Priser och konsumtion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser och konsumtion"

Transkript

1

2 Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2010 Sida Page Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Fastighetspriser Real estate prices Konsumtionen av livsmedel Consumption of food Levnadskostnadsindex (juli 1914 = 100) Cost-of-living index Kronans värde över tiden med hänsyn till konsumentprisernas utveckling The value of the Swedish krona as reflected in the development of consumer prices Konsumentprisindex, 12-månadersförändringar, procent (Inflationstakten) Consumer Price Index, yearly changes, percent (Inflation rate) Priset på mjölk, apelsiner och falukorv i löpande priser och 2008 års priser Price of milk, oranges and sausage in current prices and 2008 prices Priset på kaffe, öl och Renat i löpande priser och 2008 års priser Price of coffee, beer and spirits (Renat) in current prices and 2008 prices Priset på bensin, eldningsolja och elström i löpande priser och 2008 års priser Price of petrol, heating oil and electric power in current prices and 2008 prices Priset på biobiljett, dagstidning och snus i löpande priser och 2008 års priser Price of cinema ticket, daily newspaper and moist snuff in current prices and 2008 prices Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr Retail prices of selected commodities and services Konsumentprisindex (totalindex), månadstal (1980 = 100), fastställda tal och beräknade årsmedeltal Consumer price index (total), monthly, fixed index and calculated annual averages Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex Consumer price index, by COICOP and net price index Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring Basic amount according to the National Insurance Act Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, årsmedeltal (juli 1914 = 100) Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages Producentprisindex (2005 = 100) Producer price index Prisindex för inhemsk tillgång (2005 = 100) Price index for domestic supply Hemmamarknadsprisindex (2005 = 100) Producer price index, domestic market Importprisindex (2005 = 100) Import price index Exportprisindex (2005 = 100) Export price index Tjänsteprisindex, producentprisindex för tjänster (2005=100) Service producer price index Faktorprisindex för bostäder (1968 = 100) Factor price index for housing construction Byggnadsprisindex för bostadshus (med avdrag för bidrag) inkl. mervärdesskatt (1968 = 100) Construction price index for residential buildings including VAT Hyreshus, priser och köpeskillingskoefficienter Multi-dwelling buildings and commercial buildings, prices and purchase-price coefficients Fastighetsprisindex för småhus (1990 = 100 för länsindex, 1981 = 100 för övriga regioner) Real estate price index for one- and twodwelling buildings (1990 = 100 for county indexes, 1981 = 100 for other regions) 322 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok 2010 Priser och konsumtion Sida Page Småhus för permanentboende (ej tomträtt), priser och köpeskillingskoefficienter Owner-occupied one- and two-dwelling buildings, prices and purchase-price coefficients Lantbruksenheter, priser och köpeskillingskoefficienter Agricultural real estate, prices and purchase-price coefficients Fritidshus, priser och köpeskillingskoefficienter Holiday homes, prices and purchase-price coefficients Konsumtion av livsmedel m.m. Food consumption Konsumtion av livsmedel m.m., kg respektive liter per capita Food consumption per capita Statistiska centralbyrån 323

4 Priser och konsumtion Statistisk årsbok Priser och konsumtion Prices and consumption Livsmedel och alkoholfria drycker blev i genomsnitt 6,0 procent dyrare under Priset på kött steg med 7,6 procent i genomsnitt medan sötsaker och glass blev 4,2 procent dyrare. Men alla priser har inte ökat. Kläder och skor har blivit 2,5 procent billigare i genomsnitt, och priserna inom transport har sjunkit med 3,1 procent. Sammanlagt ökade konsumentprisindex, KPI, med 0,9 procent under KPI används på flera viktiga sätt i samhället. KPI-siffrorna har en central roll som allmän information i samhällsdebatten och i resonemang om löner och liknande. Pensioner och andra sociala förmåner är ofta kopplade till KPI så att det automatiskt justeras i takt med prisutvecklingen. Sådan indexreglering är också vanlig i olika avtal. Riksbanken och ekonomiska bedömare behöver siffrorna för att kunna bedöma det aktuella läget i samhällsekonomin. Men vad är KPI? KPI är färskvara och visar månad för månad hur prisläget utvecklas. En bit in på varje månad kommer KPIresultaten för den just gångna månaden. Den officiella serien med KPI-tal utgår från år Det årets prisläge svarar mot ett KPI-tal lika med 100. För juli 2009 var KPI-talet uppe i 298,80. Det betyder populärt uttryckt att en hundralapp år 1980 motsvarade 298,80 kr i juli Lite närmare formulerat innebär det att motsvarande konsumentprodukter, som kostade 100 kr 1980, kostar 298,80 kr i juli Indextalet följer alltså prisläget på konsumentprodukter. Hur gör man då för att mäta hur konsumentpriserna utvecklas? Det kanske inte verkar så konstigt. Det är väl bara att gå ut i affärerna och titta efter vad saker kostar, kan det tyckas. Och det är just vad man gör. Men i affärerna finns ju en väldig massa saker med olika priser. Det är ett inte så litet jobb att få ihop det hela. Det behövs genomtänkta metoder och planer. KPI ska täcka in allt det vi köper som konsumenter. Man tänker kanske i första hand på livsmedel och andra dagligvaror, men KPI ska täcka alla slags konsumentvaror och konsumenttjänster. Där ingår också bostad, kläder, bilar, biobiljetter, hårklippning, ja snart sagt allt man kan komma på. 324 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2010 Priset på en korg KPI ska visa den allmänna prisutvecklingen, säger man ibland. Men vad är då den allmänna prisutvecklingen? Man kan inte bara hugga en vara och anta att den följer en allmän prisutveckling. Här måste man gå till botten med frågan. Det man vill komma åt är en genomsnittlig prisutveckling, sett till alla slags varor och tjänster. Man kan tänka sig en stor korg med allt vi köper som konsumenter. KPI följer hur priset på den här korgen utvecklas över tiden. Så följer man prisläget månad för månad. En och samma korg kostade inte exakt lika mycket i juli 2008 som i månaden innan, juni För priserna har under tiden hunnit ändras på en hel del saker i korgen. Korgens förändring i pris visar sig genom att KPI-talet ändras lite från månaden innan. Den här KPI-korgens sammansättning svarar mot de svenska hushållens konsumtionsmönster. Den innehåller alltså olika slags varor och tjänster i de proportioner som hushållen brukar köpa. Det gör att KPI speglar prisutvecklingen för konsumtionen som helhet. Under året är det hela tiden samma korg, med samma varor och tjänster, som man följer. På så sätt blir resultaten jämförbara mellan månaderna. Förändringarna i KPI beror i princip renodlat bara på ändrade priser. Inför varje nytt år reviderar man KPIkorgens sammansättning. Det gör man för att fånga det aktuella konsumtionsmönstret. Konsumtionens sammansättning kan ju nämligen ändras så sakteliga över tiden, på så sätt att hushållen lägger ner allt mer pengar på vissa slags saker och allt mindre på andra. Genom att årligen aktualisera KPI-korgen hänger man med. Priser och konsumtion Under året förändras som sagt KPI-talet i takt med att korgens pris ändras. Sedan mellan december och januari påföljande år skarvar man i med prisutvecklingen på nästa års korg, och KPI fortsätter därefter i takt med den under det nya året. Så går det vidare år från år, så att KPI kan följa prisläget hur länge som helst över åren. Konsumentpriserna +0,9 % under 2008 Livsmedel och alkoholfria drycker Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker steg med i genomsnitt 6,0 procent under 2008, vilket bidrog till att öka konsumentpriserna med totalt 0,8 procentenheter. Till uppgången bidrog höjda priser på kött (7,6 procent), bröd och övriga spannmålsprodukter (7,0 procent), mejeriprodukter (4,4 procent), frukt (7,3 procent), grönsaker (8,5 procent), sötsaker och glass (4,2 procent) och alkoholfria drycker (4,5 procent). Alkoholhaltiga drycker och tobak Priserna på alkoholhaltiga drycker och tobak steg med i genomsnitt 7,4 procent under 2008, vilket bidrog till att öka konsumentpriserna totalt med 0,3 procentenheter. Tobakspriserna ökade med i genomsnitt 14,4 procent. Alkoholpriserna ökade samtidigt med i genomsnitt 3,4 procent. Boende Boendekostnaderna steg under 2008 med i genomsnitt 2,0 procent, vilket bidrog med 0,4 procentenheter till den totala konsumentprisuppgången. Till uppgången bidrog framför allt ökade elpriser (16,0 procent) samt höjda hyror inom gruppen hyres- och bostadsrättslägenheter (2,6 procent). Uppgången motverkades av minskade räntekostnader (-8,1 procent) och sänkt fastighetsskatt (-26,5 procent) för egna hem. Statistiska centralbyrån 325

6 Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2010 Kläder och skor Priserna på kläder sjönk med i genomsnitt 2,4 procent under 2008 samtidigt som priserna på skor i genomsnitt minskade med 3,3 procent under samma period. Den samlade effekten blev att genomsnittspriserna för kläder och skor föll med 2,5 procent, vilket bidrog till att minska konsumentpriserna med totalt 0,2 procentenheter. Inventarier och hushållsvaror Priserna på inventarier och hushållsvaror ökade under 2008 med i genomsnitt 1,5 procent, vilket ökade konsumentpriserna totalt sett med 0,1 procentenheter. Hälso- och sjukvård Priserna på hälso- och sjukvård föll under 2008 med i genomsnitt 4,3 procent, vilket bidrog till att minska konsumentpriserna med totalt 0,1 procentenheter. Till nedgången bidrog framför allt sänkta tandläkararvoden (-11,9 procent). Transport Priserna inom gruppen transport minskade under 2008 med i genomsnitt 3,1 procent, vilket bidrog till att minska konsumentpriserna totalt med 0,4 procentenheter. Till nedgången bidrog framför allt sänkta priser på drivmedel (-12,9 procent), men även minskade priser på begagnade bilar (-11,9 procent). Höjda priser för transporttjänster (8,7 procent) samt underhåll och reparationer (3,3 procent) dämpade nedgången något. Post och telekommunikationer Priserna för post och telekommunikationer sjönk med i genomsnitt 4,5 procent under 2008, vilket motverkade den totala konsumentprisuppgången med 0,2 procentenheter. Till nedgången bidrog i huvudsak sänkta priser på teletjänster och utrustning med 5,0 procent. Rekreation och kultur Prissänkningar på i genomsnitt 2,6 procent inom området rekreation och kultur motverkade den totala uppgången med 0,3 procentenheter. Till nedgången bidrog framför allt sänkta priser på audiovisuell och fotografisk utrustning (-24,9 procent). Nedgången dämpades av att priserna på tidningar, böcker och skrivmaterial blev 4,7 procent dyrare. Utbildning Priserna på utbildning ökade under 2008 med 3,4 procent, vilket inte hade någon nämnvärd påverkan på konsumentpriserna. Restaurang och logi Priserna inom huvudgruppen restaurang och logi steg med i genomsnitt 6,2 procent under 2008, vilket bidrog med 0,5 procentenheter till den totala konsumentprisuppgången. Priserna ökade för såväl restauranger (6,4 procent) som för logi (4,8 procent). Diverse varor och tjänster Priserna på diverse varor och tjänster steg under 2008 med i genomsnitt 0,9 procent, vilket inte nämnvärt påverkade konsumentpriserna. Till uppgången bidrog bland annat ökade priser på hårklippning med 3,5 procent. Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101). 326 Statistiska centralbyrån

7 Att skaffa eget hus är kanske den största investering man gör i livet. Huspriserna och dess utveckling är således något som berör en stor del av befolkningen Knappt 60 procent av Sveriges befolkning mellan 16 och 84 år bor i småhus (friliggande villor, rad- eller kedjehus). Att köpa hus i Sverige kräver dock olika stora plånböcker beroende på var man vill bosätta sig. Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet år 2008 var drygt 1,8 miljoner kronor. 4 miljoner och över 2 miljoner 4 miljoner 1 miljon 2 miljoner miljon Under Dyrast i storstadsregionerna De högsta huspriserna får man, inte helt oväntat, betala i landets storstadsregioner. I Stockholms län hittar vi landets dyraste kommun, Solna, där medelpriset för ett småhus år 2008 låg på närmare 6,4 miljoner kronor. Faktum är att nio av de tio kommunerna med de högsta medelpriserna ligger i Stor-Stockholm. Efter Solna kommer nämligen Danderyd, Lidingö, Sundbyberg, Nacka, Vaxholm, Stockholm, Täby och Sollentuna. Den dyraste kommunen utanför Stockholmsregionen är Vellinge i Skåne där husen kostade drygt 3,5 miljoner i snitt år Även Malmö och Lomma tillhör de Skånska kommuner som hade snittpriser på över 3 miljoner. I Göteborgsregionen är det i huvudkommunen Göteborg som husen är som dyrast med ett medelpris på drygt 3,3 miljoner. Andra dyra kommuner i Göteborgstrakten är Öckerö, Partille och Mölndal med priser på strax under 3 miljoner. Billigast i norra Sverige Bland de kommuner som har de absolut lägsta huspriserna i landet hittar vi nästan uteslutande glesbygdskommuner i norra Sveriges inland. Åsele kommun i Västerbotten var den kommun i landet som år 2008 hade det lägsta genomsnittspriset på kronor. Även i Ragunda och Norsjö fick man ett småhus för mindre än kronor i snitt. Ökande skillnader mellan billiga och dyra kommuner Som nämnts ovan och vilket framgår av kartan här intill, är det alltså stora skillnader i huspriser mellan landets 290 kommuner. Dessa skillnader har även ökat dramatiskt över tiden. I landets dyraste kommuner har medelpriserna fördubblats mellan 1999 och Detta är dock inte fallet i de billigaste kommunerna där snittpriserna inte alls stigit i samma takt under denna tidsperiod.

8 Priser och konsumtion Statistisk årsbok Konsumtionen av livsmedel Consumption of food Konsumtionen av bröd och konditorivaror har under perioden ökat från 50 till 75 kg per person och år. Det är en ökning på 50 procent. Ser vi till specifika grupper kan vi konstatera att vi nu äter betydligt mer mjukt matbröd och konditorivaror än tidigare. Däremot äter vi ungefär lika mycket kaffebröd som år 1980, men mindre knäckebröd. Vi konsumerar också betydligt mindre mjöl. Konsumtion av några bröd- och spannmålsprodukter, kg per person och år Förändring procent Mjöl 16,3 7,4-55 Knäckebröd 6,1 3,5-43 Kaffebröd 9,2 8,9-3 Mjukt matbröd 30,6 50,3 64 Konditorivaror 2,7 9,6 256 Konsumtionen av färskt och fryst kött har ökat med 58 procent från 27,5 kg per person och år till 43,4 kg. Av dessa kommer 15,2 kilo från gris, 14,9 kg från fjäderfä och 9,9 kg från nöt (inkl. kalv). Konsumtionen av fårkött är fortfarande mycket blygsam bara ett kilo per person och år. Konsumtion av färskt och fryst kött samt charkuterivaror, kg per person och år Förändring procent Nöt 6,1 9,9 62 Gris 12,5 15,2 22 Fjäderfä 4,3 14,9 247 Får 0,6 1,0 67 Charkuterivaror 25,3 24,4-3 Under perioden minskade mjölkkonsumtionen med 29 procent från 183 till 130 liter per person och år. Konsumtionen av grädde ökade däremot med 24 procent och uppgick år 2007 till drygt 9 liter per person. Även konsumtionen av ost ökade från 14 till 18 kg. Konsumtionen av smör och margarin har näst intill halverats under perioden. År 1980 konsumerade varje person i genomsnitt 21 kg per person. År 2007 var konsumtionen nere i 12 kg per person. Färska frukter och bär ökade från 55 till 70 kg per person och år (27 procent). Konsumtionen av rotfrukter ökade från 6 till 9,5 kg (54 procent) under perioden Även konsumtionen av färska köksväxter ökade kraftigt under perioden ifråga den fördubblades från 22 till 44 kg. Däremot sjönk konsumtionen av färskpotatis från 65 till 45 kg per person (-31 procent). 328 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok 2010 Priser och konsumtion Direktkonsumtionen av socker har minskat kontinuerligt sedan Sedan 1980 har minskningen varit 67 procent (från 19,4 kg till 6,7 kg 2007). Samtidigt har konsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker ökat kraftigt. Bröd och spannmål står för en tredjedel av kalorierna Den totala energitillförseln från livsmedel (exkl. alkoholhaltiga drycker) ökade under perioden från till kj per person och dag, eller från till kalorier. En vuxen kvinna behöver cirka kalorier om dagen, en vuxen man cirka kalorier. Fler kalorier kan leda till övervikt såvida de inte förbränns. I kapitlet Hälso- och sjukvård, tabell 470 kan man dra vissa slutsatser huruvida överintaget av kalorier har förbränts eller ej. Av energitillförseln 2005 kom 30 procent från bröd och spannmålsprodukter, 22 procent från mejeriprodukter och ägg samt 12 procent från kött och köttvaror. Källa: Jordbruksverket Statistikrapport 2008:1, Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll (www.jordbruksverket.se). Statistiska centralbyrån 329

