Examensarbete 10 poäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete 10 poäng"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 10 poäng Karriärvägledning kontra karriärcoaching - en beskrivning och jämförelse mellan studie- och yrkesvägledning och karriärcoaching Career Counselling VS Career Coaching - a description and comparison between career counselling and career coaching Jeanette Rönngard Petra Palhoto Studie- och yrkesvägledarexamen 120p Höstterminen 2006 Examinator: Jan-Anders Andersson Handledare: Nils Andersson

2 2

3 Abstract Petra Palhoto Jeanette Rönngard Karriärcoaching kontra karriärvägledning Oktober 2006 Undersökningsområdet i detta examensarbete är karriärcoaching och studie- och yrkesvägledning. Anledningen till valet av område är att det i studie- och yrkesvägledarutbildningen saknas information om yrken med liknande kompetens. Inom dessa båda yrken undersöks flera aspekter som exempelvis den historiska bakgrunden, vilka samtalsmetoder som används och på vilket sätt yrkesverksamma vägledare och karriärcoacher arbetar. Likheter och skillnader undersöks också, detta för att få kunskap om huruvida det kan finnas en konkurrens mellan yrkesgrupperna på arbetsmarknaden men också för att uppmärksamma eventuella möjligheter till samarbete. Vi har genomfört en enkätundersökning med 115 studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö högskola campus samt gjort intervjuer med yrkesverksamma personer inom både vägledning och karriärcoaching. Huvudsyftet med enkätundersökningen var att få en uppfattning om hur mycket kunskap som fanns kring karriärcoaching hos dessa studenter och om de önskade få mer kunskap i området. Ambitionen med intervjuredovisningen var att ge en så täckande bild som möjligt av de båda yrkesområdena. Resultatet visar på likheter mellan yrkena när det gäller t ex samtalsmetodik, färdigheter och förhållningssätt. Den största skillnaden ligger i hur samtalsprocessen fortlöper dvs. vilken grad av målfokusering som finns hos klient samt hur maktbalansen ser ut mellan klient och vägledare/coach. Av resultatet framgår det också att det finns en möjlig konkurrenssituation men även möjligheter till samarbete mellan de båda yrkesgrupperna. Nyckelord/sökord Karriär, karriärcoaching, karriärvägledning, studie- och yrkesvägledning, vägledning. Keywords Career, career coaching, career counselling, guidance. 3

4 4

5 Förord Genom detta examensarbete har vi som studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet fått användbar kunskap inför vår kommande yrkesroll. Det har gett oss en ökad förståelse och ett bredare perspektiv till vad både karriärcoaching och vägledning innebär. Vi ser vikten i att ta till vara på möjligheten att fördjupa sig inom ett område som man valt efter eget intresse. Under arbetets gång har framförallt initiativförmågan, ansvarskänslan och kreativiteten utvecklats. Vår åsikt är att examensarbetes författande är en väldigt viktig del av utbildningen i och med just den stimulans och reflektion som detta medför. Vi riktar vårt tack till Våra intervjupersoner som har visat intresse, engagemang och som har bidragit med relevant information och kunskap. Alla de studenter som har medverkat vid enkätundersökningen och därav bidragit med viktiga synpunkter. Vår handledare Nils Andersson, för konstruktiv kritik och snabba gensvar. Varandra! Världen är mycket rikare än vi tror när vi tittar på kartan över den. Vi är själva mycket rikare än vi tror när vi tittar på kartan över oss själva. Tor Nørretranders 5

6 6

7 Innehåll Inledning 9 Bakgrund 10 Syfte 10 Frågeställningar 11 Forskningsläget 11 Begreppsdefinitioner 12 Historik 13 Studie- och yrkesvägledningens historia 13 Coachingens historia 14 Karriärcoaching och studie- och yrkesvägledning 16 Vad är karriärcoaching? 16 Vad är studie- och yrkesvägledning? 17 Jämförelse mellan vägledning och karriärcoaching 18 Tekniker och modeller inom båda yrkesområdena 19 Gemensamma förhållningssätt och färdigheter 21 Teoretiska perspektiv 22 Självbild 22 Aktivt lyssnande och empati 22 Kommunikationsteori 23 Karriärresan 24 Metod 27 Avgränsningar 27 Validitet 27 Enkät 28 Enkätkonstruktion 29 Urval 29 Genomförande 29 Intervjuer 30 Urval 31 Genomförande 32 Enkätundersökning 34 Sammanställning av svaren i procent 36 Analys av enkätsvaren 37 Intervjuundersökning 38 Våra informanters tankar kring likheter och skillnader 38 Hur definierar de intervjuade karriärcoaching? 40 Hur definierar de intervjuade vägledning? 42 Åsikter om tekniker, modeller och förhållningssätt 43 Hur blir man karriärcoach? 44 Hur blir man studie- och yrkesvägledare? 45 7

8 Hur sker möten? 46 Konkurrens och samarbete 46 Karriärvägledare? 48 Analys 49 Att tolka 49 Analys av intervjusvaren 49 Teser 53 Verifiering och falsifiering av teserna 53 Diskussion 55 Uppslag till vidare forskning 57 Källförteckning 58 Litteratur 58 Internetadresser 59 Muntlig källa 60 Bilagor 61 Bilaga 1 (Enkät till termin 5) 61 Bilaga 2 (Enkät till termin 1 och 3) 62 Bilaga 3 (Intervjuguide) 63 Bilaga 4 (Enkätbearbetning termin 1) 65 Bilaga 5 (Enkätbearbetning termin 3) 67 Bilaga 6 (Enkätbearbetning termin 5) 69 Bilaga 7 (Enkätbearbetning i procentsatser) 71 8

9 Inledning I dagens svenska samhälle som präglas av intensitet och ständig förändring, har synen på kvalifikation, utbildning och kunskap förändrats radikalt. Trender pekar mot det livslånga lärandet med en kontinuerlig kompetensutveckling där den formellt arrangerade utbildningen endast utgör en del. Med det livslånga lärandet sker en expansion av individens ansvar för den egna utbildningens innehåll och det egna lärandet. 1 I takt med att utbildningssystemet blir alltmer komplext och arbetsmarknaden alltmer osäker, befinner sig fler människor inför komplicerade val och beslut. Detta leder till att fler och fler behöver professionell hjälp när det gäller frågor som rör utbildning, yrkesval och livssituation. Det är tydligt för oss som studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet att det finns en stark anknytning till skolans värld trots att de situationer och sammanhang där studie- och yrkesvägledning förekommer inte enbart sker inom skolvärlden. Dessutom har det under utbildningens gång vid upprepade tillfällen framkommit att det långt ifrån bara är skolungdomar som behöver studieoch yrkesvägledning i allmänhet och vägledning i synnerhet. Det har påpekats från flera lärare vid studie- och yrkesvägledarprogrammet att denna utbildning är bred och innehåller många olika aspekter som berör val/väljande, så som t ex det professionella samtalet, psykologi, sociologi och arbetsmarknad. Det finns åsikter om att karriärvägledare bättre beskriver en studie- och yrkesvägledares kompetens och detta är en återkommande debatt bland studenter och lärare. Denna debatt avhandlas även i en SOU-rapport där det framkommer att vägledning inte endast handlar om studie och yrkesfrågor utan om hela individen samlade kompetenser och meriter. Därav menar författaren att begreppet karriär bättre knyter an till vägledningsprocessen. 2 Med tanke på att vår utbildning är långt ifrån den enda som berör människors vägval och livssituationer eller för den delen arbetsmarknad generellt sett, ligger nyfikenheten nära till hands att utforska en yrkesgren där det kan tänkas att liknande kompetens krävs. En utbildning/yrkestitel blir mer attraktiv då den, så att säga, är snyggt paketerad. Ordet karriärcoaching är ett nyare begrepp men blir mer och mer vanligt förekommande, vilket har lett till att det hamnat i vårt blickfång och just 1 ( ) SOU 2001:46, Karriärvägledning.se.nu - sammanfattning och goda exempel, s 4 2 ( ) SOU 2001:46, Karriärvägledning.se.nu - sammanfattning och goda exempel, s 4 9

10 av denna anledning jämförts med vår egen utbildning och kommande yrkesroll. De som kan tänkas ha nytta av denna undersökning är t ex yrkesverksamma vägledare och karriärcoacher, personer som funderar på att inträda i coaching- eller vägledarutbildning samt studenter vid studieoch yrkesvägledarprogrammet. Bakgrund Under utbildningen till Studie- och yrkesvägledare saknas information om liknande yrken och utbildningar som ger liknade kompetens. Det är enligt oss av vikt att ha kunskap om liknande yrkesgruppers kompetens och utbildningsinnehåll för att på bästa sätt kunna marknadsföra sig själv vid t ex en anställningsintervju. Med anledning av detta behandlar vårt examensarbete likheter och skillnader mellan karriärcoaching och vägledning. Vi valde att inledningsvis göra en enkätundersökning för att på så sätt undersöka huruvida det fanns en kunskapsbrist om karriärcoaching bland de studerande på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö högskola. Genom enkätsvaren fick vi bekräftelse på att vårt valda område var både intressant och relevant. Ett exempel på detta är att 88 procent av studenterna svarade att de skulle vilja få mer kunskap om karriärcoaching. Syfte En avgörande faktor för ett befintligt behov av olika slags professionell assistans då det gäller val inför utbildning, yrke eller annat i livet, är samhällets utveckling. Som tidigare nämnts är ett led i denna utveckling en ökad komplexitet i utbildningssystemet som tillsammans med arbetsmarknadens osäkra situation ger ett stegrande behov i dessa valsituationer. Huvudsyftet är därför att ge läsaren större kunskap om vad karriärcoaching och vägledning innebär både teoretiskt och praktiskt samt att göra en jämförelse dem emellan. Vår ambition är också att se till möjliga konkurrens och samarbetssituationer mellan yrkesgrupperna. En annan viktig del är att genom undersökningarna få svar på frågan om karriärvägledning är en bättre yrkesbenämning än studie- och yrkesvägledning med tanke på den debatt som förekommer kring detta. 10

11 Frågeställningar Utifrån syftet har vi valt att inrikta oss på att jämföra karriärcoaching med studie- och yrkesvägledning. Vad innebär studie- och yrkesvägledning och karriärcoaching? Vilka skillnader samt likheter finns mellan vägledning och karriärcoaching? På vilket sätt kan vägledare och karriärcoacher komma att konkurrera och samarbeta på arbetsmarknaden? Är yrkesbenämningen karriärvägledning bättre än studie- och yrkesvägledning? Forskningsläget Det finns inte mycket forskning kring coaching och inte heller många teorier om det, men det går att hitta idéer från t.ex. filosofi, kognitiv psykologi, humanistisk psykologi och organisationspsykologi. 3 Det finns väldigt lite djupgående forskning där vägledning och karriärcoaching jämförs, den enda vi har hittat är en artikel från USA. 4 Syftet med artikeln är att i första hand redogöra för karriärcoaching och vägledning som professioner och att redogöra för utövandet, utbildningen och de etiska aspekterna. Häri nämns den snabba framväxten av coaching som yrkeskår i USA. Riskerna med denna framväxt och popularitet är t ex att det finns de som bedriver coaching över Internet och telefon, där det främsta syftet kan vara att tjäna pengar. En annan fara som artikeln uppmärksammar är att det saknas lagar och föreskrifter för att bedriva karriärcoaching. Artikeln uppmärksammar skillnaden i att vägledning redan är en etablerad profession med en grundläggande likartad utbildning för alla blivande vägledare och att det inom vägledarprofessionen finns en stark förankring i de etiska regler som finns. Bristen på utbildningskrav och bristande förankring i etiska föreskrifter för karriärcoacher nämns som oroväckande. Problem kring kontroll av de etiska föreskrifterna gäller i alla länder eftersom det inte krävs ett officiellt utbildningsbevis för att kunna kalla sig karriärcoach. 3 Susann Gjerde (2004) Coaching, vad varför hur, Studentlitteratur, Lund, s 10 4 Y. Barry Chung och M. Coleman Allen Gfroerer, Career Coaching: Practice, Training, Professional, and Ethical issues, The Career Development Quarterly, vol

12 Man bör vara uppmärksam på att om karriärcoaching ska kunna bedrivas på rätt sätt krävs de rätta verktygen och adekvat utbildning. Författarna menar att en adekvat utbildning framförallt innebär att studenten erhåller färdigheter i bland annat samtalsmetodik, möten med människor samt utvecklar ett empatiskt förhållningssätt. 5 Vi har även hittat en annan artikel som också poängterar bristen på reglering av coach som yrkestitel. Författarna menar bland annat att vem som helst kan kalla sig coach utan någon utbildning alls. Artikeln gör också en kort övergripande jämförelse mellan vägledning och coaching. 6 Begreppsdefinitioner Karriär den definition som används syftar till att karriär innefattar hela individens samlade meriter av all slags utbildning, arbete och annan verksamhet som bidrar till ökad kompetens. Karriärcoaching den coaching som riktar sig mot en persons karriär- och livsplanering. Coach/coaching där dessa begrepp används åsyftas i detta arbete karriärcoach och karriärcoaching Vägledning vid användandet av ordet vägledning menar vi studie- och yrkesvägledning. Detta innefattar fler aspekter av vägledning än enbart studie- och yrkesfrågor, som t.ex. kunskaper i samtalsmetodik och kommunikation, ett öppet och empatiskt förhållningssätt mm. De personer som deltagit i enkätundersökningen benämns som informanter, studenter och medstudenter. De personer som intervjuats benämns som - de intervjuade, intervjupersoner, informanter och i löpande text som hon. 5 Y. Barry Chung och M. Coleman Allen Gfroerer, Career Coaching: Practice, Training, Professional, and Ethical issues, The Career Development Quarterly, vol Laura Egodigwe och Sonia Alleyne, Watch out for career scams, Black Enterprise, vol 34 Issue 3 Oct

