Tydlighet en efterfrågad bristvara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tydlighet en efterfrågad bristvara"

Transkript

1 Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många är det samma som konflikt? Att vara överens, nå konsensus och söka den gemensamma minsta nämnaren är svenskt och bra. Så varför sträva efter tydlighet när vi känner riskerna? Svaret är enkelt. Tydlighet är en nödvändighet för dig som vill driva utveckling, nå framgång och skapa resultat. Tydlighet är en bristvara som är identifierad och efterfrågad. Det är ett faktum att människor mår och presterar bäst när de får tydliga ramar. De gör bäst ifrån sig när målen är kvantitativa, de vet vad som förväntas av dem och vad som sker när de inte uppfyller kraven. Detta bekräftas av Bo Hagström, forskare och chef för Arbetslivsinstitutet, som säger: Inget ledarskap är hälsosamt utom det tydliga! För oss handlar det tydliga ledarskapet både om chefer och om medarbetare. Om vi ska få till ett tydligt ledarskap måste vi hjälpas åt it takes two to tango. 4K-modellen, som ligger till grund för våra utbildningar, bygger på Antonovskys forskning Känslan av sammanhang. Han menar att Känslan av sammanhang, att du förstår, känner mening med och kan hantera din situation, som gör att du mår bra och kan prestera på en hög nivå. Tydlighet kan inte verka i ett vakuum. Vi har valt Känslan av sammahang som kontext. För att uppnå ett tydligt ledarskap, måste vi nå samsyn runt organisationens ramar och riktlinjer eller i vårt förändringsarbete. Med hjälp av 4K-modellen får du en röd tråd att följa i det arbetet, så att du kan stämma av att du är tydlig i ditt arbete, oberoende av om du är chef eller medarbetare. 4K-modellen är generellt uppbyggd för att lätt kunna anpassas till respektive företag där den används. Idag används den bland annat av Billerud, SCB, Fortum och Apoteket. Hoppas du finner en utbildning som passar dig och det behov du har av att bli tydligare, vilket det handlar om att du ska på utlandsuppdrag, ska hålla ett anförande, har blivit utsedd till chef eller är mitt uppe i ett stort förändringsarbete. Vänliga hälsningar Maria Fiskerud Grundare av TydligtLedarskap Fördelarna som vi kan se i de företag som använder sig av 4K-modellen Fördelarna med ett tydligt ledarskap kan ses ur tre olika perspektiv: organisationens, medarbetarnas och chefens. Ur ett organisationsperspektiv är fördelarna med tydligt ledarskap: Mer effektiva arbetsgrupper. Alla vet vad som ska göras eftersom målen är tydliga. Alla är delaktiga och förstår. Då skapas mening åt arbetet som ger resultat i bättre arbetsmiljö, effektivitet och resultat. Ökad lönsamhet. Alla får tydlig återkoppling och vet sin egen roll och kapacitet. De vet hur de bidrar till det gemensamma resultatet. Färre konflikter och mindre oenighet. Alla är överens om målet och bidrar till att konflikter blir lösta. Högre kvalitet. Alla känner till kundernas förväntningar och hur de egna produkterna används, vilket minskar antalet reklamationer och klagomål. Som tydlig ledare: Vinner du trovärdighet, eftersom alla kan se att det du säger också är det du gör. Når du lättare dina mål, när alla är beredda att ställa upp för dem. Behöver du inte detaljstyra, när alla vet och förstår. Får du tid över för att kunna utveckla ditt tydliga ledarskap och vara ledare i stället för chef. Som medarbetare får du: Bättre hälsa Jag kan påverka min egen vardag och om jag inte kan det vet jag varför. Bättre självkänsla Jag räknas och får vara med. Högre motivation Jag har möjlighet att utvecklas och gå vidare.

2 4K för att nå resultat 4K ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att bättre förstå, sälja in, uppnå och följa upp dina mål. 4K består av fyra kunskapsområden: Kunna, Känna, Köra och Kolla. Till varje kunskapsområde finns tre verktyg kopplade för att hjälpa dig nå dina mål. Inom varje kunskapsområde finns det även frågor som driver uppdraget framåt och som hjälper dig att skapa begriplighet, meningsfullhet, hanterbarhet och följsamhet i alla uppdrag. 4K bygger på forskning och teorier, men är framtagen i det praktiska arbetet med att hygiencertifiera Billerud AB Gruvöns Bruk i Värmland. 4K är ingen managementmetod utan ett sätt att utveckla dig själv så att du blir mer tydlig. 4K har inspirerats av forskning utförd av bland andra Aaron Anotonvosky. Denna forskning handlar om att vi som människor vill ha en känsla av sammanhang i det vi gör. Att vi vill förstå vad som händer, varför det händer och vilken roll vi själva spelar. Kunskapsområdet Kolla ger dig tre verktyg att arbeta med för att få rätt sak, vid rätt tidpunkt, till rätt person: Leda med frågor. Att fråga istället för att ge svar skapar delaktighet och engagemang. Spiralen. Ett dialogverktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker. 4K felsökningsschema. När du känner att uppdraget stannat upp kan du ta hjälp av schemat. Kunskapsområdet Kunna ger dig verktyg för att förankra uppdragets ramar, mål och mening: Målbild. För att kunna äga uppdraget måste du veta vad uppdraget ska leda fram till. Det här är speciellt viktigt om flera ska arbeta mot samma mål. Paketmetoden. När målbilden är klar är det dags att bryta ner den i aktiviteter. Planering. Aktivitetspaken sammanställs till en tidsplan. Kunskapsområdet Köra ger dig verktyg för att styra och skapa resultat: Förändringskurvan. Så reagerar vi inför förändringar och så hanterar du detta. Effektiva möten. Bra möten driver uppdraget framåt. Hantera motstånd. Motstånd kan ge energi istället för att ta energi, bara det hanteras rätt. Kunskapsområdet Känna ger dig verktyg för att skapa förändringsvilja och trygghet: Beröra och röra vid. Genom att beröra kan du påverka mer effektivt. Att sälja in ett uppdrag. Att få alla med sig på en idé, ett förslag eller ett uppdrag kräver planering. Tydlig återkoppling. Att ge tydliga besked och återkoppla är ett bra sätt att visa vad du känner för.

3 Kulturer möts och krockar Vi har lätt att uppfatta beteenden som är annorlunda än våra egna. Betydligt svårare är det att försöka bena ut vari skillnaderna består och finna en förklaring på det vi ser och uppfattar. För alla som är verksamma internationellt är det en nödvändighet att stärka sin egen förmåga att samverka med människor med olika kulturell bakgrund. Tanken är att man genom insikt i och förståelse för andras värderingar, tankesätt och beteendemönster, förbättrar sin förmåga att interagera på ett smidigt och effektivt sätt. Genom att först arbeta med de egna kulturella mönstren medvetandegör man den egna kulturens uttryck. Därefter är det dags att rusta sig inför mötet med människor utanför den egna kultursfären. Innehållet i denna förberedelsefas kan variera beroende på individens/ målgruppens behov och önskemål. En internationell verksamhet innefattar medarbetare som uppskattar och stimuleras av att etnocentriska perspektiv frågasätts. Dessa medarbetare har en tydlig vilja att överbrygga olika synsätt samt förmåga att urskilja i vilka fall kulturella skillnader har betydelse och när det är andra faktorer som styr. Interkulturell kompetens efterfrågas alltmer idag och kan vara en viktig konkurrensfaktor i internationella sammanhang. Inom blocket internationalisering erbjuder vi tre olika utbildningar. Interkulturell väckarklocka En utbildning för dig som har ett intresse och engagemang för internationaliseringsfrågor. Här behandlas grundläggande begrepp som alla är viktiga för att förstå hur kulturen påverkar vårt beteende: grundantaganden, värderingar och identitet, normsystem, kommunikationsstilar, stereotyper och etnocentrism. Ämnet introduceras med en föreläsning som följs upp med intressanta diskussioner och, om möjligt, värderingsövningar Interkultur i arbetslivet En mer omfattande utbildning som både syftar till att ge deltagarna en introduktion till interkulturella frågor (se ovan) och som även utvecklar en interkulturell kompetens hos deltagarna. Genom de olika utbildningsmomenten skapas förutsättningar för en ömsesidig förståelse och fungerande kommunikation över språkliga och kulturella gränser. Här introduceras metoder att överbrygga kulturella skillnader. Vi diskuterar också lämplig förberedelse inför utlandstjänst och inför den väntade kulturomställningen. Utbildningen innehåller diskussioner, värderingsövningar och vid behov case studies. Syfte/Mål: Att ge verktyg att överbrygga kulturella skillnader och utveckla förmåga att analysera olika kulturmöten i arbetslivet ur ett interkulturellt perspektiv. (1+1) Interkulturell träning En utbildning med inslag av träning där bland annat rollspel kan förekomma. Affärskulturella frågor diskuteras, exempelvis ledarskap och hierarkier, mötesteknik, arbetsrelationer, teamwork och kunskapsöverföring. Vi fokuserar också på formalia, såsom hälsningsceremonier, visitkort och klädsel. Diskussioner om kulturella skillnader i den icke-verbala kommunikationen får en framträdande roll. Utbildningen ger också tillfälle till analys av kulturmöten samt tid till självreflektion. Syfte/Mål: Att kunna identifiera och använda sig av grundläggande begrepp inom området affärskulturer samt att utveckla förståelse för rådande kommunikationsstilar och arbets- och ledarskapsroller i olika delar av världen Målgrupp: Chefer/ledare/medarbetare Förkunskaper: Interkultur i arbetslivet (1+1) Syfte/Mål: Att underlätta kommunikationen mellan människor med olika kulturell bakgrund Kurslängd: 1/2-1 dag

4 Kommunikation för att nå samsyn Kommunikation kommer från det latinska ordet communicare som betyder göra gemensamt. För att kunna uppnå gemensamma mål och få ett effektivt samarbete krävs att vi skapar samsyn. Vi behöver inte tycka lika, men vi måste ha samma definition av det vi gör tillsammans. För att uppnå samsyn krävs en professionell syn på kommunikation. Ditt uppdrag som kommunikatör blir då att inte bara se till att budskapet går fram utan att det görs en gemensam tolkning av budskapet. Kommunikation för chefer Utbildning med inslag av träning: Du får verktyg och metoder för att uppnå en professionell kommunikationsnivå. I den här utbildningen arbetar vi bland annat med att sälja in idéer, sprida engagemang och få alla med i arbetet, samt att ge och ta emot återkoppling. Med hjälp av olika verktyg och metoder lär du dig att analysera och förstå en kommunikativ situation. Vi kommer också att arbeta med hur du, antingen tillsammans med dina medarbetare eller på egen hand, kan översätta exempelvis ett beslut från ledningsgruppen. Syfte/Mål: Att kunna kommunicera professionellt för att uppnå samsyn i arbetsgruppen, att kunna se både sina styrkor och svagheter i sitt sätt att kommunicera. Målgrupp: Chefer Förkunskaper: Kan variera, men bör vara homogen inom gruppen vid varje utbildningstillfälle Chefens samtal Utbildning med inslag av träning: Professionella samtal ger arbetsglädje. I din vardag som chef har du formella och informella samtal med dina medarbetare. Det är i dialogen med dina medarbetare som grunden för ömsesidig respekt skapas. Här lär du dig verktyg för att hantera medarbetarsamtal, så kallade svåra samtal samt att ge och ta emot återkoppling. Du får även träna på detta. Syfte/Mål: Att använda chefens samtalen så att både du och medarbetarna får större utbyte av dem Målgrupp: Chefer Förkunskaper: Ledarskapsutbildning, helst i 4K-modellen Praktisk retorik Utbildning med inslag av träning: Kommunikation och retorik kan användas för att skapa engagemang. Vi använder retoriken både som planeringsverktyg och för enskilda presentationer. Utbildningen omfattar bland annat hur man väcker känslor hos mottagaren, i vilken ordning fakta ska presenteras och hur personen som kommunicerar uppfattas. Syfte/Mål: Att kunna sälja in en idé Målgrupp: Chefer/Ledare/Medarbetare Kurslängd: 3 dagar Presentationsteknik Utbildning med inslag av träning: Här får du träna på hur du för fram ditt budskap och får åhörarna att lyssna intresserat. Teori varvas med övningar och dessa kopplas till dina specifika behov. Deltagarna får prova på olika presentations- och minnestekniker. Utbildningen tar också upp svåra situationer vid en presentation, exempelvis: Vad gör du om någon somnar eller om någon säger emot dig hela tiden? Syfte/Mål: Att bli bättre på att presentera, exempelvis en rapport Målgrupp: Chefer/Ledare/Medarbetare Storytelling för att nå målen Storytelling är ett effektivt verktyg för att skapa engagemang och samsyn. Utifrån bland annat verksamhetens visioner och omvärldsanalys skapas gemensamt en bild av det framtida arbetet. Om kommunikationen kring verksamhetens mål däremot stannar vid enbart siffror, skapar sig var och en sin egen bild. Syfte/Mål: Att nå samsyn och engagemang runt våra gemensamma mål Målgrupp: Chefer/Ledare/Medarbetare

5 Tydligt ledarskap för att nå resultat i förändring och vardag Jag har fått verktyg och teorier som jag kan använda direkt i min vardag. Lena Sundelin, chef Apoteket AB Ökad effektivitet, minskad sjukfrånvaro, ökad motivation, färre konflikter och inte minst ökad lönsamhet. Detta är några av fördelarna med tydligt ledarskap. Dagens dynamiska affärsklimat kräver nya roller för såväl chefer som anställda. Forskningen visar att människor både mår och presterar bäst med tydliga ramar för sitt arbete. Dessa ramar måste anges av cheferna för att de anställda ska kunna fatta rätt beslut, på grundval av deras kunskaper om organisationens mål och riktlinjer. Inom blocket Ledarskap/Management erbjuder vi tre utbildningar, alla baserade på 4K-modellen. 4K-modellen beskrivs utförligare på produktbladet "4K för att nå resultat". Ny som chef Utbildningen ger dig kunskaper om hur det är att vara chef och ledare, samt verktygen för att kunna klara av arbetet. Vad skiljer egentligen en bra chef från en dålig? Vilka styrkor och svagheter har du? Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och tid för reflektion. Efter utbildningen kommer du att känna dig säkrare i din roll som chef och veta vad som förväntas av dig och vad du kan göra om du kör fast. Även denna utbildning utgår från 4K-modellen och följer de fyra kunskapsområdena, men mer tid och kraft läggs vid grunderna. (Se faktaruta där utbildningen beskrivs i korthet.) med fördel följa ett operativt förändringsarbete så att verktygen och metoderna kan användas direkt och erfarenheter kan delas mellan deltagarna. (Se faktaruta där utbildningen beskrivs i korthet.) Mellan träffarna kommer deltagarna att få uppgifter att arbeta med i sitt dagliga arbete. Syfte/Mål: Att bli en tydlig ledare och nå verksamhetens mål tillsammans med medarbetarna Målgrupp: Chef/ledare i minst 3 år Förkunskaper: Att aktivt arbeta som chef/ledare Kurslängd: 10 dagar (2 dagar vid 5 tillfällen) Utveckla ditt ledarskap Utbildningen är främst inriktad på hur man leder i förändring. Teori blandas med praktiska övningar, reflektion, erfarenhetsutbyte och dialog. I utbildning utvecklar du din egen personliga ledarstil genom att genomföra ett personligt förändringsprojekt. Detta innebär att du direkt börjar arbetar med de förändringsverktyg du lär dig. Kursen är till för dem som redan har genomgått en grundläggande utbildning i ledarskap. Syfte/Mål: Att känna sig trygg i att leda medarbetarna i förändringsarbete och att själv ha använt förändringsverktyg och metoder Målgrupp: Chef/ledare i minst 3 år Förkunskaper: Att aktivt arbeta som chef/ledare Kurslängd: 4 dagar (2 dagar vid 2 tillfällen) Syfte/Mål: Att känna sig trygg i att leda sina medarbetare och ta reda på hur du vill arbeta och vara som chef/ledare Målgrupp: Ny på sin chef/ledarposition eller tilltänkt som chef/ledare Kurslängd: 10 dagar (2 dagar vid 5 tillfällen) Tydligt ledarskap Syftet med utbildningen i tydligt ledarskap, baserad på 4K-modellen, är att du som chef ska få en röd tråd att följa. Målet med utbildningen är att du ska känna dig bekväm med och kunna använda dig av 4K-modellens teorier och verktyg. Den tio dagar långa utbildningen är uppdelad på fem träffar under minst 6 månader. Utbildningen kan

6 Tydligt ledarskap och Ny som chef i korthet Båda utbildningarna följer 4K-modellen och följer därför samma struktur. Däremot skiljer sig uppgifterna åt mellan de olika utbildningarna. Träff 1 Helhetsbild av 4K Verksamhetens krav på dig som chef Kontraktet Målbildsövning + MMR Retorik i teori och praktik Paketmetoden Planering Träff 2 Övningar i idéinförsäljning Tydlig återkoppling Dialogövning Argumentationslista Träff 3 Övning i att hantera motstånd Styra med hjälp av förändringskurvan Genomföra effektiva möten Träff 4 Kommunikationsövning: Leda med frågor Övning med felsökningsschemat Spiralen för att ta reda på hur långt varje grupp har kommit Coachning Träff 5 Kommunikationsövning som visar på vikten av dialog Workshop där vi simulerar ett år med tydligt ledarskap

7 Personlig utveckling för att må bra Arbetslivet idag är krävande; verksamheter slimmas och färre ska göra mer. Därför krävs det att alla i organisationen vet vad som gäller och vilken uppgift de har. I våra utbildningar i personlig utveckling arbetar vi utifrån 4K-modellen. Modellen utgår från forskning genomförd av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion-universitetet i Israel. Han hävdar att det är känslan av sammanhang, som ger begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Inom blocket personlig utveckling erbjuder vi två olika utbildningar, båda baserade på 4K-modellen. 4K-modellen beskrivs utförligare på produktbladet 4K för att nå resultat. Medarbetarskap Utbildning med inslag av träning: Mer och mer av det som tidigare betecknades som ledarskapsfrågor omfattar idag alla medarbetare. Under utbildningen arbetar vi med de krav som ställs på dig som medarbetare. Utbildningen ger också tid till analys av dina styrkor och svagheter samt tid till självreflektion utifrån de ramar och riktlinjer som din anställning omfattas av. Syfte/Mål: Att du ska veta vilka krav som ställs på dig som medarbetare och hur du kan påverka din egen och företagets utveckling Kurslängd: 3 dagar, fördelade på 2+1 Att leva i förändring Vad händer egentligen med oss som människor när vi utsätts för förändring? Hur reagerar du? Utbildningen innehåller verktyg och metoder för att lättare och effektivare ta sig igenom en förändring. Framförallt utgår vi från förändringskurvan, som beskriver varje fas som var och en går igenom vid en förändring. För att få störst effekt genomförs denna utbildning lämpligen i samband med att en förändring genomförs. Syfte/Mål: Att stärka dem som genomgår en förändring och ge var och en verktyg för att ta sig igenom förändringskurvan på ett så smidigt sätt som möjligt. Kurslängd: 1-3 dagar

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

SÖKES: Chef. Samarbete - kräver att du kan se andras perspektiv! Hur blir du en tydlig ledare i ditt dagliga arbete? Maria Fiskerud och C-H Segerfeldt

SÖKES: Chef. Samarbete - kräver att du kan se andras perspektiv! Hur blir du en tydlig ledare i ditt dagliga arbete? Maria Fiskerud och C-H Segerfeldt Hur blir du en tydlig ledare i ditt dagliga arbete? Maria Fiskerud och C-H Segerfeldt SÖKES: Chef Vi söker dig som... är tillgänglig 24 timmar om dygnet, tar ansvar, kan motivera och entusiasmera, hämtar

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

Kritiska frågor vid internkommunikation Utgångspunkter och möjligheter Föreläsning GU:s informatörsnätverk Lena Anderson JMG 24 april 2008

Kritiska frågor vid internkommunikation Utgångspunkter och möjligheter Föreläsning GU:s informatörsnätverk Lena Anderson JMG 24 april 2008 Institutionen för journalistik och masskommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap MKV Göteborgs universitet Lena Anderson 2008-04-24 Kritiska frågor vid internkommunikation Utgångspunkter och möjligheter

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING

Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING 2016 Effektiva medarbetarsamtal Medarbetarsamtal är ett viktigt instrument för organisationen och medarbetare att utvecklas

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Moderna organisationers struktur och kultur

Moderna organisationers struktur och kultur Salutogen kultur och ledarskap Den goda arbetsplatsen från lydnadskultur till ansvarskultur Anders Hanson Anders Hanson 1 Moderna organisationers struktur och kultur 2 www.halsopromotiongruppen.se 1 Salutogen

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1 Sida 1 Om grunder för PPS Nöjd kund och nytta för alla är utgångspunkten för PPS. Grundläggande synsätt är positiv människosyn, åtagande, nytta och samförstånd. PPS utgår ifrån att varje människa är en

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det?

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? Jan Winroth, Universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Hälsopromotion - Hälsofrämjande Det

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet?

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling mål och budskap: Hur vet vi om vi lyckas med vårt uppdrag? Återkoppling: Hur vill jag ha återkoppling om jag

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap G RÖNA SKÖNA LE DARSKAPET LEV SOM DU LÄR BRY DIG MÖJLIGGÖR Samtalsunderlag upptäck och lär tillsammans Detta samtalsunderlag är utformad som en s.k. lärgrupp

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER KOMPETENSUTVECKLING PÅ HEMMAPLAN KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER Kommunikation är ofta en vilja att övertyga. Att just din vara, tjänst, idé eller att du själv är ett bra alternativ. Det kan handla om att

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

www.chps.se www.capicom.se

www.chps.se www.capicom.se Hela vår verksamhet bygger på vetenskaplig forskning kring kommunikation och förändringsarbeten. I jämförande studier inom olika vetenskapliga fält, som pedagogik, psykologi, förhandling, försäljning och

Läs mer