IKOT Inlämning 3 Kartlägg kundens röst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IKOT Inlämning 3 Kartlägg kundens röst"

Transkript

1 GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

2 1 3.1 Kritiska kundkrav Cleanergy Tillverkare Säljare Logistikansvarig Myndigheter och miljöorganisationer Inköpare Operatör Elkunder Avvecklare För att få en tydligare bild över kundkretsen har ovanstående figur framarbetats. Olika sorters kunder är olika viktiga och varje kund har inte samma krav. En blå kontur innebär ett företag och en svart kontur innebär enskilda individer. Cleanergy kommer att vilja få konceptet tillverkat och tillverkaren kommer att vilja att tillverkningsprocessen ska vara så smidig som möjligt. När konceptet har blivit tillverkat ska det säljas. Om säljaren inte har någon konkurrenskraftig produkt att presentera kommer han eller hon inte att locka någon inköpare. Med inköpare menar vi till exempel elbolag, regeringar. Alla de som skulle kunna investera i en solpark. När produkten har blivit såld ska den transporteras. Logistikansvariga kommer vilja att produkten ska vara lättfraktad och lätthanterlig. Själva inköparen vill få en så bra produkt som möjligt, till ett så lågt pris som möjligt på ett så bra sätt som möjligt. När produkten väl är på plats i en solpark finns det olika kunder. Till exempel operatören, som vill att produkten ska vara lätt att handskas med och lätt att underhålla, det vill säga, lätt att demontera och

3 2 montera. Vidare har vi avvecklaren som i princip endast bryr sig om att produkten ska vara lätt att återvinna. En annan kundkrets är elkunderna. De har dock inga speciella krav på produkten i sig förutom att den fungerar och att de får sin el. Utöver alla kunder som har nämnts redan har vi också olika myndigheter och miljöorganisationer. De blir kunder på så sätt att de sätter krav på att lagen och olika miljöstandarder följs. Marknadsanalys Stirling-solkraft är ett helt nytt område på energimarknaden och kommer att kännetecknas av stor pionjärverksamhet. Cleanergy levererar en obeprövad produkt som innebär en risk för investerarna. Därför är det viktigt att leverera en väl fungerande produkt som håller länge. Marknadssegmentet kan definieras som solparker, vilket är en undergrupp i den större marknaden för förnyelsebar energi. Cleanergy s kunder kännetecknas av ett behov för en tålig produkt som med god verkningsgrad och till ett lågt pris omvandlar solenergi till nyttig el utan behov av vatten. Marknadssegmentet måste beskriva som homogent, självklart för stirlingmotorerna men också för höljet. Prismässigt föreligger ingen skillnad, Cleanergy har analyserat marknaden och satt upp ett pris som är konkurrenskraftigt för samtliga intressenter. Detta gäller särskilt eftersom de är i stort sett ensamma om att leverera en produkt av det här slaget. Solenergi är ett marknadssegment som kännetecknas av stor tillväxt. Vi kan förvänta oss att kombinationen av stirlingmotorer och solkraft står i en bra konkurrenssituation jämfört med andra förnyelsebara och alternativa energikällor. Solenergi är ett marknadssegment som kännetecknas av stor tillväxt. Cleanergy måste särskilt anses ligga i framkant inom totalkostnaden för elproduktionen jämfört med till exempel vindkraft och solpaneler. Framförallt kräver deras produkt inte kontinuerlig tillförsel av vatten och har en högre verkningsgrad än konkurrenter. Den typiska kunden är olika regeringar och större elbolag med stora elbehov. Förnyelsebar energi är mycket attraktivt för dem i nuläget för att klara av sitt elbehov samtidigt som utsläppsrätter uppehålls. Produkten kommer att ha många olika slutanvändare/kunder. Dessa måste tas hänsyn till under produktens utveckling för att försäkra ett högt kundvärde och en konkurrenskraftig produkt. Något behov för moduläritet inom produktkedjan finns ej. Slutkundernas behov och krav på produkten lär inte skilja sig tillräckligt mycket för att motivera olika utföranden. Möjligtvis kan olika material komma i fråga, men detta är inte ett område som vi vill djupdyka i för tillfället. Vid tillverkningen kommer fokus ligga på stora volymer. Aktuella kunder kommer efter verifiering av produkten att vilja införskaffa stora volymer för att få igång produktion så fort som möjligt. Små solparker blir inte särskilt hållbart eftersom underhålls sker årligen och personal som sköter denna måste finnas på plats. Vid en större park kan denna kostnad minskas. Cleanergy förväntar sig i framtiden en försäljningsvolym på enheter per år. Distribution och försäljning kommer ske direkt från företaget. Regelbunden service och underhåll kommer inte tillhandahållas av Cleanergy som företag. Denna den av marknaden överlåts åt kunden själv via väl utarbetade instruktioner för förhållningssätt, reparationer, montering etc.

4 3 Eftersom Cleanergy är så gott som ensamma om sin produkt är ett större fokus på marknadsföring i nuläget inte nödvändigt. Produkten kommer, om den uppnår utsatta krav, i stort sett sälja sig själv. För närvarande jobbar också företaget med full kapacitet. För projektgruppen gäller att höljet i sig inte kommer innebära någon säljpunkt, det står för en stödjande funktion som försäkrar lång livslängd. Kundens behov Vid kartläggning av kundens behov brukar man gå tillväga på tre olika sätt. Man frågar kunden, man studerar kunden och man sätter sig in i kundens perspektiv. Fråga kunden Tid eller resurser för att genomföra en intervju med olika kunden röst finns inte. Dessutom finns i nuläget inga existerande användare. Det är endast Cleanergy själva som sitter på kunskap om funktionalitet etc. Man kan tänka sig att fråga framtida kunder via Cleanergy, men som tidigare nämnts finns inga nuvarande användare så det skulle inte ge så mycket. Studera kunden Det finns inte heller någon tid att studera kunden fysiskt eftersom det inte finns några kunder just nu. Det vi kan göra är att tänka på vilka framtida kunder Cleanergy kommer att få och bland annat studera deras situation och historia. Vidare funderar vi på var de kommer att befinna sig i framtiden för att lättare identifiera deras behov. Vara kunden Eftersom att begränsningar finns att fråga och studera kunden kommer kundens röst att försöka kartläggas, utöver den information som tillhandahållits från Cleanergy, genom att projektgruppen själv sätter sig in i kundens situation. Störst fokus kommer att läggas på slutkundens behov. Det är viktigt att komma ihåg att många av slutkundens behov återspeglas i Cleanergy s behov och krav eftersom de redan har gjort en analys av kunden. Till exempel så är Cleanergy s krav på en viss slutkostnad en direkt reflektion av slutkundens vilja att få en så billig produkt som möjligt. Alla kunders behov ändras med tiden. Det kan vara genom att nya trender uppstår eller att kunden inte har samma behov som tidigare. Vidare kan nya behov uppstå. Detta måste beaktas och man måste hålla sig uppdaterad hela tiden. Prioritera behov Tidigare lösning på problemet att skydda höljet kan i detta fall inte beaktas. Det tidigare höljet var inte på något sätt adekvat och fallerar inom så gott som samtliga kravområden. I Value Model står det att kunderna ska prioritera olika behov. För närvarande finns inga kunder och således måste projektgruppen prioritera behoven. Detta kan anses vanskligt men vi måste prioritera behoven på något sätt. Hur prioriteringen går till syns nedan. Slutkunder/användare har delats in enligt följande: inköpare (solparker, regeringar, elbolag osv.), tillverkare, myndigheter och miljöorganisationer, avvecklare, operatörer (mekaniker, reparatörer etc.), logistikansvarig och säljare. Varje kund (projektgruppen agerar kund) tilldelar ett visst behov en poäng 1-5. Varje kunds åsikt viktas därefter med en viss poäng 1-5. Alla kunder har inte talan inom

5 Inköpare Tillverkare Myndigheter Avvecklare Operatörer Logistik Säljare Värde IKOT 4 alla områden. Slutsummorna för varje behov rangordnas och kommer att ge en indikation på vilka behov som är viktigast. Kundbehoven gäller för höljet och ramen som skyddar generatorn. De behov som används är till stor del de samma som kommer redovisas under punkt 3.2. De behov som ligger under rubriken Pricken över i beaktas inte, men är bra att ha i åtanke. Rangordning av behov Vikt Basala behov Klara omgivande miljö Uppfylla miljökrav Livslängd Enkel att montera Användarvänlighet Lågt pris Enkel att underhålla Låg vikt Bra genomsläpp (solljus) Korrekt fästanordning Snabb, billig produktion Återvinningsbarhet Pricken över i Underhållsfri Snygg låda Inget behov av kylare Rangordningen över de basala behoven blir som följer: 1. Klara omgivande miljö 2. Korrekt fästanordning 3. Uppfylla miljökrav 4. Livslängd 5. Återvinningsbarhet 6. Användarvänlighet 7. Lågt pris 8. Enkel att underhålla 9. Bra genomsläpp (solljus) 10. Enkel att montera 11. Låg vikt 12. Snabb, billig produktion

6 5 Rangordningen som synes ovan blir de kritiska kundkraven. Dessa får absolut inte förbises på något sätt. Vinnande strategi En vinnande strategi för hölje och ramverk formuleras utifrån ovanstående analys. Vi väljer att fokusera på behov som rangordnats i ovan. Detta kommer ge oss ett bra kundvärde och försätta oss i en konkurrenskraftig situation. Självklart måste behoven ovan bearbetas, avvägas och kondenseras till färre och mer övergripande strategier. I nuläget finns ett visst överlapp och rangordningen kan ifrågasättas, speciellt eftersom det inte är själva kunderna som har prioriterat behoven, utan projektgruppen. Ett nytt hölje utvecklas för Cleanergy s stirlingkraftverk. Höljet skall ge ett tillräckligt skydd mot omgivande miljö och ljuskon med tillräcklig livslängd. Produkten måste samtidigt vara lätthanterad för slutanvändare. Dessa två punkter kommer vara de där mest arbete måste göras. Miljön är viktig för Cleanergy s kunder, därför skall utvecklingen också inrikta sig på återvinningsbarhet och utformande av en miljövänlig konstruktion. Projektgruppen måste under utvecklingsarbete sträva efter att hålla ned kostnader för kommande tillverkning. Produkten måste vara lätt att tillverka i stora volymer, detta var en av de stora anledningarna till att föregående hölje skrotades. För övrigt är det bra om vikten för produkten kan hållas ned.

7 6 3.2 Formulera baskrav, uttalande krav samt prick över i Basala behov Produkten skall klara den omgivande miljön: för att klara av den omgivande miljön måste produkten vara bland annat vatten- och damskyddad samt klara av de omgivande temperaturerna. Skall uppfylla miljökrav: enligt Cleanergy skall produkten klara ROS och WEE, detta sätts till minimum. Livslängd på 25 år: detta är ett krav från Cleanergy och slutkund. Enkel att montera/demontera: produkten skall vara lätt och snabb att montera/demontera hos slutkund. Enkel och snabb åtkomst till innesluten utrustning: för att underlätta service och underhåll. Lågt pris: kostnad för skalet ska vara under 3000 SEK enligt Cleanergy. Låg vikt Tillåta att solenergin når receivern. Ha fyra bestämda fästpunkter för montering på parabolen: enligt Cleanergy är dessa fyra fästpunkter ett måste för att montering skall vara möjlig. Får ej skymma solen för mycket: mindre sol ger mindre energi. Kort produktionsprocess: när produkten når Cleanergy vill de att den skall vara så pass klar att de bara kan montera sina komponenter och sätta produkten i bruk. Återvinningsbar Outtalade behov Ska klara ljuskonen: skall ej gå sönder av temperaturerna som ljuskonen bildar. Ej utgöra fara för sig själv eller för andra: till exempel så kommer vätgas förvaras i produkten, denna får ej skapa en explosion. Följa lagar och regler Kompatibel med resten av systemet Prick över i Underhållsfri: detta får dock ej ske på bekostnad av pris men är väldigt önskvärt av både Cleanergy och slutkund. Attraktiv låda: utstrålar miljömedvetenhet. Utesluta behov av extern kylning: att ta bort antalet stödjande funktioner kan minska pris och servicetiden. Detta ökar kundvärdet. Smidig att transportera: om till exempel produkten är staplingsbar och passar för frakt på EUpall så underlättar detta transporten. Många av prick över i samt basala behov kan med tiden bli outtalade behov då kunden kan ha blivit van vid att Cleanergy brukar leverera detta till dem. Det är därför viktigt att tänka på detta så man inte glömmer något behov som kunden tar för givet när man till exempel utvecklar nya modeller. Ett exempel på behov som vi tror kommer att gå från prick över i till basala behov (och sedan till outtalade behov) är en underhållsfri produkt. Då kunden en gång fått en produkt som ej behöver underhållas så kommer kunden inte vilja gå tillbaka till en produkt som måste underhållas.

8 7 3.3 Vart är pionjärerna på väg? När man ska titta på vart innovatörerna är på väg kan man se det på olika sätt. Man kan titta på allmän energiförädling, solkraftverk eller på höljen. Vi tycker att det är viktigt att hålla isär dessa och analyserar dem därför var för sig. När vi analyserar allmän energiförädling och solkraftverk ser vi kunderna som innovatörer. När vi tittar på höljen ser vi på tillverkarna som innovatörer. Allmän energiförädling Inom energiförädling kan man se alla Cleanergys potentiella kunder som innovatörer eftersom solkraft är en ny sorts energiförädling. Man kan se att det blir mer vanligt med förnyelsebar energiförädling, därav kommer nog solkraftverk bli mer vanligt och därigenom kan en bredare kundkrets än innovatörerna nås. Innovatörerna söker just nu efter nya miljövänliga sätt att förädla energi på eller olika sätt att få den nuvarande miljövänliga energiförädlingen mer effektiv och användbar. För att nå en större kundkrets än innovatörerna/tidiga tillämpare måste nog energiförädlingen bli mer effektiv och få bättre verkningsgrad. Vill man se på vilka som är innovatörerna i dagsläget så tror vi att det är stora företag/länder med stora resurser, miljökrav och energibehov. Om priserna pressas kan nog användare med liknande förutsättningar men med sämre ekonomi följa efter. Solkraft Tittar man specifikt på solkraft känns det som om innovatörerna är på väg mot mera självständiga solkraftverk, till exempel utan behov av vatten eller dyr service. De ska helst kunna sättas var som helst och sedan sköta sig själva. Här ser man att det är innovatörerna som Cleanergy främst ska sikta på att sälja till. För att nå bredare kundkrets gäller det att få upp effektiviteten och verkningsgraden samt att få ner priset. Hölje Innovatörerna inom tillverkning av höljen fokuserar nog på nya material som ska vara optimala för deras ändamål. Tillverkningsprocesser och konstruktion är självklart viktigt men det är nog nya material som fokus ligger på. Det kan vara mera polymerer, kompositer om det är bra hållfasthet och låg vikt som är viktigt. Eller kanske värmebeständighet är åtråvärt, då kan nya keramer vara av intresse. För oss som ska konstruera höljet är det därför viktigt att se vart innovatörerna är på väg när det gäller material med egenskaper som är bra för just vår konstruktion.

Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö

Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö Integrerad konstruktion och tillverkning GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander beckman Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 1.1 Projektdefinition

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Företagsekonomi 1 HT2012 Marknadsföring 722G83 Datum: 2013-01-09 Marknadsplan Grupp B4, Rickard Ericson 871101-0176, Jonathan

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design Thule HangOn Next Generation Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare Kandidatarbete i Teknisk design Maria Ernfors, Sven-Ivar Karlsson Kim Niskanen, Peter Sörensen Institutionen för Produkt och Produktionsutveckling

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

En marknadsundersökning för en ljusare framtid

En marknadsundersökning för en ljusare framtid Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 En marknadsundersökning för en ljusare framtid Författare: Carl Schnell Handledare: Stig Köpniwsky Sammanfattning

Läs mer

Tidrapportering i TimeLog

Tidrapportering i TimeLog Tidrapportering i TimeLog Vitbok om tidrapportering Här får du inblick i hur TimeLog själv som företag använder TimeLog Project för tidrapportering och strategiutveckling. Denna vitbok beskriver hur TimeLog

Läs mer

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Skönero Kött Marknadsplan Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Innehållsförteckning Företaget - Skönero Kött... 3 Problemområde... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Målgrupp... 5 Makroanalys... 6 Ekonomiskfaktorer...

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING. Projektrapport. Integrerad konstruktion och tillverkning TME040

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING. Projektrapport. Integrerad konstruktion och tillverkning TME040 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING Projektrapport Integrerad konstruktion och tillverkning TME040 Grupp C1 Andreas Robertsson Jennie Nordkvist Augusta Sahlin

Läs mer

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Magisteruppsats Vårterminen 2006 Företagsekonomiska Institutionen Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Författare: Johan Lundin, 810108-4732 Filip

Läs mer