Beställare: VKS Ann-Sofi Laurin. Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för vindkraftpark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställare: VKS Ann-Sofi Laurin. Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för vindkraftpark"

Transkript

1 Beställare: VKS Ann-Sofi Laurin Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för

2 Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för 1.Sammanfattning Uppdrag och syfte Resultat av förstudien 3 2.Bakgrund Uppdrag och syfte 5 3. Metod 5 4. Resultat och slutsatser för analysen Biologisk infrastruktur Värdetrakter av nyckelbiotoper Analys av potentiella fågelhabitat knutna till stora myrar 6 5. Resultat för analys av kända naturvärdesområden Förekomst av hotade eller skyddskrävande arter, ej fåglar 7 7. Resultat av förstudie för fågel 7 8. Resultat av förstudie för fladdermöss 8 9. Planerade inventeringar Fågelinventeringar Fladdermusinventeringar Naturvärdesinventering 11 Källor/referenser 12 Kartbilagor 13 Rapporten bör citeras som: Björklind, R Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för Calluna AB I löpande text: (Björklind, 2012) Projektets organisation: Robert Björklind (Projektledare och rapport), Christoph Kircher (GIS och kartor). Kontaktperson för denna rapport: Robert eller Adress: Linköpings slott, Linköping Intern projektbeteckning Calluna: RBD0025 Breberg

3 1.Sammanfattning 1.1 Uppdrag och syfte Calluna AB fick i uppdrag av VKS att genomföra en förstudie av naturmiljöaspekter inför en planerad vid Breberg. I förstudien ingick att genom analysen biologisk infrastruktur visa på ekologiska samband för att utreda hur en kan påverka dessa. I förstudien undersöks känd information om vilka fågelarter som förekommer i området med fokus på arter förekommande i fågeldirektivets bilaga 1 samt rödlistade arter. Vi kan även med hjälp av Callunas fågelinventeringar göra en preliminär bedömning av fågellivet i området. För Fladdermöss tittar vi på tidigare kända observationer samt hur landskapet ser ut och vad det har för förutsättningar för att hysa en en artrik fladdermusfauna eller känsliga arter. Vi undersöker vilka arter som förekommer i området och som finns med i art-och habitatdirektivet genom datainhämtning från artportalen. Kända naturvärden inhämtas från Länsstyrelsens GIS-data och även naturvärdesskogar från Sveaskogs skogsdata. Förstudien ska ge underlag till projekteringen genom att peka ut områden där vindkraftverk inte bör placeras och vara ett underlag till kommande naturinventeringar. Förstudien ska även vara ett stöd vid kommande samråd. 1.2 Resultat av förstudien Biologisk infrastruktur Inom det planerade området är stora delar av området utan några förtätningar av nyckelbiotoper och där förtätningar förekommer är värdekärnorna glest spridda vilket ger en medelhög förtätning enligt skalan. Analysen Biologisk infrastruktur visar således att stora delar av det planerade området för vindkraft inte har några förtätningar av nyckelbiotoper och således att de skogliga värdena är begränsade. Även i en större skala är skogen i det stora delområdet inte någon viktig del för att knyta samman andra värdetrakter enligt analysen Potentiella fågelhabitat knutna till stora myrar Analysen av potentiella fågelhabitat knutna till stora myrar visar att det i landskapet norr och väster om den planerade en förekommer områden med både mycket stor potential för ett rikt fågelliv och med stor potential. Inom Laxåområdet förekommer ett område med mycket stor potential som sträcker sig in norrifrån in i områdets östra delar. Området kan eventuellt behöva ges särskild hänsyn. Callunas pågående fågelinventering visar att det över etableringsområdet förekommer en för inlandet tämligen stor förflyttning av sträckande fågel över området Skogliga värden Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för Analysen av data från Länsstyrelsen visar att det i området förekommer ca 151 ha sumpskogar som ligger ganska jämt spridda över området. Dessa områden har potential att hysa naturvärden men de är inte naturvärdesklassade och är ofta bara avgränsade från flygfoton. För att bedöma dess värden behövs fältbesök. Det förekommer även ca 19 ha som ingår i skogliga värdetrakter som omfattar de nordliga delarna av området. I denna nordliga del gränsar etableringsområdet även mot ett naturreservat. Inom utredningsområdet är 82,2 % av skogen inte upptaget att ha några skogliga naturvärden utan är produktionsskog enligt Sveaskogs skogsdata. Enligt Sveaskog är 110 ha av skogen av kvaliteter som kan likställas med nyckelbiotoper, 13 ha har något mindre värden och bedöms ha 3

4 ett bevarandevärde och 69 ha är skogsområden som ska ges hänsyn men som kan bytas ut mot andra områden. Sveaskogs data visar på en betydligt större förekomst av naturvärden i området än skogsstyrelsens inventeringar visar (data hämtat från Länsstyrelsen). Området i stort är dock till klart övervägande del präglat av skog som inte har registrerats som naturvärdesskogar. Sveaskogs skogåldersdata visar på en övervägande ung skog i området som visar på att det finns mindre arealer av värdefull skog inom etableringsområdet. Hela 78,5 % av området har en skogsålder på under 60 år och endast 5,3 % av skogen har en ålder på över 100 år Förekomst av hotade eller skyddskrävande arter, ej inkluderat fåglar Från artportalen har vi uppgifter om förekomst av hasselmus, vanlig groda och åkergroda inom området. Dessa ingår i EU: s art- och habitatdirektiv. I förstudien har det även ingått att ta utdrag från artdatabanken för att registrera var rödlistade arter finns i området. Förutom fåglar (se nedan) finns bara ett fynd registrerat och det är av vecktickan (NT) Fågellivet i området Vid förstudien har vi undersökt tidigare kända fynd i området genom att i artportalen söka ut arter funna inom atlasrutorna 09E6h, 09E7h, 09E6i, 09E7i vilket täcker in vindkraftetableringsområdet. I dessa altlasrutor har det rapporterats in tretton arter som ingår i bilaga 1 i Fågeldirektivet och sex rödlistade arter. I Callunas pågående fågelinventering har vi registrerat nio arter som ingår i fågeldirektivet och tre rödlistade arter. Calluna har även kunnat se att det för att vara i inlandet sträcker fågel i relativt stor omfattning. De fåglar som tillkommit från tidigare inrapporteringar är Smålom, tjäder och Sädgås. Några av de områden som visat sig intressanta för fågellivet i Callunas inventeringar är området vid Gäddsjön samt Bredmossen. Via information från Länsstyrelsen i Örebro län har det framkommit att det sker en smålomshäckning med en årsunge i tjärnen Stubbakolken, som ligger 4 km rakt öster om Stora Stavsjön och sannolikt flyger smålommen regelbundet mellan Stubbakolken och Stora Stavsjön Förutsättningarna för fladdermöss i området Utredningsområdets geografiska läge bidrar till att praktiskt taget alla i landet förekommande arter kan förekomma i området, om vi utgår från utbredningen i riket, och gör undantag för arter som är sällsynta i landets södra delar t.ex nymfladdermus, större musöra, grå långörad fladdermus och bechsteins fladdermus. Förekomsten av habitat för de mer krävande arterna bedömer vi som lågt inne i utredningsområdet men att det till viss del kan vara tillgodosett i kulturlandskapet öster om utredningsområdet. Inne i området finns flera komponenter som kan bidra med insektsproduktion. Vid studier av kartor hittas Stora Sandbäcken, flera små sjöar/gölar i och omkring utredningsområdet, flera mossar med anslutande sumpskogsmiljöer. När det gäller boplatser för fladdermöss så finns det mindre ytor med skog som är äldre än hundra år vilket skulle kunna bidra med ett inslag av ihåliga träd. Annars så saknas bebyggelse inne i utredningsområdet men det finns boställen i anslutning till området. Inslaget av jordbrukslandskap är sparsamt i närmiljön. Mindre inslag finns strax norr om området vid Breberg och Söder om området vid Vinna. På längre avstånd ligger i öster kulturlandskapet vid Norra Hunna och Svinnerstad. Vi kan, utifrån det geografiska läget, inslaget av insektsproducerande miljöer, möjligheten att det finns barbastell samt närheten till kulturlandskap, inte bedöma området som ett s.k. lågriskområde där ingen vidare utredning i fält krävs. 4

5 Det går inte att upptäcka några tydliga ledlinjer i landskapet kring utredningsområdet därför anser vi att en studie av migrerande fladdermöss är inte är nödvändig. Vi kan dock inte utesluta förekomsten av rödlistade arter i utredningsområdets omgivningar eller bedöma mängden av arter som i vindkraftssammanhang anges som s.k. högriskarter i en skrivbordsstudie. För att utreda de verkliga förhållandena krävs en fladdermusinventering för att ta reda på vilka arter som förekommer i utredningsområdet och framför allt i nämnda angränsande miljöer och då framför allt vid Svinnersta, Norra Hunna och Spåsa. Vår arbetshypotes är dock att det inte finns några rödlistade arter i utredningsområdet och att aktiviteten i området är relativt låg. Vi bedömer också att det är osannolikt att utredningsområdet hyser sex eller flera arter, som brukar anges som riktvärde för en artrik miljö i Sverige. 2.Bakgrund 2.1 Uppdrag och syfte Calluna AB fick i uppdrag av VKS att genomföra en förstudie av naturmiljöaspekter inför en planerad vid Breberg. I förstudien ingick att genom analysen biologisk infrastruktur visa på ekologiska samband för att utreda hur en kan påverka dessa. I förstudien undersöks känd information om vilka fågelarter som förekommer i området med fokus på arter förekommande i fågeldirektivets bilaga 1 samt rödlistade arter. Vi kan även med hjälp av Callunas fågelinventeringar göra en preliminär bedömning av fågellivet i området. För Fladdermöss tittar vi på tidigare kända observationer samt hur landskapet ser ut och vad det har för förutsättningar för att hysa en en artrik fladdermusfauna eller känsliga arter. Vi undersöker vilka arter som förekommer i området och som finns med i EU:s art-och habitatdirektiv genom datainhämtning från artportalen. Kända naturvärden inhämtas från Länsstyrelsens GIS-data och även naturvärdesskogar från Sveaskogs skogsdata. Förstudien ska ge underlag till projekteringen genom att peka ut områden där vindkraftverk inte bör placeras och vara ett underlag till kommande naturinventeringar. Förstudien ska även vara ett stöd vid kommande samråd. 3. Metod Inom denna förstudie har vi använt oss av ett nationellt underlagsmaterial med inventeringar från skogsstyrelsen (nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar) samt data från Länsstyrelsens GIS-datatjänst med underlag som riksintressen, våtmarksinventeringen, Ängoch betesinventeringen. Från artdatabanken har vi inhämtat information om rödlistade arter. Från artportalen har vi inhämtat data om förekomst av arter som är kopplade till art-och habitatdirektivet. Utifrån nyckelbiotopsinventeringen och våtmarksinventeringen har vi utfört analysen biologisk infrastruktur. Biologisk infrastruktur beskriver de funktionella sambanden i landskapet. Genom denna analys kan man påvisa hur en fragmentering påverkar värdefulla naturområden på landskapsnivå. Analysen bygger på att organismer måste kunna sprida sig i landskapet för att få bibehålla eller skapa ett hållbart ekologiskt system. För att analysera de skogliga värden har vi även använt data från Sveaskog inkluderande olika typer av naturvärdesskogar samt skogåldersdata. För att analysera vilka fågelarter och fladdermusarter som förekommer i området har vi använt oss av observationer inrapporterade till artportalen. För att göra en bedömning av fågellivet har vi även använt oss av Callunas pågående fågelinventering. 5

6 Gällande fladdermöss har vi studerat terrängkartan, flygbilder och gjort en bedömning efter hur naturen ser ut, vi har studerat genomförda inventeringar från trakten, talat med kommunekolog, länsstyrelse och forskare. Calluna kommer att utföra en fladdermusinventering under sommaren Resultat och slutsatser för analysen Biologisk infrastruktur 4.1 Värdetrakter av nyckelbiotoper Analysen av värdetrakter grundar sig på skogliga värdekärnor som är nyckelbiotoper. Analysen bygger på en generell spridningssträcka på 1000 m för arter knutna till dessa miljöer. Värdetraktsanalysen (karta 1) visar med styrkan på färgen var tätheten av nyckelbiotoper är som störst, ju starkare färg desto mer procentuell del nyckelbiotoper i landskapet. Inom det planerade området är stora delar av området utan några förtätningar av nyckelbiotoper och där förtätningar förekommer är värdekärnorna glest spridda vilket ger en medelhög förtätning enligt skalan. De förtätningar som finns förekommer i de östra delarna och sydöstra delarna av området Myggedalen. De närmaste värdetrakterna, med stor förtätning enligt skalan, ligger ca 2 km norr om Myggedalsområdet. Det förekommer större förtätningar både norr om Myggedalen och söder om denna med en förlängning österut. Det finns dock ingen tydlig spridningsväg, med avseende på hur förtätningarna är placerade, som visar på att vindkraftområdet ligger i vägen för någon potentiell spridningsväg. De förtätningar som finns visar på en värdefullare spridningsväg öster om det planerade vindkraftsområdet. Väster om vindkraftetableringsområdet saknas värdetrakter med nyckelbiotoper. Analysen Biologisk infrastruktur visar således att stora delar av det planerade området för vindkraft inte har några förtätningar av nyckelbiotoper och således att de skogliga värdena är begränsade. Även i en större skala är skogen i det stora delområdet inte någon viktig del för att knyta samman andra värdetrakter enligt analysen. 4.2 Analys av potentiella fågelhabitat knutna till stora myrar På karta 2 visas större myrkomplex i landskapet. De mörkgröna områdena visar mycket potentiella myrar för ett värdefullt fågelliv och de ljusgröna områdena visar en stor potential för ett rikt fågelliv. Analysen är baserad på känsliga arter knutna till stora myrar som t.ex. ljungpipare och storspov. Analysen visar att det i landskapet norr och väster om den planerade en förekommer områden med både mycket stor potential för ett rikt fågelliv och med stor potential. Inom Laxåområdet förekommer ett område med mycket stor potential som sträcker sig in norrifrån in i områdets östra delar. Området kan eventuellt behöva ges särskild hänsyn. Callunas pågående fågelinventering visar att det över etableringsområdet förekommer en för inlandet tämligen stor förflyttning av sträckande fågel över området. 5. Resultat för analys av kända naturvärdesområden. I förstudien har vi använt oss av kända naturvärden som har inhämtas från Länsstyrelsens GISdata samt Sveaskogs naturvärdesskogar. Analysen av data från Länsstyrelsen Karta 3 visar att det i området förekommer ca 151 ha sumpskogar som ligger ganska jämt spridda över området. Dessa områden har potential att hysa naturvärden men de är inte naturvärdesklassade och är ofta 6

7 bara avgränsade från flygfoton. För att bedöma dess värden behövs fältbesök. Placering av verk i sumpskogar undviks generellt på grund av missgynnsamma markförhållanden och för att undvika naturvärden. Det förekommer även ca 19 ha som ingår i skogliga värdetrakter och som omfattar de nordliga delarna av området. I denna nordliga del gränsar etableringsområdet även mot ett naturreservat. Vindkraftetableringsområdet består av två etableringsområden, Laxå i Låxå kommun och Myggedalen i Askersund kommun, Den totala ytan av dessa båda områden är 1846,3 ha. Inom området är 82,2 % av skogen inte upptaget att ha några skogliga naturvärden utan är produktionsskog, karta 4. Enligt Sveaskogs data är 110 ha av skogen av kvaliteter som kan likställas med nyckelbiotoper, 13 ha har något mindre värden och bedöms ha ett bevarandevärde och 69 ha är skogsområden som ska ges hänsyn men som kan bytas ut mot andra områden. Sveaskogs data visar på en betydligt större förekomst av naturvärden i området än skogsstyrelsens inventeringar visar (data hämtat från Länsstyrelsen). Området i stort är dock till klart övervägande del präglat av skog som inte har registrerats som naturvärdesskogar. Sveaskogs skogåldersdata visar på en övervägande ung skog i området som visar på att det finns mindre arealer av värdefull skog inom etableringsområdet. Hela 78,5 % av området har en skogsålder på under 60 år och endast 5,3 % av skogen har en ålder på över 100 år. 6. Förekomst av hotade eller skyddskrävande arter, ej fåglar Från artportalen har vi uppgifter om förekomst av hasselmus, vanlig groda och åkergroda inom området. Dessa ingår i EU: s art- och habitatdirektiv. I förstudien har det även ingått att ta utdrag från artdatabanken för att registrera var rödlistade arter finns i området. Förutom fåglar finns bara ett fynd registrerat och det är av vecktickan (NT). 7. Resultat av förstudie för fågel Vid förstudien har vi undersökt tidigare kända fynd i området genom att i artportalen söka ut arter funna inom atlasrutorna 09E6h, 09E7h, 09E6i, 09E7i vilket täcker in vindkraftetableringsområdet. I dessa altlasrutor har det rapporterats in tretton arter som ingår bilaga 1 i Fågeldirektivet och sex rödlistade arter. Arter från fågeldirektivet är Järpe, Spillkråka, Storlom, Trana, Tretåig hackspett, Törnskata, Fiskgjuse, Orre, Sparvuggla, Trädlärka, Pärluggla och Sångsvan. De rödlistade arterna som rapporterats in är Tornseglare, Tretåig hackspett, Gråtrut, Göktyta, Drillsnäppa och Kungsörn. I Callunas pågående fågelinventering har vi registrerat nio arter upptagna i fågeldirektivet och tre rödlistade arter. De som hör till fågeldirektivet är, Smålom, Sångsvan, Orre, Tjäder, Trana, Sparvuggla, Spillkråka och Tretåig hackspett. De rödlistade arterna är Smålom, Sädgås och tretåig hackspett. Calluna har även kunnat se att det för att vara i inlandet sträcker fågel i relativt stor omfattning. De fåglar som tillkommit från tidigare inrapporteringar är Smålom, tjäder och Sädgås. Några av de områden som visat sig intressanta för fågellivet i Callunas inventeringar är området vid Gäddsjön samt Bredmossen. Via information från Länsstyrelsen i Örebro län har det framkommit att det sker en smålomshäckning med en årsunge i tjärnen Stubbakolken, som ligger 4 km rakt öster om Stora Stavsjön och sannolikt flyger smålommen regelbundet mellan Stubbakolken och Stora Stavsjön. 7

8 Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för 8. Resultat av förstudie för fladdermöss Bedömning av behovet av en fladdermusinventering Utredningsområdets geografiska läge bidrar till att praktiskt taget alla i landet förekommande arter kan förekomma i området, om vi utgår från utbredningen i riket, och gör undantag för arter som är sällsynta i landets södra delar t.ex nymfladdermus, större musöra, grå långörad fladdermus och bechsteins fladdermus, se vidare i Ahlén Förekomsten av habitat för de mer krävande arterna bedömer vi som lågt inne i utredningsområdet men att det till viss del kan vara tillgodosett i kulturlandskapet öster om utredningsområdet. Inne i området finns flera komponenter som kan bidra med insektsproduktion. Vid studier av kartor hittas Stora Sandbäcken, flera små sjöar/gölar i och omkring utredningsområdet och flera mossar med anslutande sumpskogsmiljöer. När det gäller boplatser för fladdermöss så finns det mindre ytor med skog som är äldre än hundra år vilket skulle kunna bidra med ett inslag av ihåliga träd. Annars så saknas bebyggelse inne i utredningsområdet men det finns boställen i anslutning till området. Inslaget av jordbrukslandskap är sparsamt i närmiljön. Mindre inslag finns strax norr om området vid Breberg och Söder om området vid Vinna. På längre avstånd ligger i öster kulturlandskapet vid Norra Hunna och Svinnerstad. Efter en kontakt med Ingemar Ahlén, som har erfarenheter av fladdermusfaunan i ett vidare perspektiv i regionen, bedömer vi att det inte är uteslutet att t.ex barbastell kan finnas i omgivningarna. Möjligheten är liten, arten är aldrig tidigare påträffad i Närke, men kan inte uteslutas. Arten övervintrar i större mängder vid Karlsborgs fästning i Västergötland (Ahlén 2011) och sprider under sommaren ut sig i landskapet. Vi kan, utifrån det geografiska läget, inslaget av insektsproducerande miljöer, möjligheten att det finns barbastell samt närheten till kulturlandskap, inte bedöma området som ett s.k. lågriskområde där ingen vidare utredning i fält krävs. Angående lågriskområde se vidare i Ahlén Det går inte att upptäcka några tydliga ledlinjer i landskapet kring utredningsområdet därför anser vi att en studie av migrerande fladdermöss inte är nödvändig. Vi kan inte utesluta förekomst av rödlistade arter i utredningsområdets omgivningar eller bedöma mängden av arter som i vindkraftssammanhang anges som s.k. högriskarter (Rydell m.fl. 2011). Vår arbetshypotes är att det inte finns några rödlistade arter i utredningsområdet och att aktiviteten i området är relativt låg. Vi bedömer också att det är osannolikt att utredningsområdet hyser sex eller flera arter, som brukar anges som riktvärde för en artrik miljö i Sverige (Ahlén 2011). För att konsekvenserna för fladdermusfauna ska kunna bedömas i kommande MKB rekommenderar vi att en fladdermusinventering genomförs med ambition att ta reda på vilka arter som förekommer i utredningsområdet och framför allt i nämnda angränsande miljöer och då framför allt vid Svinnersta, Norra Hunna och Spåsa. Arbetet bör genomföras under reproduktionsperioden, ca slutet av juni till ca 10 augusti. Vi föreslår att arbetet genomförs främst med hjälp av s.k. auto- boxar som automatiskt registrerar förbiflygande fladdermöss och kompletteras med manuella insatser i de finaste delarna, se ovan. För att på ett tidseffektivt sätt eftersöka sällsynta arter bedömer vi också att en 8

9 insats med ett flertal auto-boxar är en förutsättning. Vi föreslår också att arbetet genomförs på ett sätt som mäter aktiviteten på utvalda platser i utredningsområdets närhet. För det senare föreslår vi också att auto-boxar används. Då sällsynta arter är svåra att få kontakt med föreslår vi att inspelningsutrustningen sitter ute under två dygn i de lägen där förutsättningarna är som bäst. Mäts aktiviteten i utredningsområdet på ett upprepbart sätt kan så kan en upprepning av högsommarens inventering på ett jämförbart sätt senare under säsongen vara värdefull. Vår erfarenhet är att fladdermössen kan söka sig bort från mindre insektsrika miljöer (barrskogsmiljöer) under sensommaren/ hösten för att leta föda på mer insektsrika platser. Data av den här karaktären kan vara värdefull när en konsekvensbeskrivning ska upprättas. Åtgärden behöver enbart genomföras om aktiviteten under högsommaren visar sig vara hög. 9. Planerade inventeringar 9.1 Fågelinventeringar Calluna AB kommer att under våren och sommaren 2012 att utföra fågelinventeringar i området. Uppdraget innefattar inventering av fåglar, rovfåglar, ugglor, skogshöns och eventuellt nattskärra om det finns behov. I uppdraget ingår linjetaxering, punkttaxering från höjdområden, nattbesök med fokus på ugglor (och senare eventuellt nattskärra) samt eftersök av spelplatser för skogshöns. Inventeringarna utförs i omfattning utför enligt nedan Skogshöns, rovfåglar och ugglor Tre besök görs tidig morgon under perioden mars-april för att inventera spelplatser samt förekomst av skogshöns. I samband med dessa besök eftersöks även rörelser av rovfåglar under dagtid samt förekomst av berguv kvällstid. Inventeringen sker på platser inom det aktuella vindkraftsområdet där förekomst kan antas. Varje besök består av två morgnar och en dag/ eftermiddag/kväll och innefattar cirka 16 h inventeringstid Häckfågel Ett besök tidigt på häckningssäsongen under perioden 15 april-25 april samt ett besök under perioden 15 maj-15 juni för att inventera häckande fåglar. Häckningskriterier redovisas enligt metodik för Atlasinventering. Inventeringen sker som en kombination av linje- och punkttaxering utefter befintliga vägar och kring de planerade verksplatserna. Varje besök består av tre morgnar/förmiddagar och innefattar cirka 15 h inventeringstid. Övrigt I samband med de planerade besöken kommer även förekomst av eventuella flyttstråk att noteras. Resultatet av detta kan visa på eventuellt behov av inventering av höststräck. Vid inventeringarna kommer även behovet av eventuell inventering av nattskärra undersökas. 9

10 9.2 Fladdermusinventeringar Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för Kända förutsättningar Tabell 1. Tabellen anger de personer, organisationer och andra källor som vi kontaktat i samband med utredningsarbetet. Källa Länsstyrelsen Örebro län Sydnärkes miljöförvaltning Uppsala universitet Kartor och flygbilder Artportalen Inventeringar Kommentar Vid kontakt med Henrik Josefsson framkom att inga inventeringar genomförts på regional nivå som berör området, förutom de som tidigare genomförts av Calluna i länet. Han kontrollerade med länsstyrelsens handläggare av vindkraft om några andra inventeringar genomförts i samband med exploatering i närmiljön, vilket inte var fallet. Vid en kontakt med Stefan Johnsson och kommunekolog Carolina Hillerdal Ljungqvist framkom att inga andra er har utretts med avseende på fladdermöss i närmiljön. Ingen fler inventering av fladdermöss på läns- eller regionnivå har genomförts som berör utredningsområdet. Vid en kontakt med Ingemar Ahlén, professor emeritus SLU, framkom att han inte kände till andra undersökningar i området. Det kan inte uteslutas att det inte finns en möjlighet att påträffa barbastell i området. Arten är upptagen i bilaga 2 till Habitatdirektivet. Det är däremot långt till närmast kända reproduktion. I samband med arbetet har vi använt oss av underlag från eniro.se och lst GIS för att få en uppfattning om hur det ser ut i området. Vid en kontroll mot artportalen från 1980 och framåt så hittades inga uppgifter om fladdermöss i eller i anslutning till utredningsområdet. Enligt Henrik Josefsson, länsstyrelsen Örebro län, finns all kunskap som länsstyrelsen har om fladdermöss inmatad i artportalen. Fyra arbeten påträffades i samband med skrivbordsstudien som berör Askersunds kommun, se vidare under referenser. I sammanfattning kan sägas att inga tidigare genomförda inventeringsinsatser är genomförda i direkt närhet till den planerade en. De närmaste inventeringarna är genomförda vid Tjälvesta Säteri, Tjälvesta ängar i närmiljön. Vid båda platserna påträffades som mest fem arter. Sex arter eller flera brukar anses som en rik fladdermusfauna i Sverige (Ahlén 2011). Förslag till genomförande Fladdermusinventeringen innefattar en undersökning av vilka arter som förekommer i området och bedömer aktiviteten i området genom manuellt arbete och genom att placera ut automatisk inspelningsutrustning s.k. auto-boxar under fyra nätter och räknar med att inventera minst punkter med auto-boxar. Auto-boxarna ger förutom information om vilka arter som finns även ett mått på aktiviteten på platsen. Vi räknar med att arbeta med ca 7-10 auto-boxar i området. De placeras först i de mest intressanta partierna i området och flyttas under natt två till en vidare radie kring parken. Vilket 10

11 gör att många provpunkter i de planerade verkens omgivningar kommer att studeras med automatisk registrering och åtta till 12 områden genomströvas med manuell insats. Utifrån resultatet från insatsen bedöms behovet av att genomföra utökade eller minskade insatser. Utökade insatser kommer att föreslås är om det påträffas en rödlistad art, som kan påverkas av vindkraft, i den planerade parkens omgivningar. Utifrån tidigare erfarenhet av regionen bedömer vi det som en låg risk som dock inte kan uteslutas med t.ex en skrivbordsstudie. Är aktiviteten hos s.k. högriskarter hög i området eller att vi i samband med fältbesöket bedömer att det kan vara lämpligt att studera migration i området kan det vara en utgångspunkt för utökade studier. Det senare tror vi är osannolikt utifrån studier av kartor och flygbilder. Inga tydliga ledlinjer finns i eller i anslutning till området. 9.3 Naturvärdesinventering När en layout på en är färdigställd kommer vi att utföra en naturinventering kring de planerade verken och tillfartsvägar. Kring verken kommer det att inventeras minst 100 m radie och kring vägar 20 m på varje sida. I inventeringen kommer områden med naturvärden att undersökas och redovisas. De eventuella naturvärdesområden som hittas kommer att ges ett förslag till åtgärd som innebär att den bästa lösningen för områdets bevarandevärden kan göras. I förarbetet ingår att titta på tidigare fynd av rödlistade arter detta kommer att göras med utdrag från artdatabanken samt artportalen. Även arter knutna till artskyddsförordningen och habitatdirektivet kommer att sökas efter i dessa källor. 11

12 Källor/referenser Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för Ahlén, I Fladdermusfaunan i Sverige. Arternas utbredning och status. Kunskapsläget [The Bat fauna of Sweden. Present knowledge on distribution and status.] Fauna och Flora 106(2): 2 19 Ahlén, I Vind- kraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur. - Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift nr : Gärdenfors U (ed) 2005, Rödlistade arter i Sverige ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Nitare J, Signalarter. Skogsstyrelsens förlag. Rodrigues, L., L. Bach, M.-J. Dubourg-Savage, J. Goodwin & C. Harbusch 2008: Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. EUROBATS Publication Series No. 3 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 51 pp. Rydell, J. Engström, H. Hedenström, A. Kyed Larsen, J. Pettersson, J. & Green, M VINDVAL, RAPPORT 6467 Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss Syntesrapport Övriga referenser Data från LST GIS: gis.lst.se/lstgis/ : våtmarksinventeringen och riksintresse för naturvården. Utdrag ur artdatabanken 2010 enligt avtal. (skogens pärlor) områden registrerade som nyckelbiotoper, naturvärden. och sumpskogar av skogsstyrelsen Data från rapportsystemet för fåglar i artportalen: Holmberg M. 1996, Inventering av fladdermöss i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län. Natur- vård. Rapport 1996:2. Ignell H Inventering av fladdermöss i Örebro län Länsstyrelsen i Örebro län, publ.nr 2006: 19 Ignell, H. & Josefsson, H Inventering av fladdermöss i Örebro län 2006 och Länsstyrelsen i Örebro län, publ.nr. 2008:46 Ignell H Inventering av fladdermöss i del av Askersunds kommun. Genomförd i samband med kommunens arbete med översiktsplan

13 Kartbilagor Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för Karta 1 visar värdetraktanalysen av nyckelbiotoper i landskapet. Värdetraktsanalys nyckelbiotoper Teckenförklaring Etableringsområde Nyckelbiotop Låg Hög km

14 Karta 2 visar myrmarker i landskapet med potential för rikt fågelliv. Potential för rikt fågelliv Teckenförklaring Etableringsområde Myrmarker Stor potential för rikt fågelliv Mycket stor potential för rikt fågelliv km

15 Karta 3 skogsdata från Länsstyrelsens GIS-databas veckticka göktyta gråtrut tornseglare göktyta smålom Vindkraftsområde Breberg Teckenförklaring Rödlistade arter >1990 Etableringsområde 1846,3 ha Biotopskydd Skogliga värdetrakter Naturreservat Naturvårdsprogram Naturvärde Nyckelbiotop Sumpskog Natura 2000 Naturvård Naturvärden inom Etableringsområdet (ha) : Skogliga värdetrakter: 18,94 Naturreservat: 0, Sumpskog: 151, km 15

16 Karta 4 skogsdata från Sveaskog km Vindkraftsområde Breberg Naturvårdsskog Teckenförklaring Etableringsområde 1846,3 ha Naturvårdsskog Status Nyckelbiotopstatus 110 ha / 7,3% Högt bevarande värde 13 ha / 0,9% Hänsynsområden (ev.utbytbar) 69 ha / 4,6% Produktionsskog 1309 ha / 87,2% 16

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdrag och utförande 3 3. Resultat och diskussion 4 4. Referenser 7 Beställare: Susanna

Läs mer

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun MAGNUS GELANG Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun.

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M Göteborg 2016-11-12 Mark och Miljödomstolen Box 1070 462 28 Vänersborg Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M 4675-14 Göteborgs Ornitologiska

Läs mer

Målarberget Höststräcksinventering Avesta och Norbergs kommuner 2012

Målarberget Höststräcksinventering Avesta och Norbergs kommuner 2012 Beställare: VKS AB Nadine Jörres Målarberget Höststräcksinventering Avesta och Norbergs kommuner 2012 Rapporten bör citeras som: Storck J. Höststräcksinventering Målarberget, Avesta och Norbergs kommuner

Läs mer

Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun

Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun Skogsstyrelsen november 2011. Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen - en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet. Vi leder utvecklingen i skogen för

Läs mer

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun MAGNUS GELANG Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun. Rapport: PF:111221 Författare:

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

Planavdelningen. Härryda Kommun

Planavdelningen. Härryda Kommun Planavdelningen Härryda Kommun Yttrande angående programsamråd för Airport city Ett drygt 200 ha stort område planeras att bebyggas norr om Landvetter flygplats. Detta yttrande berör de naturutredningar

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning 2014-08-25 Enetjärn Natur AB Bakgrund Inför en planerad vindkraftanläggning vid Brattberget i Arvidsjaurs kommun har

Läs mer

Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo

Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo Bilagor 1. Registreringsbevis 2. Karta 3a. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 3b. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 4. Bullerberäkning 5. Skuggberäkning 6. Annons informationsmöte

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

Bilaga 5 Rapport hönsfåglar

Bilaga 5 Rapport hönsfåglar Bilaga 5 Rapport hönsfåglar Hönsfåglar och vindkraftverk i skogsmiljö En kort sammanställning av kunskapsläget JP Fågelvind Sveriges Ornitologiska Förening tar upp hönsfåglar i sin vindkraftpolicy (SOF

Läs mer

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun En analys av effekterna på fågelfaunan PM 2014-10-08 På uppdrag av HS Kraft AB Uppdragstagare: Naturvårdskonsult Gerell Tomelillavägen 456-72 275

Läs mer

Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning

Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning MAGNUS GELANG Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning.

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: 2010-06-21 Henrick Blank Naturavdelningen Land och miljömål 036-395037 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 Arter och vindkraft Hänsyn till förekomst av

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

Emelie Nilsson Naturvårdskonsult 076-17 50 302. Fladdermöss i Skåne

Emelie Nilsson Naturvårdskonsult 076-17 50 302. Fladdermöss i Skåne Emelie Nilsson Naturvårdskonsult 076-17 50 302 Fladdermöss i Skåne Verksamhet Inventeringar, MKB, informationsmaterial, GIS analyser, vatten, Utför uppdrag i hela Sverige Kontor i Kalmar (HK), Malmö, Göteborg,

Läs mer

Inventering av fladdermöss i Solna stad 2014

Inventering av fladdermöss i Solna stad 2014 2015-09-07 stad 2014 Johnny de Jong ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Sammanfattning Kartläggning av fladdermusfaunan ger information om naturvårdsintressanta

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Innehåll Uppdraget 3 Naturvärdesinventering 3 Metod! 3 Inventeringsområdet! 4 Potentiellt naturvärdesobjekt! 4 Landskapsobjekt!

Läs mer

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog Naturvårdsutlåtande: Detaljplan för Åker 1:10 m.fl. Beställare: Ingemar Lind, SWECO FFNS Arkitekter AB Inledning Naturcentrum AB har på uppdrag av SWECO FFNS, Ingemar Lind, utfört översiktlig inventering,

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Bilaga 3 Naturvärdesobjekt Beställare: Temagruppen, på uppdrag av Östhammars kommun Kontaktperson Temagruppen: Emily Lidman, 08-690 28 69 Projektledare Calluna:

Läs mer

Vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft, fåglar och fladdermöss Vindkraft, fåglar och fladdermöss Foto: Espen Lie Dahl Martin Green Jens Rydell Biologiska Institutionen Lunds Universitet Vindkraft, fåglar och fladdermöss Kunskapssammanställning Ute hösten 2011, NV

Läs mer

Rapport från den Uppföljande Örninventeringen i Hälsingeskogen

Rapport från den Uppföljande Örninventeringen i Hälsingeskogen Rapport från den Uppföljande Örninventeringen i Hälsingeskogen På Uppdrag av Bergvik Skog AB 2014-04-14 1 Innehåll 1. Sammanfattning och syfte 3 Sida 2. Metod 4-5 3. Resultat 6-7 4. Diskussion 8 5. Referenser

Läs mer

Om dokumentet Inledning Generellt om elnätets påverkan på fåglar Metodik Fågelutredningen... 6

Om dokumentet Inledning Generellt om elnätets påverkan på fåglar Metodik Fågelutredningen... 6 Innehåll Om dokumentet... 2 1 Inledning...4 2 Generellt om elnätets påverkan på fåglar...5 3 Metodik...6 3.1 Fågelutredningen... 6 4 Fågelfauna...9 4.1 Fågelfaunan... 9 4.2 Övervintrande och flyttande

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Slutversion Inventering av fladdermöss vid Tumba. skog, Botkyrka kommun

Slutversion Inventering av fladdermöss vid Tumba. skog, Botkyrka kommun Slutversion 2017-10-19 Inventering av fladdermöss vid Tumba skog, Botkyrka kommun 2 Beställare: SHH Bostad AB Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 Slutversion:

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INVENTERING AV VÅTMARKSFÅGLAR FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Augusti 2011 Miljötjänst Nord AB Sture Gustafsson Inga Olofsson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

Läs mer

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1 Naturinformation Rapport 2015:1 Naturvårdsarter, Park och naturförvaltningen, januari 2015 Rapport, sammanställning och kartproduktion: Ola Hammarström Foton: och Uno Unger Layout: Ola Hammarström Denna

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land

Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land Jens Rydell, Richard Ottvall, Stefan Pettersson & Martin Green Lunds universitet Vem är Richard Ottvall? Doktor i zooekologi Bakgrund som forskare

Läs mer

Skogsstyrelsens Produkter & tjänster

Skogsstyrelsens Produkter & tjänster Skogsstyrelsens Produkter & tjänster Skogsstyrelsens Produkter & tjänster är benämningen på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är experter inom det skogliga området och erbjuder i dagsläget ett utbud

Läs mer

Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Vasagatan - fladdermöss

Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Vasagatan - fladdermöss Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Vasagatan - fladdermöss 2 (10) Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Vasagatan - fladdermöss. 2013. Diarienummer:

Läs mer

Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö

Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö i Bräcke kommun, Jämtlands län Ett underlag till JämtVind AB Konsultrapport 2012-05-21 Författare: Jan Henriksson Amalina Natur & Miljökonsult

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun 2016-06-20 REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun KUND Karlstads kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Sverige Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

BILAGA 1 NATURVÄRDEN

BILAGA 1 NATURVÄRDEN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 1 NATURVÄRDEN Vattenfall Vindkraft Sverige AB och Näsvind AB,

Läs mer

Fladdermöss. www.o.lst.se. i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004. Rapport 2005:58

Fladdermöss. www.o.lst.se. i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004. Rapport 2005:58 Rapport 2005:58 Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004 www.o.lst.se Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004 Rapport 2005:58 PRODUKTION Naturvårdsenheten

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Naturvärdeskarta 2014-02-05

Naturvärdeskarta 2014-02-05 Naturvärdeskarta 2014-02-05 Arbeta smart inom planering & byggande Susanne Appelquist Projektledare GIS-ingenjör och Biolog Jimmy Holpers Kommunekolog Mattias Andersson Student, Biolog Naturvärdeskarta

Läs mer

Markbygden Vind AB ang. tillstånd till anläggande och drift av vindkraftpark i Markbygden, Piteå kommun etapp 2

Markbygden Vind AB ang. tillstånd till anläggande och drift av vindkraftpark i Markbygden, Piteå kommun etapp 2 Länsstyrelsen i Norrbotten Miljöprövningsdelegationen 971 86 Luleå Ärende 551-7954-08 Markbygden Vind AB ang. tillstånd till anläggande och drift av vindkraftpark i Markbygden, Piteå kommun etapp 2 Markbygden

Läs mer

Handläggarstöd angående fladdermöss. - vid tillståndsansökan för vindkraft. Publ. nr 2012:9

Handläggarstöd angående fladdermöss.  - vid tillståndsansökan för vindkraft. Publ. nr 2012:9 Handläggarstöd angående fladdermöss - vid tillståndsansökan för vindkraft www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2012:9 Handläggarstöd angående fladdermöss - vid tillståndsärenden för vindkraft Länsstyrelsen

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees Version 1.00 Projekt 7303 Upprättad 2011-10-26 Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011 Nina Rees home:henric:arbete:hekonsult:7303:hackfagelinventering_galtryggen_v100.docx / utskriven: 2011-11-03

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Hälsingeskogarna kring Svabensverk Innehåll Uppdraget... 3 Översiktlig beskrivning av inventeringsområdet... 3 Metod... 4 Förstudie från flygbildstolkning... 4 Fältinventering...

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

Inför tillståndsprövning av vindkraftverk vid Tribbhult. - Inventering av fladdermöss

Inför tillståndsprövning av vindkraftverk vid Tribbhult. - Inventering av fladdermöss Inför tillståndsprövning av vindkraftverk vid Tribbhult - Inventering av fladdermöss Vindkraftpark Tribbhult fladdermusinventering 2014 Innehållsförteckning Rapporten bör citeras som: Ignell, H. 2014.

Läs mer

Synpunkter om fågellivet angående Borås Energi och Miljös tillståndsansökan om etablering av vindkraft

Synpunkter om fågellivet angående Borås Energi och Miljös tillståndsansökan om etablering av vindkraft Synpunkter om fågellivet angående Borås Energi och Miljös tillståndsansökan om etablering av vindkraft Vindkraftpark på fastigheterna Kållared 1:10, Borgstena 8:1, Kållared 1:5, Nötegärde 1:1, Ingeshult

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Fladdermöss, fåglar och vindkraftverk i Ulricehamn

Fladdermöss, fåglar och vindkraftverk i Ulricehamn Fladdermöss, fåglar och vindkraftverk i Ulricehamn Kunskapsläge och bedömning 2009-10-09 1 Innehåll Bakgrund s 3 Fåglar och fladdermöss i Ulricehamns kommun s 4 Allmänt om fladdermöss: Habitat och föda

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1. Nåsten 1:1, Uppsala kommun

Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1. Nåsten 1:1, Uppsala kommun Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1 Nåsten 1:1, Uppsala kommun Uppdragsgivare Jörgen Hellgren Tidpunkt för inventeringen Oktober 2013 Inventeringen utförd av Ellen Salomonsson Rapporten

Läs mer

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson PM Naturinventering Täby IP 2015-09-30 Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson INLEDNING WSP har på uppdrag av Täby kommun utfört en naturinventering inom planerat detaljplanområde för

Läs mer

Läshänvisning. Konsultens interna projektnamn: JSN0025 Hjo kommun, fåglar och fladdermöss 2014

Läshänvisning. Konsultens interna projektnamn: JSN0025 Hjo kommun, fåglar och fladdermöss 2014 Planeringsunderlag Sammanställning av känd kunskap om fåglar och fladdermöss samt riskbedömning (skrivbordsstudie) för utvalda vindkraftsområden i Hjo kommun Läshänvisning Observera att sidhänvisningar

Läs mer

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret.

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén från Boo Miljö och Naturvänner

Läs mer

Till: Lars-Erik Jevås. Mölndals stad

Till: Lars-Erik Jevås. Mölndals stad Till: Lars-Erik Jevås Mölndals stad Yttrande över naturvårdsplan för Mölndals stad Övergripande synpunkter Göteborgs Ornitologiska förening välkomnar en reviderad naturvårdsplan för Mölndals stad. Naturvårdsplaneringen

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE 2010-10-23 Lavinventering utmed Mölndalsån, Mölnlycke, Härryda kommun Naturcentrum AB har genomfört en översiktlig inventering

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad

Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad Rapport 2008-07-07 Naturvårdskonsult Gerell Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad Sammanfattning et noterade arter och individer av fladdermöss är överraskande

Läs mer

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2012 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160 ncab@naturcentrum.se

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI) Naturvärdesinventering (NVI) Skogen vid Hermelinstigen och Stora Mossens Backe i Bromma Bakgrund 2 Metod 2 Naturvärdesklasser! 3 Detaljeringsgrad och avgränsning av inventeringsområde! 4 Naturvärdesbedömning

Läs mer

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård Graninge stiftsgård, Nacka kommun Uppdragsgivare Nacka kommun Tidpunkt för inventeringen Juni 2014 Inventeringen utförd av Stefan Eklund Rapporten

Läs mer

Tillägg: Fladdermusinventering vid Alster, Karlstad kommun

Tillägg: Fladdermusinventering vid Alster, Karlstad kommun Tillägg: Fladdermusinventering vid Alster, Karlstad kommun 2013-09-05 Sofia Gylje Blank Klerebo Bergsäter 2 564 91 Bankeryd Tel: +46(0)70-3112204 E-post: sofia@noctula.se Innehåll Sammanfattning... 1 1.

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Älginventering från flyg i Vebomarksområdet

Älginventering från flyg i Vebomarksområdet Älginventering från flyg i Vebomarksområdet Februari 2007 1 Förord Denna älginventering från flyg har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Inventeringen har utförts av Erics BioJobtjänst.

Läs mer

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Protokoll Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Datum: 2014 06 18 Plats: Länsstyrelsen Dalarnas län, Falun

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn Svenska modellen Skydd Ex HF Generell hänsyn MILJÖHÄNSYN VID SKOGLIGA ÅTGÄRDER BEVARA FÖRST -- NYSKAPA NU!!... ÅTERSKAPA B E V A R A F Ö R S T Ä R K Skog med naturvärden knutna till marksvampar, hänglavar,

Läs mer

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl.

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Kompletterande inventering inför detaljplan

Läs mer

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO Pär Eriksson KARTOR Lantmäteriet 2006, SGU Länsstyrelsen

Läs mer