Kartläggning över servering till ungdomar och överservering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning över servering till ungdomar och överservering"

Transkript

1 Kartläggning över servering till ungdomar och överservering i Kronobergs län Ett mätinstrument till projektet Stökfritt Med jämförelser i 2004 års studier

2 Kartläggning över servering till ungdomar och överservering i Kronobergs län ISSN , meddelande nr 2007:27 Ansvarig: Perarne Petersson Text: Katarzyna Musial Rapporten finns även på Utgiven av

3 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 5 Syfte 6 Bakgrund 7 Förebyggande insatser på nationell, regional och lokal nivå 7 En ansvarsfull alkoholservering genererar välfärdsvinster 7 Stökfritt: ansvarsfull alkoholservering i Kronobergs län års kartläggning 9 Krogstatistik 9 Kartläggning över kommunal tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena 11 Metod 12 Urval 12 Genomförande 12 Resultat 14 Resultat berusningsstudien 14 Orsak till nekandet 14 Resultat ungdomsstudien 15 Länsstyrelsens kommentarer 17 Bilagor LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Stökfritt - 1

4 2 Stökfritt LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

5 Förord Ansvarsfull alkoholservering är en vetenskapligt beprövad arbetsmetod för att förebygga och minska alkoholrelaterat våld och skador i restaurangmiljöer och skapa en bättre arbetsmiljö för krogpersonalen. Detta uppnås genom att krogar och restauranger inte serverar alkohol till berusade gäster och inte heller till gäster under 18 år. Metoden, som bygger på samverkan mellan myndigheter och branschen, utbildning av restaurangpersonal och ökad tillsyn, utvecklades inom det s.k. STAD-projektet (Stockholm förebygger Alkohol och Droger) under åren En restaurangutbildning i Ansvarsfull alkoholservering, anpassad efter det koncept som STAD-projektet i Stockholm utvecklade, initierades av Länsstyrelsen Hösten 2003 uppdrogs åt länssamordnaren att leda och samordna implementeringen av arbetsmetoden i länets kommuner. Under 2004 fastställdes en organisation för arbetet. En referensgrupp bildades med företrädare för såväl myndigheter som branschen. Kartläggningar genomfördes, liksom förordade berusnings- och ungdomsstudier. Också utbildningsinsatserna påbörjades under Under åren har Länsstyrelsen haft regeringens uppdrag att vidareutveckla arbetsmetoden i länets kommuner. I samverkan mellan myndigheter och restaurangbranschen har ett länspolicyprogram som gäller hanteringen av alkohol och narkotika tagits fram. Policyn gäller för flera målgrupper; restaurangens gäster, anställda, kunder och entreprenörer. I anslutning till utarbetandet av policydokumentet togs en gemensam projektlogga, Stökfritt, fram för de restauranger som genomgår utbildningen och som antar policyn och konceptet Ansvarsfull alkoholservering. Samtidigt öppnades en särskild hemsida som presenterar arbetet i länet, Arbetet med att implementera och förankra arbetsmetoden i länet har nu pågått i cirka fyra år. Under innevarande år sker en uppföljning av verksamheten, bl.a. har nya s.k. ungdoms- och berusningsstudier genomförts. Syftet har varit att undersöka krogars och restaurangers benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade gäster och att ge en bild över alkoholtillgängligheten för ungdomar på krogar och restauranger i länet. Studierna kommer också att ligga till grund för det fortsatta metodutvecklingsarbetet av arbetet med Ansvarsfull alkoholservering. Kartläggningen har genomförts av länssamordnare Katarzyna Musial. Växjö i augusti 2007 Birgitta Wennermark Tf socialdirektör LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Stökfritt - 3

6 4 Stökfritt LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

7 Inledning Sedan mitten av 1990-talet har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat dramatiskt, vilket innebär ett hot mot folkhälsan. Den totala årliga alkoholkonsumtionen uppskattades år 1996 till 8,4 liter ren (100 procent) alkohol per invånare 15 år och äldre och motsvarande siffra år 2005 var 10,2 liter. En orsak till den ökade alkoholkonsumtionen är den ökade försäljningen på Systembolaget, men även restaurangförsäljningen och resandeinförseln har ökat. Resenärer som fyllt 20 år får medföra 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter starköl för eget bruk från annat EU-land till Sverige. 1 Män dricker mer än dubbelt så mycket alkohol som kvinnor, men även kvinnorna har ökat sin alkoholkonsumtion, framförallt i åldersgruppen år. Den totala konsumtionsökningen beror också på att dryckeskulturen har ändrats till viss del, från att konsumenterna koncentrerat sin konsumtion till veckosluten till ett ökat antal dryckestillfällen. Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9 har emellertid minskat på senare år. Ungdomar i Sverige har en genomsnittlig alkoholdebut när de är år och risken för att en person ska grundlägga riskabla vanor för hälsan ökar ju tidigare hon eller han börjar dricka alkohol. 2 CAN:s enkätundersökning angående drogvanor i Kronobergs län bland elever i gymnasieskolans årsklass 2, visar att andelen som storkonsumerar 3 alkohol ett par gånger/månad eller oftare har minskat både bland pojkarna och flickorna. Denna positiva trend är påtaglig framförallt bland pojkarna; År 2002 var det 37 % som angav att de storkonsumerar alkohol ett par gånger/månad eller oftare medan motsvarande siffra år 2006 var 27 %. Bland flickorna är denna nedåtgående trend inte lika tydlig, då det var 21 % bland flickorna som år 2002 angav att de storkonsumerar alkohol ett par gånger/månad eller oftare och 20 % år Berusningsgraden har dock ökat, då 65 % av pojkarna år 2002 angav att de känner sig berusade varje/nästan varje gång de dricker alkohol, medan motsvarande siffra år 2006 var 88 %. Motsvarande resultat för flickorna var 57 % år 2002 och 83 % år Regeringens proposition 2005/06:30 nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner, anger inriktningen för hur en förstärkning av samhällets insatser under åren skall genomföras. Regeringens mål för den svenska alkoholpolitiken skall vara att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. 1 hämtat Ibid 3 Storkonsumerar alkohol: dricker alkohol motsvarande minst en halvflaska sprit eller en helflaska vin eller fyra burkar starköl eller sex burkar öl klass II (folköl) vid samma tillfälle. 4 CAN; Enkätundersökning angående drogvanor m.m. bland elever i gymnasieskolan årskurs 2, vårterminen 2002 och LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Stökfritt - 5

8 Särskilt prioriterade delmål är: o ingen alkohol ska förekomma i trafiken, på arbetsplatser eller under graviditet o åstadkomma en alkoholfri uppväxt och skjuta upp alkoholdebuten o minska berusningsdrickandet o åstadkomma fler alkoholfria miljöer o undanröja den illegala alkoholhanteringen. 5 Ansvarsfull alkoholservering: Ingen servering till ungdomar under 18 år eller till märkbart påverkade gäster. Ansvarsfull alkoholservering är ett samhällsbaserat preventionsprogram för att minska servering till underåriga samt berusningsdrickandet på serveringsställena. Inom ramen för STAD-projektet (Stockholm förebygger Alkohol och Drogproblem) pågår sedan 1996 ett alkoholförebyggande arbete bland restauranger med serveringstillstånd: Ansvarsfull alkoholservering. Kommunen, polismyndigheten, länsstyrelsen och restaurangbranschen samverkar för att en god krogmiljö skall råda i regionen. Några viktiga insatser inom metoden är att minska skadlig alkoholkonsumtion och berusningsdrickande på restauranger. Inom metoden arbetar man med en långsiktig samverkan mellan kommunen, polisen, länsstyrelsen och restaurangbranschen. Vidare ingår en tvådagarskurs i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal och en tredje komponent inom metoden är effektivare tillsynsarbete baserat på existerande alkohollagstiftning. Forskare har visat att insatser till följd av metoden Ansvarsfull Alkoholservering ledde till en minskning av antalet polisanmälda våldsbrott med 29 procent. Samhällskonsekvenser i form av kostnader, besparingar och hälsovinster presenterades i rapporten. Metoden används i alla län i landet och i Kronobergs län har man arbetat med ansvarsfull alkoholservering sedan Syfte Syftet med kartläggningen är att: o Undersöka krogars och restaurangers benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade gäster, så kallad överservering, i Kronobergs län. o Ge en inblick i ungdomars alkoholtillgänglighet på krogar och restauranger i länet. 5 Regeringens proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner, s Statens folkhälsoinstitut, Rapport R 2007:9: Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö. Kostnader, besparingar och hälsovinster. 6 Stökfritt LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

9 Bakgrund Förebyggande insatser på nationell, regional och lokal nivå Statens folkhälsoinstitut (FHI) har i uppdrag att utöva tillsyn inom alkoholområdet, erbjuda kunskapsunderlag om alkohol och förebyggande arbete samt följa upp den nationella alkoholhandlingsplanen. En annan viktig aktör på den nationella nivån är Alkoholkommittén (www.alkoholkommitten.se). Kommittén består av representanter för departement och myndigheter med ansvar för alkoholoch drogfrågor, och samordnar insatserna på nationell nivå. Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (www.socialstyrelsen.se). Mobilisering mot narkotika har i uppdrag att initiera och samordna insatserna på nationell nivå (www.mobilisera.nu). En rad frivilligorganisationer är också involverade i det alkoholskadeförebyggande arbetet på både nationell, regional och lokal nivå. 7 På den regionala nivån har länsstyrelserna ett ansvar att utveckla det preventiva samrådsarbetet samt utöva tillsyn över de uppgifterna kommunerna är skyldiga att genomföra enligt alkohollagen. Landstingen bedriver information om alkohol via mödra- och barnhälsovården, ungdomsmottagningarna, i sjukvården samt via en rad andra kunskapsförmedlande åtgärder. 8 Kommunerna bör ha en aktiv alkoholskadeförebyggande information i skolorna samt en effektiv tillsyn över främst de restaurangmiljöer där berusningsdrickande förekommer och över efterlevnaden av åldersgränserna vid servering och inköp av alkoholdrycker. Kommunala föreningar ska kunna få ekonomiska bidrag och stöd ska ges till barn med missbrukande föräldrar. 9 En ansvarsfull alkoholservering genererar välfärdsvinster Folkhälsoinstitutet har som ett led i sitt utvärderingsuppdrag sammanställt en rapport där man har gjort en hälsoekonomisk analys av STAD:s arbete för ansvarsfull alkoholservering i krogmiljöer under I rapporten har institutet beräknat kostnader för de olika insatserna samt besparingar och hälsovinster som uppstår då våldsbrottsligheten i samhället minskar. Kostnaderna beräknades med hjälp av årsredovisningar, mötesprotokoll och deltagarlistor, intervjuer med projektmedarbetare samt material från olika myndigheter och organi- 7 hämtat Ibid 9 Ibid LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Stökfritt - 7

10 sationer. En enkätstudie genomfördes också bland våldsoffer (604) individer som gjorde en polisanmälan om misshandel, olaga hot/trakasserier eller våld mot tjänsteman under Resultaten visar att kostnaden för administration, lokal mobilisering, kursen i ansvarsfull alkoholservering och effektivare tillsyn i Stockholm stad under perioden uppgick till 7,4 miljoner kronor. Den genomsnittliga kostnaden/våldsbrott uppgick till kronor. Eftersom STAD-projektet förhindrade våld innebar detta samhällsbesparingar på uppskattningsvis 291 miljoner kronor. Besparingarna är fördelade enligt följande; rättsväsendet (78 %), produktivitetsvinster (15 %), reducerat behov av hälso- och sjukvård (5 %) samt minskad materiell förstörelse (2 %). Analysen visar på en kostnadsbesparing på 1:39 och hälsovinster på 3-4 liv med normal hälsa. 11 Resultaten visar att investeringar i metoden Ansvarsfull alkoholservering leder till stora ekonomiska besparingar och välfärdsvinster för samhället. Stökfritt; Ansvarsfull alkoholservering i Kronobergs län I Kronobergs län har arbetet med ansvarsfull alkoholservering, en restaurangutbildning anpassad efter det koncept som STAD-projektet i Stockholm utvecklat, pågått sedan år Metoden innebär ett strukturerat och målmedvetet arbete för att förebygga och minska alkoholservering till ungdomar under 18 år och till märkbart berusade gäster på krogen (överservering). Metoden bygger på lokal mobilisering, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, policyarbete och en effektiv tillsyn. Efter ett par år döptes projektet om till Stökfritt och projektet är idag relativt välkänt i länet. Länssamordnare på Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar tillsammans med kommunernas alkoholhandläggare för arbetet med Stökfritt och implementeringen av arbetsmetoden i länet. Under år 2004 fastställdes en organisation för Stökfritt och idag sker arbetet i bred samverkan mellan kommuner, polismyndigheten, restaurangbranschen och länsstyrelsen, vilket i praktiken sker inom den referensgrupp som bildades redan vid starten av arbetet. Referensgruppen består av representanter för länsstyrelsen, polisen, landstinget, länets kommuner (alkoholhandläggare), vaktbolag och krögare. Under referensgruppsmötena kan parterna utbyta erfarenheter, diskutera olika ärenden, presentera nyheter från nationell nivå inom alkoholprevention samt utveckla arbetet med Stökfritt i länet. Målet med projektet är att minska det krogrelaterade våldet samt att utveckla en restaurangkultur som motverkar servering till underåriga samt till överberusade gäster. I samverkan mellan myndigheter och restaurangbranschen har ett länspolicyprogram som gäller hanteringen av alkohol och narkotika tagits fram. Policyn gäller för flera målgrupper; restaurangens gäster, 10 Statens folkhälsoinstitut, Rapport R 2007:9: Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö. Kostnader, besparingar och hälsovinster. 11 Ibid 8 Stökfritt LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

11 anställda, kunder och entreprenörer. Policyn implementeras i samband med utbildningen. 12 Sedan starten år 2002 har 10 stycken utbildningar genomförts i länet. Sammanlagt har 325 personer från ett 60-tal restauranger i länet utbildats. Utbildningen innehåller moment kring alkohollagen, alkoholens medicinska effekter, en drogteckenutbildning, policydiskussion samt konflikthantering. Utbildningen erbjuds minst två gånger/år för länets restaurang- och krogpersonal och en gång årligen för serveringsansvariga på Växjö universitets studentkrogar års kartläggning År2004 genomfördes berusnings- och ungdomsstudier i länet. Resultatet det året från berusningsstudien är 37,5 % nekade inköpsförsök. Det gjordes 16 beställningsförsök (10 försök lyckades ). Inom ramen för ungdomsstudien genomfördes 41 stycken inköpsförsök på 17 olika krogar under en fredagskväll och en lördagskväll. 12 stycken försök på fem av krogarna lyckades, vilket ger ett resultat där 71 % nekades köp av alkoholdryck. Det året anlitades fem tjejer och en kille. Krogstatistik Polismyndigheten i Kronobergs län har genomfört en kartläggning av brott som skett i restaurangmiljö i Växjö under tiden Undersökningen har koncentrerats till nio nöjeskrogar/pubar i Växjö. Totalt har statistik över 312 brott förts; varav 141 brott skett fredagskvällar och 83 brott under lördagskvällar. Det noterades att merparten brott skett mellan kl. 00 och 03. Aktuella brott är bl.a.: - Misshandel 93 - Stöld 58 - Narkotikabrott 50 - Missbruk av urkund 34 - Våldsamt motstånd 21 - Hot mot tjänsteman 12 - Våld mot tjänsteman 11 Statistiken utgör ett bra underlag för olika förebyggande insatser och åtgärder och statistiken har även en annan positiv sida; det är positivt att ingripanden sker och att brott beivras För mer information gå in på 13 Polismyndigheten i Kronobergs län, Brott i anslutning till krogar i Växjö LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Stökfritt - 9

12 Utöver ovan redovisad statistik rapporterar polismyndigheten i Kronobergs län följande siffror över situationen i länet: 14 Krogrelaterade våldsbrott 1/1-30/6 1/1-31/ Misshandel utomhus 1/1-30/6 1/1-31/ Rattfylleri alkohol 1/1-30/6 1/1-31/ Drograttfylleri 1/1-30/6 1/1-31/ Brott mot alkohollagen 1/1-30/6 1/1-31/ Olovlig försäljning och innehav av alkoholhaltiga drycker (5041) (ingår som en del av brott mot alkohollagen) 1/1-30/6 1/1-31/ Polismyndigheten i Kronobergs län 10 Stökfritt LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

13 Kartläggning över kommunal tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena Länsstyrelsen beslutade år 2006 att i samverkan med länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge län genomföra en kartläggning av kommunernas tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna. Länsstyrelsen skickade ut enkäter till samtliga kommuner och intervjuade även berörd personal. Kartläggningen har därefter följts upp och kompletterats med uppgifter och statistik för åren , som kommunerna lämnat till Statens folkhälsoinstitut ( Kartläggning av kommunal tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena 2005/2006 i Kronobergs län, meddelande 2007:26). Länsstyrelsen konstaterar att tillsyn bedrivs i varierande omfattning i kommunerna men att det finns goda intentioner för arbetet. Samarbetet och samverkan mellan kommunernas alkoholhandläggare är väl utvecklat. Under senare år har gemensamma rutiner och riktlinjer arbetats fram inom olika områden och under år 2007 har en fördjupad samverkan mellan handläggarna och polismyndigheten initierats vad gäller tillsynen enligt alkohollagen. Avsikten är att skapa rutiner för en effektivare samordnad fälttillsyn. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Stökfritt - 11

14 Metod Metoderna som används för genomförande av studierna är utarbetade av STAD-projektet och är evidensbaserade. I Kronobergs län har berusnings- och ungdomsstudien genomförts en gång tidigare, år 2004, och resultatet från årets undersökning används för att jämföra med det årets resultat. Urval De utvalda restaurangerna/krogarna har identifierats med hjälp av kommunernas alkoholhandläggare. Då krogarnas anonymitet inte skall undanröjas presenteras ett sammanställt resultat för alla utvalda krogar i länet. Berusningsstudien Till berusningsstudierna, både år 2004 och år 2007, användes två manliga skådespelare som båda har utbildats av Statens Folkhälsoinstitut i ett visst berusningsbeteende. Berusningsbeteendet är noga intränat och standardiserat via professionella expertbedömningar och videoupptagningar. Skådespelarna har lång erfarenhet av berusningsstudier då de tidigare varit anlitade för liknande studier i andra kommuner och län. Skådespelarna är 32 respektive 25 år gamla och inte bosatta i länet. Skådespelarna blev instruerade att inte vara provocerande eller aggressiva, och att lugnt lämna lokalen om de blev uppmanade att göra så. De förband sig i ett kontrakt att redovisa de pengar som användes vid genomförandet samt att inte sprida information om studiens utformning eller resultat. De fick heller inte dricka alkohol under arbetspassen. Ungdomsstudien Försökspersonerna som genomför ungdomsstudierna är ungdomar som är 18 år fyllda men med ett yngre utseende. År 2004 var det fem tjejer och en kille som anlitades och år 2007 var det åtta tjejer och en kille. Ungdomarna skrev under ett kontrakt innan studiernas genomförande, där de förbinder sig att respektera krogarnas anonymitet samt att inte dricka någon alkohol under studierna. Genomförande Totalt genomfördes år stycken inköpsförsök av skådespelarna på restauranger/krogar i Kronobergs län. Studierna utfördes under två helger i juni månad. Vid en helg var skådespelarna ute på både fredags- och lördagskvällen, den andra helgen genomfördes försöken på fredagskvällen. Tiden för studierna var mellan kl. 22:00 och 02:00. Restaurangerna fick besök av de båda skådespelarna, en av dem 12 Stökfritt LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

15 agerade observatör. Skådespelarna besökte krogen parvis och väl inne på krogen agerade den ena av skådespelarna kraftigt berusad. Efter att skådespelarparet bedömt att bartendern/serveringspersonal noterat berusningsnivån, gjorde skådespelaren ett beställningsförsök. Observatörens uppgift är att stötta den berusade; han agerade nykter och beställde en alkoholfri dryck. Om den berusade fick beställa, fick han diskret göra sig av med ölen. Efter varje besök fyllde skådespelarna i var sitt protokoll (bilaga 1 och 2). Krögarna har ingen vetskap om datum för undersökningens genomförande, men de har dock blivit informerade vid ett referensgruppsmöte om att studierna kommer att genomföras under sommaren Ungdomsstudien genomfördes på en torsdagskväll samt två fredagskvällar i juni månad. 11 krogar besöktes på torsdagskvällen och 16 krogar besöktes på de båda fredagskvällarna. Samma krog kan ha besökts både på torsdags- och fredagskvällen. Avsikten med att mäta resultatet en torsdagskväll var att mäta huruvida det skiljer sig från en helgkväll, då det oftast står vakter i entrén. Att genomföra undersökningen även en torsdagskväll ger ett större underlag eftersom fler ungdomar kommer in på krogen. Ungdomarna fick efter varje besök fylla i ett protokoll (bilaga 3). Krogarna har inte begått någon lagöverträdelse då ungdomarna är över 18 år. Krögarna har ingen vetskap om datum för undersökningens genomförande, men de har dock blivit informerade vid ett referensgruppsmöte om att studierna kommer att genomföras under sommaren LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Stökfritt - 13

16 Resultat Nedan presenteras resultatet från undersökningarna, med jämförelser i 2004 års resultat. Resultat berusningsstudien År 2004 gjordes 16 beställningsförsök varav 10 försök lyckades. Resultatet det året från berusningsstudien är 37,5 % nekade inköpsförsök. Vid 12 av 16 beställningsförsök nekades skådespelarna att köpa alkoholdryck, vilket är 75 % nekade beställningsförsök. Resterande fyra beställningsförsök resulterade i att skådespelaren fick köpa en starköl, trots påtaglig berusningsnivå. Årets resultat tyder på en minskad benägenhet att servera alkoholdrycker till kraftigt överserverade personer. Många faktorer kan spela in, men man kan konstatera att de satsningar som har gjorts av krögare och myndigheter tillsammans kring projektet Stökfritt, har gett positiva resultat. Orsak till nekandet (Serveringspersonalen kan ha angett något utav följande i kombination med ett eller flera alternativ.) Bartendern nekade servering på grund av berusning i fem av 12 fall och 11 av fallen lät bartendern inte beställa på grund av bedömningen att berusningsnivån var för hög. I sju av fallen föreslog bartendern alkoholsvagare dryck. Fyra bartenders uppmanade skådespelarna att lämna lokalen. I fyra av fallen nonchalerade bartendern när skådespelaren ville beställa. Kommentarer från serveringspersonalen vid nekande Du ska nog inte ha mer ikväll. Jag tänker inte servera er! Kommentarer från skådespelarna Hon visste ej hur hon skulle agera. Vakt stod bredvid, brydde sig ej. Bartendern nonchalerade oss länge. Gav mig till slut en liten starköl. Bartendern stod och tittade på mig hela tiden. Var beredd på att ta min beställning. Brydde sig ej om min fylla. 14 Stökfritt LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

17 Hon talade med en kollega. Han glodde på mig länge. Gav mig vatten. Beställde sedan från tjejen, hon sa att jag nog inte ska mer ikväll. Nonchalerade länge. När jag somnade bad han mig lämna stället. Erbjöd mig kaffe eller läsk. Trevligt bemötande. De diskuterade med varandra. Hon sa; du är överserverad. Kändes som de få som var där var kraftigt överberusade. Och det verkade OK med vakter och bartenders. Bartendern talade med vakt. Vakterna sa att jag hade varit otrevlig. Direkt när bartendern såg mig skrek han NEJ och puttade ut mig. Resultat ungdomsstudien År 2004 genomfördes 41 stycken inköpsförsök på 17 olika krogar under en fredagskväll och en lördagskväll. 12 stycken försök på fem av krogarna lyckades, vilket ger ett resultat där 71 % nekades köp av alkoholdryck. Resultat torsdagskvällen Fyra stycken ungdomar delades in i två grupper. Grupp 1 besökte sju krogar och grupp 2 besökte fyra krogar. Ungdomarna kom in på alla 11 ställen då det inte fanns några dörrvakter. Grupp 1 blev serverade på fem utav krogarna och nekade på två utav dem, vilket är sammanlagt 14 beställningsförsök varav 10 lyckade (71,5 %). Fyra av de fem bartenders som serverade ungdomarna var kvinnor i årsåldern. På alla dessa fem krogar var det få gäster alternativt halvfullt i lokalen. Bartendern hade därmed en god uppsikt över lokalen och gästerna. Vid två inköpsförsök nekade bartendern. Båda dessa krogar hade kvinnlig bartender i 20-årsåldern och det var halvfullt på båda ställena. Grupp 2 blev serverade på två utav de fyra besökta krogarna, vilket är sammanlagt åtta beställningsförsök varav fyra lyckade (50 %). Den ena bartendern var en man i årsåldern och den andra en kvinna i 35-årsåldern. Den ena krogen hade få gäster och på den andra uppskattades det vara fullt. Vid de tillfällen där ungdomarna nekades att köpa var det kvinnliga bartenders som nekade i årsåldern. Det ena stället hade få gäster och i det andra var det halvfullt i lokalen. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Stökfritt - 15

18 Sammanlagt gjorde ungdomarna 22 beställningsförsök under torsdagskvällen. 64 % var lyckade beställningsförsök. 36 % av beställningsförsöken nekades. Resultat fredagskvällen Under kvällen var det fem ungdomar (två grupper) som sammanlagt besökte 16 krogar. Av dessa 16 krogar kom ungdomarna in på åtta ställen, varav fem krogar hade manliga dörrvakter och resterande tre inga dörrvakter. Ungdomarna blev därmed nekade inträde på åtta utav de 16 krogarna som samtliga hade manliga dörrvakter. Av de fyra ställen som inte hade någon dörrvakt, fick ungdomarna köpa öl på tre utav dem. Ungdomarna blev serverade av två 20-åriga kvinnliga bartenders samt en manlig bartender i 40-årsåldern. Det var få gäster i lokalen. På resterande fyra krogar som hade dörrvakter serverades ungdomarna alkohol på alla utom ett ställe. Sammanlagt var det 16 lyckade inköpsförsök av 45 möjliga, vilket är ca 35,5 %. Räknar man endast de restauranger där ungdomarna kom in, var det 72,7 % lyckade beställningsförsök. 16 Stökfritt LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

19 Länsstyrelsens kommentarer Berusningsstudien år 2007 visar, ur ett drogpreventivt perspektiv, ett mycket positivt resultat. 75 % nekade beställningsförsök mot 37,5 % nekade beställningsförsök år 2004 tyder på att ett större antal serveringspersonal, serveringsansvariga, vaktpersonal och krögare är medvetna om sin respektive yrkesroll och det ansvar den innebär. En slutsats kan vara att insikten om det egna yrkesansvaret, i kombination med mer kunskaper kring alkohollagen och övriga teman som tas upp i utbildningen i ansvarsfull alkoholservering, har lett till ett bättre resultat. Medvetenheten om egenansvaret kan också ha lett till att krogpersonal kräver större samarbete mellan serveringspersonal, vaktpersonal och krögare på den egna krogen, men också bredare samverkan mellan krogen och myndigheter. Att krogpersonal i större utsträckning nekar överserverade gäster på krogen är en av flera målsättningar med projektet Stökfritt. Berusningsstudiens resultat år 2007 ger en indikation om att de satsningar som genomförs inom ramen för projektet ger välfärdsvinster som gynnar både den lokala och regionala utvecklingen. Resultatet från ungdomsstudien i 2007 års undersökning ger dock inte en lika positiv bild. År 2004 nekades ungdomarna inköp i 71 % av försöken och år 2007 var det 64,5 % nekade beställningsförsök. Dessa siffror inkluderar både då ungdomarna fick komma in på krogen men också de krogar och restauranger där vaktpersonal nekade inträde. Undersökningen ger en mer negativ bild om man endast analyserar de restauranger och krogar där ungdomarna faktiskt fick komma in i lokalen; i de fallen var nekandefrekvensen endast 27,3 %. Man kan konstatera att även i årets studie nekas ungdomarna i hög utsträckning inträde under en vanlig utgångskväll, fredagskvällen. Däremot tenderar krogpersonalens legitimationskontroll en torsdagskväll att vara desto mindre återkommande; endast 36 % av inköpsförsöken på torsdagskvällen nekades. Att krogarna i större utsträckning inte legitimationskontrollerar sina gäster en torsdagskväll jämfört med en fredagskväll, kan tyda på att det oftast inte arbetar några dörrvakter på krogarna på vardagskvällar. Dörrvakterna är oftast inkallade på fredags- och lördagskvällen. Detta visar på att den myt som man ofta talar om i sammanhangen fortfarande finns i medvetandet hos länets krogpersonal; att det är dörrvakternas uppgift att se till så att inga underåriga serveras alkoholdrycker. I enlighet med alkohollagen är det den som serverar alkoholdrycken till gästen som bär ansvaret för legitimationskontrollen och att det därmed inte sker någon servering till underåriga. Detta är en lärdom som samverkansparterna inom projektet Stökfritt kan dra; ett utökat fokus i utbildningarna på krogpersonalens ansvar att kontrollera gästernas legitimation. Vikten av krogpersonalens LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Stökfritt - 17

20 ansvar att se till att inte servera överberusade gäster, att det råder en lugn, städad och trygg stämning på krogen måste självklart också fortfarande framhållas. Det råder alltid en del tveksamheter när man analyserar den här sortens information. Restaurangbranschen har en hög omsättning av personal, då det ofta är extraarbetande personal som arbetar på krogen. Detta medför att det ständigt finns personal på krogen som vid något tillfälle inte har gått utbildningen i ansvarsfull alkoholservering och inte är medvetna om de föreskrifter som är gällande. Man bör också ha i åtanke att bland de krogar och restauranger som deltog i undersökningen som genomfördes år 2004, har en del avslutat sin verksamhet, men det har också tillkommit en del nya krogar/restauranger. Sammanfattningsvis kan man konstatera att alkoholförebyggande insatser på kommunal och regional nivå, som t.ex. projektet Stökfritt, är en viktig framgångsfaktor i målet att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Den ökande alkoholkonsumtionen, riskbruket av alkohol och narkotikaanvändning är ett mycket stort folkhälsoproblem som påverkar samhällets alla grupper och individer på ett eller annat sätt. De negativa effekter som detta medför inom flera olika samhällssektorer kräver en från samhällets sida samverkad och kontinuerlig insats. Detta är ett kollektivt, så väl som individuellt, ansvar som vilar på både myndigheter, krögare, krogpersonal och den enskilde medborgaren. 18 Stökfritt LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

21 BILAGA 1 S-PROTOKOLL Datum Tid in Tid ut Restaurang Full Nykter Hygien på toaletterna? God Sådär Dålig Under all kritik Blev du serverad en stor stark? Ja Nej Var beställde Du? Baren Bordet Vem beställde Du av? Man Kvinna Ålder Gjorde bartendern/servitören något av följande? (Här kan du sätta flera alternativ) Föreslog alkoholsvagare dryck och/eller mat Nonchalerade dig när du ville beställa Uppmanade dig att vänta med beställningen Nekade att servera dig p g a berusning Lät dig inte beställa på grund av berusning Uppmanade dig att lämna lokalen Uppmuntrade dig att beställa/dricka ölen I vilken utsträckning tror du bartendern la märke till dig innan du beställde? I stor utsträckning I ganska stor utsträckning I liten utsträckning Kommentarer: KOSTNAD Inträde Garderob Ölkostnad Alkoholfritt

22 BILAGA 2 O-PROTOKOLL Datum Tid in Tid ut Restaurang Full Nykter I vilken utsträckning tror du bartendern la märke till den berusade innan han beställde? I stor utsträckning I ganska stor utsträckning I liten utsträckning Lokalens ljussättning? Ljus Halvmörk Mörk Musiknivå? Hög Kommunicerbar Låg Ingen Gästernas ålder? < < 60 Blandat Antal gäster i baren? Få Halvfullt Välbesökt Överfullt Ordningsläget? Lugnt Halvstökigt Stökigt Berusade gäster? Inga Få Många Högkonsumenter Inga Få Många Kommentarer: KOSTNAD Inträde Garderob Matkostnad Dryck

23 BILAGA 3 PROTOKOLL UNGDOMSSTUDIEN Mitt namn: Restaurangens namn: Datum: Tid för besöket: 1. kom du in på restaurangen? Ja Nej 2. Jag kom inte in på grund av: ålderskontroll fullt annat 3. Hade restaurangen dörrvakt? Kvinnlig manlig Nej 4. Blev du serverad en stor starköl? Ja Nej 5. hur mycket kostade starkölen? kr (Frågorna nedan fylls i även om du inte blev serverad) 6. Vem beställde du av? Man Kvinna 7. Hur gammal var han/hon du beställde av? år 8. Var beställde du starkölen? Bordet Baren 9. Antal gäster i lokalen: få halvfullt fullt överfullt 10. Ålder på gästerna? Under 30 år över 30 år blandat.. Skriv upp dina utgifter här:

Onyktert på krogen. En berusningsstudie i centrala Göteborg. Rapport 6. Pernilla Gilvad Juni 2006

Onyktert på krogen. En berusningsstudie i centrala Göteborg. Rapport 6. Pernilla Gilvad Juni 2006 Onyktert på krogen En berusningsstudie i centrala Göteborg Pernilla Gilvad Juni 26 Rapport 6 1 2 Sammanfattning Under tre helger i mars och april 26 gjordes en berusningsstudie på 3 restauranger belägna

Läs mer

En berusningsstudie på Hisingen i Göteborg

En berusningsstudie på Hisingen i Göteborg En berusningsstudie på Hisingen i Göteborg Pernilla Gilvad Utredare RUS september 9 Rapport 11 Sammanfattning Under våren 9 genomfördes en berusningsstudie på Hisingen i Göteborg. Syftet var att undersöka

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer

RAPPORT 2006 : 28. Legitimation, tack! En studie utifrån metoden Ansvarsfull alkoholservering SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN

RAPPORT 2006 : 28. Legitimation, tack! En studie utifrån metoden Ansvarsfull alkoholservering SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN RAPPORT 2006 : 28 Legitimation, tack! En studie utifrån metoden Ansvarsfull alkoholservering SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Förord Antalet restauranger med serveringstillstånd har ökat de senaste åren och alkoholkonsumtionen

Läs mer

Ung och serverad? En studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation

Ung och serverad?  En studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation Ung och serverad? En studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation Foto: Annika Borg, Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 2006:42 Innehållsförteckning

Läs mer

En öl till? En berusningsstudie i centrala Göteborg. Rapport 9. Maja Andersson Juni 2007

En öl till? En berusningsstudie i centrala Göteborg. Rapport 9. Maja Andersson Juni 2007 En öl till? En berusningsstudie i centrala Göteborg Maja Andersson Juni 2007 Rapport 9 Sammanfattning En berusningsstudie har genomförts på 30 krogar, i centrala Göteborg, under två helger i februari

Läs mer

År 2009 Ansvarsfull alkoholservering

År 2009 Ansvarsfull alkoholservering Berusningsstudie i Skåne län Andra studien År 2009 Ansvarsfull alkoholservering Siv Gyllix, projektledare 2009 Titel: Utgiven av: Författare: Berusningsstudie i Skåne län, andra studien Länsstyrelsen i

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2016:14. Berusningsstudie 2016 Härnösands och Sollefteå kommuner

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2016:14. Berusningsstudie 2016 Härnösands och Sollefteå kommuner Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2016:14 Berusningsstudie 2016 Härnösands och Sollefteå kommuner Fotograf omslag: mostphotos.se Rapport nr 2016:14 Dnr 705-1560-16 ISSN 1403-624X Tryck: Länsstyrelsen

Läs mer

Information om Ansvarsfull Alkoholservering

Information om Ansvarsfull Alkoholservering Information om Ansvarsfull Alkoholservering Ansvarsfull Alkoholservering i södra Halland Ett projekt inom Ansvarsfull Alkoholservering (AAS) har under hösten 2009 startat i Halmstad, Hylte och Laholm.

Läs mer

Ungdomsstudie

Ungdomsstudie Ungdomsstudie 2009 En återuppföljande studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation www.lansstyrelsen.se/orebro Foto: Magnus Swärd Publ. nr 2009:33 Innehållsförteckning

Läs mer

Berusningsstudie 2009

Berusningsstudie 2009 Berusningsstudie 2009 En uppföljande studie över krogarnas benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade personer www.lansstyrelsen.se/orebro Foto: Magnus Swärd Publ. nr 2009:34 Innehållsförteckning

Läs mer

En öl, tack! En berusningsstudie i centrala Göteborg 2011. Rapport 15. Pernilla Gilvad februari 2012

En öl, tack! En berusningsstudie i centrala Göteborg 2011. Rapport 15. Pernilla Gilvad februari 2012 En öl, tack! En berusningsstudie i centrala Göteborg 2011 Pernilla Gilvad februari 2012 Rapport 15 Sammanfattning Under tre helger i november 2011 genomförde RUS en berusningsstudie på 30 restauranger

Läs mer

Ansvarsfull Alkoholhantering

Ansvarsfull Alkoholhantering Ansvarsfull Alkoholhantering Utbildning Tillsyn Samverkan En del av ett större arbete... Reglering och kontroll Sociala påtryckningar för regler och kontroll Sociala normer Begränsningar av tillgängligheten

Läs mer

Hur berusad kan man bli?

Hur berusad kan man bli? Hur berusad kan man bli? En studie av servering till berusade gäster på restauranger i centrala Göteborg Louise Bergman Augusti 2003 Rapport 3 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling Samarbete)

Läs mer

Ung och serverad? En återuppföljande studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation

Ung och serverad?  En återuppföljande studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation Ung och serverad? En återuppföljande studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation Foto: Roger Lundberg www.t.lst.se Publ. nr 2007:35 Innehållsförteckning

Läs mer

Berusad och serverad?

Berusad och serverad? Berusad och serverad? En studie som visar i vilken omfattning kraftigt berusade personer blir serverade alkohol i Örebro län. Foto: Annika Borg, Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 2006:41 Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsfull Alkoholhantering

Ansvarsfull Alkoholhantering Ansvarsfull Alkoholhantering Utbildning Tillsyn Samverkan En del av ett större arbete... Reglering och kontroll Sociala påtryckningar för regler och kontroll Sociala normer Begränsningar av tillgängligheten

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Handledningsmaterial. Material för dig som ska kartlägga serverings- och våldssituationen inom metoden Ansvarsfull alkoholservering

Handledningsmaterial. Material för dig som ska kartlägga serverings- och våldssituationen inom metoden Ansvarsfull alkoholservering Handledningsmaterial Material för dig som ska kartlägga serverings- och våldssituationen inom metoden Ansvarsfull alkoholservering STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, 2008 Östersund ISBN: 978-91-7257-593-6 Omslagsfoto:

Läs mer

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen Spelar det någon roll? ISSN 1103-8209, Meddelande

Läs mer

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län Alkohollagen bakgrund Alkohollagens regler som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län

Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län MEDDELANDE NR 2007:17 Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län Slutrapport Kul Utan Strul projektet Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län Slutrapport Kul Utan Strul - projektet MEDDELANDE

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Rapport Berusnings och ungdomsstudier i södra Halland 2009

Rapport Berusnings och ungdomsstudier i södra Halland 2009 Rapport Berusnings och ungdomsstudier i södra Halland 2009 Länsstyrelsen i Hallands län Sociala Enheten Författare: Johanna Nilsson, projektledare Ansvarsfull Alkoholservering i södra Halland Meddelande

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN HALLAND

LÄNSSTYRELSEN HALLAND 1 LÄNSSTYRELSEN HALLAND 2 Enligt 8 kap 1 alkohollagen (1994:1738) skall länsstyrelsen utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen i länet. Länsstyrelsen skall också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.

Läs mer

Utvärdering av Glasklart Ansvarsfull alkoholservering

Utvärdering av Glasklart Ansvarsfull alkoholservering Utvärdering av Glasklart Ansvarsfull alkoholservering 1 Rapport, år och nr: 2010:18 Rapportnamn: Utvärdering av Glasklart Ansvarsfull alkoholservering Utgivare: Sociala funktionen, Länsstyrelsen Blekinge

Läs mer

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING Liter 100% alkohol per invånare 1 år och äldre ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING Alkohol på gott och ont Våren 2012 En utbildning anordnad av Länsstyrelsen i Västmanlands län Framtagen i samarbete med länets

Läs mer

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Bergen 23 februari 2011 STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Daniel Müller Sorgearbeid STAD samarbetet: Driver och utvecklar förebyggande metoder inom restaurangområdet Vad är STAD?

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Berusningsstudier i Östergötland

Berusningsstudier i Östergötland Berusningsstudier i Östergötland LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr: 705-15907-2006 FÖRORD Denna rapport behandlar restaurangernas benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade personer. Studien har

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

EN STOR STARK, TACK. - en studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Stockholm våren 2007 (studie nr 5)

EN STOR STARK, TACK. - en studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Stockholm våren 2007 (studie nr 5) EN STOR STARK, TACK - en studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Stockholm våren 2007 (studie nr 5) Björn Trolldal Unda Lönnqvist Daniel Müller Håkan Leifman SEPTEMBER

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering. en metod som förebygger alkoholrelaterade skador i restaurangmiljö

Ansvarsfull alkoholservering. en metod som förebygger alkoholrelaterade skador i restaurangmiljö Lokalt arbete mot alkohol och narkotika Ansvarsfull alkoholservering en metod som förebygger alkoholrelaterade skador i restaurangmiljö Ansvarsfull alkoholservering en metod som förebygger alkoholrelaterade

Läs mer

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. UTBILDNING Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. För dig som redan har serveringstillstånd erbjuder vi möjligheten att skriva Folk hälsomyndighetens kunskapsprov gratis. Under

Läs mer

Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010

Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010 Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010 Idag Policy Kort om definition Policy på olika nivåer Hur vi använder

Läs mer

En sammanställning av uppföljande krögarintervjuer genomförda i Örebro län våren 2007.

En sammanställning av uppföljande krögarintervjuer genomförda i Örebro län våren 2007. Krögarintervjuer En sammanställning av uppföljande krögarintervjuer genomförda i Örebro län våren 2007. Bakgrund Sedan februari 2006 pågår arbetet med Ansvarsfull alkoholservering vilket är en arbetsmetod

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

För full för att bli serverad

För full för att bli serverad För full för att bli serverad En uppföljande studie av servering till berusade kroggäster i Stockholms innerstad 2011 Håkan Leifman Majvor Schultz Fredholm Daniel Müller Björn Trolldal 1 Sammanfattning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll Alkoholservering på särskilda boenden Egenkontroll Folkhälsomyndigheten, 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000. Sociala enheten 2001-06-18

Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000. Sociala enheten 2001-06-18 Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000 Sociala enheten 2001-06-18 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 51-1029-2001 FÖRORD Från att tidigare ha haft det direkta ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i Örebro län Omslag: Sjön Möckeln en frusen vinterdag i januari

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkansplan 2011-2012 Innehåll Bakgrund... 1 Nulägesbeskrivning... 2 Drogvaneundersökning 2009... 2 Övergripande mål... 4 Fokusområden... 4 Fokusområde

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation (Antagen av Nationsmötet 040323) Mål: Att all försäljning av alkohol vid nationen ska ske enligt de bestämmelser som anges i alkohollagstiftningen att verka

Läs mer

www.gotland.se PROJEKTRAPPORT 2006 2008 Full Koll Ansvarsfull alkoholservering

www.gotland.se PROJEKTRAPPORT 2006 2008 Full Koll Ansvarsfull alkoholservering www.gotland.se PROJEKTRAPPORT 2006 2008 Full Koll Ansvarsfull alkoholservering Produktion Foto Tryck Infoteamet, KSK, Gotlands kommun Malin Ericsson, KSK, Gotlands kommun Post&Tryck, KSK, Gotlands kommun

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Bra att veta för dig som har serveringstillstånd

Bra att veta för dig som har serveringstillstånd Bra att veta för dig som har serveringstillstånd Innehållsförteckning Vad kontrollerar tillståndsenheten när de besöker ditt serveringsställe?...2 Vilka är ansvariga personer för serveringstillståndet

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering och liknande metoder

Ansvarsfull alkoholservering och liknande metoder Ansvarsfull alkoholservering och liknande metoder -utbredning och metodefterlevnad 2007 och 2008 Björn Trolldal STAD-rapport nummer 41 1 STAD:s rapportserie, 2009 Rapport nummer 41 ISSN: 1654-7497 ISBN:

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen 1 (6) Handlingsplan för studentkårens drog och alkoholpolicy 2015-05-11 Försvarshögskolans studentkårs handlingsplan för drog och alkoholanvändning fastställdes 2015-05-11 av årsstämman och omfattar kårens

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Alkoholpolitiskt program för kommunerna i sydnärke

Alkoholpolitiskt program för kommunerna i sydnärke Alkoholpolitiskt program för kommunerna i sydnärke Antagen av kommunfullmäktige den 20 april 1998, 28. Se även riktlinjer för serveringstillstånd. Inledning Det gemensamma alkoholprogrammet är en förstärkning

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Socialnämnd el motsvarande Individ-/och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. program

Alkohol- och drogpolitiskt. program Alkohol- och drogpolitiskt program Haparanda Stad Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-21, 5 INNEHÅLL Sida 1. AKTUELL SITUATION SVERIGE 1 Den nationella handlingsplanen Den kommunala handlingsplanen 2.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 38 Dnr 15/0656-491 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

En studie av ungdomars möjlighet att bli serverade starköl på restauranger i Stockholm. Mars 1999. Rapport nr 7

En studie av ungdomars möjlighet att bli serverade starköl på restauranger i Stockholm. Mars 1999. Rapport nr 7 EN STOR STARK, TACK II En studie av ungdomars möjlighet att bli serverade starköl på restauranger i Stockholm Charlotta Rehnman Eva Wallin Sven Andréasson Mars 1999 Rapport nr 7 Förord STAD-projektet (Stockholm

Läs mer

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården Alkohol och Hälsa Karolina Eldelind Hälsoplanerare, tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se Ökad konsumtion 8 liter 1996 10,5 liter 2004 ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) 1 liter ren

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Under den här fliken fi nns lite av varje.

Under den här fliken fi nns lite av varje. KORT OCH GOTT Under den här fliken fi nns lite av varje. Här hittar du bland annat korta informationsblad som du kan sätta upp till din personal. Bladen kan även hämtas från webben, www.nacka.se/restaurangboxen

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 15 februari 2006 kl.10:00. 2. Ekonomirapport 2006-01. Delas ut vid mötet.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 15 februari 2006 kl.10:00. 2. Ekonomirapport 2006-01. Delas ut vid mötet. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 15 februari 2006 kl.10:00 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer

EN STOR STARK, TACK. om ungdomars möjligheter att köpa starköl på restauranger i Stockholm våren 2013 (studie nummer 6)

EN STOR STARK, TACK. om ungdomars möjligheter att köpa starköl på restauranger i Stockholm våren 2013 (studie nummer 6) EN STOR STARK, TACK om ungdomars möjligheter att köpa starköl på restauranger i Stockholm våren 2013 (studie nummer 6) Björn Trolldal Majvor Schultz Fredholm STAD-rapport 53 STAD:s rapportserie, 2013 Rapport

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering och liknande metoder

Ansvarsfull alkoholservering och liknande metoder Ansvarsfull alkoholservering och liknande metoder -utbredning och metodefterlevnad Björn Trolldal STAD-rapport nummer 38 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...2 SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...9 RESULTAT... 18

Läs mer

TLTHs alkohol- och drogpolicy

TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy TLTHs alkohol- och drogpolicy gäller hela TLTHs verksamhet, där inräknat sektioner och fria föreningar. 1. Bakgrund Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) är en

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING Alkohollagen Våren 2012 En utbildning anordnad av Länsstyrelsen i Västmanlands län Framtagen i samarbete med länets kommuner, Polismyndigheten, och länets krögare Framtaget

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande

Läs mer