Prisindex i producent- och importledet i november Olja sänkte prisökningstakten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prisindex i producent- och importledet i november 2004. Olja sänkte prisökningstakten"

Transkript

1 PR 10 SM 0413 Prisindex i producent- och importledet i november 2004 Price indices in producer and import stages in November 2004 I korta drag Olja sänkte prisökningstakten Från oktober till november sjönk importpriserna med 1,4 procent. Månaden innan noterades en uppgång på knappt 1 procent. Båda månaderna är det petroleumpriserna som ligger bakom utvecklingen. Producentpriserna var 0,2 procent lägre i november jämfört med oktober. Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna stigit med 2,9 procent medan importpriserna stigit med 5,8 procent. Förra månaden var motsvarande tal 3,0 respektive 6,8 procent. Producentpriser Producentpriserna sjönk i november med 0,2 procent jämfört med månaden innan. Sänkta priser på petroleumprodukter bidrog med 0,2 procentenheter till nedgången. Sänkta priser noterades också på massa, papper och papp och på eloch optikprodukter, medan stålpriserna steg. Under de senaste tolv månaderna har priserna på stål och stålvaror stigit med i genomsnitt 25 procent. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,3 procent från oktober till november medan exportpriserna, liksom producentpriserna totalt, sjönk med 0,2 procent. Jämfört med för tolv månader sedan hade producentpriserna på hemmamarknaden och exportmarknaden i november stigit med 3,5 respektive 2,4 procent. Importpriser Importpriserna sjönk med 1,4 procent från oktober till november. Prissänkningar på råolja och på raffinerade petroleumprodukter bidrog till nedgången med 1,3 respektive 0,2 procentenheter. I november var importpriset för råolja emellertid 33 procent högre än ett år tidigare räknat i svenska kronor. Till importprisnedgången den senaste månaden bidrog också prissänkningar på stål och på datorer med 0,1 procentenheter vardera. Höjda priser noterades bl.a. på kemikalier och på frukt som var för sig bidrog till en höjning av importprisnivån med 0,1 procentenheter. Siv Grimsvik Laskaridis, SCB, tfn , Camilla Andersson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie PR 10SM0413. Utkom den 23 december Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 PR 10 SM 0413 Priser för inhemsk tillgång Priserna på varor till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, sjönk med 0,9 procent från oktober till november. Sänkta priser på råolja och petroleumprodukter bidrog med 0,6 respektive 0,3 procentenheter. Sänkta priser noterades även på datorer, men denna sänkning motverkades av höjda priser på baskemikalier. Ett alternativt totalindex samt prisutveckling på el De prisindex på elområdet som SCB tidigare redovisat inom ramen för Prisindex i producent- och importled har upphört och ersätts fr.o.m. index för november 2004 av nya serier. De nya serierna har även beräknats för tiden januari 1996 oktober Den främsta anledningen till förändringen är att beräkningssättet ändrats vid ett antal tillfällen vilket har gjort innebörden av indexserierna oklar. Särskilt under åren skiljer sig utveckling mellan de gamla och nya serierna åt. Ett antal faktorer ledde till en betydande överskattning i den ursprungliga beräkningen. Det index som berörs direkt är Hemmamarknadsprisindex (HMPI) på olika redovisningsnivåer enligt nedan. Elström liksom hela avdelningen E, ingår emellertid inte i det som nationellt redovisas som totalindex (Avd A-D Produkter från jord- och skogsbruk, utvinning och tillverkning). Elprisutvecklingen enligt konsumentprisindex, som anger prisutvecklingen för hushållen, berörs inte av den här förändringen. Undergrupp, Grupp, Huvudgrupp respektive Avdelning enligt SPIN 2002: Elström 40.1 Elförsörjning 40 El, gas, ånga och hetvatten E El, gas, värme och vatten samt följande specialaggregat (med beteckningar enligt Sveriges Statistiska Databaser, SSD): C-E Produkter från utvinning och tillverkning samt el, gas, värme och vatten (totalindextalet i EU:s redovisning) ERVE Energirelaterade varor inkl. el, gas, värme och vatten Eftersom hemmamarknadspriserna är det mest betydande underlaget till såväl Producentprisindex (PPI) som Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) påverkas även dessa index på i stort sett samma sätt som Hemmamarknadsprisindex. För ytterligare information liksom de nya seriern, se länk: Nya elindex respektive Statistikdatabasen. På hemmamarknaden steg priserna på elström med 1,2 procent från oktober till november. Priserna låg därmed 6,7 procent lägre än i november För avdelningarna C-E noterades en genomsnittlig uppgång på 0,4 procent i november och 3,2 procent sedan november Att månadsförändringen skiljer sig så mycket mellan det traditionella totalindextalet (A-D), som sjönk med 0,2 procent, och C-E beror främst på att det för fjärrvärme skett en återgång till de högre vintertaxorna. Valutakurser En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes kronans värde från oktober till november mot dollar med 1,6 procent, pund 1,1 och yen 0,1 procent samt försvagades med 0,3 procent mot euro.

3 SCB 3 PR 10 SM 0413 Innehåll Tabeller 4 Teckenförklaring 4 1. Producentprisindex (PPI) 1990= Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) 1990= Exportprisindex (EXPI) 1990= Importprisindex (IMPI) 1990= Hemmamarknadsprisindex (HMPI) 1990= Prisindex för petroleumprodukter (inklusive energi- och miljöskatter) 1990= Prisindex för användningsområden 1990= Internationella jämförelser Hemmamarknadsprisindex Vägningstal i mkr Fakta om statistiken 15 Detta omfattar statistiken 15 Definitioner och förklaringar 15 Så görs statistiken 16 Statistikens tillförlitlighet 16 Bra att veta 16 In English 18 Summary 18 List of tables 19 List of terms 20

4 SCB 4 PR 10 SM 0413 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure 1. Producentprisindex (PPI) 1990= Producer Price index SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Förändring i % Nov 04/ Nov 04/ Nov 03 Okt 04 Dec Producentprisindex, totalt 121,0 124,8 124,5 2,9-0,2 3, Produkter från jord- o skogsbruk, fiske 101,8 101,5 101,2-0,6-0,3-1,7 01 Produkter från jordbruk 105,5 101,0 100,5-4,7-0,5-7, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 122,2 126,2 125,9 3,0-0,2 3, Produkter från utvinning av mineral 126,5 137,0 137,4 8,6 0,3 8, Industriprodukter 122,1 126,2 125,8 3,0-0,3 3, Livsmedel, drycker o tobak 116,4 116,0 116,2-0,2 0,2-0,4 15 utom 15.9 Livsmedel 110,9 110,9 111,2 0,3 0,3 0, Kött o köttprodukter 93,6 93,3 94,3 0,7 1,1 0, Mejeriprodukter o glass 121,5 121,7 122,2 0,6 0,4 0, Drycker 144,6 140,2 140,5-2,8 0,2-3, Textil- o beklädnadsvaror 139,5 139,4 139,1-0,3-0,2 0,2 17 Textilvaror 136,1 139,3 138,7 1,9-0,4 0,1 18 Kläder, även pälsskinn o läder 144,1 137,4 137,4-4,6 0,0 1,0 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 101,1 101,5 101,1 0,0-0,4-0,1 20 utom 20.1 Varor av trä (utom möbler) 124,4 128,9 128,5 3,3-0,3 3, Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 87,7 86,2 85,8-2,2-0,5-2, Trä, sågat 84,5 82,6 82,1-2,8-0,6-2, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 137,7 138,8 138,1 0,3-0,5 1,1 21 Massa, papper o pappersvaror 119,5 117,4 116,6-2,4-0,7-1, Massa o papper 116,9 115,1 114,1-2,4-0,9-1, Pappersmassa 96,6 97,1 94,8-1,9-2,4-0, Papper o papp 118,8 116,3 115,8-2,5-0,4-1, Pappers- o pappvaror 128,6 124,7 125,5-2,4 0,6-1,6 22 Förlagsprodukter o grafiska tjänster 166,1 173,9 173,5 4,5-0,2 4,5

