Motioner till Partikongressen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner till Partikongressen 2015"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens jobb REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015

2 Nr 1. En energipolitik för jobb, välfärd och fortsatt låga koldioxidutsläpp Tack vare en framsynt politik under Tage Erlanders tid som statsminister har Sveriges elproduktionssystem idag unikt låga utsläpp till luft och vatten. Den kol- och oljebaserade baskraften i elproduktionen kunde under ett par decennier ersättas av vatten- och kärnkraftsbaserad el. Omvandlingen skedde med utgångspunkten i att ett land som Sverige med ett kallt klimat, långa avstånd och en hög andel elintensiv industri måste ha stabil tillgång på el till konkurrenskraftiga priser. Idag befinner sig Sverige i ett läge där landets elproduktion är i behov av långsiktiga investeringar. Investeringar som är nödvändiga för Sveriges framtida möjligheter ha fortsatt låga koldioxidutsläpp och konkurrenskraftiga elpriser. Resurser behöver samtidigt göras tillgängliga för få till stånd, nya tekniska landvinningar inom bland annat uthålliga energislag och energieffektivisering. Sverige behöver kort sagt skaffa sig en aktiv energipolitik som ger långsiktigt hållbara villkor. Partikongressen 2013 slog i Framtidskontraktet fast att, Förutsättningarna att klara både industrins konkurrenskraft och omställning inom ramen för en effektiv klimatpolitik ökar med en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken. Verkligheten visar att avsaknaden av en bred politisk samsyn om energipolitiken allvarligt hämmar de industriinvesteringar som ska kommer samhället till del under kanske år. Villkoren för dessa blir alltför osäkra samtidigt som förutsättningarna för genomslaget för nya tekniska lösningar tar skada. Sverige riskerar att hamna i ett läge där bristen på framsynta och långsiktiga villkor driver den framtida elproduktionen mot större utsläpp från fossila källor. Sveriges förutsättningar att klara nödvändiga klimatpolitiska åtagande försvåras. Sett mot denna bakgrund är regeringens ambitioner att medverka till blocköverskridande överenskommelse nödvändig. Den tidigare borgerliga regeringens energiöverenskommelse hade två stora brister. Den var inte blocköverskridande och den gav de tre stora kraftbolagen fortsatt oligopolställning som långsiktigt leder till orimligt höga elpriser. Den syftade mer till att dölja allianspartiernas olika uppfattningar än att möta de utmaningar som energipolitiken står inför. Vägen framåt handlar om att politikens förmåga att förverkliga en blocköverskridande överenskommelse med ingångsvärdena att trygga en stabil tillgång på el som har låg inverkan på miljö och klimat och att göra det med internationellt konkurrenskraftiga villkor. I likhet med vad Framtidskontraktet beskriver är detta inte minst av stor betydelse för sysselsättningen i den elintensiva industrin. Den svenska industrins konkurrenskraft ska säkras genom trygg tillgång till el.