13 Historik Studie- och yrkesvägledningens historia Människan har genom alla tider behövt stöd och råd inför viktiga och livsavgörande beslut. 7 Människor har sökt vägledning och hjälp genom religioner och ideologier, via mer eller mindre professionella rådgivare som orakler, präster och siare men även av privatpersoner. Under mitten av 1800-talet ökade möjligheterna till utbildning genom industrialismens genombrott, som ett led av detta ökade även behovet av att få hjälp med val av yrke och levnadsbana. Studie- och yrkesvägledning uppstod som en professionell verksamhet 1908 då Frank Parson, även kallad den moderna yrkesrådgivningens fader, öppnade det första yrkesvägledningskontoret i Boston. 8 Parsons mål var att underlätta ingången i arbetslivet för ungdomar och hans utgångspunkt var att: Det är bättre att välja ett yrke än att jaga ett jobb. 9 I Sverige lades grunden till den professionella vägledningens utveckling genom det förslag till yrkesvägledningsprogram (SOU 1945:43) som framkom på uppdrag av 1940-års skolutredning. Där det tydligt framgick att det fanns ett behov av yrkesvägledning av utbildade vägledare inom skolan. Att detta förslag kom i just denna tid var inte så konstigt, ungdomsarbetslösheten var hög och utbildningsvalen blev alltmer komplicerade. Även om yrkesvägledningen riktade sig till de ungdomar som fortfarande gick i skolan var det arbetsmarknadsmyndigheten som ansvarade för den. Från 1950 till 1971 var det arbetsmarknadsstyrelsens arvodesanställda yrkesvalslärare som svarade för yrkesinformationen och vägledningen i skolan. Inom skolväsendet skapades 1971 en studie- och yrkesvägledningsorganisation. En syokonsulent eller yrkesvalslärare skulle nu ansvara för studie- och yrkesorienteringen av eleverna. 10 Detta leder oss in på dagens Sverige, där skolan tar ansvaret för vägledningen av sina egna elever och arbetsförmedlingen koncentrerar sig på vägledning för arbetslösa ungdomar och vuxna. 7 Gunnel Lindh (1988) Vägledningsboken, Lund, s 13 f 8 Sigbrit Franke-Wiberg (1981) Arbete, familj och utbildning, Helsingborg, s 93 9 Lindh (1988), s Lindh (1988), s 14 13

14 Coachingens historia Begreppet coaching har delvis skiftat innebörd över tid. Coach i betydelsen tränare har sedan länge knutits till sport- och idrottssammanhang. Idrottscoachens roll är traditionellt att vara en stödjande, rådgivande och analyserande person för att åstadkomma bättre resultat för den som coachas d.v.s. idrottaren. En övergång har skett från denna roll (i idrottssammanhang) som rådgivande om de renodlat tekniska aspekterna, till att innefatta även psykologiska och mentala aspekter. 11 En inspiratör inom coaching, för idrottstränare liksom för företagsledare i näringslivet, var tennistränaren Timothy Gallwey. 12 Han delger i sin bok The inner game of tennis (1997) receptet för framgång och menar att det hänger på föreställandet av sig själv i situationer där man lyckas. Detta sker genom en process som innebär att de bedömande och negativt laddade tankarna om sig själv samt självkritik, ersätts av en neutral observation av fakta som rör det egna handlandet och agerandet. Denna neutrala observation ska sedan utvecklas till positiva tankar. 13 Flera personer, verksamma inom näringslivet och författare av coachinglitteratur, har grundat sina idéer på Gallweys tankar. En av dem som insåg att hans tankebanor inte bara var applicerbart inom tennisvärlden var Myles Downey. Han kom att använda coaching för ledare inom näringslivet och grundade 1996 The School of Coaching i England. En annan betydelsefull person inom coaching blev Thomas J. Leonard, tidigare finansiell rådgivare, som 1992 startade Coach University i USA och även grundade International Coach Federation (ICF) Upprättandet av ICF skedde för att etablera en etisk aspekt och sträva efter hög yrkesmässig standard för coacher och coaching. ICF var dock inte unika i sin vilja att utveckla coaching som koncept. Samtidigt som Coach University grundades, kom The Coaches Training Institute (CTI) till i San Rafael, USA. Trots etablerandet av speciella coachingskolor och ICF: s upprättande av etisk standard inom coaching som yrkeskår, är coach generellt sett ingen skyddad titel. 14 Idag myllrar det av olika företag som erbjuder coaching i olika former och som utbildar personer som vill bli coacher och det finns väldigt många prefix till ordet coach: karriär-, livs-, ledarskaps-, team etc. 11 Reinhard Stelter (2003) Coaching - lärande och utveckling, Malmö, s Susann Gjerde (2004) Coaching, vad varför hur, Lund, s Timothy Gallwey (1997) The inner game of tennis, revised edition, New York, s Gjerde (2004), s 16 14

15 Mängden av privata företag som erbjuder sina coaching- och utbildningstjänster blir tydligt inte minst vid sökning via Internet. Företagen har varierande krav på bakgrund och erfarenhet för inträde i en coachingutbildning. Det finns även utbildningar riktade mot coaching vid högskolor och universitet. Det finns t ex en tiopoängs kurs på Malmö högskola med namnet Samtalsmetodik med inriktning mot coaching och mentorskap (LÄ 5010). Behörighetskravet till denna kurs är att antingen ha genomfört Det professionella samtalets grunder, 10p (LÄ 5008), Studie- och yrkesvägledarprogrammet 120p eller motsvarande som t ex socionomutbildning, psykologiprogrammet och Personal- och arbetslivsutbildning

16 Karriärcoaching och studie- och yrkesvägledning Vad är karriärcoaching? Utgångspunkten i coaching är nuläget med fokus på framtida mål. 16 Coaching finns inom väldigt många områden som rör individer och kan innebära olika saker i olika sammanhang. Coaching kan vara ett sätt att frigöra potential hos någon. 17 Charlotte Hågård ger en övergripande beskrivning över vad coachens roll kan innebära: En coach fungerar som en motor och hjälper dig via personliga möten, telefon eller e-post att reda ut dina behov och problem och nå dina mål. 18 Det finns ett släktskap mellan coaching och flera andra områden såsom terapi, vägledning och mentorskap. Skillnaderna beror bl.a. på vilka ramarna är runt de teman som förekommer i ett samtal. Karriärcoaching är en kommunikationsform som gynnar inlärning och handling där det privata och yrkesmässiga livet är i fokus. Den ska hjälpa till att få struktur på tankar och idéer som kretsar kring jobb och hela livssituationen. 19 Inom karriärcoaching används livsplanering och karriärplanering, detta för att hjälpa klienten skapa en bättre balans mellan privatlivet och yrkeslivet. 20 Det övergripande målet i karriärcoaching är att bistå i en klients egen utveckling i karriär- och yrkessammanhang. Karriärcoachen ska hjälpa klienten att identifiera sina förmågor och styrkor samt hjälpa klienten att bli bättre på att göra, utifrån klienten, bra karriärval. Coachen kan även bidra till att utveckla personens produktivitet och nå en större känsla av värde i sitt arbete och yrke. En övergripande fråga som karriärcoachen hjälper klienten med är att hålla fokus på, knutet till allt som tidigare sagts, hur han eller hon ska få ut det mesta möjliga av livet. 21 Till skillnad från vägledning bedrivs coaching ofta privat och de som anlitar coachingföretag kan vara både privatpersoner, företag och 16 Charlotte Hågård (2004) Bli din egen coach, s Gjerde (2004), s 9 18 Charlotte Hågård (2004) Bli din egen coach en handbok i livs- och karriärplanering för att hitta rätt jobb, Uppsala, s Gjerde (2004), s Hågård (2004), s Y. Barry Chung och M. Coleman Allen Gfroerer Career Coaching: Practice, Training, Professional, and Ethical issues, The Career Development Quarterly, vol

17 organisationer. Ett företag, en rörelse eller en verksamhet kan t ex anlita coachingföretag för att ge de anställda kompetensutveckling. Detta är alltså en tjänst som det finns ett utsatt pris för och som betalas i direkt anslutning till utförandet. Genom coaching kan klienter utveckla sin potential för att hitta och uppnå mål som de själv inte ser som möjliga. Coaching sker när den sökande själv hittar sina egna svar och egna lösningar med hjälp av framförallt coachens lyssnande och frågande. I coachingprocessen finns det möjlighet att få spegling och djupgående, effektiva frågor som ger nya infallsvinklar till de hinder eller problem som man kan tänkas ha, och som ger nya utgångspunkter att agera utifrån. 22 Ett nyckelområde inom coaching är medvetenhet. Detta skapas genom fokuserad uppmärksamhet, koncentration och tydlighet. Ett annat nyckelområde och mål, är ansvar och ett ansvarsskapande hos klienten. Att klienten liksom coachen känner och tar ansvar är avgörande för att coachingprocessen ska bidra till goda prestationer. När klienten accepterar detta och tar ansvar för sina tankar och handlingar blir dennes engagemang liksom kvaliteten i prestationerna bättre. 23 V ad är studie- och yrkesvägledning? När vi pratar om vägledning som definition menar vi den samhälleliga vägledningen som utförs av en utbildad, professionell vägledare anställd av en institution eller organisation där ett av målen är att stödja människor i situationer som berör utbildning eller arbete. 24 Mer allmänt skulle man kunna definiera vägledning som en process där klienten med vägledarens hjälp når en mer meningsfull förståelse av sig själv och omgivningen som resulterar i ett klargörande, detta leder till mer välgenomtänkta och mer medvetna beslut. Ur ett samhällsperspektiv har vägledningen till uppgift att främja rörligheten, både socialt, ekonomiskt och geografiskt i samhället. Med vägledningens hjälp vill samhället minska snedrekryteringar till utbildningar och yrken. Vägledningen bör också stödja otraditionella utbildnings- och yrkesval för att på så sätt få en jämnare fördelning mellan män och kvinnor inom olika utbildningar och yrken G. Cardell, G. Lindh, A. Reynard och K. Tenelius (2003) Karriärvägledning, Stockholm. s John Whitmore (1992; Sv. övers 1997) Coaching för bättre resultat, s 36ff 24 Gunnel Lindh (1988) Vägledningsboken Vägledning med inriktning på utbildning, yrke och arbete, Studentlitteratur, Lund, s 15f 25 Lindh (1988), s 21 17

18 Vägledarrollen är till viss del komplex eftersom vägledare ofta är utsatta för olika sorters förväntningar, dels ifrån klienten och dels ifrån politiker, föräldrar, kolleger, företag, myndigheter och överordnade. Förväntningarna kan vara formella, där vägledaren förväntas utföra uppgifter som är reglerade. Konflikten kan ligga i att vägledare saknar stöd från skolledningen där skolledningen inte är insatt i vägledarens kompetens. Som ett led av detta blir vägledarens roll ofta att tillhandahålla information. De informella förväntningarna berör vägledarens värderingar, dennes engagemang och medvetenhet om vad som är centralt i arbetet. I båda fall bestäms vägledarrollen utifrån vilken position vägledaren har inom det sociala system eller den organisation som t ex en arbetsförmedling eller en skola utgör. 26 I dagens Sverige har valsituationen blivit betydligt mer omfattande än den var för bara några år sedan, det innebär att kompetenskraven på yrkesverksamma vägledare har skärpts. De kraven som fanns och som fortfarande i allra högsta grad finns på professionella vägledare, är kraven på ett empatiskt, respektfullt och trovärdigt förhållningssätt. Dessa grundläggande delar är oerhört viktiga men betydligt svårare att leva upp till i dagens föränderliga och tidspressade värld. Betydelsen för den enskilde individen att bli tagen på allvar och bli lyssnad på är om möjligt ännu större. Därför krävs det att vägledaren har förmågan att genom sitt förhållningssätt visa klienten att här får du möjlighet att göra dig hörd. 27 Eftersom vägledning oftast är en statlig eller kommunal tjänst, sker eventuell betalning för vägledningen mellan institutioner och kommuner. Om exempelvis en skola, vid behov, anlitar en vägledare tillhörande en annan skola, måste denna skola betala för den tjänsten. Däremot är all vägledning gratis för privatpersoner. Jämförelse mellan vägledning och karriärcoaching Kärnan i både coaching och vägledning är det professionella samtalet. I alla professionella samtal är en viss uppgift i centrum, uppgiften kan vara stor och mer övergripande och brytas ned till flera små uppgifter för att göra det hela mer hanterbart och överskådligt. Som exempel kan ges, att en klient som har ambitionen att byta yrke, först blir helt klar över varför han eller hon vill göra detta och vad det första steget blir. Att fokusera på denna mindre uppgift först, kan klargöra situationen och hanteringen av 26 Lindh (1988) s, G. Cardell, G. Lindh, A. Reynard och K. Tenelius (2003) Karriärvägledning Hårda och mjuka vägledningsverktyg samtal, coaching, portfolio, Trinom, Stockholm, s 46 18

19 den större uppgiften. En förutsättning för att en uppgift ska gå att lösa är att det finns en god relation och kontakt mellan klienten och vägledaren eller coachen. Därför har relationen en central plats i alla typer av professionella samtal. 28 Gemensamt för både vägledning och coaching är att huvudansvaret ligger på klienten och vägledaren eller coachen fungerar endast som stöd under denna utvecklingsprocess. 29 Likheten mellan vägledning och coaching beror till stor del på att det finns en uppsättning redskap som används inom båda dessa områden. Vägledning och coaching har båda utvecklats ur en eklektisk hållning, dvs. att man har plockat idéer och förhållningssätt från flera olika områden som exempelvis terapi, kognitiv psykologi, filosofi m fl. På grund av detta finns det flera likheter mellan hur man inom vägledning och coaching kan gå tillväga. Det finns många gemensamma nämnare hos samtalsmodeller som används inom det ena eller andra området. 30 Skillnaden mellan de båda yrkesgrupperna ligger i hur dessa samtalsmodeller används och vad som är målet med vägledningen respektive coachingen. Tekniker och modeller inom båda yrkesområdena Det finns många olika modeller/tekniker för hur både vägledning och coaching kan bedrivas. Strukturen är oftast väldigt lika mellan de olika modellerna. Det gäller för vägledaren eller coachen att tillsammans med klienten, utreda och klargöra problemsituationen, hitta alternativa lösningar, välja det bästa alternativet, göra upp en handlingsplan, se till att handlingsplanen förverkligas samt att göra en utvärdering. Det är dessa olika moment som utgör strukturen i väglednings- och coachingprocessen. 31 Här följer två exempel på olika samtalsmodeller som används inom vägledning respektive karriärcoaching. 28 G. Cardell, G. Lindh, A. Reynard och K. Tenelius (2003) Karriärvägledning, Stockholm. s Parsloe och Wray (2000; Sv. övers 2002), s 208. Kerstin Hägg och Svea Maria Kuoppa (1997)Professionell vägledning med samtal som redskap, s Gjerde (2004), s Lindh (1988), s 61 och Gjerde (2004), s

20 En av de kända samtalsmodellerna inom vägledning är skapad av Gerard Egan. Egans modell består i stora drag av tre steg: Steg 1 här utreds hur klientens livssituation ser ut idag, vilka blinda fläckar som finns och vad man bör fokusera på. Steg 2 här kommer man fram till vilka möjligheter och lösningar som finns och vad klienten behöver göra för att åstadkomma förändring. Steg 3 här ska klienten fråga sig hur hon får det hon vill och behöver, vilka möjliga strategier som finns och vilka som passar henne bäst. Utifrån dessa steg utarbetar klienten tillsammans med vägledaren en handlingsplan mot uppställda mål. 32 En modell som utarbetats inom coaching och som illustrerar specifika tekniker är GROW- modellen. I denna modell betonas coachens färdigheter i att ställa skickligt utformade frågor och följa en klar struktur. 33 Ordet GROW kommer från engelska termer och varje bokstav står för en del i hela strategin av coachandet: G Goal, sätt upp målet R Reality, undersök verkligheten O Options, beakta alternativ W Will, bekräfta viljan att handla 34 Något som betonas inom både vägledning och coaching är att tekniker och modeller inte ska användas för stramt. Vilket innebär att det inte alltid ska vara samma verktyg och steg kombinerat i en viss följd. Varje klient är unik, vilket medför att flexibilitet och anpassning efter individen är en förutsättning för att uppnå en god utvecklingsprocess. Modeller, tekniker och verktyg fungerar som hjälpmedel i samtalssituationer med klienter Egan (2001), s Eric Parsloe och Monika Wray (2000; sv övers 2002) Coaching och mentorskap Praktiska metoder för bättre resultat, Finland, s Parsloe och Wray (2000; sv övers 2002), s Gerard Egan (2001), s 33. Gjerde (2004), s

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Cecilia Stevrin och Gunnel Ryner Linköpings Universitet 2013-05-21. Professionell coaching i praktiken

Cecilia Stevrin och Gunnel Ryner Linköpings Universitet 2013-05-21. Professionell coaching i praktiken Cecilia Stevrin och Gunnel Ryner Linköpings Universitet 2013-05-21 Professionell coaching i praktiken Innehåll/Upplägg Information om ICF Coachande förhållningssätt GROW-metoden i praktiken Exempel coachingprocess

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Studie- och yrkesvägledarprogrammet Education in Study and Career Guidance Omfattning: 180 högskolepoäng Programkod: LYSYV Nivå: Grund Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning.

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Gunnela Westlander, bokanmälan Gunnar Kihlblom: AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Värmdö: Solid Affärs Coaching. ISBN 978-91-633-8657-2 Coaching är en metod

Läs mer

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Hanna Karlsson Mimmi Malmer hanna.karlsson@edu.su.se mimmi.malmer@edu.su.se Studiehandledning Det professionella samtalet

Läs mer

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017 Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola Start augusti 2017 Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Lärarnas Riksförbund Studie- och Yrkesvägledarna

Lärarnas Riksförbund Studie- och Yrkesvägledarna Lärarnas Riksförbund Studie- och Yrkesvägledarna Studie- och yrkesvägledares yrkesetik Studie- och yrkesvägledare har en allt viktigare roll i samhället. Behovet av professionell vägledning är stort i

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 högskolepoäng STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDAR- PROGRAMMET, 180 högskolepoäng (Bachelor of Arts in Study and Career Guidance) VALET AV LIVSVÄG INNEBÄR EN PROCESS Världen

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor THE HUMAN ELEMENT THE Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i sin

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn:

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn: Kurs: Handledning 100p Handledarkurs Studiehandledning Namn: Uppläggning av studierna i samband med distans och flex. Träff 1. Presentation av kursen och uppläggning Träff 2. Introduktion av studieområdet

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Coachning - ett verktyg för skolan?

Coachning - ett verktyg för skolan? Coachning - ett verktyg för skolan? Om coachning och coachande förhållningssätt i skolvärlden Anna-Karin Oskarsson Några ord om den ursprungliga uppsatsen Det här är en förkortad version av magisteruppsatsen

Läs mer

METODHANDLEDNING FÖR KARRIÄRPAKETET

METODHANDLEDNING FÖR KARRIÄRPAKETET METODHANDLEDNING FÖR KARRIÄRPAKETET Metodhandledning för Karriärpaketet Det här materialet ger en kort handledning i hur du som vägledare/coach kan arbeta med Karriärpaketet tillsammans med klienten. Till

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Avdelningen för socialt arbete Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet Värderingsförmåga och

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

SOCIOLOGI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SOCIOLOGI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SOCIOLOGI Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet sociologi ska syfta till att

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning.

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. 2014-10- 03 Innehållsförteckning Inledning Utbildningsområde 1: Socialt

Läs mer

Steg 1. Utreda och klargöra problemsituationen

Steg 1. Utreda och klargöra problemsituationen Vägledningsmodeller En vägledningsmodell består dels av en teori och metod för det professionella samtalet, dels teoretiska utgångspunkter för hur val och beslut genomförs. Under det sista årtiondet har

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Om mentorskap. Soroptimisternas Unionsmöte

Om mentorskap. Soroptimisternas Unionsmöte Om mentorskap Soroptimisternas Unionsmöte Luleå den 10 april 2011 Mona Odhnoff Sundström Moderna mentorskapet Tidigare kunskapsöverföring Nu - lärande process Båda deltagare utvecklas Mentorn tränad i

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET. FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry

VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET. FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry organisationens ledning fysisk arbetsmiljö Att upprätthålla och stärka den mentala hälsan personligt ansvar psykosocial

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Jobbcoaching- från idrottsutövare och chefer till arbetslösa

Jobbcoaching- från idrottsutövare och chefer till arbetslösa Jobbcoaching- från idrottsutövare och chefer till arbetslösa Åsa-Karin Engstrand Socialfondens temagrupp för integration i arbetslivet (TIA) Forskningsinstitutet REMESO Jobbcoaching Innovativ arbetsmarknadsåtgärd?

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning 160113 Plan för studie- och yrkesvägledning Inledning Under läsåret 2015 har Långbrodalsskolan arbetat fram en lokal arbetsplan för studie- och yrkesvägledning. Den ska syfta till att eleverna på Långbrodalsskolan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Att få medverka på en av IAEVG:s årskonferenser har varit en dröm för mig sedan jag började studera studieoch yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Inga-Britt Lindh Introduktion Etisk kompetens och professionellt förhållningssätt är viktiga utbildningsmål i sjuksköterskeexamen

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp)

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Ingela Bergmo Prvulovic Hanna Karlsson ingela.bergmo.prvulovic@edu.su.se hanna.karlsson@edu.su.se Studiehandledning Det professionella

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 1SY13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-03-26 Sid 2

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer