هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش"

Transkript

1 Persiska پرسش و پاسخ درباره شب ادراری اين بروشور از سوی آکادمی سونسکا انورس( Akademien (Svenska Enures منتشر شده است.

2 شب ادراری کودکان چقدر رايج است بيشتر کودکان پس از سن 2-3 سالگی ديگر خود را خيس نمی کنند معموأل نخست روزھنگام و سپس شب ھنگام. اگر کودکی پس از سن 5 سالگی ھمچنان خود را در خواب خيس کند می توان از شب ادراری سخن گفت. تقريبأ يک پنجم 5 ساله ھا و يک دھم 7 ساله ھا دچار شب ادارای ھستند. شمار پسرانی که دچار شب ادارای ھستند دو برابر چنين دخترانی است. در سن نوجوانی 1-2 درصد از کودکان دچار شب ادارای ھستند.

3 علت شب ادراری چيست ھنوز روشن نيست که چرا کودکان يا بزرگساالن در ھنگامی که نياز دارند ادرار کنند از خواب بيدار نمی شوند. پژوھش ھا در سال ھای گذشته درحال پيشرفت بوده است و دانش ما نيز در اين باره بيشتر شده است. ما می دانيم که عوامل ارثی در اين مورد اثر دارند. در مورد تقريبأ % 75 از کودکانی که دچار شب ادراری ھستند فرد ديگری از خانواده نيز دچار شب ادراری بوده است. شب ادراری تقريبأ ھرگز به عوامل روانی بستگی ندارد. کودکانی که شب ادراری دارند درست مانند ديگر کودکان ھستند ولی ممکن است به علت شب ادراری دچار دشواری ھائی شوند. اين کودکان نگران ھستند که موضوع را به دوستان خود بگويند و برای نمونه جرأت نمی کنند شب را نزد دوستان خود سپری کنند و از رفتن به اردو و مانند آن نيز خودداری می کنند. اين نکات ممکن است باعث ضعيف شدن اعتماد به نفس آنان شود. معموأل پدران و مادران کودکانی که دچار شب ادراری ھستند گمان می کنند که خواب کودک آنان عميقتر از ديگران است. پژوھش نشان می دھد که بيدار کردن اين کودکان دشوار تر است ولی از اين گذشته خواب آنان عادی است. افزون بر اين روشن شده است که معموأل اندازه مثانه آنان عادی است و تخليه مثانه آنان نيز عادی است. برخی از کودکانی که شب ادراری دارند نسبت به ديگر کودکان ھمسن خود در طول شب ادرار بيشتری و گاھی بيش از تمامی طول روز توليد می کنند. معموأل مجاری ادراری آنان سالم است اما مواردی وجود دارد که برای نمونه عفونت مجاری ادرار و اختالالت مثانه ای نيز مشاھده شده است که موجب شب ادراری می شود. در اين صورت آن کودک معموأل روز ھنگام نيز دچار دشواری ادرار کردن است.

4 پزشکان چه معاينه ھائی انجام می دھند کودکانی که دچار شب ادراری ھستند بايستی پيش از آغاز درمان با يک پزشک ديدار کنند. پزشک اطالعاتی درباره رشد کودک و بيماری ھای احتمالی وی بدست خواھد آورد و پی خواھد برد که آيا آن کودک دچار يبوست است آيا وی در روزھنگام دچار دشواری ادرار کردن است و آيا داليل ديگری برای شب ادراری وی وجود دارد. سپس يک معاينه معمولی بدنی انجام خواھد گرفت و آزمايش ادرار نيز صورت می گيرد. چه کاری را می توان شخصأ انجام داد معموأل پيش از پنج سالگی شب ادراری را درمان نمی کنند زيرا بسياری از کودکان خودبخود در اين سن بھبود پيدا می کنند. از اين گذشته شب ادراری به ندرت در اين سن موجب نگرانی است. مھم است که کودک را متقاعد کرد که اين تقصير او نيست که او خودش را خيس می کند. برای آنکه پيآمدھای ھای ناشی از اين دشواری را برای خانواده کاھش داد می توان يک دشک مقاوم تھيه کرد که تميز کردن آن آسان باشد. در ضمن می توان نسخه ای برای تھيه مالفه ويژه ای دريافت کرد که خاصيت جذب مايعات را دارد. بيدارکردن کودک در طول شب برای نمونه ھنگامی که شما خودتان می خواھيد به رختخواب برويد می تواند احتماأل باعث شود که کودک خودش را خيس نکند. ممانعت کودک از نوشيدن مايعات باعث درمان شب ادراری نمی شود ولی اين عاقالنه است که ميزان نوشيدن مايعات در غروب ھنگام و بويژه پيش از خواب را کاھش داد. تعيين اوقات معين برای خوراک خوردن ادرارکردن و مدفوع کردن در روزھنگام کمک می کند که کودک بتواند خود را در شب ھنگام خشک نگاه دارد.

5 چه روش ھای درمانی وجود دارد در مجموع می توان گفت که دو روش برای درمان شب ادراری وجود دارد: آژير و دارو. روش آژيری آژير ادراری يک روش درمان برای روياروئی با شب ادراری است. الزمه اين روش آنست که کودک خانواده وی و پزشک پرستار يا درمانگری که در اين زمينه کار می کنند حوصله و پيگيری الزم را داشته باشند تا بتوان شب ادراری را درمان کرد. چنين گمان می شود که اين روش به مغز کمک می کند که حتی در ھنگام خواب نيز نشانه ھای پرشدن مثانه را درک کند به طوری که يا شخص بيدار شود و برود ادرار کند و يا خودش را تا صبح نگاه دارد. آژير با نخستين قطره ادرار فعال می شود. منظور آنست که کودک ادرار خود را قطع کند خودش بيدار شود يا کسی او را از خواب بيدار کند وی برخيزد به دستشوئی برود و در آنجا ادرار کند. در آغاز اين درمان ممکن است کودک برای بيدارشدن دشواری داشته باشد و آن دستگاه در عوض ديگر اعضای خانواده را بيدار می کند ولی ھنگامی که ھمه چيز به خوبی کار کند کودک شب ھای خشکی را سپری خواھد کرد. آژير تا ھنگامی بکار می رود که کودک دو ھفته کامأل خشک را سپری کند. در صورت بازگشت شب ادراری درمان يکبار ديگر از سر گرفته می شود.

6 دارو در طی زمان داروھای بسياری بکار گرفته شده اند. امروزه داروھای نسخه ای در دسترس ھست که ھم کارآمد ھستند و ھم عوارض جانبی اندکی دارند. يکی از اين داروھا شباھت بسياری به ھورمون موجود در بدن "واسوپرسين " دارد و اثر کاھش دھنده در توليد ادرار در شب ھنگام دارد. در صورتی که يکی از اين گزينه ھا به تنھائی کارآمد نباشد می توان ھمزمان ھر دوی آنھا را بکار گرفت.

7 خالصه بسياری از کودکان تا سن آغاز دبستان از شب ادراری رنج می برند. غالبأ دشواری ھای ادراری در خانواده وجود دارد. شب ادراری را می توان و بايستی درمان کرد. برای ھمگان کمک وجود دارد. عادی ترين درمان بکارگيری آژير و دارو است. سن مناسب برای آغاز درمان 6 سالگی است اما اگر کودک دچار دشواری حاد است می توان درمان را از 5 سالگی آغاز کرد. کودک و خانواده ھمراه با پزشک مناسب ترين راه درمان را در ھر مورد معين برمی گزينند. اگر آن درمان کارآمد نباشد درمان ديگری جايگزين می شود يا آنکه ھر دو درمان ھمزمان بکار گرفته می شوند. اگر بکاربردن آژير و دارو کارساز نباشد نبايستی دست از تالش کردن برداشت. * تقريبأ %10 از افرادی که دچار شب ادراری ھستند ھر ساله خودبخود از اين دشواری رھا * ک را برد يک دوره جديد درمان پس از گذشت مدتی می تواند کارآمد باشد. * در آن مدت می توان از درمانگاه يا مرکز پرستاری کمک ھای ديگری مانند مالفه ھای رايگان ويژه دريافت کرد. * در درمانگاه ھای ويژه می توان از درمان ھای ديگری نيز برخوردار شد. برای دريافت اطالعات بيشتر با پزشک خود تماس بگيريد. می شوند. اين بسيار مھم است که ھرگز کودک خود را مجازات نکنيد يا او را به دليل آنکه خود را خيس می کند سرزنش نکنيد. در عوض بھتر است که کودک را به دليل ھمياری او در کار درمان تشويق کرد. با تقويت اعتماد به نفس کودک برای کودک آسانتر می شود که خود را خشک نگاه دارد. از اين آدرس ديدن کنيد :

8 SEA پرسش ھا و پاسخ ھا درباره شب ادراری در نوشتار "آکادمی سونسکا انورس" Akademien) (Svenska Enures وجود دارد. اين نوشتار در سال 1995 از سوی پزشک کودکان "سورن ويله" در ھلسينگبورگ و "ھکان وسترلوند" در مالمو نوشته شده است و در سال 2008 از سوی پزشک کودکان "آنيکا ليندگرن " در مالمو به روز شده است. آکادمی سونسکا انورس در سال 1993 به عنوان يک گروه مرجع پزشکی - کارشناسی در زمينه مسائل پيرامون شب ادراری و دشواری کنترل ادرار برای کودکان و نوجوانان بنيانگذاری شد. اعضای اين آکادمی از کارشناسان مسائل کودکان بھداشت مدارس اعصاب کودکان/کسب مھارت کودکان بخش اعصاب کودکان مجاری ادرار کودکان بخش روانی کودکان مجاری ادرار بزرگساالن فيزيولوژی کليه و اعصاب و بخش درمان بيماری ھای ادراری تشکيل شده است. اعضای ھيئت مديره آکادمی سونسکا انورس ماه می 2008 Bruno Hägglöf (Preses), Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Tryggve Nevéus (Ständig sekreterare), Njur- och urinvägsenheten, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala Anna-Lena Hellström (Skattmästare), Uroterapiavdelningen, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Gunilla Gladh, Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Maria Herthelius, Nefrosektionen, Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm Annika Lindgren, Skolhälsovården, Utbildningsförvaltningen, Malmö Sivert Lindström, Institutionen för klinisk och experimentiell medicin, Hälsouniversitetet, Linköping Göran Läckgren, Barnkirurgiska kliniken, Barnurologiska sektionen, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala Lars Malmberg, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Lund Sven Mattsson, Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Erik Persson, Avdelningen för fysiologi, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala Universitet, Uppsala Ulla Sillén, Barnkirurgiska kliniken, Barnurologiska sektionen, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Arne Stenberg, Barnkirurgiska kliniken, Barnurologiska sektionen, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala Søren Wille, Barnmottagningen, BFK, Helsingborgs Lasarett, Helsingborg Damien Brackman (adjungerad), Barneklinikken, Haukelands Universitetssykehus, Bergen, Norge Jens Peter Nørgaard (adjungerad), Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Lund Søren Rittig (adjungerad), Børneafdelning A, Århus Universitetshospital, Skejby, Danmark Ferring Läkemedel AB, Box 4041, Malmö. نمابر : , تلفن :

Deltagarlista SAMTIT vårmöte 2009 Infra City Stockholm

Deltagarlista SAMTIT vårmöte 2009 Infra City Stockholm Deltagarlista SAMTIT vårmöte 2009 Infra City Stockholm Afrim Firzi Södersjukhuset Vo Anestesi/IVA Albertina Abreu SU/ område Östra AnOpIVA Alexandra Ahlin Centrallasarettet Västerås Operationskliniken

Läs mer

Deltagarförteckning per den 10 april 2015. Deltagarförteckning. Arbetsterapiforum 15 16 april 2015

Deltagarförteckning per den 10 april 2015. Deltagarförteckning. Arbetsterapiforum 15 16 april 2015 Deltagarförteckning Deltagarförteckning Arbetsterapiforum 15 16 april 2015 inspiration utveckling inspiration utveckling Deltagarförteckning A Abrahamsson Anna Gävle sjukhus, Arbetsterapienheten Abrahamsson

Läs mer

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008 Osteoporos 2008 Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige Osteoporos 2008 1 Innehåll Författarnamn i alfabetisk ordning... 6 Förord... 7 Sverker Ljunghall Epidemiologi och... 8 Dan Mellström Utredning

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val

ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA Ditt eget boende ditt eget val VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Den här broschyren vänder sig till dig som bor i en fastighet som nyligen ombildats från

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT

FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT GÄLLER ERBJUDANDET ATT OMBILDA FÖR DIG? Akalla Bagarmossen Bandhagen Blackeberg Bredäng Enskede Gård Enskedefältet Fagersjö Farsta Farsta Strand Farstanäset Grimsta Gubbängen

Läs mer

Deltagarförteckning. Specialpedagogiska skolmyndigheten anders.eklund@spsm.se. anders.frankenberg@yourdolphin.com

Deltagarförteckning. Specialpedagogiska skolmyndigheten anders.eklund@spsm.se. anders.frankenberg@yourdolphin.com Tillgänglighet framför allt! 13-14 november 2014 Deltagarförteckning Anders Eklund Anders Frankenberg Anders Åkerblom Anette Krengel Anna Fahlbeck Anna Grönlund Anna Gustafsson Chen Anna Mia Eborn Anna

Läs mer

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet 6 6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet program Stockholmsmässan Älvsjö 12 13 september 2011 Nollvision d e t k r ä v s i n t e bara m å l utan även visioner för att få en säkrare vård och omsorg.

Läs mer

Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2011

Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2011 Text Håkan: NJURFONDEN Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2011 Projektledare: Instution: Projekt: Belopp (SEK): Utdelat år: Biglarna Alireza Läkarexamen, disputerad Akademiska Uppsala Akut

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27

PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27 PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27 NÄRVARANDE Per-Erik Nistér, f.d. rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Marieann Högman, respirationsfysiologi Brita Karlström,

Läs mer

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor

Läs mer

Program 10:e Nationella Skadekonferensen En Jubileumskonferens, Svenska Mässan, Göteborg 15-16 oktober 2013

Program 10:e Nationella Skadekonferensen En Jubileumskonferens, Svenska Mässan, Göteborg 15-16 oktober 2013 Program 10:e Nationella Skadekonferensen En Jubileumskonferens, Svenska Mässan, Göteborg 15-16 oktober 2013 Tema Från kunskap till praktisk handling - State of the art Med fokus på barn, unga och äldre

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

Barnsjukvård i ett globalt perspektiv

Barnsjukvård i ett globalt perspektiv Barnsjukvård i ett globalt perspektiv 1 Barnsjukvård i ett globalt perspektiv 7-8 april, 2014 Barnveckan i Malmö Omslagsbild. Mortality 1-4 Year Olds: Territory size shows the proportion of all deaths

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Nr. 4 nov. dec. 2014

Nr. 4 nov. dec. 2014 زنان خبری بولتن & Kvinnobulletin شماره 4 آبان / آذر 3131 Nr. 4 nov. dec. 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors

Läs mer

ISSN 1651-0534. Nr.4/2006. Barnläkaren

ISSN 1651-0534. Nr.4/2006. Barnläkaren ISSN 1651-0534 Nr.4/2006 Barnläkaren Synagis ett skydd mot RS-virus När det gäller för tidigt födda barn och barn i andra högriskgrupper, kan de som uppvisar svåra förkylningssymtom och allmänpåverkan

Läs mer

Stressforskningskongress

Stressforskningskongress Stressforskningskongress www.stressforskningskongress.se Örebro Slott 23-24 maj 2011 arrangeras den 9:e stressforskningskongressen på Musikhögskolan vid Örebro universitet. Kongressteman 1. Långtidsuppföljning

Läs mer

1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2014-03-05 NÄRVARANDE Madelaine Tunudd, kammarrättsråd, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Per Blomström, kardiologi, vetenskaplig sekreterare

Läs mer

Registrerade EHSS-medlemmar 141001 Förnamn Efternamn Arbetsgivare Epost Inger Abrahamsson Feelgood Företagshälsovård inger.abrahamsson@feelgood.

Registrerade EHSS-medlemmar 141001 Förnamn Efternamn Arbetsgivare Epost Inger Abrahamsson Feelgood Företagshälsovård inger.abrahamsson@feelgood. Registrerade EHSS-medlemmar 141001 Förnamn Efternamn Arbetsgivare Epost Inger Abrahamsson Feelgood Företagshälsovård inger.abrahamsson@feelgood.se Martin Ackeberg Feelgood martinackeberg@hotmail.com Niklas

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

Noonan Nytt. nr. 1, 2012. Innehåll

Noonan Nytt. nr. 1, 2012. Innehåll Noonan Nytt nr. 1, 2012 Innehåll Ordförandespalten Hemsidan Fakta Sällsynta Diagnoser Nomineringar David Legas stipendiat Inbjudan Familjekonferens 2012 Kallelse till årsmöte Studieresultat Temadag i Uppsala

Läs mer

NOONAN NYTT. Nr. 3/2003 ORDFÖRANDE HAR ORDET. Noonan Nytt 3/2003

NOONAN NYTT. Nr. 3/2003 ORDFÖRANDE HAR ORDET. Noonan Nytt 3/2003 NOONAN NYTT Nr. 3/2003 ORDFÖRANDE HAR ORDET För de flesta är det tråkigt när kläderna blir för trånga. sånt händer efter sommarens kulinariska utsvävningar. Men för vår förening är det roligt när kläderna

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning 1 2 Innehållsföreteckning Välkommen 2 Programkommitté 3 Programöversikt 4-5 Program detaljerat per dag 6-13 Förteckning Abstracts 14-19 Abstract Föredrag 20 Abstract Poster 43 Register Abstracts nummerordning

Läs mer

Tema Neuropsykiatri. nr.1/2011

Tema Neuropsykiatri. nr.1/2011 bkn_111_1_cover.qxd:bkn 12/27/10 7:25 AM Page 1 nr.1/2011 Tema Neuropsykiatri Barnläkaren fyller 30 år Christopher Gillberg: Tidiga insatser ger bättre prognos Ökar psykisk ohälsa hos barn och ungdomar?

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

slutsatser Behandling av urininkontinens Sammanfattning och slutsatser av SBU:s Styrelse och Råd SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

slutsatser Behandling av urininkontinens Sammanfattning och slutsatser av SBU:s Styrelse och Råd SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering BU Sammanfattning och slutsatser Behandling av urininkontinens SBU:s rapporter bygger på den nationella och internationella vetenskapliga litteraturen. Denna skrift är ett särtryck av det inledande kapitlet

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Nationell konferens. Barn som anhöriga 2014. En bro för gemensamt lärande och samverkan

Nationell konferens. Barn som anhöriga 2014. En bro för gemensamt lärande och samverkan Nationell konferens Barn som anhöriga 2014 En bro för gemensamt lärande och samverkan Under 2012-2014 har Socialstyrelsen tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga på regeringens uppdrag lett

Läs mer