استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand,"

Transkript

1 به اونگه Ånge خوش آمدید. و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد که محیط اطراف ما را حتت تاثیر خود قرار داده است. آگاهی از تاریخ خود باعث درک بهتر از محیط روزانه ای می شود که ما دائما با آن در متاس هستیم. ترکیب پدیده های قدیمی و جدید جامعه ما را جذاب و جالب می کند. در اینجا چند محل را که می تواند کمکی در توضیح پیدایش و رشد اونگه باشد را معرفی می کنیم. جاهایی که حتی امروزه هم می شود برای دیدنشان به آجناها رفت. استانداری وسترنورالند Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand, تلفن: فرم گرافیک شرکت Grafisk form, produktion se idea ab منت: ماتس ویگارت Textbearbetning Mats Wigardt عکس :Foto آننا گوملارک / Anna Gullmark سمیر حسین Samir Hussein بیورن گرانکویست / Björn Grankvist ميربيرجت موزه استان وسترنورالند Murberget Länsmuseet Västernorrland مارگارتا بری وال /Margareta Bergvall جایامالی پررا Jayamalie Perera چاپ لناندرش گرافیک.Tryck Lenanders Grafiska سپتامبر سال September

2 Sollefteå Ånge Örnsköldsvik Kramfors Härnösand Timrå Sundsvall چند مفهوم مختلف ز مفاهیمی که در آن آورده شده می پردازیم: فرهنگ فقط موزیک تئاتر و ادبیات را شامل منی شود. از فرهنگ به معنی طرز زندگی انسانها و نحوه سازماندهی زندگی و اجتماع نیز استفاده می شود. تاریخ مطالعه فعالیتهای انسان در زمان گذشته است. میراث فرهنگی چیزهایی است که نسلهای گذشته بعد از خود بجای گذاشته اند مانند خانه اشیا و آداب وسننی که به نسلهای بعد منتقل می شود. محیط فرهنگی در یک معنی گسترده به معنی محیطهایی است که حتت تاثیر انسان قرار می گیرند مثل شهرها و اراضی کشاورزی. اغلب اوقات یک محیط محدود مد نظر می باشد مثال محیط یک عمارت ییالقی. نورالند Norrland شمالی ترین قسمت سوئد می باشد که وسترنورالند را نیز شامل می شود. جنوبی ترین قسمت سوئد یوتاالند Götaland نام دارد وقسمت میانی اسواالند Svealand نامیده می شود. استان یک منطقه جغرافیایی تفکیک شده برای اداره امور دولتی است مثل وسترنورالند. سوئد به ۲۱ استان تقسیم شده است. کمون یک منطقه جغرافیایی کوچکتر است که مسئولیت قسمت بزرگی از خدمات اجتماعی مانند مدارس کودکیاری ساملندیاری طراحی راهها مسائل مربوط به آب و فعالیتهای تطبیق با جامعه سوئد برای مهاجرین را عهده دار است. سوئد به ۲۹۰ کمون تقسیم شده است. ترجمه امر مهمی است چرا که در استان ما افراد زیادی هستند که به زبانی غیر از زبان سوئدی صحبت می کنند. به همین دلیل و به منظور اطالع رسانی هر چه بیشتر در باره تاریخ و میراث فرهنگی این بروشور به زبانهای فارسی عربی انگلیسی و اسپانیایی ترجمه شده است. بروشورهای دیگر از همین سری در باره کمونهای دیگر استان به زبانهای فرانسه روسی سومالیایی و آمهارینجا نیز موجود می باشند. 15

3 میراث فرهنگی اونگه چرا تاریخ مهم است انسانها چه مدت است که در وسترنورالند Västernorrland زندگی می کنند با چه زندگی کرده اند زندگی به چه شکل بوده است چه حوادث مهمی روی ساکنین تاثیر گذاشته است ساختمانها و فرهنگ اطراف ما واقعا چقدر قدیمی هستند و چه چیزهایی را میتوانند برای ما تعریف کنند تعداد سئوالها زیاد است ولی در عین حال ما میتوانیم از طریق مطالعه بقایای زمانهای گذشته جوابهای زیادی را کسب کنیم. مثال اینکه انسانها با شرایط متفاوت زندگی در دورانهای مختلف به چه صورت کنار آمده اند و اینکه چرا جامعه به شکلی که االن است در آمده است. به همین دلیل است که ما باید در حفظ میراث فرهنگی خودمان کو شا باشیم. چرا که منبع اطالعاتی مهمی در باره گذشته ما است. چرا این بروشور این بروشور از طرف استانداری وسترنورالند Länsstyrelsen i Västernorrland تهیه شده است. استانداری یک مرجع دولتی است که در همه استانها وجود دارد و با مسائل مختلف اجتماعی کار می کند. یکی از مسئولیتهای استانداری حفاظت از بناهای با ارزش کلیساها و بقایای دوران قدیم است. این کار به منظور حفظ قسمتهای مهم تاریخ جامعه و در اختیار عموم قرار دادن آن اجنام می شود. در سوئد چندین مرکز دیگر نیز وجود دارد که با مسائل تاریخی و میراث فرهنگی کار می کنند. چند منونه از اینها موزه ها آرشیو ها و کتابخانه ها هستند که از طریق برگذاری منایشگاهها مطالب موجود در آرشیوها و کتابها نحوه زندگی در گذشته را برای ما تعریف می کنند اینکه زندگی به چه شکلی بوده و انسانها چطور زندگی می کرده اند. ما ازطریق این بروشور می خواهیم تعدادی از محیطهایی را که استانداری وظیفه حفاظت آنها را بعهده دارد به شما معرفی کنیم. ما همچنین محلهای جالب دیدنی دیگر مانند موزه ها کتابخانه ها کلیساها و آرشیو را نیز برای معرفی انتخاب کرده ایم. حفاظت بر اساس قانون میراث فرهنگی. بناهای حفاظت شده بناهایی هستند که بر اساس قانون میراث فرهنگی حتت حفاظت قرار گرفته اند. این حفاظت به این معنی است که از بناها باید بخوبی نگهداری شود تغییری در آنها داده نشود و همچنین خراب نشوند. در وسترنورالند حدودا هفتاد منونه از این بناها وجود دارد. این بناها به این دلیل که می توانند بصورت واضحی گویای حوادث مهمی در تاریخ جامعه باشند انتخاب شده اند. قانون میراث فرهنگی شامل کلیساها نیز می شود به این معنی که از آنها باید بخوبی نگهداری شود و بدون گرفنت اجازه از استانداری منی توان تغییراتی را در آنها ایجاد کرد و یا آنها را خراب کرد. هیچکدام از کلیساهایی را که پیش از سال ۱۹۴۰ ساخته شده اند منیتوان تغییر داد ویا خراب کرد. حتی کلیساهایی که طی سالهای بعد ساخته شده اند نیز میتوانند حتت حفاظت قرار بگیرند. از آجنا که مسیحیت مذهب اصلی سوئد به مدت بیش از هزار سال بوده است کلیسا نفوذ زیادی در جامعه داشته است. به همین دلیل کلیساهای حفظ شده میراث فرهنگی مهمی برای همه ما محسوب می شوند. بقایای گذشته رد آثار فعالیتهای انسان در دوره های مختلف زمانی نامیده می شوند. این آثار می توانند گورهای هزار ساله به شکل سنگهای بر روی هم چیده شده و یا تپه های خاکی پوشیده از گیاهان باشند. همچنین می توانند محل زندگی انسانها گودالهای شکار حیوانات وحشی نقاشی های روی صخره ها آسیاب های قدیمی و خیلی چیزهای دیگر باشند. از دوران پیش از تاریخ کتابی وجود ندارد که بتواند برایمان چیزی در باره انسانهای آن زمان تعریف کند. به همین دلیل می توان گفت که زمین زیر پای ما آرشیو ی است دارای اطالعات در باره زندگی در زمانهای بسیار دور. بقایای قدیمی می توانند اطالعات زیادی را در اختیار ما بگذارند. اطالعاتی که بدون وجود این بقایا بدست آوردنشان مشکل می بود. بقایای قدیمی نیز در مقابل تغییر و تخریب بوسیله قانون میراث فرهنگی حفاظت می شوند. 14

4 شیفتس بکن لوبله. Loböle( )Skiftesbäcken, الدنست )Eldnäset(

5 الدنست )Eldnäset( توقفی برای آنچه که می شود اجنام داد وجود ندارد! هنرمند و پیمانکار در کمون اونگه. )Tomas Håkki Eriksson( به نقل از توماس هوکی اریکسون اونگه )Ånge(

6 میراث فرهنگی اونگه 8. آرشیو مرکزی در اونگه centralarkivet ånge. ما در سوئد یک سیستم خودگردان کمونی داریم که از سال ۱۸۶۲ وجود داشته است. متام تصمیمات مستندات وبررسی هایی که مربوط به فعالیتهای کمون می شود همه نگهداری و آرشیو می شوند. بر طبق اصل عمومی بودن اسناد سوئد متامی این مدارک اسناد عمومی محسوب می شوند به این معنی که همه حق دارند از آرشیو کمون در جستجوی اطالعات استفاده کنند. در میان اسناد خیلی قدیمی مدارکی وجود دارد که می تواند اطالعاتی در مورد نحوه رهبری جامعه در بیش از صد سال پیش در اختیار ما بگذارد. بطور مثال از جمله مدارکی که در آرشیو مرکزی وجود دارد می توان از نقشه ساختمانهای قدیمی طرح مناطق مسکونی فهرست اسامی دانش آموزان و احکام مربوط به مراقبت از افراد فقیر را نام برد. 9. کتابخانه مردمی اونگه ånge folkbibliotek. کتابخانه اونگه کتابخانه مرکزی کمون می باشد که بسهولت قابل دسترسی است و در کنار راه آهن در مرکز شهر اونگه قرار گرفته است. چهار شعبه کوچکتر نیز در فرنستا Fränsta تورپس هامار Torpshammar یونگاورک Ljungaverk و آلبی Alby وجود دارد. در کمون همچنین یک کتابخانه سیار بوسیله اتوبوس هست که بطور منظم به مناطق اطرافی کمون می رود. در کتابخانه مرکزی امکان امانت گرفنت کتاب نشریات روزنامه و موزیک و فیلم بر روی صفحات سی دی و دی وی دی وجود دارد. در این کتابخانه کتاب و نشریات به چندین زبان مختلف وجود دارد و لغتنامه دیکشنری و دوره های زبان را نیز می توان امانت گرفت. همچنین چندین کامپیوتر که متصل به اینترنت هستند و یک اتاق مطالعه برای دانش آموزان هم وجود دارد. 11

7 میراث فرهنگی اونگه 7. باغ والیتی بوری شو borgsjö hembygdsgård. همزمان با تغییرات گسترده اجتماعی در اوایل قرن بیستم زمانی که مردم روستاها را برای کار کردن در زمینه کارهای صنعتی در حال رشد به سمت شهرها ترک می کردند جنبش والیت سوئد svenska hembygdsrörelsen پدید آمد. خیلی ها احساس کمبود و دلتنگی زنگی روستایی را که در حال از بین رفنت بود می کردند. بعنوان راهی برای زنده نگهداشنت سنتها اجنمنهایی با هدف حفظ بناهای قدیمی و ابزار آالت تشکیل شد. در باغ والیتی بوری شو حدود بیست بنا وجود دارد که از نقاط مختلف استان به اینجا آورده شده اند. به عنوان مثال می توان از مهمانخانه قدیمی یمتالندی jämtkrogen که هم مهمانسرا بوده و هم کاروانسرایی برای کالسکه های اسبی آنزمان نام برد. در این محل برنامه های مختلفی هم در تابستان و هم زمستان ترتیب داده می شود که توام با برگزاری منایشگاه و فروش کارهای دستی محلی برگزار می شوند. 10

8 میراث فرهنگی اونگه 5. جاده زائرین pilgrimsleden. هزار سال پیش مردم در سوئد و نروژ شروع به دست کشیدن از مذاهب چند خدایی و شرک خود کرده و به مسیحیت خداو پیامبر آن روی آوردند. پادشاه نروژ اولوف هارالدسون از جمله کسانی بود که سعی کرد مسیحیت را در نروژ کشور همسایه سوئد ترویج دهد. ولی او در دوره های مختلف با مقاومتهای شدیدی روبرو شد و سراجنام در سال ۱۰۲۸ میالدی مجبور شد به روسیه فرار کند. او دو سال بعد در ماه جوالی ۱۰۳۰ میالدی از راه دریا به سل اونگر Selånger بیرون شهر سوندسوال فعلی وارد شد و با لشکر خود جهت باز پس گرفنت تاج و تخت از چنگ برادرش به سمت نروژ حرکت کرد. اولوف هارالدسون در نبردی که در استیک الستاد Stiklastad روی داد کشته شد. جسد وی به نیداروس Nidaros تروندهیمز Trondheim فعلی حمل و در آجنا دفن شد. بزودی شایعه ای مبنی بر اینکه در محل دفن اولوف حوادث خاروق العاده ای رخ می دهد پخش شد. گفته می شد که افردی که بیماریهای سختی داشته اند با رفنت به آجنا شفا یافته اند. به این ترتیب افراد بیشتر و بیشتری عازم نیداروس شدند وبزودی آجنا برای زائرین مسیحی به اندازه اورشلیم روم سانتیاگو و کومپوستاال اهمیت پیدا کرد. جاده زائرین مابین سوندسوال و تروندهیمز هنوز وجود دارد و از جمله از بوری شو و اونگه می گذرد. 6. چشمه سانت اولوف st olofs källa (5). چشمه سانت اولوف در امتداد جاده زائران ما بین سوندسوال و تروندهیمز قرار دارد. بر اساس روایت گفته می شود که این چشمه زمانی که پادشاه اولوف هارالدسون و لشکر او در راه بازگشت به نروژ در بوری شو برای استراحت توقف کرده بودند پدید آمده است. اولوف عصای دستی اش را در آجنا به زمین می کوبد و چشمه شروع به جاری شدن می کند و سربازان و اسبان می توانند آب سیری نوشیده و رفع تشنگی کنند. 9

9 4. کلیسای بوری شو borgsjö kyrka. خیلی وقتها وقتی قرار بود کلیسایی در اطراف و اکناف سوئد ساخته شود کشورهایی مانند آملان ایتالیا و فرانسه منابع الهام در سبک ساخت کلیسا بودند. کلیسای بوری شو که در سال ۱۷۷۶ ساخته شد منونه زیبایی از آنچه که کلیسای روکوکو rokokokyrka خوانده میشود است سبکی که در قرن هیجدهم در فرانسه رایج بود. فضای داخل کلیسا روشن و دل باز است با پنجره های بزرگ و سقف بلند گنبدی شکل. بسیاری از اشیا کلیسا باقیمانده از کلیسای قرون وسطایی است که قبال در همین محل قرار داشت. بعنوان مثال ظرف غسل تعمید چوبی که از قرن هفدهم است. و همینطور مجسمه چوبی قدیس حافظ کلیسا سانت اولوف که به اوایل قرن شانزدهم تعلق دارد.

10 میراث فرهنگی اونگه 3. کلیسای اونگه ånge kyrka. در طول بیش از یک هزار سالی که از زمان مسیحی شدن سوئد می گذرد تعداد زیادی کلیسا در اقصا نقاط کشور هم در شهرها وهم در روستا ها ساخته شده است. شکل ظاهری کلیساها بر اساس سبک و ایده آلهای زمان خودشان و با الهام از کشورها و قاره های دیگر ساخته شده اند. بکرات نظرها مجددا به گذشته جلب شده و از سنتهای چندین صد ساله قدیمی در ساخت کلیساها استفاده شده است. کلیسای اونگه که در محیطی زیبا در ساحل دریاچه اونگه Ångesjöns strand قرار دارد منونه ای از این نوع می باشد. کلیسا قدیمی نیست بلکه در سال ۱۹۵۸ ساخته شده است ولی سعی بر این بوده که آنراشبیه کلیساهای قرون وسطایی بسازند که ۶۰۰ سال پیش در همین استان ساخته می شده است. در سوئد آزادی مذهب وجود دارد و ما به همه کسانی که به کلیسای اونگه می آیند بدون در نظر گرفنت تعلقات مذهبی و عقایدشاش خوش آمد می گوییم. 7

11 1. ویک برون vikbron. ویک برون در چند کیلومتری غرب فرنستا Fränsta قرار دارد در سال ۸۸-۱۸۸۷ ساخته شده و با طول ۱۳۳ متری خود بلندترین پل چوبی سوئد است. این پل در اعتراض به پرداخت هزینه عبور از پل قدیمی که در آن زمان بود ساخته شد. ساختمان پل یک بنای با شکوه بی نظیری در کل کشور است و امروزه جزو بناهای حفاظت شده می باشد. 2. ویک نست viknäset. مردم در دره یونگان از زمانهای بسیار دور زندگی کرده اند. در غرب فرنستا محلی که امروز ویک نست قرار دارد کنار پل معروف ویک برون چندین گور وجود دارد که نشان دهنده این است که اینجا زمانی محل زندگی مهمی بوده است. االن ده تا گور باقی مانده است که یکی از آنها سال ۱۹۳۱ مورد بررسی قرار گرفت و بقایای اسکلت انسان و آثار آهن در آن پیدا شد. تاریخ قدمت این گورها حدودا به سال ۵۰۰ میالدی باز می گردد.

12 میراث فرهنگی اونگه 1. ویک برون vikbron. 2. ویک نست viknäset. 3. کلیسای اونگه ånge kyrka. تلفن: هئیت مذهبی بوری شو församling( )Borgsjö کلیسای بوری شو borgsjö kyrka. متام تابستان باز است. تلفن: هئیت مذهبی بوری شو församling( )Borgsjö جاده زائرین pilgrimsleden چشمه سانت اولوف st olofs källa (5). در طول متام سال باز است. تلفن: Ånge( )Naturum 7. باغ والیتی بوری شو borgsjö hembygdsgård. در طول متام سال باز است و همینطور بهنگام مراسم تلفن: ) طی تابستان( 8. آرشیو مرکزی در اونگه centralarkivet ånge. دوشنبه تا جمعه از 8 صبح تا 17 بعدازظهر آدرس: Torggatan 10 تلفن: کتابخانه مردمی اونگه ånge folkbibliotek. دوشنبه و پنجشنبه از 11 صبح تا 19 شب سه شنبه چهار شنبه و جمعه از 11 صبح تا 16 بعدازظهر شنبه از 11 صبح تا 14 بعدازظهر )اکتبر - آپریل( آدرس: Järnvägsgatan 3 تلفن: Råbergsvägen Ola Johans väg Gammelbodavägen Albyvägen Ångebyn Ångesjön Holmbacken 83 Kyrkvägen Bobergsvägen Gammelbodavägen 3. 5

13 E 14 Ånge Erikslund Fränsta Ljungaverk E 14 Torpshammar Bergsgatan Järnvägsgatan Torggatan 8. Solgårdsgatan Rallarvägen Centralgatan Parkgatan Hemskogsvägen Gamla vägen Floravägen Centralstation Folkets hus Centraltorget Norra Borgsjövägen 9. Lantmannagatan Bangårdsgatan Köpmangatan Idrottsplats Bolbyvägen Ringvägen Tomtebo Håkabacken Kapellbacken Bengtsnäset Södra Borgsjövägen Forsön Länsstyrelsen Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr /188 y

14 تورپ )Torp(

15 میراث فرهنگی اونگه وقتی راه آهن به اونگه آمد جامعه تبدیل به نقطه اتصال خطوط راه آهن و مرکز منطقه شد. از راه آهن اونگه به همه جای دنیا میتوان سفر کرد. و به همان سهولت می توان خود را به اونگه رساند به جنگل رودخانه و مردم. دره یونگان Ljungan سالهای زیادی کم جمعیت بود شکار و کشاورزی کارهای اصلی مردم را تشکیل می داد. جوامع کوچکی مانند تورپ Torp اونگه Ånge بوری شو Borgsjö و هاوراو Haverö رشد کردند. بعداز اصالحات ارضی قرن نوزدهم و کشت نوین که منجر به باالرفنت سطح محصوالت کشاورزی شد افراد بیشتری توانستند در منطقه ساکن شوند. جنگل مدتها دست نخورده و بایر ماند و در وحله اول از آن به عنوان هیزم در ساخت ابزارآالت و خانه سازی استفاده می شد. سال ۱۸۷۷ نقطه عطفی در تاریخ منطقه محسوب می شود. چرا که در آن زمان ساخت راه آهن سوئد به نورالند Norrland رسیده بود. اونگه نقطه تالقی خطوط راه آهن در جهت های شمال به جنوب و شرق به غرب شد. به این ترتیب اونگه به یک شهر دارای ایستگاه راه آهن تبدیل شد و جامعه نیز با آمدن هر چه بیشتر افراد در استخدام راه آهن و ساکن شدن آنان بزرگتر شد. اونگه امروزه منطقه مرکزی کمون است با متر کز روی جتارت و خدمات. نواحی مانند آلبی Alby و هاوراو Haverö بصورت دیگری رشد کردند. آلبی با نزدیکی به نیروگاه آب یونگان به یک ناحیه صنعتی از جمله صنایع شیمیایی که نیروی کار زیادی را بخود جذب کردند سوق پیدا کرد. در هاوراو جنگل بود که منبع در آمد مردم شد و خیلی ها از طریق ذغال سازی کار در جنگل و انتقال الوار از طریق رودخانه امرار معاش می کردند. کار در جنگل که با دست اجنام می شد امروزه با ماشین آالت و شیوه های موثر و مدرن صورت می گیرد. 2

16 در نام هر منطقه میراثی از گذشته نهفته است. می خواهیم برایتان تعریف کنیم که چطور شد که اینطور شد. بخوانید و بدانید. خوش آمدید! اونگه از تاریخی مهیج تا میراث فرهنگی زنده.

به سولفتئو خوش آمدید.

به سولفتئو خوش آمدید. به سولفتئو خوش آمدید. هر یک از چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد

Läs mer

نوساند خوش آمدید. استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand,

نوساند خوش آمدید. استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand, نوساند خوش آمدید. چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد که محیط اطراف

Läs mer

به سوندسوال خوش آمدید.

به سوندسوال خوش آمدید. به سوندسوال خوش آمدید. هر یک از چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد

Läs mer

Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن

Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن این نظام آموزشی سوئد است مدرسه بزرگساالن از ۱٨ ۱۶ و یا ۲۰ سال )اختیاری( دبیرستان سن ۱۶ تا ۲۰ سال )اختیاری( مدارس ابتدایی و

Läs mer

یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید

یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید اگر شما در خالل خدمات صحی به یک صدمه دچار شوید در آنصورت ممکن است بنا بر قانون صدمات بیماران مستحق غرامت

Läs mer

متاس خوب وب سایت های خوب

متاس خوب وب سایت های خوب متاس خوب بعضی اوقات خوب می باشد که با فرد دیگری که در باره نوجوانان و الکول کمی بیشرت می داند صحبت کنید. در اینجا اطالعات در باره برخی از سازمان هایی که شام می توانید با آنها متاس بگیرید را می بینید. SOCIALTJÄNSTEN

Läs mer

یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید

یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید می توانید مطابق قانون صدمۀ بیماران از حق دریافت غرامت برخوردار باشید.

Läs mer

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا FARSI فارسی آموزش کمونی بزرگساالن آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا در سطح دبیرستان دارید. شما میتوانید یک یا چندین دوره آموزشی یا کورسهای تحصیلی را با هم بخوانید

Läs mer

والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید. Persiska

والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید. Persiska والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید Persiska فهرست مطالب مقدمه 3 چه مشکالتی برای خواندن و نوشتن وجود دارد 4 Dyslexia چیست 6 توجه به

Läs mer

به اداره کاریابی خوش آمدید

به اداره کاریابی خوش آمدید به اداره کاریابی خوش آمدید Välkommen till Arbetsförmedlingen Persiska درباره اداره کاریابی به دنبال کار میگردید میخواهید درباره وضعیت در بازار کار بیشتر بدانید احتیاج به راهنمایی و توصیه برای یافتن کار

Läs mer

در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان.

در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان. گفتار نفرتانگیز و سوءاستفاده در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان www.statensmedierad.se ویژه والدین سالم آیا زمانی که فرزندتان در اینترنت است نگران هستید مسئولیتهای شما

Läs mer

راهنماى خدمات درمانى

راهنماى خدمات درمانى Persiska خدمات درمانی وستمنلند راهنماى خدمات درمانى اطالعات در مورد بهترین شیوه تماس با خدمات درمانی وستمنلند خدمات درمانی وستمنلند راهنماى خدمات رمانى خدمات درمانی محلی مبنای خدمات بهداشتی و درمانی شورای

Läs mer

اگر به کمک عاجل رضورت دارید به ۱۱۲ زنگ بزنید. به طور مثال اگر شام کشف کردید که کسی در معرض تعرض جنسی قرار گرفته است یا کسی در خطر است. شام به ۱۱۴۱۴ زنگ بزنید یا به یک حوزه پولیس بروید اگر می خواهید جرمی

Läs mer

به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید

به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید Välkommen till Arbetsförmedlingen Dari اینجا مرکز خدمات اشتغال است آیا به دنبال شغل میگردید آیا میخواهید راجع به بازار کار معلومات بیشتر کسب کنید آیا برای یافتن شغل که میخواهید

Läs mer

جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید!

جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید! سوئد اسکناسها و سکههای جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید! S V E R I G E S R I K S B A N K 10 کرون 5 کرون 2 کرون 1 کرون جدیدی سکههای و اسکناسها سوئد داشت خواهد خواهد جدیدی سکههای و اسکناسها 2016 و 2015

Läs mer

اگر در این کشور کار می کنید می توانید غرامت معلولیت دریافت کنید. اگر کار نمی کنید برای دریافت غرامت معلولیت باید در سوئد زندگی کنید.

اگر در این کشور کار می کنید می توانید غرامت معلولیت دریافت کنید. اگر کار نمی کنید برای دریافت غرامت معلولیت باید در سوئد زندگی کنید. غرامت معلولیت [Handikappersättning] افراد باالتر از 91 سال درصورت نیاز به کمک یا داشتن مخارج اضافی بعلت بیماری یا معلولیت می توانند غرامت معلولیت دریافت کنند. میزان معلولیت برای تقاضای غرامت اهمیت ندارد

Läs mer

فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر خانواده و فرد خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119

فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر خانواده و فرد خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119 عکس: Colourbox ۴. ف ردی ت حقوق و وظایف فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر محافظت در برابر تبعیض خانواده و فرد حقوق کودکان خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119 شورای شهر یوتبوری و استانداری

Läs mer

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال دری Dari این دفترچه معلوماتی از طرف اکادمی انورس یا شب ادراری سویدن EnuresAkademin( )Svenska تهیه گردیده است شب ادراری اطفال چقدر معمول است بیشتر طفل ها در سنین ٢

Läs mer

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد.

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. آیا به کمک نیاز دارید اینصورت به خدمات مشتریان بانک اینترنتی به شماره تلفن ٩٧ ٧۵ ١٢ ٠٧٧١ همه روزه از ساعت ٠٧:٠٠ تا ساعت ٢٣:٠٠ تماس بگیرید.

Läs mer

راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن

راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن آثار منتشر شدۀ ادارۀ انکشاف یا Tillväxtverket را میتوانید سفارش بدهید و یا هم آن را به شکل pdf از tillvaxtverket.se/publikationer داونلود نمائید. در آنجا همچنان موادی منتشره

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. سالم اسم من حسین است. من در

Läs mer

دوره مکتب ابتدائی و متوسطه

دوره مکتب ابتدائی و متوسطه Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد برای اطفال و نوجوانان 7 20 سال دوره مکتب ابتدائی و متوسطه ویژه و دوره مکتب ثانوئ ویژه سیستم معارف سویدن بدین ترتیب است لیسه جوانان 20-16 سال اختیاری دوران ابتدایی

Läs mer

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت يکبار در هر ترم شما و فرزندتان آموزگار و يا مسئول کالس را مالقات خواهيد کرد تا يک گفتگوی پيشرفت داشته باشيد. اين گفتگو درباره ی اين خواهد

Läs mer

!کیفارت نوناق رد ندوب دنمشوه ـ

!کیفارت نوناق رد ندوب دنمشوه ـ وزارت آموزش و پرورش قوانین ترافیک در مدرسه هوشمند بودن در قانون ترافیک! کاله مخصوص دوچرخه سواری تماس با چشم ترافیک هوشمند دوچرخه سواری هوشمند قابل رویت یا دید قوانین 2 هنگامی که شما می دانید چرا باید شما

Läs mer

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند داری Föräldrapenning بچه مرخصی حقوق حقوق مرخصی بچه داری (föräldrapenning) حقوقی است که پدر ومادردریافت میکنند که بتوانند بجای کارکردن با کودکان خود درخانه بمانند. وبرای هرفرزندی درمجموع ۴۸۰ روز پول پرداخت

Läs mer

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill!

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! DARI För mitt bästa دفرتچهای در مورد کنوانسیون حقوق اطفال För mitt bästa Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! Nalle eller mustasch. Du räknas som barn upp till 18 år. Nalle eller mustasch.

Läs mer

غرق شدن دلیل اصلی مرگ و میر تصادفی در بین کودکان 1 تا 6 سال به شامر می رود.

غرق شدن دلیل اصلی مرگ و میر تصادفی در بین کودکان 1 تا 6 سال به شامر می رود. بی توجهی خطرناک است. نه آب. 1 هیچکس هرگز نباید غرق شود هر ساله تقریبا نه کودک غرق می شوند. بسیاری از این حوادث تلخ در نزدیکی خانه و در محیط خانواده اتفاق می افتند جاییکه بسیاری از بزرگساالن نمی دانند تا

Läs mer

معلومات برای پناهجویان در گوتالند

معلومات برای پناهجویان در گوتالند irad معلومات برای پناهجویان در گوتالند منطقه گوتالند آدرس Visborgsallén 19 آدرس پستی SE-621 81 Visby شماره تیلفون ۰۰+ (۰)۴۹۸ ۲۶ ۹۰ ۴۶ شماره سازمان 212000-0803 ایمیل regiongotland@gotland.se ویبسایت www.gotland.se

Läs mer

روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست

روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست معمولا پیش از شروع دادرسی می توان در اتاق انتظارعمومی تاشروع محاکمه صبر کرد. در صورتی که مایل باشید می توانید در اتاقی تنها منتظر شروع دادرسی

Läs mer

در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید

در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید 2011 در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید آژیر»خبر مهم«خبر مهم ۷ ۱۴ ۷ ۱۴ ۷ ثانیه رفع خطر ۳۰-۴۰ ثانیه آژیر بلند در صورت شنیدن این آژیرچنین رفتار کنید در صورتی که خارج از خانه

Läs mer

شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی

شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی فارسی/ Persiska شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید حقایقی درباره نوکتوریا )ادرار شبانه( - بیدار شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی حقایقی درباره نوکتوریا نوکتوریا چیست دالیل نوکتوریا توصیه های مهم

Läs mer

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO SIME/FOLIO عدم مزاحمت عدم تخريب اصل حق دسترس به طبيعت را تشکيل می دهد. حق دسترس به طبيعت يک فرصت يکتا برای همه تا آزادانه در طبيعت گشت و گذار کنند

Läs mer

اطالعات در مورد منطقه گتلند

اطالعات در مورد منطقه گتلند [Avdelning/Enhet/Alternativt blank] Date 5 August 2014 Persiska به وب سایت منطقه گتلند خوش آمدید! اطالعات در مورد منطقه گتلند Om Region Gotland / منظره گتلند شامل تنها یک شهرداری میباشد و از تاریخ 1 ژانویه

Läs mer

خط مشاوره پزشکی: 1100 کلینیک جوانی أوسترسوند : 55 :11 فعالیت همگانی بخش ها مرکز مقابله با خشونت: ( رایگان )

خط مشاوره پزشکی: 1100 کلینیک جوانی أوسترسوند : 55 :11 فعالیت همگانی بخش ها مرکز مقابله با خشونت: ( رایگان ) اطالعات تماس پلیس آمبوالنس کمک های فوریتی پلیس/ آمبوالنس/ اورژانس فوریتی : 111 ( بصورت شبانه روزی ) پلیس در موارد غیر اورژانسی : 11 111 ( 11 در ساعات اداری ) شهرداری ب رگ فردی و خانوادگی : 1060-1011 (

Läs mer

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Till dig som söker asyl i Sverige Persiska www.migrationsverket.se 1 شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید مقررات

Läs mer

شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!.

شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!. شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!. Dari: översättning av Hasina Tawasoli این اتفاق ها می افتد در تابستان! دراین

Läs mer

به الهولم خوش آمدید شهر بزرگ قرار گرفته و امکانات مناسب برای رفت و آمد نیز وجود دارد. امکاناتی برای کمون خودمان مینگریم.

به الهولم خوش آمدید شهر بزرگ قرار گرفته و امکانات مناسب برای رفت و آمد نیز وجود دارد. امکاناتی برای کمون خودمان مینگریم. به الهومل خوش آمدید به الهولم خوش آمدید به الهولم خوش آمدید نقل مکان کردن گامی بزرگ است. حتی فکر کردن به این موضوع بسیاری پرسشها را به وجود میآورد. زندگی من در مکان جدید چگونه خواهد بود آیا این نقل مکان

Läs mer

Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد

Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد برای نوجوانان 20 16 ساله دوره مکتب ثانوی سیستم معارف سویدن بدین ترتیب است لیسه جوانان 20-16 سال اختیاری دوران ابتدایی متوسطه و لیسه ویژه کودکان و نوجوانان دارای

Läs mer

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد Persiska برای جوانان از ۲۰ ۱۶ سال: دبیرستان سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری دوران دبستان ودبیرستان ویژه عقب افتادگان کودکان و نوجوانان عقب افتاده بین ۲۰

Läs mer

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند حاال چه می شود منظور از درمان اجباری آنست که حال مشا هبرت شود طوری که مشا نیاز به درمان اجباری

Läs mer

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد Tvättning När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. Du kan tvätta mörka kläder och kläder med starka färger tillsammans. Vita kläder och kläder med ljusa färger ska du tvätta i en

Läs mer

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska 1 Inledning سرآغاز Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion till olika

Läs mer

مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب

مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب عکس: Colourbox مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب جغرافیا اقتصاد و ساختارهای زیربنایی جمعیت خانه های مسکونی و سکونت محیط زیست طبیعت و پایداری اکولوژیک شهر شما این چنین اداره می شود امور مالی خود

Läs mer

مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13

مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13 زندگی تازه در سوئد مطالب صفحه 4 ثبت احوال و مدارک شناسائی 1 5 پیش دبستانی مدرسه و آموزش های مخصوص بزرگساالن 2 9 مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13 مراقبت های بهداشتی و درمانی دندانپزشکی و بارداری

Läs mer

محتوا و محدوده مقررات 1 احکام اساسی نظم عمومی و مصئونیت مکان های عمومی در»فصل 3«از»قانون نظم عمومی«آمده است (SFS 1993:1617).

محتوا و محدوده مقررات 1 احکام اساسی نظم عمومی و مصئونیت مکان های عمومی در»فصل 3«از»قانون نظم عمومی«آمده است (SFS 1993:1617). کتاب قانون تصویب ذریعه شورای شهر: 139-95 1995-12-14 اصالح ذریعه شورای شهر: 6-96 1996-01-25 1996-9-19 78-96 2003-01-23 76-03 2004-09-23 85-04 2007-08-30 120-07 مقررات محلی نظم عمومی در شهر LYSEKIL شاروالی

Läs mer

عفونت ویروس آر اس )RS( شدن نوزاد به عفونت شدید

عفونت ویروس آر اس )RS( شدن نوزاد به عفونت شدید عفونت ویروس آر اس )RS( اطالعات در مورد ویروس آر اس )RS( و اقدامات الزم در راستای کاهش خطر مبتال شدن نوزاد به عفونت شدید ویروس آر اس )RS( چیست ویروس آر اس )RS( یکی از جمله شایع ترین ویروس های طرق تنفسی

Läs mer

هنايار تاعلاطا یسرزاب هرادا

هنايار تاعلاطا یسرزاب هرادا اداره بازرسی اطالعات رايانه ای( Datainspektionen ) اداره بازرسی اطالعات رایانه ای یک اداره دولتی سوئدی است. وظيفه ما آنست که مشخصات فردی در جامعه به تجاوز غيرضروری در تماميت فردی افراد منجر نگردد. دفتر

Läs mer

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز Farsi فارسی اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز پیشگفتار زندگی پر از دام است. ممکن است برای پیدا کردن این دام ها به کمک نیاز

Läs mer

Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON

Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON اصول اخالقی Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON فده این اصول اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر و ایجاد شرایط عادالنه اشتغال شرایط کاری ایمن مدیریت مسئوالنه مسائل زیست محیطی و رعایت استانداردهای باالی اصول

Läs mer

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها کودکستان برای کودک شماست اداره کل مدارس اين بروشور را می توان از اين راه سفارش داد: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel:

Läs mer

استکهلمی سبزتر بیانیه U

استکهلمی سبزتر بیانیه U PERSIska /فارسی استکهلمی سبزتر بیانیه U 2014 1 مسکن Rinkeby- Kista 3200 خط نارنجی 3800 5000 Hässelby-Vällingby Spånga- Tensta استکهلم در سال 2030 50 000 Bromma 12800 Kungsholmen 5800 Norrmalm 3700 12900

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan آمديد... پيش به دبستانی خوش Telefonnummer تلفن : Vad är svensk förskola? پيش دبستانی سوئدی چيست Förskolan är till för barn mellan 1 och 6 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar

Läs mer

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن 1) När du hyr din lägenhet 4) Städning av lägenhet 6) När du ska flytta 9) Flyttstädning 10) El och värme 11) Grannar och hänsyn 12 ) Sopsortering 14) Tvättstugan 15) Brandvarnare 16) Omsorg av din lägenhet

Läs mer

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید پیش از خریدن امتحان کنید! وسایل و تجهیزات باید مناسب کودک و اتومبیلتان باشند. بطور صحیح نصب کنید! اطالعات مربوط به نصب و استفاده از صندلی کودک را تهیه نمائید. به دقت دستورالعمل ها را دنبال کنید. جهت صندلی

Läs mer

لیاقت های خود را مشخص کنید

لیاقت های خود را مشخص کنید Sida: 1 va 5 لیاقت های خود را مشخص کنید آیا در زمینه یک حرفه سابقه کاری دارید و می خواهید بدانید که سابق ه زندگی حرفه ای خود را در سویدن چگونه مورد استفاده قرار دهید از طریق انجام خود اریابی می توانید

Läs mer

معلومات برای پناهجویان در سویدن

معلومات برای پناهجویان در سویدن Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت معلومات برای پناهجویان در سویدن Till dig som söker asyl i Sverige Dari www.migrationsverket.se 1 معلومات برای پناهجویان در سویدن متامی قوانین در مورد پناهنده

Läs mer

قواعد اخالقی کسب و کار

قواعد اخالقی کسب و کار قواعد اخالقی کسب و کار مروری بر رهنمودها و سیاست های گروهی پایه که روابط ما با یکدیگر و نیز با ذینفعانمان را هدایت می کند. جزئیات و قوانین بیشتر برای کارکنان اریکسون در حیطه های خاص عملیاتی در سیاستهای

Läs mer

این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه کاربرد

این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه کاربرد مرامنامهاخالقی اریکسون هدف این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه اشتغال شرایط کاری ایمن مدیریت مسئوالنه مسائل زیستمحیطی و رعایت معیارهای باالی اخالقی تدوین شده است. همه واحدها

Läs mer

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب Sverige en introduktion آشنائی با سوئد I det här avsnittet ges korta fakta om Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras. در این فصل اطالعات

Läs mer

دقیقه) ۷ + (۳ کلمات نخستین تا تولد بدو!از صحبت

دقیقه) ۷ + (۳ کلمات نخستین تا تولد بدو!از صحبت برای شما که کودکی زیر ۵ سال دارید! این فیلم برای والدین و سایر افراد بزرگسالی که در اطراف کودک هستند تهیه شده است. هدف این فیلم نشان دادن چگونگی كمك به کودکتان در یادگیری زبان و فراهم کردن پایهای مناسب

Läs mer

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده پزشک معالج شام داروی پراداکسا را برایتان تجویز کرده است این دارو خطر لخته شدن خون را

Läs mer

سالمندان حین تردد در ترافیک.

سالمندان حین تردد در ترافیک. سالمندان حین تردد در ترافیک. افزایش کیفیت زندگی و اعتماد به نفس. ترافیک مصون www.ntf.se تحرک مستمر یا همیشگی امکان تحرک با پای پیاده با بایسکل یا وسیله نقلیه دیگر برای تمام گروپهای سنی مهم است. زیرا ساختار

Läs mer

چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ث( 19 ت( کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است

چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ث( 19 ت( کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و 20.16 وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ت( 18 ث( 19-1 2- کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است 3- مساحت قسمت سایه چقدر است )سانتیمتر مربع = 2 ) cm الف( 50 cm 2 ت( 120

Läs mer

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت Persiska برای فرزند شما از ۱۵ ۷ سال: مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری مدرسه ابتدایی و متوسطه نوجوانان ۱۵ ۷ ساله بصورت اجباری

Läs mer

وجود ارتباطی بامعنا میان الگوی ثابت طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتمهای آن ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول ساخت. درسال 1913 نیلز بور

وجود ارتباطی بامعنا میان الگوی ثابت طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتمهای آن ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول ساخت. درسال 1913 نیلز بور نخستین بار آنگستروم )Ångström,A.( فیزیکدان سوئدی درسال 86 چهار خط طیف نشری هیدروژن را یافت و نه سال بعد موفق به اندازهگیری دقیق طول موج هر خط شد. نیلزبور ) 96 885 ( بور به هر یک از این ترازهای انرژی کوانتومی

Läs mer

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش Persiska پرسش و پاسخ درباره شب ادراری اين بروشور از سوی آکادمی سونسکا انورس( Akademien (Svenska Enures منتشر شده است. شب ادراری کودکان چقدر رايج است بيشتر کودکان پس از سن 2-3 سالگی ديگر خود را خيس نمی

Läs mer

چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با

چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با من میخواهم بدانم چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با مشخصاتشخصی محافظتشده زندگی میکنید Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2014 مطالب

Läs mer

هئارا وراد هارمه هب هک ار رامیب تاعلاطا هگرب.دیناوخب تقد هب دوش یم

هئارا وراد هارمه هب هک ار رامیب تاعلاطا هگرب.دیناوخب تقد هب دوش یم اگر مصرف کننده (ناتالیزوماب) برای درمان MS عودکننده - بهبود یابنده با TYSABRI هستید برگه اطالعات بیمار را که به همراه دارو ارائه می شود به دقت بخوانید. 1 این بروشور مکملی برای فعالیتهای ارائهدهنده خدمات

Läs mer

در است. کودک یک یادگیری و رشد در مهم جوانب از یکی کردن بازی میشود. استفاده یادگیری و رشد روند به کمک برای بازی از هدفمند صورت به زمانی

در است. کودک یک یادگیری و رشد در مهم جوانب از یکی کردن بازی میشود. استفاده یادگیری و رشد روند به کمک برای بازی از هدفمند صورت به زمانی به پیشدبستانی خوش آمدید وقت مدرسهها رسیده است! کودک شما در آستانه ورود به پیشدبستانی قرار دارد. یکی از نقاط عطف زندگی که هم برای شما و هم برای فرزندتان هیجانانگیز است. شاید سؤاالت متعددی ذهن شما را به

Läs mer

[Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga]

[Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] اطلاعات از سوی صندوق بيمه ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨ کمک هزینه فعاليت [Aktivitetsersättning] تواناي ی کار هنگام کاهش [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] کمک هزینه فعاليت یک حمایت مالی برای جوانانی است

Läs mer

ånge Från spännande historia till levande kulturarv.

ånge Från spännande historia till levande kulturarv. ånge Från spännande historia till levande kulturarv. Bakom varje ortsnamn finns ett arv från förr. Här berättar vi varför det blev som det är. Läs och lär. Och välkommen hit! Torp. ånges kulturarv När

Läs mer

ADHD آشفتگی زندگی روزمره

ADHD آشفتگی زندگی روزمره Tiedot farsiksi ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت به حدی

Läs mer

اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧

اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧ اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧ اردو خوابگاهی چيست در اردوی ما ميتوانيد ا ب تنی کنيد با رفقا باشيد فوتبال بازی کنيد به مکان های تفريحی سفر کنيد ماهيگيری کنيد قايق پاروي ی استفاده کنيد سرگرمی داشته باشيد و

Läs mer

Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se

Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se در ادامه اعتراضات بينالمللی چند کلوپ کارگری اتحادیه کارگری سکو احزاب و سازمان کمونيستی و چپ سوي دی در پی فعاليتهای کانون زندانيان سياسی ایران(در تبعيد)واحد سوي د طی ارسال نامه به سفارت رژیم یا از طریق

Läs mer

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad]

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad] اطلاعات از سوی صندوق بيمه ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨ فوق العاده مسکن[ Bostadstillägg ] - برای افرادی که کمک هزینه فعاليت [aktivitetsersättning] یا کمک هزینه بيماری [sjukersättning] دریافت می کنند [ till dig som har

Läs mer

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی.

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی. 1 Svensk-dari och svensk-persisk ordlista inom den sexuella sfären. Framtagen av Migrationsverkets projekt Tolka mig rätt att öka kvaliteten i mötet med den sökande, i samarbete med tolkar. Senast uppdaterad

Läs mer

فهرسـت مطالب نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن وضع مالی امنیـت و مصونیـت

فهرسـت مطالب نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن وضع مالی امنیـت و مصونیـت ساختمان آپارتمان.۲ زندگی در سـویدن عکس Colourbox : فهرسـت مطالب موقعیـت جغرافیایـی تجـارت و زیربنـا ها نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddningstjänsten Östra Götaland ایمنی شما مهم است! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland است تاثیرگذار شما کمک ایمنی و امنیت در دارد امکان که آجنا تا همگان تا میکنیم تالش سازمانخدماتآتشنشانی در ما با قراربگیرید. مخاطرهآمیزی موقعیتهای

Läs mer

گزارش اعتراضات اول ژوئن

گزارش اعتراضات اول ژوئن گزارش اعتراضات اول ژوئن نیرو های چپ استکهلم چندی قبل خبر مسافرت وزیر خارجه ایران را به اسکاندیناوی افشا کردند و متعاقب آن تا روشن شدن تاریخ معین این سفر بالفاصله اقدام به ایجاد کمیته ای مرکب از احزاب وسازمانها

Läs mer

Persiska för nybörjare

Persiska för nybörjare FACIT Persiska för nybörjare [2012-10-26] KAPITEL 1 D. vatten, med, pappa, doft, utan, fot/ben, tills, gunga, du, han/hon. F. där, gammal, plats, själ/kära, bra, dag, av/från, dålig, vänster, dotter/flicka

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed.

Läs mer

دادرسی چگونه خواهد بود

دادرسی چگونه خواهد بود من م یخواهم بدانم دادرسی چگونه خواهد بود سازمان دفاع از قربانیان جرائم ٢٠١٤ طراحیها از ماریا وال تولید پالکات انتشارات اوستروم آ.ب. اومئو ٢٠١٤ 5 گردیدهاست تهیه بروشور این چرا 6 چیست دادرسی 7 دادرسی مراحل

Läs mer

راهنمای مستأجران. حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus

راهنمای مستأجران. حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus راهنمای مستأجران حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus SANDVIKENHUS راهنمای مستأجران بهعنوان یک مستأجر جدید Sandvikenhus خوش آمدید! ما قول میدهیم حداکثر تالش خود را انجام دهیم تا مطمئن شویم از اینکه

Läs mer

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری!

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری! شماره 1 بهمن اسفند 1931 Nr. 1 jan feb 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors Rätt motarbeta kulturellt och sexuellt

Läs mer

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014 زنان خبری بولتن & Kvinnobulletin شماره 3 مرداد-شهریور 3333 Nr. 3 aug- sep 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors

Läs mer

ابیرقت لوپ نودب ار دوخ تکشر دینک یزادنا هار

ابیرقت لوپ نودب ار دوخ تکشر دینک یزادنا هار بدون پول رشکت خود را راهاندازی کنید تقریبا بدون پول رشکت خود را راهاندازی کنید تصویر روی جلد لیال عباس لفتا سالن آرایش گولد ساکسن )قیچی طال ئ ىى( را با دوستانش افتتاح کرد در صفحه ۵۴ بیش ت رى درباره او

Läs mer

Välkommen till fritids

Välkommen till fritids Välkommen till fritids به محل تفريحيه ساعات آزاد خوش آمديد ) فريتيد). Telefonnummer شماره تلفن Fritids فريتيد Fritids är till för barn mellan 6 och 12 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer 2006-114-5 سو ال و جواب درباره کمک مالی (کمک هزينه اجتماعی ( جوابهای کوتاه به معمولی ترين سو ال ها برای دريافت اطلاعات بيشتر

Läs mer

اطالعات برای قربانیان جرائم

اطالعات برای قربانیان جرائم اطالعات برای قربانیان جرائم 1 برای شما که در معرض جرم بودهاید Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Tryckeri City, Umeå 2015 فهرست راهنمای کلی 6 پیشگفتار 7 اقدامات اضطراری

Läs mer

TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1. Datum: 09/ , kl Lycka till!

TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1. Datum: 09/ , kl Lycka till! TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1 Datum: 09/11 2012, kl. 8.00-12.00 Lycka till! (Max poäng 108) 1. Översätt texten āhu till svenska. (6 p.) آهو حيوان قشنگ صحرايیای است. بعضی

Läs mer

دانشمندان علم اخالق و فیلسوفان براي اخالق تعاریف متعد دي بیان كردند. تعریفي كه از میان تعریف هاي دانشمندان اسالمي ميتوان جمع بندي نمود عبارت است از:

دانشمندان علم اخالق و فیلسوفان براي اخالق تعاریف متعد دي بیان كردند. تعریفي كه از میان تعریف هاي دانشمندان اسالمي ميتوان جمع بندي نمود عبارت است از: اخالق كار وارزشهاي سازماني پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان كارهاي غیراخالقي غیرقانوني و غیرمسئوالنه در محیطهاي كاري توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخالق كار و مدیریت اخالق معطوف ساخته

Läs mer

به کودکانی که قربانی جرم

به کودکانی که قربانی جرم من میخوا هم بدانم من چگونه میتوانم به کودکانی که قربانی جرم شدهاند کمک کنم 1 2 سازمان دفاع از قربانیان جرم ٢٠١٤ حق کپیرایت محفوظ است ترسیمکننده تصاویر ماریا وال تولید شده در شرکت نشر پالکات چاپخانه اوستروم

Läs mer

گاهنامه فریاد خاوران

گاهنامه فریاد خاوران ژانویه 7102 شماره 7 بهمن 0931 shorahamkari@gmail.com رژیم جمهوری اسالمی ایران از همان بدو به قدرت رسیدن با زندانی کردن شکنجه اعدام کشتار مخالفین تحمیل فقر و بیکاری افزایش اعتیاد و فحشا در جامعه به حیات

Läs mer

يرو (Järv) دارد. والبورگ Valborg

يرو (Järv) دارد. والبورگ Valborg سكانسن اولين موزه فضاي ا زاد جهان بشمار مي رود كه در سال 1891 توسط ا رتور هاسليوس Artur Hazelius محقق مردم شناس تا سيس و بزودي از محبوبيت بسياري برخوردار شد. در اين موزه 150 خانه و باغ و مزرعه از سراسر

Läs mer

I talspråk och informellt skriftspråk är det också vanligt med räkneordet ett yek eller med både yek och -i för att markera obestämd form singular.

I talspråk och informellt skriftspråk är det också vanligt med räkneordet ett yek eller med både yek och -i för att markera obestämd form singular. GRAMMATIK PERSISKA TEXTER Bestämdhet i skrift- och talspråk Skriftspråket Bestämd form i persiskan är densamma som grundformen av substantiv. Vid obestämd form singular lägger man till suffixet -i. Obestämt

Läs mer

Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin

Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin En kontrastiv studie av två persisktalande elever i Svenska Som Andraspråk A Anna Larsson 2012 Uppsats högskolenivå, 7,5 hp Svenska språket Svenska som andraspråk

Läs mer