Tydlighet en efterfrågad bristvara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tydlighet en efterfrågad bristvara"

Transkript

1 Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många är det samma som konflikt? Att vara överens, nå konsensus och söka den gemensamma minsta nämnaren är svenskt och bra. Så varför sträva efter tydlighet när vi känner riskerna? Svaret är enkelt. Tydlighet är en nödvändighet för dig som vill driva utveckling, nå framgång och skapa resultat. Tydlighet är en bristvara som är identifierad och efterfrågad. Det är ett faktum att människor mår och presterar bäst när de får tydliga ramar. De gör bäst ifrån sig när målen är kvantitativa, de vet vad som förväntas av dem och vad som sker när de inte uppfyller kraven. Detta bekräftas av Bo Hagström, forskare och chef för Arbetslivsinstitutet, som säger: Inget ledarskap är hälsosamt utom det tydliga! För oss handlar det tydliga ledarskapet både om chefer och om medarbetare. Om vi ska få till ett tydligt ledarskap måste vi hjälpas åt it takes two to tango. 4K-modellen, som ligger till grund för våra utbildningar, bygger på Antonovskys forskning Känslan av sammanhang. Han menar att Känslan av sammanhang, att du förstår, känner mening med och kan hantera din situation, som gör att du mår bra och kan prestera på en hög nivå. Tydlighet kan inte verka i ett vakuum. Vi har valt Känslan av sammahang som kontext. För att uppnå ett tydligt ledarskap, måste vi nå samsyn runt organisationens ramar och riktlinjer eller i vårt förändringsarbete. Med hjälp av 4K-modellen får du en röd tråd att följa i det arbetet, så att du kan stämma av att du är tydlig i ditt arbete, oberoende av om du är chef eller medarbetare. 4K-modellen är generellt uppbyggd för att lätt kunna anpassas till respektive företag där den används. Idag används den bland annat av Billerud, SCB, Fortum och Apoteket. Hoppas du finner en utbildning som passar dig och det behov du har av att bli tydligare, vilket det handlar om att du ska på utlandsuppdrag, ska hålla ett anförande, har blivit utsedd till chef eller är mitt uppe i ett stort förändringsarbete. Vänliga hälsningar Maria Fiskerud Grundare av TydligtLedarskap Fördelarna som vi kan se i de företag som använder sig av 4K-modellen Fördelarna med ett tydligt ledarskap kan ses ur tre olika perspektiv: organisationens, medarbetarnas och chefens. Ur ett organisationsperspektiv är fördelarna med tydligt ledarskap: Mer effektiva arbetsgrupper. Alla vet vad som ska göras eftersom målen är tydliga. Alla är delaktiga och förstår. Då skapas mening åt arbetet som ger resultat i bättre arbetsmiljö, effektivitet och resultat. Ökad lönsamhet. Alla får tydlig återkoppling och vet sin egen roll och kapacitet. De vet hur de bidrar till det gemensamma resultatet. Färre konflikter och mindre oenighet. Alla är överens om målet och bidrar till att konflikter blir lösta. Högre kvalitet. Alla känner till kundernas förväntningar och hur de egna produkterna används, vilket minskar antalet reklamationer och klagomål. Som tydlig ledare: Vinner du trovärdighet, eftersom alla kan se att det du säger också är det du gör. Når du lättare dina mål, när alla är beredda att ställa upp för dem. Behöver du inte detaljstyra, när alla vet och förstår. Får du tid över för att kunna utveckla ditt tydliga ledarskap och vara ledare i stället för chef. Som medarbetare får du: Bättre hälsa Jag kan påverka min egen vardag och om jag inte kan det vet jag varför. Bättre självkänsla Jag räknas och får vara med. Högre motivation Jag har möjlighet att utvecklas och gå vidare.

2 4K för att nå resultat 4K ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att bättre förstå, sälja in, uppnå och följa upp dina mål. 4K består av fyra kunskapsområden: Kunna, Känna, Köra och Kolla. Till varje kunskapsområde finns tre verktyg kopplade för att hjälpa dig nå dina mål. Inom varje kunskapsområde finns det även frågor som driver uppdraget framåt och som hjälper dig att skapa begriplighet, meningsfullhet, hanterbarhet och följsamhet i alla uppdrag. 4K bygger på forskning och teorier, men är framtagen i det praktiska arbetet med att hygiencertifiera Billerud AB Gruvöns Bruk i Värmland. 4K är ingen managementmetod utan ett sätt att utveckla dig själv så att du blir mer tydlig. 4K har inspirerats av forskning utförd av bland andra Aaron Anotonvosky. Denna forskning handlar om att vi som människor vill ha en känsla av sammanhang i det vi gör. Att vi vill förstå vad som händer, varför det händer och vilken roll vi själva spelar. Kunskapsområdet Kolla ger dig tre verktyg att arbeta med för att få rätt sak, vid rätt tidpunkt, till rätt person: Leda med frågor. Att fråga istället för att ge svar skapar delaktighet och engagemang. Spiralen. Ett dialogverktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker. 4K felsökningsschema. När du känner att uppdraget stannat upp kan du ta hjälp av schemat. Kunskapsområdet Kunna ger dig verktyg för att förankra uppdragets ramar, mål och mening: Målbild. För att kunna äga uppdraget måste du veta vad uppdraget ska leda fram till. Det här är speciellt viktigt om flera ska arbeta mot samma mål. Paketmetoden. När målbilden är klar är det dags att bryta ner den i aktiviteter. Planering. Aktivitetspaken sammanställs till en tidsplan. Kunskapsområdet Köra ger dig verktyg för att styra och skapa resultat: Förändringskurvan. Så reagerar vi inför förändringar och så hanterar du detta. Effektiva möten. Bra möten driver uppdraget framåt. Hantera motstånd. Motstånd kan ge energi istället för att ta energi, bara det hanteras rätt. Kunskapsområdet Känna ger dig verktyg för att skapa förändringsvilja och trygghet: Beröra och röra vid. Genom att beröra kan du påverka mer effektivt. Att sälja in ett uppdrag. Att få alla med sig på en idé, ett förslag eller ett uppdrag kräver planering. Tydlig återkoppling. Att ge tydliga besked och återkoppla är ett bra sätt att visa vad du känner för.

3 Kulturer möts och krockar Vi har lätt att uppfatta beteenden som är annorlunda än våra egna. Betydligt svårare är det att försöka bena ut vari skillnaderna består och finna en förklaring på det vi ser och uppfattar. För alla som är verksamma internationellt är det en nödvändighet att stärka sin egen förmåga att samverka med människor med olika kulturell bakgrund. Tanken är att man genom insikt i och förståelse för andras värderingar, tankesätt och beteendemönster, förbättrar sin förmåga att interagera på ett smidigt och effektivt sätt. Genom att först arbeta med de egna kulturella mönstren medvetandegör man den egna kulturens uttryck. Därefter är det dags att rusta sig inför mötet med människor utanför den egna kultursfären. Innehållet i denna förberedelsefas kan variera beroende på individens/ målgruppens behov och önskemål. En internationell verksamhet innefattar medarbetare som uppskattar och stimuleras av att etnocentriska perspektiv frågasätts. Dessa medarbetare har en tydlig vilja att överbrygga olika synsätt samt förmåga att urskilja i vilka fall kulturella skillnader har betydelse och när det är andra faktorer som styr. Interkulturell kompetens efterfrågas alltmer idag och kan vara en viktig konkurrensfaktor i internationella sammanhang. Inom blocket internationalisering erbjuder vi tre olika utbildningar. Interkulturell väckarklocka En utbildning för dig som har ett intresse och engagemang för internationaliseringsfrågor. Här behandlas grundläggande begrepp som alla är viktiga för att förstå hur kulturen påverkar vårt beteende: grundantaganden, värderingar och identitet, normsystem, kommunikationsstilar, stereotyper och etnocentrism. Ämnet introduceras med en föreläsning som följs upp med intressanta diskussioner och, om möjligt, värderingsövningar Interkultur i arbetslivet En mer omfattande utbildning som både syftar till att ge deltagarna en introduktion till interkulturella frågor (se ovan) och som även utvecklar en interkulturell kompetens hos deltagarna. Genom de olika utbildningsmomenten skapas förutsättningar för en ömsesidig förståelse och fungerande kommunikation över språkliga och kulturella gränser. Här introduceras metoder att överbrygga kulturella skillnader. Vi diskuterar också lämplig förberedelse inför utlandstjänst och inför den väntade kulturomställningen. Utbildningen innehåller diskussioner, värderingsövningar och vid behov case studies. Syfte/Mål: Att ge verktyg att överbrygga kulturella skillnader och utveckla förmåga att analysera olika kulturmöten i arbetslivet ur ett interkulturellt perspektiv. (1+1) Interkulturell träning En utbildning med inslag av träning där bland annat rollspel kan förekomma. Affärskulturella frågor diskuteras, exempelvis ledarskap och hierarkier, mötesteknik, arbetsrelationer, teamwork och kunskapsöverföring. Vi fokuserar också på formalia, såsom hälsningsceremonier, visitkort och klädsel. Diskussioner om kulturella skillnader i den icke-verbala kommunikationen får en framträdande roll. Utbildningen ger också tillfälle till analys av kulturmöten samt tid till självreflektion. Syfte/Mål: Att kunna identifiera och använda sig av grundläggande begrepp inom området affärskulturer samt att utveckla förståelse för rådande kommunikationsstilar och arbets- och ledarskapsroller i olika delar av världen Målgrupp: Chefer/ledare/medarbetare Förkunskaper: Interkultur i arbetslivet (1+1) Syfte/Mål: Att underlätta kommunikationen mellan människor med olika kulturell bakgrund Kurslängd: 1/2-1 dag

4 Kommunikation för att nå samsyn Kommunikation kommer från det latinska ordet communicare som betyder göra gemensamt. För att kunna uppnå gemensamma mål och få ett effektivt samarbete krävs att vi skapar samsyn. Vi behöver inte tycka lika, men vi måste ha samma definition av det vi gör tillsammans. För att uppnå samsyn krävs en professionell syn på kommunikation. Ditt uppdrag som kommunikatör blir då att inte bara se till att budskapet går fram utan att det görs en gemensam tolkning av budskapet. Kommunikation för chefer Utbildning med inslag av träning: Du får verktyg och metoder för att uppnå en professionell kommunikationsnivå. I den här utbildningen arbetar vi bland annat med att sälja in idéer, sprida engagemang och få alla med i arbetet, samt att ge och ta emot återkoppling. Med hjälp av olika verktyg och metoder lär du dig att analysera och förstå en kommunikativ situation. Vi kommer också att arbeta med hur du, antingen tillsammans med dina medarbetare eller på egen hand, kan översätta exempelvis ett beslut från ledningsgruppen. Syfte/Mål: Att kunna kommunicera professionellt för att uppnå samsyn i arbetsgruppen, att kunna se både sina styrkor och svagheter i sitt sätt att kommunicera. Målgrupp: Chefer Förkunskaper: Kan variera, men bör vara homogen inom gruppen vid varje utbildningstillfälle Chefens samtal Utbildning med inslag av träning: Professionella samtal ger arbetsglädje. I din vardag som chef har du formella och informella samtal med dina medarbetare. Det är i dialogen med dina medarbetare som grunden för ömsesidig respekt skapas. Här lär du dig verktyg för att hantera medarbetarsamtal, så kallade svåra samtal samt att ge och ta emot återkoppling. Du får även träna på detta. Syfte/Mål: Att använda chefens samtalen så att både du och medarbetarna får större utbyte av dem Målgrupp: Chefer Förkunskaper: Ledarskapsutbildning, helst i 4K-modellen Praktisk retorik Utbildning med inslag av träning: Kommunikation och retorik kan användas för att skapa engagemang. Vi använder retoriken både som planeringsverktyg och för enskilda presentationer. Utbildningen omfattar bland annat hur man väcker känslor hos mottagaren, i vilken ordning fakta ska presenteras och hur personen som kommunicerar uppfattas. Syfte/Mål: Att kunna sälja in en idé Målgrupp: Chefer/Ledare/Medarbetare Kurslängd: 3 dagar Presentationsteknik Utbildning med inslag av träning: Här får du träna på hur du för fram ditt budskap och får åhörarna att lyssna intresserat. Teori varvas med övningar och dessa kopplas till dina specifika behov. Deltagarna får prova på olika presentations- och minnestekniker. Utbildningen tar också upp svåra situationer vid en presentation, exempelvis: Vad gör du om någon somnar eller om någon säger emot dig hela tiden? Syfte/Mål: Att bli bättre på att presentera, exempelvis en rapport Målgrupp: Chefer/Ledare/Medarbetare Storytelling för att nå målen Storytelling är ett effektivt verktyg för att skapa engagemang och samsyn. Utifrån bland annat verksamhetens visioner och omvärldsanalys skapas gemensamt en bild av det framtida arbetet. Om kommunikationen kring verksamhetens mål däremot stannar vid enbart siffror, skapar sig var och en sin egen bild. Syfte/Mål: Att nå samsyn och engagemang runt våra gemensamma mål Målgrupp: Chefer/Ledare/Medarbetare

5 Tydligt ledarskap för att nå resultat i förändring och vardag Jag har fått verktyg och teorier som jag kan använda direkt i min vardag. Lena Sundelin, chef Apoteket AB Ökad effektivitet, minskad sjukfrånvaro, ökad motivation, färre konflikter och inte minst ökad lönsamhet. Detta är några av fördelarna med tydligt ledarskap. Dagens dynamiska affärsklimat kräver nya roller för såväl chefer som anställda. Forskningen visar att människor både mår och presterar bäst med tydliga ramar för sitt arbete. Dessa ramar måste anges av cheferna för att de anställda ska kunna fatta rätt beslut, på grundval av deras kunskaper om organisationens mål och riktlinjer. Inom blocket Ledarskap/Management erbjuder vi tre utbildningar, alla baserade på 4K-modellen. 4K-modellen beskrivs utförligare på produktbladet "4K för att nå resultat". Ny som chef Utbildningen ger dig kunskaper om hur det är att vara chef och ledare, samt verktygen för att kunna klara av arbetet. Vad skiljer egentligen en bra chef från en dålig? Vilka styrkor och svagheter har du? Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och tid för reflektion. Efter utbildningen kommer du att känna dig säkrare i din roll som chef och veta vad som förväntas av dig och vad du kan göra om du kör fast. Även denna utbildning utgår från 4K-modellen och följer de fyra kunskapsområdena, men mer tid och kraft läggs vid grunderna. (Se faktaruta där utbildningen beskrivs i korthet.) med fördel följa ett operativt förändringsarbete så att verktygen och metoderna kan användas direkt och erfarenheter kan delas mellan deltagarna. (Se faktaruta där utbildningen beskrivs i korthet.) Mellan träffarna kommer deltagarna att få uppgifter att arbeta med i sitt dagliga arbete. Syfte/Mål: Att bli en tydlig ledare och nå verksamhetens mål tillsammans med medarbetarna Målgrupp: Chef/ledare i minst 3 år Förkunskaper: Att aktivt arbeta som chef/ledare Kurslängd: 10 dagar (2 dagar vid 5 tillfällen) Utveckla ditt ledarskap Utbildningen är främst inriktad på hur man leder i förändring. Teori blandas med praktiska övningar, reflektion, erfarenhetsutbyte och dialog. I utbildning utvecklar du din egen personliga ledarstil genom att genomföra ett personligt förändringsprojekt. Detta innebär att du direkt börjar arbetar med de förändringsverktyg du lär dig. Kursen är till för dem som redan har genomgått en grundläggande utbildning i ledarskap. Syfte/Mål: Att känna sig trygg i att leda medarbetarna i förändringsarbete och att själv ha använt förändringsverktyg och metoder Målgrupp: Chef/ledare i minst 3 år Förkunskaper: Att aktivt arbeta som chef/ledare Kurslängd: 4 dagar (2 dagar vid 2 tillfällen) Syfte/Mål: Att känna sig trygg i att leda sina medarbetare och ta reda på hur du vill arbeta och vara som chef/ledare Målgrupp: Ny på sin chef/ledarposition eller tilltänkt som chef/ledare Kurslängd: 10 dagar (2 dagar vid 5 tillfällen) Tydligt ledarskap Syftet med utbildningen i tydligt ledarskap, baserad på 4K-modellen, är att du som chef ska få en röd tråd att följa. Målet med utbildningen är att du ska känna dig bekväm med och kunna använda dig av 4K-modellens teorier och verktyg. Den tio dagar långa utbildningen är uppdelad på fem träffar under minst 6 månader. Utbildningen kan

6 Tydligt ledarskap och Ny som chef i korthet Båda utbildningarna följer 4K-modellen och följer därför samma struktur. Däremot skiljer sig uppgifterna åt mellan de olika utbildningarna. Träff 1 Helhetsbild av 4K Verksamhetens krav på dig som chef Kontraktet Målbildsövning + MMR Retorik i teori och praktik Paketmetoden Planering Träff 2 Övningar i idéinförsäljning Tydlig återkoppling Dialogövning Argumentationslista Träff 3 Övning i att hantera motstånd Styra med hjälp av förändringskurvan Genomföra effektiva möten Träff 4 Kommunikationsövning: Leda med frågor Övning med felsökningsschemat Spiralen för att ta reda på hur långt varje grupp har kommit Coachning Träff 5 Kommunikationsövning som visar på vikten av dialog Workshop där vi simulerar ett år med tydligt ledarskap

7 Personlig utveckling för att må bra Arbetslivet idag är krävande; verksamheter slimmas och färre ska göra mer. Därför krävs det att alla i organisationen vet vad som gäller och vilken uppgift de har. I våra utbildningar i personlig utveckling arbetar vi utifrån 4K-modellen. Modellen utgår från forskning genomförd av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion-universitetet i Israel. Han hävdar att det är känslan av sammanhang, som ger begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Inom blocket personlig utveckling erbjuder vi två olika utbildningar, båda baserade på 4K-modellen. 4K-modellen beskrivs utförligare på produktbladet 4K för att nå resultat. Medarbetarskap Utbildning med inslag av träning: Mer och mer av det som tidigare betecknades som ledarskapsfrågor omfattar idag alla medarbetare. Under utbildningen arbetar vi med de krav som ställs på dig som medarbetare. Utbildningen ger också tid till analys av dina styrkor och svagheter samt tid till självreflektion utifrån de ramar och riktlinjer som din anställning omfattas av. Syfte/Mål: Att du ska veta vilka krav som ställs på dig som medarbetare och hur du kan påverka din egen och företagets utveckling Kurslängd: 3 dagar, fördelade på 2+1 Att leva i förändring Vad händer egentligen med oss som människor när vi utsätts för förändring? Hur reagerar du? Utbildningen innehåller verktyg och metoder för att lättare och effektivare ta sig igenom en förändring. Framförallt utgår vi från förändringskurvan, som beskriver varje fas som var och en går igenom vid en förändring. För att få störst effekt genomförs denna utbildning lämpligen i samband med att en förändring genomförs. Syfte/Mål: Att stärka dem som genomgår en förändring och ge var och en verktyg för att ta sig igenom förändringskurvan på ett så smidigt sätt som möjligt. Kurslängd: 1-3 dagar

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Interkulturellt samarbete processer, problem och möjligheter. Jonas Stier Mälardalens högskola

Interkulturellt samarbete processer, problem och möjligheter. Jonas Stier Mälardalens högskola Interkulturellt samarbete processer, problem och möjligheter Jonas Stier Mälardalens högskola Syfte Att belysa det internationella samarbetets processer, problem och möjligheter. Fokus Kultur som företeelse

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det?

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? Jan Winroth, Universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Hälsopromotion - Hälsofrämjande Det

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Lösningsinriktad metodik vid ledarskapsutbildning för arbetslagsledare. Johnna Gilljam 2014 10 29

Lösningsinriktad metodik vid ledarskapsutbildning för arbetslagsledare. Johnna Gilljam 2014 10 29 Lösningsinriktad metodik vid ledarskapsutbildning för arbetslagsledare Johnna Gilljam 2014 10 29 Hälsofrämjande skolutveckling 3 årigt folkhälsoprojekt i Nynäshamns kommun RO med 4 skolor och 3 förskolor

Läs mer

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska;

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska; Projektet Vård i annans hem AFA Försäkring genomför på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan ett preventionsprojekt inom vård i annans hem Målet med projektet

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

www.chps.se www.capicom.se

www.chps.se www.capicom.se Hela vår verksamhet bygger på vetenskaplig forskning kring kommunikation och förändringsarbeten. I jämförande studier inom olika vetenskapliga fält, som pedagogik, psykologi, förhandling, försäljning och

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante 1 Den Goda Arbetsplatsen Ledarskapsutbildning 2009 Innehållsförteckning sidan 2 Projektorganisation sidan 3 Bakgrund sidan 4-5 The Human Element sidan 6 Utvärdering Lärande/ex ante; frågeställningar och

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Interkulturellt ledarskap

Interkulturellt ledarskap Interkulturellt ledarskap Professor Pirjo Lahdenperä Örebro 2012-05-25 1 Två sanningar Närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. (Tomas

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Landstingets chefsmodell

Landstingets chefsmodell Landstingets chefsmodell www.lio.se Anteckningar Lust att vara chef Varför ska en ung och ambitiös människa välja att jobba som chef? Hur får vi duktiga chefer att stanna kvar i sina viktiga roller? Dessa

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Mitt uppdrag var att ta fram annonser för Provins fems kursverksamhet. Sedan tidigare hade de information om hela sitt kursutbud i varje annons. Den informationen

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer