ابیرقت لوپ نودب ار دوخ تکشر دینک یزادنا هار

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ابیرقت لوپ نودب ار دوخ تکشر دینک یزادنا هار"

Transkript

1 بدون پول رشکت خود را راهاندازی کنید تقریبا

2

3 بدون پول رشکت خود را راهاندازی کنید

4 تصویر روی جلد لیال عباس لفتا سالن آرایش گولد ساکسن )قیچی طال ئ ىى( را با دوستانش افتتاح کرد در صفحه ۵۴ بیش ت رى درباره او بخوانید. Tillväxtverket ت یرىاژ: ۵۰۰ نسخه پس از آن براساس نیاز م ت ںى ن : فردریک بریمان تصویر استفان نیلسون فرم: دایره لغات سپتام برى ۲۰۱۶ چاپ: DanagårdLiTHO AB پىى دى اف ديجيتال ISBN پىى دى اف چاپىى ISBN Info 0674 اگر پرس ش ىس در مورد این کتاب دارید با فرد زیر تماس بگ یرىید: اوا کارلسون سازمان رشد اقتصادی و منطقهای تلفن ۰۸۶۸۱۹۱۰۰

5 پیش گفتار راهاندازی یک ش رسکت که ش رسایط الزم برای پی ش رسفت و برپا بودن را داشته باشد نیازمند یک ایده اقتصادی خوب دانش و در بیش ت رى مواقع مبلغی پول برای راه اندازی میباشد. سازمان رشد اقتصادی و منطقهای )Tillväxtverket( در راستای تسهیل امور برای آنکه تعداد بیش ت رىی بتوانند به راهاندازی ش رسکت مبادرت ورزند و ایدههای اقتصادی بیش ت رىی به حقیقت بپیوندند تالش میکند. انتشار این کتاب بخ ش ىس از این تالش است. همه کسا ن ىى که می خواهند مبادرت به گشایش ش رسکت نمایند بدون توجه به جنسیت سن کشور محل تولد و انتخاب نوع ش رسکت بایس ت ىى ش رسایطی یکسان برای امکان دریافت اطالعات مشاوره و حمایت جهت پی ش رسفت داشته باشند. سازمان رشد اقتصادی و منطقهای در راستای باال بردن امکان تحقق ایدههای اقتصادی تعداد هرچه بیش ت رىی از افراد با پیشینه و تجارب مختلف تالش میکند. کتاب بدون پول ش رسکت راهاندازی کنید نمونههای بسیاری از راهحلهای هیجان آور برای راهاندازی ش رسکت با امکانات کم اما ن یرىوهای محرکه قوی نزد پیمانکاران نشان میدهد. این امر به سود جامعه و به سود انسانها میباشد که این ن یرىوهای محرکه را به غنیمت بشمریم. امید و آرزوی ما آن است که این کتاب به یک منبع الهام تبدیل شود. الهام بخش برای افراد بیش ت رى برای آنکه جرات کرده و ش رسک ت ىى براه بیاندازند و همچن یںى ن برای آنکه تعداد بیش ت رىی قادر به مشاهده قابلیتهای موجود برای صاحب ش رسکت شدن نزد انسانهایىى شوند که با آنها مالقات میکنند. نویسنده فردریک بریمان مسئولیت مطالب موجود در این کتاب را برعهده دارد. آنا بونگر رئیس بخش بازرگا ن ىى سازمان رشد اقتصادی و منطقهای

6 گ گ گ مقدمه شاید شما بیکار هستید شاید با کمکهزینههای امرار معاش از سوی سازمان خدمات اجتماعی روزگار میگذرانید و آرزو میکنید خودتان بتوانید هزینههای زندىك خود را تام ن یںى نمایید. بدون پول یک ش رسکت راهاندازی کنید برای شمایىى نوشته شده که انگ ز یرىه و ایدههایىى دارید اما شاید از منابع پویل آنچنا ن ىى برای تاسیس یک ش رسکت متعلق به خود برخوردار نباشید. مخاطب این کتاب همچن یںى ن مشاوران ش رسکتها کارمندان سازمان خدمات اجتماعی کارمندان اداره کاریابىى و دیگر افرادی میباشند که با انسانهایىى مالقات میکنند که نیاز دارند معاش خود را خود تام یںى ن نمایند. این کتاب برای راه اندازی یک ش رسکت تام یںى ن کننده معاش روزانه که از آغاز نیاز به رسمایه اقتصادی کمی داشته باشد الهام بخش بوده و آگاهی میدهد. این کتاب روح مثب ت ىى دارد و میخواهد امکانات موجود را به نمایش بگذارد. درست است که در کشوری مانند سوئد مقررات بسیاری وجود دارد مقررات بهداشت محیط کار مقررات مالیا ت ىى مقررات مربوط به ثبت صندوق فروش مغازه مقررات محیط کار و بسیاری مقررات دیگر. بع ض ىص مواقع فرد براح ت ىى از دیگران میشنود که امرار معاش در کشور پیچیدهای مانند سوئد از طریق کسب و کار در یک میدان امکان پذیر نیست. در نگاه اول ممکن است وضعیت اینگونه بنظر بیاید. این کتاب تالش میکند برریس کند که بدون زیر پا گذاش ت ن ںى قوان ن یںى در واقعیت چه کارهای میتوان انجام داد. صاحب ش رسکت یا کسب و کار شخیص بودن زندىك سادهای به ارمغان نمیآورد بلکه روزهای کاری طوال ن ىى و در بیش ت رى مواقع چندین سال کوشش پیش از به نتیجه رسیدن در انتظار است. شاید این زندىك مناسب همه افراد نباشد. اما برای بع ض ىص دیگر این امر کامال طبیعی است. برای بع ض ىص پناهندگا ن ىى که به سوئد میآیند شاید مس یرى معمول در سوئد برای بدست آوردن کار یع ن ىى درس خواندن ش رسایط استخدام را بدست آوردن و پیدا کردن یک استخدام امن کمی ناآشنا بنظر برسد. بجای آن این افراد عادت به تولید و فروش چ ز یرىی دارند. براساس رسوم رایج این افراد پیشهور یا کاسب بودهاند. بع ض ىص مواقع با افرادی مالقات میکنیم که احساس میکنند از طریق ایستادن در میدان و گلفرو ش یس سوئدی آنها نسبت به زما ن ىى که در یک کالس با ۳۰ دانشآموز دیگر سوئدی بخوانند به ت رى میشود.

7 گ گ مشاوره موسسه در تجربه سال هفت براساس کنید راهاندازی ىى ت رسک ش پول بدون است. شده نوشته»وکشو«شهر در Mackens företagscenter ن ماک رسکتهای ش این است. شده تاسیس وکشو کمون با نزدییک همکاری در رسکتها ش مشاوره مرکز این رد که انسانهایىى میباشد خصویص رسکتهای ش تاسیس برای افراد به کمک برای کتاب سوئدی زبان به هم کاىڡ ف تسلط و کار بازار در ىى ن آشنایا نه و دارند پویل نه مواقع رى ت بیش هستند. ایدههایىى و یرىه ز انگ کاری تجارب دارای عوض در اما ندارند خود شخیص ایده از بتواند که میآورد بوجود فرد برای باالیىى بنفس اعتماد امر این کاری مدل نماید. یںى ن تام شخصا را خود زندىك هزینههای بتواند اینکه کند معاش امرار رسوع ش بودهاست: خصویص رسکت ش یک به رسیدن ىى ن طوال یرى مس براساس همیشه ما رسوع ش صفر از تقریبا و آهستیک به شهر در میدان یک در کردن کار طریق از کردن همزمان اما است بسیار شکیبایىى مستلزم که است کاری فعالیت از نوعی این کردن. راهاندازی معتقدیم ما میباشد. هم کمی بسیار ریسک متضمن کاری فعالیت نوع این میشود. توصیه هم و است پذیر امکان هم پول بدون رسکت ش یک از ابتدا نمودید: پذیر امکان را کتاب این چاپ که شمایىى همه از فراوان سپاس کتاب این تهیه برای عمل ابتکار که شهر کتابخانه کتابدار کشو و در نز هر ب کریستینا دیگران با را خود دانستههای نیکخواهی با که ىى ن کسا همه از سپس گرفت بدست را استافان اولسون لنارت مانسفلت یںى ن کریست آن اندرشون توماس گذاشتند میان در و ک نب ن ر برتیل کارلسون استفان آندرشون ماگنوس یوهانسن رى ت پ هوکانسون ویراستاری در که خوبىى کمک برای گورد د ه تینا از ویژه سپاس با یںى ن همچن دیگران منطقهای و اقتصادی رشد سازمان در یوهانسون اوا و کارلسون اوا و نمود ارائه کتاب همه از صمیمانه تشکری یںى ن همچن پرشمار. سازنده نظرات و بسیار عالقمندی برای قهرمانان که هستید شما این کتاب. این در رص ض حا موسسات دارندگان و پیمانکاران شماست. مورد در کتاب این میباشید. کتاب این واقعی ۲۰۱۵ برى اکت وکشو نماک موسسه بریمان فردریک

8 فهرست مطالب پیش گفتار... 3 مقدمه...4 تیپ از طریق کسب و کار در میدان امرار معاش میکند امرار معاش از طریق دادوستد در یک میدان در سوئد نوزاد ش رسکت خودرو باز کرد اکنون ش رسوع کن اما بدرس ت ىى ش رسوع کن...23 عیل یک فروشگاه سیار فالفل دارد ه ن رى ساخ ت ن ںى و آمادهسازی یک اغذیه فرو ش یس سیار )واگن غذای شخیص یا اغذیه فرو ش یس سیار با موتورگازی(...37 چگونه میتوان یک مکان مناسب برای استقرار اغذیه فرو ش یس سیار فراهم نمود...38 محسن یک ش رسکت لوله ک ش ىس شخیص دارد آیا برای کارکردن در سوئد بعنوان یک استادکار فرد نیاز به گذراندن یک دوره آموز ش یس دارد...45 در کارگاه تعم یرى دوچرخه ب رهانه پیدا کردن محل کار...51 ماریا لیال و نسیم باهم یک سالن آرایش راه انداختند یک ش رسکت خود اشتغایل اینگونه کار میکند سالن آرایش شخیص خود را مبلمان و تجه یرى ز کنید شما در مورد محیط کار مسئول هستید...62 سالن آرایش در داخل خانه...62 ویچ یںى ن یک ش رسکت خصویص نظافت باز کرد Rot و Rut هال کافه مادران را افتتاح کرد کرایه پلکا ن ىى و کرایه براساس فروش کل...76 اگر میخواهید به شکل معمویل کرایه کنید بازاریابىى پارت یرى ز ا ن ىى... 77

9 فروشگاه سومالیایىى عبدلقادر...82 استخدام کارکنان رستوران عربىى جالل...90 آلونک مقررات مربوط به خواروبار برای رستورانها...93 ه ن رى تهیه نمودن یک برنامه نظار ت ىى شخیص بر روی مواد غذایىى اینگونه میتوانید یک محیط کار مناسب در رستوران بوجود بیاورید یک سیستم تهویه هوای خوب و ارزان تهیه کنید محمد مح بىى پرورش دهنده گوسفند است نگهداری از حیوانات در سوئد حمایتهای گوناگون اتحادیه اروپا از بخش کشاورزی س یرىوان یک ش رسکت تاکس یرىا ن ىى براه انداخت راه اندازی ش رسکت تاکس یرىا ن ىى شخیص هنگامی که همه بانکها میگویند نه چه باید کرد ه ن رى گذر کردن از مرحله دریافت کمک هزینه معاش از سازمان خدمات اجتماعی به مرحله اداره یک موسسه متعلق به خود احمد از ش رسق اروپا سنگ وارد میکند بیمهها مراقب باشید رسوکارتان با سازمان مصادره اموال و وصول مطالبات نیفتد صاحبان ش رسکت در آیینه آمار آیا این را میدانستید درباره دارندگان موسسههای اقتصادی با پیشینه سوئدی و خارجی...131

10 8

11 »ایستادن در میدان برای یادگیری زبان سوئدی بسیار خوب بود.«اوبونرات»تیپ«سواناوونگ 9

12 تیپ از طریق کسب و کار در میدان امرار معاش میکند تیپ از طریق کسب و کار در میدان امرار معاش میکند اوبونرات سواناوونگ در سال ۲۰۰۳ از تایلند به سوئد آمد. از اول یںى ن چ یرى ز هایىى که یاد گرفت پخ ت ںى ن نان ش یرىی ن ىىهای کوچک سن ت ىى سوئدی بود. او بدقت روش پخ ت ںى ن مادر شوهر سوئدی خود را تماشا میکرد. سپس او که به»تیپ«مشهور است ش رسوع به فروش ش یرىی ن ىى در میدان نمود. اکنون او چندین سال است ک از طریق فروش نان ش یرىی ن ىى در میدانها امرار معاش میکند. من فکر کردم میتوانم از طریق فروش نان ش یرىی ن ىى در میدان سوئدی حرف زدن را یاد بگ یرىم. انسانها همیشه در میدان زیاد حرف میزنند. اول یںى ن ش یرىی ن ىىهایىى که او پختنشان را یاد گرفت عبارت بودند از: نان ش یرىی ن ىىهای موسوم به هلنا) )Helenakakor ش یرىی ن ىى دارچی ن ىى )Kanelbullar( و کیک موسوم به ش رس ل کمومس) Kärlekmums (. برای ش رسوع اینکار او نیازی به رسمایه اولیه نداشت. او ابتدا بعنوان یک رسگرمی کوچک این نان ش یرىی ن ىىها را در م ن رى ز ل و در اجاق خانه میپخت پیش از آنکه ش رسکت خصویص خود را تاسیس کند. من با ۲۵۰ کرون ش رسوع کردم و با آن مواد اولیه را خریداری کردم. وق ت ىى نان ش یرىی ن ىىها به فروش رفت ۵۰۰ کرون داشتم و میتوانستم برای هفته بعد مواد اولیه بیش ت رىی بخرم. فروش او دائما باالتر میرفت. بزودی او مش ت رىیا ن ىى دائمی پیدا کرد. پس از مد ت ىى او از طریق اداره کاریابىى امکان یافت که یک دوره ش یرىی ن ىىپزی را ببیند. او همچن یںى ن امکان کارآموزی طوال ن ىى در یک ش یرىی ن ىىپزی را هم بدست آورد. پس از آن رویای تیپ آن بود که محیل برای برپایىى یک ش یرىی ن ىى پزی متعلق به خود پیدا کند. او به یک محل قدیمی پخت پ یرىاشیک در یک منطقه صنع ت ىى دست پیدا کرد جایىى که اکنون در آن برای بازار روزهایىى که در چهارشنبهها و شنبهها برگزار میشود ش یرىی ن ىى میپزد. سخ ت ىى کار شغل ش یرىی ن ىىپزی ساعات کار آن است. اگر قرار است صبح ش یرىی ن ىىهای دارچی ن ىى گرم و تازهای داشته باشید بایس ت ىى آنها را شب هنگام تهیه نمایید. معموال تیپ ب ن یںى ساعت دو و سه شب بیدار میشود تا ش یرىی ن ىىهای الزم برای فروش آن روز را ب ز پرىد. روزهای کاری طوال ن ىىاند بع ض ىص مواقع او تا هشت شب کار میکند. 10

13 تیپ از طریق کسب و کار در میدان امرار معاش میکند»من خودم تصمیم میگیرم چقدر میخواهم کار کنم. من خودم زندگی خودم را میسازم زندگی من در حال تبدیل شدن به یک زندگی خوب است«. اگر کیس میخواهد بعنوان صاحب یک موسسه موفق شود باید آمادهىك گ سخت کار کردن را داشته باشد. شخص باید کمی تالش کند. همزمان تیپ شاهد این است که کسب و کار بتدریج به ت رى میشود. تا پنج سال دیگر من گ زندىك به ت رىی دارم کم ت رى کار میکنم درآمدم کمی بیش ت رى شده است. من میبینم که وضعیت اقتصادی تمام مدت در حال به ت رى شدن است. او میخواهد به دادوستد در میدان ادامه دهد اما میخواهد فروشگاهی هم در محل قنادی که در آن ش یرىی ن ىىهای خود را تهیه میکند باز کند. تیپ میخواهد برای خودش کار کند او دوست دارد کسب و کاری متعلق به خود داشته باشد. من خودم تصمیم میگ یرىم چقدر میخواهم کار کنم. من خودم گ زندىك خودم را میسازم گ زندىك من در حال تبدیل شدن به یک گ زندىك خوب است. میتوان از این طریق پول در آورد. اما طبیعی است که سخت هم کار میکنم. او کامال مطم ئ ن ںى است که میتوان در شهرهای دیگر هم به همان رو ش یس که او در وکشو امرار معاش میکند یع ن ىى پخ ت ن ںى نانش یرىی ن ىى و فروش در بازارچهای در میدان هزینههای زندىك خود را تام ن یںى نمود. n گ 11

14 تیپ از طریق کسب و کار در میدان امرار معاش میکند امرار معاش از طریق دادوستد در یک میدان در سوئد چه مجوزهایىى الزم است کیس که بخواهد در سوئد در فضای باز مبادرت به فروش کند در بیش ت رى موارد نیاز به مجوز مکان فروش هم از سوی پلیس و هم کمون دارد. اما اگر فرد مبادرت به فروش در میدان در روزهای خایص که در میدان بازارچه برپا میشود کند معموال نیازی به مجوز مکان نیست. چگونه میتوان به ت رىین مکان را در میدان بدست آورد بایس ت ىى از قبل جا را رزرو نمود و یا در روز برپایىى بازارچه زود در محل حا ض رص شد. کسا ن ىى که زود در محل حا ض رص میشوند معموال جاهای خوبىى بدست میآورند. اگر فرد میخواهد در جایىى بدور از میدانهایىى که در آنها دادوستد رواج دارد اقدام به فروش کاال کند بایس ت ىى نزد پلیس درخواست مجوز کند. فروش در میدان هزینهای هم در بر دارد بسیاری از کمونها برای دادن جا در یک میدان برای هر روز هزینهای میگ یرىند. از بخش امور خیابان کمون سوال کنید. میتوان هر چ یرى ز ی را فروخت در سوئد معموال میتوان در میدانها اقدام به فروش بیش ت رى چ ز یرىها نمود: لباس ه ن رىهای دس ت ىى گل غذا و غ یرىه. اما کیس که میخواهد بطور مرتب غذا بفروشد بایس ت ىى فعالیت کاری خود را نزد اداره حفاظت از محیط زیست و بهداشت کمون اعالم و ثبت نماید. مقررات برای کیس که پاستیل )گودیس( یا ش یرىی ن ىىهای بستهبندی شده میفروشد ساده است اما هنگامی که فرد ش رسوع به خرده فرو ش یس این مواد غذایىى نماید ش رسوط مربوط به نظارت بهداش ت ىى بیش ت رى میشود. برای فروش غذای گرم و گوشت ش رسوط سخ ت ىى در نظر گرفته شده است. همیشه قبل از ش رسوع فروش غذا با کمون گفتگو کنید. برای آنها بگویید چه میخواهید بفروشید. آیا باید یک ش رسکت راه اندازی نمود همه کسا ن ىى که در یک میدان مبادرت به فروش میکنند نیازی به تاسیس ش رسکت ندارند. اداره مالیات ب یںى ن سه نوع کسب و کار در میدان تمایز قائل میشود: فروش اموال منقول شخیص فعالیتهای تفریحی و کسب و کار اقتصادی. کیس که آپارتمان خود را خانه تکا ن ىى میکند و تعدادی از وسایل متعلق به خود بعنوان نمونه چند کتاب و وسایل تزیی ن ىى یا مبلمان م ن رى ز ل را در میدان میفروشد نیازی به 12

15 گ گ تیپ از طریق کسب و کار در میدان امرار معاش میکند راهاندازی یک ش رسکت ندارد. اما سود سالیانه این امر بایس ت ىى زیر پنجاه هزار کرون باشد )قیمت فروش منهای قیمت خرید(. اینکار»فروش اموال منقول شخیص«محسوب میشود. فردی که در یک میدان یک یا دو نوبت ش یرىی ن ىىهای خانیک یا کارهای ه ن رىی دس ت ىى خود را میفروشد نیازی به تاسیس ش رسکت ندارد. فعالیت تفریحی کاری است که فرد در اوقات فراغت خود انجام میدهد بدون آنکه هدف واقعی او سودآوری باشد بعنوان نمونه فروش کاردس ت ىىهایىى که خودش درست کرده است یا گیاها ن ىى که در باغ خود پرورش داده یا فروش محصوالت گ فرهنیک بعنوان نمونه فروش کتابهای خود و یا اجرای موسیقی خیابا ن ىى. کیس که از فعالیتهای تفریحی خود کسب درآمدی میکند بایس ت ىى از یک فرم مالیا ت ىى ویژه که T2 نام دارد استفاده کند. این فرم بایس ت ىى همراه با اظهارنامه مالیا ت ىى تسلیم شود. فعالیتهای تفریحی با اینکه نیازی به تاسیس ش رسکت ندارند باید برای آنها مالیات پرداخت شود. فرد مبلغ مازاد را بعنوان درآمد حاصل از این فعالیت اعالم مینماید. ح ت ىى در فعالیتهای تفریحی هم فرد حق دارد برای هزینههایىى که کرده کرس مالیا ت ىى انجام دهد. فعالیتهای اقتصادی هنگامی است که افراد مبادرت به دادوستد در میدان میکنند و هدف اصیل آنها بدست آوردن پول و تام یںى ن هزینههای خویش است و در این موارد همیشه بایس ت ىى یک ش رسکت تاسیس نمود. هنگامی که اداره مالیات میخواهد تشخیص دهد که یک فعالیت کسب و کار است یا نه سه معیار را در نظر میگ یرىد: داش ت ںى ن استقالل استمرار داش ت ںى ن هدف سودآوری. اگر فردی در فعالیتکاری خود دارای استقالل محسوبشود طور مستمر به کار خود ادامهدهد و یک هدف آشکار برای بدست آوردن سود داشته باشد فعالیت او بعنوان کسب و کار در نظر گرفته میشود. در اینصورت بایس ت ىى خود را نزد اداره مالیات ثبت نموده و تقاضا کنید برای دریافت برگه مالیا ت ىى مربوط به ش رسکتها )F-skattsedel( تایید شوید. کیس که بعنوان نمونه یک انبار توت فرنیک برای فروش در میدان یا خیابان خریداری میکند بالدرنگ یک فعال اقتصادی )پیشهور( محسوب میشود. فرد بطور مستمر در حال فروش است و هدف او بدست آوردن سود است. 13

16 گ تیپ از طریق کسب و کار در میدان امرار معاش میکند برای فروش در میدان بایس ت ىى صندوق فروش داشت در ژانویه ۲۰۱۴ سوئد دارای قانون جدیدی در زمینه ثبت صندوق مغازهها شد. امروزه باید کسا ن ىى که در میدانها به کسب و کار مشغولند هم از صندوق فروش استفاده کنند. همه کسا ن ىى که مبادرت به فروش کاال یا خدمات در ازای پول نقد )همچن یںى ن پرداخت با کارت اعتباری( نموده و و در طول یکسال کاالها یا خدما ت ىى به ارزش حداقل چهار مبلغ قیم ت ىى پایه )۱۷۸۰۰۰ کرون در سال ۲۰۱۵( مینمایند ح ت ىى در هنگام دادوستد در میدان هم باید صندوق فروش داشته باشند. مرز فروش تعی یںى ن شده که برابر با چهار مبلغ قیمت پایه میباشد مربوط به همه ش رسکت میباشد. اگر بعنوان نمونه یک رستوران در یک میدان بطور موقت یک شعبه فروش غذا باز کند این همه فروش ش رسکت است که برمبنای آن باید تصمیم گرفت که آیا نیاز به صندوق هست یا خ یرى. همه صندوقهای ثبت شده باید به اداره مالیات گزارش شوند و امروزه آنها باید یک واحد کن ت رىل تایید شده هم داشته باشند که اداره مالیات حق دارد در هنگام نیاز آنرا برریس کند. در صور ت ىىکه فرد از فاکتورهای پرداخت نقدی در کسب و کار خود در میدان استفاده کند میتواند از ش رسط لزوم دارا بودن صندوق فروش مستث ن ىى شود به بیان دیگر برای هر مش ت رىی که پرداخت نقدی انجام میدهد یک فاکتور صادر کند. اما این فاکتورها هم باید در حسابداری با همان دقت فاکتورهای دیگر ثبتشوند به بیان دیگر نام و آدرس کامل مش ت رىی باید بر روی فاکتور نقدی نوشته شود. در عمل استفاده از فاکتورهای نقدی بسیار پیچیده میشود. مش ت رىیان ممکن است هنگامی که یک نهال گوجهفرنیک به ارزش ۳۰ کرون از شما خریده و مجبور میشوند نام و آدرس خود را برای ثبت بر روی یک فاکتور فروش اعالم نمایند احساس ناخشنودی کنند. اگر این امر در مورد کاالهای گرانتر باشد ممکن است فاکتور نقدی یک راه حل ممکن باشد. کیس که فعالی ت ىى را برای رسگرمی انجام میدهد نیاز به استفاده از سیستم ثبت صندوىڡ ق ندارد ح ت ىى اگر کسب و کار او در میدان انجام گ یرىد. ق کیس که فروش بدون حضور فروشنده انجام میدهد هم نیازی به ثبت صندوىڡ ندارد. نمونه فروش بدون فروشنده میتواند یک نوازنده خیابا ن ىى باشد که با کالهی در برابر خود به نواخ ت ںى ن موسیقی می پردازد. 14

17 تیپ از طریق کسب و کار در میدان امرار معاش میکند فروش در یک خیابان معمویل ب یرىون از دادوستد در میدانها عموما در سوئد میتوان مستقیما از خیابان یع ن ىى ب یرىون از میدانها بدون مجوز اقدام به فروش روزنامه گل کتاب گ نوازندىك خیابا ن ىى و مانند آن نمود. اما کیس که یک م ز یرى فروش یا واگن غذا یا بطور کیل هرچ ز یرى که نیازمند فضا در یک مکان عمومی باشد برپا میکند برای استفاده از زم ن یںى نیازمند مجوز پلیس میباشد. هر چ ز یرى که نیازمند اشغال مساح ت ىى از زم ن یںى باشد نیاز به مجوز دارد ح ت ىى اگر این امر شامل پهن کردن پتویىى بر روی زم ن یںى یا برپاکردن یک م ز یرى ساده برای به نمایش گذاش ت ن ںى اشیاء خود باشد. اما اگر زم ن یںى مربوطه»بطور موقت و در سطحی کوچک و بدون آنکه موجب ایجاد محدودیت در مجوز فرد دیگری مورد استفاده واقع شود«نیازی به تایید از سوی پلیس نیست. این امر بمعنای آن است که فرد بعنوان نمونه میتواند بدون مجوز زم ن یںى با ویولو ن ىى در دست به نواخ ت ن ںى موزیک ب پرىدازد از کیفی که بر شانه آویخته روزنامه بفروشد از کولهای بر پشت بادکنک بفروشد از جعبهای بر روی شکم بست ن ىى بفروشد یا از روی یک دوچرخه معمویل گل بفروشد. در مورد گ نوازندىك خیابا ن ىى برخی کمونها مقررات ویژه خود را در این زمینه دارند. بعنوان نمونه در گوتن برىگ در بع ض ىص مکانهای مع ن یںى تنها میتوان حداک ث رى یک ساعت و تنها در بع ض ىص ساعات شبانهروز و بدون تقویتکننده صدا و بلندگو به نواخ ت ںىن موسیقی پرداخت. اما مقررات در کمونهای مختلف کامال باهم متفاوت است. کیس که مجموعا کم ت رى از ۱۸۸۲۴ کرون در سال ( براساس سال ۲۰۱۵ ( بدست میآورد نیازی به پرداخت مالیات ندارد. دیگران باید به روشهای مختلف مالیات ب پرىدازند ح ت ىى اگر کسب و کار آنها سیار باشد و یا فروش بشکل پیاده انجام گ یرىد. چیدن تمشک و قارچ کیس که در جنگل میوه کاج تمشک و قارچ جمعآوری نموده و سپس آنها را بفروش میرساند اگر ارزش این کاالها از ۱۲۵۰۰ کرون تجاوز نکند حق دارد اینکار را بدون پرداخت مالیات انجام دهد. 15

18 تیپ از طریق کسب و کار در میدان امرار معاش میکند فروش س برى ز یجات بدون حضور فروشنده در قطعه زم یںى ن س برى ز یکاری کرایه شده از کمون اگر از زم یںى ن س برى ز یکاری خود یا از یک کش ت رى ز ار شهری کوچک بدون حضور یک فروشنده به فروش س برى ز یجات مبادرت مینمایید کاری که اصطالحا فروش در حیاط خانه نام دارد نیازی به ثبت صندوق فروش ندارید. در اینجا فروش زیاد یا کم تفاو ت ىى ایجاد نمیکند. فروش بدون فروشنده نیازی به ثبت صندوق ندارد. فهرست لغات پیشهور و کاسب )Näringsverksamhet( دارنده کسب و کار یا پیشه. این کلمه در اصل از شاخه کاری رستورانها و مهمانخانهها میآید. انسانهایىى که به ما مواد غذایىى میدهند کسب و کار )Näringsverksamhet( کسب وکار شخیص بدون استخدام مواد اولیه )Ingredienser( اجزاء بعنوان نمونه در یک غذا. پیمانکار )Entreprenör( فردی که ابتکار عمیل را در دست میگ یرىد فعالی ت ىى را انجام میدهد که در غ یرى اینصورت وجود نداشت یک فرد کوشا. محیط کار )Arbetsmiljö( ش رسایط ب یرىو ن ىى در یک محل کار محافظت سالم ت ىى )Hälsoskydd( حفاظت برای سالم ت ىى ما ثبت صندوق )Kassaapparat( دستگاه صندوق اموال منقول شخیص lösöre( )Privat اموال شخیص و دارا ئ ىىهایىى که غ یرى ثابت بوده و می توان آنها را جابجا کرد کار تفریحی )Hobby( مشغولیت در ساعات فراغت کاری که فرد خودش انجام میدهد قیمت فروش )Försäljningspris( بهایىى که فرد در هنگام فروش یک کاال دریافت میکند قیمت خرید )Anskaffningspris( بهایىى که فرد در هنگام خرید یک کاال پرداخت میکند مستقل )Självständig( غ یرى وابسته قائم بذات استمرار )Varaktighet( مستمر چ یرى ز ی که پایدار است که مد ت ىى طوال ن ىى برجاست هدف سودآوری )Vinstsyfte( قصد و هدف سود اقتصادی است مبلغ قیمت پایه )Prisbasbelopp( یک مبلغ مع یںى ن که براساس تورم افزایش مییابد و اغلب در محاسبات اقتصادی کشور مورد استفاده قرار میگ یرىد. فاکتور خرید نقدی fakturering( )Kontant پرداخت نقدی در ازای قبض خرید بدون ثبت صندوق مکان عمومی plats( )Offentlig جاده خیابان یا میدان که در دس ت رىس عموم باشد مجوز زم یںى ن )Marktillstånd( اجازه استفاده از یک مکان مع یںىن بدون خدمه )Obemannad( بدون حضور کارکنان مقررات انضباطی )Ordningsstadga( مقررات دول ت ىى یا کمو ن ىى برای جلوگ یرىی از بىىنظمی در یک مکان 16

19 تیپ از طریق کسب و کار در میدان امرار معاش میکند 17

20 نوزاد ش رسکت خودرو باز کرد»برادرم و من این رشکت فوقالعادهای میشود«. نوزاد حس یںىن 18

21 نوزاد ش رسکت خودرو باز کرد 19

22 نوزاد ش رسکت خودرو باز کرد نوزاد رشکت خودرو باز کرد از همان زمان کودیک او برای معامله کردن استعداد داشت. نوزاد حس یںى ن معتقد است که: اگر کیس بتواند در یک کشور اتوموبیل بفروشد مطمئنا میتواند اینکار را در کشورهای دیگر هم انجام دهد. بعداز آنکه سالها در اوقات فراغت خود به دوستانش برای خرید و فروش خودرو کمک کرده بود او بطور واقعی یک ش رسکت خودرو باز کرد. او زما ن ىى که در بغداد بود هر سه ماه یکبار خودرو خود را عوض میکرد. اما قبال هیچوقت اتومبیل برای من بعنوان کار نبود بیش ت رى یک رسگرمی بود. من شاید از ۷۰ درصد تعویض اتومبیلهایىى که بطور شخیص انجام دادهام پول بدست آوردهام. او وضعیت اقتصادی خوبىى در عراق داشت یک ش رسکت واردات قطعات الک ت رىونییک شخیص را اداره میکرد. من کت و شلوارهای شیک میپوشیدم ساعتهای گران قیمت یک خانه خوب و ادکلنهای گرانبها داشتم. وضعیت من واقعا خوب بود. بعدا جنگ ش رسوع شد. بدلیل آنکه نوزاد با آمریکا ئ ىىها کار کرده بود مورد تهدید قرار گرفت. او از کشورش فرار کرد و رسانجام از سوئد رس درآورد. در اینجا او برای بدست آوردن کار کمی با مشکل روبرو شد دورههایىى را بیکار بود. اما او در اوقات فراغت خود در سوئد دقیقا مانند عراق با خودروها رسوکار داشت. او به دوستان و بستگانش برای خرید و تعم یرى خودروها کمک میکرد اوبیش ت رى وقتها در فضای باز و در پارکینگها اینکار را انجام میداد. صاحبخانهای که نوزاد در آنجا زندىك گ میکند تعم یرىگاهی در اختیار داشت که همه مستاجران میتوانستند از آن بطور رایگان استفاده کنند. هر زمان امکان قرض گرف ت ںى ن این تعم یرىگاه وجود داشت او اینکار را انجام میداد. تعم یرى زنگ زدىك گ و تعم یرىات موتور را درفضای باز میتوان انجام داد. ما تسمه موتور را هم در فضای آزاد تعویض کردهایم. اما برای تعویض بل برىینگها من یک گاراژ الزم دارم. در عراق روش کار دیگری برای تعم یرى در محل با ابزار ساده وجود داشت. تعم یرىکار به رساغ خودروی نیازمند به تعم یرى می رفت نه برعکس. نوزاد تصمیم گرفته در اینجا 20

23 کرد باز خودرو رسکت ش نوزاد نموده خریداری خودرو نقل و حمل برای ىى ن کامیو یرىا اخ او دهد. انجام را کار ن یںى هم هم بیاورد. یرىگاه تعم به و برداشته را خراب خودروی یک میتواند او آن از استفاده با است. کدی رسکتهای ش دیگر از ارزانتر را اینکار و کند بکسل را خودروها میتواند ن یںى همچن او میدهد. انجام کش میخواهد دلم که نیست کاری این واقع در اما بلدم ىس ش آچارک و جوشکاری من بغداد در فراز برادرم دارم. رىی ت بیش مهارت معاملهکردن در من بدهم. انجام رى ت به من از خییل یرىکردن تعم در او میکند. زندىك گ اینجا در هم او حاال بود. مکانیک کار باهم فراز هم و من هم اگر میشود عایل ما اتومبیل رسکت ش کردم فکر من است. میکنیم. کامل را یکدیگر ما کنیم. فروش برای اتومبیل ۳۰ از بیش کردهاند ثبت را رسکت ش گ بتازهىك آنها که ىى ن زما حاال یںى ن هم آنهاست. بستگان به متعلق کردهاند رسوع ش تازه که حاال آنها از بسیاری دارند. خود بستگان از ییک با که ىى ن زما دلیل ن یںى بهم و دارد خودروها به وافری عالقه نوزاد که میداند جایىى به مراجعه بدون و دقیقا میرود اتومبیل یک به کردن نگاه برای یک رسسیلندر تعویض است چقدر ۵-۹ساب اتومبیل یک ترمزهای نوسازی هزینه مبلغی چه تا میداند او بردارد. در هزینه چقدر»گلف«یک دنده جعبه یا»رنو«شده باعث امر این باشد. رصفه به مقرون اینکار که بگونهای کرد پرداخت میتوان که اتومبیلهایىى از بسیاری بخرد. ارزان را خراب خودروهای کند جرات او که فرسوده دندههای جعبه یا خراب موتورهای با را است گذاشته فروش برای اکنون بطرز اتومبیل قیمت یرى تعم نیازمند بخشهای تعویض از پس کردهاست. خریداری میرود. باال مالحظهای قابل ار آنها و نموده یرى تعم اتومبیل میتوانیم برادرم و من که میدانند خییلها داریم. زیادی رىیان ت مش هم کردهایم رسوع ش تازه که حاال یںى ن هم کنیم. معامله یرىکار تعم یک این کنند می مراجعه آن به افراد که نیست اتومبیل رسکت ش خود این که میدانند وکشو در اینجا افراد بسیاری میروند. بدنبالش مردم که است یںى ن مع کند. کار کجا کند نمی فرىڡ ق و است خوبىى یرىکار تعم فراز خدمات این از ىى ن مجا بطور حاال تا که را ىى ن بستگا که است این کار بخش سختترین نمود. پرداخت به مجبور حاال میکردند استفاده یرىگاه تعم هزینه بیاورند. بدست پول خود رسکت ش برای باید آنها آنکه بدلیل یرىگاه تعم این اما است افزوده ارزش بر مالیات بعالوه ماه در کرون ۹۰۰۰ بتنهایىى کنار دقیقا است شده واقع هم خوبىى جای در و دارد خوب روغن جداکننده یک ارزان قطعات به رىیس ت دس و است آسان آن پیداکردن وکشو. بزرگ اتومبیل اوراىڡ ق است. راحت هم 21

24 کرد باز خودرو رسکت ش نوزاد درصد ۷۰ از شاید»من که اتومبیلهایی تعویض دادهام انجام شخصی بطور آوردهام. بدست پول خودروها با همیشه من داشتهام.«رسوکار یک اداره نمود. تاسیس سهامی رسکت ش بصورت را رسکت ش این اول همان از نوزاد یس ش فرو خودروهای بشکل باال ثابت رسمایه با خصویص رسکت ش بصورت خودرو رسکت ش یک اگر بود. خطرناک دارد بر در خودرو یرىات تعم زمینه در کار که ریسکهایىى با و میتواند امر این نباشد خصویص رسکت ش به خود بدهی پرداخت به قادر بزرگ رىی ت مش دهد. قرار یرى تاث تحت هم را رسکت ش دارنده خانوادىك گ اقتصادی وضعیت است. نموده خریداری دوم دست بشکل و بتدریج او را یرىگاه تعم ات ز یرى تجه کارگاه دستگاه رىین ت گران کردهاست. خریداری آلمان از خوبىى خییل اتومبیل جکهای او است. نشده خریداری هنوز باالنس دستگاه میباشد. چرخها تنظیم دستگاه یک بهسازی یرىات تعم از هم و رسویس از هم میتوانند آنها میکند فکر نوزاد بیاورند. بدست پول اتومبیلها فروش و بکسلکردن یںىن تخم دیگر دوسال ظرف کنم. استخدام خودرو برقکار یک مایلم هم حاال یںى ن هم پاشش دستگاه یک خرید عهده از که کرده پیدا توسعه ما کار آنقدر که است این من بیاییم. بر خودرو یس ش نقا برای رنگ طریق از میتوانند عراق از نمونه بعنوان رىی ت بیش یرىکاران تعم که است معتقد نوزاد ناپسندیدهای رسم سوئد در بگذرانند. را خود زندىك گ سوئد در یرىها ز چ فروش و یرى تعم یںىن هم به میاندازند. دور سپس و کرده استفاده ىى ت مد وسایل از افراد که دارد وجود آنها که هنگامی آورد. بدست ىى ن مجا تقریبا را خراب ىى ن چمنز یںىهای ن ماش میتوان دلیل مییابند. رىی ت بیش بسیار ارزش شوند یرى تعم یرىات تعم مورد در بلکه خودروها زمینه در تنها نه زیادی پول میکنم فکر من بله دارد. وجود زمینهها بسیاری در داری ترس ی ز یرى چ چه از ىى ن ک راهاندازی را خودت رسکت ش میخواهی که حاال میترسم. دیدن آسیب یا بیمارشدن از من نمیترسم. اقتصادی ازمسائل من بود. خواهد وحشتناک بیافتد اتفاق این حاال اگر همه از آینده آورد. خواهند بدنیا را خود فرزند ن یںى اول بزودی همرسش و نوزاد n امیدوار. بود. خواهد ز یرى هیجانانگ نظر 22

25 نوزاد ش رسکت خودرو باز کرد اکنون رشوع کن اما بدرستی رشوع کن همه افرادی که میخواهند به فروش خودرو ب پرىدازند نیازی به تاسیس یک ش رسکت خودرو ندارند. شما میتوانید قبل از آنکه زمان آن برسد که به فکر راهاندازی یک ش رسکت بیافتید یک تا چهار خودرو بفروشید. این امر شامل دیگر موارد مانند فروش غذا نان ش یرىی ن ىى یا کارهای ه ن رىی دس ت ىى هم میشود. فروش آزمای ش ىس چ ز یرىهایىى که خود فرد ساخته بعنوان کار تفریحی محسوب میشود و زما ن ىى بعنوان کسب و کار محسوب میشود که آن کار را بطور مرتب و بهدف امرار معاش خود انجام بدهید. بهم ن یںى دلیل شما از اول ن یںى روزی که کاری را ش رسوع میکنید نیاز به داش ت ن ںى یک ش رسکت ندارید. در حقیقت ب یںى ن کار تفریحی و موسسه شخیص یک مرحله دیگر هم وجود دارد انجام فعالیتها از طریق یک ش رسکت قر ض یص با یک به اصطالح ش رسکت خود اشتغایل. تعداد هرچه بیش ت رىی از افراد امروزه از این مدل استفاده میکنند. ش رسکت خود اشتغایل میتواند یک قدم بیناب یںى ن قابل استفاده برای کاس ت ںى ن از ریسکهای تاسیس یک ش رسکت باشد. مطالب بیش ت رى در زمینه خود اشتغایل را در صفحه ۵۷ مطالعه نمایید. نوع مناس بىى از ش رسکت را انتخاب کنید نوع ش رسک ت ىى را که شما بتنهایىى یا با ش رسکای خود انتخاب میکنید از آنچه در ابتدا ممکن است بنظر بیاید مهمتر است. تفاوت بسیاری ب یںى ن اداره کردن یک ش رسکت خصویص یع ن ىى بتنهایىى مالک یک ش رسکت بودن و شخصا در مورد همه چ یرى ز تصمیم گرف ت ںى ن با اداره ش رسکت در یک انجمن اقتصادی که در آن همیشه چندین نفر تصمیم میگ یرىند و ترجیحا باید همه در مورد همه تصمیمها توافق داشته باشند وجود دارد. ش رسکت خصویص ش رسکت تجاری ش رسکت سهامی و انجمن اقتصادی معمولترین شکلهای ش رسکتها در سوئد میباشند. ش رسکت خصویص اداره یک ش رسکت خصویص ممکن است هم ارزان و هم ساده بنظر برسد. اما همزمان محدودیتهای ویژه خود را هم دارد. هنگامی که چند نفر باهم یک موسسه را اداره میکنند می توانند یکدیگر را کامل کنند. یکنفر ممکن است در فروش مهارت داشته باشد دیگری در امور اقتصادی و نفر دیگر در زمینه توسعه محصوالت. در یک ش رسکت خصویص این خود فرد است که باید همه مسئولیتها را برعهده بگ یرىد. بدین ترتیب پی ش رسفت کردن در یک ش رسکت خصویص ممکن است دشوار باشد. خود فرد باید بتنهایىى به نوشیدن قهوه و ش یرىی ن ىى پرداخته و خودش هم تصمیمات بزرگ را بگ یرىد. 23

26 گ گ گ نوزاد ش رسکت خودرو باز کرد از سوی دیگر اینکه خود فرد بر روی یک مجموعه کن ت رىل داشته باشد هم به او اطمینان میدهد. خود فرد باید مستقیما در سود و زیان ش رسکت سهیم شود. فرد یک مسئولیت شخیص کامل دارد. شماره ثبت ش رسکت همان شماره شناسایىى شخیص صاحب ش رسکت است. بهم ن یںى دلیل مرزی ب ن یںى شما بعنوان صاحب ش رسکت و خود ش رسکت نیست. اقتصاد فردی انسان کامال با وضعیت اقتصادی ش رسکت در پیوند است. اگر ش رسکت ورشکسته شود این امر بسیار گران تمام خواهد شد. در اینصورت مسئولیت شخیص کامل بمعنای آن است که فرد باید دارا ئ ىىهای شخیص خود را بفروشد یا بدهی ش رسکت را ب پرىدازد. اگر ش رسکت خصویص بشکل گ خانوادىك ادارهشود این امکان وجود دارد که سود مازاد ش رسکت خصویص را در ب ن یںى اعضای خانواده بدون آنکه در ش رسکت استخدام باشند تقسیم کرد. بهم ن یںى دلیل عمال امکانات تقریبا خوبىى برای اداره یک ش رسکت خصویص بعنوان یک موسسه خانوادىك وجود دارد. همچن ن یںى این امکان وجود دارد که افراد دیگر را هم در یک ش رسکت خصویص استخدام نمود. ش رسکت تجاری در یک ش رسکت تجاری هم فرد مسئولیت کامیل برعهده دارد. در اینجا حداقل دو نفر هستند که باهم ش رسکت را اداره میکنند. بدلیل آنکه مسئولیت شخیص ش رسکت را فرد بطور مش ت رىک با فردی دیگر برعهده دارد آنها بایس ت ىى یک رابطه خوب و ارتباطی مطم ئ ںىن با یکدیگر داشته باشند. شما بطور مش ت رىک مسئولیت بدهکاریهای ش رسکت را برعهده دارید. اگر ش رسیک شما یک دستگاه گرانقیمت را بطور اقساط خریداری کند شما هم بهمان اندازه ش رسیکتان در این امر مسئولیت مایل دارید. اما اگر بعنوان مثال موسسهای را بطور خانوادىك اداره میکنید که متضمن ریسکهای مایل چندان بزرىك نیست ش رسکت تجاری می تواند یک شکل مناسب باشد. هنگامی که مالک ش رسکت آنجا را به اتفاق دیگران اداره میکند و همه آنها فعال هستند از لحاظ اداری این امر سادهتر است که ش رسکت را بشکل ش رسکت تجاری اداره نموده و سود مازاد را تقسیم نمود تا اینکه آن را بشکل ش رسکت خصویص با تعداد بیش از اندازهای از کارکنان اداره نمود. افراد ش رسکت را باهم اداره میکنند. ش رسکت سهامی اگر مشخص باشد که چه کسا ن ىى قرار است سهامدار باشند هم در آغاز و هم با در نظر گرف ت ںى ن آینده ش رسکت سهامی نوع خوبىى از ش رسکت است. گفته میشود که ش رسکت سهامی یک فرم بسته ش رسکت است. از همان آغاز تاسیس در مورد اینکه چه کسا ن ىى باید مالک سهام و از آن طریق مالک ش رسکت باشند تصمیم گرفته میشود. سهامداران پس از آن حق دارند سهام خود را به فرد دیگری بفروشند 24

27 نوزاد ش رسکت خودرو باز کرد اما میتوان از طریق مقررات ش رسکت این حق را تحت کن ت رىل در آورد. برخالف انجمنهای اقتصادی تعداد سهام به ازای هر فرد م یرى ز ان نفوذ در ش رسکت را تعی یںىن میکند. افرادی که سهام زیادی دارند رای بیش ت رىی نسبت به افرادی دارند که سهام کم ت رىی دارند. اگر فرد میخواهد کن ت رىل کامیل بر این امر داشته باشد که چه کسا ن ىى سهامدار بوده و می توانند سهامدار شوند ش رسکت سهامی فرم خوبىى برای اداره موسسات میباشد. اگر قرار است تعداد سهام بیش ت رى شده یا سهام توزیع شوند بایس ت ىى این امر در مجمع عمومی ش رسکت مطرح شود. اگر امکان بوجود آوردن سهام بیش ت رى یا توزیع مجدد آنها به شکیل دیگر در اساسنامه ش رسکت گنجانده نشده باشد این امر ممکن است نیازمند تغی یرىا ت ىى در اساسنامه ش رسکت باشد. در یک ش رسکت سهامی کیس مسئولیت شخیص کامل را برعهده ندارد )تا زما ن ىى که مالک ضامن ش رسکت نشده باشد(. اگر ش رسکت ورشکست شود این امر جدا از وضعیت مایل شخیص سهامداران خواهد بود. ش رسکت سهامی دقیقا مانند انجمنهای اقتصادی شخصیت ق حقوىڡ مستقیل است که به بیان دیگر خودش مسئولیت قراردادها بدهکاریها و تعهدات خود را برعهده دارد. با این وجود سهامداران و اعضاء انجمن اگر بنام ش رسکت مرتکب جرم شوند به بیان دیگر اگر خالف قانون عمل نموده یا بعنوان نمونه از پرداخت مالیات خودداری کنند مسئولیت شخیص خواهند داشت. انجمن اقتصادی عضویت در انجمنها آزاد است اما در بیش ت رى اوقات اساسنامههایىى وجود دارد که این آزادی عضویت را قاعدهمند میکند. بعنوان نمونه فرد باید حداقل یکسال در موسسه کار کرده باشد تا بتواند عضو شود و یا برای عضویت باید مبلغی پرداخت نمود. انجمن اقتصادی مستلزم آن است که هرکدام از اعضاء به نحوی در انجمن فعال باشند. منظور از آزادی عضویت در انجمنها آن است که اعضاء به آسا ن ىى میتوانند وارد و یا از انجمن خارج شوند. اگر هدف آن باشد که همه کسا ن ىى که در ش رسکت کار میکنند امکان مشارکت در امور و در تصمیمگ یرىیها را داشته باشند به بیان دیگر ش رسط یک عضو یک رای در مجمع عمومی برقرار شود انجمن اقتصادی فرم طبیعی موسسه میتواند باشد. اصل اسایس آن است که انجمنهای اقتصادی نباید از پذیرش عضویت کیس خودداری نمایند ب ش رسطی که فرد مزبور حائز ش رسایط یاد شده در اساسنامه انجمن باشد. اما اگر هدف آن باشد که سهامدار تنها رسمایه به ش رسکت وارد نموده و بهیچ وجه فعال نباشد ش رسکت سهامی یک شکل منطقیتر برای 25

28 نوزاد ش رسکت خودرو باز کرد موسسه میباشد. در یک انجمن اقتصادی کیس مسئولیت شخیص برعهده ندارد. اگر انجمن تعطیل شود این امر معموال تاث یرىی بر روی وضعیت مایل خانوادهها نمیگذارد. امور اقتصادی آنها جدا از یکدیگر میباشد. در حقیقت در صورت انحالل انجمن فرد تنها حق عضوی ت ىى که پرداخته را از دست میدهد. تعداد سهام در یک انجمن اقتصادی از قبل تعی یںى ن نشدهاست. انجمن غ یرىانتفاعی این امکان هم وجود دارد که فرد در یک انجمن غ یرىانتفاعی کارهای خود را سازماندهی نماید. اما در این حالت هدف نباید امور مایل باشد بلکه هدف باید دقیقا امری غ یرىانتفاعی باشد. اما یک انجمن غ یرىانتفاعی هم میتواند کارکنا ن ىى استخدام کند. یک انجمن غ یرىانتفاعی میتواند به امور تجاری هم ب پرىدازد به ش رسطی که این امور تجاری هدف غ یرىانتفاعی داشته باشد. هم انجمنهای غ یرىانتفاعی و هم انجمنهای اقتصادی به اصطالح موسسا ت ىى باز هستند. اعضاء میتوانند به این انجمنها وارد و خارج شوند. در اینگونه انجمنها هم کیس مسئولیت شخیص برعهده ندارد. انواع دیگر میتوان انواع دیگر و شخیص از همه فرمهای موجود ش رسکت پیدا کرد بگونهای که در حقیقت به شکل اصیل خودشان شبیه نباشند. در یک انجمن اقتصادی میتوان حق عضویت را آنقدر باال برد که تنها اعضاء اولیه توانایىى پرداخت آنرا داشته و عضو بمانند. در یک ش رسکت سهامی میتوان یک قرارداد تعاون تصویب نمود که مطابق آن رابطه قدرت براساس هر مالک یک رای تعریف شود. همچن یںى ن نوع دیگری از ش رسکت سهامی وجود دارد که به آن Svb-aktiebolag گفته میشود اس.و.ب مخفف محدودیت ویژه در توزیع سود میباشد و در این نوع ش رسکتها عملکرد موسسه بسیار شبیه یک انجمن اقتصادی یا یک انجمن غ یرىانتفاعی است به این معنا که مازاد سود احتمایل دوباره در خود موسسه رسمایهگذاری میشود. همچن یںى ن میتوان شکلهای مختلف ش رسکت تا درهم آمیخت و نوعی دیگر ساخت مانند ش رسکتهای تابعه. این امری غ یرىمعمول نیست که انجمنهای اقتصادی یک ش رسکت سهامی در مالکیت خود داشته باشند بعنوان نمونه برای رسپرس ت ىى مستغال ت ىى که در اختیار انجمن است. در گذشته از شکل دیگری از موسسات بنام ش رسکت تضام ن ىى محدود kommanditbolag هم استفاده میشد اما امروزه این نوع از ش رسکتها آنقدر غ یرى مرسوم است که ما از مطرح نمودن آن در اینجا رصفنظر میکنیم. 26

29 نوزاد ش رسکت خودرو باز کرد آنچه در اینجا آمد ش رسح بسیار مخترصی از تفاوتهای موجود ب یںى ن انواع مختلف ش رسکتها میباشد اگر مایلید در این زمینه بیش ت رى بدانید سازمان رشد اقتصادی و منطقهای آگاهیهای خوبىى در ن ش رسیهای بنام:»انتخاب شکل موسسه برای اداره مش ت رىک«دارد که می توانید آن را بطور رایگان از تارنمای سازمان رشد اقتصادی و منطقهای Tillväxtverket دانلود کنید. شکلهای مختلف رشکتها ش رسکت خصویص ش رسکت تجاری ش رسکت سهامی انجمن اقتصادی تعداد صاحبان یک دو نفر یا بیش ت رى یکنفر یا بیش ت رى حداقل سه نفر هدف فرد شخصا یک موسسه را اداره میکند باهم یک موسسه اداره میشود معموال برای دریافت سود بر روی رسمایهگزاری انجام شده اما ش رسکت سهامی میتواند اهداف دیگری هم داشته باشد تالش در راستای کسب منافع اقتصادی برای اعضاء مسئولیت اقتصادی شخیص بله بله نه نه مالکان در فعالیتهای موسسه ش رسکت میکنند بله بله بله اما مجبور نیستند بله تعداد مالکان مع ن یںى است بله بله بله اما سهام میتوانند مجددا توزیع شوند نه هزینههای راهاندازی و ثبت ۹۰۰ کرون برای خدمات الک ت رىونییک سازمان و رکسامت )verksamt( ۹۰۰ کرون برای خدمات الک ت رىونییک سازمان و رکسامت )verksamt( ۱۹۰۰ کرون برای خدمات الک ت رىونییک سازمان»ورکسامت«بعالوه حداقل پنجاه هزار کرون بعنوان رسمایه ابتدا ئ ىى سهام ۱۱۰۰ برای خدمات الک ت رىونییک سازمان»ورکسامت«چه کیس تصمیم میگ یرىد خود مالک تصمیم میگ یرىد مالکان با یکدیگر و یا جداگانه تصمیم میگ یرىند اما در اینصورت مالکان دیگر حق وتو دارند دارندگان سهام در مجمع عمومی. در فاصله یک مجمع عمومی تا بعدی ش رسکت توسط یک هیئت مدیره اداره میشود. حسابرسان بر کار هیئت مدیره نظارت میکنند اعضاء در مجمع عمومی. در فاصله یک مجمع عمومی تا بعدی انجمن توسط یک هیئت مدیره اداره میشود. حسابرسان بر کار هیئت مدیره نظارت میکنند 27

30 گ نوزاد ش رسکت خودرو باز کرد این چند مطلب را هم مد نظر قرار دهید: اغلب درخواست کردن برای دریافت کمک دول ت ىى برای انجام یک پروژه از سوی یک انجمن اقتصادی یا انجمن غ یرىانتفاعی نسبت به یک ش رسکت سهامی ش رسکت تجاری یا ش رسکت خصویص ساده تر است. بسیاری از بنیادها و انجمنهای خ یرىیه تنها درخواستهای کمک از سوی انجمنها را میپذیرند. دریافت وام بانیک برای انجمنهای اقتصادی ممکن است دشوار باشد زیرا در این انجمنها معموال استمرار مالکیت چندان قوی نیست. اعضاء در بیش ت رى اوقات رسمایه شخیص زیادی را در انجمن رسمایهگزاری ننمودهاند و به هم ن یںى دلیل به سادىك میتوانند از آن خارج شوند. بهم ن یںى دلیل ح ت ىى اگر بانیک از اعضای کنو ن ىى هیئت مدیره یک انجمن اقتصادی رضایت داشته و به آنها اعتماد داشته باشد از این موضوع هم اطالع دارد که شاید سال دیگر افراد کامال جدیدی در آنجا حضور داشته باشند. برای شما که دارای کمتوا ن ىى جسمی بوده و ش رسک ت ىى راه اندازی میکنید ممکن است اینکار منطقی باشد که با دیگران یک انجمن اقتصادی تاسیس کنید زیرا ح ت ىى اگر عضو هیئت مدیره انجمن هم باشید میتوانید یک استخدام با کمک بشکل دریافت حقوق از اداره کار Lönebidragsanställning داشته باشید. بله ح ت ىى اگر در اداره ش رسکت هم مشارکت داشته باشید. اما ش رسط الزم این است که همه چ یرى ز به ترتیب درست انجام شود. برای اینکار قبل از وارد شدن در هیئت مدیره ابتدا در انجمن اقتصادی مربوطه استخدام شوید. اگر مایل به در اختیار گرف ت ںى ن کارآموز بوجود آوردن امکان بخدمت گرف ت ںىن شاگرد یا کارآموز برای اهداف آموز ش یس در ش رسکت هستید این امر ممکن است در یک ش رسکت خصویص دشوار باشد. اداره کاریابىى معموال محدودیتهایىى برای کارآموزی در ش رسکتهای خصویص در نظر میگ یرىد. وظیفه حسابداری برای همه شکلهای موجود برای ش رسکتها یکسان است. اما اگر یک ش رسکت خصویص اداره میکنید که فروش سالیانه آن زیر سه میلیون کرون میباشد حق دارید یک ترازنامه ساده شده ارائه دهید. بدینوسیله میتوان در هزینههای پرداخ ت ىى به ش رسکتهای حسابریس رصفهجویىى نمود. فرد میتواند نه تنها برای تاسیس ش رسکت خصویص بلکه برای تاسیس همه انواع ش رسکتها از سوی اداره کاریابىى کمک موسوم به»حمایت راهاندازی ش رسکت متعلق به خود«Starta eget-stöd دریافت کند. اما در نظر داشته باشید که هنگامی برای دریافت این کمک اقدام کنید که ش رسکت مزبور هنوز راهاندازی نشده باشد. برای دریافت کمک»راهاندازی ش رسکت متعلق به خود«بایس ت ىى یک طرح کسب و کار آماده نموده باشید. این امر بایس ت ىى از سوی اداره کار تایید شود. 28

31 گ نوزاد ش رسکت خودرو باز کرد چند مثال در مورد اینکه چگونه در هنگام انتخاب فرم ش رسکت میتوانید فکر کنید شما یک پی تز رىا فرو ش ىس راه میاندازید در اینجا عاقالنه است که موسسه بصورت ش رسکت سهامی اداره شود زیرا ریسکهای آشکاری برای اداره آن وجود دارد بعنوان نمونه ممکن است فرد یک قرارداد کرایه طوال ن ىى مدت امضاء نموده باشد که اگر اوضاع مایل ش رسکت خوب پیش نرود نتوان از آن قرارداد ب یرىون آمد. و یا اینکه فرد چندین دستگاه گرانقیمت با پولهایىى که وام گرفته خریداری نموده باشد. شما میخواهید بعنوان طراح وب ش رسک ت ىى راه اندازی کنید از آنجایىى که اینگونه ش رسکتها نه نیاز به دستگاههای گرانقیمت دارند )یک کامپیوتر کاىڡ است( و نه یک محلکار گرانبها و همچن ن یںى نیازی به انبار هم ندارند پس میتوان ف این گونه فعالیتها را در یک ش رسکت خصویص انجام داد بدون آنکه فرد ریسک بزرىك متحمل شود. شما یک سالن بدنسازی افتتاح میکنید که تنها برای بانوان است. اگر میخواهید سالن بدنسازی جدیدی افتتاح کنید که ویژه بانوان مهاجر باشد امکانات باالیىى وجود دارد که بتوانید برای آن تقاضای کمک دول ت ىى برای این پروژه نمایید بعنوان نمونه از بنیاد خدمات اجتماعی اتحادیه اروپا Eus socialfond بنیادهای اسپاربانک Sprbanksfonder و یا هیئت مدیره سازمان خدمات اجتماعی. در اینصورت به ت رى است سالن بدنسازی را در فرم یک انجمن اداره نموده و به این فکر کنید که شمایىى که آنجا را اداره میکنید از سوی انجمن استخدام شوید. درخواست کمک برای پیش بردن یک پروژه از سوی یک انجمن نسبت به ش رسکت خصویص آسانتر است. شما یک فروشگاه فروش اجناس دست دوم باهم باز میکنید اگر چند نفر هستید که یک فروشگاه اجناس دست دوم را باهم افتتاح میکنید و هدف اصیل شما آن است که از این طریق گذران گ زندىك کنید عاقالنه است که آنجا را بعنوان یک انجمن اقتصادی راه اندازی کنید. اگر هدف از افتتاح این فروشگاه اجناس دست دوم اهدای پول به آفریقا میباشد بنظر میآید که اهداف این موسسه بیش ت رى غ یرىانتفاعی است و در اینصورت یک انجمن غ یرىانتفاعی فرم طبیعی مناسب میباشد. 29

32 کرد باز خودرو رسکت ش نوزاد لغات فهرست فرد/افرادی نام به و شده راهاندازی رسکت ش که است آن معنای به رسکت ش ثبت رسکت ش ثبت کمک از استفاده با اینکار راه آسانترین میباشند. آن ادارهکنندگان حقیقتا که شده ثبت میباشد. verksamt.se نتیجه یک به بتوان تا شده درخواست آنچه یا مدارک کرسی نمودن تسلیم مدارک تکمیل رسید. آماده دیگر. منابع یا پول رسمایه کند. کار دوباره که ىى ت حال به دستگاه یک بازگرداندن کردن مرمت یرىات تعم لحاظ از خودش فرد آنکه بدون گرفت قرض را آن میتوان که ىى ت رسک ش اشتغالی خود رسکت ش باشد ىى ت رسک ش صاحب ق حقوىڡ در میشود صحبت رسکت ش با ارتباط در شخیص مسئولیت از که هنگامی شخیص مسئولیت است. آن انحالل زمان در رسکت ش بدهکاریهای برابر در شخیص مسئولیت یک منظور مواقع رى ت بیش که است آن معنای به رسکت ش یک با ارتباط در رىک ت مش مسئولیت اصطالح رىک ت مش مسئولیت صاحبان همه میشود. تقسیم مسئولیت یکنفر«برای همه و همه برای»یکنفر مدل براساس پیش مشکیل یا بدهکاری که هنگامی که باشند داشته آمادىك گ باید مدیره هیئت اعضای یا و رسکت ش رسط ش مشمول فردی بطور مسئول افراد همه یرىند. بگ دوش بر را مسئولیت بار کامل بطور میآید میباشند. دیون پرداخت شوند. عضو موسسه در دارند حق همگان که است آن عضویت آزادی از منظور عضویت آزادی رى ت بیش در موسسات در عضویت آزادی یرىغم عل است. معمول اقتصادی انجمنهای در امر این بیش که ىى ن کسا همه نمونه بعنوان است شده ن یںى تعی رسوطی ش آن برای مختلف روشهای به اوقات شوند. عضو باشند داشته حق کردهاند کار آن در سال دو از اهداف برای معموال سود تقسیم در محدودیت با سهامی رسکت ش اس.و.ب. سهامی رسکت ش یرىد. میگ قرار استفاده مورد یرىانتفاعی غ میباشد. رسکت ش مقررات مجموعه رسکت ش اساسنامه رسکت ش اساسنامه رسکت ش یک از میتواند سود چقدر آنکه ن یںى تعی برای ضابطهای سود تقسیم در محدودیت شود. کشیده یرىون ب آن سود موسسه یک مایل تقویت برای که هنگامی میشود مجدد رسمایهگذاری مازاد سود نمیشود. کشیده یرىون ب دارد. قرار دیگر ىى ت رسک ش مالکیت در کامل بطور که ىى ت رسک ش تابعه رسکت ش است یافته کاهش فرد ىى ن ذه یا جسمی عملکرد که هنگامی معلولیت ىى ن کمتوا هستید کاری توانایىى کاهش دچار ىى ن کمتوا بدلیل اگر حقوق هزینه کمک از استفاده با استخدام کند. دریافت حقوق هزینه کمک یک شما استخدام صورت در میتواند کارفرما میباشد. یرى ز ن آموزش یرىنده دربرگ همزمان که کارآموزی مکان یک ىس ش آموز کارآموزی 30

33 نوزاد ش رسکت خودرو باز کرد مکان آموزش پیشه به شاگرد مکا ن ىى که در آن شاگردان میتوانند یک پیشه را یاد بگ یرىند. در گذشته این امر رایج بود که افراد دانست ن ىىهای کاری را بعنوان شاگرد و نه از طریق یک دوره آموز ش یس یاد میگرفتند. مجمع عمومی باالترین جلسه برای تصمیمگ یرىی در انجمنها و ش رسکتهای سهامی. ش رسکت حسابریس ش رسک ت ىى که به دیگر ش رسکتها در امور حسابریس مایل و حسابداری کمک میکند. فروش سالیانه ارزش پولهایىى که در طول یک سال وارد یک ش رسکت میشود. تراز مایل ساالنه پایا ن ىى بر یک روند حسابداری در جریان در یک سال مایل. استمرار مالکیت داش ت ںى ن یک مالک برای ش رسکت طی مد ت ىى طوال ن ىى وظیفه حسابداری دارندگان ش رسکت وظیفه حسابداری دارند و این امر بمعنای ان است که: ثبت همه وقایع مربوط به کسب و کار بصورت مرتب و روزانه بگونهای که بتوان نتیجه را در ترتیب ثبت )دفاتر حسابداری پایه( و در ترتیب قاعدهمند )دفاتر حسابداری اصیل( به مراجع مربوطه ارائه نمود. انجام اقدامات الزم برای آنکه برای هرکدام از وقایع کاری ثبت شده مدارک الزم مانند فاکتور یا مانند آن موجود باشد. بایگا ن ىى کردن اطالعات مربوط به محاسبات ش رسکت در وضعی ت ىى مرتب و منظم و در مکا ن ىى امن در داخل کشور برای حداقل ۷ سال. این موضوع را مد نظر قرار دهید که اطالعات موجود بر روی دیسکها یسدی و هارد دیسکها هم میتوانند جزو اطالعات محاسبا ت ىى باشند. تنظیم کردن ترازمایل ساالنه یا حسابریس ساالنه 31

34 عیل یک فروشگاه سیار فالفل دارد 32

35 عیل یک فروشگاه سیار فالفل دارد»بهداشت را مد نظر قرار دهید. ما با غذا کار میکنیم«. عیل عبدالجبار 33

36 عیل یک فروشگاه سیار فالفل دارد علی یک فروشگاه سیار فالفل دارد عیل با دستهای کار آزموده خود نخودهای پخته را باهم مخلوط کرده فالفلها گ را به شکل گویهای زیبا درآورده آنها را رسخ کرده و با کاهو پیاز و گوجهفرنیک در الی نان میپیچید. او به مدت هفت سال فالفل فرو ش یس سیار )واگن فالفل( خود را اداره کرده است. او دقیقا میداند یک چن ن یںى موسسهای چگونه کار میکند. عیل عبدالجبار زما ن ىى که ش رسوع کرد یک واگن کامال خایل را خریداری کرد. او خودش کار تجه یرى ز و آماده کردن آن را انجام داد. برای ایده گرف ت ںى ن او ش رسوع کرد به نگاه کردن به تصویرهایىى از واگنهای دیگری که ساخته و داخل آنها آماده شده بود. بسیاری از تجه یرى ز ات را او در سایت خرید و فروش»بلوکت«Blocket پیدا کرد. هدف آن بود که واگن مزبور را بگونهای آماده کند که ش رسوط تعی یںى ن شده از سوی اداره بهداشت مواد غذایىى در مورد بهداشت خوب رعایت شود. گوشت باید از س برى ز یجات جدا نگهداری شود. عیل گوشت را در یک فریزر و س برى ز یجات را در یخچال نگهداری میکند. کارتنهای خایل و زباله هرگز نباید در نزدییک غذا باشند. عیل آنها را ب یرىون از واگن قرار میدهد. باید امکان شس ت ںى ن دستها وجود داشته باشد و تم یرى ز کردن واگن باید آسان باشد ترجیحا سطوح م یرى ز های کار دیوارها و غ یرىه باید صاف باشد. - من هر روز کف را با برس میشویم و م یرى ز ها و بقیه سطوح را پارچه خشک میکنم. زما ن ىى که انسان با غذا کار میکند همه چ یرى ز باید تم یرى ز و زیبا باشد. مطابق قانون بایس ت ىى برای کیس که کار میکند توالت هم وجود داشته باشد. عیل از توالتهای دانشگاه استفاده میکند. آنها کامال در نزدییک او هستند. او در یک دوره آموز ش یس که کمون ترتیب داده بود در مورد بهداشت مواد غذایىى اطالعات الزم را کسب نمود. فرد باید کامال در این مورد آگاهی داشته باشد زیرا اگر کیس پس از خوردن غذا بیمار شد ریسک گ بزرىك وجود دارد که این شایعه همه جا بپیچد و در آنصورت باید کار را تعطیل کرد. همچن ن یںى باید به کمون زما ن ىى که به بازدیدهای رسزده میآیند نشان داد که همه کارها با دقت و درس ت ىى انجام میشود. آنها هرسال اینکار را انجام میدهند. 34

37 عیل یک فروشگاه سیار فالفل دارد یک مسئله مهم پیداکردن جای مناسب است یک مکان خوب برای پارک کردن واگن غذا. از آنجایىى که واگن غذا از برق ۱۶ یا ۳۲ آم پرى استفاده میکند باید در خیابان یک جعبه برق مخصوص به خود داشته باشد. بهم یںى ن دلیل این واگنها آنطور که شاید انسان بخواهد هم سیار نیستند. کیس که مایل است یک واگن ساده سیار داشته باشد باید تجه یرى ز ات آش پرى ز خانهای خریداری کند که با گاز مایع کار کند. اما برای بیش ت رى واگنهای غذا جعبه برق است که اهمیت دارد و به هم یںى ن دلیل باید جای ثاب ت ىى داشته باشند. عیل در ابتدا در یک جای تقریبا نامناسب ش رسوع کرده بود و تالش زیادی کرد تا جای به ت رىی پیدا کند. رسانجام او موفق شد. اکنون واگن او جنب ایستگاه اتوبوس ب یرىون از در ورودی اصیل دانشگاه لینه قرار دارد. روزانه هزاران دانشجو از این محل عبور میکنند. برای پیدا کردن یک مکان مناسب فرد باید همزمان در چند سطح تالش کند از یکطرف با کمون تماس گرفته و ببیند آنها چه مکانهایىى را پیشنهاد میکنند و از طرف دیگر با مالک ن یںى ساختمانهای شخیص تماس بگ یرىد تا از آنها درباره پارک کردن در زم ن یںىهای متعلق به آنها اجازه بگ یرىد. در مورد عیل او نیازمند به دریافت کمک از سوی سیاستمداران برای گرف ت ن ںى جا در کنار دانشگاه بود. یک سیاستمدار برای ش رسکت مستغالت کمون که مالک ساختمانهای اطراف دانشگاه بود توضیح داد که اگر ما میخواهیم افراد بتوانند معاش خود را تام ن یںى کنند پس باید برای واگنهای غذا هم جا داشته باشیم.»اگر به واگنهای غدا بگوییم نه باید قبول کنیم که پیمانکاران ماهر مجبور شوند با پول سوسیال گ زندىك کنند.«رسانجام آنها تسلیم شدند و عیل مجوز پارک کردن واگن خود در محدوده دانشگاه را بدست آورد. او غذا را در حالیکه لباس کارهای زیبای مشیک پوشیده رسو میکند همیشه در برابر مش ت رىیان خو ش رسو است و رفتار دوستانهای دارد هربار میخواهد برای یک ساندویچ کاهو بیاورد دستکشهای پالستییک تم یرى ز ش را میپوشد. مش ت رىیان میبینند که همه چ یرىز در اطراف او تم یرى ز و زیباست. این امور به همان اندازه طعم خوب غذا اهمیت دارد. نگرا ن ىى عیل در حال حا ض رص از این است که کمون به دو واگن دیگر هم در محدوده دانشگاه مجوز رسو فالفل داده است. این ریسک وجود دارد که آنها در رقابت با هم یکدیگر را به نابودی بکشانند. عیل معتقد است: در واقع مشکیل نیست که چند واگن در یکجا قرار داشته باشند اما هرکدام باید غذاهای مختلفی بفروشند. ما در حال حا ض رص اینکار را نمیکنیم و این من را نگران میکند. 35

38 دارد فالفل سیار فروشگاه یک عیل واگنهای برای»جا دارد. وجود زیادی غذای توانیم منی ما همه اما بفروشیم.«غذا نوع یک همکاری به رسوع ش که است فکر این در و خریدهاست هم دیگر واگن یک عیل پرىدازند ب غذا فروش به مختلف واگن دو از آنها که شکل این به کند همرسش با اعضاء کمک با را رسکت ش بتوانند افراد اگر اغلب متفاوت. غذایىى منوی با شاید کند استخدام ىى ن کارکنا فرد اگر میشود. رى ت به سوددهی بچرخانند خود خانواده ساعات برای حقوق فوقالعاده و اضافهکاریها برای حقوق پرداخت توانایىى ن ںى ت داش میشود. دشوار نامساعد کار بسیاری زیرا میکند کار شنبه و جمعه شبهای دانشگاه محدوده در همیشه عیل خانه بطرف گرسنه شب نیمههای و میروند ىى ن مهما به شبها این در دانشجویان از در دانشجوها که کریسمس ایام و تابستانها در او فروش متاسفانه برمیگردند. نیست. زیاد نیستند اینجا موضوع این به باید میباشد واگن قراردادن مکان انتخاب حال در فرد که ىى ن زما میتوانم سال در ماه هشت تنها من دانشگاه محدوده در اینجا کند. فکر هم بفروشم. غذا میشود باز دریچه ىى ت وق زمستانها است سخت سیار یس ش فالفلفرو یک در کارکردن است. دشوار هم آب یںى ن سنگ ظرفهای حمل و است رسد است. رى ت بزرگ ی ز یرى چ آغاز غذا واگنهای او برای است. خوشحال عیل همه این با اما n شدهاست. خریداری دو شماره واگن حاال ن یںى هم از 36

39 عیل یک فروشگاه سیار فالفل دارد هرن ساخنت و آمادهسازی یک اغذیه فروشی سیار )واگن غذای شخصی یا اغذیه فروشی سیار با موتورگازی( در زمینه مواد غذایىى این مقررات اتحادیه اروپاست که معت برى میباشد. به هم یںىن دلیل کیس که یک خودروی سبک جالب با موتور گازی mopedbil در آلمان میبیند میتواند مطم ئ ںى ن باشد که آنها همان مقررات را دنبال میکنند که ما در اینجا داریم. به این معنا که این ایده میتواند در اینجا هم انجام پذیر باشد. اما کیس که خودش میخواهد واگن غذا یا خودرو سبک موتور گازی فروش غذا را آماده کند باید به بسیاری چ یرى ز ها فکر کند. زما ن ىى که فضا تا این حد محدود است حداقل چ یرى ز ی که میتوان گفت این است که طراحی فضای درو ن ىى و تجه یرى ز آن آسان نیست. این کار دشوار است اما غ یرى ممکن نیست. بایس ت ىى بتوان یک برنامه کن ت رىل شخیص را انجام داد. موارد زیر از اسایسترین مسائل در هنگام ساخ ت ںى ن یا تجه یرى ز است: تم ز یرىکردن فضاها باید ساده باشد. فرد باید قادر به دس ت رىیس و نظافت همه فضاها باشد. مکانها م ز یرىهای کار و تجه ز یرىات باید از جنس مناسبىى باشند. معموال گفته میشود که باید سطوح بدون فاصله صاف و به گ سادىك قابل تم ز یرىکردن باشند. شما بایس ت ىى بتوانید تجه یرى ز ات خود را همانجا تم یرى ز کنید. فضا باید به گونهای طراحی شود که از»برخورد جریانهای متقاطع«جلوگ یرىی شود. به این معنا که آنچه تم ز یرى است نباید در تماس با آنچه کثیف است قرار گ یرىد. باید فضاهای نگهداری ف کاىڡ برای مواد غذایىى و وسائل موجود باشد و این امر در تناسب با حجم و نوع موادغذایىى که باید نگهداری شوند باشد یخچال برای مواد یخچایل فریزر برای مواد منجمد و انبار خشک برای نگهداری مواد خشک. بعنوان نمونه باید»مواد غذایىى تم ز یرى نشده«مانند گیاها ن ىى که ریشهشان خورد ن ىى است )مانند سیب زمی ن ىى هویج( و س ز برىیجات جدا از دیگر مواد غذایىى فله نگهداری شوند. مواد خام و مواد غذایىى پخته شده باید جداگانه نگهداری شوند. گ لوازم نظافت نیاز به فضای مخصوص خود دارند تا از گسرىش آلودىك جلوگ یرىی شود. زبالهها و کارتنها و بستهبندیها هم نیاز به فضای ویژه خود دارند. شما بایس ت ىى طرحی برای حفاظت در برابر حیوانات موذی داشته باشید. 37

40 دارد فالفل سیار فروشگاه یک عیل یک از میتواند ز یرى تم آب اما باشید داشته رىیس ت دس ز یرى تم آب به ىى ت بایس شما بیاید. آب محفظه گرفته قرار ىى ن مکا در واگن یا و باشید داشته توالت واگن در یا ىى ت بایس شما باشد. داشته وجود توالت یک به رىیس ت دس که باشد وجود باید کاغذی حوله و صابون ز یرى تم آب با دست شستشوی امکان باشد. داشته اغذیه استقرار برای مناسب مکان یک میتوان چگونه منود فراهم سیار فروشی کیوسک یک برای فروش اوضاع است قرار اگر دارد بسیاری اهمیت استقرار مکان مکان رىین ت به تا بکنید باید چه برود. پیش خوب سیار یس ش فالفلفرو یا سوسیس فروش بیاورید بدست را شهر در موجود برای خایص مکانهای آنها آیا پرىسید ب ترافیک بخش از و نموده مراجعه کمون به اول ار اینکار آنها اگر نمودهاند. آماده یا و گرفته نظر در اغذیه فروش واگنهای استقرار واگن مایلید که مکانهایىى نقشه یک روی بر و نموده یس ش گرد شهر در ندادهاند انجام نموده مراجعه کمون به دوباره سپس بزنید. عالمت را کنید مستقر آنجا در را خود بدهند. شما به را گرفتهاید نظر در که مکانهایىى مالکان ىى ن نشا و نام بخواهید آنها از و دارند کامپیوتری نقشه یک آنها مواقع رى ت بیش در است. رایگان کمون سوی از کمک این مالک ساده و رسیع و نموده نشاندار را ىى ن مکا کامپیوتر صفحه روی بر میتواند فرد که این کنید مستقر ىى ت دول یںى ن زم روی بر را خود واگن نیستید مجبور شما یافت. را یںى ن زم مالک از ىى ت بایس اما داد. انجام میتوان هم خصویص مالک با های یںى ن زم روی بر را کار کمون از هم ىى ت بایس میکنید استفاده عمومی مکان یک از اگر گرفت. مجوز یںى ن زم قبل ىى ت بایس میفروشند اغذیه که ىى ن کسا همه و بله یرىید. بگ مجوز پلیس از هم و زیست ازمحیط حفاظت بخش در را خود کنند پیدا کار به رسوع ش اجازه آنکه از کنند. ثبت کمون ىى ت تندرس و 38

41 عیل یک فروشگاه سیار فالفل دارد فهرست لغات بهداشت مواد غذ یىىا بهداشت مواد غذایىى عبارت از جلوگ یرىی از رشد باک ت رىیها و بیماریهاست هنگامی که فرد با مواد غذایىى رسوکار دارد. دستمزد اضافهکاری هنگامی که فرد استخدام شده بعداز ساعات کاری عادی و مورد توافق کار کند حق دریافت دستمزد باالتری دارد که به آن دستمزد اضافهکاری گفته میشود. محل نگهداری انبار. مواد خام موادی که باید بر روی آنها کار شده و بهسازی شوند. تهیه مواد غذایىى غذای آماده شده و پخته. جداگانه بصورت جدا از هم جدا بدون آنکه در کنار هم باشند. جدا مستقل خود ایستا. آلودىك گ ها آنچه باعث کثیفی میشود. پوشش بستهبندی جلد. حیوانات موذی حیوانا ت ىى که موجب آسیب میشوند بعنوان نمونه موشها و ساس. 39

42 محسن یک ش رسکت لوله ک ش ىس شخیص دارد 40

43 محسن یک ش رسکت لوله ک ش ىس شخیص دارد»هر روز باید به اصطالح بطور ۱۰۰ درصد از خود مایه بگذارید. شام منیتوانید نزد مشرتی بگونهای که انگار از روش انجام کار مطمنئنیستید بایستید.«محسن دارابىى 41

44 گ محسن یک ش رسکت لوله ک ش ىس شخیص دارد محسن یک رشکت لوله کشی شخصی دارد جا افتادن در بازارکار بعنوان استادکار در یک کشور جدید کار واقعا آسا ن ىى نیست اما امکان پذیر است. استادکار لولهکش محسن دارابىى از ایران امروز در سوئد بعنوان لولهکش کار میکند و ش رسکت خودش را دارد. مس یرى طوال ن ىى بود اما حاال کسب و کار خوب پیش میرود. با وجود آنکه او سال ها در ایران بعنوان لولهکش کار کرده بود به او گفته شد که باید از یک دوره آموز ش یس در سوئد گواهینامه بگ یرىد تا بتواند در سوئد با تاسیسات و لوله ک ش ىس کار کند. به هم ن یںى دلیل محسن به مدت دوسال در یونشوپینگ یک دوره آموز ش یس سوئدی لوله ک ش ىس را گذراند. خانواده او در وکشو گ زندىك میکردند. این دوسال که همزمان با دورا ن ىى بود که فرزندان خانواده کوچک بودند با هرج و مرج گذشت. این امر هزینه باالیىى هم بدلیل پرداخت هزینههای دو مسکن باهم در پىى داشت. من تقریبا دوسال در یونشوپینگ زندىك کردم تا یک برگ کاغذ بدست بیاورم. من از آنجایىى که در ایران کار کرده بودم جوشکاری لحیمکاری همه کارها را بلد بودم. اما به من گفتند که برای کارکردن باید یک برگه کاغذ داشته باشم. بعداز گذراندن این دوره هیچکس از من این برگه را نخواست. محسن آرزو میکند که ایکاش امکا ن ىى برای ارزشیابىى وجود داشت تا انسانها مجبور نشوند یک دوره آموز ش یس در مورد چ ز یرىی بگذرانند که از قبل میدانند. پس از آن محسن نزد یک ش رسکت که تاسیسات حمام را نصب میکرد ش رسوع به کار کرد و بعدا در یک عمده فرو ش یس لوله و اتصاالت. او همیشه ایده راهاندازی ش رسکت خودش را در رس داشت. بعداز مد ت ىى هنگامی که او از طرف ش رسکت عمده فرو ش یس لوله به خانه مش ت رىیان میرفت اطالع میداد که میخواهد ش رسکت خودش را راهاندازی کند و برگههایىى را همراه با شماره تلفن خودش ب ن یںى آنها توزیع میکرد. یکسال بعداز اشتغال نزد ش رسکت عمده فرو ش یس لوله نوبت آن رسید که کار را بطور جدی ش رسوع کند. سه سال دشوار از آن تاریخ س پرىی شد. 42

45 محسن یک ش رسکت لوله ک ش ىس شخیص دارد بدلیل آنکه ایجاد شبکهای از مش ت رىیان متعلق به خود نیازمند زمان بود. خوشبختانه او توانست به همکاری خود با عمده فرو ش یس لوله ادامه داده و با ش رسکت خود برای آنها کار انجام دهد. این که یک ش رسکت را مستقیما بتوانید افتتاح کنید تقریبا امکان پذیر نیست. شما باید با کار کردن نزد فرد دیگری ش رسوع کرده و یا بهرحال به فرد دیگری متصل باشید و برای ایجاد یک شبکه ارتباطی کمک دریافت کنید. محسن براساس منطقه مسکو ن ىى که در آن گ زندىك میکند: نام خوبىى برای ش رسکت خود انتخاب کرد: ت ل ه بوریز و.و.اس VVS(.)Teleborgs من برگههایىى را چاپ کردم. خانواده من برگههای تبلیغی را در رسارس ت ل هبوری توزیع کردند. برگههای تبلیغا ت ىى زیبا. مد ت ىى قبل از راهاندازی ش رسکت محسن یک کیوسک فروش اغذیه ساخته بود که قرار بود همرسش در آن کار کند. زما ن ىى که کار لولهک ش ىس کم بود او به همرسش در کیوسک فروش اغذیه کمک میکرد. بع ض ىص مواقع از ۷ تا ۱۷ در ش رسکت لولهک ش ىس کار میکردم به خانه می آمدم دوش میگرفتم و بعد در کیوسک فروش اغذیه از ۱۸ تا ۲۲ و بع ض ىص مواقع در تعطیالت از ۲۳ تا ۴ صبح کار میکردم. وق ت ىى جوان بودم توانایىى خییل زیادی در انجام کارها داشتم واقعا نمیدانم چگونه کارها پیش میرفت. اما ما به آن افتخار میکردیم هم من و هم همرسم. هرکدام از ما ش رسکت خود را داشت و ح ت ىى اگر هم سخت بود معاش خود را تام ن یںى میکردیم. استادکارهای سوئدی شاید بتوانند این ریسک را بکنند که کمی دیر رس یک قرار کاری بروند اما محسن احساس کرد که تنها شانس او برای جا گرف ت ن ںى در بازارکار داش ت ن ںى کیفیت در همه زمینهها است. اگر قرار ما ساعت ۸ بود من واقعا رس همان ساعت آنجا بودم و نه ۸ و ده دقیقه. من همیشه کاری عایل تحویل میدادم و پس از پایان کار بدقت محل را تم یرى ز میکردم. و اگر کیس شب هنگام یا در تعطییلها زنگ میزد و مشکیل داشت او برای کمک اعالم آمادىك گ می کرد. فرد باید همیشه وق ت ىى مش ت رىیان زنگ میزنند مهربان و گشادهرو باشد. ح ت ىى اگر آنها ساعت ۳ صبح هم زنگ بزنند ق فرىڡ نمیکند. اگر بانوی سالخوردهای شنبه شب زنگ بزند من باید به کمک او بروم. هنوز هم وضعیت بهم ن یںى گونه است. یکبار از یک جشن تولد در گوتن برىگ مسافت ۲۲۰ کیلوم ت رى گ رانندىك کردم تا به یک مش ت رىی که یک لوله دارای نش ت ىى داشت کمک کنم. هر مش ت رىی ارزش طال دارد همه آنها به یک اندازه ارزشمندند. کارهای کوچک هم به اندازه کارهای بزرگ اهمیت دارند. 43

46 دارد شخیص ىس ش ک لوله رسکت ش یک محسن تا ۷ از مواقع»بعضی لولهکشی رشکت در ۱۷ می خانه به میکردم کار میگرفتم دوش آمدم فروش کیوسک در بعد و کار ۲۲ تا ۱۸ از اغذیه میکردم. ارائه خوبىى کار اگر که دلیل این به باشد. داشته فکری طرز ن یںى چن یک تقریبا باید فرد به باید روز هر داد. خواهید دست از را ز یرى چ همه نباشید اعتماد قابل کامال و ندهید دهید نشان رىی ت مش پیش نباید ن یںى همچن بگذارید. مایه خود از درصد ۱۰۰ بطور اصطالح میرود کاری رسوقت به بار هر باید فرد هستید. ن ںى ئ نامطم کاری انجام طریق از که باشد. داشته کامل بطور را الزم آگاهیهای امن درآمد یک از او امروزه است. داشته را رسکت ش این که است سال ۱۸ اکنون او یرى اخ سال ده در ن یںى همچن دارد. بسیاری دائمی رىیان ت مش و بوده برخوردار باثبات و است. بوده دستشویىى و حمام رسویسهای بازسازی برای عمومی پیمانکار محسن میکند. سازماندهی یسکار ش کا و برقکار نجار استادکاران از استفاده با را کار تمام او است. کرده رها را اغذیه کیوسک در کار که است مدیدی مدتهای محسن همرس و دارد. اشتغال کار به ىى ن درما مراکز در بهیار بعنوان اکنون او n کنیم. تالش ىى ت سخ به بودیم مجبور اما داریم. سوئد در خوبىى گ زندىك ما لغات فهرست بازارکار. در شدن شناخته بازارکار در استقرار فرد. یک دانش تایید و ارزشیابىى کردن تایید Validering دارد. رسکت ش یک که ىى ن رىیا ت مش گروهی مجموعه رىیان ت مش حلقه آن در که را بزرگ کار یک انجام برای اصیل مسئولیت که ىى ت رسک ش عمومی پیمانکار خانه. یک ساخت نمونه بعنوان دارد برعهده دارند مشارکت هم دیگری رسکتهای ش. ن یںى مع کاری شاخه یک برای اتحادیهای کاری شاخه یک سندیکای کار انجام نحوه زمینه در آمده بدست توافقات کاری شاخه یک برای کاری توصیههای. ن یںى مع کاری شاخه یک در شده توافق مفاد از یا و برود پیش اشتباه کاری اگر غرامت پرداخت مسئولیت خسارت یرىد. گ صورت تخلفی قرارداد یک در آنگونه شده ساخته آنچه خانه یک ساخت در نمونه بعنوان که هنگامی ساخت در ایراد نکند. کار میبایست که 44

47 گ محسن یک ش رسکت لوله ک ش ىس شخیص دارد آیا برای کارکردن در سوئد بعنوان یک استادکار فرد نیاز به گذراندن یک دوره آموزشی دارد نه در حقیقت اینطور نیست. فرد میتواند بدون مدرک آموز ش یس بعنوان نجار یا بنا و یا تقریبا هرکار دیگری ش رسکت تاسیس کند. تنها مشکل این است که شاید مش ت رىیان مایل نباشند فردی را به خدمت بگمارند که براساس مقررات سوئد آموزش ندیده است. مشکل مش ت رىیان این است که در صور ت ىىکه بعنوان نمونه مشکیل در سیم ک ش ىس برق پیش بیاید که به شکیل غ یرىمجاز کشیده شده و یا در حمام آنها آسیبهای نا ش یس از آب بوجود بیاید و دلیل آن این باشد که کار براساس آخرین توصیههای این رشته شغیل انجام نپذیرفته باشد بیمه این صدمات را پوشش نخواهد داد. در مورد کارهای ف ن ىى معموال این سندیکاهای رشتههای شغیل مختلف هستند که وظیفه صدور مجوز و گواهی شایستیک حرفهای را برعهده دارند. اگر کار مربوط به ساخت یک ساختمان در ب یرىون از خانه تراس گاراژ پلکان یا دیگر موارد مشابه باشد نیازی به یک مدرک رسمی آموز ش یس نیست. اما اگر فرد ایرادی در بنا ایجاد کند که مش ت رىی از آن بابت صدمه ببیند ممکن است موظف به پرداخت خسارت شود. از هم ن یںى رو داش ت ن ںى یک بیمه خوب برای ش رسکت اهمیت دارد. اگر فرد یک استادکار ماهر است که مدرک آموز ش یس مناسب با ش رسایط سوئد ندارد میتواند شخصا مبادرت به رعایت موازین کاری شاخه کاری مربوطه به خود در زمینههای مختلف نماید. این موازین کاری دائما در حال تغی یرىند و بهم یںى ن دلیل همه موظف به مطالعه و پ یرىوی از آنها میباشند. در حقیقت اینکه فرد در سوئد آموزش دیده و یا در کشوری دیگر اهمی ت ىى ندارد. همه باید دستورالعملها و مطالب مربوط به شاخه کاری مربوط به خود را بیاموزند. بعنوان نمونه موسسه کن ت رىل بر ساخت و تعم یرى فضاهای مرطوب توسط ش رسکتهای ساخت کف )کف حمام و غ یرىه( GVK موازین کاری ویژهای برای ساخت رسویسهای حمام و دستشویىى دارد. در مورد رسویسهای حمام و دستشویىى بطور ویژهای رعایت ش رسوط مربوط به معیارهای حرفهای این شاخه شغیل الزامی است. هزینههای بازسازی یک حمام و دستشویىى که بدلیل ایراد در ساخت دچار آسیب توسط آب شده بسیار باال میباشد. موازین کاری این شاخه کاری را در اینجا مطالعه نمایید: 45

48 در کارگاه تعم یرى دوچرخه ب رهانه 46

49 در کارگاه تعم یرى دوچرخه ب رهانه «مردم تصور میکنند که تعمیر دوچرخه آسان است. اما اینگونه نیست«. برهانه تکیه 47

50 در کارگاه تعم یرى دوچرخه ب رهانه در کارگاه تعمیر دوچرخه ب رهانه برهانه تکیه در کشور خود اری ت رىه تکنس یںى ن ماش یںى ن آالت بود. هنگامی که او به سوئد آمد ش رسوع به تعم یرى دوچرخه ابتدا بعنوان کارآموز در تعم یرىگاه صلیب رسخ و سپس بعنوان تعم یرىکار در اوقات فراغت خود نمود. پس از مد ت ىى او باخ برى شد که یک مکان خایل برای اجاره وجود دارد. اکنون ۲۰ سال است که»اسموالندز سیک ل«مفهوم جاگرفتهای در وکشو می باشد. تعم یرىگاه دوچرخه برهانه تکیه در»و س ت رىا اسپالناد ن«حقیقتا تم یرى ز ترین تعم یرىگاه دوچرخه سوئد میباشد. در آنجا اینگونه نیست که وسایل بدون نظم در اطراف ریخته شده باشد و همیشه تنها یک تعم یرى دوچرخه در جریان است. فروشگاهی که در گذشته محل فروش مبل بود به زیبایىى و با ظرافتکاریهای چوبىى بسیاری تزی یںىن شده است. در اوائل که برهانه تازه به سوئد آمده بود در آش ز پرىخانه م ن ز رىلش به تعم یرى دوچرخه میپرداخت تا اینکه همرسش از او پرسید آیا فکر نمیک ن ىى آش ز پرىخانه برای کار دیگری در نظر گرفته شده است. پس از آن تعم یرىگاهش را به بالکن منتقل کرد و بعداز آن به انبار زیرزم ن یںى. روزها وق ت ىى که کالس SFI او تمام میشد به یک دوره آموز ش یس مکانییک خودرو از سوی اداره کار میرفت. اما در اوائل دهه ۹۰ میالدی بازارکار روزهای سخ ت ىى را میگذراند و بهم ن یںى دلیل از همان آغاز برهانه به فکر راهاندازی کسب وکاری شخیص افتاد. او از آرایشگر خود شنید که یک محل کار خایل یک فروشگاه فروش مبل کوچک در دس ت رىس است. رسمایه اولیهای که برهانه الزم داشت از فروش همه دوچرخههایىى که خریده و در انبار خانه تعم یرى کرده بود تام ن یںى شد. بدین ترتیب او نیازی به دریافت وام برای راهاندازی کار خود نداشت. او خودش با کمک یک استادکار نجار محل کار مذکور را بازسازی کرد. او در سال اول تقریبا شبانه روز کار میکرد روزها دوچرخه تعم یرى میکرد و شبها محل کارش را نوسازی میکرد. او هیچ گونه حمایت مایل از طرف اداره کار دریافت نکرد. در تمام این سالها او موفق شده یک حقوق معمویل از موسسه خود برداشت کند. اما چرخاندن یک تعم یرىگاه دوچرخه آسان نیست. 48

51 گ در کارگاه تعم یرى دوچرخه ب رهانه نه ثروتمند شدن از این راه ساده نیست. اما فرد از عهده هزینههای گ زندىك خود برمیآید. مردم همچن ن یںى فکر میکنند که خود اینکار ساده است یع ن ىى تعم یرى دوچرخه آسان است. اما اینگونه نیست. تعم یرى ترمزهای توپىى چرخ عقب یک دوچرخه با هفت دنده تقریبا کار سخ ت ىى است. آموزش کار به یک تعم یرىکار جدید تقریبا یکسال طول میکشد. و در واقع دوره آموز ش یس ویژهای هم وجود ندارد. برهانه در طول گ زندىك کاری ۲۵ ساله خود شاهد بدنیا آمدن و مرگ چندین تعم یرىگاه دوچرخه در وکشو بوده است. در روزنامهها میخوانیم که عالقه به دوچرخهسواری همه جا در حال افزایش است. اما من این امر را در واقعیت و در کار خود احساس نمیکنم. در طول ۲۵ سایل که من در وکشو کار کردهام هشت فروشگاه دوچرخه تعطیل شدهاند. تعدادی از آنها به ورشکستیک کشیده شدند. برای بسیاری افراد حتما این تصور پیش آمده بود که این شاخه کاری باید سادهتر از آن چ ز یرىی که در واقع هست باشد. از کدام راه درآمد بیش ت رىی بدست میآید: فروش یا تعم یرى تعم یرىات مهم ت رىین بخش درآمد هستند در آنجا میتوان یک درآمد ساع ت ىى واقعی دریافت کرد. فروش زین و دوچرخه درآمد چندا ن ىى ندارد. در این موارد رقابت شدیدی وجود دارد. اگر کیس بخواهد دوچرخه نو بفروشد باید به یک فروشگاه زنج یرىهای تعلق داشته باشد. از چندسال پیش زما ن ىى که فروشگاه بزرگ»بیلت ما«در اینجا باز شد فروش همه ما در زمینه دوچرخه و قطعات یدیک آن کم ت رى شده است. فروش بتدریج در حال کاهش است. همانطور که قبال گفتم کار در این شاخه کاری سخت است. همزمان انتظار میرود که یک تعم یرىگاه دوچرخه همه قطعات یدیک قابل تصور را داشته باشد: همه انواع الستیکها در همه ابعاد و این اواخر همه رنگها زین همه انواع دوچرخهها کاله محافظ رس کیف دوچرخه و وسایل جانبىى. مش ت رىی باید همیشه دوچرخهاش را همانگونه که میخواهد تحویل بگ یرىد. تعم یرىگاههای دوچرخه را میتوان از جها ت ىى با سالنهای آرایش مقایسه کرد. بسیاری از افراد در تمام طول گ زندىك خود به یک تعم یرىکار و آرایشگر مع ن یںى مراجعه میکنند. به هم ن یںى دلیل برهانه معتقد است که جاگرف ت ن ںى در بازارکار حداقل پنج سال بطول میانجامد. یک شباهت دیگر با سالنهای آرایش این است که بسیاری افراد تنها برای گفتگو کردن به اینجا میآیند. تعم یرىگاه یک مکان اجتماعی است. 49

52 در کارگاه تعم یرى دوچرخه ب رهانه»از چندسال پیش زمانی که فروشگاه بزرگ»بیلت ا«در اینجا باز شد فروش همه ما در زمینه دوچرخه و قطعات یدکی آن کمرت شده است. این شاخه کاری دشواری است«. کیس که میخواهد تعم یرىگاه دوچرخه راه بیاندازد باید به این موضوع هم فکر کند که این شغیل وابسته به فصول است. رف ت ںى ن به تعطیالت درست در وسط تابستان که مردم بیش از همیشه دوچرخه سواری میکنند دشوار است. من بیش ت رى مواقع مجبور شدهام برخالف میل خودم زمستانها به تعطیالت بروم زما ن ىى که برف زیاد است و کار در تعم یرىگاه کم ت رى از همیشه است. آیا قرار است فرزندان و نوههای تو بعداز تو کار در تعم یرىگاه را برعهده بگ یرىند - نه هرگز! دخ ت رىم مشغول تحصیل در دانشگاه است. و خود من هم اگر امکانش را داشتم همینکار را کرده بودم. آیا خودت هم دوچرخه سواری میک ن ىى صد درصد. من دوچرخه سواری را دوست دارم. اما پ یرىمردها باید با احتیاط اینکار را بکنند. دوچرخه مورد عالقه من یک دوچرخه زنانه قدیمی است. n 50

53 در کارگاه تعم یرى دوچرخه ب رهانه پیدا کردن محل کار برای شمایىى که بدنبال یک مکان تجاری خایل میگردید تارنمای خوبىى وجود دارد که در آن تقریبا همه مالکان خصویص و دول ت ىى ساختمانها در رسارس سوئد مکانهای تجاری خایل خود را آگهی میکنند. همچن یںى ن شما میتوانید در سایت بلوک ت و یا از طریق گذاش ت ںى ن یک آگهی در روزنامه محیل خود بدنبال مکان خایل تجاری بگردید. مورد دوم در بیش ت رى مواقع بطور غ یرىم ت رىقبهای به خوبىى نتیجه میدهد. گزینه دیگر آن است که خودتان براه بیافتید و مکانهای تجاری خایل در شهر خود را پیدا کنید و سپس به بخش مستغالت کمون رفته و درخواست دریافت نام و شماره تلفن مالک ساختمان را بنمایید. فهرست لغات بازارکار عرضه و تقاضای ن یرىوی کار. پول اولیه رسمایه راهاندازی. جاگرفته در بازار کار مشهور شناخته شده در ب ن یںى مش ت رىیان و دیگران. فروش کاهش مییابد وضعیت فروش بدتر میشود. 51

54 ماریا لیال و نسیم باهم یک سالن آرایش راه انداختند»بانوان بیشرتی با پیشینه خارجی میتوانند موسسهای باز کرده و آن را اداره کنند«. لیال عباس لفتا 52

55 ماریا لیال و نسیم باهم یک سالن آرایش راه انداختند 53

56 ماریا لیال و نسیم باهم یک سالن آرایش راه انداختند ماریا لیال و نسیم باهم یک سالن آرایش راه انداختند بانوان بیش ت رىی با پیشینه خارجی میتوانند موسسهای باز کرده و آن را اداره کنند. این نظر لیال عباس لفتا میباشد. لیال ماریا و نسیم در مشارکت باهم سالن آرایش»گولد ساکسن«سال ن ىى کامل برای خدمات آرایش و زیبایىى پ یرىایشگری و پوست بازکردند. ایده باز کردن»گولد ساکسن«در طول سالهای متمادی پرورش یافت. هنگامی که لیال که شغلش آرایشگری بود به سوئد آمد اداره کاریابىى عقیده داشت که او باید کار دیگری غ یرى از آرایشگری مو انجام دهد. «تو که نمیتوا ن ىى مستقیما کار آرایشگری ک ن ىى«این آنچ یرى ز ی بود که آنها میگفتند. من پرسیدم چرا آنها می خواستند که من بعنوان نظافتچی کار کنم. اما من آرایشگرم نه نظافتچی. در عراق من بعنوان آرایشگر کار میکردم. در اداره کاریابىى آنها فکر نمیکردند که کیس بتواند مستقیما یک سالن آرایش و زیبایىى باز کند. به هم یںى ن دلیل آنها تمام مدت میخواستند که من کار دیگری انجام دهم. اما لیال از همان وق ت ىى که تازه به سوئد آمده بود ش رسوع به پ یرىایش موی دوستان و آشنایان در آش پرى ز خانه م ن رى ز لش کرده بود. من برای هر پ یرىایش مو ۳۰ کرون میگرفتم. فقط برای آنکه کاری را ش رسوع کرده باشم. مش ت رىیها هم معتقد بودند که من باید یک سالن شخیص باز کنم. من نمیتوانستم برای همیشه در آش پرى ز خانه به کار ادامه دهم. لیال برای پیدا کردن مکان تجاری خایل از مرکز مشاوره ش رسکتهای»ماک ن رى ز فور تاگس ن ت رى«کمک گرفت. در آغاز اینکار دشوار بنظر میرسید. اما بعدا ییک از رسایداران ش رسکت کمو ن ىى خانه»و کشو ه م«ایدهای را مطرح نمود.»وکشو ه م«با یک مشکل در یک کلبه لباسشویىى بزرگ روبرو بود که باید برای کل یک منطقه مسکو ن ىى مورد استفاده قرار میگرفت و کارکنان هیچوقت موفق به برقرای نظم در آن نمیشدند: لباسهای کهنه جعبههای خایل پودرهای لباسشویىى رها شده. به فکر رسایدار ساختمان رسیده بود که اگر دیواری در داخل کلبه لباسشویىى کشیده شده و در اتاق جدیدی که بوجود میآید یک سالن آرایش برپا شود لیال میتواند از این مکان بطور رایگان استفاده کند 54

57 انداختند راه آرایش سالن یک باهم نسیم و لیال ماریا سالن یک کردن»اداره به کامال آنهم آرایش است«. دشوار تنهایی توافق این باشد. داشته نظارت لباسشویىى کلبه ن ںى ت نگاهداش ز یرى تم امر بر آن ازای در و شد. عمیل خود رسکت ش یک کمک به را لباسشویىى کلبه داخل آرایش سالن سال سه مدت به لیال یںىن ب فواصل ابتدا در نداشت. شخیص رسکت ش یک او که معنا این به کرد. اداره اشتغایل سه بعداز یافت. افزایش رىیان ت مش تعداد بتدریج اما بود. ىى ن طوال شده رزرو وقتهای بود فرارسیده واقعی بشکل خود به متعلق آرایشگاه یک کردن باز برای زمان سال نسیم و طالل ماریا دوستان از نفر دو با همراه و اقتصادی انجمن یک شکل در اینبار حسن. ماجد فرد که همزمان است. دشوار تنهایىى به کامال آنهم آرایش سالن یک کردن اداره نظافت کار که ىى ن زما باید رىیها ت مش بدهد. جواب هم تلفن به باید دارد رىیهایىى ت مش کارها یکدیگر به کردن کمک قبیل. این از مسائیل و بمانند. منتظر میشود انجام هب لزومی و کرد قبول را رىی ت بیش رىیهای ت مش میتوان گذشته آن از میکند. آسان را رىی ت بیش وقتهای باشد سالن در یرىایشگر پ یک از رى ت بیش اگر نیست. آنها به نه ن ںى ت گف دارد. وجود انتخاب برای میآمدند من پیش رىیها ت مش همه کردیم تاسیس را اقتصادی انجمن این ما ىى ت وق هم را ماریا رساغ آنها حاال که است این واقعیت اما نداشتند. رىی ت مش هیچ دیگران و از مراقبت مرخیص در سال ن یںى اول طول در )نسیم است. جالب خییل این یرىند. میگ است(. برده برس فرزندان عقاید آنها مواقع ىص ض بع نیست. هم دردرس بدون همکاران تعداد افزایش طبیعتا اما دارند. ىى ت متفاو موضوعات به همه است. ماریا نظر این است. رفته پیش خوب ز یرى چ همه حاال تا است. مهم امر این عالقمندند. مایل بعدا اما شود. تشکیل نسیم و ماریا لیال از حتما انجمن این که نبود معلوم ابتدا از بودند. اینکار به عالقمند رىی ت بیش افراد اوائل در شد. اینگونه کرد. همکاری میشود راحتتر ىى ن کسا چه با که میشود مشخص زمان گذشت با میآید. خوشش آنها از که بدهد تشکیل اقتصادی انجمن ىى ن کسا با اصل در باید انسان دارد اهمیت ز یرى چ چه شود موفق آرایشگر بعنوان بتواند سوئد در کیس آنکه برای است. مهم امر این باشد. داشته دوست را انسانها با کردن صحبت فرد اینکه جذابیت از نیمی دارد. وجود او بدانند همه اینکه تا بزند حرف و بزند حرف باید انسان موضوع این دلیل ن یںى هم به بزند. حرف بتواند انسان که است این آرایشگاه به مراجعه باشد. بلد زبان انسان که دارد اهمیت 55

58 ماریا لیال و نسیم باهم یک سالن آرایش راه انداختند لیال برای کارکردن برای خودش عجله داشت. او»فرصت نکرد«دوره SFI را در مدرسه به اتمام برساند. اما او از آنچه فرصت کرده در این مدت یاد بگ یرىد خوشحال است. بقیه چ یرى ز ها را او خودش یاد گرفته است بیش از همه در سالن آرایشگاه. واقعیت این است که ما تمام روز در حال حرف زدن هستیم. سوئدی صحبت کردن انسان با باز کردن یک ش رسکت شخیص خییل خوب میشود. و در حقیقت این موضوع مهم است که انسان آنچه مش ت رىیها میگویند و به آن فکر میکنند را بفهمد و از همه مهم ت رى اینکه با موهایشان چکار میخواهند بکنند. لیال معموال کلمات سخت را مینوشت و وق ت ىى کار کوتاه کردن مو تمام میشد مع ن ىى آنها را در گوگل جستجو میکرد. لیال از همان ابتدای کار با پوشیدن رورسی کار کرده است. او میخواهد رورسی داشته باشد. و در واقع این امر مشکیل بوجود نمیآورد. مش ت رىیهای سوئدی هم یاد گرفتهاند که من حجاب دارم. مسئلهای نیست. و ظرف پنج سال آینده در آن زمان هم ما در هم یںى ن مکان کار میکنیم اما مش ت رىیان بیش ت رىی داریم. شاید در زمینه کوتاه کردن موی بچهها بیش ت رى رسمایهگذاری کنیم. و بر روی کوتاه کردن موی مردها. n 56

59 گ ماریا لیال و نسیم باهم یک سالن آرایش راه انداختند یک رشکت خود اشتغالی اینگونه کار میکند اگر با پولهایىى که از سازمان خدمات اجتماعی دریافت میکنید گذران زندىك میکنید با کمک یک ش رسکت خود اشتغایل شما هیچوقت الزم نیست در مورد امرار معاش خود ریسک کنید. در صور ت ىى که در بسیاری کمونها همان روزی که فرد یک ش رسکت شخیص ثبت میکند حق دریافت کمک هزینه اجتماعی را از دست میدهد. چندین ش رسکت خود اشتغایل مختلف در سوئد وجود دارد بعنوان نمونه Frilansfinans, Bolagskraft, Bolagsbolaget, Uppdragshuset و یا.Q-bolaget روش کار این ش رسکتها اینگونه است شاید شما نجار هستید و به شما ماموریت داده میشود که دور باغچه یک ویال پرچی ن ىى بکشید. اگر ش رسک ت ىى نداشته باشید که بتواند فاکتوری پس از پایان کار ارسال کند انجام کار برای شما دشوار میشود. شاید شما نخواهید یک ش رسکت راه اندازی کنید زیرا این ریسک وجود دارد که کمک هزینه اجتماعی که از کمون دریافت میکنید یا بیمه بیکاری خود را از دست بدهید. اگر این امر تنها یک کار نجاری باشد و پس از انجام آن دوباره باید به بیکاری برگردید باید مواظب باشید که امنیت بنیادی زندىك خود را که به شکل پرداخت کمک هزینه اجتماعی یا بیمه بیکاری میباشد از گ دست ندهید. مالکان ویالیىى که میخواهند شما برایشان پرچ یںى ن بسازید هم یک مشکل دارند. آنها هم بدون آنکه خودشان ش رسک ت ىى داشته باشند با کمال میل مایلند که شما را استخدام کنند اما آنها هم احساس میکنند که اینکار پیچیده و دشوار است. آنها میخواهند یک فاکتور مستقیم برای کار انجام شده از شما داشته باشند. بدون دردرس. با کمک یک ش رسکت خود اشتغایل حل مشکل همه طرف یںى ن امکان پذیر میشود. اگر قبل از ش رسوع کار با یک ش رسکت خود اشتغایل تماس بگ یرىید آنها میتوانند شما را بیمه کرده و هنگامی که کار تمام شد صورتحساب را برای خانواده موردنظر ارسال نمایند. آنها مالیات و هزینههای اجتماعی شما را پرداخت نموده و برای کاری که کردهاید دستمزد شما را پرداخت میکنند. ش رسکتهای خود اشتغایل معموال چند درصد از ارزش فروش را برای خود برمیدارند. یع ن ىى شما ش رسکت آنها را قرض میگ یرىید و یا به بیان دیگر برای انجام کار نجاری مزبور از سوی ش رسکت خود اشتغایل استخدام میشوید. در پایان سال دقیقا مانند همه افرادی که در استخدام آن ش رسکت بودهاند برای شما اطالعات مربوط به مبلغی که کسب کردهاید جهت کن ت رىل ارسال میشود. 57

60 گ ماریا لیال و نسیم باهم یک سالن آرایش راه انداختند برای شمایىى که بیکار هستید ش رسکت خود اشتغایل تقریبا یک امکان جدید در سوئد میباشد امکا ن ىى که تنها ده سال است بوجود آمده است. با ش رسکت خود اشتغایل میتوانید هزینههای خود برای انجام کار را هم کرس کنید. شاید شما هنگامی که پرچ ن یںى را میساختید لباس کار و چک ش ىس خریدهاید با نگهداش ت ںىن قبضهای خرید این امکان را خواهید داشت که برای این هزینهها کرس مالیات انجام دهید. ش رسکت خود اشتغایل میتواند همچن ن یںى مالیات بر ارزش افزوده مربوط به خریدهایىى که انجام دادهاید و برای کاری که انجام دادهاید را گزارش کند. شما الزم نیست در کارهای اداری و حسابداری مهارت داشته باشید این امور از سوی کارکنان ش رسکت خود اشتغایل انجام می پذیرد. اگر گذران گ زندىك شما از طریق کمک هزینه اجتماعی پرداخ ت ىى از سوی کمون تام یںىن میشود بایس ت ىى ق حقوىڡ را که از ش رسکت خود اشتغایل دریافت نمودهاید را به کارمند مسئول خود در کمون گزارش دهید. دستمزد شما کامال به کارهایىى که به انجام رساندهاید بستیک دارد. بهم ن یںى دلیل نمیتوانید روی ق حقوىڡ ثابت که هر ماهه دریافت کنید حساب کنید. همچن ن یںى نمیتوانید روی دریافت حداقل حقوق یا مانند آن هم حساب کنید. در مورد حقوق شما بعنوان یک پیشه ور کامال براساس وضعیت درآمد بدست آمده از کار خود گ زندىك میکنید. معموال شما نمیتوانید برای خریدهای بزرگ خود نزد ش رسکت خود اشتغایل کرس مالیا ت ىى داشته باشید اما برای هزینههایىى که برای انجام کار ض رصوری است اینکار را میتوانید انجام دهید. بهم یںى ن دلیل شما معموال امکان خرید وسایل گران قیمت مانند خودرو یا رایانه و دیگر رسمایهگذاریهای بزرگ را از طریق ش رسکت خود اشتغایل ندارید. همچن یںى ن معموال اجازه خرید کاالهای ذخ یرىه و انبارکردن آنها از طریق ش رسکت خود اشتغایل داده نمیشود. و شما امکان وام گرف ت ںى ن با کمک ش رسکت خود اشتغایل را ندارید. شما میتوانید تا هر زمان بخواهید از ش رسکت خود اشتغایل استفاده کنید اما بیش ت رى افراد تنها برای مدت کوتاهی و قبل از آنکه بطور واقعی ش رسکت خود را تاسیس کنند از آن استفاده میکنند. شما نمیتوانید از کمک هزینه اداره کاریابىى برای راه اندازی ش رسکت eget( )Starta برای کار در یک ش رسکت خود اشتغایل استفاده کنید. اما هنگامی که مشاهده کردید که کارها خوب پیش میرود میتوانید از اداره کاریابىى برای دریافت این کمک درخواست نموده و بطور واقعی ش رسکت خود را تاسیس کنید. 58

61 ماریا لیال و نسیم باهم یک سالن آرایش راه انداختند سالن آرایش شخصی خود را مبلامن و تجهیز کنید این امکان کامال وجود دارد که سالن آرایش را در مکا ن ىى که بدست آوردهاید و قبال برای منظور دیگری مورد استفاده قرار گرفته تجه یرى ز و مبلمان کنید. اما این امر اهمیت دارد که از همان ابتدا کارها بدرس ت ىى انجام گ یرىد. زیرا اداره یک سالن آرایش خطرا ت ىى هم برای شما و هم برای مش ت رىیان در بر دارد. اگر وضعیت بهداشت سالن مناسب نباشد ممکن است مش ت رىیان بیمار شده به ویروس و بیماریهای واگ یرىدار مبتال شوند. شما با پوست و بدن افراد کار میکنید. عالوه بر این اگر محیط کار بد باشد خطر گ بزرىك وجود دارد که هم خودتان و هم کارکنان شما آسیب دیده و یا فرسوده شوند. این مشکیل بخوبىى شناخته شده در این رشته کاری است که گردن شانهها و مفاصل آرایشگران دچار گ فرسودىك میشود. به هم ن یںى دلیل جامعه ش رسوطی را در مورد سالنهای آرایش تعی ن یںى نموده است. آرایشگرها برخالف رستورانها وظیفه گزارش به کمون در مورد کارهای خود را ندارند. اما کمونها وظیفه نظار ت ىى مشابهی مانند رستورانها در مورد سالنهای آرایش دارند. بخشهای حفاظت از محیط زیست و بهداشت کمونها حق انجام بازدیدهای غ یرىمنتظره جهت کن ت رىل وضعیت بهداشت سالنهای آرایش را دارند. اهایل یک کمون نباید در هنگام مراجعه به سالنهای آرایش بیمار شوند و مسئولیت کمون از اینجا نا ش یس میشود. سازمان بهداشت محیط کار هم ممکن است برای بازدید بیاید. اگر وضعیت بهداشت و محیط کاری مطابق مقررات نباشد فردی که سالن آرایش را اداره میکند ممکن است با جریمه روبرو شود. با توجه به تمام این دالیل به ت رىین حالت ممکن این است که از همان آغاز در ساخ ت ںىن سالن و فکر کردن به امور روش درس ت ىى اتخاذ شود. در اینجا بع ض ىص از مهم ت رىین نکا ت ىى که سازمان بهداشت محیط کار و بخش حفاظت از محیط زیست و بهداشت کمون در هنگام بازدید سالنهای آرایش مورد توجه قرار میدهند میآید: یک روشویىى باید وجود داشته باشد تا شما بعنوان پ یرىایشگر بتوانید بعداز مالقات با هر مش ت رىی دستهای خود را بشویید. باید یک سینک ظرفشویىى جداگانه برای تم یرى ز کردن وسایل سالن آرایش وجود داشته باشد. 59

62 گ گ ماریا لیال و نسیم باهم یک سالن آرایش راه انداختند مکا ن ىى که در آن کار میکنید بایس ت ىى براح ت ىى قابل تم یرى ز کردن باشد. نباید وسایل و اشیاء عجیب و غریب زیادی در محل کار خود داشته باشید که پاک یرى ز ه نگهداش ت ںىن آنجا را دشوار کند. شما باید برای یک صندیل آرایشگاه خوب که ارتفاع و پش ت ىى آن قابل تنظیم باشد جا داشته باشید. و همچن ن یںى فضای ف کاىڡ برای آنکه بتوانید به آسا ن ىى در اطراف آن حرکت کنید. توصیه سازمان بهداشت محیط کار این است که آرایشگر باید از یک فضای کار ف کاىڡ که برابر با حداقل ۱۱۰ سانتیم ت رى فاصله ب یںىن صندیلهای آرایش با یکدیگر و حداقل ۷۰ سانتیم ت رى فاصله ب ن یںى صندیل آرایش تا دیوار میباشد برخوردار باشد. شما باید یک انبار مناسب داشته باشید بگونهای که بتوان در آن محصوالت اس ت رىیل و تم یرى ز را بصورت خشک و بدون وجود گردوغبار نگهداری کرد. شما همچن یںى ن نیاز به یک انبار ویژه برای لباسهای کار و برای لباسهای شخیص خود دارید. شما باید یک توالت در محل داشته باشید. فضا/انباری باید برای لوازم ف مرصىڡ لوازم کار حولهها و دیگر وسایل استفاده شده که باید شسته شوند و موارد مشابه داشته باشید. فراوردههای اس ت رىیل و تم ز یرى را باید بصورت خشک و بدون وجود گردوغبار نگهداری کرد. شما باید یک سیستم تهویه هوای خوب و ف کاىڡ در محل کار داشته باشید. چگونیک طراحی این سیستم بستیک دارد به مساحت محل کار تعداد افرادی که همزمان در آن حضور دارند و م ز یرىان مواد شیمیایىى که مورد استفاده قرار میگ یرىد. در این مورد باید با سازمان بهداشت محیط کار در جایىى که در آن کار میکنید تماس بگ یرىید. در بیش ت رى سالنهای آرایش عالوه بر تهویه عمومی سالن در مکانهایىى که از مواد شیمیایىى استفاده میشود هواکشهایىى انفرادی ن یرىز نصب میشود. شما نیاز به یک فضای نظافت دارید با سینک شستشوی ویژه و آب رسد و گرم که بتوان در ارتباط با نظافت بهداشت را بخوبىى رعایت نمود. شما نیاز به یک روشنایىى مناسب در محل کار دارید. توصیه سازمان بهداشت محیط کار در مورد کار آرایشگری عبارت است از یک روشنایىى عمومی برابر با حداقل ۲۰۰ لوکس )واحد اندازهگ یرىی روشنایىى( و یک روشنایىى نقطهای متمرکز در هنگام کار برابر ۵۰۰ لوکس. شما بعنوان آرایشگر پنج برابر دیگران در معرض خطر ابتال به اگزما هستید. بسیاری از آرایشگران آنچنان به مشکالت شدید اگزمای دست گرفتار میشوند 60

63 ماریا لیال و نسیم باهم یک سالن آرایش راه انداختند که دیگر نمیتوانند در این حرفه باىڡ ق بمانند. محصوال ت ىى که برای دکلره و بلوند کردن رنگ کردن و صاف کردن مو بکار میروند حاوی مواد شیمیایىى خطرناک بسیاری هستند. بهم یںى ن دلیل استفاده از دستکش و کرم دست را مد نظر قرار دهید. یک مشکل معمول دیگر برای آرایشگرها درد پا کمر گردن و مفاصل دست میباشد. فرد بطور روزانه برای ساعات زیادی بر روی پاهای خود ایستاده و حرکات ثاب ت ىى را تکرار میکند. اس ت رىاحت گرف ت ںى ن را فراموش نکنید تا به ماهیچههای خود اجازه اس ت رىاحت دهید. از یک صندیل با قابلیت تنظیم ارتفاع برای مش ت رىیان استفاده کنید تا بتوانید در ارتفاعی مناسب کار کنید. در ب یںى ن کوتاه کردنهای مو عضالت خود را بکشید. به سالن بدنسازی رفته و یا بطور منظم ورزش کنید. بسیاری از آرایشگرها به آنچنان مشکالت نا ش یس از درد مفاصل گرفتار میشوند که ناگزیر از رها کردن این کار میشوند. کف سالن را از موادی انتخاب کنید که خطر ل یرى ز خوردن در پىى نداشته و به آسا ن ىى تم یرى ز شود. فضاهای کاری باید بطور روزانه نظافت شوند. در گوشهها و در سطوحی که بسخ ت ىى به آن دس ت رىیس وجود دارد نباید گ آلودىك جمع شده باشد. باک ت رىیها به رسعت رشد میکنند. برای تم یرى ز کردن قیچیها شانهها و وسایل دیگر باید روال کاری خوبىى وجود داشته باشد. این وسایل باید عاری از باک ت رىی برای استفاده ب یںى ن مش ت رىیان مختلف باشند. همچن یںى ن باید روال کاری مناسبىى برای مبارزه با ح ش رسات موذی مانند بید کاغذ شپش رس ساس و غ یرىه داشته باشید. در سالن آرایش باید روال کاری مناسبىى برای دفع زباله وجود داشته باشد. زباله نباید هیچگاه در نزدییک مش ت رىیان وجود داشته باشد. محصوالت بهداش ت ىى مو که مورد استفاده قرار میگ یرىند میتوانند آلرژیزا باشند. آنها باید به درس ت ىى و به سوئدی عالمت گذاری شوند بگونهای که مش ت رىی همیشه بتواند از موادی که در آن بکار رفته آگاهی یابد. مطالب بیش ت رى را در دف ت رىچه سازمان بهداشت محیط کار:»محیط کار مناسب برای آرایشگران«مطالعه نمایید. این دف ت رىچه در تارنمای سازمان بهداشت محیط کار, زیر قسمت انتشارات برای دانلود کردن موجود است. 61

64 ماریا لیال و نسیم باهم یک سالن آرایش راه انداختند شام در مورد محیط کار مسئول هستید به محض آنکه فردی را در ش رسکت خود استخدام میکنید این شما هستید که بعنوان کارفرما مسئولیت محیط کار را برعهده دارید. اگر محیط کار را به شکیل مناسب اداره نکنید ممکن است مجازات شوید. بعنوان صاحب ش رسکت شما بایس ت ىى نظارت خوبىى بر وضعیت محیط کار برای کارکنان داشته باشید. همه مکانهای کاری باید ایمن باشند. اگر ایرادی مشاهده شود یا امر خطرنایک در محیط کار پیدا شود شما بعنوان کارفرما بایس ت ىى بالفاصله آن را برطرف کنید. اگر از انجام اقدامات الزم خودداری کنید و سپس این امر موجب ایجاد حادثهای شود ممکن است شما مورد پیگرد قضایىى گرفته و مجازات شوید. در بع ض ىص موارد اقدام بالفاصله در جهت رفع مشکل دشوار است بعنوان نمونه اگر گزینه دیگری جز پلکان باریک و با شیب تند برای دس ت رىیس به زیرزم ن یںى نباشد. اما در این موارد شما باید حداقل یک طرح اقدام عمیل برای آنکه مشکل مورد نظر را در دراز مدت حل کنید داشته باشید. همچن یںى ن شما بعنوان کارفرما مسئولیت ارائه دستورالعملهای الزم به کارکنان برای انجام صحیح کار و همچن یںى ن اطالع رسا ن ىى به آنان پ یرىامون خطرات موجود را دارید. شما همچن یںى ن موظفید تابلوهایىى نصب نمایید که بر روی آنها نام فردی که نماینده محافظت محیط کار است و یا کسا ن ىى که عضو کمیته محافظت محیط کار میباشند درج شده باشد. همچن یںى ن این امر هم از وظایف شما میباشد که هرکدام از کارمندان حجم وظایف کاری قابل قبویل داشته باشند. همچن یںى ن شما باید اقدامات الزم را در جهت استفاده مطم ئ ںى ن و امن از ماش یںى ن آالت و مواد شیمیایىى بعمل آورید. در هر محل کار که دارای حداقل پنج نفر پرسنل باشد بایس ت ىى یک نماینده حفاظت محیط زیست وجود داشته باشد. مطالب بیش ت رى پ یرىامون مسئولیت کارفرما را در دف ت رىچه سازمان بهداشت محیط کار مطالعه نمایید:»شما در مورد محیط کار مسئولیت دارید«. این دف ت رىچه در تارنمای سازمان بهداشت محیط کار قابل دانلود کردن است. سالن آرایش در داخل خانه کوتاه کردن مو در خانهای که خود فرد گ زندىك میکند و همچن ن یںى در م ن ز رىل فردی که موهایش کوتاه میشود مجاز است. اما ش رسوط بهداش ت ىى به همان م ز یرىان باالیىى است که در یک سالن واقعی وجود دارد. 62

65 انداختند راه آرایش سالن یک باهم نسیم و لیال ماریا باشد. تودرتو اتاق یک نباید میشود استفاده مو کردن کوتاه برای که ق اتاىڡ باشد. جدا ساختمان بقیه از باید اتاق این باشد. داشته کار وسایل کردن ز یرى تم برای ویژه فضایىى باید مزبور اتاق باشد. داشته رىیان ت مش برای جداگانه توالت یک باید ن یںى همچن وسایل و تجه ات ز ی از مراقبت و بهداشت آرایش سالن یک اندازه به باید شما وجود رىیس ت دس آن به ىى ت بسخ که سطوحی در و گوشهها در کنید. رعایت را کار سالن خانه در آنکه بدلیل رسوط ش این از باشد. شده جمع آلودىك گ نباید دارد نمیشود. کاسته میگردانید را خود لغات فهرست قرارداد. امضای رسیدن توافق به توافق یا و داشته ن یںى پای درآمد که انسانهایىى برای کمون مایل حمایت معاش هزینه کمک ندارند. درآمدی که افزودهای ارزش بر مالیات مابهالتفاوت محاسبه افزوده ارزش بر مالیات گزارش شود. پرداخت مالیات اداره به باید آنچه و شده پرداخت رسکت ش یک توسط اداری. رىی ت دف کارهای اداری امور پرىدازد. ب کاال یک برای است رص ض حا رىی ت مش که یس ش ارز فروش ارزش زا پایدارتر که رسکت ش یک یا خانه برای خریدهایىى و رسمایهگذاری رسمایهگذاریها است. معمول انبار. در موجود کاالهای کاال انبار مورد ىى ن طوال ىى ت مد در یا و شده یرىه ذخ که باال یس ش ارز با کاالهایىى رسمایه نیازمند کاالهای یرىند. میگ قرار استفاده نظارت. و بازدید برای ىى ت دول اداره یک وظیفه نظارت وظیفه نشده. اعالم قبل از که ىى ت دول اداره یک توسط منتظره یرى غ بازدید یک رىقبه ت یرىم غ بازریس رسکت. ش طبقهبندی یا شغیل شاخه کاری شاخه یا و رسوع ش را کاری فعالیت یک فرد که هنگامی گزارش به بودن موظف گزارش وظیفه میدهد. یرى تغی را آن ىى. ن قانو عواقب به تهدید با همراه اولتیماتوم امریه میرسند. مرصف به رسعت به که یس ش ارز کم کاالهای اغلب مرصىڡ ف وسایل ىى. ن ایم و ىى ت سالم به مربوط امور در کارکنان نمایندگان کار محیط حفاظت نماینده 63

66 ویچ یںى ن یک ش رسکت خصویص نظافت باز کرد 64

67 ویچ یںى ن یک ش رسکت خصویص نظافت باز کرد»باید شدیدا مراقب ارتباطات خود با مشرتیها بود. همه امنیت کاری فرد در آنجاست.«ویچ یںى ن سانساماک 65

68 ق گ ویچ یںى ن یک ش رسکت خصویص نظافت باز کرد ویچین یک رشکت خصوصی نظافت باز کرد در گذشته افراد زیادی بودند که از راه کار من پول در میآوردند. حاال فقط من باىڡ ماندهام.»ویچ یںى ن سانساماک«ش رسکت نظافت خودش را ایجاد کرد. کار قبیل ویچ یںى ن در یک ش رسکت بزرگ نظافت سوئدی بود که در بسیاری شهرها شعبه داشت. او رئیسهای زیادی داشت و بسیاری افراد دیگر هم میخواستند از کار او و زنان نظافتچی دیگر زندىك گ خود را بگذرانند. در حقیقت این مش ت رىیها بودند که به من پیشنهاد کردند بجای اینکار یک ش رسکت متعلق به خودم باز کنم. در ابتدا او ش رسکت نظافت خود را در خفا و در کنار کار معمویل نظافت خود راه اندازی کرد اما بعدا جرات کرد و کامال همه چ یرى ز را به ش رسکت خودش منتقل کرد. همه کارهایىى که دریافت کردم از طریق روش دهان به دهان بوده است. زما ن ىى که ش رسکت را افتتاح کردم فکر کردم برای آن تبلیغ کنم. من ۲۰۰ برگه اطالعرسا ن ىى چاپ کردم و در صندوقهای پست انداختم. اما هیچکس زنگ نزد. باید این را فهمید که اگر انسانها قرار است جرات کنند و کلید خانه خود را به کیس بدهند که بیاید و آنجا را نظافت کند باید از روش دهان به دهان استفاده کرد. ویچ یںى ن فکر میکند که کار او به این دلیل با رشتههای کاری بسیاری تفاوت دارد. هنگامی که فرد کار نظافت میکند برقراری ارتباط نزدیک با مش ت رىیان مهم ت رىین اصیل است که باید در نظر داشته باشد. باید شدیدا مراقب ارتباطات خود با مش ت رىیها بود. امنیت شغیل فردی که با خدمات خانیک کار میکند دقیقا از هم ن یںى جا رسچشمه میگ یرىد. این امر در تابستانها باعث بوجود آمدن مشکل میشود. زما ن ىى که ویچ یںى ن تعطییل میگ یرىد باید یک نفر جانش یںى ن برای خود به خدمت بگ یرىد. در این مواقع این موضوع دارای اهمیت است که جانشینش هم به خوبىى خودش باشد. در غ یرىاینصورت مش ت رىیها بالفاصله واکنش نشان میدهند. یکبار دقیقا این موضوع برایش پیشآمد. 66

69 ویچ یںى ن یک ش رسکت خصویص نظافت باز کرد برای کیس که نزد افراد سالخورده کار نظافت انجام میدهد اجتماعی بودن بسیار مهم است. بع ض ىص مواقع آنها میخواهند بیش ت رى برای نوشیدن قهوه در کنارشان به من پول بدهند تا اینکه کار نظافت انجام دهم. من میتوانم بگویم که اگر کیس بخواهد سوئدیش خوب بشود کاری به ت رى از نظافت پیش سوئدیهای مسن نیست. انسان تمام مدت در حال حرف زدن است. آیا اطالع داش ت ںى ن از همه قوان یںى ن مربوط به Rut و Rot سخت نیست من الزم نیست همه چ یرى ز را بدانم. ش رسکت حسابریس من همه کارهای اداری مربوط به Rut را انجام میدهد. کارشناسان اقتصادی آنجا میدانند این کار چگونه باید انجام شود. حسابرس من خییل خوب است. هنگامی که او ش رسوع کرد چهار مش ت رىی داشت. حاال دو سال بعد او ۱۳ مش ت رىی دارد. بیش ت رى او در ویالهای شخیص کار نظافت انجام میدهد. این افزایش بطور کامل از طریق روش دهان به دهان انجام گرفته است به این شکل که مش ت رىیها ویچ ن یںى را به یکدیگر ف معرىڡ کردهاند.»من میتوانم بگویم که اگر کسی بخواهد سوئدیش خوب بشود کاری بهرت از نظافت پیش سوئدیهای مسن نیست. انسان تام مدت در حال حرف زدن است«. 67

70 گ ویچ یںى ن یک ش رسکت خصویص نظافت باز کرد او ترجیح می دهد بیش ت رى از ۳۰ ساعت در هفته کار نکند. او نمی خواهد خود را فرسوده کند. کیس که کار نظافت میکند باید مراقب بدن خود باشد. بع ض ىص مواقع من میتوانم بیش ت رى از ۵۰۰۰۰ کرون در ماه هم فاکتور ارسال کنم. در این مواقع خییل را ض یص هستم. او نیازی به دریافت وام بانیک نداشته است. تنها رسمایهگذاری گ بزرىك که کرده خرید یک دوچرخه ق برىڡ زیباست که با آن ب ن یںى کارهای مختلفی که دارد رفت و آمد میکند. بطور کیل داش ت ن ںى یک ق جاروبرىڡ خوب کمی برس و وسایل نظافت کفایت میکند. هنگامی که فرد در خانه دیگران کار نظافت انجام میدهد در بیش ت رى مواقع از وسایل نظافت خودشان استفاده میکند. من نظافت کردن را دوست دارم. من رئییس ندارم. من آزادم. و تا حاال هیچوقت مش ت رىیها از من شکایت نکردهاند. آیا روی یىىا برای آینده داری دلم میخواهد یک واگن فروش اغذیه تایلندی بخرم و در کنار کار نظافت غذا بفروشم. در اینصورت میتوانم مدت طوال ن ىىتری به کار ادامه دهم. بع ض ىص اوقات کمی بدنم درد میکند. متاسفانه کار نظافت بدن را فرسوده میکند. من قصد دارم در هم ن یںى فصل بهار پیش رو یک واگن غذا بخرم. n فهرست لغات Mun mot munmetoden روش دهان به دهان هنگامی افراد چ یرى ز ی را به یکدیگر توصیه میکنند بدون استفاده از تبلیغات. تماس با مش ت رىی تماس با مش ت رىیها. شعبههای ش رسکت شعبههای خارج از دف ت رى مرکزی یک ش رسکت. سوبسید دادن حمایت مایل. خدمات مرتبط با کارهای خانىك کارهایىى که برای خانوار انجام شود مانند نظافت. 68

71 گ ویچ یںى ن یک ش رسکت خصویص نظافت باز کرد Rot و Rut همه استادکاران ف ن ىى و دیگران که با کارهای گ خانیک کار میکنند میتوانند برای ارائه ش رسایط به ت رى به مش ت رىیان از کرسهای مالیا ت ىى موسوم به Rut و Rot استفاده کنند. شما بعنوان یک صاحب ش رسکت باید خودتان اعالم کنید که یک ماموریت کاری با استفاده از امکان انجام کسورات مالیا ت ىى Rut یا Rot را به انجام رساندهاید و باید نام مش ت رىی آدرس و شماره شناسایىى شخیص اورا نزد اداره مالیات ثبت کنید. مش ت رىی هیچکدام از موارد مذکور را انجام نخواهد داد. مش ت رىی تنها از سوی اداره مالیات تصمیمی دریافت میکند مب ن ىى بر اینکه هزینههای کار با کرس درصد مشخیص مشمول سوبسید شده است. بعدا از سوی اداره مالیات آن بخش از هزینهها که توسط مش ت رىی پرداخت نشده به شما پرداخت میگردد. مقررات مربوط به کسورات مالیا ت ىى بع ض ىص اوقات تغی یرى میکند. مقررات جاری اداره مالیات در مورد Rut و Rot را در اینجا مطالعه نمایید: Rot کرس مالیا ت ىى موسوم به Rotavdrag مربوط است به خدمات ف ن ىى بعنوان نمونه بازسازی و نوسازی و کارهای تعم یرىا ت ىى خانههای مسکو ن ىى. این امر شامل ساخت خانهای جدید نمیشود. همچن ن یںى توسعه ساختمان در یک خانه جدید را هم شامل نمیشود. نمونههای مشخص آنچه شامل کسورات مالیا ت ىى موسوم به Rot میشود عبارتند از: ساخت تراس کارهای تاسیسا ت ىى در باغچه بازسازی حمام و رسویس بهداش ت ىى بازسای بالکن نصب سیستم گرمای ش ىس زم ن یںى تعویض درها نوسازی آش ز پرىخانه سیمک ش ىس جدید برق نصب کابل نوری جدید سیستم حرارت مرکزی تعویض پنجره نوسازی گاراژ نصب کاغذ دیواری تعویض سقف تعویض لوله و فاضالب. Rut کرس مالیا ت ىى موسوم به Rutavdrag مربوط به کارهای خدمات خانیک خالص میشود بعنوان نمونه نظافت پاک کردن پنجرهها کوتاه کردن پرچ ن یںى ریشه ک ن ىى علف هرز چمنز ن ىى کندن چاله و آمادهسازی باغچه یا ب یرىون آوردن کود کمپوست از زیر خاک. 69

72 هال کافه مادران را افتتاح کرد 70

73 هال کافه مادران را افتتاح کرد»من با مشرتیها خیلی شوخی میکنم و با آنها صحبت میکنم. این امر برای آنکه احساس رضایت کنند اهمیت دارد«. هال بایدون 71

74 کرد افتتاح را مادران کافه هال کرد افتتاح را مادران کافه هال هر او نمود. وکشو در ز یرى م یک روی بر خود غذاهای فروش به رسوع ش بایدون هال صر ض حا حال در او میشدند. رى ت بیش و رى ت بیش او رىیهای ت مش و میگشت باز آنجا به هفته Utvandrarnashus مهاجران ساختمان در مادران کافه دارد رستوران یک وکشو. در رىیها ت مش گرفتم یاد که بود آنجا در بود. خوب خییل میدان از کردن رسوع ش من برای ىى ن زما بعدا که کنم ایجاد رىیها ت مش از حلقهای توانستم آنجا در میخواهند. غذایىى چه آمدند. آنجا به کردم باز را رستوران که برگ با دلمههای بعدا اما میفروخت کوچک یرىاشیکهای پ سمبوسه او ابتدا در افزود. خود غذاهای لیست به هم را غذاها دیگر و کباب انگور درخت بازارکار در او شدن مستقر هزینههای ن یںى اول بنابراین و بود رایگان میدان در ایستادن به مبادرت او آن از پس ن یںى همچن غذا. تهیه برای الزم غذایىى مواد کمی از بود عبارت خانهبر بشکل غذا سفارش ن ںى ت پذیرف به رسوع ش و نموده خود ویزیت کارتهای توزیع نمود. غذا پخت ماموریت قبول و رىینگ( ت )کی احساس نقش این ایفای در میدان در فروشنده بعنوان کار ماه چند بعداز هال ىى ت وق مرکز طریق از او دهد. ادامه باالتری مرحله در را کار گرفت تصمیم نمود امنیت خایل مهاجرانخانه در واقع کوچک کافه که شد برى باخ نماک رسکتهای ش خدمات میکند اداره هم را مهاجران موزه که اسموالند موزه رئیس به او است. رىس ت دس در و داشت آنجا کوچک کافه در جدید کاری ن ںى ت انداخ براه برای ىى ت مثب نظر او کرد. مراجعه بر کرایه قرارداد یک مورد در آنها بود. کشیده کسادی به کارش پیش ىى ت مد از که میکند کسب که درآمدی براساس هال شد قرار رسیدند. توافق به فروش مبنای پرىدازد. ب کرایه پسانداز پول کمی میدان در فروش از اما نداشت راهاندازی رسمایه واقع در او دیگر او میشد ن یںى تعی درآمد برمبنای که کرایهای با بود. ف کاىڡ مقدار این بود. کرده باشد. نگران کرایه بابت از نداشت نیازی 72

75 کرد افتتاح را مادران کافه هال شدهاند. رى ت بیش و رى ت بیش رىیان ت مش مرور به است. افتاده راه کامال کافه این اکنون هنگام در مواقع رى ت بیش در گذرد می رستوران راهاندازی از یکسال بزودی که اکنون خوراکهای از بشقاب یک او غذایىى منوی پرطرفدارترین است. پر یرىها ز م همه ناهار میباشد. تبوله ساالد و فالفل انگور برگ با دلمه عراىڡ ق کوفته نوعی شامل رسىڡ ق ش غذاها هم او کند. کار وار دیوانه بود مجبور هال تابستان ن یںى اول طول تمام در مینمود. رسو را آنها هم و میکرد طبخ را دویدن. بخاطر فقط کردم کم وزن کیلو ۱۲ تابستان آن در من جرات او رفت پیش خوب اوضاع هم آمد بدنبال که ی ز یرى پای در آنکه بدلیل خندد. می او کار لبنان در سابقا که ماهر ی ز پرى آش هنادی کند: استخدام هم را دوستانش از ییک کرد بود. کرده خوراکهایىى برىند. ب لذت هم ىى ن لبنا غذاهای از گرفتهاند یاد رىیها ت مش که میآید بنظر است. ز رى ت پی مثال از مفیدتر و سادهتر که کند. اداره ىى ن تعاو یک بعنوان را مادران کافه که بود این واقع در هال رویای برای خوشمزهای بىىنهایت خوراکهای که هستند شهر این در زیادی بیکار خانمهای بوده پرانرژی که دارند وجود زیادی بسیار مهاجر بانوان میپزند. خود خانوادههای با را رستوران این میخواهد دلم من باشند. داشته رىی ت بیش فعالیت میخواهند و نامیدم. مادران کافه را اینجا اول از که بود ن یںى هم برای بچرخانم. آنها از تعدادی میخواهد که ىى ن کسا میخواهد او برساند. انجام به را اینکار رسیع خییل خودت هال اما بیاید. خوشش آنها از و کند اعتماد آنها به بشناسد واقعا را کند اداره آنها با را رستوران را وضع این میتوان آن از پس اما بوده نزدیک بستگان مالکیت در ىى ن تعاو این آغاز از داد. یرى تغی برود پیش بىىو خ این به کار که شده باعث ز یرى چ چه خودت نظر به آنکه برای من بنظر میکنم. صحبت آنها با و میکنم شوخی خییل رىیها ت مش با من که هستم من تنها این بر عالوه دارد. اهمیت هم موضو این کنند رضایت احساس آنها خوراکها این پرىسید ب را من خود نظر اگر میکنم. رسو وکشو در رسىڡ ق ش خوراکهای هستند. خوشمزه بسیار و میآید آنها ز یرى م رس هال میکنند میل غذا مادران کافه در رىیان ت مش ىى ت وق اغلب کنند. میل خود قهوه با که کند دعوت ىى ن یرىی ش یک به را آنها میخواهد که میگوید نمیکند. فراموش را موجود فضای و احساس انسان است. مهم مراقبت و دقت 73

76 کرد افتتاح را مادران کافه هال زیادی بیکار»خانمهای که هستند شهر این در بینهایت خوراکهای خانوادههای برای خوشمزهای دمل من میپزند. خود را رستوران این میخواهد بچرخانم. آنها از تعدادی با اول از که بود همین برای نامیدم«. مادران کافه را اینجا دوباره ىى ت وق من باشند. یص ض را و شده یرى س همه میخواهم من نیستم. خسیس من میشنوم. آنها از را این برمیگردند اینجا به چیست رستوران کردن اداره بخش سختترین رىیها ت مش و خوراکها رصف من انرژی همه است. پول و کاغذ کار سختترین رىی ت دف کارهای به نکردهام فرصت اینکه بدلیل یرى اخ ماههای این در من میشود. امور مسئول یک حاال اما داشتهام. رىس ت اس و تشویش احساس کنم رسیدىك گ اینجا میکند. آرامتر خییل را من امر این میکند. کمک من به که کردهام پیدا مایل گرفتید. خانواده از گ بزرىك کمک تابستان ن اولیںى در شما میایستد. صندوق پشت معموال رىتان ت دخ رىم ت دخ و همرسم است. داشته من برای زیادی اهمیت ماه چند این در خانواده بله کردند. آمادهىك گ اعالم کمک برای هم دوستانم یںى ن همچن و کردهاند. کار همه من برای کارها انجام است بخش لذت خییل خود خانواده با کردن کار که است این واقعیت آرزو ما میکردیم. مراجعه بلوکت سایت به قبل سال چند رىم ت دخ و من یکدیگر. با رى ت به یرىی ز چ آن بجای حاال اما کنیم. خریداری اغذیه فروش واگن یک که داشتیم رستوران. یک داریم داشت خواهی مادران کافه مورد در نظری چه آینده سال پنج ظرف یک و خریدهام ن یںى زم زمان آن در شد. اشتباه نه دارم. رىی ت بزرگ رستوران موقع آن در و آب فواره با دارم. دوست خودم که همانطوری دقیقا خریدهام شخیص رستوران برای اتاق یک ن یںى همچن و شد. خواهد رویا یک مانند مکان این داخیل. فضای در درخت با داد خواهم قرار بزرگ قدیمی کاناپههای آنجا در بکشند. قلیان میخواهند که ىى ن کسا n واقعی. عربىى رستوران یک زیاد بالشهای 74

77 هال کافه مادران را افتتاح کرد 75

78 هال کافه مادران را افتتاح کرد کرایه پلکانی و کرایه براساس فروش کل در بسیاری کمونها تالش میشود تا ش رسکتهای بیش ت رىی به آنجا نقل مکان کنند. در این موارد معموال این امکان وجود دارد که از طریق مذاکره یک کرایه پلکا ن ىى یا کرایه براساس فروش کل برای ساختمانهای متعلق به کمون دریافت کرد. اگر فرد خودش مکا ن ىى پیدا کند که متعلق به یک مالک شخیص باشد و مد ت ىى طوال ن ىى خایل مانده باشد در این موارد هم معموال امکان مذاکره برای پرداخت کرایه براساس مدلهای کرایه مذکور وجود دارد. کرایه پلکا ن ىى کرایه پلکا ن ىى بمعنای آن است که در آغاز و هنگامی که ش رسکت تازه تاسیس شده فرد بخش کوچیک از کرایه را پرداخت میکند و بعدا به تدریج بخش بزرگ ت رىی را پرداخت میکند. بعنوان نمونه این امر میتواند اینگونه باشد که سال اول ۲۵ درصد از کرایه کامل پرداخت شود سال دوم ۵۰ درصد ۷۵ درصد سال سوم و از چهارم یںى ن سال کرایه کامل بشکل صددرصد پرداخت گردد. بسیاری از کمونها این فرم تعی یںىن کرایه را بکار میگ یرىند تا صاحبان ش رسکتهای جدید را تشویق کنند. کرایه براساس فروش کل منظور از کرایه براساس فروش کل آن است که فرد بسته به م ز یرىان فروش یا دادوستد خود کرایه میپردازد. بعنوان نمونه این امر میتواند بصورت پرداخت کرایهای برابر ۴ درصد ۱۲ درصد و یا مبلغی که مورد توافق قرار میگ یرىد از مبلغ فروش کل باشد. این امر بمعنای آن است که یک موسسه تازه تاسیس هنگامی که فروش آن هنوز به اندازه ف کاىڡ باال نرفته کرایه ارزان ت رىی میپردازد. اگر میخواهید به شکل معمولی کرایه کنید اگر قرار است یک مکان تجاری با کرایه باال و بدون تخفیف کرایه کنید مواظب باشید قرارداد طوال ن ىى مد ت ىى را امضاء نکنید. این امر را مد نظر قرار دهید که اگر کسب و کار آنگونه که امیدوارید پیش نرود چه خواهد شد در اینصورت مجبور بودن به پرداخت کرایه برای یک محل کار گرانقیمت به مدت چندین ماه هنگامی که در واقع مایل به متوقف کردن کار هستید خطرناک است. اگر امکان پرداخت کرایه را نداشته باشید صاحب ملک میتواند از این امر نزد سازمان مصادره اموال بدهکاران شکایت کند. کیس که بدهکاریهای مربوط به کرایه دارد که قابل مشاهده هستند اغلب برای دریافت مجوز کرایه کردن با مشکل مواجه میشود و این امر شامل کرایه آپارتمان و کرایه محل سکونت برای خانواده ن یرى ز میشود. 76

79 هال کافه مادران را افتتاح کرد بازاریابی پارتیزانی بسیاری افراد تصور میکنند که بازاریابىى بمعنای آگهی کردن میباشد. اما آگهی کردن در بیش ت رى مواقع رو ش یس گران برای بازاریابىى می باشد. روشهای بسیار دیگری هم هستند که ارزانتر میباشند. کیس که باهوش و خالق باشد می تواند بازاریابىى خوبىى را بصورت تقریبا رایگان انجام دهد. در مباحث مرتبط با بازاریابىى بع ض ىص اوقات از مفهوم بازاریابىى پارت ز یرىا ن ىى استفاده میشود هنگامی که این کار با روشهای هوشمندانه غ یرى سن ت ىى و اغلب ارزان بازاریابىى انجام گ یرىد. در اینجا چند نمونه ذکر میشود. کار ژورنالیس ت ىى آگهی کردن هزینههای مایل دارد اما اگر کیس کار ژورنالیس ت ىى در مورد ش رسکت شما انجام دهد این امر رایگان است. به شکلهای گوناگون خود را از دیگران متمایز نموده و همزمان خود را در جامعه بر رس زبانها بیاندازید. یک داستان خوب در مورد خود و موسسه خود پرورش دهید بدون آنکه دروغ بگویید داستا ن ىى که نظر ژورنالیستها را جلب کند. بعنوان نمونه»من اگر نتوانم غذای حسابىى بخورم نمیتوانم در سوئد گ زندىك کنم«. در دوران کودیک من این غذا بود که قوم و خویش را دور هم جمع میکرد. ما میتوانستیم سه ساعت بنشینیم و غذا خورده و گفتگو کنیم. عمههای من خوراکهای قوی و مفید فوقالعادهای تهیه میکردند. انسان میتوانست یک روز کامل در کوههای بلند افغانستان با چن ن یںى غذایىى گردش کند. اینجا در سوئد من از دیدن انسانهایىى که به تنهایىى با غذاهای آماده )فست فود( در دست ایستادهاند غمگ ن یںى میشوم. حاال به هم ن یںى دلیل من رستوران افغانستا ن ىى خودم را افتتاح میکنم من میخواهم دیگران هم غذاهای خوب و تجارب اجتماعی که ما در»افغانستان من«داشتیم را تجربه کنند. و یا اجازه دهید موسسه شما یک جشن بزرگ در روز زن برگزار کند سپس به یک ژورنالیست زنگ زده و روزنامه او را دعوت کنید به آنجا آمده و در این مورد بنویسد. تمام مدت تالش کنید روزنامهها رادیوها و تلویزیون را مجبور کنید در مورد شما و موسسه شما بنویسد. اما باید یک رویداد یا داستان خوبىى برای تعریف کردن برای آنها داشته باشید چ یرى ز ی که عالقه ژورنالیستها را برانگ یرى ز د. 77

80 گ هال کافه مادران را افتتاح کرد از دیگران متمایز شوید خود را در برابر انظار عموم قرار دهید اگر یک رستوران مرصی دارید یک روز ش ت رىی اجاره کرده و به کودکان شهر امکان ش ت رىسواری رایگان دهید. اجاره ش ت رى ممکن است ارزانتر از هزینه آگهی کردن باشد. ش ت رى به ت رى از آگهی دیده شده و مورد توجه قرار میگ یرىد. از نوازندگا ن ىى که نوعی از موسیقی را مینوازند که میخواهید با موسسه شما پیوند داده شود دعوت به اجرا کنید. از لباسها و تزیینا ت ىى استفاده کنید که موسسه شما را متمایز کند. برچسبهای تبلیغا ت ىى کوچک خندهداری که از دیگر برچسبها متفاوت باشد درست کرده آنها را در پارکینگ ب یرىون بازارهای خرید بزرگ توزیع کنید یک خودروی متفاوت بخرید و آن را با رنگهای موسسه خود رنگ کرده شعار موسسه یا لوگوی آن را بر روی آن نصب کنید. چند م ز یرى ب یرىون رستوران آفریقایىى جدید خود قرار داده و بر روی آن بازی آفریقایىى»منقله«بگذارید. این پیشنهاد را به همه مش ت رىیان بدهید: امروز ما بازی منقله را آموزش میدهیم. مسابقه بازی منقله. اگر آرایشگر هستید در روزهایىى که در شهر بازار هفتیک برگزار میشود امکان کوتاه کردن مو در فضای آزاد بدهید. خود را در برابر انظار عموم قرار دهید. هزاران ایده دیگر که رایگان هستند. به شکیل تابلو خود را نصب کنید که از دید کیس پنهان نماند اگر قرار است یک تابلوی ثابت برای ش رسکت بر روی دیوار یک ساختمان یا بر روی پایههایىى نصب کنید باید برای آن پول بدهید. کمونها اغلب برای نصب تابلو هزینه مجوز ش رسکت طلب میکنند. بجای آن دوچرخهای به رنگ س برى ز روشن در شهر پارک کنید که نام ش رسکت بر روی آن قرار داشته باشد در معرض دید موثر و کامال مجا ن ىى. هیچکس نمیتواند برای اینکه کیس دوچرخهای پارک کرده درخواست پول کند. دوچرخه را شبها به خانه ب برىید و فردا صبح دوباره آن را در محل قرار دهید بدین ترتیب هرگز نمیتوان آن را بعنوان تابلوی ثابت محسوب نمود. اگر یک ش رسکت نجاری باز میکنید یک م یرى ز نجاری ب یرىون ش رسکت قرار دهید که نام ش رسکت بر روی آن نوشته شده باشد. 78

81 هال کافه مادران را افتتاح کرد اگر یک موسسه تجاری باغبا ن ىى باز میکنید تابلوی ش رسکت را بر روی یک فرقون که گلهای زیبایىى در آن قرارداده شده بگذارید. و یا یک گاری یدیک قدیمی خریده و آن را در یک مزرعه در ورودی شهر قرار دهید نام ش رسکت را بر روی آن درج کنید. همچن یںى ن در مورد نصب تابلو هم هزاران ایده وجود دارد که نیازی به پرداخت پول ندارد. از شبکههای اجتماعی استفاده کنید اگر مخاطب شما افراد جوان و یا میانسال هستند میتوانید از طریق شبکههای اجتماعی تاث یرى خوبىى که حداقل مشابه روشهای سن ت ىى بازاریابىى در مکانهای نصب تبلیغ در ازای پول میباشد بدست بیاورید. معموال بازاریابىى برای خود در شبکههای اجتماعی رایگان است. بوجود آوردن یک گروه فیسبویک در مورد موسسه خود هزینهای برای شما در بر ندارد. شما میتوانید گروههای فیسبویک هم در مورد ش رسکت و هم در مورد رویدادهای گوناگو ن ىى که در پ یرىامون ش رسکت اتفاق میافتد برای مدیت یکسال ایجاد کنید. همچن یںى ن از اینستاگرام هم استفاده کنید عکسهای جشنهای برگزار شده در ش رسکت و یا دکوراسیون جدید ش رسکت یا عکسهایىى از منوی غذایىى جدید خود و مانند آن را در آنجا به نمایش بگذارید. این امر هم رایگان است. در مورد موسسه خود توییت کنید تویی ت رى هم یک شبکه اجتماعی با قدرت نفوذ باال میباشد. فهرست لغات حلقه مش ت رىیان طبقهبندی یا گروهی از مش ت رىیان در یک ش رسکت. مجموعه اجناس آنچه برای عرضه وجود دارد. هزینههای جا افتادن هزینههای راهاندازی. رسمایه راه اندازی رسمایهای که برای راه اندازی یک موسسه مورد نیاز است. مراقبت کردن مراقبت مواظبت عالقه نشان دادن. شبکههای اجتماعی وسایل ارتباط جمعی و مکان مالقات در این ت رىنت بعنوان نمونه فیسبوک تویی ت رى اینستاگرام. 79

82 فروشگاه سومالیایىى عبدلقادر 80

83 فروشگاه سومالیایىى عبدلقادر»هر شهر سوئد نیاز به یک فروشگاه آفریقایی دارد«. عبدالقادر احمد محمود 81

84 عبدلقادر سومالیایىى فروشگاه عبدلقادر سومالیایی فروشگاه او سپس کرد. باز سومالیایىى فروشگاه یک وکشو در خود ىى ن مسکو محل در عبدالقادر اندازی راه Lotsföretag بازارکار به تازهوارد مهاجران راهنمایىى موفق موسسه یک را تازهوارد مهاجران راهنمایىى سیستم از استفاده کاریابىى اداره که هنگامی و کرد. جدید فروشگاه دو اکنون و کرد عوض را کاری زمینه برسعت عبدالقادر نمود متوقف کردهاست. باز مالمو در آفریقایىى کاالهای شهر هر او عقیده به آمدهایم. اینجا به آفریقا از که هستیم زیادی تعداد حاال ما دارد. آفریقایىى فروشگاه یک به نیاز سوئد وکشو در آفریقایىى کاالهای فروشگاه یک وجود به نیاز محمود احمد عبدالقادر رد که میآمدند ىى ت پوس کرمهای ىص ض بع دنبال خانمها بسیاری کرد. مشاهده را سومالیایىى قهوه دیگر اجناس یںى ن همچن و بله نمیشود. پیدا سوئدی فروشگاههای شال. و آفریقایىى زیرهای لباس آفریقایىى چایىىهای سومالیایىى برنج ادویه مالمو در که بودم دیده من هستند. سیسال روغن طالب سومالیایىىها همه و بله وکشو در شاید کردم فکر خودم با و دارد وجود آفریقایىى فروشگاههای رینکبىى در و باشد. عمیل کار این هم اطراف کوچک مناطق در آفریقایىى فروشگاههای بازکردن که میکند فکر او امروزه است. پذیر امکان هم آلوستا و المهولت دا اوس براووس مانند مناطقی در شهر دارد. وجود سومالیایىىهایىى هم سوئد در کوچک مناطق در امروزه کند. کرایه کمون خانه رسکت ش از ىى ن ارزا به را دوچرخه انبار یک توانست عبدالقادر دارد. پرسنل نفر دو که نمود تاسیس را خود فروشگاه یںى ن اول او که بود اینجا در یک از رى ت بیش را خود اجناس او است. باز ۲۲ تا ۸ ساعات یںى ن ب روزه هر فروشگاه این میکند. تهیه استکهلم در یس ش فرو عمده دادم. توسعه آرامی به را خود کار آن بجای نداشتم. وام دریافت به نیازی من روش به فروشگاه این شهرت نداشت. خود فروشگاه برای کردن تبلیغ به نیازی او کار بعداز غروبها ساعت چند برای تنها او آغاز در شد. رس ش منت دهان به دهان میکرد. باز را آنجا 82

85 فروشگاه سومالیایىى عبدلقادر هزینههای کارکنان در آغاز آنقدر باال نبود زیرا عبدالقادر میتوانست افراد دارای»حمایتهای ویژه برای استخدام«و آنهایىى را که»کمک هزینه ش رسوع کار«از اداره کار دریافت میکردند به خدمت بگمارد. من ترجیحا افراد بىىکار را استخدام میکنم. هم به این دلیل که این خواست خود من است و هم بدلیل اینکه از طریق این کمکها این امر ارزانتر میشود. او در ش رسکت راهنمایىى مهاجران تازه وارد هم هم یںى ن کار را میکرد. با ش رسکت راهنمایىى مهاجران تازهوارد داش ت ںى ن اوضاع مایل به ت رى آسانتر بود. سالهای آخر کار بسیار عایل پیش میرفت. عبدالقادر ۹ نفر کارمند در به ت رىین حالت کاری ش رسکت راهنمایىى مهاجران خود داشت. مدل کاری او اینگونه بود که اوال راهنماهایىى از همه گروههای زبا ن ىى داشته باشد ثانیا همیشه ش رسکت را باز نگهدارد تا مهاجران تازه وارد بتوانند بدون گرف ت ںى ن وقت قبیل دقیقا هرگاه نیاز داشتند به آنجا مراجعه کنند. بسیاری افراد ش رسکت راهنمایىى مهاجران تازه وارد عبدالقادر را انتخاب میکردند. اما اداره کاریابىى استفاده از سیستم راهنمایىى مهاجران تازه وارد را متوقف کرد. سایل که در پىى آمد سال سخ ت ىى بود او مجبور شد کارمندان خود را اخراج کند و مش ت رىیها غمگ یںى ن بودند. انسان باید ذه ن ىى انعطاف پذیر داشته باشد برنامه کاری خود را با موقعیتهای جدید تطبیق دهد. طی همان شش ماهی که کار ش رسکت راهنمایىى مهاجران به پایان رسید عبدالقادر دو فروشگاه جدید در مالمو در منطقه روزنگورد باز کرد. در ییک از فروشگاهها او لباس وسایل تزیی ن ىى و آرای ش ىس میفروشد. در فروشگاه دیگر او بلیطهای مسافرت میفروشد و به افراد برای ارسال پول برای خویشان و دوستان در کشورهای دیگر کمک میکند. دانستههای الزم در مورد اینکه نیاز و بازار در کجا وجود دارد را او در فروشگاه کوچک خود در وکشو بدست آورده بود. عبدالقادر در سومایل هم در فروشگاه کار کرده بود. در ابتدا و وق ت ىى تازه به سوئد آمده بود رویای درس خواندن و دندان پرى ز شک شدن در رس میپروراند اما بزودی دریافت که اینکار مستلزم سالهای بسیار طوال ن ىى تحصیل است. از هم یںى ن خاطر او تصمیم گرفت ش رسکت شخیص خود را راه اندازی کند. اگر کیس میخواهد ش رسک ت ىى شخیص راه بیاندازد و به مرور آن را توسعه دهد باید شکیبایىى داشته باشد. اما طبیعی است که اگر شخص فرزندان زیادی داشته باشد اینکار سخت است. من خودم چهار فرزند دارم. 83

86 عبدلقادر سومالیایىى فروشگاه دیگر کوچک خییل فروشگاههای آن در است متوایل دهههای که است کشوری سوئد نیست. زیاد کوچک تجاری مکانهای که است دلیل ن یںى بهم نیست. متداول و داشتند رسکتها ش برای رىی ت بیش تجاری مکانهای کمونها میخواست دلم من کنند. ن یںى تام را خود معاش میتوانستند رىی ت بیش تعداد اینصورت در است کدام سوئد در رسکت ش اداره بخش سختترین این در زیادی بسیار مسائل افزوده. ارزش بر مالیات و مالیات به مربوط کارهای عهده از فرد اینکه برای کند. دنبال را آنها دقت با باید فرد که دارد وجود رابطه کرون ۱۵۰۰۰ سایل تقریبا من دارم. حسابرس من دارد. حسابرس یک به نیاز برآید اینکار ارقام همیشه وسیله این با دارد. را پول این ارزش او کار و میکنم پرداخت او به داشت. خواهند انضباط و نظم مالیاتها و است کدام رسکت ش ن ںى ت داش ز یرى چ رىین ت به بیکار که افرادی میتواند فرد که است این بودن رسکت ش صاحب ز یرى چ جالبترین است. این میرسد ارزش با بنظر آنچه کند. استخدام را بودهاند حال در او کند. می احساس خود در جامعه یرى تغی برای قوی های یرى ز انگ عبدالقادر میباشد. زیست محیط حزب عضو رص ض حا محرکه یرىوی ن کند. اعتماد خود به رسکت ش صاحب و ور پیشه بعنوان باید فرد n است. جامعه یرى تغی برای تالش کار این در من زیادی تعداد حاال»ما به آفریقا از که هستیم شهر هر آمدهایم. اینجا فروشگاه یک به نیاز سوئد دارد«. آفریقایی 84

87 فروشگاه سومالیایىى عبدلقادر استخدام کارکنان در همه شکلهای مختلف ش رسکتها امکان بدون محدودیت استخدام پرسنل وجود دارد. اگر میخواهید کیس را استخدام کنید موردی که باید به آن فکر کنید این است که ابتدا باید خود را بعنوان کارفرما نزد اداره مالیات ثبت کنید پیش از آنکه استخدام انجام پذیرد. برای دریافت کمک رایگان به یا به یک دف ت رى اداره مالیات مراجعه کنید. قدم اول پیداکردن فرم مناسب ش رسکت است و تنظیم یک قرارداد واضح که در آن نوع استخدام درصد استخدامی حقوق حق مرخیص و وظایف کاری مشخص شده باشد. از آنجایىى که استخدام دائم قاعده اصیل استخدامها میباشد یک فرد استخدام شده بدون قرارداد استخدامی که مد ت ىى در ش رسکت شما کار کرده باشد میتواند به سندیکا مراجعه نموده و برای درخواست استخدام دائم مطابق یک قرارداد مشخص نزد شما از آنجا کمک دریافت کند. همه استخدامها بعنوان دائم محاسبه میشوند اگر در قرارداد چ ز یرى دیگری ذکر نشده باشد. اگر هدف شما از آغاز استخدام دائمی نباشد این امر اهمیت دارد که قراردادی تنظیم نمایید. بسیاری از ش رسکتها از سه یا شش ماه استخدام آزمای ش ىس ش رسوع میکنند. یک استخدام آزمای ش ىس میتواند بدون ذکر دلیل به پایان برده شود ض رصور ت ىى به تمدید آن وجود ندارد. در حقیقت تنها دو نوع استخدام وجود دارد: استخدام دائم و استخدام موقت. ح ت ىى اگر توافقات شفاهی اعتبار داشته باشد به آسا ن ىى سوءتفاهم پیش میآید. بهم یںى ن دلیل داش ت ںى ن یک قرارداد استخدام کتبىى مطم ئ ںى ن تر است. شما بعنوان کارفرما بایس ت ىى هرماه هزینههای کارفرما را برای پرسنل خود به اداره مالیات ب پرىدازید. شما همچن ن یںى باید هرماه به کارکنان خود یک فیش ق حقوىڡ داده و سایل یکبار لیست حقوقهای پرداخت شده برای کن ت رىل بدهید که در آن مبالغی را که کارمند مربوطه در طول سال کسب نموده و م ز یرىان مالیا ت ىى که پرداخت نموده درج شده باشد. اگر رستوران سالن آرایشگاه یا لباسشویىى و خشکشویىى اداره میکنید بایس ت ىى یک فهرست پرسنل داشته باشید که در آن برای هر روز به وضوح نام شماره شناسایىى شخیص و ساعات کار کسا ن ىى که برای شما کار کردهاند ثبت شده باشد. قبل از استخدام پرسنل این امر اهمیت دارد که پوشش بیمه ش رسکت را کن ت رىل نمایید به گونهای که بیمه مزبور هم در صور ت ىى که ییک از کارکنان در محل کار آسیب ببیند این امر را پوشش دهد و هم در مواردی که ییک از پرسنل کاری کند که به ش رسکت یا مش ت رىیان آسیب برساند. 85

88 فروشگاه سومالیایىى عبدلقادر اگر احساس میکنید برداش ت ںى ن این گام از مرحلهای که خودتان تنها کار میکنید تا مرحله بعد که فردی را بخدمت میگمارید مستلزم هزینه زیادی است میتوانید کوشش کنید کارکنا ن ىى را پیدا کنید که استخدام آنها مشمول سوبسیدهایىى از سوی اداره کار میشود. چندین نوع استخدام با اینگونه سوبسیدها یا حمایتها وجود دارد: Nystartsjobb )کار تازه آغاز شده( اگر فردی را استخدام کنید که مد ت ىى طوال ن ىى بیکار بوده است می توانید از طریق اداره کار م ز یرىان دو برابر هزینههای کارفرما را برای همان مد ت ىى که فرد بیکار بوده دریافت کنید. ش رسط الزم آن است که فرد مذکور باالی ۲۱ سال داشته و بیش از یکسال بیکار بوده باشد. بعنوان نمونه اگر فرد مذکور حقوىڡ برابر با ۲۵۰۰۰ کرون در ماه داشته باشد اداره کاریابىى مبلغ ۱۳۸۲۵ کرون از این ق مبلغ بعنوان کمک هزینه ش رسوع کار جدید به شما پرداخت میکند. )۲۰۱۵( اقدامات اداره کاریابىى برای افراد بیکار بع ض ىص مواقع در اثر یک تصمیم سیایس تغی یرى میکند. هنگامی که میخواهید کیس را استخدام کنید برای آگاهی از قوانی ن ىى که در آن زمان معت برى است با اداره کاریابىى تماس گرفته و یا به تارنمای این اداره مراجعه کنید. Instegsjobb )کار آغازی( این سوبسید یا حمایت استخدامی را زما ن ىى دریافت میکنید که فردی را استخدام کنید که تازه به سوئد آمده باشد. ش رسط الزم آن است که فرد مورد نظر باالی ۲۰ سال داشته بعنوان جویای کار نزد اداره کار ثبت شده باشد و از اقامت دائم او بیش از ۳۶ ماه نگذشته باشد. این امر میتواند همچن یںى ن شامل فردی شود که دارای یک به اصطالح کارت اقامت بوده و عضو خانواده یک شهروند اتحادیه اروپا باشد. اگر فرد حائز ش رسایط مذکور باشد شما میتوانید یک حمایت اقتصادی برابر ۸۰ درصد هزینههای پرداخت حقوق را از اداره کاریابىى دریافت نمایید. شما میتوانید حداک ث رى تا ۲۴ ماه از این حمایت برخوردار شوید. Lönebidragsanställning )استخدام با کمک هزینه حقوق( اگر فردی کم توان را استخدام کنید میتوانید بعنوان کارفرما کمک هزینهای برابر با ۸۰ درصد هزینههای حقوق را از اداره کاریابىى دریافت نمایید. اما سقف حقوق برابر ۱۶۷۰۰ کرون در ماه میباشد. اگر فرد مورد نظر ق حقوىڡ باالتر دارد باید مابقی حقوق را بدون کمک هزینه استخدام پرداخت کنید. Särskilt anställningsstöd )حمایت ویژه برای استخدام( اگر فردی را استخدام کنید که مد ت ىى طوال ن ىى بیکار بوده و مشمول برنامه»تضم یںى ن کار و پی ش رسفت«شود میتوانید برابر ۸۵ درصد هزینههای حقوق را تا مدت دوسال از اداره کار دریافت کنید. www. arbetsformedlingen.se 86

89 گ فروشگاه سومالیایىى عبدلقادر فهرست لغات حمایتهای اجتماعی کمک اقتصادی از سوی ادارات دول ت ىى و جامعه. کارفرما فرد یا ش رسک ت ىى که مسئولیت دادن کار به فرد دیگر را برعهده دارد. فرم استخدام چگونیک وضعیت استخدام فرد بعنوان نمونه استخدام پاره وقت استخدام ساع ت ىى یا استخدام دائم. لیست پرسنل فهرست افرادی که در یک ش رسکت کار میکنند. لیست حقوق پرداخ ت ىى برای کن ت رىل برگه شامل اطالعات مربوط به حقوق دریافت شده و مالیات پرداخت شده برای هر کارمند. استخدام موقت استخدامی که تنها برای مدت معی ن ىى در جریان باشد. استخدام پروژهای استخدامی که در طول اجرای یک پروژه در جریان باشد. استخدام ساع ت ىى به خدمت گرف ت ن ںى ساع ت ىى. استخدام دائم به اصطالح استخدام ثابت استخدام تا زمان گ بازنشستیک. 87

90 رستوران عربىى جالل»۷۵ درصد مشرتیهای ما سوئدی هستند«. جالل تولفا 88

91 رستوران عربىى جالل 89

92 رستوران عربىى جالل رستوران عربی جالل هنگامی که کمون میخواست برنامه زیباسازی خیابان استورگاتان را پیاده کند با یک کیوسک قدیمی مزاحم روبرو شد. این کیوسک یا باید جابجا میشد و یا برداشته میشد. در ش رسکت خانه کمون این ایده مطرح شد که کیوسک مزبور بازسازی شده و به پارک گ بزرىك در منطقه مسکو ن ىى»آرابىى«منتقل شود. مردم هنگام عبور از میان این پارک احساس ناام ن ىى می کردند. با قراردادن کیوسک در آنجا میشد چشمهایىى برای نظارت و عالوه بر آن غذایىى خوب در محل بوجود آورد. امروزه این کیوسک زیبا و تازه بازسازی شده توسط جالل و ندا تولفا اداره میشود. آنها محیل برای امرار معاش و ساکنان وکشو هم یک محل رسو غذای فوقالعاده بدست آوردند. جالل و ندا نام این رستوران را با الهام از رستورا ن ىى که این زوج در بغداد میچرخاندند»نانو راستا«گذاشتند. آنها این شغل را در بغداد یاد گرفتند. جالل میگوید: پدرم هم رستوران داشت. از وق ت ىى که ۱۵ ساله بودم بعداز مدرسه به آنجا میرفتم و کار میکردم. وق ت ىى ۱۸ ساله شدم توانستم خودم یک رستوران بخرم و بعدا آنجا را توسعه دادم. آنها این رستوران را با موفقیت به مدت ۲۰ سال در محله بلدیات محلهای که فلسطی ن ىىهای زیادی در آنجا گ زندىك میکردند اداره کردند. سپس آشوب ش رسوع شد. این خانواده با عجله و بىىبرنامه به سوئد پناه آوردند. و جالل در اینجا بیکار شد. من در یک رستوران در وکشو کارآموزی گرفتم اما احساس خوبىى نداشتم. بنابراین زما ن ىى که این امکان بوجود آمد که کیوسک مزبور را در اختیار خود بگ یرىد او بالدرنگ اقدام کرد. جالل منوهای غذایىى بلند پروازانهای تهیه کرد با همه خوراکهایىى که معموال در آش پرى ز ی عربىى میتوان پیدا نمود. عل یرىغم کوچیک آش پرى ز خانه آنها میخواستند خوراکهایىى با باالترین کیفیت رسو کنند. مدت زیادی طول نکشید تا اینکه مش ت رىیها آمدند. ۷۵ درصد مش ت رىیهای ما سوئدی هستند. 90

93 رستوران عربىى جالل با این وجود که رستوران ما در یک منطقه قرار دارد که مهاجرین بسیاری در آن ساکنند. جالل از اینکه انسانهای جدیدی فرهنگ غذایىى متعلق به او را امتحان میکنند خوشحال است. تفاوت اداره رستوران در سوئد و بغداد چیست در بغداد اینکار سادهتر بود. مردم مانند اینجا در ساعات معی ن ىى غذا نمیخوردند. آنها در تمام ساعات به آنجا میآمدند. اینجا در سوئد تعداد بسیاری راس ساعت ۱۲ غذا میخورند. همه کشور یک ساعت رصف ناهار دارد. جالل و ندا فکر نمیکنند داش ت ںى ن رستوران در سوئد سخت باشد. به عقیده آنها تقریبا در رسارس کره زم یںى ن ش رسایط مشابهی وجود دارد. باید خوراک خوب رسو کرد و خوش برخورد بود. در اینصورت رستوران خوب میچرخد. آنها با رسعت کم و بدون وام کار را ش رسوع کردند. محل کار را که داشتند کرایه هم مناسب بود زیرا کمون عالقه داشت فعالیت کاری مثب ت ىى در پارک راه اندازی شود. سوئدیها غذای عربىى را دوست دارند. آنها عاشق ساالدهای جالب و فالفل تازه هستند. از همان اول برای ما همه چ یرى ز به خوبىى پیش رفته است با تعداد زیادی مش ت رىی. بسیاری از کسا ن ىى که رستوران باز میکنند تصور میکنند بهای غذا کامال تعی یںى ن کننده است. اما جالل متوجه شده که سوئدیها به کیفیت غذا بیش ت رى از بهای آن اهمیت میدهند. با این وجود افراد بیکار در این منطقه طبیعتا به قیمت هم زیاد فکر میکنند. تفاوت در اینجاست. یک مشکل این کیوسک آب و هواست. از آن جایىى که مش ت رىیها باید در فضای آزاد بنشینند و یا خوراک را به خانه ب برىند در فصول رسد سال و هنگامی که باران میبارد کار مشکل میشود. اما اکنون نانو راستا با کمون مذاکره نموده و یک آلونک در کنار کیوسک برپا نموده است. اکنون مش ت رىیها میتوانند رستارس سال در فضای آزاد بنشینند. توصیه شما به کسا ن ىى که میخواهند رستوران باز کنند چیست زمانیکه آش پرى ز میخندد خوراک خوشمزه میشود. باید در اطراف کیوسک فضای خوبىى برقرار باشد امری که مش ت رىیان آن را احساس کنند. و این امر در همه جای جهان معت برى است. مش ت رىیها همیشه باید احساس رضایت و شادی کنند. همیشه باید کیفیت غذا باال باشد. 91

94 گ جالل عربىى رستوران میخندد آشپز»زمانیکه میشود. خوشمزه خوراک کیوسک اطراف در باید باشد برقرار خوبی فضای را آن مشرتیان که امری امر این و کنند. احساس جهان جای همه در است«. معترب مالیات اداره مانند سوئد ىى ت دول ادارات با ارتباط در آیا دارد وجود ىى ت مشکال بهداشت بر نظارت سازمان یا اقتصادی امور کارشناس یک از باید باشد. داشته وجود مشکیل نمیکنم فکر من نه ىى ت بهداش نظارت و باشد. درست و منظم همیشه مالیاتها و کاغذها تا گرفت کمک خوب افرادی اما میکنند. ىس ش رسک و میآیند کمون از آنها است. متفاوت کامال اینجا در بود مهم اندازه یںى ن هم به دقیقا هم بغداد در بهداشت و هستند. برخورد خوش و نمیآمد. ىس ش رسک برای کیس اینکه وجود با اینجا در میشود. یاد مهم ىى ن مکا بعنوان پارک در راستا نانو رستوران از کمون در منطقهای وسط در درست اجتماعی مختلف طبقههای از خارجیها و سوئدیها بخورند. غذا ندا و جالل نزد میخواهند همه میکنند. مالقت یںى ن کارگرنش جلسات همه از همپیوستیک تسهیل راستای در کوچک رستوران این ارزش شاید میشود برگزار ىى ن مسکو منطقه این وضعیت بهبود جهت در معموال که دیگری مختلف گروههای و طبقهبندیها از انسانها که است طبیعی کامال این باشد رى ت بیش بیایند. راستا نانا به کنند باز رستوران میخواهند که ىى ن دیگرا به بتواند جالل شاید میکند فکر ندا کند. کمک n شد«. موفق میتوان چگونه میداند خوب»او میگوید: او 92

95 رستوران عربىى جالل آلونک یک راه ارزان و ساده برای حل مشکل ایجاد یک محل تجاری برای ش رسکت آن است که فرد آن را بشکل یک آلونک )Attefallhus( در ب یرىون ساختمان مسکو ن ىى خود قرار دهد. گرف ت ںى ن مجوز برای یک به اصطالح آلونک ساده است. آلونک بعنوان یک ساختمان تکمییل در باغچه یا حیاط یک ساختمان معمویل تلقی گردیده و نیازی به مجوز ساختمان ندارد. یک آلونک میتواند تا ۲۵ م ت رى مربع مساحت داشته باشد. مقررات مربوط به خواروبار برای رستورانها کیس که میخواهد یک کافه یا رستوران در سوئد تاسیس کند باید پیش از آغاز کار محل کار خود را نزد سازمان حفاظت از محیط زیست و بهداشت کمون یا معادل آن ثبت کند. برای اداره محیط زیست اطالعا ت ىى نظ یرى آش پرى ز خانهای که مورد استفاده قرار میگ یرىد نشا ن ىى و نوع خورایک که قرار است رسو شود مورد نیاز است. این مسئولی ت ىى هم برای کمون و هم رستوران است که افراد بیمار نشوند. فردی که رستوران را اداره میکند مسئولیت دارد که از خواروبار مطم ئ ںى ن استفاده کند. اداره محیط زیست موظف است کن ت رىلهایىى در مورد مواد غذایىى انجام دهد. حداقل دو هفته بعداز درخواست ثبت میتوان کار را ش رسوع کرد. اداره محیط زیست همچن یںى ن میخواهد اطالع حاصل کند که ش رسایط الزمه بنیادی خوبىى مانند محل کار مناسب برای ش رسکت تجه یرى ز ات مناسب و روال کاری خوبىى برای موسسه در نظر گرفته شده است. آنها همچن یںى ن مایلند مشاهده کنند که یک طرح یک برنامه کن ت رىل و نظارت شخیص برای اطمینان از آنکه آش پرى ز خانه سطح مناسبىى از بهداشت را حفظ کند وجود دارد. اگر کیس در آینده از خوردن غذا بیمار شود این امر اهمیت دارد که بتوان نشان داد که طرح مزبور واقعا دنبال شده است که همه اقدامات الزم برای حفظ مناسب بهداشت آش پرى ز خانه انجام پذیرفته است. باید بتوان هرگاه الزم بود برنامه نظارت شخیص خود را نشان داد. اما یک برنامه شخیص برای کن ت رىل تنها برای کمون اهمیت ندارد. ش رسکتهایىى که با مواد غذایىى رسوکار دارند براساس قانون موظفند یک برنامه نظارت شخیص که با فعالیتهای آنها مطابقت داده شده را دنبال کنند. این امر برای شما که رستوران دارید اهمیت بیش ت رىی دارد. اگر روزی همه کسا ن ىى که ناهار مخصوص روز را در رستوران شما خوردهاند به بیماری عفونت معده و روده مبتال شوند و کیس این موضوع را به روزنامهها اطالع دهد و مطلبىى در این مورد نگاشته شود این امر میتواند بمعنای آن باشد که همه مش ت رىیها ناپدید شده و مجبور به تعطییل رستوران شوید. نمونههای بسیاری از رستورانهایىى وجود دارد که 93

96 رستوران عربىى جالل تنها پس از یک نوبت ابتالی مش ت رىیان به بیماری معده و روده مجبور به تعطییل شدند. پس داش ت ںى ن دقت ض رصوری است. اما اگر فرد بتواند کاری کند که روال کاری روزانه بخوبىى پیش رود اینکار نه دشوار و نه عجیب خواهد بود. آنچه باید انجام شود این است که یک برنامه نظارت و کن ت رىل شخیص خوب تهیه نمایید که پس از آن بشکل روزانه دنبال شود طبیعی و ساده. هرن تهیه منودن یک برنامه نظارتی شخصی بر روی مواد غذایی در برنامه نظارت شخیص خود برای مواد غذایىى بایس ت ىى برای کمون ش رسح دهید چگونه موارد زیر را حل میکنید: آموزش چگونه میتوانید تضم ن یںى نمایید که همه کارکنا ن ىى که با مواد غذایىى رسوکار دارند از دانش ف کاىڡ برای آنکه رسو غذا به شکیل مطم ئ ن ںى انجام پذیرد برخوردارند. چه کیس آموزش میدهد چگونه رئیس رستوران اقدامات الزم را برای آنکه همه کارکنان برنامه نظارت شخیص را رعایت کنند بعمل میآورد همه در رستوران باید این اطالعات را بدانند. همه باید از روال کار روزانه پ یرىوی کنند. تحویل گرف ت ںى ن اجناس چه کن ت رىلهایىى را در هنگام تحویل کاالها بعمل میآورید بعنوان نمونه کن ت رىل اینکه اجناس در دمای مناسب بوده و بسته بندی آنها آسیب ندیدهاست. اگر ایرادی وجود داشته باشد چکار میکنید فکر کنید که کامیو ن ىى اجناس را در یک جعبه کثیف به رستوران حمل میکند که مد ت ىى طوال ن ىى در انباری نگهداری شده که موشها و پرندهگا ن ىى هم در آن وجود دارد اجناس دریاف ت ىى چگونه دستهبندی و وارد رستوران میشوند نباید اینگونه باشد که هر بار دریافت اجناس تهدیدی برعلیه بهداشت و برنامه کن ت رىل مواد غذایىى باشد. جداکردن مواد غذایىى چگونه نگهداری میشوند چگونه غذاهای ویژه و دیگر مواد غذایىى از هم جدا نگهداشته میشوند افراد دارای آلرژی تنها در صورت وجود ردی از آنچه به آن آلرژی دارند در غذا بیمار میشوند. تم یرى ز کردن برای نظافت رستوران چه روال کاری وجود دارد با چه فواصل زما ن ىى کف رستوران برس زده میشود کمدها گردگ یرىی میشوند پشت اجاق و یخچال تم یرى ز میشود و ایل آخر. این امور باید ش رسح داده شوند. چه چ یرى ز هایىى در رستوران هر روز تم یرى ز میشوند و چه چ یرى ز هایىى با فواصل 94

97 جالل عربىى رستوران نظافت وسایل و شوینده مواد ماه(. شش هر یا ماه هر هفته )هر رى ت بیش ىى ن زما قرار غذا نزدییک در هرگز نباید شیمیایىى مواد میشوند نگهداری کجا در دنبال سالیانه کاری جدول یک براساس باید نظافت روزانه روال یرىند. گ شود. زده عالمت نظافت هربار برای و شده خوب سطحی در آب کیفیت که میدهد یںى ن تضم رسکت ش چگونه آب آب محفظه یا شخیص چاه شهری ىس ش لولهک آب از آیا میشود حفظ میشود استفاده بعداز یا گوناگون کاری وظایف انجام بعداز کارکنان اگر شخیص بهداشت است ممکن سادىك گ به نشویند را خود دستهای رفتهاند توالت به که آن کثیف لباسهای در آنها اگر یںى ن همچن دهند. انتقال را خطرناک رىیهای ت باک ایستادهاند پخت حال در غذای ظرفهای کنار در که ىى ن زما یا کنند کار در رسکت ش شوند. رىیها ت باک رشد موجب میتوانند باشند نداشته رس بر کاله دستبند و زیورآالت مو محافظ یا کاله دارد ىى ت مقررا چه کار لباسهای مورد غذایىى مواد با مستقیم ںى ن ت داش رسوکار هنگام در نباید دستبند و زیورآالت روده و معده عفونت بیماری دچار کارکنان اگر یرىند. گ قرار استفاده مورد میشویند را خودشان دستهای کارکنان کجا و چگونه کرد باید چه شوند سیگار مورد در میدهند انجام را اینکار کجا میکشند سیگار کارکنان اگر کشید سیگار نباید کار لباس در که شود رعایت باید هم امر این کشیدن اصال کار محل در ترجیحا و شست را دستها باید کشیدن سیگار بعداز و شود. کشیده سیگار نباید باشد نداشته وجود رستوران در موذی حیوانات آنکه برای موذی حیوانات نقرهای( ماهی به موسوم رسه ش ح ( کاغذ بید وجود میآورید بعمل ىى ت اقداما چه که نیست خوشایند هم امر این و نیست. ىى ت بهداش پرىخانه ز آش در مورچه یا شوند کشف محل در موذی حیوانات اگر بدود. پرىخانه ز آش کف روی بر یس ش مو شوند رستوران وارد دارند اجازه سگها آیا میکنید چه رىیهای ت باک نباشد رسد کاىڡ ف اندازه به یخچال یک اگر حرارت درجه و زمان ںىن ت نگهداش گرم غذا پخت حرارت درجه چگونه میکنند. رشد آن در زیادی کنار در دما و فریز یخچال حرارت درجه کردن گرم و کردن رسد غذا امور این ىى ن زما فواصل چه با میکنید رى ت دف ثبت و یرىی اندازهگ را پیشخوان بیش غذایىى مواد اگر میپذیرید را دمایىى مرزهای کدام میکنید رىل ت کن را از را یخزده غذایىى مواد چگونه میکنید چه باشند رسد یا گرم اندازه از میکنید خارج انجماد 95

98 رستوران عربىى جالل عالمتگذاری چه کیس مسئول است که غذا واقعا شامل آنچه در منو ذکر شده میباشد کیس که به آجیل حساسیت داشته باشد ممکن است تنها بر اثر کمی باقیماندهی آجیل در غذا تا حد مرگ بیمار شود. چگونه مش ت رىیان را از مواد تشکیلدهنده غذا آگاه میکنید چه اقداما ت ىى برای کن ت رىل آنکه تاریخ مرصف یک بستهبندی باز شده نگذشته باشد بعمل میآورید چگونه بستههای غذایىى که خودتان میفروشید را عالمت گذاری میکنید چگونه باقیمانده غذا را نگهداری میکنید در یک بشقاب رسباز روی م ز یرى و یا در یک ظرف پالستییک دربسته در فریزر عالمت گذاری شده با تاریخ و محتوا باید نشان داد که برای نگهداری مواد غذایىى روال کاری مناسبىى وجود دارد. از چه بستهبندیهایىى برای مواد غذایىى استفاده میشود وساییل که در تماس با مواد غذایىى قرار میگ یرىند باید با عالمت جام و چنگال نشاندار شده باشند و یا اینکه از سوی فروشنده گواهی مب ن ىى بر تایید این وسایل برای استفاده با مواد غذایىى وجود داشته باشد. بع ض ىص ظروف پالستییک برای استفاده با مواد غذایىى رسد ساخته شدهاند و نه برای ریخ ت ن ںى مواد غذایىى گرم بعنوان نمونه هنگام رسد کردن آنها. در استفاده از تجه ز یرىات/مواد مناسب دقت کنید. ظروف بستهبندی چگونه کن ت رىل میکنید که وسایل بستهبندی که استفاده میکنید برای در تماس قرار گرف ت ںى ن با مواد غذایىى مناسب است ظروف بستهبندی در کجا نگهداری میشوند تعم یرى ونگهداری چگونه نیاز به تعم یرى در رستوران را کشف و برطرف میکنید بعنوان نمونه کا ش یس شکسته. چه کیس مسئول اینکار است چگونه اطمینان حاصل میکنید که هواکشهای آش ز پرىخانه و دیگر دستگاهها ش رسایط خوبىى داشته و بخوبىى کار میکنند با چه فواصل زما ن ىى فیل ت رى هواکش آش ز پرىخانه را تعویض میکنید قابلیت ردی بىىا اگر کیس بگوید از خوردن غذا نزد شما بیمار شده چکار میکنید چگونه غذای مورد نظر را ردیابىى میکنید آیا میدانید همه غذاها پیش از آنکه به رستوران شما بیایند از کجا آمدهاند درج منشاء گوشت گاو گوشت گاو باید با تاریخ شقه و تکه تکه شدن و کشور منشاء عالمت گذاری شده باشد. چه روال کاری در رستوران برای کن ت رىل این امر وجود دارد چگونه گوش ت ىى که با آن کار کرده و رسو میکنید را عالمتگذاری میکنید باید شمارههای مرجع بر روی گوشت وجود داشته باشد و به روش ن ىى جایىى که گوشت از آنجا میآید جایىى که حیوان در آن بدنیا آمده پروار شده و کشتار شده درج شده باشد. 96

99 جالل عربىى رستوران رستوران در است ممکن ىى ت خطرا چه دهید رسح ش - خطرات تحلیل و تجزیه ریسکهای کنید. یرىی جلوگ آنها وقوع از میخواهید چگونه و بیاید پیش شما دهید. رسح ش را موجود میکروبیولوژییک و شیمیایىى ییک ز یرى ف میشوند دفع و جمعآوری رستوران زبالههای چگونه مرجوعی کاالهای و زباله قدیمی جعبههای نگهداری فضای میشود ز یرى تم زباله اتاق ىى ن زما فواصل چه با و قدیمی زبالههای اگر کجاست یرىه غ و خایل کارتنهای نوشابه جعبههای و نان میآید. بوجود خطرنایک بسیار رىیهای ت باک باشد داشته وجود رستوران در ار موذی حیوانات زبالهها گذشته آن از میآورند. بوجود هم بد بوی زبالهها نیستند. غذا نزدییک در هرگز زبالهها که داد نشان باید میکنند. جذب بخود بیان به میکنید برنامهریزی بازنگری برای ىى ن زما فواصل چه با بازنگری اینکه و است خوب ز یرى چ همه آنکه برریس و نظارت برنامه همه مرور دیگر برنامه در یرى تغی به نیاز که هنگامی میشود. دنبال واقعا معمول کاری روال میکند را اینکار کیس چه باشد داشته وجود رىل ت کن یرىمنتظره غ بازدیدهای کمون بهداشت و زیست محیط بخش بازرسان که دهید قرار نظر مد را امر این ىى ت بهداش ز یرى چ همه که کنند برریس تا بیایند شما رستوران به زمان هر است ممکن میکنید. دنبال را خود شخیص رىل ت کن برنامه واقعا شما که کنند رىل ت کن و است بزنند. زنگ آمدن از قبل ندارند نیازی آنها 97

100 گ رستوران عربىى جالل اینگونه میتوانید یک محیط کار مناسب در رستوران بوجود بیاورید انسانهایىى که در رستوران کار میکنند اغلب در معرض اس ت رىس و جابجایىى بارهای سنگ ن یںى میباشند. دیگر حوادث معمول آسیبهای نا ش یس از سوختیک و گ بریدىك با کارد میباشد. اقدامات الزم را بعمل آورید تا از همان آغاز ش رسایط کار خوب باشد. سازمان بهداشت محیط کار توصیههایىى پ یرىامون نحوه بوجود آوردن محیط کاری خوب در آش ز پرىخانه دارد. بجای حمل کردن از وسایل کمیک استفاده کنید بعنوان نمونه یک چرخ یا آسانسور. اشیاء سنگ یںى ن را در نزدییک بدن حمل کنید. خوب است یک م یرى ز کار با قابلیت باال و پای یںى ن بردن در آش پرى ز خانه داشته باشید تا هنگامی که کار میکنید حالت قرارگرف ت ںى ن بدن مناسبىى داشته باشید. تالش کنید در هنگام کار کردن گاهی ایستاده و گاهی بنشینید. سعی کنید کف زم یںى ن مناسب و ترجیحا زبر و ناصاف باشد. همچن یںى ن دقت کنید که کفشهای خوبىى داشته باشید با کفی داخیل که کف پا را بخوبىى در بر بگ یرىد و سطح باالیىى آن کامال روی پا را بپوشاند تا در صور ت ىى که چ یرى ز گرمی بر روی پاهایتان بریزد از آنها محافظت شود. در هنگام نظافت و ظرفشویىى از دستکش استفاده کنید. دقت کنید که در تماس با مواد شیمیایىى قوی قرار نگ یرىید. اقدامات الزم را بعمل آورید تا لوازم ض رصوری برای آبک ش ىس چشمها در صورت ورود مواد شیمیایىى قوی به آنها وجود داشته باشد. دقت کنید که کلید محافظ جان برای ماش یںى ن های الک ت رىییک و گ یرىههای ثابت کننده صفحه رسخ کردن گوشت نصب شده باشد تا از افتادن آن جلوگ یرىی شود. دقت کنید که نور کاىڡ ف و تهویه مناسب در آش پرى ز خانه وجود داشته باشد. و فراموش نکنید که وقتهای اس ت رىاحت حسابىى بگ یرىید. اس ت رىاحت کردن در ب یںى ن کار از فشار روی آش پرى ز خانه کم میکند. مطالب بیش ت رى را در دف ت رىچه سازمان بهداشت محیط کار:»محیط کار مناسب در رستوران شما«مطالعه نمایید. این دف ت رىچه در تارنمای سازمان بهداشت محیط کار, در ب یںى ن انتشارات برای دانلود کردن موجود است. 98

101 جالل عربىى رستوران کنید تهیه ارزان و خوب هوای تهویه سیستم یک رستوران یک بشکل رسکت ش اندازی راه هنگام در گرانقیمت بسیار موارد از ییک تهویه سیستم دیگر رسکتهای ش بسیاری و آرایشگاه سالن خودرو یرىگاه تعم میباشد. هوا تا بسادىك گ تواند می معمویل یس ش رىافرو ز ت پی یک برای هوا تهویه سیستم هزینههای همه میشنوند را موضوع این که هنگامی افراد بسیاری برسد. کرون سیصدهزار دارد. وجود حلهایىى راه اما میکنند. رها را رسکت ش تاسیس برای خود رویاهای ST-vent AB به موسوم هوای تهویه سیستمهای رسکت ش هکانسون استافان پیداکردن برای جدید پیمانکاران به کرده کوشش اغلب او میکند. اداره وکشو در را اینجا در کند. کمک نباشند بر هزینه آنچنان که امر این برای شده تایید حلهای راه یک در شده تایید هوای تهویه سیستم یک آوردن بدست برای استافان توصیههای میباشد: هزینه حداقل با جدید مکان یںىن اول همان از نیست الزم کنید. رسوع ش محدود کاری محدوده یک از را خود کار میتوان و کنید. خودروها ی ز یرى رنگآم به رسوع ش خودرو یرىگاه تعم افتتاح هفته ىى ن سیبزمی رسخکن و Stekbord گوشت کردن رسخ ز یرى م بدون را رستوران اب را ىى ن رستورا خوب فوقالعاده خوراکهای میتوان چرخاند. هم Fritös که ىى ن زما بعدا نمود. تهیه خانه ز پرى آش معمویل هواکش دو و دوم دست اجاق دو داد رىش ت گس را کاری فضای توان می نمود رى ت بیش درآمد کسب به رسوع ش رسکت ش نمود خریداری رسفتهتری ش پی هواکش سیستم و نمود کسب رىی ت بیش مجوزهای بود. خواهد نیاز مورد زمان آن در که خودتان را»محل کنید آماده و تجهیز آنچنان به نیازی تا پیرشفتهای هواکش نباشد«. هوکانسون استافان 99

102 جالل عربىى رستوران پرىسید ب و بدهند را هوا تهویه هزینه آنها شاید کنید مذاکره ساختمان مالک با میشود گران خییل کرایه اگر میگذارد. یرىی تاث چه کرایه روی بر امر این شاید بسازید را هوا تهویه سیستم خودتان که کنید برریس را موضوع این یرىید. بگ کمک است وارد ىى ن ف کارهای به که آشنا یک از بتوانید مالحظهترین با نام پرىسید ب میکنند کار شما شغیل شاخه در که ىى ن دیگرا از سیستمهای رسکت ش یک باید چیست. شما شهر در هوا تهویه رسکت ش رىین ت به و کند. درک را شما وضعیت و کرده همدردی شما با که کنید پیدا هوا تهویه یک سوی از باید که نیست حمام و ىى ت بهداش رسویس مانند هوا تهویه شخصا میتوان شود. بیمه مشمول تا باشد شده نصب مجوز دارای استادکار یک ابتدا اما گرفت. کمک دوست یک از یا و کرد نصب را خود هواکش خدمت به مشاوره ساعت دو یا یک برای را هواکش نصب واقعی رسکت ش برای الزم ان ز یرى م و هوا جریان نوع و نموده برریس را مزبور محل تا یرىید بگ مناسب تهویه یک ن ںى ت داش برای را الزم هواکشهای نوع و اندازه تهویه نصب را آن دوست یک کمک با یا و شخصا خودتان سپس. کند محاسبه کار نتیجه و آمده آنجا به بخواهید هوا تهویه رسکت ش از سپس و نموده نهایىى بازریس یک تهویه رسکت ش سوی از کنید تالش و نموده مشاهده را شود. انجام آنجا از هم )Sotare( کن پاک دودکش با هواکش ساخت از قبل ن یںى همچن باید شما باشد. پذیر امکان دوده و کثیفی از تهویه سیستم کردن ز یرى تم باید کنید. صحبت کنید. نصب نو از را آن باید وگرنه نصبکنندگان به یسها ش فرو عمده سوی از تنها هوا تهویه ات ز یرى تجه معموال نزد رى ت بیش هرچه را وسایل این میتوان واقع در اما میشود. فروخته خود که فروشگاههایىى کرد پیدا بزرگ ىى ن ساختما لوازم فروشنده رسکتهای ش بدنبال هم رىنت ت این در جستجوکردن کنید. خرید آنها از میتوانید هم شما کنید تالش است هوشمندانهای کار شده توصیه شما به که هواکشهایىى یا و کنید مراجعه بلوکت سایت به بگردید. آنها خرید محل بدنبال خودتان مود دست هوکشهای درباره تهویه سیستمهای نصبکننده رسکتهای ش از کنید. سوال فروش برای رسفتهای ش پی هواکش آنچنان به نیازی تا کنید آماده و ز یرى تجه خودتان را محل طبیعی مکانهای نزدییک در را مو شستشوی صندیلهای نمونه بعنوان نباشد. نصب به نیازی ترتیب بدین و دهید قرار هستند پنجرهها اغلب که هوا مکش داشت. نخواهید مو شستشوی برای ویژه هواکش 100

103 رستوران عربىى جالل از نصب غ یرى اصویل سیستم تهویه هوا براساس محاسبات خود اکیدا خودداری کنید. )استافان با دارندگان رستورا ن ىى مواجه شده که خودشان شخصا بدون مشاوره با کارشناس اقدام به ساخت کردهاند. در بع ض ىص مواقع سیستم نصب شده از سوی آنها هوای رسد بسیار زیادی از ب یرىون بداخل میکشد که موجب میشود مجبور شوند مبالغ بسیاری برای گرم کردن محل ب پرىدازند. این امر هم زیاد جالب نیست که فرد در رستورا ن ىى غذا بخورد که در زمستان باد رسد بداخل آن میوزد(. اغلب پول مشاوره با کارشناس در این موارد دوباره بدست میآید. به این فکر کنید که با مالک ساختمان در مورد روش هدایت هوا به ب یرىون به توافق برسید تا سیستم تهویه هوای محل کار شما بر روی تهویه بقیه ساختمان تاث یرى نگذارد. اگر هوا از طریق یک دیوار ب یرىو ن ىى به ب یرىون هدایت میشود این امر نباید مزاحم هوای تازه دیگر ساکنان خانه شده یا بوی نامطبوع ب یرىون بالکنها و مانند آن پراکنده کند. به هر رو ش یس که سیستم را نصب کنید بایس ت ىى تعریفی از تهویه داشته باشید که در مطابقت با قوان یںى ن جاری مورد تایید از سوی هیئت ساختمان در کمون شما باشد. همچن یںى ن باید آن را آنقدر خوب بسازید که در برابر بازدیدهای غ یرى م ت رىقبه سازمان بهداشت محیط کار مشکیل پیش نیاید. بله و همه آنچه در باال ذکر شد باید از سوی لوله پاک کن هم که باید مرتبا لولههای هواکش را تم یرى ز کند تایید شود. هیچ راه میانبری در قوان یںى ن و مقررات سیستم تهویه هوا وجود ندارد. اما میتوان از آنچه از ابتدا تصور کرده بودید ارزانتر اینکار را انجام داد. اگر فرد کمی زرنگ باشد. فهرست لغات کلید محافظ جان یک کلید الک ت رىییک است که در هنگام خطر یا بروز مشکل جریان برق را قطع میکند و اغلب به یک جعبه فیوز وصل است. هیئت نظارت بر ساخت در کمون بخ ش ىس در کمون که با صدور مجوز ساخت کار میکند. سازمان بهداشت محیط کار سازما ن ىى دول ت ىى که بر امنیت محلکار در سوئد نظارت میکند. تهویه هوا تعویض هوا. 101

104 محمد محبىى پرورش دهنده گوسفند است 102

105 محمد محبىى پرورش دهنده گوسفند است»کمون متوجه شد که گوسفند خوشایندتر از ماشین چمن زن است«. محمد محبىى 103

106 گ محمد محبىى پرورش دهنده گوسفند است محمد محبی پرورش دهنده گوسفند است محمد محبىى در کشور خودش افغانستان با گوسفندها کار میکرد. هنگامی که جنگ او را مجبور به پناه آوردن به سوئد کرد او از یک آپارتمان اجارهای در وکشو رس در آورد. اما محمد با وجود اینکه در یک آپارتمان در شهر زندىك میکند دلش میخواست کار با گوسفندها را ادامه دهد. بعداز چند سال تالش او دوباره چوپان شده است این بار در سوئد. بعداز آنکه محمد محبىى دورهای یکساله را در مدرسه کشاورزی»ماک ن«به زبان سوئدی ساده گذراند و در مراکز کشاورزی مختلف کارآموزی نمود دلش میخواست ش رسک ت ىى متعلق به خود را راه اندازی کند. او به همراه ییک از معلمان خود در مدرسه کشاورزی به بومشناس کمون مراجعه نمود و پیشنهاد کرد بجای استفاده از ماش یںى ن های چمن زن پرصدا و غ یرىمناسب برای محیط زیست برای کوتاه کردن چمنهای مناطق س برى ز کمون از گوسفندها برای چرا در این مکانها استفاده شود. بوم شناس کمون از این امر استقبال کرد. آنها یک درخواست مش ت رىک برای این پروژه برای اداره کشاورزی ارسال نمودند. و به آنها پول پرداخت شد. محمد با احتیاط و با چند گوسفند با همکاری کشاورزی بنام الرش اریک یوهانسون در اوسبىىگورد در حومه وکشو کار را ش رسوع کرد. قرار شد از گوسفندها در طول زمستان در»اوسابىى«نگهداری شود. پس از آن در آنجا یک کار صبورانه و درازمدت برای نگهداری میشها ش رسوع شد تا از این طریق بتوان به شکیل قاعدهمند گله گوسفندان را افزایش داد. در حال حا ض رص محمد ۵۰ گوسفند دارد. اینکار شاید درآمدی برابر ۳۰۰۰۰ کرون در سال ایجاد کند. برای آنکه محمد بتواند واقعا از این راه گذران گ زندىك کند او نیاز دارد که این گله تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ گوسفند افزایش یابد. در حال حا ض رص او همچن ن یںى از راه کشاورزی گ زندىك خود را تام ن یںى میکند. رویای او این است که در درازمدت کامال از طریق گوسفندهایش گ زندىك خود را تام ن یںى کند. الرش اریک و محمد با کمک یکدیگر تورهای فلزی برای نگهداری گوسفندان کشیدهاند و تاکنون چهار کیلوم ت رى تور کشیده شده است. کمون هزینه میلههای نگهدارنده و اداره کشاورزی هزینه تورها را میپردازد. اکنون آنها میخواهند کار را توسعه داده و در محلههای مسکو ن ىى بیش ت رىی در اطراف شهر گوسفند نگهدارند. محمد همچن یںى ن از سوی یک کلوپ گلف شخیص ماموریت یافته که گوسفندها را در اطراف زم یںى ن گلف به چرا وادارد. 104

107 محمد محبىى پرورش دهنده گوسفند است هر جا گوسفندان محمد محبىى چرا میکنند می توان برای زم ن یںى از سوی اتحادیه اروپا حمایت دریافت نمود حمایت منطقهای یا کمک هزینه بازسازی. این پولها توسط ش رسکت محمد درخواست میشوند. هنگامی که زم ن یںى توسط ماش ن یںىهای چمنزن کوتاه میشد به کمون حمای ت ىى از سوی اتحادیه اروپا تعلق نمیگرفت. درآمدهایىى که او در حال حا ض رص دارد عبارتند از درآمد از محل فروش گوسفند )گوشت( همچن یںىن کمک مایل از سوی کمون و از کلوپ گلف برای آنکه علفها توسط گوسفندان کوتاه میشود و همچن ن یںى حمایت مایل از سوی اتحادیه اروپا برای آنکه مراتع بخوبىى نگهداری میشوند. در آینده میتوان از افرادی هم که مایلند گوسفندها در اطراف خانههای تابستا ن ىى آنها به چرا ب پرىدازند پول دریافت نمود. اما اتحادیه اروپا ش رسایطی را هم تعی یںى ن میکند. برای آنکه بتوان کمک هزینه منطقهای را دریافت نمود بایس ت ىى همه قوان یںى ن مربوطه را یاد گرفت. بعنوان نمونه نباید گیاه»علف طالیىى«در مراتعی که گوسفندان در آن چرا میکنند وجود داشته باشد زیرا علف طالیىى یک گیاه هرز بسیار معمول است و این امر کار زیادی را طلب میکند. او از یک حسابرس در مورد مسائل اقتصادی و امور حسابداری کمک میگ یرىد تا بتواند بطور کامل وقت خود را بر روی گوسفندان و کارهای عمیل بگذارد. محمد میخواهد اکنون کار خود را توسعه داده و یک آغل برای گوسفندان خود در نزدییک شهر تهیه کند. کمون برای گس ت رىش مناطق شهری خود چندین کلبه ق ییالىڡ با انبارهای علوفه در اطراف وکشو خریداری نموده است. محمد میتواند ییک از این مزارع را به ارزا ن ىى کرایه کند. برای پروژه بازسازی آن قرار است در پای ز یرى پیش رو تقاضای پول کنند. محمد میگوید: «ش رسوع کردن به کار با گوسفندها اینجا در سوئد مشکیل ندارد«. من فکر میکنم می توان اینکار را در کمونهای بیش ت رىی انجام داد. با کیس در کمون صحبت کنید درباره اینکه استفاده از گوسفند برای محیط زیست زیباتر ارزانتر ساکتتر و به ت رى از ماش یںى ن است. در بسیاری از مناطق نیاز شدیدی به س برى ز یجات ارگانیک که در مناطق نزدیک کشت شده وجود دارد. در حقیقت با وجودی که تقاضا باالست به این محصوالت نمیتوان دست یافت. بسیاری از مهاجران تصور میکنند که کار کردن در زمینه کشاورزی در سوئد دشوار است گ زندىك در مناطق روستایىى سخت است. این امر مایه تاسف است زیرا امکانات کاری زیادی در مناطق روستایىى سوئد وجود دارد. بعقیده محمد بعنوان مثال برای جوانها پیداکردن کار تابستا ن ىى در مناطق روستایىى آسانتر از شهر است. 105

108 است گوسفند دهنده پرورش محبىى محمد تصور مهاجران از»بسیاری در کردن کار که میکنند سوئد در کشاورزی زمینه در زندگی است دشوار سخت روستایی مناطق تاسف مایه امر این است. کاری امکانات زیرا است روستایی مناطق در زیادی دارد«. وجود سوئد شهر در خود آپارتمان در بازهم او خود میکند کار گوسفندها با او که این وجود با کرد. خواهد گ زندىك ىى ن دوستا و میکنند بازی فوتبال تیمهای در شهر داخل در که دارم فرزند سه من مایل آنها است. سخت روستایىى دور مناطق به نوجوانها جابجاکردن دارند. اینجا در میدانید بودیم. کرده مکان نقل ما بودند کوچکتر بچهها اگر اما نیستند. اینکار به وب»حیوانات میگویند: بزرگتر بچههای اما حیواناتند. عاشق کوچک بچههای که هاها. میدهند«. میگذراند. وکشو در رستوران یس ش آموز دوره یک رص ض حا حال در محمد همرس میزد. شخم را یںى ن زم گاو با افغانستان جاغوری در خود روستای در محمد گوسفندها آنجا در سوئد برخالف داشت. گوسفند و بز راس صد حدود و گاو یک او دارد. وجود هم شباهتهایىى اما میکردند. چرا آزاد فضای در چوپان یک همراه رسدی زمستانهای و میآمد برف هم میکرد زندىك گ محبىى که ىى ن کوهستا مناطق در حیوانات و میشد جمعآوری کاه زمستان برای میبایست سوئد مانند دقیقا داشت. جنگ که ىى ن زما تا زندىك گ میشدند. نگهداری رسبسته فضای داخل در سال از ماه چند بود. خوب بود نشده رسوع ش بود آن بعداز کردند. کشاورزان از شخیص های ن یںى زم کردن مصادره به رسوع ش آنها کردیم. فرار ما که چیست آینده برای شما رویاهای نامناسبىى وضعیت که را کمون آغلهای از ییک بتوانم که است این ییک من آرزوی امیدوارم و کنم تبدیل مناسب گوسفند نگهداری محل یک به را آن و بازسازی دارد کنم. گوسفند ذبح به رسوع ش آینده در اینکه دیگر و شود انجام یرى ز پای یںى ن هم در کار این یںىن اینچن طالب خییلها بفروشم. اسالمی ذبح با گوسفند گوشت میخواهد دلم کشتارگاه به را گوشتها میخواهم نشدم موفق اینکار به اگر هستند. ىى ت گوش بدهم است اسمولندی کشاورز چندین مالکیت در رىک ت مش بطور که ت«ش»بونا کنم. دریافت گوشت کیلو هر برای رىی ت بیش پول ترتیب این به و جایزه یںى ن اول تازهىك گ به اریک الرش و محمد میشود نوشته سطور این که هنگامی این نام نمودند. دریافت شهر«در»گوسفند با کار بدلیل را وکشو زیست محیط n میباشد. وکشو«برى ز س»کار جایزه 106

109 محمد محبىى پرورش دهنده گوسفند است نگهداری از حیوانات در سوئد همه کسا ن ىى که در سوئد از حیوانات اهیل نگهداری میکنند باید قوان یںى ن محافظت از حیوانات را رعایت کنند. این قوان یںى ن از جمله میگویند که گاوها گوسفندان و بزها باید تابستانها ب یرىون بروند. در واقع آنها میتوانند در رسارس سال اینکار را بکنند اما در طول فصول رسد سال باید آنها به سالنهای اس ت رىاحت دس ت رىیس داشته باشند سالنهایىى تم یرى ز و خشک که در آن از هوای نامساعد در امان باشند. یک سالن اس ت رىاحت می تواند یک ساختمان بسیار ساده باشد با دیوارهای چوبىى و سقف ش یرىوا ن ىى ساختما ن ىى که در مساحت کوچک خود فرد قادر به ساخت آن باشد. همه گاوها گوسفندها و بزها در سوئد باید در ناحیه گوش عالمتگذاری شده باشند با نام محل پرورش و شماره. این شمارهها و عالمتگذاریها را میتوان از طریق ثبت حیوان نزد اداره کشاورزی دریافت نمود. قبل از ش رسوع به نگهداری حیوانات فرد باید محل کار را نزد هیئت مدیره استان ثبت کند. جهت دریافت آگاهیهای بیش ت رى در مورد مقررات مربوط به نگهداری حیوانات در سوئد اطالعات مزبور را در تارنمای اداره کشاورزی مطالعه نمایید: حامیتهای گوناگون اتحادیه اروپا از بخش کشاورزی برای کیس که میخواهد ش رسکت کشاورزی در سوئد راه اندازی کند حمایتهای مایل مختلفی وجود دارد که میتوان درخواست نمود. در هیئت مدیرههای استا ن ىى کارمندا ن ىى وجود دارند که میتوانند در مورد پولهایىى که میتوان درخواست نمود اطالعرسا ن ىى می کنند. اداره کشاورزی به زبان سوئدی ساده بروشورهایىى درباره حمایت از بخش کشاورزی منت ش رس میکند. در اینجا تعدادی از مهم ت رىین این حمایتها میآید: تقریبا همه کشاورزان در سوئد درخواست دریافت یک به اصطالح حمایت از مزرعه از اتحادیه اروپا نموده و آنرا از طریق اداره کشاورزی دریافت میکنند. حمایت از مزرعه یک حمایت مایل تکمیل درآمد است که به ازای هر هکتار زم یںىن استفاده شده پرداخت میشود. ش رسط الزم برای درخواست کننده آن است که باید حداقل چهار هکتار زم یںى ن کشاورزی را مورد استفاده قرارداده و حداقل چهار حق حمایت داشته باشد. حق حمایت را میتوان از رزرو میل درخواست نمود یا از فرد دیگری کرایه کرده یا خریداری نمود. 107

110 محمد محبىى پرورش دهنده گوسفند است کیس که گوسفندانش بر روی زم یںى ن های کشاورزی کمون چرا میکنند هم میتواند تقاضای حمایت از مزرعه نماید. اگر زم یںى ن های کشاورزی کمون با چمن زنهای معمویل کوتاه شود نمیتوان درخواست حمایت از مزرعه نمود. همچن ن یںى اگر فرد کشاورزی ارگانیک داشته باشد میتواند درخواست دریافت حمایت برای تولید ارگانیک نماید که هم برای حیوانات و هم گیاهان اعطاء میشود. برای آنکه بتوانید برای حیوانات و گیاهان کمک هزینه حمای ت ىى دریافت کنید باید هر دو بخش تایید شده باشند. برای دریافت کمک هزینه حمای ت ىى برای کشت گیاهی تنها ف کاىڡ است که بخش کشت گیاهی تایید شده باشد. پولها از اتحادیه اروپا و سوئد میآید و از طریق اداره کشاورزی پرداخت میشود. همچن ن یںى برای تبدیل به کشت فرآوردههای ارگانیک هم میتوان حمایت دریافت نمود. همچن یںىن میتوان درخواست کمک هزینه حمای ت ىى برای مراتع و مزارع علوفه نمود. این امر شامل دریافت حمایت برای چرا دادن حیوانات یا درو کردن مراتع میباشد. کیس که تقاضا میکند باید حداقل پنج سال زم ن یںى مورد نظر را مورد استفاده قرار دهد. زم ن یںى مورد نظر باید هنگامی که درخواست انجام میگ یرىد مطابق مقررات تایید شده باشد. به این معنا که نمیتوان برای زمی ن ىى که بصورت خودرو روییده درخواست پول کرد. برای کیس که گ میخواهد زم ن یںىهایىى را مورد استفاده قرار دهد که ارزش طبیعی یا فرهنیک دارند و یا با داس درو شده و علوفه را در معرض هوای آزاد یا برگرداندن مداوم و مانند آن خشک میکنند امکان درخواست برای دریافت کمک بیش ت رى وجود دارد. هیئت مدیره استان در این موارد یک طرح تعهد تنظیم میکند که در آن نحوه استفاده از زم ن یںى ش رسح داده میشود. حمایت ج برىا ن ىى یک کمک هزینه مایل برای استفاده از زم یںى ن در مناطقی است که کشت در آنجا دشوارتر میباشد. اگر حیوانا ت ىى داشته و غذای دام برای آنها تولید میکنید و یا اگر به کشت غالت مبادرت مینمایید میتوانید غرامت دریافت کنید. این غرامت براساس تعداد حیوانا ت ىى که دارید به نسبت مساح ت ىى از زم یںى ن که در آن مواد غذای دام تولید میکنید محاسبه میشود. در صور ت ىىکه غالت تولید کنید غرامت براساس هکتار زم یںى ن زیر کشت دریافت میکنید. کشاورزان جوان زیر ۴۰ سال که ش رسکت کشاورزی تاسیس کنند میتوانند درخواست برای دریافت حمایت برای راه اندازی نمایند که این کمک هم از طرف اتحادیه اروپا و اداره کشاورزی پرداخت میشود. 108

111 محمد محبىى پرورش دهنده گوسفند است کیس که نیاز به نوسازی یا ساخت آغل برای حیوانات خود دارد می تواند درخواست حمایت رسمایه گذاری نماید که می تواند بالغ بر ۴۰ درصد هزینه این رسمایهگذاری شود. این حمایت در رقابت با دیگران درخواست میشود. به هم یںى ن دلیل همه نمی توانند بر روی دریافت این پول حساب کنند. همچن یںى ن میتوان برای کشت گیاهان چندساله مانند سیب درخواست حمایت رسمایهگذاری نمود. همچن ن یںى کیس که میخواهد روشهای جدید کشاورزی را امتحان کند و یا ش رسکت جدیدی تاسیس کند میتواند برای پول برای ره برىی )Leaderpengar( تقاضا کند. برای این منظور به سازمان ره برىی Leaderorganisation در محل گ زندىك خود مراجعه کنید. برای همه حمایتهای مایل مذکور باید با واحد مناطق روستایىى در هیئت مدیره استا ن ىى که در آن گ زندىك میکنید تماس بگ یرىید. این هیئت مدیره استان است که همه درخواستها را برریس میکند کن ت رىل در محل را به انجام میرساند تا مقررات مربوط به این حمایتها رعایت شود و همچن ن یںى در مورد پرداختها تصمیمگ یرىی میکند. اطالعات به روز شده را در تارنماهای هیئت مدیرههای استا ن ىى و اداره کشاورزی پیدا میکنید بعنوان نمونه در: فهرست لغات حمایت منطقهای حمایت برای آنکه زم یںى ن ها زیر کشت رفته و از گیاهان خودرو پوشیده نشوند. ارگانیک کشاورزی بدون استفاده از کود مصنوعی و سموم ضد آفات شیمیایىى. هزینه رسمایهگذاری هزینه برای یک رسمایهگذاری بعنوان نمونه برای یک آغل جدید برای گوسفندان. حمایت برای تولید حمایت برای تولید یک محصول یا کاالی مع یںى ن. 109

112 س یرىوان یک ش رسکت تاکس یرىا ن ىى براه انداخت»من عالقهای به اتومبیلها ندارم. در شاخه کاری که من کار میکنم فرد باید اجتامعی باشد«. س یرىوان احمد کریم 110

113 س یرىوان یک ش رسکت تاکس یرىا ن ىى براه انداخت 111

114 انداخت براه ىى ن یرىا تاکس رسکت ش یک یرىوان س انداخت براه تاکسیرانی رشکت یک سیروان دیگر رانندههای اوائل بودم. وکشو در ىى ن یرىا تاکس رسکت ش دارای مهاجر ن یںى اول من میخندیدند. من به در کریم احمد یرىوان س میرود. پیش خوبىى به رسکت ش کار چندسال بعداز حاال اما است. آورده در خود استخدام به را نفر سه و دارد تاکیس چهار رص ض حا حال شهر در بزرگ ىى ن یرىا تاکس رسکتهای ش دارندگان بود. سخت خییل واقعا ابتدا در است. آمده دیگری کشور از که او کیست. سیاه ولوی آن با تازهوارد این میپرسیدند و میآمدند عقب دنده با آنها کنم سوار رىی ت مش یک میخواستم که هنگامی بود. اینگونه اول سال رسارس میگرفتند. را رىی ت مش و میگرفتند قرار من جلوی بود. فاجعهبار اوضاع نداشتم. هم رىی ت مش و نداشتم پویل هیچ من ىى ن فروت و بیاید کوتاه آنها برابر در که است این دارد که شانیس تنها که کرد فکر یرىوان س تا و فرستادن ىى ن یرىا تاکس رسکتهای ش دیگر رساغ را رىیها ت مش کرد رسوع ش او دهد. نشان بود. باال اینکار مایل هزینه اگر ىى ت ح میکرد رفتار ادب با آنها با میشد که آنجایىى اوضاع یکسال تقریبا اینکه بعداز اما نمیفرستادند. من رساغ به رىی ت مش هیچ دیگران که رسویسهایىى برابر در دادن رسویس به کردند رسوع ش هم آنها گذشت شکل این به رىیهایىى ت مش فرستادن و من از ىى ن قدردا به کردند رسوع ش آنها موقع آن میکردند. دریافت کردیم. همکاری به رسوع ش ما کردم. جلب را آنها رىام ت اح من من. برای و شد جنگ بعدا اما است. بوده پرستار خود کشور در و است عراىڡ ق کرد یرىوان س کارآموزی به مبلمان روکش کننده تعویض یک نزد او ابتدا آورد. پناه سوئد به یرىوان س عجیب کردن کارآموزی رصفا او برای اما وکشو در رستوران یک در سپس پرداخت سوئدی گواهینامه کرد مکان نقل ن رشبوری و در برادرش نزد یرىوان س میرسید. بنظر تاکیس. رانندىك گ مجوز آن از پس و گرفت ما حاال اما پرىدازم. ب تاکیس رانندىك گ به که نمیدیدم هم خواب در ىى ت ح بغداد در خودروها به عالقهای اصال من که است این منظورم هستیم. جدید کشور یک در دوست را فراغت اوقات در لباس ںى ن ت دوخ من همینطور. هم رانندىك گ به و نداشتم شد. اینگونه کار این وجود با اما دارم. 112

115 س یرىوان یک ش رسکت تاکس یرىا ن ىى براه انداخت اول یںى ن ش رسک ت ىى که در آن مشغول بکار شد زیاد جالب نبود. حقوق من ۱۲۰۰۰ کرون در ماه قبل از مالیات بود. بعداز مالیات ۸۰۰۰ کرون داشتم که با آن گ زندىك کنم. احساس میکردم از من سوء استفاده میشود. صاحب ش رسکت ماموریتهای کاری مختلفی گرفته و به من محول میکرد حمل کاناپه و کمک به افراد در همه کارهای ممکن. من با خودم فکر کردم با این وضع نمیتوانم ادامه دهم و بنابراین همزمان که در آنجا در استخدام بودم مجوز تاکیس را گرفتم. اول ن یںى اتومبیل من یک ولو ۸۵۰ قدیمی بود. بنظر س یرىوان راه موفقیت برای یک راننده تاکیس تا حد بسیار زیادی به اجتماعی بودن ربط دارد. آنچه اهمیت دارد این است که فرد چگونه انسا ن ىى باشد. فرد باید مسئولیت بپذیرد افراد سالخورده را تا داخل آپارتمان همراهی کند و ساک آنها را حمل کند. باید آرام و زیبا گ رانندىك نمود و همیشه اح ت رىام گذاشت. 113

116 گ س یرىوان یک ش رسکت تاکس یرىا ن ىى براه انداخت»آنچه اهمیت دارد این است که برای فرزندانم آیندهای فراهم کنم نشان دهم که همه چیز ممکن است. زمانی که اینجا آمدم یازده ماه با کمکهای مالی اداره خدمات اجتامعی زندگی کردم. اینکار جالب نبود. احساس خیلی بدی داشتم«. بعنوان یک مهاجر باید دو برابر اح ت رىام گذاشت. بسیاری تصور میکنند که خود گواهینامه رانندىك تاکیس است که اهمیت دارد. خود این گواهینامه تقریبا هیچ نیست. اینکه شما چگونه انسا ن ىى هستید همه چ ز یرى است. تمام چ ز یرىهایىى که برای شما در تاکیس تعریف میکنند باید در همان تاکیس بماند. فرد باید اخالق باالیىى داشته باشد هرگز گستاخی نکند. این مش ت رىی است که باید ش رسوع به گفتگو کند نه شما. اگر مش ت رىی مایل است ساکت باشد پس باید سکوت برقرار شود. خودرو باید شسته و تم ز یرى باشد. باید لباسهای زیبا و تم ز یرى پوشید زبان بلد بود و برخوردی خوب داشت. بسیاری افراد میگویند پول درآوردن با تاکیس سخت است. رقابت شدید است و قیمتها در حال پاییںى ن رفت است درست است بسیاری در ش رسایط کاری سخ ت ىى برس میبرند. آنها درصدی کار میکنند. برای داش ت ںى ن وضعیت مایل به ت رى خوب است که فرد به ش رسکتهای تاکس یرىا ن ىى دیگر بپیوندد و در مناقصات ش رسکت کند. س یرىوان به»حمل و نقل بیماران در کرونوبری«متصل است که کارهای زیادی در ارتباط خدمات حمل و نقل سالخوردگان و بیماران Färdtjänst در بر دارد. بله شکای ت ىى ندارم. من حاال میخواهم یک ش رسکت سهامی تشکیل دهم. همرسم قرار است گزارشهای کاری و کارهای دف ت رىی را انجام دهد. آینده من قطعه زمی ن ىى در ویکاهولم )منطقه مسکو ن ىى جدید و زیبایىى در وکشو در کنار ساحل دریاچه هلگا( خریداری کردهام. میخواهیم خانه جدیدی در آنجا بنا کنیم. اما برای من این خانه نیست که اهمیت دارد. آنچه اهمیت دارد این است که برای فرزندانم آیندهای فراهم کنم نشان دهم که همه چ ز یرى ممکن است. زما ن ىى که اینجا آمدم یازده ماه با کمکهای مایل اداره خدمات اجتماعی گ زندىك کردم. اینکار جالب نبود. احساس خییل بدی داشتم. برای من تام ن یںى معاش خود از همه چ ز یرى مهمتر است. س یرىوان هنوز هم در اوقات فراغت خود لباسهای خودش را میدوزد. کاری که دیگر برایش نوعی رسگرمی و تفریح شده است. n 114

117 گ گ گ س یرىوان یک ش رسکت تاکس یرىا ن ىى براه انداخت راه اندازی رشکت تاکسیرانی شخصی اطالعات کیل در مورد راه اندازی یک ش رسکت تاکس یرىا ن ىى شخیص حداقل سن برای گ رانندىك تاکیس بیست ویک سال است. برای دریافت مجوز ابتدا باید در امتحان گ رانندىك تاکیس سازمان راهنمایىى و گ رانندىك قبول شد. ش رسط علمی برای دریافت گواهینامه تاکیس شامل چندین حوزه مختلف میشود: نقشه خوا ن ىى اقتصاد گ رانندىك محیط زیست ایم ن ىى برخورد با دیگران بیماریها و کمتوا ن ىىهای جسمی و روحی راننده اطالعات در مورد خودرو قوان یںىن رانندىك و قوان یںىن تاکیسرا ن ىى. اگر هم مایل به راه اندازی ش رسکت تاکس یرىا ن ىى شخیص هستید بایس ت ىى سازمان راهنمایىى و رانندىك شما را از لحاظ اقتصادی و شخیص شایسته سنجی نموده و پس از آن درخواست مجوز رانندىك حرفهای برای تاکس یرىا ن ىى نمایید. از جمله موارد الزم در شایسته سنجی اقتصادی آن است که نشان دهید به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ کرون دس ت رىیس دارید. اما از این پول میتوانید بعدا برای خرید یک تاکیس استفاده کنید. یک تاکیس آماده کار و مجهز به تاکیسم ت رى را میتوانید در سایت بلوکت و یا در bytbil.com پیدا کنید. شما میتوانید از یک خودروی کامال معمویل هم برای ساخ ت ںى ن تاکیس استفاده کنید. اما باید یک تاکیسم ت رى تایید و پلمب شده و یک تابلوی تاکیس خریداری نموده و آن را مورد معاینه ف ن ىى تاکیس قرار دهید. خودروی مزبور باید همچن یںى ن بعنوان تاکیس به هیئت مدیره حمل و نقل گزارش شود. همه این موارد معموال حدود ۲۵۰۰۰ کرون هزینه در بر دارد. شما میتوانید یک خودرو داشته باشید و از آن هم بعنوان تاکیس و هم بعنوان اتومبیل خانواده خود استفاده کنید اما در این صورت ممکن است مشمول پرداخت مالیات بر مزایا برای استفادههای شخیص از آن گردید. در اغلب موارد متصل شدن به یک زنج یرىه بزرگ ش رسکتهای تاکس یرىا ن ىى برای دس ت رىیس به یک عالمت تجاری بزرگتر و مشهورتر برای دریافت تماسهای بیش ت رى از سوی مش ت رىیان با تلفنخانه ش رسکت تاکس یرىا ن ىى شما خوب است. همزمان آنچنان که معمول است تعلق داش ت ںى ن به یک ش رسکت زنج یرىهای متضمن پرداخت هزینه است. اگر یک تاکیس دست دوم بخرید که زیاد از آن استفاده شده این امر را کن ت رىل کنید که واقعا رسویسهای منظم بر روی آن انجام شده باشد و بخشهایىى از موتور را که معموال در تاکیسها دچار گ فرسودىك میشود مانند کالچ کمک ف ن رىها گلگ یرىها جعبه دنده و دکوراسیون داخیل برریس کنید. 115

118 گ گ س یرىوان یک ش رسکت تاکس یرىا ن ىى براه انداخت قبل از ش رسوع کار و برای آمادهىك در برابر حوادث باید بیمه ش رسک ت ىى مناسبىى داشته باشید. بیمه ش رسک ت ىى باید حداقل موارد زیر را پوشش دهد: بیمه اموال بیمه مسئولیت بیمه توقف کار و حفاظت ق حقوىڡ. هنگامی که همه بانکها میگویند نه چه باید کرد شاید برای راهاندازی ش رسکت نیاز به رسمایه معی ن ىى باشد. شاید شما ض رصورت به خرید یک دستگاه یا خودرو داشته باشید. در بیش ت رى موارد اگر فرد بیکار بوده و از بانکهای سن ت ىى درخواست وام کند با مشکل مواجه میشود. جواب نه خواهد بود. هر چقدر هم که ایده فرد خوب باشد. در اینجا چند پیشنهاد در مورد جاهایىى که میتوان به آنها مراجعه کرد میآید. اکنون در سوئد هم موسسات مایل رسمایهگذاری خ رد بنیادهای خ رد و انجمنهای تضم ن یںى اعتبار در حال پا گرف ت ن ںى هستند. آنها دقیقا برای شمایىى بوجود آمدهاند که میخواهید مبادرت به راه اندازی ش رسکت نموده و برای دریافت وام از بانکهایىى که بشکل سن ت ىى کار میکنند مشکل دارید. الگوی این موسسات معموال بانک ب ن یںىالملیل معروف»گرام ن یںى بانک«میباشد که به بسیاری از انسانهای فق یرى و محروم در آسیا و آفریقا برای دریافت وام و راه اندازی یک فعالیت کاری یاری رسانده است. در اینجا بعنوان نمونه از بنیاد خرد اسکونه Skåne( )Mikrofonden بنیاد خرد هاالند Mikrofonden Halland بنیاد خرد و ست Mikrofonden Väst نام برد. این بنیادهای کوچک که توسط اعضاء خود اداره میشوند اکنون در حال ایجاد شدن در رسارس کشور هستند. تحقیق کنید که آیا بنیاد خرد یا انجمن تضم ن یںى اعتباری در محل گ زندىك شما وجود دارد. از آلمی Almi یا کومپانیون Coompanion سوال کنید. آنها میدانند.»اکو بانکن«بانیک است که در مالکیت اعضاء خود بوده و از جمله در زمینه رسمایه گذاری جمعی Crowd founding فعالیت میکند. اگر ایدهای داشته باشید که آنها به آن اعتماد کنند بانک مذکور میتواند ایده شما را به افراد مختلفی انتقال دهد که بطور مش ت رىک ضامن شما شوند تا بتوانید برای راه اندازی آن وام بگ یرىید. اگر یک شعبه مستقل»اسپاربانکن«در منطقهای که در آن زندىك میکنید وجود دارد به آنجا رفته و با آنها گفتگو کنید. توضیح دهید که میخواهید ش رسکت جدیدی در آن منطقه ایجاد کنید و از آنها ب پرىسید آیا امکان کمک به شما را دارند. 116

119 گ انداخت براه ىى ن یرىا تاکس رسکت ش یک یرىوان س دارند قدمت سال ۱۰۰ از بیش مواقع رى ت بیش در»اسپاربانکن«مستقل بانکهای رى ت بیش کار جدید رسکتهای ش ایجاد تسهیل منطقه یک وضعیت تقویت برای و حالت رىین ت به بانکها این هدف شدهاند. تاسیس آنجا در آن مانند و رى ت به مدارس اغلب میدهند رد جواب دیگر بانکهای که هنگامی میباشد. منطقه برای ممکن کار و کسب یک تاسیس برای مستقل اسپاربانک یک از که دارد وجود امکان این نمود. دریافت وام محیل بهره بدون بانک یک که )JAK-banken( ن«بانک»یاک در میتوان ن یںى همچن هک مینمایید کسب امتیاز اینصورت در نمود. پسانداز پول میباشد سوئد در امتیاز کسب انتظار در نتواند فرد اگر شد. خواهد وام دریافت مبنای پس آن از ىى ت مد که بیابد را فردی کند کوشش میتواند بماند وام دریافت برای الزم امتیاز و نوشته بانک به نامهای میتواند و پرداخته پول پسانداز به ىى ن طوال کند. منتقل شما به را خود پسانداز دارند. شعبه سوئد شهرهای همه در تقریبا آنها کنید. گفتگو Almi آلمی با اوقات رى ت بیش در آنها میپردازد. بانیک امور به هم و میدهد مشاوره هم آلمی اطمینان برای دیگر بانکهای مشابه ن یںى سنگ رسایط ش ن ںى ت گذاش بدون میتوانند ایجاد به کمک آنها ماموریت زیرا نمایند. اعطاء را وامها از مختلفی انواع وام و نوآوری وام رسکت ش وام آنها نمونه بعنوان میباشد. رى ت بیش رسکتهای ش کنید. سوال هم بهره مورد در که نکنید فراموش اما مینمایند. اعطاء توسعه معموال اما میکند طلب بانکها سایر به نسبت رىی ت کم ن یںى تضم رسوط ش آلمی میکند. دریافت هم باالتری بهره سازمان از معاش هزینه کمک دریافت مرحله از کردن گذر هرن خود به متعلق موسسه یک اداره مرحله به اجتامعی خدمات رسکت ش طریق از کامل بطور بتواند فرد تا میکشد طول سال چند معموال که آنجایىى از که روزی همان در ىى ن کمو مایل حمایتهای قطع نماید زندىك گذران خود تاسیس تازه نیست. آسان میکند ثبت پیشهوران مالیات پرداخت برای مالیات اداره نزد را خود فرد پیشهور بعنوان شده ثبت فرد که میکنند یرىوی پ کیل قاعده این از کمونها از بسیاری است آن بمعنای این کند. دریافت معاش هزینه کمک نمیتواند هرگز رسکت ش دارای و میشود. قطع کمون مایل حمایت میکند ثبت را خود رسکت ش فرد که روزی همان که در امروزه دارند. واهمه رسکت ش یک اندازی راه از دلیل ن یںى هم به افراد بسیاری به که است سخت آنقدر قانون این که میرسند نتیجه این به رىی ت بیش هرچه کمونهای این درک حال در آنها ن یںى همچن میزند. رصبه ض خود معاش ن یںى تام برای انسانها خواست 117

120 گ س یرىوان یک ش رسکت تاکس یرىا ن ىى براه انداخت امر هستند که سوئد قرن ۱۹ که در آن استخدام افراد در ش رسکتهای صنع ت ىى بزرگ گ روایل طبیعی بود دیگر بر نخواهد گشت. بایس ت ىى راههای بیش ت رىی برای گذران زندىك عالوه بر استخدامهای سن ت ىى وجود داشته باشد. از آن گذشته دستاندرکاران ش رسوع به درک این امر نمودهاند که بخش بسیار بزرىك از افرادی که به سوئد مهاجرت نمودهاند یک پیشینه کسب و کار شخیص دارند. و این افراد ترجیح میدهند به کار اداره ش رسکت و کسب و کار ادامه دهند ح ت ىى اگر در ابتدا در کشور جدید مجبور به دریافت کمک هزینه معاش شوند. امروزه در بع ض ىص کمونها امکان تبدیل کمک هزینه اجتماعی به حمایت مایل برای راه اندازی کسب و کار شخیص برای تعداد ماههای معی ن ىى وجود دارد. این مدل بعنوان نمونه در هلسینگبوری و وکشو وجود دارد. در سایر کمونها مانند کمون اسکوروپ و کمون اوپساال مدت این حمایت بصورت فردی برریس میشود بر این اساس که آیا کمک هزینه اجتماعی»میتواند عامیل موثر در راستای آنکه خانوار مورد نظر بتواند در یک آینده نزدیک معاش خود را خود تام ن یںى نماید گردد و یا خ یرى«. در بع ض ىص کمونها بعنوان نمونه فورشهاگا و رونهبىى فردی که از سوی اداره کاریابىى برای راه اندازی کسب و کار خود کمک هزینه دریافت نموده است اما قادر به تام ن یںى هزینههای خود از طریق کمک هزینه فعالیت پرداخت شده نباشد میتواند کمک هزینه اجتماعی از کمون دریافت نماید با این وجود که بعنوان دارنده ش رسکت ثبت شده است. بدون توجه به مقررا ت ىى که در کمون شما وجود دارد امتحان کردن این موضوع کامال بجاست که نامهای به سازمان خدمات اجتماعی کمون خود نوشته درباره ایدههای خود برای راه اندازی یک کسب و کار شخیص توضیح دهید و این پرسش را مطرح نمایید که آیا این امکان وجود دارد که برای یک دوره انتقایل بتوانید کمک هزینه اجتماعی را کماکان دریافت نمایید. بسیاری از کمونها هنگامی که این موضوع در هیئت برریس مطرح میشود عل یرىغم آنکه در مقررات مربوطه ذکری بعمل نیامده در اینباره استثناء قائل میشوند. اگر کمون حا ض رص به کمک در یک دوره انتقایل نباشد شاید فکر خوبىى باشد که بجای اینکار کسب و کار خود را با استفاده از یک ش رسکت خود اشتغایل )به صفحه ۵۷ مراجعه شود( انجام دهید و به این ترتیب به کسب و کار ب پرىدازید بدون آنکه بعنوان دارنده ش رسکت ثبت شده باشید. بدین ترتیب میتوان از خطر قرارگرف ت ںى ن در وضعی ت ىى دشوار بدون کمک هزینه اجتماعی رهایىى یافت. پولهایىى که از سوی ش رسکت خود اشتغایل دریافت میکنید کامال مانند یک استخدام موقت در یک ش رسکت محسوب میگردد. 118

121 گ انداخت براه ىى ن یرىا تاکس رسکت ش یک یرىوان س لغات فهرست رانندىك کار گزارش است. کرده یس ش گزار گ رانندىك روز در خودرو یک با مدت چه تا و یک فرد اینکه بر ىى ن مب زیان با کاالها که میشوند داده کاهش آنقدر قیمتها که هنگامی رقابت اثر در قیمت کاهش حدف یا و بازار در ن ںى ت جاگرف بمنظور و عمدا را اینکار توانند می رسکتها ش میرسند. فروش به دهند. انجام رقیب یک میشود. رفتار رىیان ت مش با چگونه برخورد. ن یںى مع وظیفه یک برای فردی بودن مناسب ن یںى تعی برای آزمایش و برریس یک شایستهسنجی حق مورد در نقل و حمل امور مدیره هیئت سوی از که مجوزی حرفهای ترافیک مجوز میشود. صادر حرفهای ترافیک رسکت ش کردن اداره بعنوان کند دریافت خود حقوق از یرى غ یس ش پادا رسکت ش یک در کارمندی اگر مزایا بر مالیات ىى ت دریاف مزایای برای مزبور کارمند است ممکن رایگان همراه تلفن یا خدمت خودروی نمونه کند. پرداخت ىى ت مالیا نقل. و حمل امنیت بر نظارت برای ىى ت دول ىى ن سازما نقل و حمل امور مدیره هیئت رىک. ت مش تجاری عالمت یک با بسیار فروشگاههای بزرگ یرىهای زنج رسکتهای ش منقول. یا یرىمنقول غ ویژه کاالی یک بیمه اموال بیمه میدهد. پوشش را وارده خسارت بیاید پیش ایرادی اگر که بیمهای مسئولیت بیمه مدت ىى ن طوال برق قطع بدلیل نمونه بعنوان کار توقف هزینههای که بیمهای کار توقف بیمه میدهد. پوشش را رسکت ش یک در حقوىڡ ق دعوی یک در را وکیل یا حقوقدان یک هزینههای که بیمهای حقوىڡ ق محافظت بیمه میدهد. پوشش پیشه. و کار دارندگان به کوچک وامهای پرداخت برای بنیادی - خرد بنیاد شود. رسکت ش ضامن یا و نموده رسکت ش به مایل کمک میتواند که ىى ن انجم اعتبار ن یںى تضم انجمن ایده. یک یا رسکت ش یک روی بر شخیص رسمایهگذاری جمعی رسمایهگذاری شود انجام دادوستد هر برای باید که رىی ت دف ثبت جریان در حسابداری و رىی ت دف ثبت سال. رسارس در جاری و روزانه بشکل پرداخت. یک ن ںى ت انداخ تعویق به حق مهلت مطالبات اخذ و مصادرات اداره نباشد خود دیون پرداخت به قادر فرد اگر اموال مصادره آنها. فروش و فرد یا رسکت ش اموال توقیف نماید او اموال مصادره به مبادرت میتواند مالیات پول با که سوبسیدهایىى از استفاده با ىى ت دول بخش که هنگامی نمونه بعنوان ناسالم رقابت برابر رسایط ش با دیگر رقابت موارد این در میدهد. انجام اقتصادی فعالیت شده ن یںى تام دهندهگان بود. نخواهد 119

122 احمد از ش رسق اروپا سنگ وارد میکند»انسان کشورها را باهم مقایسه میکند و به این فکر میکند که چه چیزهایی در اینجا وجود ندارد«. احمد باکاالیف 120

123 احمد از ش رسق اروپا سنگ وارد میکند 121

124 میکند وارد سنگ اروپا رسق ش از احمد میکند وارد سنگ اروپا رشق از احمد که کند پیدا ی ز یرى چ اگر دهد. پیوند خود وطن با را جدید کشور میخواهد انسان کند. وارد را آنها و کرده امتحان میخواهد فرد ندارد وجود اینجا در میسازد. اسموالند در را پارکینگ ورودیهای زیباترین چچن از باکاالیف احمد میکند. وارد ق رسىڡ ش اروپای از را کف سنگهای خودش او آمد سوئد به او که هنگامی میکنند. کار سنگ زمینه در چچن در در احمد بستگان به سوئد در سنگفرشها در که سنگهای که رسید ذهنش به فکر این ابتدا همان از چند در سنگها این رسىڡ ق ش اروپای در است. خستهکننده و تنوع بدون میرود کار میتوان یرىند. میگ قرار استفاده مورد بعدی سه طرحهای در و گوناگون شکل و رنگ زا استفاده با نمود. اجرا و طراحی بىىشماری جالب طرحهای در را گاراژ ورودیهای کشید. تصویری یا نوشت ىى ن مت میتوان سنگها فرش سنگ و موزاییککاری با که دارد چچن اهل ىى ن دوستا سوئد در احمد که آنجایىى از داشت. وجود شخیص رسکت ش یک اندازی راه برای الزم رسایط ش همه میکنند کار بود. کرده کار نگهبان بعنوان چچن در او شود. پلیس که بود این او هدف واقع در بنظر که آنجایىى از و باشد سوئد شهروند میبایست او سوئد در شدن پلیس برای اما شاید که کرد فکر خودش با احمد باشد زیادی زمان گذشت مستلزم کار این میآمد منتظر به نیازی و کند رسوع ش کاری بیاندازد. راه شخیص کاری و کسب باشد رى ت به باشد. نداشته متمادی سالهای برای بودن سوئد به چچن در وحشتناک جنگ سال چندین از پس و ۲۰۰۷ سال در خانواده این اکنون و داشتهاند رشدی حال در خانواده پس آن از زریما همرسش و احمد آمد. دارند. فرزند چهار آنها ىى ن بازرگا آموزشگاه در کرد رها را شدن پلیس برای خود فکرهای احمد آنکه از پس سنگهای فروش بود: روشن ابتدا همان از او تجاری ایده کرد. نامنوییس» ز رى ن»ماک ىى. ن تزیی سنگهای و فرش سنگ و کف کاربرد با باید کرد سنگفرش نمیتوان زمستان در آنکه بدلیل کردم فکر من کردن سنگفرش کار دلیل ن یںى بهم و کنم کار هم خانهها داخیل فضای در سنگ کردم. تکمیل ىى ن تزیی سنگهای با کار با را 122

125 میکند وارد سنگ اروپا رسق ش از احمد مانند سنگ دیوارهای ن ںى ت ساخ برای دیواری کاغذ برای ىى ن جایگزی ىى ن تزیی سنگهای میباشد. رستورانها در نمونه بعنوان صندوقهای در زیادی ىى ت تبلیغا برگههای احمد نبود. ساده هم خییل کار رسوع ش تقریبا اینکار اما کند ىى ن اطالعرسا خود تاسیس تازه رسکت ش مورد در تا انداخت ىى ت پس ساخت را خود گاراژ ورودیهای ن یںى اول او که هنگامی اما نداشت. بر در نتیجهای هیچ این که کردند مشاهده دیگر افراد نمود. یرى تغی به رسوع ش وضعیت این نمود ارائه و دوب آنجا همسایههاست. گاراژ ورودیهای از زیباتر و جالبتر مراتب به ورودیها آمدهاست. کجا از سنگها این اینکه پرسیدن و کنجکاوی به کردند رسوع ش که و کرده سفر لهستان و ىى ن لیتوا به او است. ساده سنگها این کردن وارد احمد برای کمک رویس زبان ںى ن ت دانس است. نموده برقرار ارتباط آنجا در تولیدکنندگان رىین ت به با ىى ت براح میتواند میکند دریافت یس ش سفار او که ىى ن زما اکنون میکند. او به زیادی خییل مورد اجناس یا خود بنوبه هم او که کند ارسال تولیدکننده برای رىونییک ت الک پست یک میدهد. برش را سنگها سفارش براساس یا و دارد خود انبار در را نظر کار که هستند زیادی باربری رسکتهای ش میرسد فرا بار ارسال زمان که هنگامی DHL دی.اچ.ال جمله از میدهند انجام را اروپا در مختلف کشورهای به کاال حمل هزینه کامیون یک در کاال عدل یک حمل برای فرد.Frakta billigt ارزان حمل یا میکشد. طول هفته دو بار ارسال معموال میکند. پرداخت از بخواهم من که است سادهىك گ همان به لهستان از کف سنگ خرید واقع در میکند ارسال رسکت ش برای را خود سفارش فرد کنم. خریداری کف سنگ برىگ گوتن میکند. رزرو را کاال عدل یک جای کامیون یک در آن از پس و سنگ بار تخلیه برای احمد اوقات ىص ض بع میشود. ارسال رىی ت مش آدرس به سنگها میکند. کرایه رىاک ت لیف بار جابجایىى رسکت ش یک از موقتا کشور یک از کاال واردات خدمات و کاال جابجایىى آزادی برای اروپا اتحادیه مقررات از خارج کشورهای از واردات مورد در امر این است. نموده آسان را اروپایىى دیگر گمرک هزینههای باید اینصورت در باشد. پیچیدهتر کمی است ممکن اروپا اتحادیه اختصارا شود. داده قرار نظر مد دارد مذکور کشور با سوئد که تجاری قراردادهای و کشور هر به بسته اروپا اتحادیه محدوده از خارج کشورهای برای که گفت توان می دارد. وجود ىى ت متفاو بسیار رسایط ش واردات طریق از میتوانند خارجی پیشینه با رىی ت بیش بسیار افراد که است معتقد احمد کنند. گ زندىك گذران ندارد وجود کشور این در که کاالهایىى 123

126 احمد از ش رسق اروپا سنگ وارد میکند»امیدوارم ظرف سه سال آینده بتوانم رشکت تولید سنگ کف و سنگفرش کوچک خودم را در سوئد داشته باشم. تا دیگر مجبور به وارد کردن سنگ نباشم«. این امر تقریبا بدیهی است که انسان کشورها را باهم مقایسه میکند و به این فکر میکند که چه چ یرى ز هایىى در اینجا وجود ندارد. من مشاهده کردم که اگر بخواهم در زمینه سنگ کار کنم تقریبا فقط یک ش رسکت رقیب در سوئد وجود دارد ش رسک ت ىى که سنگهای بت ن ىى سبک تولید میکند. اما آنها قیمتهای باالتری دارند و تنوع زیادی در محصوالت خود ندارند و به هم یںى ن دلیل بالفاصله احساس کردم اینکار میتواند موفق شود. رویاهای شما برای آینده چیست امیدوارم ظرف سه سال آینده بتوانم ش رسکت تولید سنگ کف و سنگفرش کوچک خودم را در سوئد داشته باشم. تا دیگر مجبور به وارد کردن سنگ نباشم. بله و طبیعی است که او امیدوار است افراد بیش ت رىی درک کنند که ورودیهای گاراژ جالب به ت رى از انواع معمویل و خسته کننده آنها است بگونهای که او بتواند از کار ش رسکت خود امرار معاش کند. او هنوز قادر به اینکار نیست. اما بزودی اینکار عمیل خواهد شد. n فهرست لغات مجموعه اجناس نمونههای اجناس موجود. واردات خرید و حمل کاال از کشورهای دیگر بداخل کشور. گمرک هزینههایىى که در هنگام عبور کاالها از مرزهای کشورها باید پرداخت شود. قرارداد تجاری توافق درباره ش رسایط تجارت. 124

127 احمد از ش رسق اروپا سنگ وارد میکند بیمهها قوان ن یںى و مقررات بسیاری وجود دارد که یک دارنده کسب و کار بایس ت ىى آنها را رعایت کند و در بع ض ىص مواقع مسائل آنگونه که انتظار میرود پیش نمیرود. از هم ن یںى رو این امر اهمیت دارد که فرد اطالعات خوبىى در زمینه مالیاتها بیمهها و قراردادها داشته باشد. اگر از قبل همه ریسکهای مختلف را در نظر گرفته از دیگران کمک بگ یرىید و بیمههای خوبىى داشته باشید که دقیقا مطابق نیازهای ش رسکت شما باشد میتوانید در صورت بروز یک حادثه و یا اگر کسب و کار به آن خوبىى که امیدوار بودید پیش نرود از خود محافظت کنید. بیمه برای ش رسکتها همه دارندگان کسب و کار بشکیل دوراندیشانه یک قرارداد برای ش رسکت خود امضاء میکنند. اغلب بیمههای ش رسکتها شامل بخشهای زیر میباشند: بیمه اموال بیمه توقف در کار بیمه برای مسافرتهای کاری بیمه مسئولیت بعنوان بیمه تکمییل میتوانید بعنوان نمونه موارد زیر را انتخاب کنید: ق بیمه حفاظت حقوىڡ بیمه در برابر مورد حمله واقع شدن بیمه بحران بیمه در برابر خسارات مایل بیمه بازگرداندن به حالت اولیه بیمه درما ن ىى منظور از بیمه اموال آن است که فرد در صور ت ىى که دستگاهها و تجه یرى ز ات دف ت رىی او آسیب دیده و یا به رسقت بروند غرامت دریافت میکند. منظور از بیمه توقف کار آن است که اگر دستگاههای مورد استفاده به رسقت رفته و یا در آتش بسوزند بگونهای که نتوان کار را بصورت برنامهریزی شده انجام داد فرد برای درآمدهای از دست رفته غرامت دریافت میکند. بیمه مسافرتهای کاری درباره حواد ث ىى است که ممکن است برای شما در ارتباط 125

128 احمد از ش رسق اروپا سنگ وارد میکند با مسافرت کاری پیش بیاید بعنوان نمونه اگر ساکهای شما به رسقت بروند بیمار شده مورد حمله قرار گرفته یا آسیب ببینید. بیمه مسئولیت شاید مهم ت رىین بخش در یک بیمه ش رسکت باشد. این بیمه به شما اگر بدلیل آسیب زدن به یک انسان یا ایجاد خسارات مادی مجبور به پرداخت خسارت شوید کمک میکند. بعنوان نمونه این امر میتواند شامل آن باشد که در خیابان چ ز یرىی از دست شما بعنوان یک نجار افتاده و به انسا ن ىى آسیب بزند و یا اینکه گاراژی ساختهاید که مش ت رىی بهیچ وجه از آن را ض یص نیست و اکنون درخواست خسارت میکند. بیمه حمایت حقو ق ىڡ غرام ت ىى است که در صور ت ىى که در دادگاه یا دعوی ق حقوىڡ قرار بگ یرىید دریافت خواهید نمود. این امر میتواند بعنوان نمونه دریافت کمک از وکیل باشد. بیمه حمایت در برابر حمله از شما در صورت در معرض خشونت ف یرى ز ییک قرار گرف ت ںى ن حمایت میکند. بیمه بحران میتواند به شما در صورت مواجه شدن با بدترین مسائل ممکن برای تام یںىن هزینههای مالقات با روانشناس کمک کند. بیمه در برابر جرائم مربوط به دارایىى به شما بعنوان مثال در صور ت ىىکه یک کارمند پولهای ش رسکت را اختالس کند کمک میکند. بیمه بازگرداندن به حالت اولیه به شما اگر مجبور شوید کاری که انجام دادهاید را به حالت اولیه و آنگونه که پیش از آغاز کار توسط شما بوده بازگردانید کمک میکند. از طریق بیمه درما ن ىى شما حق دریافت درمان شخیص در هنگام بیماری را دارید و بدین ترتیب نیاز به قرارگرف ت ںى ن در صف نوبت درمان و از دست دادن درآمد نخواهید داشت. مقایسه قیمت ب یںى ن ش رسکتهای بیمه دشوار است زیرا این ش رسکتها اغلب ش رسایط متفاوت و بخشهای متفاو ت ىى دارند که در بیمههای ارائه شده خود گنجاندهاند. به ت رىین حالت ممکن در بیش ت رى اوقات این است که بخشهایىى که در بیمه ش رسکت خود نیاز دارید را یادداشت نموده و سپس از چند ش رسکت بیمه مختلف در مورد هزینه بیمه ش رسکت که شامل این بخشها باشد سوال کنید. همچن یںى ن تفاوتهای موجود در مبلغ ریسک شخیص Självrisk یع ن ىى چه مبلغی باید خودتان در هنگام بروز یک خسارت پرداخت کنید را ن یرى ز کن ت رىل کنید. 126

129 مراقب باشید رسوکارتان با سازمان مصادره اموال و وصول مطالبات نیفتد مراقب باشید رسوکارتان با سازمان مصادره اموال و وصول مطالبات نیفتد هرچقدر هزینه داشته باشد آن را بپردازید و یکنفر را به خدمت بگیرید که کارهای کتابداری و تنظیم ترازنامه کاری پایان سال را برایتان انجام دهد اینکار واقعا ارزش پولی که میپردازید را دارد. توماس آندرشون توماس آندرشون از سال ۱۹۷۱ بعنوان بازرس وصول مطالبات در سازمان مصادره اموال و وصول مطالبات کار کرده است. او به بسیاری از ش رسکتهای کوچک که دچار مشکل شدهاند کمک کرده است. در اغلب اوقات خصوصیات مشابهی ب یںى ن آنهایىى که با مشکل روبرو شدهاند وجود دارد. دارندگان کسب و کارهای کوچک معموال انسانهایىى پرانرژی هستند در بیش ت رى موارد در زمینه کاری که انجام میدهند بسیار مهارت دارند. او معتقد است که آنها واقعا تالش میکنند. خطر در اینجاست که فرد آنقدر مشغول انجام کارهای خود میشود که فرصت نمیکند همه کارهای دف ت رىی خود را انجام دهد و این زمان است که مشکل ش رسوع میشود. 127

130 نیفتد مطالبات وصول و اموال مصادره سازمان با رسوکارتان باشید مراقب خود کاغذی و رىی ت دف کارهای برای فرد است. اینگونه وضعیت همیشه تقریبا این من است. شده کار خود رصف انرژی همه است. نگذاشته وقت یا نداشته وقت میکنم. مشاهده افتاده ما با رسوکارشان که ىى ن کسا همه رىک ت مش مشکل بعنوان را امر که اینجاست از و نمیدهد. انجام را خود کاغذهای و دفاتر به مربوط کارهای فرد میشود. پیدا مشکل میکنند: فکر خود با که میکند مالقات ىى ت رسک ش دارندگان و پیشهوران با توماس حسابداری کارهای میتوانم هم خودم من ندارم. یرىون ب از کمک به نیازی»من را حسابداری کارهای بخواهد کیس اگر گذشته آن از دهم. انجام را رىی ت دف ثبت و وقت فرد اما برمیآیم. اینکار پس از خودم است. گران اینکار دهد انجام من برای ندارد. اینکار برای کاىڡ ف حسابداری کارهای انجام و ن ںى ت نشس توانایىى مداوم کار ساعت ۱۸ بعداز فرد شاید باشد. نداشته را اندازی راه را خود وکار کسب تازه که ىى ن کسا همه برای ساده توصیه یک توماس دارد: کردهاند که یرىید بگ خدمت به را یکنفر و پرىدازید ب را آن باشد داشته هزینه هرچقدر دهد انجام رابرایتان سال پایان کاری ترازنامه تنظیم و کتابداری کارهای برد. خواهید سود کار این از شما دارد. را میپردازید که پویل ارزش واقعا اینکار بسیار مشکالت شاهد من است. زمینه این در کار سال ۴۰ از پس من تجربه این هب شبها میتواند میکند تصور فردی که آمده بوجود ىى ن زما که بودهام زیادی پرىدازد. ب خود حسابداری کارهای انجام جاری و روزانه بشکل رى ت دف ثبت و حسابداری برای االجرایىى الزم رسوط ش جامعه اینجا در است. نموده ن یںى تعی درست سال پایان مایل گزارش یک و مالیاتها پرداخت هم را زیادی رىس ت اس حسابداری کارهای در افتادن عقب ندارد. وجود بری میان راه میآورد. بار به عظیمی آرامش یرىون ب از ن ںى ت گرف کمک میآورد. بوجود فرد برای بطور و نشود خود دیون پرداخت به قادر فرد اگر میشود رى ت بیش بازهم رىس ت اس این کند. پیدا»رسوکار«مطالبات وصول و اموال مصادره سازمان با واقعی و کند تعطیل را خود کار و کسب باید یا که یرىد میگ قرار ىى ت وضعی در فرد داشت. نخواهد وجود کار ادامه امکان پرىدازد. ب هم را خود بدهکاریهای یا داشتند. رىی ت به بینش پیشه و کسب دارندگان ىص ض بع که میکند آرزو توماس بیاورند. در رس هم رىی ت دف کارهای از پیمانکاران همه که ندارد وجود اطمینان این کردن یرى درگ کار ن ںى ت انداخ براه کارها مدیریت در من که: کند درک دارد نیاز فرد شاید 128

131 نیفتد مطالبات وصول و اموال مصادره سازمان با رسوکارتان باشید مراقب و بازی کاغذ در اما دارم مهارت کاری فعالیت یک در خود عالقه با توام و شدید دیگران نمیآید. در جور من طبع با اصال اینکار ندارم. مهارت رىی ت دف کارهای انجام بلدند. رى ت به را اینکار مالیات پرداخت عهده از انسان و میدهند نشان را خود دارند مشکالت اگر نموده مراجعه مالیات اداره به فرد که است آن ممکن کار رىین ت به همیشه برنمیآید ںىن ت انداخ تعویق به اندیک و مالیات اداره از مهلت دریافت امکان کند. صحبت آنها با و وصول و اموال مصادره سازمان به فرد بدهکاری اگر اما دارد. وجود پرداختها شد. نخواهد داده ىى ت مهل دیگر شود ارجاع مطالبات فرد اگر داریم. باالیىى خییل ىى ت مالیا فشار ما است. دشوار سوئد در رسکت ش اداره کند. کار ىى ت بسخ واقعا باید شود موفق بخواهد مطالبات وصول و اموال مصادره سازمان به خصویص رسکت ش یک دارنده رسوکار اگر وصول و اموال مصادره سازمان میانجامد. اموال مصادره به کار اغلب بیافتد که کیس برای دیگر مشکل میکند. ضبط را او دارایىىهای و آمده فرد ل ز رى ن م به مطالبات برای آینده در او که است آن شده ثبت مطالبات وصول و اموال مصادره سازمان نزد میشود. روبرو مشکل با یرىه غ و تلفن آبونمان خرید بانیک وام دریافت خانه خرید میشود. محدود بشدت فرد اقتصادی فعالیت آزادی نمیدهند انجام بخوبىى را خود کارهای که کارهایىى و کسب که دارد عقیده توماس پرىدازند. ب مالیات باید همه کشور یک در است. بدیهی امری این شوند. حذف باید است. یکسان همه برای رسایط ش در دهند انجام سیاه کار متمادی سالهای که شود داده اجازه ىصها ن بع به اگر یک امر این هستند مالیات پرداخت برای تالش حال در ىى ت بسخ دیگران حایلکه کاغذی کارهای عنوان بهیچ که ىى ن کسا و میگوید: او میکند. ایجاد ناسالم رقابت اداره عهده از که کردهاند ثابت نمیدهند انجام مناسبىى بشکل را خود رىی ت دف و برنمیآیند. خود کار و کسب میکند. ن یںى تحس را کار و کسب و رسکت ش دارای مهاجران از بسیاری توماس جدید( )سوئدیهای آمده سوئد به تازه افراد که دشواریهایىى همه وجود با تعداد هستند روبرو آن با جدید کشور در موجود مقررات و زبان مورد در میافتد مطالبات وصول و اموال مصادره سازمان به رسوکارشان که آنهایىى n نیست. سوئدیها ن یںى میانگ از باالتر 129

132 گ گ صاحبان ش رسکت در آیینه آمار صاحبان رشکت در آیینه آمار در سوئد بیش از یک میلیون رشکت وجود دارد. ۷۵ درصد رشکتها بصورت تک نفره و ۳۰ درصد همه رشکتها از سوی زنان اداره میشوند. هر ساله تقریبا ۷۰۰۰۰ رشکت در سوئد تاسیس میشود. هرساله ۷۰۰۰ رشکت ورشکسته میشوند. به سفارش روزنامه پیمانکار )Entreprenör( در سال ۲۰۱۱ برریسهایىى درباره دارندگان کسب و پیشه در سوئد برای درک طرز فکر و روش زندىك آنها انجام گرفت. در اینجا بخشهایىى از نتایج بدست آمده ذکر میشود: یک دارنده کسب و پیشه بیش ت رى از اغلب مردم کار میکند اما درآمد او از میانگ ن یںى درآمد یک فرد استخدام شده کم ت رى است. یک دارنده کسب و پیشه معمویل )بطور متوسط( مرخیص کم ت رىی از یک فرد دارای استخدام معمویل )بطور متوسط( دارد. اغلب دارندگان کسب و پیشه مایلند بعداز سن بازنشستیک هم به کار خود ادامه دهند. برریس این روزنامه همچن یںى ن نشان میدهد که دارندگان کسب و پیشه: بیش ت رى از بقیه مردم در مناطق ویالیىى زندىك گ میکنند. کم ت رى مذهبىى هستند. از نظر خودشان تندرس ت ىى جسمی و روا ن ىى به ت رىی دارند. خود را زیباتر باهوشتر از لحاظ ف یرى ز ییک قویتر رسیعالذهنتر و شادتر از دیگران ارزیابىى میکنند. نسبت به دیگران در حد باالتری عقیده دارند که به انسانها میتوان اعتماد کرد. بیش ت رى از دیگران از زندىك گ رضایت دارند. از همه جهات از کار خود رضایت بیش ت رىی دارند. کم ت رى برای آینده خود و وضعیت اقتصادی سوئد نگران هستند. بیش ت رى از انجمنهای ورز ش یس و سازمانهای خ یرىیه حمایت میکنند. بیش ت رى روزنامههای صبح را میخوانند و به اخبار رادیو و تلویزیون گوش میکنند. عالقه بیش ت رىی به سیاست اخبار کشورهای دیگر اقتصاد و امور مربوط به کسب و کار و فرهنگ دارند. بیش ت رى اخبار تلویزیون را تماشا میکنند کم ت رى رسیالهای تلویزیو ن ىى را تماشا میکنند. بیش ت رى با تلفن همراه صحبت میکنند بیش ت رى از این ت رىنت استفاده می کنند بیش ت رى از میانگ یںى ن مردم سوئد به رادیو گوش میدهند. 130

133 گ آمار آیینه در رسکت ش صاحبان میکنند دنبال را وبالگها رىی ت کم بدفعات میخوانند کتاب رى ت کم میخوانند. را عرص روزنامههای رى ت کم و هستهای انرژی به مثبتتری نظر سوئد مردم ن یںى میانگ به نسبت دارند. تکنیک بودن جسور پیشداوری ن ںى ت نداش بودن بلندپرواز که دارند عقیده است. مهم بودن موفق و باهوش توانایىى بودن متنفذ دارد. اهمیت اجتماعی جایگاه و رىام ت اح که معتقدند درجه در میدهد بدست پیشه و کسب دارندگان از پیمانکار رسیه ش ن که تصویری نیست بسیار فراغت اوقات و خوب مایل وضعیت با انسانهایىى نشاندهنده اول زندىك از یص ض را و یںى ن خوشب فعال کوشا که میدهد نشان را ىى ن انسا تصویر این بلکه خود. از مثبت ىى ن ذه تصویر یک با ىى ن انسا است دارندگان درباره میدانستید را این آیا خارجی و سوئدی پیشینه با اقتصادی موسسههای پیشینه با کار و کسب دارنده یک سوی از سوئد در رسکتها ش هشتم یک امروزه پیشینه با کار و کسب دارندگان سهم یرى اخ سال ده طی میشود. اداره خارجی است. یافته افزایش بشدت خارجی خارجی فرد خود ندهد خارجیتبار فرد توانایىىهای به بهایىى بازارکار اگر تاسیس به رو ن یںى هم از و است واقف خود دانش و خویش قابلیتهای بر تبار پیشینه با افراد شوند گرفته نظر در ارقام تنها اگر ورزد. می مبادرت رسکت ش یںىن همچن اما دارند سوئدیها به نسبت را بیکاری از باالتری درصد خارجی شاید دادهاند. اختصاص خود به هم را شخیص کار و کسب از باالتری درصد نباشد. عجیب هم زیاد امر این افزایش ویژهای شکل به شخیص کار و کسب دارای خارجی تبار با بانوان افزایش این چند هر برابر( دو )افزایش داشتهاند یرى اخ سال ده ظرف شدیدی همان عنوان هیچ به خارجی تبار با کودکان میباشد. ن یںى پای اولیه ان ز یرى م یک از نمیکنند. مبادرت سوئد در رسکت ش اندازی راه به خود والدین اندازه افراد وکار کسب الگوی به نسبت سوئدی افراد ن یںى میانگ نزد پیشه و کسب الگوی نزد خصویص رسکت ش بصورت رسکت ش اداره فرم است. متفاوت تبار خارجی دارندگان است. مرسوم خارجی پیشینه با کار و کسب دارندگان از باالیىى درصد نسبت خود خصویص رسکتهای ش در را رىی ت بیش افراد خارجی تبار با کار و کسب 131

134 آمار آیینه در رسکت ش صاحبان ترتیب بدین میگمارند. کار به رسکت ش فرم این دارنده سوئدی افراد ن یںى میانگ به هستند رسکتها ش صاحبان ن یںى ب در مهمی گروه تبار خارجی کار و کسب دارندگان هستیم. بیکاری مشکل حل خواهان ما اگر کل فروش سوئدیها به نسبت خارجی پیشینه با رسکت ش دارندگان همزمان دارند. خود موسسات در تری ن یںى پای تنوع خارجی پیشینه با خود همکاران به نسبت رسکت ش دارنده سوئدیهای دارندگان درصد ۳۰ از بیش دارند. متنوعتری تجاری گرایشات و رى ت بیش کاری ىى ن یرىا تاکس رسکت ش رستوران شکل به ىى ت موسسا سوئد در تبار خارجی رسکت ش سوئد رستورانهای همه از نیمی از بیش دارند. مو آرایش و مراقبت و میشود. اداره خارجی پیشینه با رسکت ش دارندگان سوی از امروزه اهمیت خارجی تجارت نوین راههای گشایش برای خارجیتبار پیشهوران دارند. بسیاری رسکت ش از را خود معاش تبار خارجی پیشه و کسب دارندگان اعظم بخش متعلق رسکتهای ش به نسبت رىی ت بیش سوئدی رسکتهای ش میکنند. ن یںى تام خود میشوند. افتتاح وام با تبار خارجی افراد به آمار: استخراج منابع سوئد دارایىى اداره اقتصادی اطالعات ۲۰۱۱. سال در پیمانکار روزنامه سوی از شده انجام برریس یک توست گ زندىك این پیشهور کاری شاخههای گرایشات مهاجران شخیص کارهای و کسب هامارشتد ماتس و آندرشون لینا نتیجه و وسعت و رسایط ش خارجی: پیشینه با کار و کسب دارندگان منطقهای: و اقتصادی رشد سازمان.۲۰۱۲ آمار و اطالعات رسکتها ش واقعیتهای موفقیت به میتوان چگونه اینکه درباره سوئدی محقق ده تحقیقات ز یرى موفقیتآم مهاجرت خانه ز آشپرى درب از سوئد بازارکار به ورود اوربان: سوسان و ل کلینته ن یںى مارت یافت. دست خارجی. پیشینه با افراد کار و کسب یرىامون پ 132

135

Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن

Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن این نظام آموزشی سوئد است مدرسه بزرگساالن از ۱٨ ۱۶ و یا ۲۰ سال )اختیاری( دبیرستان سن ۱۶ تا ۲۰ سال )اختیاری( مدارس ابتدایی و

Läs mer

به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید

به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید Välkommen till Arbetsförmedlingen Dari اینجا مرکز خدمات اشتغال است آیا به دنبال شغل میگردید آیا میخواهید راجع به بازار کار معلومات بیشتر کسب کنید آیا برای یافتن شغل که میخواهید

Läs mer

راهنماى خدمات درمانى

راهنماى خدمات درمانى Persiska خدمات درمانی وستمنلند راهنماى خدمات درمانى اطالعات در مورد بهترین شیوه تماس با خدمات درمانی وستمنلند خدمات درمانی وستمنلند راهنماى خدمات رمانى خدمات درمانی محلی مبنای خدمات بهداشتی و درمانی شورای

Läs mer

لیاقت های خود را مشخص کنید

لیاقت های خود را مشخص کنید Sida: 1 va 5 لیاقت های خود را مشخص کنید آیا در زمینه یک حرفه سابقه کاری دارید و می خواهید بدانید که سابق ه زندگی حرفه ای خود را در سویدن چگونه مورد استفاده قرار دهید از طریق انجام خود اریابی می توانید

Läs mer

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill!

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! DARI För mitt bästa دفرتچهای در مورد کنوانسیون حقوق اطفال För mitt bästa Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! Nalle eller mustasch. Du räknas som barn upp till 18 år. Nalle eller mustasch.

Läs mer

راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن

راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن آثار منتشر شدۀ ادارۀ انکشاف یا Tillväxtverket را میتوانید سفارش بدهید و یا هم آن را به شکل pdf از tillvaxtverket.se/publikationer داونلود نمائید. در آنجا همچنان موادی منتشره

Läs mer

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند داری Föräldrapenning بچه مرخصی حقوق حقوق مرخصی بچه داری (föräldrapenning) حقوقی است که پدر ومادردریافت میکنند که بتوانند بجای کارکردن با کودکان خود درخانه بمانند. وبرای هرفرزندی درمجموع ۴۸۰ روز پول پرداخت

Läs mer

متاس خوب وب سایت های خوب

متاس خوب وب سایت های خوب متاس خوب بعضی اوقات خوب می باشد که با فرد دیگری که در باره نوجوانان و الکول کمی بیشرت می داند صحبت کنید. در اینجا اطالعات در باره برخی از سازمان هایی که شام می توانید با آنها متاس بگیرید را می بینید. SOCIALTJÄNSTEN

Läs mer

به اداره کاریابی خوش آمدید

به اداره کاریابی خوش آمدید به اداره کاریابی خوش آمدید Välkommen till Arbetsförmedlingen Persiska درباره اداره کاریابی به دنبال کار میگردید میخواهید درباره وضعیت در بازار کار بیشتر بدانید احتیاج به راهنمایی و توصیه برای یافتن کار

Läs mer

یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید

یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید اگر شما در خالل خدمات صحی به یک صدمه دچار شوید در آنصورت ممکن است بنا بر قانون صدمات بیماران مستحق غرامت

Läs mer

اگر در این کشور کار می کنید می توانید غرامت معلولیت دریافت کنید. اگر کار نمی کنید برای دریافت غرامت معلولیت باید در سوئد زندگی کنید.

اگر در این کشور کار می کنید می توانید غرامت معلولیت دریافت کنید. اگر کار نمی کنید برای دریافت غرامت معلولیت باید در سوئد زندگی کنید. غرامت معلولیت [Handikappersättning] افراد باالتر از 91 سال درصورت نیاز به کمک یا داشتن مخارج اضافی بعلت بیماری یا معلولیت می توانند غرامت معلولیت دریافت کنند. میزان معلولیت برای تقاضای غرامت اهمیت ندارد

Läs mer

اگر به کمک عاجل رضورت دارید به ۱۱۲ زنگ بزنید. به طور مثال اگر شام کشف کردید که کسی در معرض تعرض جنسی قرار گرفته است یا کسی در خطر است. شام به ۱۱۴۱۴ زنگ بزنید یا به یک حوزه پولیس بروید اگر می خواهید جرمی

Läs mer

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد.

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. آیا به کمک نیاز دارید اینصورت به خدمات مشتریان بانک اینترنتی به شماره تلفن ٩٧ ٧۵ ١٢ ٠٧٧١ همه روزه از ساعت ٠٧:٠٠ تا ساعت ٢٣:٠٠ تماس بگیرید.

Läs mer

در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان.

در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان. گفتار نفرتانگیز و سوءاستفاده در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان www.statensmedierad.se ویژه والدین سالم آیا زمانی که فرزندتان در اینترنت است نگران هستید مسئولیتهای شما

Läs mer

جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید!

جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید! سوئد اسکناسها و سکههای جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید! S V E R I G E S R I K S B A N K 10 کرون 5 کرون 2 کرون 1 کرون جدیدی سکههای و اسکناسها سوئد داشت خواهد خواهد جدیدی سکههای و اسکناسها 2016 و 2015

Läs mer

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا FARSI فارسی آموزش کمونی بزرگساالن آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا در سطح دبیرستان دارید. شما میتوانید یک یا چندین دوره آموزشی یا کورسهای تحصیلی را با هم بخوانید

Läs mer

شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی

شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی فارسی/ Persiska شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید حقایقی درباره نوکتوریا )ادرار شبانه( - بیدار شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی حقایقی درباره نوکتوریا نوکتوریا چیست دالیل نوکتوریا توصیه های مهم

Läs mer

!کیفارت نوناق رد ندوب دنمشوه ـ

!کیفارت نوناق رد ندوب دنمشوه ـ وزارت آموزش و پرورش قوانین ترافیک در مدرسه هوشمند بودن در قانون ترافیک! کاله مخصوص دوچرخه سواری تماس با چشم ترافیک هوشمند دوچرخه سواری هوشمند قابل رویت یا دید قوانین 2 هنگامی که شما می دانید چرا باید شما

Läs mer

چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با

چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با من میخواهم بدانم چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با مشخصاتشخصی محافظتشده زندگی میکنید Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2014 مطالب

Läs mer

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska 1 Inledning سرآغاز Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion till olika

Läs mer

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال دری Dari این دفترچه معلوماتی از طرف اکادمی انورس یا شب ادراری سویدن EnuresAkademin( )Svenska تهیه گردیده است شب ادراری اطفال چقدر معمول است بیشتر طفل ها در سنین ٢

Läs mer

یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید

یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید می توانید مطابق قانون صدمۀ بیماران از حق دریافت غرامت برخوردار باشید.

Läs mer

شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!.

شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!. شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!. Dari: översättning av Hasina Tawasoli این اتفاق ها می افتد در تابستان! دراین

Läs mer

Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد

Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد برای نوجوانان 20 16 ساله دوره مکتب ثانوی سیستم معارف سویدن بدین ترتیب است لیسه جوانان 20-16 سال اختیاری دوران ابتدایی متوسطه و لیسه ویژه کودکان و نوجوانان دارای

Läs mer

خط مشاوره پزشکی: 1100 کلینیک جوانی أوسترسوند : 55 :11 فعالیت همگانی بخش ها مرکز مقابله با خشونت: ( رایگان )

خط مشاوره پزشکی: 1100 کلینیک جوانی أوسترسوند : 55 :11 فعالیت همگانی بخش ها مرکز مقابله با خشونت: ( رایگان ) اطالعات تماس پلیس آمبوالنس کمک های فوریتی پلیس/ آمبوالنس/ اورژانس فوریتی : 111 ( بصورت شبانه روزی ) پلیس در موارد غیر اورژانسی : 11 111 ( 11 در ساعات اداری ) شهرداری ب رگ فردی و خانوادگی : 1060-1011 (

Läs mer

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند حاال چه می شود منظور از درمان اجباری آنست که حال مشا هبرت شود طوری که مشا نیاز به درمان اجباری

Läs mer

دوره مکتب ابتدائی و متوسطه

دوره مکتب ابتدائی و متوسطه Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد برای اطفال و نوجوانان 7 20 سال دوره مکتب ابتدائی و متوسطه ویژه و دوره مکتب ثانوئ ویژه سیستم معارف سویدن بدین ترتیب است لیسه جوانان 20-16 سال اختیاری دوران ابتدایی

Läs mer

والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید. Persiska

والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید. Persiska والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید Persiska فهرست مطالب مقدمه 3 چه مشکالتی برای خواندن و نوشتن وجود دارد 4 Dyslexia چیست 6 توجه به

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. سالم اسم من حسین است. من در

Läs mer

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب Sverige en introduktion آشنائی با سوئد I det här avsnittet ges korta fakta om Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras. در این فصل اطالعات

Läs mer

اطالعات در مورد منطقه گتلند

اطالعات در مورد منطقه گتلند [Avdelning/Enhet/Alternativt blank] Date 5 August 2014 Persiska به وب سایت منطقه گتلند خوش آمدید! اطالعات در مورد منطقه گتلند Om Region Gotland / منظره گتلند شامل تنها یک شهرداری میباشد و از تاریخ 1 ژانویه

Läs mer

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Till dig som söker asyl i Sverige Persiska www.migrationsverket.se 1 شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید مقررات

Läs mer

به الهولم خوش آمدید شهر بزرگ قرار گرفته و امکانات مناسب برای رفت و آمد نیز وجود دارد. امکاناتی برای کمون خودمان مینگریم.

به الهولم خوش آمدید شهر بزرگ قرار گرفته و امکانات مناسب برای رفت و آمد نیز وجود دارد. امکاناتی برای کمون خودمان مینگریم. به الهومل خوش آمدید به الهولم خوش آمدید به الهولم خوش آمدید نقل مکان کردن گامی بزرگ است. حتی فکر کردن به این موضوع بسیاری پرسشها را به وجود میآورد. زندگی من در مکان جدید چگونه خواهد بود آیا این نقل مکان

Läs mer

این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه کاربرد

این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه کاربرد مرامنامهاخالقی اریکسون هدف این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه اشتغال شرایط کاری ایمن مدیریت مسئوالنه مسائل زیستمحیطی و رعایت معیارهای باالی اخالقی تدوین شده است. همه واحدها

Läs mer

روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست

روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست معمولا پیش از شروع دادرسی می توان در اتاق انتظارعمومی تاشروع محاکمه صبر کرد. در صورتی که مایل باشید می توانید در اتاقی تنها منتظر شروع دادرسی

Läs mer

محتوا و محدوده مقررات 1 احکام اساسی نظم عمومی و مصئونیت مکان های عمومی در»فصل 3«از»قانون نظم عمومی«آمده است (SFS 1993:1617).

محتوا و محدوده مقررات 1 احکام اساسی نظم عمومی و مصئونیت مکان های عمومی در»فصل 3«از»قانون نظم عمومی«آمده است (SFS 1993:1617). کتاب قانون تصویب ذریعه شورای شهر: 139-95 1995-12-14 اصالح ذریعه شورای شهر: 6-96 1996-01-25 1996-9-19 78-96 2003-01-23 76-03 2004-09-23 85-04 2007-08-30 120-07 مقررات محلی نظم عمومی در شهر LYSEKIL شاروالی

Läs mer

چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ث( 19 ت( کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است

چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ث( 19 ت( کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و 20.16 وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ت( 18 ث( 19-1 2- کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است 3- مساحت قسمت سایه چقدر است )سانتیمتر مربع = 2 ) cm الف( 50 cm 2 ت( 120

Läs mer

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت يکبار در هر ترم شما و فرزندتان آموزگار و يا مسئول کالس را مالقات خواهيد کرد تا يک گفتگوی پيشرفت داشته باشيد. اين گفتگو درباره ی اين خواهد

Läs mer

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد Persiska برای جوانان از ۲۰ ۱۶ سال: دبیرستان سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری دوران دبستان ودبیرستان ویژه عقب افتادگان کودکان و نوجوانان عقب افتاده بین ۲۰

Läs mer

مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13

مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13 زندگی تازه در سوئد مطالب صفحه 4 ثبت احوال و مدارک شناسائی 1 5 پیش دبستانی مدرسه و آموزش های مخصوص بزرگساالن 2 9 مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13 مراقبت های بهداشتی و درمانی دندانپزشکی و بارداری

Läs mer

غرق شدن دلیل اصلی مرگ و میر تصادفی در بین کودکان 1 تا 6 سال به شامر می رود.

غرق شدن دلیل اصلی مرگ و میر تصادفی در بین کودکان 1 تا 6 سال به شامر می رود. بی توجهی خطرناک است. نه آب. 1 هیچکس هرگز نباید غرق شود هر ساله تقریبا نه کودک غرق می شوند. بسیاری از این حوادث تلخ در نزدیکی خانه و در محیط خانواده اتفاق می افتند جاییکه بسیاری از بزرگساالن نمی دانند تا

Läs mer

دادرسی چگونه خواهد بود

دادرسی چگونه خواهد بود من م یخواهم بدانم دادرسی چگونه خواهد بود سازمان دفاع از قربانیان جرائم ٢٠١٤ طراحیها از ماریا وال تولید پالکات انتشارات اوستروم آ.ب. اومئو ٢٠١٤ 5 گردیدهاست تهیه بروشور این چرا 6 چیست دادرسی 7 دادرسی مراحل

Läs mer

در است. کودک یک یادگیری و رشد در مهم جوانب از یکی کردن بازی میشود. استفاده یادگیری و رشد روند به کمک برای بازی از هدفمند صورت به زمانی

در است. کودک یک یادگیری و رشد در مهم جوانب از یکی کردن بازی میشود. استفاده یادگیری و رشد روند به کمک برای بازی از هدفمند صورت به زمانی به پیشدبستانی خوش آمدید وقت مدرسهها رسیده است! کودک شما در آستانه ورود به پیشدبستانی قرار دارد. یکی از نقاط عطف زندگی که هم برای شما و هم برای فرزندتان هیجانانگیز است. شاید سؤاالت متعددی ذهن شما را به

Läs mer

فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر خانواده و فرد خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119

فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر خانواده و فرد خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119 عکس: Colourbox ۴. ف ردی ت حقوق و وظایف فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر محافظت در برابر تبعیض خانواده و فرد حقوق کودکان خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119 شورای شهر یوتبوری و استانداری

Läs mer

Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON

Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON اصول اخالقی Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON فده این اصول اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر و ایجاد شرایط عادالنه اشتغال شرایط کاری ایمن مدیریت مسئوالنه مسائل زیست محیطی و رعایت استانداردهای باالی اصول

Läs mer

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad]

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad] اطلاعات از سوی صندوق بيمه ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨ فوق العاده مسکن[ Bostadstillägg ] - برای افرادی که کمک هزینه فعاليت [aktivitetsersättning] یا کمک هزینه بيماری [sjukersättning] دریافت می کنند [ till dig som har

Läs mer

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن 1) När du hyr din lägenhet 4) Städning av lägenhet 6) När du ska flytta 9) Flyttstädning 10) El och värme 11) Grannar och hänsyn 12 ) Sopsortering 14) Tvättstugan 15) Brandvarnare 16) Omsorg av din lägenhet

Läs mer

هنايار تاعلاطا یسرزاب هرادا

هنايار تاعلاطا یسرزاب هرادا اداره بازرسی اطالعات رايانه ای( Datainspektionen ) اداره بازرسی اطالعات رایانه ای یک اداره دولتی سوئدی است. وظيفه ما آنست که مشخصات فردی در جامعه به تجاوز غيرضروری در تماميت فردی افراد منجر نگردد. دفتر

Läs mer

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید پیش از خریدن امتحان کنید! وسایل و تجهیزات باید مناسب کودک و اتومبیلتان باشند. بطور صحیح نصب کنید! اطالعات مربوط به نصب و استفاده از صندلی کودک را تهیه نمائید. به دقت دستورالعمل ها را دنبال کنید. جهت صندلی

Läs mer

معلومات برای پناهجویان در سویدن

معلومات برای پناهجویان در سویدن Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت معلومات برای پناهجویان در سویدن Till dig som söker asyl i Sverige Dari www.migrationsverket.se 1 معلومات برای پناهجویان در سویدن متامی قوانین در مورد پناهنده

Läs mer

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت Persiska برای فرزند شما از ۱۵ ۷ سال: مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری مدرسه ابتدایی و متوسطه نوجوانان ۱۵ ۷ ساله بصورت اجباری

Läs mer

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز Farsi فارسی اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز پیشگفتار زندگی پر از دام است. ممکن است برای پیدا کردن این دام ها به کمک نیاز

Läs mer

معلومات برای پناهجویان در گوتالند

معلومات برای پناهجویان در گوتالند irad معلومات برای پناهجویان در گوتالند منطقه گوتالند آدرس Visborgsallén 19 آدرس پستی SE-621 81 Visby شماره تیلفون ۰۰+ (۰)۴۹۸ ۲۶ ۹۰ ۴۶ شماره سازمان 212000-0803 ایمیل regiongotland@gotland.se ویبسایت www.gotland.se

Läs mer

استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand,

استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand, به اونگه Ånge خوش آمدید. و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد که محیط اطراف ما را حتت تاثیر خود قرار داده است. آگاهی از تاریخ خود باعث درک بهتر از محیط روزانه ای می

Läs mer

مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب

مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب عکس: Colourbox مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب جغرافیا اقتصاد و ساختارهای زیربنایی جمعیت خانه های مسکونی و سکونت محیط زیست طبیعت و پایداری اکولوژیک شهر شما این چنین اداره می شود امور مالی خود

Läs mer

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد Tvättning När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. Du kan tvätta mörka kläder och kläder med starka färger tillsammans. Vita kläder och kläder med ljusa färger ska du tvätta i en

Läs mer

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها کودکستان برای کودک شماست اداره کل مدارس اين بروشور را می توان از اين راه سفارش داد: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel:

Läs mer

در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید

در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید 2011 در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید آژیر»خبر مهم«خبر مهم ۷ ۱۴ ۷ ۱۴ ۷ ثانیه رفع خطر ۳۰-۴۰ ثانیه آژیر بلند در صورت شنیدن این آژیرچنین رفتار کنید در صورتی که خارج از خانه

Läs mer

[Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga]

[Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] اطلاعات از سوی صندوق بيمه ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨ کمک هزینه فعاليت [Aktivitetsersättning] تواناي ی کار هنگام کاهش [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] کمک هزینه فعاليت یک حمایت مالی برای جوانانی است

Läs mer

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش Persiska پرسش و پاسخ درباره شب ادراری اين بروشور از سوی آکادمی سونسکا انورس( Akademien (Svenska Enures منتشر شده است. شب ادراری کودکان چقدر رايج است بيشتر کودکان پس از سن 2-3 سالگی ديگر خود را خيس نمی

Läs mer

اطالعات برای قربانیان جرائم

اطالعات برای قربانیان جرائم اطالعات برای قربانیان جرائم 1 برای شما که در معرض جرم بودهاید Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Tryckeri City, Umeå 2015 فهرست راهنمای کلی 6 پیشگفتار 7 اقدامات اضطراری

Läs mer

سالمندان حین تردد در ترافیک.

سالمندان حین تردد در ترافیک. سالمندان حین تردد در ترافیک. افزایش کیفیت زندگی و اعتماد به نفس. ترافیک مصون www.ntf.se تحرک مستمر یا همیشگی امکان تحرک با پای پیاده با بایسکل یا وسیله نقلیه دیگر برای تمام گروپهای سنی مهم است. زیرا ساختار

Läs mer

به سوندسوال خوش آمدید.

به سوندسوال خوش آمدید. به سوندسوال خوش آمدید. هر یک از چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد

Läs mer

به سولفتئو خوش آمدید.

به سولفتئو خوش آمدید. به سولفتئو خوش آمدید. هر یک از چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد

Läs mer

وجود ارتباطی بامعنا میان الگوی ثابت طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتمهای آن ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول ساخت. درسال 1913 نیلز بور

وجود ارتباطی بامعنا میان الگوی ثابت طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتمهای آن ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول ساخت. درسال 1913 نیلز بور نخستین بار آنگستروم )Ångström,A.( فیزیکدان سوئدی درسال 86 چهار خط طیف نشری هیدروژن را یافت و نه سال بعد موفق به اندازهگیری دقیق طول موج هر خط شد. نیلزبور ) 96 885 ( بور به هر یک از این ترازهای انرژی کوانتومی

Läs mer

نوساند خوش آمدید. استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand,

نوساند خوش آمدید. استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand, نوساند خوش آمدید. چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد که محیط اطراف

Läs mer

قواعد اخالقی کسب و کار

قواعد اخالقی کسب و کار قواعد اخالقی کسب و کار مروری بر رهنمودها و سیاست های گروهی پایه که روابط ما با یکدیگر و نیز با ذینفعانمان را هدایت می کند. جزئیات و قوانین بیشتر برای کارکنان اریکسون در حیطه های خاص عملیاتی در سیاستهای

Läs mer

عفونت ویروس آر اس )RS( شدن نوزاد به عفونت شدید

عفونت ویروس آر اس )RS( شدن نوزاد به عفونت شدید عفونت ویروس آر اس )RS( اطالعات در مورد ویروس آر اس )RS( و اقدامات الزم در راستای کاهش خطر مبتال شدن نوزاد به عفونت شدید ویروس آر اس )RS( چیست ویروس آر اس )RS( یکی از جمله شایع ترین ویروس های طرق تنفسی

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan آمديد... پيش به دبستانی خوش Telefonnummer تلفن : Vad är svensk förskola? پيش دبستانی سوئدی چيست Förskolan är till för barn mellan 1 och 6 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar

Läs mer

به کودکانی که قربانی جرم

به کودکانی که قربانی جرم من میخوا هم بدانم من چگونه میتوانم به کودکانی که قربانی جرم شدهاند کمک کنم 1 2 سازمان دفاع از قربانیان جرم ٢٠١٤ حق کپیرایت محفوظ است ترسیمکننده تصاویر ماریا وال تولید شده در شرکت نشر پالکات چاپخانه اوستروم

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddningstjänsten Östra Götaland ایمنی شما مهم است! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland است تاثیرگذار شما کمک ایمنی و امنیت در دارد امکان که آجنا تا همگان تا میکنیم تالش سازمانخدماتآتشنشانی در ما با قراربگیرید. مخاطرهآمیزی موقعیتهای

Läs mer

فهرسـت مطالب نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن وضع مالی امنیـت و مصونیـت

فهرسـت مطالب نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن وضع مالی امنیـت و مصونیـت ساختمان آپارتمان.۲ زندگی در سـویدن عکس Colourbox : فهرسـت مطالب موقعیـت جغرافیایـی تجـارت و زیربنـا ها نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن

Läs mer

استکهلمی سبزتر بیانیه U

استکهلمی سبزتر بیانیه U PERSIska /فارسی استکهلمی سبزتر بیانیه U 2014 1 مسکن Rinkeby- Kista 3200 خط نارنجی 3800 5000 Hässelby-Vällingby Spånga- Tensta استکهلم در سال 2030 50 000 Bromma 12800 Kungsholmen 5800 Norrmalm 3700 12900

Läs mer

دقیقه) ۷ + (۳ کلمات نخستین تا تولد بدو!از صحبت

دقیقه) ۷ + (۳ کلمات نخستین تا تولد بدو!از صحبت برای شما که کودکی زیر ۵ سال دارید! این فیلم برای والدین و سایر افراد بزرگسالی که در اطراف کودک هستند تهیه شده است. هدف این فیلم نشان دادن چگونگی كمك به کودکتان در یادگیری زبان و فراهم کردن پایهای مناسب

Läs mer

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده پزشک معالج شام داروی پراداکسا را برایتان تجویز کرده است این دارو خطر لخته شدن خون را

Läs mer

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO SIME/FOLIO عدم مزاحمت عدم تخريب اصل حق دسترس به طبيعت را تشکيل می دهد. حق دسترس به طبيعت يک فرصت يکتا برای همه تا آزادانه در طبيعت گشت و گذار کنند

Läs mer

Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se

Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se در ادامه اعتراضات بينالمللی چند کلوپ کارگری اتحادیه کارگری سکو احزاب و سازمان کمونيستی و چپ سوي دی در پی فعاليتهای کانون زندانيان سياسی ایران(در تبعيد)واحد سوي د طی ارسال نامه به سفارت رژیم یا از طریق

Läs mer

هئارا وراد هارمه هب هک ار رامیب تاعلاطا هگرب.دیناوخب تقد هب دوش یم

هئارا وراد هارمه هب هک ار رامیب تاعلاطا هگرب.دیناوخب تقد هب دوش یم اگر مصرف کننده (ناتالیزوماب) برای درمان MS عودکننده - بهبود یابنده با TYSABRI هستید برگه اطالعات بیمار را که به همراه دارو ارائه می شود به دقت بخوانید. 1 این بروشور مکملی برای فعالیتهای ارائهدهنده خدمات

Läs mer

اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧

اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧ اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧ اردو خوابگاهی چيست در اردوی ما ميتوانيد ا ب تنی کنيد با رفقا باشيد فوتبال بازی کنيد به مکان های تفريحی سفر کنيد ماهيگيری کنيد قايق پاروي ی استفاده کنيد سرگرمی داشته باشيد و

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed.

Läs mer

در باره سوئد آشـنایی با جامعه به زبان سوئدی

در باره سوئد آشـنایی با جامعه به زبان سوئدی در باره سوئد آشـنایی با جامعه به زبان سوئدی آن انتشار از هدف است. جامعه با واردان تازه آشنایی برای کتابی سوئددرباره کسانی به اساسی اطالعات دادن و ساختن آشنا برای کشور های کمون به کمک آیند. می سوئد به که

Läs mer

راهنمای مستأجران. حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus

راهنمای مستأجران. حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus راهنمای مستأجران حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus SANDVIKENHUS راهنمای مستأجران بهعنوان یک مستأجر جدید Sandvikenhus خوش آمدید! ما قول میدهیم حداکثر تالش خود را انجام دهیم تا مطمئن شویم از اینکه

Läs mer

ADHD آشفتگی زندگی روزمره

ADHD آشفتگی زندگی روزمره Tiedot farsiksi ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت به حدی

Läs mer

Välkommen till fritids

Välkommen till fritids Välkommen till fritids به محل تفريحيه ساعات آزاد خوش آمديد ) فريتيد). Telefonnummer شماره تلفن Fritids فريتيد Fritids är till för barn mellan 6 och 12 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är

Läs mer

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی.

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی. 1 Svensk-dari och svensk-persisk ordlista inom den sexuella sfären. Framtagen av Migrationsverkets projekt Tolka mig rätt att öka kvaliteten i mötet med den sökande, i samarbete med tolkar. Senast uppdaterad

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer 2006-114-5 سو ال و جواب درباره کمک مالی (کمک هزينه اجتماعی ( جوابهای کوتاه به معمولی ترين سو ال ها برای دريافت اطلاعات بيشتر

Läs mer

TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1. Datum: 09/ , kl Lycka till!

TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1. Datum: 09/ , kl Lycka till! TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1 Datum: 09/11 2012, kl. 8.00-12.00 Lycka till! (Max poäng 108) 1. Översätt texten āhu till svenska. (6 p.) آهو حيوان قشنگ صحرايیای است. بعضی

Läs mer

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری!

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری! شماره 1 بهمن اسفند 1931 Nr. 1 jan feb 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors Rätt motarbeta kulturellt och sexuellt

Läs mer

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014 زنان خبری بولتن & Kvinnobulletin شماره 3 مرداد-شهریور 3333 Nr. 3 aug- sep 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors

Läs mer

Persiska för nybörjare

Persiska för nybörjare FACIT Persiska för nybörjare [2012-10-26] KAPITEL 1 D. vatten, med, pappa, doft, utan, fot/ben, tills, gunga, du, han/hon. F. där, gammal, plats, själ/kära, bra, dag, av/från, dålig, vänster, dotter/flicka

Läs mer

گزارش اعتراضات اول ژوئن

گزارش اعتراضات اول ژوئن گزارش اعتراضات اول ژوئن نیرو های چپ استکهلم چندی قبل خبر مسافرت وزیر خارجه ایران را به اسکاندیناوی افشا کردند و متعاقب آن تا روشن شدن تاریخ معین این سفر بالفاصله اقدام به ایجاد کمیته ای مرکب از احزاب وسازمانها

Läs mer

دانشمندان علم اخالق و فیلسوفان براي اخالق تعاریف متعد دي بیان كردند. تعریفي كه از میان تعریف هاي دانشمندان اسالمي ميتوان جمع بندي نمود عبارت است از:

دانشمندان علم اخالق و فیلسوفان براي اخالق تعاریف متعد دي بیان كردند. تعریفي كه از میان تعریف هاي دانشمندان اسالمي ميتوان جمع بندي نمود عبارت است از: اخالق كار وارزشهاي سازماني پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان كارهاي غیراخالقي غیرقانوني و غیرمسئوالنه در محیطهاي كاري توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخالق كار و مدیریت اخالق معطوف ساخته

Läs mer

Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin

Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin En kontrastiv studie av två persisktalande elever i Svenska Som Andraspråk A Anna Larsson 2012 Uppsats högskolenivå, 7,5 hp Svenska språket Svenska som andraspråk

Läs mer

Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska

Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska Direkt och indirekt anföring förekommer efter sägeverb (anföringsverb) och ett mycket fåtal förnimmelseverb så som att tänka. Sägeverb är t.ex. att säga,

Läs mer

گاهنامه فریاد خاوران

گاهنامه فریاد خاوران ژانویه 7102 شماره 7 بهمن 0931 shorahamkari@gmail.com رژیم جمهوری اسالمی ایران از همان بدو به قدرت رسیدن با زندانی کردن شکنجه اعدام کشتار مخالفین تحمیل فقر و بیکاری افزایش اعتیاد و فحشا در جامعه به حیات

Läs mer