Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk standard för naturvärdesinventering NVI"

Transkript

1 Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård

2 Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat arbetet Svensk öppen standard enligt SIS Många har inbjudits till arbetet Skogsindustrierna Stockholm Ekologigruppen Calluna Naturcentrum Pro Natura Enetjärn natur Trafikverket SIS

3 Var är vi nu? Remissupplaga utskickad under sommaren Mer än 75% av remissinstanserna tillstyrker standarden Sammanställning av synpunkter Standard innan årskiftet?

4 NATURVÄRDESINVENTERING För att vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle måste vi veta vilka områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald. Därför krävs sinventering!

5 SVENSK STANDARD >SS Anger krav som måste uppfyllas för att en sinventering ska bli träffsäker och kunna granskas INNEHÅLL 0. Orientering 1. Omfattning 2. Termer och definitioner 3. Naturvärdesklasser 4. Genomförande av NVI arbetsgång 5. Identifiering och avgränsning 6. Biotopgrupper 7. Nivåer detaljeringsgrad, tillägg 8. Naturvärdesbedömning 9. Redovisning av resultat 10. Hantering av sekretess 11. Kompetenskrav

6 0.4 BAKGRUND Förlusten av livsmiljöer och arter räknas som ett av vår tids största problem. Därför har Sverige undertecknat och ratificerat Konventionen om biologisk mångfald och införlivat den i det svenska miljöarbetet. Ramarna anges i miljöbalken, miljökvalitetsmålen, samt i regeringens naturvårdsskrivelse från 2002.

7 BIOLOGISK MÅNGFALD Konventionen om biologisk mångfald. Riokonferensen Definition av biologisk mångfald: Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

8 MÅNGFALD MELLAN INOM ARTER Naturcentrum AB

9 MÅNGFALD MELLAN ARTER Naturcentrum AB

10 MÅNGFALD AV MELLAN EKOSYSTEM ARTER Naturcentrum AB

11 0.5 SYFTE Syftet med sinventering (NVI) är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och sbedöma dessa. Svensk standard för sinventering NVI

12 1. OMFATTNING INGÅR Standarden anger krav för att identifiera, avgränsa och bedöma geografiska områden av betydelse för biologisk mångfald. Standarden är tillämpbar på samtliga biotoper, oavsett om de är terrestra, limniska eller marina. Standarden kan tillämpas även om kunskapen kring vissa biotopers är mer bristfällig än andra. INGÅR INTE Standarden omfattar inte landskapsekologiska analyser men utgör ett viktigt underlag för sådana. Kartläggning och bedömning av andra ekosystemtjänster än biologisk mångfald ingår inte. Inventering och kartläggning av arters förekomst, utöver vad som behövs för att göra en sbedömning, ingår normalt inte. Däremot kan sinventeringen kompletteras med fördjupad artinventering.

13 2. DEFINITIONER 2.2 biotop område med enhetlig miljö och organismsammansättning. 2.6 betydelse för biologisk mångfald 2.8 sklass AVRÅDD:klass grad av enligt en skala 2.9 sobjekt i sinventeringen avgränsat geografiskt område av betydelse för biologisk mångfald, utgörs av en dominerande biotopgrupp och kan bedömas till en och samma sklass 2.10 landskapsobjekt större geografiskt område vars betydelse för biologisk mångfald är uppenbart större eller av annan karaktär än de ingående sobjektens betydelse för biologisk mångfald 2.17 naturvårdsart samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter

14 3. NATURVÄRDESKLASSER Lågt Geografiska områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa omfattning bidrar till biologisk mångfald. T ex produktionsskog och vanlig åker. Ej sklass! Visst - sklass 3 Naturvärdesobjekt med viss betydelse för biologisk mångfald. T ex en stenmur eller en lövdunge i ett åkerlandskap. Påtagligt - sklass 2 Naturvärdesobjekt med särskild betydelse för biologisk mångfald. T ex en restaurerbar ängs- och betesmark eller Skogsstyrelsens sobjekt Högre - sklass 1 Naturvärdesobjekt med särskilt stor betydelse för biologisk mångfald. T ex naturlig ängs- och betesmark, nyckelbiotop eller livsmiljö med kontinuerlig ekologisk funktion för för rödlistad art

15 Innan en NVI påbörjas ska: inventeringsområdet avgränsas 4. ARBETSGÅNG fastställas vilken nivå och detaljeringsgrad som ska tillämpas fastställas om eventuella tillägg ska ingå En NVI ska utföras enligt följande moment: kartläggning av inventeringsområdets genom identifiering och avgränsning av eventuella sobjekt bedömning av deras i olika sklasser enligt fastställd skala identifiering och avgränsning av eventuella landskapsobjekt redovisning

16 Naturvärdesobjekten ska avgränsas så att de utgörs av en dominerande biotopgrupp. Ett sobjekt ska vara så enhetligt att det kan tilldelas en gemensam sklass. Ett sobjekt ska utgöras av en sammanhängande yta. 5. IDENTIFIERING MÅNGFALD MELLAN OCH AVGRÄNSNING ARTER Naturcentrum AB

17 5. IDENTIFIERING OCH AVGRÄNSNING

18 MÅNGFALD 6. BIOTOPGRUPPER MELLAN ARTER Bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda ytor Park, trädgård, gårdsmiljö och anlagda grönytor Åkermark Ängs- och betesmark Skog och träd Myr Fjäll Berg och sten Sandmiljö Täkt och upplag Grund mjukbotten Grund hårdbotten Djup mjukbotten Djup hårdbotten Biogent rev Antropogen botten Havsstrand Sjö Småvatten och dammar Vattendrag Limnisk strand Naturcentrum AB

19 MÅNGFALD 6. BIOTOPGRUPPER MELLAN ARTER För varje sobjekt anges dominerande biotopgrupp. Indelning görs efter ekologiska förutsättningar och artförekomster. Naturcentrum AB

20 7. NIVÅER OCH TILLÄGG minsta karteringsenhet sklasser användningsomr. Förstudie (ej fältinv.) 1 ha/ 200*2 m 1 o 2 översiktlig planering naturvårdsprogram förstudier Fält översikt 1 ha/ 100*2 m 1a, 1b o 2 val av lokaliseringsalt. större områden skogslandskap Fält standard 0,1 ha/ 50*0,5 m 1a, 1b o 2 väg och järnvägsplaner vindkraftsetablering Fält detalj 25 m2/ 10*0,5 m 1a, 1b, 2 o 3 väg och järnvägsplaner - mer detaljer detaljplaner skötselplaner

21 arter 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING livsmiljöer

22 arter 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING Naturvårdsarter rödlistade arter och hotade arter är av särskild betydelse Artrikedom artdiversitet artantal

23 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING Ekologiska förutsättningar naturlighet processer och störningsregimer värdestrukturer! värdelement! kontinuitet naturgivna förutsättningar nyckelarter storlek konnektivitet Sällsynthet och hot hotad eller sällsynt biotop Natura 2000-naturtyp eller motsv. lokal betydelse för biologisk mångfald livsmiljöer

24 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING mycket goda artförekomster Påtagligt Högt Högsta goda artförekomster Påtagligt Påtagligt Högt Högt vissa artförekomster Visst Påtagligt Påtagligt Påtagligt dåliga artförekomster Lågt Visst Påtagligt dåliga förutsättningar vissa förutsättningar goda förutsättningar mycket goda förutsättningar

25 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING Flera naturvårdsarter Högt Natura 2000 naturtyp

26 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING dåliga artförekomster Visst Lokal betydelse för variation

27 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING Hotad art Högt goda ekologiska förutsättningar

28 9. REDOVISNING - RAPPORT RAPPORT - ALLMÄNT Nivå och detaljeringsgrad Utförare Tidpunkt Sammanfattande beskrivning av inventeringsområdet Befintliga områdesskydd som berör inventeringsområdet Referenser och källor Kommentar till egna naturvårdsarter Eventuella osäkerheter KARTA - GIS Naturvärdesobjekt Landskapsobjekt Inventeringsområde

29 9. REDOVISNING NATURVÄRDESOBJEKT Objekt-ID Biotopgrupp Biotop eller biotoper Beskrivning Naturvärdesklass med motivering Redovisning av bedömningsgrunden livsmiljö Redovisning av naturvårdsarter Tidigare dokumentation Foto LANDSKAPSOBJEKT Objekt-id Beskrivning av huvuddrag, och arter. ARTPORTALEN Nya noteringar av naturvårdsarter ska registreras

30 10. SEKRETESS Uppgifter som framkommit genom NVI ska vara offentliga såvida inte myndigheter beslutat om sekretess.

31 11. KOMPETENSKRAV NVI på förstudienivå Kunskap och erfarenhet av den erforderliga referenslitteraturen. Dokumenterad kunskap och erfarenhet om naturvårdsarter och ekologiska förutsättningar som är relevanta inom inventeringsområdet. NVI på fältnivå Dessutom: Dokumenterad förmåga att finna och identifiera naturvårdsarter och ekologiska förutsättningar som är relevanta inom inventeringsområdet. Fördjupad artinventering Specialistkompetens för att finna och identifiera de arter den fördjupade artinventeringen avser.

32 BILAGA TEKNISK RAPPORT >SIS- TR Den tekniska rapporten är ett komplement till SS för att tydligare konkretisera vad sbedömningen innebär i de olika biotopgrupperna. Den tekniska rapporten ger rekommendationer, vägledning, exempel och redovisar viktiga referenser. Den tekniska rapporten redovisar inte krav. INNEHÅLL Sällsynta och hotade biotoper Biotopgrupper (Definition) Beskrivning av kunskapsunderlag Stöd för beskrivningar och sbedömning Exempel på olika sklasser Referenser

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa mångfald ngfald mångfald mång mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald ngfald mångfald mångfald fald mångfa mångfald PROJEKTLEDARE: Susann Östergård, Miljöförvaltningen.

Läs mer

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Rapport Ny vår för skogen Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Utgångspunkter 5 1.1 Inledning och syfte 5 1.1.2 Avgränsning

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet

Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet Redovisning av metodutvecklingsarbetet under åren 2008-2010 samt våren 2011 Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

INVENTERING AV UNDERVATTENSMILJÖER MED HJÄLP AV DROPVIDEO RAPPORT FRÅN WORKSHOP 23-24 SEPTEMBER 2013

INVENTERING AV UNDERVATTENSMILJÖER MED HJÄLP AV DROPVIDEO RAPPORT FRÅN WORKSHOP 23-24 SEPTEMBER 2013 Inventering av undervattensmiljöer med hjälp av dropvideo 1 GÖRAN SUNDBLAD, MARTIN ISAEUS, JENNY HERTZMAN, CHARLOTTE CARLSSON & ULF LINDAHL INVENTERING AV UNDERVATTENSMILJÖER MED HJÄLP AV DROPVIDEO RAPPORT

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 En studie av handläggares erfarenheter av och attityder till kompensation för intrång i allmänna intressen Tove Hägglund Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 - 2 - Uppdraget... 5 Sammanfattning... 6 Förslag till kompletterande åtgärder... 6 Arter som betraktas som hotade enligt rödlistan...

Läs mer