Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk standard för naturvärdesinventering NVI"

Transkript

1 Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård

2 Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat arbetet Svensk öppen standard enligt SIS Många har inbjudits till arbetet Skogsindustrierna Stockholm Ekologigruppen Calluna Naturcentrum Pro Natura Enetjärn natur Trafikverket SIS

3 Var är vi nu? Remissupplaga utskickad under sommaren Mer än 75% av remissinstanserna tillstyrker standarden Sammanställning av synpunkter Standard innan årskiftet?

4 NATURVÄRDESINVENTERING För att vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle måste vi veta vilka områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald. Därför krävs sinventering!

5 SVENSK STANDARD >SS Anger krav som måste uppfyllas för att en sinventering ska bli träffsäker och kunna granskas INNEHÅLL 0. Orientering 1. Omfattning 2. Termer och definitioner 3. Naturvärdesklasser 4. Genomförande av NVI arbetsgång 5. Identifiering och avgränsning 6. Biotopgrupper 7. Nivåer detaljeringsgrad, tillägg 8. Naturvärdesbedömning 9. Redovisning av resultat 10. Hantering av sekretess 11. Kompetenskrav

6 0.4 BAKGRUND Förlusten av livsmiljöer och arter räknas som ett av vår tids största problem. Därför har Sverige undertecknat och ratificerat Konventionen om biologisk mångfald och införlivat den i det svenska miljöarbetet. Ramarna anges i miljöbalken, miljökvalitetsmålen, samt i regeringens naturvårdsskrivelse från 2002.

7 BIOLOGISK MÅNGFALD Konventionen om biologisk mångfald. Riokonferensen Definition av biologisk mångfald: Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

8 MÅNGFALD MELLAN INOM ARTER Naturcentrum AB

9 MÅNGFALD MELLAN ARTER Naturcentrum AB

10 MÅNGFALD AV MELLAN EKOSYSTEM ARTER Naturcentrum AB

11 0.5 SYFTE Syftet med sinventering (NVI) är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och sbedöma dessa. Svensk standard för sinventering NVI

12 1. OMFATTNING INGÅR Standarden anger krav för att identifiera, avgränsa och bedöma geografiska områden av betydelse för biologisk mångfald. Standarden är tillämpbar på samtliga biotoper, oavsett om de är terrestra, limniska eller marina. Standarden kan tillämpas även om kunskapen kring vissa biotopers är mer bristfällig än andra. INGÅR INTE Standarden omfattar inte landskapsekologiska analyser men utgör ett viktigt underlag för sådana. Kartläggning och bedömning av andra ekosystemtjänster än biologisk mångfald ingår inte. Inventering och kartläggning av arters förekomst, utöver vad som behövs för att göra en sbedömning, ingår normalt inte. Däremot kan sinventeringen kompletteras med fördjupad artinventering.

13 2. DEFINITIONER 2.2 biotop område med enhetlig miljö och organismsammansättning. 2.6 betydelse för biologisk mångfald 2.8 sklass AVRÅDD:klass grad av enligt en skala 2.9 sobjekt i sinventeringen avgränsat geografiskt område av betydelse för biologisk mångfald, utgörs av en dominerande biotopgrupp och kan bedömas till en och samma sklass 2.10 landskapsobjekt större geografiskt område vars betydelse för biologisk mångfald är uppenbart större eller av annan karaktär än de ingående sobjektens betydelse för biologisk mångfald 2.17 naturvårdsart samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter

14 3. NATURVÄRDESKLASSER Lågt Geografiska områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa omfattning bidrar till biologisk mångfald. T ex produktionsskog och vanlig åker. Ej sklass! Visst - sklass 3 Naturvärdesobjekt med viss betydelse för biologisk mångfald. T ex en stenmur eller en lövdunge i ett åkerlandskap. Påtagligt - sklass 2 Naturvärdesobjekt med särskild betydelse för biologisk mångfald. T ex en restaurerbar ängs- och betesmark eller Skogsstyrelsens sobjekt Högre - sklass 1 Naturvärdesobjekt med särskilt stor betydelse för biologisk mångfald. T ex naturlig ängs- och betesmark, nyckelbiotop eller livsmiljö med kontinuerlig ekologisk funktion för för rödlistad art

15 Innan en NVI påbörjas ska: inventeringsområdet avgränsas 4. ARBETSGÅNG fastställas vilken nivå och detaljeringsgrad som ska tillämpas fastställas om eventuella tillägg ska ingå En NVI ska utföras enligt följande moment: kartläggning av inventeringsområdets genom identifiering och avgränsning av eventuella sobjekt bedömning av deras i olika sklasser enligt fastställd skala identifiering och avgränsning av eventuella landskapsobjekt redovisning

16 Naturvärdesobjekten ska avgränsas så att de utgörs av en dominerande biotopgrupp. Ett sobjekt ska vara så enhetligt att det kan tilldelas en gemensam sklass. Ett sobjekt ska utgöras av en sammanhängande yta. 5. IDENTIFIERING MÅNGFALD MELLAN OCH AVGRÄNSNING ARTER Naturcentrum AB

17 5. IDENTIFIERING OCH AVGRÄNSNING

18 MÅNGFALD 6. BIOTOPGRUPPER MELLAN ARTER Bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda ytor Park, trädgård, gårdsmiljö och anlagda grönytor Åkermark Ängs- och betesmark Skog och träd Myr Fjäll Berg och sten Sandmiljö Täkt och upplag Grund mjukbotten Grund hårdbotten Djup mjukbotten Djup hårdbotten Biogent rev Antropogen botten Havsstrand Sjö Småvatten och dammar Vattendrag Limnisk strand Naturcentrum AB

19 MÅNGFALD 6. BIOTOPGRUPPER MELLAN ARTER För varje sobjekt anges dominerande biotopgrupp. Indelning görs efter ekologiska förutsättningar och artförekomster. Naturcentrum AB

20 7. NIVÅER OCH TILLÄGG minsta karteringsenhet sklasser användningsomr. Förstudie (ej fältinv.) 1 ha/ 200*2 m 1 o 2 översiktlig planering naturvårdsprogram förstudier Fält översikt 1 ha/ 100*2 m 1a, 1b o 2 val av lokaliseringsalt. större områden skogslandskap Fält standard 0,1 ha/ 50*0,5 m 1a, 1b o 2 väg och järnvägsplaner vindkraftsetablering Fält detalj 25 m2/ 10*0,5 m 1a, 1b, 2 o 3 väg och järnvägsplaner - mer detaljer detaljplaner skötselplaner

21 arter 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING livsmiljöer

22 arter 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING Naturvårdsarter rödlistade arter och hotade arter är av särskild betydelse Artrikedom artdiversitet artantal

23 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING Ekologiska förutsättningar naturlighet processer och störningsregimer värdestrukturer! värdelement! kontinuitet naturgivna förutsättningar nyckelarter storlek konnektivitet Sällsynthet och hot hotad eller sällsynt biotop Natura 2000-naturtyp eller motsv. lokal betydelse för biologisk mångfald livsmiljöer

24 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING mycket goda artförekomster Påtagligt Högt Högsta goda artförekomster Påtagligt Påtagligt Högt Högt vissa artförekomster Visst Påtagligt Påtagligt Påtagligt dåliga artförekomster Lågt Visst Påtagligt dåliga förutsättningar vissa förutsättningar goda förutsättningar mycket goda förutsättningar

25 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING Flera naturvårdsarter Högt Natura 2000 naturtyp

26 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING dåliga artförekomster Visst Lokal betydelse för variation

27 8. NATURVÄRDESBEDÖMNING Hotad art Högt goda ekologiska förutsättningar

28 9. REDOVISNING - RAPPORT RAPPORT - ALLMÄNT Nivå och detaljeringsgrad Utförare Tidpunkt Sammanfattande beskrivning av inventeringsområdet Befintliga områdesskydd som berör inventeringsområdet Referenser och källor Kommentar till egna naturvårdsarter Eventuella osäkerheter KARTA - GIS Naturvärdesobjekt Landskapsobjekt Inventeringsområde

29 9. REDOVISNING NATURVÄRDESOBJEKT Objekt-ID Biotopgrupp Biotop eller biotoper Beskrivning Naturvärdesklass med motivering Redovisning av bedömningsgrunden livsmiljö Redovisning av naturvårdsarter Tidigare dokumentation Foto LANDSKAPSOBJEKT Objekt-id Beskrivning av huvuddrag, och arter. ARTPORTALEN Nya noteringar av naturvårdsarter ska registreras

30 10. SEKRETESS Uppgifter som framkommit genom NVI ska vara offentliga såvida inte myndigheter beslutat om sekretess.

31 11. KOMPETENSKRAV NVI på förstudienivå Kunskap och erfarenhet av den erforderliga referenslitteraturen. Dokumenterad kunskap och erfarenhet om naturvårdsarter och ekologiska förutsättningar som är relevanta inom inventeringsområdet. NVI på fältnivå Dessutom: Dokumenterad förmåga att finna och identifiera naturvårdsarter och ekologiska förutsättningar som är relevanta inom inventeringsområdet. Fördjupad artinventering Specialistkompetens för att finna och identifiera de arter den fördjupade artinventeringen avser.

32 BILAGA TEKNISK RAPPORT >SIS- TR Den tekniska rapporten är ett komplement till SS för att tydligare konkretisera vad sbedömningen innebär i de olika biotopgrupperna. Den tekniska rapporten ger rekommendationer, vägledning, exempel och redovisar viktiga referenser. Den tekniska rapporten redovisar inte krav. INNEHÅLL Sällsynta och hotade biotoper Biotopgrupper (Definition) Beskrivning av kunskapsunderlag Stöd för beskrivningar och sbedömning Exempel på olika sklasser Referenser

Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneområde vid Säterivägen, Säffle kommun.

Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneområde vid Säterivägen, Säffle kommun. Version 1.10 Projekt 7442 Upprättad 2017-07-07 Reviderad 2017-08-08 Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneområde vid Säterivägen, Säffle kommun. Sammanfattning En inventering av utpekat

Läs mer

Östberga. Bilaga 1: Metod N aturvärdesinventering. Konnektivitetsanalys. Naturvärdesanalys

Östberga. Bilaga 1: Metod N aturvärdesinventering. Konnektivitetsanalys. Naturvärdesanalys Naturvärdesanalys Östberga Bilaga 1: Metod N aturvärdesinventering och Konnektivitetsanalys 201 7 Naturvärdesanalys Innehåll Uppdraget 3 Naturvärdesinventering 3 Bedömningsgrund biotop 3 Bedömningsgrund

Läs mer

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) enligt Svensk standard SS :2014

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) enligt Svensk standard SS :2014 RAPPORT Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) enligt Svensk standard SS 199000:2014 NVI PÅ FASTIGHETERNA TANUM- RÖRVIK 41, 1:79 M. FL., GREBBESTAD Maj 2017 Rapport samt föreliggande

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2014

SVENSK STANDARD SS :2014 SVENSK STANDARD SS 199000:2014 Fastställd/Approved: 2014-05-27 Publicerad/Published: 2014-05-28 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 07.080; 13.020.01; 13.020.30 Naturvärdesinventering

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7461 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Götetorps skola och förskola

Version 1.00 Projekt 7461 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Götetorps skola och förskola Version 1.00 Projekt 7461 Upprättad 2018-05-22 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Götetorps skola och förskola Sammanfattning En naturvärdesinventering har utförts i samband med

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

Version 1.20 Projekt 7460 Upprättad Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Ny skola Hammar, Hammarö 1:90

Version 1.20 Projekt 7460 Upprättad Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Ny skola Hammar, Hammarö 1:90 Version 1.20 Projekt 7460 Upprättad 2018-05-22 Reviderad 2018-08-13 Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Ny skola Hammar, Hammarö 1:90 1 Sammanfattning En inventering har skett i samband med

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun

Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad 2017-04-28 Reviderad Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband med detaljplanearbete i området Hammar

Läs mer

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Skillerälven, Storbron, Filipstads kommun.

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Skillerälven, Storbron, Filipstads kommun. Version 1.00 Projekt 7425 Upprättad 2017-06-21 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Skillerälven, Storbron, Filipstads kommun. Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Kompletterande Naturvärdesinventering vid E18 Tullstation Hån, Årjängs kommun

Kompletterande Naturvärdesinventering vid E18 Tullstation Hån, Årjängs kommun Datum 2015-05-04 PM Kompletterande Naturvärdesinventering vid E18 Tullstation Hån, Årjängs kommun Trafikverket EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon

Läs mer

Naturvärdesinventering tillhörande området Sapphult

Naturvärdesinventering tillhörande området Sapphult Version 1.00 Projekt 7457 Upprättad 2018-05-22 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande området Sapphult 1 Sammanfattning En naturvärdesinventering har skett i samband med arbetet inför en detaljplan

Läs mer

Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneprogram för Kroppavägen, Storfors Kommun

Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneprogram för Kroppavägen, Storfors Kommun Version 1.00 Projekt 7381 Upprättad 2015-06-15 Reviderad Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneprogram för Kroppavägen, Storfors Kommun Sammanfattning En inventering

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7407 Upprättad Reviderad. PM vattenmiljö och botten, tillhörande detaljplaneprogram Södra Grimmstad, Kils kommun

Version 1.00 Projekt 7407 Upprättad Reviderad. PM vattenmiljö och botten, tillhörande detaljplaneprogram Södra Grimmstad, Kils kommun Version 1.00 Projekt 7407 Upprättad 2016-09-06 Reviderad PM vattenmiljö och botten, tillhörande detaljplaneprogram Södra Grimmstad, Kils kommun Sammanfattning En riktad inventering av har skett i samband

Läs mer

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Finnshyttan och Tranbo, Filipstads kommun.

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Finnshyttan och Tranbo, Filipstads kommun. Version 1.00 Projekt 7425 Upprättad 2017-06-21 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Finnshyttan och Tranbo, Filipstads kommun. Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

SVENSK STANDARD ftss

SVENSK STANDARD ftss SVENSK STANDARD ftss 199000 Version 2013-03-26 Utgåva 1 Naturvärdesinventering (NVI) Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning Biodiversity survey implementation, assessment and reporting ICS

Läs mer

RAPPORT. Second opinion naturvärdesinventering Grönö, Hornslandet Västerviks kommun, Kalmar län Upprättad av: Christina Borg

RAPPORT. Second opinion naturvärdesinventering Grönö, Hornslandet Västerviks kommun, Kalmar län Upprättad av: Christina Borg RAPPORT Second opinion naturvärdesinventering Grönö, Hornslandet, Kalmar län 015-04-1 Upprättad av: Christina Borg RAPPORT Second opinion naturvärdesinventering Grönö, Hornslandet, Kalmar län Kund Marginalen

Läs mer

Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande LIV-område Södra Grimstad, Kils kommun

Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande LIV-område Södra Grimstad, Kils kommun Version 1.00 Projekt 7383 Upprättad 2015-07-06 Reviderad Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande LIV-område Södra Grimstad, Kils kommun Sammanfattning En inventering har skett

Läs mer

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Hökedalens industriområde, Koppom maskin, Eda kommun

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Hökedalens industriområde, Koppom maskin, Eda kommun Version 1.00 Projekt 7466 Upprättad 2018-09-28 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Hökedalens industriområde, Koppom maskin, Eda kommun 1 Sammanfattning En naturvärdesinventering

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Ledningsdragning Björnberget - Gubbaberget, Ljusdal och Ånges kommun 2016 Titel: Naturvärdesinventering Ledningsdragning, Björnberget - Gubbaberget, Ljusdal och Ånges kommun 2016

Läs mer

Naturvärdesinventering inför åtgärder Väg 26, Gullspång- Otterbäcken

Naturvärdesinventering inför åtgärder Väg 26, Gullspång- Otterbäcken Datum 2014-12-05 Rapport Naturvärdesinventering inför åtgärder Väg 26, Gullspång- Otterbäcken Trafikverket EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Innehåll Uppdraget 3 Naturvärdesinventering 3 Metod! 3 Inventeringsområdet! 4 Potentiellt naturvärdesobjekt! 4 Landskapsobjekt!

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Naturvärdesinventering vid väg 136, Ekerum Borgholms kommun, 2015

Naturvärdesinventering vid väg 136, Ekerum Borgholms kommun, 2015 2015-05-19 Naturvärdesinventering vid väg 136, Ekerum Borgholms kommun, 2015 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Väg 136 vid infarten

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) Gamla lands - vägen i Spånga Underlag till detaljplan ARBETSMA - TERIAL

Naturvärdesinventering (NVI) Gamla lands - vägen i Spånga Underlag till detaljplan ARBETSMA - TERIAL 15-10-15 ARBETSMA - TERIAL Naturvärdesinventering (NVI) Gamla lands - vägen i Spånga Underlag till detaljplan 2015 Naturvärdesinventering Gamla landsvägen i Spånga: underlag till detaljplan Spånga Oktober

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) Gamla lands - vägen i Spånga Underlag till detaljplan ARBETSMA - TERIAL

Naturvärdesinventering (NVI) Gamla lands - vägen i Spånga Underlag till detaljplan ARBETSMA - TERIAL 15-10-15 ARBETSMA - TERIAL Naturvärdesinventering (NVI) Gamla lands - vägen i Spånga Underlag till detaljplan 2015 Naturvärdesinventering Gamla landsvägen i Spånga: underlag till detaljplan Spånga Oktober

Läs mer

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan Väppeby 7:18 m.fl., Håbo kommun

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan Väppeby 7:18 m.fl., Håbo kommun RAPPORT Handläggare Lars Bohlin Tel +46 (0)10-505 45 56 Mobil +46 (0)72-547 58 82 E-mail lars.b.bohlin@afconsult.com Datum 2015-10-15 Uppdragsnr 708847 Förprojektering VA och gator inom planområde Väppeby

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan för Nybble Vimmerby kommun Naturvärdesinventering 2 (10) Syftet med naturvärdesinventering (NVI) är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som

Läs mer

Länsstyrelsernas roll i koncessionsprövning

Länsstyrelsernas roll i koncessionsprövning Länsstyrelsernas roll i koncessionsprövning Heldagsseminarium om miljöprövning av elledningar 3 februari 2016 Fredrik Styrlander & Jeanette Asp Energimarknadsinspektionens remiss Länsstyrelsen är obligatorisk

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

Elisabet Ottosson & Leif Andersson. Pro Natura.

Elisabet Ottosson & Leif Andersson. Pro Natura. Elisabet Ottosson & Leif Andersson www.pro-natura.net Ansvarig handläggare: Leif Andersson Fältarbete: Elisabet Ottosson GIS arbete: Leif Andersson Sammanställning och rapportskrivning: Elisabet Ottosson

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Hallegårdsvägen, Partille kommun 2016 Titel: Naturvärdesinventering, Hallegårdsvägen, Partille kommun 2016 Version/datum: 2016-06-10 Rapporten bör citeras: Sörensen, J. (2016). Naturvärdesinventering,

Läs mer

Naturvärdesinventering. Naturvärdesinventering av del av planområde för DP Skyttevägen i Tierps Köping

Naturvärdesinventering. Naturvärdesinventering av del av planområde för DP Skyttevägen i Tierps Köping Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt Projektledare Calluna:

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7428 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Norra Ängenäs, Melleruds kommun

Version 1.00 Projekt 7428 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Norra Ängenäs, Melleruds kommun Version 1.00 Projekt 7428 Upprättad 2017-05-17 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Norra Ängenäs, Melleruds kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband med detaljplanearbete

Läs mer

RAPPORT. Inventering och bedömning av naturvärde detaljplan vid Östmarkskorset UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB TORSBY KOMMUN

RAPPORT. Inventering och bedömning av naturvärde detaljplan vid Östmarkskorset UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB TORSBY KOMMUN TORSBY KOMMUN Inventering och bedömning av naturvärde detaljplan vid Östmarkskorset UPPDRAGSNUMMER 13006646 INTERNGRANSKAT SWECO ENVIRONMENT AB KIRSI JOKINEN, INVENTERING, BEDÖMNINGAR OCH ANNELI NILSSON,

Läs mer

Naturvärdes- och groddjursinventering

Naturvärdes- och groddjursinventering Naturvärdes- och groddjursinventering Skintebo - Kofferdalsvägen, Göteborgs Stad 2016 Titel: Naturvärdes- och groddjursinventering, Skintebo - Kofferdalsvägen, Göteborgs Stad 2016 Version/datum: 2016-05-09

Läs mer

2 ALLMÄN BESKRIVNING

2 ALLMÄN BESKRIVNING Uppdragsnr: 10195058 Daterad: 2015-08-13 Reviderad: Naturvärdesinventering Ekhyddan Handläggare Status: Utkast 1 INLEDNING E.ON Elnät Sverige AB (nedan benämt E.ON Elnät) är ett av Sveriges ledande energibolag.

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

Väggarö Bergtäkt, Torp 14:1 i Nynäshamns kommun

Väggarö Bergtäkt, Torp 14:1 i Nynäshamns kommun Väggarö Bergtäkt, Torp 14:1 i Nynäshamns kommun Naturvärdesinventering av område inför fortsatt bergtäkt Svensk Ekologikonsult AB 2017-10-27 Svensk Ekologikonsult AB www.svenskekologi.se 2 Rapport Väggarö,

Läs mer

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro 2016-12-06 Version 1 Naturvärdesinventering, Upplands Bro 2 Beställning: Riksbyggen Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 Slutversion: xxxx-xx-xx Uppdragsansvarig:

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING. Kompletterande inventering 2017 PLANERAD 400 KV LEDNING EKHYDDAN - NYBRO

NATURVÄRDESINVENTERING. Kompletterande inventering 2017 PLANERAD 400 KV LEDNING EKHYDDAN - NYBRO NATURVÄRDESINVENTERING PLANERAD 400 KV LEDNING EKHYDDAN - NYBRO Kompletterande inventering 2017 2017-06-09 NATURVÄRDESINVENTERING PLANERAD 400 KV LEDNING EKHYDDAN - NYBRO KUND Svenska Kraftnät KONSULT

Läs mer

Teknisk rapport SIS-TR :2014

Teknisk rapport SIS-TR :2014 Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014 Publicerad/Published: 2014-06-25 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 07.080; 13.020.01; 13.020.30 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald

Läs mer

Vändspår Floda/Lerum, delen Lerum

Vändspår Floda/Lerum, delen Lerum PM Naturvärdesinventering Lerum Västra stambanan, Göteborg-Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Vändspår Floda/Lerum, delen Lerum Lerums kommun, Västra Götalands län Järnvägsplan, 2018-10-17

Läs mer

PM Naturvärdesinventering Väg 522 Röbäck-Stöcksjö Umeå kommun, Västerbottens län Projektnummer:

PM Naturvärdesinventering Väg 522 Röbäck-Stöcksjö Umeå kommun, Västerbottens län Projektnummer: PM Naturvärdesinventering Väg 522 Röbäck-Stöcksjö Umeå kommun, Västerbottens län 2016-06-07 Projektnummer: 139562 Trafikverket Postadress: Box 3057, 903 02 Umeå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

BEDÖMNING AV AK VATISKA NATURVÄRDEN VID SKEPPSHOLMSVIKEN

BEDÖMNING AV AK VATISKA NATURVÄRDEN VID SKEPPSHOLMSVIKEN RAPPORT BEDÖMNING AV AK VATISKA NATURVÄRDEN VID SKEPPSHOLMSVIKEN 2017-10-05 BAK GRU N D Stockholms stad arbetar med en detaljplan som syftar till att utvidga Gröna Lunds befintliga nöjesfält till att även

Läs mer

Naturvärdesinventering Repisvaara Norra, Gällivare kommun 2018 På uppdrag av WSP Sverige AB

Naturvärdesinventering Repisvaara Norra, Gällivare kommun 2018 På uppdrag av WSP Sverige AB PE LAG IA NATU RE & E NVIRON M E NT AB Rapport 2018-09-04 Naturvärdesinventering Repisvaara Norra, Gällivare kommun 2018 På uppdrag av WSP Sverige AB Adress: Industrivägen 14, 2 tr 901 30 Umeå Sweden.

Läs mer

Naturvärdesinventering. Brännabben, Tollered Lerums kommun,

Naturvärdesinventering. Brännabben, Tollered Lerums kommun, Naturvärdesinventering Brännabben, Tollered Lerums kommun, 2017-12-13 OM RAPPORTEN: Titel: Naturvärdesinventering Brännabben, Tollered Lerums kommun, 2017-12-13 Version/datum: 2017-12-13 Rapporten bör

Läs mer

SIS/TK 555, Naturvärdesinventering Svar på SIS-remiss 10803 avseende SS 199000

SIS/TK 555, Naturvärdesinventering Svar på SIS-remiss 10803 avseende SS 199000 SVARSBLANKETT SIS-remiss 10803 1(1) e-post: susanne.bjorkander@sis.se SIS Remissvar Susanne Björkander 118 80 STOCKHOLM SIS/TK 555, Naturvärdesinventering Svar på SIS-remiss 10803 avseende SS 199000 Senaste

Läs mer

Naturvärdesinventering. Hallegårdsvägen, Partille kommun Kompletterad

Naturvärdesinventering. Hallegårdsvägen, Partille kommun Kompletterad Naturvärdesinventering Hallegårdsvägen, Partille kommun 2016 Kompletterad 2016-12-02 Titel: Naturvärdesinventering, Hallegårdsvägen, Partille kommun 2016 Version/datum: Ny version, 2016-12-02 Rapporten

Läs mer

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1 Naturinformation Rapport 2015:1 Naturvårdsarter, Park och naturförvaltningen, januari 2015 Rapport, sammanställning och kartproduktion: Ola Hammarström Foton: och Uno Unger Layout: Ola Hammarström Denna

Läs mer

Mosaic ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö

Mosaic ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö Tabell Bilaga 1 Mosaic ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö Version 1 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:XX Mosaic ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö Version 1 Hedvig Hogfors,

Läs mer

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN RAPPORT 2017-02-15 Johan Svedholm Uppdragsgivare Ale kommun Ledetvägen 6 449 51 Alafors Uppdragstagare Naturcentrum AB, 2016 Strandtorget

Läs mer

Calluna AB 1 Natuvärdesinventering vid Byleden. Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan.

Calluna AB 1 Natuvärdesinventering vid Byleden. Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan. Calluna AB 1 Natuvärdesinventering vid Byleden Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Järfälla kommun 1 2 Sammanfattning Järfälla kommun arbetar med att ta fram en detaljplan

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Granskningsversion. Naturvärdesinventering vid Kragstalund, Vallentuna kommun

Granskningsversion. Naturvärdesinventering vid Kragstalund, Vallentuna kommun Naturvärdesinventering vid, Vallentuna kommun 2 Beställning: Structor Miljöbyrån Stockholm AB Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 Slutversion: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Bilaga 1 Flödesschema för Mosaic i marin miljö

Bilaga 1 Flödesschema för Mosaic i marin miljö Mosaic ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö Version 1 Bilaga 1 Flödesschema för Mosaic i marin miljö Hedvig Hogfors och Frida Fyhr Mosaic 1 är ett ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö

Läs mer

Naturvärdesinventering vid Turistgården i Töcksfors, Årjängs kommun

Naturvärdesinventering vid Turistgården i Töcksfors, Årjängs kommun 2013-07-11 Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering vid Turistgården i Töcksfors, Årjängs kommun Uppdrag och syfte På uppdrag av Turistgården i Töcksfors har Ecocom genomfört en sinventering i detaljplaneområdet

Läs mer

NVI I MARKOMRÅDEN INOM FASTIGHETEN KÅLLEHYLTE

NVI I MARKOMRÅDEN INOM FASTIGHETEN KÅLLEHYLTE RAPPORT Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) enligt Svensk standard SS 199000:2014 NVI I MARKOMRÅDEN INOM FASTIGHETEN KÅLLEHYLTE 1:6 Pro Natura Juli 2018 Rapport samt föreliggande arbete

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Naturvärdesinventering vid Motormannen 2017, Norrtälje kommun

Naturvärdesinventering vid Motormannen 2017, Norrtälje kommun Naturvärdesinventering vid Motormannen 2017, Norrtälje kommun PROJEKT: MOTORMANNEN 2017-09-21 Cecilia Rätz ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Innehåll Inledning...

Läs mer

Naturvärdesinventering av småbiotoper vid Slagsta, Eskilstuna kommun

Naturvärdesinventering av småbiotoper vid Slagsta, Eskilstuna kommun Naturvärdesinventering av småbiotoper vid Slagsta, Eskilstuna kommun Naturföretaget 2016 Inventering och rapport: Karolin Ring, Naturföretaget Foto: Karolin Ring Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering NATURCENTRUM AB Naturvärdesinventering inför för detaljplan Fjällbacka 176:124 2017-05-12 1264 Naturvärdesinventering (NVI) enligt SS 199000 Uppdragsgivare Café Bryggan i Fjällbacka AB Uppdragsgivarens

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Bilaga 3 Naturvärdesobjekt Beställare: Temagruppen, på uppdrag av Östhammars kommun Kontaktperson Temagruppen: Emily Lidman, 08-690 28 69 Projektledare Calluna:

Läs mer

Naturvärdesinventering av Smedby, Norrköpings kommun 2015

Naturvärdesinventering av Smedby, Norrköpings kommun 2015 2015-04-23 Naturvärdesinventering av Smedby, Norrköpings kommun 2015 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Daniel Segerlind, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Naturvårdsarter i Smedby Samtliga

Läs mer

Naturvärdesinventering inför detaljplan Bränninge, Habo kommun

Naturvärdesinventering inför detaljplan Bränninge, Habo kommun Naturvärdesinventering inför detaljplan Bränninge, Habo kommun ÅF-Infratsructure AB, Heffnersvägen 34, 865 33 Sundsvall Telefon +46 10 505 00 00. Säte i Stockholm. www.afconsult.com Org.nr 556224-801.

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärde. Tegelbruket. Detaljplan i Botkyrka kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB

Inventering och bedömning av naturvärde. Tegelbruket. Detaljplan i Botkyrka kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB Inventering och bedömning av naturvärde Tegelbruket Detaljplan i Botkyrka kommun Produktion: Enetjärn Natur AB 2018 Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Stendörren Fastigheter AB Inventering och

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7411 Upprättad Reviderad. Naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplan för Ekenäs småbåtshamn, Säffle kommun

Version 1.00 Projekt 7411 Upprättad Reviderad. Naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplan för Ekenäs småbåtshamn, Säffle kommun Version 1.00 Projekt 7411 Upprättad 2016-10-26 Reviderad Naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplan för Ekenäs småbåtshamn, Säffle kommun Sammanfattning En inventering har skett samband med detaljplanearbetet

Läs mer

Naturvärdesinventering i Gärsnäs

Naturvärdesinventering i Gärsnäs Naturvärdesinventering i Gärsnäs Inför upprättande av nytt mötesspår samt ny tågplattform OM RAPPORTEN: Titel: Naturvärdesinventering i Gärsnäs datum: 2016-06-14 Rapporten bör citeras såhär: Rydlöv, J.

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) Sörgårdsvä - gen i Spånga Underlag till detaljplan ARBETSMA - TERIAL

Naturvärdesinventering (NVI) Sörgårdsvä - gen i Spånga Underlag till detaljplan ARBETSMA - TERIAL 15-10-15 ARBETSMA - TERIAL Naturvärdesinventering (NVI) Sörgårdsvä - gen i Spånga Underlag till detaljplan 2015 Naturvärdesinventering Sörgårdsvägen i Spånga Oktober 2015 Publikationsnummer: Dnr:- ISBN:

Läs mer

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturföretaget 2016 Inventering och rapport: Johan Kjetselberg, Naturföretaget Foto: Johan Kjetselberg Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-11

Läs mer

Skogsstyrelsens Produkter & tjänster

Skogsstyrelsens Produkter & tjänster Skogsstyrelsens Produkter & tjänster Skogsstyrelsens Produkter & tjänster är benämningen på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är experter inom det skogliga området och erbjuder i dagsläget ett utbud

Läs mer

Naturvärdesinventering Hasselhöjden, Stenungsunds kommun

Naturvärdesinventering Hasselhöjden, Stenungsunds kommun Naturvärdesinventering Hasselhöjden, Stenungsunds kommun Beställare: Stenungsunds kommun Strandvägen 15 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Jan Schuman Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI), Åmot 1:97 m fl., Laholms kommun

Naturvärdesinventering (NVI), Åmot 1:97 m fl., Laholms kommun Naturvärdesinventering (NVI), Åmot 1:97 m fl., Laholms kommun Fig. 1 Inventeringsområdet är en mosaik av olika sandmarkshabitat som även breder ut sig på de östra delarna. Fotoriktning mot Birger Pers

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i Skarpäng, Täby kommun

Naturvärdesinventering (NVI) i Skarpäng, Täby kommun Naturvärdesinventering (NVI) i Skarpäng, Täby kommun 1 Beställare: Täby kommun, Plan- och bygglovavdelningen Kontaktperson: Sören Edfjäll, Miljöplanerare Projektledare Calluna: Anna Koffman Naturvärdesinventering:

Läs mer

BESIKTNING AV OMRÅDE I ALESKOGEN VID HALMSTAD 2014

BESIKTNING AV OMRÅDE I ALESKOGEN VID HALMSTAD 2014 BESIKTNING AV OMRÅDE I ALESKOGEN VID HALMSTAD 2014 SAMMANFATTANDE NATURVÅRDSUTLÅTANDE 2014-10-20 Örjan Fritz & Jonas Stenström Uppdragsgivare Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret c/o Lasse Sabell

Läs mer

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur Jörgen Sundin Landskapsenheten Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2018-05-08 1 Grön infrastruktur är nätverk av natur

Läs mer

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Hållbart skogsbruk en nyckelfråga Miljödimensionen = riksdagens miljökvalitetsmål, inklusive regeringens preciseringar av dessa

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet. Östhammars kommun

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet. Östhammars kommun Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Östhammars kommun! Innehåll Uppdraget... 3 Naturvärdesinventeringen... 3 Inventeringsmetod!... 3 Beskrivning av inventeringsområdet!... 4 Förekomst av naturvårdsarter!...

Läs mer

Skogsstyrelsens Produkter & tjänster

Skogsstyrelsens Produkter & tjänster Skogsstyrelsens Produkter & tjänster Skogsstyrelsens Produkter & tjänster är benämningen på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är experter inom det skogliga området och erbjuder i dagsläget ett utbud

Läs mer

Granskningsversion. Naturvärdesinventering Dannemora- Gimo-Harg. Inför byggande av ny kraftledning

Granskningsversion. Naturvärdesinventering Dannemora- Gimo-Harg. Inför byggande av ny kraftledning 2016-08-29 Granskningsversion Naturvärdesinventering Dannemora- Gimo-Harg Inför byggande av ny kraftledning 2 Beställning: ÅF Industry AB Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon:

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING. FROARP 3:9 och 3:10 M.FL. (ASARUMS IP), KARLSHAMNS KOMMUN

NATURVÄRDESINVENTERING. FROARP 3:9 och 3:10 M.FL. (ASARUMS IP), KARLSHAMNS KOMMUN NATURVÄRDESINVENTERING FROARP 3:9 och 3:10 M.FL. (ASARUMS IP), KARLSHAMNS KOMMUN 2017-06-30 NATURVÄRDESINVENTERING FROARP 3:9 och 3:10 M.FL. (ASARUMS IP), KARLSHAMNS KOMMUN BESTÄLLARE Karlshamns kommun

Läs mer

hur undviker vi konflikter och konkurrens? k Johnny de Jong Centrum för biologisk mångfald

hur undviker vi konflikter och konkurrens? k Johnny de Jong Centrum för biologisk mångfald Biologisk mångfald och torv hur undviker vi konflikter och konkurrens? k Johnny de Jong Centrum för biologisk mångfald Hur kan man kombinera torvtäkt med att bevara och förstärka biologisk mångfald i landskapet?

Läs mer

PM. Sammanfattning/Redogörelse av/för NVI-seminarium i Stockholm 9 mars 2016

PM. Sammanfattning/Redogörelse av/för NVI-seminarium i Stockholm 9 mars 2016 PM. Sammanfattning/Redogörelse av/för NVI-seminarium i Stockholm 9 mars 2016 Gruppdiskussion omgång 1: Hur kan standarden säkra kvaliteten på naturvärdesinventeringen? Den svenska standarden för naturvärdesinventering,

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING

NATURVÄRDESINVENTERING FRENTAB ANLÄGGNING AB NATURVÄRDESINVENTERING VELAMSUNDS NATURRESERVAT, OMRÅDEN ANGRÄNSANDE KOVIKS AVFALLSANLÄGGNING 2017-10-19 NATURVÄRDESINVENTERING Velamsunds naturreservat, områden angränsande Koviks

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING SÄM 2:1 BOVALLSTRAND

NATURVÄRDESINVENTERING SÄM 2:1 BOVALLSTRAND NATURVÄRDESINVENTERING SÄM 2:1 BOVALLSTRAND 2016-12-22 Naturcentrum rapport - projekt nr 1086 Naturvärdesinventering av ett område, strax öster om Bovallstrands samhälle, Sotenäs kommun. Området utgörs

Läs mer

Naturvärdesinventering Fridhem, Höviksnäs, Tjörns kommun

Naturvärdesinventering Fridhem, Höviksnäs, Tjörns kommun Naturvärdesinventering Fridhem, Höviksnäs, Tjörns kommun Beställare: Beställarens representant: Konsult: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 Skärhamn Kristina Stenström Norconsult AB Box

Läs mer

Naturvärdesinventering Norra Instön. Kungälvs kommun 2015

Naturvärdesinventering Norra Instön. Kungälvs kommun 2015 Naturvärdesinventering Norra Instön Kungälvs kommun 2015 Rapportdatum: 2015-08-14 Beställare: Jessica Andersson, Planering Samhällsbyggnad, Kungälvs kommun Utförande konsult: Calluna AB, Lilla torget 4,

Läs mer

Naturvärdesinventering vid Hjulsbro, Linköping

Naturvärdesinventering vid Hjulsbro, Linköping Naturvärdesinventering vid Hjulsbro, Linköping 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad art och naturvårdsart...

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i del av programområdet för Barkarbystaden. Järfälla kommun

Naturvärdesinventering (NVI) i del av programområdet för Barkarbystaden. Järfälla kommun Naturvärdesinventering (NVI) i del av programområdet för Barkarbystaden Järfälla kommun Beställare: Järfälla kommun Kontaktperson: Jenny Ångman, miljöplanerare, 08-580 289 25 Projektledare: Johanna Lundberg

Läs mer

Naturvärdesinventering Orminge centrum

Naturvärdesinventering Orminge centrum Datum 2017-10-09 Rapport Naturvärdesinventering Orminge centrum Nacka kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40 Hemsida www.enviroplanning.se

Läs mer

NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR

NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR Stockholm 14 mars 2019 Mikael Lindberg Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2019-03-25 1 Bakgrund och motiv till områdesskydd Internationella konventioner

Läs mer

Naturvårdsutlåtande Hagaparken Svante Hultengren

Naturvårdsutlåtande Hagaparken Svante Hultengren 1 Bakgrund Naturcentrum AB har, på uppdrag av Peter Bergman, Contekton Arkitekter Fyrstad AB, under augusti 2016 genomfört en inventering/utlåtande av utpekat område i, Vänersborgs kommun kommun (se karta).

Läs mer

Skydd av sjöar och vattendrag och deras naturvärden

Skydd av sjöar och vattendrag och deras naturvärden Skydd av sjöar och vattendrag och deras naturvärden Historik Nationella och internationella mål Skyddsformer Hur går arbetet och vad behöver förbättras? Erik Törnblom erik.tornblom@havochvatten.se Sjöar

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Naturvärdesinventering på fastigheten Tullinge 16:121 i Botkyrka kommun

Naturvärdesinventering på fastigheten Tullinge 16:121 i Botkyrka kommun Naturvärdesinventering på fastigheten Tullinge 16:121 i Botkyrka kommun Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av FB Bostad Naturvärdesinventering på fastigheten Tullinge 16:121, Botkyrka kommun Utredningen

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärde. Haganäs. Planerad exploatering i Älmhults kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB

Inventering och bedömning av naturvärde. Haganäs. Planerad exploatering i Älmhults kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB Inventering och bedömning av naturvärde Haganäs Produktion: Enetjärn Natur AB 2015 Planerad exploatering i Älmhults kommun Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Tyréns AB Inventering och bedömning

Läs mer

Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun

Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun Skogsstyrelsen november 2011. Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen - en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet. Vi leder utvecklingen i skogen för

Läs mer