Priser och konsumtion Prices and consumption

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser och konsumtion Prices and consumption"

Transkript

1 Priser och konsumtion Prices and consumption

2 Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Levnadskostnadsindex (juli 1914=100) Cost-of-living index Kronans värde över tiden med hänsyn till konsumentnas utveckling The value of the Swedish krona as reflected in the development of consumer prices Konsumentprisindex (KPI) 12-månadersförändringar, procent (inflationstakten) Consumer Price Index, yearly changes, per cent (Inflation Rate) Konsumentprisindex (KPI) 12-månadersförändringar, procent (inflationstakten) Consumer Price Index, yearly changes, per cent (Inflation Rate) Priset på 1 liter mjölk i löpande och i 2004 års Price of 1 liter milk in current prices and 2004 prices Kilopriset på ägg i löpande och i 2004 års Price of one kg of eggs in current prices and 2004 prices Priset på 1/1 flaska rött vin i löpande och i 2004 års Price of one bottle of red wine in current prices and 2004 prices Priset på 1 liter Renat i löpande och i 2004 års Price of 1 liter spirits (Renat) in current prices and 2004 prices Priset på en m 3 eldningsolja i löpande och i 2004 års Price of one cubic metre of fuel heating oil in current prices and 2004 prices Priset på bensin i löpande och i 2004 års Price of petrol in current prices and 2004 prices Priset på biobiljett i löpande och i 2004 års Price of cinema ticket in current prices and 2004 prices Priset på snus i löpande och i 2004 års Price of moist snuff in current prices and 2004 prices Konsument för vissa varor och tjänster, kr Retail prices of selected commodities and services Konsumentprisindex (totalindex): månadstal (1980=100), fastställda tal och beräknade årsmedeltal Consumer price index (total): monthly, fixed index and calculated annual averages Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex Consumer price index, by COICOP and net price index Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring Basic amount according to the National Insurance Act Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, årsmedeltal (juli 1914=100) Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages Prisindex för inhemsk tillgång (1990=100) Price indices for domestic supply Producentprisindex (1990=100) Producer price indices Faktorprisindex för bostäder inkl. löneglidning (1968=100) Factor price index for housing construction including wage drift Faktorprisindex för bostäder exkl. löneglidning och mervärdesskatt (1968=100) Factor price index for housing construction excluding wage drift and VAT Hemmamarknadsprisindex (1990=100) Producer price indices, home sales Importprisindex (1990=100) Import price indices Exportprisindex (1990=100) Export price indices Fastighetsprisindex för småhus (1990=100 för länsindex, 1981=100 för övriga regioner) Real estate price index for one- and twodwelling buildings (county: 1990=100, other regions: 1981=100) Byggnadsprisindex för bostadshus (med avdrag för bidrag) inkl. mervärdesskatt (1968=100) Construction price index for residential buildings including VAT Obebyggd tomtmark: och köpeskillingskoefficienter Unbuilt sites: prices and purchase-price coefficients Hyreshus: och köpeskillingskoefficienter Multi-dwelling buildings and commercial buildings: prices and purchase-price coefficients 368 Priser Prices

3 Småhus för permanentboende (ej tomträtt); och köpeskillingskoefficienter Owner-occupied one- and two-dwelling buildings: prices and purchase-price coefficients Lantbruksenheter: och köpeskillingskoefficienter Agricultural real estate: prices and purchaseprice coefficients Fritidshus: och köpeskillingskoefficienter Buildings for seasonal and secondary use: prices and purchase-price coefficients Kostens sammansättning och näringsvärde per person och dag Food composition and nutrional value per person and day Konsumtion av livsmedel m.m. Food consumption Konsumtion av livsmedel m.m. kg respektive liter per capita Food consumption per capita Priser Prices 369

4 393 Priser och konsumtion Prices and consumption Om konsumentprisindex, KPI KPI används på flera viktiga sätt i samhället. KPI-siffrorna har en central roll som allmän information i samhällsdebatten och i resonemang om löner och liknande. Pensioner och andra sociala förmåner är ofta kopplade till KPI, så att de automatiskt justeras i takt med prisutvecklingen. Sådan indexreglering är också vanlig i olika avtal. Riksbanken och ekonomiska bedömare behöver siffrorna för att kunna bedöma det aktuella läget i samhällsekonomin. KPI är färskvara och visar månad för månad hur prisläget utvecklas. En bit in på varje månad kommer KPIresultaten för den just gångna månaden. Den officiella serien med KPI-tal utgår från år Det årets prisläge svarar mot ett KPI-tal lika med 100. För augusti 2004 var KPI-talet uppe i 278,2. Det betyder populärt uttryckt att en hundralapp år 1980 motsvarade 278, 20 kr i augusti Lite närmare formulerat innebär det att motsvarande konsumentprodukter, som kostade 100 kr 1980, kostar 278,20 kr i augusti Indextalet följer alltså prisläget på konsumentprodukter. Hur gör man då för att mäta hur konsumentna utvecklas? Det kanske inte verkar så konstigt. Det är väl bara att gå ut i affärerna och titta efter vad saker kostar, kan det tyckas. Och det är just vad man gör. Men i affärerna finns ju en väldig massa saker med olika. Det är ett inte så litet jobb att få ihop det hela. Det behövs genomtänkta metoder och planer. KPI ska täcka in allt det vi köper som konsumenter. Man tänker kanske i första hand på livsmedel och andra dagligvaror, men KPI ska täcka alla slags konsumentvaror och konsumenttjänster. Där ingår också bostad, kläder, bilar, biobiljetter, hårklippning, ja snart sagt allt man kan komma på. Priset på en korg KPI ska visa den allmänna prisutvecklingen, säger man ibland. Men vad är då den allmänna prisutvecklingen? Man kan inte bara hugga en vara och anta att den följer en allmän prisutveckling. Här måste man gå till botten med frågan. Det man vill komma åt är en genomsnittlig prisutveckling, sett till alla slags varor och tjänster. Man kan tänka sig en stor korg med allt vi köper som konsumenter. KPI följer hur priset på den här korgen utvecklas över tiden. Så följer man prisläget månad för månad. En och samma korg kostade lite mindre i augusti 2004 än i juli 2004, genom att na under månaden har hunnit ändras på en hel del saker i korgen. Korgens nedgång i pris visar sig genom att KPI-talet minskat lite från juli till augusti. Den här KPI-korgens sammansättning svarar mot de svenska hushållens konsumtionsmönster. Den innehåller alltså olika slags varor och tjänster i de proportioner som hushållen brukar köpa. Det gör att KPI speglar prisutvecklingen för konsumtionen som helhet. Under året är det hela tiden samma korg, med samma varor och tjäns- KPI-korgen och prisutvecklingen under 2004 Diverse 2,5 % Restaurang och logi 2,1 % 6 % 5 % Rekreation 0,8 % 13 % Post, tele 4,0 % 3 % Livsmedel 0,8 % 13 % Alkohol, tobak 0,1 % 4 % 6 % Kläder, skor 0,7 % Transporter 3,5 % 13 % Hälsovård 3,8 % 3 % 5 % 29 % Inventarier 1,2 % Boende 0,1 % Procentangivelserna innanför yttre ellipsen anger hur stor andel av hushållens utgifter som går till resp. huvudgrupp. Procentangivelserna i anslutning till texterna anger hur mycket na steg/sjönk inom resp. huvudgrupp under Priser Prices

5 ter, som man följer. På så sätt blir resultaten jämförbara mellan månaderna. Förändringarna i KPI beror i princip renodlat bara på ändrade. Inför varje nytt år reviderar man dock KPI-korgens sammansättning. Det gör man för att fånga det aktuella konsumtionsmönstret. Konsumtionens sammansättning kan ju nämligen ändras så sakteliga över tiden, på så sätt att hushållen lägger ner allt mer pengar på vissa slags saker och allt mindre på andra. Genom att årligen aktualisera KPI-korgen hänger man med. Under året förändras som sagt KPI-talet i takt med att korgens pris ändras, månad för månad. Sedan mellan december och januari påföljande år skarvar man i med prisutvecklingen på nästa års korg, och KPI fortsätter därefter i takt med den under det nya året. Så går det vidare år från år, så att KPI kan följa prisläget hur länge som helst över åren. Konsumentna +0,4 % under 2004 Livsmedel och alkoholfria drycker Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk med i genomsnitt 0,8 procent under 2004, vilket bidrog till att sänka konsumentna totalt med 0,1 procentenheter. Till nedgången bidrog sänkta på grönsaker med 3,5 procent samt sänkta på kaffe, te och kakao med 3,6. Nedgången motverkades av prishöjningar på frukt med 0,8 procent. Alkoholhaltiga drycker och tobak Priserna på alkoholhaltiga drycker och tobak steg med i genomsnitt 0,1 procent under 2004, vilket var en så liten ökning att den inte påverkade konsumentna totalt sett. Vinpriset steg med 2,4 procent, medan priset på öl minskade med 4,5 procent. Kläder och skor Priserna på kläder och skor sjönk med i genomsnitt 0,7 procent under 2004, vilket motverkade den totala konsumentprisuppgången med mindre än 0,1 procentenheter. Boende Boendekostnaderna sjönk under 2004 med i genomsnitt 0,1 procent, vilket var en så liten minskning att den knappt påverkade konsumentna totalt sett. Till nedgången bidrog räntekostnaderna som gick ned med 9,7 procent och priset på el som gick ned med 2,3 procent. Nedgången motverkades av hyreshöjningar om 3,0 procent och höjda på bränsle med 15,6 procent. Vidare steg priset på kommunala tjänster med 5,1 procent och försäkringsavgifter med 5,1 procent och fastighetsskatten med 1,6 procent. Inventarier och hushållsvaror Priserna på inventarier och hushållsvaror sjönk under året med i genomsnitt 1,2 procent vilket bidrog till att sänka konsumentna totalt med 0,1 procentenheter. Till nedgången bidrog sänkta på hushållstextilier med 1,2 procent, sänkta på möbler med 0,7 procent och sänkta på husgeråd med 1,2 procent. Nedgången motverkades av prishöjningar om 0,4 procent på varor och tjänster för hushållsunderhåll. Hälso- och sjukvård Priserna på hälso- och sjukvård steg under 2004 med i genomsnitt 3,8 procent, vilket bidrog med 0,1 procentenhet till den totala uppgången. Till uppgången bidrog höjda tandläkararvoden med 6,9 procent samt höjda på läkarvård med 4,6 procent. Vidare uppgick prishöjningen på glasögon och kontaktlinser till 2,2 procent. Transport Priserna inom transport steg under 2004 med i genomsnitt 3,5 procent, vilket bidrog med 0,5 procentenheter till den totala konsumentprisuppgången. Till uppgången bidrog höjda på drivmedel med 6,0 procent. Vidare ökade priset på transporttjänster med 6,6 procent, nybilspriset med 1,8 procent och underhåll och reparationer med 3,1 procent. Uppgången motverkades av en prissänkning på begagnade bilar om 3,7 procent och på cyklar om 10,5 procent. Post och telekommunikationer Priserna för post och telekommunikationer sjönk med i genomsnitt 4,0 procent under 2004, vilket motverkade den totala konsumentprisuppgången med 0,1 procentenhet. Sänkta på teletjänster och utrustning med 4,4 procent motverkades till en liten del av höjda inom området posttjänster med 1,4 procent. Rekreation och kultur Prissänkningar på i genomsnitt 0,8 procent inom området rekreation och kultur motverkade den totala uppgången med 0,1 procentenhet. Till nedgången bidrog sänkta på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning med 10,4 procent samt paketresor med 1,4 procent. Restaurang och logi Priserna inom huvudgruppen restaurang och logi ökade med i genomsnitt 2,1 procent under 2004, vilket bidrog med 0,1 procentenheter till den totala konsumentprisuppgången. Priserna ökade för såväl restauranger med 1,8 procent som för logi med 3,7 procent. Priser Prices 371

6 394 Levnadskostnadsindex (juli 1914=100) Cost-of-living index Indextal är serien tillbakaskriven med Myrdal-Bouvins konsumentprisindex, utan direkta skatter (multiplikation med faktorn 0,8273). Fr.o.m utgörs serien av den officiella serien levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner. Fr.o.m är indexen framskriven med konsumentprisindex, basår 1949 (multiplikation med faktorn 2,56). Fr.o.m är serien framskriven med konsumentprisindex, basår 1980, fastställda tal (multiplikation med faktorn 14,61). Anm. Då levnadssättet varit underkastat stora förändringar bör jämförelser över längre perioder ske med största försiktighet och reservation Källa: SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex (www.scb.se). 395 Kronans värde över tiden med hänsyn till konsumentnas utveckling The value of the Swedish krona as reflected in the development of consumer prices Läs så här: 1 krona 2004 motsvarar 0,02 kronor i 1900 års penningvärde. 1 krona 1970 motsvarar 0,43 kronor i 1950 års penningvärde. 1 krona 1900 motsvarar 47,42 kronor i 2004 års penningvärde. År Index ,00 0,91 0,32 0,53 0,45 0,33 0,21 0,14 0,06 0,03 0,02 0, ,09 1,00 0,35 0,58 0,49 0,36 0,23 0,16 0,06 0,03 0,02 0, ,15 2,88 1,00 1,67 1,40 1,04 0,67 0,45 0,19 0,09 0,07 0, ,88 1,72 0,60 1,00 0,84 0,62 0,40 0,27 0,11 0,05 0,04 0, ,24 2,05 0,71 1,19 1,00 0,74 0,47 0,32 0,13 0,06 0,05 0, ,02 2,77 0,96 1,60 1,35 1,00 0,64 0,43 0,18 0,09 0,07 0, ,73 4,33 1,50 2,51 2,11 1,57 1,00 0,67 0,28 0,13 0,11 0, ,03 6,44 2,23 3,73 3,15 2,33 1,49 1,00 0,41 0,20 0,16 0, ,99 15,54 5, ,59 5,62 3,59 2,41 1,00 0,48 0,38 0, ,30 32,30 11,20 18,74 15,73 11,68 7,46 5,02 2,08 1,00 0,80 0, ,29 40,52 14,01 23,51 19,74 14,65 9,36 6,30 2,61 1,25 1,00 0, ,42 43,38 15,05 25,17 21,13 15,68 10,02 6,74 2,79 1,34 1,07 1,00 Källa: SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex (www.scb.se). 372 Priser Prices

7 Konsumentprisindex 12-månadersförändringar, procent (inflationstakten) 396 Consumer Price Index, yearly changes, per cent (Inflation Rate) Procent Högsta värde 15,7 okt Lägsta värde 0,6 dec Källa: 397 Konsumentprisindex 12-månadersförändringar, procent (inflationstakten) Consumer Price Index, yearly changes, per cent (Inflation Rate) År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,0 0,7 0,1 0,3 0,1 0,6 0,3 0,6 0, ,7 0,4 0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8 0,4 0, ,7 3,3 3,0 2,2 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1, ,7 2,6 2,7 2,3 1,8 1,8 2,0 1,8 1,7 2,3 2,0 2, ,5 1,4 1,7 2,6 2,8 2,7 2,7 2,9 3,0 2,5 2,5 2, ,4 0,9 1,0 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,3 1, ,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,7 1,0 0,9 0,9 1, ,7 0,6 0,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0,6 1,2 1,0 1,1 1, ,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,6 0,6 1,1 1,5 1,5 1,5 1, ,6 1,3 1,4 1,0 0,8 0,5 0,4 0,1 0,0 0,2 0,4 0, ,5 2,6 2,6 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,2 2,2 2, ,6 1,7 1,6 1,6 2,1 2,4 2,6 2,6 2,6 2,4 2,3 2, ,8 5,0 5,0 5,2 4,9 4,8 4,7 4,8 4,2 4,3 4,9 4, ,2 2,4 2,5 2,2 2,2 2,1 1,9 2,1 2,5 2,3 1,3 1, ,4 13,1 10,5 10,7 10,1 10,1 9,1 8,2 8,1 7,8 7,9 7, ,4 8,2 10,7 10,1 10,2 9,8 10,8 11,1 11,5 11,2 11,4 10, ,6 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,1 6,3 6,4 6,5 6,5 6, ,7 5,2 5,4 6,1 6,4 6,9 6,1 5,8 5,6 5,9 5,8 6, ,1 3,4 3,8 3,4 3,5 3,3 4,3 5,0 5,0 5,1 5,4 5, ,2 5,3 4,3 4,6 3,4 3,7 4,0 3,9 4,4 4,1 3,5 3, ,3 8,7 8,0 7,7 8,2 8,1 7,7 6,9 6,7 6,8 6,9 5, ,3 7,8 9,0 8,8 8,9 8,1 7,5 7,7 7,7 7,3 7,3 8, ,7 8,2 8,3 8,4 8,7 8,9 9,0 9,3 9,5 8,8 8,6 9, ,5 9,0 8,6 8,7 8,5 8,5 8,3 7,7 7,5 8,3 8,8 9, ,5 12,9 13,0 12,9 13,2 13,3 13,4 13,6 11,3 10,4 10,2 9, ,7 13,5 13,5 13,6 13,3 13,1 13,2 12,3 15,0 15,5 14,6 14,1 Källa: Priser Prices 373

8 Priset på 1 liter mjölk i löpande och i 2004 års 398 Price of 1 liter milk in current prices and 2004 prices Kronor : 7:20 kr års : 2004 års 5:45 kr Löpande 0:21 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Kronor 70 Kilopriset på ägg i löpande och i 2004 års Price of one kilo of eggs in current prices and 2004 prices års 2004: 23:10 kr : 2004 års 41:82 kr Löpande 1:61 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Priser Prices

9 Priset på 1/1 flaska rött vin i löpande och i 2004 års 400 Price of one bottle of red wine in current prices and 2004 prices Kronor års 2004: 45:00 kr : 2004 års 78:42 kr Löpande 4:50 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Kronor 300 Priset på 1 liter Renat i löpande och i 2004 års Price of 1 liter spirits (Renat) in current prices and 2004 prices : 292:86 kr års : 2004 års 68:83 kr Löpande 2:65 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Priser Prices 375

10 Priset på en m 3 eldningsolja i löpande och i 2004 års 402 Price of one cubic metre of fuel heating oil in current prices and 2004 prices Kronor : kr : 2004 års kr Löpande 124 kr 2004 års Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Priset på bensin i löpande och i 2004 års 403 Price of petrol in current prices and 2004 prices Kronor års 2004: 10:00 kr : 2004 års 11:03 kr Löpande 0:69 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Priser Prices

11 Priset på biobiljett i löpande och i 2004 års 404 Price of cinema ticket in current prices and 2004 prices Kronor : 79:00 kr års : 2004 års 26:49 kr Löpande 1:02 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Kronor Priset på snus i löpande och i 2004 års Price of moist snuff in current prices and 2004 prices 50 gram 2004: 23:70 kr års : 2004 års 5:19 kr Löpande 0:20 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR15 SM 0501, Konsumentprisindex Priser Prices 377