10 Priser och konsumtion Statistisk årsbok Levnadskostnadsindex (juli 1914=100) Cost-of-living index Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101). 334 Kronans värde över tiden med hänsyn till konsumentprisernas utveckling The value of the Swedish krona as reflected in the development of consumer prices Läs så här: 1 krona 2008 motsvarar 0,02 kronor i 1900 års penningvärde. 1 krona 1970 motsvarar 0,43 kronor i 1950 års penningvärde. 1 krona 1900 motsvarar 51,05 kronor i 2008 års penningvärde. År Index ,00 0,91 0,32 0,53 0,45 0,33 0,21 0,14 0,06 0,03 0,02 0, ,09 1,00 0,35 0,58 0,49 0,36 0,23 0,16 0,06 0,03 0,02 0, ,15 2,88 1,00 1,67 1,40 1,04 0,67 0,45 0,19 0,09 0,07 0, ,88 1,72 0,60 1,00 0,84 0,62 0,40 0,27 0,11 0,05 0,04 0, ,24 2,05 0,71 1,19 1,00 0,74 0,47 0,32 0,13 0,06 0,05 0, ,02 2,77 0,96 1,60 1,35 1,00 0,64 0,43 0,18 0,09 0,07 0, ,73 4,33 1,50 2,51 2,11 1,57 1,00 0,67 0,28 0,13 0,11 0, ,03 6,44 2,23 3,73 3,13 2,33 1,49 1,00 0,41 0,20 0,16 0, ,99 15,54 5,39 9,02 7,57 5,62 3,59 2,41 1,00 0,48 0,38 0, ,30 32,30 11,20 18,74 15,73 11,68 7,46 5,02 2,08 1,00 0,80 0, ,29 40,52 14,06 23,51 19,74 14,65 9,36 6,30 2,61 1,25 1,00 0, ,05 46,70 16,20 27,10 22,75 16,88 10,79 7,26 3,00 1,45 1,15 1,00 Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101). 330 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Priser och konsumtion Konsumentprisindex, 12-månadersförändringar, procent (Inflationstakten) Consumer Price Index, yearly changes, percent (Inflation rate) År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,3 0,1 0,2-0,1-0,4-0,6-0,9-0,8-1, ,2 3,1 3,4 3,3 3,9 4,2 4,1 4,3 4,4 4,0 2,5 0, ,9 2,0 1,9 1,9 1,7 1,9 1,9 1,8 2,2 2,7 3,3 3, ,6 0,6 1,1 1,5 1,6 1,5 1,7 1,6 1,5 1,3 1,7 1, ,0 0,7 0,1 0,3 0,1 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,8 0, ,7-0,4-0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8 0,4 0, ,7 3,3 3,0 2,2 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1, ,7 2,6 2,7 2,3 1,8 1,8 2,0 1,8 1,7 2,3 2,0 2, ,5 1,4 1,7 2,6 2,8 2,7 2,7 2,9 3,0 2,5 2,5 2, ,5 0,9 1,0 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,3 1, ,2-0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,7 1,0 0,9 0,9 1, ,7 0,6 0,4 0,1 0,3 0,0-0,1-0,6-1,2-1,0-1,1-1, ,1-0,2-0,3-0,1 0,1 0,6 0,6 1,1 1,5 1,5 1,5 1, ,6 1,3 1,4 1,0 0,8 0,6 0,4 0,1 0,0-0,2-0,4-0, ,5 2,6 2,6 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,2 2,3 2, ,6 1,7 1,6 1,6 2,1 2,4 2,6 2,6 2,6 2,4 2,3 2, ,8 5,1 5,0 5,2 4,9 4,8 4,8 4,8 4,2 4,3 4,9 4, ,2 2,4 2,5 2,2 2,2 2,1 1,9 2,1 2,5 2,3 1,3 1, ,4 13,1 10,5 10,7 10,1 10,1 9,1 8,2 8,1 7,8 7,9 7, ,4 8,2 10,7 10,1 10,2 9,8 10,8 11,1 11,5 11,2 11,4 10, ,6 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,1 6,3 6,4 6,5 6,5 6, ,7 5,2 5,5 6,1 6,4 6,9 6,1 5,8 5,6 5,9 5,8 6, ,1 3,4 3,8 3,4 3,5 3,3 4,3 5,0 5,0 5,1 5,4 5, ,2 5,3 4,4 4,6 3,4 3,7 4,0 4,0 4,5 4,2 3,5 3, ,3 8,7 8,0 7,7 8,2 8,1 7,7 6,9 6,7 6,8 6,9 5, ,3 7,8 9,0 8,8 8,9 8,1 7,5 7,7 7,7 7,3 7,3 8, ,7 8,2 8,3 8,4 8,7 8,9 9,0 9,3 9,5 8,8 8,6 9, ,5 9,0 8,7 8,7 8,5 8,5 8,3 7,7 7,5 8,3 8,8 9, ,5 12,9 13,0 12,9 13,2 13,3 13,4 13,6 11,3 10,4 10,2 9, ,7 13,5 13,5 13,6 13,3 13,1 13,2 12,3 15,0 15,5 14,6 14,1 Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101). Statistiska centralbyrån 331

12 Priser och konsumtion Statistisk årsbok Priset på mjölk, apelsiner och falukorv i löpande priser och 2008 års priser Price of milk, oranges and sausage in current prices and 2008 prices År 2008 kostade en liter mjölk 7:90. År 1950 kostade en liter mjölk 34 öre. Det motsvarar 5:74 i 2008 års priser. Mjölken har alltså blivit dyrare. 1 liter mjölk Löpande priser 0:34 7: års priser 5:74 7:90 Dyrast var mjölken 1972 då den kostade 9:68 kr och billigast var den 1954 då den betingade ett pris om 5:45 kr; allt i 2008 års priser. År 2008 kostade ett kilo apelsiner 16:74. Femtioåtta år tidigare kostade de 1:67, vilket motsvarar 28:20 i 2008 års priser. Apelsinerna har alltså blivit betydligt billigare. 1 kilo apelsiner Löpande priser 1:67 16: års priser 28:20 16:74 Omräknat i 2008 års priser var apelsinerna som dyrast just år 1950, då ett kilo kostade 28:20. Billigast var de 1992 då de var nere i 9:92. År 1992 är det enda året priset legat under 10 kr, allt i 2008 års priser. År 2008 kostade falukorven 40:60 per kilo kostade den 2:99. Det motsvarar 50:49 kr i 2008 års priser. Falukorven har liksom apelsinerna blivit billigare. 1 kilo falukorv Löpande priser 2:99 40: års priser 50:49 40:60 Falukorven har aldrig varit billigare än den var 2006 då den kostade 31:61. Men 1989 var den riktigt dyr då den betingade ett pris om 88:28 kr. Källa: SCB Konsumentprisindex. 332 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Priser och konsumtion Priset på kaffe, öl och Renat i löpande priser och 2008 års priser Price of coffee, beer and spirits (Renat) in current prices and 2008 prices År 2008 kostade ett kilo kaffe 54:20 kr. År 1950 kostade kaffet 8:28 kr. Det motsvarar 139:80 kr i 2008 års priser. Kaffet har alltså blivit betydligt billigare. 1 kilo kaffe Löpande priser 8:28 54: års priser 139:80 54:20 Dyrast var kaffet Det var enda året som kaffet gick över 200-kronorsnivån (216:04 kr). Billigast var kaffet år 1992 då man fick ge 48:05 kr för ett kilo, allt i 2008 års priser. År 2008 kostade 1/2 liter öl klass II 10:10 kr. Femtioåtta år tidigare kostade ölet 0:50 kr, vilket motsvarar 8:44 kr i 2008 års priser. Ölet har således blivit något dyrare. 1/2 liter öl klass II Löpande priser 0:50 10: års priser 8:44 10:10 Omräknat i 2008 års priser var ölet som dyrast år 1999, då 1/2 liter kostade 13:76 kr. Billigast var ölet 1956 då det var nere i 7:89 kr. År 2008 var literpriset på Renat 284:29 kr var literpriset 12:65 kr. Det motsvarar 213:59 kr i 2008 års priser. Renat har alltså blivit dyrare. Literpriset på Renat Löpande priser 12:65 284: års priser 213:59 284:29 Renat var som dyrast år 1984, då literpriset uppgick till 346:95 kr. Inget år var priset under 200 kr, men det var nära år Då var literpriset 201:99 kr. Källa: SCB Konsumentprisindex. Statistiska centralbyrån 333

14 Priser och konsumtion Statistisk årsbok Priset på bensin, eldningsolja och elström i löpande priser och 2008 års priser Price of petrol, fuel heating oil and electric power in current prices and 2008 prices År 2008 var literpriset på bensin 12:50 kr. År 1950 kostade bensinen 74 öre litern. Det motsvarar 12:49 i 2008 års priser. Bensinpriset är alltså ungefär detsamma nu (2008) som Men som framgår av diagrammet föll priset drastiskt på ett år, så 1951 var bensinpriset 8:23 kr mätt i 2008 års priser. Literpriset på bensin Löpande priser 0:74 12: års priser 12:49 12:50 Bensinen har aldrig varit så dyr som nu (2008). Billigast var den 1970 då literpriset var 6:17 kr mätt i 2008 års priser. År 2008 var kubikmeterpriset på eldningsolja :40 kr. Femtioåtta år tidigare kostade eldningsoljan 175:00 kr, vilket motsvarar 2 954:81 i 2008 års priser. Eldningsoljan har alltså blivit betydligt dyrare. Priset per m på eldningsolja Löpande priser 175: : års priser 2 954: :40 Eldningsoljan har aldrig varit så dyr som den är nu (2008). Billigast var den 1969 då priset var nere i 1 279:77 kr/m 3 mätt i 2008 års priser. År 2008 fick man betala 1:85 kr per kilowattimme (kwh) för elströmmen kostade strömmen 17 öre. Det motsvarar 2:87 kr i 2008 års priser. Elströmmen har alltså blivit billigare. Elström per kwh Löpande priser 0:17 1: års priser 2:87 1:85 Ja, elströmmen var faktiskt som allra dyrast just Därefter sjönk priset år efter år och blev som lägst 1972 med 76 öre per kwh (i 2008 års priser). Källa: SCB Konsumentprisindex. 334 Statistiska centralbyrån

15 Statistisk årsbok Priser och konsumtion Priset på biobiljett, dagstidning och snus i löpande priser och 2008 års priser Price of cinema ticket, daily newspaper and moist snuff in current prices and 2008 prices År 2008 kostade en biobiljett 81:90 kr. År 1950 kostade den 2:01 kr. Det motsvarar 33:94 i 2008 års priser. Att gå på bio har alltså blivit betydligt dyrare. Biobiljettspriset Löpande priser 2:01 81: års priser 33:94 81:90 Det var dyrast att gå på bio Då kostade biobiljetten 87:56 kr i 2008 års priser. Billigast att gå på bio var det året efter Ingo blev världsmästare i tungviktsboxning, dvs Då betingade biobiljetten ett pris om 28:69 kr. År 2008 var lösnummerpriset på en dagstidning 14:30 kr. Femtioåtta år tidigare kostade motsvarande tidning 18 öre, vilket motsvarar 3:04 kr i 2008 års priser. Dagstidningen har alltså blivit drygt fyra gånger dyrare mätt i 2008 års priser. Lösnummerpris Löpande priser 0:18 14: års priser 3:04 14:30 Under åren var lösnummerpriset över 11 kr. På motsvarande sätt fast åt andra hållet var priset aldrig över 5 kr under perioden Allra dyrast är det att köpa en tidning nu (2008). Allt mätt i 2008 års priser. År 2008 kostade en dosa snus 42:80 kr kostade dosan 58 öre. Det motsvarar 9:79 kr i 2008 års priser. Snuset har således blivit mer än fyra gånger dyrare. En dosa snus Löpande priser 0:58 42: års priser 9:79 42:80 Ja, snuset har aldrig varit dyrare än vad det är nu (2008). Tjugosju år tidigare (1980) var däremot snuset som allra billigast; en dosa kostade då 8:11 kr. Allt mätt i 2008 års priser. Källa: SCB Konsumentprisindex. Statistiska centralbyrån 335

16 Priser och konsumtion Statistisk årsbok Varor och tjänster 1 Commodities and services 1 Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr Retail prices of selected commodities and services Kvantitet Quantity Medelpris, kr Average price Livsmedel och alkoholfria drycker Food and non-alcoholic beverages Vetemjöl Wheat flour 2 kg 9,60 9,90 9,50 9,40 9,10 11,70 Rågbröd Rye bread Hårt 2 Crisp bread 400 g 15,10 14,90 15,40 15,10 14,20 16,00 Vetebröd Wheat bread Vetelängd Coffee bread 350 g 18, ,60 19,90 21,00 23,10 Corn Flakes 3 Cornflakes 500 g 21,20 21,20 21,90 20,80 25,30 25,30 Spagetti Spaghetti 1 kg 11,60 11,40 11,40 10,90 11,00 15,00 Nötkött Beef Stek Roast beef kg 82,80 80,00 82,10 84,00 86,70 96,60 Högrev Beef of ribs kg 62,70 62,30 67,30 69,80 70,50 80,00 Köttfärs Minced meat kg 52,40 50,60 54,10 57,50 61,60 66,50 Mellankalvkött, stek Roast veal kg 132,00 109,90 111,80 122, Svinkött Pork Kotlett Chop kg 56,00 53,70 55,50 57,70 60,60 66,10 Skinka, rökt (i skivor) Ham, smoked (in slices) kg 136,40 123,50 129,90 131,50 137,00 158,10 Blodpudding Black pudding kg 23,70 22,70 21,00 20,20 20,10 20,90 Falukorv Falun sausage 4 kg 38,90 33,40 32,50 29,90 39,50 40,60 Kyckling, djupfryst 5 Chicken, frozen kg 23,40 22,10 22,40 22,70 30,60 33,90 Sill/Strömming, färsk 6 Herring, fresh kg 39,90 41,60 44,10 44,10 48,80 54,60 Torskfilé, färsk Cod fillet, fresh kg 119,30 109,00 114,50 117,00 136,50 153,40 Torskfilé, djupfryst Cod fillet, frozen 400 g 35,30 33,20 28,30 29,20 36,40 38,30 Mjölk, 3 % fetthalt Milk, 3 % fat content l 7,30 7,20 7,20 7,20 7,40 7,90 Filmjölk Culture milk l 8,60 8,50 8,50 8,50 9,20 10,90 Ägg 7 Eggs kg 21,70 23,10 21,50 21,40 22,70 25,00 Ost (herrgårds-) Cheese kg 67,70 66,40 66,40 65,50 66,80 79,50 Smör 8 Butter 500 g 22,70 22,80 22,50 21,90 22,20 27,30 Hushållsmargarin Margarine 500 g 12,60 12,60 11,90 10,20 12,80 13,70 Potatis Potatoes 2 kg 17,00 17,10 15,60 16,60 19,90 22,30 Morötter Carrots 500 g 6,70 6,50 6,50 6,30 6,60 7,00 Lök, gul Onions, yellow kg 8,00 8,50 7,80 8,30 11,50 8,40 Tomater Tomatoes kg 25,70 21,70 24,00 23,30 26,30 24,70 Salladskål Chinese cabbage kg 17,80 16,80 18,20 21,60 22,80 21,70 Gurka (slanggurka) Cucumber kg 22,00 19,00 21,00 22,50 21,50 21,30 Vitkål Cabbage kg 7,10 5,90 5,80 7,50 7,90 9,20 Pommes frites, djupfryst 9 French fries, frozen g 19,70 18,40 9,40 9,40 9,40 11,10 Apelsiner Oranges kg 13,80 14,40 13,80 14,80 15,50 16,70 Bananer Bananas kg 14,80 15,40 17,30 17,10 17,00 18,00 Päron Pears kg 16,30 16,80 16,00 17,90 18,00 22,60 Kiwi Kiwi fruit st. 3,10 3,70 3,10 3,80 3,70 3,70 Avokado Avocado st. 7,00 6,90 7,00 7,30 7,00 7,80 Kaffe Coffee 500 g 26,20 25,00 24,60 25,60 26,30 27,10 Te, burk Tea 250 g Strösocker Granulated sugar 2 kg 20,20 20,10 19,70 19,70 19,70 19,80 Läskedryck Soft drink 1/3 l burk 6,50 6,60 6,30 6,50 6,80 5,40 02 Alkoholhaltiga drycker och tobak Alcoholic beverages and tobacco Renat Brännvin Aqua vitae 1/1 butelj 204,00 205,00 205,00 200,10 198,00 199,00 Öl, klass II Beer type II 1/2 l 10,40 10,50 10,30 9,50 11,10 10,10 Cigarretter, Prince Röd Cigarettes 20 st. 38,30 38,50 39,00 40,10 45,00 48,10 04 Boende Housing Eldningsolja nr 1 Fuel oil m , , , , , ,40 Elström 10 Electricity kwh 1,51 1,51 1,49 1,69 1,67 1,85 05 Inventarier och hushållsvaror Furnishings and household goods Hushållspapper, dubbelt, 4-pack Paper towels st. 30,30 29,40 31,90 22,20 29,50 21,80 Plastpåse, 2 l i förpackning Plastic bag st ,90 13,30 13,90 Diskmedel 11 Dishwashing detergent l 29,70 28,90 28,00 25,00 17,60 17,40 Tvättmedel, syntetiskt Detergents 750 g 33,90 31,50 30,30 29,80 28,70 28,00 Hushållstvätt Laundry 10 kg 425,40 486,40 457, ,60 725, Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok 2010 Priser och konsumtion 340 Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr (forts.) Varor och tjänster 1 Kvantitet Medelpris, kr Transport Kontrollbesiktning Technical inspection st. 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bensin, oblyad Petrol, unleaded l 9,40 10,00 11,00 11,30 11,50 12,50 09 Rekreation och kultur Recreation and culture Videoband, 2-pack Video cassette st. 62,90 61,70 57,80 61,30 63,20.. Reparation av färg-tv TV repairs st. 743,00 787,40 752,70 853,35 719,70.. Biografbiljett Cinema ticket st. 80,20 79,00 78,00 79,60 81,14 81,90 Dagstidning, lösnummer Newspaper, single copy st. 11,10 11,20 10,80 11,40 12,40 14,30 Allmän mottagaravgift, färg-tv General licence, colour TV st , , , , , ,00 12 Diverse varor och tjänster Miscellaneous goods and services Hårklippning för damer 12 Women shaircut st. 255,20 265,90 287,00 293,60 284,80 288,90 Hårklippning för herrar 12 Men s haircut st. 237,90 243,10 263, Tvål 4-p Soap 4x125 g 25,69 24,22 23,22 21,67 21,62 21,90 1) Fr.o.m. publiceringen av KPI för januari 2000 tillämpas en ny produktindelning, COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. The product classification was changed in the publishing for January 2000 to COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. 2) 470 g fr.o.m.2007, 550 g fr.o.m ) Fr.o.m All Bran frukostflingor. 4) Lightly smoked and boiled sausage. 5) Fr.o.m färsk kyckling. 6) Rensad. 7) Lösviktsägg (1 kg) t.o.m Fr.o.m p, frigående. 8) Fr.o.m Bregott, 600 g. 9) T.o.m Pommes Strips. 10) Vid en årlig förbrukning av kwh. 11) Fr.o.m ,5 l. 12) Fr.o.m ej könsuppdelat. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101). 341 Konsumentprisindex (totalindex), månadstal (1980 = 100), fastställda tal och beräknade årsmedeltal Consumer price index (total), monthly, fixed index and calculated annual averages År Year Jan. Feb. Mars March April Maj May Juni June Juli July Aug. Sept. Okt. Oct. Nov. Dec. Årsmedeltal 1 Annual average ,9 225,0 225,8 227,1 227,3 227,0 227,1 226,7 229,2 230,1 231,1 230,8 227, ,2 230,3 231,3 231,9 232,0 231,5 231,2 231,3 234,6 235,1 234,0 234,9 232, ,0 241,6 242,7 243,7 243,1 242,3 241,9 242,3 244,5 245,2 245,3 244,3 243, ,1 245,9 246,8 247,8 248,3 248,4 248,4 248,5 250,7 251,0 250,8 250,4 248, ,3 252,3 253,3 255,0 255,3 255,1 254,8 254,5 256,2 256,9 256,8 256,0 254, ,6 255,8 257,0 257,6 257,3 256,3 255,7 254,5 256,0 255,9 255,3 254,9 256, ,6 254,2 255,2 257,0 257,0 257,4 257,3 257,4 259,8 259,6 259,2 259,1 257, ,9 256,6 257,0 257,7 258,1 257,6 257,0 255,7 256,8 257,3 256,7 256,2 257, ,2 256,3 257,3 257,9 258,3 258,7 257,6 257,6 259,4 259,7 259,0 259,6 258, ,5 258,7 259,9 260,0 261,3 261,2 260,0 260,2 262,0 262,6 262,7 262,5 260, ,7 262,6 264,6 266,9 268,7 268,3 266,9 267,6 269,9 269,1 269,2 269,5 267, ,8 269,4 271,8 272,9 273,6 273,2 272,3 272,4 274,5 275,4 274,7 275,1 272, ,0 278,4 279,8 278,8 278,5 277,7 276,8 276,7 278,7 278,9 278,3 278,6 278, ,0 277,3 279,4 279,4 280,1 278,9 278,5 278,2 280,2 281,0 279,4 279,4 279, ,9 279,2 279,8 280,2 280,3 280,4 279,4 279,9 281,9 282,4 281,7 281,8 280, ,59 280,90 282,89 284,32 284,76 284,68 284,19 284,38 286,04 286,07 286,43 286,43 284, ,01 286,45 288,33 289,79 289,48 289,95 289,49 289,41 292,30 293,85 295,75 296,32 290, ,09 295,28 298,08 299,67 300,99 302,45 302,11 301,98 305,08 305,56 303,06 298,99 300, ,88 297,95 298,80 299,26 299,45 300,17 298,80 299,42 300,35 301, ) Årsmedeltalen kan skilja sig från årsmedeltalen i tab. 342, se not 1 för tab Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie P 14 ( 1999), PR 14 (2000 ), Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101); Statistikdatabasen: Priser och konsumtion. Statistiska centralbyrån 337

18 Priser och konsumtion Statistisk årsbok Varugrupp Commodity group Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex Consumer price index, by COICOP and net price index Vägningstal, 2008 Weights Indextal (1980=100) Index numbers Årsmedeltal 1 Annual averages Konsumentprisindex 2 Consumer price index 01 Livsmedel och alkoholfria drycker Food and non-alcoholic beverages 131,0 240,8 239,7 238,1 239,9 244,77 261,69 02 Alkoholhaltiga drycker och tobak Alcoholic beverages, tobacco 37,0 347,3 349,4 351,6 356,4 382,63 412,23 03 Kläder och skor Clothing and footwear 54,0 164,5 161,4 159,6 164,7 168,65 166,88 04 Boende Housing, water, electricity and fuels 266,0 325,6 326,2 327,3 338,8 352,35 376,44 05 Inventarier och hushållsvaror Furnishings and household goods 55,0 231,6 228,9 226,0 220,2 221,29 221,92 06 Hälso- och sjukvård Health 32,0 705,3 732,0 748,8 752,3 772,65 763,09 07 Transport 145,0 334,7 347,3 362,2 368,0 372,09 386,51 08 Post- och telekommunikation Communication 35,0 224,5 214,6 201,3 188,1 181,93 173,47 09 Rekreation och kultur Recreation and culture 119,0 197,4 194,5 191,1 188,5 187,76 182,28 10 Utbildning 3 Education 4, Restauranger och logi Restaurants and hotels 68,0 381,0 388,6 397,5 407,2 420, Diverse varor och tjänster Miscellaneous goods and services 54,0 286,6 295,4 305,0 317,4 327, Totalt Total 1 000,0 278,1 279,1 280,4 284,2 290,51 300,50 Nettoprisindex Net price index (4) 237,9 238,1 238,3 240,9 247,36 254,02 1) Årsmedeltalen för konsumentprisindex totalt kan skilja sig från årsmedeltalen i tabell 341. Årsmedeltalen i tab.342 påverkas av revideringar i undergrupper, årsmedeltalen i tab. 341 beräknas på de fastställda månadstalen som ej ändras efter publicering. 2) Fr.o.m. publiceringen av KPI för januari 2000 tillämpas en ny produktindelning, COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. Indextal enligt den nya indelningen finns tillbaka t.o.m i Statistikdatabasen. The product classification was changed at the publishing for January 2000 to COICOP, Classification of Individual Consumption by Purpose. 3) Priser för huvudgruppen 10 Utbildning har ej samlats in från 1980 och kan därför ej redovisas med 1980=100, huvudgruppen ingår dock i totalindex. 4) Vägningstal för nettoprisindex (2008: 760) = vägningstalet för konsumentprisindex exkl. nettot av indirekta skatter och subventioner. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101); Statistikdatabasen: Priser och konsumtion. 338 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok År Year Månad Month Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring Basic amount according to the National Insurance Act Prisbasbelopp, kr 1 Basic amount Priser och konsumtion År Månad Prisbasbelopp, kr 1 År Månad Prisbasbelopp, kr Jan. febr April juni Jan. dec Mars juli Juli aug Jan. dec Aug. dec Sept. dec Jan. dec Jan Jan Jan. dec Febr Febr. mars Jan. dec Mars nov April dec Jan. dec Dec Jan. maj Jan. dec Jan. juni Juni sept Jan. dec Juli dec Okt. dec Jan. dec Jan Jan Jan. dec Febr. juli Febr Jan. dec Aug. dec Mars juni Jan. dec Jan. mars Juli okt Jan. dec April nov Nov. dec Jan. dec Dec Jan. febr Jan. dec Jan. juni Mars maj Jan. dec Juli sept Juni dec Jan. dec Okt. dec Jan. dec Jan. dec Jan. febr Jan. dec Jan. dec Mars juni Jan. dec Jan. dec Juli nov Jan. dec Jan. dec Dec Jan. dec Jan. dec Jan. mars Jan. dec Jan. dec ) T.o.m. 1998: Basbelopp. 2) Ändring i reglerna för beräkningen av basbeloppet. 3) Fr.o.m gäller basbeloppet för helt år. 4) Ett tilläggsbelopp på 300 kr tillkommer i vissa fall ) Ett tilläggsbelopp på 400 kr tillkommer i vissa fall för tiden juli december Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101); Statistikdatabasen: Priser och konsumtion. 344 Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, årsmedeltal (juli 1914 = 100) Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages Årtionde Sista siffran i årtalet Last digit in the year , ) Avser juli månad ) Beräknat genom linjär interpolering Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Konsumentprisindex (www.scb.se/pr0101); Statistikdatabasen: Priser och konsumtion. Statistiska centralbyrån 339

20 Priser och konsumtion Statistisk årsbok Produktgrupper enligt SPIN 2007 Products according to CPA 2008 Producentprisindex (2005=100) Producer price index augusti A Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske Products from agriculture, hunting, forestry and fishing 109,4 100,0 109,1 127,4 140,6 131,1 B-E Totalindex Total 96,2 100,0 105,1 109,0 113,6 114,4 B Produkter från utvinning av mineral Products from mining and quarring 78,2 100,0 123,7 122,1 152,7 139,9 C Tillverkade varor Manufactured products 96,3 100,0 103,9 108,2 111,4 112,8 10 Livsmedel Food 99,7 100,0 101,2 105,1 115,7 116,0 11 Drycker Beverages 100,2 100,0 100,2 100,4 106,4 112,0 13 Textilvaror Textile products 99,2 100,0 100,5 99,0 100,2 105,2 15 Läder, läder- och skinnvaror m.m. Leather and related products 101,5 100,0 102,9 103,0 100,4 100,2 16 Trä och varor av trä och kork (ej möbler); varor av halm, rotting o.d. Wood and wood products (excl furniture), cork, straw and plaiting materials 99,0 100,0 106,5 122,6 114,5 116,7 17 Papper och pappersvaror Pulp, paper, and paper products 99,0 100,0 103,1 107,9 110,6 110,0 19 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter Refined petroleum products and coke 79,8 100,0 112,6 115,5 136,1 114,8 20 Kemikalier och kemiska produkter Chemicals and chemical products 92,1 100,0 104,7 108,8 118,4 122,4 22 Gummi- och plastvaror Rubber and plastic products 94,5 100,0 103,4 107,0 109,9 114,8 23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter Non-metallic mineral products 97,3 100,0 102,6 106,0 108,7 112,5 24 Metaller Basic metals 84,4 100,0 118,0 138,1 139,0 125,8 25 Metallvaror utom maskiner och apparater Fabricated metal products except machinery and equipment 93,3 100,0 103,2 107,4 112,8 117,3 26 Datorer, elektronikvaror och optik Computer, electronic and optical products 108,7 100,0 93,1 85,5 80,3 77,0 27 Elapparatur Electrical equipment 97,3 100,0 106,2 109,6 111,7 114,3 28 Övriga maskiner Other electrical machinery and apparatus 96,7 100,0 103,6 105,8 109,5 117,9 29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar Motor vehicles, trailers and semi-trailers 99,6 100,0 101,0 101,7 104,1 110,2 30 Andra transportmedel Other transport equipment 99,1 100,0 103,4 105,1 114,0 133,4 31 Möbler Furniture 97,1 100,0 100,9 102,9 107,1 110,0 32 Andra tillverkade varor Other manufactured goods 97,6 100,0 103,2 103,8 107,3 113,2 33 Reparation och installation av maskiner och apparater Repair and installation of machinery and equipment.. 100,0 103,6 108,1 110,6 117,4 D El, gas, värme och kyla Electricity, gas, steam and air conditioning 99,5 100,0 117,8 115,8 138,0 133,5 E Vattenförsörjningstjänster, avloppsreningsavfallshanterings- och saneringstjänster Watersupply; sewerage, waste management and remediation activities 97,6 100,0 106,5 117,1 117,4 113,3 Konsumtionsvaror Consumer goods 99,4 100,0 100,2 103,6 108,4 111,9 Källa: SCB Statistiska meddelanden serie PR 10 (www.scb.se/pr0301); Statistikdatabasen: Priser och konsumtion. 340 Statistiska centralbyrån

21 Statistisk årsbok Produktgrupper enligt SPIN 2007 Products according to CPA 2008 Prisindex för inhemsk tillgång (2005=100) Price index for domestic supply Priser och konsumtion augusti A Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske Products from agriculture, hunting, forestry and fishing 104,5 100,0 106,8 122,9 136,6 129,5 B-E Totalindex Total 94,9 100,0 106,1 109,3 115,7 115,2 B Produkter från utvinning av mineral Products from mining and quarrying 73,9 100,0 123,2 124,5 152,5 132,0 C Tillverkade varor Manufactured products 96,2 100,0 103,9 107,4 111,7 112,6 10 Livsmedel Food 99,7 100,0 101,7 106,0 117,1 116,7 11 Drycker Beverages 100,2 100,0 100,7 98,9 103,6 108,5 13 Textilvaror Textile products 102,0 100,0 100,0 101,3 102,1 110,3 14 Kläder Wearing apparel 100,8 100,0 103,8 101,0 104,3 111,4 15 Läder, läder- och skinnvaror m.m. Leather and related products 98,3 100,0 98,2 100,5 101,8 104,1 16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. Wood and products of wood (excl furniture), cork, straw and plaiting materials 98,5 100,0 105,4 120,5 118,8 120,9 17 Papper och pappersvaror Pulp, paper, and paper products 98,3 100,0 102,8 107,2 110,4 110,8 19 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter Refined petroleum products and coke 79,3 100,0 113,1 113,7 136,5 122,7 20 Kemikalier och kemiska produkter Chemicals and chemical products 91,2 100,0 106,6 112,1 120,8 114,4 21 Farmaceutiska basprodukter och läkemedel Basic pharmaceutical products and preparations 100,0 100,0 98,4 95,9 99,4 98,3 22 Gummi- och plastvaror Rubber and plastic products 95,7 100,0 103,3 105,3 107,1 111,8 23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter Non-metallic mineral products 97,2 100,0 102,9 105,1 109,1 113,6 24 Metaller Basic metals 84,0 100,0 119,3 140,5 135,9 119,7 25 Metallvaror, utom maskiner och apparater Fabricated metal products except machinery and equipment 93,3 100,0 103,4 108,8 115,7 119,7 26 Datorer, elektronikvaror och optik Computer, electronic and optical products 106,6 100,0 93,4 84,0 79,6 81,7 27 Elapparatur Electrical equipment 98,9 100,0 105,0 106,7 110,1 117,9 28 Övriga maskiner Other electrical machinery and apparatus 98,2 100,0 102,7 103,6 107,8 115,6 29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar Motor vehicles, trailers and semi-trailers 99,0 100,0 100,2 101,1 103,5 107,2 30 Andra transportmedel Other transport equipment 98,1 100,0 104,2 105,0 107,0 117,5 31 Möbler Furniture 98,0 100,0 100,4 103,6 110,2 116,4 32 Andra tillverkade varor Other manufactured goods 98,1 100,0 102,7 103,5 107,8 118,2 33 Reparation och installation av maskiner och apparater Repair and installation of machinery and equipment.. 100,0 103,6 108,1 110,6 117,4 D El, gas, värme och kyla Electricity, gas, steam and air conditioning 99,3 100,0 116,8 115,9 136,3 131,9 E Vattenförsörjningstjänster; avloppsrenings-, avfallshanterings- och saneringstjänster Watersupply; sewerage, waste management and remediation activities 97,5 100,0 110,0 125,7 115,0 111,5 Konsumtionsvaror Consumer goods 99,7 100,0 100,7 102,1 108,9 111,0 Källa: SCB Statistiska meddelanden serie PR 10 (www.scb.se/pr0301); Statistikdatabasen: Priser och konsumtion. Statistiska centralbyrån 341

22 Priser och konsumtion Statistisk årsbok Produktgrupper enligt SPIN 2007 Products according to CPA 2008 Hemmamarknadsprisindex (2005=100) Producer price index, domestic market augusti A Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske Products from agriculture, hunting, forestry and fishing 110,3 100,0 108,9 127,0 141,0 132,1 B-E Totalindex Total 96,3 100,0 106,1 110,1 116,7 116,3 B Produkter från utvinning av mineral Products from mining and quarrying 83,3 100,0 120,3 118,4 131,9 131,2 C Tillverkade varor Manufactured products 96,2 100,0 104,2 108,9 113,6 113,5 10 Livsmedel Food 100,0 100,0 101,1 104,7 116,2 115,4 11 Drycker Beverages 99,7 100,0 101,0 100,0 104,8 108,7 13 Textilvaror Textile products 97,1 100,0 99,3 99,3 99,9 105,3 14 Kläder Wearing apparel 100,9 100,0 100,3 99,7 100,8 100,9 16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. Wood and products of wood (excl furniture), cork, straw and plaiting materials 98,9 100,0 105,6 120,7 117,8 120,6 17 Papper och pappersvaror Pulp, paper, and paper products 98,2 100,0 102,7 108,3 111,2 110,8 19 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter Refined petroleum products and coke 81,7 100,0 111,9 111,8 131,3 115,1 20 Kemikalier och kemiska produkter Chemicals and chemical products 91,8 100,0 104,8 110,8 115,9 113,4 21 Farmaceutiska basprodukter och läkemedel Basic pharmaceutical products and preparations 101,9 100,0 99,7 99,9 105,1 100,2 22 Gummi- och plastvaror Rubber and plastic products 94,5 100,0 102,9 107,7 111,1 111,7 23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter Non-metallic mineral products 97,2 100,0 103,3 107,8 112,1 113,9 24 Metaller Basic metals 82,1 100,0 119,0 138,4 140,1 128,8 25 Metallvaror, utom maskiner och apparater Fabricated metal products except machinery and equipment 93,2 100,0 104,6 110,1 115,7 118,3 26 Datorer, elektronikvaror och optik Computer, electronic and optical products 110,0 100,0 94,1 87,8 83,9 78,9 27 Elapparatur Electrical equipment 98,2 100,0 108,0 112,2 115,7 116,5 28 Övriga maskiner Other electrical machinery and apparatus 97,9 100,0 104,2 106,5 109,2 113,2 29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar Motor vehicles, trailers and semi-trailers 98,8 100,0 101,3 102,5 104,5 106,7 30 Andra transportmedel Other transport equipment 99,3 100,0 101,2 103,2 105,1 113,2 31 Möbler Furniture 97,4 100,0 101,1 102,7 105,9 109,0 32 Andra tillverkade varor Other manufactured goods 97,5 100,0 100,5 103,7 105,3 104,5 33 Reparation och installation av maskiner och apparater Repair and installation of machinery and equipment.. 100,0 103,6 108,1 110,6 117,4 D El, gas, värme och kyla Electricity, gas, steam and air conditioning 99,5 100,0 116,9 116,0 136,4 133,1 E Vattenförsörjningstjänster; avloppsrenings-, avfallshanterings- och saneringstjänster Watersupply; sewerage, waste management and remediation activities 98,1 100,0 105,3 114,0 113,1 113,9 Konsumtionsvaror Consumer goods 99,5 100,0 100,9 102,9 110,9 111,2 Källa: SCB Statistiska meddelanden serie PR 10 (www.scb.se/pr0301); Statistikdatabasen: Priser och konsumtion. 342 Statistiska centralbyrån

23 Statistisk årsbok Produktgrupper enligt SPIN 2007 Products according to CPA 2008 Importprisindex (2005=100) Import price index Priser och konsumtion augusti A Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske Products from agriculture, hunting, forestry and fishing 89,6 100,0 98,5 104,9 116,9 113,9 B-E Totalindex Total 93,4 100,0 106,1 108,5 114,9 114,1 B Produkter från utvinning av mineral Products from mining and quarrying 71,5 100,0 124,0 125,8 156,8 135,5 C Tillverkade varor Manufactured products 96,1 100,0 103,8 106,1 110,1 112,2 10 Livsmedel Food 98,7 100,0 103,6 109,8 119,9 120,6 11 Drycker Beverages 101,1 100,0 100,5 97,7 102,0 108,5 12 Tobaksvaror Tobacco products 86,6 100,0 112,6 122,2 133,6 126,6 13 Textilvaror Textile products 102,9 100,0 100,2 102,0 102,9 111,9 14 Kläder Wearing apparel 100,4 100,0 104,1 101,2 104,8 112,9 15 Läder, läder- och skinnvaror m.m. Leather and related products 98,8 100,0 97,8 99,9 101,2 103,8 16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. Wood and products of wood (excl furniture), cork, straw and plaiting materials 96,5 100,0 104,4 119,1 122,7 120,6 17 Papper och pappersvaror Pulp, paper, and paper products 98,2 100,0 103,2 104,4 108,3 110,9 19 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter Refined petroleum products and coke 76,6 100,0 115,0 116,0 141,9 128,4 20 Kemikalier och kemiska produkter Chemicals and chemical products 91,1 100,0 107,2 112,5 122,4 114,7 21 Farmaceutiska basprodukter och läkemedel Basic pharmaceutical products and preparations 99,5 100,0 98,3 95,1 98,1 97,8 22 Gummi- och plastvaror Rubber and plastic products 96,6 100,0 103,6 103,9 104,9 111,6 23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter Non-metallic mineral products 97,1 100,0 102,5 100,9 104,4 113,5 24 Metaller Basic metals 85,2 100,0 119,7 142,8 134,8 115,2 25 Metallvaror, utom maskiner och apparater Fabricated metal products except machinery and equipment 93,4 100,0 101,4 106,5 117,0 125,1 26 Datorer, elektronikvaror och optik Computer, electronic and optical products 105,4 100,0 93,1 82,6 78,0 82,7 27 Elapparatur Electrical equipment 99,2 100,0 104,2 105,1 108,2 117,6 28 Övriga maskiner Other electrical machinery and apparatus 98,3 100,0 101,8 101,8 106,9 116,3 29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar Motor vehicles, trailers and semi-trailers 99,1 100,0 99,2 99,9 102,5 107,6 30 Andra transportmedel Other transport equipment 97,1 100,0 107,3 106,5 107,9 119,6 31 Möbler Furniture 98,7 100,0 99,7 104,5 114,3 124,1 32 Andra tillverkade varor Other manufactured goods 98,3 100,0 103,5 102,9 108,0 122,2 E Vattenförsörjningstjänster; avloppsrenings-, avfallshanterings- och saneringstjänster Watersupply; sewerage, waste management and remediation activities 94,5 100,0 144,0 206,6 133,3 104,0 Konsumtionsvaror Consumer goods 99,8 100,0 100,6 101,4 106,9 111,3 Källa: SCB Statistiska meddelanden serie PR 10 (www.scb.se/pr0301); Statistikdatabasen: Priser och konsumtion. Statistiska centralbyrån 343

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2009 Sida Page Prices and consumption 316 327 Prices and consumption 319 328 Fastighetspriser Real estate prices 320 329 Konsumtionen av livsmedel Consumption of food 322 330 Levnadskostnadsindex

Läs mer

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2008 Sida Page Prices and consumption 390 392 Prices and consumption 393 393 Konsumtionen av livsmedel Consumption of food 395 394 Levnadskostnadsindex (juli 1914 = 100) Cost-of-living

Läs mer

Priser och konsumtion Prices and consumption

Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption Priser och konsumtion Prices and consumption 370 393 Priser och konsumtion Prices and consumption 372 394 Levnadskostnadsindex (juli 1914=100) Cost-of-living

Läs mer

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013.

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013. PR 14 SM 1304 Konsumentprisindex för mars 2013 Consumer Price Index for March 2013 I korta drag Inflationstakten 0,0 procent Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari

Läs mer

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Prisindex i producent- och importledet i november 2004. Olja sänkte prisökningstakten

Prisindex i producent- och importledet i november 2004. Olja sänkte prisökningstakten PR 10 SM 0413 Prisindex i producent- och importledet i november 2004 Price indices in producer and import stages in November 2004 I korta drag Olja sänkte prisökningstakten Från oktober till november sjönk

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster

Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster Elasticitetsberäkningar för perioden 1960 2006 De svenska konsumenterna har blivit mer känsliga för prisförändringar under de senaste årtiondena

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:4 Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2003 Consumption of food and nutritive values, data up to 2003 Sammanfattning

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 3. Hushållens utgifter. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 3. Hushållens utgifter. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 3. Hushållens utgifter Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 40 år... 3 1. Inledning...

Läs mer

Vad kostar hållbara matvanor?

Vad kostar hållbara matvanor? Vad kostar hållbara matvanor? Josefine Frykberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Vad kostar hållbara matvanor? Josefine Frykberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut r 2005:17

Läs mer

Korrigering 2014-01-10 Uppgifter avseende byten av elleverantör har korrigerats.

Korrigering 2014-01-10 Uppgifter avseende byten av elleverantör har korrigerats. EN 24 SM 1304, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 3rd quarter 2013 I korta drag Korrigering 2014-01-16

Läs mer

Sammanställning av. SCB:s olika index

Sammanställning av. SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Statistiska centralbyrån 2010 Compilation of Statistics Sweden s indexes Statistics Sweden 2010 Producent Producer SCB, kommunikationsavdelningen

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

Elnätpriser (exkl moms)

Elnätpriser (exkl moms) EN 24 SM 1302, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2013 I korta drag Korrigering 2013-06-11

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2014 EN 24 SM 1404

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2014 EN 24 SM 1404 EN 24 SM 1404 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 3rd quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:A REVIDERADE UPPLAGAN

Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:a REVIDERADE UPPLAGAN STATENS

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202 EN 24 SM 1202 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2012 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501 EN 24 SM 1501 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Price Indices and Prices in the Food Sector Annual and Monthly Statistics 2012:12. Prisutveckling på livsmedelsområdet

Price Indices and Prices in the Food Sector Annual and Monthly Statistics 2012:12. Prisutveckling på livsmedelsområdet JO 49 SM 1302 Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik 2012:12 Price Indices and Prices in the Food Sector Annual and Monthly Statistics 2012:12 I korta drag Prisutveckling på

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 EN 24 SM 1401

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 EN 24 SM 1401 EN 24 SM 1401 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2013 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version EN 24 SM 1403, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 2nd quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-09-17

Läs mer

KONSUMTIONSRAPPORTEN. upplaga 2

KONSUMTIONSRAPPORTEN. upplaga 2 KONSUMTIONSRAPPORTEN 2008 upplaga 2 konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten 2008 upplaga 2 Merja Mankila och Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Marknadsöversikt livsmedelsindustrin

Marknadsöversikt livsmedelsindustrin Marknadsöversikt livsmedelsindustrin Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren och EUs största. Den skapar sysselsättning i Sveriges alla län. Lönsamheten ligger på en relativt konstant

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Gränshandeln med Norge

Gränshandeln med Norge Gränshandeln med Norge En genväg mellan tulltopparna Cigaretter Cigaretter Cigaretter Cigaretter Läsk Cigaretter Cigaretter SNUS Godis Godis Godis Godis OST SNUS Godis Godis Godis SNUS SNUS SNUS SNUS Läsk

Läs mer