آیا کودک شما تب دارد سرفه میکند - اطالعاتی برای شما که پدر یا مادر کودک هستید. Farsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "آیا کودک شما تب دارد سرفه میکند - اطالعاتی برای شما که پدر یا مادر کودک هستید. Farsi"

Transkript

1 آیا کودک شما تب دارد سرفه میکند گلودرد یا گوشدرد دارد - اطالعاتی برای شما که پدر یا مادر کودک هستید. Farsi

2 پیشگفتار چرا برای کودک من آنتیبیوتیک تجویز نمیشود هنگامی که کودک شما بیمار است آشکار است که شما به عنوان پدر یا مادر وی دوست دارید که هر چه زودتر حال کودکتان بهبود پیدا کند. یک پرسش معمول در این زمان این است که آیا آنتی بیوتیک میتواند کمکی بکند پاسخ پزشکان به این پرسش در اغلب مواقع منفی است. اما چرا این طور است آنتی بیوتیکها داروهایی هستند که برای درمان عفونتهای ناشی از باکتریها استفاده میشوند. این داروها برای درمان بیماریهای عفونی خطرناکی همچون عفونت خونی )سپسیس( و مننژیت نجاتبخش وحیاتی هستند. بسیاری از عفونتهای مجاری تنفسی در کودکان ویروسی هستند که خود بدن در برابر آنها از خودش مراقبت میکند. در اینگونه بیماریها آنتیبیوتیکها تاثیر چندانی ندارند. اگرچه برخی عفونتها همچون عفونت گوش عامل باکتریایی دارند اما حتی در اینجا هم آنتی بیوتیکها کمک زیادی نمیکنند و کودک بدون استفاده از آنتی بیوتیک هم خیلی زود بهبودی خود را دوباره به دست میآورد. استفادهی غیرضروری از آنتی بیوتیکها زیانهای زیادی به همراه دارد. این کار میتواند باکتریها را در برابر آنتی بیوتیکها مقاوم کرده و درمان را دشوارتر کند. عالوه بر این میتواند بر روی باکتریهای طبیعی که در بدن ما وجود داشته و برای سالمتیمان به آنها نیاز داریم نیز تاثیر بگذارد. بنابراین همهی ما با پرهیز بیشتر از آنتی بیوتیکها سود میبریم. پس چنانچه این پرسش را دارید که چرا پزشک نمیخواهد برای یک عفونت خفیف برای کودک شما آنتی بیوتیک تجویز کند پاسخ سادهای وجود دارد. برای اینکه کودک شما زمانی به آنتی بیوتیکهای موثر دسترسی داشته باشد که واقعا به آنها نیاز است. سرماخوردگیهای کودکان ترکیب سرفه گلودرد آبریزش بینی و تب از عالئم شایع سرماخوردگی هستند. عامل سرماخوردگیها انواع مختلف عفونتهای ویروسی هستند که بیش از هر چیز از طریق سرفه یا عطسه سرایت میکنند که به آنها اصطالحا سرایتهای قطرهای میگویند. سرماخوردگیها در میان کودکان شایع هستند به طوریکه اغلب میتوانند تا ده بار در سال کودک را مبتال کنند. بیشتر سرماخوردگیها در عرض یک هفته درمان میشوند اما سرفه ممکن است ۳ تا ۶ هفته ادامه پیدا کند. گاهی عفونت ویروسی همزمان باعث ناراحتی پوستی شل شدن مدفوع عفونت چشم یا درد در بدن نیز میشود. در چنین مواقعی آبریزش بینی نیز شایع است به طوریکه آب بینی غلیظ شده و به رنگ زرد متمایل به سبز در میآید که البته نشانه این نیست که عفونت دلیل باکتریایی دارد. دسامبر 2013 استکهلم Tägtström( )Sofia سوفیا تگستروم پزشک کودکان, دستیار سرپزشک بیمارستان کودکان ساکسخا )Sachsska Barnsjukhuet( مالین رید- ریندر Rydh-Rinder( )Malin پزشک کودکان, دستیار سرپزشک بیمارستان کودکان ساکسخا )Sachsska Barnsjukhuset( 2 1

3 چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنم چنانچه در هنگام سرماخوردگی تب کودک در طول ۳-۴ روز پایین نیاید. چنانچه کودک تند یا به سختی نفس بکشد. کم اشتهایی موقت در هنگام سرماخوردگی امری شایع است. خواباندن کودک به طوری که سرش روی بالش بلند باشد میتواند از گرفتگی بینی جلوگیری کند. چنانچه کودک خیلی بیحال بوده یا سرماخوردگی شدیدی داشته باشد. ارزیابی در مورد نوزادان میتواند دشوار باشد هر چه سن کودک کمتر باشد باید زودتر با پزشک تماس گرفت. کودک کمتر از سه ماهه با تب باالی ۳۸ درجه باید در همان روز توسط پزشک مورد معاینه قرار گیرد. درمان درمان قطعی برای سرماخوردگی وجود ندارد. آنتی بیوتیکها تاثیری بر عفونتهای ویروسی ندارند. مشکالت مربوط به سرماخوردگی میتوانند به طور مثال با داروهای تبب ر و مسکن و همچنین قطره بینی کاهش یابند )برای آگاهی از میزان مصرف داروها لطفا به صفحهی آخر این بروشور مراجعه نمایید(. دو نوع قطره بینی وجود دارد. یکی محلول آب و نمک جوشیده است که بینی را تمیز میکند و میتوان آن را به میزان دلخواه استفاده کرد. نوع دیگر قطرهای است که ضد ورم است و میبایست طبق دستورالعمل آن مورد استفاده قرار بگیرد. کودکان خردسال به نفس کشیدن از راه بینی نیاز مبرمی دارند و تمیز نگاه داشتن بینی آنها تنفس را آسانتر میکند. کودکی که تب دارد حتما باید به طور مرتب مایعات بنوشد. چنانچه قورت دادن مایعات برای کودک دشوار است مایعات را به طور متناوب اما با میزان کم به او بدهید. 4 3

4 کودکان میان در میانی گوش عفونت ناشی شایع بیماریهای از یکی میانی گوش عفونت در بیماری این است. کودکان میان در سرماخوردگی از گوش پردهی پشت و میانی گوش در عفونت واقع اما دارد باکتریایی عامل اغلب گوشها التهاب است. باشد. داشته هم ویروسی عامل میتواند و گریه و جیغ خردسال کودکان میان در هستند. گوشها عفونت عالئم درد گوش و تب میباشد. گوشها در عفونت نشانهی کشیدن دراز درهنگام ناراحتی درمان گوش عفونت درمان برای بیوتیکها آنتی از سال ۱۲ باالی و سال زیریک کودکان برای میشود. استفاده میانی بیوتیک آنتی تجویز برای توان می پزشک تشخیص به ۱۲ ساله تا ۱ کودکان مورد در خود خودی به که است عفونتی معمول طور به میانی گوش عفونت که چرا کرد صبر میشود. درمان پردهی که کودکی برای یا سال دو زیر کودکان در گوش دو هر عفونت صورت در بیوتیک آنتی با درمان همیشه او سن گرفتن نظر در بدون شده پاره گوشش صماخ میشود. انجام و آب محلول قطرهی دهد. کاهش را مشکالت میتواند ر تبب و مسکن داروهای بلند بالش روی کودک سر قراردادن کنار در تورم ضد بینی قطرهی یا جوشیده نمک کند. کم را عفونت این از ناشی مشکالت میتواند شب هنگام در کنم مراجعه پزشک به باید زمانی چه توصیه دارد خود با را گوش عفونت نشانههای هنوز روز ۳ تا ۲ از پس کودک چنانچه کنید. مراجعه پزشک به دوباره که میشود با ۲۴ ساعت ظرف نمیشود آرام که دارد دردی گوش کودک اگر بگیرید. تماس پزشک باشد این نشانهی میتواند اتفاق این است. شده خارج گوش از زردرنگی مایع چنانچه است. شده پاره شدیدتر عفونت دلیل به گوش صماخ پردهی که است. شده قرمز یا کرده ورم گوش پشت و/یا کرده باد کودک گوش اگر مسکن داروی او به داد نشان خود از شب در را گوش عفونت عالئم کودک چنانچه بروید. پزشک نزد بعد روز لزوم صورت در و داده 2 5

5 عوارض جانبی عفونت گوش میانی میتواند عوارض جانبی جدی داشته باشد اما این عوارض شایع نیستند. چنانچه کودکتان سرگیجه داشته پشت گوشش سرخ شده دوباره تب میکند یا احساس خستگی شدید میکند به پزشک مراجعه کنید. مراجعهی بعدی به پزشک عفونت گوش میانی میتواند عوارض جانبی جدی داشته باشد اما این عوارض شایع نیستند. چنانچه کودکتان سرگیجه داشته پشت گوشش سرخ شده دوباره تب میکند یا احساس خستگی شدید میکند به پزشک مراجعه کنید. چنانچه کودک شما تنها در یک گوش عفونت داشته باشد فارغ از اینک با آنتی بیوتیک درمان شده باشد یا خیر نیازی به معاینهی دوباره ندارد. کودک زیر ۴ سال که در هر دو گوش عفونت داشته یا در پشت پردهی یکی از گوشهایش مایعی وجود داشته و در گوش دیگر عفونت دارد پس از ۳ ماه نیاز به مراجعهی دوباره به پزشک دارد. برای کنترل وضعیت فرزندتان خود شما میتوانید از درمانگاهتان وقت بگیرید. چنانچه گمان میکنید که فرزندتان مشکل شنوایی دارد حتما از پزشک خانوادگی خود وقت مالقات بگیرید. کودکی که اغلب دچار عفونت در گوشها میشود ) öronbarn ( کودکی که در طول یک دورهی زمانی شش ماهه سه تا چندین بار دچار عفونت گوش میانی شده میبایست تحت نظر پزشک متخصص گوش و حلق و بینی قرار گیرد. 8

6 کودکان میان در لوزه ورم این در لوزههاست. اطراف در عفونتی لوزه ورم نیز لعابی گاه و شده متورم و رنگ سرخ لوزهها بیماری هنگام در درد و تب گلودرد میگیرند. خود دور به بیماری این لوزههاست. ورم عالئم شایعترین از بلعیدن است. شایع نوجوانان و کودکان میان در و شده متورم و رنگ سرخ لوزهها بیماری این در لوزههاست. اطراف در عفونتی لوزه ورم شایعترین از بلعیدن هنگام در درد و تب گلودرد میگیرند. خود دور به نیز لعابی گاه است. شایع نوجوانان و کودکان میان در بیماری این لوزههاست. ورم عالئم ویروسی عفونتهای باکتریها. و ویروسها دارد: وجود لوزه ورم بروز برای دلیل دو لوزهها ویروسی عفونت در میشوند. درمان خود خودی به و داشته بیشتری شیوع ناشی میتواند لوزه ورم دارد. تب و سرفه بینی آبریزش گلودرد از ترکیبی اغلب کودک میتواند نیز لوزهای ورم چنین باشد. باکتری( )نوعی استرپتوکوکها جمله از باکتریها از باشد. سودمند میتواند بیوتیکها آنتی با درمان گاهی اما شود درمان خود خودی به برای میکنند. پیدا سرایت قطرهای انتشار و مستقیم تماس طریق از استرپتوکوکها اسباب اغلب و شسته دقت با را دستها که است الزم باکتری این سرایت احتمال کاهش بشوییم. را میزند دهان به را آنها کودک که بازیهایی آزمایش انجام ای ویروسی دلیل لوزه ورم اینکه دربارهی کودک گلوی معاینهی با تنها راند نمیتو پزشک گرفته بیمار گلوی از آزمایشی تشخیص به کمک برای بدهد. تشخیص را دارد باکتریایی چهارم یک از بیش زمستان فصل در میدهد. نشان هم را استرپتوکوکها که میشود همین به هستند. خود گلوی در استرتپوکوکها حامل شوند بیمار اینکه بدون کودکان تنها آزمایش این و گرفت گلو آزمایش سرماخوردهاند که کودکانی همهی از نمیتوان دلیل برای که دارند استرپتوکوکی عامل با لوزه ورم آشکار عالئم که میشود گرفته کودکانی از است. مفید بیوتیکها آنتی تجویز آنها است خطرناک لوزه ورم آیا شایع دیگر گلو در استرپتوکوکی عفونتهای از ناشی خطرناک بیماریهای روزها این سبب دارد استرپتوکوکی عامل که لوزهای ورم است ممکن نادر موارد در اما نیستند. شود. بغرنج و خطرناک بیماریهای درجه ۳۸.۵ باالی باال تب و شدید گلودرد با همراه آشکارتری عالئم اغلب استرپتوکوکها آن عامل که لوزه ورم نیستند. همراه بینی آبریزش و سرفه با اما میدهند نشان خود از کوچکتر کودکان است. شایعتر سال سه باالی کودکان میان در باشند استپرپتوکوکها از که شوند زبان سرخی یا پوست روی رنگ سرخ نقطههای زردزخم دچار است ممکن است. استرپتوکوک عفونت نشانههای 10 9

7 کنم مراجعه پزشک به باید زمانی چه باشد. داشته ۵/۳۸ باالی تب و گلودرد روز ۳ تا ۲ از بیش کودک چنانچه در سرخی و/یا گلو در آشکار ورم بلعیدن مشکل تنفس مشکل کودک اگر باشد. داشته گلو بیرونی قسمت میزان به یا داشته مشکل کافی میزان به نوشیدن و خوردن در کودک چنانچه میکند. ادرار معمول از کمتر معناداری به یا بوده بیحال مثال طور به باشد. گرفته قرار تاثیر تحت کودک عمومی حال اگر میکند. برقرار ارتباط دیگران با سختی درمان در باشند داشته باکتریایی یا ویروسی عامل اینکه از گذشته گلو عفونتهای بیشتر ای ر تبب داروهای با میتوان را بیماری این دشواریهای میشوند. درمان هفته یک طول داد. کاهش فراوانی میزان تا مایعات نوشیدن همچنین و مسکن بیوتیک آنتی با درمان باشد شده دچار استرپتوکوکی گلودرد به شما فرزند چنانچه عامل لوزه ورم اگر حتی میدهد. کاهش هم را بیماری زمان کار این باشد. مفید میتواند دو شود. درمان خود خودی به بیماری که هست زیادی احتمال باشد داشته استرپتوکوکی چنانچه نیست. بیماری دهندهی سرایت دیگر کودک بیوتیک آنتی از استفاده از پس روز پیشدبستانی/مدرسه به میتواند دارد را فعالیتها انجام توان و نداشته تب کودک است. صادق نیز نشدهاند درمان بیوتیک آنتی با که کودکانی مورد در این بازگردد

8 تب در میان کودکان تب یکی از واکنشهای طبیعی بدن برای دفاع در برابر عفونتهاست. تب یکی از شایعترین نشانهها در میان کودکان بوده و دلیل آن در بیشتر زمانها عفونت ویروسی است. عفونتهای باکتریایی نیز میتوانند عامل تب باشند. کودک ممکن است حتی پس از تزریق واکسن دچار تب شود. همچنین بیماریهای غیرشایع دیگری همچون بیماریهای رماتیسمی نیز وجود دارند که میتوانند عامل تب باشند. دمای طبیعی بدن معموال بین ۳۶ تا ۸/۳۷ درجه است. کودک ممکن است گاهی بدون اینکه تب داشته باشد به طور موقت دمای بدنش باال برود به طور مثال در زمانی که خوراکی گرم خورده یا در هوای گرم بازی کرده باشد. به همین دلیل بهتر است که پیش از کنترل دمای بدن کودک وی کمی استراحت کرده باشد. کودک شما زمانی تب دارد که دمای بدنش باالی ۳۸ درجه باشد. چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنم چنانچه کودک شما: تب باالی ۵/۴۰ درجه داشته باشد. بیش از سه شبانه روز تب داشته باشد. نوزاد زیر سه ماه با تب باالی ۳۸ درجه باشد. بیحال بوده و بسیار تحت تاثیر تب باشد. سرگیجه و مشکل در بیدار شدن از خواب داشته و بسیار عصبانی باشد. در تنفس مشکل داشته باشد. از این شکایت داشته باشد که در هنگام دفع ادرار دچار درد میشود. گردنش خشک شده یا برایش دشوار باشد که سر خود را به جلو خم کند. از درد یا بیقراری شکایت داشته باشد. دچار گرفتگی عضالت شده باشد. ناگهان روی پوستش آثار کبودی یا نقطههای آبی متمایل به سرخ دیده شود. استفراغ کرده و/یا اسهال دارد و همچنین بدنش دچار کمبود آب بوده و احساس خستگی کند )نوشیدنی کمی مصرف کرده زبانش خشک است به میزان کمتری ادرار میکند(

9 درمان بیشتر کودکان خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیرند اگرچه تب داشته باشند. در این گونه مواقع نیازی به دادن داروی تبب ر نیست. اما اگر کودک به خاطر تب حال بدی داشته باشد مثال بیحال بوده یا هنگام نوشیدن مایعات درد یا دشواری دارد توصیه میشود که از داروهای تبب ر برای درمان استفاده شود. هنگامی که کودک گلودرد یا گوشدرد دارد میتوان به طور مثال به منظور آسان به خواب رفتن خوردن و نوشیدن کودک به او داروی مسکن داد. دادن مایعات به کودک برای جلوگیری از کمآبی بدن او مهم است. کودکان در هنگام بیماری به ندرت اشتها دارند و بنابراین خوب غذا نمیخورند. میتوان در این مواقع از انواع بستنیهایی به کودک داد که خوردن آن برای کودک آسانتر باشد. لباس راحتی به کودک پوشانده و ترجیحا اتاق کودک را کمی خنک نگهدارید. )-۲۰ ۱۸ درجه سانتیگراد( به طور متناوب اما با میزان کم به او بدهید. از چه داروهایی استفاده کنم شایعترین داروهای تبب ر پاراستامول )PARACETAMOL( و ایبوپروفن )IBUPROFEN( هستند. هر دوی این داروها مسکن نیز هستند و میتوان آنها را بدون نسخهی پزشک خریداری کرد. پاراستامول )همانند: )Alvedon, Panodil, Reliv پاراستامول سال های زیادی است که به عنوان داروی تبب ر و مسکن برای دردهای خفیف استفاده میشود. مصرف پاراستامول در یک دوز معمولی با عوارض جانبی کمی همراه است. مصرف مقدار زیاد یا مسمومیت با این دارو میتواند باعث صدمه به کبد شود. مقدار باالی پاراستامول ممکن است در بیمارستانها تجویزشود اما این کار در یک بازهی زمانی کوتاه و زیر نظر پزشک انجام میگیرد. ایبوپروفن )همانند: )Ipren, Brufen ایبوپروفن نوع دیگری از داروهای تبب ر و مسکن بوده و تا اندازهی زیادی همان تاثیر پاراستامول را دارد. مصرف این فرآوردهی دارویی برای کودکان باالی ۶ ماه یا کودکانی با وزن باالی ۷ کیلوگرم مجاز است. نمونههایی از میزان مصرف این داروها را در صفحهی بعد بخوانید

10 پاراستامول ( همانند: )Alvedon, Panodil, Reliv دوز ۱۰-۱۵ میلیگرم/کیلوگرم )بسته به وزن بدن کودک( ۴ بار در یک شبانه روز محلول خوراکی ۲۴ میلیگرم/میلیلیتر وزن بدن میزان سن )تقریبی( میزان مصرف )دوز( ۵ کیلوگرم ۳ ماهه ۲-۳ میلیگرم حداکثر ۴ بار در شبانه روز ۱۰ کیلوگرم ۱ ساله ۴-۶ میلیگرم حداکثر ۴ بار در شبانه روز ۱۵ کیلوگرم ۳ ساله ۶-۹ میلیگرم حداکثر ۴ بار در شبانه روز ۲۰ کیلوگرم ۵ ساله ۸-۱۲ میلیگرم حداکثر ۴ بار در شبانه روز ۲۵ کیلوگرم ۷ ساله ۱۰-۱۵ میلیگرم حداکثر ۴ بار در شبانه روز ۳۰ کیلوگرم ۹ ساله ۱۲-۱۸ میلیگرم حداکثر ۴ بار در شبانه روز ۴۰ کیلوگرم ۱۲ ساله ۱۶-۲۵ میلیگرم حداکثر ۴ بار در شبانه روز ایبوپروفن )همانند: )Ipren, Brufen میزان مصرف: ۵-۷.۵ میلیگرم/کیلوگرم )بسته به وزن بدن کودک( حداکثر ۴ بار در شبانه روز محلول نوشیدنی ۲۰ میلیگرم/میلیلیتر وزن بدن میزان سن )تقریبی( میزان مصرف )دوز( ۷ کیلوگرم ۶ ماهه ۲-۲.۵ میلیگرم ۳-۴ بار در شبانه روز ۱۰ کیلوگرم ۱ ساله ۲.۵-۳.۵ میلیگرم ۳-۴ بار در شبانه روز ۱۵ کیلوگرم ۳ ساله ۳.۵-۵.۵ میلیگرم ۳-۴ بار در شبانه روز ۲۰ کیلوگرم ۵ ساله ۵-۷.۵ میلیگرم ۳-۴ بار در شبانه روز ۲۵ کیلوگرم ۷ ساله ۱۰-۱۵ میلیگرم حداکثر ۴ بار در شبانه روز ۳۰ کیلوگرم ۸-۱۱ ساله ۷.۵-۱۱ میلیگرم ۳-۴ بار در شبانه روز شیافها میزان مصرف )دوز( میزان سن )تقریبی( وزن بدن ۱ شیاف ۶۰ میلیگرمی حداکثر ۴ بار در شبانه روز ۳-۱۲ ماهه ۵-۱۰ کیلوگرم ۱ شیاف ۱۲۵ میلیگرمی حداکثر ۴ بار در شبانه روز ۱-۳ ساله ۱۰-۱۵ کیلوگرم ۶-۱ شیاف ۲۵۰ میلیگرمی حداکثر ۴ بار در شبانه روز ۳-۷ ساله ۱۵-۲۵ کیلوگرم ۱-۲ شیاف ۲۵۰ میلیگرمی حداکثر ۴ بار در شبانه روز ۷-۱۲ ساله ۲۵-۴۰ کیلوگرم شیافها میزان مصرف )دوز( میزان سن )تقریبی( وزن بدن ½ شیاف ۱۲۵ میلیگرمی ۱-۴ بار در شبانه روز ۶ ماهه تا ۳ ساله ۷-۱۵ کیلوگرم ۱ شیاف ۱۲۵ میلیگرمی ۱-۴ بار در شبانه روز ۳-۷ ساله ۱۵-۲۵ کیلوگرم ½ ۱ شیاف ۱۲۵ میلیگرمی ۱-۴ بار در شبانه ۷-۹ ساله ۱۲۵-۳۰ کیلوگرم ۲ شیاف ۱۲۵ میلیگرمی ۱-۴ بار در شبانه روز ۹-۱۲ ساله ۳۰-۴۰ کیلوگرم قرصهای مکیدنی ۱ قرص ۲۵۰ میلیگرمی هر ۴-۶ ساعت یکبار ۳-۷ ساله ۱۵-۲۵ کیلوگرم حداکثر ۴ قرص در شبانه روز. ۱-۲ قرص ۲۵۰ میلیگرمی ۴-۶ ساعت یکبار ۷-۱۲ ساله ۲۵-۴۰ کیلوگرم حداکثر ۸ بار در شبانه روز. برای اطالعات بیشتر به نشانی یا مراجعه نمایید. برای مشاوره ی پزشکی از طریق تلفن با شماره 1177 تماس حاصل کنید

11 تهیه کنندگان این بروشور: سوفیا تگتستروم Tägtström( )Sofia پزشک کودکان بیمارستان کودکان ساکسخا )Sachsska Barnsjukhuset( مالین رید- ریندر Rydh-Rinder( )Malin سرپزشک در کلینیک کودکان بیمارستان کودکان ساکسخا عضو کمیتهی دارویی شورای متخصصان بیماریهای عفونی در استان استکهلم. اطالعات پزشکی مندرج در این بروشور از سوی اشخاص زیر مورد بررسی قرار گرفته است: December 2013, Foto: Märta Thisner och Stockbyte آنا گرانات Granath( )Anna سرپزشک در کلینیک گوش حلق و بینی بیمارستان دانشگاه کارولینسکا کریستر نورمن Norman( )Christer پزشک عمومی در درمانگاه سالم )Salems vårdcentral( الدا اسپارلید Sparrelid( )Elda سرپزشک در کلینیک بیماریهای عفونی بیمارستان دانشگاه کارولینسکا رئیس گروه متخصصان بیماریهای عفونی در استان استکهلم سوفیا هلمن Hellman( )Sofia پزشک عمومی استراما- استکهلم امیلیا تایتلمن Titelman( )Emilia پزشک بیماریهای عفونی استراما- استکهلم ماریه خیل Schill( )Marie دکتر داروساز ادارهی سالمتی و مراقبتهای پزشکی این بروشور را می توانید از طریق تماس با نشانی ایمیل زیر دریافت نمایید.