Priser och konsumtion Prices and consumption

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser och konsumtion Prices and consumption"

Transkript

1 Priser och konsumtion Prices and consumption

2 Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Levnadskostnadsindex (juli 1914=100) Cost-of-living index Kronans värde över tiden med hänsyn till konsumentnas utveckling The value of the Swedish krona as reflected in the development of consumer prices Konsumentprisindex (KPI) 12-månadersförändringar, procent (inflationstakten) Consumer Price Index, yearly changes, per cent (Inflation Rate) Konsumentprisindex (KPI) 12-månadersförändringar, procent (inflationstakten) Consumer Price Index, yearly changes, per cent (Inflation Rate) Priset på 1 liter mjölk i löpande och i 2004 års Price of 1 liter milk in current prices and 2004 prices Kilopriset på ägg i löpande och i 2004 års Price of one kg of eggs in current prices and 2004 prices Priset på 1/1 flaska rött vin i löpande och i 2004 års Price of one bottle of red wine in current prices and 2004 prices Priset på 1 liter Renat i löpande och i 2004 års Price of 1 liter spirits (Renat) in current prices and 2004 prices Priset på en m 3 eldningsolja i löpande och i 2004 års Price of one cubic metre of fuel heating oil in current prices and 2004 prices Priset på bensin i löpande och i 2004 års Price of petrol in current prices and 2004 prices Priset på biobiljett i löpande och i 2004 års Price of cinema ticket in current prices and 2004 prices Priset på snus i löpande och i 2004 års Price of moist snuff in current prices and 2004 prices Konsument för vissa varor och tjänster, kr Retail prices of selected commodities and services Konsumentprisindex (totalindex): månadstal (1980=100), fastställda tal och beräknade årsmedeltal Consumer price index (total): monthly, fixed index and calculated annual averages Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex Consumer price index, by COICOP and net price index Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring Basic amount according to the National Insurance Act Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, årsmedeltal (juli 1914=100) Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages Prisindex för inhemsk tillgång (1990=100) Price indices for domestic supply Producentprisindex (1990=100) Producer price indices Faktorprisindex för bostäder inkl. löneglidning (1968=100) Factor price index for housing construction including wage drift Faktorprisindex för bostäder exkl. löneglidning och mervärdesskatt (1968=100) Factor price index for housing construction excluding wage drift and VAT Hemmamarknadsprisindex (1990=100) Producer price indices, home sales Importprisindex (1990=100) Import price indices Exportprisindex (1990=100) Export price indices Fastighetsprisindex för småhus (1990=100 för länsindex, 1981=100 för övriga regioner) Real estate price index for one- and twodwelling buildings (county: 1990=100, other regions: 1981=100) Byggnadsprisindex för bostadshus (med avdrag för bidrag) inkl. mervärdesskatt (1968=100) Construction price index for residential buildings including VAT Obebyggd tomtmark: och köpeskillingskoefficienter Unbuilt sites: prices and purchase-price coefficients Hyreshus: och köpeskillingskoefficienter Multi-dwelling buildings and commercial buildings: prices and purchase-price coefficients 368 Priser Prices

3 Småhus för permanentboende (ej tomträtt); och köpeskillingskoefficienter Owner-occupied one- and two-dwelling buildings: prices and purchase-price coefficients Lantbruksenheter: och köpeskillingskoefficienter Agricultural real estate: prices and purchaseprice coefficients Fritidshus: och köpeskillingskoefficienter Buildings for seasonal and secondary use: prices and purchase-price coefficients Kostens sammansättning och näringsvärde per person och dag Food composition and nutrional value per person and day Konsumtion av livsmedel m.m. Food consumption Konsumtion av livsmedel m.m. kg respektive liter per capita Food consumption per capita Priser Prices 369

4 393 Priser och konsumtion Prices and consumption Om konsumentprisindex, KPI KPI används på flera viktiga sätt i samhället. KPI-siffrorna har en central roll som allmän information i samhällsdebatten och i resonemang om löner och liknande. Pensioner och andra sociala förmåner är ofta kopplade till KPI, så att de automatiskt justeras i takt med prisutvecklingen. Sådan indexreglering är också vanlig i olika avtal. Riksbanken och ekonomiska bedömare behöver siffrorna för att kunna bedöma det aktuella läget i samhällsekonomin. KPI är färskvara och visar månad för månad hur prisläget utvecklas. En bit in på varje månad kommer KPIresultaten för den just gångna månaden. Den officiella serien med KPI-tal utgår från år Det årets prisläge svarar mot ett KPI-tal lika med 100. För augusti 2004 var KPI-talet uppe i 278,2. Det betyder populärt uttryckt att en hundralapp år 1980 motsvarade 278, 20 kr i augusti Lite närmare formulerat innebär det att motsvarande konsumentprodukter, som kostade 100 kr 1980, kostar 278,20 kr i augusti Indextalet följer alltså prisläget på konsumentprodukter. Hur gör man då för att mäta hur konsumentna utvecklas? Det kanske inte verkar så konstigt. Det är väl bara att gå ut i affärerna och titta efter vad saker kostar, kan det tyckas. Och det är just vad man gör. Men i affärerna finns ju en väldig massa saker med olika. Det är ett inte så litet jobb att få ihop det hela. Det behövs genomtänkta metoder och planer. KPI ska täcka in allt det vi köper som konsumenter. Man tänker kanske i första hand på livsmedel och andra dagligvaror, men KPI ska täcka alla slags konsumentvaror och konsumenttjänster. Där ingår också bostad, kläder, bilar, biobiljetter, hårklippning, ja snart sagt allt man kan komma på. Priset på en korg KPI ska visa den allmänna prisutvecklingen, säger man ibland. Men vad är då den allmänna prisutvecklingen? Man kan inte bara hugga en vara och anta att den följer en allmän prisutveckling. Här måste man gå till botten med frågan. Det man vill komma åt är en genomsnittlig prisutveckling, sett till alla slags varor och tjänster. Man kan tänka sig en stor korg med allt vi köper som konsumenter. KPI följer hur priset på den här korgen utvecklas över tiden. Så följer man prisläget månad för månad. En och samma korg kostade lite mindre i augusti 2004 än i juli 2004, genom att na under månaden har hunnit ändras på en hel del saker i korgen. Korgens nedgång i pris visar sig genom att KPI-talet minskat lite från juli till augusti. Den här KPI-korgens sammansättning svarar mot de svenska hushållens konsumtionsmönster. Den innehåller alltså olika slags varor och tjänster i de proportioner som hushållen brukar köpa. Det gör att KPI speglar prisutvecklingen för konsumtionen som helhet. Under året är det hela tiden samma korg, med samma varor och tjäns- KPI-korgen och prisutvecklingen under 2004 Diverse 2,5 % Restaurang och logi 2,1 % 6 % 5 % Rekreation 0,8 % 13 % Post, tele 4,0 % 3 % Livsmedel 0,8 % 13 % Alkohol, tobak 0,1 % 4 % 6 % Kläder, skor 0,7 % Transporter 3,5 % 13 % Hälsovård 3,8 % 3 % 5 % 29 % Inventarier 1,2 % Boende 0,1 % Procentangivelserna innanför yttre ellipsen anger hur stor andel av hushållens utgifter som går till resp. huvudgrupp. Procentangivelserna i anslutning till texterna anger hur mycket na steg/sjönk inom resp. huvudgrupp under Priser Prices

5 ter, som man följer. På så sätt blir resultaten jämförbara mellan månaderna. Förändringarna i KPI beror i princip renodlat bara på ändrade. Inför varje nytt år reviderar man dock KPI-korgens sammansättning. Det gör man för att fånga det aktuella konsumtionsmönstret. Konsumtionens sammansättning kan ju nämligen ändras så sakteliga över tiden, på så sätt att hushållen lägger ner allt mer pengar på vissa slags saker och allt mindre på andra. Genom att årligen aktualisera KPI-korgen hänger man med. Under året förändras som sagt KPI-talet i takt med att korgens pris ändras, månad för månad. Sedan mellan december och januari påföljande år skarvar man i med prisutvecklingen på nästa års korg, och KPI fortsätter därefter i takt med den under det nya året. Så går det vidare år från år, så att KPI kan följa prisläget hur länge som helst över åren. Konsumentna +0,4 % under 2004 Livsmedel och alkoholfria drycker Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk med i genomsnitt 0,8 procent under 2004, vilket bidrog till att sänka konsumentna totalt med 0,1 procentenheter. Till nedgången bidrog sänkta på grönsaker med 3,5 procent samt sänkta på kaffe, te och kakao med 3,6. Nedgången motverkades av prishöjningar på frukt med 0,8 procent. Alkoholhaltiga drycker och tobak Priserna på alkoholhaltiga drycker och tobak steg med i genomsnitt 0,1 procent under 2004, vilket var en så liten ökning att den inte påverkade konsumentna totalt sett. Vinpriset steg med 2,4 procent, medan priset på öl minskade med 4,5 procent. Kläder och skor Priserna på kläder och skor sjönk med i genomsnitt 0,7 procent under 2004, vilket motverkade den totala konsumentprisuppgången med mindre än 0,1 procentenheter. Boende Boendekostnaderna sjönk under 2004 med i genomsnitt 0,1 procent, vilket var en så liten minskning att den knappt påverkade konsumentna totalt sett. Till nedgången bidrog räntekostnaderna som gick ned med 9,7 procent och priset på el som gick ned med 2,3 procent. Nedgången motverkades av hyreshöjningar om 3,0 procent och höjda på bränsle med 15,6 procent. Vidare steg priset på kommunala tjänster med 5,1 procent och försäkringsavgifter med 5,1 procent och fastighetsskatten med 1,6 procent. Inventarier och hushållsvaror Priserna på inventarier och hushållsvaror sjönk under året med i genomsnitt 1,2 procent vilket bidrog till att sänka konsumentna totalt med 0,1 procentenheter. Till nedgången bidrog sänkta på hushållstextilier med 1,2 procent, sänkta på möbler med 0,7 procent och sänkta på husgeråd med 1,2 procent. Nedgången motverkades av prishöjningar om 0,4 procent på varor och tjänster för hushållsunderhåll. Hälso- och sjukvård Priserna på hälso- och sjukvård steg under 2004 med i genomsnitt 3,8 procent, vilket bidrog med 0,1 procentenhet till den totala uppgången. Till uppgången bidrog höjda tandläkararvoden med 6,9 procent samt höjda på läkarvård med 4,6 procent. Vidare uppgick prishöjningen på glasögon och kontaktlinser till 2,2 procent. Transport Priserna inom transport steg under 2004 med i genomsnitt 3,5 procent, vilket bidrog med 0,5 procentenheter till den totala konsumentprisuppgången. Till uppgången bidrog höjda på drivmedel med 6,0 procent. Vidare ökade priset på transporttjänster med 6,6 procent, nybilspriset med 1,8 procent och underhåll och reparationer med 3,1 procent. Uppgången motverkades av en prissänkning på begagnade bilar om 3,7 procent och på cyklar om 10,5 procent. Post och telekommunikationer Priserna för post och telekommunikationer sjönk med i genomsnitt 4,0 procent under 2004, vilket motverkade den totala konsumentprisuppgången med 0,1 procentenhet. Sänkta på teletjänster och utrustning med 4,4 procent motverkades till en liten del av höjda inom området posttjänster med 1,4 procent. Rekreation och kultur Prissänkningar på i genomsnitt 0,8 procent inom området rekreation och kultur motverkade den totala uppgången med 0,1 procentenhet. Till nedgången bidrog sänkta på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning med 10,4 procent samt paketresor med 1,4 procent. Restaurang och logi Priserna inom huvudgruppen restaurang och logi ökade med i genomsnitt 2,1 procent under 2004, vilket bidrog med 0,1 procentenheter till den totala konsumentprisuppgången. Priserna ökade för såväl restauranger med 1,8 procent som för logi med 3,7 procent. Priser Prices 371

6 394 Levnadskostnadsindex (juli 1914=100) Cost-of-living index Indextal är serien tillbakaskriven med Myrdal-Bouvins konsumentprisindex, utan direkta skatter (multiplikation med faktorn 0,8273). Fr.o.m utgörs serien av den officiella serien levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner. Fr.o.m är indexen framskriven med konsumentprisindex, basår 1949 (multiplikation med faktorn 2,56). Fr.o.m är serien framskriven med konsumentprisindex, basår 1980, fastställda tal (multiplikation med faktorn 14,61). Anm. Då levnadssättet varit underkastat stora förändringar bör jämförelser över längre perioder ske med största försiktighet och reservation Källa: SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex (www.scb.se). 395 Kronans värde över tiden med hänsyn till konsumentnas utveckling The value of the Swedish krona as reflected in the development of consumer prices Läs så här: 1 krona 2004 motsvarar 0,02 kronor i 1900 års penningvärde. 1 krona 1970 motsvarar 0,43 kronor i 1950 års penningvärde. 1 krona 1900 motsvarar 47,42 kronor i 2004 års penningvärde. År Index ,00 0,91 0,32 0,53 0,45 0,33 0,21 0,14 0,06 0,03 0,02 0, ,09 1,00 0,35 0,58 0,49 0,36 0,23 0,16 0,06 0,03 0,02 0, ,15 2,88 1,00 1,67 1,40 1,04 0,67 0,45 0,19 0,09 0,07 0, ,88 1,72 0,60 1,00 0,84 0,62 0,40 0,27 0,11 0,05 0,04 0, ,24 2,05 0,71 1,19 1,00 0,74 0,47 0,32 0,13 0,06 0,05 0, ,02 2,77 0,96 1,60 1,35 1,00 0,64 0,43 0,18 0,09 0,07 0, ,73 4,33 1,50 2,51 2,11 1,57 1,00 0,67 0,28 0,13 0,11 0, ,03 6,44 2,23 3,73 3,15 2,33 1,49 1,00 0,41 0,20 0,16 0, ,99 15,54 5, ,59 5,62 3,59 2,41 1,00 0,48 0,38 0, ,30 32,30 11,20 18,74 15,73 11,68 7,46 5,02 2,08 1,00 0,80 0, ,29 40,52 14,01 23,51 19,74 14,65 9,36 6,30 2,61 1,25 1,00 0, ,42 43,38 15,05 25,17 21,13 15,68 10,02 6,74 2,79 1,34 1,07 1,00 Källa: SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex (www.scb.se). 372 Priser Prices

7 Konsumentprisindex 12-månadersförändringar, procent (inflationstakten) 396 Consumer Price Index, yearly changes, per cent (Inflation Rate) Procent Högsta värde 15,7 okt Lägsta värde 0,6 dec Källa: 397 Konsumentprisindex 12-månadersförändringar, procent (inflationstakten) Consumer Price Index, yearly changes, per cent (Inflation Rate) År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,0 0,7 0,1 0,3 0,1 0,6 0,3 0,6 0, ,7 0,4 0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8 0,4 0, ,7 3,3 3,0 2,2 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1, ,7 2,6 2,7 2,3 1,8 1,8 2,0 1,8 1,7 2,3 2,0 2, ,5 1,4 1,7 2,6 2,8 2,7 2,7 2,9 3,0 2,5 2,5 2, ,4 0,9 1,0 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,3 1, ,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,7 1,0 0,9 0,9 1, ,7 0,6 0,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0,6 1,2 1,0 1,1 1, ,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,6 0,6 1,1 1,5 1,5 1,5 1, ,6 1,3 1,4 1,0 0,8 0,5 0,4 0,1 0,0 0,2 0,4 0, ,5 2,6 2,6 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,2 2,2 2, ,6 1,7 1,6 1,6 2,1 2,4 2,6 2,6 2,6 2,4 2,3 2, ,8 5,0 5,0 5,2 4,9 4,8 4,7 4,8 4,2 4,3 4,9 4, ,2 2,4 2,5 2,2 2,2 2,1 1,9 2,1 2,5 2,3 1,3 1, ,4 13,1 10,5 10,7 10,1 10,1 9,1 8,2 8,1 7,8 7,9 7, ,4 8,2 10,7 10,1 10,2 9,8 10,8 11,1 11,5 11,2 11,4 10, ,6 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,1 6,3 6,4 6,5 6,5 6, ,7 5,2 5,4 6,1 6,4 6,9 6,1 5,8 5,6 5,9 5,8 6, ,1 3,4 3,8 3,4 3,5 3,3 4,3 5,0 5,0 5,1 5,4 5, ,2 5,3 4,3 4,6 3,4 3,7 4,0 3,9 4,4 4,1 3,5 3, ,3 8,7 8,0 7,7 8,2 8,1 7,7 6,9 6,7 6,8 6,9 5, ,3 7,8 9,0 8,8 8,9 8,1 7,5 7,7 7,7 7,3 7,3 8, ,7 8,2 8,3 8,4 8,7 8,9 9,0 9,3 9,5 8,8 8,6 9, ,5 9,0 8,6 8,7 8,5 8,5 8,3 7,7 7,5 8,3 8,8 9, ,5 12,9 13,0 12,9 13,2 13,3 13,4 13,6 11,3 10,4 10,2 9, ,7 13,5 13,5 13,6 13,3 13,1 13,2 12,3 15,0 15,5 14,6 14,1 Källa: Priser Prices 373

8 Priset på 1 liter mjölk i löpande och i 2004 års 398 Price of 1 liter milk in current prices and 2004 prices Kronor : 7:20 kr års : 2004 års 5:45 kr Löpande 0:21 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Kronor 70 Kilopriset på ägg i löpande och i 2004 års Price of one kilo of eggs in current prices and 2004 prices års 2004: 23:10 kr : 2004 års 41:82 kr Löpande 1:61 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Priser Prices

9 Priset på 1/1 flaska rött vin i löpande och i 2004 års 400 Price of one bottle of red wine in current prices and 2004 prices Kronor års 2004: 45:00 kr : 2004 års 78:42 kr Löpande 4:50 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Kronor 300 Priset på 1 liter Renat i löpande och i 2004 års Price of 1 liter spirits (Renat) in current prices and 2004 prices : 292:86 kr års : 2004 års 68:83 kr Löpande 2:65 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Priser Prices 375

10 Priset på en m 3 eldningsolja i löpande och i 2004 års 402 Price of one cubic metre of fuel heating oil in current prices and 2004 prices Kronor : kr : 2004 års kr Löpande 124 kr 2004 års Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Priset på bensin i löpande och i 2004 års 403 Price of petrol in current prices and 2004 prices Kronor års 2004: 10:00 kr : 2004 års 11:03 kr Löpande 0:69 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Priser Prices

11 Priset på biobiljett i löpande och i 2004 års 404 Price of cinema ticket in current prices and 2004 prices Kronor : 79:00 kr års : 2004 års 26:49 kr Löpande 1:02 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR 15 SM 0501, Konsumentprisindex Kronor Priset på snus i löpande och i 2004 års Price of moist snuff in current prices and 2004 prices 50 gram 2004: 23:70 kr års : 2004 års 5:19 kr Löpande 0:20 kr Löpande Källa: SCB Historisk statistik för Sverige, Översiktstabeller; SCB Statistisk årsbok; SCB Statistiska meddelanden PR15 SM 0501, Konsumentprisindex Priser Prices 377

12 406 Konsument för vissa varor och tjänster, kr Retail prices of selected commodities and services Varor och tjänster 1 Kvantitet Medelpris, kr Average price Commodities and services 1 Quantity Livsmedel och alkoholfria drycker Food and non-alcoholic beverages Vetemjöl Wheat flour 2 kg 8,40 8,90 9,30 9,40 9,50 9,60 9,90 Rågbröd Rye bread Hårt Crisp bread 400 g 12,80 13,30 13,40 13,90 15,10 15,10 14,90 Vetebröd Wheat bread Vetelängd Coffee bread 350 g 15,70 16,30 17,40 17,80 18,50 18,30.. Corn Flakes Cornflakes 500 g 20,50 19,80 21,40 21,90 21,10 21,20 21,20 Spagetti Spaghetti 1 kg 10,50 12,40 12,40 12,00 12,10 11,60 11,40 Nötkött Beef Stek Roast beef kg 75,90 74,30 77,20 81,70 82,60 82,80 80,00 Högrev Beef of ribs kg 61,00 57,80 58,10 63,40 63,20 62,70 62,30 Köttfärs Minced meat kg 47,00 43,70 43,90 51,50 51,50 52,40 50,60 Mellankalvkött, stek Roast veal kg 114,60 101,30 118,90 117,90 129,80 132,00 109,90 Svinkött Pork Kotlett Chop kg 52,90 52,00 56,60 56,50 56,90 56,00 53,70 Skinka, rökt (i skivor) Ham, smoked (in slices) kg 121,70 126,70 130,60 142,40 145,10 136,40 123,50 Blodpudding Black pudding kg 23,60 22,60 22,10 24,00 24,70 23,70 22,70 Falukorv Falun sausage 2 kg 42,40 40,40 40,60 43,40 43,50 38,90 33,40 Kyckling, djupfryst Chicken, frozen kg 25,60 30,60 24,50 23,80 24,60 23,40 22,10 Sill/Strömming, färsk 3 Herring, fresh kg 33,80 33,50 33,60 36,50 41,90 39,90 41,60 Torskfilé, färsk Cod fillet, fresh kg 78,30 83,90 89,60 97,40 113,90 119,30 109,00 Torskfilé, djupfryst Cod fillet, frozen 400 g 30,00 33,80 33,90 33,20 37,00 35,30 33,20 Mjölk, 3 % fetthalt Milk, 3 % fat content l 6,20 6,30 6,40 6,60 6,90 7,30 7,20 Filmjölk Culture milk l 7,40 7,40 7,60 7,70 8,10 8,60 8,50 Ägg 4 Eggs kg 19,00 18,30 18,80 18,40 19,90 21,80 23,10 Ost (herrgårds-) Cheese kg 60,70 62,40 62,60 62,00 64,90 67,70 66,40 Smör Butter 500 g 20,90 21,40 21,70 21,50 22,30 22,70 22,80 Hushållsmargarin 5 Margarine 500 g 11,10 11,50 11,80 12,00 12,00 12,60 12,60 Potatis Potatoes 2 kg 13,00 16,50 14,20 14,80 16,20 17,00 17,10 Morötter Carrots 500 g 5,90 6,30 5,60 6,40 6,90 6,70 6,50 Lök, gul Onions, yellow kg 8,00 6,40 5,80 7,30 8,80 8,00 8,50 Tomater Tomatoes kg 21,30 19,60 22,10 21,50 26,10 25,70 21,70 Salladskål Chinese cabbage kg 14,00 14,20 12,30 15,40 18,80 17,80 16,80 Gurka (slanggurka) Cucumber kg 19,50 17,90 20,60 20,30 21,20 22,00 19,00 Isbergssallad 6 Lettuce kg 18, Vitkål Cabbage kg 5,20 5,00 4,60 5,80 7,70 7,10 5,90 Pommes frites 6, djupfryst French fries, frozen g ,30 17,40 19,60 19,70 18,40 Apelsiner Oranges kg 10,50 11,50 10,70 13,10 13,40 13,80 14,40 Bananer Bananas kg 14,70 13,90 13,80 15,10 15,70 14,80 15,40 Päron Pears kg 14,30 13,30 13,70 15,40 16,60 16,30 16,80 Kiwi Kiwi fruit st. 3,00 3,10 2,90 2,90 3,00 3,10 3,70 Avokado Avocado st. 4,80 6,10 5,50 6,70 6,30 7,00 6,90 Kaffe Coffee 500 g 38,60 31,90 30,50 28,80 27,30 26,20 25,00 Te 6, burk Tea 250 g 21,70 23,40 24,10 24,00 22, Strösocker 5 Granulated sugar 2 kg 9,50 19,10 18,90 19,20 19,90 20,20 20,10 Läskedryck Soft drink 1/3 l 3,40 3,50 3,50 3,60 3,70 3,50 3,40 02 Alkoholhaltiga drycker och tobak Alcoholic beverages and tobacco Renat Brännvin Aqua vitae 1/1 butelj 198,00 199,70 201,70 204,00 204,00 204,00 205,00 Öl, klass II 7 Beer type II 1/2 l 7,00 7,80 7,30 9,90 10,30 10,40 10,50 Cigarretter, Prince Röd Cigarettes 20 st. 40,80 35,20 35,60 36,40 37,30 38,30 38,50 04 Boende Housing, water, electricity and fuels Eldningsolja nr 1 Fuel oil m , , , , , , ,90 Elström 8 Electricity kwh 1,08 1,03 1,04 1,17 1,24 1,51 1,51 05 Inventarier och hushållsvaror Furnishings and household goods Hushållspapper, dubbelt, 4-pack Household paper st. 28,10 27,00 28,30 28,50 29,50 30,30 29,40 Plastpåse, 2 l i förpackning 6 Plastic bag st. 16,70 16,60 14,90 14, Diskmedel Dish detergent l 25,60 25,40 25,60 26,90 28,90 29,70 28,90 Tvättmedel, syntetiskt Detergents 1 kg 27,90 37,40 38,60 39,50 38,60 36,90 34,30 Hushållstvätt 6 Laundry 10 kg 330,50 418, ,60 462,00 425,40 486, Priser Prices

13 406 (forts.) Konsument för vissa varor och tjänster, kr Varor och tjänster 1 Kvantitet Medelpris, kr Transport Bilmontörsarbete 6 Automobile repairs per tim. 779,00 830,00 894, Kontrollbesiktning Technical inspection st. 230,00 230,00 230,00 255,00 283,30 300,00 300,00 Bensin, oblyad Petrol, unleaded l 8,10 8,40 9,50 9,50 9,30 9,40 10,00 09 Rekreation och kultur Recreation and culture Videoband, 2-pack Video cassette st. 62,50 65,00 61,70 62,10 62,90 62,90 61,70 Reparation av färg-tv TV repairs st. 554,90 593,60 673,50 713,70 703,60 743,00 787,40 Filmrulle, framkallning, 24 färgbilder 6 Film roll, developing st. 55,10 52,90 53, Biografbiljett Cinema ticket st. 70,80 71,30 72,90 73,70 79,50 80,20 79,00 Dagstidning, lösnummer Newspaper, single copy st. 9,60 9,80 10,50 10,90 11,00 11,10 11,20 Allmän mottagaravgift, färg-tv General licence, colour TV st , , , , , , ,00 12 Diverse varor och tjänster Miscellaneous goods and services Hårklippning för damer Women s haircut st. 210,00 214,70 214,80 234,90 239,80 255,20 265,90 Hårklippning för herrar Men s haircut st. 197,20 192,00 187,40 210,00 221,80 237,90 243,10 Flytande tvål Liquid soap 350 ml 30,70 31,70 32,20 31,30 30,20 31,00 31,60 1 Fr.o.m. publiceringen av KPI för januari 2000 tillämpas en ny produktindelning, COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. The product classification was changed at the publishing for January 2000 to COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. 2 Lightly smoked and boiled sausage. 3 Rensad. 4 Lösviktsägg (1 kg). 5 T.o.m pris för 1 kg. 6 Medelpris ej beräknat för år markerade med dubbelpunkt (..). 7 T.o.m pris för 1/3 l. 8 Vid en årlig förbrukning av kwh. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 15 (1998) och PR 15 (www.scb.se, ). Priser Prices 379

14 407 Konsumentprisindex (totalindex): månadstal (1980=100), fastställda tal och beräknade årsmedeltal Consumer price index (total): monthly, fixed index and calculated annual averages År Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Årsmedel- Year March May June July Oct. tal Annual average ,0 199,9 205,4 205,2 206,4 206,2 208,2 209,6 212,0 213,4 214,1 213,9 207, ,9 225,0 225,8 227,1 227,3 227,0 227,1 226,7 229,2 230,1 231,1 230,8 227, ,2 230,3 231,3 231,9 232,0 231,5 231,2 231,3 234,6 235,1 234,0 234,9 232, ,0 241,6 242,7 243,7 243,1 242,3 241,9 242,3 244,5 245,2 245,3 244,3 243, ,1 245,9 246,8 247,8 248,3 248,4 248,4 248,5 250,7 251,0 250,8 250,4 248, ,3 252,3 253,3 255,0 255,3 255,1 254,8 254,5 256,2 256,9 256,8 256,0 254, ,6 255,8 257,0 257,6 257,3 256,3 255,7 254,5 256,0 255,9 255,3 254,9 256, ,6 254,2 255,2 257,0 257,0 257,4 257,3 257,4 259,8 259,6 259,2 259,1 257, ,9 256,6 257,0 257,7 258,1 257,6 257,0 255,7 256,8 257,3 256,7 256,2 257, ,2 256,3 257,3 257,9 258,3 258,7 257,6 257,6 259,4 259,7 259,0 259,6 258, ,5 258,7 259,9 260,0 261,3 261,2 260,0 260,2 262,0 262,6 262,7 262,5 260, ,7 262,6 264,6 266,9 268,7 268,3 266,9 267,6 269,9 269,1 269,2 269,5 267, ,8 269,4 271,8 272,9 273,6 273,2 272,3 272,4 274,5 275,4 274,7 275,1 272, ,0 278,4 279,8 278,8 278,5 277,7 276,8 276,7 278,7 278,9 278,3 278,6 278, ,0 277,3 279,4 279,4 280,1 278,9 278,5 278,2 280,2 281,0 279,4 279,4 279, ,9 279,2 279,8 280,2 280,3 280,4 279,4 279,9 281, Årsmedeltalen kan skilja sig från årsmedeltalen i tab. 408, se not 1 för tab Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 14 ( ), PR 14 (www.scb.se, ), P 15 ( ) och PR 15 (www.scb.se, ); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 408 Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex Consumer price index, by COICOP and net price index Varugrupp Vägnings- Indextal (1980=100) Index numbers Commodity group tal, 2004 Weights Årsmedeltal 1 Annual aveages Konsumentprisindex 2 Consumer price index 01 Livsmedel och alkoholfria drycker Food and non-alcoholic beverages 131,0 222,7 226,0 226,0 232,5 240,0 240,8 239,7 02 Alkoholhaltiga drycker och tobak Alcoholic beverages, tobacco 42,0 337,5 330,0 335,3 339,4 342,2 347,3 349,4 03 Kläder och skor Clothing and footwear 62,0 155,5 158,3 158,8 162,9 164,5 164,5 161,4 04 Boende Housing, water, electricity and fuels 287,0 294,8 289,9 292,1 303,6 312,1 325,6 326,2 05 Inventarier och hushållsvaror Furnishings and household goods 53,0 219,3 219,8 220,1 224,8 229,0 231,6 228,9 06 Hälso- och sjukvård Health 27,0 521,0 590,3 630,5 660,1 686,0 705,3 732,0 07 Transport 134,0 305,1 310,1 323,8 324,0 328,7 334,7 347,3 08 Post- och telekommunikation Communication 33,0 253,6 257,1 230,7 230,4 227,8 224,5 214,6 09 Rekreation och kultur Recreation and culture 123,0 197,1 197,1 196,2 197,9 197,8 197,4 194,5 10 Utbildning 3 Education 1, Restauranger och logi Restaurants and hotels 55,0 332,3 340,4 345,6 356,6 370,7 381,0 388,6 12 Diverse varor och tjänster Miscellaneous goods and services 52,0 242,5 246,7 254,7 264,9 277,4 286,6 295,4 Totalt Total 1000,0 257,3 258,5 260,8 267,1 272,9 278,1 279,1 Nettoprisindex Net price index (4) 221,1 218,7 223,4 229,3 234,5 237,9 238,1 1 Årsmedeltalen för konsumentprisindex totalt kan skilja sig från årsmedeltalen i tabell 407. Årsmedeltalen i tab. 408 påverkas av revideringar i undergrupper, årsmedeltalen i tab. 407 beräknas på de fastställda månadstalen som ej ändras efter publicering. 2 Fr.o.m. publiceringen av KPI för januari 2000 tillämpas en ny produktindelning, COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. Indextal enligt den nya indelningen finns tillbaka t.o.m i Sveriges statistiska databaser (SSD). The product classification was changed at the publishing for January 2000 to COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. 3 Priser för huvudgruppen 10 Utbildning har ej samlats in från 1980 och kan därför ej redovisas med 1980=100, huvudgruppen ingår dock i totalindex. 4 Vägningstal för nettoprisindex (2004: 752) = vägningstalet för konsumentprisindex exkl. nettot av indirekta skatter och subventioner. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 15 (1998) och PR 15 (www.scb.se, ); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 380 Priser Prices

15 409 Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring Basic amount according to the National Insurance Act År Månad Prisbas- År Månad Prisbas- År Månad Prisbas- Year Month belopp, kr 1 belopp, kr 1 belopp, kr 1 Basic amount 1969 Aug. dec Dec Jan. dec Jan. febr Jan. mars Jan. dec Mars juli April juni Jan. dec Aug. dec Juli aug Jan. dec Jan Sept. dec Jan. dec Febr Jan Jan. dec Mars nov Febr. mars Jan. dec Dec April dec Jan. dec Jan. juni Jan. maj Jan. dec Juli dec Juni sept Jan. dec Jan Okt. dec Jan. dec Febr. juli Jan Jan. dec Aug. dec Febr Jan. dec Jan. mars Mars juni Jan. dec April nov Juli okt Jan. dec Dec Nov. dec Jan. dec Jan. juni Jan. febr Jan. dec Juli sept Mars maj Jan. dec Okt. dec Juni dec Jan. dec Jan. febr Jan. dec Jan. dec Mars juni Jan. dec Jan. dec Juli nov Jan. dec Jan. dec T.o.m. 1998: Basbelopp. 2 Ändring i reglerna för beräkningen av basbeloppet. 3 Fr.o.m gäller basbeloppet för helt år. 4 Ett tilläggsbelopp på 300 kr tillkommer i vissa fall Ett tilläggsbelopp på 400 kr tillkommer i vissa fall för tiden juli december Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 15 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). Priser Prices 381

16 410 Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, årsmedeltal (juli 1914=100) Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages Årtionde Sista siffran i årtalet Last digit in the year Decade , Avser juli månad Beräknat genom linjär interpolering Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 15 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 411 Prisindex för inhemsk tillgång (1990=100) Price indices for domestic supply Produktgrupper enligt SPIN Products according to CPA Juni A-B (01-05) Produkter från jord- o. skogsbruk, fiske Products from agriculture and forestry, fishing 108,4 107,4 110,5 107,7 107,9 107,6 102,3 C-D (10-37) Produkter från utvinning av mineral samt industriprodukter Products from mining and manufactured products 121,1 128,7 133,0 133,9 132,7 136,1 143,4 C (10-14) Produkter från utvinning av mineral Products from mining 118,0 190,0 192,3 191,7 185,3 209,6 282,1 D (15-37) Industriprodukter Manufactured products 120,6 125,3 129,3 130,2 129,1 131,7 136,7 DA Livsmedel, drycker, tobak Food, beverages and tobacco 114,2 115,1 120,7 124,3 123,9 123,5 123,5 DB Textil- och beklädnadsvaror Textile and textile products 132,4 132,6 141,5 145,3 143,2 140,4 138,1 DD DE Trä och varor av trä (ej möbler) Wood and wood products (except furniture) 102,9 104,1 104,9 106,7 108,9 108,9 111,0 Massa, papper och papp, pappersvaror, förlagsprodukter och grafiska tjänster Pulp, paper and paperboard, paper products, publishing and printing 132,8 140,5 145,3 145,7 145,0 147,7 150,3 DE 21 Massa, papper och papp, pappersvaror Pulp, paper and paperboard, paper products 112,3 125,1 126,9 124,3 121,7 118,6 120,7 DE Pappersmassa Pulp 94,7 140,2 120,9 105,3 97,8 96,0 96,1 DE Papper och papp Paper and paperboard 115,6 122,4 128,9 128,2 123,4 119,5 119,8 DE 22 Förlagsverksamhet och grafiska produkter Publishing and printing 144,6 147,3 154,0 156,7 157,4 164,1 166,8 DF 23.2 Petroleumprodukter Petroleum products 104,3 169,4 175,4 166,1 168,7 189,3 232,5 DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer Chemicals, chemical products and man-made fibres 132,7 137,3 149,7 146,3 147,0 151,1 158,7 DH Gummi- och plastvaror Rubber and plastic products 125,2 127,4 133,2 135,5 138,1 140,5 146,3 DI Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller Non-metallic mineral products 132,6 135,3 139,8 142,5 144,4 146,2 150,5 DJ 27 Stål och metall Steel and basic metals 108,2 128,9 125,6 125,1 130,2 163,6 196, Verkstadsvaror Fabricated metal products, machinery and equipment 120,3 118,8 121,1 121,6 118,4 116,8 117,6 DJ 28 DK Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated metal products except machinery and equipment 133,9 134,3 139,5 145,5 148,2 155,9 167,2 Maskiner utom kontorsmaskiner och datorer Machinery and equipment except office machinery and computers 137,9 138,5 144,5 146,6 146,0 147,1 150,5 DL El- och optikprodukter Electrical and optical equipment 94,0 91,0 89,8 86,5 80,7 75,4 72,6 DM Transportmedel Transport equipment 136,8 136,7 141,9 146,3 145,7 146,8 148,5 DN 36.1 Möbler Furniture 126,2 128,9 131,6 135,1 136,6 138,0 141,2 A-D (01-37) Prisindex för inhemsk tillgång, totalt Price indices for domestic supply, totals 119,9 126,9 131,0 131,7 130,6 133,7 140,1 Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 10 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 382 Priser Prices

17 412 Producentprisindex (1990=100) Producer price indices Produktgrupper enligt SPIN Products according to CPA Juni A-B (01-05) Produkter från jord- o. skogsbruk, fiske Products from agriculture and forestry, fishing 105,3 103,1 106,7 103,9 104,1 103,3 92,6 C-D (10-37) Produkter från utvinning av mineral samt industriprodukter Products from mining and manufactured products 118,7 123,7 125,7 124,9 123,6 124,7 129,7 D (15-37) Industriprodukter Manufactured products 118,8 123,8 125,7 125,0 123,6 124,7 129,1 DA Livsmedel, drycker, tobak Food, beverages and tobacco 108,6 109,5 114,1 117,0 116,7 116,5 116,0 DD Trä och varor av trä (ej möbler) Wood and wood products (except furniture) 96,1 97,4 97,9 100,1 102,0 101,3 102,6 DE Massa, papper och papp, pappersvaror, förlagsprodukter och grafiska tjänster Pulp, paper and paperboard, paper products, publishing and printing 126,2 139,5 147,6 142,7 139,5 139,1 140,8 DE 21 Massa, papper och papp, pappersvaror Pulp, paper and paperboard, paper products 112,8 128,7 136,4 128,0 122,1 118,5 119,1 DE Pappersmassa Pulp 93,8 142,3 122,4 102,3 97,5 101,4 98,3 DE Papper och papp Paper and paperboard 114,7 122,8 137,5 130,4 122,1 116,4 117,5 DE 22 Förlagsverksamhet och grafiska produkter Publishing and printing 148,0 153,0 160,3 163,6 166,3 172,6 175,8 DF 23.2 Petroleumprodukter Petroleum products 107,8 174,5 180,1 162,3 162,3 183,2 228,2 DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer Chemicals, chemical products and man-made fibres 131,3 136,2 144,6 141,4 137,0 137,7 144,5 DH Gummi- och plastvaror Rubber and plastic products 119,7 123,7 127,4 128,5 131,3 132,7 139,1 DI Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller Non-metallic mineral products 133,4 135,2 139,1 140,3 142,4 144,7 148,5 DJ 27 Stål och metall Steel and basic metals 106,6 118,9 120,2 117,8 119,1 140,8 165, Verkstadsvaror Fabricated metal products, machinery and equipment 121,3 120,2 118,2 117,8 115,7 113,6 114,4 DJ 28 DK Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated metal products except machinery and equipment 128,7 129,9 134,9 140,1 142,6 149,3 159,2 Maskiner utom kontorsmaskiner och datorer Machinery and equipment except office machinery and computers 130,5 131,9 135,2 137,8 137,8 137,8 142,7 DL El- och optikprodukter Electrical and optical equipment 100,1 97,3 88,1 84,8 80,9 76,1 73,0 DM Transportmedel Transport equipment 130,2 129,4 133,5 134,0 132,1 129,8 130,4 DN 36.1 Möbler Furniture 128,0 129,4 131,8 135,2 137,6 139,5 143,8 A-D (01-37) Producentprisindex, totalt Producer price indices, totals 117,8 122,4 124,4 123,7 122,4 123,5 127,6 Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 10 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 413 Faktorprisindex för bostäder inkl. löneglidning (1968=100) Factor price index for housing construction including wage drift Flerbostadshus Multi-dwelling buildings Totalt inkl. mervärdesskatt Total incl. VAT 1 096, , , , , , ,4 Totalt exkl. mervärdesskatt Total excl. VAT 938,6 952,6 995, , , , ,3 Därav löner Of which wages 1 109, , , , , , ,9 Gruppbyggda småhus Collectively built one- or two-dwelling buildings Totalt inkl. mervärdesskatt 1 140, , , , , , ,6 Totalt exkl. mervärdesskatt 976,4 995, , , , , ,5 Därav löner 1 102, , , , , , ,6 Källa: Sveriges Byggindustrier och SCB: Byggindex (www.h.scb.se/byggindex); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). Priser Prices 383

18 414 Faktorprisindex för bostäder exkl. löneglidning och mervärdesskatt (1968=100) Factor price index for housing construction excluding wage drift and VAT Flerbostadshus Multi-dwelling buildings Total index 749,9 757,1 787,5 819,0 844,5 865,5 891,9 Inbyggt material Materials 967,1 987, , , , , ,3 Löner Wages 429,6 435,9 450,0 463,9 477,2 492,2 502,1 Entreprenörens kostnader Contractors costs 755,6 769,6 796,0 828,1 854,3 883,7 916,7 Byggherrekostnader Overheads 688,4 658,8 709,1 736,3 756,4 731,3 716,3 Gruppbyggda småhus Collectively built one- or two-dwelling buildings Total index 752,4 762,9 792,5 823,3 847,4 869,7 888,0 Inbyggt material 992, , , , , , ,7 Löner 431,9 438,9 453,5 467,6 480,9 497,1 507,6 Entreprenörens kostnader 762,5 778,4 805,8 837,3 862,7 892,0 915,4 Byggherrekostnader 718,6 693,7 738,9 766,4 783,6 760,6 750,1 Källa: Sveriges Byggindustrier och SCB: Byggindex (www.h.scb.se/byggindex); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 415 Hemmamarknadsprisindex (1990=100) Producer price indices, home sales Produktgrupper enligt SPIN Products according to CPA Juni AA-B (01-05) Produkter från jord- o. skogsbruk, fiske Products from agriculture and forestry, fishing 102,8 101,0 103,4 100,1 101,0 100,7 89,4 C-D (10-37) Produkter från utvinning av mineral samt industriprodukter Products from mining and manufactured products 118,8 123,8 125,8 127,4 128,1 131,0 136,4 D (15-37) Industriprodukter Manufactured products 118,9 123,9 125,7 127,4 127,9 130,9 135,6 DA Livsmedel, drycker, tobak Food, beverages and tobacco 107,9 109,1 113,5 116,5 116,8 117,0 116,6 DD Trä och varor av trä (ej möbler) Wood and wood products (except furniture) 100,7 102,4 103,0 105,5 108,2 108,3 110,1 DE Massa, papper och papp, pappersvaror, förlagsprodukter och grafiska tjänster Pulp, paper and paperboard, paper products, publishing and printing 137,8 147,1 152,2 153,0 153,2 156,7 159,9 DE 21 Massa, papper och papp, pappersvaror Pulp, paper and paperboard, paper products 112,0 126,5 128,1 125,3 122,6 119,1 121,6 DE Pappersmassa Pulp 95,1 138,3 121,0 104,4 98,2 97,3 96,1 DE Papper och papp Paper and paperboard 113,9 121,6 127,8 127,2 121,6 116,9 117,9 DE 22 Förlagsverksamhet och grafiska produkter Publishing and printing 151,9 156,5 163,7 166,9 168,6 176,0 179,6 DF 23.2 Petroleumprodukter Petroleum products 105,4 161,6 171,2 162,9 164,2 183,2 220,7 DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer Chemicals, chemical products and man-made fibres 147,8 154,8 167,2 167,5 167,4 170,2 179,2 DI Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller Non-metallic mineral products 133,0 136,3 139,9 142,2 145,2 147,7 152,0 DJ 27 Stål och metall Steel and basic metals 110,0 126,5 121,1 121,1 126,3 154,6 188, Verkstadsvaror Fabricated metal products, machinery and equipment 121,4 119,0 116,1 117,3 116,6 116,2 117,9 DJ 28 Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated DK metal products except machinery and equipment 124,0 126,1 129,8 135,5 138,7 147,5 158,1 Maskiner utom kontorsmaskiner och datorer Machinery and equipment except office machinery and computers 131,8 135,5 137,9 141,9 142,2 143,3 148,6 DL El- och optikprodukter Electrical and optical equipment 96,9 90,0 80,1 77,6 73,4 68,1 64,6 DM Transportmedel Transport equipment 132,9 131,3 131,0 132,3 133,6 134,3 135,8 A-D (01-37) Hemmamarknadsprisindex Producer price indices, home sales, totals 116,8 121,1 123,0 124,2 124,9 127,5 131,1 Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 10 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 384 Priser Prices

19 416 Importprisindex (1990=100) Import price indices Produktgrupper enligt SPIN Products according to CPA Juni A-B (01-05) Produkter från jord- o. skogsbruk, fiske Products from agriculture and forestry, fishing 140,8 143,3 149,4 148,3 145,7 145,3 167,0 C-D (10-37) Produkter från utvinning av mineral samt industriprodukter Products from mining and manufactured products 123,9 133,9 140,0 140,3 137,3 141,0 150,6 C (10-14) Produkter från utvinning av mineral Products from mining 114,2 193,1 191,8 188,8 180,6 208,1 287,7 D (15-37) Industriprodukter Manufactured products 123,0 127,6 133,6 133,7 131,2 133,6 138,8 DA Livsmedel, drycker, tobak Food, beverages and tobacco 155,4 154,0 165,8 172,5 169,6 166,0 168,1 DB Textil- och beklädnadsvaror Textile and textile products 135,1 134,9 144,5 148,4 146,0 143,0 140,4 DE Massa, papper och papp, pappersvaror, förlagsprodukter och grafiska tjänster Pulp, paper and paperboard, paper products, publishing and printing 101,9 103,1 105,9 104,4 101,3 101,0 101,5 DF 23.2 Petroleumprodukter Petroleum products 105,9 184,8 185,8 177,0 182,3 206,2 259,8 DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer Chemicals, chemical products and man-made fibres 126,1 129,8 142,1 137,7 138,5 142,9 150,0 DH Gummi- och plastvaror Rubber and plastic products 132,6 132,4 139,1 143,5 145,7 149,8 154,7 DJ 27 Stål och metall Steel and basic metals 105,3 128,7 126,7 125,8 130,8 167,9 200, Verkstadsvaror Fabricated metal products, machinery and equipment 120,1 119,2 124,5 124,5 119,8 117,4 117,6 DJ 28 DK Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated metal products except machinery and equipment 155,0 151,5 161,1 168,4 169,3 174,1 187,9 Maskiner utom kontorsmaskiner och datorer Machinery and equipment except office machinery and computers 140,6 139,9 147,7 149,4 148,4 149,5 152,0 DL El- och optikprodukter Electrical and optical equipment 93,5 92,2 94,3 90,9 84,4 79,0 76,6 DM Transportmedel Transport equipment 138,9 139,9 149,0 155,7 153,3 154,6 156,8 A-D (01-37) Importprisindex, totalt Import price indices, totals 124,2 134,1 140,2 140,5 137,5 141,1 151,1 Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 10 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). 417 Exportprisindex (1990=100) Export price indices Produktgrupper enligt SPIN Products according to CPA Juni A-B (01-05) Produkter från jord- o. skogsbruk, fiske Products from agriculture and forestry, fishing 154,6 142,9 176,9 186,5 171,6 157,6 161,2 C-D (10-37) Produkter från utvinning av mineral samt industriprodukter Products from mining and manufactured products 119,0 124,0 125,8 123,5 120,7 120,5 125,1 D (15-37) Industriprodukter Manufactured products 119,3 124,3 126,1 123,7 120,8 120,5 124,6 DD Trä och varor av trä (ej möbler) Wood and wood products (except furniture) 90,6 91,7 92,3 94,3 95,1 93,7 94,5 DE Massa, papper och papp, pappersvaror, förlagsprodukter och grafiska tjänster Pulp, paper and paperboard, paper products, publishing and printing 112,0 127,9 137,8 128,2 122,1 118,7 118,9 DE 21 Massa, papper och papp, pappersvaror Pulp, paper and paperboard, paper products 113,1 129,5 139,6 129,1 121,9 118,4 118,6 DE Pappersmassa Pulp 93,3 144,0 122,9 101,6 97,3 102,9 99,2 DE Papper och papp Paper and paperboard 115,5 123,7 140,5 131,8 122,8 117,0 118,2 DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer Chemicals, chemical products and man-made fibres 126,4 131,0 138,5 134,6 129,2 129,5 135,6 DJ 27 Stål och metall Steel and basic metals 103,9 114,0 119,0 115,4 114,5 132,6 153, Verkstadsvaror Fabricated metal products, machinery and equipment 121,6 120,9 119,3 118,1 115,3 112,3 112,8 DJ 28 DK Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated metal products except machinery and equipment 136,8 136,8 145,2 149,7 150,6 154,0 163,3 Maskiner utom kontorsmaskiner och datorer Machinery and equipment except office machinery and computers 131,1 131,9 135,5 137,6 137,5 137,3 142,1 DL El- och optikprodukter Electrical and optical equipment 101,8 100,4 91,5 87,9 84,0 79,5 76,6 DM Transportmedel Transport equipment 128,6 128,2 134,2 134,1 130,2 126,1 126,3 A-D (01-37) Exportprisindex, totalt Export price indices, totals 119,3 124,2 126,2 123,8 120,9 120,7 125,3 Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie PR 10 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Priser och konsumtion (www.scb.se). Priser Prices 385

20 418 Fastighetsprisindex för småhus (1990=100 för länsindex, 1981=100 för övriga regioner) Real estate price index for one- and two-dwelling buildings (county:1990=100, other regions:1981=100) Län/Region County/Region Småhus för permanentboende Owner-occupied one- or two-dwelling buildings Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar och Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Stockholms län Stor-Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Stor-Malmö Västsverige Stor-Göteborg Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Hela riket Sweden Fritidshus Buildings for seasonal and secondary use Stockholms län Södra Ostkusten, Öland och Gotland Västkusten Sydsverige Göta- och Svealands inland utom Dalarnas län Norra ostkusten t.o.m. Höga kusten Nedre Norrlands inland samt Dalarnas län Övre Norrland Hela riket Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie BO 41 (www.scb.se); Sveriges statistiska databaser, SSD: Boende, byggande och bebyggelse (www.scb.se). 386 Priser Prices

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2008 Sida Page Prices and consumption 390 392 Prices and consumption 393 393 Konsumtionen av livsmedel Consumption of food 395 394 Levnadskostnadsindex (juli 1914 = 100) Cost-of-living

Läs mer

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2009 Sida Page Prices and consumption 316 327 Prices and consumption 319 328 Fastighetspriser Real estate prices 320 329 Konsumtionen av livsmedel Consumption of food 322 330 Levnadskostnadsindex

Läs mer

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Prices and consumption Foto: Jan-Aage Haaland 14 Priser och konsumtion Prices and consumption 14.1 301 Prices and consumption 14.2 Fastighetspriser. 303 Real estate prices 14.3 Konsumtionen av livsmedel.

Läs mer

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2010 Sida Page Priser och konsumtion Prices and consumption 324 330 Priser och konsumtion Prices and consumption 327 331 Fastighetspriser Real estate prices 328

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel 223

17 Konsumtion av livsmedel 223 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 223 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

1 Tema: Livsmedelskonsumtion

1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 43 Det finns ett stort allmänintresse av statistik om den svenska livsmedelskonsumtionen. Här presenteras hur konsumtionen av livsmedel i Sverige

Läs mer

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 BO 40 SM 1401 Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 Preliminära uppgifter Prices of real estate 4 th quarter 2013 I korta drag Prisutveckling senaste kvartalet Priserna för småhus, hyreshus och

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 295 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:4 Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2003 Consumption of food and nutritive values, data up to 2003 Sammanfattning

Läs mer

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling 7 Fastighetspriser 7.1 Fastighetsprisstatistik Uppgifterna till detta avsnitt har hämtats från SCB:s fastighetsprisstatistik och SCB:s beräkningar av fastighetsprisindex och konsumentprisindex. Statistikens

Läs mer

Prisindex i producent- och importledet i november 2004. Olja sänkte prisökningstakten

Prisindex i producent- och importledet i november 2004. Olja sänkte prisökningstakten PR 10 SM 0413 Prisindex i producent- och importledet i november 2004 Price indices in producer and import stages in November 2004 I korta drag Olja sänkte prisökningstakten Från oktober till november sjönk

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013.

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013. PR 14 SM 1304 Konsumentprisindex för mars 2013 Consumer Price Index for March 2013 I korta drag Inflationstakten 0,0 procent Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari

Läs mer

Niclas Sjölund, SCB, tfn 08-506 943 42, niclas.sjolund@scb.se eller Martin Verhage, SCB, tfn 08-506 947 78, martin.verhage@scb.se

Niclas Sjölund, SCB, tfn 08-506 943 42, niclas.sjolund@scb.se eller Martin Verhage, SCB, tfn 08-506 947 78, martin.verhage@scb.se BO 41 SM 1401 Fastighetsprisstatistik 2013 Småhus, hyreshus, industrifastigheter och lantbruk Prices of real estate in 2013 I korta drag Fastigheter för 219 miljarder kronor bytte ägare 2013 Totalt 135

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 277 16 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel Kapitel 16 innehåller statistik om import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Uppgifter

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Sushi Maki sushi Mini sushi 6 bit. Max sushi 12 bit. 175 Lax sushi 8 bit. 148 Mix sushi 8 bit. 118 Plus sushi 10 bit. 150 Lyx sushi 8 bit.

Sushi Maki sushi Mini sushi 6 bit. Max sushi 12 bit. 175 Lax sushi 8 bit. 148 Mix sushi 8 bit. 118 Plus sushi 10 bit. 150 Lyx sushi 8 bit. Sushi 41 Maki sushi 88 Ris roulader fyllda med lax och grönsaker Rice roulades stuffed with salmon and vegetable 54 Mini sushi 6 bit. 98 Maki, lax, tonfisk och räka Maki, salmon, tuna and prawn 55 Max

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Jakten på den goda hälsan om barn och ungdomars hälsa

Jakten på den goda hälsan om barn och ungdomars hälsa Jakten på den goda hälsan om barn och ungdomars hälsa Har hälsodebatten påverkat konsumtionen? Konsumentföreningen Stockholm, Hotel Rival 16 mars 2005 ACNielsen > Finns i mer än 110 länder över hela världen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll HE 35 SM 0502 Hushållens utgifter (HUT) 2004 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Svenska hushålls utgifter var

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Förrätter Appetizer. 4 Soppa med finskuren kyckling och grönsaker Chickensoup with vegetables 75:- Fågelrätter. Chicken dishes.

Förrätter Appetizer. 4 Soppa med finskuren kyckling och grönsaker Chickensoup with vegetables 75:- Fågelrätter. Chicken dishes. 1 Vårrulle Spring roll 57:- 1A Räkchips Prawnchips 47:- 2 Grillade jätteräkor med vitlöksmör Garlic prawns 80:- 2A Specialfriterade jätteräkor med sötsur sås Deep fried king-size prawns with sweet and

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster

Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster Elasticitetsberäkningar för perioden 1960 2006 De svenska konsumenterna har blivit mer känsliga för prisförändringar under de senaste årtiondena

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

TOKYO EXTRA MIDDAG / DINNER FÖRRÄTTER / STARTERS 75 KR. Sushi moriawase Chef's choice of sushi

TOKYO EXTRA MIDDAG / DINNER FÖRRÄTTER / STARTERS 75 KR. Sushi moriawase Chef's choice of sushi TOKYO MIDDAG / DINNER FÖRRÄTTER / STARTERS 75 KR Sushi moriawase Chef's choice of sushi Tonfisksashimi med soja & citrustapioka Tuna sashimi with soy & citrus tapioca Tempurafriterad norimaki med grillade

Läs mer

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter t.o.m. 2013

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter t.o.m. 2013 Statistikenheten 20141216 1(12) Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter t.o.m. 2013 JO1301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige RIKSMATEN VUXNA 2010 11 Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förord I Livsmedelsverkets arbete med att främja bra matvanor och förebygga de vanlig aste folksjukdomarna,

Läs mer

Linnégatan 58, Tel. 031-14 57 70 www.mykonos.se

Linnégatan 58, Tel. 031-14 57 70 www.mykonos.se Linnégatan 58, Tel. 031-14 57 70 www.mykonos.se VITLÖKSBRÖD: Med tzatziki. Garlic bread with tzatziki. 57:- TZATZIKI: Yoghurt med gurka och vitlök. Yogurt with cucumber and garlic. 57:- CHTIPITI: Mixad

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

RESTAURANG. Köpmangatan 10 (en trappa upp) Lindesberg 0581-611 550 www.wokhouselinde.se. Öppettider. Måndag - Torsdag 11-21 Fredag 11-22 Lördag 12-22

RESTAURANG. Köpmangatan 10 (en trappa upp) Lindesberg 0581-611 550 www.wokhouselinde.se. Öppettider. Måndag - Torsdag 11-21 Fredag 11-22 Lördag 12-22 RESTAURANG Köpmangatan 10 (en trappa upp) Lindesberg 0581-611 550 www.wokhouselinde.se Öppettider Måndag - Torsdag 11-21 Fredag 11-22 Lördag 12-22 Söndag stängt Röda dagar 12-18 LUNCHBUFFÉ Mån-Fre 11-15

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2013 Konsumentprisindex 2013, januari Inflationen avtog i januari till procent Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs inflationen, som Statistikcentralen räknat avmattades i januari

Läs mer

S2005:003. Utlandsägda företag

S2005:003. Utlandsägda företag S2005:003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag 2 Sammanfattning 3 Summary 5 Utlandsägda företag

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Á la Carte. Förrätter / Hors d Óeuvre. Skärgårdstallrik med kumminkryddad brännvinsost

Á la Carte. Förrätter / Hors d Óeuvre. Skärgårdstallrik med kumminkryddad brännvinsost Á la Carte Förrätter / Hors d Óeuvre Skärgårdstallrik med kumminkryddad brännvinsost A selection of fish and seafood served with crisp bread and caraway cheese 120:- Löjrom på Västerbottenrårakor med creme

Läs mer

Får det vara en sängfösare?

Får det vara en sängfösare? Får det vara en sängfösare? energirika drinkar i mixerbägare Recept på näringsdrinkar Det är enkelt att göra hemmagjorda energirika drycker. Ofta blir de hyfsade näringsmässigt, men framför allt godare

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

FÖRÄTTER. Afrodites förättstallrik 95:- Plocktallrik med tzaziki, melitzanosalata halloumi,kalamari, fetaost och friterad squash

FÖRÄTTER. Afrodites förättstallrik 95:- Plocktallrik med tzaziki, melitzanosalata halloumi,kalamari, fetaost och friterad squash FÖRÄTTER Afrodites förättstallrik 95:- Plocktallrik med tzaziki, melitzanosalata halloumi,kalamari, fetaost och friterad squash A mixed plate with tzatziki, melitzanosalata, halloumi, Kalamari, feta cheese,

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer