Tydlighet en efterfrågad bristvara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tydlighet en efterfrågad bristvara"

Transkript

1 Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många är det samma som konflikt? Att vara överens, nå konsensus och söka den gemensamma minsta nämnaren är svenskt och bra. Så varför sträva efter tydlighet när vi känner riskerna? Svaret är enkelt. Tydlighet är en nödvändighet för dig som vill driva utveckling, nå framgång och skapa resultat. Tydlighet är en bristvara som är identifierad och efterfrågad. Det är ett faktum att människor mår och presterar bäst när de får tydliga ramar. De gör bäst ifrån sig när målen är kvantitativa, de vet vad som förväntas av dem och vad som sker när de inte uppfyller kraven. Detta bekräftas av Bo Hagström, forskare och chef för Arbetslivsinstitutet, som säger: Inget ledarskap är hälsosamt utom det tydliga! För oss handlar det tydliga ledarskapet både om chefer och om medarbetare. Om vi ska få till ett tydligt ledarskap måste vi hjälpas åt it takes two to tango. 4K-modellen, som ligger till grund för våra utbildningar, bygger på Antonovskys forskning Känslan av sammanhang. Han menar att Känslan av sammanhang, att du förstår, känner mening med och kan hantera din situation, som gör att du mår bra och kan prestera på en hög nivå. Tydlighet kan inte verka i ett vakuum. Vi har valt Känslan av sammahang som kontext. För att uppnå ett tydligt ledarskap, måste vi nå samsyn runt organisationens ramar och riktlinjer eller i vårt förändringsarbete. Med hjälp av 4K-modellen får du en röd tråd att följa i det arbetet, så att du kan stämma av att du är tydlig i ditt arbete, oberoende av om du är chef eller medarbetare. 4K-modellen är generellt uppbyggd för att lätt kunna anpassas till respektive företag där den används. Idag används den bland annat av Billerud, SCB, Fortum och Apoteket. Hoppas du finner en utbildning som passar dig och det behov du har av att bli tydligare, vilket det handlar om att du ska på utlandsuppdrag, ska hålla ett anförande, har blivit utsedd till chef eller är mitt uppe i ett stort förändringsarbete. Vänliga hälsningar Maria Fiskerud Grundare av TydligtLedarskap Fördelarna som vi kan se i de företag som använder sig av 4K-modellen Fördelarna med ett tydligt ledarskap kan ses ur tre olika perspektiv: organisationens, medarbetarnas och chefens. Ur ett organisationsperspektiv är fördelarna med tydligt ledarskap: Mer effektiva arbetsgrupper. Alla vet vad som ska göras eftersom målen är tydliga. Alla är delaktiga och förstår. Då skapas mening åt arbetet som ger resultat i bättre arbetsmiljö, effektivitet och resultat. Ökad lönsamhet. Alla får tydlig återkoppling och vet sin egen roll och kapacitet. De vet hur de bidrar till det gemensamma resultatet. Färre konflikter och mindre oenighet. Alla är överens om målet och bidrar till att konflikter blir lösta. Högre kvalitet. Alla känner till kundernas förväntningar och hur de egna produkterna används, vilket minskar antalet reklamationer och klagomål. Som tydlig ledare: Vinner du trovärdighet, eftersom alla kan se att det du säger också är det du gör. Når du lättare dina mål, när alla är beredda att ställa upp för dem. Behöver du inte detaljstyra, när alla vet och förstår. Får du tid över för att kunna utveckla ditt tydliga ledarskap och vara ledare i stället för chef. Som medarbetare får du: Bättre hälsa Jag kan påverka min egen vardag och om jag inte kan det vet jag varför. Bättre självkänsla Jag räknas och får vara med. Högre motivation Jag har möjlighet att utvecklas och gå vidare.

2 4K för att nå resultat 4K ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att bättre förstå, sälja in, uppnå och följa upp dina mål. 4K består av fyra kunskapsområden: Kunna, Känna, Köra och Kolla. Till varje kunskapsområde finns tre verktyg kopplade för att hjälpa dig nå dina mål. Inom varje kunskapsområde finns det även frågor som driver uppdraget framåt och som hjälper dig att skapa begriplighet, meningsfullhet, hanterbarhet och följsamhet i alla uppdrag. 4K bygger på forskning och teorier, men är framtagen i det praktiska arbetet med att hygiencertifiera Billerud AB Gruvöns Bruk i Värmland. 4K är ingen managementmetod utan ett sätt att utveckla dig själv så att du blir mer tydlig. 4K har inspirerats av forskning utförd av bland andra Aaron Anotonvosky. Denna forskning handlar om att vi som människor vill ha en känsla av sammanhang i det vi gör. Att vi vill förstå vad som händer, varför det händer och vilken roll vi själva spelar. Kunskapsområdet Kolla ger dig tre verktyg att arbeta med för att få rätt sak, vid rätt tidpunkt, till rätt person: Leda med frågor. Att fråga istället för att ge svar skapar delaktighet och engagemang. Spiralen. Ett dialogverktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker. 4K felsökningsschema. När du känner att uppdraget stannat upp kan du ta hjälp av schemat. Kunskapsområdet Kunna ger dig verktyg för att förankra uppdragets ramar, mål och mening: Målbild. För att kunna äga uppdraget måste du veta vad uppdraget ska leda fram till. Det här är speciellt viktigt om flera ska arbeta mot samma mål. Paketmetoden. När målbilden är klar är det dags att bryta ner den i aktiviteter. Planering. Aktivitetspaken sammanställs till en tidsplan. Kunskapsområdet Köra ger dig verktyg för att styra och skapa resultat: Förändringskurvan. Så reagerar vi inför förändringar och så hanterar du detta. Effektiva möten. Bra möten driver uppdraget framåt. Hantera motstånd. Motstånd kan ge energi istället för att ta energi, bara det hanteras rätt. Kunskapsområdet Känna ger dig verktyg för att skapa förändringsvilja och trygghet: Beröra och röra vid. Genom att beröra kan du påverka mer effektivt. Att sälja in ett uppdrag. Att få alla med sig på en idé, ett förslag eller ett uppdrag kräver planering. Tydlig återkoppling. Att ge tydliga besked och återkoppla är ett bra sätt att visa vad du känner för.

3 Kulturer möts och krockar Vi har lätt att uppfatta beteenden som är annorlunda än våra egna. Betydligt svårare är det att försöka bena ut vari skillnaderna består och finna en förklaring på det vi ser och uppfattar. För alla som är verksamma internationellt är det en nödvändighet att stärka sin egen förmåga att samverka med människor med olika kulturell bakgrund. Tanken är att man genom insikt i och förståelse för andras värderingar, tankesätt och beteendemönster, förbättrar sin förmåga att interagera på ett smidigt och effektivt sätt. Genom att först arbeta med de egna kulturella mönstren medvetandegör man den egna kulturens uttryck. Därefter är det dags att rusta sig inför mötet med människor utanför den egna kultursfären. Innehållet i denna förberedelsefas kan variera beroende på individens/ målgruppens behov och önskemål. En internationell verksamhet innefattar medarbetare som uppskattar och stimuleras av att etnocentriska perspektiv frågasätts. Dessa medarbetare har en tydlig vilja att överbrygga olika synsätt samt förmåga att urskilja i vilka fall kulturella skillnader har betydelse och när det är andra faktorer som styr. Interkulturell kompetens efterfrågas alltmer idag och kan vara en viktig konkurrensfaktor i internationella sammanhang. Inom blocket internationalisering erbjuder vi tre olika utbildningar. Interkulturell väckarklocka En utbildning för dig som har ett intresse och engagemang för internationaliseringsfrågor. Här behandlas grundläggande begrepp som alla är viktiga för att förstå hur kulturen påverkar vårt beteende: grundantaganden, värderingar och identitet, normsystem, kommunikationsstilar, stereotyper och etnocentrism. Ämnet introduceras med en föreläsning som följs upp med intressanta diskussioner och, om möjligt, värderingsövningar Interkultur i arbetslivet En mer omfattande utbildning som både syftar till att ge deltagarna en introduktion till interkulturella frågor (se ovan) och som även utvecklar en interkulturell kompetens hos deltagarna. Genom de olika utbildningsmomenten skapas förutsättningar för en ömsesidig förståelse och fungerande kommunikation över språkliga och kulturella gränser. Här introduceras metoder att överbrygga kulturella skillnader. Vi diskuterar också lämplig förberedelse inför utlandstjänst och inför den väntade kulturomställningen. Utbildningen innehåller diskussioner, värderingsövningar och vid behov case studies. Syfte/Mål: Att ge verktyg att överbrygga kulturella skillnader och utveckla förmåga att analysera olika kulturmöten i arbetslivet ur ett interkulturellt perspektiv. (1+1) Interkulturell träning En utbildning med inslag av träning där bland annat rollspel kan förekomma. Affärskulturella frågor diskuteras, exempelvis ledarskap och hierarkier, mötesteknik, arbetsrelationer, teamwork och kunskapsöverföring. Vi fokuserar också på formalia, såsom hälsningsceremonier, visitkort och klädsel. Diskussioner om kulturella skillnader i den icke-verbala kommunikationen får en framträdande roll. Utbildningen ger också tillfälle till analys av kulturmöten samt tid till självreflektion. Syfte/Mål: Att kunna identifiera och använda sig av grundläggande begrepp inom området affärskulturer samt att utveckla förståelse för rådande kommunikationsstilar och arbets- och ledarskapsroller i olika delar av världen Målgrupp: Chefer/ledare/medarbetare Förkunskaper: Interkultur i arbetslivet (1+1) Syfte/Mål: Att underlätta kommunikationen mellan människor med olika kulturell bakgrund Kurslängd: 1/2-1 dag

4 Kommunikation för att nå samsyn Kommunikation kommer från det latinska ordet communicare som betyder göra gemensamt. För att kunna uppnå gemensamma mål och få ett effektivt samarbete krävs att vi skapar samsyn. Vi behöver inte tycka lika, men vi måste ha samma definition av det vi gör tillsammans. För att uppnå samsyn krävs en professionell syn på kommunikation. Ditt uppdrag som kommunikatör blir då att inte bara se till att budskapet går fram utan att det görs en gemensam tolkning av budskapet. Kommunikation för chefer Utbildning med inslag av träning: Du får verktyg och metoder för att uppnå en professionell kommunikationsnivå. I den här utbildningen arbetar vi bland annat med att sälja in idéer, sprida engagemang och få alla med i arbetet, samt att ge och ta emot återkoppling. Med hjälp av olika verktyg och metoder lär du dig att analysera och förstå en kommunikativ situation. Vi kommer också att arbeta med hur du, antingen tillsammans med dina medarbetare eller på egen hand, kan översätta exempelvis ett beslut från ledningsgruppen. Syfte/Mål: Att kunna kommunicera professionellt för att uppnå samsyn i arbetsgruppen, att kunna se både sina styrkor och svagheter i sitt sätt att kommunicera. Målgrupp: Chefer Förkunskaper: Kan variera, men bör vara homogen inom gruppen vid varje utbildningstillfälle Chefens samtal Utbildning med inslag av träning: Professionella samtal ger arbetsglädje. I din vardag som chef har du formella och informella samtal med dina medarbetare. Det är i dialogen med dina medarbetare som grunden för ömsesidig respekt skapas. Här lär du dig verktyg för att hantera medarbetarsamtal, så kallade svåra samtal samt att ge och ta emot återkoppling. Du får även träna på detta. Syfte/Mål: Att använda chefens samtalen så att både du och medarbetarna får större utbyte av dem Målgrupp: Chefer Förkunskaper: Ledarskapsutbildning, helst i 4K-modellen Praktisk retorik Utbildning med inslag av träning: Kommunikation och retorik kan användas för att skapa engagemang. Vi använder retoriken både som planeringsverktyg och för enskilda presentationer. Utbildningen omfattar bland annat hur man väcker känslor hos mottagaren, i vilken ordning fakta ska presenteras och hur personen som kommunicerar uppfattas. Syfte/Mål: Att kunna sälja in en idé Målgrupp: Chefer/Ledare/Medarbetare Kurslängd: 3 dagar Presentationsteknik Utbildning med inslag av träning: Här får du träna på hur du för fram ditt budskap och får åhörarna att lyssna intresserat. Teori varvas med övningar och dessa kopplas till dina specifika behov. Deltagarna får prova på olika presentations- och minnestekniker. Utbildningen tar också upp svåra situationer vid en presentation, exempelvis: Vad gör du om någon somnar eller om någon säger emot dig hela tiden? Syfte/Mål: Att bli bättre på att presentera, exempelvis en rapport Målgrupp: Chefer/Ledare/Medarbetare Storytelling för att nå målen Storytelling är ett effektivt verktyg för att skapa engagemang och samsyn. Utifrån bland annat verksamhetens visioner och omvärldsanalys skapas gemensamt en bild av det framtida arbetet. Om kommunikationen kring verksamhetens mål däremot stannar vid enbart siffror, skapar sig var och en sin egen bild. Syfte/Mål: Att nå samsyn och engagemang runt våra gemensamma mål Målgrupp: Chefer/Ledare/Medarbetare

5 Tydligt ledarskap för att nå resultat i förändring och vardag Jag har fått verktyg och teorier som jag kan använda direkt i min vardag. Lena Sundelin, chef Apoteket AB Ökad effektivitet, minskad sjukfrånvaro, ökad motivation, färre konflikter och inte minst ökad lönsamhet. Detta är några av fördelarna med tydligt ledarskap. Dagens dynamiska affärsklimat kräver nya roller för såväl chefer som anställda. Forskningen visar att människor både mår och presterar bäst med tydliga ramar för sitt arbete. Dessa ramar måste anges av cheferna för att de anställda ska kunna fatta rätt beslut, på grundval av deras kunskaper om organisationens mål och riktlinjer. Inom blocket Ledarskap/Management erbjuder vi tre utbildningar, alla baserade på 4K-modellen. 4K-modellen beskrivs utförligare på produktbladet "4K för att nå resultat". Ny som chef Utbildningen ger dig kunskaper om hur det är att vara chef och ledare, samt verktygen för att kunna klara av arbetet. Vad skiljer egentligen en bra chef från en dålig? Vilka styrkor och svagheter har du? Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och tid för reflektion. Efter utbildningen kommer du att känna dig säkrare i din roll som chef och veta vad som förväntas av dig och vad du kan göra om du kör fast. Även denna utbildning utgår från 4K-modellen och följer de fyra kunskapsområdena, men mer tid och kraft läggs vid grunderna. (Se faktaruta där utbildningen beskrivs i korthet.) med fördel följa ett operativt förändringsarbete så att verktygen och metoderna kan användas direkt och erfarenheter kan delas mellan deltagarna. (Se faktaruta där utbildningen beskrivs i korthet.) Mellan träffarna kommer deltagarna att få uppgifter att arbeta med i sitt dagliga arbete. Syfte/Mål: Att bli en tydlig ledare och nå verksamhetens mål tillsammans med medarbetarna Målgrupp: Chef/ledare i minst 3 år Förkunskaper: Att aktivt arbeta som chef/ledare Kurslängd: 10 dagar (2 dagar vid 5 tillfällen) Utveckla ditt ledarskap Utbildningen är främst inriktad på hur man leder i förändring. Teori blandas med praktiska övningar, reflektion, erfarenhetsutbyte och dialog. I utbildning utvecklar du din egen personliga ledarstil genom att genomföra ett personligt förändringsprojekt. Detta innebär att du direkt börjar arbetar med de förändringsverktyg du lär dig. Kursen är till för dem som redan har genomgått en grundläggande utbildning i ledarskap. Syfte/Mål: Att känna sig trygg i att leda medarbetarna i förändringsarbete och att själv ha använt förändringsverktyg och metoder Målgrupp: Chef/ledare i minst 3 år Förkunskaper: Att aktivt arbeta som chef/ledare Kurslängd: 4 dagar (2 dagar vid 2 tillfällen) Syfte/Mål: Att känna sig trygg i att leda sina medarbetare och ta reda på hur du vill arbeta och vara som chef/ledare Målgrupp: Ny på sin chef/ledarposition eller tilltänkt som chef/ledare Kurslängd: 10 dagar (2 dagar vid 5 tillfällen) Tydligt ledarskap Syftet med utbildningen i tydligt ledarskap, baserad på 4K-modellen, är att du som chef ska få en röd tråd att följa. Målet med utbildningen är att du ska känna dig bekväm med och kunna använda dig av 4K-modellens teorier och verktyg. Den tio dagar långa utbildningen är uppdelad på fem träffar under minst 6 månader. Utbildningen kan

6 Tydligt ledarskap och Ny som chef i korthet Båda utbildningarna följer 4K-modellen och följer därför samma struktur. Däremot skiljer sig uppgifterna åt mellan de olika utbildningarna. Träff 1 Helhetsbild av 4K Verksamhetens krav på dig som chef Kontraktet Målbildsövning + MMR Retorik i teori och praktik Paketmetoden Planering Träff 2 Övningar i idéinförsäljning Tydlig återkoppling Dialogövning Argumentationslista Träff 3 Övning i att hantera motstånd Styra med hjälp av förändringskurvan Genomföra effektiva möten Träff 4 Kommunikationsövning: Leda med frågor Övning med felsökningsschemat Spiralen för att ta reda på hur långt varje grupp har kommit Coachning Träff 5 Kommunikationsövning som visar på vikten av dialog Workshop där vi simulerar ett år med tydligt ledarskap

7 Personlig utveckling för att må bra Arbetslivet idag är krävande; verksamheter slimmas och färre ska göra mer. Därför krävs det att alla i organisationen vet vad som gäller och vilken uppgift de har. I våra utbildningar i personlig utveckling arbetar vi utifrån 4K-modellen. Modellen utgår från forskning genomförd av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion-universitetet i Israel. Han hävdar att det är känslan av sammanhang, som ger begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Inom blocket personlig utveckling erbjuder vi två olika utbildningar, båda baserade på 4K-modellen. 4K-modellen beskrivs utförligare på produktbladet 4K för att nå resultat. Medarbetarskap Utbildning med inslag av träning: Mer och mer av det som tidigare betecknades som ledarskapsfrågor omfattar idag alla medarbetare. Under utbildningen arbetar vi med de krav som ställs på dig som medarbetare. Utbildningen ger också tid till analys av dina styrkor och svagheter samt tid till självreflektion utifrån de ramar och riktlinjer som din anställning omfattas av. Syfte/Mål: Att du ska veta vilka krav som ställs på dig som medarbetare och hur du kan påverka din egen och företagets utveckling Kurslängd: 3 dagar, fördelade på 2+1 Att leva i förändring Vad händer egentligen med oss som människor när vi utsätts för förändring? Hur reagerar du? Utbildningen innehåller verktyg och metoder för att lättare och effektivare ta sig igenom en förändring. Framförallt utgår vi från förändringskurvan, som beskriver varje fas som var och en går igenom vid en förändring. För att få störst effekt genomförs denna utbildning lämpligen i samband med att en förändring genomförs. Syfte/Mål: Att stärka dem som genomgår en förändring och ge var och en verktyg för att ta sig igenom förändringskurvan på ett så smidigt sätt som möjligt. Kurslängd: 1-3 dagar

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer