چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با"

Transkript

1 من میخواهم بدانم چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با مشخصاتشخصی محافظتشده زندگی میکنید

2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2014

3 مطالب فهرست ٥ مقدمه ٦ مخفی مشخصاتشخصی و آدرس ٧ مخفی مشخصاتشخصی و آدرس با کودکان ٨ کودکان حقوق ٩ میگویند چه کودکان ١١ گفت باید چه کودکان به ٣١ کردن خداحافظی مورد در ٤١ تهدید وجود درهنگام برنامه یک داشتن ٥١ میشود بزرگ کودک که هنگامی ٧١ اینترنت درباره ٨١ دیگران از کمکگرفتن ٩١ جرم قربانیان از حمایت سازمان سوی از بیشتر آگاهیهای

4 4

5 کودکان برای دریافت اطالعات در مورد وضعیت خود به بزرگساالن وابسته میباشند. به همین دلیل سازمان حمایت از قربانیان جرم تصمیم گرفتهاست که مخاطب این بروشور شمایی باشید که پدریا مادرهستید. در این بروشوربه شما پدر یا مادر درمورد اینکه چگونه میتوانید وضعیت را برای کودک خود که با مشخصات فردی محافظتشده یا مخفی زندگی میکند آسانتر نمایید مشاوره داده میشود. این بروشوردر همکاری با نماینده ویژه کودکان تهیه گردیدهاست. در سوئد بیش از ٤٠٠٠ کودک با آدرس و مشخصات شخصی مخفی یا محافظتشده زندگی میکنند. اغلب این کودکان به دلیل آنکه یکی یا هردو والدین آنها درمعرض تهدید یا خشونت قرارگرفتهاند دارای مشخصات شخصی محافظتشده میباشند. بدون درنظرگرفتن اینکه آیا کودک مستقیما در معرض تهدیدیاخشونت قرارگرفتهباشد یا نه زندگی او از اینکه با مشخصاتشخصیمحافظتشده زندگی کند تحت تاثیر قرارمیگیرد. مقدمه 5

6 مشخصاتشخصی محافظتشده درجات مختلفی ازحمایت وجوددارد. برای بعضی اشخاص کافی استکه برای مدت کوتاهی نام و مشخصات آنها در سیستم ثبت احوال کشور"نشانه رازداری" بگیرد درحالیکه برخی افراد دیگر برای همه زندگی خود نیاز به داشتن مشخصات فردی تغییریافته دارند. نشانه رازداری بمعنای آن است که در سیستم ثبت احوال کشورعالمتی در برابر نام ونامخانوادگی شخص قرارمیگیرد که این سیگنال را به کارکنان سازمانهای دولتی میدهد که نباید آدرس ومشخصات فردی آن شخص را بدون انجام یک بررسی ویژه در اختیار دیگران قراردهند. نشانه رازداری معموال سالی یکبار مورد بررسی مجدد قرارمیگیرد. "ثبت در آدرس قبلی" بمعنای آناست که شخصی که با تهدید روبروست به آدرس جدیدی نقل مکان میکند اما همچنان در همان شهر وآدرس قبلی خود ثبت بوده و نامههای خودرا از طریق اداره مالیاتها دریافت میکند. ثبت در آدرس قبلی هربارحداکثر تا سه سال میتواند مورد استفاده قرارگیرد. "مشخصاتفردی تغییریافته" باالترین سطح حمایت است و بمعنای آناست که به شخص هویتی جدید با نام و شمارهشناساییشخصی جدید داده میشود. بسیاری ازافراد خود شخصا برای دریافت مشخصاتشخصیمحافظتشده به اداره مالیاتها مراجعه مینمایند درحالیکه برخی افراد دیگر بعداز تماس با پلیس مورد حمایت قرارمیگیرند. درآدرس الکترونیکی میتوانید آگاهیهایی را درمورد نحوه درخواست دریافت مشخصاتشخصیمحافظتشده دریافت نمایید. همچنین میتوانید به این شماره تلفن هم زنگ بزنید:

7 کودکان دارای مشخصاتشخصی محافظتشده کودکان اغلب بدلیل آنکه یکی از والدین آنها دارای مشخصاتشخصیمحافظتشده میباشند دراین وضعیت قرارمیگیرند. والدین ممکن است بدلیل کار خود و یا شهادت دادن در یک دادگاه در معرض تهدید قرارگرفته باشند. معمولترین این دالیل مورد خشونت قرارگرفتن از سوی یکی از نزدیکان است هنگامیکه تهدید از سوی خانواده خود بوده و یا از سوی فردی از نزدیکان خانواده باشد. خود کودکان نیز ممکن است از سوی یکی یا هردو والدین خود و یا گروهی از خویشان خود مورد تهدید قرارگرفتهباشند. 7

8 کودکان حقوق سوئد کشور که است بینالمللی توافقنامه یک کودک کنوانسیون حقوقی درمورد کنوانسیون این نمودهاست. امضاء آنرا هم کاهش یا و دین پیشینه جنسیت به توجه بدون کودکان که است بدلیل کودکان برخوردارند. آنها از وذهنی جسمی تواناییهای زا برخورداری حق میباشند آسیبپذیر بیشتر غالبا آنکه دارند. خاص حمایتی و ویژه مراقبتی کودک کنوانسیون استواراست: بنیادی اصل چهار برپایه کودک کنوانسیون برخوردارند. برابر حقوقی از کودکان همه کودک برای ممکن حالت بهترین باید تصمیمگیریها درهمه گرفتهشود. درنظر را پیشرفت و زندگی از برخورداری حق کودکان همه دارند. احترام آنها نظر به باید و ابرازنظردارند حق کودکان همه گذاشتهشود. آنها از که دارند حق کودکان کودک کنوانسیون براساس و بدرفتاری روحی و فیزیکی خشونت اشکال همه برابر در این به همچنین کنوانسیون این شود. محافظت جنسی آزارهای و کمک دریافت حق آسیبدیده کودکان که میکند توجه نکته دارند. حمایت که رشدونمویی ازمحیط برخورداری حق کودکان همه یکی یا کودک یک هنگامیکه دارند. را باشد ازخشونت خالی میگیرد قرار وخشونت تهدید معرض در خانواده دیگرازافراد امنیت از و قرارگرفته حمایت مورد که دارند حق آنها برخوردارگردند. هب که آناست برای مشخصاتشخصیمحافظتشده خشونت مورد دربرابر و شده داده امنیت بزرگساالن و کودکان خانوادهای به هنگامیکه حمایتشود. آنها از دوباره قرارگرفتن قح نیز کودکان میشود داده مشخصاتشخصیمحافظتشده حق باشند خردسال زمانیکه و داشته آنرا از برخورداری دادهشود. اطالعات آنها به افتاده اتفاق آنچه درمورد دارند چه قرارمیدهد. والدین بردوش را بزرگی مسئولیت امر این زا میتوان چگونه میفهمند چقدر آنها گفت کودکان به باید کرد جلوگیری آنان وحشتزدهشدن 8

9 میگویند چه کودکان است دشوار کودکان برای تهدید وجود با کردن زندگی دارند. نگرانی و ترس احساس آنان از بسیاری و سرت این که باشد امنیتی میتواند مشخصاتشخصیمحافظتشده میدهد. کاهش را خیلی ترس احساس از درآغازرهاشدن " نمیخوابیدم اصال شبها من بود. سخت سخت خیلی خیلی موضوع این هیچوجه. به بود." ابا محافظتشده هویت داشتن با من " واقعا میکنم. امنیت احساس خیلی این داشتن میکنم. امنیت احساس خوبی خیلی احساس )هویتمحافظتشده( میدهد." من به ربکا میتواند حال درعین مشخصاتشخصیمحافظتشده داشتن هنگامیکه بویژه شود دشواریها از بسیاری آمدن بوجود باعث میکنند احساس کودکان از بسیاری بزرگترمیشوند. کودکان تعریف دوستانشان برای میتوانند را چیزهایی چه نمیدانند که دوستان هنگامیکه که باشد دشوار میتواند امر این دانستن کنند. هب باید چه کنند بازی و آمده آنها خانه به میخواهند آنها دارای کودکان که است معمولی موضوعی امر این گفت. آنها اینکه از و کرده تنهائی احساس مشخصاتشخصیمحافظتشده دارند. وحشت شود برمال آنان مشخصات و آدرس من از زیاد نمیخواستم اینکه بدلیل من " دوستانم با زیاد نمیخواهم شود سوال تاثیر خیلی من روی هم موضوع این باشم. میگذارد." سوفیا 9

10 کودکان و نوجوانان اغلب این موضوع را تجربه میکنند که بزرگساالن در مدرسه در مراکزدرمانی وبهداشتی و ادارات دولتی مختلف اطالعی در مورد زندگیکردن با مشخصاتشخصیمحافظتشده ندارند. " بعد هم این موضوع مدرسه و اینهاست. انگار هیچکس اصال از این قضیه چیزی نمیداند." توضیح: همه نقلقولهای باال از گزارش نماینده ویژه کودکان تحت عنوان "بیپناه" گرفته شدهاست. ویلیام 10 -+

11 چه باید به کودکان گفت دانستن اینکه چه مقدارباید برای فرزند خود تعریف کرد میتواند دشوار باشد وهیچ راهنمایی کلی وعمومی که برای همه مناسب باشد وجود ندارد. اینکه چه باید برای کودکان تعریف کرد موضوعی فردی بوده و بایستی براساس وضعیت آنان تنظیم گردد اما مواردی وجود دارد که باید آنها را در نظر گرفت: با کودک مستقیما صحبت کنید. با حوصله و زمان کافی برای کودک آنچه که در حال اتفاقافتادن است را توضیح دهید. کودکان هنگامیکه پدرومادر ترسیده و نگران هستند متوجه این امر میشوند و آنها در بیشتر مواقع هنگامیکه بزرگترها با هم صحبت میکنند گفتگوهارا میشنوند. اگر کسی با کودک صحبت نکند ریسک بزرگی وجوددارد که کودکان خودشان برای توضیح آنچه در حال اتفاق است تخیالت خودرا بکار بیاندازند. این موضوع میتواند باعثشود که آنان بیشتر احساس ترس و سردرگمی کرده و احساس تنهایی کنند. دانستن مسائل در بیشتر مواقع احساس امنیت میدهد. در مورد مسائلی که کودک آنها را تجربه کرده صحبت کنید. کودکان هنگامیکه خود تهدید و خشونت را تجربه کردهباشند اغلب به آن موضوع زیاد فکر میکنند. گفتگو دراینباره با یک بزرگسال به آنها احساس امنیت میدهد و به این شکل آنها میتوانند تجربههای خودرا با یکنفر دیگر درمیان بگذارند. آنها این امکان را هم بدست میآورند که پرسشهای خودرا مطرح نمایند. اگر کودک در معرض خشونت قرارگرفته و یا شاهد تهدید و خشونت شدهباشد خوب است که برای او بگویید که به یک مکان امن نقل مکان مینمایید. کودکان حق دارند بدانند که ازآنها در برابرخشونت حمایت بعمل میآید. مثال: ما داریم از اینجا به جای دیگری نقل مکان میکنیم و به هنریک هم نمیگوییم کجا زندگی میکنیم تا نتواند مارا پیداکرده و دوباره ما را کتک بزند. 11

12 مثال: اختالف بزرگسال نفر چند با من آنها که نمیخواهم و پیداکردهام برای همین برای بیایند. ما خانه به کدام به که نمیکنیم تعریف کسی میکنیم. مکان نقل شهر بپرهیزید. شود کودک ترسیدن باعث که جزئیاتی بازگوکردن از که تهدید یا خشونت با مرتبط وقایع جزئیات درباره گفتگو از میتواند موضوع این کنید. خودداری خبرندارد آنها از کودک چرا بفهمند آنکه برای کودکان حال درعین شود. وحشت باعث دارند نیاز نمایند خودداری خود زندگی محل بازگوکردن از باید باشند. برخوردار کافی اطالعات از که دارند نیاز کودکان وقتها بعضی نمایید. پرهیز دروغگفتن از کوچکتر که مسائلی یا وحشتزاست دربرابرآنچه آنها از که که کنید فکر این به شود. حمایت بفهمند را آنها که هستند آن از قح میشوند بزرگتر آنها هنگامیکه میشوند. بزرگ کودکان مطالبی آنها به قبال اگر زمان آن در بدانند. بیشتر که دارند اینگونه در میشود. دشوار کار ندارد واقعیت که باشد گفتهشده و شده سرخوردگی دچار آنها که وجوددارد خطر این مواقع واقعیت از قسمتی که بهتراست خوردهاند. فریب که کنند احساس میشوند بزرگتر که بمرور و کرده تعریف آنان برای را بدهید. آنها به مورد این در بیشتری اطالعات و جزئیات حمایت شما از نباید کودک نمایید پشتیبانی و حمایت کودک از بها موضوع این بسیاربه که هستند کودکان از زیادی تعداد نماید. کنند. حمایت آنها از و داده دلداری خود پدریامادر به که میدهند باید میگذارد. کودک بردوش را بسیاربزرگی مسئولیت امر این ترس و نگرانی که باشید داشته را کسی خودتان که کنید تالش بگذارید. درمیان او با خودرا کنید. محافظت بزرگساالنه" "گفتگوهای برابر در کودک از تهدید از خود تجربههای درباره دیگر بزرگساالن با هنگامیکه گفتگوی کودک که نمایید اتخاذ ترتیبی میکنید گفتگو خشونت یا شود کودک وحشت موجب میتواند امر این نشنود. را شما امکان یا بفهمد را چیز همه اینکه بدون بشنود را ماجرایی که داشتهباشد. را اینباره در پرسش 12

13 کردن خداحافظی اتفاق آنها درزندگی که مسائلی در نیازدارند خردسال کودکان میکنید مکان نقل هنگامیکه داشتهباشند. مشارکت میافتد باخبرباشند. موضوع این از قبل مدتی از کودکان بایستی ترجیحا از بتوانند آنان که است خوب وجودداشتهباشد کافی فرصت اگر بازی محل پارک و کودکستان از همسایهها و دوستان از خانه نمایند. خداحافظی خود خانوادهای زمانیکه که بیاید پیش هم مواردی است ممکن اما فرصت میشود مشخصاتفردی و آدرس دارای و گریخته این موارد بعضی در وجودنداشتهباشد. خداحافظی برای کافی بردارند خود با را کودک وسایل اشخاص که وجودندارد امکان و کودکستان با همکالسها با خودرا ارتباط مجبورشوند شاید و برای ممکن حالت بهترین این نمایند. قطع دوستان و خویشان با ندارد. وجود دیگری راه اوقات برخی در اما نیست کودک میباشد. اهمیت اول درجه در همیشه فرزندتان و شما امنیت خود با را دارند اهمیت کودک برای که وسایلی نمایید کوشش برای که را وسایلی امکان درصورت که است خوب بردارید. و لباسها کتابها اسباببازیها مانند دارند اهمیت کودک عکسها بردارید. خود با مکان نقل هنگام در را منزل وسایل میتوان وقتها بعضی دارند. اهمیت مواقع بیشتر در نیز سرزد. هستند کودک عالقه مورد که اشخاصی به و برگشت ندارید را خویشان و دوستان با گرفتن تماس امکان اگر صداهای عکسها مانند یادبودهایی تا کنید تالش که است خوب انجام باهم که یادآورکارهایی که بیابید را اشیائی و ضبطشده نماید. کمک کودک به میتواند امر این باشند. دادهاید با امن روشی به بتوان اگر نمایید. خداحافظی امکان درصورت تقاضا که باشد مناسب امرمیتواند این گرفت تماس کودکستان ضبطشده صدای دریافت شود. فرستاده پیغامی کودک برای کنید گرفته کودک معلم و همکالسها و دوستان از که فیلمی یا کودک برای بسیاری اهمیت میتواند عکس یا و نقاشیها شده داشتهباشد. 13

14 طرح یک داشتن هنگام در برنامه یا تهدید وجود خانواده افراد از یکی یا کودک برعلیه تهدیدی هنگامیکه اینکه درمورد هم برنامه یا طرح یک بایستی وجودداشتهباشد برای باشد. وجودداشته کرد باید چه حادثه یک بروز درصورت چکار کودک خود نمایند آماده خودرا اطرافیان باید مواردی چه بکند میتواند برای ویژه عمل برنامه یک مدارس و کودکستانها از بسیاری میکنند زندگی مخفی مشخصاتفردی و آدرس با که کودکانی دربرابر کودک که میشود درج برنامه این در مینمایند. تهیه کودک که موضوع این از کسانی چه میشود محافظت چیز چه باشند آگاه بایستی میباشد مشخصاتشخصیمحافظتشده دارای وهمه خیر یا دارد اضافه حمایت به نیاز کودک آیا که موضوع این کودک از محافظت چگونه اینکه درمورد موردنیازدیگر جزئیات این از درصورتیکه دبستان و کودکستان به پذیرد. انجام باید دهید. پیشنهاد کار این انجام برای ندارند آگاهی موضوع راهنمائی الکترونیکی درصفحه انتخاب مشخصاتشخصیمحافظتشده. با جوانان بنام وجوددارد بعنوان خود درموردوضعیت میخواهید آیا که شماست با این خیر. یا نمایید گفتگو خود همسایگان و دوستان با مثال میشوند باخبر موضوع ازاین که افرادی که وجوددارد خطر از نیز دیگران که امر این اما کنند تعریف نیز دیگران برای بیشتر در باشد. حفاظت نوع یک میتواند باخبرشوند موضوع کند تعریف را موضوع کافی باندازه میتواند شخص موارد بدون نماید دریافت کمک جدی حادثهای وقوع درصورت تا با که کند بازگو اینکه یا کند تعریف خودرا ماجرای همه اینکه هب نمونه بعنوان میکند. زندگی مشخصاتشخصیمحافظتشده فریاد یا دعوا صدای شنیدن درصورت که بگویید خود همسایگان بزنند. زنگ پلیس به شما خانه از امکان این کند. فاش را بودن موردحفاظت موضوع کودک اگر محل و کرده فراموش را خود وضعیت کودک که دارد وجود که است ممکن همچنین کند. بازگو کسی برای شمارا زندگی کند. برمال را حفاظت موضوع تا قرارگیرد فشار تحت کودک بدلیل را کودک که است مهم امر این دلیل به توجه بدون باوجود حتی قرارندهید. سرزنش مورد موضوع این بازگوکردن 14

15 اینکه این موضوع بمعنای افزایش خطربرای خانواده بوده و موجب نقل مکان کردن به مکان جدیدی شود این موضوع حائز اهمیت است که کودک بدلیل بوجود آوردن این وضعیت احساس گناه نکند. با کودک گفتگو کنید و به او بگوئید که معموال اینگونه مسائل پیش میآید و این تقصیرفرزندتان نیست که مجبورید دوباره جابجا شوید. بسیاری از کودکان بدون اینکه کسی به آنان بگوید که تقصیر آنان است احساس گناه میکنند. با گفتگوکردن در این مورد بعنوان یک بزرگسال میتوانید مسئولیت را از دوش کودک بردارید. هنگامیکه کودک بزرگ میشود سطح پختگی فکری کودکان در سنین مختلف فردی بوده و از یک کودک به کودک دیگر فرق میکند که این امر ارائه یک راهنمایی کلی وعمومی درمورد اینکه چه زمانی باید در مورد موضوع تحت محافظت بودن برای کودکان صحبت کرد را دشوارمیکند. بدون توجه به پختگی فکری کودک مهم است که بمرور و با افزایش سن کودک اطالعات دادهشده را افزایش دهید تا کودک بتواند با موقعیتهای مختلف درزندگی مواجه شود. صفر تا ٣ سال: کودک در این سنین همیشه یک بزرگسال بهمراه خود دارد. از کودک محافظت نموده و ترتیبی اتخاذ نمایید که امنیت او برقرارباشد. با کودکستان صحبت کرده و اطمینان حاصل نمایید که یک برنامه عمل موجودباشد. 15 ٣ تا ٦ سال: کودک تماس بیشتری با بزرگساالن و کودکان دیگر دارد. او بیشتر میفهمد و نیاز به اطالعات دارد. کودک را در برنامه عمل کودکستان مشارکت دهید. در مورد آنچه میخواهید والدین دوستان فرزندتان بدانند خوب فکر کنید.

16 شخصی مسئولیت مدرسه سنین در کودکان باالتر: و سال ٦ جدیدی شرایط مدرسه میگیرند. برعهده را بیشتری و بیشتر مشکلساز موارد برخی در موضوع این و میکند تحمیل را مدرسه در عمل برنامه یک تا نمایید اتخاذ ترتیبی میشود. روز به کودک مشارکت با ترم هر برنامه این و بوده موجود میباشند فراغت اوقات فعالیتهای دارای اغلب کودکان شود. بسر آنها خانه در را شب شاید و میروند خود دوستان خانه به باید کسی چه است چگونه شما فرزند مورد در امر این ببرند. دیگران برای میتواند کودک را مواردی چه بداند را موضوع کند تعریف نوجوانی سالهای آغاز در هب نیازاو نزدیکمیشود نوجوانی سنین به کودک هنگامیکه مییابد. افزایش درتصمیمگیریها مشارکت و اطالعات دریافت دربرگیرنده که بسیاری موارد در شخصا بایستی نوجوان یک دوستدختر/ همکالسی دوستان با ارتباط در مسائلی تصمیمبگیرد. میباشد او تحصیالت و اوقاتفراغت دوستپسر دربرابرتصمیمات مشخصاتشخصیمحافظتشده با نوجوانان همسنهای از میتوانند بندرت و قرارمیگیرند بسیاری پیچیده کنند. راهنمایی یا مشاوره تقاضای بزرگساالن ویا خود کافی باندازه آنها اطرافیان که است این موضوع درواقع شاید حتی ندارند. آگاهی تهدید وجود با زندگی مورد در دارای و بوده تهدید مورد نوجوان که موضوع این از آنها نداشته اطالعی نیز میباشد مشخصاتشخصیمحافظتشده باشند. شما دارید. فوقالعادهای مادراهمیت پدریا بعنوان شما این چرا بگوید و نموده راهنمایی میتواند که هستید کسی محتاط معمول حد بیشتراز شخص که دارد اهمیت موضوع میباشد. مشخصاتشخصیمحافظتشده دارای هنگامیکه باشد مینمایید. تعیین را مرزها و مقررات که هستید شما این همچنین نماید مطرح خودرا پرسشهای داشتهباشد اجازه بایستی نوجوان دشواراست اندازه بیشاز آنها رعایت که مقرراتی مورد در و مقررات این که وجوددارد خطر این زیرا کند گفتگو و بحث این به یکدیگرمیتوانید باتفاق شما شوند. گذاشته زیرپا خفا در خانواده برای گزینه بهترین مقرراتی چه دقیقا که برسید نقطه میباشد. شما کسی چه برای کودکان هستند: اینها نمونه بعنوان مهم مسائل فراغت اوقات و ورزش کنند گفتگو مسائل مورد در میتوانند اینترنت. و اجتماعی شبکههای کاراضافه 16

17 اینترنت مورد در ونوجوانان کودکان بیشتر زندگی از مهمی بخش اینترنت خودرا تکالیفدرسی نموده معاشرت یکدیگر با آنها است. موزیک میپردازند اطالعات بجستجوی میدهند انجام ار وسایلی و میکنند تماشا فیلم میکنند بازی میکنند گوش مشخصاتشخصیمحافظتشده با شخصی اگر اما میخرند. باشد خطرناک مکانی او برای میتواند اینترنت کند زندگی کودکان شود. برمال او هویت که دارد وجود مکان این زیرا بهمان اینترنت از نمیتوانند مشخصاتشخصیمحافظتشده با آنکه از پیش و شوند بهرهمند میکنند استفاده دیگران که شکلی در را مطالبی بایستی کنند استفاده اینترنت از بتنهایی بتوانند است آن بمعنای این بگیرند. یاد اینترنت در ایمنی رعایت مورد مثال بعنوان نمایید آغاز زودتر را آموزش این بایستی شما که مدرسه. شروع هنگام در 17

18 بگیرید کمک دیگران از برتمامی را سنگینی شرایط مشخصاتفردیمحافظتشده داشتن پاسخدادن یا فرزندتان با گفتگوکردن اگر میکند. تحمیل خانواده ار کمکهایی میتوانید دشواراست شما برای او پرسشهای به درمورد همچنین موضوع این نمایید. دریافت خانواده از خارج خاطرات و باشد تجربهکرده را تهدید یا خشونت که کودکی صدق نیز دهد بروز را بیماری از نشانههایی یا داشته بدی فرد با کردن گفتگو که دارند عقیده کودکان از بسیاری میکند. آنها به دارد رازداری وظیفه که ازخانواده بیرون بزرگسالی میدهد. خوبی احساس کشیک یا اجتماعی تامین سازمان مدرسه مرکزدرمانی مکان در حمایتی" "گفتگوی یافتن برای شما به میتوانند بانوان نمایند. کمک خود زندگی 18

19 آگاهیهای بیشتر از سوی سازمان حمایت از قربانیان جرم در سایت الکترونیکی اطالعاتی برای کودکانی که با مشخصاتفردیمحافظتشده زندگی میکنند وجوددارد. در این سایت همچنین آگاهیهایی برای کودکان درباره حقوق آنها جرم حمایت و کمک موجوداست. در سایت الکترونیکی آگاهیهایی به زبانهای مختلف درباره حقوق قربانیان جرائم و روند دادرسی همچنین آدرس و شمارهتلفن تماس با تعدادی دیگر از ادارات دولتی و سازمانهای غیرانتفاعی یا خیریه را میتوانید بیابید. سازمان حمایت از قربانیان جرم با کمال میل به پرسشهای شما در مورد غرامت در ارتباط با وقوع جرم پاسخ میدهد. با شمارهتلفن خدمات این سازمان تماس گرفته و با یک کارمندمسئول در بخش صدمات ناشی از جرم گفتگو نمایید. 19

20 سازمان حمایت از قربانیان جرائم BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Box 470, Umeå Tel:

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill!

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! DARI För mitt bästa دفرتچهای در مورد کنوانسیون حقوق اطفال För mitt bästa Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! Nalle eller mustasch. Du räknas som barn upp till 18 år. Nalle eller mustasch.

Läs mer

متاس خوب وب سایت های خوب

متاس خوب وب سایت های خوب متاس خوب بعضی اوقات خوب می باشد که با فرد دیگری که در باره نوجوانان و الکول کمی بیشرت می داند صحبت کنید. در اینجا اطالعات در باره برخی از سازمان هایی که شام می توانید با آنها متاس بگیرید را می بینید. SOCIALTJÄNSTEN

Läs mer

در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان.

در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان. گفتار نفرتانگیز و سوءاستفاده در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان www.statensmedierad.se ویژه والدین سالم آیا زمانی که فرزندتان در اینترنت است نگران هستید مسئولیتهای شما

Läs mer

اگر به کمک عاجل رضورت دارید به ۱۱۲ زنگ بزنید. به طور مثال اگر شام کشف کردید که کسی در معرض تعرض جنسی قرار گرفته است یا کسی در خطر است. شام به ۱۱۴۱۴ زنگ بزنید یا به یک حوزه پولیس بروید اگر می خواهید جرمی

Läs mer

به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید

به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید Välkommen till Arbetsförmedlingen Dari اینجا مرکز خدمات اشتغال است آیا به دنبال شغل میگردید آیا میخواهید راجع به بازار کار معلومات بیشتر کسب کنید آیا برای یافتن شغل که میخواهید

Läs mer

Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن

Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن این نظام آموزشی سوئد است مدرسه بزرگساالن از ۱٨ ۱۶ و یا ۲۰ سال )اختیاری( دبیرستان سن ۱۶ تا ۲۰ سال )اختیاری( مدارس ابتدایی و

Läs mer

دادرسی چگونه خواهد بود

دادرسی چگونه خواهد بود من م یخواهم بدانم دادرسی چگونه خواهد بود سازمان دفاع از قربانیان جرائم ٢٠١٤ طراحیها از ماریا وال تولید پالکات انتشارات اوستروم آ.ب. اومئو ٢٠١٤ 5 گردیدهاست تهیه بروشور این چرا 6 چیست دادرسی 7 دادرسی مراحل

Läs mer

به اداره کاریابی خوش آمدید

به اداره کاریابی خوش آمدید به اداره کاریابی خوش آمدید Välkommen till Arbetsförmedlingen Persiska درباره اداره کاریابی به دنبال کار میگردید میخواهید درباره وضعیت در بازار کار بیشتر بدانید احتیاج به راهنمایی و توصیه برای یافتن کار

Läs mer

والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید. Persiska

والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید. Persiska والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید Persiska فهرست مطالب مقدمه 3 چه مشکالتی برای خواندن و نوشتن وجود دارد 4 Dyslexia چیست 6 توجه به

Läs mer

راهنماى خدمات درمانى

راهنماى خدمات درمانى Persiska خدمات درمانی وستمنلند راهنماى خدمات درمانى اطالعات در مورد بهترین شیوه تماس با خدمات درمانی وستمنلند خدمات درمانی وستمنلند راهنماى خدمات رمانى خدمات درمانی محلی مبنای خدمات بهداشتی و درمانی شورای

Läs mer

به کودکانی که قربانی جرم

به کودکانی که قربانی جرم من میخوا هم بدانم من چگونه میتوانم به کودکانی که قربانی جرم شدهاند کمک کنم 1 2 سازمان دفاع از قربانیان جرم ٢٠١٤ حق کپیرایت محفوظ است ترسیمکننده تصاویر ماریا وال تولید شده در شرکت نشر پالکات چاپخانه اوستروم

Läs mer

راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن

راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن آثار منتشر شدۀ ادارۀ انکشاف یا Tillväxtverket را میتوانید سفارش بدهید و یا هم آن را به شکل pdf از tillvaxtverket.se/publikationer داونلود نمائید. در آنجا همچنان موادی منتشره

Läs mer

خط مشاوره پزشکی: 1100 کلینیک جوانی أوسترسوند : 55 :11 فعالیت همگانی بخش ها مرکز مقابله با خشونت: ( رایگان )

خط مشاوره پزشکی: 1100 کلینیک جوانی أوسترسوند : 55 :11 فعالیت همگانی بخش ها مرکز مقابله با خشونت: ( رایگان ) اطالعات تماس پلیس آمبوالنس کمک های فوریتی پلیس/ آمبوالنس/ اورژانس فوریتی : 111 ( بصورت شبانه روزی ) پلیس در موارد غیر اورژانسی : 11 111 ( 11 در ساعات اداری ) شهرداری ب رگ فردی و خانوادگی : 1060-1011 (

Läs mer

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا FARSI فارسی آموزش کمونی بزرگساالن آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا در سطح دبیرستان دارید. شما میتوانید یک یا چندین دوره آموزشی یا کورسهای تحصیلی را با هم بخوانید

Läs mer

یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید

یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید می توانید مطابق قانون صدمۀ بیماران از حق دریافت غرامت برخوردار باشید.

Läs mer

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska 1 Inledning سرآغاز Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion till olika

Läs mer

اطالعات برای قربانیان جرائم

اطالعات برای قربانیان جرائم اطالعات برای قربانیان جرائم 1 برای شما که در معرض جرم بودهاید Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Tryckeri City, Umeå 2015 فهرست راهنمای کلی 6 پیشگفتار 7 اقدامات اضطراری

Läs mer

شماره های که باید بدانید

شماره های که باید بدانید بلول یوس بلول یوس شمارا کمک می کند تا در باره آتشنشانی, امبوالنس و پولیس معلومات حاصل نموده و بتوانید از وقایع به موقع جلوگیری نماید اس او اس چیست اس او اس یک مرکز) سگنال بین المللی ) است وقتییکه شما به

Läs mer

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند داری Föräldrapenning بچه مرخصی حقوق حقوق مرخصی بچه داری (föräldrapenning) حقوقی است که پدر ومادردریافت میکنند که بتوانند بجای کارکردن با کودکان خود درخانه بمانند. وبرای هرفرزندی درمجموع ۴۸۰ روز پول پرداخت

Läs mer

فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر خانواده و فرد خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119

فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر خانواده و فرد خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119 عکس: Colourbox ۴. ف ردی ت حقوق و وظایف فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر محافظت در برابر تبعیض خانواده و فرد حقوق کودکان خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119 شورای شهر یوتبوری و استانداری

Läs mer

!کیفارت نوناق رد ندوب دنمشوه ـ

!کیفارت نوناق رد ندوب دنمشوه ـ وزارت آموزش و پرورش قوانین ترافیک در مدرسه هوشمند بودن در قانون ترافیک! کاله مخصوص دوچرخه سواری تماس با چشم ترافیک هوشمند دوچرخه سواری هوشمند قابل رویت یا دید قوانین 2 هنگامی که شما می دانید چرا باید شما

Läs mer

Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد

Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد برای نوجوانان 20 16 ساله دوره مکتب ثانوی سیستم معارف سویدن بدین ترتیب است لیسه جوانان 20-16 سال اختیاری دوران ابتدایی متوسطه و لیسه ویژه کودکان و نوجوانان دارای

Läs mer

یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید

یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید اگر شما در خالل خدمات صحی به یک صدمه دچار شوید در آنصورت ممکن است بنا بر قانون صدمات بیماران مستحق غرامت

Läs mer

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند حاال چه می شود منظور از درمان اجباری آنست که حال مشا هبرت شود طوری که مشا نیاز به درمان اجباری

Läs mer

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال دری Dari این دفترچه معلوماتی از طرف اکادمی انورس یا شب ادراری سویدن EnuresAkademin( )Svenska تهیه گردیده است شب ادراری اطفال چقدر معمول است بیشتر طفل ها در سنین ٢

Läs mer

جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید!

جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید! سوئد اسکناسها و سکههای جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید! S V E R I G E S R I K S B A N K 10 کرون 5 کرون 2 کرون 1 کرون جدیدی سکههای و اسکناسها سوئد داشت خواهد خواهد جدیدی سکههای و اسکناسها 2016 و 2015

Läs mer

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب Sverige en introduktion آشنائی با سوئد I det här avsnittet ges korta fakta om Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras. در این فصل اطالعات

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddningstjänsten Östra Götaland ایمنی شما مهم است! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland است تاثیرگذار شما کمک ایمنی و امنیت در دارد امکان که آجنا تا همگان تا میکنیم تالش سازمانخدماتآتشنشانی در ما با قراربگیرید. مخاطرهآمیزی موقعیتهای

Läs mer

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد.

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. آیا به کمک نیاز دارید اینصورت به خدمات مشتریان بانک اینترنتی به شماره تلفن ٩٧ ٧۵ ١٢ ٠٧٧١ همه روزه از ساعت ٠٧:٠٠ تا ساعت ٢٣:٠٠ تماس بگیرید.

Läs mer

دوره مکتب ابتدائی و متوسطه

دوره مکتب ابتدائی و متوسطه Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد برای اطفال و نوجوانان 7 20 سال دوره مکتب ابتدائی و متوسطه ویژه و دوره مکتب ثانوئ ویژه سیستم معارف سویدن بدین ترتیب است لیسه جوانان 20-16 سال اختیاری دوران ابتدایی

Läs mer

شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی

شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی فارسی/ Persiska شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید حقایقی درباره نوکتوریا )ادرار شبانه( - بیدار شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی حقایقی درباره نوکتوریا نوکتوریا چیست دالیل نوکتوریا توصیه های مهم

Läs mer

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت Persiska برای فرزند شما از ۱۵ ۷ سال: مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری مدرسه ابتدایی و متوسطه نوجوانان ۱۵ ۷ ساله بصورت اجباری

Läs mer

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت يکبار در هر ترم شما و فرزندتان آموزگار و يا مسئول کالس را مالقات خواهيد کرد تا يک گفتگوی پيشرفت داشته باشيد. اين گفتگو درباره ی اين خواهد

Läs mer

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد Persiska برای جوانان از ۲۰ ۱۶ سال: دبیرستان سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری دوران دبستان ودبیرستان ویژه عقب افتادگان کودکان و نوجوانان عقب افتاده بین ۲۰

Läs mer

در است. کودک یک یادگیری و رشد در مهم جوانب از یکی کردن بازی میشود. استفاده یادگیری و رشد روند به کمک برای بازی از هدفمند صورت به زمانی

در است. کودک یک یادگیری و رشد در مهم جوانب از یکی کردن بازی میشود. استفاده یادگیری و رشد روند به کمک برای بازی از هدفمند صورت به زمانی به پیشدبستانی خوش آمدید وقت مدرسهها رسیده است! کودک شما در آستانه ورود به پیشدبستانی قرار دارد. یکی از نقاط عطف زندگی که هم برای شما و هم برای فرزندتان هیجانانگیز است. شاید سؤاالت متعددی ذهن شما را به

Läs mer

لیاقت های خود را مشخص کنید

لیاقت های خود را مشخص کنید Sida: 1 va 5 لیاقت های خود را مشخص کنید آیا در زمینه یک حرفه سابقه کاری دارید و می خواهید بدانید که سابق ه زندگی حرفه ای خود را در سویدن چگونه مورد استفاده قرار دهید از طریق انجام خود اریابی می توانید

Läs mer

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Till dig som söker asyl i Sverige Persiska www.migrationsverket.se 1 شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید مقررات

Läs mer

5. تشکیل خانواده و زندگی با فرزندان در سوئد

5. تشکیل خانواده و زندگی با فرزندان در سوئد 5. تشکیل خانواده و زندگی با فرزندان در سوئد فهرست مطالب شیوه های مختلف زندگی مشترک نگهداری از کودکان و نوجوانان خدمات کودکياری مدرسه ابتدائی و راهنمائی دبیرستان م درس ه و دموکراسی حمایت مالی به خانواده

Läs mer

غرق شدن دلیل اصلی مرگ و میر تصادفی در بین کودکان 1 تا 6 سال به شامر می رود.

غرق شدن دلیل اصلی مرگ و میر تصادفی در بین کودکان 1 تا 6 سال به شامر می رود. بی توجهی خطرناک است. نه آب. 1 هیچکس هرگز نباید غرق شود هر ساله تقریبا نه کودک غرق می شوند. بسیاری از این حوادث تلخ در نزدیکی خانه و در محیط خانواده اتفاق می افتند جاییکه بسیاری از بزرگساالن نمی دانند تا

Läs mer

اگر در این کشور کار می کنید می توانید غرامت معلولیت دریافت کنید. اگر کار نمی کنید برای دریافت غرامت معلولیت باید در سوئد زندگی کنید.

اگر در این کشور کار می کنید می توانید غرامت معلولیت دریافت کنید. اگر کار نمی کنید برای دریافت غرامت معلولیت باید در سوئد زندگی کنید. غرامت معلولیت [Handikappersättning] افراد باالتر از 91 سال درصورت نیاز به کمک یا داشتن مخارج اضافی بعلت بیماری یا معلولیت می توانند غرامت معلولیت دریافت کنند. میزان معلولیت برای تقاضای غرامت اهمیت ندارد

Läs mer

آنچه در بخش جراحی روی خواهد داد

آنچه در بخش جراحی روی خواهد داد آنچه در بخش جراحی روی خواهد داد بخشی از شورای استان یولە بوری! این بروشور اطالعات مختصری در باره آنچە در طول اقامتتان در اینجا اتفاق می افتد به شما خواهد داد. ما میدانیم کە قبل از عمل و بیهوشی تا حدی نگرانی

Läs mer

روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست

روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست معمولا پیش از شروع دادرسی می توان در اتاق انتظارعمومی تاشروع محاکمه صبر کرد. در صورتی که مایل باشید می توانید در اتاقی تنها منتظر شروع دادرسی

Läs mer

به الهولم خوش آمدید شهر بزرگ قرار گرفته و امکانات مناسب برای رفت و آمد نیز وجود دارد. امکاناتی برای کمون خودمان مینگریم.

به الهولم خوش آمدید شهر بزرگ قرار گرفته و امکانات مناسب برای رفت و آمد نیز وجود دارد. امکاناتی برای کمون خودمان مینگریم. به الهومل خوش آمدید به الهولم خوش آمدید به الهولم خوش آمدید نقل مکان کردن گامی بزرگ است. حتی فکر کردن به این موضوع بسیاری پرسشها را به وجود میآورد. زندگی من در مکان جدید چگونه خواهد بود آیا این نقل مکان

Läs mer

هنايار تاعلاطا یسرزاب هرادا

هنايار تاعلاطا یسرزاب هرادا اداره بازرسی اطالعات رايانه ای( Datainspektionen ) اداره بازرسی اطالعات رایانه ای یک اداره دولتی سوئدی است. وظيفه ما آنست که مشخصات فردی در جامعه به تجاوز غيرضروری در تماميت فردی افراد منجر نگردد. دفتر

Läs mer

معلومات برای پناهجویان در سویدن

معلومات برای پناهجویان در سویدن Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت معلومات برای پناهجویان در سویدن Till dig som söker asyl i Sverige Dari www.migrationsverket.se 1 معلومات برای پناهجویان در سویدن متامی قوانین در مورد پناهنده

Läs mer

سالمندان حین تردد در ترافیک.

سالمندان حین تردد در ترافیک. سالمندان حین تردد در ترافیک. افزایش کیفیت زندگی و اعتماد به نفس. ترافیک مصون www.ntf.se تحرک مستمر یا همیشگی امکان تحرک با پای پیاده با بایسکل یا وسیله نقلیه دیگر برای تمام گروپهای سنی مهم است. زیرا ساختار

Läs mer

اطالعات در مورد منطقه گتلند

اطالعات در مورد منطقه گتلند [Avdelning/Enhet/Alternativt blank] Date 5 August 2014 Persiska به وب سایت منطقه گتلند خوش آمدید! اطالعات در مورد منطقه گتلند Om Region Gotland / منظره گتلند شامل تنها یک شهرداری میباشد و از تاریخ 1 ژانویه

Läs mer

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش Persiska پرسش و پاسخ درباره شب ادراری اين بروشور از سوی آکادمی سونسکا انورس( Akademien (Svenska Enures منتشر شده است. شب ادراری کودکان چقدر رايج است بيشتر کودکان پس از سن 2-3 سالگی ديگر خود را خيس نمی

Läs mer

مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13

مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13 زندگی تازه در سوئد مطالب صفحه 4 ثبت احوال و مدارک شناسائی 1 5 پیش دبستانی مدرسه و آموزش های مخصوص بزرگساالن 2 9 مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13 مراقبت های بهداشتی و درمانی دندانپزشکی و بارداری

Läs mer

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها کودکستان برای کودک شماست اداره کل مدارس اين بروشور را می توان از اين راه سفارش داد: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel:

Läs mer

در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید

در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید 2011 در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید آژیر»خبر مهم«خبر مهم ۷ ۱۴ ۷ ۱۴ ۷ ثانیه رفع خطر ۳۰-۴۰ ثانیه آژیر بلند در صورت شنیدن این آژیرچنین رفتار کنید در صورتی که خارج از خانه

Läs mer

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید پیش از خریدن امتحان کنید! وسایل و تجهیزات باید مناسب کودک و اتومبیلتان باشند. بطور صحیح نصب کنید! اطالعات مربوط به نصب و استفاده از صندلی کودک را تهیه نمائید. به دقت دستورالعمل ها را دنبال کنید. جهت صندلی

Läs mer

این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه کاربرد

این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه کاربرد مرامنامهاخالقی اریکسون هدف این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه اشتغال شرایط کاری ایمن مدیریت مسئوالنه مسائل زیستمحیطی و رعایت معیارهای باالی اخالقی تدوین شده است. همه واحدها

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. سالم اسم من حسین است. من در

Läs mer

شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!.

شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!. شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!. Dari: översättning av Hasina Tawasoli این اتفاق ها می افتد در تابستان! دراین

Läs mer

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز Farsi فارسی اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز پیشگفتار زندگی پر از دام است. ممکن است برای پیدا کردن این دام ها به کمک نیاز

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan آمديد... پيش به دبستانی خوش Telefonnummer تلفن : Vad är svensk förskola? پيش دبستانی سوئدی چيست Förskolan är till för barn mellan 1 och 6 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar

Läs mer

دقیقه) ۷ + (۳ کلمات نخستین تا تولد بدو!از صحبت

دقیقه) ۷ + (۳ کلمات نخستین تا تولد بدو!از صحبت برای شما که کودکی زیر ۵ سال دارید! این فیلم برای والدین و سایر افراد بزرگسالی که در اطراف کودک هستند تهیه شده است. هدف این فیلم نشان دادن چگونگی كمك به کودکتان در یادگیری زبان و فراهم کردن پایهای مناسب

Läs mer

به سولفتئو خوش آمدید.

به سولفتئو خوش آمدید. به سولفتئو خوش آمدید. هر یک از چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد

Läs mer

معلومات برای پناهجویان در گوتالند

معلومات برای پناهجویان در گوتالند irad معلومات برای پناهجویان در گوتالند منطقه گوتالند آدرس Visborgsallén 19 آدرس پستی SE-621 81 Visby شماره تیلفون ۰۰+ (۰)۴۹۸ ۲۶ ۹۰ ۴۶ شماره سازمان 212000-0803 ایمیل regiongotland@gotland.se ویبسایت www.gotland.se

Läs mer

عفونت ویروس آر اس )RS( شدن نوزاد به عفونت شدید

عفونت ویروس آر اس )RS( شدن نوزاد به عفونت شدید عفونت ویروس آر اس )RS( اطالعات در مورد ویروس آر اس )RS( و اقدامات الزم در راستای کاهش خطر مبتال شدن نوزاد به عفونت شدید ویروس آر اس )RS( چیست ویروس آر اس )RS( یکی از جمله شایع ترین ویروس های طرق تنفسی

Läs mer

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد Tvättning När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. Du kan tvätta mörka kläder och kläder med starka färger tillsammans. Vita kläder och kläder med ljusa färger ska du tvätta i en

Läs mer

مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب

مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب عکس: Colourbox مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب جغرافیا اقتصاد و ساختارهای زیربنایی جمعیت خانه های مسکونی و سکونت محیط زیست طبیعت و پایداری اکولوژیک شهر شما این چنین اداره می شود امور مالی خود

Läs mer

نوساند خوش آمدید. استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand,

نوساند خوش آمدید. استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand, نوساند خوش آمدید. چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد که محیط اطراف

Läs mer

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن 1) När du hyr din lägenhet 4) Städning av lägenhet 6) När du ska flytta 9) Flyttstädning 10) El och värme 11) Grannar och hänsyn 12 ) Sopsortering 14) Tvättstugan 15) Brandvarnare 16) Omsorg av din lägenhet

Läs mer

استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand,

استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand, به اونگه Ånge خوش آمدید. و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد که محیط اطراف ما را حتت تاثیر خود قرار داده است. آگاهی از تاریخ خود باعث درک بهتر از محیط روزانه ای می

Läs mer

Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON

Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON اصول اخالقی Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON فده این اصول اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر و ایجاد شرایط عادالنه اشتغال شرایط کاری ایمن مدیریت مسئوالنه مسائل زیست محیطی و رعایت استانداردهای باالی اصول

Läs mer

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده پزشک معالج شام داروی پراداکسا را برایتان تجویز کرده است این دارو خطر لخته شدن خون را

Läs mer

ابیرقت لوپ نودب ار دوخ تکشر دینک یزادنا هار

ابیرقت لوپ نودب ار دوخ تکشر دینک یزادنا هار بدون پول رشکت خود را راهاندازی کنید تقریبا بدون پول رشکت خود را راهاندازی کنید تصویر روی جلد لیال عباس لفتا سالن آرایش گولد ساکسن )قیچی طال ئ ىى( را با دوستانش افتتاح کرد در صفحه ۵۴ بیش ت رى درباره او

Läs mer

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO SIME/FOLIO عدم مزاحمت عدم تخريب اصل حق دسترس به طبيعت را تشکيل می دهد. حق دسترس به طبيعت يک فرصت يکتا برای همه تا آزادانه در طبيعت گشت و گذار کنند

Läs mer

استکهلمی سبزتر بیانیه U

استکهلمی سبزتر بیانیه U PERSIska /فارسی استکهلمی سبزتر بیانیه U 2014 1 مسکن Rinkeby- Kista 3200 خط نارنجی 3800 5000 Hässelby-Vällingby Spånga- Tensta استکهلم در سال 2030 50 000 Bromma 12800 Kungsholmen 5800 Norrmalm 3700 12900

Läs mer

چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ث( 19 ت( کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است

چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ث( 19 ت( کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و 20.16 وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ت( 18 ث( 19-1 2- کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است 3- مساحت قسمت سایه چقدر است )سانتیمتر مربع = 2 ) cm الف( 50 cm 2 ت( 120

Läs mer

محتوا و محدوده مقررات 1 احکام اساسی نظم عمومی و مصئونیت مکان های عمومی در»فصل 3«از»قانون نظم عمومی«آمده است (SFS 1993:1617).

محتوا و محدوده مقررات 1 احکام اساسی نظم عمومی و مصئونیت مکان های عمومی در»فصل 3«از»قانون نظم عمومی«آمده است (SFS 1993:1617). کتاب قانون تصویب ذریعه شورای شهر: 139-95 1995-12-14 اصالح ذریعه شورای شهر: 6-96 1996-01-25 1996-9-19 78-96 2003-01-23 76-03 2004-09-23 85-04 2007-08-30 120-07 مقررات محلی نظم عمومی در شهر LYSEKIL شاروالی

Läs mer

قواعد اخالقی کسب و کار

قواعد اخالقی کسب و کار قواعد اخالقی کسب و کار مروری بر رهنمودها و سیاست های گروهی پایه که روابط ما با یکدیگر و نیز با ذینفعانمان را هدایت می کند. جزئیات و قوانین بیشتر برای کارکنان اریکسون در حیطه های خاص عملیاتی در سیاستهای

Läs mer

هئارا وراد هارمه هب هک ار رامیب تاعلاطا هگرب.دیناوخب تقد هب دوش یم

هئارا وراد هارمه هب هک ار رامیب تاعلاطا هگرب.دیناوخب تقد هب دوش یم اگر مصرف کننده (ناتالیزوماب) برای درمان MS عودکننده - بهبود یابنده با TYSABRI هستید برگه اطالعات بیمار را که به همراه دارو ارائه می شود به دقت بخوانید. 1 این بروشور مکملی برای فعالیتهای ارائهدهنده خدمات

Läs mer

اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧

اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧ اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧ اردو خوابگاهی چيست در اردوی ما ميتوانيد ا ب تنی کنيد با رفقا باشيد فوتبال بازی کنيد به مکان های تفريحی سفر کنيد ماهيگيری کنيد قايق پاروي ی استفاده کنيد سرگرمی داشته باشيد و

Läs mer

ADHD آشفتگی زندگی روزمره

ADHD آشفتگی زندگی روزمره Tiedot farsiksi ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت به حدی

Läs mer

Välkommen till fritids

Välkommen till fritids Välkommen till fritids به محل تفريحيه ساعات آزاد خوش آمديد ) فريتيد). Telefonnummer شماره تلفن Fritids فريتيد Fritids är till för barn mellan 6 och 12 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är

Läs mer

به سوندسوال خوش آمدید.

به سوندسوال خوش آمدید. به سوندسوال خوش آمدید. هر یک از چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد

Läs mer

فهرسـت مطالب نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن وضع مالی امنیـت و مصونیـت

فهرسـت مطالب نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن وضع مالی امنیـت و مصونیـت ساختمان آپارتمان.۲ زندگی در سـویدن عکس Colourbox : فهرسـت مطالب موقعیـت جغرافیایـی تجـارت و زیربنـا ها نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن

Läs mer

[Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga]

[Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] اطلاعات از سوی صندوق بيمه ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨ کمک هزینه فعاليت [Aktivitetsersättning] تواناي ی کار هنگام کاهش [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] کمک هزینه فعاليت یک حمایت مالی برای جوانانی است

Läs mer

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad]

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad] اطلاعات از سوی صندوق بيمه ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨ فوق العاده مسکن[ Bostadstillägg ] - برای افرادی که کمک هزینه فعاليت [aktivitetsersättning] یا کمک هزینه بيماری [sjukersättning] دریافت می کنند [ till dig som har

Läs mer

راهنمای مستأجران. حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus

راهنمای مستأجران. حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus راهنمای مستأجران حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus SANDVIKENHUS راهنمای مستأجران بهعنوان یک مستأجر جدید Sandvikenhus خوش آمدید! ما قول میدهیم حداکثر تالش خود را انجام دهیم تا مطمئن شویم از اینکه

Läs mer

وجود ارتباطی بامعنا میان الگوی ثابت طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتمهای آن ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول ساخت. درسال 1913 نیلز بور

وجود ارتباطی بامعنا میان الگوی ثابت طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتمهای آن ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول ساخت. درسال 1913 نیلز بور نخستین بار آنگستروم )Ångström,A.( فیزیکدان سوئدی درسال 86 چهار خط طیف نشری هیدروژن را یافت و نه سال بعد موفق به اندازهگیری دقیق طول موج هر خط شد. نیلزبور ) 96 885 ( بور به هر یک از این ترازهای انرژی کوانتومی

Läs mer

کتاب "در بارۀ سوئد" با این امید تدوین شده که به کمونهای رسارس کشور در زمینه آشنائی با جامعه. استانداری یوتالند غربی Länsstyrelsen Västra Götalands län

کتاب در بارۀ سوئد با این امید تدوین شده که به کمونهای رسارس کشور در زمینه آشنائی با جامعه. استانداری یوتالند غربی Länsstyrelsen Västra Götalands län "در باره ی سوئد" سومین چاپ یک کتاب در مورد آشنائی با جامعه برای تازه واردان است. علت تدوین چاپ کنونی استقبال وسیعی از چاپ قبلی است که طی دو دوره متام نسخه های آن بفروش رسید. از دسامرب 2010 آئیننامه )2010:1138(

Läs mer

Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se

Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se در ادامه اعتراضات بينالمللی چند کلوپ کارگری اتحادیه کارگری سکو احزاب و سازمان کمونيستی و چپ سوي دی در پی فعاليتهای کانون زندانيان سياسی ایران(در تبعيد)واحد سوي د طی ارسال نامه به سفارت رژیم یا از طریق

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed.

Läs mer

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی.

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی. 1 Svensk-dari och svensk-persisk ordlista inom den sexuella sfären. Framtagen av Migrationsverkets projekt Tolka mig rätt att öka kvaliteten i mötet med den sökande, i samarbete med tolkar. Senast uppdaterad

Läs mer

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری!

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری! شماره 1 بهمن اسفند 1931 Nr. 1 jan feb 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors Rätt motarbeta kulturellt och sexuellt

Läs mer

دانشمندان علم اخالق و فیلسوفان براي اخالق تعاریف متعد دي بیان كردند. تعریفي كه از میان تعریف هاي دانشمندان اسالمي ميتوان جمع بندي نمود عبارت است از:

دانشمندان علم اخالق و فیلسوفان براي اخالق تعاریف متعد دي بیان كردند. تعریفي كه از میان تعریف هاي دانشمندان اسالمي ميتوان جمع بندي نمود عبارت است از: اخالق كار وارزشهاي سازماني پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان كارهاي غیراخالقي غیرقانوني و غیرمسئوالنه در محیطهاي كاري توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخالق كار و مدیریت اخالق معطوف ساخته

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer 2006-114-5 سو ال و جواب درباره کمک مالی (کمک هزينه اجتماعی ( جوابهای کوتاه به معمولی ترين سو ال ها برای دريافت اطلاعات بيشتر

Läs mer

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014 زنان خبری بولتن & Kvinnobulletin شماره 3 مرداد-شهریور 3333 Nr. 3 aug- sep 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors

Läs mer

گزارش اعتراضات اول ژوئن

گزارش اعتراضات اول ژوئن گزارش اعتراضات اول ژوئن نیرو های چپ استکهلم چندی قبل خبر مسافرت وزیر خارجه ایران را به اسکاندیناوی افشا کردند و متعاقب آن تا روشن شدن تاریخ معین این سفر بالفاصله اقدام به ایجاد کمیته ای مرکب از احزاب وسازمانها

Läs mer

تقاضای پناهندگی به این ترتیب صورت میگیرد 1

تقاضای پناهندگی به این ترتیب صورت میگیرد 1 تقاضای پناهندگی به این ترتیب صورت میگیرد این رساله تعلق داردبه: شماکه بدون والدین ویاکدام اولیای دیگری تقاضای پناهندگی میکنید تقاضای پناهندگی به این ترتیب صورت میگیرد 1 فهرست مندرجات 3 سالم 4 اطفال 5 معنی

Läs mer

TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1. Datum: 09/ , kl Lycka till!

TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1. Datum: 09/ , kl Lycka till! TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1 Datum: 09/11 2012, kl. 8.00-12.00 Lycka till! (Max poäng 108) 1. Översätt texten āhu till svenska. (6 p.) آهو حيوان قشنگ صحرايیای است. بعضی

Läs mer

Persiska för nybörjare

Persiska för nybörjare FACIT Persiska för nybörjare [2012-10-26] KAPITEL 1 D. vatten, med, pappa, doft, utan, fot/ben, tills, gunga, du, han/hon. F. där, gammal, plats, själ/kära, bra, dag, av/från, dålig, vänster, dotter/flicka

Läs mer

گاهنامه فریاد خاوران

گاهنامه فریاد خاوران ژانویه 7102 شماره 7 بهمن 0931 shorahamkari@gmail.com رژیم جمهوری اسالمی ایران از همان بدو به قدرت رسیدن با زندانی کردن شکنجه اعدام کشتار مخالفین تحمیل فقر و بیکاری افزایش اعتیاد و فحشا در جامعه به حیات

Läs mer

Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin

Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin En kontrastiv studie av två persisktalande elever i Svenska Som Andraspråk A Anna Larsson 2012 Uppsats högskolenivå, 7,5 hp Svenska språket Svenska som andraspråk

Läs mer

Du är viktig S V E R I G E S B Ä S T A S K O L A

Du är viktig S V E R I G E S B Ä S T A S K O L A Du är viktig S V E R I G E S B Ä S T A S K O L A INNEHÅLL Sveriges bästa skola 2 Tips till dig som är förälder 6 Prata om skolan hemma 12 Vad gör de i skolan 20 Bättre resultat i skolan? 24 Alla är lika

Läs mer

Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska

Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska Direkt och indirekt anföring förekommer efter sägeverb (anföringsverb) och ett mycket fåtal förnimmelseverb så som att tänka. Sägeverb är t.ex. att säga,

Läs mer