5 SCB 5 PR 10 SM (forts) SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Förändring i % Nov 04/ Nov 04/ Nov 03 Okt 04 Dec Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 142,9 160,1 158,1 10,6-1,2 11, Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 145,3 166,3 163,5 12,5-1,7 13,4 23 Petroleum o stenkolsprodukter 160,0 221,0 209,8 31,1-5,1 33, Petroleumprodukter 156,6 217,6 206,4 31,8-5,1 33,9 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 133,9 139,1 139,7 4,3 0,4 4, Baskemikalier 148,5 164,1 165,7 11,6 1,0 12, Basplaster 112,5 122,4 123,5 9,8 0,9 9, Färger 152,1 155,7 154,8 1,8-0,6 1, Rengörings- o toalettartiklar 148,7 149,9 150,0 0,9 0,1 0,8 25 Gummi- o plastvaror 130,6 134,2 134,8 3,2 0,4 3, Gummivaror 150,1 151,5 151,4 0,9-0,1 0, Plastvaror 125,1 129,2 130,0 3,9 0,6 3,7 26 Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 142,4 145,3 145,4 2,1 0,1 1, Glas o glasvaror 128,8 129,9 130,2 1,1 0,2 0, Tegel, cement o andra mineraliska varor 150,6 153,9 154,0 2,3 0,1 2,1 27 Stål o metall 121,4 149,9 150,7 24,1 0,5 23,5 Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 122,0 151,1 152,5 25,0 0,9 24, Järn, stål o ferrolegeringar 1 121,4 153,8 155,2 27,8 0,9 27, Järn- o stålrör 119,0 134,9 135,5 13,9 0,4 12, ingar 1 121,5 139,1 140,7 15,8 1,2 15,3 1 Andra produkter av järn, stål o ferroleger Andra metaller än järn 119,1 145,1 143,7 20,7-1,0 20, Verkstadsvaror 113,9 113,1 113,0-0,8-0,1-0,4 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 143,1 152,7 152,8 6,8 0,1 7, Maskiner 137,9 138,1 138,0 0,1-0,1 0,4 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 137,5 137,7 137,6 0,1-0,1 0, El- o optikprodukter 78,8 74,5 74,1-6,0-0,5-5,4 30 Kontorsmaskiner o datorer 127,9 130,2 129,6 1,3-0,5 0,7 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 129,3 129,0 129,1-0,2 0,1-0,2 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 134,1 132,9 132,9-0,9 0,0-1,1 33 Instrument, fotoutrustning, ur 126,6 126,4 126,7 0,1 0,2 0, Transportmedel 129,4 129,5 129,6 0,2 0,1 0, utom 35.1 Transportmedel utom fartyg o båtar 129,3 129,4 129,4 0,1 0,0 0,4 34 Motorfordon 125,9 126,2 126,3 0,3 0,1 0,6 36 Möbler o övriga tillverkade varor 142,6 145,0 144,7 1,5-0,2 1, Möbler 137,7 141,1 141,0 2,4-0,1 2,8

6 SCB 6 PR 10 SM Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) 1990= Price Index for Domestic Supply SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Nov 04/ Nov 03 Förändring i % Nov 04/ Okt 04 Dec Prisindex för inhemsk tillgång, totalt 129,3 136,4 135,2 4,6-0,9 4, Produkter från jord- o skogsbruk, fiske 105,5 104,8 105,8 0,3 1,0-1,7 01 Produkter från jordbruk 109,6 104,2 106,1-3,2 1,8-7, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 131,5 139,3 137,9 4,9-1,0 4, Produkter från utvinning av mineral 176,0 250,9 222,4 26,4-11,4 24, Industriprodukter 128,2 133,6 133,1 3,8-0,4 4, Livsmedel, drycker o tobak 123,8 123,1 123,1-0,6 0,0-0,6 15 utom 15.9 Livsmedel 117,8 116,9 116,9-0,8 0,0-0, Kött o köttprodukter 98,5 98,0 98,6 0,1 0,6-0, Mejeriprodukter o glass 121,8 122,0 122,5 0,6 0,4 0, Drycker 157,1 156,6 156,7-0,3 0,1 0, Textil- o beklädnadsvaror 138,5 137,8 137,2-0,9-0,4-0,8 17 Textilvaror 131,1 133,3 132,4 1,0-0,7 1,1 18 Kläder, även pälsskinn o läder 147,5 143,9 143,4-2,8-0,3-2,5 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 108,3 109,1 108,9 0,6-0,2 0,6 20 utom 20.1 Varor av trä (utom möbler) 130,6 134,0 134,1 2,7 0,1 2, Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 88,1 87,0 86,6-1,7-0,5-1, Trä, sågat 84,5 83,3 83,0-1,8-0,4-1, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 144,6 148,1 147,8 2,2-0,2 2,5 21 Massa, papper o pappersvaror 119,8 117,8 117,8-1,7 0,0-0, Massa o papper 115,4 113,2 113,1-2,0-0,1-1, Pappersmassa 94,9 91,4 91,3-3,8-0,1-1, Papper o papp 121,6 120,2 120,3-1,1 0,1-0, Pappers- o pappvaror 123,8 122,1 122,2-1,3 0,1-0,9 22 Förlagsprodukter o grafiska tjänster 158,0 165,3 164,8 4,3-0,3 4, Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 150,7 171,1 168,5 11,8-1,5 12, Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 153,7 179,1 175,5 14,2-2,0 14,7 23 Petroleum o stenkolsprodukter 165,4 222,3 207,4 25,4-6,7 26, Petroleumprodukter 162,0 219,2 204,1 26,0-6,9 27,2 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 144,7 156,1 157,3 8,7 0,8 8, Baskemikalier 154,5 183,3 186,5 20,7 1,7 20, Basplaster 112,7 139,1 142,8 26,7 2,7 26, Färger 145,4 149,2 148,0 1,8-0,8 1, Läkemedel o läkemedelskemikalier 122,3 122,5 122,5 0,2 0,0 0, Rengörings- o toalettartiklar 141,9 142,0 142,3 0,3 0,2 0,4 25 Gummi- o plastvaror 136,5 141,3 142,0 4,0 0,5 4, Gummivaror 137,1 148,9 148,9 8,6 0,0 8, Plastvaror 136,2 138,3 139,2 2,2 0,7 2,5

7 SCB 7 PR 10 SM (forts) SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Förändring i % Nov 04/ Nov 03 Okt 04 Dec Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 144,6 146,5 146,7 1,5 0,1 1, Glas o glasvaror 134,4 133,4 133,7-0,5 0,2-0, Tegel, cement o andra mineraliska varor 147,5 150,6 150,7 2,2 0,1 2,0 27 Stål o metall 136,0 176,0 176,5 29,8 0,3 27, Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 135,9 181,3 181,6 33,6 0,2 31, Järn, stål o ferrolegeringar 1 136,2 184,3 184,3 35,3 0,0 33, Järn- o stålrör 128,7 169,8 170,0 32,1 0,1 32, Andra produkter av järn, stål o ferrolegeringar 131,2 153,6 156,2 19,1 1,7 17, Andra metaller än järn 133,6 157,5 158,8 18,9 0,8 15, Verkstadsvaror 117,0 116,4 116,2-0,7-0,2-0,3 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 147,7 159,2 159,1 7,7-0,1 7, Maskiner 105,0 104,2 103,6-1,3-0,6-1,0 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 144,8 146,9 146,9 1,5 0,0 1, El- o optikprodukter 78,4 73,9 73,4-6,4-0,7-5,8 30 Kontorsmaskiner o datorer 34,4 30,4 29,4-14,5-3,3-12,8 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 138,0 136,4 136,5-1,1 0,1-0, Elektrisk tråd och kabel 120,2 127,2 129,4 7,7 1,7 7,7 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 141,2 138,3 138,0-2,3-0,2-1,6 32 Teleprodukter 60,6 54,8 54,3-10,4-0,9-9,8 33 Instrument, fotoutrustning, ur 137,2 137,3 137,5 0,2 0,1 0, Transportmedel 145,7 147,0 147,1 1,0 0,1 1, utom 35.1 Transportmedel utom fartyg o båtar 146,3 147,6 147,7 1,0 0,1 1,0 34 Motorfordon 145,1 146,6 146,7 1,1 0,1 1,2 35 Andra transportmedel 153,5 153,7 153,6 0,1-0,1 0,1 36 Möbler o övriga tillverkade varor 142,8 145,3 145,2 1,7-0,1 2, Möbler 136,5 138,7 138,6 1,5-0,1 1,8

8 SCB 8 PR 10 SM Exportprisindex (EXPI) 1990= Export Price Index SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Förändring i % Nov 03 Okt 04 Dec Exportprisindex, totalt 118,7 121,9 121,6 2,4-0,2 2, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 118,5 121,7 121,4 2,4-0,2 2, Industriprodukter 118,6 121,6 121,3 2,3-0,2 2, Livsmedel, drycker o tobak 121,5 116,5 117,1-3,6 0,5-4,3 15 utom 15.9 Livsmedel 120,3 118,3 118,7-1,3 0,3-1, Textil- o beklädnadsvaror 140,4 139,4 139,1-0,9-0,2 0,1 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 93,7 93,7 93,3-0,4-0,4-0,7 20 utom 20.1 Varor av trä (utom möbler) 112,8 117,2 116,1 2,9-0,9 2, Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 87,7 86,5 86,3-1,6-0,2-1, Trä, sågat 83,9 82,2 81,6-2,7-0,7-2, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 119,2 117,6 116,6-2,2-0,9-0,9 21 Massa, papper o pappersvaror 119,1 117,1 116,1-2,5-0,9-1, Massa o papper 117,9 116,3 115,1-2,4-1,0-0, Pappersmassa 96,9 98,6 95,7-1,2-2,9 0, Papper o papp 119,2 116,7 116,0-2,7-0,6-1, Pappers- o pappvaror 130,9 125,4 126,9-3,1 1,2-1, Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 136,9 151,4 150,6 10,0-0,5 10, Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 137,2 153,8 152,8 11,4-0,7 12,0 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 126,1 130,3 130,7 3,6 0,3 4, Baskemikalier 127,9 140,8 141,8 10,9 0,7 11,6 25 Gummi- o plastvaror 133,9 138,2 138,2 3,2 0,0 2, Gummivaror 132,1 133,3 133,1 0,8-0,2 0, Plastvaror 132,5 137,7 137,8 4,0 0,1 3,4 26 Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 137,6 140,0 139,6 1,5-0,3 1, Glas o glasvaror 133,5 136,6 136,8 2,5 0,1 1,6 27 Stål o metall 115,0 141,3 141,4 23,0 0,1 22, Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 114,0 140,9 141,6 24,2 0,5 24, Järn, stål o ferrolegeringar 1 109,3 139,5 140,3 28,4 0,6 28, Järn- o stålrör 117,6 133,6 134,2 14,1 0,4 12, Andra produkter av järn, stål o ferrolegeringar 123,0 141,4 141,4 15,0 0,0 15, Andra metaller än järn 118,4 143,2 141,5 19,5-1,2 18, Verkstadsvaror 113,0 111,6 111,4-1,4-0,2-0,9 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 151,7 156,2 156,8 3,4 0,4 4, Maskiner 138,4 138,3 138,3-0,1 0,0 0,4 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 137,3 137,1 137,2-0,1 0,1 0, El- o optikprodukter 81,8 78,2 77,8-4,9-0,5-4,4 30 Kontorsmaskiner och datorer 140,8 144,8 144,1 2,3-0,5 1,6 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 122,0 121,2 121,4-0,5 0,2-0,6 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 128,7 127,9 128,1-0,5 0,2-0,7 33 Instrument, fotoutrustning, ur 128,0 128,3 128,0 0,0-0,2 0, Transportmedel 125,6 125,4 125,3-0,2-0,1 0,1 34 Motorfordon 121,0 121,0 121,0 0,0 0,0 0,2 36 Möbler o övriga tillverkade varor 139,9 142,6 142,1 1,6-0,4 1, Möbler 132,2 137,0 136,9 3,6-0,1 3,9

9 SCB 9 PR 10 SM Importprisindex (IMPI) 1990= Import Price Index SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Nov 03 Förändring i % Okt 04 Dec Importprisindex, totalt 135,4 145,3 143,2 5,8-1,4 5, Produkter från jord- o skogsbruk, fiske 140,3 137,9 144,4 2,9 4,7-1,2 01 Produkter från jordbruk 141,1 133,7 142,0 0,6 6,2-5, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 135,2 145,5 143,1 5,8-1,6 5, Produkter från utvinning av mineral 169,3 259,0 223,0 31,7-13,9 29,0 11 Råpetroleum 159,1 252,2 211,2 32,7-16,3 29, Industriprodukter 129,7 135,5 135,0 4,1-0,4 4, Livsmedel, drycker o tobak 169,5 163,9 163,4-3,6-0,3-2,9 15 utom 15.9 Livsmedel 168,0 162,0 161,3-4,0-0,4-3, Textil- o beklädnadsvaror 140,7 139,6 139,0-1,2-0,4-0,9 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 113,1 114,6 115,4 2,0 0,7 1, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 100,4 100,2 100,2-0,2 0,0 0,3 21 Massa, papper o pappersvaror 114,1 112,6 113,1-0,9 0,4-0, Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 147,8 166,6 165,3 11,8-0,8 11, Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 147,7 169,7 168,0 13,7-1,0 13,7 23 Petroleum o stenkolsprodukter 173,0 240,0 224,1 29,5-6,6 29, Petroleumprodukter 172,3 242,2 225,1 30,6-7,1 29,9 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 136,3 148,0 149,3 9,5 0,9 9, Baskemikalier 138,9 167,4 170,4 22,7 1,8 22, Basplaster 109,6 136,0 139,9 27,6 2,9 27, Läkemedel o läkemedelskemikalier 122,7 123,0 123,1 0,3 0,1 0, Rengörings- o toalettartiklar 133,2 132,3 132,4-0,6 0,1-0,2 25 Gummi- o plastvaror 143,7 150,3 150,5 4,7 0,1 4, Gummivaror 122,6 136,9 136,9 11,7 0,0 11, Plastvaror 159,5 160,7 161,1 1,0 0,2 1,2 26 Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 145,7 145,3 145,4-0,2 0,1 0, Glas o glasvaror 159,2 157,9 158,1-0,7 0,1-0,3 27 Stål o metall 136,3 182,2 181,5 33,2-0,4 30, Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 134,2 191,9 189,8 41,4-1,1 39, Järn, stål o ferrolegeringar 1 132,4 194,1 191,6 44,7-1,3 42, Järn- o stålrör 128,7 170,4 170,6 32,6 0,1 32, Andra produkter av järn, stål o ferroleg 1 134,1 163,6 162,5 21,2-0,7 18, Andra metaller än järn 138,0 158,9 161,2 16,8 1,4 12, Verkstadsvaror 117,8 116,7 116,4-1,2-0,3-0,9 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 167,1 174,9 175,2 4,8 0,2 5, Maskiner 95,7 94,2 93,6-2,2-0,6-1,6 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 147,0 149,3 149,5 1,7 0,1 1, El- o optikprodukter 81,9 77,8 77,2-5,7-0,8-5,0 30 Kontorsmaskiner o datorer 32,3 28,3 27,3-15,5-3,5-13,6 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 137,9 135,3 135,4-1,8 0,1-1,1 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 141,2 138,3 138,1-2,2-0,1-1,4 32 Teleprodukter 81,6 75,8 75,4-7,6-0,5-7,0 33 Instrument, fotoutrustning, ur 142,5 143,4 142,8 0,2-0,4 0, Transportmedel 152,8 154,5 154,6 1,2 0,1 1,1 34 Motorfordon 153,4 155,5 155,7 1,5 0,1 1,4 36 Möbler o övriga tillverkade varor 138,5 141,3 141,2 1,9-0,1 2,2

10 SCB 10 PR 10 SM Hemmamarknadsprisindex (HMPI) 1990= Producer Price Index, home sales SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Nov 03 Förändring i % Okt 04 Dec Hemmamarknadsprisindex, totalt 124,3 129,0 128,6 3,5-0,3 3, Produkter från jord- o skogsbruk, fiske 99,3 99,0 98,6-0,7-0,4-1,9 01 Produkter från jordbruk 104,0 98,9 98,4-5,4-0,5-8, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 127,7 133,0 132,6 3,8-0,3 4, Produkter från utvinning av mineral 133,5 143,8 144,2 8,0 0,3 7, Industriprodukter 127,5 132,8 132,4 3,8-0,3 3, Livsmedel, drycker o tobak 116,6 117,1 117,3 0,6 0,2 0,3 15 utom 15.9 Livsmedel 110,6 110,9 111,0 0,4 0,1 0, Kött o köttprodukter 93,2 92,6 93,4 0,2 0,9 0, Mejeriprodukter o glass 121,6 122,0 122,5 0,7 0,4 0, Textil- o beklädnadsvaror 136,5 140,2 139,8 2,4-0,3 1,2 17 Textilvaror 136,7 139,5 138,8 1,5-0,5 0,1 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 107,9 108,6 108,3 0,4-0,3 0,5 20 utom 20.1 Varor av trä (utom möbler) 134,6 139,3 139,2 3,4-0,1 3, Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 86,8 85,1 84,6-2,5-0,6-2, Trä, sågat 83,5 81,6 81,2-2,8-0,5-2, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 152,9 157,4 157,0 2,7-0,3 2,9 21 Massa, papper o pappersvaror 120,8 118,6 118,4-2,0-0,2-1, Massa o papper 114,3 112,1 111,8-2,2-0,3-1, Pappersmassa 95,7 93,1 92,4-3,4-0,8-1, Papper o papp 120,0 118,2 118,1-1,6-0,1-0, Pappers- o pappvaror 127,6 125,3 125,4-1,7 0,1-1,3 22 Förlagsprodukter o grafiska tjänster 169,2 177,4 177,0 4,6-0,2 4, Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 161,6 185,8 180,8 11,9-2,7 12,9 Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 171,0 204,7 196,8 15,1-3,9 16, Petroleumprodukter 159,0 210,0 195,7 23,1-6,8 25,4 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 165,0 174,3 175,2 6,2 0,5 6, Baskemikalier 198,0 221,4 225,0 13,6 1,6 13, Färger 158,7 166,2 163,8 3,2-1,4 2,8 25 Gummi- o plastvaror 129,6 132,5 133,7 3,2 0,9 3, Gummivaror 201,3 203,3 203,3 1,0 0,0 0, Plastvaror 118,4 121,2 122,5 3,5 1,1 3,9

11 SCB 11 PR 10 SM (forts) SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Nov 03 Förändring i % Okt 04 Dec Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 145,3 148,4 148,7 2,3 0,2 2, Glas o glasvaror 126,4 125,8 126,2-0,2 0,3-0, Tegel, cement o andra mineraliska varor 153,0 156,9 157,2 2,7 0,2 2,5 27 Stål o metall 132,3 164,5 166,3 25,7 1,1 24, Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 134,3 167,1 169,6 26,3 1,5 25, Järn, stål o ferrolegeringar 1 134,9 169,8 171,9 27,4 1,2 26, Järn- o stålrör 132,6 147,2 148,4 11,9 0,8 11, Andra produkter av järn, stål o ferrolegeringar 122,4 139,4 144,0 17,6 3,3 16, Andra metaller än järn 121,6 150,3 149,5 22,9-0,5 22, Verkstadsvaror 115,9 116,3 116,1 0,2-0,2 0,3 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 138,9 151,8 151,5 9,1-0,2 8, Maskiner 137,9 139,5 139,1 0,9-0,3 0,8 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 141,6 143,4 143,0 1,0-0,3 0, El- o optikprodukter 71,5 66,1 65,8-8,0-0,5-7,3 30 Kontorsmaskiner o datorer 82,2 80,1 79,7-3,0-0,5-2,8 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 141,4 142,2 142,1 0,5-0,1 0,6 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 142,7 140,2 139,8-2,0-0,3-2,0 33 Instrument, fotoutrustning, ur 126,2 124,1 126,7 0,4 2,1 0, Transportmedel 134,0 134,9 135,0 0,7 0,1 1, utom 35.1 Transportmedel utom fartyg o båtar 134,3 135,2 135,3 0,7 0,1 1,0 34 Motorfordon 134,6 135,5 135,6 0,7 0,1 1,0 36 Möbler o övriga tillverkade varor 146,4 148,6 148,4 1,4-0,1 1, Möbler 143,7 146,0 145,8 1,5-0,1 1, El, gas och fjärrvärme 1 162,8 153,6 161,0-1,1 4,8 1, Elström 1 183,2 168,8 170,9-6,7 1,2-1, Gas 209,1 216,0 216,0 3,3 0,0 3, Fjärrvärme 148,3 136,0 155,9 5,1 14,6 5,1 41 Vatten 131,6 136,9 136,9 4,0 0,0 4,0 1 Nya indexserier på elområdet för perioden januari 1996 oktober 2004 ersätter tidigare motsv serier 6. Prisindex för petroleumprodukter (inklusive energi- och miljöskatter) 1990= Price Indices for Products of Petroleum (incl. energy and environment taxes) Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Priser (inkl skatt) allmän nivå Nov 03 Förändring i % Okt 04 Dec 03 Eldningsolja nr 1 (miljöklass 3) 210,2 267,8 261,4 24,4-2,4 23,4 " industriell tillverkning 111,5 153,5 147,2 32,0-4,1 30,2 Eldningsolja nr 4 och " industriell tillverkning Motorbrännolja (miljöklass 1 och 3) 224,9 274,2 267,0 18,7-2,6 18,4 Bensin (miljöklass 1 och 2) 148,2 168,7 162,4 9,6-3,7 10,0

12 SCB 12 PR 10 SM Prisindex för användningsområden 1990= Price Index for Main Industry Groupings Användningsområde Okt 04 Nov 04 Indexserie Konsumtionsvaror totalt Sep04/ Sep 03 Förändring i % Okt04/ Okt 03 Nov 03 Okt 04 Dec 03 Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Varaktiga konsumtionsvaror Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Icke varaktiga konsumtionsvaror Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Insatsvaror (exkl energivaror) Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Investeringsvaror Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Energirelaterade varor 1 Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Inom avdelningarna C+D

13 SCB 13 PR 10 SM Internationella jämförelser, Hemmamarknadsprisindex, SPIN avd. C+D+E 1) 8. International comparison, Producer Price Index, home sales, SPIN section C+D+E 1) Land Country Förändring i % change Jul 04/ Jul 03 Aug 04/ Aug 03 Sep 04/ Sep 03 Okt 04/ Okt 03 Sverige - Sweden 2,6 2,9 3,1 3,5 Norge - Norway 4,8 6,0 6,2 7,8 Finland -0,4-0,4 0,3 0,4 Danmark - Denmark r 4,5 r 4,3 6,0 6,0 Storbritannien - United Kingdom r 4,0 r 4,8 r 6,4 7,0 Tyskland - Germany 1,9 2,2 2,3 3,3 Frankrike France 2,6 2,8 r 3.0 3,5 EU (15 countries) 3,1 3,4 r 3,9 4,5 EU (25 countries) r 3,3 3,6 4,1 4,7 1) Utvinning av mineral, Tillverkningsindustri samt El, gas, värme och vatten. Mining and quarrying, Manufacturing and Electricity, gas, steam and water p - preliminära uppgifter, preliminary figures r - reviderade uppgifter, revised figures

14 SCB 14 PR 10 SM Vägningstal i mkr Weights in million SEK Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex SPIN Total vikt Vikt i % Total vikt Vikt i % Total vikt Vikt i % A-D , , ,0 A , , ,8 A , , ,1 A , , ,7 B 642 0, , ,2 C , , ,4 CA , ,7 CA , ,2 CA ,4 CB , , ,7 CB , , ,3 CB , , ,4 D , , ,6 DA , , ,4 DA , , ,1 DA , , ,3 DB , , ,6 DB , , ,0 DB , , ,6 DC , , ,9 DD , , ,1 DE , , ,5 DE , , ,7 DE , , ,8 DF , , ,9 DG , , ,6 DH , , ,6 DI , , ,5 DJ , , ,5 DJ , , ,5 DJ , , ,0 DK , , ,8 DL , , ,7 DL , , ,1 DL , , ,9 DL , , ,1 DL , , ,6 DM , , ,4 DM , , ,6 DM , , ,8 DN , , ,1 E E E Energirel , , ,8 varor* Insatsvaror* , , ,7 Invest. varor* , , ,8 Kons. varor* , , ,7 *Omfattar avd C+D. Vikt i % av summa C+D. Cover sections C+D. Weight in percent of total C+D.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013.

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013. PR 14 SM 1304 Konsumentprisindex för mars 2013 Consumer Price Index for March 2013 I korta drag Inflationstakten 0,0 procent Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2008 Sida Page Prices and consumption 390 392 Prices and consumption 393 393 Konsumtionen av livsmedel Consumption of food 395 394 Levnadskostnadsindex (juli 1914 = 100) Cost-of-living

Läs mer

Fredrik Kanlén, SCB, tfn 08-506 946 55, fredrik.kanlen@scb.se

Fredrik Kanlén, SCB, tfn 08-506 946 55, fredrik.kanlen@scb.se MI 23 SM 1301 Korrigerad version Miljöskyddskostnader i industrin 2012 Environmental protection expenditure in industry 2012 I korta drag Korrigering 2013-10-17: Avsnitten Resultatredovisning samt vissa

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version EN 24 SM 1403, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 2nd quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-09-17

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202 EN 24 SM 1202 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2012 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Sammanställning av. SCB:s olika index

Sammanställning av. SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Statistiska centralbyrån 2010 Compilation of Statistics Sweden s indexes Statistics Sweden 2010 Producent Producer SCB, kommunikationsavdelningen

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501 EN 24 SM 1501 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

15 Utrikeshandel Foreign Trade

15 Utrikeshandel Foreign Trade Utrikeshandel Foreign Trade Utrikeshandel Foreign Trade Innehåll Contents Utrikeshandel Foreign Trade...291, 294 Om statistiken Description of statistics... 292, 295 Figurer Figures.4,.6 Export- och importvärden

Läs mer

S2001:014. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag

S2001:014. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag S2001:014 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag Beskrivningen avser 1999 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063 16 18 70 Telefax: 063 16 18 80

Läs mer

Internationell prisjämförelse av läkemedel. En analys av svenska läkemedelspriser i förhållande till 15 europeiska länder.

Internationell prisjämförelse av läkemedel. En analys av svenska läkemedelspriser i förhållande till 15 europeiska länder. Internationell prisjämförelse av läkemedel En analys av svenska läkemedelspriser i förhållande till 15 europeiska länder. 2 (81) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

Prognoser över utsläpp av växthusgaser

Prognoser över utsläpp av växthusgaser Prognoser över utsläpp av växthusgaser Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2004 Förord Naturvårdsverket och Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2008

Omförhandling och byten av elavtal 2008 Omförhandling och byten av elavtal 2008 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Renegotiations and changes of contract with electricity suppliers 2008 Official

Läs mer

Energi Energy. Foto: Jan-Aage Haaland

Energi Energy. Foto: Jan-Aage Haaland Energi Energy Foto: Jan-Aage Haaland Energi Statistisk årsbok 2013 7 Energi Energy 7.1 Energi... 147 Energy 7.2 Vindkraft... 149 Wind power 7.3 Elektrisk energi, produktion, GWh, 1936 2011... 151 Electric

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

El till vad och hur mycket i svensk industri

El till vad och hur mycket i svensk industri El till vad och hur mycket i svensk industri ett projekt i Energimyndighetens forskningsprogram Allmänna energisystemstudier slutrapport Dag Henning Effektivisering Eltillförsel Elbehov Konvertering IKP

Läs mer

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.14 (SNI 2002) TPI-rapport nr 25 Marlene Larsson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR),

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 35. Oktober 2013. Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 35. Oktober 2013. Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet Miljö ekonomi Specialstudie nr 35. Oktober 2013 Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten inom elcertifikatsystemet Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten

Läs mer

Klimat, transporter och regioner. En studie om målkonflikter och målsynergier

Klimat, transporter och regioner. En studie om målkonflikter och målsynergier Klimat, transporter och regioner En studie om målkonflikter och målsynergier RAPPORT 5710 MAJ 2007 En studie om målkonflikter och målsynergier NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN

Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN 92 Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN 5. SKATT PÅ VAROR OCH TJÄNSTER 93 5 Skatt på varor och tjänster År 1997 Mdkr

Läs mer

Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster

Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster Thomas Olsson Tjänsteprisindex, Prisstatistik (ES/PR), SCB April 2009 2 Sammanfattning Detta projekt är en fortsättning på en förstudie som genomfördes

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan. RAPPORT s./6%-"%2

Konsumtionens klimatpåverkan. RAPPORT s./6%-%2 Konsumtionens klimatpåverkan RAPPORT s./6%-"%2 Konsumtionens klimatpåverkan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen AB,

Läs mer

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljön

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2012

Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2012 Energi Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Renegotiations and changes of contract with

Läs mer

Samhällsekonomiska effekter av två styrmedel för minskade avfallsmängder. Tomas Forsfält SPECIALSTUDIER NR 26 MAJ 2011 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Samhällsekonomiska effekter av två styrmedel för minskade avfallsmängder. Tomas Forsfält SPECIALSTUDIER NR 26 MAJ 2011 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET Samhällsekonomiska effekter av två styrmedel för minskade avfallsmängder Tomas Forsfält SPECIALSTUDIER NR 26 MAJ 2011 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET gör analyser och prognoser över

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer