Naturvärdesinventering inför åtgärder Väg 26, Gullspång- Otterbäcken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvärdesinventering inför åtgärder Väg 26, Gullspång- Otterbäcken"

Transkript

1 Datum Rapport Naturvärdesinventering inför åtgärder Väg 26, Gullspång- Otterbäcken Trafikverket EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon Telefax Hemsida e-post

2 inför åtgärder Väg 26, Ver 2 Dok.nr 10089/10/01/ _rap001_ Rapportuppgifter Titel Version 2 Datum Uppdragsgivare Uppdragsnummer Naturvärdesinventering inför åtgärder Väg 26, Marie Söderlid, Trafikverket Investering distrikt väst, Frösön Dokumentnummer Rapport genomförd av Rapport granskad av Rapport verifierad av /10/01/ _rap001_ Anna Dahlén, uppdragsledare och biolog Mattias Olsson Anna Dahlén I (III)

3 inför åtgärder Väg 26, Ver 2 Sammanfattning Trafikverket planerar sidoområdesåtgärder utmed väg 26 mellan Otterbäcken och Gullspång i Gullspångs kommun. Inför detta arbete har EnviroPlanning AB utfört en naturvärdesinventering längs sträckan. Naturvärden är sällsynta inom det inventerade området. En gammal grov björk, enstaka hamlade lindar och grupper av lind, alléer med lind samt en damm har klassificerats med naturvärdesklass 4. Fyra alléer har identifierats och bedöms utgöra generellt biotopskydd. På den östra sidan vägen finns en vägsläntssträcka som hyser den fridlysta växten mattlummer. II (III)

4 inför åtgärder Väg 26, Ver 2 Innehållsförteckning 1 Inledning Metodik Sammanställning av befintliga data Resultat Beskrivning av inventeringsområdet Naturvärdesobjekt Generella biotopskydd Fridlyst art Referenser Bilagor A Karta över naturvärdesobjekt III (III)

5 1 Inledning Trafikverket har för avsikt att ta fram en vägplan inför sidoområdesåtgärder utmed Väg 26 mellan Otterbäcken och Gullspång i Gullspångs kommun. EnviroPlanning AB har på uppdrag av Trafikverket fått uppdraget att utföra en naturvärdesinventering längs sidoområdet längs med vägsträckan. 2 Metodik Tillgängligt underlagsmaterial från länsstyrelsen, skogsstyrelsen och jordbruksverket har sammanställts och analyserats. Artportalen har använts som källa för att inhämta eventuella uppgifter om rapporterade djur- och växtarter. Naturvärdesinventering har utförs enligt bedömningsgrunder i ny fastställd Svensk standard (ftss :2014). Inventeringen utfördes enligt fält detalj. Med det menas att en yta av 10 m 2 eller mer skall identifieras som ett naturvärdesobjekt. Alternativt skall ett linjeformat objekt med en längd på 10 m eller mer och en bredd på 0,5 m eller mer identifieras som ett naturvärdesobjekt. Tilläggsvalen Naturvärdesklass 4, Generella biotopskydd, Värdeelement, Fördjupad artinventering samt Detaljerad redovisning av artförekomsthar, lagts till inventeringen. Följande naturvärdesklasser används: Naturvärdesklass 1 högst naturvärde: Störst positiv betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesklass 4 visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden som har högt biotopvärde samt högt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett stort antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotade arter. Flera 1 (24)

6 biotopkvaliteter i stor omfattning ska finnas på platsen. Utgörs området av en hotad Natura-2000 naturtyp (se SIS-TR :2013) blir biotopvärdet högt. Förekomst av arter och ekologiska förutsättningar kan inte bli avsevärt bättre med svenska förhållanden som referens. Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden som har påtagligt till högt biotopvärde samt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för flera naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller är mycket artrikare än omgivande landskap. Flera biotopkvaliteter ska finnas på platsen. Utgörs området av en Natura-2000 naturtyp (ej hotad, (se SIS-TR :2013)) blir biotopvärdet påtagligt. Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden med visst till påtagligt biotopvärde och artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka rödlistade arter eller vara artrikare än omgivande landskap. Enstaka biotopkvaliteter ska finnas på platsen. Naturvärdesklass 4 omfattar geografiska områden med visst biotopvärde och visst artvärde. Området har en viss betydelse för biologisk mångfald genom att hysa enstaka naturvårdsarter och/eller enstaka biotopkvaliteter. Inventeringen ska kartlägga och beskriva befintliga naturvårdsarter. Med en naturvårdsart menas skyddade arter, rödlistade arter (NT), hotade arter (VU, EN, RE), typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Inventeringen ska även kartlägga befintlighet av skyddsvärda områden som måste beaktas särskilt vid exploateringsarbetet. Fältinventeringen genomfördes den september 2014 av biolog Anna Dahlén. Naturvärdesobjekt samt generellt biotopskydd presenteras både på karta och i form av korta textbeskrivningar (Bilaga A). På grund av årstiden kan det inte garanteras att kärlväxter, insekter, fåglar och groddjur har kunnat hittas i de inventerade området. Det inventerade området utgörs av 15 meter från asfaltkant på båda sidor om vägen längs en sträcka av 2,2 kilometer. 2 (24)

7 3 Sammanställning av befintliga data Inga rapporterade arter för området har återfunnits i Artportalen. Området finns inte upptaget i Länsstyrelsens eller Skogsstyrelsens karttjänst som skyddat område med naturvärden eller ingått i tidigare inventeringar. Miljö- och byggnadsförvaltningen på Gullspångs kommun har inga inrapporterade data i kommunens kartor för det inventerade området. 4 Resultat 4.1 Beskrivning av inventeringsområdet Väg 26 mellan Otterbäcken och Gullspång passerar till största delen genom produktionsskog av gran. Skogen utgörs delvis av täta granplanteringar samt äldre, glesare granskog. Längs sträckan finns även avsnitt med ung asp och björkskog samt blandskog med gran och asp. Flera partier längs med vägen har mycket asp och björksly. Längs sträckan finns även tomtmark, framförallt på den västra sidan vägen. Där förekommer enstaka hästhagar och övrig öppen mark, troligen tidigare åker- betesmark som nu ligger i träda. Naturvärden är sällsynta längs sträckan inom det inventerade området. Enstaka värdeelement i närheten av Gullspång som äldre träd och alléer utgör naturvärden samt dammen i den södra delen av området. På den östra sidan vägen finns en vägsläntssträcka som hyser partier med mattlummer (fridlyst). Vid inventeringen observerades få eller inga fåglar längs vägsträckan. Någon enstaka talgoxe samt blåmes observerades vid inventeringen. 3 (24)

8 4.2 Naturvärdesobjekt Naturvärdesobjekt finns utmarkerade på karta i Bilaga A. Objekt id 1 Naturtyp Biotoper Park och trädgård Ensidig allé N2000-naturtyp - Beskrivning 6 träd i rad på vägens östra sida, 2 meter från asfaltkant (trottoaren), parkmark. 2 ekar cirka 65 cm i diametern, 4 lindar cirka 45 cm i diametern. Trivial moss- och lavflora. Lindarna är hamlade. Allén har även generellt biotopskydd (A). Naturvärdesklass 4 Äldre grov lind som utgör en viktig biotop för kryptogamer, insekter och fåglar. Början till håligheter. Lind är ett blommande träd som producerar rikligt med nektar, vilket är värdefullt för insekter. Lind är en signalart i skogsmiljöer där den signalerar lång kontinuitet. I denna parkmiljö utgör inte lind en signalart. Naturvårdsarter - Artrikedom - Tidigare inventeringar Koordinater (Sweref ) , (24)

9 Figur 1. Objekt nr 1. Ensidig allén på östra sidan av vägen. 2 ekar och 4 lindar. 5 (24)

10 Objekt id 2 Naturtyp Biotoper Park och trädgård Park med grov lind N2000-naturtyp - Beskrivning Lind med fyra stammar på östra sidan av vägen, cirka 7 meter från asfaltkant. Stammar cirka cm i diametern. Trivial moss- och lavflora. Naturvärdesklass 4 Äldre grov lind som utgör en viktig biotop för kryptogamer, insekter och fåglar. Början till håligheter. Lind är ett blommande träd som producerar rikligt med nektar, vilket är värdefullt för insekter. Lind är en signalart i skogsmiljöer där den signalerar lång kontinuitet. I denna parkmiljö utgör inte lind en signalart. Naturvårdsarter - Artrikedom - Tidigare inventeringar Koordinater (Sweref ) , (24)

11 Figur 2. Objekt nr 2. Lind med 4 stammar. 7 (24)

12 Objekt id 3 Naturtyp Biotoper Park och trädgård Ensidig allé N2000-naturtyp - Beskrivning 6 lindar i rad på vägens östra sida, 2 meter från asfaltkant (trottoaren). Träd cirka 35 cm i diametern. Cirka meter höga. Moss- och lavrika stammar, dock trivila arter. En lind något skadad, bark delat sig. Allén har även generellt biotopskydd (B). Naturvärdesklass 4 Äldre grov lind som utgör en viktig biotop för kryptogamer, insekter och fåglar. Början till håligheter. Lind är ett blommande träd som producerar rikligt med nektar, vilket är värdefullt för insekter. Lind är en signalart i skogsmiljöer där den signalerar lång kontinuitet. I denna parkmiljö utgör inte lind en signalart. Naturvårdsarter - Artrikedom - Tidigare inventeringar Koordinater (Sweref ) , (24)

13 Figur 3. Objekt nr 3. Ensidig allé med lind på östra sidan vägen. 9 (24)

14 Objekt id 4 Naturtyp Biotoper Park och trädgård Tomtmark med lindar N2000-naturtyp - Beskrivning 4 hamlade lindar på tomt. Trivial lavflora. Naturvärdesklass 4 Hamlade lindar utgör en viktig biotop för kryptogamer, insekter och fåglar. Hamling leder till håligheter vilket gynnar vedlevande insekter. Lind är ett blommande ädellövträd som producerar rikligt med nektar, vilket är värdefullt för insekter. Lind är en signalart i skogsmiljöer där den signalerar lång kontinuitet. I denna parkmiljö utgör inte lind en signalart. Naturvårdsarter - Artrikedom - Tidigare inventeringar Koordinater (Sweref ) , (24)

15 Figur 4. Objekt nr 4. 4 hamlade lindar östra sidan vägen på tomtmark. Figur 5. Objekt nr 4. 4 hamlade lindar östra sidan vägen på tomtmark. 11 (24)

16 Objekt id 5 Naturtyp Biotoper Park och trädgård Grov björk N2000-naturtyp - Beskrivning Äldre grov björk på västra sidan vägen, cirka 15 meter från asfaltkant. Trivial moss- och lavflora. Barkstrukturen visar på att det är ett äldre träd, samt att början till håligheter finns. Naturvärdesklass 4 Början till håligheter. Idag trivial moss- och lavflora. Den äldre barkstrukturen kan komma att hysa en mångfald av kryptogamer. Naturvårdsarter - Artrikedom - Tidigare inventeringar Koordinater (Sweref ) , (24)

17 Figur 6. Objekt nr 5. Grov björk. 13 (24)

18 Objekt id 6 Naturtyp Biotoper Park och trädgård Tomtmark med lindar N2000-naturtyp - Beskrivning 2 äldre grova hamlade lindar på tomtmark, cirka 12 meter från asfaltkant. Stammar cirka 60 cm i diameter. Trivial moss- och lavflora. Naturvärdesklass 4 Hamlade äldre lindar som har potential till håligheter och grov struktur i barken, gynnar bl a kryptogamer och vedlevande insekter. Något för beskuggade för att hysa en rik moss- och lavflora. Lind är ett blommande träd som producerar rikligt med nektar, vilket är värdefullt för insekter. Lind är en signalart i skogsmiljöer där den signalerar lång kontinuitet. I denna parkmiljö utgör inte lind en signalart. Naturvårdsarter - Artrikedom - Tidigare inventeringar Koordinater (Sweref ) , (24)

19 Figur 7. Objekt nr 6. 2 äldre grova hamlade lindar på östra sidan vägen i tomtmark. Figur 8. tomtmark. Objekt nr 6. 2 äldre grova hamlade lindar på östra sidan vägen på 15 (24)

20 Figur 9. tomtmark. Objekt nr 6. 2 äldre grova hamlade lindar på östra sidan vägen på 16 (24)

21 Objekt id 7 Naturtyp Biotop Småvatten Damm Natura 2000-typ - Beskrivning Damm som i dagsläget har liten vattenspegel. Dammen är cirka 10 x10 meter stor och ligger cirka 20 meter från asfaltkant. Relativt igenväxt med framförallt vass. Här växer även ältranunkel, veketåg och kaveldun. Dammen kan ha betydelse för groddjur under vår och sommar. I området finns även strukturer som kan ha betydelse för födosök och övervintring av groddjur. Naturvärdesklass 4 Biotopen bidrar till variation i landskapet. Det kan inte uteslutas att dammen har betydelse för groddjur. Årstiden då denna inventering genomfördes medger dock inga fynd av groddjur. Naturvårdsarter - Artrikedom - Tidigare inventeringar Koordinater (Sweref ) , (24)

22 Figur 10. Objekt nr 7. Småvatten Figur 11. Objekt nr 7. Småvatten 18 (24)

23 4.3 Generella biotopskydd Objekt id Biotop A Ensidig allé Beskrivning 6 träd i rad på vägens östra sida, 2 meter från asfaltkant (trottoaren), parkmark. 2 ekar cirka 65 cm i diametern, 4 lindar cirka 45 cm i diametern. Trivial moss- och lavflora. Allén har även naturvärdesklass 4. Koordinater (Sweref ) , Figur 12. Ensidig allén på östra sidan av vägen. 2 ekar och 4 lindar. 19 (24)

24 Objekt id Biotop Beskrivning Koordinater (Sweref ) B Ensidig allé 6 lindar i rad på vägens östra sida, 2 meter från asfaltkant (trottoaren). Träd cirka 35 cm i diametern. Cirka meter höga. Moss- och lavrika stammar, dock trivila arter. En lind något skadad, bark delat sig. Allén har även naturvärdesklass , Figur 13. Ensidig allé med lind på östra sidan vägen. 20 (24)

25 Objekt id Biotop Beskrivning Koordinater (Sweref ) C Ensidig allé Cirka 9 björkar i rad på vägens västra sida. Träd cirka 25 cm i diametern. Cirka meter höga , Figur 14. Ensidig allé med björk på västra sidan vägen. 21 (24)

26 Objekt id Biotop Beskrivning Koordinater (Sweref ) D Ensidig allé Cirka 14 aspar i rad på vägens västra sida, cirka 8 meter från asfaltkant. Träd cirka cm i diametern. Cirka meter höga , Figur 15. Ensidig allé med asp (enstaka björk) på västra sidan vägen. 22 (24)

27 4.4 Fridlyst art Art Biotoper Beskrivning Koordinater (Sweref ) Mattlummer Vägslänt Mattlummer i rikliga bestånd om cirka 1 x 2 meter. Återkommande partier längs en sträcka. Totalt cirka 25 m , , Figur 16. Fridlyst art i vägslänt mattlummer. 23 (24)

28 Referenser Artportalen ( Gullspångs kommun. Robert Skogh Miljö- och byggnadsförvaltningen muntlig kommentar Gärdenfors, U (2010) Rödlistade arter i Sverige Artdatabanken, SLU, Uppsala Länsstyrelsen i Västra Götalands län Påhlsson, L. 1998: Vegetationstyper i Norden. TemaNord Skogsstyrelsen Skogens Pärlor Swedish standard institute (2014). SS :2014, Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Swedish standard institute, utgåva 1. Swedish standard institute (2013). SIS-TR :2013, Naturvärdesinventering (NVI) komplement till SS , version , utgåva (24)

29 Bilaga A Karta över naturvärdesobjekt

30 Översiktskarta

31

32

33

Kompletterande Naturvärdesinventering vid E18 Tullstation Hån, Årjängs kommun

Kompletterande Naturvärdesinventering vid E18 Tullstation Hån, Årjängs kommun Datum 2015-05-04 PM Kompletterande Naturvärdesinventering vid E18 Tullstation Hån, Årjängs kommun Trafikverket EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon

Läs mer

Naturvärdesinventering till vägplan för ombyggnad av E45 Slakthusmotet, Göteborgs Stad

Naturvärdesinventering till vägplan för ombyggnad av E45 Slakthusmotet, Göteborgs Stad Datum 2015-10-30 Rev 2015-11-12 Naturvärdesinventering till vägplan för ombyggnad av E45 Slakthusmotet, Göteborgs Stad ÅF Infrastructure AB EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

Naturvärdesinventering inför detaljplan i Brunnsparken

Naturvärdesinventering inför detaljplan i Brunnsparken Datum 2014-10-20 Rapport Naturvärdesinventering inför detaljplan i Brunnsparken EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771 87

Läs mer

Naturvärdesinventering E18 Töcksfors

Naturvärdesinventering E18 Töcksfors Datum 2014-01-17 Rapport Naturvärdesinventering E18 Töcksfors Väg E18 genom Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Trafikverket EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7466 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för förskolor på Lövnäs, Hammarö

Version 1.00 Projekt 7466 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för förskolor på Lövnäs, Hammarö Version 1.00 Projekt 7466 Upprättad 2018-09-28 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för förskolor på Lövnäs, Hammarö 1 Sammanfattning En naturvärdesinventering har skett i samband med

Läs mer

Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp

Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp Datum 2015-08-17 PM Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp Sträckan Ammenäsvägen VästVatten AB EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7471 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Hän, Töcksfors Årjängs kommun

Version 1.00 Projekt 7471 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Hän, Töcksfors Årjängs kommun Version 1.00 Projekt 7471 Upprättad 2018-11-26 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Hän, Töcksfors Årjängs kommun 1 Sammanfattning En naturvärdesinventering har skett i samband med

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Naturvärdesinventering Orminge centrum

Naturvärdesinventering Orminge centrum Datum 2017-10-09 Rapport Naturvärdesinventering Orminge centrum Nacka kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40 Hemsida www.enviroplanning.se

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Version 1.20 Projekt 7460 Upprättad Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Ny skola Hammar, Hammarö 1:90

Version 1.20 Projekt 7460 Upprättad Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Ny skola Hammar, Hammarö 1:90 Version 1.20 Projekt 7460 Upprättad 2018-05-22 Reviderad 2018-08-13 Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Ny skola Hammar, Hammarö 1:90 1 Sammanfattning En inventering har skett i samband med

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun

Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad 2017-04-28 Reviderad Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband med detaljplanearbete i området Hammar

Läs mer

Naturvärdesinventering tillhörande området Sapphult

Naturvärdesinventering tillhörande området Sapphult Version 1.00 Projekt 7457 Upprättad 2018-05-22 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande området Sapphult 1 Sammanfattning En naturvärdesinventering har skett i samband med arbetet inför en detaljplan

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneområde vid Säterivägen, Säffle kommun.

Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneområde vid Säterivägen, Säffle kommun. Version 1.10 Projekt 7442 Upprättad 2017-07-07 Reviderad 2017-08-08 Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneområde vid Säterivägen, Säffle kommun. Sammanfattning En inventering av utpekat

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp

Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp Datum 2015-08-28 PM Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp sträckan Dramsvik, Uddevalla kommun VästVatten AB EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg

Läs mer

Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp

Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp Datum 2014-12-11 PM Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp Stjärnekullevägen, Uddevalla kommun VästVatten AB EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg

Läs mer

RAPPORT. Inventering och bedömning av naturvärde detaljplan vid Östmarkskorset UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB TORSBY KOMMUN

RAPPORT. Inventering och bedömning av naturvärde detaljplan vid Östmarkskorset UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB TORSBY KOMMUN TORSBY KOMMUN Inventering och bedömning av naturvärde detaljplan vid Östmarkskorset UPPDRAGSNUMMER 13006646 INTERNGRANSKAT SWECO ENVIRONMENT AB KIRSI JOKINEN, INVENTERING, BEDÖMNINGAR OCH ANNELI NILSSON,

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) Gamla lands - vägen i Spånga Underlag till detaljplan ARBETSMA - TERIAL

Naturvärdesinventering (NVI) Gamla lands - vägen i Spånga Underlag till detaljplan ARBETSMA - TERIAL 15-10-15 ARBETSMA - TERIAL Naturvärdesinventering (NVI) Gamla lands - vägen i Spånga Underlag till detaljplan 2015 Naturvärdesinventering Gamla landsvägen i Spånga: underlag till detaljplan Spånga Oktober

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7461 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Götetorps skola och förskola

Version 1.00 Projekt 7461 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Götetorps skola och förskola Version 1.00 Projekt 7461 Upprättad 2018-05-22 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Götetorps skola och förskola Sammanfattning En naturvärdesinventering har utförts i samband med

Läs mer

Naturvärdesinventering samt utlåtande om exploateringens påverkan på naturvärden i Vånevik.

Naturvärdesinventering samt utlåtande om exploateringens påverkan på naturvärden i Vånevik. Datum 2014-10-20 Rapport Naturvärdesinventering samt utlåtande om exploateringens påverkan på naturvärden i Vånevik. EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon

Läs mer

Naturvärdesinventering vid väg 136, Ekerum Borgholms kommun, 2015

Naturvärdesinventering vid väg 136, Ekerum Borgholms kommun, 2015 2015-05-19 Naturvärdesinventering vid väg 136, Ekerum Borgholms kommun, 2015 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Väg 136 vid infarten

Läs mer

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Skillerälven, Storbron, Filipstads kommun.

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Skillerälven, Storbron, Filipstads kommun. Version 1.00 Projekt 7425 Upprättad 2017-06-21 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Skillerälven, Storbron, Filipstads kommun. Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Naturvärdesinventering Vårgårda Hallaberget

Naturvärdesinventering Vårgårda Hallaberget NATURCENTRUM AB Naturvärdesinventering Vårgårda Hallaberget 2019-04-23 Naturcentrum nr 1893 Uppdragsgivare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg Uppdragsgivarens kontaktperson Henrik

Läs mer

Naturvärdesinventering av småbiotoper vid Slagsta, Eskilstuna kommun

Naturvärdesinventering av småbiotoper vid Slagsta, Eskilstuna kommun Naturvärdesinventering av småbiotoper vid Slagsta, Eskilstuna kommun Naturföretaget 2016 Inventering och rapport: Karolin Ring, Naturföretaget Foto: Karolin Ring Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7428 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Norra Ängenäs, Melleruds kommun

Version 1.00 Projekt 7428 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Norra Ängenäs, Melleruds kommun Version 1.00 Projekt 7428 Upprättad 2017-05-17 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Norra Ängenäs, Melleruds kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband med detaljplanearbete

Läs mer

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan Väppeby 7:18 m.fl., Håbo kommun

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan Väppeby 7:18 m.fl., Håbo kommun RAPPORT Handläggare Lars Bohlin Tel +46 (0)10-505 45 56 Mobil +46 (0)72-547 58 82 E-mail lars.b.bohlin@afconsult.com Datum 2015-10-15 Uppdragsnr 708847 Förprojektering VA och gator inom planområde Väppeby

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

Uppdrag: Naturvärdesinventering på förstudienivå inför ledningsdragning, Norråker, Strömsunds kommun, Jämtlands län Beställare: NEKTAB NVI och rapport:, Jakobi Sustainability AB Kvalitetsgranskning:, Jakobi

Läs mer

Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden

Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden Datum 2014-10-20 PM Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden Detaljplan Håffrekullen 1:6 m fl Kungälvs kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla

Läs mer

Naturvärdesinventering Fridhem, Höviksnäs, Tjörns kommun

Naturvärdesinventering Fridhem, Höviksnäs, Tjörns kommun Naturvärdesinventering Fridhem, Höviksnäs, Tjörns kommun Beställare: Beställarens representant: Konsult: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 Skärhamn Kristina Stenström Norconsult AB Box

Läs mer

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Finnshyttan och Tranbo, Filipstads kommun.

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Finnshyttan och Tranbo, Filipstads kommun. Version 1.00 Projekt 7425 Upprättad 2017-06-21 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplaneprogram Finnshyttan och Tranbo, Filipstads kommun. Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE 2010-10-23 Lavinventering utmed Mölndalsån, Mölnlycke, Härryda kommun Naturcentrum AB har genomfört en översiktlig inventering

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7407 Upprättad Reviderad. PM vattenmiljö och botten, tillhörande detaljplaneprogram Södra Grimmstad, Kils kommun

Version 1.00 Projekt 7407 Upprättad Reviderad. PM vattenmiljö och botten, tillhörande detaljplaneprogram Södra Grimmstad, Kils kommun Version 1.00 Projekt 7407 Upprättad 2016-09-06 Reviderad PM vattenmiljö och botten, tillhörande detaljplaneprogram Södra Grimmstad, Kils kommun Sammanfattning En riktad inventering av har skett i samband

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING

NATURVÄRDESINVENTERING KILENKRYSSET AB NATURVÄRDESINVENTERING BRISTA 2018-06-26 NATURVÄRDESINVENTERING Brista Kilenkrysset AB KONSULT WSP Environmental Sverige Dragarbrunnsgatan 41 753 20 Uppsala Besök: Dragarbrunnsgatan 41

Läs mer

Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande LIV-område Södra Grimstad, Kils kommun

Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande LIV-område Södra Grimstad, Kils kommun Version 1.00 Projekt 7383 Upprättad 2015-07-06 Reviderad Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande LIV-område Södra Grimstad, Kils kommun Sammanfattning En inventering har skett

Läs mer

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro 2016-12-06 Version 1 Naturvärdesinventering, Upplands Bro 2 Beställning: Riksbyggen Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 Slutversion: xxxx-xx-xx Uppdragsansvarig:

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneprogram för Kroppavägen, Storfors Kommun

Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneprogram för Kroppavägen, Storfors Kommun Version 1.00 Projekt 7381 Upprättad 2015-06-15 Reviderad Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneprogram för Kroppavägen, Storfors Kommun Sammanfattning En inventering

Läs mer

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Hökedalens industriområde, Koppom maskin, Eda kommun

Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Hökedalens industriområde, Koppom maskin, Eda kommun Version 1.00 Projekt 7466 Upprättad 2018-09-28 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Hökedalens industriområde, Koppom maskin, Eda kommun 1 Sammanfattning En naturvärdesinventering

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING

NATURVÄRDESINVENTERING GÄVLE KOMMUN NATURVÄRDESINVENTERING ERSBO SYD ETAPP 3 - DELRAPPORT 2018-10-26 10272903 NVI Ersbo syd etapp 3 1 NATURVÄRDESINVENTERING Ersbo syd etapp 3 - delrapport Gävle kommun KONSULT WSP Sverige AB

Läs mer

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Innehåll Uppdraget 3 Naturvärdesinventering 3 Metod! 3 Inventeringsområdet! 4 Potentiellt naturvärdesobjekt! 4 Landskapsobjekt!

Läs mer

Skogsstyrelsens Produkter & tjänster

Skogsstyrelsens Produkter & tjänster Skogsstyrelsens Produkter & tjänster Skogsstyrelsens Produkter & tjänster är benämningen på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är experter inom det skogliga området och erbjuder i dagsläget ett utbud

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING Kronetorps gård, Burlövs kommun UNDERLAG FÖR DETALJPLAN På uppdrag av FOJAB Arkitekter, Malmö 2010-03-18 Uppdragstagare

Läs mer

Naturvärdesinventering vid Finngösa, Partille

Naturvärdesinventering vid Finngösa, Partille Naturvärdesinventering vid Finngösa, Partille Underlag för stabilitetsförstärkande åtgärder På uppdrag av Golder Associates AB 2015-11-11 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund

Läs mer

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturföretaget 2016 Inventering och rapport: Johan Kjetselberg, Naturföretaget Foto: Johan Kjetselberg Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-11

Läs mer

Naturvärdesinventering vid Hjulsbro, Linköping

Naturvärdesinventering vid Hjulsbro, Linköping Naturvärdesinventering vid Hjulsbro, Linköping 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad art och naturvårdsart...

Läs mer

Groddjursinventering. Kungälvs kommun. Detaljplan för bostäder, Håffrekullen 1:3 m.fl

Groddjursinventering. Kungälvs kommun. Detaljplan för bostäder, Håffrekullen 1:3 m.fl Datum 2014-05-15 PM Groddjursinventering Detaljplan för bostäder, Håffrekullen 1:3 m.fl Kungälvs kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771

Läs mer

2 ALLMÄN BESKRIVNING

2 ALLMÄN BESKRIVNING Uppdragsnr: 10195058 Daterad: 2015-08-13 Reviderad: Naturvärdesinventering Ekhyddan Handläggare Status: Utkast 1 INLEDNING E.ON Elnät Sverige AB (nedan benämt E.ON Elnät) är ett av Sveriges ledande energibolag.

Läs mer

Östberga. Bilaga 1: Metod N aturvärdesinventering. Konnektivitetsanalys. Naturvärdesanalys

Östberga. Bilaga 1: Metod N aturvärdesinventering. Konnektivitetsanalys. Naturvärdesanalys Naturvärdesanalys Östberga Bilaga 1: Metod N aturvärdesinventering och Konnektivitetsanalys 201 7 Naturvärdesanalys Innehåll Uppdraget 3 Naturvärdesinventering 3 Bedömningsgrund biotop 3 Bedömningsgrund

Läs mer

Naturvärdesinventering Hasselhöjden, Stenungsunds kommun

Naturvärdesinventering Hasselhöjden, Stenungsunds kommun Naturvärdesinventering Hasselhöjden, Stenungsunds kommun Beställare: Stenungsunds kommun Strandvägen 15 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Jan Schuman Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) enligt Svensk standard SS :2014

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) enligt Svensk standard SS :2014 RAPPORT Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) enligt Svensk standard SS 199000:2014 NVI PÅ FASTIGHETERNA TANUM- RÖRVIK 41, 1:79 M. FL., GREBBESTAD Maj 2017 Rapport samt föreliggande

Läs mer

Naturvärdesinventering inför planering av returpark, Vallentuna, Stockholms län

Naturvärdesinventering inför planering av returpark, Vallentuna, Stockholms län Författare Felicia Alriksson Mobil +46725033067 E-mail felicia.alriksson@afconsult.com Datum 28/06/2018 Projekt ID 751313 Beställare Söderhalls renhållningsverk AB Naturvärdesinventering inför planering

Läs mer

Granskningsversion. Naturvärdesinventering vid Kragstalund, Vallentuna kommun

Granskningsversion. Naturvärdesinventering vid Kragstalund, Vallentuna kommun Naturvärdesinventering vid, Vallentuna kommun 2 Beställning: Structor Miljöbyrån Stockholm AB Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 Slutversion: Uppdragsansvarig:

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING. Kompletterande inventering 2017 PLANERAD 400 KV LEDNING EKHYDDAN - NYBRO

NATURVÄRDESINVENTERING. Kompletterande inventering 2017 PLANERAD 400 KV LEDNING EKHYDDAN - NYBRO NATURVÄRDESINVENTERING PLANERAD 400 KV LEDNING EKHYDDAN - NYBRO Kompletterande inventering 2017 2017-06-09 NATURVÄRDESINVENTERING PLANERAD 400 KV LEDNING EKHYDDAN - NYBRO KUND Svenska Kraftnät KONSULT

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan för Nybble Vimmerby kommun Naturvärdesinventering 2 (10) Syftet med naturvärdesinventering (NVI) är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som

Läs mer

Naturvårdsutlåtande Hagaparken Svante Hultengren

Naturvårdsutlåtande Hagaparken Svante Hultengren 1 Bakgrund Naturcentrum AB har, på uppdrag av Peter Bergman, Contekton Arkitekter Fyrstad AB, under augusti 2016 genomfört en inventering/utlåtande av utpekat område i, Vänersborgs kommun kommun (se karta).

Läs mer

Allmän naturvärdesinventering vid Bollebygds Prästgård 1:2

Allmän naturvärdesinventering vid Bollebygds Prästgård 1:2 Allmän naturvärdesinventering vid Bollebygds Prästgård 1:2 Huskvarna Ekologi 2014-12-17 Bakgrund 2014-09-28 genomfördes en allmän naturvärdesinventering inom fastigheten Bollebygds Prästgård 1:2. Inventeringen

Läs mer

Groddjursinventering Välsviken, Karlstad

Groddjursinventering Välsviken, Karlstad Datum 2016-05-23 PM Groddjursinventering Välsviken, Karlstad Trafikverket EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771 87 41 Hemsida

Läs mer

Naturvärdesinventering Öxnehaga

Naturvärdesinventering Öxnehaga Naturvärdesinventering Öxnehaga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad art och naturvårdsart... 3 Resultat...

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

BESIKTNING AV OMRÅDE I ALESKOGEN VID HALMSTAD 2014

BESIKTNING AV OMRÅDE I ALESKOGEN VID HALMSTAD 2014 BESIKTNING AV OMRÅDE I ALESKOGEN VID HALMSTAD 2014 SAMMANFATTANDE NATURVÅRDSUTLÅTANDE 2014-10-20 Örjan Fritz & Jonas Stenström Uppdragsgivare Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret c/o Lasse Sabell

Läs mer

Naturvärdesinventering inför detaljplan Bränninge, Habo kommun

Naturvärdesinventering inför detaljplan Bränninge, Habo kommun Naturvärdesinventering inför detaljplan Bränninge, Habo kommun ÅF-Infratsructure AB, Heffnersvägen 34, 865 33 Sundsvall Telefon +46 10 505 00 00. Säte i Stockholm. www.afconsult.com Org.nr 556224-801.

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Bilaga 3 Naturvärdesobjekt Beställare: Temagruppen, på uppdrag av Östhammars kommun Kontaktperson Temagruppen: Emily Lidman, 08-690 28 69 Projektledare Calluna:

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesobjekt Förbigångsspår Herrljunga Västra Befintlig väg

Bilaga 3 Naturvärdesobjekt Förbigångsspår Herrljunga Västra Befintlig väg Bilaga 3 Naturvärdesobjekt Förbigångsspår Herrljunga Västra Befintlig väg Herrljunga kommun, Västra Götalands län Järnvägsplan 2017-05-30 Projektnummer: 146181 I denna bilaga beskrivs ingående de naturvärdesobjekt

Läs mer

Utökad naturvärdesinventering av Vånevik

Utökad naturvärdesinventering av Vånevik Datum 2015-10-29 Rapport Utökad naturvärdesinventering av Vånevik Oskarshamn kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

Naturvärdesinventering av Smedby, Norrköpings kommun 2015

Naturvärdesinventering av Smedby, Norrköpings kommun 2015 2015-04-23 Naturvärdesinventering av Smedby, Norrköpings kommun 2015 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Daniel Segerlind, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Naturvårdsarter i Smedby Samtliga

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING KRISTINEBERG/RINGSBERG I VÄXJÖ. RAPPORT Andreas Malmqvist

NATURVÄRDESINVENTERING KRISTINEBERG/RINGSBERG I VÄXJÖ. RAPPORT Andreas Malmqvist NATURVÄRDESINVENTERING KRISTINEBERG/RINGSBERG I VÄXJÖ RAPPORT 2017-12-13 Andreas Malmqvist Uppdragsgivare VÖFAB Nygatan 34 352 31 Växjö Uppdragsgivarens kontaktperson Christer Carlsson Tel: 0470-411 14

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) Sörgårdsvä - gen i Spånga Underlag till detaljplan ARBETSMA - TERIAL

Naturvärdesinventering (NVI) Sörgårdsvä - gen i Spånga Underlag till detaljplan ARBETSMA - TERIAL 15-10-15 ARBETSMA - TERIAL Naturvärdesinventering (NVI) Sörgårdsvä - gen i Spånga Underlag till detaljplan 2015 Naturvärdesinventering Sörgårdsvägen i Spånga Oktober 2015 Publikationsnummer: Dnr:- ISBN:

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärde. Haganäs. Planerad exploatering i Älmhults kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB

Inventering och bedömning av naturvärde. Haganäs. Planerad exploatering i Älmhults kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB Inventering och bedömning av naturvärde Haganäs Produktion: Enetjärn Natur AB 2015 Planerad exploatering i Älmhults kommun Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Tyréns AB Inventering och bedömning

Läs mer

RAPPORT. Second opinion naturvärdesinventering Grönö, Hornslandet Västerviks kommun, Kalmar län Upprättad av: Christina Borg

RAPPORT. Second opinion naturvärdesinventering Grönö, Hornslandet Västerviks kommun, Kalmar län Upprättad av: Christina Borg RAPPORT Second opinion naturvärdesinventering Grönö, Hornslandet, Kalmar län 015-04-1 Upprättad av: Christina Borg RAPPORT Second opinion naturvärdesinventering Grönö, Hornslandet, Kalmar län Kund Marginalen

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås 2014-12-16 Trädinventering av Allégatan i Mönsterås Ecocom AB på uppdrag av Mönsterås kommun Inledning Ecocom AB har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en inventering av träden längs Allégatan

Läs mer

911. Trädklädd betesmark

911. Trädklädd betesmark Sida: 1 911. Trädklädd betesmark Naturvärdesklass Naturtypsgrupp Naturtyp Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1 Äng och betesmark Trädklädd betesmark Skyddsstatus Inventerare Ingen Okänt Områdesbeskrivning

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneprogram för Ertseröd 1:53 m.fl. Grebbestad, Tanums kommun

Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneprogram för Ertseröd 1:53 m.fl. Grebbestad, Tanums kommun Version 1.00 Projekt 7380 Upprättad 2015-06-09 Reviderad 2015-06-24 Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneprogram för Ertseröd 1:53 m.fl. Grebbestad, Tanums kommun

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING SÄM 2:1 BOVALLSTRAND

NATURVÄRDESINVENTERING SÄM 2:1 BOVALLSTRAND NATURVÄRDESINVENTERING SÄM 2:1 BOVALLSTRAND 2016-12-22 Naturcentrum rapport - projekt nr 1086 Naturvärdesinventering av ett område, strax öster om Bovallstrands samhälle, Sotenäs kommun. Området utgörs

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI), Åmot 1:97 m fl., Laholms kommun

Naturvärdesinventering (NVI), Åmot 1:97 m fl., Laholms kommun Naturvärdesinventering (NVI), Åmot 1:97 m fl., Laholms kommun Fig. 1 Inventeringsområdet är en mosaik av olika sandmarkshabitat som även breder ut sig på de östra delarna. Fotoriktning mot Birger Pers

Läs mer

Naturvärdesinventering i Kuröd, Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering i Kuröd, Uddevalla kommun Datum 2016-06-17 Rapport Naturvärdesinventering i Kuröd, Uddevalla kommun Skanska Sverige AB EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40 Telefax

Läs mer

!!!! Naturvärdesinventering (NVI) i Skarpäng, Täby kommun !!!!!

!!!! Naturvärdesinventering (NVI) i Skarpäng, Täby kommun !!!!! Naturvärdesinventering (NVI) i Skarpäng, Täby kommun Bilaga 3 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Täby kommun, Plan- och bygglovavdelningen Kontaktperson: Sören Edfjäll, Miljöplanerare Projektledare Calluna:

Läs mer

Naturvärdesinventering i Gärsnäs

Naturvärdesinventering i Gärsnäs Naturvärdesinventering i Gärsnäs Inför upprättande av nytt mötesspår samt ny tågplattform OM RAPPORTEN: Titel: Naturvärdesinventering i Gärsnäs datum: 2016-06-14 Rapporten bör citeras såhär: Rydlöv, J.

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

PM Naturvärdesinventering Väg 522 Röbäck-Stöcksjö Umeå kommun, Västerbottens län Projektnummer:

PM Naturvärdesinventering Väg 522 Röbäck-Stöcksjö Umeå kommun, Västerbottens län Projektnummer: PM Naturvärdesinventering Väg 522 Röbäck-Stöcksjö Umeå kommun, Västerbottens län 2016-06-07 Projektnummer: 139562 Trafikverket Postadress: Box 3057, 903 02 Umeå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering NATURCENTRUM AB Naturvärdesinventering inför för detaljplan Fjällbacka 176:124 2017-05-12 1264 Naturvärdesinventering (NVI) enligt SS 199000 Uppdragsgivare Café Bryggan i Fjällbacka AB Uppdragsgivarens

Läs mer

RAPPORT NATURVÄRDESINVENTERING I LILLÄNGSSKOGEN, NACKA KOMMUN SWECO ENVIRONMENT UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT NATURVÄRDESINVENTERING I LILLÄNGSSKOGEN, NACKA KOMMUN SWECO ENVIRONMENT UPPDRAGSNUMMER repo001.docx 2015-10-05 UPPDRAGSNUMMER 1157873000 NATURVÄRDESINVENTERING I LILLÄNGSSKOGEN, NACKA KOMMUN SWECO ENVIRONMENT MARI NILSSON, INVENTERING OCH GUNDULA KOLB, KVALITETSGRANSKNING 2017-06-16 repo001.docx

Läs mer

RAPPORT. Naturvärdesinventering Hornslandet, delen Grönö VÄSTERVIKS KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 2292877000 2014-10-15

RAPPORT. Naturvärdesinventering Hornslandet, delen Grönö VÄSTERVIKS KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 2292877000 2014-10-15 VÄSTERVIKS KOMMUN Naturvärdesinventering Hornslandet, delen Grönö UPPDRAGSNUMMER 2292877000 SWECO ENVIRONMENT AB KAJ ALMQVIST & ULRIKA KANSTRUP, FÄLTINVENTERING OCH HANDLÄGGNING ANNELIE THOR, KVALITETSGRANSKNING

Läs mer

PM DETALJPLAN KVARNBÄCK, HÖÖR. BEDÖMNING AV NATURVÄRDEN

PM DETALJPLAN KVARNBÄCK, HÖÖR. BEDÖMNING AV NATURVÄRDEN PM DETALJPLAN KVARNBÄCK, HÖÖR. BEDÖMNING AV NATURVÄRDEN PM 2018-03-09 Andreas Malmqvist och Jens Morin Uppdragsgivare Höörs kommun Samhällsbyggnadssektor, Strategiska enheten Box 53 243 21 Höör Uppdragsgivarens

Läs mer

INVENTERING AV NATURVÄRDES- TRÄD TALLÅSEN 2, ÖSTERSUND

INVENTERING AV NATURVÄRDES- TRÄD TALLÅSEN 2, ÖSTERSUND PM INVENTERING AV NATURVÄRDES- TRÄD TALLÅSEN 2, ÖSTERSUND Pro Natura April 2019 Inventering, text och foto: Pro Natura Långåkersvägen 3 837 96 Undersåker Telefon: 073 685 54 63 e-post: fredrik.larsson@pro-natura.net

Läs mer