Innerstaden Göteborg Slutrapport ESF-projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innerstaden Göteborg 2009-2010. Slutrapport ESF-projektet"

Transkript

1 Innerstaden Göteborg Slutrapport ESF-projektet

2 Innerstaden Göteborg Slutrapport ESF-projektet

3 Innerstaden Göteborg Slutrapport ESF-projektet

4 inledning Under ett och ett halvt år under drev Innerstaden Göteborg ett utbildningsprojekt, finansierat av Europeiska sociala fonden (ESF) för sina medlemmar företagare och organisationer i inner-staden i Göteborg. Projektets totalbudget för arton månader var 13 miljoner kronor. Syftet var att genom kompetensutveckling av individer, chefer och anställda, ytterst skapa en attraktivare stadskärna i Göteborg för dess olika intressenter och detta med fokus på jämställdhet, tillgänglighet och miljöhänsyn. Mer intressentspecifika syften var för huvudintressenterna: 1) Företagarna skulle få fler kunder som konsumerar och trivs, ökad kompetens samt kunna ha roligare på jobbet. 2) Medarbetarna skulle få ökad kompetens och självförtroende för att stärka sig på arbetsmarknaden. 3) Besökare och boende i området ett trivsamt, attraktivt och tryggt centrum som skapar besöks- och konsumtionsglädje. Denna skrift handlar om projektet, om ansökan, om planeringen med förstudier och sedan om själva genomförandet. Vi gör nedslag i några kursavsnitt och aktiviteter. Kvalitetskontroll genom utvärderingar, dels löpande och dels avslutande intervjuer med intressentgrupperna, har varit ett genomgående moment. Ett antal större inspirationsseminarier hölls under perioden med kända föreläsare som täckte in de flesta av projektets fokus- och ämnesområden. På slutet finns resultat, synpunkter och en del erfarenheter. Många enkäter och undersökningar har gjorts inom projektets ram. I skriften har vi bara tagit med sammanfattningar och slutsatser. På hemsidan återfinns det allra mesta av undersökningarna i sin helhet för den som är intresserad. En av de främsta erfarenheterna av det här projektet är hur man med stark projektledning, tuff ekonomisk styrning och hög produktivitet kan växla upp de insatta medlen från ESF och slå målsättningen med 85 %. I Innerstaden Göteborgs ansökan beräknades det att genomföras utbildningstimmar slutresultatet blev hela timmar. Och detta med bibehållen kvalitet och nöjda deltagare. Roger Wilhelmsson Redaktör Innerstaden Göteborg 2010 Foto: Katja Andersson, Anna Jolfors m fl. Grafisk form: WBL Reklambyrå

5 Innehåll När projektet startade januari 2009 hade Innerstaden Göteborg 318 medlem mar varav 290 hade anmält sitt intresse De speglade näringslivet Arbetsplatser där kännetecknen Var att de var enkönade Med många kvinnoarbetsplatser Dessutom ett antal arbetsplatser med många tarbetslivet. Arbetsplatser där utbytbar Stor och där satsningar retag samt organisationer, förvaltningar och myndigheter. Det pågår en ständig rekrytering Som ett medlemskap i Innerstaden Göteborg innebär. Under projekttiden har intresset ökat och i samband med att projektet Avslutas är medlemsantalet uppe Komna har också anslutit sig till Projektet och deltagit i utbildningarna. 9

6 In n e r s t a d e n g ö t e b o r g är ett bolag som formades 2005 i syfte att fungera som en samverkansplattform mellan Fastighetsägare, Köpmannaförbundet och Göteborgs Stad. Syftet var och är att utveckla och skapa en attraktiv och framgångsrik stadskärna i området innanför vallgraven i Göteborg. Detta område är stadens hjärta och därmed lite av regionens hjärta. Innerstaden Göteborgs uppgift är att säkerställa att innerstaden får bästa tänkbara attraktionskraft och erbjuder en levande och spännande stadskärna med unika värden för såväl Göteborgare som besökare. En sjudande, frisk och dynamisk innerstad är viktig för hela regionen. Rent formellt är det Fastighetsägarna och Köpmannaförbundet som startat bolaget med 50 % av aktierna var. Den tredje parten Göteborgs Stad valde att inte gå in som delägare i bolaget. Istället har man tecknat ett långsiktigt, strategiskt avtal där var och en av de tre parterna stoppar in lika mycket pengar per år för att bolaget skall ha en basorganisation. Dessa tre parter är också alla med i Innerstadens styrelsekrets. Företag och organisationer kopplas till Innerstaden Göteborg genom medlemskap. Medlemsavgiften/serviceavgiften är beroende av företagsstorlek. All verksamhet drivs i projektform där tidsbestämda uppdrag och finansiering går hand i hand. Projekten kan vara stora eller små men det är helt klart att det ESF-finansierade kompetensutvecklingsprojekt som startade januari 2009 under namnet Innerstaden Göteborg är den hittills största utmaning som Innerstaden Göteborg tagit på sig och det är om detta projekt, från idé och ansökan till avslutningsaktiviteter och utvärdering, som denna skrift handlar om. Något år tidigare diskuterade man inom Innerstaden Göteborg att söka och gå in i en liknande satsning, men då organisationen var ny och inte hunnit bygga upp en sammanhållning mellan företagen valde styrelsen att avvakta så att organisationen kunde konsolideras bättre. Att det var ett riktigt beslut kan man se då man tittar på det fina utfall som det innevarande projektet fått det hade inte varit möjligt i det tidigare skedet. 11

7 Innerstaden Göteborgs organisation Organisationen varierar i storlek beroende på vilka uppgifter och projekt som drivs för ögonblicket. De flesta medarbetarna är m a o projektanställda. Innerstaden Göteborg leds av Marianne Sörling som rekryterades i egenskap av centrumutvecklare för att starta upp verksamheten Projektledare för ESF-projektet I Mariannes roll ingår det övergripande ansvaret mot styrelse, ESF och projektdeltagare. Stående från vänster: Madeleine Rinman Ansvarat för förberedelser och efterarbete kring utbildningarna. Ansvarat för att anmälningarna fungerat och levererat deltagarlistor till lärarna. Registrerat alla enkätsvar. Ansvarig för redovisningen till SCB och månadsrapporterna med sammanställningar av deltagare och enkätsvar till ESF. Roger Wilhelmsson Ansvarat för jämställdhetsfrågorna och fokuseringen på dessa i projektet. Under projektets avslutande del, arbetat med sammanställning av slutrapporteringen och produktionen av denna skrift. Jan Norén Projektledare övriga projekt. Sittande från vänster: Marianne Sörling Centrumutvecklare och projektledare för ESF-projektet I Mariannes roll ingår det övergripande ansvaret mot styrelse, ESF och projektdeltagare. Moa Säf Ansvarat för daglig lärarkontakt, koordinator av företagsunika utbildningar, kostnadsuppföljning och fakturaavstämningar samt timredovisningar från personal. Projektledde även seminarier. Linus Hedlander och Therèse Conradsson Har varit huvudansvariga säljare av utbildningarna mot del deltagande företagen. Dessutom ansvarat för en del av logistiken i utbildningslokalen på morgnar och kvällar. I projektet ingick även: Pierre Chocron Har utifrån projektdeltagarnas efterfrågan lagt upp utbildningar och tagit in offert på kurserna. Var dessutom lärare i marknadsföring och ledarskap. Karin Johansson Förvaltningsbolaget Götaplatsen Ansvarar för bokföring och projektredovisningens ekonomiska del

8 Styrelse Johnolof Olsson, Ordförande Göteborgs Köpmannaförbund, ordförande; Gillblads och Ladynette VD Johnolof tycker att det är viktigt för alla i Göteborg att vi kan samarbeta för att utveckla, förbättra och försköna stadsdelen i innerstaden. Magnus Ersman Fastighetsägarna Göteborg Magnus Ersman ansvarar för de näringspolitiska frågorna på branschorganisationen Fastighetsägarna Göteborg, som äger 50 procent av aktiebolaget Innerstaden Göteborg. Magnus sitter med i styrelsen bl.a. för att säkerställa att fastighetsägarnas synpunkter och önskemål beaktas i Innerstaden Göteborgs strategiska och operativa arbete. Kenneth Odéus Göteborgs Köpmannaförbund, VD Kenneth sitter med i styrelsen för att medverka till att utveckla Göteborg som handelsstad och som representant för ägarna till Innerstaden Göteborg. Bo Törnkvist Vasakronan Bo Törnkvist är Uthyrningschef på Vasakronan i Göteborg som har många fastigheter med kontor och butiker. Bo är ordförande för Fastighetsägarna inom Vallgraven (FIVA) och var en av initiativtagarna till bildandet av Innerstaden Göteborg. Jag tror på att samarbete och tydliga mål skapar kraft till positiva förändringar och att man kan påverka framtiden genom sitt engagemang. Marianne Sörling Adjungerad Innerstaden Göteborg, Centrumutvecklare. På Innerstaden Göteborg ansvarig för att innerstaden i Göteborg utvecklas. Ingvar Brattefjäll Adjungerad Park- och naturförvaltningen Ingvar Brattefjäll ansvarar för projektet Trygg, vacker stad som är ett samarbete mellan kommunens bolag och förvaltningar, samt privata bolag. Det är detta samarbete som gör att Ingvar är engagerad i Innerstaden Göteborgs styrelse. Projektet arbetar för att göra staden tryggare, vackrare och trivsammare för medborgare och besökare. Agneta Jögård Adjungerad Park- och naturförvaltningen Agneta Jögård är direktör för Park- och naturförvaltningen. Agneta sitter med i styrelsen för Innerstaden Göteborg eftersom förvaltningen leder samverkansarbetet inom Trygg vacker stad och ansvarar för stadens natur, parker och centrala torg samt renhållning inom dessa delar

9 Här ser vi några entusiastiska medlemmar på en stadsvandring under jord, arrangerad av Innerstaden Göteborg. Innerstaden Göteborgs medlemmar När projektet startade januari 2009 hade Innerstaden Göteborg 318 medlemmar varav 290 hade anmält sitt intresse att delta i projektet. Dessa speglade näringslivet i Göteborgs innerstad men med en stor andel, närmare bestämt hälften, av butiker, caféer och restauranger: Arbetsplatser där kännetecknen var att de var enkönade, som inom handeln, med många kvinnoarbetsplatser, låg utbildning, många deltider och relativt många av utländsk härkomst. Dessutom ett antal arbetsplatser med många timanställda ungdomar på väg ut i arbetslivet. Arbetsplatser där utbytbarheten är stor och där satsningar på kompetens inte hörde till vardagen. Den andra hälften är olika former av tjänste- och serviceföretag samt organisationer, förvaltningar och myndigheter. Det pågår en ständig rekrytering till Innerstaden Göteborg där fler och fler av företagen i innerstaden upptäcker de fördelar som ett medlemskap i Innerstaden Göteborg innebär. Under projekttiden har intresset ökat och i samband med att projektet avslutas är medlemsantalet uppe i hela 550 st. som ser nyttan av samverkan för att innerstaden skall utvecklas. Flera av de nytillkomna har också anslutit sig till projektet och deltagit i utbildningarna. ESF-projektet När ESF-rådet beslutade att godkänna Innerstaden Göteborgs ansökan den 18 december 2008 blev det startskottet till det största projekt som drivits i Innerstaden Göteborgs regi. Projektet hade i och för sig en prolog i en förstudie under april september samma år efter vilken ansökan formulerades och lämnades in. Mer om förstudien längre fram. Under de 18 månader som projektet drivits har nära medarbetare i företag i Göteborgs innerstad genomgått olika former av utbildning genom deltagande i kurser. Sammantaget har det blivit ca studietimmar vilket är en imponerande satsning av Innerstaden Göteborgs medlemsföretag och framförallt deras anställda. Ansökan beskrev projektets syfte samt åtta områden där deltagarna skulle erbjudas kompetensutveckling utifrån den gjorda förstudien. Syfte Det övergripande syftet med projektet definierades i ansökan till: att skapa en attraktivare stadskärna i Innerstaden Göteborg för dess olika intressenter fokus på ökad jämställdhet, tillgänglighet och miljöhänsyn Några mer intressentspecifika syften: 1) Företagarna ska få fler kunder som konsumerar och trivs, ökad kompetens samt ha roligare på jobbet 2) Medarbetarna ska få ökad kompetens och självförtroende för att stärka sig på arbetsmarknaden 3) Besökare och boende i området ett trivsamt, attraktivt och tryggt centrum som skapar besöks- och konsumtionsglädje Målsättningar För projektet har ett antal mätbara mål satts upp och som Innerstaden Göteborg bland annat genom enkäterna sökt få svar på. De mål som ställdes upp i ansökan var: Fler besökare i centrum och ökad konsumtion av bland annat miljöapassade varor Ökad försäljning mäts i samverkan med företagarna Ökad kunskap och trivsel bland företagarnas personal mäts via regelbundna medarbetarenkäter 16 17

10 Fler personer med heltidsanställing mäts via enkäter Ökad upplevd jämställdhet mäts delvis genom medarbetarenkäterna Ökad trivsel bland besökarna mäts via regelbundna besöksenkäter Fler brott och skadegörelser skall inrapporteras samtidigt som fler förebyggande åtgärder ska öka tryggheten mäts via rapportering Ökad upplevd tillgänglighet för framförallt rörelsehindrade mäts främst via besöksenkäter Ökad attraktivitet mäts främst genom hyresgraden och hyresnivåerna Målgrupper Projektdeltagare definierades som: Företagarna i innerstaden och deras medarbetare Fastighetsägarna i Innerstaden Göteborg och deras medarbetare Medarbetare i Göteborgs Stad som är aktiva i centrum Samverkansaktörer: - Sekretariatet för genusforskning Erbjöds ta del av det arbete som vi gör och de erfarenheter som vi fått av vårt arbete. De får också möjlighet att kommunicera sin verksamhet till ett stort antal företag och människor i Göteborg med omnejd. - Avenyföreningen Samverkan under genomförandefasen vid de tillfällen där kostnadssynergier fanns och där en större samling kan tillföra de enskilda projektdeltagarna någon nytta. Dessutom erfarenhetsutbyte. - RiskhanteringsAkademien För att i genomförandefasen bistå med analyser, uppföljningar, råd och anvisningar. Även bistå med information inom säkerhetsområdet till projektdeltagarna. - Futurumprojektet i Alingsås Vi har haft ett antal möten med ägarna av detta projekt för att utbyta idéer och erfarenhet. - Länstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Har visat stort intresse för att i Innerstaden Göteborg öka förekomsten av närproducerade och miljöanpassade produkter. - Göteborgs Stad Resultat och erfarenheter från arbetet i Innerstaden Göteborg under projektperioden skulle komma att ligga till grund för utformningen av Göteborgs Stads stora utvecklingsprojekt (Kortedala, Bergsjön, Selma Lagerlöf samt Backaplan). Projektets viktiga målgrupp besökarna i området skall få uppleva en kundvänligare innerstad utifrån bemötande, miljö, framkomlighet och trygghet. Under utbildningsperioden serverades över smörgåsar

11 Kompetensutvecklingsområden Projektdeltagarna erbjöds ökad kompetens inom flera områden. De skulle få ökad inspiration och motivation att arbeta. De skulle få en ökad medvetenhet om genusperspektivet i deras vardag och hur de kan påverka och förbättra jämställdheten i sitt dagliga arbete och fritid. De skulle uppleva en ökad trivsel på arbetsplatsen och i dess kringmiljö. Genom ökad kompetens kan de ta mer ansvar på arbetsplatsen och utföra flera sysslor, vilket kan medföra utökad anställning i timmar. - Ledarutveckling Grunden för framgångsrikt ledarskap är förmåga att planera, organisera och leda företaget. Alla ledare behöver göra en affärsplan för sin verksamhet i vilken man både ser över sitt nuläge och sina framtida utvecklingsmöjligheter. Under en serie utbildningstillfällen erbjöds ledarna kunskap och inspiration med målet att ha en färdig affärsplan efter utbildningens slut. För detta ställdes krav på en hel del hemarbete mellan utbildningstillfällena. Inspirationen skulle komma såväl genom lärare som genom seminarier som behandlade aktuella ämnen. Vid seminarietillfällena skulle det också avsättas tid för deltagarna att diskutera och utbyta erfarenheter. Jämställdhet skulle belysas ur ett antal perspektiv i utbildningen. Jämställdhetsplan skulle ingå i affärsplanen i de större företagen med många anställda. - Data Deltagarna visade stort intresse för datautbildning i förstudien. Här fanns behov av att utveckla administrativa rutiner, ekonomisk uppföljning och rapportering inom verksamheten. Att kunna göra sina egna kundbrev, matsedlar, prislappar m. m. var intressant för att få en rimlig kostnad och samtidigt spara mycket tid. Att själv kunna uppdatera sin hemsida och användaren aktivt i kontakt med kunder och andra intressenter fanns också ett stort intresse för. - Ekonomi Deltagarna visade förvånansvärt stort intresse för att lära om prissättning, tolka ekonomiska nyckeltal och budget. En bättre förståelse för hur ekonomin påverkar företaget och betydelsen av att sätta rätt pris underlättar arbetet och skapar bättre lönsamhet. - Marknadsföring och kundbemötande De flesta företag angav att de kunde för lite och arbetade för lite med marknadsförings-frågorna. Förståelsen för varumärkets betydelse på sikt och betydelsen av att alla arbetar med och lever med varumärket varje dag, är låg. Här skulle alla behöva kunna mer. Det visar sig också att de flesta saknar en budget för sina marknadsinsatser. - Individutveckling Många medarbetare och ledare behövde få bättre självförtroende och metodik för att kunna utveckla det. Det gällde inte minst de personer som arbetar i yrken med lägre status såsom städ, disk etc. Dessa personer skulle väsentligt kunna stärka sin roll på arbetsmarknaden med en större självkänsla. Ökat självförtroende medför också att man vågar ta på sig fler och nya arbetsuppgifter vilket kan öka deras anställningstid. - Kreativitet Vi behövde nytänkande i alla verksamheter, både vad det gäller att utveckla nya affärer/produkter och för att kunna utveckla inne i verksamheten. Utbildningen inom ämnesområdet syftade till öppna ögonen på deltagarna och få dem att gå lite utanför det dagliga för att hitta nya möjligheter. För ledarna gällde det att skapa förutsättningar internt för att få det att fungera. Det innebar bland annat att uppmuntra till förbättringsförslag genom att avsätta pengar, skapa möten och starta förslagsverksamhet. Ledarnas roll kom att behandlas på ledarutbildningarna. - Säkerhet & HLR Våra analyser bland företagen visade på behov av bättre kunskap inom säkerhet och brand. Intresset för hur man bemöter en våldssituation i butiken/restaurangen samt hur man hanterar en person som får en hjärtattack var stort. En värdefull effekt av utbildningstillfällena skulle också vara att deltagarna lärde känna andra personer i innerstaden och få erfarenhetsutbyte och inspiration. Att deltagarna ska lära känna varandra är en röd tråd i utbildningsprogrammet och kom att uppmuntras i utbildningarna. Seminarier & Kickoff Kickoff planerades till projektets start för att beskriva projektets plan och syfte samt för att få en stark start och lyfta förväntningarna hos alla deltagare. För att lyfta fram särkilt viktiga och aktuella frågor och samtidigt förstärka vi-känslan planerades ett antal större seminarier för alla. För att få kostnadseffektivitet skulle här ett samarbete eftersträvas med Avenyprojektets deltagare. Nätverksträffar Under projektet startades ett antal nätverk upp i vilka deltagarna diskuterade viktiga branschfrågor och samarbetsprojekt. Avsikten är att dessa nätverk upplevs så bra att de fortsätter fungera även efter projektet. Jämställdhet Jämställdhetsfrågorna är prioriterade i projektet och kom att behandlas som ett naturligt inslag i alla utbildningar. Resultat från våra enkäter om upplevd jämställdhet är inte alarmerande men det kan bli bättre inom de flesta områdena. Alla beteenden börjar uppifrån. Det är därför viktigt att ledarna har rätt kompetens och tar en tydlig ståndpunkt i genusfrågor. Därför är detta en viktig del i ledarutbildningarna. Tillgänglighet Tillgänglighet för personer med funktionshinder har varit ett prioriterat område i projektet inte bara för projektdeltagare utan även för kunder. Innerstaden Göteborg har deltagit och deltar i de processer med stora ombyggnader av närområdet och stadsmiljön tillgänglighetsaspekterna finns alltid med. Miljö Att öka försäljningen av mer miljöanpassade varor fanns med i projektet som ett mål. Utbildningarnas genomförande och omfattning Klippt ur ansökan: Utbildningen kommer främst att ske i korta pass om 2 timmar för att underlätta för deltagarnas arbetsplanering. Många av de mindre företagen har få personer anställda varför de gärna kommer före öppning alternativt efter stängning. Utbildningarna har till stor del fördelats enligt deltagarnas egna önskemål och upplevda behov. Vi räknar med att varje deltagare ska få i genomsnitt ca 20 timmars utbildning. Totalt beräknas vi genomföra utbildningstimmar vilket ger ca utbildningstillfällen under projektperioden. Ledarna får några fler timmar då vi anser att de är den viktigaste förutsättningen för att projektet ska gå bra. Den kompletta ansökan hittar du på

12 Förstudie Resan började med att ESF-rådet gjorde en utlysning till en förstudie inom entreprenörskap i slutet av november Innerstaden Göteborgs styrelse beslöt att söka kronor till undersökning och kartläggning och en ansökan om stöd skickades in i januari I utlysningen var beslutsdatum satt till den 17:e april då strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte tog beslut att godkänna förprojekteringsansökan. Det hela handlade om att göra en förstudie på alla företag som ville delta för att fastställa utbildningsbehovet och att utreda förutsättningar för att stärka och utveckla kompetensen hos medarbetarna så att dessa stärkte sin ställning i organisationen och på arbetsmarknaden. I förstudien lades speciell tonvikt på jämställdhet, framkomlighet och miljöfrågor. Beskrivning av undersökningen hur gick det då till: Syftet med projektet var att få ett attraktivare centrum i Göteborg för alla Innerstaden Göteborgs medlemmar, och följande områden valdes som fokusområden: Ökad tillgänglighet i området (funktionshindrade, pensionärer, barnvagnar etc.), allmänt för fotgängare Ökad gemensam image som skapar attraktivitet Gemensamt uppträdande och gemensam målsättning etc. Ökad samverkan med fastighetsägarna och kommunen samt andra intressenter Jämställdhet uppmuntra kvinnor att söka jobb, hämta på dagis Utveckla ägarnas kompetens Fler åtgärder för att attrahera mer folk till området kommunikation Öka kommunikation mellan företagarna Internet, sms, e-post, erfarenhetsgrupper etc. Ökad säkerhet/trygghet fler och nöjdare kunder Ökad trivsel på arbetet motiverade medarbetare Inom ramen för kartläggningen genomfördes ett antal aktiviteter: Säkerhetsanalyser i området och i företagen med hjälp av praktikanter från RiskhanteringsAkademien Intervjuer med alla deltagande företag kring nuläge och behov av kompetensutveckling genomfördes av personal från Innerstaden Göteborg Diskussioner med kringliggande områden, kommuner och fastighetsägarna beträffande ökat samarbete Intervjuer av besökare i staden Nulägesanalys av Innerstaden Kartläggningen och behoven hos företagen och medarbetarna gjordes genom att man genomförde två undersökningar: - en där samtliga företagsledare intervjuades - en där ett stort antal anställda medarbetare intervjuades, med syfte att definiera behovet av och nivån på olika kompetensområden. En stor del av frågorna handlade om jämställdhet. Det var frågor av typen; förekommer sexuella trakasserier, karriärsmöjligheter, synen på föräldraledighet, skillnader i lön och förmåner osv. Företagsledarna gav en ganska tydlig inriktning vad det gällde företagets framtida framgångsfaktorer. Det handlade mycket om datakunskap, marknadsföring och försäljning. Bättre förståelse för företagsekonomi och ledarskap efterfrågades, men även teambuilding och kundrelationer var vanligt förekommande. När företagsledarna såg på sig själva såg de flera personliga förbättringsområden och om man analyserar fritextsvaren och kategoriserade dem något så blev huvudområdena ungefär följande: - Företagsekonomi i olika former - Datorkunskap, inte minst inom hemsidor och ekonomiprogram - Ledarskap och personalvård - Miljömärkning 22 23

13 Diskussion med kommunen & samarbetspartners Intervjuer/analyser av deltagande företag Säkerhetsanalyser av området Medarbetarkartläggningen gav en varierad bild när man tittar på den önskade personliga kompetensutvecklingen. De områden som efterfrågades var: - Allt från basekonomi för icke-ekonomer till fastighetsjuridik - Marknadsföring - Olika typer av säljutbildningar - Kundhantering - Första hjälpen - Från vissa typer av verksamheter kom också önskemål om livsmedelshantering och hygienfrågor - Datautbildningar inom i princip alla omfrågade områden De slutsatser man kunde dra var att den stora variationen i verksamhetsområden också speglades i en väldigt stor spännvidd på svaren men det uttrycktes att det fanns stort behov av utbildning. Jämställdheten har kommit långt ansåg båda grupperna såväl chefer som medarbetare och få upplever stora problem. Avslutning Förprojekt Projekt Innerstaden Ansökan om kompetensutveckling Påbörja kompetensutveckling Ledarskap Individutveckling Ekonomi Data Marknadsföring Kundbemötande Säkerhet & HLR Kreativitet Maj Augusti Januari 2009 Bilden beskriver schematiskt projektet från förstudie till produktionsstart. Den kompletta förstudien hittar du på Fokusområde jämställdhet Alla projekt som finansieras av ESF skall vara jämställdhetsintegrerade och så naturligtvis även Innerstaden Göteborgs. Jämställdhetsintegrering innebär enligt Europarådet: (om) organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg i processen av de aktörer som normalt deltar i beslutsfattande. I förstudien intervjuades anställda och 192 chefer. Ett antal av frågorna var riktade mot jämställdhetsområdet. På den direkta frågan om du upplever arbetsplatsen jämställd ansåg 70 % av de anställda att den var det medan 9,5 % svarade nej. På chefssidan var det något mindre andel, 66 %, som menade att arbetsplatsen var jämställd och 10,5 % som svarade nej. Övriga visste inte. Jämställdhetsfrågorna har varit prioriterade under hela projektet och behandlats som ett naturligt inslag i alla utbildningar. Förutom i förstudien så har vi ställt några frågor i slutundersökningen, men framförallt genomfördes en djupare studie under hösten 2009 för att få en insikt i hur jämställdheten ser ut på arbetsplatserna. Denna studie visar att läget i innerstaden i stort sett är detsamma som det är i övriga samhället 1 i vad det gäller jämställdheten och resultaten är överlag inte häpnadsväckande eller alarmerande åt något håll. Intressant att nämna är att männen i högre grad än kvinnor menar att det förekommer negativ jargong på arbetsplatsen avseende samtliga diskrimineringsgrunder, även om 80 % av de som gjort enkäten visar att det inte upplever att det finns någon negativ jargong. Undersökningen visar inte vilka grupper som utsätts för jargongen och vi kan inte veta om det är männen själva som känner sig utsatta i egenskap av att vara män eller om de tycker att någon annan grupp är den som drabbas. Endast 4 % en procentsats som är densamma för alla tre kategorierna: totalt, männen och kvinnorna menar att det förekommer sexuella trakasserier på arbetet. Även om vi ser det som problematiskt att procenten inte är noll är vi nöjda med att det inte finns någon skillnad mellan könen i detta avseende. Kvinnorna verkar i större utsträckning än män tycka att det finns löneskillnader mellan könen varför vi drar slutsatsen att verksamheterna i innerstaden behöver fortsätta arbeta med frågan. Inte heller här skiljer sig resultaten nämnvärt från rikstäckande resultat 2 varför vi kommer att fortsätta arbeta med problemet på samma sätt som man gör i samhället i stort. En relativt hög procent gällande alla tre kategorier tycker att chefen tar sitt ansvar för att skapa en jämställd verksamhet. Det kan inte uteslutas att denna höga procent delvis hör samman med att gruppen egenföretagare/chef/vd är den näst störst förekommande gruppen i undersökningen, nämligen hela 21 %, tätt efter affärsbiträde/säljare/expedit på 22 %. Dessa procentsatser är naturliga följder av att de flesta företag är små. Män tycker i högre grad än 1 SCB, På tal om kvinnor och män SCB, På tal om kvinnor och män Se t.ex. Angervall, Petra. (2005). Jämställdhetsarbetets pedagogik. Dilemman och paradoxer i arbetet med jämställdhet på ett företag och ett universitet. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 4 SCB, På tal om kvinnor och män

14 kvinnor att chefen tar sitt ansvar i detta avseende vilket betyder att det finns mer att göra på området innan upplevelserna av läget överensstämmer. Markant fler män än kvinnor anger att de tycker att jämställdheten inom företaget är viktig. Hur detta manifesterar sig är mer än vad undersökningen visar. I sammanhanget kan dock vara värt att nämna att det finns studier 3 som visar att kvinnor inte vill bli stämplade som rödstrumpor och andra nedsättande epitet, vilket man riskerar att göra om man framstår som feministisk eller ivrande för jämställdheten varför kvinnor i högre grad än män kan framstå som ignoranta inför jämställdhetsfrågor. 65 % av den totala gruppen menar att deras arbetstid inte ökat under Den grupp som den trots allt ökat mest för är männen även om skillnaden mellan könen bara ligger på ett fåtal procents. Det är möjligt att den totala procenten hade varit lägre om 2009 inte hade varit det krisdrabbade år som det är och Innerstaden Göteborg menar att den siffran varit högre om inte ESF-projektet hade genomförts. Den sneda könsfördelningen betyder dock att vi behöver arbeta än mer med att stärka kvinnornas position på arbetsmarknaden. Fler kvinnor än män önskar också mer arbetstid. De allra flesta vill dock inte ha mer arbetstid vilket kan antas vara nära sammankopplat med att 76 % uppger att de redan arbetar heltid. Uppdelat på kön är dock 92 % av männen och 65 % av kvinnorna heltidsanställda. En markant skillnad som även visar sig på riksnivån % av kvinnorna och 15 % av männen (summan av de som kryssat för alternativ 3-5) uppger att den utbildning de fått av Innerstaden Göteborg och ESF har ökat deras möjligheter till mer arbetstid. Återigen tror vi det hade varit en högre procentsats om projektet genomförts i ett bättre konjunkturläge. Även om könsfördelningen är mycket jämn är inte utgångsläget jämnt, vilket också blir tydligt om man jämför med resultaten från frågan om arbetstiden ökat under 2009 och frågan om nuvarande sysselsättningsgrad. Det betyder att insatserna stärkt båda grupperna på arbetsmarknaden men att kvinnorna ännu släpar efter och ytterligare satsningar därför är nödvändiga. Av alla svaranden uppger 80 % att deras kompetens tas tillvara i företaget. Denna höga siffra kan inte uteslutas vara nära sammankopplad med den höga andelen chefer/egenföretagare/vd. 78 % av kvinnorna och 82 % av männen tycker att deras kompetens tas tillvara. Inte en alarmerande skillnad men ytterligare ett bevis på att den samhälleliga tendensen där kvinnor har sämre positioner på arbetsmarknaden än vad män har existerar även i Göteborgs innerstad. I vår slutstudie ställer vi 2 kompletterande frågor Har du deltagit i jämställdhetsutbildning? vilket en dryg fjärdedel uppger att de har gjort. Har ni antagit en jämställdhetsplan? här sjönk andelen från 32,8 till 26,5 % även om antalet företag med antagna planer ökade. Utan att ha gjort en vetenskaplig analys av siffrorna ger ändå en första anblick att andelen små företag i den sista analysen är högre än tidigare små företag har varken tvånget eller ser behovet av att upprätta en formell jämställdhetsplan. 4 SCB, På tal om kvinnor och män 2008 Fokusområde tillgänglighet Tillgänglighetsfrågor är ett fokusområde för ESF och har då naturligtvis varit det även för Innerstadsprojektet. Vi har sett på frågan utifrån 2 huvudaspekter dels säkrande av tillgänglighet för alla deltagare i projektets alla aktiviteter och dels att säkra tillgängligheten för alla besökare, kunder och verksamma till alla offentliga miljöer i innerstadsområdet. I ansökan behandlades frågan om tillgänglighet för funktionshindrade i fem punkter: 1) Lokaler som användes och arrangemang inom projektet skulle fungera för personer med funktionshinder. 2) I genomförandefasen skulle tillgänglighet och framkomlighet behandlas i utbildningar som berörde yttre och inre miljöer t. ex. kampanjplanering, skyltning och inredning i butiker. - Resultat från intervjuer och enkäter skulle förmedlas till samtliga berörda såväl företagare som fastighetsägare. 3) Diskussioner skulle föras med Handikapporganisationen för att få hjälp med informationsmaterial och råd samt tips kring den slutliga utformningen. Samverkan skulle också ske med Göteborg Stads tillgänglighetsprojekt, som bland annat innebar en inventering av samtliga offentliga lokalers förmåga att ta emot funktionshindrade. Inom projektet skulle vi uppmuntra samtliga deltagare att göra liknande översyn på sina lokaler. 4) Ett temaseminarium planerades med någon lämplig talare skulle inbjudas att tala. T. ex David Lega. 5) Stora ombyggnader (ca 60 mkr) planerades i innerstaden under projektperioden. Inför dessa ombyggnader skulle utformning av entréer, trottoarer, m. m. att beaktas ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi skulle eftersträva att de flesta företag som finns med i projektet ska klara kraven för att finnas med på Västsvenska Turistrådets tillgänglighetsbas. Detta var med i ansökan och vad som projektet hade att styra efter. Mer om Tillgänglighetsanalysen i ett senare kapitel. Fokusområde miljöhänsyn I ansökan definieras miljöhänsyn som ett fokusområde. På utbildningssidan har det genomförts ett par utbildningar i Rättvise- och miljömärkning för att Innerstaden Göteborgs medlemmar skall höja sin kunskap och öka utbudet och marknadsföringen av sådana produkter. Kartläggningar över hur aktivt företagen arbetar i miljöfrågor och om de har en miljöpolicy har gjorts genom enkäter. Ett antal lunchföreläsningar och studiebesök på temat närproducerat har genomförts. På studiebesöken har nya affärskontakter tagits och sortimentet av närproducerat har ökat. Projektet har bidragit till att företagen i Innerstaden Göteborg börjat samarbeta i marknadsföringen av närproducerade varor och dessutom gemensamt börjat genomföra olika slags event på temat. Några andra aspekter på miljö har varit kunskapen och förmågan att korrekt hantera livsmedel där flera utbildningar hållits för restauranger och livsmedelssäljande företag i livsmedelshygien

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer