Statens energimyndighet PM 2008:112 RIII (Dnr 001-948/2008) Föreskrifter om kommunal energi- och klimatrådgivning Remiss från Statens energimyndighet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som svar

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård - Beslutsprocess Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Delprojekt: Beslutsprocess Idnr: Beställare: Landstingsstyrelsen

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Handlingar inför höststämman 23 oktober 2014, SHE i Sala

Handlingar inför höststämman 23 oktober 2014, SHE i Sala Handlingar inför höststämman 23 oktober 2014, SHE i Sala Lunch: 12.00-13.00 Evenemang: 13.00 15.00 Stämma: 15.00 ca 16.00 Välkommen! Innehåll KALLELSE TILL HÖSTSTÄMMA MED FÖRBUNDET AGENDA 21... 1 PROGRAM

Läs mer

Detta projekt genomförs med stöd av:

Detta projekt genomförs med stöd av: Detta projekt genomförs med stöd av: Energikontoret Skåne» En del av Kommunförbundet Skåne (KFSK)» 12-14 anställda, sitter i Lund» Regional energiaktör, arbetar med omställningen av energisystemet» I huvudsak

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Slutkonferens 17 september 2014, Örebro

Slutkonferens 17 september 2014, Örebro Slutkonferens 17 september 2014, Örebro Tillsammans Åtta energikontor: Energikontor Sydost Energikontoret Regionförbundet Örebro Energikontoret Skåne Energikontoret Värmland Energikontoret Östra Götaland

Läs mer

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Per Bengtson, Grön idé AB, juni 2005 A1. Bakgrund...1 A2. Metod...1 A3. Resultat...3 A4. Slutsatser...7

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

15 ST LOKALA HR-MÄSSOR I SVERIGE UNDER

15 ST LOKALA HR-MÄSSOR I SVERIGE UNDER 2018 15 ST LOKALA HR-MÄSSOR I SVERIGE UNDER 2018 PROGRAMBLAD STÄLL UT PÅ HR-DAGARNA 2018 När ni deltar som utställare på HR-Dagarna 2018 når ni personalchefer, HR-Chefer och VD på företag på de orter där

Läs mer