3 En långsiktigt blocköverskridande energipolitik behöver stå på en gemensam samsyn om behov och förutsättningar, och ge svar på följande frågor: 1. Vilket framtida behov av el har vi i vårt land? Hur kan hushållen få den el de behöver för att klara nya användningsområden för el, exempelvis eldrivna fordon och hur mycket el behövs för att elintensiva industrin skall ges konkurrenskraftigt utrymme att utvecklas? 2. Vilka är alternativen när de nuvarande kärnkraftverken ska ersättas av ny kraftproduktion. Hur mycket kan biokraften ge och hur mycket kan vi bygga ut vindkraften utan att behöva komplettera denna med gaseller kolkraft? 3. Hur kan det statliga ägandet av Vattenfall utvecklas för att aktivt främja en svensk energipolitik som ger leveranssäker elproduktion med konkurrenskraftiga villkor och låga koldioxidutsläpp? Socialdemokratiska partiet bär ett särskilt ansvar för att möjliggöra förverkligandet av en fungerande blocköverskidande överenskommelse. Vi är det parti som i praktisk politik förenar hållbar global utveckling med höga ambitioner för människors jobb och välfärd. Vi vet att det är möjligt. Det var socialdemokratisk regeringspolitik som skapade förutsättningarna för att vårt land har unikt låga koldioxidutsläpp i sin elproduktion samtidigt som vi kunnat utveckla en elintensiv industri med låga utsläpp jämfört med andra länder. Det är en viktig uppgift för vårt parti att på bästa sätt förverkliga progressiv politik grundat på ett ansvarsfullt arv. Vi föreslår partikongressen att Socialdemokraterna i regeringsställning verkar för en bred, blocköverskridande energipolitisk överenskommelse med utgångspunkten att trygga en stabil elproduktion som har låg inverkan på miljö och klimat med internationellt konkurrenskraftiga villkor. IF Metall Södra Västerbottens S-förening Per-Erik Johansson Ordförande Motionssvar: En energipolitik för jobb, välfärd och fortsatt låga koldioxidutsläpp Arbetarekommunens styrelse delar motionärens syn på vikten av en bred och långsiktig överenskommelse kring energipolitiken. Det är ett område som behöver en stabil inriktning över lång tid, och påverkar möjligheten för Sverige att skapa fler och bibehålla arbetstillfällen. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta: att bifalla motionen

4 Nr 2. Individualisera föräldraförsäkringen för en jämställd arbetsmarknad Den socialdemokratiska familjepolitiken har under lång tid varit inriktad på att möjliggöra för ett brett deltagande på arbetsmarknaden oavsett könsidentitet. Genom den generöst tilltagna föräldraförsäkringen, allmänna förskolan och barnbidrag har socialdemokratin i Sverige sökt sudda ut motsättningen mellan att skaffa barn och arbeta, en motsättning som annars är väl kännbar (för kvinnor) i andra europeiska länder. Socialdemokratins målmedvetna politik för en tvåförsörjarmodell har resulterat i att vi idag har den högsta förvärvsfrekvensen bland kvinnor. Men det faktum att män och kvinnor värderas olika i ett patriarkalt samhälle speglas i vår arbetsmarknad. Det största problemet ligger i att vi efter Finland har Västeuropas mest könssegregerade arbetsmarknad. Detta har gett upphov till de verkligt stora strukturella orättvisorna när det kommer till kvinnor och mäns arbetsliv, löneutveckling och därmed livsmöjligheter. Kvinnligt dominerade yrken får systematiskt lägre betalt än manligt dominerade yrken. Det går också att följa vissa yrkens utveckling; läraryrket gick från att bli ett högstatusyrke till ett lågstatusyrke i takt med att allt fler kvinnor blev lärare. Kvinnor jobbar framförallt inom offentlig sektor, som sedan 90-talet karaktäriseras av konstanta nedskärningar, besparingar och privatiseringar med inskränkningar på arbetstagarnas rättigheter som följd. Inte minst är deltider och delade turer ett återkommande problem, i synnerhet inom den privata välfärdssektorn. Detta sammantaget gör att kvinnor också är överrepresenterade bland fattigpensionärerna. En hög förvärvsfrekvens bland kvinnor kommer i ett patriarkalt samhälle att innebära att arbetsmarknaden könsuppdelas, eftersom att de uppgifter som sköttes privat (barnomsorg, anhörigvård) flyttas till det offentliga. Könsrollerna bibehålls, även om arbetet kvinnor utför åtminstone betalas. Vi kan alltså inte nöja oss med en välfärd som avlastar kvinnorna i det privata, eller snarare flyttar kvinnor från det privata till det offentliga, utan vi måste i grunden förändra det system som säger att kvinnor ska göra si, och män ska göra så. Den här problembilden är väl känd. Fördelarna med en mer könsblandad arbetsmarknad är också väl kända det frigör individer från stereotypa könsroller (vilket är ett mål i sig) och det bidrar till kreativitet och lönsamhet i produktionen och minskad risk för konflikter och psykisk ohälsa (Arbetsmiljöverket 2013). För ett feministiskt parti med individens frigörelse och ekonomisk utveckling som mål är det en självklarhet. Det är också väl känt vilken reform som skulle få absolut störst effekt för att uppnå just detta: En individualiserad föräldraförsäkring. Skulle vi ha möjligheten att backa bandet till föräldraförsäkringens införande 1974, hade vi troligen individualiserat den med en gång och radikalt minskat magnituden av ovanstående problem. Men även om det är sent påtänkt, är det bättre sent än aldrig. Föräldraförsäkringens stora baksida är nämligen att den reproducerar den könssegregerade arbetsmarknaden och cementerar de problem kopplade till kvinnodominerade yrken, som exempelvis deltidsarbetet (SOU 2005:066 Makt att forma samhället och sitt eget liv). Sverige har en exceptionellt generös föräldraförsäkring, vilket är bra, men det innebär samtidigt att det uppstår väldigt stora skillnader mellan de som tar ut respektive inte tar ut föräldraledighet i arbetsgivarens ögon. Föräldraförsäkringen omfattar 16 månader. I dagsläget tar kvinnor ut 76 % av föräldraledigheten, män 24 %. I ett land där den totala ledigheten är 3 månader är denna skeva könsfördelning

5 kanske inte av avgörande betydelse för arbetsgivaren, men i ett land som Sverige där frånvaron blir så påtaglig får männen en tydlig konkurrensfördel. Det blir rationellt för arbetsgivare att anställa och premiera män. Vid en översikt av män och kvinnors löneutveckling är det tydligt att den följer varandra framtill ungefär 30 års ålder, då många skaffar barn. Då avstannar kvinnors löner, medan männens fortsätter att stiga uppåt. Denna diskriminering är strukturell och drabbar även kvinnor som aldrig ens väljer att skaffa barn. Uttaget av föräldraledighet påverkar också uttaget av VAB-dagar, där det är tydligt att den som tar ut ledigheten tenderar att VAB:a mer än sin partner. Ojämställdheten i familjeansvar blir på så vis genomgående för hela barnets uppväxt, vilket ytterligare spär på diskrimineringseffekter på arbetsmarknaden. Detta har visat sig stärka kvinnors tendens att välja yrken utan en stegrande karriärutveckling. Det är inte hela förklaringen till varför kvinnor arbetar inom offentlig sektor, det påverkas naturligtvis också av samhällets normer om kvinnligt och manligt, men det är en starkt bidragande faktor. Inom kvinnodominerade yrken är föräldraledighet, VAB:ande och deltid normaliserat - yrket formas efter en kvinnoroll med ett tungt familjeansvar. Resten av arbetsmarknaden är istället formad efter män som hitintills inte har behövt ta ansvar för hem och barn. För de kvinnor som vill konkurrera på lika villkor återstår marknadslösningar som RUT-tjänster som avlastar henne från hennes uppgifter i hemmet. Det är inte en ordning en socialdemokrat kan sympatisera med. Istället behöver vi reformer som utgår ifrån att männen ska ta mer ansvar för familjelivet, inte reformer som bara gör att ansvaret ska skyfflas runt mellan kvinnor i olika samhällsklasser. I sin nuvarande form har vi alltså en föräldraförsäkring som var menad att möjliggöra jämställdhet på arbetsmarknaden, men som lika mycket bidrar till det motsatta. Det betyder att om vi vill fortsätta värna en generös föräldraförsäkring som uppmuntrar till familjebildning kombinerat med arbete, behöver vi samtidigt eliminera dess oönskade effekter. Detta gör vi enkelt genom att dela föräldraförsäkringen rakt av mellan föräldrarna. Kvotering av föräldraledigheten är den enda reformen som haft reell effekt på uttaget. Men en månad hit eller dit duger inte. Fackföreningsrörelsen, Svenskt Näringsliv och flertalet SOU-rapporter pekar entydigt på att en individualiserad föräldraförsäkring är en av vår tids absolut mest avgörande reformer för ett jämställt familjeliv och en jämställd arbetsmarknad. Det är inte hela lösningen, men ett oerhört viktigt och grundläggande steg. I många andra sammanhang kan politiken begränsas av reformutrymmet. I det här sammanhanget begränsas den bara av politikernas vilja, eller ovilja, att göra det som är rätt. Det finns inget försvar för ett parti som kallar sig feministiskt att inte ställa sig bakom en individualiserad föräldraförsäkring. Att tycka att mammorna hemma vid köksbordet ska styra upp ett jämställt uttag av föräldraledigheten, är ett resonemang för konservativa kristdemokrater, inte en progressiv socialdemokrati. Nu har vi chansen att visa att vi på allvar tar itu med vårt samhälles feministiska utmaningar. En könsblandad arbetsmarknad och jämställda löner är grundläggande för Sveriges ekonomiska utveckling och ett brett arbetskraftsdeltagande oavsett könsidentitet. Därför yrkar vi att 1. Socialdemokraterna individualiserar föräldraförsäkringen 2. Umeå arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar den vidare till den socialdemokratiska partikongressen 2015 Motionen antagen av Sofiehems s-kvinnor, motionen är ursprungligen skriven av Elinor Odeberg, Rebella Unga S-kvinnor i Stockholms arbetarekommun

6 Motionssvar: Individualisera föräldraförsäkringen Sedan tidigare har arbetarekommunen varit positiv till en individualiserad föräldraförsäkring, och arbetarekommunens styrelse delar motionärens analys att det är ett steg som behöver tas för att göra arbetsmarknaden mer jämställd. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta att bifalla motionen

7 Nr 3. Avdragsgill fackföreningsavgift och a-kasseavgift En av den borgerliga regeringens åtgärder efter valsegern 2006 var att ta bort skattereduktionen för den fackliga medlemsavgiften och för a-kasseavgiften. Anledningen till att man tidigare fick skattereduktion för avgifterna var att man ville skapa skattemässig likabehandling mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas avgifter. Arbetsgivarna kan emellertid fortfarande göra avdrag för sin avgift för medlemskap i arbetsgivarorganisationen. Detta, tillsammans med andra åtgärder som syftade till att försvaga fackföreningsrörelsen, ledde till att antalet medlemmar i LOs förbund minskade snabbt och kraftigt. Den fackliga organisationsgraden bland arbetare, liksom antalet medlemmar i a-kassan, ligger fortfarande i dag på en betydligt lägre nivå, trots omfattande insatser från förbunden för att organisera fler i facket. Likaså står alltför många utanför a-kassan och därmed utan ersättning vid arbetslöshet. Många uppger att hindret för att bli medlem i facket och i a-kassan är att det är för dyrt. Starka fackföreningar är en av grundpelarna i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Fler medlemmar ökar fackets styrka och legitimitet. Trygghet i förändring genom arbetslöshetsförsäkringen bidrar till nödvändig omstrukturering av näringslivet och därmed till ökad sysselsättning. Den svenska arbetsmarknadsmodellen behöver repareras efter åtta år med borgerlig regering. Ett viktigt bidrag är att skattereduktion eller skatteavdrag för a-kasseavgift och facklig medlemsavgift återinförs. Det skulle göra det möjligt för fler att bli medlemmar i facket och därmed bidra till att stärka den svenska modellen som är en förutsättning för full sysselsättning. Det skulle också återställa en uppenbar orättvisa mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Vi föreslår att kongressen beslutar att socialdemokraterna verkar för att skattereduktion eller skatteavdrag för a-kasseavgift och facklig medlemsavgift återinförs. IF Metall Södra Västerbottens S-förening Per-Erik Johansson Ordförande Motionssvar: Avdragsgill fackföreningsavgift och a-kasseavgift Liksom IF Metalls Södra Västerbottens S-förening vill även AK-styrelsen underlätta för så många som möjligt att vara med i fackförening och a-kassa. De är viktiga pusselbitar i vår välfärdstat och skapar den trygghet bland medborgare som behövs för att arbetsmarknaden ska fungera och för att arbetstagares ställning på sikt ska kunna stärkas. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta att bifalla motionen

8 Nr 4. Nyckeln till en ärlig chans på arbetsmarknaden Den svenska gymnasieskolan är bra på många sätt. Eleverna får lära sig allt från historia till matematik. Tyvärr finns det andra delar som brister, och som är direkt nödvändiga för att på bästa sätt klara sig i arbetslivet när skolan väl är över. Oavsett vilken linje ungdomarna väljer att gå på gymnasiet och vilket mål de har med sin yrkesinriktning så är det högst troligt att någonstans på vägen så kommer en att få en anställning av något slag. När de skaffar sig en anställning så finns det en hel del som de måste ha vara medvetna om; anställningsavtal, kollektivavtal, anställningsform, avlöning, semester, semesterlön, a-kassa osv. Dessa saker pratas det tyvärr allt för sällan om i skolan, och samtidigt förväntas de kunna allt detta när de väl kommer ut i arbetslivet. Att ungdomar tvingas provjobba (utan lön), ej erhåller anställningsbevis, ej erhåller kollektivavtalsreglerade villkor, är oinformerade om betydelsen av att ansluta sig till A-kassa mm och utnyttjas är alltför vanligt på dagens arbetsmarknad. Det finns en lösning på detta och det är LOs fackliga skolinformation. Tyvärr stöter fackföreningarna på problem när de tar kontakt med skolorna. Allt från att rektorerna säger nej till att vi inte ens får komma i kontakt med rektorerna. Det står i skollagen att eleverna ska få träffa någon av arbetsmarknadens parter och då menar många att det räcker om Ungt Företagande (UF) kommer ut. Det är dock så att alla inte kommer att bli entreprenörer utan de allra flesta kommer bli anställda på något sätt. Det har nu under flera år pågått en dialog mellan LO och partiet ute i kommunerna men ingenting händer och nu kan vi inte vänta längre. Varje år som går så missar många ungdomar denna livsviktiga information som kan ha en direkt avgörande betydelse för dem ute i arbetslivet. På grund av denna informationsbrist så kan vi tydligt se hur ungdomar far illa och hunsas ute på arbetsmarknaden. Nu är det dags att vända den nyliberala utvecklingen där våras ungdomar slängs ut på arbetsmarknaden utan grundläggande kunskaper om rättigheter och skyldigheter som anställd och arbetsgivare. Partiet har nu chansen att plocka upp handsken genom att stödja LO i sitt viktiga arbete kring skolinformation ute på gymnasieskolorna och därmed även se till att våra ungdomar får de allra bästa verktygen när de kommer ut på arbetsmarknaden. Vi föreslår kongressen besluta: Att Arbetarepartiet Socialdemokraterna aktivt arbetar för att skriva om texten i skollagen så att det tydligt framgår att båda parter på arbetsmarknaden, fack och arbetsgivare, ska ges tillträde till och möjlighet att komma ut på gymnasieskolorna och ge information. Att Arbetarepartiet Socialdemokraterna aktivt arbetar för att se till att fackförbunden kommer ut på gymnasieskolorna för att bedriva facklig skolinformation i kommunerna. IF Metall Södra Västerbottens S-förening Per-Erik Johansson Ordförande

9 Motionssvar: Nyckeln till en ärlig chans på arbetsmarknaden Motionen behandlar ett mycket viktigt ämne, nämligen våra ungas rätt att lära sig om sina rättigheter på arbetsmarknaden. Arbetarekommunen har länge värnat om politiska ungdomsförbunds rätt att få komma ut i skolorna, även om detta har kunnat lösas på kommunal nivå. Självklart måste fackförbunden också ges möjlighet till detta. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta att bifalla motionen

10 Nr 5. En politik för jobb och hållbar tillväxt i folkrörelserna och idéburen sektor. Av Gisela Lindmark Bertilsson, Daniel Kronlid och Anna Rosenhall, Ersboda s-förening Med denna motion vill vi rikta fokus mot den idéburna sektorns viktiga roll för arbete, jobb och hållbar tillväxt. En sällan nämnd omständighet är att arbetare- och andra folkrörelsers tidiga sociala innovatörer och entreprenörer ofta var enkelt folk. Ganska lågutbildade och rentav fattiga människor hittade på nya och många gånger geniala lösningar på svåra problem. Enkla människor startade en uppsjö ekonomiska och ideella föreningar eller kooperativ som det också kallas. Ett flertal av dessa organisationer blev kompetenta och framgångsrika så till den grad att de överlevt och växt i många decennier och ibland sålts vidare till en större och mäktigare aktör. Men successivt har det samhällsreformerande arbetet koncentrerats till elitistiska eller meritokratiska organisationer istället för genuint demokratiska: Idag hamnar innovationsförhoppningarna på universiteten, börsen, näringsliv och myndigheter. Få nämner tanken att folket själv skulle kunna få till stånd en innovation eller skapa jobb. De mindre idéburna organisationerna som ofta var innovativa och entreprenöriella, förlorade i samhällsförändrande betydelse. Folkrörelserna blev enbart röstbärare, utan egen materiell och konkret kraft. Därför är det välkommet att allt fler börjar tala om social ekonomi, social innovation, socialt företagande och sociala företag och med detta breddar diskussionen om idéburen sektor. Idag består den idéburna sektorn i Sverige av ca 30 miljoner medlemskap i organisationer. Omsättningen i den idéburna sektorn är ca 150 miljarder kronor och det utförs ca helårsarbeten ideellt. Många organisationer inom den sociala ekonomin anordnar skyddade arbeten, arbetsträning och sysselsättning i vid mening. Och vad vi ofta glömmer: Den sociala ekonomin erbjuder många riktiga jobb: Ca personer är anställda i civilsamhället, vilket är ungefär lika många som inom hotell- och restaurangbranschen. Dessa jobb skulle kunna bli väldigt många fler om förutsättningarna var bättre. Men det gäller att värna och utveckla den idéburna sektorns särart och inte likställa den med näringslivet. Dessvärre utformas skatte- och andra regler på samma grunder för näringsliv och civilsamhälle. Gratis lunch för ideellt arbetande volontärer ses av Skatteverket som en skattepliktig förmån. Föräldrar till spelarna i ett fotbollslag kan alltså inte bjudas på lunch av klubben när de gratis arbetar som funktionärer under ett veckoslut utan att behöva taxeras. Vilka sociala kriterier är rimliga sätta vid offentliga upphandlingar? Ska det kunna vara ett socialt kriterium att människors lokala sammanhållning och gemenskaper främjas? Många näringar uppstår i den idéburna sektorn, t ex sport- eller hästnäringen och, om regeringen får som den aviserat, har vi snart en kvinnojoursnäring. En idéburen jobb- och tillväxtpolitik måste ta avstamp i människors egna sökande efter gemenskap och andra mål än kommersiella, även utanför de klassiska folkrörelserna. Vi har en företagarpolitik

11 för att främja kommersiella rörelser och vi behöver en idéburen politik som stimulerar människors icke-kommersiella strävanden. Det är viktigt av demokratiska och sociala skäl, men även av arbetsmarknads- och tillväxtpolitiska skäl. Olika företagsinkubatorer, Almi, Vinnova och Tillväxtverket riktar stöd och utvecklingsmöjligheter till företag. Men för den idéburna sektorn saknas motsvarande strukturella stöd, förutom Coompanion och studieförbunden (som är ganska små och underfinansierade verksamheter). Många menar att sådan infrastruktur bör den idéburna sektorn klara själv, men då förlorar vi kraften i att ha gemensamt och demokratiskt beslutad infrastruktur, och borde i så fall även gälla näringslivet och inte bara den idéburna sektorn. Med detta som bakgrund vill vi föreslå kongressen Att utreda förutsättningarna och behovet av reformer för att under mandatperioden minst dubblera antalet anställda inom den sociala ekonomin. Att ändra regelverket så att upphandling utifrån sociala hänsyn inte bara bör utan ska prövas. Om formuleringen bör kvarstår, så ska undantag motiveras skriftligt. Att besluta om rådgivare, främjare och stödverksamheter runt om i landet som täcker alla faser i idéburen organisationsutveckling. Att stimulera tillkomsten av mötesplatser som fångar upp och utvecklar sociala entreprenörer och sociala innovationer. Att formulera en innovationspolitik som inbegriper den idéburna sektorn. Inte minst vad gäller sociala innovationer. Att Umeå Arbetarekommun antar motionen som sin egen. Motionssvar: En politik för jobb och hållbar tillväxt i folkrörelserna och idéburen sektor Liksom motionärerna tror styrelsen också att den sociala ekonomin behöver stärkas på olika sätt. Det är ingen nyhet att samhället på olika sätt behöver ge stöd för att främja innovationer, eller framväxten av fler företag. Därför vore det klokt att även kunna erbjuda det till sociala företag eller andra delar av den idéburna sektorn. Även att stärka kravet på social hänsyn i upphandling tror styrelsen är en bra intention, för att underlätta för den sociala ekonomin, dvs. föreningar, kooperativ, stiftelser eller liknade att lämna anbud samt för att t.ex. kunna väga in delar som arbetsvillkor, arbetsmarknadsåtgärder, etiska hänsyn i utvecklingsländer och icke-diskriminering i upphandlingsprocessen. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta: att bifalla motionen

12 1 Nr 6. Nya jobb i ett arbetsliv i utveckling En aktiv socialdemokratisk jobbpolitik sträcker sig längre än insatser för att motverka arbetslöshet. En aktiv jobbpolitik når också den verklighet som gäller för människor på alla arbetsplatser runt om i Sverige. Denna motion handlar om schysta villkor för anställda och arbetsgivare, om vikten av insatser som inte bara räknar jobb, utan också ser nyttan av fler produktiva arbetstimmar i ekonomin och om politik som främjar arbetsplatsernas förmåga till omställning och som klarar av kompetensförsörjningen. Förverkligandet av en aktiv socialdemokratisk jobbpolitik sker i en tudelad arbetsmarknad. För många arbetstagare fungerar arbetslivet väl, de är en värdefull resurs. Jobben ger meningsfulla arbetsdagar och utvecklar för framtiden. Arbetsplatserna arbetar för en god arbetsmiljö och arbetets organisering utvecklar anställdas kompetens och kreativitet. För många arbetstagare handlar arbetslivet tyvärr om det omvända. Om att vara tacksam för att över huvud taget ha ett jobb. Om ett arbetsliv där människor blir betraktade som något utbytbart, snarare än en värdefull resurs. Många ungas inträde i arbetslivet sker med erbjudanden om subventioner och skattelättnader. Förmågan att möta förändring med flexibilitet blir snarare liktydigt med att billigt och enkelt använda tillfälliga anställningar eller i värsta fall exploatera migrantarbetare. Dagens arbetsmarknad skapar stora klyftor. Ansvaret för villkor och utveckling i arbetslivet vilar i den svenska partsmodellen på fackförbundens och arbetsgivarnas gemensamma engagemang. Partsmodellen har tjänat Sverige väl och ska värnas. Statliga ingrepp motarbetas. Samtidigt behöver partsmodellen en politisk omgivning som ger stabila och fungerande utgångspunkter. Parterna behöver känna trygghet i att politiken aktivt agerar mot, inte blundar för, missbruk. Parterna ska veta att politiken, utan att ta över företagens ansvar eller peta i parternas rätt till självständighet, vill bidra till en arbetsmarknad med god arbetsmiljö, väl fungerande arbetsorganisationer och allas möjlighet att få lära mer i arbetslivet. Jobbpolitikens roll för schysta villkor på arbetsmarknaden Tillfälliga anställningar och bemanningsföretag är inslag på en fungerande arbetsmarknad. Däremot får inte inhyrningar och visstidsanställningar missbrukas och staplas på varandra under långa perioder. Brister i lagstiftningen ska inte möjliggöra för arbetsgivare att först kunna säga upp människor till följd av arbetsbrist för att sedan direkt via bemanningsföretag hyra in dem igen till samma jobb. Mångfald, jämställdhet och olika erfarenheter på arbetsplatserna stärker arbetslivet. Därför behövs nationella insatser som främjar arbetsplatsernas partsgemensamma engagemang i dessa frågor. Parternas engagemang för

13 2 lönekartläggningar och jämställdhetsplaner är värdefulla verktyg som behöver få större genomslag. Diskriminering och kränkande särbehandling ska motverkas med såväl lagar som insatser för att öka människors medvetenhet. Erfarenheter och kunskaper samlade under ett långt arbetsliv är tillgångar på arbetsmarknaden och ska inte innebära ökad risk för långtidsarbetslöshet. Arbetskraftsinvandring är bra för Sverige. Därför behöver Lex Laval avskaffas och ersättas med regelverk som möjliggör att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Utstationerad arbetskraft ska ges rättigheter i enlighet med svenska kollektivavtal. Migrationsverket ska granska och kontrollera de företag som godkänts för att anställa migrantarbetare. Avtalsenliga löner ska betalas och överenskomna arbetsvillkor hållas. Missbruk skadar majoriteten seriösa företagare och ska bestraffas. Sociala villkor i enlighet med kollektivavtal ska kunna säkerställas när staten och kommunsektorn handlar upp varor och tjänster. Sverige behöver en strategi som främjar sociala villkor och innovationer vid upphandling. Sverige bör också ratificera ILO-konvention 94. Jobbpolitikens roll för allas rätt till ett utvecklande arbetsliv Varje anställds rätt till en god arbetsmiljö bygger upp en fungerande svensk arbetsmarknad. De arbetsplatser som försliter, skadar och pressar människor psykiskt skadar hela arbetsmarknaden. Brister i arbetsmiljön minskar antalet produktiva timmar och slår ut många människor från arbetsmarknaden. Därför är arbetsmiljöarbetet på varje enskild arbetsplats en omistlig del av en väl fungerande arbetsmarknad. Sveriges arbetsplatser behöver stöd av nationella arbetsmiljösatsningar. Det behövs ökade resurser till arbetsmiljöinspektioner och skärpta sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljö- och arbetstidsregler. Arbetsmiljöverket behöver ha kapacitet att utveckla och uppdatera föreskrifter. Kunskapen om arbetsmiljöbrott behöver bli större hos polis och åklagare. Skärpta kontroller och uppföljningar av arbetsplatsernas arbetsmiljö behöver ske balanserat med förstärkt utvecklingsarbete. Resurserna till utbildning av såväl skyddsombud som chefer med ansvar för verksamheter och personal behöver öka. Pressen och stressen på arbetsplatserna ökar. Därför behöver resurser öronmärkas för utbildningar i psykosocial arbetsmiljö. Staten bör lyfta ut sjuklöneansvaret från företagen då det fördyrar och riskerar att sortera ut mer än det hjälper utvecklingen. I stället bör arbetsplatserna få en reell funktion i myndighetssamverkan för att hitta fungerande lösningar för människors rehabilitering i jobbet eller på arbetsmarknaden som helhet. Fler arbetsplatser måste få tillgång till kvalificerad företagshälsovård. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. Därför bör tanken prövas att låta Arbetsmiljöverket få ett tydligt uppdrag och riktade resurser för att med expertis understödja det förebyggande arbetet.

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 MOTION NR 1... 11 Ang. Ett hållbart arbetsliv... 11 MOTION NR 2... 11 Ang. Anställningsformer... 11 MOTION NR 3... 12 Ang. LAS företrädesrätten... 12 MOTION NR 4...

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag...

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN RAPPORT 4 2015 FÖRDELNING AV MAKT OCH VINSTER MONIKA ARVIDSSON I EN INTERNATIONELL EKONOMI Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Johan Resele

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer