Slutrapportering för projekt inom Nationella tobaksuppdraget Webbverktygslådan Tobaksnolla.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapportering för projekt inom Nationella tobaksuppdraget 2008-2010. Webbverktygslådan Tobaksnolla.se"

Transkript

1 Slutrapportering för projekt inom Nationella tobaksuppdraget Webbverktygslådan Tobaksnolla.se A Non Smoking Generation Kontaktperson: Madeleine Klang Januari 2011

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Plats och arena...4 Syfte...4 Mål och delmål...4 Målgrupp...4 Samarbetspartners...4 Organisatorisk förankring...4 Arbetsmetoder och teorier...5 Finansiering...5 Planerade aktiviteter...5 Redaktionsgrupp...5 Inventering...5 Eventuellt nytt material tas fram...5 Redigering och anpassning till webb...5 Utveckling av hemsida...5 Goda exempel...5 Interaktiva inslag...5 Hemsidan lanseras och sprids...5 Hemsidan drivs vidare...6 Resultat...6 Genomförda aktiviteter...6 Redaktionsgrupp...6 Inventering...6 Produktion av nytt material...6 Redigering och anpassning till webb...7 Utveckling av hemsida...7 Goda exempel...7 Interaktiva inslag...7 Hemsidan lanseras och sprids...8 Utvärdering och utveckling...8 Utvärdering...8 Statistik tobaksnolla.se...8 Statistik lektion.se...9 Enkät - besökare...9 Resultatdiskussion och utveckling...10 Vidmakthållande...11 Diskussion och slutsatser...11 Referenser...13 Bilaga Bilaga Bilaga

3 Sammanfattning Syftet med projektet var att utveckla och driva en sammanhållen webbplats för organisationer, material, metoder och information om tobak och tobaksförebyggande arbete. Webbplatsen, som utvecklades till en webbverktygslåda, vänder sig till målgrupperna skolpersonal, föräldrar, fritidsledare och föreningsledare. En projektledare tillsattes och en styrgrupp utsågs. Webbplatsen togs fram tillsammans med en webbyrå, som fick i uppgift att skapa en överblickbar, enkel och tilltalande webbplats. En inventering gjordes på befintligt material utifrån ett antal kriterier. NSG:s befintliga material uppdaterades och webbanpassades. Handledningar för fritidsgårdar samt föreningar skapades. Webbplatsen byggdes sedan utifrån de fyra målgrupperna samt kryddades med goda exempel gjorda som filmer från en verksamhet inom respektive målgrupp. Gemensamma sidor för alla skapades, fakta om tobak, statistik och så vidare. Webbplatsen fick ett namn tobaksnolla.se - ett namn som inger nyfikenhet och vars budskap hela hemsidan är uppbyggd kring. Spridningen har skett genom NSG:s verksamhet, det vill säga genom klassbesök, utbildningar och möten med målgrupperna och genom medverkan på nationella, regionala och lokala konferenser. Spridningen har även skett via webbplatserna nonsmoking.se, tobaksfakta.se samt lektion.se. I besöksstatistik samt i den enkätundersökning som gjorts kan utläsas att webbplatsen inte har nått fram till målgrupperna i den omfattning som förhoppningen var, antalet besökare ligger på cirka 130 per vecka. Svårigheter har setts i att hitta kanaler för spridning för webbplatsens målgrupper. Utifrån den respons som inkommit från besökare behöver sidan ses över vad gäller framför allt användarvänlighet. Webbplatsen är en uppskattad samlingsplats och NSG ser en stor potential i hemsidans möjlighet att nå ut till målgrupperna. Ambitionen är att utveckla sidan under våren 2011, som sagt vad gäller användarvänlighet, men även att komplettera sidan med nytt material, uppdatera filmer och så vidare. Att göra marknadsföringsinsatser i lämpliga forum är också viktigt. Att ta fram sidan som nu hittills är gjort har inneburit väl investerade pengar. NSG har utvecklat interna metoder vad gäller webbplatsen och kan nu på egen hand fortsätta bygga utifrån en given struktur. 3

4 Bakgrund Start och sluttid Starttid våren 2009, sluttid hösten Plats och arena Nationellt/digitalt. Syfte Syftet var att utveckla och driva en sammanhållande webbverktygslåda för tobaksförebyggande arbete. Mål och delmål Målet var att utveckla en tilltalande och interaktiv webbplats som fungerade som en samlingsplats för material och metoder från olika organisationer och verksamheter. Målet var också att webbplatsen skulle uppdateras regelbundet och leva under en lång tid. Målgrupp Målgrupperna var skolpersonal, fritidsledare, föreningsledare samt föräldrar för att de i sin tur skulle på ett adekvat och effektivt sätt kunna verka tobaksförebyggande i mötet med sina elever, ungdomar och barn. Samarbetspartners Statens Folkhälsoinstitut finansiär och medverkan i referensgrupp. Riksidrottsförbundet medverkan i referensgrupp, spridningskanal. Bengt Sundbaum bollplank och skribent under målgruppen föräldrar. Helen Wallskär skribent tobaksfakta. Barbro Holm-Ivarsson skribent motiverande samtal och tobaksavvänjning. Jörgen Larsson skribent föräldrastödsmetoder. Noretskolan, Mora medverkan intervjufilm. Botkyrka ridklubb medverkan intervjufilm. Flemingsbergs fritidsgård medverkan intervjufilm. Organisationen Morsor och Farsor på stan medverkan intervjufilm. Webbyrån Familjen Produktion av webbplats. Reklamkonsult Webbanpassning av tryckt material. Reklambyrå Produktion av tryckt material. Organisatorisk förankring Idén om en webbaserad verktygslåda uppkom i samråd mellan Statens Folkhälsoinstitut och A Non Smoking Generation. Det ansågs finnas ett behov av att samla material för tobaksförebyggande arbete på en plats. Den interna förankringen har skett kontinuerligt under projekttiden genom att flera olika personer inom NSG varit inblandade i arbete och spridningen av webbplatsen. På så vis har interna metoder skapats så att webbplatsen kan leva vidare och är inte beroende av en person. 4

5 Arbetsmetoder och teorier Inga specifika arbetsmetoder och teorier har använts. Webbverktygslådan är i sig ett verktyg för att presentera metoder. Finansiering Webbverktygslådan finansierades med medel från Statens Folkhälsoinstitut samt genom en viss egenfinansiering från NSG. Planerade aktiviteter Nedan beskrivs vilka aktiviteter, som i ansökan, var planerade att genomföras i projektet. Redaktionsgrupp Gruppen skulle bestå av representanter från utsedda projektintressenter. En projektledare skulle rekryteras eller utses, vilken skulle ha det övergripande ansvaret för framtagandet av hemsidan samt hålla i kontakter med webbyrå och projektets övriga samarbetspartners. Inventering Utifrån de olika målgruppernas behov skulle en inventering göras av befintliga material riktade till målgrupperna. Eventuella områden där material saknades skulle identifieras. Eventuellt nytt material tas fram Om det saknades material för vissa målgrupper/områden så skulle dessa material produceras. Redigering och anpassning till webb Befintligt material (NSG:s handledningar Tillsammans mot tobak samt Ditt nej gör stor skillnad ) skulle uppdateras, redigeras och webbanpassas. Utveckling av hemsida Tillsammans med en webbyrå skulle en hemsida tas fram. Goda exempel Goda exempel från skolor, fritidsgårdar, föreningar och föräldrar skulle presenteras på sidan. Interaktiva inslag För att stimulera till användning och besök skulle innehålla interaktiva inslag som tipslåda, undersökningar/röstningar, fråga experten med mera. Hemsidan lanseras och sprids Hemsidan skulle lanseras på målgruppsintressanta webbplatser, via bloggar, PR och målgruppsanpassade kanaler. Vid lanseringen var även en seminarieturné i samarbete med Statens Folkhälsoinstitut ett alternativ. Dit skulle bland andra skolpersonal, fritidspersonal, samordnare och föreningsledare bjudas in. 5

6 Utvärdering och utveckling En utvärdering av webbplatsens layout, innehåll och användbarhet skulle genomföras, dels genom fokusgruppsintervjuer med användare och dels genom webbenkät på hemsidan. Utifrån utvärderingens resultat skulle utvecklings- och förbättringsarbete göras. Hemsidan drivs vidare NSG skulle starta och driva webbplatsen samt ansvara för det fortsatta redaktörsarbetet. Sidan skulle både ha en egen adress men även finnas som undersida till Resultat Genomförda aktiviteter Redaktionsgrupp En projektledare tillsattes, Madeleine Klang på A Non Smoking Generation. En redaktionsgrupp sammansattes. Gruppen bestod av: Niklas Odén A Non Smoking Generation, Cecilia Birgersson Statens Folkhälsoinstitut, Bengt Sundbaum Socialstyrlsen och Skolan Förebygger, Helen Wallskär Tobaksfakta.se samt Anders Wahlström Riksidrottsförbundet/ SISU Idrottsutbildarna. Fritidsforum riksorganisationen för öppen fritidsverksamhet tillfrågades om medverkan i redaktionsgruppen men avböjde. Övriga skribenter: Barbro Holm-Ivarsson tobaksavvänjning och motiverande samtal. Jörgen Larsson föräldrastödsprogram. Inventering En inventering gjordes av befintligt material inom tobaksförebyggande arbete. Inventeringen delades upp efter de fyra målgrupperna, skola, fritidsgård, förening och förälder. Inventeringen gjordes utifrån kriterierna; materialet skulle vara producerat efter år 2000 alternativt ingå i en aktiv verksamhet. Det skulle ha anammats och rekommenderats av andra. Det skulle vara ett överskådligt och tilltalande material samt finnas en länk till hemsida/bra information. En av inventeringens utgångspunkter var Statens Folkhälsoinstituts broschyr Informationsmaterial om tobak Inventeringen resulterade i de material som nu finns presenterade på webbplatsen. Efter materialets/metoden/informationens karaktär har presentationssätt valts; som text, som Pdf-Fil. eller som länk. Material som identifierades som saknade var handledningar för fritidsgård och förening. Produktion av nytt material Handledningarna Tobaksfri Fritidsgård och Tobaksfri Förening producerades av Niklas Odén, samt formgavs till Pdf-Filer. 6

7 Redigering och anpassning till webb A Non Smoking Generations befintliga handledningar Tillsammans mot tobak En handledning för tobaksfri skola samt Ditt nej gör stor skillnad. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende uppdaterades, både layout- och faktamässigt, samt webbanpassades till Pdf-Filer. Utveckling av hemsida En webbyrå Familjen - anlitades för att skapa hemsidan samt för att ta fram PR-aktiviteter för spridning av webbplatsen. Fokus låg på att göra webbplatsen enkel, överskådlig och tilltalande. En bra balans eftersträvades mellan texter, Pdf-Filer och länkar. Tonen i rubriker och inledande texter skulle vara humoristisk och omtänksam. Texter bollades mellan skribenter, projektledare och webbyrå allt för att texterna genomgående skulle gå i samma ton, samt rubriksattes. Större material producerades om till Pdf-Filer. Fokus på dem var att de skulle vara utskriftsvänliga, det vill säga relativt korta samt inte så mycket färg. Layoutmässigt gjordes sidan enkel och med färger som för tanken till överstrykningspennor - alltså till något viktigt. Varje målgrupp har fått sin egen färg. Webbyråns första förslag på webbplats hängde ihop med en relativt provokativ PR-kampanj. Efter att ha fått den idén presenterad bestämdes att webbyrån skulle lägga all fokus på webbplatsen och dess funktioner, inte på PR. Detta beslut grundades dels på att få en så genomarbetad webbplats som möjligt samt på att sociala medier som PR-kampanjen skulle spridas via inte har något självklart forum när det gäller dessa målgrupper. Webbplatsen fick ett namn, också i en humoristisk ton och med tanken att det skulle vara lätt att komma ihåg tobaksnolla.se. Nolla syftar till att vi vill ha noll barn och ungdomar som börjar med tobak, och kommuniceras genomgående på sidan och är webbplatsens huvudbudskap. En logotyp (med möjlighet till variation i webbplatsens olika färger) gjordes för att användas i tryckt material med mera (se bilaga 2). Även en header gjordes det vill säga en länk till webbplatsen som även innehåller information om sidans innehåll (Se bilaga 2). Denna har använts bland annat på A Non Smoking Generations hemsida för länkning till tobaksnolla.se Goda exempel Goda exempel, från en verksamhet inom varje målgrupp, togs fram som korta intervjufilmer, De goda exemplen hittades genom NSG:s kontaktnät samt genom personer knutna till projektet, en fritidsledare, en förälder, en lärare och en föreningsledare. De goda exemplen skulle spegla verksamheter i olika faser av ett tobaksförebyggande arbete. De skulle innehålla både inspiration och konkreta tips för hur man i de olika verksamheterna kan arbeta med frågan. Filmerna skulle också fungera som tilltalande och roliga inslag på webbplatsen samt vara lätta att byta ut. Ett frågebatteri togs fram anpassat till varje målgrupp och tre av filmerna spelades in på personernas arbetsplatser, det vill säga på skolan, på fritidsgården och på föreningen. Föräldra-filmen spelades in i en hemma-miljö. Filmerna redigerades av webbyrån och redigerades till Youtube-klipp. Interaktiva inslag På webbplatsen finns en besökarundersökning med enkla frågor som; har din verksamhet en tobakspolicy? Samt med tre svarsalternativ. Undersökningen har till stor del funktionen av att det händer något på sidan. Tanken fanns att göra något slags forum på hemsidan, men det blev för 7

8 övermäktig med tanke på budgeten. Därför finns istället en länk under föräldrasidan till ett befintligt forum på föräldrawebbplatsen 1318.se. På 1318.se finns även inslaget fråga experten som innefattar en expert kring droger, vilket kan vara av intresse för tobaksnolla.se: s besökare. I övrigt är det intervjufilmerna som står för det interaktiva inslaget, vilka också är lätta att byta ut. Hemsidan lanseras och sprids Hemsidan lanserades 1 februari En kort beskrivning av webbplatsen tillsammans med logotypen gjordes till en Pdf-Fil (Se bilaga 3) som skickades ut till samtliga samarbetspartners, andra organisationer och övriga intressenter. Denna gjordes även till ett nyhetsbrev på tobaksfakta.se som går ut till dem som står anmälda som prenumeranter. Webbplatsen marknadsfördes även genom NSG:s klassbesök, utbildningar, föreläsningar samt på konferenser med mera där A Non Smoking Generation medverkat. Från början sågs en seminarieturné som ett alternativ till spridning. Detta ansågs svårt att genomföra och att det var bättre att göra denna reklam i befintliga sammanhang våra dagliga möten med målgrupperna samt de befintliga konferenser och seminarium anordnade av andra, exempelvis Statens Folkhälsoinstitut. Som ovan beskrivet gjordes även en header som i samband med lanseringen samt i några omgångar vid senare tillfällen låg på A Non Smoking Generations hemsida. I juni 2010 skickades sommarhälsningar till organisationens samarbetspartners, då gjordes samtidigt reklam för tobaksnolla.se Under fyra veckor i september/oktober marknadsfördes webbplatsen tillsammans med materialet Tobakens barn på hemsidan lektion.se. Det är en webbplats som riktas till lärare och är en idébank med lektionstips av lärare för lärare (Lektion.se, ). Vid en sökning på tobaksnolla på Internet länkar andra till webbplatsen, bland andra kommunhemsidor, bloggar och via Facebook. A Non Smoking Generations generalsekreterare har vid ett flertal tillfällen bloggat om webbplatsen. Någon PR-aktivitet blev det som ovan beskrivet inte. Detta beslut togs för att det helt enkelt var svårt att hitta kanaler för spridning bland berörda målgrupper. Utvärdering och utveckling Utvärdering Nedan presenteras webbplatsens besöksstatistik samt resultatet för en mindre enkätundersökning som gjordes. Statistik tobaksnolla.se Nedanstående statistik avser perioden Verktyget som använts är Google Analytics. Drygt 6000 besök har gjorts på webbplatsen. Med besök menas antalet enskilda besök som påbörjats av alla besökare på din webbplats. Om en användare är inaktiv på din webbplats i 30 minuter eller mer utgör framtida aktivitet ett nytt besök. Användare som lämnar din webbplats och återkommer inom 30 minuter räknas som en del av det ursprungliga besöket (Google, 2010). Av dessa besök är drygt helt unika besökare. 8

9 I rapporten Helt unik besökare samlas alla besök från samma användare under hela det aktiva datumintervallet, så att personen räknas som en helt unik besökare, oavsett hur många olika dagar den besökte din webbplats och hur många gånger den besökte webbplatsen varje dag (Google, 2010). Denna besöksstatistik ger cirka 130 besök per vecka under mätperioden. Den genomsnittliga tiden på webbplatsen för en besökare är drygt 2,5 minut. Den genomsnittliga sidvisningen för alla besökare är cirka 3,5 sidor per besök. Flest sidvisningar har gjorts på dessa sidor i följande ordning; förstasidan, skolsidan, tobak och användning, föräldrasidan samt fritidsgårdssidan. Trafikkällorna till webbplatsen är i huvudsak hänvisningswebbplatser (cirka 50 %) samt direkt trafik (cirka 40 %). En mindre andel (cirka 8 %) kommer från sökmotorer där det mest frekventa sökordet är tobaksnolla. Den huvudsakliga hänvisningswebbplatsen är drygt 2300 besök har gjorts därifrån. Besök på webbplatsen har gjorts från 33 länder. Bortsett från Sverige, har flest besök gjorts från Norge (85 besök) och Finland (74 besök). Avvisningsfrekvensen för webbplatsen är knappt 37 %. Avvisningsfrekvensen är antalet enkelsidiga besök eller besök där personen lämnar webbplatsen från ingångssidan i procent (Google, 2010). Statistik lektion.se Statistiken från lektion.se visar att 1083 visningar gjorts på materialet. Av dessa har 174 personer valt att gå vidare till webbplatsen tobaksnolla.se. Enkät - besökare En mindre enkätundersökning (Se bilaga 1) gjordes för att få en fingervisning om hur webbplatsens användarvänlighet och layout upplevs. I denna undersökning valdes att inte fråga respondenterna om sidans innehåll rent materialmässigt. Detta beslut togs med tanke på att en större uppdatering kommer att genomföras inom kort och att det då är just användarvänlighet och layout som i stort kommer att fokuseras på. Samt att det finns en relativt klar bild av vilka material/länkar/pdf-filer som webbplatsen bör kompletteras med. En större undersökning hade också varit svår med tanke på det låga besöksantalet. 26 personer tillfrågades om medverkan i undersökningen. Av dessa personer hade omkring hälften anknytning till webbplatsen i och med yrken inom webbplatsens målgrupper. Svarsfrekvensen uppgick till 34,5%. Enkäten bestod av sex frågor där svarsalternativen bestod av en femgradig skala samt tre öppna frågor. Nedan presenteras enkätundersökningens resultat. Fråga A-F avser frågor med en femgradig skala (1-5. 1=instämmer inte alls, 5=instämmer helt) som svarsalternativ. Fråga A: Rubrikerna beskriver innehållet väl Snittbetyg: 4,4 Fråga B: Det är enkelt att navigera mellan sidorna 9

10 Snittbetyg: 4,7 Fråga C: Sidorna på webbplatsen är överskådliga Snittbetyg: 4 Fråga D: Informationen är lätt att förstå Snittbetyg: 4,7 Fråga E: Webbplatsen har ett trevligt/tilltalande utseende Snittbetyg: 3,8 Fråga F: Sidorna på webbplatsen är läsvänliga (textstorlek, typsnitt, kontrast, färger) Snittbetyg: 3,7 Nedan presenteras svaren i de öppna frågorna. Svaren presenteras som citat. Jag får känslan när jag surfar runt att detta främst vänder sig till rökning, men snusning antar jag ett minst lika stort problem. Person 2 En bra informativ sida med bra relaterad information, utseendet på sidan med de olika prickarna drar ner överskådligheten av informationen och de korta texterna om de olika dokumenten kunde lätt missa om man inte råkade dra musen över länken. Vissa kanske missar informationen bara för att de inte tycker att rubriken passar, men om de hade sett från början vad det handlar om så kanske det hade lockat dem att gå in på sidan. Samtidigt är båda dessa funktioner bra för att hålla ner mängden text på sidan, vilket ger en känsla av att det snabbt går att få informationen - eftersom det inte ser så mycket ut vid en första anblick. Vilken kan locka de som surfar in och inte hade tänkt djupdyka, men som kanske i sin tur djupdyker eftersom sidan känns så luftig. Person 2 Texten på de olika avsnitten är tråkig och fångar inte intresset. Sidan ser lite för simpel ut, inte påkostad. Person 3 Bra struktur. Person 4 Texten på rubrikerna borde vara lite större lite plottrigt i mitt tycke. Person 5 [...] viktigt att hålla den aktuell, men det känns som att det görs. Person 7 Chans att prenumerera eller nåt sånt så att intresserade kan se när det kommit ny information. Person 7 Bra sida enkel att förstå, inte krånglig, lagom med text per sida. Person 8 Resultatdiskussion och utveckling Några mindre uppdateringar har gjorts på webbplatsen. En större uppdatering planeras under våren

11 Utifrån den informationen som har samlats in via utvärderingar finns en hel del att arbeta på. För det första är besöksantalet ganska lågt. Webbplatsen har inte nått ut i den utsträckningen som vi hade hoppats på. En spridningsinsats i form av ett vykort med logga samt ett budskap kring sidans innehåll har formgivits och kommer att tryckas under våren Vykorten sprids genom NSG:s verksamhet (möten, konferenser, utbildningar, klassbesök etc.).ytterligare spridningsmöjlighet finns genom det eventuella framtida samarbete mellan tobaksfakta.se och A Non Smoking Generation som diskuteras just nu. Ambitionen finns att integrera/överföra material från tobaksfakta.se till tobaksnolla.se. Eftersom tobaksfakta.se är en välbekant sida för många så skulle ett samarbete rimligtvis ha goda effekter på tobaksnolla.se. I utvärderingen går att utläsa att hänvisningswebbplatser haft en relativt stor betydelse. Fortsatt marknadsföring på A Non Smoking Generations webbplats är således fortsatt viktig. Det kan också bli aktuellt att göra en sökordsoptimering och på så vis få fler träffar på webbplatsen via exempelvis Google. Att skolsidan är den mest besökta efter förstasidan säger med stor säkerhet att det är flest lärare och skolpersonal av målgrupperna som besöker sidan. Extra fokus bör därför läggas på att nå spridning i de övriga målgrupperna. Webbplatsens avvisningsfrekvens (Google, 2010) är relativt hög. En mer tilltalande förstasida är eventuellt en lösning för att få ner den siffran. Layouten i stort på sidan är något som kommer att tittas närmare på och hur vi med enkla medel kan göra sidan mer tilltalande. Användarvänligheten råder det något delade meningar om. Denna kommer att ses över och justeringar skall göras i texter, rubriker etc. för att kunna ge ett mer övergripande och informativt intryck av webbplatsen. Kommentaren som kom fram angående att snus inte syns till så stor del på webbplatsen var viktig information. Det ska självklart ändras på vid uppdateringen. Till uppdateringen samlas just nu material in som ska komplettera den informationen som redan finns på hemsidan. Bland annat i form av projekt som har pågått/pågår ute i landet. Det är också dags att under våren 2011 byta ut de filmer som ligger på webbplatsen. Tanken är att de tidigare filmerna ska kompletteras med övrigt befintligt material som finns i Youtube-versioner och visa på en bred kunskap och nya argument och uppslag inom tobaksprevention. Exempel på filmer kan vara; klipp från dokumentären Tobakens Barn, A Non Smoking Generations kampanjfilmer, Tobaksfri Duos informationsfilm, tävlingsbidrag från Dizza Tobak och så vidare. Tobaksfaktan samt statistik ska ses över och uppdateras. Vidmakthållande Sidan kommer att leva vidare och är numera en del av NSG:s ordinarie verksamhet samt ligger som undersida till A Non Smoking Generations webbplats; ww.nonsmoking.se. Webbplatsen är egentligen bara skapad och kan nu börja leva och utvecklas. De resurser som har tilldelats projektet är väl investerade pengar i form av en viktig samlingsplats för metoder och material. Diskussion och slutsatser Webbplatsen tobaksnolla.se är en naturlig utveckling och förlängning av A Non Smoking Generations tobaksförebyggande arbete. Behovet av webbplatsen har varit relativt tydligt med tanke 11

12 på vetskapen om att många verksamheter inte riktigt vet och har kunskap kring vilket ansvar som föreligger samt hur det tobaksförebyggande arbete kan bedrivas i praktiken. Att kunna hänvisa de människor som vi möter i olika sammanhang till en sida där en stor mängd information finns samlad har förenklat och förbättrat arbetet självklart för webbplatsen målgrupper men också till stor del för NSG som organisation. En av webbplatsens stora framgångsfaktorer är namnet, tobaksnolla. Det har blivit välkänt, har en kom-ihåg-faktor och inger nyfikenhet, vilket var precis det vi ville att hemsidans namn skulle spegla. Sidan är enkel att administrera och redigera därför kan det mesta av det fortsatta arbetet göras utan inblandning av webbyrå. Webbplatsen har inte nått upp till målen, både vad gäller besöksantal och till viss del sidans utformning. Besöksantalet beror dels på att spridningen till dessa målgrupper helt enkelt varit svår, men också att marknadsföringsinsatsen varit för liten. En bidragande faktor är såklart att bruset av information är svårt att nå fram i. Som ovan beskrivet valdes att inte göra några större PR-aktiviteter kring tobaksnolla.se utan fokus valdes att läggas på själva webbplatsen. Det kommande vykortet, det eventuella samarbetet med tobaksfakta.se samt fler spridningsinsatser (exempelvis bloggar) kanske kan ändra på detta. Vad gäller sidans utformning så har utgångspunkten hela tiden varit att sidan inte ska kännas tung eller oöverskådlig. Men liksom en respondent i enkätundersökningen var inne på, det luftiga kanske medverkar till en svårighet att navigera mellan sidorna samt att hitta material vilket ytterligare pekar på vikten av att hitta en balans mellan en luftig kontra överskådlig sida. Balansen mellan texter, Pdf-Filer och länkar har varit relativt svåravvägd och en hel del finns att arbeta på när det gäller dessa bitar av användarvänligheten. Som till viss del kommit fram i enkätundersökningen så kan sidan även uppfattas som tråkig. Goda exempel kan vi också arbeta mer på att presentera på ett bra sätt på webbplatsen. De goda exemplen tillsammans med olika slags Youtube-klipp (som ovan beskrivet) skulle i framtiden kunna bidra till att webbplatsen känns mer levande. Tobaksnolla.se har en stor potential att utvecklas till en sida som kan fungera som en den självklara webbplatsen för information, material och länkar inom tobaksförebyggande arbete som ambitionen är. Som ovan beskrivet kommer en uppdatering samt ett nytt grepp för spridning att göras under våren Efter denna satsning är förhoppning att göra en större utvärdering bland webbplatsen besökare/ målgrupper. Denna slutrapport är skapad av Madeleine Klang (projektledare), med stöd av Fredrik Söderhielm F.d. Generalsekreterare och Elin Ramfalk Generalsekreterare A Non Smoking Generation (Stiftelsen En Rökfri Generation), Box , Stockholm , 12

13 Referenser Lektion.se ( ) Hämtad , från Google (2010) Adwords hjälp. Hämtad: , från Google (2010) Analytics hjälp. Hämtad , från 13

14 Bilaga 1 I vilken grad instämmer du på följande påståenden om webbplatsen tobaksnolla.se. Svara på en femgradig skala där ett betyder instämmer inte alls och fem instämmer helt. Markera ditt svar i fet stil. A. Rubrikerna beskriver innehållet väl B. Det är enkelt att navigera mellan sidorna C. Sidorna på webbplatsen är överskådliga D. Informationen är lätt att förstå E. Webbplatsen har ett trevligt/tilltalande utseende F. Sidorna på webbplatsen är läsvänliga (textstorlek, typsnitt, kontrast, färger) Saknar du någon typ av information? Har du några förslag på förbättringar? Övriga synpunkter? Tack för din medverkan! 14

15 Bilaga 2 Header Logotyper 15

16 Bilaga 3 16

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Räknefunktion på Matteboken.se

Räknefunktion på Matteboken.se Räknefunktion på Matteboken.se Ett verktyg för djupare förståelse Inledning Mattecentrum är en ideell förening som arbetar aktivt för att öka intresset och kunskaperna i matematik hos Sveriges barn och

Läs mer

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Ditt nej gör storskill n ad Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Du är betydelsefull! Den här skriften har främst ett syfte att hjälpa dig som förälder med argument när du ska prata

Läs mer

Tobaksförebyggande arbete i VB. * Tobaksfri Duo och Smart Ungdom * Salut * Tobaksfri gymnasieskola * Handslag tobaksfri uppväxt

Tobaksförebyggande arbete i VB. * Tobaksfri Duo och Smart Ungdom * Salut * Tobaksfri gymnasieskola * Handslag tobaksfri uppväxt Tobaksförebyggande arbete i VB * Tobaksfri Duo och Smart Ungdom * Salut * Tobaksfri gymnasieskola * Handslag tobaksfri uppväxt Styrdokument och lagstiftning Tobakslagen (1993:581) = en skyddslag Nationella

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015

Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015 Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015 Uppdaterad 2015-07-03 2 Vision Att alla elever på högstadiet i Nyköping är tobaksfria. Att erbjuda en tobaksfri skolgård och skoltid för elever,

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

DON T FEAR SMOKING. Ett nytt sätt att prata om rökning.

DON T FEAR SMOKING. Ett nytt sätt att prata om rökning. DON T FEAR SMOKING. Ett nytt sätt att prata om rökning. Röken döljer alla rädslor i världen. Att vara ung är att gå runt med en orosklump i magen. För det är där frågorna hamnar när man inte hittar svaren.

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Tobaksfria fritidsgårdar

Tobaksfria fritidsgårdar Tobaksfria fritidsgårdar Niklas Odén Varför det? Hur gå tillväga? Ett gott exempel! Vilka är det som börjar röka eller snusa? De behöver stöd från vuxenvärlden att hålla tobaksfönstret stängt! Är fritidsgårdar

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg.

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. 1 Inledning Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer.

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Bloggmanual Hälsa & Fitness.

Bloggmanual Hälsa & Fitness. Bloggmanual Hälsa & Fitness. Innehållsförteckning 1. Nytt Inlägg... 3 1.1 Verktygsrad... 3 1.2 Förhandsgranska och Publicera... 4 1.3 Kategorier... 4 1.4 Etiketter... 5 1.5 Ange Utvald bild... 5 1.6 Skrivar

Läs mer

B1. Inledning...1 B2. Metod...2 B3. Resultat...3 B4. Diskussion...5 B5. Sammanfattning och slutsatser...6

B1. Inledning...1 B2. Metod...2 B3. Resultat...3 B4. Diskussion...5 B5. Sammanfattning och slutsatser...6 Vilka använder webbservicen? Redovisning av delprojekt 2B i Verkningsgradsprojektet Björn Calminder, K-konsult Per Bengtson, Grön idé AB Juni 2005 B1. Inledning...1 B2. Metod...2 B3. Resultat...3 B4. Diskussion...5

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektbeskrivning Webbplats

Projektbeskrivning Webbplats Projektbeskrivning Webbplats Tack, för att du laddat ner Fru Forsbergs Projektbeskrivning. Den kommer att hjälpa oss med att kartlägga vad du vill ha ut av ditt webbplatsprojekt. Dina svar och kommentarer

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Ehandelslösningars komma igång tips!

Ehandelslösningars komma igång tips! Ehandelslösningars komma igång tips! Här kan du få reda på allt du behöver för att komma igång och sälja dina produkter! Om du behöver redigera bilder kan du göra det gratis på www.pixlr.com (exempelvis

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet

Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet 2010-04-14 Utgåva 1.0 Internetpolicy Styrdokument för Klevbergets Samfälligheter på Internet Revisionshistorik Utgåva Datum Kommentar 1.0 2010-04-14 Upprättad Klevbergets samfälligheter på Internet Detta

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Tobaksfri gymnasieskola

Tobaksfri gymnasieskola Tobaksfri gymnasieskola Ett samverkansprojekt mellan A Non Smoking Generation, Landstinget Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronoberg, Järfälla kommun och Gotland kommun. Rapport över genomfört projekt 2011-01-28

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena TOBAKSFRI SKOLTID Örebro oktober 2014 Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena Skolan kan göra skillnad Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barnsoch

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NAR VI BYGGER VÅR WEBBPLATS! Målgruppen. Vilken är din målgrupp? Vad vill de veta? Vad vill de göra? Layout och design Tänk på placeringen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Effektkarta Helsingborg.se

Effektkarta Helsingborg.se Effektkarta Helsingborg.se Om detta dokument Detta dokument beskriver övergripande syfte, effektmål och målgrupper (personas), information och innehåll på helsingborg.se. Det är ett styrdokument som ska

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-02-13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Hemsidehantering Upplägg söndag 10.30-12.30 PowerPoint: - Allmänt om hemsidan och funktionerna på hemsidedelen - Tips och råd På IdrottOnline-sida:

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet Uppdaterad: 2014-02-24 Lathund Strukturträdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hemsida 4 Redigerarläge 5 Vanliga fel 5 Strukturträdet 6 Redigera innehåll på sida 6 Lägg till undersidor 7 Navigera mellan

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer