دقیقه) ۷ + (۳ کلمات نخستین تا تولد بدو!از صحبت

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "دقیقه) ۷ + (۳ کلمات نخستین تا تولد بدو!از صحبت"

Transkript

1 برای شما که کودکی زیر ۵ سال دارید! این فیلم برای والدین و سایر افراد بزرگسالی که در اطراف کودک هستند تهیه شده است. هدف این فیلم نشان دادن چگونگی كمك به کودکتان در یادگیری زبان و فراهم کردن پایهای مناسب برای مدرسه او می باشد. زبان به ما امكان میدهد افكار و احساساتمان را بیان كنیم و دنیای اطرافمان را درك نماییم.! آنچه واقعا اهمیت دارد كارهای روزمره شما است. به كودكانتان كامال توجه كنید و زمان زیادی را به آنها اختصاص دهید. صحبتهای کوتاه روزمره زیربنایی برای یادگیری زبان كودك است. یادگیری زبان كودك در واقع از همان دوران جنینی وقتی بچه با لگد زدن به صدای مادر واكنش می دهد شروع می شود.! اگر شما با رسوم سوئدی آشنا نباشید ممكن است برخی از این پیشنهادات برایتان عجیب باشد پس سعی كنید فقط آنهایی را كه برایتان راحتتر است انجام دهید. مهم این است كودك شما بتواند تا حد امکان زبان مادری را بشنود.! با بزرگتر شدن كودك قصهها و كتابهای كودكانه ارزش فوق العاده ای برای رشد زبان کودک پیدا می کنند. این قصهها و كتابها میتوانند هم دنیای كودك را پربار سازند و هم زبانش را. آنها به شما هم كمك میكنند كودكی كنجكاو پرورش دهید که صحبت كردن گوش دادن و نوشنت و خواندن را دوست دارد.! این فیلم شامل فعالیتها و تمرینهایی است که نشان می دهد شما چگونه می توانید به کودکتان در مراحل مختلف یادگیری زبان کمک کنید. در سایت اینترنتی (se.kodknackarna.www) arnakodknäck می توانید مثال های بیشتری به زبان سوئدی پیدا کنید. شما همچنان می توانید از خود تمرینات تازهای بسازید یا از مربیان كودكستان و معلم زبان مادری فرزندتان برای توصیهها و ایدههای بیشتر كمك بگیرید.!!!! 1

2 دقیقه) ۷ + (۳ کلمات نخستین تا تولد بدو!از صحبت صورت بدن حركات از منظور این برای میكنیم: بیان را خود منظور مختلف شیوههای به ما بزرگسالی در با صحبت هنگام اغلب بزرگساالن ما غربی كشورهای دیگر از بسیاری و سوئد در میكنیم. استفاده نوشنت و كردن تر واضح و تر آهسته صورت به كلمات گفنت با را خود صحبت میکنیم. صحبت مخصوصی روش به خود کوچک كودك صدای با و مالیم كمی را خود صدای لحن میدهیم. تطبیق مهم كلمات روی بر تأكید و كوتاه جملههای از استفاده و میدهیم تغییر میكنیم صحبت بالغ افراد با كه وقتی از بیشتر خیلی را صدایمان آهنگ میكنیم صحبت نازکتر نگاه كودك چشمان به مستقیم کردن صحبت هنگام در میكنیم سعی همچنین مینماییم. تكرار بار چندین را كلمات دیگر فرهنگهای در كند. توجه كلمات به و بفهمد را ما صحبتهای تا میكند كمك كودك به كردن صحبت نوع این كنیم. دارند.! كودكان زبان ابتدائی رشد در بزرگی ترنقش بزرگ برادرهای و خواهر یا و کودکان سایر و میكند تر آسان را چشمی ارتباط كار این باشیم. آنها نزدیك باید ما كودكان با كردن بازی و كردن صحبت هنگام به را چیزی تا میدوزد چشم جا یك به كه كودكی کند. می اشاره و نگاه چیزی چه به دیگری که دید توان می تر راحت می نشان شوید خم او طرف به مشتاقانه نگاهی با اگر میكند. استفاده بدنی حركات از آگاهانه دهد نشان شما باشید داشته یاد به ولی میشود. آغاز ارتباط یك كه است ترتیب بدین هستید. او واكنش منتظر و مند عالقه كه دهید با کند می مکث کودکتان که را زمانی بنابراین ببرد. زمان مدتی است ممکن کوچک کودک یک طرف از واکنش این بمانید.! او واکنش منتظر و بدهید وقت كودك به نکنید پر صحبت كودكان از بسیاری نگیرد. یاد را سوئدی زبان است ممکن كودكتان که نباشید نگران و كنید صحبت خودتان زبان به نخستین از بنابراین میكند صحبت و میشنود بیشتر را سوئدی زبان شود بزرگتر كودك وقتی هستند. زبانه چند دنیا! کنید. استفاده مادری زبان یادگیری و گذاری بنیان برای کودکتان زندگی سال شما روبهروی كالسكه در كودك روی پیاده هنگام كه است این او زبان توسعه و کودک با ارتباط برای مهم نكات از یكی به این ببیند. مرتبا را شما بتواند كه دارد نیاز كودك كنید. برقرار ارتباط تر آسان كودكتان با بتوانید تا باشد گرفته قرار كنید. صحبت او با آن مورد در بتوانید و میكند توجه چیز به كودكتان شوید متوجه آسانتر تا میدهد امكان نیز شما بخوانید.! آواز و كنید شوخی هم با میتوانید حالت این در ضمن در! خود: كودك با بازی و تفریح ۱. یا نوازش با میآریم!». در جوراب یه حاال «خب میكنید. چكار که کنید تعریف کودکتان برای پوشك تعویض هنگام این با كوچولو». پای روی بوس «یه بگویید میبوسید را او پای وقتی كنید. بازی او با كودك بینی یا شكم پا بوسیدن میكنید. تأكید «پا» كلمه روی شما كه شنود می و كند می احساس خود پای روی را شما دهان هوای كودكتان کار یل لی لی لی مثل هایی ترانه یا كودكانه ترانههای خودتان زبان به اگر میبرند. لذت نیز دیگر بازیهای از كودكان بسازید.! جدید ای ترانه یا كنید استفاده آنها از میشناسید هستند انگشتان با بازی با همراه که حوضک! بخوانید: آواز كودك برای ۲. كار این میكند. حس را شما بدن حركات و گرما میگیرید آغوش در را كودك كردن صحبت و خواندن شعر هنگام وقتی و آوازها از هم كوچك خیلی كودكان حتی دارید! را دنیا صدای قشنگترین شما است. آرامشبخش بسیار كودكان برای ار خود كودكی های ترانه كند. گوش دقت با تا میكند تشویق را كودك آهنگ و ریتم میبرند. لذت كودكانه ترانههای كنید.! پیدا جدید ترانههای یا بخوانید! آوردید: در شكلك و کنید بازی ۳.! 2

3 مثال طور به دهید. انجام كودك با تولد بدو از میتوانید كه است بازیهایی از یكی آوردن در شكلك و کردن تقلید آورد. می در را ادا همان كودك كنید صبر كمی اگر بیاورید. بیرون را زبانتان یا كنید غنچه را لبهایتان توانید می هنگام دست دادن تکان یا و شود انجام نباید كاری دهید نشان اینكه برای نه معنای به سر دادن تکان مثل حرکاتی! كند. می آنها از استفاده به شروع خودش زودی به و است دیده شما در كودك که است حرکاتی خداحافظی! بŽŽگویŽید: را اشŽŽŽیاء اسŽŽم ۴. هŽŽŽیجان نŽŽاگŽŽهان بŽŽخور تŽكان یŽا شŽŽود روشŽŽن و خŽŽامŽوش میتŽŽوانŽŽد كŽه سŽŽقف چŽŽرغ میكŽŽند. پشŽŽرفŽت سŽرعŽت بŽه كŽŽودكŽŽتان عŽالŽه کŽه هŽرچŽŽیزی مŽŽدام پŽس. فŽŽهمد می ر آن مŽعŽنی بŽŽگویŽŽد را كŽŽلمه یŽ بŽŽتوانŽŽد كŽŽودك ایŽŽنكه از قŽŽبل مŽŽدتهŽا می ŽŽود. انŽŽŽگیز اسŽŽت نشŽŽده مŽŽتوجŽŽهشŽŽان میرسŽŽید ŽŽظر بŽه قŽŽبال كŽه صŽŽداهŽŽایی بŽه زودی بŽه كŽودك بŽبریŽŽ. نŽŽام کŽŽند می جŽلب را كŽŽوكŽŽتان! اسŽŽت. آنŽŽها بŽŽŽینایی از تŽر پیشŽŽرفŽŽته كŽŽودكŽŽان شŽŽŽنوایی سŽŽن ایŽŽن در میدهŽŽد. نŽŽشان واكŽŽŽنش! هستند: عالی كودكان كتابهای و قصه ۵. خوبی زمان اكنون گیرد. می شکل چگونه مکامله یک داند می و فهمد می را زیادی كلمات كودك ماهگی ۱۰ تا ۹ سن در و كنید نگاه تصاویر به هم با است كافی ابتدا در دارند. تصویر فقط که ای کودکانه كتابهای از استفاده برای است! كنید. صحبت میبینید آنچه باره در افتد می اتفاق تصاویر در که آنچه مورد در توانید می زمان این در دارند. هم منت که رسید می كتابهایی به تدریج به داخل که چیزهايی به که دهید اجازه كودكتان به بفهمد. را کتاب منت کنید کمک کودک به ترتیب این به و کنید صحبت! کند. اشاره برید می نام و است تصاویر تصویر شامل فقط که ای كودكانه كتابهای از توانید می است مشكل خودتان زبان به كودك كتابهای کردن پیدا اگر و تر بزرگ كودكان کنید. تعریف خودتان زبان به را داستان ولی كنید استفاده سوئدی کودک های کتاب از یا هستند! كنند. كمك میتوانند نیز خانواده اعضای سایر صحبت و دادن گوش دهد می گوش داستان به و میكند نگاه است كتاب در که هايی عکس به شما همراه كودك وقتی بگیرند!! یاد بیشتری لغتهای میكند كمك آنها به كار این و میگیرد. یاد را كردن تمركز همچنین و كردن! آشنا: چیزهای از بردن لذت ۶. هستند. آنها در خودشان كه تصاویری ویژه به میشناسند قبل از كه دارند اشیائی یا تصاویر به زیادی عالقه كودكان کش رو در دارد شخصی ارتباط آنها با كودك كه را اشیائی عكس یا و كرد درست آلبوم توان می آسانی به امروزه دوست ها عکس بقیه از بیشتر را آنها کودک و است محبوب بسیار ها عکس این معموال داد. قرار سخت پالستیکی موردشان در و بردارید را آنها اتوبوس در یا روی پیاده هنگام در و بگذارید كالسكه در را عكسها میتوانید دارد.! کنید. صحبت! روزمره: بازیهای ۷. كه هنگامی دهید اجازه كودك به كنند. تقلید را شما كارهای دارند دوست خردسال كودكان میشوید متوجه زود خیلی انجام كه را كاری چه دارید که کنید تعریف کودکتان برای باشد. كنارتان آشپزخانه در میشویید ظرف یا میپزید غذا! بفهمد. میتواند آن بیشتراز خیلی ولی بگوید كلمه چند میتواند فقط فرزندتان میدهید. حیوانات:! صداهای و اسامی ۸. بگوید كودك اگر مثال عنوان به است. آنها نام گیری یاد از آسانتر كودكان برای حیوانات صدای یادگیری اغلب را منظورش شود متوجه تا كنید كاری باید كند اشاره كتاب در عکسی به یا مزرعه یك داخل كه گوسفندی به و "بعععع"! 3

4 فهمیدهاید: «آره گوسفند رو ببین گوسفند كوچولو میگه بععع». صدای حیوانات در زبانهای مختلف به شیوههای متفاوت بیان میشود بنابراین شما باید از آنچه در زبان خودتان متداول است استفاده كنید. كودك خیلی زود میفهمد كه چگونگی صدای حیوانات در خانه و مهد كودك متفاوتند!! ۹. بازیهای ساختگی:! بازی با سایر كودكان میتواند هنوز مشكل باشد ولی با همبازی شدن با شما یا خواهر برادر بزرگ تر كودك میتواند یاد بگیرد مثال چگونه به خرسش غذا بدهد و بعد آن را بخواباند. كودك به زودی یاد میگیرد چگونه می تواند داستان های کوتاه خودش را بسازد. یادگیری بازی استفاده از تخیل و ساخنت داستان پایه مهمی برای رشد و یادگیری زبان کودک است.! ۱۰. بازی با استفاده از كلیه حواس:! برای اینکه رشد زبان كودك همچنان ادامه پیدا کند باید صحبت ها و بازی های طبیعی لذت بخش و سرگرم كننده را هر چه بیشتر تجربه كند. حرکاتی مثل خزیدن از زیر باال رفنت از روی راه رفنت دو ر راه رفنت باالی و یادگیری كلماتی كه این حركات را توصیف می کنند برای یادگیری و رشد زبان و همچنین مهارتهای حركتی بسیار خوب است!!!! 4

5 !از یک کلمه تا چندین کلمه (۴ تا ۸ دقیقه) اولین تماس كودك با زبان سوئدی زمانی است كه رفنت به مهد كودك را آغاز میكند. رشد زبان مادری او نیز همچنان ادامه مییابد. سرعت رشد کودکان با یکدیگر متفاوت است. این شامل مهارتهای زبان هم میشود. ولی وقتی یادگیری لغات شروع میشود رشد زبان سریع پیش می رود. كودكان با استفاده از حركات بدنی و زیر و بم جمله منظور خود را میفهمانند حتی اگر تلفظشان واضح نباشد. و فراموش نكنید كه صبور باشید گوش كنید و به فرزندتان وقت بدهید تا منظورش را بیان كند.! كودكان چند زبانه اغلب در منزل و مهد كودك از لغات متفاوتی استفاده میكنند زیرا زبان را برای مقاصد مختلف به كار میگیرند. اغلب این كودكان و والدینشان هنگام صحبت كردن از یك زبان به زبان دیگر میروند. استفاده از زبانهای مختلف یا برای تأكید بیشتر است یا به دلیل مناسب تر بودن آنها برای مفهومی كه بیان میشود. به عنوان یك پدر یا مادر چند زبانه شما میتوانید برای فرزند خود یك الگو باشید و به او یاد دهید چگونه زبانش را در شرایط مختلف عوض کند و از یك زبان به زبان دیگری صحبت كند.! به مرور كه كودك بزرگتر میشود بیشتر با زبان سوئدی سروكار پیدا میكند. بنابراین وقتی كودكان خیلی كوچك هستند شما تا می توانید به زبان مادری با آنها صحبت كنید ولی اجازه دهید در صورت تمایل زبان جدیدشان را نیز به كار بگیرند. بهتر است همیشه به زبان مادری به كودك جواب دهید. مهم این است که یك تعادل پیدا کنید تا به این ترتیب كودك بیشتر اوقات زبان مادری خود را بشنود اما امکان این را هم داشته باشد كه چیزهايی را که در زبان جدید یاد گرفته است نشان دهد.! یكی از بهترین راههايی که می توانید گنجینه لغات فرزندتان را قوی کنید خواندن با صدای بلند یا تعریف كردن قصه است. این به فرزند شما لغتهای جدیدی را یاد میدهد كه معموال در مكامله روزمره از آنها استفاده نمیشود. خواندن كتاب با صدای بلند همچنین به كودك اجازه می دهد دریابد چگونه می توان از حروف كلمات و كتابها استفاده کرد. عالوه بر این كودك یاد میگیرد که كتاب می تواند چقدر سرگرم كننده باشد! با هم به كتابخانه بروید. کارکنان كتابخانه می توانند به شما در یافنت كتابهای سرگرم كننده متناسب با سن كودكتان كمك كنند. خیلی خوب است اگر شما خود بتوانید با مطالعه كتاب و روزنامه و استفاده از کتاب برای کسب اطالعات برای كودكتان الگو باشید كودكان دوست دارند از بزرگترها تقلید كنند.! اگر دوست دارید بدون استفاده از كتاب قصه تعریف كنید بهتر است یك داستان را چند مرتبه تكرار كنید تا كودك آن را کامال بشناسد. برادران و خواهران او را در این كار درگیر كنید و به كودك اجازه دهید سعی كند با استفاده از لغات و حركات بدن همراه آنان قصه را بازگو كند.! اكنون زمان معرفی حروف به فرزندتان است. شما میتوانید برای كودك شعرهای الفبایی بخوانید یا روی در یخچال حروف آهنربایی بچسبانید. البته كودك هنوز نیاز به فراگیری حروف ندارد ولی خوب است به او نشان دهیم كه حروف همه جا در اطراف ما هستند و چگونه استفاده می شوند.! ۱. كتاب بخوانید و قصه بگویید:! خوب است اگر میتوانید قبل از اینكه كودك خسته شود زمانی را برای نشسنت و كتاب خواندن در نظر بگیرید. هنگام كتاب خواندن بزرگساالن یا خواهران و برادران بزرگ تر به نحوی صحبت می كنند كه به رشد زبان كودك به بهترین شکل كمك كند. این روش در مورد خواندن كتابهايی هم که فقط عکس دارند نیز صدق میكند. بگذارید كودك انتخاب كند کدام کتاب باید خوانده شود. با صحبت در باره جلد كتاب شروع كنید. چی میبینی آیا از آدمک ها و شخصیت های کتاب کسی را می شناسی وقتی نام كتاب را بیان میكنید با انگشت خود به تیتر کتاب اشاره کنید.! 5

6 با و آرام را کتاب بشود! کتاب شنیدن منتظر مشتاقانه کودکتان که كنید ایجاد ای زمینه چیه درباره كتاب میكنی فكر! بگیرید. كار به را متفاوتی صداهای كتاب مختلف شخصیتهای یا افراد برای بخوانید. احساس از استفاده با حالت این در باشد. مشكل خردسال بسیار كودكان برای گاهی میتواند كتابها این نوشتاری زبان درك همچنین كنید. استفاده كلمات همان از كمابیش بار هر كنید سعی اما كنید تعریف را داستان خودتان كلمات و تصاویر هچ و میكردید چه شده گرفته عكس كه هنگامی كنید تعریف او برای خود عکسهای آلبوم از استفاده با میتوانید کمک با كند سعی بخواهید فرزندتان از میتوانید دادید انجام بار چند را كار این اینكه از بعد افتد. می دارد اتفاقی! كند. بازگو شما برای را داستان تصاویر تعریف داستانی تصاویر از استفاده با خودش بعد و میدهد گوش شما های قصه و داستانها به کودک که هنگامی دارد.! پایانی و ماجرا آغاز داستان هر گیرد: می شكل چگونه داستان که میگیرد یاد کند می! كودكانه: دار قافیه ترانههای ۲. نشان بیشتر را زبان آهنگ است هم شبیه کلمات انتهایی صدای آنها در که دار قافیه های ترانه و كودكانه های ترانه لذت قافیهها و شعر آهنگ از كوچك خیلی بچههای حتی.... جوره چه حسن گاو توتوله متل اتل مثال برای دهند می در خواندن یادگیری برای را مناسبی پایه است زبان در که صداهايی روی بر تمركز و قافیهها ساده تشخیص برند. می! میآورد. فراهم مدرسه بیار:! و برو بازی ۳. چیدن موقع شود: بازی جایی هر در تواند می تقریبا كه است كودكان برای جالبی و خوب بسیار بازی بیار» و «برو حافظه توانایی هم و است خوب زبان تمرین برای هم بیار» و «برو بازی این تان. ماشین به رسیدگی یا باغبانی میز انجام را کار این توانست کودک اگر بیاری». شیرینی برام بری «میتونی بگویید: میتوانید مثال برای میبرد. باال را یا دهد انجام زمان هم را كار چند بخواهید او از و كنید محول او به را تر مشكل كمی وظیفههای توانید می دهد! كنید. اضافه درخواستی كار به را دارند قرار چیزها كه جایی یا تعداد رنگ مانند جزئیاتی و جمع «وقتی گیرد: می یاد كوچك كارهای انجام با را نزدیک و جلو پشت همچنین و زیر رو در كلمات معنی كودك گذاریم».! می جعبه در را بازیها اسباب میكنیم جور! هم: اتفاق به فیلم تماشای ۴. اج هر كه میدهد امكان شما به این كنید. تماشا فیلم او با یا كنید ضبط را برنامهها خود كودك برای میتوانید شما با كنید: استفاده خوانی كتاب روش همان از کنید. صحبت بینید می كه چیزی باره در و كنید قطع را فیلم است الزم! بیفتد فیلم در است قرار اتفاقی چه و كیست به راجع فیلم این میكنید فكر اینكه باره در کردن صحبت وقفه بدون تلویزیونی برنامه نیست. مناسب چندان سال زیر ۳ كودكان برای تنهایی به تلویزیون تماشای کنید. شروع! ندارد. وجود فرصتی دهیم می انجام كردن صحبت هنگام كه كارهایی كلیه و پرسیدن سؤال برای و کند می پیدا ادامه مورد در خودتان زبان به و كنید تماشا سوئدی زبان به فیلم یك میتوانید نمیكنید پیدا مادری زبان به مناسب فیلم اگر کنید.! صحبت بینید می فیلم در که آنچه! دیجیتالی: دنیای كشف ۵. مفید و آموزنده جالب برنامههای زیادی تعداد هیجانانگیزند. بسیار كودكتان برای شما كامپیوتر و تبلت همراه تلفن درباره همه: از مهمتر كنید. استفاده آنها از خود کودک با همراه توانید می شما که دارند وجود کودکان زبان رشد برای درك و زبان رشد به بازیها كه است گونه این كنید. صحبت هم با میدهید انجام كه كارهای و میبینید كه چیزهایی كنند.! می كمك كودك! 6

7 ۶. امروز چه كار كردی! اگر از یک کودک ۳ ساله بپرسید «امروز چه كار كردی» یا «امروز تو مهد كودك ناهار چی خوردی» اغلب فقط جواب می دهد «نمیدونم». پس بهتر است كه هنگام غذا خوردن از همه بخواهید تا در باره كارهایی كه در طول روز یا به تازگی انجام دادهاند صحبت كنند. این برای یك كودك ۳ ساله الگوی مناسبی است و او را تشویق می کند که در بحث شرکت کند. همانطور كه می دانیم: كودكان كارهای ما را تقلید میكنند.! ۷. بازی های تخیلی:! نقش بازی كردن و بازیهای تخیلی یا «بازی قرار دادن خود جای دیگران» نقطه عطف مهمی در رشد فرزند شما است. برخی از كودكان به طور طبیعی این نوع بازیها را یاد میگیرند ولی سایرین برای شروع ممكن است نیاز به كمی كمك داشته باشند. برای مثال مغازه بازی برای کودکان خیلی جالب است. وانمود کنید فروشنده یا خریدار هستید. همچنین میتوانید از صداهای مختلف برای هر نقش استفاده كنید و به این ترتیب بازی تبدیل به مخلوطی از تخیل و واقعیت میشود.!!! 7

8 دقیقه) ۱۰ + (۲ استدالل و کامل!جمالت گنجینه میخوانید كتاب كودك برای یا و كنید می تعریف داستان كنید می صحبت خانواده در دیگر افراد با شما وقتی برای مهمی پایه سوئدی زبان در هم و مادری زبان در هم کلمه زیادی تعداد دانسنت میدهد. ادامه خود رشد به او لغت قبل از را كلمات کودک اگر میكند. كمك مدرسه در نوشنت و خواندن فراگیری به همچنین و است کودک زبان رشد صدای آسانتر که کند می کمک او به كلمات تشخیص همچنین كند. درك را منت موضوع تواند می تر آسان بشناسد! بخواند. را کلمه و بکشد را حروف هم و است صادق كودكان مورد در هم موضوع این كردیم. صحبت است مهم یکدیگر به دادن گوش چقدر اینكه درباره ما هنگام باشیم. داشته تمركز و کرده جمع را حواسمان بتوانیم باید كنیم گوش دقت با اینكه برای بزرگساالن. مورد در كنیم.! گوش دقت با كه است مهم بسیار هم نوشنت و خواندن فراگیری را كودك كه كسانی حتی كند. می استفاده كامل جمالت از و میكند صحبت واضح معموال ساله ۴ کودک یک وحركات زدن جیغ با و بود ناتوان موجودی شما كودك كه زمان آن از میگوید. چه او بفمهند میتوانند نمیشناسند حرف پر و كنجكاو درك قدرت با كوچك انسانی اینك است. كرده تغییر چیزها خیلی میكرد بیان را خود منظور بدنی را بزرگساالن وقتی كرد. خواهد پیدا عالقه نیز نوشتاری زبان به کم کم كوچك فرد این است! ایستاده شما مقابل هک نویسد می کوتاهی پیامهای و میكند شروع را خواندن» «بازی نیز كودك مینویسند و میخوانند كه میبیند هستند.! خوانا حروف و اشکال از ترکیبی كنند می كمك كودك گویی قصه مهارت پیشرفت به كه میدهیم پیشنهاد شما به كننده سرگرم فعالیت چند قسمت این در شروع را مدرسه وقتی كودكان كه است خوب کنند. می جلب دارند صدایی و شكل چه كلمات که این به را او توجه و باشند.! شده آشنا موارد این با میكنند! كتابها: دنیای به ورود ۱. با تر پیچیده و بلندتر كمی داستانهای به تواند می معموال ساله ۴ كودك یك کنید. تعریف و بخوانید کتاب کودکتان برای زبان به خوبی های كتاب میتوانند مادری زبان معلمهای و مربیان میرود كودك مهد به فرزندتان اگر كند. گوش دقت تعریف مادری زبان به دوباره را داستانها میتوانید میكنید استفاده سوئدی كتابهای از اگر كنند. معرفی خودتان در کنجکاوی و اشتیاق ایجاد و آن عنوان خواندن كتاب جلد به كردن نگاه از همیشه گفتیم قبال که همانطور كنید.! باشه» میتونه چی باره در كتاب «این كنید: شروع کودک در را آنچه خواندن به ادامه از قبل است خوب میكنید دارند مختلف های فصل که هایی كتاب خواندن به شروع وقتی تمرین برای است خوبی فرصت كار این افتاد» اتفاقی چه یاد می «یادت كنید: یادآوری اید خوانده قبلی فصلهای شبیه که کودک شخصی تجربیات به را آن کنید می مرور است افتاده اتفاق کتاب در قبال را آنچه وقتی بازگویی.! کنید. وصل است کتاب اتفاقات را كلمات بتواند هم او تا دهید نشان انگشت با مواقع بعضی خوانید می که را خطی میخوانید كتاب كودكتان با وقتی احتمال كودكتان کنید می فکر كه كلماتی برخی توضیح یا تصاویر به كردن نگاه برای بار یك وقت چند هر كند. دنبال! برود! بین از داستان هیجان که نیاندازید وقفه حد از بیش ولی كنید. متوقف را خواندن باشد نفهمیده دارد نام حروف مثال کنید جلب شناسد می او دانید می كه حروفی به را كودك توجه ای کننده سرگرم شکل میتوانیدبه! است. «ك» و «ل» «كاف» و «الم» حروف صدای صدا. هم و دارند اسم هم حروف بداند است خوب خودش.! سازی: قافیه بازهای ۲.! 8

9 هب دقت با توانست باید سازی قافیه برای باشند. كننده سرگرم و خوب بازیهایی میتوانند سازی قافیه بازیهای مهم است. خوب بسیار ساختگی كلمات با قافیه ساخنت است. چگونه صدا این دانست و کرد گوش لغت در صدا آخرین و كنید شروع كوتاه كلمات با سوش...». لوش بوش گوش «موش باشند معنی بی یا احمقانه کلمات اگراین نیست بسازید.! قافیه طوالنیتر كلمات از استفاده با میتوانید افتاد جا کودکتان برای وقتی پیدا را قافیه هم كلمات میتواند زودتر كدام ببینند تا بگذارند مسابقه هم با میتوانند دارد برادر و خواهر كودك اگر كنید!! استفاده بازی این برای موقعیت این از شوند. می خسته ماشین یا اتوبوس با سفر هنگام اغلب كودكان كند. بستهها:! كردن باز و غذایی مواد خرید ۳. محول كوچكی كارهای كودكتان به میتوانید باشد. كودكان برای كنندهای سرگرم فعالیت تواند می غذایی مواد خرید خانه به وقتی خرید» سبد تو بذاری مرغ تخم بسته یه تونی «می کنیم» پیدا کجا را شیر کنی می «فکر كنید: این خودتان اگر البته دهد. قرار قفسه در آنها و كند كمك شما به كیسهها كردن خالی در فرزندتان بگذارید برگشتید و میگیرد یاد را كارها از بسیاری كودك شود انجام صورت این به وقتی ولی میشود تمام زودتر دهید انجام را كار! دارند! دوست را این كودكان و شود. سهیم آنها در میتواند جورن! هم با چیا ۴. اسبابهایی «چه بگی» دیگه حیوون تا چند میتونی حیوونه. یه «گربه است. كنندهای سرگرم بازی كلمات دستهبندی این نرم. سفت/ گرسنه/سیر خواب/بیدار كنید. صحبت هم متضاد كلمات مورد در توانید می هست». اتاق این توی متعجب گرفتید کودکتان از خالقانه یا و منتظره غیر جوابهای اگر بنابراین دارد نیاز زیادی استدالل و گفتگو به بازی! نشوید!! حافظه: و زبان مناسب ۵. استفاده نام از مایلید اگر است. آید» می بارش با «كشتی بازی كودكان به كلمات یادآوری برای سوئد در متداول بازی اضافه با كه است كودك نوبت حاال بیاندازید. كودك طرف به را توپ و شد» كشتی سوار «سارا بگویید توانید می كنید به را توپ بعد شدن». كشتی سوار علی و «سارا بیاندازد: دیگر نفر یك یا شما طرف به را توپ دیگر اسم یك كردن زمانی تا مییابد ادامه ترتیب همین به و بگوید سوم اسم یك اضافه به را قبلی اسم دو كه اندازید می دیگر كسی طرف سن این در كودكان اغلب برای اسم چهار از بیش سپردن خاطر به بیاورد. یاد به را ها اسم تمام نتواند كسی دیگر که با كودك گوش وقتی كنید. استفاده غیره و لباس غذا ها میوه مانند دیگر ازاسامی میتوانید همچنین شما است. دشوار میوه «مامان موش بزنید»: بار را «كشتی دارند مشابه صداهای كه كلماتی با میتوانید شما شد آشنا كلمات صدای! ماست».! نوشنت: شروع نقطه كودك نام ۶. كه را چیزی نام یا خودش نام که بخواهید او از میتوانید اكنون است. كرده نقاشی طوالنی مدتی شما كودك شك بدون بکشید. آهسته بنویسد خواهد می که را چیزی آن یا و اسمش حروف صدای بنویسد. اش نقاشی روی است كشیده بعد و بنویسید را او اسم میتوانید است مشکل کار این اگر است. چگونه حروف از کدام هر صدای که کنید توجه اگر كنید. تایپ و پیدا كامپیوتر كلید صفحه روی را حروف یکدیگر با میتوانید همچنین كند. كپی آن روی از بگذارید! دهید. ادامه دیگر كلمات و اسامی با توانید می میبرد لذت كار این از كودك الفبای از اگر بنویسند. سوئدی حروف به را خود اسم باشند گرفته یاد میروند كودك مهد به كه كودكانی است ممكن هم مادری زبان به را خود اسم بگیرد یاد كه باشد جالب كودك برای است ممكن میكنید استفاده خانه در دیگری بنویسد.!! 9

10 ۷. ساخنت یك داستان:! برای قصه گویی الزم است یاد گرفته باشیم که یک قصه چگونه ساخته می شود: یك مقدمه چند ماجرا و یك پایان. یک پیاده روی یا سفرطوالنی به نظر كوتاه تر و سرگرم كننده تر میرسد اگر در حین آن بتوانید با هم یك داستان بسازید. آسان ترین راه این است كه شما داستان را شروع كنید و بگذارید برای ادامه داستان كودك از تخیل خود استفاده كند. بعد میتوانید به نوبت به داستان اضافه كنید. اگر امکان ضبط کردن صدا را دارید می توانید داستان را ضبط كنید و بعد به آن گوش دهید! این کار معموال برای کودکان جالب است. به عالوه ممكن است فرزند شما از اینكه ادای نوشنت داستان را بر روی كاغذ در بیاورد لذت ببرد. تقلید نوشنت به كودك كمك میكند بدون نگرانی از شرط و شروط نوشنت صحیح لغات و یا محتوای منت به زبان نوشتاری نزدیك شود. كار شما هم اکنون این است که سعی کنید نوشته های تخیلی کودک را بخوانید همواره كوششهای کودکتان را در نوشنت تشویق كنید!! ۸. كلمات طوالنی یا كوتاه:! این بازی شامل گوش دادن به كلمات كوتاه و بلند است.یک كلمه بلند و یک کلمه كوتاه را بیان كنید مثال آبنبات/ آب و از او بخواهید کلمه ای را که كوتاه تر است تکرار کند. میتوانید تركیبات دیگری را هم امتحان كنید اما حتما از كلماتی استفاده كنید كه خیلی بلند یا خیلی كوتاه هستند تا تشخیص آنها برای كودك آسانتر شود.! یك روش دیگر این است که سعی كنید نشان دهید اگر شیر را از شیركاكائو و یا توت را از توت فرنگی حذف کنید چه باقی می ماند. بعضی اوقات اگر حروف روی یك ورقه نوشته شود كه بتوان آنها را دید كودك آسانتر میتواند جواب را پیدا كند.! ۹. این چه میتواند باشد! تمرین دادن گوشها به شنیدن صداهای مختلف یك بازی سرگرم كننده و تمرین خوبی برای آماده سازی كودك در یادگیری خواندن و نوشنت است. از کودک بخواهید گوش دهد و بگوید این چه می تواند باشد: «م م م ووو ش ش ش». از كلمات كوتاه ۲ یا ۳ حرفی شروع كنید. ترجیحا كلماتی را انتخاب کنید كه حروف صدادار دارند و میتوانید هنگام بیان كردن آنها را بكشید. اگر این كار مؤثر بود می توانید كم كم كلمات طوالنی تر راهم امتحان كنید!! ۱۰. احساس كردن آهنگ كلمات: دست بزنید بپرید پا بکوبید.! احساس كردن آهنگ یك زبان میتواند برای یادگیری هم سرگرم كننده باشد و هم مفید. دست زدن هنگام بخش كردن كلمات یكی از راه های بازی با آهنگ كلمات است و در یادگیری كلمات كوتاه و بلند به صورت دیگری كه غیر از بازی با صداها است به كودك كمك میكند. البته استفاده از هر دو روش نیز مناسب است.! سعی كنید نام كودك را با دست زدن یا پریدن در هر بخش بیان كنید: «نا دی یا این سه بار دست زدن است!» بعد از كودك خود بخواهید همان كار را انجام دهد ابتدا همراه با شما سپس به تنهایی. در صورت نیاز به كودك كمك كنید. هر چه اسم طوالنی تر باشد بخش های بیشتر دارد وبرای كودك سخت تر است. در نهایت موفق خواهید شد برروی بخش های هر كلمهای با یکدیگر دست بزنید باال بپرید یا برای هر بخش یک قدم بردارید: «آ نا -ناس ك تاب خا نه بو ق -ل -مون!»! 10

متاس خوب وب سایت های خوب

متاس خوب وب سایت های خوب متاس خوب بعضی اوقات خوب می باشد که با فرد دیگری که در باره نوجوانان و الکول کمی بیشرت می داند صحبت کنید. در اینجا اطالعات در باره برخی از سازمان هایی که شام می توانید با آنها متاس بگیرید را می بینید. SOCIALTJÄNSTEN

Läs mer

Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن

Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن این نظام آموزشی سوئد است مدرسه بزرگساالن از ۱٨ ۱۶ و یا ۲۰ سال )اختیاری( دبیرستان سن ۱۶ تا ۲۰ سال )اختیاری( مدارس ابتدایی و

Läs mer

والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید. Persiska

والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید. Persiska والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید Persiska فهرست مطالب مقدمه 3 چه مشکالتی برای خواندن و نوشتن وجود دارد 4 Dyslexia چیست 6 توجه به

Läs mer

به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید

به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید Välkommen till Arbetsförmedlingen Dari اینجا مرکز خدمات اشتغال است آیا به دنبال شغل میگردید آیا میخواهید راجع به بازار کار معلومات بیشتر کسب کنید آیا برای یافتن شغل که میخواهید

Läs mer

در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان.

در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان. گفتار نفرتانگیز و سوءاستفاده در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان www.statensmedierad.se ویژه والدین سالم آیا زمانی که فرزندتان در اینترنت است نگران هستید مسئولیتهای شما

Läs mer

اگر به کمک عاجل رضورت دارید به ۱۱۲ زنگ بزنید. به طور مثال اگر شام کشف کردید که کسی در معرض تعرض جنسی قرار گرفته است یا کسی در خطر است. شام به ۱۱۴۱۴ زنگ بزنید یا به یک حوزه پولیس بروید اگر می خواهید جرمی

Läs mer

!کیفارت نوناق رد ندوب دنمشوه ـ

!کیفارت نوناق رد ندوب دنمشوه ـ وزارت آموزش و پرورش قوانین ترافیک در مدرسه هوشمند بودن در قانون ترافیک! کاله مخصوص دوچرخه سواری تماس با چشم ترافیک هوشمند دوچرخه سواری هوشمند قابل رویت یا دید قوانین 2 هنگامی که شما می دانید چرا باید شما

Läs mer

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا FARSI فارسی آموزش کمونی بزرگساالن آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا در سطح دبیرستان دارید. شما میتوانید یک یا چندین دوره آموزشی یا کورسهای تحصیلی را با هم بخوانید

Läs mer

راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن

راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن آثار منتشر شدۀ ادارۀ انکشاف یا Tillväxtverket را میتوانید سفارش بدهید و یا هم آن را به شکل pdf از tillvaxtverket.se/publikationer داونلود نمائید. در آنجا همچنان موادی منتشره

Läs mer

شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی

شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی فارسی/ Persiska شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید حقایقی درباره نوکتوریا )ادرار شبانه( - بیدار شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی حقایقی درباره نوکتوریا نوکتوریا چیست دالیل نوکتوریا توصیه های مهم

Läs mer

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد.

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. آیا به کمک نیاز دارید اینصورت به خدمات مشتریان بانک اینترنتی به شماره تلفن ٩٧ ٧۵ ١٢ ٠٧٧١ همه روزه از ساعت ٠٧:٠٠ تا ساعت ٢٣:٠٠ تماس بگیرید.

Läs mer

غرق شدن دلیل اصلی مرگ و میر تصادفی در بین کودکان 1 تا 6 سال به شامر می رود.

غرق شدن دلیل اصلی مرگ و میر تصادفی در بین کودکان 1 تا 6 سال به شامر می رود. بی توجهی خطرناک است. نه آب. 1 هیچکس هرگز نباید غرق شود هر ساله تقریبا نه کودک غرق می شوند. بسیاری از این حوادث تلخ در نزدیکی خانه و در محیط خانواده اتفاق می افتند جاییکه بسیاری از بزرگساالن نمی دانند تا

Läs mer

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال دری Dari این دفترچه معلوماتی از طرف اکادمی انورس یا شب ادراری سویدن EnuresAkademin( )Svenska تهیه گردیده است شب ادراری اطفال چقدر معمول است بیشتر طفل ها در سنین ٢

Läs mer

به اداره کاریابی خوش آمدید

به اداره کاریابی خوش آمدید به اداره کاریابی خوش آمدید Välkommen till Arbetsförmedlingen Persiska درباره اداره کاریابی به دنبال کار میگردید میخواهید درباره وضعیت در بازار کار بیشتر بدانید احتیاج به راهنمایی و توصیه برای یافتن کار

Läs mer

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill!

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! DARI För mitt bästa دفرتچهای در مورد کنوانسیون حقوق اطفال För mitt bästa Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! Nalle eller mustasch. Du räknas som barn upp till 18 år. Nalle eller mustasch.

Läs mer

راهنماى خدمات درمانى

راهنماى خدمات درمانى Persiska خدمات درمانی وستمنلند راهنماى خدمات درمانى اطالعات در مورد بهترین شیوه تماس با خدمات درمانی وستمنلند خدمات درمانی وستمنلند راهنماى خدمات رمانى خدمات درمانی محلی مبنای خدمات بهداشتی و درمانی شورای

Läs mer

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت يکبار در هر ترم شما و فرزندتان آموزگار و يا مسئول کالس را مالقات خواهيد کرد تا يک گفتگوی پيشرفت داشته باشيد. اين گفتگو درباره ی اين خواهد

Läs mer

جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید!

جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید! سوئد اسکناسها و سکههای جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید! S V E R I G E S R I K S B A N K 10 کرون 5 کرون 2 کرون 1 کرون جدیدی سکههای و اسکناسها سوئد داشت خواهد خواهد جدیدی سکههای و اسکناسها 2016 و 2015

Läs mer

خط مشاوره پزشکی: 1100 کلینیک جوانی أوسترسوند : 55 :11 فعالیت همگانی بخش ها مرکز مقابله با خشونت: ( رایگان )

خط مشاوره پزشکی: 1100 کلینیک جوانی أوسترسوند : 55 :11 فعالیت همگانی بخش ها مرکز مقابله با خشونت: ( رایگان ) اطالعات تماس پلیس آمبوالنس کمک های فوریتی پلیس/ آمبوالنس/ اورژانس فوریتی : 111 ( بصورت شبانه روزی ) پلیس در موارد غیر اورژانسی : 11 111 ( 11 در ساعات اداری ) شهرداری ب رگ فردی و خانوادگی : 1060-1011 (

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. سالم اسم من حسین است. من در

Läs mer

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند داری Föräldrapenning بچه مرخصی حقوق حقوق مرخصی بچه داری (föräldrapenning) حقوقی است که پدر ومادردریافت میکنند که بتوانند بجای کارکردن با کودکان خود درخانه بمانند. وبرای هرفرزندی درمجموع ۴۸۰ روز پول پرداخت

Läs mer

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید پیش از خریدن امتحان کنید! وسایل و تجهیزات باید مناسب کودک و اتومبیلتان باشند. بطور صحیح نصب کنید! اطالعات مربوط به نصب و استفاده از صندلی کودک را تهیه نمائید. به دقت دستورالعمل ها را دنبال کنید. جهت صندلی

Läs mer

یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید

یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید می توانید مطابق قانون صدمۀ بیماران از حق دریافت غرامت برخوردار باشید.

Läs mer

یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید

یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید اگر شما در خالل خدمات صحی به یک صدمه دچار شوید در آنصورت ممکن است بنا بر قانون صدمات بیماران مستحق غرامت

Läs mer

چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با

چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با من میخواهم بدانم چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با مشخصاتشخصی محافظتشده زندگی میکنید Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2014 مطالب

Läs mer

اگر در این کشور کار می کنید می توانید غرامت معلولیت دریافت کنید. اگر کار نمی کنید برای دریافت غرامت معلولیت باید در سوئد زندگی کنید.

اگر در این کشور کار می کنید می توانید غرامت معلولیت دریافت کنید. اگر کار نمی کنید برای دریافت غرامت معلولیت باید در سوئد زندگی کنید. غرامت معلولیت [Handikappersättning] افراد باالتر از 91 سال درصورت نیاز به کمک یا داشتن مخارج اضافی بعلت بیماری یا معلولیت می توانند غرامت معلولیت دریافت کنند. میزان معلولیت برای تقاضای غرامت اهمیت ندارد

Läs mer

شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!.

شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!. شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!. Dari: översättning av Hasina Tawasoli این اتفاق ها می افتد در تابستان! دراین

Läs mer

در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید

در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید 2011 در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید آژیر»خبر مهم«خبر مهم ۷ ۱۴ ۷ ۱۴ ۷ ثانیه رفع خطر ۳۰-۴۰ ثانیه آژیر بلند در صورت شنیدن این آژیرچنین رفتار کنید در صورتی که خارج از خانه

Läs mer

عفونت ویروس آر اس )RS( شدن نوزاد به عفونت شدید

عفونت ویروس آر اس )RS( شدن نوزاد به عفونت شدید عفونت ویروس آر اس )RS( اطالعات در مورد ویروس آر اس )RS( و اقدامات الزم در راستای کاهش خطر مبتال شدن نوزاد به عفونت شدید ویروس آر اس )RS( چیست ویروس آر اس )RS( یکی از جمله شایع ترین ویروس های طرق تنفسی

Läs mer

Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد

Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد برای نوجوانان 20 16 ساله دوره مکتب ثانوی سیستم معارف سویدن بدین ترتیب است لیسه جوانان 20-16 سال اختیاری دوران ابتدایی متوسطه و لیسه ویژه کودکان و نوجوانان دارای

Läs mer

در است. کودک یک یادگیری و رشد در مهم جوانب از یکی کردن بازی میشود. استفاده یادگیری و رشد روند به کمک برای بازی از هدفمند صورت به زمانی

در است. کودک یک یادگیری و رشد در مهم جوانب از یکی کردن بازی میشود. استفاده یادگیری و رشد روند به کمک برای بازی از هدفمند صورت به زمانی به پیشدبستانی خوش آمدید وقت مدرسهها رسیده است! کودک شما در آستانه ورود به پیشدبستانی قرار دارد. یکی از نقاط عطف زندگی که هم برای شما و هم برای فرزندتان هیجانانگیز است. شاید سؤاالت متعددی ذهن شما را به

Läs mer

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد Tvättning När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. Du kan tvätta mörka kläder och kläder med starka färger tillsammans. Vita kläder och kläder med ljusa färger ska du tvätta i en

Läs mer

لیاقت های خود را مشخص کنید

لیاقت های خود را مشخص کنید Sida: 1 va 5 لیاقت های خود را مشخص کنید آیا در زمینه یک حرفه سابقه کاری دارید و می خواهید بدانید که سابق ه زندگی حرفه ای خود را در سویدن چگونه مورد استفاده قرار دهید از طریق انجام خود اریابی می توانید

Läs mer

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن 1) När du hyr din lägenhet 4) Städning av lägenhet 6) När du ska flytta 9) Flyttstädning 10) El och värme 11) Grannar och hänsyn 12 ) Sopsortering 14) Tvättstugan 15) Brandvarnare 16) Omsorg av din lägenhet

Läs mer

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت Persiska برای فرزند شما از ۱۵ ۷ سال: مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری مدرسه ابتدایی و متوسطه نوجوانان ۱۵ ۷ ساله بصورت اجباری

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan آمديد... پيش به دبستانی خوش Telefonnummer تلفن : Vad är svensk förskola? پيش دبستانی سوئدی چيست Förskolan är till för barn mellan 1 och 6 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar

Läs mer

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد Persiska برای جوانان از ۲۰ ۱۶ سال: دبیرستان سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری دوران دبستان ودبیرستان ویژه عقب افتادگان کودکان و نوجوانان عقب افتاده بین ۲۰

Läs mer

دوره مکتب ابتدائی و متوسطه

دوره مکتب ابتدائی و متوسطه Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد برای اطفال و نوجوانان 7 20 سال دوره مکتب ابتدائی و متوسطه ویژه و دوره مکتب ثانوئ ویژه سیستم معارف سویدن بدین ترتیب است لیسه جوانان 20-16 سال اختیاری دوران ابتدایی

Läs mer

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند حاال چه می شود منظور از درمان اجباری آنست که حال مشا هبرت شود طوری که مشا نیاز به درمان اجباری

Läs mer

فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر خانواده و فرد خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119

فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر خانواده و فرد خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119 عکس: Colourbox ۴. ف ردی ت حقوق و وظایف فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر محافظت در برابر تبعیض خانواده و فرد حقوق کودکان خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119 شورای شهر یوتبوری و استانداری

Läs mer

مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13

مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13 زندگی تازه در سوئد مطالب صفحه 4 ثبت احوال و مدارک شناسائی 1 5 پیش دبستانی مدرسه و آموزش های مخصوص بزرگساالن 2 9 مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13 مراقبت های بهداشتی و درمانی دندانپزشکی و بارداری

Läs mer

سالمندان حین تردد در ترافیک.

سالمندان حین تردد در ترافیک. سالمندان حین تردد در ترافیک. افزایش کیفیت زندگی و اعتماد به نفس. ترافیک مصون www.ntf.se تحرک مستمر یا همیشگی امکان تحرک با پای پیاده با بایسکل یا وسیله نقلیه دیگر برای تمام گروپهای سنی مهم است. زیرا ساختار

Läs mer

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز Farsi فارسی اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز پیشگفتار زندگی پر از دام است. ممکن است برای پیدا کردن این دام ها به کمک نیاز

Läs mer

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها کودکستان برای کودک شماست اداره کل مدارس اين بروشور را می توان از اين راه سفارش داد: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel:

Läs mer

روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست

روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست معمولا پیش از شروع دادرسی می توان در اتاق انتظارعمومی تاشروع محاکمه صبر کرد. در صورتی که مایل باشید می توانید در اتاقی تنها منتظر شروع دادرسی

Läs mer

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska 1 Inledning سرآغاز Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion till olika

Läs mer

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Till dig som söker asyl i Sverige Persiska www.migrationsverket.se 1 شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید مقررات

Läs mer

به الهولم خوش آمدید شهر بزرگ قرار گرفته و امکانات مناسب برای رفت و آمد نیز وجود دارد. امکاناتی برای کمون خودمان مینگریم.

به الهولم خوش آمدید شهر بزرگ قرار گرفته و امکانات مناسب برای رفت و آمد نیز وجود دارد. امکاناتی برای کمون خودمان مینگریم. به الهومل خوش آمدید به الهولم خوش آمدید به الهولم خوش آمدید نقل مکان کردن گامی بزرگ است. حتی فکر کردن به این موضوع بسیاری پرسشها را به وجود میآورد. زندگی من در مکان جدید چگونه خواهد بود آیا این نقل مکان

Läs mer

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش Persiska پرسش و پاسخ درباره شب ادراری اين بروشور از سوی آکادمی سونسکا انورس( Akademien (Svenska Enures منتشر شده است. شب ادراری کودکان چقدر رايج است بيشتر کودکان پس از سن 2-3 سالگی ديگر خود را خيس نمی

Läs mer

چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ث( 19 ت( کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است

چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ث( 19 ت( کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و 20.16 وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ت( 18 ث( 19-1 2- کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است 3- مساحت قسمت سایه چقدر است )سانتیمتر مربع = 2 ) cm الف( 50 cm 2 ت( 120

Läs mer

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده پزشک معالج شام داروی پراداکسا را برایتان تجویز کرده است این دارو خطر لخته شدن خون را

Läs mer

استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand,

استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand, به اونگه Ånge خوش آمدید. و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد که محیط اطراف ما را حتت تاثیر خود قرار داده است. آگاهی از تاریخ خود باعث درک بهتر از محیط روزانه ای می

Läs mer

به سولفتئو خوش آمدید.

به سولفتئو خوش آمدید. به سولفتئو خوش آمدید. هر یک از چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد

Läs mer

معلومات برای پناهجویان در گوتالند

معلومات برای پناهجویان در گوتالند irad معلومات برای پناهجویان در گوتالند منطقه گوتالند آدرس Visborgsallén 19 آدرس پستی SE-621 81 Visby شماره تیلفون ۰۰+ (۰)۴۹۸ ۲۶ ۹۰ ۴۶ شماره سازمان 212000-0803 ایمیل regiongotland@gotland.se ویبسایت www.gotland.se

Läs mer

ADHD آشفتگی زندگی روزمره

ADHD آشفتگی زندگی روزمره Tiedot farsiksi ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت به حدی

Läs mer

نوساند خوش آمدید. استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand,

نوساند خوش آمدید. استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand, نوساند خوش آمدید. چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد که محیط اطراف

Läs mer

محتوا و محدوده مقررات 1 احکام اساسی نظم عمومی و مصئونیت مکان های عمومی در»فصل 3«از»قانون نظم عمومی«آمده است (SFS 1993:1617).

محتوا و محدوده مقررات 1 احکام اساسی نظم عمومی و مصئونیت مکان های عمومی در»فصل 3«از»قانون نظم عمومی«آمده است (SFS 1993:1617). کتاب قانون تصویب ذریعه شورای شهر: 139-95 1995-12-14 اصالح ذریعه شورای شهر: 6-96 1996-01-25 1996-9-19 78-96 2003-01-23 76-03 2004-09-23 85-04 2007-08-30 120-07 مقررات محلی نظم عمومی در شهر LYSEKIL شاروالی

Läs mer

اطالعات در مورد منطقه گتلند

اطالعات در مورد منطقه گتلند [Avdelning/Enhet/Alternativt blank] Date 5 August 2014 Persiska به وب سایت منطقه گتلند خوش آمدید! اطالعات در مورد منطقه گتلند Om Region Gotland / منظره گتلند شامل تنها یک شهرداری میباشد و از تاریخ 1 ژانویه

Läs mer

معلومات برای پناهجویان در سویدن

معلومات برای پناهجویان در سویدن Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت معلومات برای پناهجویان در سویدن Till dig som söker asyl i Sverige Dari www.migrationsverket.se 1 معلومات برای پناهجویان در سویدن متامی قوانین در مورد پناهنده

Läs mer

هئارا وراد هارمه هب هک ار رامیب تاعلاطا هگرب.دیناوخب تقد هب دوش یم

هئارا وراد هارمه هب هک ار رامیب تاعلاطا هگرب.دیناوخب تقد هب دوش یم اگر مصرف کننده (ناتالیزوماب) برای درمان MS عودکننده - بهبود یابنده با TYSABRI هستید برگه اطالعات بیمار را که به همراه دارو ارائه می شود به دقت بخوانید. 1 این بروشور مکملی برای فعالیتهای ارائهدهنده خدمات

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddningstjänsten Östra Götaland ایمنی شما مهم است! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland است تاثیرگذار شما کمک ایمنی و امنیت در دارد امکان که آجنا تا همگان تا میکنیم تالش سازمانخدماتآتشنشانی در ما با قراربگیرید. مخاطرهآمیزی موقعیتهای

Läs mer

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب Sverige en introduktion آشنائی با سوئد I det här avsnittet ges korta fakta om Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras. در این فصل اطالعات

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed.

Läs mer

مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب

مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب عکس: Colourbox مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب جغرافیا اقتصاد و ساختارهای زیربنایی جمعیت خانه های مسکونی و سکونت محیط زیست طبیعت و پایداری اکولوژیک شهر شما این چنین اداره می شود امور مالی خود

Läs mer

Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON

Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON اصول اخالقی Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON فده این اصول اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر و ایجاد شرایط عادالنه اشتغال شرایط کاری ایمن مدیریت مسئوالنه مسائل زیست محیطی و رعایت استانداردهای باالی اصول

Läs mer

به سوندسوال خوش آمدید.

به سوندسوال خوش آمدید. به سوندسوال خوش آمدید. هر یک از چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد

Läs mer

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO SIME/FOLIO عدم مزاحمت عدم تخريب اصل حق دسترس به طبيعت را تشکيل می دهد. حق دسترس به طبيعت يک فرصت يکتا برای همه تا آزادانه در طبيعت گشت و گذار کنند

Läs mer

وجود ارتباطی بامعنا میان الگوی ثابت طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتمهای آن ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول ساخت. درسال 1913 نیلز بور

وجود ارتباطی بامعنا میان الگوی ثابت طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتمهای آن ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول ساخت. درسال 1913 نیلز بور نخستین بار آنگستروم )Ångström,A.( فیزیکدان سوئدی درسال 86 چهار خط طیف نشری هیدروژن را یافت و نه سال بعد موفق به اندازهگیری دقیق طول موج هر خط شد. نیلزبور ) 96 885 ( بور به هر یک از این ترازهای انرژی کوانتومی

Läs mer

دادرسی چگونه خواهد بود

دادرسی چگونه خواهد بود من م یخواهم بدانم دادرسی چگونه خواهد بود سازمان دفاع از قربانیان جرائم ٢٠١٤ طراحیها از ماریا وال تولید پالکات انتشارات اوستروم آ.ب. اومئو ٢٠١٤ 5 گردیدهاست تهیه بروشور این چرا 6 چیست دادرسی 7 دادرسی مراحل

Läs mer

این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه کاربرد

این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه کاربرد مرامنامهاخالقی اریکسون هدف این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه اشتغال شرایط کاری ایمن مدیریت مسئوالنه مسائل زیستمحیطی و رعایت معیارهای باالی اخالقی تدوین شده است. همه واحدها

Läs mer

هنايار تاعلاطا یسرزاب هرادا

هنايار تاعلاطا یسرزاب هرادا اداره بازرسی اطالعات رايانه ای( Datainspektionen ) اداره بازرسی اطالعات رایانه ای یک اداره دولتی سوئدی است. وظيفه ما آنست که مشخصات فردی در جامعه به تجاوز غيرضروری در تماميت فردی افراد منجر نگردد. دفتر

Läs mer

استکهلمی سبزتر بیانیه U

استکهلمی سبزتر بیانیه U PERSIska /فارسی استکهلمی سبزتر بیانیه U 2014 1 مسکن Rinkeby- Kista 3200 خط نارنجی 3800 5000 Hässelby-Vällingby Spånga- Tensta استکهلم در سال 2030 50 000 Bromma 12800 Kungsholmen 5800 Norrmalm 3700 12900

Läs mer

اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧

اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧ اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧ اردو خوابگاهی چيست در اردوی ما ميتوانيد ا ب تنی کنيد با رفقا باشيد فوتبال بازی کنيد به مکان های تفريحی سفر کنيد ماهيگيری کنيد قايق پاروي ی استفاده کنيد سرگرمی داشته باشيد و

Läs mer

اطالعات برای قربانیان جرائم

اطالعات برای قربانیان جرائم اطالعات برای قربانیان جرائم 1 برای شما که در معرض جرم بودهاید Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Tryckeri City, Umeå 2015 فهرست راهنمای کلی 6 پیشگفتار 7 اقدامات اضطراری

Läs mer

در باره سوئد آشـنایی با جامعه به زبان سوئدی

در باره سوئد آشـنایی با جامعه به زبان سوئدی در باره سوئد آشـنایی با جامعه به زبان سوئدی آن انتشار از هدف است. جامعه با واردان تازه آشنایی برای کتابی سوئددرباره کسانی به اساسی اطالعات دادن و ساختن آشنا برای کشور های کمون به کمک آیند. می سوئد به که

Läs mer

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad]

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad] اطلاعات از سوی صندوق بيمه ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨ فوق العاده مسکن[ Bostadstillägg ] - برای افرادی که کمک هزینه فعاليت [aktivitetsersättning] یا کمک هزینه بيماری [sjukersättning] دریافت می کنند [ till dig som har

Läs mer

TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1. Datum: 09/ , kl Lycka till!

TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1. Datum: 09/ , kl Lycka till! TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1 Datum: 09/11 2012, kl. 8.00-12.00 Lycka till! (Max poäng 108) 1. Översätt texten āhu till svenska. (6 p.) آهو حيوان قشنگ صحرايیای است. بعضی

Läs mer

قواعد اخالقی کسب و کار

قواعد اخالقی کسب و کار قواعد اخالقی کسب و کار مروری بر رهنمودها و سیاست های گروهی پایه که روابط ما با یکدیگر و نیز با ذینفعانمان را هدایت می کند. جزئیات و قوانین بیشتر برای کارکنان اریکسون در حیطه های خاص عملیاتی در سیاستهای

Läs mer

دانشمندان علم اخالق و فیلسوفان براي اخالق تعاریف متعد دي بیان كردند. تعریفي كه از میان تعریف هاي دانشمندان اسالمي ميتوان جمع بندي نمود عبارت است از:

دانشمندان علم اخالق و فیلسوفان براي اخالق تعاریف متعد دي بیان كردند. تعریفي كه از میان تعریف هاي دانشمندان اسالمي ميتوان جمع بندي نمود عبارت است از: اخالق كار وارزشهاي سازماني پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان كارهاي غیراخالقي غیرقانوني و غیرمسئوالنه در محیطهاي كاري توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخالق كار و مدیریت اخالق معطوف ساخته

Läs mer

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014 زنان خبری بولتن & Kvinnobulletin شماره 3 مرداد-شهریور 3333 Nr. 3 aug- sep 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors

Läs mer

فهرسـت مطالب نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن وضع مالی امنیـت و مصونیـت

فهرسـت مطالب نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن وضع مالی امنیـت و مصونیـت ساختمان آپارتمان.۲ زندگی در سـویدن عکس Colourbox : فهرسـت مطالب موقعیـت جغرافیایـی تجـارت و زیربنـا ها نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن

Läs mer

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی.

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی. 1 Svensk-dari och svensk-persisk ordlista inom den sexuella sfären. Framtagen av Migrationsverkets projekt Tolka mig rätt att öka kvaliteten i mötet med den sökande, i samarbete med tolkar. Senast uppdaterad

Läs mer

راهنمای مستأجران. حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus

راهنمای مستأجران. حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus راهنمای مستأجران حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus SANDVIKENHUS راهنمای مستأجران بهعنوان یک مستأجر جدید Sandvikenhus خوش آمدید! ما قول میدهیم حداکثر تالش خود را انجام دهیم تا مطمئن شویم از اینکه

Läs mer

Välkommen till fritids

Välkommen till fritids Välkommen till fritids به محل تفريحيه ساعات آزاد خوش آمديد ) فريتيد). Telefonnummer شماره تلفن Fritids فريتيد Fritids är till för barn mellan 6 och 12 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är

Läs mer

Persiska för nybörjare

Persiska för nybörjare FACIT Persiska för nybörjare [2012-10-26] KAPITEL 1 D. vatten, med, pappa, doft, utan, fot/ben, tills, gunga, du, han/hon. F. där, gammal, plats, själ/kära, bra, dag, av/från, dålig, vänster, dotter/flicka

Läs mer

به کودکانی که قربانی جرم

به کودکانی که قربانی جرم من میخوا هم بدانم من چگونه میتوانم به کودکانی که قربانی جرم شدهاند کمک کنم 1 2 سازمان دفاع از قربانیان جرم ٢٠١٤ حق کپیرایت محفوظ است ترسیمکننده تصاویر ماریا وال تولید شده در شرکت نشر پالکات چاپخانه اوستروم

Läs mer

[Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga]

[Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] اطلاعات از سوی صندوق بيمه ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨ کمک هزینه فعاليت [Aktivitetsersättning] تواناي ی کار هنگام کاهش [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] کمک هزینه فعاليت یک حمایت مالی برای جوانانی است

Läs mer

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری!

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری! شماره 1 بهمن اسفند 1931 Nr. 1 jan feb 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors Rätt motarbeta kulturellt och sexuellt

Läs mer

ابیرقت لوپ نودب ار دوخ تکشر دینک یزادنا هار

ابیرقت لوپ نودب ار دوخ تکشر دینک یزادنا هار بدون پول رشکت خود را راهاندازی کنید تقریبا بدون پول رشکت خود را راهاندازی کنید تصویر روی جلد لیال عباس لفتا سالن آرایش گولد ساکسن )قیچی طال ئ ىى( را با دوستانش افتتاح کرد در صفحه ۵۴ بیش ت رى درباره او

Läs mer

Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se

Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se در ادامه اعتراضات بينالمللی چند کلوپ کارگری اتحادیه کارگری سکو احزاب و سازمان کمونيستی و چپ سوي دی در پی فعاليتهای کانون زندانيان سياسی ایران(در تبعيد)واحد سوي د طی ارسال نامه به سفارت رژیم یا از طریق

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer 2006-114-5 سو ال و جواب درباره کمک مالی (کمک هزينه اجتماعی ( جوابهای کوتاه به معمولی ترين سو ال ها برای دريافت اطلاعات بيشتر

Läs mer

گزارش اعتراضات اول ژوئن

گزارش اعتراضات اول ژوئن گزارش اعتراضات اول ژوئن نیرو های چپ استکهلم چندی قبل خبر مسافرت وزیر خارجه ایران را به اسکاندیناوی افشا کردند و متعاقب آن تا روشن شدن تاریخ معین این سفر بالفاصله اقدام به ایجاد کمیته ای مرکب از احزاب وسازمانها

Läs mer

گاهنامه فریاد خاوران

گاهنامه فریاد خاوران ژانویه 7102 شماره 7 بهمن 0931 shorahamkari@gmail.com رژیم جمهوری اسالمی ایران از همان بدو به قدرت رسیدن با زندانی کردن شکنجه اعدام کشتار مخالفین تحمیل فقر و بیکاری افزایش اعتیاد و فحشا در جامعه به حیات

Läs mer

Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin

Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin En kontrastiv studie av två persisktalande elever i Svenska Som Andraspråk A Anna Larsson 2012 Uppsats högskolenivå, 7,5 hp Svenska språket Svenska som andraspråk

Läs mer

Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska

Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska Direkt och indirekt anföring förekommer efter sägeverb (anföringsverb) och ett mycket fåtal förnimmelseverb så som att tänka. Sägeverb är t.ex. att säga,

Läs mer

يرو (Järv) دارد. والبورگ Valborg

يرو (Järv) دارد. والبورگ Valborg سكانسن اولين موزه فضاي ا زاد جهان بشمار مي رود كه در سال 1891 توسط ا رتور هاسليوس Artur Hazelius محقق مردم شناس تا سيس و بزودي از محبوبيت بسياري برخوردار شد. در اين موزه 150 خانه و باغ و مزرعه از سراسر

Läs mer