Slutrapport för informationskampanjen. Värme i Villan. Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för informationskampanjen. Värme i Villan. Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder"

Transkript

1 Slutrapport för informationskampanjen Värme i Villan Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder Ett samarbetsprojekt mellan Statens Energimyndighet, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor, VVS-installatörerna och Skorstensfejarmästarnas riksförbund

2 Sammanfattning Denna slutrapport utgår från den tidigare framtagna, och av Energimyndigheten godkända, handlingsplanen. Avsnitt som behandlar utfallet av kampanjen är skrivna med kursiv stil. I mars 2002, träffades arbetsgruppen för projektet Värme i Villan för första gången. Målet var att till hösten 2002 starta en rikstäckande informationskampanj om hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviseringar riktade mot småhusägare. Kampanjen skulle nå ut i hela landet. Arbetet inleddes med att ta fram en handlingsplan vilken låg till grund för vidare planering av projektet. I september 2002 hölls en informationsträff i Stockholm dit energirådgivare och företrädare för de olika samverkansparterna var inbjudna. Starten för kampanjen hölls på Hem & Villa -mässan i Älvsjö den 23 oktober Samtidigt som mässan gick av stapeln började el- och oljepriserna att stiga. Detta har med stor sannolikhet haft en inverkan på antalet besökare för de aktiviteter som hållits runt om i landet. På 44 orter har aktiviteter hållits inom ramen för projektet och därutöver på nästan lika många platser utanför projektbudgeten. Sammanlagt har närmare människor runt om i landet besökt de olika arrangemangen för att få information och rådgivning kring olika uppvärmningsformer för småhus. De olika aktiviteterna har utgått ifrån ett grundkoncept framtaget av arbetsgruppen. Utställningar med visande av produkter och föredrag om hållbara uppvärmningsformer har hållits. Att behovet av produktneutral och opartisk rådgivning är stort hos fastighetsägarna märks tydligt. Inte minst det ökande antalet telefonsamtal till den kommunala energirådgivningen tyder på detta.. Fortfarande är det långt kvar till det nationella målet om ett uthålligt och hållbart samhälle med tanke på att nästan 70 % av Sveriges 1,2 miljoner småhus idag värms upp i huvudsak med el eller olja. Informationen och kunskaperna om de hållbara uppvärmningssystemen måste fortgå. Även om vi hoppas och tror att vi med denna kampanj kommit en bit på väg så finns det fortfarande en stor okunskap och omedvetenhet ute i landet. Erfarenheterna från projektet är mestadels positiva och arbetsgruppen rekommenderar att kampanjen får en fortsättning. 1

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Arbetsgrupp 3 Målgrupp 3 Syfte 3 Effektmål 4 Projektmål 4 Definitioner 4 Avgränsningar 4 Kick-off seminarium 5 Aktivitetsplan 5 Material 6 Medieaktiviteter 6 Projektbudget 6 Utvärdering 7 Slutsatser utifrån enkätundersökning samt slutrapporter 8 Besöksstatistik 9 Genomförande med prel. tidplan 9 Arbetsgruppens slutsatser 9 Bilagor 10 2

4 Bakgrund Fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas, står idag för % av världens totala energiförsörjning. Den utmaning som består i att ställa om energisystemet 1, genom att fasa ut fossila bränslen, är således väldigt stor. Problemen och hindren är många men det är även möjligheterna. Övergången till hållbara uppvärmningsformer är ett viktigt led i omställningsarbetet. Närmare 70 % av alla småhus i Sverige värms upp med olja eller el, uppvärmningsformer som inte är hållbara 2. Det finns idag möjligheter för småhusägare att ersätta eller komplettera sitt värmesystem med lösningar som är hållbara. Förutom att bidra till omställningen av energisystemet kan småhusägaren då minska sina uppvärmningskostnader och bidra till ökad sysselsättning i Sverige. Mot denna bakgrund har Energimyndigheten beviljat Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (FSEK) 1 miljon kronor i bidrag för att, under projekttiden mars 2002 februari 2003, genomföra projektet Hållbara uppvärmningsformer. Projektet kommer att genomföras i samarbete med VVS-Installatörerna, Skorstensfejarmästarnas riksförbund, Energimyndigheten och de kommunala energirådgivarna. Arbetsgrupp Arbetsgruppen för projektet består av: Carita Wiklund, Mälardalens Energikontor, sammankallande Åsa Olsson, Energimyndigheten Margareta Gunnarsson, Energikontoret Halland Roger Fredriksson, EnergiRåd Väst Gustav Anderson, VVS-Installatörerna Jimmy Anjevall, Jämtlands Läns Energikontor Björn Björkman, SkorstensfejarmästarnasRiksförbund SSR Målgrupp Målgruppen för projektet är i första hand småhusägare men även företag i egenskap av ägare till mindre fastigheter samt lokala politiker och beslutsfattare. Utfall: Efter genomförd kampanj kan konstateras att den stora gruppen besökare varit småhusägare. Tyngdpunkten vid marknadsföringen har också lagts på denna grupp. Syfte Projektet syftar till ökad kunskap och medvetenhet om hållbara uppvärmningsformer inom målgruppen. Utfall: Under arbetets gång framkom ett ytterligare syfte. Nämligen det att visa upp den kommunala energirådgivningen och synliggöra den för kommuninnevånarna. 1 Inriktningen i detta projekt är uppvärmningssystem i småhus. 2 Se vidare under rubriken definitioner. 3

5 Effektmål Det långsiktiga målet för projektet är att småhusägare i landet blir mer motiverade att bidra till energiomställningen genom att välja hållbara uppvärmningsformer. Utfall: Att i detta stadium försöka dra några slutsatser om kampanjen haft någon långsiktig effekt går inte. Det kan dock konstateras i den enkätundersökning som gjorts att ca 2 % vill bidra till den nationella omställningen genom att förändra den egna uppvärmningsformen. Projektmål Informationsaktiviteter skall genomföras på ca 50 orter i landet. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv, skall informationen vara produktneutral och objektiv. Med utgångspunkt från den enskildes behov och förutsättningar visas på möjliga åtgärder som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Utfall: På 44 orter i landet hölls aktiviteter med stöd av projektet. Därtill har aktiviteter tillkommit på nästan lika många orter. Dvs.totalt ca. 90 orter. Definitioner Med hållbara uppvärmningsformer avses här uppvärmningsformer som tillgodoser dagens värmebehov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina värmebehov och utan att försämra livsmiljön för kommande generationer. För att uppnå detta måste energibehovet för uppvärmning minskas genom dels byggnadstekniska åtgärder dels effektiviseringar och rationaliseringar i de tekniska systemen för uppvärmning så att förnybara energikällor men också lågvärdig energi kan utnyttjas. Avgränsningar Utgångspunkten vid fördelningen av de 50 orterna har varit att kampanjaktiviteter ska genomföras på minst två orter per län. Stora regioner såsom Västra Götalands region och Skåne län har tilldelats fler orter. I den här kampanjomgången ingår Gotland i Energikontor Sydosts upptagningsområde och har därför inte någon egen kampanjort. För bästa effekt av kampanjen i Stockholms län är projektgruppens förslag att delta under Hem&Villa-mässan i Stockholm den oktober För kampanjorter se bilaga 1. Projektets huvudsakliga fokusering är åtgärder i de tekniska värmesystemen. Utfall: Arbetsgruppen lämnade ett förslag på 48 orter som slutligen ledde till 45 genomförda aktiviteter. Några aktiviteter ställdes in p.g.a. långvarig sjukdom och konflikter mellan kommunledning och energirådgivare. Arbetsgruppens urval gjordes med utgångspunkt från R-auktoriserade installatörer och rådande energirådgivning på orten. Vid en eventuellt återkommande kampanj bör urvalet av orter göras i samarbete med de regionala energikontoren och de kommunala energirådgivarna. Detta för att få med energikontor och energirådgivare på ett så tidigt stadium som möjligt och ge dem ett ökat inflytande och medbestämmande. Antalet orter per region beror på rådande budget och bör fördelas så jämt som möjligt. 4

6 Kick-off seminarium Startskottet för arrangemangen är ett kick-off seminarium dit förutom de regionala energikontoren också de av kampanjen berörda kommunala energirådgivarna och andra lokala samarbetspartners inbjuds. Seminariet kommer att arrangeras i Stockholm den 18 oktober 2002 och innehålla: En presentation av kampanjen och kampanjmaterialet. Föreläsningar om värmesystem med utgångspunkt från värmebroschyren. Information om el-certifikat och nätnyttomodellen. Separat program och inbjudan till seminariet kommer att skickas ut i september. I anslutning till seminariet inbjuds till presskonferens. Utfall: Den 18 oktober samlades ett 70-tal personer i Installatörernas Hus i Stockholm för att informera och informeras om kampanjen. Programmet innehöll ett antal olika punkter och diskussionerna blev i några fall intensiva men fick tyvärr avbrytas p.g.a. tidsbrist. Programmet bifogas denna rapport. Aktivitetsplan Arrangemang kommer att genomföras på cirka 50 orter i landet. Arrangemangen initieras av det regionala energikontoret och genomförs i samarbete med energirådgivare, skorstensfejarmästare och R-auktoriserade företag inom VVS-Installatörerna. Även andra lokala företag, till exempel fjärrvärmebolag och installationsföretag, kan inbjudas att delta. Dessutom eftersträvas samarbete med exempelvis Agenda 21-samordnare, konsumentrådgivare och studieförbund. Arrangemangen anpassas till de lokala förutsättningarna men följer ett gemensamt grundkoncept med följande innehåll: Föredrag om hållbara uppvärmningsformer. Arrangören kan själv vara föredragshållare eller anlita en utomstående om så önskas. Föredraget skall dock utgå från projektets inriktning samt Energimyndighetens nya värmebroschyr och därtill hörande OH-material. Demonstration av olika produkter för hållbar uppvärmning. Detta inkluderar produkter för förädlade biobränslen, oförädlade biobränslen, solvärme och värmepumpar men även fjärrvärme där det är aktuellt. Broschyrer till utdelning, såsom Värmebroschyren. Blädderexemplar av referenslitteratur samt uppgifter om var dessa kan erhållas. Lista med adresser till regionala energikontor och kommunala energirådgivare Enkätundersökning. Lokala inslag beroende på förutsättningarna, t.ex. tävling med sponsrade priser. Förutom den gemensamma presskonferensen sker marknadsföringen lokalt via annonser m.m. vilka bekostas lokalt. Energimyndigheten förbereder pressreleaser och bistår i övrigt med presskontakter. Det är det arrangerande regionala energikontoret som bär det yttersta ansvaret under respektive tillfälle. Utfall: Aktiviteter hölls på 46 orter runt om i landet samt under 4 dagar på Hem & Villa - mässan i Älvsjö. Aktiviteterna har utgått från det grundkoncept som togs fram av arbetsgruppen. De har sedan anpassats utifrån lokala förutsättningar. Olika föredrag har hållits, inte bara om uppvärmningssystem utan även om kommunala aktiviteter inom 5

7 energi- och miljöområdet. Utställningar av utrustning och produkter har hållits, information har funnits att tillgå och de kommunala energirådgivarna har funnits på plats för att ge information och råd till besökarna. Material Till kampanjstarten ska informationsmaterial anpassat för målgruppen tas fram av samarbetsparterna. Gemensamt: Lista över referenslitteratur Från Energimyndigheten: Broschyr om uppvärmning med OH-material och roll-ups (5 st/energikontor) Kampanjfolder (presenterar kampanjen, riktar sig till beslutsfattare och kommunala tjänstemän), tillhörande roll-up (1 st, 12 omgångar) Affischer om kampanjen med plats för information om lokala aktiviteter Annonsunderlag Pressmaterial Broschyr om pelletsvärme Från VVS-Installatörerna Roll-up som presenterar R-auktorisation (1 st/energikontor) Broschyr om vikten av att välja auktoriserad installatör Annonsunderlag för lokala annonser som presenterar kampanjen och de lokala installatörsföretag som avser att medverka Utfall: Det mesta av materialet var klart till kampanjstart. Den utlovade pelletbroschyren från STEM blev tyvärr inte klar förrän efter årsskiftet 02 / 03. Medieaktiviteter Presskonferens den 18 oktober Lokala pressreleaser inför varje arrangemang 2 lokala annonser vid varje arrangemang Affischering på offentliga anslagstavlor Utfall: Presskonferensen den 18 oktober ställdes in. Istället presenterades kampanjen och energispartips för villaägare på ett helsidesuppslag i Aftonbladets upplaga den 24 oktober Åsa Olsson från Energimyndigheten medverkade även vid presskonferensen på Hem & Villa -mässan i Älvsjö. Lokalpress och lokal-tv har sedan uppmärksammat kampanjen på olika nivåer ute i landet. Projektbudget Budgeten för energikontorens planering och genomförande av projektet är kr, exklusive moms fördelat enligt nedan. 6

8 Kostnadsslag Antal timmar Specifik Summa kostnad Planering och administration FSEK kr/h Utarbetande av handlingsplan kr/h Seminarium Planering och genomförande regionala och lokala aktiviteter inkl föredragshållare* 500 kr/h Regionala och lokala omkostnader (lokaler, tillstånd m m) Möten arbetsgrupp FSEK (resor mm) Oförutsedda utgifter Totalsumma *) För planering och genomförande av lokala arrangemang erhåller energikontoren ett bidrag på max kr och ytterligare kr per nedslag. Kostnadsslag Antal timmar Specifik Summa kostnad Planering och administration FSEK kr/h Utarbetande av handlingsplan kr/h Seminarium Planering och genomförande regionala 500 kr/h och lokala aktiviteter Hem & Villa mässan Älvsjö (köp av tjänster) Möten arbetsgrupp FSEK (resor mm) Övriga omkostnader Totalsumma Utfall: Återstående medel rekvireras av FSEK för arbetsgruppens räkning då deras kostnader överstigit den i budgeten föreslagna summan. I budgeten är ej helle ruppkomna kostnader för slutrapportering medtagna. Utvärdering Som underlag för en utvärdering av kampanjen genomförs enkätundersökningar vid varje tillfälle. De regionala energikontoren ansvarar för detta. Energikontoren ska också sammanställa resultaten enligt projektgruppens önskningar. Projektgruppen sammanställer sedan resultaten för hela kampanjen. Enkäterna tas fram av projektgruppen och kommer att utgöras av 3 olika formulär. Ett som riktar sig till besökaren, ett som besvaras av den kommunala energirådgivaren och ytterligare ett att besvaras av de lokala installatörerna. De 2 sistnämnda besvaras en tid efter genomförd aktivitet för att få en indikation på kampanjens eventuella verkan. Utfall: Enkäter har delats ut till besökare, utställare samt energirådgivarna. Energikontoren har även lämnat in en mindre rapport med synpunkter på projektet. Dessa bifogas slutrapporten. 7

9 Slutsatser utifrån enkätundersökning samt slutrapporter Kampanjen kom i rätt tid med stigande el- och oljepriser. Enkätundersökningen visar att 98 % av besökarna sätter den egna ekonomin som främsta skäl till en omställning av uppvärmningssystem. Det är värt att notera att 2 % av besökarna angett att man vill bidra till den nationella energiomställningen. Som klart sista alternativ kommer bidragandet till ökad sysselsättning. Av inkomna besöksenkäter går det också att utläsa att kampanjen nått ut till rätt målgrupp. Ca 70 % av besökarna har idag el eller olja som främsta energikälla. Att väder, TV, konkurrerande aktiviteter kan vara avgörande för antalet besökare vid ett evenemang. Det är lite av ett lotteri som några har uttryckt det. Tyvärr har uppslutningen av R-företag och sotare varit låg. Dessa aktörer är viktiga i sammanhanget då de innehar viktig kunskap och är utförare samt godkännare av installationerna. Om dessa organisationer ska vara med vid en eventuell kommande kampanj bör samarbetet diskuteras ytterligare för att locka dessa grupper till att delta i större utsträckning vid aktiviteter. Reaktionerna har varit både positiva och negativa över det för kampanjen speciellt framtagna materialet såsom broschyrer, OH-serie och utställningsskärmar. Några anser att materialet är lite tunt, särskilt då broschyren om pelletsvärme. Önskemål om solvärmens möjligheter har framkommit på flera håll. Tyvärr lyckades man inte med att få fram allt material i tid vilket skapat en viss irritation bland arrangörerna. Ett önskemål är att material skickas direkt till berörda kommuner så att den onödiga administrationen mellan energikontor och kommunen slipper uppstå. Den på vissa håll snåla tilldelningen har också skapat en del onödig administration. Den gemensamma annonsering som genomfördes genom R-auktorisations ombesörjande bör ses över. Om sådan annonsering ska ske i en ev. kommande kampanj bör den kanske göras i en annan form. Något som också klart framkommer är att det krävs tydligare riktlinjer gällande budgeten för energikontor och/eller energirådgivare. Samtidigt vill man ha större möjligheter för lokal utformning. Önskvärt är också en något längre framförhållning för planering och genomförande. Detta har hörts från både energikontor, energirådgivare och R-företagen. Av inkomna enkäter från energirådgivare går klart att utläsa att intresset för energirådgivning ökat ute i kommunerna. Man anser också att kampanjen bidragit till att öka kunskaperna om hållbara uppvärmningssystem bland småhusägare. Inkomna enkäter från deltagande utställare visar även de på ett ökat intresse från småhusägare. En del affärer har klarats upp under kvällen och antalet presumtiva kunder har ökat. Intresset för deltagande vid framtida arrangemang är stort. En del företag har upplevt att de olika energislagen ges olika mycket utrymme vid arrangemangen. Detta är beklagligt då det är av vikt att upplysa om alla former av uppvärmning och energieffektiviserande åtgärder. 8

10 Från några håll har hörts önskemål om att ta begreppet exergi i beaktande och klargöra detta för att hitta rätt uppvärmningsform för villor och småhus Besöksstatistik Off. orter Besökare Sem.åhör. Utställare Skåne Halland Sydost Örebro Värmland EnergirådVäst Mälardalen Gävleb./Dalarna Västernorrland Jämtland Norrbotten Totalt Notering: Kampanjen startade med att delta vid Hem & Villa -mässan i Älvsjö den oktober Mässan besöktes av drygt personer och hur många som totalt besökte montern går inte att uppskatta. Genomförande med prel. tidplan Godkännande av handlingsplanen av FSEK:s styrelse v.34 Godkännande av handlingsplanen av Energimyndigheten v.36 Datum för nedslag inlämnas senast v. 40 Presentation av kampanjen vid FSEK:s medlemsmöte september Kick-off och presskonferens i Stockholm 18 oktober Nedslag med aktiviteter v.43 v.5 Sammanställning av enkätundersökningen v.10 Slutredovisning med sammanställning av uppföljningen v.15 Utfall: Tidplanen har hållits. Arbetsgruppens slutsatser Kampanjen har fallit väl ut med stort intresse bland småhusägare för hållbara uppvärmningsformer. En fortsättning på kampanjen med vissa ändringar i handlingsplanen enligt inkomna synpunkter är att förorda. Tydliga synpunkter är: Längre framförhållning för planering/genomförande Tydligare riktlinjer för utformning Tydligare riktlinjer av budget för energikontor/energirådgivare Ett fortsatt samarbete mellan de olika parterna bör ses över. Vilka organisationer/företag ska medverka I vilken form ska dessa ingå (arbetsgrupp, ekonomiskt stöd, material, deltagande vid aktiviteter mm) 9

11 Tydligt är att det är svårt att få vissa grupper inom samarbetsparterna till att delta under aktiviteterna. Hur dessa ska motiveras till att bli mer aktiva är något som måste diskuteras. När man från den nationella organisationen går in i ett projekt och satsar pengar är det beklagligt att inte medlemmarna ställer upp. Arbetsgruppen överlåter åt representanter för samarbetsparterna att diskutera och arbeta fram en eventuell ny projektomgång/ansökan med här framkomna synpunkter i beaktande. Bilagor 1) Lista på orter för nedslag 2) Program seminarium 18 oktober ) Enkät till besökare 4) Enkät till energirådgivare 5) Enkät till utställare/installatörer Slutrapporter från de regionala energikontoren bifogas. Carita Wiklund Projektsamordnare ESKILSTUNA