12 406 Konsument för vissa varor och tjänster, kr Retail prices of selected commodities and services Varor och tjänster 1 Kvantitet Medelpris, kr Average price Commodities and services 1 Quantity Livsmedel och alkoholfria drycker Food and non-alcoholic beverages Vetemjöl Wheat flour 2 kg 8,40 8,90 9,30 9,40 9,50 9,60 9,90 Rågbröd Rye bread Hårt Crisp bread 400 g 12,80 13,30 13,40 13,90 15,10 15,10 14,90 Vetebröd Wheat bread Vetelängd Coffee bread 350 g 15,70 16,30 17,40 17,80 18,50 18,30.. Corn Flakes Cornflakes 500 g 20,50 19,80 21,40 21,90 21,10 21,20 21,20 Spagetti Spaghetti 1 kg 10,50 12,40 12,40 12,00 12,10 11,60 11,40 Nötkött Beef Stek Roast beef kg 75,90 74,30 77,20 81,70 82,60 82,80 80,00 Högrev Beef of ribs kg 61,00 57,80 58,10 63,40 63,20 62,70 62,30 Köttfärs Minced meat kg 47,00 43,70 43,90 51,50 51,50 52,40 50,60 Mellankalvkött, stek Roast veal kg 114,60 101,30 118,90 117,90 129,80 132,00 109,90 Svinkött Pork Kotlett Chop kg 52,90 52,00 56,60 56,50 56,90 56,00 53,70 Skinka, rökt (i skivor) Ham, smoked (in slices) kg 121,70 126,70 130,60 142,40 145,10 136,40 123,50 Blodpudding Black pudding kg 23,60 22,60 22,10 24,00 24,70 23,70 22,70 Falukorv Falun sausage 2 kg 42,40 40,40 40,60 43,40 43,50 38,90 33,40 Kyckling, djupfryst Chicken, frozen kg 25,60 30,60 24,50 23,80 24,60 23,40 22,10 Sill/Strömming, färsk 3 Herring, fresh kg 33,80 33,50 33,60 36,50 41,90 39,90 41,60 Torskfilé, färsk Cod fillet, fresh kg 78,30 83,90 89,60 97,40 113,90 119,30 109,00 Torskfilé, djupfryst Cod fillet, frozen 400 g 30,00 33,80 33,90 33,20 37,00 35,30 33,20 Mjölk, 3 % fetthalt Milk, 3 % fat content l 6,20 6,30 6,40 6,60 6,90 7,30 7,20 Filmjölk Culture milk l 7,40 7,40 7,60 7,70 8,10 8,60 8,50 Ägg 4 Eggs kg 19,00 18,30 18,80 18,40 19,90 21,80 23,10 Ost (herrgårds-) Cheese kg 60,70 62,40 62,60 62,00 64,90 67,70 66,40 Smör Butter 500 g 20,90 21,40 21,70 21,50 22,30 22,70 22,80 Hushållsmargarin 5 Margarine 500 g 11,10 11,50 11,80 12,00 12,00 12,60 12,60 Potatis Potatoes 2 kg 13,00 16,50 14,20 14,80 16,20 17,00 17,10 Morötter Carrots 500 g 5,90 6,30 5,60 6,40 6,90 6,70 6,50 Lök, gul Onions, yellow kg 8,00 6,40 5,80 7,30 8,80 8,00 8,50 Tomater Tomatoes kg 21,30 19,60 22,10 21,50 26,10 25,70 21,70 Salladskål Chinese cabbage kg 14,00 14,20 12,30 15,40 18,80 17,80 16,80 Gurka (slanggurka) Cucumber kg 19,50 17,90 20,60 20,30 21,20 22,00 19,00 Isbergssallad 6 Lettuce kg 18, Vitkål Cabbage kg 5,20 5,00 4,60 5,80 7,70 7,10 5,90 Pommes frites 6, djupfryst French fries, frozen g ,30 17,40 19,60 19,70 18,40 Apelsiner Oranges kg 10,50 11,50 10,70 13,10 13,40 13,80 14,40 Bananer Bananas kg 14,70 13,90 13,80 15,10 15,70 14,80 15,40 Päron Pears kg 14,30 13,30 13,70 15,40 16,60 16,30 16,80 Kiwi Kiwi fruit st. 3,00 3,10 2,90 2,90 3,00 3,10 3,70 Avokado Avocado st. 4,80 6,10 5,50 6,70 6,30 7,00 6,90 Kaffe Coffee 500 g 38,60 31,90 30,50 28,80 27,30 26,20 25,00 Te 6, burk Tea 250 g 21,70 23,40 24,10 24,00 22, Strösocker 5 Granulated sugar 2 kg 9,50 19,10 18,90 19,20 19,90 20,20 20,10 Läskedryck Soft drink 1/3 l 3,40 3,50 3,50 3,60 3,70 3,50 3,40 02 Alkoholhaltiga drycker och tobak Alcoholic beverages and tobacco Renat Brännvin Aqua vitae 1/1 butelj 198,00 199,70 201,70 204,00 204,00 204,00 205,00 Öl, klass II 7 Beer type II 1/2 l 7,00 7,80 7,30 9,90 10,30 10,40 10,50 Cigarretter, Prince Röd Cigarettes 20 st. 40,80 35,20 35,60 36,40 37,30 38,30 38,50 04 Boende Housing, water, electricity and fuels Eldningsolja nr 1 Fuel oil m , , , , , , ,90 Elström 8 Electricity kwh 1,08 1,03 1,04 1,17 1,24 1,51 1,51 05 Inventarier och hushållsvaror Furnishings and household goods Hushållspapper, dubbelt, 4-pack Household paper st. 28,10 27,00 28,30 28,50 29,50 30,30 29,40 Plastpåse, 2 l i förpackning 6 Plastic bag st. 16,70 16,60 14,90 14, Diskmedel Dish detergent l 25,60 25,40 25,60 26,90 28,90 29,70 28,90 Tvättmedel, syntetiskt Detergents 1 kg 27,90 37,40 38,60 39,50 38,60 36,90 34,30 Hushållstvätt 6 Laundry 10 kg 330,50 418, ,60 462,00 425,40 486, Priser Prices

13 406 (forts.) Konsument för vissa varor och tjänster, kr Varor och tjänster 1 Kvantitet Medelpris, kr Transport Bilmontörsarbete 6 Automobile repairs per tim. 779,00 830,00 894, Kontrollbesiktning Technical inspection st. 230,00 230,00 230,00 255,00 283,30 300,00 300,00 Bensin, oblyad Petrol, unleaded l 8,10 8,40 9,50 9,50 9,30 9,40 10,00 09 Rekreation och kultur Recreation and culture Videoband, 2-pack Video cassette st. 62,50 65,00 61,70 62,10 62,90 62,90 61,70 Reparation av färg-tv TV repairs st. 554,90 593,60 673,50 713,70 703,60 743,00 787,40 Filmrulle, framkallning, 24 färgbilder 6 Film roll, developing st. 55,10 52,90 53, Biografbiljett Cinema ticket st. 70,80 71,30 72,90 73,70 79,50 80,20 79,00 Dagstidning, lösnummer Newspaper, single copy st. 9,60 9,80 10,50 10,90 11,00 11,10 11,20 Allmän mottagaravgift, färg-tv General licence, colour TV st , , , , , , ,00 12 Diverse varor och tjänster Miscellaneous goods and services Hårklippning för damer Women s haircut st. 210,00 214,70 214,80 234,90 239,80 255,20 265,90 Hårklippning för herrar Men s haircut st. 197,20 192,00 187,40 210,00 221,80 237,90 243,10 Flytande tvål Liquid soap 350 ml 30,70 31,70 32,20 31,30 30,20 31,00 31,60 1 Fr.o.m. publiceringen av KPI för januari 2000 tillämpas en ny produktindelning, COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. The product classification was changed at the publishing for January 2000 to COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. 2 Lightly smoked and boiled sausage. 3 Rensad. 4 Lösviktsägg (1 kg). 5 T.o.m pris för 1 kg. 6 Medelpris ej beräknat för år markerade med dubbelpunkt (..). 7 T.o.m pris för 1/3 l. 8 Vid en årlig förbrukning av kwh. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 15 (1998) och PR 15 (www.scb.se, ). Priser Prices 379

14 407 Konsumentprisindex (totalindex): månadstal (1980=100), fastställda tal och beräknade årsmedeltal Consumer price index (total): monthly, fixed index and calculated annual averages År Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Årsmedel- Year March May June July Oct. tal Annual average ,0 199,9 205,4 205,2 206,4 206,2 208,2 209,6 212,0 213,4 214,1 213,9 207, ,9 225,0 225,8 227,1 227,3 227,0 227,1 226,7 229,2 230,1 231,1 230,8 227, ,2 230,3 231,3 231,9 232,0 231,5 231,2 231,3 234,6 235,1 234,0 234,9 232, ,0 241,6 242,7 243,7 243,1 242,3 241,9 242,3 244,5 245,2 245,3 244,3 243, ,1 245,9 246,8 247,8 248,3 248,4 248,4 248,5 250,7 251,0 250,8 250,4 248, ,3 252,3 253,3 255,0 255,3 255,1 254,8 254,5 256,2 256,9 256,8 256,0 254, ,6 255,8 257,0 257,6 257,3 256,3 255,7 254,5 256,0 255,9 255,3 254,9 256, ,6 254,2 255,2 257,0 257,0 257,4 257,3 257,4 259,8 259,6 259,2 259,1 257, ,9 256,6 257,0 257,7 258,1 257,6 257,0 255,7 256,8 257,3 256,7 256,2 257, ,2 256,3 257,3 257,9 258,3 258,7 257,6 257,6 259,4 259,7 259,0 259,6 258, ,5 258,7 259,9 260,0 261,3 261,2 260,0 260,2 262,0 262,6 262,7 262,5 260, ,7 262,6 264,6 266,9 268,7 268,3 266,9 267,6 269,9 269,1 269,2 269,5 267, ,8 269,4 271,8 272,9 273,6 273,2 272,3 272,4 274,5 275,4 274,7 275,1 272, ,0 278,4 279,8 278,8 278,5 277,7 276,8 276,7 278,7 278,9 278,3 278,6 278, ,0 277,3 279,4 279,4 280,1 278,9 278,5 278,2 280,2 281,0 279,4 279,4 279, ,9 279,2 279,8 280,2 280,3 280,4 279,4 279,9 281, Årsmedeltalen kan skilja sig från årsmedeltalen i tab. 408, se not 1 för tab Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 14 ( ), PR 14 (www.scb.se, ), P 15 ( ) och PR 15 (www.scb.se, ); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 408 Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex Consumer price index, by COICOP and net price index Varugrupp Vägnings- Indextal (1980=100) Index numbers Commodity group tal, 2004 Weights Årsmedeltal 1 Annual aveages Konsumentprisindex 2 Consumer price index 01 Livsmedel och alkoholfria drycker Food and non-alcoholic beverages 131,0 222,7 226,0 226,0 232,5 240,0 240,8 239,7 02 Alkoholhaltiga drycker och tobak Alcoholic beverages, tobacco 42,0 337,5 330,0 335,3 339,4 342,2 347,3 349,4 03 Kläder och skor Clothing and footwear 62,0 155,5 158,3 158,8 162,9 164,5 164,5 161,4 04 Boende Housing, water, electricity and fuels 287,0 294,8 289,9 292,1 303,6 312,1 325,6 326,2 05 Inventarier och hushållsvaror Furnishings and household goods 53,0 219,3 219,8 220,1 224,8 229,0 231,6 228,9 06 Hälso- och sjukvård Health 27,0 521,0 590,3 630,5 660,1 686,0 705,3 732,0 07 Transport 134,0 305,1 310,1 323,8 324,0 328,7 334,7 347,3 08 Post- och telekommunikation Communication 33,0 253,6 257,1 230,7 230,4 227,8 224,5 214,6 09 Rekreation och kultur Recreation and culture 123,0 197,1 197,1 196,2 197,9 197,8 197,4 194,5 10 Utbildning 3 Education 1, Restauranger och logi Restaurants and hotels 55,0 332,3 340,4 345,6 356,6 370,7 381,0 388,6 12 Diverse varor och tjänster Miscellaneous goods and services 52,0 242,5 246,7 254,7 264,9 277,4 286,6 295,4 Totalt Total 1000,0 257,3 258,5 260,8 267,1 272,9 278,1 279,1 Nettoprisindex Net price index (4) 221,1 218,7 223,4 229,3 234,5 237,9 238,1 1 Årsmedeltalen för konsumentprisindex totalt kan skilja sig från årsmedeltalen i tabell 407. Årsmedeltalen i tab. 408 påverkas av revideringar i undergrupper, årsmedeltalen i tab. 407 beräknas på de fastställda månadstalen som ej ändras efter publicering. 2 Fr.o.m. publiceringen av KPI för januari 2000 tillämpas en ny produktindelning, COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. Indextal enligt den nya indelningen finns tillbaka t.o.m i Sveriges statistiska databaser (SSD). The product classification was changed at the publishing for January 2000 to COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. 3 Priser för huvudgruppen 10 Utbildning har ej samlats in från 1980 och kan därför ej redovisas med 1980=100, huvudgruppen ingår dock i totalindex. 4 Vägningstal för nettoprisindex (2004: 752) = vägningstalet för konsumentprisindex exkl. nettot av indirekta skatter och subventioner. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 15 (1998) och PR 15 (www.scb.se, ); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 380 Priser Prices

15 409 Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring Basic amount according to the National Insurance Act År Månad Prisbas- År Månad Prisbas- År Månad Prisbas- Year Month belopp, kr 1 belopp, kr 1 belopp, kr 1 Basic amount 1969 Aug. dec Dec Jan. dec Jan. febr Jan. mars Jan. dec Mars juli April juni Jan. dec Aug. dec Juli aug Jan. dec Jan Sept. dec Jan. dec Febr Jan Jan. dec Mars nov Febr. mars Jan. dec Dec April dec Jan. dec Jan. juni Jan. maj Jan. dec Juli dec Juni sept Jan. dec Jan Okt. dec Jan. dec Febr. juli Jan Jan. dec Aug. dec Febr Jan. dec Jan. mars Mars juni Jan. dec April nov Juli okt Jan. dec Dec Nov. dec Jan. dec Jan. juni Jan. febr Jan. dec Juli sept Mars maj Jan. dec Okt. dec Juni dec Jan. dec Jan. febr Jan. dec Jan. dec Mars juni Jan. dec Jan. dec Juli nov Jan. dec Jan. dec T.o.m. 1998: Basbelopp. 2 Ändring i reglerna för beräkningen av basbeloppet. 3 Fr.o.m gäller basbeloppet för helt år. 4 Ett tilläggsbelopp på 300 kr tillkommer i vissa fall Ett tilläggsbelopp på 400 kr tillkommer i vissa fall för tiden juli december Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 15 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). Priser Prices 381

16 410 Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, årsmedeltal (juli 1914=100) Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages Årtionde Sista siffran i årtalet Last digit in the year Decade , Avser juli månad Beräknat genom linjär interpolering Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 15 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 411 Prisindex för inhemsk tillgång (1990=100) Price indices for domestic supply Produktgrupper enligt SPIN Products according to CPA Juni A-B (01-05) Produkter från jord- o. skogsbruk, fiske Products from agriculture and forestry, fishing 108,4 107,4 110,5 107,7 107,9 107,6 102,3 C-D (10-37) Produkter från utvinning av mineral samt industriprodukter Products from mining and manufactured products 121,1 128,7 133,0 133,9 132,7 136,1 143,4 C (10-14) Produkter från utvinning av mineral Products from mining 118,0 190,0 192,3 191,7 185,3 209,6 282,1 D (15-37) Industriprodukter Manufactured products 120,6 125,3 129,3 130,2 129,1 131,7 136,7 DA Livsmedel, drycker, tobak Food, beverages and tobacco 114,2 115,1 120,7 124,3 123,9 123,5 123,5 DB Textil- och beklädnadsvaror Textile and textile products 132,4 132,6 141,5 145,3 143,2 140,4 138,1 DD DE Trä och varor av trä (ej möbler) Wood and wood products (except furniture) 102,9 104,1 104,9 106,7 108,9 108,9 111,0 Massa, papper och papp, pappersvaror, förlagsprodukter och grafiska tjänster Pulp, paper and paperboard, paper products, publishing and printing 132,8 140,5 145,3 145,7 145,0 147,7 150,3 DE 21 Massa, papper och papp, pappersvaror Pulp, paper and paperboard, paper products 112,3 125,1 126,9 124,3 121,7 118,6 120,7 DE Pappersmassa Pulp 94,7 140,2 120,9 105,3 97,8 96,0 96,1 DE Papper och papp Paper and paperboard 115,6 122,4 128,9 128,2 123,4 119,5 119,8 DE 22 Förlagsverksamhet och grafiska produkter Publishing and printing 144,6 147,3 154,0 156,7 157,4 164,1 166,8 DF 23.2 Petroleumprodukter Petroleum products 104,3 169,4 175,4 166,1 168,7 189,3 232,5 DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer Chemicals, chemical products and man-made fibres 132,7 137,3 149,7 146,3 147,0 151,1 158,7 DH Gummi- och plastvaror Rubber and plastic products 125,2 127,4 133,2 135,5 138,1 140,5 146,3 DI Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller Non-metallic mineral products 132,6 135,3 139,8 142,5 144,4 146,2 150,5 DJ 27 Stål och metall Steel and basic metals 108,2 128,9 125,6 125,1 130,2 163,6 196, Verkstadsvaror Fabricated metal products, machinery and equipment 120,3 118,8 121,1 121,6 118,4 116,8 117,6 DJ 28 DK Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated metal products except machinery and equipment 133,9 134,3 139,5 145,5 148,2 155,9 167,2 Maskiner utom kontorsmaskiner och datorer Machinery and equipment except office machinery and computers 137,9 138,5 144,5 146,6 146,0 147,1 150,5 DL El- och optikprodukter Electrical and optical equipment 94,0 91,0 89,8 86,5 80,7 75,4 72,6 DM Transportmedel Transport equipment 136,8 136,7 141,9 146,3 145,7 146,8 148,5 DN 36.1 Möbler Furniture 126,2 128,9 131,6 135,1 136,6 138,0 141,2 A-D (01-37) Prisindex för inhemsk tillgång, totalt Price indices for domestic supply, totals 119,9 126,9 131,0 131,7 130,6 133,7 140,1 Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 10 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 382 Priser Prices

17 412 Producentprisindex (1990=100) Producer price indices Produktgrupper enligt SPIN Products according to CPA Juni A-B (01-05) Produkter från jord- o. skogsbruk, fiske Products from agriculture and forestry, fishing 105,3 103,1 106,7 103,9 104,1 103,3 92,6 C-D (10-37) Produkter från utvinning av mineral samt industriprodukter Products from mining and manufactured products 118,7 123,7 125,7 124,9 123,6 124,7 129,7 D (15-37) Industriprodukter Manufactured products 118,8 123,8 125,7 125,0 123,6 124,7 129,1 DA Livsmedel, drycker, tobak Food, beverages and tobacco 108,6 109,5 114,1 117,0 116,7 116,5 116,0 DD Trä och varor av trä (ej möbler) Wood and wood products (except furniture) 96,1 97,4 97,9 100,1 102,0 101,3 102,6 DE Massa, papper och papp, pappersvaror, förlagsprodukter och grafiska tjänster Pulp, paper and paperboard, paper products, publishing and printing 126,2 139,5 147,6 142,7 139,5 139,1 140,8 DE 21 Massa, papper och papp, pappersvaror Pulp, paper and paperboard, paper products 112,8 128,7 136,4 128,0 122,1 118,5 119,1 DE Pappersmassa Pulp 93,8 142,3 122,4 102,3 97,5 101,4 98,3 DE Papper och papp Paper and paperboard 114,7 122,8 137,5 130,4 122,1 116,4 117,5 DE 22 Förlagsverksamhet och grafiska produkter Publishing and printing 148,0 153,0 160,3 163,6 166,3 172,6 175,8 DF 23.2 Petroleumprodukter Petroleum products 107,8 174,5 180,1 162,3 162,3 183,2 228,2 DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer Chemicals, chemical products and man-made fibres 131,3 136,2 144,6 141,4 137,0 137,7 144,5 DH Gummi- och plastvaror Rubber and plastic products 119,7 123,7 127,4 128,5 131,3 132,7 139,1 DI Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller Non-metallic mineral products 133,4 135,2 139,1 140,3 142,4 144,7 148,5 DJ 27 Stål och metall Steel and basic metals 106,6 118,9 120,2 117,8 119,1 140,8 165, Verkstadsvaror Fabricated metal products, machinery and equipment 121,3 120,2 118,2 117,8 115,7 113,6 114,4 DJ 28 DK Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated metal products except machinery and equipment 128,7 129,9 134,9 140,1 142,6 149,3 159,2 Maskiner utom kontorsmaskiner och datorer Machinery and equipment except office machinery and computers 130,5 131,9 135,2 137,8 137,8 137,8 142,7 DL El- och optikprodukter Electrical and optical equipment 100,1 97,3 88,1 84,8 80,9 76,1 73,0 DM Transportmedel Transport equipment 130,2 129,4 133,5 134,0 132,1 129,8 130,4 DN 36.1 Möbler Furniture 128,0 129,4 131,8 135,2 137,6 139,5 143,8 A-D (01-37) Producentprisindex, totalt Producer price indices, totals 117,8 122,4 124,4 123,7 122,4 123,5 127,6 Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 10 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 413 Faktorprisindex för bostäder inkl. löneglidning (1968=100) Factor price index for housing construction including wage drift Flerbostadshus Multi-dwelling buildings Totalt inkl. mervärdesskatt Total incl. VAT 1 096, , , , , , ,4 Totalt exkl. mervärdesskatt Total excl. VAT 938,6 952,6 995, , , , ,3 Därav löner Of which wages 1 109, , , , , , ,9 Gruppbyggda småhus Collectively built one- or two-dwelling buildings Totalt inkl. mervärdesskatt 1 140, , , , , , ,6 Totalt exkl. mervärdesskatt 976,4 995, , , , , ,5 Därav löner 1 102, , , , , , ,6 Källa: Sveriges Byggindustrier och SCB: Byggindex (www.h.scb.se/byggindex); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). Priser Prices 383

18 414 Faktorprisindex för bostäder exkl. löneglidning och mervärdesskatt (1968=100) Factor price index for housing construction excluding wage drift and VAT Flerbostadshus Multi-dwelling buildings Total index 749,9 757,1 787,5 819,0 844,5 865,5 891,9 Inbyggt material Materials 967,1 987, , , , , ,3 Löner Wages 429,6 435,9 450,0 463,9 477,2 492,2 502,1 Entreprenörens kostnader Contractors costs 755,6 769,6 796,0 828,1 854,3 883,7 916,7 Byggherrekostnader Overheads 688,4 658,8 709,1 736,3 756,4 731,3 716,3 Gruppbyggda småhus Collectively built one- or two-dwelling buildings Total index 752,4 762,9 792,5 823,3 847,4 869,7 888,0 Inbyggt material 992, , , , , , ,7 Löner 431,9 438,9 453,5 467,6 480,9 497,1 507,6 Entreprenörens kostnader 762,5 778,4 805,8 837,3 862,7 892,0 915,4 Byggherrekostnader 718,6 693,7 738,9 766,4 783,6 760,6 750,1 Källa: Sveriges Byggindustrier och SCB: Byggindex (www.h.scb.se/byggindex); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 415 Hemmamarknadsprisindex (1990=100) Producer price indices, home sales Produktgrupper enligt SPIN Products according to CPA Juni AA-B (01-05) Produkter från jord- o. skogsbruk, fiske Products from agriculture and forestry, fishing 102,8 101,0 103,4 100,1 101,0 100,7 89,4 C-D (10-37) Produkter från utvinning av mineral samt industriprodukter Products from mining and manufactured products 118,8 123,8 125,8 127,4 128,1 131,0 136,4 D (15-37) Industriprodukter Manufactured products 118,9 123,9 125,7 127,4 127,9 130,9 135,6 DA Livsmedel, drycker, tobak Food, beverages and tobacco 107,9 109,1 113,5 116,5 116,8 117,0 116,6 DD Trä och varor av trä (ej möbler) Wood and wood products (except furniture) 100,7 102,4 103,0 105,5 108,2 108,3 110,1 DE Massa, papper och papp, pappersvaror, förlagsprodukter och grafiska tjänster Pulp, paper and paperboard, paper products, publishing and printing 137,8 147,1 152,2 153,0 153,2 156,7 159,9 DE 21 Massa, papper och papp, pappersvaror Pulp, paper and paperboard, paper products 112,0 126,5 128,1 125,3 122,6 119,1 121,6 DE Pappersmassa Pulp 95,1 138,3 121,0 104,4 98,2 97,3 96,1 DE Papper och papp Paper and paperboard 113,9 121,6 127,8 127,2 121,6 116,9 117,9 DE 22 Förlagsverksamhet och grafiska produkter Publishing and printing 151,9 156,5 163,7 166,9 168,6 176,0 179,6 DF 23.2 Petroleumprodukter Petroleum products 105,4 161,6 171,2 162,9 164,2 183,2 220,7 DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer Chemicals, chemical products and man-made fibres 147,8 154,8 167,2 167,5 167,4 170,2 179,2 DI Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller Non-metallic mineral products 133,0 136,3 139,9 142,2 145,2 147,7 152,0 DJ 27 Stål och metall Steel and basic metals 110,0 126,5 121,1 121,1 126,3 154,6 188, Verkstadsvaror Fabricated metal products, machinery and equipment 121,4 119,0 116,1 117,3 116,6 116,2 117,9 DJ 28 Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated DK metal products except machinery and equipment 124,0 126,1 129,8 135,5 138,7 147,5 158,1 Maskiner utom kontorsmaskiner och datorer Machinery and equipment except office machinery and computers 131,8 135,5 137,9 141,9 142,2 143,3 148,6 DL El- och optikprodukter Electrical and optical equipment 96,9 90,0 80,1 77,6 73,4 68,1 64,6 DM Transportmedel Transport equipment 132,9 131,3 131,0 132,3 133,6 134,3 135,8 A-D (01-37) Hemmamarknadsprisindex Producer price indices, home sales, totals 116,8 121,1 123,0 124,2 124,9 127,5 131,1 Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 10 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 384 Priser Prices

19 416 Importprisindex (1990=100) Import price indices Produktgrupper enligt SPIN Products according to CPA Juni A-B (01-05) Produkter från jord- o. skogsbruk, fiske Products from agriculture and forestry, fishing 140,8 143,3 149,4 148,3 145,7 145,3 167,0 C-D (10-37) Produkter från utvinning av mineral samt industriprodukter Products from mining and manufactured products 123,9 133,9 140,0 140,3 137,3 141,0 150,6 C (10-14) Produkter från utvinning av mineral Products from mining 114,2 193,1 191,8 188,8 180,6 208,1 287,7 D (15-37) Industriprodukter Manufactured products 123,0 127,6 133,6 133,7 131,2 133,6 138,8 DA Livsmedel, drycker, tobak Food, beverages and tobacco 155,4 154,0 165,8 172,5 169,6 166,0 168,1 DB Textil- och beklädnadsvaror Textile and textile products 135,1 134,9 144,5 148,4 146,0 143,0 140,4 DE Massa, papper och papp, pappersvaror, förlagsprodukter och grafiska tjänster Pulp, paper and paperboard, paper products, publishing and printing 101,9 103,1 105,9 104,4 101,3 101,0 101,5 DF 23.2 Petroleumprodukter Petroleum products 105,9 184,8 185,8 177,0 182,3 206,2 259,8 DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer Chemicals, chemical products and man-made fibres 126,1 129,8 142,1 137,7 138,5 142,9 150,0 DH Gummi- och plastvaror Rubber and plastic products 132,6 132,4 139,1 143,5 145,7 149,8 154,7 DJ 27 Stål och metall Steel and basic metals 105,3 128,7 126,7 125,8 130,8 167,9 200, Verkstadsvaror Fabricated metal products, machinery and equipment 120,1 119,2 124,5 124,5 119,8 117,4 117,6 DJ 28 DK Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated metal products except machinery and equipment 155,0 151,5 161,1 168,4 169,3 174,1 187,9 Maskiner utom kontorsmaskiner och datorer Machinery and equipment except office machinery and computers 140,6 139,9 147,7 149,4 148,4 149,5 152,0 DL El- och optikprodukter Electrical and optical equipment 93,5 92,2 94,3 90,9 84,4 79,0 76,6 DM Transportmedel Transport equipment 138,9 139,9 149,0 155,7 153,3 154,6 156,8 A-D (01-37) Importprisindex, totalt Import price indices, totals 124,2 134,1 140,2 140,5 137,5 141,1 151,1 Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 10 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 417 Exportprisindex (1990=100) Export price indices Produktgrupper enligt SPIN Products according to CPA Juni A-B (01-05) Produkter från jord- o. skogsbruk, fiske Products from agriculture and forestry, fishing 154,6 142,9 176,9 186,5 171,6 157,6 161,2 C-D (10-37) Produkter från utvinning av mineral samt industriprodukter Products from mining and manufactured products 119,0 124,0 125,8 123,5 120,7 120,5 125,1 D (15-37) Industriprodukter Manufactured products 119,3 124,3 126,1 123,7 120,8 120,5 124,6 DD Trä och varor av trä (ej möbler) Wood and wood products (except furniture) 90,6 91,7 92,3 94,3 95,1 93,7 94,5 DE Massa, papper och papp, pappersvaror, förlagsprodukter och grafiska tjänster Pulp, paper and paperboard, paper products, publishing and printing 112,0 127,9 137,8 128,2 122,1 118,7 118,9 DE 21 Massa, papper och papp, pappersvaror Pulp, paper and paperboard, paper products 113,1 129,5 139,6 129,1 121,9 118,4 118,6 DE Pappersmassa Pulp 93,3 144,0 122,9 101,6 97,3 102,9 99,2 DE Papper och papp Paper and paperboard 115,5 123,7 140,5 131,8 122,8 117,0 118,2 DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer Chemicals, chemical products and man-made fibres 126,4 131,0 138,5 134,6 129,2 129,5 135,6 DJ 27 Stål och metall Steel and basic metals 103,9 114,0 119,0 115,4 114,5 132,6 153, Verkstadsvaror Fabricated metal products, machinery and equipment 121,6 120,9 119,3 118,1 115,3 112,3 112,8 DJ 28 DK Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated metal products except machinery and equipment 136,8 136,8 145,2 149,7 150,6 154,0 163,3 Maskiner utom kontorsmaskiner och datorer Machinery and equipment except office machinery and computers 131,1 131,9 135,5 137,6 137,5 137,3 142,1 DL El- och optikprodukter Electrical and optical equipment 101,8 100,4 91,5 87,9 84,0 79,5 76,6 DM Transportmedel Transport equipment 128,6 128,2 134,2 134,1 130,2 126,1 126,3 A-D (01-37) Exportprisindex, totalt Export price indices, totals 119,3 124,2 126,2 123,8 120,9 120,7 125,3 Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 10 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). Priser Prices 385

20 418 Fastighetsprisindex för småhus (1990=100 för länsindex, 1981=100 för övriga regioner) Real estate price index for one- and two-dwelling buildings (county:1990=100, other regions:1981=100) Län/Region County/Region Småhus för permanentboende Owner-occupied one- or two-dwelling buildings Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar och Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Stockholms län Stor-Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Stor-Malmö Västsverige Stor-Göteborg Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Hela riket Sweden Fritidshus Buildings for seasonal and secondary use Stockholms län Södra Ostkusten, Öland och Gotland Västkusten Sydsverige Göta- och Svealands inland utom Dalarnas län Norra ostkusten t.o.m. Höga kusten Nedre Norrlands inland samt Dalarnas län Övre Norrland Hela riket Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie BO 41 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Boende, byggande och bebyggelse (www.scb.se). 386 Priser Prices

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2008 Sida Page Prices and consumption 390 392 Prices and consumption 393 393 Konsumtionen av livsmedel Consumption of food 395 394 Levnadskostnadsindex (juli 1914 = 100) Cost-of-living

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:4 Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2003 Consumption of food and nutritive values, data up to 2003 Sammanfattning

Läs mer

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013.

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013. PR 14 SM 1304 Konsumentprisindex för mars 2013 Consumer Price Index for March 2013 I korta drag Inflationstakten 0,0 procent Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari

Läs mer

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Fakta om maten och miljön

Fakta om maten och miljön Fakta om maten och miljön Konsumtionstrender, miljöpåverkan och livscykelanalyser RAPPORT NR 5348 Fakta om maten och miljön Konsumtionstrender, miljöpåverkan och livscykelanalyser Annika Carlsson-Kanyama

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202 EN 24 SM 1202 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2012 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Riksmaten vuxna 2010 11. Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

Riksmaten vuxna 2010 11. Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Riksmaten vuxna 2010 11 Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förkortningar AMM Arbets- och miljömedicinkliniker AR Genomsnittsbehov (från engelska average requirement) BMI Body Mass Index,

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version EN 24 SM 1403, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 2nd quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-09-17

Läs mer

Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:A REVIDERADE UPPLAGAN

Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:a REVIDERADE UPPLAGAN STATENS

Läs mer

Sammanställning av. SCB:s olika index

Sammanställning av. SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Statistiska centralbyrån 2010 Compilation of Statistics Sweden s indexes Statistics Sweden 2010 Producent Producer SCB, kommunikationsavdelningen

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501 EN 24 SM 1501 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Energi Energy. Foto: Jan-Aage Haaland

Energi Energy. Foto: Jan-Aage Haaland Energi Energy Foto: Jan-Aage Haaland Energi Statistisk årsbok 2013 7 Energi Energy 7.1 Energi... 147 Energy 7.2 Vindkraft... 149 Wind power 7.3 Elektrisk energi, produktion, GWh, 1936 2011... 151 Electric

Läs mer

Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258

Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258 Priser Prices Priser Prices Innehåll Contents Priser Prices...255, 258 Om statistiken Description of statistics... 255, 258 Figurer Figures.1,.2 Prisutveckling på sågtimmer/massaved Price trend for sawlogs/pulpwood...

Läs mer

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef Förord 3 Förord Jordbruksstatistik årsbok 2001 är den trettiosjunde årgången sedan starten 1965. Den är kraftigt omarbetad jämfört med utgåvorna för senare år. Årsboken har utökats med viss information

Läs mer

Befolkning SCB TIPSAR

Befolkning SCB TIPSAR för alla 21 I din hand har du nu Statistik för alla 21. Här hittar du blandad statistik från SCB och andra statistikproducenter. Redovisningen är gjord i lättlästa diagram och tabeller. Befolkning Statistik

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

Beställ gratis! för alla 2011 www.scb.se

Beställ gratis! för alla 2011 www.scb.se för alla 211 I din hand har du nu Statistik för alla 211. Här hittar du blandad statistik från SCB och andra statistikproducenter. Redovisningen är gjord i lättlästa diagram och tabeller. Befolkning Statistik

Läs mer

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter Energi- Energi-och koldioxidintensiteter för för 319 319 varor varor och och tjänster RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Beställ gratis! 013 lla 2 för a www.scb.se

Beställ gratis! 013 lla 2 för a www.scb.se för alla 213 I din hand har du Statistik för alla 213. Här hittar du blandad statistik från SCB och andra statistikproducenter. Befolkning Statistik för alla 213 är gratis och kan beställas i enstaka exemplar

Läs mer

Gränshandeln med Norge

Gränshandeln med Norge Gränshandeln med Norge En genväg mellan tulltopparna Cigaretter Cigaretter Cigaretter Cigaretter Läsk Cigaretter Cigaretter SNUS Godis Godis Godis Godis OST SNUS Godis Godis Godis SNUS SNUS SNUS SNUS Läsk

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden HE 35 SM 0601 Hushållens utgifter (HUT) 2005 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Boendet är den enskilt största

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 331 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544.

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544. 70 Kommunalskattelagen infördes 1928 och är alltjämt gällande. Trots en mängd ändringar och tillägg har grundstrukturen bibehållits. Införandet av kommunalskattelagen innebar inte några principiella ändringar

Läs mer

Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN

Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN 92 Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN 5. SKATT PÅ VAROR OCH TJÄNSTER 93 5 Skatt på varor och tjänster År 1997 Mdkr

Läs mer

KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten

KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten KONSUMTIONSRAPPORTEN 2011 KONSUMTIONSRAPPORTEN 1 konsumtionsrapporten 2 KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN 2009 2011 Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer