IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten"

Transkript

1 GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

2 1 2.1 Samverkan med kunden kundvärde I detta avsnitt går vi igenom produktens livscykel. Vi analyserar områden där kundvärdet ska ökas för Cleanergy. Vi delar in livscykeln i fem olika faser; spekulant, köpare, mottagare, användare och avvecklare. Spekulant Vi vill skapa en klar koppling till Cleanergys grundläggande behov genom att ta fram ett koncept på ram och hölje där alla ingående delar är väl skyddade och lättåtkomliga. Dessutom ska komponenterna i höljet vara lätta att underhålla. Detta för att spara tid och pengar åt Cleanergy. Konceptet ska uppfattas som trovärdigt genom att vi presenterar en skalenlig prototyp, 3D-modeller i CAD-program, simuleringar och eventuellt fysiska tester. Dessutom förser vi Cleanergy med all materialdata som behövs. Om Cleanergy uppfattar produkten som trovärdig förbättras relationen mellan oss och dem. Materialvalen skall vara sådana att den färdiga produkten tål stora yttre påfrestningar i form av nederbörd; snö och regn, sand och damm, varierande temperaturer; externa -40 C till +55 C och interna +85 C till 100 C, stark vind samt tillfälliga temperaturer på upp till 6000 C på framsidan av höljet där ljusinsläppet sker. Tillgodoseende av dessa krav garanterar den erforderliga livslängden på 25 år. Vi introducerar vårt koncept för Cleanergy med en presentation. Den kommer att vara tydlig och enkel. För att vidare övertyga Cleanergy kommer vi att uppmana till frågor och vara öppna för förslag och förändringar. Köpare Vi vill skapa ett oöverträffat kundvärde genom att säkerställa att vårt koncept är konkurrenskraftigt. Detta uppnår vi med att studera andra grupper samt den globala marknaden. Vid själva köpet säkerställer vi att alla aspekter av inköpet är tydliga genom uppmaning till frågor och konkret information. Detta för att Cleanergy inte ska gå iväg med produkten och vara ovetandes om någonting. I framtiden kommer detta att underlätta både för oss och för Cleanergy. För att Cleanergy ska känna sig säkra med köpet erbjuder vi dem konsultation. De ska ha möjligheten att kunna kontakta oss om det blir några problem. Vidare vill vi ge Cleanergy en möjlighet att lägga till/ta bort funktioner till vår produkt. På så sätt kan de modifiera den efter personliga behov över tiden. Mottagare Vid själva överlämnandet av produkten vill vi inte ha några oklarheter. Genom att förse Cleanergy med all nödvändig information, såsom hur höljet/ramen ska placeras för optimal förmåga, hur man demonterar produkten på bästa sätt och hur man lättast underhåller komponenterna som höljet innesluter undviker vi otydligheter. Vi kommer också att bifoga en sammanfattning av vår presentation, samt simuleringar och materialdata. Allt för att Cleanergy ska veta allt om produkten och kunna utnyttja den utan konsultation.

3 2 Vi ska självklart leverera produkten på utsatt tid. Om det blir förseningar kommer Cleanergy själva kanske inte hålla sina egna leveranser. Detta vill vi undvika för annars känner Cleanergy inget förtroende för oss. Osämja kan då uppstå. Vi kommer att lämna över produkten personligen. Därigenom skapar vi en mer personlig relation mellan oss och Cleanergy. Detta kommer att gynna oss i framtiden. Användare För att vår produkt ska ha så hög kvalitet som möjligt vill vi att det ska vara intuitivt hur man demonterar den och underhåller inneslutna komponenter. Det sparar tid och således pengar. Dessutom blir Cleanergy oberoende av extern hjälp. Det är bra om möjligt finns att byta/uppdatera delar oberoende av varandra. På så sätt ökas den totala livslängden, kanske långt över den förväntade. Dessutom blir det billigare och miljövänligare att bara byta en del vid behov istället för hela produkten. Vidare kan man tänka sig någon sorts modulär konstruktion så att möjlighet att lägga till nya delar finns. Vid avstängning, till exempel vid sandstorm, krävs ett utökat skydd. Avvecklare Vi eftersträvar att delar från en i övrigt uttjänt produkt skall kunna återanvändas, till exempel kombineras med en annan inkomplett produkt. Detta sparar material och fraktkostnader. Om möjligt ska produktens delar efter fullföljd livscykel kunna säljas vidare som skrot. Det ska vara lätt att återvinna produkten. Vi strävar efter att använda samma material i så stor utsträckning som möjligt. Om vi måste använda någon legering så eftersträvar vi så få ingående ämnen som möjligt i legeringen. Ju fler ämnen, desto svårare att återvinna. Det kostar för Cleanergy att skrota material och det vill vi undvika. Ibland kan man dessutom få betalt för att återvinna material.

4 3 2.2 Produktens miljöpåverkan under dess livscykel För att minimera vår produkts påverkan på miljön är det viktigt att ingående analysera de olika miljökomponenterna under stadierna i vår produkts livscykel. Spekulant/Köpare/Mottagare Material tär på miljön, både att tillverka, återanvända och transportera. Därför vill vi ha så lite överblivet material som möjligt och en väl optimerad tillverkningsprocess. En noga beräknad materialåtgång gör att vi inte använder mer material än nödvändigt Spridd tillverkning bidrar till långa fraktavstånd vilket ger onödiga utsläpp som inverkar negativt på miljön. Därför eftersträvar vi en så centraliserad tillverkning av olika delkomponenter och montering som möjligt. För att vidare minska fraktrelaterade utsläpp är de bra om tillverkningen sker så nära användningsområdena som möjligt. Användningsfasen Klimatet där produkten skall användas är sådant att sanderosion kan förekomma. I och med detta finns det risk för spridning av partiklar. Därför är det bra att använda ett starkt material för att minimera spridning eller ett som har så låg toxicitet som möjligt. Korroderat material kan vara skadligt för miljön och människor genom avlagringar, utfällningar eller gaser. Därför är det bra att använda ett korrosionsbeständigt material eller ett med ofarliga korrosionsprodukter. Avvecklingsfasen Under avvecklingsfasen kommer man vilja återvinna så mycket av produkten som möjligt. Här kan problem uppstå om produktens ingående material är svårseparerade eller svåra att återvinna. Därför vill vi undvika material som är svåra att återvinna och i så stor utsträckning som möjligt använda lättseparerade material och komponenter. Det är också eftersträvansvärt att använda samma material till så många delar som möjligt. Att ingående material är väl dokumenterade underlättar självklart också återvinningsprocessen.

5 4 2.3 Funktionsanalys Definition av funktioner Huvudfunktioner Ramen håller fast utrustning Höljet skyddar komponenter Höljet släpper igenom solenergi Dessa är de mest vitala funktionerna för vårt koncept. Utan dessa kommer höljet och ramen ej att fungera. Tilläggsfunktioner Höljet möjliggör enkel service och montering/demontering av övriga komponenter Höljet möjliggör enkel reparation (om det skulle gå sönder) Höljet utstrålar miljömedvetenhet Ramen möjliggör enkel service och montering/demontering av övriga komponenter Ramen möjliggör enkel reparation (om den skulle gå sönder) Dessa funktioner anser vi vara ickevitala men kundvärdeshöjande. Därför skall vi försöka implementera dessa i vårt koncept. Stödjande funktioner Ramen sammanfogas i höljet Ramen sätts fast i bärande del Dessa funktioner höjer inte kundvärdet men vi anser att de är nödvändiga för en fungerande konstruktion. Vi skall dock arbeta för att minimera deras inverkan. Oönskade funktioner Höljet kräver service Höljet blockerar solljus in i parabolen Ramen kräver service Ramen blockerar solljus in i parabolen Dessa funktioner är icke-önskvärda och vi skall därför försöka att undvika dem i största möjliga mån. Definition av det ideala systemet Vårt systems uppgift är att sammanfoga, skydda komponenter och släppa igenom solenergi under givna förutsättningar med så få undersystem som möjligt.

6 5 Mätbarhet av huvudfunktioner Funktion Mått Sort Värde Höljet skyddar komponenter Höljet släpper igenom solenergi Ramen håller fast utrustning Tid År 25* Energiförlust % av total energi 0* Tid År 25* * Fastställs med hjälp av beräkningar, simuleringar och eventuellt fysiska tester

7 6 2.4 Analysera produktens position på S-kurvan Kundvärde S-kurva X X Tid Marknaden för solkraftverk av denna typ är ännu i ett tidigt stadium, höljen finns men beskrivs som undermåliga. Därför anser vi att placera oss tidigt i tillväxtfasen (röda krysset). Vi tror dock att marknaden snart kommer accelerera vilket kommer leda till många nya lösningar och konstruktioner med ökad prispress. Man kan dock se det ur ett annat perspektiv, då man ser till materialutveckling och höljen i allmänhet. Här har marknaden kommit betydligt längre, och det finns många idéer som går att låna härifrån, exempelvis från dieselaggregat som står placerade i liknande miljöer. Då vi mer avser materialutveckling än höljen i allmänhet i denna kurva anser vi att den bör ligga mitt i växtfasen (bruna krysset). För fortsatt utveckling bör man hänga med i materialutvecklingen, då detta är ett område som ständigt är på språng. Man bör också ständigt analysera konkurrenters lösningar när det gäller höljen, särkskilt inom solkraft då det är ett område som troligtvis kommer att utvecklas mycket den närmaste tiden. Produktionsteknik är ett annat område som ständigt utvecklas, därför är också denna utvecklingsgren viktig att följa. Man kan applicera samma resonemang på ramen. Solkraftverken är som sagt i en begynnelsefas, men ramar har länge funnits och utvecklats. Här kan man låna mycket idéer från övrig industri och man bör även följa deras utveckling, såväl inom innovation, materialval och tillverkningsteknik. Precis som tidigare bör man även följa konkurrenters utveckling. Vi anser dock att fokus för ramen ligger mer på tillverkningsteknik än på materialval, då den är en tekniskt sett mindre avancerad produkt.

Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö

Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö Integrerad konstruktion och tillverkning GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig

Läs mer

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander beckman Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 1.1 Projektdefinition

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Så blir framtidens inköp

Så blir framtidens inköp Whitepaper Så blir framtidens inköp En mer strategisk yrkesroll, ökade hållbarhetskrav och kraftfullare system det är några förändringar inköpare kan vänta sig i framtiden. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer