Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Vasagatan - fladdermöss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Vasagatan - fladdermöss"

Transkript

1 Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Vasagatan - fladdermöss

2 2 (10) Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Vasagatan - fladdermöss Diarienummer: Text: Emil Nilsson och Lennart Gustafson (rapportbearbetning) Inventerare: Lennart Gustafson och Emil Nilsson (naturförvaltare/biologer, Park- och naturförvaltningen) Foto: Uno Unger (framsida, mindre hackspett). Emil Nilsson (övriga) Framsida: Övre till vänster: almallé längs Älvsborgsgatan Övre till höger: mindre hackspett Nedre till vänster: grov, ihålig ek i Billdals park Nedan till höger: getlav på lönn, Vasagatan

3 3 (10) Sammanfattning Park- och naturförvaltningen avser att utföra skötselåtgärder i allén längs Vasagatan. Med anledning av detta utfördes under december 2012 en inventering av biologiska värden knutna till träden. En kompletterande fladdermusinventering har utförts under juni 2013 eftersom många av alléträden är ihåliga och därför utgör potentiellt lämpliga skydds- och yngelplatser för fladdermöss. Fladdermöss förekommer i vitt skiljda miljöer, bl.a. i grönområden i stadsmiljö. Samtliga Sveriges arter fladdermöss är skyddade enligt artskyddsförordningen och kräver därför extra hänsyn. Fyra arter fladdermöss påträffades under inventeringen: nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, stor fladdermus samt en art tillhörande det svårbestämda släktet Myotis. De inspelade filerna var dock få och mycket otydliga. Resultatet tyder därför på att fladdermössen inte utnyttjar allén i någon större omfattning och planerade åtgärder bedöms inte bryta mot artskyddsförordningen och därmed inte kräva dispens. Bakgrund Park- och naturförvaltningen ansvarar för skötseln av kommunens parker och gatuträd. I denna ingår plantering, vattning, beskärning, riskbedömningar samt olika föryngringsåtgärder. På Vasagatan avser förvaltningen att utföra föryngringsarbeten i allén. Alléer är biotopskyddade och det kan finnas biologiska värden knutna till alléträden. Förvaltningen genomförde därför en särskild naturvärdesinventering under december 2012 (Park- och naturförvaltningen 2012). Det finns uppgifter om fladdermöss i anslutning till allén men eftersom den tidigare inventeringen skedde vintertid kunde dessa inte eftersökas. En särskild inventering har därför gjorts för att undersöka fladdermusaktiviteten i allén och om den rika förekomsten av trädhåligheter används av fladdermöss som skydds- eller yngelplats. Områdesbeskrivning Vasagatans allé utgörs av lövträd planterade i två rader, ca 160 lindar och 22 lönnar. De flesta lindarna är tämligen grova och många har stamhåligheter. Allén planterades i slutet av 1800-talet och de äldsta träden är alltså drygt 100 år gamla. Föryngringsåtgärder har tidigare genomförts under 1980-talet. Metod - Naturvärdesinventering Fladdermusinventeringen utfördes natten mellan den juni 2013 med 5 stycken s.k. autoboxar (D500X) vilka spelar in fladdermössens läten. Autoboxarna placerades ca 4 meter upp i träden spritt längs allén (bilaga 1, karta 2). Vädret vid inventeringstillfället var klart med svag västlig vind (5m/s) och ca 12 C. De inspelade ljudfilerna har analyserats i mjukvaran BatSound och artbestämning har skett framför datorn. Även antal inspelade ljudfiler för respektive art har noterats. Svårtolkade ljudfiler har sänts vidare för expertbedömning. Artbestämningen har i dessa fall utförts av Johan Ahlén, Naturcentrum AB, och i särskilt besvärliga fall av Ingemar Ahlén, professor emeritus, SLU.

4 4 (10) Resultat D1 Art Antal filer Kommentar Myotis sp. 5 Otydliga inspelningar, men troligen Myotis sp. D2 Art Antal filer Kommentar Myotis sp. 8 Otydliga inspelningar, men troligen Myotis sp. Stor fladdermus 1 Otydlig inspelning, men troligen stor fladdermus. D3 Art Antal filer Kommentar Myotis sp. 15 Otydliga inspelningar, men troligen Myotis sp. Nordisk fladdermus 1 Otydlig inspelning, men troligen nordisk fladdermus Dvärgfladdermus 1 Otydlig inspelning, men troligen dvärgfladdermus D4 Art Antal filer Kommentar Myotis sp. 6 Otydliga inspelningar, men troligen Myotis sp. Nordisk fladdermus 1 Otydlig inspelning, men troligen nordisk fladdermus Dvärgfladdermus 1 Otydlig inspelning, men troligen dvärgfladdermus D5 Art Antal filer Kommentar Myotis sp. 1 Otydlig inspelning, men troligen Myotis sp. Nordisk fladdermus 1 Otydlig inspelning, men troligen nordisk fladdermus Dvärgfladdermus 1 Otydlig inspelning, men troligen dvärgfladdermus Stor fladdermus 1 Otydlig inspelning, men troligen stor fladdermus Diskussion bedömning och slutsatser Fyra arter fladdermöss noterades i inventeringen: stor fladdermus, Nyctalus noctula, nordisk fladdermus, Eptesicus nilssoni, dvärgfladdermus, Pipistrellus pygmaeus, samt en art tillhörande det svårbestämda släktet Myotis. Troligen rör det sig om den vanligaste arten, vattenfladdermus, Myotis daubentoni, som är känd från närområdet, bl.a. Slottsskogen ( Samtliga inspelade filer är svaga och otydliga (bilaga 2). En säker artbestämning är därför inte möjlig i flera fall. Att de inspelade filerna är svaga kan bero på flera saker. Miljön är speciell och fladdermössens ljud kan variera med miljön. Sonarlätena låter t.ex. olika i öppna och slutna miljöer. Fladdermössen kan ha varit långt bort och/eller högt upp, vilket ger svaga inspelningar. Ljuden kan studsa mot husväggar och därför ser ljudfilerna annorlunda ut i ljudbehandlingsprogrammet BatSound.

5 5 (10) Förhållandevis få och otydliga inspelningar har erhållits och fladdermusaktiviteten var låg. Således bör allén längs Vasagatan ha begränsad betydelse för fladdermöss som grupp och yngelplatser bedöms inte förekomma i allén. Kommunövergripande inventeringar av fladdermöss har skett 2006 och Resultat från dessa, rörande de fyra aktuella arterna, redovisas i tabell (N = 66) Antal lokaler Procent Nordisk fladdermus % Dvärgfladdermus % Myotis sp % Stor fladdermus % 2006 (N = 21) Antal lokaler Procent Nordisk fladdermus % Dvärgfladdermus % Myotis sp % Stor fladdermus % Tabell 1 (efter Park- och naturförvaltningen 2013 och Andersson 2006). De fyra arterna som påträffats längs Vasagatan är vanligt förekommande och gynnsam bevarandestatus i kommunen bör betraktas som uppnådd. Mindre, lokala åtgärder bör därför inte strida mot artskyddsförordningen och bör därför inte kräva dispens. Samtliga fladdermössarter är fridlysta och vissa hålträd kan utgöra tillfälliga viloplatser för enstaka individer. Därför bör viss hänsyn tas vid åtgärder i allén: Träd bör tas ner etappvis och under vintertid. Förstärkningsåtgärder i form av uppsättning av holkar/delar av hålträd kan bli aktuellt, så att håligheter finns tillgängligt kontinuerligt.

6 6 (10) Slutsatser Få och otydliga filer av vanliga arter har erhållits vid inventeringen. Detta tyder på en låg aktivitet i allén. Alla påträffade arter kan använda ihåliga träd som viloplatser och i vissa fall som yngelplatser. Den låga aktiviteten talar dock emot det senare. Alla påträffade arter bedöms ha gynnsam bevarandestatus i kommunen och åtgärder i allén bör därför inte strida mot artskyddsförordningen. Vissa försiktighet- och förstärkningsåtgärder bör ändå vidtas vid åtgärder i allén: - Alla träd bör ej tas ner samtidigt. - Nedtagning bör ske vintertid. - Fladdermusholkar eller delar av nedtagna hålträd kan sättas upp i närområdet. Referenser Andersson, L Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun Göteborgs stadsmuseum och Miljöförvaltningen, Göteborgs stad. Naturvårdsverket Handbok för artskyddsförordningen. Del 1 fridlysning och dispenser. Handbok 2009:2. Park- och naturförvaltningen Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Vasagatan. Park- och naturförvaltningen i Göteborg Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun Opublicerad.

7 7 (10) Bilaga 1 - Undersökningsområdet Karta 1. Inventeringsområdet med detektorerna (D1 D5). Pilarna visar detektektorernas riktning. Karta 2.

8 8 (10) Bild 1 och 2. Två av många hålträd. Karta 3. Hålträd (röda ringar) längs Vasagatan.

9 9 (10) Bilaga 2 Exempel på spectrogram jämförelse mellan Vasagatan och Lärjedalen. Mycket svag inspelning av trolig Myotis sp. Vasagatan 2013 Normal inspelning av Myotis sp. Lärjeån 2011

10 10 (10)

Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Linnégatan

Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Linnégatan Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Linnégatan 2 (14) Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Linnégatan. 2012 Diarienummer: 795/12 Text: Emil

Läs mer

Inventering av fladdermöss kring Svaneholmssjön

Inventering av fladdermöss kring Svaneholmssjön Inventering av fladdermöss kring Svaneholmssjön Rapport 2005-08-15 Naturvårdskonsult Gerell Inventering av fladdermöss kring Svaneholmssjön Bakgrund Svaneholmssjön och dess omgivningar har varit en av

Läs mer

Slutversion Inventering av fladdermöss vid Tumba. skog, Botkyrka kommun

Slutversion Inventering av fladdermöss vid Tumba. skog, Botkyrka kommun Slutversion 2017-10-19 Inventering av fladdermöss vid Tumba skog, Botkyrka kommun 2 Beställare: SHH Bostad AB Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 Slutversion:

Läs mer

Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo

Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo Bilagor 1. Registreringsbevis 2. Karta 3a. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 3b. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 4. Bullerberäkning 5. Skuggberäkning 6. Annons informationsmöte

Läs mer

Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad

Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad Rapport 2008-07-07 Naturvårdskonsult Gerell Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad Sammanfattning et noterade arter och individer av fladdermöss är överraskande

Läs mer

Fladdermöss i Söderåsens nationalpark 2008

Fladdermöss i Söderåsens nationalpark 2008 Fladdermöss i Söderåsens nationalpark 2008 Naturvård Rune Gerell/Oddvar Fiskesjö 2010 Titel: Fladdermöss i Söderåsens nationalpark 2008 Utgiven av: Författare och fotograf: Redaktör: Beställningsadress:

Läs mer

Naturmiljö-Bilaga 4 Inventering av fladdermöss

Naturmiljö-Bilaga 4 Inventering av fladdermöss Naturmiljö-Bilaga 4 Inventering av fladdermöss Tunnelbana till Nacka och söderort Samrådshandling 2016-11-09 Titel: Naturmiljö-Bilaga 4 Inventering av fladdermöss Uppdragsledare: Johan Björkman, Sweco/TYPSA

Läs mer

Fladdermöss och vindkraft

Fladdermöss och vindkraft Fladdermöss och vindkraft Jens Rydell Naturvårdsverket Vindval Nattens insekter finns inte jämnt fördelade i landskapet, utan de samlas på vissa platser, ex. vid ljus många svärmar över vatten eller vid

Läs mer

Inventering av fladdermöss på Ön, Umeå, 2015

Inventering av fladdermöss på Ön, Umeå, 2015 Inventering av fladdermöss på Ön, Umeå, 2015 Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Områdesbeskrivning... 1 Kort om fladdermöss... 1 Habitatpåverkan och störning... 2 Skyddsvärde och

Läs mer

Caspar Håkansson BIOK01 HT16. Fladdermusfaunan i Höganäs kommun Inventering och utvärdering 2016

Caspar Håkansson BIOK01 HT16. Fladdermusfaunan i Höganäs kommun Inventering och utvärdering 2016 Caspar Håkansson CasparHG@hotmail.com BIOK01 HT16 Fladdermusfaunan i Höganäs kommun Inventering och utvärdering 2016 Abstract: Fladdermöss är en betydelsefull del i många ekosystem. Trots detta är kännedomen

Läs mer

Tillstånd att för vetenskapliga ändamål fånga fladdermöss

Tillstånd att för vetenskapliga ändamål fånga fladdermöss 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2017-01-12 Ärendenr: NV-08237-16 Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

Artkartering av fladdermöss inför vindkraftsetablering vid Kusberget i Jämtlands län 2014

Artkartering av fladdermöss inför vindkraftsetablering vid Kusberget i Jämtlands län 2014 2014-10-15 Artkartering av fladdermöss inför vindkraftsetablering vid Kusberget i Jämtlands län 2014 Uppdrag Föreliggande rapport är framtagen av Ecocom AB på uppdrag av Jämt Vind AB. Rapporten är ett

Läs mer

Planerad vindkraftspark vid Vaggeryd, Vaggeryds kommun

Planerad vindkraftspark vid Vaggeryd, Vaggeryds kommun Planerad vindkraftspark vid Vaggeryd, Vaggeryds kommun En analys av effekterna på fladdermusfaunan Rapport 2013-08-30 På uppdrag av HS Kraft AB Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151

Läs mer

Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun

Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2011-2012 Rapport 2014:1 Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2011-2012. Park och naturförvaltningen, Göteborgs Stad, april 2014. Inventering: Rapport,

Läs mer

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås 2014-12-16 Trädinventering av Allégatan i Mönsterås Ecocom AB på uppdrag av Mönsterås kommun Inledning Ecocom AB har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en inventering av träden längs Allégatan

Läs mer

Bedömning av påverkan på fladdermössens livsmiljöer i detaljplan 1:1 Mölnlycke fabriker. Härryda kommun

Bedömning av påverkan på fladdermössens livsmiljöer i detaljplan 1:1 Mölnlycke fabriker. Härryda kommun Graptolit Ord & Natur 2016-01-13 www.graptolit.com Bedömning av påverkan på fladdermössens livsmiljöer i detaljplan 1:1 Mölnlycke fabriker. Härryda kommun Wendelsbergsparken, foto Jens Rydell Uppdragsgivare:

Läs mer

Inventering av fladdermöss i Lidingö kommun

Inventering av fladdermöss i Lidingö kommun 2016-03-01 Inventering av fladdermöss i Lidingö kommun Johnny de Jong Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Foto Johnny de Jong Ecocom AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se

Läs mer

Emelie Nilsson Naturvårdskonsult 076-17 50 302. Fladdermöss i Skåne

Emelie Nilsson Naturvårdskonsult 076-17 50 302. Fladdermöss i Skåne Emelie Nilsson Naturvårdskonsult 076-17 50 302 Fladdermöss i Skåne Verksamhet Inventeringar, MKB, informationsmaterial, GIS analyser, vatten, Utför uppdrag i hela Sverige Kontor i Kalmar (HK), Malmö, Göteborg,

Läs mer

Barbastell och några andra ovanliga fladdermusarter i Sverige 2007

Barbastell och några andra ovanliga fladdermusarter i Sverige 2007 Barbastell och några andra ovanliga fladdermusarter i Sverige 2007 Rapport 2008-03-31 till Naturvårdsverket (Dnr 429-260-07 Nv) Ingemar Ahlén Institutionen för ekologi, SLU Box 7002, 750 07 Uppsala ingemar.ahlen@ekol.slu.se

Läs mer

Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2006

Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2006 Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2006 ISSN 1401-243X R 2007:10 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Inventering av fladdermöss i Limhamns kalkbrott i Malmö kommun 2010-2011

Inventering av fladdermöss i Limhamns kalkbrott i Malmö kommun 2010-2011 2012-02-02 Inventering av fladdermöss i Limhamns kalkbrott i Malmö kommun 2010-2011 2011 Uppdrag Ecocom har genomfört en inventering av fladdermöss i Limhamns kalkbrott i Malmö kommun i Skåne län under

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

FLADDERMUSINVENTERING TORPAÄNGEN, VÄXJÖ

FLADDERMUSINVENTERING TORPAÄNGEN, VÄXJÖ FLADDERMUSINVENTERING TORPAÄNGEN, VÄXJÖ 2015-09-08 Naturcentrum rapport - projekt nr 558 Uppdragsgivare Växjö Kommun Uppdragsgivarens projektledare Lars Andersson Uppdragstagare, 2014 Strandtorget 3, 444

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

räd Värdefulla TBurseryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla TBurseryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna alm i Götsbo är förmodligen den största almen i kommunen. Trädet har en omkrets på 586 cm. Värdefulla räd TBurseryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Burseryd Under sommaren 2013

Läs mer

Inventering av fladdermöss inför eventuell vindkraftsetablering vid Gustavstorp i Karlshamns kommun

Inventering av fladdermöss inför eventuell vindkraftsetablering vid Gustavstorp i Karlshamns kommun Inventering av fladdermöss inför eventuell vindkraftsetablering vid Gustavstorp i Karlshamns kommun MAGNUS GELANG Inventering av fladdermöss inför eventuell vindkraftsetablering vid Gustavstorp i Karlshamns

Läs mer

Fladdermöss. www.o.lst.se. i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004. Rapport 2005:58

Fladdermöss. www.o.lst.se. i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004. Rapport 2005:58 Rapport 2005:58 Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004 www.o.lst.se Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004 Rapport 2005:58 PRODUKTION Naturvårdsenheten

Läs mer

Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning

Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning MAGNUS GELANG Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning.

Läs mer

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 11 - Fladdermusinventering av Naturvårdskonsult Gerell 30 April 2013 Planerad vindkraftspark

Läs mer

Sträck av fladdermöss i relation till en planerad vindkraftpark vid Skottarevet, Falkenbergs kommun

Sträck av fladdermöss i relation till en planerad vindkraftpark vid Skottarevet, Falkenbergs kommun Sträck av fladdermöss i relation till en planerad vindkraftpark vid Skottarevet, Falkenbergs kommun Rapport 005-09-01 Naturvårdskonsult Gerell Sträck av fladdermöss i relation till en planerad vindkraftpark

Läs mer

Ammoniak och kadmium inom jordbruket

Ammoniak och kadmium inom jordbruket DELPROV DTK DIAGRAM, TABELLER OCH KARTOR Ammoniak och kadmium inom jordbruket Ammoniakavgång från jordbruket fördelat på avgångskällor fyra år under perioden 2001 2007.Tusental ton. Genomsnittligt kadmiuminnehåll

Läs mer

räd Värdefulla THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna lind vid vägkanten i Kyrkobol är det största trädet i Gislaveds kommun. Linden har en omkrets på 646 cm i brösthöjd. Värdefulla räd THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Hestra

Läs mer

Inventering av fladdermöss vid Marviken i Norrköpings kommun 2013

Inventering av fladdermöss vid Marviken i Norrköpings kommun 2013 Bilaga C9; Fladermöss i Marviken 2014-04-07 i Norrköpings kommun 2013 Uppdrag Föreliggande rapport är framtagen av Ecocom AB på uppdrag av ReWindAB. Rapporten är ett underlag till den anmälan som utförs

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Inventering av fladdermöss i Solna stad 2014

Inventering av fladdermöss i Solna stad 2014 2015-09-07 stad 2014 Johnny de Jong ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Sammanfattning Kartläggning av fladdermusfaunan ger information om naturvårdsintressanta

Läs mer

Inventering av fladdermöss vid Borgstena, Borås kommun (Västra Götalands län), inför ansökan om vindkraftsutbyggnad

Inventering av fladdermöss vid Borgstena, Borås kommun (Västra Götalands län), inför ansökan om vindkraftsutbyggnad 1 Inventering av fladdermöss vid Borgstena, Borås kommun (Västra Götalands län), inför ansökan om vindkraftsutbyggnad Till Eolus Vind AB Box 26 447 21 Vårgårda Projektör Vanja Larsson (vanja.larsson(at)eolusvind.com)

Läs mer

Beskärning av lindarna i Ängsö slottspark

Beskärning av lindarna i Ängsö slottspark Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:58 Beskärning av lindarna i Ängsö slottspark Antikvarisk kontroll Ängsö gård 2:1 Ängsö socken Västmanland Maria Löfgren Beskärning av lindarna i Ängsö slottpark

Läs mer

Inventering av fladdermöss vid Frostnäs, Gislaveds kommun inför etablering av vindkraft

Inventering av fladdermöss vid Frostnäs, Gislaveds kommun inför etablering av vindkraft Graptolit ord & natur 20-14 09 29 www-graptolit.com Inventering av fladdermöss vid Frostnäs, Gislaveds kommun inför etablering av vindkraft Johan Eklöf 2014-09-19 Rapport till Ramström Vind Uppdrag utfört

Läs mer

Mindre hackspett vid Frostvägen i Alingsås förekomst och förutsättningar

Mindre hackspett vid Frostvägen i Alingsås förekomst och förutsättningar PM 2016-11-10 1(5) Mindre hackspett vid Frostvägen i Alingsås förekomst och förutsättningar Uppdraget Vid Frostvägen 39 i Alingsås planerar kommunen för bostadsbyggande. Under planarbetet framkom indikationer

Läs mer

T räd. Värdefulla. Anderstorp

T räd. Värdefulla. Anderstorp Ekekullen i Anderstorp är ett bra exempel på hur värdefulla träd ger karaktär och upplevelsevärden åt ett område i tätortsmiljö. Värdefulla T räd Anderstorp Inventerare : Hanna Torén, Biolog Värdefulla

Läs mer

Planerad vindkraftspark vid Bordsjö, Aneby kommun

Planerad vindkraftspark vid Bordsjö, Aneby kommun Planerad vindkraftspark vid Bordsjö, Aneby kommun En analys av effekterna på fladdermusfaunan Rapport 2014-12-19 På uppdrag av HS Kraft AB Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151

Läs mer

Fladdermusinventering inför ombyggnad av stall till hotell i Bokedalen, Partille kommun

Fladdermusinventering inför ombyggnad av stall till hotell i Bokedalen, Partille kommun Graptolit ord & natur 20 14-10 10 www-graptolit.com Fladdermusinventering inför ombyggnad av stall till hotell i Bokedalen, Partille kommun Rapport till Partille kommun Uppdrag utfört av: Johan Eklöf,

Läs mer

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN RAPPORT 2017-02-15 Johan Svedholm Uppdragsgivare Ale kommun Ledetvägen 6 449 51 Alafors Uppdragstagare Naturcentrum AB, 2016 Strandtorget

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Inventering av ihåliga träd i Lunds stadspark

Inventering av ihåliga träd i Lunds stadspark Inventering av ihåliga träd i Lunds stadspark Andreas Malmqvist Naturcentrum AB 2004 Inventering av hålträd i Lunds stadspark Andreas Malmqvist Naturcentrum AB 2004 Lunds stadspark har av regeringen föreslagits

Läs mer

Ingemar Ahlén Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU Box 7002, Uppsala

Ingemar Ahlén Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU Box 7002, Uppsala Inventering av barbastell (Barbastella barbastellus) 2006 Med notiser om andra ovanliga arter under året Rapport 2006-12-04 till Naturvårdsverket (Dnr 301-6799-05) Med några tillägg gjorda i februari 2007

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Fördjupad artkartering av fladdermöss inför planerad vägdragning i Västervik 2016

Fördjupad artkartering av fladdermöss inför planerad vägdragning i Västervik 2016 Fördjupad artkartering av fladdermöss inför planerad vägdragning i Västervik 2016 PROJEKT: Södra infarten 2016-10-13 Alexander Eriksson ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se

Läs mer

FLADDERMÖSS VID FINNGÖSABÄCKENS

FLADDERMÖSS VID FINNGÖSABÄCKENS FLADDERMÖSS VID FINNGÖSABÄCKENS MYNNING, SÄVEÅN, PARTILLE UNDERLAG INFÖR FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER PÅ UPPDRAG AV TRAFIKVERKET GENOM SWECO ENVIRONMENT AB 2013-11-11 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

Fladdermöss i Västerbottens län kunskapsläget 2016

Fladdermöss i Västerbottens län kunskapsläget 2016 Skörvnöpparn, Umeå Årgång 8(2016), häfte 1:39-43 Fladdermöss i Västerbottens län kunskapsläget 2016 MICHAEL SCHNEIDER & DORIS GRELLMANN Att spela in fladdermusläten och analysera dem är ett suveränt sätt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL WEBBINARIUM OM GENERELLT BIOTOPSKYDD

VÄLKOMMEN TILL WEBBINARIUM OM GENERELLT BIOTOPSKYDD VÄLKOMMEN TILL WEBBINARIUM OM GENERELLT BIOTOPSKYDD Naturvårdsverket 24 september Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-26 1 Webbinariet behandlar några aktuella frågor om det

Läs mer

Sammanställning av genomförda. fladdermöss i Södermanlands län från åren 1999, 2001 och 2004

Sammanställning av genomförda. fladdermöss i Södermanlands län från åren 1999, 2001 och 2004 Beställare: Ursula Zinko Länsstyrelsen i Södermanlands län Sammanställning av genomförda inventeringar av fladdermöss i Södermanlands län från åren 1999, 2001 och 2004 Slutsatser och förslag till det fortsatta

Läs mer

Fladdermusinventering Värmdö kommun

Fladdermusinventering Värmdö kommun Fladdermusinventering Värmdö kommun - Artkartering 2011 2012-02-29 Sofia Gylje Blank Klerebo Bergsäter 2 564 91 Bankeryd Tel: +46(0)70-3112204 E-post: gylje@hotmail.com Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning...2

Läs mer

Fladdermusinventering. Ny 400 kv-ledning Långbjörn- Storfinnforsen ( )

Fladdermusinventering. Ny 400 kv-ledning Långbjörn- Storfinnforsen ( ) Fladdermusinventering Ny 400 kv-ledning Långbjörn- Storfinnforsen 16-03-9237) OM RAPPORTEN: Titel: Fladdermusinventering Ny 400-Kv ledning Långbjörn- Storfinnforsen 16-03-9237) Version/datum: 2016-08-15

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Inför tillståndsprövning av vindkraftverk vid Tribbhult. - Inventering av fladdermöss

Inför tillståndsprövning av vindkraftverk vid Tribbhult. - Inventering av fladdermöss Inför tillståndsprövning av vindkraftverk vid Tribbhult - Inventering av fladdermöss Vindkraftpark Tribbhult fladdermusinventering 2014 Innehållsförteckning Rapporten bör citeras som: Ignell, H. 2014.

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun BESLUT 2015-10-29 1(7) Naturavdelningen Ingvar Olofsson 010-224 56 76 Delg.kvitto Margareta Bruto Finntorp Gård 456 47 Bovallstrand bruto@telia.com Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur

Läs mer

Rödlistade epifytiska lavar i Malmö stad en metod för miljöövervakning

Rödlistade epifytiska lavar i Malmö stad en metod för miljöövervakning Rödlistade epifytiska lavar i Malmö stad en metod för miljöövervakning Andreas Malmqvist/Naturcentrum AB 2000 Hyllie gamla by, område för fördjupad studie av lavfloran. Foto från Malmö stad. Rödlistade

Läs mer

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1 Naturinformation Rapport 2015:1 Naturvårdsarter, Park och naturförvaltningen, januari 2015 Rapport, sammanställning och kartproduktion: Ola Hammarström Foton: och Uno Unger Layout: Ola Hammarström Denna

Läs mer

Kompletterande inventering av fladdermöss inför vindkraftpark Målarberget

Kompletterande inventering av fladdermöss inför vindkraftpark Målarberget Kompletterande inventering av fladdermöss inför vindkraftpark Målarberget Utökad sommar- och sensommarinventering 2015 Rapportstatus: På uppdrag av: Utfört av: Rapporten bör citeras: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Inventering av hasselmus på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun

Inventering av hasselmus på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun Rapport den 21 juli 2013 Reviderad den 12 mars 2014 På uppdrag av Söderberg & Ask Arkitektkontor AB Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72,

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Inventering av fladdermusfaunan vid Rödene, Alingsås kommun -inför planerad vindkraftspark

Inventering av fladdermusfaunan vid Rödene, Alingsås kommun -inför planerad vindkraftspark Inventering av fladdermusfaunan vid Rödene, Alingsås kommun -inför planerad vindkraftspark Boxlokal 5. Nordisk fladdermus. Foto Jens Rydell Eidolon ekologi 2013-10-24 Stefan Pettersson Böletvägen 22 42835

Läs mer

Inventering av fladdermöss 2003

Inventering av fladdermöss 2003 Inventering av fladdermöss 2003 Regional fladdermusövervakning i Uppsala och Stockholms län L Ä N S S T Y R E L S E N S M E D D E L A N D E S E R I E 2 0 0 3 : 1 3 M I L J Ö E N H E T E N I S S N 0 2 8

Läs mer

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN UNDERLAG FÖR DETALJPLAN PÅ UPPDRAG AV NÖDINGE AB VIA ALE KOMMUN 2012-05-11 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.ahlen@naturcentrum.se

Läs mer

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE 2010-10-23 Lavinventering utmed Mölndalsån, Mölnlycke, Härryda kommun Naturcentrum AB har genomfört en översiktlig inventering

Läs mer

Planerade vindkraftverk vid Ruuthsbo, Ystad kommun

Planerade vindkraftverk vid Ruuthsbo, Ystad kommun Planerade vindkraftverk vid Ruuthsbo, Ystad kommun En analys av effekterna på fladdermusfaunan Rapport 2009-05-28 Tågratorp 0416-151 20 070-6360917 karin.gerell@sjobo.nu 275 92 Sjöbo www.naturvardskonsult-gerell.se

Läs mer

Grunderna för Naturvårdsverkets ställningstagande

Grunderna för Naturvårdsverkets ställningstagande 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2017-02-08 Ärendenr: NV-08908-16 Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen svea.avd6@dom.se Yttrande i mål M 7284-16 angående föreläggande att plantera

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö

Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Författare: Mia Arvidsson 2012-06-20 Rapport

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-09-08 Stockholm Mål nr M 956-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-08 i mål nr M 5647-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV. Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT

RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV. Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT 2014-01-13 Titel: Strandskydd djurliv, Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn Konsult:

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Naturvärdesinventering i Gärsnäs

Naturvärdesinventering i Gärsnäs Naturvärdesinventering i Gärsnäs Inför upprättande av nytt mötesspår samt ny tågplattform OM RAPPORTEN: Titel: Naturvärdesinventering i Gärsnäs datum: 2016-06-14 Rapporten bör citeras såhär: Rydlöv, J.

Läs mer

2 ALLMÄN BESKRIVNING

2 ALLMÄN BESKRIVNING Uppdragsnr: 10195058 Daterad: 2015-08-13 Reviderad: Naturvärdesinventering Ekhyddan Handläggare Status: Utkast 1 INLEDNING E.ON Elnät Sverige AB (nedan benämt E.ON Elnät) är ett av Sveriges ledande energibolag.

Läs mer

Skånelaholms slott. Dokumentation av restaureringsarbeten i parken, etapp 1, Skånelaholms slott, Skånela 1:1, Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland

Skånelaholms slott. Dokumentation av restaureringsarbeten i parken, etapp 1, Skånelaholms slott, Skånela 1:1, Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland Skånelaholms slott Dokumentation av restaureringsarbeten i parken, etapp 1, Skånelaholms slott, Skånela 1:1, Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2011:1 2 Skånelaholms slott Dokumentation

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18 Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga Motala kommun 2012-07-18 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Alléer i Motala befintlig kunskap... 3 1.3 Brister och problem... 3

Läs mer

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé vid Dysätter. Motala kommun

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé vid Dysätter. Motala kommun Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé vid Dysätter Motala kommun 2012-07-18 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Alléer i Motala befintlig kunskap... 2 1.3 Brister och problem... 3 1.4

Läs mer

Tillägg: Fladdermusinventering vid Alster, Karlstad kommun

Tillägg: Fladdermusinventering vid Alster, Karlstad kommun Tillägg: Fladdermusinventering vid Alster, Karlstad kommun 2013-09-05 Sofia Gylje Blank Klerebo Bergsäter 2 564 91 Bankeryd Tel: +46(0)70-3112204 E-post: sofia@noctula.se Innehåll Sammanfattning... 1 1.

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

INVENTERING OCH SAMMANSTÄLLNING AV ARTER BLOMMERÖD, UNDERLAG FÖR PÅ UPPDRAG AV HÖÖRS KOMMUN 2015-11-06 DETALJPLAN

INVENTERING OCH SAMMANSTÄLLNING AV ARTER BLOMMERÖD, UNDERLAG FÖR PÅ UPPDRAG AV HÖÖRS KOMMUN 2015-11-06 DETALJPLAN INVENTERING OCH SAMMANSTÄLLNING AV ARTER BLOMMERÖD, HÖÖRS KOMMUN UNDERLAG FÖR DETALJPLAN PÅ UPPDRAG AV HÖÖRS KOMMUN 2015-11-06 Inventering av arter - Blommeröd Naturcentrum AB 2015-11-06 Naturcentrum AB,

Läs mer

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker?

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Resultatet av en snabb inventering 2008 av trädklädda betesmarker som åtgärdats under och efter införandet av den s k 50-trädsregeln Leif

Läs mer

Föryngring av lindalléer längs Norrköpings promenader

Föryngring av lindalléer längs Norrköpings promenader Föryngring av lindalléer längs Norrköpings promenader Bakgrund Norra, Södra och Östra promenaderna med sina lindalléer, som i hästskoform omsluter större delen av Norrköpings gamla stadskärna, började

Läs mer

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl.

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Kompletterande inventering inför detaljplan

Läs mer

2015-02-03. Värdefulla träd vid Palsternackan i Solna

2015-02-03. Värdefulla träd vid Palsternackan i Solna Värdefulla träd vid i Solna Värdefulla Ersätt Ersätt med träd med sidhuvud Beställning: Bostadsstiftelsen Signalisten, kontaktperson: Lena Pålsson, ALMA Arkitekter AB. Framställt av: Ekologigruppen AB.

Läs mer

Inventering av fladdermöss kring Råstasjön 2013

Inventering av fladdermöss kring Råstasjön 2013 Beställare: Iterio AB Pernilla Troberg Inventering av fladdermöss kring Råstasjön 2013 Inför upprättande av detaljplan för Arenastaden Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund 2 2.1 Uppdraget! 2 2.2 Syfte!

Läs mer

Inventering av fladdermöss i Lilla Edets kommun

Inventering av fladdermöss i Lilla Edets kommun Inventering av fladdermöss i Lilla Edets kommun På uppdrag av Lilla Edets kommun 2013-09-27 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Tel. 0303-72 61 60 Projektledare: Petter Bohman Fältarbete

Läs mer

INVENTERING OCH SAMMANSTÄLLNING AV ARTER BLOMMERÖD, UNDERLAG FÖR PÅ UPPDRAG AV HÖÖRS KOMMUN DETALJPLAN

INVENTERING OCH SAMMANSTÄLLNING AV ARTER BLOMMERÖD, UNDERLAG FÖR PÅ UPPDRAG AV HÖÖRS KOMMUN DETALJPLAN IVETERIG OCH SAMMASTÄLLIG AV ARTER BLOMMERÖD, HÖÖRS KOMMU UDERLAG FÖR DETALJPLA PÅ UPPDRAG AV HÖÖRS KOMMU 2015-11-06 aturcentrum AB, 2015 Stenungsund: Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Fladdermöss i Aneby-Tranås Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft

Fladdermöss i Aneby-Tranås Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft Göteborg -9- Fladdermöss i Aneby-Tranås Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft Stefan Pettersson Fladdermöss i Aneby-Tranås - Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft Rapport :

Läs mer

Kartering av förekomst av läderbagge Stockholms län

Kartering av förekomst av läderbagge Stockholms län Fakta 2016:12 Kartering av förekomst av läderbagge Stockholms län Publiceringsdatum 2016-11-02 Författare: Stanislav Snäll Foton: Stanislav Snäll Kontaktperson Miguel Jaramillo Enheten för naturvård Tfn

Läs mer

Gemensamt delprogram för fladdermöss

Gemensamt delprogram för fladdermöss Gemensamt delprogram för fladdermöss Uppföljning av fladdermusfaunan i Sverige Gemensamt delprogram för fladdermöss Uppföljning av fladdermusfaunan i Sverige Meddelande nr 2015:23 3 Meddelande nummer

Läs mer