Fråga 1: Temperaturen inverkar på fotosyntesens hastighet i ett spenatblad så som diagrammet visar. (Se bifogat prov).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga 1: Temperaturen inverkar på fotosyntesens hastighet i ett spenatblad så som diagrammet visar. (Se bifogat prov)."

Transkript

1 Biologi Fråga 1: Temperaturen inverkar på fotosyntesens hastighet i ett spenatblad så som diagrammet visar. (Se bifogat prov). a) Definiera begreppet fotosyntes. Fotosyntes sker när koldioxid och vatten med hjälp av solens energi binds samman och det uppstår socker och syre. 6CO 2 + 6H 2 O + solljus -> C 6 H 12 O 6 + 6O 2 b) Beskriv och förklara temperaturens inverkan på fotosyntesens hastighet. En högre temperatur försnabbar reaktioner som katalyseras av enzymer, t.ex. fotosyntesen. En låg temperatur gör följaktligen fotosyntesen långsammare. Men om temperaturen stiger över 30 grader celsius blir fotosyntesen igen långsammare, eftersom höga temperaturer kan skada enzymer i kemiska processer och också påskynda avdunstningen. c) Hur inverkar övriga miljöfaktorer på fotosyntesens hastighet. Sådant som påverkar är mängden ljus, ljusets kvalitet, tillgång på vatten och koldioxidhalten i luften. Fråga 2: Hur skiljer sig den eukaryota cellens DNA och RNA från varandra i fråga om struktur och uppgifter och platsen där de fungerar? Presentera jämförelsen kortfattat på svarspapperet, i tabellform enligt modellen.(se bifogat prov). Struktur: - DNA är en dubbelspiral, RNA en enkel ked. - Basstrukturen är olik, basen T ersätts med U i RNA - Sockrets andel olika (deoxiribos i DNA, ribos i RNA) Uppgift:

2 - DNA har som uppgift att förmedla genetisk information till följande generation - Det finns olika slag av RNA; budbärar- RNA = mrna, transport-rna och ribosom- RNA och de har alla lite olika uppgifter. Plats: - DNA finns i cellkärnan och i mitokondrierna och kloroplasten. - m-rna bildas i cellkärnan, går ut i cytoplasmat och fäst på en ribosom. t-rna finns i cytoplasmat och fastnar på ribosomen på m-rna. Fråga 3: Biotoper (Se bifogat prov). a) Jämför miljöfaktorer och växtlighet i biotoperna som ses på bilderna. Hassellund: lite ljus, fuktigt, jämnare temperatur, tjockt jordtäcke, riklig växtlighet i flera skikt. Berg: mycket ljus, torrt, stora temperaturväxlingar, lite matjord, lite växtlighet (liten diversitet). b) Hur yttrar sig den biologiska mångfalden (biodiversiteten) i biotoperna på bilderna? I hassellunden finns många olika mikrobiotoper, flera ekologiska nischer för växter och djur. Fråga 4: Vikares utveckling och undersökning av dem (Se bifogat prov). a) Hur har olika evolutionskrafter kunnat påverka utvecklingen av Östersjöns och Saimens vikarpopulationer? Både Österjöns och Saimens vikare är reliker efter istiden. Isolation från altlantpopulationen har lett till utvecklig i olika riktning. Miljöförhållandena är litet olika (brackvatten/ sötvatten, vattnets grumlighet, näringskällor m.m.). Grundareffekt, små populationer. b) Med vilka olika metoder kan man undersöka skillnaderna mellan de tre vikarpopulationerna? Med vilken undersökningsmetod skulle man kunna fastställa att populationerna har utvecklats till skilda arter? Studera kroppsbyggnad och andra egenskaper (t.o.m. DNA). Test för att se om de kan få fertil avkomma tillsammans.

3 Fråga 5: Nedärvning av njursjukdom (Se bifogat prov). a) Bedöm på grundval av nedärvningsschemat om sjukdomen nedärvs dominant eller recessivt, och om den är autosomal eller könsbunden. Motivera. Y-kromosomalt bara män kan ha. X-kromosomalt kan inte pappa ge åt sin son. Autosomalt recessivt 1 och 2 skulle bara få sjuka barn (nn x nn). Alltså autosomalt dominant! b) Vilka genotyper har personerna 1-9 och 11? Friska nn, sjuka NN eller Nn. 1 Nn, 2 Nn, (eftersom 1 och 2 fått friska barn), 3 nn, 4 NN/Nn, 5 nn, 6 nn, 7 Nn (11 frisk), 8 nn, 9 Nn, 11 nn c) Det väntas tillökning av två barn i släkten (person 10 och 12). Är risken att insjukna för de här barnen lika stor? Motivera. Pappa till 10 kan vara NN eller Nn, pappa till 12 är Nn. Alltså större risk för 10. Fråga 6: En flicka sitter och läser en bok på en solig strand. Hon riktar sin blick mot en båt som seglar på fjärden och lyfter då på sina solglasögon. I det samma blåser en vindil ett sandkorn i flickans ögon och får henne att gnida sig i ögonen. Redogör i detalj för hur ögat reagerar på de här händelserna och vilka förändringar de orsakar i ögat och dess funktioner. När flickan lyfter sina solglasögon blir hon bländad av solen. Det leder till att irishinnan drar sig samman och pupillen reflexmässigt minskar. Sanden gör att flickan börjar blinka för att få bort sanden ur ögat. Det kommer tårar ur tårkanalen för att skölja bort sanden. Gnuggandet kan däremot leda till att hornhinnan skadas. När flickan fokuserar på båten i havet efter att ha sett på boken måste linsen anpassa sig till det nya avståndet. Det är också bra att behandla i svaret. Fråga 7: Organismen försvarar sig mot mikrobsjukdomar med många olika försvarsmekanismer, t.ex. genom att utveckla immunitet. Hur utvecklas immunförsvaret då en bakterie tränger in i vår organism

4 a) första gången? Lymfocyter växer och delar sig: B-celler gör antikroppar, T-celler aktiveras till mördar- och hjälparceller. Ett lager av minnesceller uppstår. b) en andra gång? Minnescellerna känner igen antigenet, lymfocyterna börjar jobba snabbare och effektivare än första gången. Fråga 8A : Hur kan man genom korsning utreda vilken genotypen är hos en organism som uppvisar två dominanta egenskaper, då de gener som reglerar de här egenskaperna finns i olika kromosomer? Av organismen står också till förfogande en sådan homozygot stam som uppvisar båda de recessiva egenskaperna. Presentera möjliga lösningar med hjälp av korsningsscheman. Det handlar om återkorsning. Rita fyra diagram och tolka dem. Generna A/ a och B/ b. AABB x aabb => alla AaBb AaBB x aabb => 50% uppvisar AB och 50% ab AABb x aabb => 50% AB och 50% Ab AaBb x aabb => 25% AB, 25% ab, 25% Ab och 25% ab. Fråga 8B: Oljan som miljöproblem. I havet från borrning, fartygsutsläpp och -olyckor. Giftiga kemikalier löser sig, oljetäcke på ytan förmörkar, djur och växter smutsas ned. Klumpar sjunker till bottnen och skadar bottenorganismer, fiskrom m.m. På land rinner ut från olika ställen, smutsar ner jordmånen och grundvattnet. Från förbränning kommer giftiga gaser, koldioxid m.m.

5 Fråga 9: Naturenlig odling är ett alternativ till intensivodling. Förklara med exempel hur man vid naturenlig odling bekämpar ogräs, växtsjukdomar och skadeinsekter samt tillgodoser växternas behov av näring. Mål att använda naturliga metoder, som gödsel, i ogräs- och skadedjursbekämpning. Kompost. Naturliga fiender. Ogräsbekämpning mekaniskt. Hållbara och starka växtsorter. Fråga 10: Enligt en nyhet i tidningen Helsingin Sanomat har forskare i USA överfört gener från en spindel till en bakterie och fått den att producera spindelvävslikt fibermaterial. Av det här starka materialet kan man t.ex. framställa tyger. Förklara skede för skede hur man får spindelns vävgen att fungera i en bakterie. Man inför spindelns gen i en plasmid. Problemet är det att eukaryoter har introner i sitt DNA vilket prokaryoter saknar. Därför måste de avlägsnas (splitsas)med reverstranskriptas. Vidare testa överföringen med markörer o.s.v. För att genen skall fungera behövs också genens reglerdelar så att avläsningen kan starta i bakterien. Generna klipps av med restriktionsenzymer och klistras ihop med ligas. Fråga +11: Beskriv struktur och förökning hos virus. Behandla betydelsen av virus ur människans synvinkel. Struktur: liten, form varierande, proteinskal, innehåller nukleinsyra (DNA eller RNA). Förökning: cellparasiter, sprutar in sin nukleinsyra som tränger in i värdens kromosom och omvandlar värdcellen till en virusfabrik. För mänskan: orsakar sjukdomar (behandla flera olika och berätta om deras egenskaper). Också husdjur och växter har sina sjukdomar. Kan användas som vektorer i genöverföring, som biologiska bekämpningsmedel mot skadedjur, biologiska vapen, försvagade former för vaccination.

6 Fråga +12: Jämför män och kvinnor med avseende på utvecklingen av könscellerna i könskörtlarna samt den celldelning som leder till uppkomsten av könsceller. Beskriv också strukturen och ändamålsenligheten hos det färdiga ägget respektive sädescellen. Sädescellerna bildas i testiklarna under inverkan av FSH hormon, stora mängder. Äggcellerna bildas i äggstockarna, en i månaden mognar (FSH) och lossnar, ovulation. Bildas genom meios. Äggcellens reduktionsdelning leder till ett ägg och 3 polkroppar (denna bör förklaras noggrant!). Spermierna har en svans, simmar till äggcellen och i befruktningen tränger bara kromosomerna in i ägget. Äggcellen är en stor cell, innehåller alla organeller som fostrets celler får. Förklara noggrant!

Svar till frågorna Biologi B

Svar till frågorna Biologi B till frågorna Biologi B Biologi B Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Cellbiologi Fråga 1 a) Vilka fyra grupper av kemiska ämnen består celler framförallt av? b) Vilka byggstenar består respektive

Läs mer

Klippa, klistra och hitta en gen

Klippa, klistra och hitta en gen Del VI Hur man gör I detta kapitel ska vi titta mer i detalj på hur genteknik går till. Hur man hittar och analyserar gener, hur man tar genetiska fingeravtryck och hur man egentligen gjorde när man kartlade

Läs mer

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Naturkunskap 1b. Lars Theng Ingrid Martens

Naturkunskap 1b. Lars Theng Ingrid Martens Naturkunskap 1b c a p e n s i s Lars Theng Ingrid Martens Naturkunsk ap - 1b för gymnasieskolan Lars Theng Ingrid Martens Capensis förlag AB Förord 3 Capensis förlag AB Falköping www.capensis.se e-postadress:

Läs mer

Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan?

Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan? Ingemar Ernberg Clas Blomberg Steven Jörsäter Anders Wennborg Peter Århem Per-Erik Malmnäs Erik Aurell Joakim Cöster Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan? Karolinska Institutet UNIVERSITY PRESS Vad

Läs mer

Genteknik som tar skruv. Genteknik. som tar skruv

Genteknik som tar skruv. Genteknik. som tar skruv Genteknik som tar skruv Genteknik som tar skruv Gentekniken har revolutionerat möjligheterna att förädla växter, bakterier och djur. Tekniken skulle kunna bidra till nyttigare och säkrare mat som räcker

Läs mer

Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom etiska aspekter

Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom etiska aspekter Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2013 Smer rapport 2013:2 Smer rapport 2013:2. Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom

Läs mer

Svar till Testa dig i faktaboken

Svar till Testa dig i faktaboken Svar till Testa dig i faktaboken Sid. 191 10.1 Forklara ordet a) ekologi b) ekosystem c) population d) djursamhalle a) Ekologi handlar om hur levande varelser påverkar varandra och samband mellan levande

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik STEM CELLS UPDATE från grundforskning till klinik En populärvetenskaplig dokumentation av Vetenskapsrådet och Uppsala universitets konferens om stamceller, Uppsala 5-6 oktober 2011 Förord I augusti 2006

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH Tid vad är det? Clas Blomberg Teoretisk fysik KTH Det finns här i världen en stor och ändå mycket vardaglig hemlighet. Alla människor har del i den, alla känner till den, men mycket få tänker någonsin

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar 1 Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar Kapitel 1 Ämnena som finns runtomkring oss är exempel på materia. All materia har massa och volym. En del materia kan vi se och röra vid, ja till och med

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester

SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester Tillgången till genetiska tester för olika sjukdomsanlag hos hund ökar lavinartat. Att som uppfödare eller hundägare bedöma nyttan med och tillförligheten

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Några vanliga växter och djur i Östersjön

Några vanliga växter och djur i Östersjön Några vanliga växter och djur i Östersjön 1 Naturväktarna - Några vanliga växter och djur i Östersjön Vilka olika musslor hittar ni? Hur mycket har blåstången vuxit i år? Ser ni spår av olja? Luktar vattnet

Läs mer

Richard A. Sturm. bioscience explained Vol 4 No 1 1346. Kan blåögda föräldrar få brunögda barn??

Richard A. Sturm. bioscience explained Vol 4 No 1 1346. Kan blåögda föräldrar få brunögda barn?? 1346 Richard A. Sturm Melanogenix Group, Institute for Molecular Bioscience, University of Queensland, Brisbane, Qld 4072, Australia Kan blåögda föräldrar få brunögda barn?? Generna bakom din ögonfärg

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Bedömningsanvisningar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. Innehåll

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Perspektiv på hiv. anna mia ekström Docent på Karolinska Institutet

Perspektiv på hiv. anna mia ekström Docent på Karolinska Institutet Perspektiv på hiv ges ut av föreningen Läkare mot AIDS och stiftelsen Noaks Ark i samarbete. Adressen är Perspektiv på hiv Stiftelsen Noaks Ark Eriksbergsgatan 46 114 30 Stockholm. Telefon 08-700 46 00

Läs mer

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Innehåll 1. Inledning... 1 2. Växthuseffekten och klimatförändringarna... 3 3. Effekter i naturen... 9 4. Klimatförändringar och jordbruket... 21 5. Klimatförändringar

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

Energi. på hållbar väg. bashäfte

Energi. på hållbar väg. bashäfte bashäfte Energi på hållbar väg Varje soluppgång borde ses som en ny möjlighet, varje dag som en ny utmaning att rädda vår planet och dess liv i alla former för kommande generationer. Jens Wahlstedt, Så

Läs mer