Prisindex i producent- och importledet i november Olja sänkte prisökningstakten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prisindex i producent- och importledet i november 2004. Olja sänkte prisökningstakten"

Transkript

1 PR 10 SM 0413 Prisindex i producent- och importledet i november 2004 Price indices in producer and import stages in November 2004 I korta drag Olja sänkte prisökningstakten Från oktober till november sjönk importpriserna med 1,4 procent. Månaden innan noterades en uppgång på knappt 1 procent. Båda månaderna är det petroleumpriserna som ligger bakom utvecklingen. Producentpriserna var 0,2 procent lägre i november jämfört med oktober. Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna stigit med 2,9 procent medan importpriserna stigit med 5,8 procent. Förra månaden var motsvarande tal 3,0 respektive 6,8 procent. Producentpriser Producentpriserna sjönk i november med 0,2 procent jämfört med månaden innan. Sänkta priser på petroleumprodukter bidrog med 0,2 procentenheter till nedgången. Sänkta priser noterades också på massa, papper och papp och på eloch optikprodukter, medan stålpriserna steg. Under de senaste tolv månaderna har priserna på stål och stålvaror stigit med i genomsnitt 25 procent. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,3 procent från oktober till november medan exportpriserna, liksom producentpriserna totalt, sjönk med 0,2 procent. Jämfört med för tolv månader sedan hade producentpriserna på hemmamarknaden och exportmarknaden i november stigit med 3,5 respektive 2,4 procent. Importpriser Importpriserna sjönk med 1,4 procent från oktober till november. Prissänkningar på råolja och på raffinerade petroleumprodukter bidrog till nedgången med 1,3 respektive 0,2 procentenheter. I november var importpriset för råolja emellertid 33 procent högre än ett år tidigare räknat i svenska kronor. Till importprisnedgången den senaste månaden bidrog också prissänkningar på stål och på datorer med 0,1 procentenheter vardera. Höjda priser noterades bl.a. på kemikalier och på frukt som var för sig bidrog till en höjning av importprisnivån med 0,1 procentenheter. Siv Grimsvik Laskaridis, SCB, tfn , Camilla Andersson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie PR 10SM0413. Utkom den 23 december Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 PR 10 SM 0413 Priser för inhemsk tillgång Priserna på varor till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, sjönk med 0,9 procent från oktober till november. Sänkta priser på råolja och petroleumprodukter bidrog med 0,6 respektive 0,3 procentenheter. Sänkta priser noterades även på datorer, men denna sänkning motverkades av höjda priser på baskemikalier. Ett alternativt totalindex samt prisutveckling på el De prisindex på elområdet som SCB tidigare redovisat inom ramen för Prisindex i producent- och importled har upphört och ersätts fr.o.m. index för november 2004 av nya serier. De nya serierna har även beräknats för tiden januari 1996 oktober Den främsta anledningen till förändringen är att beräkningssättet ändrats vid ett antal tillfällen vilket har gjort innebörden av indexserierna oklar. Särskilt under åren skiljer sig utveckling mellan de gamla och nya serierna åt. Ett antal faktorer ledde till en betydande överskattning i den ursprungliga beräkningen. Det index som berörs direkt är Hemmamarknadsprisindex (HMPI) på olika redovisningsnivåer enligt nedan. Elström liksom hela avdelningen E, ingår emellertid inte i det som nationellt redovisas som totalindex (Avd A-D Produkter från jord- och skogsbruk, utvinning och tillverkning). Elprisutvecklingen enligt konsumentprisindex, som anger prisutvecklingen för hushållen, berörs inte av den här förändringen. Undergrupp, Grupp, Huvudgrupp respektive Avdelning enligt SPIN 2002: Elström 40.1 Elförsörjning 40 El, gas, ånga och hetvatten E El, gas, värme och vatten samt följande specialaggregat (med beteckningar enligt Sveriges Statistiska Databaser, SSD): C-E Produkter från utvinning och tillverkning samt el, gas, värme och vatten (totalindextalet i EU:s redovisning) ERVE Energirelaterade varor inkl. el, gas, värme och vatten Eftersom hemmamarknadspriserna är det mest betydande underlaget till såväl Producentprisindex (PPI) som Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) påverkas även dessa index på i stort sett samma sätt som Hemmamarknadsprisindex. För ytterligare information liksom de nya seriern, se länk: Nya elindex respektive Statistikdatabasen. På hemmamarknaden steg priserna på elström med 1,2 procent från oktober till november. Priserna låg därmed 6,7 procent lägre än i november För avdelningarna C-E noterades en genomsnittlig uppgång på 0,4 procent i november och 3,2 procent sedan november Att månadsförändringen skiljer sig så mycket mellan det traditionella totalindextalet (A-D), som sjönk med 0,2 procent, och C-E beror främst på att det för fjärrvärme skett en återgång till de högre vintertaxorna. Valutakurser En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes kronans värde från oktober till november mot dollar med 1,6 procent, pund 1,1 och yen 0,1 procent samt försvagades med 0,3 procent mot euro.

3 SCB 3 PR 10 SM 0413 Innehåll Tabeller 4 Teckenförklaring 4 1. Producentprisindex (PPI) 1990= Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) 1990= Exportprisindex (EXPI) 1990= Importprisindex (IMPI) 1990= Hemmamarknadsprisindex (HMPI) 1990= Prisindex för petroleumprodukter (inklusive energi- och miljöskatter) 1990= Prisindex för användningsområden 1990= Internationella jämförelser Hemmamarknadsprisindex Vägningstal i mkr Fakta om statistiken 15 Detta omfattar statistiken 15 Definitioner och förklaringar 15 Så görs statistiken 16 Statistikens tillförlitlighet 16 Bra att veta 16 In English 18 Summary 18 List of tables 19 List of terms 20

4 SCB 4 PR 10 SM 0413 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure 1. Producentprisindex (PPI) 1990= Producer Price index SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Förändring i % Nov 04/ Nov 04/ Nov 03 Okt 04 Dec Producentprisindex, totalt 121,0 124,8 124,5 2,9-0,2 3, Produkter från jord- o skogsbruk, fiske 101,8 101,5 101,2-0,6-0,3-1,7 01 Produkter från jordbruk 105,5 101,0 100,5-4,7-0,5-7, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 122,2 126,2 125,9 3,0-0,2 3, Produkter från utvinning av mineral 126,5 137,0 137,4 8,6 0,3 8, Industriprodukter 122,1 126,2 125,8 3,0-0,3 3, Livsmedel, drycker o tobak 116,4 116,0 116,2-0,2 0,2-0,4 15 utom 15.9 Livsmedel 110,9 110,9 111,2 0,3 0,3 0, Kött o köttprodukter 93,6 93,3 94,3 0,7 1,1 0, Mejeriprodukter o glass 121,5 121,7 122,2 0,6 0,4 0, Drycker 144,6 140,2 140,5-2,8 0,2-3, Textil- o beklädnadsvaror 139,5 139,4 139,1-0,3-0,2 0,2 17 Textilvaror 136,1 139,3 138,7 1,9-0,4 0,1 18 Kläder, även pälsskinn o läder 144,1 137,4 137,4-4,6 0,0 1,0 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 101,1 101,5 101,1 0,0-0,4-0,1 20 utom 20.1 Varor av trä (utom möbler) 124,4 128,9 128,5 3,3-0,3 3, Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 87,7 86,2 85,8-2,2-0,5-2, Trä, sågat 84,5 82,6 82,1-2,8-0,6-2, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 137,7 138,8 138,1 0,3-0,5 1,1 21 Massa, papper o pappersvaror 119,5 117,4 116,6-2,4-0,7-1, Massa o papper 116,9 115,1 114,1-2,4-0,9-1, Pappersmassa 96,6 97,1 94,8-1,9-2,4-0, Papper o papp 118,8 116,3 115,8-2,5-0,4-1, Pappers- o pappvaror 128,6 124,7 125,5-2,4 0,6-1,6 22 Förlagsprodukter o grafiska tjänster 166,1 173,9 173,5 4,5-0,2 4,5

5 SCB 5 PR 10 SM (forts) SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Förändring i % Nov 04/ Nov 04/ Nov 03 Okt 04 Dec Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 142,9 160,1 158,1 10,6-1,2 11, Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 145,3 166,3 163,5 12,5-1,7 13,4 23 Petroleum o stenkolsprodukter 160,0 221,0 209,8 31,1-5,1 33, Petroleumprodukter 156,6 217,6 206,4 31,8-5,1 33,9 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 133,9 139,1 139,7 4,3 0,4 4, Baskemikalier 148,5 164,1 165,7 11,6 1,0 12, Basplaster 112,5 122,4 123,5 9,8 0,9 9, Färger 152,1 155,7 154,8 1,8-0,6 1, Rengörings- o toalettartiklar 148,7 149,9 150,0 0,9 0,1 0,8 25 Gummi- o plastvaror 130,6 134,2 134,8 3,2 0,4 3, Gummivaror 150,1 151,5 151,4 0,9-0,1 0, Plastvaror 125,1 129,2 130,0 3,9 0,6 3,7 26 Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 142,4 145,3 145,4 2,1 0,1 1, Glas o glasvaror 128,8 129,9 130,2 1,1 0,2 0, Tegel, cement o andra mineraliska varor 150,6 153,9 154,0 2,3 0,1 2,1 27 Stål o metall 121,4 149,9 150,7 24,1 0,5 23,5 Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 122,0 151,1 152,5 25,0 0,9 24, Järn, stål o ferrolegeringar 1 121,4 153,8 155,2 27,8 0,9 27, Järn- o stålrör 119,0 134,9 135,5 13,9 0,4 12, ingar 1 121,5 139,1 140,7 15,8 1,2 15,3 1 Andra produkter av järn, stål o ferroleger Andra metaller än järn 119,1 145,1 143,7 20,7-1,0 20, Verkstadsvaror 113,9 113,1 113,0-0,8-0,1-0,4 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 143,1 152,7 152,8 6,8 0,1 7, Maskiner 137,9 138,1 138,0 0,1-0,1 0,4 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 137,5 137,7 137,6 0,1-0,1 0, El- o optikprodukter 78,8 74,5 74,1-6,0-0,5-5,4 30 Kontorsmaskiner o datorer 127,9 130,2 129,6 1,3-0,5 0,7 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 129,3 129,0 129,1-0,2 0,1-0,2 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 134,1 132,9 132,9-0,9 0,0-1,1 33 Instrument, fotoutrustning, ur 126,6 126,4 126,7 0,1 0,2 0, Transportmedel 129,4 129,5 129,6 0,2 0,1 0, utom 35.1 Transportmedel utom fartyg o båtar 129,3 129,4 129,4 0,1 0,0 0,4 34 Motorfordon 125,9 126,2 126,3 0,3 0,1 0,6 36 Möbler o övriga tillverkade varor 142,6 145,0 144,7 1,5-0,2 1, Möbler 137,7 141,1 141,0 2,4-0,1 2,8

6 SCB 6 PR 10 SM Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) 1990= Price Index for Domestic Supply SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Nov 04/ Nov 03 Förändring i % Nov 04/ Okt 04 Dec Prisindex för inhemsk tillgång, totalt 129,3 136,4 135,2 4,6-0,9 4, Produkter från jord- o skogsbruk, fiske 105,5 104,8 105,8 0,3 1,0-1,7 01 Produkter från jordbruk 109,6 104,2 106,1-3,2 1,8-7, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 131,5 139,3 137,9 4,9-1,0 4, Produkter från utvinning av mineral 176,0 250,9 222,4 26,4-11,4 24, Industriprodukter 128,2 133,6 133,1 3,8-0,4 4, Livsmedel, drycker o tobak 123,8 123,1 123,1-0,6 0,0-0,6 15 utom 15.9 Livsmedel 117,8 116,9 116,9-0,8 0,0-0, Kött o köttprodukter 98,5 98,0 98,6 0,1 0,6-0, Mejeriprodukter o glass 121,8 122,0 122,5 0,6 0,4 0, Drycker 157,1 156,6 156,7-0,3 0,1 0, Textil- o beklädnadsvaror 138,5 137,8 137,2-0,9-0,4-0,8 17 Textilvaror 131,1 133,3 132,4 1,0-0,7 1,1 18 Kläder, även pälsskinn o läder 147,5 143,9 143,4-2,8-0,3-2,5 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 108,3 109,1 108,9 0,6-0,2 0,6 20 utom 20.1 Varor av trä (utom möbler) 130,6 134,0 134,1 2,7 0,1 2, Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 88,1 87,0 86,6-1,7-0,5-1, Trä, sågat 84,5 83,3 83,0-1,8-0,4-1, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 144,6 148,1 147,8 2,2-0,2 2,5 21 Massa, papper o pappersvaror 119,8 117,8 117,8-1,7 0,0-0, Massa o papper 115,4 113,2 113,1-2,0-0,1-1, Pappersmassa 94,9 91,4 91,3-3,8-0,1-1, Papper o papp 121,6 120,2 120,3-1,1 0,1-0, Pappers- o pappvaror 123,8 122,1 122,2-1,3 0,1-0,9 22 Förlagsprodukter o grafiska tjänster 158,0 165,3 164,8 4,3-0,3 4, Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 150,7 171,1 168,5 11,8-1,5 12, Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 153,7 179,1 175,5 14,2-2,0 14,7 23 Petroleum o stenkolsprodukter 165,4 222,3 207,4 25,4-6,7 26, Petroleumprodukter 162,0 219,2 204,1 26,0-6,9 27,2 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 144,7 156,1 157,3 8,7 0,8 8, Baskemikalier 154,5 183,3 186,5 20,7 1,7 20, Basplaster 112,7 139,1 142,8 26,7 2,7 26, Färger 145,4 149,2 148,0 1,8-0,8 1, Läkemedel o läkemedelskemikalier 122,3 122,5 122,5 0,2 0,0 0, Rengörings- o toalettartiklar 141,9 142,0 142,3 0,3 0,2 0,4 25 Gummi- o plastvaror 136,5 141,3 142,0 4,0 0,5 4, Gummivaror 137,1 148,9 148,9 8,6 0,0 8, Plastvaror 136,2 138,3 139,2 2,2 0,7 2,5

7 SCB 7 PR 10 SM (forts) SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Förändring i % Nov 04/ Nov 03 Okt 04 Dec Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 144,6 146,5 146,7 1,5 0,1 1, Glas o glasvaror 134,4 133,4 133,7-0,5 0,2-0, Tegel, cement o andra mineraliska varor 147,5 150,6 150,7 2,2 0,1 2,0 27 Stål o metall 136,0 176,0 176,5 29,8 0,3 27, Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 135,9 181,3 181,6 33,6 0,2 31, Järn, stål o ferrolegeringar 1 136,2 184,3 184,3 35,3 0,0 33, Järn- o stålrör 128,7 169,8 170,0 32,1 0,1 32, Andra produkter av järn, stål o ferrolegeringar 131,2 153,6 156,2 19,1 1,7 17, Andra metaller än järn 133,6 157,5 158,8 18,9 0,8 15, Verkstadsvaror 117,0 116,4 116,2-0,7-0,2-0,3 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 147,7 159,2 159,1 7,7-0,1 7, Maskiner 105,0 104,2 103,6-1,3-0,6-1,0 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 144,8 146,9 146,9 1,5 0,0 1, El- o optikprodukter 78,4 73,9 73,4-6,4-0,7-5,8 30 Kontorsmaskiner o datorer 34,4 30,4 29,4-14,5-3,3-12,8 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 138,0 136,4 136,5-1,1 0,1-0, Elektrisk tråd och kabel 120,2 127,2 129,4 7,7 1,7 7,7 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 141,2 138,3 138,0-2,3-0,2-1,6 32 Teleprodukter 60,6 54,8 54,3-10,4-0,9-9,8 33 Instrument, fotoutrustning, ur 137,2 137,3 137,5 0,2 0,1 0, Transportmedel 145,7 147,0 147,1 1,0 0,1 1, utom 35.1 Transportmedel utom fartyg o båtar 146,3 147,6 147,7 1,0 0,1 1,0 34 Motorfordon 145,1 146,6 146,7 1,1 0,1 1,2 35 Andra transportmedel 153,5 153,7 153,6 0,1-0,1 0,1 36 Möbler o övriga tillverkade varor 142,8 145,3 145,2 1,7-0,1 2, Möbler 136,5 138,7 138,6 1,5-0,1 1,8

8 SCB 8 PR 10 SM Exportprisindex (EXPI) 1990= Export Price Index SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Förändring i % Nov 03 Okt 04 Dec Exportprisindex, totalt 118,7 121,9 121,6 2,4-0,2 2, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 118,5 121,7 121,4 2,4-0,2 2, Industriprodukter 118,6 121,6 121,3 2,3-0,2 2, Livsmedel, drycker o tobak 121,5 116,5 117,1-3,6 0,5-4,3 15 utom 15.9 Livsmedel 120,3 118,3 118,7-1,3 0,3-1, Textil- o beklädnadsvaror 140,4 139,4 139,1-0,9-0,2 0,1 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 93,7 93,7 93,3-0,4-0,4-0,7 20 utom 20.1 Varor av trä (utom möbler) 112,8 117,2 116,1 2,9-0,9 2, Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 87,7 86,5 86,3-1,6-0,2-1, Trä, sågat 83,9 82,2 81,6-2,7-0,7-2, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 119,2 117,6 116,6-2,2-0,9-0,9 21 Massa, papper o pappersvaror 119,1 117,1 116,1-2,5-0,9-1, Massa o papper 117,9 116,3 115,1-2,4-1,0-0, Pappersmassa 96,9 98,6 95,7-1,2-2,9 0, Papper o papp 119,2 116,7 116,0-2,7-0,6-1, Pappers- o pappvaror 130,9 125,4 126,9-3,1 1,2-1, Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 136,9 151,4 150,6 10,0-0,5 10, Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 137,2 153,8 152,8 11,4-0,7 12,0 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 126,1 130,3 130,7 3,6 0,3 4, Baskemikalier 127,9 140,8 141,8 10,9 0,7 11,6 25 Gummi- o plastvaror 133,9 138,2 138,2 3,2 0,0 2, Gummivaror 132,1 133,3 133,1 0,8-0,2 0, Plastvaror 132,5 137,7 137,8 4,0 0,1 3,4 26 Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 137,6 140,0 139,6 1,5-0,3 1, Glas o glasvaror 133,5 136,6 136,8 2,5 0,1 1,6 27 Stål o metall 115,0 141,3 141,4 23,0 0,1 22, Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 114,0 140,9 141,6 24,2 0,5 24, Järn, stål o ferrolegeringar 1 109,3 139,5 140,3 28,4 0,6 28, Järn- o stålrör 117,6 133,6 134,2 14,1 0,4 12, Andra produkter av järn, stål o ferrolegeringar 123,0 141,4 141,4 15,0 0,0 15, Andra metaller än järn 118,4 143,2 141,5 19,5-1,2 18, Verkstadsvaror 113,0 111,6 111,4-1,4-0,2-0,9 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 151,7 156,2 156,8 3,4 0,4 4, Maskiner 138,4 138,3 138,3-0,1 0,0 0,4 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 137,3 137,1 137,2-0,1 0,1 0, El- o optikprodukter 81,8 78,2 77,8-4,9-0,5-4,4 30 Kontorsmaskiner och datorer 140,8 144,8 144,1 2,3-0,5 1,6 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 122,0 121,2 121,4-0,5 0,2-0,6 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 128,7 127,9 128,1-0,5 0,2-0,7 33 Instrument, fotoutrustning, ur 128,0 128,3 128,0 0,0-0,2 0, Transportmedel 125,6 125,4 125,3-0,2-0,1 0,1 34 Motorfordon 121,0 121,0 121,0 0,0 0,0 0,2 36 Möbler o övriga tillverkade varor 139,9 142,6 142,1 1,6-0,4 1, Möbler 132,2 137,0 136,9 3,6-0,1 3,9

9 SCB 9 PR 10 SM Importprisindex (IMPI) 1990= Import Price Index SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Nov 03 Förändring i % Okt 04 Dec Importprisindex, totalt 135,4 145,3 143,2 5,8-1,4 5, Produkter från jord- o skogsbruk, fiske 140,3 137,9 144,4 2,9 4,7-1,2 01 Produkter från jordbruk 141,1 133,7 142,0 0,6 6,2-5, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 135,2 145,5 143,1 5,8-1,6 5, Produkter från utvinning av mineral 169,3 259,0 223,0 31,7-13,9 29,0 11 Råpetroleum 159,1 252,2 211,2 32,7-16,3 29, Industriprodukter 129,7 135,5 135,0 4,1-0,4 4, Livsmedel, drycker o tobak 169,5 163,9 163,4-3,6-0,3-2,9 15 utom 15.9 Livsmedel 168,0 162,0 161,3-4,0-0,4-3, Textil- o beklädnadsvaror 140,7 139,6 139,0-1,2-0,4-0,9 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 113,1 114,6 115,4 2,0 0,7 1, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 100,4 100,2 100,2-0,2 0,0 0,3 21 Massa, papper o pappersvaror 114,1 112,6 113,1-0,9 0,4-0, Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 147,8 166,6 165,3 11,8-0,8 11, Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 147,7 169,7 168,0 13,7-1,0 13,7 23 Petroleum o stenkolsprodukter 173,0 240,0 224,1 29,5-6,6 29, Petroleumprodukter 172,3 242,2 225,1 30,6-7,1 29,9 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 136,3 148,0 149,3 9,5 0,9 9, Baskemikalier 138,9 167,4 170,4 22,7 1,8 22, Basplaster 109,6 136,0 139,9 27,6 2,9 27, Läkemedel o läkemedelskemikalier 122,7 123,0 123,1 0,3 0,1 0, Rengörings- o toalettartiklar 133,2 132,3 132,4-0,6 0,1-0,2 25 Gummi- o plastvaror 143,7 150,3 150,5 4,7 0,1 4, Gummivaror 122,6 136,9 136,9 11,7 0,0 11, Plastvaror 159,5 160,7 161,1 1,0 0,2 1,2 26 Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 145,7 145,3 145,4-0,2 0,1 0, Glas o glasvaror 159,2 157,9 158,1-0,7 0,1-0,3 27 Stål o metall 136,3 182,2 181,5 33,2-0,4 30, Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 134,2 191,9 189,8 41,4-1,1 39, Järn, stål o ferrolegeringar 1 132,4 194,1 191,6 44,7-1,3 42, Järn- o stålrör 128,7 170,4 170,6 32,6 0,1 32, Andra produkter av järn, stål o ferroleg 1 134,1 163,6 162,5 21,2-0,7 18, Andra metaller än järn 138,0 158,9 161,2 16,8 1,4 12, Verkstadsvaror 117,8 116,7 116,4-1,2-0,3-0,9 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 167,1 174,9 175,2 4,8 0,2 5, Maskiner 95,7 94,2 93,6-2,2-0,6-1,6 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 147,0 149,3 149,5 1,7 0,1 1, El- o optikprodukter 81,9 77,8 77,2-5,7-0,8-5,0 30 Kontorsmaskiner o datorer 32,3 28,3 27,3-15,5-3,5-13,6 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 137,9 135,3 135,4-1,8 0,1-1,1 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 141,2 138,3 138,1-2,2-0,1-1,4 32 Teleprodukter 81,6 75,8 75,4-7,6-0,5-7,0 33 Instrument, fotoutrustning, ur 142,5 143,4 142,8 0,2-0,4 0, Transportmedel 152,8 154,5 154,6 1,2 0,1 1,1 34 Motorfordon 153,4 155,5 155,7 1,5 0,1 1,4 36 Möbler o övriga tillverkade varor 138,5 141,3 141,2 1,9-0,1 2,2

10 SCB 10 PR 10 SM Hemmamarknadsprisindex (HMPI) 1990= Producer Price Index, home sales SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Nov 03 Förändring i % Okt 04 Dec Hemmamarknadsprisindex, totalt 124,3 129,0 128,6 3,5-0,3 3, Produkter från jord- o skogsbruk, fiske 99,3 99,0 98,6-0,7-0,4-1,9 01 Produkter från jordbruk 104,0 98,9 98,4-5,4-0,5-8, Produkter från utvinning av mineral, samt industriprodukter 127,7 133,0 132,6 3,8-0,3 4, Produkter från utvinning av mineral 133,5 143,8 144,2 8,0 0,3 7, Industriprodukter 127,5 132,8 132,4 3,8-0,3 3, Livsmedel, drycker o tobak 116,6 117,1 117,3 0,6 0,2 0,3 15 utom 15.9 Livsmedel 110,6 110,9 111,0 0,4 0,1 0, Kött o köttprodukter 93,2 92,6 93,4 0,2 0,9 0, Mejeriprodukter o glass 121,6 122,0 122,5 0,7 0,4 0, Textil- o beklädnadsvaror 136,5 140,2 139,8 2,4-0,3 1,2 17 Textilvaror 136,7 139,5 138,8 1,5-0,5 0,1 20 Trä o varor av trä (utom möbler) 107,9 108,6 108,3 0,4-0,3 0,5 20 utom 20.1 Varor av trä (utom möbler) 134,6 139,3 139,2 3,4-0,1 3, Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 86,8 85,1 84,6-2,5-0,6-2, Trä, sågat 83,5 81,6 81,2-2,8-0,5-2, Massa, papper, pappersvaror, förlagsprodukter o grafiska tjänster 152,9 157,4 157,0 2,7-0,3 2,9 21 Massa, papper o pappersvaror 120,8 118,6 118,4-2,0-0,2-1, Massa o papper 114,3 112,1 111,8-2,2-0,3-1, Pappersmassa 95,7 93,1 92,4-3,4-0,8-1, Papper o papp 120,0 118,2 118,1-1,6-0,1-0, Pappers- o pappvaror 127,6 125,3 125,4-1,7 0,1-1,3 22 Förlagsprodukter o grafiska tjänster 169,2 177,4 177,0 4,6-0,2 4, Petroleumprodukter, kemikalier, gummi- o plastvaror 161,6 185,8 180,8 11,9-2,7 12,9 Petroleumprodukter, kemikalier o kemiska produkter 171,0 204,7 196,8 15,1-3,9 16, Petroleumprodukter 159,0 210,0 195,7 23,1-6,8 25,4 24 Kemikalier, kemiska produkter o konstfibrer 165,0 174,3 175,2 6,2 0,5 6, Baskemikalier 198,0 221,4 225,0 13,6 1,6 13, Färger 158,7 166,2 163,8 3,2-1,4 2,8 25 Gummi- o plastvaror 129,6 132,5 133,7 3,2 0,9 3, Gummivaror 201,3 203,3 203,3 1,0 0,0 0, Plastvaror 118,4 121,2 122,5 3,5 1,1 3,9

11 SCB 11 PR 10 SM (forts) SPIN Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Nov 03 Förändring i % Okt 04 Dec Produkter av mineraliska ämnen utom av metaller 145,3 148,4 148,7 2,3 0,2 2, Glas o glasvaror 126,4 125,8 126,2-0,2 0,3-0, Tegel, cement o andra mineraliska varor 153,0 156,9 157,2 2,7 0,2 2,5 27 Stål o metall 132,3 164,5 166,3 25,7 1,1 24, Järn, stål o ferrolegeringar samt varor därav 134,3 167,1 169,6 26,3 1,5 25, Järn, stål o ferrolegeringar 1 134,9 169,8 171,9 27,4 1,2 26, Järn- o stålrör 132,6 147,2 148,4 11,9 0,8 11, Andra produkter av järn, stål o ferrolegeringar 122,4 139,4 144,0 17,6 3,3 16, Andra metaller än järn 121,6 150,3 149,5 22,9-0,5 22, Verkstadsvaror 115,9 116,3 116,1 0,2-0,2 0,3 28 Metallvaror utom maskiner o apparater 138,9 151,8 151,5 9,1-0,2 8, Maskiner 137,9 139,5 139,1 0,9-0,3 0,8 29 Maskiner utom kontorsmaskiner o datorer 141,6 143,4 143,0 1,0-0,3 0, El- o optikprodukter 71,5 66,1 65,8-8,0-0,5-7,3 30 Kontorsmaskiner o datorer 82,2 80,1 79,7-3,0-0,5-2,8 31 Andra elektriska maskiner o artiklar 141,4 142,2 142,1 0,5-0,1 0,6 31 utom 31.3 Elprodukter utom tråd och kabel 142,7 140,2 139,8-2,0-0,3-2,0 33 Instrument, fotoutrustning, ur 126,2 124,1 126,7 0,4 2,1 0, Transportmedel 134,0 134,9 135,0 0,7 0,1 1, utom 35.1 Transportmedel utom fartyg o båtar 134,3 135,2 135,3 0,7 0,1 1,0 34 Motorfordon 134,6 135,5 135,6 0,7 0,1 1,0 36 Möbler o övriga tillverkade varor 146,4 148,6 148,4 1,4-0,1 1, Möbler 143,7 146,0 145,8 1,5-0,1 1, El, gas och fjärrvärme 1 162,8 153,6 161,0-1,1 4,8 1, Elström 1 183,2 168,8 170,9-6,7 1,2-1, Gas 209,1 216,0 216,0 3,3 0,0 3, Fjärrvärme 148,3 136,0 155,9 5,1 14,6 5,1 41 Vatten 131,6 136,9 136,9 4,0 0,0 4,0 1 Nya indexserier på elområdet för perioden januari 1996 oktober 2004 ersätter tidigare motsv serier 6. Prisindex för petroleumprodukter (inklusive energi- och miljöskatter) 1990= Price Indices for Products of Petroleum (incl. energy and environment taxes) Varuslag Nov 03 Okt 04 Nov 04 Priser (inkl skatt) allmän nivå Nov 03 Förändring i % Okt 04 Dec 03 Eldningsolja nr 1 (miljöklass 3) 210,2 267,8 261,4 24,4-2,4 23,4 " industriell tillverkning 111,5 153,5 147,2 32,0-4,1 30,2 Eldningsolja nr 4 och " industriell tillverkning Motorbrännolja (miljöklass 1 och 3) 224,9 274,2 267,0 18,7-2,6 18,4 Bensin (miljöklass 1 och 2) 148,2 168,7 162,4 9,6-3,7 10,0

12 SCB 12 PR 10 SM Prisindex för användningsområden 1990= Price Index for Main Industry Groupings Användningsområde Okt 04 Nov 04 Indexserie Konsumtionsvaror totalt Sep04/ Sep 03 Förändring i % Okt04/ Okt 03 Nov 03 Okt 04 Dec 03 Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Varaktiga konsumtionsvaror Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Icke varaktiga konsumtionsvaror Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Insatsvaror (exkl energivaror) Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Investeringsvaror Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Energirelaterade varor 1 Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex Producentprisindex Prisindex för inhemsk tillgång Inom avdelningarna C+D

13 SCB 13 PR 10 SM Internationella jämförelser, Hemmamarknadsprisindex, SPIN avd. C+D+E 1) 8. International comparison, Producer Price Index, home sales, SPIN section C+D+E 1) Land Country Förändring i % change Jul 04/ Jul 03 Aug 04/ Aug 03 Sep 04/ Sep 03 Okt 04/ Okt 03 Sverige - Sweden 2,6 2,9 3,1 3,5 Norge - Norway 4,8 6,0 6,2 7,8 Finland -0,4-0,4 0,3 0,4 Danmark - Denmark r 4,5 r 4,3 6,0 6,0 Storbritannien - United Kingdom r 4,0 r 4,8 r 6,4 7,0 Tyskland - Germany 1,9 2,2 2,3 3,3 Frankrike France 2,6 2,8 r 3.0 3,5 EU (15 countries) 3,1 3,4 r 3,9 4,5 EU (25 countries) r 3,3 3,6 4,1 4,7 1) Utvinning av mineral, Tillverkningsindustri samt El, gas, värme och vatten. Mining and quarrying, Manufacturing and Electricity, gas, steam and water p - preliminära uppgifter, preliminary figures r - reviderade uppgifter, revised figures

14 SCB 14 PR 10 SM Vägningstal i mkr Weights in million SEK Hemmamarknadsprisindex Exportprisindex Importprisindex SPIN Total vikt Vikt i % Total vikt Vikt i % Total vikt Vikt i % A-D , , ,0 A , , ,8 A , , ,1 A , , ,7 B 642 0, , ,2 C , , ,4 CA , ,7 CA , ,2 CA ,4 CB , , ,7 CB , , ,3 CB , , ,4 D , , ,6 DA , , ,4 DA , , ,1 DA , , ,3 DB , , ,6 DB , , ,0 DB , , ,6 DC , , ,9 DD , , ,1 DE , , ,5 DE , , ,7 DE , , ,8 DF , , ,9 DG , , ,6 DH , , ,6 DI , , ,5 DJ , , ,5 DJ , , ,5 DJ , , ,0 DK , , ,8 DL , , ,7 DL , , ,1 DL , , ,9 DL , , ,1 DL , , ,6 DM , , ,4 DM , , ,6 DM , , ,8 DN , , ,1 E E E Energirel , , ,8 varor* Insatsvaror* , , ,7 Invest. varor* , , ,8 Kons. varor* , , ,7 *Omfattar avd C+D. Vikt i % av summa C+D. Cover sections C+D. Weight in percent of total C+D.

15 SCB 15 PR 10 SM 0413 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Populationen utgörs av alla transaktioner avseende producenters försäljning av svensktillverkade varor respektive importörers köp av varor från utlandet. Med varor avses här produkter som är hänförliga till Avdelningarna A-E enligt Standard för svensk produktindelning efter näringsgren, SPIN 2002 dvs. Jordbruks-, jakt- och skogsbruksprodukter; Fisk och andra fiskeriprodukter; Produkter från utvinning av mineral; Tillverkade varor samt; El, gas, värme och vatten. Ett mätobjekt är en mängd transaktioner inom populationen som kan beskrivas med en gemensam snäv varuspecifikation vanligen en viss vara eller artikel. Prisindex i producent- och importled redovisas i form av indextal som anger prisläget under den aktulla perioden (månad eller år) i förhållande till det genomsnittliga prisläget under basåret 1990 (1990=100). Ett indextal på 120 innebär alltså att prisläget är 20 procent högre än Ett indextal på 126 innebär på motsvarande sätt att prisläget är 5 procent högre än under den period då indextalet var 120 (100 ( ) / 120 = 5). Sådana förändringstal redovisas också. Indextalen med basår 1990 är s.k. kedjeindex, vilka beräknats som produkten av årsvisa indexlänkar. I varje indexlänk vägs en varas relativa prisförändring med en vikt som motsvarar det värdebelopp som den representerar i totalindexen. Vikterna i respektive länk svarar mot sammansättningen av produktion och handel två år tidigare. Prisindex redovisas för fem huvudserier: hemmamarknadsprisindex, HMPI, som avser svensktillverkade varor för den inhemska marknaden; exportprisindex, EXPI som avser svensktillverkade exporterade varor; importprisindex, IMPI, som avser importerade varor; producentprisindex, PPI, som avser total inhemsk produktion (hemmamarknad + export), samt; prisindex för inhemsk tillgång, ITPI, som avser den totala tillförseln till den svenska marknaden (hemmamarknad + import korrigerad med tull- och införselavgifter) Den varugruppsvisa redovisningen följer SPIN 2002 som är en produktorienterad direkt motsvarighet till näringsgrensindelningen SNI Detaljeringsgraden är med något undantag minst 2-siffernivå. Flera varugrupper redovisas dock med finare indelning. I Sveriges statistiska databaser är detaljeringsgraden ofta 4-siffernivå. Definitioner och förklaringar Med pris avses det som, under den aktuella månaden, i genomsnitt fakturerats vid försäljning från den svenske producenten, respektive det pris som betalas av importören vid import - exklusive moms och varuskatter. (I en särskild serie redovisas prisindex för petroleumprodukter inkl. energi och miljöskatter.) Rabatter skall vara fråndragna. Försäljningspriser på hemmamarknaden skall avse fritt fabrik, och på exportmarknaden f.o.b. Importpriser skall avse CIF. Priser som rapporteras i utländsk valuta räknas om till svenska kronor med Tullverkets omräkningskurs för valutor, som baseras på dagskursen tredje onsdagen månaden innan statistikmånaden, med viss korrigering för kurser som avvikit med mer än 5 % under mätmånaden.

16 SCB 16 PR 10 SM 0413 Så görs statistiken Indexberäkningarna baseras på månatliga prisuppgifter avseende ett urval av representantvaror. Urvalsstorleken (antalet prisnoteringar) är ca för hemmamarknaden, ca för exportmarkanden och ca för importen. Antalet utvalda företag uppgår till ca Uppgiftsinsamlingen, inkl. påminnelse, pågår ungefär 3 veckor in i månaden efter mätmånaden. Resultaten publiceras enligt i förväg fastställd publiceringsplan, vanligtvis omkring den 25:e i månaden efter statistikmånaden. Ungefär hälften av uppgifterna begärs in med ett brev som sänds ut vid månadens slut och rapporteras av uppgiftslämnarna via knapptelefon (TDE), medan resterande uppgifter samlas in med en s.k. skyttelblankett. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt SCB FS 2001:17. Uppgifterna är skyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100). Statistikens tillförlitlighet Urvalet dras i tre steg. I det första steget väljs detaljerade varugrupper. I det andra steget väljs tillverkare/exportörer respektive importörer. I dessa två första steg används varufördelade respektive varu- och företagsfördelade uppgifter från Statistiken över industrins varuproduktion samt Utrikeshandelsstatistiken som huvudsaklig urvalsram. I det tredje steget väljs representantvarorna inom respektive varugrupp i samråd med uppgiftslämnaren på det utvalda företaget. Värdemässig storlek används som främsta urvalskriterium i samtliga steg. Med början år 2003 används i viss utsträckning sannolikhetsurval där kombinationer av varugrupp och företag tag väljs med sannolikheter proportionella mot värdet. Vissa produkter inom den angivna populationen täcks inte av undersökningen. Det gäller t.ex. vissa vanligtvis större unika konstruktioner som inte kan jämföras med konstruktioner som säljs vid ett andra tillfällen. Prisutvecklingen för sådana varor representeras istället av prisutvecklingen på näraliggande varor. Andra exempel på undertäckning är montering och installation samt service och underhåll som inte ingår i varans pris. Priset ska avse över tiden jämförbara transaktioner, och inte påverkas av kvalitetsförändringar eller förändringar av andra prisbestämmande faktorer som t.ex. leveransvillkor och leveransstorlek. I praktiken tillåter emellertid de använda varuspecifikationerna ofta en viss variation, vilket leder till fel. För sådana förändringar av kvalitet etc. som är kända, används några olika metoder för att rensa bort effekten på priset. Andra exempel på mätfel är att listpriser rapporteras istället för fakturerade priser eller att rabatter beaktas i klump, t.ex. per kvartal, istället för den månad faktureringen skedde, samt att terminssäkrade eller andra icke aktuella kurser används för rapportering i svenska kronor av transaktioner i utländsk valuta. Svarsbortfallet är normalt 1-2,5% av prisuppgifterna, men betydligt större avseende juni. Vid bortfall, liksom då ingen försäljning eller import skett, används (imputeras) föregående månads prisuppgift. Bra att veta Förutom den månatliga publiceringen publiceras årligen, i februari, indextal avseende såväl månadsvärden för det gångna kalenderåret som årsmedelvärden. Mer detaljerad statistik finns tillgänglig i Sveriges Statistiska Databaser och översiktliga resultat presenteras på SCB:s webbsida. Där finns även Pressmeddelanden och Statistiska meddelanden tillgängliga. Specialbearbetningar kan utföras på uppdragsbasis. Fr.o.m redovisas indextalen enligt Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). På den nivå som indextal publiceras avviker

17 SCB 17 PR 10 SM 0413 denna endast på en punkt från den tidigare produktindelningen Prod.SNI 97 - som finns tillbakaräknad från Se vidare i avsnittet Förändringar nedan. Före 1995 redovisades indextalen enligt en äldre produktindelning baserad på näringsgrensindelningen SNI 69. För att få en sammanhängande indexserie görs länkningen lämpligast vid december Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats, Förändringar Från och med 2004 redovisas indextalen enligt SPIN 2002 (Standard för svensk produktindelning efter näringsgren). Skillnaderna jämfört med den tidigare produktindelningen Prod-SNI 97 är få och för de redovisade indextalen är den enda skillnaden att produktgruppen 27.1 Järn och stål samt ferrolegeringar nu även inkluderar produkter enligt den tidigare gruppen Primärbearbetat järn och stål ej EKSG-produkter. De sedan tidigare beräknade indextalen för grupperna 27.1 och 27.3 har emellertid inte ändrats. Förändringen innebär endast att indextalen för dessa båda grupper fr.o.m januari 2004 framskrivs med prisförändringen inklusive respektive exklusive icke EKSG-produkterna.

18 SCB 18 PR 10 SM 0413 In English Summary Oil decreased the rate of price change The Swedish import prices fell by 1.4 per cent from October to November. On the average, the producer prices decreased 0.2 per cent. Domestic and export markets went down 0.3 and 0.2 per cent respectively. Compared to November 2003, import prices have increased 5.8 per cent and producer prices 2.9 per cent. In October the corresponding annual rates were 6.8 and 3.0 per cent respectively. Price decreases for crude oil contributed 1.3 percentage points and petroleum products 0.2 to November price decline for imports. Decreased prices for steel and computers were also recorded, whereas increased prices for chemicals and fruit contributed in the opposite direction. Lowered prices for petroleum products also explained the decrease of producer prices by 0.2 per cent from October to November. Prices for pulp, paper and paperboard as well as for electrical and optical equipment decreased too, but this was counteracted by increased prices for steel. The price index for domestic supply domestic market producer prices and import prices together decreased 0.9 per cent from October to November. The annual rate was +4.6 per cent. Indices are calculated for: producer prices, home sales; producer prices, export sales (export price index); producer prices, home sales and exports: import prices, and; domestic supply prices, home sales and imports (with custom duties added). The index numbers (base year 1990=100) are chain indices calculated from yearly index links (base December previous year). Each year new quotes are added and the weights used to calculate aggregate index links are revised in order to reflect a recent (year t-2) composition of output and foreign trade. The sample of quotes is arrived at by means of a three-stage process: first product categories are selected according to Combined Nomenclature (CN); then producers/importers (reporters) are selected, and; finally specific representative items or quotes are selected in consultation with the reporters. Size by value is the main criteria for selection. As from 2003 probability sampling of combinations of product categories and enterprises has been introduced in the annual update of the sample. The present sample consists of approx producers/importers reporting in all nearly 4000 quotes (1500 home sales, 1000 exports and 1400 imports). Non-response is normally 1-2,5% but higher for June. Estimated price change is subject to uncertainty due to the limitations of the sample. However, other factors may also contribute to errors: Price change should be measured at constant quality but it isn t always possible to eliminate the impact on prices from quality change. Some large equipment products may also be excluded due to comparability problems, and some item specifications are too wide to eliminate price effects from compositional changes.

19 SCB 19 PR 10 SM 0413 List of tables Explanation of symbols 4 1. Producer Price index 4 2. Price Index for Domestic Supply 6 3. Export Price Index 8 4. Import Price Index 9 5. Producer Price Index, home sales Price Indices for Products of Petroleum (incl. energy and environment taxes Price Index for Main Industry Groupings International comparison Producer Price Index, home sales Weights in million crowns 14

20 SCB 20 PR 10 SM 0413 List of terms SPIN 2002 / CPA Total Products from agriculture, forestry and fishing 01 Products from agriculture Products from mining and manufactured products Products from mining and quarrying 11 Crude oil Manufactured products Food, beverages and tobacco 15 excl 15.9 Food 15.1 Meat and meat products 15.5 Dairy products and ice cream 15.9 Beverages Textiles and textile products 17 Textile products 18 Clothes, also fur and leather 20 Wood and products of wood (excl furniture) 20 excl 20.1 Wood products (excl furniture) 20.1 Wood, sawn, planed or impregnated Wood, sawn Pulp, paper, paper products, publishing and printing 21 Pulp, paper and paperproducts 21.1 Pulp and paper Pulp Paper and paperboard 21.2 Paper products 22 Publishing and printing Petroleum products, chemicals, rubber and plastic products Petroleum products, chemicals and Chemical products 23 Petroleum products and coke

S2005:003. Utlandsägda företag

S2005:003. Utlandsägda företag S2005:003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag 2 Sammanfattning 3 Summary 5 Utlandsägda företag

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2010 Sida Page Priser och konsumtion Prices and consumption 324 330 Priser och konsumtion Prices and consumption 327 331 Fastighetspriser Real estate prices 328

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption 370 393 Priser och konsumtion Prices and consumption 372 394 Levnadskostnadsindex (juli 1914=100) Cost-of-living

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2009 Sida Page Prices and consumption 316 327 Prices and consumption 319 328 Fastighetspriser Real estate prices 320 329 Konsumtionen av livsmedel Consumption of food 322 330 Levnadskostnadsindex

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2008 Sida Page Prices and consumption 390 392 Prices and consumption 393 393 Konsumtionen av livsmedel Consumption of food 395 394 Levnadskostnadsindex (juli 1914 = 100) Cost-of-living

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013.

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013. PR 14 SM 1304 Konsumentprisindex för mars 2013 Consumer Price Index for March 2013 I korta drag Inflationstakten 0,0 procent Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2013 Konsumentprisindex 2013, januari Inflationen avtog i januari till procent Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs inflationen, som Statistikcentralen räknat avmattades i januari

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16

Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16 Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16 Fredrik Laag Mical Tareke Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik,

Läs mer

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/3 Rikard Forslid, Stockholms universitet Karen Helene Ulltveit-Moe, Oslo universitet Den svenska fordonsindustrin

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 1 Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur begreppen kapital- respektive konsumtionsvaror kan definieras på ett logiskt konsistent

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Börstrender, räntor och konjunktur

Börstrender, räntor och konjunktur Peter Malmqvist www.eqr.se Börstrender, räntor och konjunktur Livbolagens placeringar 45% 40% Livförsäkringsbolagens tillgångar 1994-2009 Aktier 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obligationer Fastighet, realränteobligationer

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Sammanställning av. SCB:s olika index

Sammanställning av. SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Statistiska centralbyrån 2010 Compilation of Statistics Sweden s indexes Statistics Sweden 2010 Producent Producer SCB, kommunikationsavdelningen

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 1. Kombinera rätt (3 poäng) a) Kombinera med ett streck land och offentlig skuld av BNP. (1 poäng) USA Japan Finland 1 2 3 Offentlig skuld 250 200 % av BNP 1

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering.

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. Tullen / Statistik ULJAS användarguide Uppdaterad 9.6.2014 ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. ULJAS innehåller detaljerade export- och importuppgifter

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2012

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2012 EN 24 SM 1301 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2012 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2012 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2011

Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2011 EN 31 SM 1103 Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2011 Fuels. Deliveries and consumption of fuels during 2 nd quarter 2011 I korta drag Ökade oljeleveranser under det andra

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 BO 40 SM 1401 Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 Preliminära uppgifter Prices of real estate 4 th quarter 2013 I korta drag Prisutveckling senaste kvartalet Priserna för småhus, hyreshus och

Läs mer

Prisstatistik inom IKT-sektorn

Prisstatistik inom IKT-sektorn Olle Grünewald, Ulf Johansson, Marlene Larsson 1(48) Prisstatistik inom IKT-sektorn Olle Grünewald Ulf Johansson Marlene Larsson Enheten för Prisstatistik Näringsliv och arbetsmarknad Statistiska centralbyrån

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(8) Sveriges BNP: + 1,2 procent 2001 Den första samlade bilden av Sveriges ekonomi för år 2001 visar att bruttonationalprodukten ökade med 1,2 procent jämfört med 2000 och uppgick till 2167 mdkr i löpande

Läs mer

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Annika Gustafsson tfn 016 544 23 08 annika.gustafsson@energimyndigheten.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Annika Gustafsson tfn 016 544 23 08 annika.gustafsson@energimyndigheten. EN 23 SM 1301 Industrins årliga energianvändning 2011 Slutliga uppgifter Energy use in manufacturing industry, 2011 Final data I korta drag Energianvändningen inom industrin minskar Under år 2011 minskade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

(ODOOWMlPWYDQOLJDVWI UXSSYlUPQLQJDYVPnKXV

(ODOOWMlPWYDQOLJDVWI UXSSYlUPQLQJDYVPnKXV EN 16 SM 0201 (QHUJLVWDWLVWLNI UVPnKXV Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2001,NRUWDGUDJ (ODOOWMlPWYDQOLJDVWI UXSSYlUPQLQJDYVPnKXV Drygt en tredjedel av samtliga småhus i landet värms

Läs mer