Priser och konsumtion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser och konsumtion"

Transkript

1

2 Statistisk årsbok 2008 Sida Page Prices and consumption Prices and consumption Konsumtionen av livsmedel Consumption of food Levnadskostnadsindex (juli 1914 = 100) Cost-of-living index Kronans värde över tiden med hänsyn till konsumentprisernas utveckling The value of the Swedish krona as reflected in the development of consumer prices Konsumentprisindex, 12-månadersförändringar, procent (Inflationstakten) Consumer Price Index, yearly changes, percent (Inflation rate) Priset på mjölk, ägg och falukorv i löpande priser och 2006 års priser Price of milk, eggs and sausage in current prices and 2006 prices Priset på kaffe, rödvin och Renat i löpande priser och 2006 års priser Price of coffee, red wine and spirits (Renat) in current prices and 2006 prices Priset på bensin, eldningsolja och elström i löpande priser och 2006 års priser Price of petrol, heating oil and electric power in current prices and 2006 prices Priset på biobiljett, dagstidning och snus i löpande priser och 2006 års priser Price of cinema ticket, daily newspaper and moist snuff in current prices and 2006 prices Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr Retail prices of selected commodities and services Konsumentprisindex (totalindex), månadstal (1980 = 100), fastställda tal och beräknade årsmedeltal Consumer price index (total), monthly, fixed index and calculated annual averages Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex Consumer price index, by COICOP and net price index Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring Basic amount according to the National Insurance Act Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, årsmedeltal (juli 1914 = 100) Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages Producentprisindex (1990 = 100) Producer price index Prisindex för inhemsk tillgång (1990 = 100) Price index for domestic supply Hemmamarknadsprisindex (1990 = 100) Producer price index, domestic market Importprisindex (1990 = 100) Import price index Exportprisindex (1990 = 100) Export price index Tjänsteprisindex, producentprisindex för tjänster (2005=100) Service producer price index Faktorprisindex för bostäder (1968 = 100) Factor price index for housing construction Byggnadsprisindex för bostadshus (med avdrag för bidrag) inkl. mervärdesskatt (1968 = 100) Construction price index for residential buildings including VAT Hyreshus, priser och köpeskillingskoefficienter Multi-dwelling buildings and commercial buildings, prices and purchase-price coefficients Fastighetsprisindex för småhus (1990 = 100 för länsindex, 1981 = 100 för övriga regioner) Real estate price index for one- and twodwelling buildings (1990 = 100 for county indexes, 1981 = 100 for other regions) 388 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok 2008 Sida Page Småhus för permanentboende (ej tomträtt), priser och köpeskillingskoefficienter Owner-occupied one- and two-dwelling buildings, prices and purchase-price coefficients Lantbruksenheter, priser och köpeskillingskoefficienter Agricultural real estate, prices and purchase-price coefficients Fritidshus, priser och köpeskillingskoefficienter Holiday homes, prices and purchase-price coefficients Kostens sammansättning och näringsvärde per person och dag Food composition and nutritional value per person and day Konsumtion av livsmedel m.m. Food consumption Konsumtion av livsmedel m.m., kg respektive liter per capita Food consumption per capita Statistiska centralbyrån 389

4 Statistisk årsbok Prices and consumption KPI används på flera viktiga sätt i samhället. KPI-siffrorna har en central roll som allmän information i samhällsdebatten och i resonemang om löner och liknande. Pensioner och andra sociala förmåner är ofta kopplade till KPI, så att de automatiskt justeras i takt med prisutvecklingen. Sådan indexreglering är också vanlig i olika avtal. Riksbanken och ekonomiska bedömare behöver siffrorna för att kunna bedöma det aktuella läget i samhällsekonomin. KPI är färskvara och visar månad för månad hur prisläget utvecklas. En bit in på varje månad kommer KPI-resultaten för den just gångna månaden. Den officiella serien med KPI-tal utgår från år Det årets prisläge svarar mot ett KPI-tal lika med 100. För maj 2007 var KPI-talet uppe i 289,48. Det betyder populärt uttryckt att en hundralapp år 1980 motsvarade 289,48 kr i maj Lite närmare formulerat innebär det att motsvarande konsumentprodukter, som kostade 100 kr 1980, kostar 289,48 kr i maj Indextalet följer alltså prisläget på konsumentprodukter. Hur gör man då för att mäta hur konsumentpriserna utvecklas? Det kanske inte verkar så konstigt. Det är väl bara att gå ut i affärerna och titta efter vad saker kostar, kan det tyckas. Och det är just vad man gör. Men i affärerna finns ju en väldig massa saker med olika priser. Det är ett inte så litet jobb att få ihop det hela. Det behövs genomtänkta metoder och planer. KPI ska täcka in allt det vi köper som konsumenter. Man tänker kanske i första hand på livsmedel och andra dagligvaror, men KPI ska täcka alla slags konsumentvaror och konsumenttjänster. Där ingår också bostad, kläder, bilar, biobiljetter, hårklippning, ja snart sagt allt man kan komma på. Priset på en korg KPI ska visa den allmänna prisutvecklingen, säger man ibland. Men vad är då den allmänna prisutvecklingen? Man kan inte bara hugga en vara och anta att den följer en allmän prisutveckling. Här måste man gå till botten med frågan. Det man vill komma åt är en genomsnittlig prisutveckling, sett till alla slags varor och tjänster. Man kan tänka sig en stor korg 390 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2008 med allt vi köper som konsumenter. KPI följer hur priset på den här korgen utvecklas över tiden. Så följer man prisläget månad för månad. En och samma korg kostade inte exakt lika mycket i maj 2007 som i månaden innan, april För priserna har under tiden hunnit ändras på en hel del saker i korgen. Korgens förändring i pris visar sig genom att KPI-talet ändras lite från månaden innan. Den här KPI-korgens sammansättning svarar mot de svenska hushållens konsumtionsmönster. Den innehåller alltså olika slags varor och tjänster i de proportioner som hushållen brukar köpa. Det gör att KPI speglar prisutvecklingen för konsumtionen som helhet. Under året är det hela tiden samma korg, med samma varor och tjänster, som man följer. På så sätt blir resultaten jämförbara mellan månaderna. Förändringarna i KPI beror i princip renodlat bara på ändrade priser. Inför varje nytt år reviderar man dock KPI-korgens sammansättning. Det gör man för att fånga det aktuella konsumtionsmönstret. Konsumtionens sammansättning kan ju nämligen ändras så sakteliga över tiden, på så sätt att hushållen lägger ner allt mer pengar på vissa slags saker och allt mindre på andra. Genom att årligen aktualisera KPI-korgen hänger man med. Under året förändras som sagt KPI-talet i takt med att korgens pris ändras, månad för månad. Sedan mellan december och januari påföljande år skarvar man i med prisutvecklingen på nästa års korg, och KPI fortsätter därefter i takt med den under det nya året. Så går det vidare år från år, så att KPI kan följa prisläget hur länge som helst över åren. Konsumentpriserna +1,6 % under 2006 Livsmedel och alkoholfria drycker Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker steg med i genomsnitt 1,7 procent under 2006, vilket bidrog till att öka konsumentpriserna med totalt 0,2 procentenheter. Till uppgången bidrog framför allt höjda priser på fisk (6,5 procent) och grönsaker (5,3 procent). Men även mindre prishöjningar på kött (1,8 procent) och frukt (1,2 procent) bidrog till den totala prisuppgången för livsmedel och alkoholfria drycker. Alkoholhaltiga drycker och tobak Priserna på alkoholhaltiga drycker och tobak steg med i genomsnitt 1,6 procent under 2006, vilket bidrog till att öka konsumentpriserna totalt med 0,1 procentenheter. Eftersom alkoholpriserna minskade i genomsnitt med 1,2 procent, beror den totala prisökningen för huvudgruppen på tobakspriserna som steg med 4,7 procent. Boende Boendekostnaderna steg under 2006 med i genomsnitt 4,9 procent, vilket bidrog med 1,4 procentenheter till den totala konsumentprisuppgången. Till uppgången bidrog framför allt höjda el-priser (17,4 procent) samt höjda räntekostnader (14,6 procent). Uppgången motverkades av sänkt fastighetsskatt (-13,4 procent). Statistiska centralbyrån 391

6 Statistisk årsbok 2008 Kläder och skor Priserna på kläder steg med i genomsnitt 2,8 procent under 2006 samtidigt som priserna på skor i genomsnitt steg med 1,0 procent under samma period. Den samlade effekten blev att genomsnittspriserna för kläder och skor steg med 2,5 procent, vilket bidrog till att öka konsumentpriserna med totalt 0,2 procentenheter. Inventarier och hushållsvaror Priserna på inventarier och hushållsvaror sjönk under året med i genomsnitt 1,8 procent vilket bidrog till att sänka konsumentpriserna totalt med 0,1 procentenheter. Till nedgången bidrog bland annat sänkta priser på möbler (-1,3 procent), sänkta priser på hushållstextilier (-5,9 procent), sänkta priser på hushållsutrustning (-2,1 procent) samt sänkta priser på husgeråd (-2,5 procent). Hälso- och sjukvård Priserna på hälso- och sjukvård steg under 2006 med i genomsnitt 0,5 procent, vilket var en så liten ökning att den inte påverkade konsumentpriserna totalt sett. Till uppgången bidrog höjda priser på sjuk- och tandvård (1,2 procent) vilket dock motverkades av lägre priser på läkemedel, glasögon etc. (-0,3 procent). Transport Priserna inom transport minskade under 2006 med i genomsnitt 0,6 procent, vilket bidrog till att sänka konsumentpriserna totalt med 0,1 procentenheter. Till nedgången bidrog framför allt sänkta priser på drivmedel (-3,4 procent) samt sänkta priser på reservdelar och tillbehör (-0,7 procent). Nedgången motverkades dock av höjda priser på underhåll och reparationer (3,0 procent) såväl som höjda priser på andra kostnader för fordon (1,8 procent). Post och telekommunikationer Priserna för post och telekommunikationer sjönk med i genomsnitt 7,3 procent under 2006, vilket motverkade den totala konsumentprisuppgången med 0,3 procentenheter. Sänkta priser på teletjänster och utrustning med 7,9 procent motverkades till en liten del av höjda priser på posttjänster som blev 1,2 procent dyrare. Rekreation och kultur Prissänkningar på i genomsnitt 0,4 procent inom området rekreation och kultur motverkade den totala uppgången med 0,1 procentenheter. Till nedgången bidrog framför allt sänkta priser på audiovisuell och fotografisk utrustning (-11,6 procent). Nedgången dämpades dels av att priserna på rekreationstjänster och kulturella tjänster ökade med 1,6 procent och dels av att priserna på flygcharter steg med 6,0 procent. Dessutom blev tidningar, böcker och skrivmaterial 3,4 procent dyrare. Restaurang och logi Priserna inom huvudgruppen restaurang och logi steg med i genomsnitt 2,6 procent under 2006, vilket bidrog med 0,1 procentenheter till den totala konsumentprisuppgången. Priserna ökade för såväl restauranger (2,5 procent) som för logi (3,3 procent). Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101). 392 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Konsumtionen av livsmedel Consumption of food Konsumtionen av bröd och konditorivaror har under perioden ökat från 50 till 72 kg per person och år. Det är en ökning på 44 procent. Ser vi till specifika grupper kan vi konstatera att vi nu äter betydligt mer mjukt matbröd och konditorivaror än tidigare. Däremot äter vi lika mycket kaffebröd som år 1980 men mindre knäckebröd och så konsumerar vi också betydligt mindre mjöl. Konsumtion av några bröd- och spannmålsprodukter, kg per person och år Förändring procent Mjöl 16,3 10,5-36 Knäckebröd 6,1 3,8-38 Kaffebröd 9,2 9,2 0 Mjukt matbröd 30,6 47,6 56 Konditorivaror 2,7 11,5 326 Under perioden minskade mjölkkonsumtionen med 25 procent från 183 till 137 liter per person och år. Konsumtionen av grädde ökade däremot med 22 procent och uppgick år 2005 till 9 liter per person. Även konsumtionen av ost ökade från 14 till 17 kg. Konsumtionen av smör och margarin har näst intill halverats under perioden. År 1980 konsumerade varje person i genomsnitt 21 kg per person. Nu (2005) är konsumtionen nere i 12 kg per person. Konsumtionen av färskt och fryst kött har ökat med 53 procent från 27,5 kg per person och år till 43 kg. Av de 43 kilona kommer 15,5 kilo från gris, 14,5 kg från fjäderfä och 10 kg från nöt (inkl. kalv). Konsumtionen av fårkött är fortfarande mycket blygsam bara ett knappt kilo per person och år. Konsumtionen av rotfrukter ökade från 6 till 10 kg (56 procent) under perioden Även konsumtionen av färska köksväxter ökade kraftigt under perioden ifråga från 22 till 42 kg (92 procent). Däremot minskade konsumtionen av färskpotatis från 65 till 46 kg (-30 procent). Färska frukter och bär ökade från 54 till 62 kg per person och år (15 procent). Konsumtion av färskt och fryst kött samt charkuterivaror, kg per person och år Förändring procent Nöt 6,1 9,9 62 Gris 12,5 15,5 24 Fjäderfä 4,3 14,3 233 Får 0,6 0,9 50 Charkuterivaror 25,3 22,2 12 Statistiska centralbyrån 393

8 Statistisk årsbok 2008 Direktkonsumtionen av socker har minskat kontinuerligt sedan Sedan 1980 har minskningen varit 62 procent (från 19 kg till 7 kg 2005). Samtidigt har konsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker, ökat kraftigt; det förefaller dock som att den uppåtgående trenden bröts Bröd och spannmål står för en tredjedel av kalorierna Den totala energitillförseln från livsmedel (exkl. alkoholhaltiga drycker) ökade under perioden från till kj, per person och dag, eller med gammalt mått mätt från till kalorier. (En vuxen kvinna behöver cirka kalorier om dagen, en vuxen man cirka kalorier. Fler kalorier kan leda till övervikt såvida de inte förbränns. I kapitlet Hälso- och sjukvård, tabell 538 kan man dra vissa slutsatser huruvida överintaget av kalorier har förbränts eller ej.) Av energitillförseln 2005 kom 30 procent från bröd och spannmålsprodukter, 22 procent från mejeriprodukter och 12 procent från kött och köttvaror. Källa: Jordbruksverket Statistikrapport 2007:2, Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll (www.sjv.se). 394 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Levnadskostnadsindex (juli 1914=100) Cost-of-living index Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101). 395 Kronans värde över tiden med hänsyn till konsumentprisernas utveckling The value of the Swedish krona as reflected in the development of consumer prices Läs så här: 1 krona 2006 motsvarar 0,02 kronor i 1900 års penningvärde. 1 krona 1970 motsvarar 0,43 kronor i 1950 års penningvärde. 1 krona 1900 motsvarar 48,29 kronor i 2006 års penningvärde. År Index ,00 0,91 0,32 0,53 0,45 0,33 0,21 0,14 0,06 0,03 0,02 0, ,09 1,00 0,35 0,58 0,49 0,36 0,23 0,16 0,06 0,03 0,02 0, ,15 2,88 1,00 1,67 1,40 1,04 0,67 0,45 0,19 0,09 0,07 0, ,88 1,72 0,60 1,00 0,84 0,62 0,40 0,27 0,11 0,05 0,04 0, ,24 2,05 0,71 1,19 1,00 0,74 0,47 0,32 0,13 0,06 0,05 0, ,02 2,77 0,96 1,60 1,35 1,00 0,64 0,43 0,18 0,09 0,07 0, ,73 4,33 1,50 2,51 2,11 1,57 1,00 0,67 0,28 0,13 0,11 0, ,03 6,44 2,23 3,73 3,15 2,33 1,49 1,00 0,41 0,20 0,16 0, ,99 15,54 5,39 9,02 7,59 5,62 3,59 2,41 1,00 0,48 0,38 0, ,30 32,30 11,20 18,74 15,73 11,68 7,46 5,02 2,08 1,00 0,80 0, ,29 40,52 14,01 23,51 19,74 14,65 9,36 6,30 2,61 1,25 1,00 0, ,29 44,18 15,32 25,64 21,52 15,97 10,20 6,86 2,84 1,37 1,09 1,00 Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101). Statistiska centralbyrån 395

10 Statistisk årsbok Konsumentprisindex, 12-månadersförändringar, procent (Inflationstakten) Consumer Price Index, yearly changes, percent (Inflation rate) År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,9 2,0 1,9 1,9 1,7 1,9 1,9 1,8 2,2 2, ,6 0,6 1,1 1,5 1,6 1,5 1,7 1,6 1,5 1,3 1,7 1, ,0 0,7 0,1 0,3 0,1 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,8 0, ,7 0,4-0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8 0,4 0, ,7 3,3 3,0 2,2 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1, ,7 2,6 2,7 2,3 1,8 1,8 2,0 1,8 1,7 2,3 2,0 2, ,5 1,4 1,7 2,6 2,8 2,7 2,7 2,9 3,0 2,5 2,5 2, ,4 0,9 1,0 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,3 1, ,2-0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,7 1,0 0,9 0,9 1, ,7 0,6 0,3 0,1 0,3 0,0-0,1-0,6-1,2-1,0-1,1-1, ,1-0,2-0,3-0,1 0,1 0,6 0,6 1,1 1,5 1,5 1,5 1, ,6 1,3 1,4 1,0 0,8 0,5 0,4 0,1 0,0-0,2-0,4-0, ,5 2,6 2,6 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,2 2,2 2, ,6 1,7 1,6 1,6 2,1 2,4 2,6 2,6 2,6 2,4 2,3 2, ,8 5,0 5,0 5,2 4,9 4,8 4,7 4,8 4,2 4,3 4,9 4, ,2 2,4 2,5 2,2 2,2 2,1 1,9 2,1 2,5 2,3 1,3 1, ,4 13,1 10,5 10,7 10,1 10,1 9,1 8,2 8,1 7,8 7,9 7, ,4 8,2 10,7 10,1 10,2 9,8 10,8 11,1 11,5 11,2 11,4 10, ,6 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,1 6,3 6,4 6,5 6,5 6, ,7 5,2 5,4 6,1 6,4 6,9 6,1 5,8 5,6 5,9 5,8 6, ,1 3,4 3,8 3,4 3,5 3,3 4,3 5,0 5,0 5,1 5,4 5, ,2 5,3 4,3 4,6 3,4 3,7 4,0 3,9 4,4 4,1 3,5 3, ,3 8,7 8,0 7,7 8,2 8,1 7,7 6,9 6,7 6,8 6,9 5, ,3 7,8 9,0 8,8 8,9 8,1 7,5 7,7 7,7 7,3 7,3 8, ,7 8,2 8,3 8,4 8,7 8,9 9,0 9,3 9,5 8,8 8,6 9, ,5 9,0 8,6 8,7 8,5 8,5 8,3 7,7 7,5 8,3 8,8 9, ,5 12,9 13,0 12,9 13,2 13,3 13,4 13,6 11,3 10,4 10,2 9, ,7 13,5 13,5 13,6 13,3 13,1 13,2 12,3 15,0 15,5 14,6 14,1 Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101). 396 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Priset på mjölk, ägg och falukorv i löpande priser och 2006 års priser Price of milk, eggs and sausage in current prices and 2006 prices År 2006 kostade en liter mjölk 7:20. År 1950 kostade en liter mjölk 34 öre. Det motsvarar 5:43 i 2006 års priser. Mjölken har alltså blivit dyrare. 1 liter mjölk Löpande priser 0:34 7: års priser 5:43 7:20 Dyrast var mjölken 1972 då den kostade 9:16 kr och billigast var den 1954 då den betingade ett pris om 5:16 kr; allt i 2006 års priser. År 2006 kostade ett kilo ägg 21:40. Femtiosex år tidigare kostade äggen 3:41, vilket motsvarar 54:47 i 2006 års priser. Äggen har alltså blivit betydligt billigare. 1 kilo ägg Löpande priser 3:41 21: års priser 54:47 21:40 Omräknat i 2006 års priser var äggen som dyrast just år 1950, då ett kilo kostade 54:47. Billigast var äggen 2001 då de var nere i 19:58. Ja, ända sedan 1998 har kilopriset på ägg varit lågt och pendlat mellan 20 och 24 kronor. År 2006 kostade falukorven 29:90 per kilo kostade den 2:99. Det motsvarar 47:76 kr i 2006 års priser. Falukorven har liksom äggen blivit billigare. 1 kilo falukorv Löpande priser 2:99 29: års priser 47:76 29:90 Ja, falukorven har aldrig varit billigare än den var Men 1989 var den riktigt dyr då den betingade ett pris om 83:51 kr. Källa: SCB Konsumentprisindex. Statistiska centralbyrån 397

12 Statistisk årsbok Priset på kaffe, rödvin och Renat i löpande priser och 2006 års priser Price of coffee, red wine and spirits (Renat) in current prices and 2006 prices År 2006 kostade ett kilo kaffe 51:20 kr. År 1950 kostade kaffet 8:28 kr. Det motsvarar 132:26 kr i 2006 års priser. Kaffet har alltså blivit betydligt billigare. 1 kilo kaffe Löpande priser 8:28 51: års priser 132:26 51:20 Dyrast var kaffet Det var enda året som kaffet gick över 200- kronorsnivån (204:38 kr). Billigast var kaffet år 1992 då man fick ge 45:46 kr för ett kilo; allt i 2006 års priser. År 2006 kostade 1/2 liter öl klass II 9:50 kr. Femtiosex år tidigare kostade ölet 0:50 kr, vilket motsvarar 7:99 kr i 2006 års priser. Ölet har således blivit något dyrare. 1/2 liter öl klass II Löpande priser 0:50 9: års priser 7:99 9:50 Omräknat i 2006 års priser var ölet som dyrast år 1999, då 1/2 liter kostade 13:01 kr. Billigast var ölet 1956 då det var nere i 7:47 kr. År 2006 var literpriset på Renat 285:86 kr var literpriset 12:65 kr. Det motsvarar 202:06 kr i 2006 års priser. Renat har alltså blivit dyrare. Literpriset på Renat Löpande priser 12:65 285: års priser 202:06 285:86 Renat var som dyrast år 1984, då literpriset uppgick till 328:22 kr. Två år var priset under 200 kr; det var åren 1952 och Och allra lägst var literpriset år 1952 med 191:09 kr. Källa: SCB Konsumentprisindex. 398 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Priset på bensin, eldningsolja och elström i löpande priser och 2006 års priser Price of petrol, fuel heating oil and electric power in current prices and 2006 prices År 2006 var literpriset på bensin 11:30 kr. År 1950 kostade bensinen 74 öre litern. Det motsvarar 11:82 i 2006 års priser. Bensinpriset är alltså ungefär detsamma nu som Men som framgår av diagrammet föll priset drastiskt på ett år, så 1951 var bensinpriset 7:79 kr mätt i 2006 års priser. Literpriset på bensin Löpande priser 0:74 11: års priser 11:82 11:30 Bensinen var alltså dyrast 1950 och billigast var den 1970 då literpriset var 5:83 kr i 2006 års priser. År 2006 var kubikmeterpriset på eldningsolja 9 557:30 kr. Femtiosex år tidigare kostade eldningsoljan 175:00 kr, vilket motsvarar 2 795:29 i 2006 års priser. Eldningsoljan har alltså blivit betydligt dyrare. Priset per m på eldningsolja Löpande priser 175: : års priser 2 795: :30 Eldningsoljan har aldrig varit så dyr som den är nu (2006). Billigast var den 1969 då priset var nere i 1 210:68 kr/m 3 mätt i 2006 års priser. År 2006 fick man betala 1:69 kr per kilowattimme (kwh) för elströmmen kostade strömmen 17 öre. Det motsvarar 2:72 kr i 2006 års priser. Elströmmen har alltså blivit billigare. Elström per kwh Löpande priser 0:17 1: års priser 2:72 1:69 Ja, elströmmen var faktiskt som allra dyrast just Därefter sjönk priset år efter år och blev som lägst 1972 med 72 öre per kwh (i 2006 års priser). Källa: SCB Konsumentprisindex. Statistiska centralbyrån 399

14 Statistisk årsbok Priset på biobiljett, dagstidning och snus i löpande priser och 2006 års priser Price of cinema ticket, daily newspaper and moist snuff in current prices and 2006 prices År 2006 kostade en biobiljett 79:60 kr. År 1950 kostade den 2:01 kr. Det motsvarar 32:11 i 2006 års priser. Att gå på bio har alltså blivit betydligt dyrare. Biobiljettspriset Löpande priser 2:01 79: års priser 32:11 79:60 Det var dyrast att gå på bio Då kostade biobiljetten 82:83 kr i 2006 års priser. Billigast att gå på bio var det året efter Ingo blev världsmästare i tungviktsboxning, dvs Då betingade biobiljetten ett pris om 27:14 kr. År 2006 var lösnummerpriset på en dagstidning 11:40 kr. Femtiosex år tidigare kostade motsvarande tidning 18 öre, vilket motsvarar 2:88 kr i 2006 års priser. Dagstidningen har alltså blivit nära nog fyra gånger dyrare; allt mätt i 2006 års priser. Lösnummerpris Löpande priser 0:18 11: års priser 2:88 11:40 Under åren var lösnummerpriset aldrig över 3 kr. På motsvarande sätt fast åt andra hållet var priset aldrig under 10 kr under perioden Allra dyrast var det att köpa tidning 2001 då tidningen kostade 11:60 kr. Allt mätt i 2006 års priser. År 2006 kostade en dosa snus 24:40 kr kostade dosan 58 öre. Det motsvarar 9:26 kr i 2006 års priser. Snuset har således blivit två och en halv gång dyrare. En dosa snus Löpande priser 0:58 24: års priser 9:26 24:40 Ja, snuset har aldrig varit dyrare än vad det var 2005, 24:53 kr. Tjugofem år tidigare (1980) var däremot snuset som allra billigast; en dosa kostade då 7:67 kr. Allt mätt i 2006 års priser. Källa: SCB Konsumentprisindex. 400 Statistiska centralbyrån

15 Statistisk årsbok Varor och tjänster 1 Commodities and services 1 Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr Retail prices of selected commodities and services Kvantitet Quantity Medelpris, kr Average price Livsmedel och alkoholfria drycker Food and non-alcoholic beverages Vetemjöl Wheat flour 2 kg 9,40 9,50 9,60 9,90 9,50 9,40 Rågbröd Rye bread Hårt Crisp bread 400 g 13,90 15,10 15,10 14,90 15,40 15,10 Vetebröd Wheat bread Vetelängd Coffee bread 350 g 17,80 18,50 18, ,60 19,90 Corn Flakes Cornflakes 500 g 21,90 21,10 21,20 21,20 21,90 20,80 Spagetti Spaghetti 1 kg 12,00 12,10 11,60 11,40 11,40 10,90 Nötkött Beef Stek Roast beef kg 81,70 82,60 82,80 80,00 82,10 84,00 Högrev Beef of ribs kg 63,40 63,20 62,70 62,30 67,30 69,80 Köttfärs Minced meat kg 51,50 51,50 52,40 50,60 54,10 57,50 Mellankalvkött, stek Roast veal kg 117,90 129,80 132,00 109,90 111,80 122,30 Svinkött Pork Kotlett Chop kg 56,50 56,90 56,00 53,70 55,50 57,70 Skinka, rökt (i skivor) Ham, smoked (in slices) kg 142,40 145,10 136,40 123,50 129,90 131,50 Blodpudding Black pudding kg 24,00 24,70 23,70 22,70 21,00 20,20 Falukorv Falun sausage 2 kg 43,40 43,50 38,90 33,40 32,50 29,90 Kyckling, djupfryst Chicken, frozen kg 23,80 24,60 23,40 22,10 22,40 22,70 Sill/Strömming, färsk 3 Herring, fresh kg 36,50 41,90 39,90 41,60 44,10 44,10 Torskfilé, färsk Cod fillet, fresh kg 97,40 113,90 119,30 109,00 114,50 117,00 Torskfilé, djupfryst Cod fillet, frozen 400 g 33,20 37,00 35,30 33,20 28,30 29,20 Mjölk, 3 % fetthalt Milk, 3 % fat content l 6,60 6,90 7,30 7,20 7,20 7,20 Filmjölk Culture milk l 7,70 8,10 8,60 8,50 8,50 8,50 Ägg 4 Eggs kg 18,40 19,90 21,70 23,10 21,50 21,40 Ost (herrgårds-) Cheese kg 62,00 64,90 67,70 66,40 66,40 65,50 Smör Butter 500 g 21,50 22,30 22,70 22,80 22,50 21,90 Hushållsmargarin Margarine 500 g 12,00 12,00 12,60 12,60 11,90 10,20 Potatis Potatoes 2 kg 14,80 16,20 17,00 17,10 15,60 16,60 Morötter Carrots 500 g 6,40 6,90 6,70 6,50 6,50 6,30 Lök, gul Onions, yellow kg 7,30 8,80 8,00 8,50 7,80 8,30 Tomater Tomatoes kg 21,50 26,10 25,70 21,70 24,00 23,30 Salladskål Chinese cabbage kg 15,40 18,80 17,80 16,80 18,20 21,60 Gurka (slanggurka) Cucumber kg 20,30 21,20 22,00 19,00 21,00 22,50 Vitkål Cabbage kg 5,80 7,70 7,10 5,90 5,80 7,50 Pommes frites, djupfryst French fries, frozen g 17,40 19,60 19,70 18,40 16,70.. Apelsiner Oranges kg 13,10 13,40 13,80 14,40 13,80 14,80 Bananer Bananas kg 15,10 15,70 14,80 15,40 17,30 17,10 Päron Pears kg 15,40 16,60 16,30 16,80 16,00 17,90 Kiwi Kiwi fruit st. 2,90 3,00 3,10 3,70 3,10 3,80 Avokado Avocado st. 6,70 6,30 7,00 6,90 7,00 7,30 Kaffe Coffee 500 g 28,80 27,30 26,20 25,00 24,60 25,60 Te, burk Tea 250 g 24,00 22, Strösocker Granulated sugar 2 kg 19,20 19,90 20,20 20,10 19,70 19,70 Läskedryck Soft drink 1/3 l 3,60 3,70 3,50 3,40 3,30 3,20 02 Alkoholhaltiga drycker och tobak Alcoholic beverages and tobacco Renat Brännvin Aqua vitae 1/1 butelj 204,00 204,00 204,00 205,00 205,00 200,10 Öl, klass II 5 Beer type II 1/2 l 9,90 10,30 10,40 10,50 10,30 9,50 Cigarretter, Prince Röd Cigarettes 20 st. 36,40 37,30 38,30 38,50 39,00 40,10 04 Boende Housing Eldningsolja nr 1 Fuel oil m , , , , , ,30 Elström 6 Electricity kwh 1,17 1,24 1,51 1,51 1,49 1,69 05 Inventarier och hushållsvaror Furnishings and household goods Hushållspapper, dubbelt, 4-pack Paper towels st. 28,50 29,50 30,30 29,40 31,90 22,20 Plastpåse, 2 l i förpackning Plastic bag st. 14, Diskmedel Dishwashing detergent l 26,90 28,90 29,70 28,90 28,00 25,00 Tvättmedel, syntetiskt Detergents 1 kg 39,50 38,60 36,90 34,30 34,40.. Hushållstvätt Laundry 10 kg 439,60 462,00 425,40 486,40 457,20.. Statistiska centralbyrån 401

16 Statistisk årsbok Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr (forts.) Varor och tjänster 1 Kvantitet Medelpris, kr Transport Bilmontörsarbete Automobile repairs per tim Kontrollbesiktning Technical inspection st. 255,00 283,30 300,00 300,00 300,00 300,00 Bensin, oblyad Petrol, unleaded l 9,50 9,30 9,40 10,00 11,00 11,30 09 Rekreation och kultur Recreation and culture Videoband, 2-pack Video cassette st. 62,10 62,90 62,90 61,70 57,80 61,30 Reparation av färg-tv TV repairs st. 713,70 703,60 743,00 787,40 752,70 853,35 Filmrulle, framkallning, 24 färgbilder Film roll, developing st Biografbiljett Cinema ticket st. 73,70 79,50 80,20 79,00 78,00 79,60 Dagstidning, lösnummer Newspaper, single copy st. 10,90 11,00 11,10 11,20 10,80 11,40 Allmän mottagaravgift, färg-tv st. General licence, colour TV 1 668, , , , , ,00 12 Diverse varor och tjänster Miscellaneous goods and services Hårklippning för damer Women s haircut st. 234,90 239,80 255,20 265,90 287,00 293,60 Hårklippning för herrar Men s haircut st. 210,00 221,80 237,90 243,10 263,50.. Flytande tvål Liquid soap 350 ml 31,30 30,20 31,00 31, ) Fr.o.m. publiceringen av KPI för januari 2000 tillämpas en ny produktindelning, COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. The product classification was changed in the publishing for January 2000 to COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. 2) Lightly smoked and boiled sausage. 3) Rensad. 4) Lösviktsägg (1 kg). 5) T.o.m pris för 1/3 l. 6) Vid en årlig förbrukning av kwh. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Konsumentprindex (www.scb.se/pr0101). 402 Konsumentprisindex (totalindex), månadstal (1980 = 100), fastställda tal och beräknade årsmedeltal Consumer price index (total), monthly, fixed index and calculated annual averages År Year Jan. Feb. Mars March April Maj May Juni June Juli July Aug. Sept. Okt. Oct. Nov. Dec. Årsmedeltal 1 Annual average ,0 199,9 205,4 205,2 206,4 206,2 208,2 209,6 212,0 213,4 214,1 213,9 207, ,9 225,0 225,8 227,1 227,3 227,0 227,1 226,7 229,2 230,1 231,1 230,8 227, ,2 230,3 231,3 231,9 232,0 231,5 231,2 231,3 234,6 235,1 234,0 234,9 232, ,0 241,6 242,7 243,7 243,1 242,3 241,9 242,3 244,5 245,2 245,3 244,3 243, ,1 245,9 246,8 247,8 248,3 248,4 248,4 248,5 250,7 251,0 250,8 250,4 248, ,3 252,3 253,3 255,0 255,3 255,1 254,8 254,5 256,2 256,9 256,8 256,0 254, ,6 255,8 257,0 257,6 257,3 256,3 255,7 254,5 256,0 255,9 255,3 254,9 256, ,6 254,2 255,2 257,0 257,0 257,4 257,3 257,4 259,8 259,6 259,2 259,1 257, ,9 256,6 257,0 257,7 258,1 257,6 257,0 255,7 256,8 257,3 256,7 256,2 257, ,2 256,3 257,3 257,9 258,3 258,7 257,6 257,6 259,4 259,7 259,0 259,6 258, ,5 258,7 259,9 260,0 261,3 261,2 260,0 260,2 262,0 262,6 262,7 262,5 260, ,7 262,6 264,6 266,9 268,7 268,3 266,9 267,6 269,9 269,1 269,2 269,5 267, ,8 269,4 271,8 272,9 273,6 273,2 272,3 272,4 274,5 275,4 274,7 275,1 272, ,0 278,4 279,8 278,8 278,5 277,7 276,8 276,7 278,7 278,9 278,3 278,6 278, ,0 277,3 279,4 279,4 280,1 278,9 278,5 278,2 280,2 281,0 279,4 279,4 279, ,9 279,2 279,8 280,2 280,3 280,4 279,4 279,9 281,9 282,4 281,7 281,8 280, ,59 280,90 282,89 284,32 284,76 284,68 284,19 284,38 286,04 286,07 286,43 286,43 284, ,01 286,45 288,33 289,79 289,48 289,95 289,49 289,41 292,30 293, ) Årsmedeltalen kan skilja sig från årsmedeltalen i tab. 403, se not 1 för tab Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie P 14 ( ), PR 14 ( ), Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101); Statistikdatabasen:. 402 Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok Varugrupp Commodity group Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex Consumer price index, by COICOP and net price index Vägningstal, 2006 Weights Indextal (1980=100) Index numbers Årsmedeltal 1 Annual averages Konsumentprisindex 2 Consumer price index 01 Livsmedel och alkoholfria drycker Food and non-alcoholic beverages 133,0 232,5 240,0 240,8 239,7 238,1 239,91 02 Alkoholhaltiga drycker och tobak Alcoholic beverages, tobacco 40,0 339,4 342,2 347,3 349,4 351,6 356,43 03 Kläder och skor Clothing and footwear 57,0 162,9 164,5 164,5 161,4 159,6 164,67 04 Boende Housing, water, electricity and fuels 287,0 303,6 312,1 325,6 326,2 327,3 338,76 05 Inventarier och hushållsvaror Furnishings and household goods 54,0 224,8 229,0 231,6 228,9 226,0 220,26 06 Hälso- och sjukvård Health 29,0 660,1 686,0 705,3 732,0 748,8 752,27 07 Transport 133,0 324,0 328,7 334,7 347,3 362,2 368,00 08 Post- och telekommunikation Communication 35,0 230,4 227,8 224,5 214,6 201,3 188,12 09 Rekreation och kultur Recreation and culture 124,0 197,9 197,8 197,4 194,5 191,1 188,54 10 Utbildning 3 Education 4, Restauranger och logi Restaurants and hotels 55,0 356,6 370,7 381,0 388,6 397,5 407,18 12 Diverse varor och tjänster Miscellaneous goods and services 55,0 264,9 277,4 286,6 295,4 305,0 317,41 Totalt Total 1 000,0 267,1 272,9 278,1 279,1 280,4 284,22 Nettoprisindex Net price index (4) 229,3 234,5 237,9 238,1 238,3 240,90 1) Årsmedeltalen för konsumentprisindex totalt kan skilja sig från årsmedeltalen i tabell 402. Årsmedeltalen i tab. 403 påverkas av revideringar i undergrupper, årsmedeltalen i tab. 402 beräknas på de fastställda månadstalen som ej ändras efter publicering. 2) Fr.o.m. publiceringen av KPI för januari 2000 tillämpas en ny produktindelning, COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. Indextal enligt den nya indelningen finns tillbaka t.o.m i Sveriges statistiska databaser (SSD). The product classification was changed at the publishing for January 2000 to COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. 3) Priser för huvudgruppen "10 Utbildning" har ej samlats in från 1980 och kan därför ej redovisas med 1980=100, huvudgruppen ingår dock i totalindex. 4) Vägningstal för nettoprisindex (2005: 754) = vägningstalet för konsumentprisindex exkl. nettot av indirekta skatter och subventioner. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101); Statistikdatabasen:. Statistiska centralbyrån 403

18 Statistisk årsbok År Year Månad Month Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring Basic amount according to the National Insurance Act Prisbasbelopp, kr 1 Basic amount År Månad Prisbasbelopp, kr 1 År Månad Prisbasbelopp, kr Aug. dec Jan. mars Jan. dec Jan. febr April juni Jan. dec Mars juli Juli aug Jan. dec Aug. dec Sept. dec Jan. dec Jan Jan Jan. dec Febr Febr. mars Jan. dec Mars nov April dec Jan. dec Dec Jan. maj Jan. dec Jan. juni Juni sept Jan. dec Juli dec Okt. dec Jan. dec Jan Jan Jan. dec Febr. juli Febr Jan. dec Aug. dec Mars juni Jan. dec Jan. mars Juli okt Jan. dec April nov Nov. dec Jan. dec Dec Jan. febr Jan. dec Jan. juni Mars maj Jan. dec Juli sept Juni dec Jan. dec Okt. dec Jan. dec Jan. dec Jan. febr Jan. dec Jan. dec Mars juni Jan. dec Jan. dec Juli nov Jan. dec Jan. dec Dec Jan. dec ) T.o.m. 1998: Basbelopp. 2) Ändring i reglerna för beräkningen av basbeloppet. 3) Fr.o.m gäller basbeloppet för helt år. 4) Ett tilläggsbelopp på 300 kr tillkommer i vissa fall ) Ett tilläggsbelopp på 400 kr tillkommer i vissa fall för tiden juli december Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101); Statistikdatabasen:. 405 Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, årsmedeltal (juli 1914 = 100) Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages Årtionde Sista siffran i årtalet Last digit in the year , ) Avser juli månad ) Beräknat genom linjär interpolering Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101); Statistikdatabasen:. 404 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok Produktgrupper enligt SPIN Products according to CPA Producentprisindex (1990=100) Producer price index juli A-B (01-05) Produkter från jord- o. skogsbruk, fiske Products from agriculture and forestry, fishing 103,9 104,1 103,3 94,5 103,1 115,9 C-D (10-37) Produkter från utvinning av mineral samt industriprodukter Products from mining and manufactured products 124,9 123,6 124,7 130,0 135,6 141,9 D (15-37) Industriprodukter Manufactured products 125,0 123,6 124,7 129,5 134,5 140,9 DA Livsmedel, drycker, tobak Food, beverages and tobacco 117,0 116,7 116,5 116,8 118,1 121,6 DD Trä och varor av trä (ej möbler) Wood and wood products (except furniture) 100,1 102,0 101,3 102,3 108,9 127,3 DE Massa, papper och papp, pappersvaror, förlagsprodukter och grafiska tjänster Pulp, paper and paperboard, paper products, publishing and printing 142,7 139,5 139,1 141,6 145,6 152,2 DE 21 Massa, papper och papp, pappersvaror Pulp, paper and paperboard, paper products 128,0 122,1 118,5 119,8 123,5 128,9 DE Pappersmassa Pulp 102,3 97,5 101,4 99,0 110,9 119,1 DE Papper och papp Paper and paperboard 130,4 122,1 116,4 118,4 120,6 125,5 DE 22 Förlagsverksamhet och grafiska produkter Publishing and printing 163,6 166,3 172,6 177,0 181,0 189,9 DF 23.2 Petroleumprodukter Petroleum products 162,3 162,3 183,2 229,6 258,6 270,2 DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer Chemicals, chemical products and man-made fibres 141,4 137,0 137,7 145,3 149,2 159,6 DH Gummi- och plastvaror Rubber and plastic products 128,5 131,3 132,7 140,4 145,2 150,8 DI Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller Non-metallic mineral products 140,3 142,4 144,7 148,7 152,5 157,6 DJ 27 Stål och metall Steel and basic metals 117,8 119,1 140,8 166,5 196,9 243, Verkstadsvaror Fabricated metal products, machinery and equipment 117,8 115,7 113,6 114,5 115,9 116,0 DJ 28 Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated DK metal products except machinery and equipment 140,1 142,6 149,3 159,3 164,9 171,4 Maskiner utom kontorsmaskiner och datorer Machinery and equipment except office machinery and computers 137,8 137,8 137,8 142,9 147,7 151,5 DL El- och optikprodukter Electrical and optical equipment 84,8 80,9 76,1 73,1 71,5 68,3 DM Transportmedel Transport equipment 134,0 132,1 129,8 130,4 132,3 132,9 DN 36.1 Möbler Furniture 135,2 137,6 139,5 144,4 146,2 149,0 A-D (01-37) Producentprisindex, totalt Producer price indices, totals 123,7 122,4 123,5 128,0 133,6 140,4 Källa: SCB Statistiska meddelanden serie PR 10 (www.scb.se/pr0301); Statistikdatabasen:. Statistiska centralbyrån 405

20 Statistisk årsbok Produktgrupper enligt SPIN Products according to CPA Prisindex för inhemsk tillgång (1990=100) Price index for domestic supply juni A-B (01-05) Produkter från jord- o. skogsbruk, fiske Products from agriculture and forestry, fishing 107,7 107,9 107,6 103,0 110,0 122,6 C-D (10-37) Produkter från utvinning av mineral samt industriprodukter Products from mining and manufactured products 133,9 132,7 136,1 143,7 151,4 157,5 C (10-14) Produkter från utvinning av mineral Products from mining 191,7 185,3 209,6 283,6 349,1 352,2 D (15-37) Industriprodukter Manufactured products 130,2 129,1 131,7 136,9 142,3 148,4 DA Livsmedel, drycker, tobak Food, beverages and tobacco 124,3 123,9 123,5 124,1 126,3 129,6 DB Textil- och beklädnadsvaror Textile and textile products 145,3 143,2 140,4 139,1 142,7 141,0 DD Trä och varor av trä (ej möbler) Wood and wood products (except furniture) 106,7 108,9 108,9 110,5 116,6 133,4 DE Massa, papper och papp, pappersvaror, förlagsprodukter och grafiska tjänster Pulp, paper and paperboard, paper products, publishing and printing 145,7 145,0 147,7 151,0 155,0 161,7 DE 21 Massa, papper och papp, pappersvaror Pulp, paper and paperboard, paper products 124,3 121,7 118,6 120,8 124,2 128,5 DE Pappersmassa Pulp 105,3 97,8 96,0 96,7 106,6 111,8 DE Papper och papp Paper and paperboard 128,2 123,4 119,5 119,9 120,6 125,7 DE 22 Förlagsverksamhet och grafiska produkter Publishing and printing 156,7 157,4 164,1 168,0 172,2 180,6 DF 23.2 Petroleumprodukter Petroleum products 166,1 168,7 189,3 237,9 271,2 276,3 DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer Chemicals, chemical products and man-made fibres 146,3 147,0 151,1 160,5 166,7 169,9 DH Gummi- och plastvaror Rubber and plastic products 135,5 138,1 140,5 146,9 151,9 154,6 DI Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller Non-metallic mineral products 142,5 144,4 146,2 150,5 154,8 158,3 DJ 27 Stål och metall Steel and basic metals 125,1 130,2 163,6 193,6 232,1 299, Verkstadsvaror Fabricated metal products, machinery and equipment 121,6 118,4 116,8 117,6 118,4 117,8 DJ 28 Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated DK metal products except machinery and equipment 145,5 148,2 155,9 167,0 172,9 180,3 Maskiner utom kontorsmaskiner och datorer Machinery and equipment except office machinery and computers 146,6 146,0 147,1 150,5 154,4 156,9 DL El- och optikprodukter Electrical and optical equipment 86,5 80,7 75,4 72,7 70,8 66,8 DM Transportmedel Transport equipment 146,3 145,7 146,8 148,6 150,6 151,6 DN 36.1 Möbler Furniture 135,1 136,6 138,0 141,6 142,7 147,1 A-D (01-37) Prisindex för inhemsk tillgång, totalt Price indices for domestic supply, totals 131,7 130,6 133,7 140,4 147,9 154,4 Källa: SCB Statistiska meddelanden serie PR 10 (www.scb.se/pr0301); Statistikdatabasen:. 406 Statistiska centralbyrån

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption 370 393 Priser och konsumtion Prices and consumption 372 394 Levnadskostnadsindex (juli 1914=100) Cost-of-living

Läs mer

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2009 Sida Page Prices and consumption 316 327 Prices and consumption 319 328 Fastighetspriser Real estate prices 320 329 Konsumtionen av livsmedel Consumption of food 322 330 Levnadskostnadsindex

Läs mer

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Prices and consumption Foto: Jan-Aage Haaland 14 Priser och konsumtion Prices and consumption 14.1 301 Prices and consumption 14.2 Fastighetspriser. 303 Real estate prices 14.3 Konsumtionen av livsmedel.

Läs mer

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2010 Sida Page Priser och konsumtion Prices and consumption 324 330 Priser och konsumtion Prices and consumption 327 331 Fastighetspriser Real estate prices 328

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel 223

17 Konsumtion av livsmedel 223 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 223 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

1 Tema: Livsmedelskonsumtion

1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 43 Det finns ett stort allmänintresse av statistik om den svenska livsmedelskonsumtionen. Här presenteras hur konsumtionen av livsmedel i Sverige

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 295 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:4 Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2003 Consumption of food and nutritive values, data up to 2003 Sammanfattning

Läs mer

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 BO 40 SM 1401 Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 Preliminära uppgifter Prices of real estate 4 th quarter 2013 I korta drag Prisutveckling senaste kvartalet Priserna för småhus, hyreshus och

Läs mer

Prisindex i producent- och importledet i november 2004. Olja sänkte prisökningstakten

Prisindex i producent- och importledet i november 2004. Olja sänkte prisökningstakten PR 10 SM 0413 Prisindex i producent- och importledet i november 2004 Price indices in producer and import stages in November 2004 I korta drag Olja sänkte prisökningstakten Från oktober till november sjönk

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling 7 Fastighetspriser 7.1 Fastighetsprisstatistik Uppgifterna till detta avsnitt har hämtats från SCB:s fastighetsprisstatistik och SCB:s beräkningar av fastighetsprisindex och konsumentprisindex. Statistikens

Läs mer

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013.

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013. PR 14 SM 1304 Konsumentprisindex för mars 2013 Consumer Price Index for March 2013 I korta drag Inflationstakten 0,0 procent Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Niclas Sjölund, SCB, tfn 08-506 943 42, niclas.sjolund@scb.se eller Martin Verhage, SCB, tfn 08-506 947 78, martin.verhage@scb.se

Niclas Sjölund, SCB, tfn 08-506 943 42, niclas.sjolund@scb.se eller Martin Verhage, SCB, tfn 08-506 947 78, martin.verhage@scb.se BO 41 SM 1401 Fastighetsprisstatistik 2013 Småhus, hyreshus, industrifastigheter och lantbruk Prices of real estate in 2013 I korta drag Fastigheter för 219 miljarder kronor bytte ägare 2013 Totalt 135

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster

Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster Elasticitetsberäkningar för perioden 1960 2006 De svenska konsumenterna har blivit mer känsliga för prisförändringar under de senaste årtiondena

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Jakten på den goda hälsan om barn och ungdomars hälsa

Jakten på den goda hälsan om barn och ungdomars hälsa Jakten på den goda hälsan om barn och ungdomars hälsa Har hälsodebatten påverkat konsumtionen? Konsumentföreningen Stockholm, Hotel Rival 16 mars 2005 ACNielsen > Finns i mer än 110 länder över hela världen

Läs mer

Sushi Maki sushi Mini sushi 6 bit. Max sushi 12 bit. 175 Lax sushi 8 bit. 148 Mix sushi 8 bit. 118 Plus sushi 10 bit. 150 Lyx sushi 8 bit.

Sushi Maki sushi Mini sushi 6 bit. Max sushi 12 bit. 175 Lax sushi 8 bit. 148 Mix sushi 8 bit. 118 Plus sushi 10 bit. 150 Lyx sushi 8 bit. Sushi 41 Maki sushi 88 Ris roulader fyllda med lax och grönsaker Rice roulades stuffed with salmon and vegetable 54 Mini sushi 6 bit. 98 Maki, lax, tonfisk och räka Maki, salmon, tuna and prawn 55 Max

Läs mer

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter t.o.m. 2013

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter t.o.m. 2013 Statistikenheten 20141216 1(12) Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter t.o.m. 2013 JO1301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige RIKSMATEN VUXNA 2010 11 Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förord I Livsmedelsverkets arbete med att främja bra matvanor och förebygga de vanlig aste folksjukdomarna,

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll HE 35 SM 0502 Hushållens utgifter (HUT) 2004 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Svenska hushålls utgifter var

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2013 Konsumentprisindex 2013, januari Inflationen avtog i januari till procent Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs inflationen, som Statistikcentralen räknat avmattades i januari

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

TOKYO EXTRA MIDDAG / DINNER FÖRRÄTTER / STARTERS 75 KR. Sushi moriawase Chef's choice of sushi

TOKYO EXTRA MIDDAG / DINNER FÖRRÄTTER / STARTERS 75 KR. Sushi moriawase Chef's choice of sushi TOKYO MIDDAG / DINNER FÖRRÄTTER / STARTERS 75 KR Sushi moriawase Chef's choice of sushi Tonfisksashimi med soja & citrustapioka Tuna sashimi with soy & citrus tapioca Tempurafriterad norimaki med grillade

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

444444-4444 DFO/FU. Försäljningsstatistik TESTNAMN4. Undersökningens namn TESTORT4

444444-4444 DFO/FU. Försäljningsstatistik TESTNAMN4. Undersökningens namn TESTORT4 Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt SCB:s föreskrifter (SCB-FS XXXX:XX). Uppgifter som lämnats till SCB skyddas enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100).

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Får det vara en sängfösare?

Får det vara en sängfösare? Får det vara en sängfösare? energirika drinkar i mixerbägare Recept på näringsdrinkar Det är enkelt att göra hemmagjorda energirika drycker. Ofta blir de hyfsade näringsmässigt, men framför allt godare

Läs mer

Förrätter Appetizer. 4 Soppa med finskuren kyckling och grönsaker Chickensoup with vegetables 75:- Fågelrätter. Chicken dishes.

Förrätter Appetizer. 4 Soppa med finskuren kyckling och grönsaker Chickensoup with vegetables 75:- Fågelrätter. Chicken dishes. 1 Vårrulle Spring roll 57:- 1A Räkchips Prawnchips 47:- 2 Grillade jätteräkor med vitlöksmör Garlic prawns 80:- 2A Specialfriterade jätteräkor med sötsur sås Deep fried king-size prawns with sweet and

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

RESTAURANG. Köpmangatan 10 (en trappa upp) Lindesberg 0581-611 550 www.wokhouselinde.se. Öppettider. Måndag - Torsdag 11-21 Fredag 11-22 Lördag 12-22

RESTAURANG. Köpmangatan 10 (en trappa upp) Lindesberg 0581-611 550 www.wokhouselinde.se. Öppettider. Måndag - Torsdag 11-21 Fredag 11-22 Lördag 12-22 RESTAURANG Köpmangatan 10 (en trappa upp) Lindesberg 0581-611 550 www.wokhouselinde.se Öppettider Måndag - Torsdag 11-21 Fredag 11-22 Lördag 12-22 Söndag stängt Röda dagar 12-18 LUNCHBUFFÉ Mån-Fre 11-15

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas?

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas? Kost vid diabetes och kolhydraträkning Kost vid diabetes VERKSAMHETSOMRÅDE PARAMEDICN, SÖDERSJUKHUSET AGNETA LUNDIN, LEG.DIETIST TEL 08-616 4017 Kosten är en viktig del av diabetesbehandlingen Barnet får

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Á la Carte. Förrätter / Hors d Óeuvre. Skärgårdstallrik med kumminkryddad brännvinsost

Á la Carte. Förrätter / Hors d Óeuvre. Skärgårdstallrik med kumminkryddad brännvinsost Á la Carte Förrätter / Hors d Óeuvre Skärgårdstallrik med kumminkryddad brännvinsost A selection of fish and seafood served with crisp bread and caraway cheese 120:- Löjrom på Västerbottenrårakor med creme

Läs mer