Slutrapportering för projekt inom Nationella tobaksuppdraget Webbverktygslådan Tobaksnolla.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapportering för projekt inom Nationella tobaksuppdraget 2008-2010. Webbverktygslådan Tobaksnolla.se"

Transkript

1 Slutrapportering för projekt inom Nationella tobaksuppdraget Webbverktygslådan Tobaksnolla.se A Non Smoking Generation Kontaktperson: Madeleine Klang Januari 2011

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Plats och arena...4 Syfte...4 Mål och delmål...4 Målgrupp...4 Samarbetspartners...4 Organisatorisk förankring...4 Arbetsmetoder och teorier...5 Finansiering...5 Planerade aktiviteter...5 Redaktionsgrupp...5 Inventering...5 Eventuellt nytt material tas fram...5 Redigering och anpassning till webb...5 Utveckling av hemsida...5 Goda exempel...5 Interaktiva inslag...5 Hemsidan lanseras och sprids...5 Hemsidan drivs vidare...6 Resultat...6 Genomförda aktiviteter...6 Redaktionsgrupp...6 Inventering...6 Produktion av nytt material...6 Redigering och anpassning till webb...7 Utveckling av hemsida...7 Goda exempel...7 Interaktiva inslag...7 Hemsidan lanseras och sprids...8 Utvärdering och utveckling...8 Utvärdering...8 Statistik tobaksnolla.se...8 Statistik lektion.se...9 Enkät - besökare...9 Resultatdiskussion och utveckling...10 Vidmakthållande...11 Diskussion och slutsatser...11 Referenser...13 Bilaga Bilaga Bilaga

3 Sammanfattning Syftet med projektet var att utveckla och driva en sammanhållen webbplats för organisationer, material, metoder och information om tobak och tobaksförebyggande arbete. Webbplatsen, som utvecklades till en webbverktygslåda, vänder sig till målgrupperna skolpersonal, föräldrar, fritidsledare och föreningsledare. En projektledare tillsattes och en styrgrupp utsågs. Webbplatsen togs fram tillsammans med en webbyrå, som fick i uppgift att skapa en överblickbar, enkel och tilltalande webbplats. En inventering gjordes på befintligt material utifrån ett antal kriterier. NSG:s befintliga material uppdaterades och webbanpassades. Handledningar för fritidsgårdar samt föreningar skapades. Webbplatsen byggdes sedan utifrån de fyra målgrupperna samt kryddades med goda exempel gjorda som filmer från en verksamhet inom respektive målgrupp. Gemensamma sidor för alla skapades, fakta om tobak, statistik och så vidare. Webbplatsen fick ett namn tobaksnolla.se - ett namn som inger nyfikenhet och vars budskap hela hemsidan är uppbyggd kring. Spridningen har skett genom NSG:s verksamhet, det vill säga genom klassbesök, utbildningar och möten med målgrupperna och genom medverkan på nationella, regionala och lokala konferenser. Spridningen har även skett via webbplatserna nonsmoking.se, tobaksfakta.se samt lektion.se. I besöksstatistik samt i den enkätundersökning som gjorts kan utläsas att webbplatsen inte har nått fram till målgrupperna i den omfattning som förhoppningen var, antalet besökare ligger på cirka 130 per vecka. Svårigheter har setts i att hitta kanaler för spridning för webbplatsens målgrupper. Utifrån den respons som inkommit från besökare behöver sidan ses över vad gäller framför allt användarvänlighet. Webbplatsen är en uppskattad samlingsplats och NSG ser en stor potential i hemsidans möjlighet att nå ut till målgrupperna. Ambitionen är att utveckla sidan under våren 2011, som sagt vad gäller användarvänlighet, men även att komplettera sidan med nytt material, uppdatera filmer och så vidare. Att göra marknadsföringsinsatser i lämpliga forum är också viktigt. Att ta fram sidan som nu hittills är gjort har inneburit väl investerade pengar. NSG har utvecklat interna metoder vad gäller webbplatsen och kan nu på egen hand fortsätta bygga utifrån en given struktur. 3

4 Bakgrund Start och sluttid Starttid våren 2009, sluttid hösten Plats och arena Nationellt/digitalt. Syfte Syftet var att utveckla och driva en sammanhållande webbverktygslåda för tobaksförebyggande arbete. Mål och delmål Målet var att utveckla en tilltalande och interaktiv webbplats som fungerade som en samlingsplats för material och metoder från olika organisationer och verksamheter. Målet var också att webbplatsen skulle uppdateras regelbundet och leva under en lång tid. Målgrupp Målgrupperna var skolpersonal, fritidsledare, föreningsledare samt föräldrar för att de i sin tur skulle på ett adekvat och effektivt sätt kunna verka tobaksförebyggande i mötet med sina elever, ungdomar och barn. Samarbetspartners Statens Folkhälsoinstitut finansiär och medverkan i referensgrupp. Riksidrottsförbundet medverkan i referensgrupp, spridningskanal. Bengt Sundbaum bollplank och skribent under målgruppen föräldrar. Helen Wallskär skribent tobaksfakta. Barbro Holm-Ivarsson skribent motiverande samtal och tobaksavvänjning. Jörgen Larsson skribent föräldrastödsmetoder. Noretskolan, Mora medverkan intervjufilm. Botkyrka ridklubb medverkan intervjufilm. Flemingsbergs fritidsgård medverkan intervjufilm. Organisationen Morsor och Farsor på stan medverkan intervjufilm. Webbyrån Familjen Produktion av webbplats. Reklamkonsult Webbanpassning av tryckt material. Reklambyrå Produktion av tryckt material. Organisatorisk förankring Idén om en webbaserad verktygslåda uppkom i samråd mellan Statens Folkhälsoinstitut och A Non Smoking Generation. Det ansågs finnas ett behov av att samla material för tobaksförebyggande arbete på en plats. Den interna förankringen har skett kontinuerligt under projekttiden genom att flera olika personer inom NSG varit inblandade i arbete och spridningen av webbplatsen. På så vis har interna metoder skapats så att webbplatsen kan leva vidare och är inte beroende av en person. 4

5 Arbetsmetoder och teorier Inga specifika arbetsmetoder och teorier har använts. Webbverktygslådan är i sig ett verktyg för att presentera metoder. Finansiering Webbverktygslådan finansierades med medel från Statens Folkhälsoinstitut samt genom en viss egenfinansiering från NSG. Planerade aktiviteter Nedan beskrivs vilka aktiviteter, som i ansökan, var planerade att genomföras i projektet. Redaktionsgrupp Gruppen skulle bestå av representanter från utsedda projektintressenter. En projektledare skulle rekryteras eller utses, vilken skulle ha det övergripande ansvaret för framtagandet av hemsidan samt hålla i kontakter med webbyrå och projektets övriga samarbetspartners. Inventering Utifrån de olika målgruppernas behov skulle en inventering göras av befintliga material riktade till målgrupperna. Eventuella områden där material saknades skulle identifieras. Eventuellt nytt material tas fram Om det saknades material för vissa målgrupper/områden så skulle dessa material produceras. Redigering och anpassning till webb Befintligt material (NSG:s handledningar Tillsammans mot tobak samt Ditt nej gör stor skillnad ) skulle uppdateras, redigeras och webbanpassas. Utveckling av hemsida Tillsammans med en webbyrå skulle en hemsida tas fram. Goda exempel Goda exempel från skolor, fritidsgårdar, föreningar och föräldrar skulle presenteras på sidan. Interaktiva inslag För att stimulera till användning och besök skulle innehålla interaktiva inslag som tipslåda, undersökningar/röstningar, fråga experten med mera. Hemsidan lanseras och sprids Hemsidan skulle lanseras på målgruppsintressanta webbplatser, via bloggar, PR och målgruppsanpassade kanaler. Vid lanseringen var även en seminarieturné i samarbete med Statens Folkhälsoinstitut ett alternativ. Dit skulle bland andra skolpersonal, fritidspersonal, samordnare och föreningsledare bjudas in. 5

6 Utvärdering och utveckling En utvärdering av webbplatsens layout, innehåll och användbarhet skulle genomföras, dels genom fokusgruppsintervjuer med användare och dels genom webbenkät på hemsidan. Utifrån utvärderingens resultat skulle utvecklings- och förbättringsarbete göras. Hemsidan drivs vidare NSG skulle starta och driva webbplatsen samt ansvara för det fortsatta redaktörsarbetet. Sidan skulle både ha en egen adress men även finnas som undersida till Resultat Genomförda aktiviteter Redaktionsgrupp En projektledare tillsattes, Madeleine Klang på A Non Smoking Generation. En redaktionsgrupp sammansattes. Gruppen bestod av: Niklas Odén A Non Smoking Generation, Cecilia Birgersson Statens Folkhälsoinstitut, Bengt Sundbaum Socialstyrlsen och Skolan Förebygger, Helen Wallskär Tobaksfakta.se samt Anders Wahlström Riksidrottsförbundet/ SISU Idrottsutbildarna. Fritidsforum riksorganisationen för öppen fritidsverksamhet tillfrågades om medverkan i redaktionsgruppen men avböjde. Övriga skribenter: Barbro Holm-Ivarsson tobaksavvänjning och motiverande samtal. Jörgen Larsson föräldrastödsprogram. Inventering En inventering gjordes av befintligt material inom tobaksförebyggande arbete. Inventeringen delades upp efter de fyra målgrupperna, skola, fritidsgård, förening och förälder. Inventeringen gjordes utifrån kriterierna; materialet skulle vara producerat efter år 2000 alternativt ingå i en aktiv verksamhet. Det skulle ha anammats och rekommenderats av andra. Det skulle vara ett överskådligt och tilltalande material samt finnas en länk till hemsida/bra information. En av inventeringens utgångspunkter var Statens Folkhälsoinstituts broschyr Informationsmaterial om tobak Inventeringen resulterade i de material som nu finns presenterade på webbplatsen. Efter materialets/metoden/informationens karaktär har presentationssätt valts; som text, som Pdf-Fil. eller som länk. Material som identifierades som saknade var handledningar för fritidsgård och förening. Produktion av nytt material Handledningarna Tobaksfri Fritidsgård och Tobaksfri Förening producerades av Niklas Odén, samt formgavs till Pdf-Filer. 6

7 Redigering och anpassning till webb A Non Smoking Generations befintliga handledningar Tillsammans mot tobak En handledning för tobaksfri skola samt Ditt nej gör stor skillnad. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende uppdaterades, både layout- och faktamässigt, samt webbanpassades till Pdf-Filer. Utveckling av hemsida En webbyrå Familjen - anlitades för att skapa hemsidan samt för att ta fram PR-aktiviteter för spridning av webbplatsen. Fokus låg på att göra webbplatsen enkel, överskådlig och tilltalande. En bra balans eftersträvades mellan texter, Pdf-Filer och länkar. Tonen i rubriker och inledande texter skulle vara humoristisk och omtänksam. Texter bollades mellan skribenter, projektledare och webbyrå allt för att texterna genomgående skulle gå i samma ton, samt rubriksattes. Större material producerades om till Pdf-Filer. Fokus på dem var att de skulle vara utskriftsvänliga, det vill säga relativt korta samt inte så mycket färg. Layoutmässigt gjordes sidan enkel och med färger som för tanken till överstrykningspennor - alltså till något viktigt. Varje målgrupp har fått sin egen färg. Webbyråns första förslag på webbplats hängde ihop med en relativt provokativ PR-kampanj. Efter att ha fått den idén presenterad bestämdes att webbyrån skulle lägga all fokus på webbplatsen och dess funktioner, inte på PR. Detta beslut grundades dels på att få en så genomarbetad webbplats som möjligt samt på att sociala medier som PR-kampanjen skulle spridas via inte har något självklart forum när det gäller dessa målgrupper. Webbplatsen fick ett namn, också i en humoristisk ton och med tanken att det skulle vara lätt att komma ihåg tobaksnolla.se. Nolla syftar till att vi vill ha noll barn och ungdomar som börjar med tobak, och kommuniceras genomgående på sidan och är webbplatsens huvudbudskap. En logotyp (med möjlighet till variation i webbplatsens olika färger) gjordes för att användas i tryckt material med mera (se bilaga 2). Även en header gjordes det vill säga en länk till webbplatsen som även innehåller information om sidans innehåll (Se bilaga 2). Denna har använts bland annat på A Non Smoking Generations hemsida för länkning till tobaksnolla.se Goda exempel Goda exempel, från en verksamhet inom varje målgrupp, togs fram som korta intervjufilmer, De goda exemplen hittades genom NSG:s kontaktnät samt genom personer knutna till projektet, en fritidsledare, en förälder, en lärare och en föreningsledare. De goda exemplen skulle spegla verksamheter i olika faser av ett tobaksförebyggande arbete. De skulle innehålla både inspiration och konkreta tips för hur man i de olika verksamheterna kan arbeta med frågan. Filmerna skulle också fungera som tilltalande och roliga inslag på webbplatsen samt vara lätta att byta ut. Ett frågebatteri togs fram anpassat till varje målgrupp och tre av filmerna spelades in på personernas arbetsplatser, det vill säga på skolan, på fritidsgården och på föreningen. Föräldra-filmen spelades in i en hemma-miljö. Filmerna redigerades av webbyrån och redigerades till Youtube-klipp. Interaktiva inslag På webbplatsen finns en besökarundersökning med enkla frågor som; har din verksamhet en tobakspolicy? Samt med tre svarsalternativ. Undersökningen har till stor del funktionen av att det händer något på sidan. Tanken fanns att göra något slags forum på hemsidan, men det blev för 7

8 övermäktig med tanke på budgeten. Därför finns istället en länk under föräldrasidan till ett befintligt forum på föräldrawebbplatsen 1318.se. På 1318.se finns även inslaget fråga experten som innefattar en expert kring droger, vilket kan vara av intresse för tobaksnolla.se: s besökare. I övrigt är det intervjufilmerna som står för det interaktiva inslaget, vilka också är lätta att byta ut. Hemsidan lanseras och sprids Hemsidan lanserades 1 februari En kort beskrivning av webbplatsen tillsammans med logotypen gjordes till en Pdf-Fil (Se bilaga 3) som skickades ut till samtliga samarbetspartners, andra organisationer och övriga intressenter. Denna gjordes även till ett nyhetsbrev på tobaksfakta.se som går ut till dem som står anmälda som prenumeranter. Webbplatsen marknadsfördes även genom NSG:s klassbesök, utbildningar, föreläsningar samt på konferenser med mera där A Non Smoking Generation medverkat. Från början sågs en seminarieturné som ett alternativ till spridning. Detta ansågs svårt att genomföra och att det var bättre att göra denna reklam i befintliga sammanhang våra dagliga möten med målgrupperna samt de befintliga konferenser och seminarium anordnade av andra, exempelvis Statens Folkhälsoinstitut. Som ovan beskrivet gjordes även en header som i samband med lanseringen samt i några omgångar vid senare tillfällen låg på A Non Smoking Generations hemsida. I juni 2010 skickades sommarhälsningar till organisationens samarbetspartners, då gjordes samtidigt reklam för tobaksnolla.se Under fyra veckor i september/oktober marknadsfördes webbplatsen tillsammans med materialet Tobakens barn på hemsidan lektion.se. Det är en webbplats som riktas till lärare och är en idébank med lektionstips av lärare för lärare (Lektion.se, ). Vid en sökning på tobaksnolla på Internet länkar andra till webbplatsen, bland andra kommunhemsidor, bloggar och via Facebook. A Non Smoking Generations generalsekreterare har vid ett flertal tillfällen bloggat om webbplatsen. Någon PR-aktivitet blev det som ovan beskrivet inte. Detta beslut togs för att det helt enkelt var svårt att hitta kanaler för spridning bland berörda målgrupper. Utvärdering och utveckling Utvärdering Nedan presenteras webbplatsens besöksstatistik samt resultatet för en mindre enkätundersökning som gjordes. Statistik tobaksnolla.se Nedanstående statistik avser perioden Verktyget som använts är Google Analytics. Drygt 6000 besök har gjorts på webbplatsen. Med besök menas antalet enskilda besök som påbörjats av alla besökare på din webbplats. Om en användare är inaktiv på din webbplats i 30 minuter eller mer utgör framtida aktivitet ett nytt besök. Användare som lämnar din webbplats och återkommer inom 30 minuter räknas som en del av det ursprungliga besöket (Google, 2010). Av dessa besök är drygt helt unika besökare. 8

9 I rapporten Helt unik besökare samlas alla besök från samma användare under hela det aktiva datumintervallet, så att personen räknas som en helt unik besökare, oavsett hur många olika dagar den besökte din webbplats och hur många gånger den besökte webbplatsen varje dag (Google, 2010). Denna besöksstatistik ger cirka 130 besök per vecka under mätperioden. Den genomsnittliga tiden på webbplatsen för en besökare är drygt 2,5 minut. Den genomsnittliga sidvisningen för alla besökare är cirka 3,5 sidor per besök. Flest sidvisningar har gjorts på dessa sidor i följande ordning; förstasidan, skolsidan, tobak och användning, föräldrasidan samt fritidsgårdssidan. Trafikkällorna till webbplatsen är i huvudsak hänvisningswebbplatser (cirka 50 %) samt direkt trafik (cirka 40 %). En mindre andel (cirka 8 %) kommer från sökmotorer där det mest frekventa sökordet är tobaksnolla. Den huvudsakliga hänvisningswebbplatsen är drygt 2300 besök har gjorts därifrån. Besök på webbplatsen har gjorts från 33 länder. Bortsett från Sverige, har flest besök gjorts från Norge (85 besök) och Finland (74 besök). Avvisningsfrekvensen för webbplatsen är knappt 37 %. Avvisningsfrekvensen är antalet enkelsidiga besök eller besök där personen lämnar webbplatsen från ingångssidan i procent (Google, 2010). Statistik lektion.se Statistiken från lektion.se visar att 1083 visningar gjorts på materialet. Av dessa har 174 personer valt att gå vidare till webbplatsen tobaksnolla.se. Enkät - besökare En mindre enkätundersökning (Se bilaga 1) gjordes för att få en fingervisning om hur webbplatsens användarvänlighet och layout upplevs. I denna undersökning valdes att inte fråga respondenterna om sidans innehåll rent materialmässigt. Detta beslut togs med tanke på att en större uppdatering kommer att genomföras inom kort och att det då är just användarvänlighet och layout som i stort kommer att fokuseras på. Samt att det finns en relativt klar bild av vilka material/länkar/pdf-filer som webbplatsen bör kompletteras med. En större undersökning hade också varit svår med tanke på det låga besöksantalet. 26 personer tillfrågades om medverkan i undersökningen. Av dessa personer hade omkring hälften anknytning till webbplatsen i och med yrken inom webbplatsens målgrupper. Svarsfrekvensen uppgick till 34,5%. Enkäten bestod av sex frågor där svarsalternativen bestod av en femgradig skala samt tre öppna frågor. Nedan presenteras enkätundersökningens resultat. Fråga A-F avser frågor med en femgradig skala (1-5. 1=instämmer inte alls, 5=instämmer helt) som svarsalternativ. Fråga A: Rubrikerna beskriver innehållet väl Snittbetyg: 4,4 Fråga B: Det är enkelt att navigera mellan sidorna 9

10 Snittbetyg: 4,7 Fråga C: Sidorna på webbplatsen är överskådliga Snittbetyg: 4 Fråga D: Informationen är lätt att förstå Snittbetyg: 4,7 Fråga E: Webbplatsen har ett trevligt/tilltalande utseende Snittbetyg: 3,8 Fråga F: Sidorna på webbplatsen är läsvänliga (textstorlek, typsnitt, kontrast, färger) Snittbetyg: 3,7 Nedan presenteras svaren i de öppna frågorna. Svaren presenteras som citat. Jag får känslan när jag surfar runt att detta främst vänder sig till rökning, men snusning antar jag ett minst lika stort problem. Person 2 En bra informativ sida med bra relaterad information, utseendet på sidan med de olika prickarna drar ner överskådligheten av informationen och de korta texterna om de olika dokumenten kunde lätt missa om man inte råkade dra musen över länken. Vissa kanske missar informationen bara för att de inte tycker att rubriken passar, men om de hade sett från början vad det handlar om så kanske det hade lockat dem att gå in på sidan. Samtidigt är båda dessa funktioner bra för att hålla ner mängden text på sidan, vilket ger en känsla av att det snabbt går att få informationen - eftersom det inte ser så mycket ut vid en första anblick. Vilken kan locka de som surfar in och inte hade tänkt djupdyka, men som kanske i sin tur djupdyker eftersom sidan känns så luftig. Person 2 Texten på de olika avsnitten är tråkig och fångar inte intresset. Sidan ser lite för simpel ut, inte påkostad. Person 3 Bra struktur. Person 4 Texten på rubrikerna borde vara lite större lite plottrigt i mitt tycke. Person 5 [...] viktigt att hålla den aktuell, men det känns som att det görs. Person 7 Chans att prenumerera eller nåt sånt så att intresserade kan se när det kommit ny information. Person 7 Bra sida enkel att förstå, inte krånglig, lagom med text per sida. Person 8 Resultatdiskussion och utveckling Några mindre uppdateringar har gjorts på webbplatsen. En större uppdatering planeras under våren

11 Utifrån den informationen som har samlats in via utvärderingar finns en hel del att arbeta på. För det första är besöksantalet ganska lågt. Webbplatsen har inte nått ut i den utsträckningen som vi hade hoppats på. En spridningsinsats i form av ett vykort med logga samt ett budskap kring sidans innehåll har formgivits och kommer att tryckas under våren Vykorten sprids genom NSG:s verksamhet (möten, konferenser, utbildningar, klassbesök etc.).ytterligare spridningsmöjlighet finns genom det eventuella framtida samarbete mellan tobaksfakta.se och A Non Smoking Generation som diskuteras just nu. Ambitionen finns att integrera/överföra material från tobaksfakta.se till tobaksnolla.se. Eftersom tobaksfakta.se är en välbekant sida för många så skulle ett samarbete rimligtvis ha goda effekter på tobaksnolla.se. I utvärderingen går att utläsa att hänvisningswebbplatser haft en relativt stor betydelse. Fortsatt marknadsföring på A Non Smoking Generations webbplats är således fortsatt viktig. Det kan också bli aktuellt att göra en sökordsoptimering och på så vis få fler träffar på webbplatsen via exempelvis Google. Att skolsidan är den mest besökta efter förstasidan säger med stor säkerhet att det är flest lärare och skolpersonal av målgrupperna som besöker sidan. Extra fokus bör därför läggas på att nå spridning i de övriga målgrupperna. Webbplatsens avvisningsfrekvens (Google, 2010) är relativt hög. En mer tilltalande förstasida är eventuellt en lösning för att få ner den siffran. Layouten i stort på sidan är något som kommer att tittas närmare på och hur vi med enkla medel kan göra sidan mer tilltalande. Användarvänligheten råder det något delade meningar om. Denna kommer att ses över och justeringar skall göras i texter, rubriker etc. för att kunna ge ett mer övergripande och informativt intryck av webbplatsen. Kommentaren som kom fram angående att snus inte syns till så stor del på webbplatsen var viktig information. Det ska självklart ändras på vid uppdateringen. Till uppdateringen samlas just nu material in som ska komplettera den informationen som redan finns på hemsidan. Bland annat i form av projekt som har pågått/pågår ute i landet. Det är också dags att under våren 2011 byta ut de filmer som ligger på webbplatsen. Tanken är att de tidigare filmerna ska kompletteras med övrigt befintligt material som finns i Youtube-versioner och visa på en bred kunskap och nya argument och uppslag inom tobaksprevention. Exempel på filmer kan vara; klipp från dokumentären Tobakens Barn, A Non Smoking Generations kampanjfilmer, Tobaksfri Duos informationsfilm, tävlingsbidrag från Dizza Tobak och så vidare. Tobaksfaktan samt statistik ska ses över och uppdateras. Vidmakthållande Sidan kommer att leva vidare och är numera en del av NSG:s ordinarie verksamhet samt ligger som undersida till A Non Smoking Generations webbplats; ww.nonsmoking.se. Webbplatsen är egentligen bara skapad och kan nu börja leva och utvecklas. De resurser som har tilldelats projektet är väl investerade pengar i form av en viktig samlingsplats för metoder och material. Diskussion och slutsatser Webbplatsen tobaksnolla.se är en naturlig utveckling och förlängning av A Non Smoking Generations tobaksförebyggande arbete. Behovet av webbplatsen har varit relativt tydligt med tanke 11

12 på vetskapen om att många verksamheter inte riktigt vet och har kunskap kring vilket ansvar som föreligger samt hur det tobaksförebyggande arbete kan bedrivas i praktiken. Att kunna hänvisa de människor som vi möter i olika sammanhang till en sida där en stor mängd information finns samlad har förenklat och förbättrat arbetet självklart för webbplatsen målgrupper men också till stor del för NSG som organisation. En av webbplatsens stora framgångsfaktorer är namnet, tobaksnolla. Det har blivit välkänt, har en kom-ihåg-faktor och inger nyfikenhet, vilket var precis det vi ville att hemsidans namn skulle spegla. Sidan är enkel att administrera och redigera därför kan det mesta av det fortsatta arbetet göras utan inblandning av webbyrå. Webbplatsen har inte nått upp till målen, både vad gäller besöksantal och till viss del sidans utformning. Besöksantalet beror dels på att spridningen till dessa målgrupper helt enkelt varit svår, men också att marknadsföringsinsatsen varit för liten. En bidragande faktor är såklart att bruset av information är svårt att nå fram i. Som ovan beskrivet valdes att inte göra några större PR-aktiviteter kring tobaksnolla.se utan fokus valdes att läggas på själva webbplatsen. Det kommande vykortet, det eventuella samarbetet med tobaksfakta.se samt fler spridningsinsatser (exempelvis bloggar) kanske kan ändra på detta. Vad gäller sidans utformning så har utgångspunkten hela tiden varit att sidan inte ska kännas tung eller oöverskådlig. Men liksom en respondent i enkätundersökningen var inne på, det luftiga kanske medverkar till en svårighet att navigera mellan sidorna samt att hitta material vilket ytterligare pekar på vikten av att hitta en balans mellan en luftig kontra överskådlig sida. Balansen mellan texter, Pdf-Filer och länkar har varit relativt svåravvägd och en hel del finns att arbeta på när det gäller dessa bitar av användarvänligheten. Som till viss del kommit fram i enkätundersökningen så kan sidan även uppfattas som tråkig. Goda exempel kan vi också arbeta mer på att presentera på ett bra sätt på webbplatsen. De goda exemplen tillsammans med olika slags Youtube-klipp (som ovan beskrivet) skulle i framtiden kunna bidra till att webbplatsen känns mer levande. Tobaksnolla.se har en stor potential att utvecklas till en sida som kan fungera som en den självklara webbplatsen för information, material och länkar inom tobaksförebyggande arbete som ambitionen är. Som ovan beskrivet kommer en uppdatering samt ett nytt grepp för spridning att göras under våren Efter denna satsning är förhoppning att göra en större utvärdering bland webbplatsen besökare/ målgrupper. Denna slutrapport är skapad av Madeleine Klang (projektledare), med stöd av Fredrik Söderhielm F.d. Generalsekreterare och Elin Ramfalk Generalsekreterare A Non Smoking Generation (Stiftelsen En Rökfri Generation), Box , Stockholm , 12

13 Referenser Lektion.se ( ) Hämtad , från Google (2010) Adwords hjälp. Hämtad: , från Google (2010) Analytics hjälp. Hämtad , från 13

14 Bilaga 1 I vilken grad instämmer du på följande påståenden om webbplatsen tobaksnolla.se. Svara på en femgradig skala där ett betyder instämmer inte alls och fem instämmer helt. Markera ditt svar i fet stil. A. Rubrikerna beskriver innehållet väl B. Det är enkelt att navigera mellan sidorna C. Sidorna på webbplatsen är överskådliga D. Informationen är lätt att förstå E. Webbplatsen har ett trevligt/tilltalande utseende F. Sidorna på webbplatsen är läsvänliga (textstorlek, typsnitt, kontrast, färger) Saknar du någon typ av information? Har du några förslag på förbättringar? Övriga synpunkter? Tack för din medverkan! 14

15 Bilaga 2 Header Logotyper 15

16 Bilaga 3 16

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer