CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT"

Transkript

1 CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT E R A INN TTA V R DE RSNY R R O AFFÄ Ä K I D IST ÖK A G LO TILL E R LN TT BÄ YCKE N

2 CPIM DET LEDANDE INTERNATIONELLA PROGRAMMET Det ledande internationella utbildningsprogrammet inom produktionslogistik heter CPIM. Förkortningen står för Certified in Production and Inventory Management och är sedan snart fyrtio år världens ledande utbildning i produktionslogistik. Programmet är i grunden utvecklat av den globala organisationen APICS The Association for Operations Management och erbjuds sedan 20 år av Plan. Under har samtliga CPIM-kurser lanserats i helt nya, kraftigt uppdaterade versioner. Standarden för världens vassaste produktionslogistiker CPIM har etablerats som den vassaste internationella standarden för produktionslogistiker och systemleverantörer. Det är ett program med högt renommé och vars språkbruk, begrepp och synsätt har fått ett stort genomslag i näringslivet och i alla delar av försörjningskedjan. Se till att din egen kompetens och förmåga är uppdaterad och konkurrenskraftig! Välj CPIM och ta nästa steg i din utveckling! Investera i din personliga konkurrenskraft i en allt tuffare global affärsmiljö! Samtliga CPIMs fem kurser avslutas med ett test som sker i enlighet med APICS internationella standard. Fler än certifierade världen över Kan så många produktionslogistiker ha fel? Sedan 1973 har fler än professionella logistiker, produktions- och materialplanerare, inköpare, systemutvecklare och många andra genomgått CPIM-programmet. CPIM ger deltagaren rätt terminologi, verktyg, metoder och koncept som behövs för att förverkliga framgångsrika strategier inom supply chain management. Produktionslogistik har potential! Kunskapsutvecklingen går enormt snabbt i näringslivet. Det gäller bland annat inom IT, marknadsföring, inköp, försäljning och företagsstrategi. Dessvärre hänger produktionslogistiken inte riktigt med i den praktiska tillämpningen. Produktionslogistik är ett eftersatt område, som paradoxalt nog har en enorm potential. De som tillämpar de moderna kunskaperna och satsar offensivt får snabbt resultat. Ökad leveranssäkerhet, kortare ledtider, ökade volymer, minskad kapitalbindning och kostnadseffektivisering är typiska effekter som ger företaget ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Fick en förståelse för helheten CPIM-utbildningen har gett mig förmågan att behärska konsten att gå från en prognos till att verkligen få ut materialet i produktionen, säger Jessica Carlström, Hägglunds Drives Production AB. Hon berättar att hon i grunden är utbildad dataekonom som har blivit produktionslogistiker den långa vägen. Med den bakgrunden behövde hon en gedigen utbildning i produktionsplanering. Lika viktigt som själva kunskaperna är möjligheten att nätverka och träffa kollegor som berättar om sina erfarenheter och ger andra perspektiv! Framöver kommer flera av mina medarbetare att få möjlighet att gå grundkursen och detaljplaneringskursen. FÖRSÄLJNING - KOSTNAD KAPITALBINDNING Jessica Carlström, Hägglunds Drives Production AB = LÖNSAMHET 2

3 Ge planeraren systemsyn! CPIM ökar logistikerns, inköparens och planerarens förmåga till systemsyn. Med systemsyn menar vi både en helhetssyn på hela försörjningssystemet och en förståelse för affärssystemen i hela flödet från leverantörer, i den egna verksamheten och hos kunderna. Planeraren måste med helhetssyn på flödet förstå samtliga aktörers planeringsmiljöer för att kunna göra ett bra jobb. Lika viktigt är att förstå och lära sig planeringens olika nivåer i planeringshierarkin hur planeringen görs både på de mest övergripande och på de mest detaljerade nivåerna. Detta är affärskritiska kunskaper som behandlas utförligt i CPIM-programmet. Uppdatera och vässa de egna systemen CPIM-programmet hjälper planeraren att självständigt och professionellt se över och justera sina planeringsparametrar, dvs. beställningspunkter, ledtider, utnyttjandegrad m.m. Tyvärr är det vanligt att parametrarna inte uppdateras allt eftersom förutsättningarna förändras. Konsekvensen blir sämre kvalitet på de planer som systemet genererar och därmed mindre tilltro till systemet. Grundorsaken är ofta bristande kompetens hos de som är ansvariga för att styra och planera flödena. Systemen kan aldrig på egen hand utforma en effektiv styrning utan måste styras av människor med rätt kompetens. Fem inspirerande utbildningar CPIM består av fem kurser, eller moduler, som är obligatoriska för att få CPIMs certifikat. Självklart kan man välja att gå de enstaka kurser som ingår i programmet. Det första steget är BSCM, Basics of Supply Chain Management/ Produktionslogistik Grunder, som är en nödvändig plattform för att skapa en gemensam förståelse och helhetssyn på planeringsprocessen i hela flödet, från råvaruköp till slutkund. Efter grundutbildningen kommer de tre modulerna; MPR, Master Planning of Resources/Huvudplanering, DSP, Detailed Scheduling and Planning/Material- och kapacitetsplanering samt ECO, Execution and Control of Operations/Detaljplanering. Kurserna kan göras i vilken ordningsföljd som helst. Som avslutning på programmet läser man SMR, Strategic Management of Resources/Strategisk verksamhetsledning, där samspelet mellan företagets affärsplan och operativa verksamhet behandlas. En investering En utbildning är en investering i form av tid, engagemang och pengar. Nyttan, eller värdet, måste naturligtvis överstiga insatsen - helst med råge. CPIM har visat sig vara en mycket lönsam investering - både för dig och för företaget. Nyttan för dig! Du ökar din specialistkompetens inom produktions- och materialplanering och ökar din trovärdighet hos kunder, leverantörer, kollegor och i den egna organisationen. Du får kunskap och verktyg för att maximera nyttan av investeringar i affärs- och ERP-system. Omfattning CPIM AFFÄRSPLANERING HUVUDPLANERING MATERIAL- OCH KAPACITETSPLANERING DETALJPLANERING KÖRPLANERING Försörjning Produktion Distribution Nyttan för ditt företag/organisation! Ökad förutsägbarhet i den operativa verksamheten leder till nöjdare kunder, bättre konkurrensförmåga och högre lönsamhet. Förutsägbarhet åstadkoms genom att: tillämpa de principer som ERP-system baseras på, ur ett helhets- och företagsperspektiv. standardisera den operativa verksamheten, med vedertagen terminologi och språkbruk som grund. tillämpa principer, modeller och verktyg för att utforma, leda och styra aktiviteterna i hela försörjningskedjan, liksom aktiviteterna i planeringshierarkin. interagera med andra aktörer i kedjan och använda ERPsystem för ökad effektivitet. Du behärskar terminologin, verktygen och modellerna för att effektivt arbeta med de allt mer komplexa och globala försörjningsflödena. Du får de färdigheter som krävs för att utveckla samverkan, gemensamt beteende, erfarenhetsutbyte/best practice med kunder och leveranörer. Du får certifikat på din kunskap enligt den vassaste internationella standarden, APICS CPIM. 3

4 CPIM FEM STEG SOM TAR DIG VIDARE I KARRIÄREN De fem modulerna i CPIM ger dig ett avstamp am i din karriär och en avgörande kunskapsinjektion i företagets verksamhetsutveckling. Varje modul består av 30 timmars undervisning, hemstudier samt ett avslutande certifieringstest, enligt APICS internationella standard. Aktuella kursstarter finns på BSCM Basics of Supply Chain Management /Produktionslogistik Grunderr Grundutbildningen Produktionslogistik Grunder är en nödvändig plattform för att skapa en gemensam förståelse och helhetssyn på planeringsprocessen i hela flödet från råvaruköp till slutkund. Utbildningen är en klassiker i Plans utbud som ger dig en bred teoretisk grund och tillgång till ett gemensamt språk. Kursen omfattar 30 timmars undervisning samt hemövningar och innehåller följande delområden: Logistik och ekonomi, Prognoser, Huvudplanering, Material- och kapacitetsplanering, Detaljplanering, Inköp, Kvalitet, Lean, Lager och distribution. Efter genomförd kurs och avklarat kunskapsprov erhålls APICS internationella certifikat Basics of Supply Chain Management. MPR Master Planning of Resources/Huvudplanering Kursen är en fördjupning i huvudplanering som ger dig en helhetssyn på verksamheten. Centrala moment under kursen är uppbyggnad av sälj- och verksamhetsplanering (S&OP) samt hur affärsstrategi och huvudplan bör samspela så att prognoser, resursutnyttjande utn t och lager samverkar på ett sätt som ger rätt servicenivå. Dessutom behandlas bland annat distributionssystem, prognosteknik, k, orderbokning/leveranslöften, kapacitetsavstämningar, lagerstyrning och uppföljning av kundservice. DSP Detailed Scheduling and Planning /Material- al- och kapacitetsplanering Kursen är en fördjupning i Material- och kapacitetsplanering. Tonvikten läggs på materialstyrning och kapacitetsplanering (MRP, CRP) samt leverantörsrelationer. at De mest centrala avsnitten under kursen är processflödesstyrning, strukturhantering, partiformning, Lean samt leverantörsrelationer atio och inköp. ECO Execution and Control of Operations/Detaljplanering Kursen är en fördjupning i Detaljplanering och ger en struktur över principer och tekniker för utformning, planering och styrning av produktionsprocesser. MRP-, kontra Lean-baserade system behandlas liksom avvägningar vid metodval. SMR Strategic Management of Resources /Strategisk verksamhetsledning Kursen är en fördjupning av strategisk verksamhetsledning, ets dvs. hur samspelet mellan företagets strategiska affärsplan och operativa verksamhet bör utformas. Utbildningen fokuserar särskilt på samspelet mellan affärsplanen och resursutnyttjandet, anpassning av produktionsprocessen och försörjningskedjan n till affärsplanen, fä hållbarhet, produktionsstrategi och finansiella nyckeltal samt förändringsledning. 4

5 Företagets planeringshierarki kopplad till CPIMs fem moduler Strategiskt perspektiv Förändringsperspektiv AFFÄRSPLANERING Operativt perspektiv MPR HUVUDPLANERING BSCM Produktionslogistik Grunder DSP MATERIAL- OCH KAPACITETSPLANERING SMR Strategisk verksamhetsledning DETALJPLANERING ECO KÖRPLANERING Tag steget. Anmäl dig till CPIM idag! Hans Jeppsson är ansvarig för CPIM och för Plans övriga utbildningar inom Produktionslogistik. Hans är civilingenjör från KTH och har lång praktisk erfarenhet som produktionschef, vd och lärare för Plan. CPIM och ingående kurser ges även som företagsintern och företagsanpassad utbildning. För mer information kontakta programansvarige Hans Jeppsson på telefon eller på Under hela CPIM-programmet är planeringshierarkin och dess planeringsnivåer den röda tråden. När något inte fungerar beror det ofta på att de olika nivåerna inte harmoniserar. Det i sin tur beror ofta på att kunskapen och insikten om hur helheten fungerar är otillräcklig hos medarbetarna och ibland även hos ledningen. Typiska symtom är att försäljning och produktion lever sina egna liv, att leveranslöften till slutkunden ges av personer som inte ser helheten, att beslut om omplanering tas utan hänsyn till nästa planeringsnivå. Detta leder till bristande leveranssäkerhet, materialbrister och ständig omplanering, allt till ett mycket högt pris. Kort sagt: när det saknas en koordinerad planering mellan de olika nivåerna skapas onödigt merarbete. I värsta fall föds misstro och missnöje hos kunder, leverantörer och i den egna organisationen. Känns det igen? Med CPIM-programmet får medarbetarna de kunskaper som behövs för en koordinerad produktionsplanering baserad på helhetssyn! 5

6 SVERIGES LEDANDE KOMPETENSNÄTVERK Plan är Sveriges ledande mötesplats och kompetenscentrum för professionella logistiker och produktions- och materialplanerare. Föreningen bildades 1963 och består idag av medlemmar från 900 företag och andra organisationer. Det gör oss till den största sammanslutningen i Sverige inom logistikområdet. I vårt kompetens- och lärarnätverk finns några av marknadens främsta akademiker, konsulter och praktiker. Varje år genomför vi 150 utbildningar både öppna kurser och företagsinterna/skräddarsydda utbildningar. Våra rötter finns inom produktion och idag täcker vårt utbud hela försörjninskedjan och vänder sig till flera sektorer och branscher. Utbildningsverksamheten drivs inom Stiftelsen Plan Utbildning som styrs av den ideella föreningen Logistikföreningen Plan. De bästa lärarna En förutsättning för att leverera marknadens ledande logistikutbildning är att ha de ledande lärarna och det har vi. Flera av de ledande akademikerna, konsulterna och praktikerna är knutna som lärare till Plan och genomför utbildningarna i CPIM. Redan under utbildningen ökade förståelsen för varandras situation Tunnelbanan Teknik Stockholm AB, TBT, är ett företag som ansvarar för underhåll och reparationer på Stockholms tunnelbanevagnar. Verksamheten pågår dygnet runt, året runt och är avgörande för att tunnelbanans resenärer ska få en punktlig, trygg och ren resa. Under 2011 gick en grupp medarbetare från olika funktioner inom TBT Basics in Supply Chain Management/Produktionslogistik Grunder. Medarbetarna arbetar i olika befattningar inom inköp, lager, produktion och planering. Syftet var att skapa en bättre förståelse för hela logistikkedjan och därmed förbättra samverkan i flödet. Vi ville med utbildningen skapa en gemensam förståelse i organisationen för hela kedjan. Redan under utbildningen märktes det tydligt att förståelsen för varandras situation och agerande ökade väsentligt, säger Marcus Papinski, chef för huvudplaneringen på TBT i Stockholm. Han konstaterar att medarbetare i de olika funktionerna nu har fått en gemensam kunskapsplattform, språkbruk och syn på försörjningsflödet. Med kursen tog vi ett viktigt steg vidare mot att arbeta med helhetssyn och förståelse för varandra. Nu arbetar vi vidare för fullt med att förbättra vårt logistikarbete! Marcus Papinski Chef för huvudplanering TBT, Tunnelbanan Teknik Stockholm AB Jan Olhager är professor i Operations Management vid Linköpings Tekniska Högskola och har medverkat i utvecklingen av det svenska CPIM-programmet. Han är även en flitig författare och föreläsare samt en av huvudlärarna under CPIM. Jan är certifierad enligt APICS CPIM. 6

7 Bra med stort nätverk Leena Kossila är en av 10 lärare på de olika kurserna inom CPIMprogrammet. Hon är egenföretagande konsult med inriktning på logistik och affärssystem. Leena har tidigare arbetat på Rolls-Royce med MPS- och affärssystem. Här berättar Leena om vad hon upplever är bra med kurserna. Gemensamt för alla CPIM-kurserna är att man blandar teori med praktiska exempel och diskussioner om hur man jobbar på de olika företagen. Kursutvärderingarna från grundkursen visar att deltagarna har stort utbyte av att få träffa kolleger från andra företag och branscher. Våra företagsinterna kurser leder ofta till intressanta diskussioner och upptäckter kring de egna rutinerna. Annat som uppskattas är att kursen ger en gemensam terminologi inom produktionslogistiken och att man får en bra överblick över planeringsstrukturen. Leena Kossila Leena är certifierad enligt APICS CPIM och APICS CSCP. En gemensam teoretisk bas och terminologi Medicinteknikbolaget Q-Med utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer medicinska implantat för estetisk och medicinsk användning. Q-Med har cirka 650 medarbetare i 20 länder, varav cirka 400 vid företagets huvudkontor och produktionsanläggning i Uppsala. Därifrån planerar logistikchefen Pär Björkén och hans kollegor verksamhetens varuförsörjning, produktion och distribution. Som medlem i Plan sedan många år har jag goda erfarenheter av kurserna. Många av mina kollegor och medarbetare är och har varit aktiva i Plan både som föreläsare och kursdeltagare, säger Pär Björkén. För att skapa samsyn och bättre effektivitet i logistikflödet har ett flertal medarbetare genomgått utbildningen Basics in Supply Chain Management/Produktionslogistik Grunder. Utbildningen togs emot mycket positivt av Q-Meds personal. Framför allt uppskattades det aktiva erfarenhetsutbytet med övriga deltagare och de exempel och case som användes. Tack vare utbildningen har mina medarbetare fått en gemensam teoretisk bas att stå på och eftersom många delar dessutom är sunt förnuft så är det bra att vi nu har en gemensam terminologi. Flera av Pär Björkéns medarbetare har fortsatt och läst fler av kurserna i CPIM-programmet. I mina medarbetares utvecklingsplaner är Plans kurser ett av verktygen jag jobbar med för att utveckla dem. Jag har många som gått grundkursen och flera har redan gått både två och tre ytterligare utbildningar hos Plan. Per Björkén Logistikchef Q-Med Det är kul att få dela med sig Jag försöker komplettera kursmaterialet med mina praktiska erfarenheter som ansvarig för planering och styrning av materialflöden. Det är kul att få dela med sig av de erfarenheter man fått genom åren. Jag har arbetat både som operativt ansvarig i linjebefattningar och som konsult med ett stort antal uppdrag, vilket har gett en mängd praktiska exempel både på hur det bör gå till och hur det absolut inte bör gå till. Samtidigt har kursmaterialet en bra struktur och en helhet inom respektive avsnitt, vilket ger en stadga åt kurserna. Jag har undervisat på Plan-kurser i ett par decennier nu och alltid tyckt att det varit lika kul. Jag tror att dom flesta av mina elever också tyckt att det varit kul och givande. Det verkar i alla fall så när man träffar dem efteråt. John Wedel är lärare sedan flera år för Plan på CPIM-kurserna. John är certifierad enligt APICS CPIM. Joakim Wikner är en av de välmeriterade lärarna under CPIM-programmet. Han är professor i logistik med erfarenhet av verksamhetsutveckling och affärssystem på nuvarande Lawson och IFS. Joakim är certifierad enligt APICS CPIM och APICS CSCP. 7

8 CPIMs fem moduler 3 SMR Strategisk verksamhetsledning 2 MPR Huvudplanering DSP Material- och kapacitetsplanering ECO Detaljplanering 1 BSCM Produktionslogistik Grunder APICS, The Association for Operations Management, är världens ledande kunskapsförmedlare inom Supply Chain Management och Operations Management. CPIM-programmet är utvecklat av APICS och ges i Sverige av Plan. Logistikföreningen Plan och Plan Utbildning. Blekholmsterrassen 3, Box 553, Stockholm, ,

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

DISTRIBUTIONSLOGISTIK

DISTRIBUTIONSLOGISTIK DISTRIBUTIONSLOGISTIK KURSPROGRAM 2012 UTBILDNINGAR FÖR DIREKT AFFÄRSNYTTA INNEHÅLL Grundkurs distributionslogistik............................................................................... 3 Lagerstyrning...............................................................................................................

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

ACCIGO KONSULTPROGRAM

ACCIGO KONSULTPROGRAM ACCIGO KONSULTPROGRAM Accigos konsultprogram förvandlar spirande talanger till framgångsrika konsulter Talanger växer inte på träd och att hitta dem är en sport i sig. Sedan starten av vårt eftertraktade

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer