Årsredovisning. Linköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Linköpings kommun"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 Linköpings kommun

2 Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska Omslagsbild: Linköpingskonstnären Fredric Ilmarson (f 1974) Titeln är Stolen. Ett av Linköpings kommuns konstinköp

3 Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Kommunens politiker 6 Förvaltningsberättelse Omvärld Konjukturen 7 Arbetsmarknad 7 Befolkning 8 Bostäder 10 Kommunen och kommunens företag, sammanfattning 11 Årets verksamhet Omsorg 13 Utbildning 18 Kultur- och fritidsverksamhet 22 Samhällsbyggnad, samhällsplanering, kollektivtrafik m.m. 23 Kommunens personal 25 Ekonomisk översikt för kommunen Ekonomisk analys 28 Resultaträkning 45 Balansräkning 46 Finansieringsanalys, kommunen 48 Driftredovisning styrelser och nämnder 49 Investeringsredovisning 50 Exploateringsredovisning 50 Noter till resultaträkning 51 Noter till balansräkning 53 Noter till finansieringsanalys 59 Redovisningsprinciper 60 Kommunens företag Organisationsskiss för kommunens företag 63 Sammanställd redovisning för koncernen 65 Koncernens resultaträkning 68 Koncernens balansräkning 69 Årets verksamhet i kommunens företag 70 Övrigt Revisorernas berättelse 86 Snabbfakta 88 3

4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Finanskris och lågkonjunktur i världen Senare delen av hösten 2008 och de första månaderna i år 2009 har präglats av finanskris och en allt djupare internationell lågkonjunktur. Det ekonomiska läget har i finanskrisens spår - försämrats över hela världen. Sveriges ekonomi är i grunden stark, men som ett litet exportberoende land påverkas vi av den kraftigt minskade efterfrågan på varor från omvärlden. Många exportföretag vittnar om minskade orderböcker. Arbetslösheten ökar som en direkt följd av finanskrisen och den internationella lågkonjunkturen. Sverige står finansiellt starkare än flertalet andra länder och Linköping står finansiellt starkare än flertalet andra kommuner. Vi är en välskött kommun med en ekonomi i balans och ett starkt och diversifierat näringsliv, men självfallet påverkas vi. Lågkonjunkturen medför lägre skatteintäkter i alla Sveriges kommuner. Det gäller också Linköping. Det kommer att ställas ytterligare krav på effektiviseringar, prioriteringar och nytänkande. I en lågkonjunktur är det också viktigt att våga investera inför framtiden. Så har skett under år 2008 och vi kommer också att fortsätta investera för tillväxt och flera invånare. Det behövs investeringar för nya bostäder, nya och växande företag, bra kommunikationer med en modern och grön profil. Vi förenar tillväxtoptimism med tydligt ansvarstagande för miljön. Det behövs också fortsatta investeringar för idrotten och kulturen. Finanskris till trots 2008 var ett framgångsrikt år för Linköping År 2008 var finanskrisen till trots - ett framgångsrikt år för Linköping. Folkmängden ökade med närmare Alltfler väljer att bo i Linköping och födelseöverskottet uppgick till 441 personer. Vi har en ung befolkning och hit söker sig också alltfler för att skapa sig en bra framtid. Nya medborgare samsas inte bara med de som bott här under många år utan också med en allt större grupp som pendlar hit för studier och arbete från regionens övriga kommuner. Mer än personer arbetspendlar till Linköping och utöver detta så pendlar tusentals ungdomar och andra till Linköping för gymnasie- och universitetsstudier. Linköping utvecklas i allt snabbare takt till en stad som präglas av mångfald. Linköpings universitet möter studenter och forskare från hela världen. Näringslivet är i allt större omfattning en del av en internationell marknad och alltfler har också egen erfarenhet av att växa upp, bo, arbeta eller studera i andra länder. Den mångfalden berikar, men måste också tillvaratas bättre i framtiden. Vi är inte längre en bland flera i gruppen av mellanstora svenska städer utan i allt större utsträckning en del av en större framväxande storstadsregion. Genom fördjupad samverkan med Norrköping och regionens övriga kommuner erbjuds medborgare och näringsliv goda framtidsutsikter, utvecklingsmöjligheter samtidigt som man kan ta del av den samlade regionens hela utbud av tjänster och upplevelser. Linköping utgör tillsammans med Norrköping det pulserande hjärtat i den framväxande fjärde storstadsregionen. Linköpings vackra innerstad har under året utvecklats i en mycket nära samverkan mellan kommun, fastighetsägare och ett framsynt näringsliv. Gallerior och affärer har byggts om för att möta framtiden. Parken vid St Lars kyrkan har utvecklats till en trevlig mötesplats för medborgarna. Nya affärer samsas med en allt större mångfald av restauranger och caféer. De särskilda satsningarna som skett på bland annat novemberljus och en rad andra aktiviteter har väckt starkt gensvar hos många i Linköping. Nu siktar vi på att tillsammans med näringsliv och fastighetsägare bli årets citykärna! Mjärdevi Science Park står - trots finanskrisen kanske starkare än någonsin tidigare. Vid årsskiftet var drygt personer verksamma inom Mjärdevi. Det innebär att antalet arbetstillfällen ökade med 325 under året (till 5 300). Företagarna utsåg under år 2008 Linköping till bästa företagarkommun i länet. Det finns också gott om framtidstilltro inom en rad andra näringslivsområden. Beslut har tagits om att utveckla ett miljö- och teknikcenter i anslutning till nuvarande resecentrum (Clean Tech Parc). Satsningar sker också för att utveckla flyget i direkt anslutning till Linköping City Airport. Här erbjuds förstklassig etableringsmark för företagsetableringar med anknytning till flyg. Flygförbindelser har under året öppnats mellan Linköping och Amsterdam. Den fjärde storstadsregionen knyts härigenom närmare kontinenten och andra destinationer. Livsmedelsbranschen och servicesektorn utgör också exempel på branscher där det sker betydande framtidssatsningar. 4

5 Ett spännande arbete med utvecklingsplaner för tätorter såsom Vikingstad, Linghem och Sturefors har påbörjats. Vi kommer också att fördjupa arbetet med att möjliggöra utveckling av landsbygden. Det är viktigt att skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen. God verksamhetsutveckling och god ordning på ekonomin Skattesatsen har under året varit lägre i Linköping än i kommuner såsom Norrköping, Örebro, Uppsala, Eskilstuna och Jönköping. Vi har och skall också fortsätta att ha regionens lägsta kommunalskatt. Bokslutet för år 2008 redovisar ett överraskande stort överskott. Kärnverksamheterna har god ordning på ekonomin och redovisar ett ekonomiskt överskott på 140 miljoner kronor. God hushållning med ekonomin förenas med ett omfattande arbete med verksamhetsutveckling. Genom införandet av eget val har många äldre fått ökad makt över den egna livssituationen. Äldre med hemtjänst kan själva välja vem som skall ge stöd och hjälp (omvårdnad och städning). Den äldres valfrihet stärks väsentligt samtidigt som fokus riktas mot kvalitet och den enskildes önskemål och behov. Linköping har också fortsatt höga ambitioner inom de särskilda omsorgerna. Inom gymnasieskolan, skolan och förskolan sker också ett omfattande utvecklingsarbete. Nya förskolor byggs för att möta den ökade efterfrågan och det arbetas intensivt med att ta igen de förseningar som varit under året. Föräldrar som önskar erbjuds möjligheten till vårdnadsbidrag. Vi satsar på både dagis och valfrihet! Kultur och idrott är viktiga för Linköping. Här finns en rad satsningar som det arbetats med under året såsom utveckling av Gamla Linköping, idrottspolitiskt program och förbättrade villkor för spontanidrott. Omfattande investeringar har under året skett inom samhällsbyggnads- och miljöområdet. Verksamhetsutvecklingen hade inte varit möjlig utan alla engagerade och kunniga medarbetare i kommunen. Den goda verksamhetsutvecklingen hade inte heller varit möjlig utan duktiga entreprenörer som utför tjänster åt kommunen. Tillsammans utvecklar vi Linköping för att kunna möta upp mot medborgarnas berättigade förväntningar på en framsynt kommun. Linköping är väl förberett på att kunna möta den spännande framtid som följer efter finanskris och internationell lågkonjunktur. Vi kommer att fortsätta ta ett tydligt ansvar för en god ekonomisk hushållning. Det finns all anledning att vara fortsatt optimistiska inför framtiden, men samtidigt vara väl medvetna om att den närmaste tiden kommer att ställa krav på uppoffringar och en fortsatt stram hantering av de medel vi förvaltar på medborgarnas uppdrag. För varje dag som världen befinner sig i en lågkonjunktur kommer vi faktiskt också en dag närmare då det vänder till det bättre. Linköping har all anledning att se framtiden an med stor optimism. Här kan idéer bli verklighet! Paul Lindvall (m) Kommunstyrelsens ordförande 5

6 Kommunens politiker Ann-Cathrine Hjerdt (m) borgmästare ordf. Kf Paul Lindvall (m) Kommunstyrelsens ordförande Gösta Gustavsson (c) kommunalråd 1:e vice ordf KS Bengt Olsson (fp) kommunalråd Jan-Willy Andersson (kd) kommunalråd Lena Micko (s) Kommunalråd 2:e vice ordf KS Mats Johansson (s) kommunalråd Kent Waltersson (s) kommunalråd Annika Lillemets (mp) gruppledare Monika Ericsson (v) gruppledare 4

7 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e Årsredovisningen omfattar koncernen Linköpings kommun. I koncernen ingår kommunen och de kommunala företagen. En mer utförlig beskrivning av kommunens verksamheter redovisas i Nämndernas verksamhetsberättelser som är en separat handling. Dessutom finns årsredovisningar för respektive bolag. Omvärld Konjunkturen Under 2008 blev konsekvenserna av den globala finanskrisen påtagliga. Upptakten till finanskrisen var den lånekris som uppstod i USA till följd av de så kallade subprime-lånen. Subprimelån var en beteckning på huslån till köpare med sämre ekonomiska förutsättningar. Dessa lån hade initialt en låg ränta men betydligt högre när lånen så småningom skulle omsättas. Kreditgivarna spred sina risker för dessa högrisklån genom att paketera dem i form av obligationer som sedan såldes till investerare runt om i världen. När de amerikanska låntagarna fick svårigheter att betala räntor och amorteringar lämnade en hel del av dem sina hus och hem. Fastighetspriserna dök och därmed blev de obligationer som utfärdats med bolånen som grund mer eller mindre värdelösa. Flera stora banker fick skriva ner sina tillgångsvärden, och eftersom ingen visste vem som hade stora obligationsinnehav blev finansmarknadens aktörer alltmer ovilliga att låna ut pengar både internt mellan finansinstituten och till företag och privatpersoner. Flera av de största amerikanska finansinstituten och investmentbankerna fick stora svårigheter, gick i konkurs eller togs över av staten eller konkurrenter. Finanskrisen har lett till en minskad global efterfrågan, fallande börskurser, minskad sysselsättning och fallande bruttonationalprodukter (BNP) runt om i världen. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) minskade BNP i de stora EU-länderna med mellan en och två procent under fjärde kvartalet jämfört med kvartal tre. Även USA:s BNP sjönk med en procent. Försämringen har följt på en redan svag tillväxt under kvartalen två och tre. Enligt SCB:s nationalräkenskaper föll Sveriges BNP med 4,9 % under fjärde kvartalet 2008 jämfört med motsvarande kvartal För helåret 2008 föll BNP med 0,2 %. Enligt SKL har en mycket svag orderingång och tvärstopp på kreditmarknaden fått såväl export som investeringar att minska. SKL bedömer också att de närmaste kvartalen kommer att resultera i faktiska uppsägningar och fler arbetslösa. Detta leder också till att kommunsektorns skatteintäkter nu beräknas bli väsentligt lägre än de prognoser som SKL presenterat tidigare. Differensen kommer att påverka 2009 år resultat i negativ riktning. Det planerade införandet av en broms i pensionssystemet i januari 2010 påverkar också det kommunala skatteunderlaget negativt. Arbetsmarknad Slutet på 2008 och inledningen på 2009 har för länet inneburit bland de högsta varseltalen i landet. Sammanlagt stod östgötar utanför den ordinarie arbetsmarknaden i januari. Det är en ökning med personer jämfört med januari Hårdast drabbat är Motala, Mjölby och Norrköping medan Linköping ligger ungefär i nivå med riket när det gäller arbetslösa. De stora varsel som lagts under hösten kommer att slå igenom först under mars, april och maj 2009 i arbetslöshetsstatistiken. 7

8 Antalet varsel i länet ökade markant i slutet av Antalet varsel nådde i januari 2009 en rekordnivå på ca 900 personer. Under perioden oktober 2008 till januari 2009 har totalt ca personer varslats i länet. Länets arbetslöshet har legat klart över rikets nivåer senaste 3-årsperioden. Under denna period har även kommunens arbetslöshetssiffror klättrat över rikets nivåer. Linköpings kommun bedöms ha något bättre utsikter att klara konjunkturraset än övriga kommuner i länet främst beroende på att en stor del av jobben finns inom offentlig sektor. Det som talar emot en bättre arbetslöshetsutveckling är den omfattande flyktinginvandring kommunen haft under en följd av år och som inneburit att arbetskraften växt med flera tusen personer, vilket i sin tur innebär ökad konkurrens om de jobb som går att få. Ett väntat trendbrott inträffade för arbetslösheten under de sista månaderna under I diagrammet ser man detta genom att arbetslöshetskurvan för 2008 brutit igenom 2007 års kurva vilket innebär att arbetslösheten var högre än för ett år sedan. Ökningstakten för arbetslösheten har stegrats ytterligare under inledningen av Befolkning Sveriges befolkning ökade med personer under 2008 till personer. Invandringen nådde upp till personer. Så stor invandring har Sverige aldrig haft tidigare. Största invandrargrupp 2008 utgjordes av svenskar med personer följt av irakiska medborgare. Antalet asylsökande irakier har minskat vilket bidraget till att invandringen av irakier minskat med 20 % jämfört med Utvandringen minskade med 124 personer till personer Av de utvandrade utgjorde svenskarna 46 %. Dessa väljer i de flesta fall att utvandra till något av de övriga nordiska länderna eller till engelsk-språkiga länder. 8

9 Sammanlagt föddes det barn i Sverige vilket var en ökning med barn. Födelsetalen är dock långt ifrån babyboomens födelsetal i slutet av 80-talet och början av 90-talet då vi nådde nästan födda Under 2008 fick personer svenskt medborgarskap. Kvinnorna var i majoritet med 55,6 %. En förklaring till den relativt stora skillnaden mellan män och kvinnor kan vara att det är vanligare att svenska män gifter sig med utländska kvinnor än tvärtom. Befolkningsutvecklingen i länet Befolkning i länet ökade i lägre takt 2008 jämfört med Folkmängdstillväxten blev personer jämfört med personer Det innebär att länet gått lite i otakt med landets utveckling. Linköping, Norrköping, Mjölby och Boxholms kommuner ökade sin folkmängd medan övriga kommuner i länet minskade sin. Under perioden ökade länets folkmängd med personer av dessa utgjorde utrikes födda personer eller 92 % av befolkningstillväxten. Linköpings befolkningsutveckling Linköpings folkmängd ökade med personer till personer 2008 vilket var 291 personer färre än Tabellen nedan visar befolkningstillväxten per år från Personer med svensk bakgrund ökade med 23 personer och personer med utländsk bakgrund 1 ökade med personer. Personer med utländsk bakgrund har bidragit med 92 % till kommunens befolkningstillväxt under perioden Invandringen har svarat för den ojämförligt största delen av kommunens befolkningstillväxt under perioden Personer med utländsk bakgrund utgjorde 15,3 % av kommunens befolkning Personer med utländsk bakgrund har under den senaste 10-års perioden ökat med personer vilket är fler än de som bor i länets fem minsta kommuner. Totalt uppgick denna befolkningskategori till personer Utrikes födda eller personer som är födda i Sverige men har två föräldrar som är födda utomlands. 9

10 Nedan visas Linköpings befolkningsutveckling från Flyktingmottagning Flyktingmottagandet i länet blev betydligt större än vad överenskommelsen med migrationsverket angav. För tio av länets kommuner blev flyktingmottagandet lägre än vad som var överenskommet. För Linköpings del blev flyktiongmottagandet 60 % större än vad som överenskommits. De tre senaste åren har kommunen tagit emot flyktingar. Detta innebär att flyktingarna svarat för 58 % av alla utrikes födda (3 143 personer) som flyttat till Linköping under perioden Av flyktingarna kom 52 % eller 948 personer från Irak.Näst största flyktinggrupp är somalier som uppgår till 326 personer under samma period. Bostäder Bostadsbyggandet i Linköpings kommun höll ställningarna under Antalet påbörjade lägenheter vid årets slut var 607 vilket var nästan exakt lika som vid slutet på Under året färdigställdes 569 lägenheter fördelat på 239 småhus, 147 flerbostadshus, 178 studentbostäder och 5 lägenheter för särskilt boende. Under 2008 påbörjades 606 lägenheter vilket bara skiljde med en lägenhet jämfört med För 2009 ser det betydligt mörkare ut och Boverket prognostiserar för en 60 % -ig nedgång i landet för antalet påbörjade lägenheter. 10

11 Kommunen och kommunens företag, sammanfattning Sammanfattning koncernen Kommunkoncernens samlade resultat efter finansiella poster var positivt och uppgick till 367 mnkr, motsvarande resultat förra året var 363 mnkr. I jämförelse med föregående år har Linköpings Stadshus AB förbättrat sitt resultat efter finansiella poster med 90 mnkr och kommunens resultat efter finansiella poster har försämrat med ca 100 mnkr. Finansnettot för koncernen var negativt och uppgick till -483 mnkr. Motsvarande belopp förra året var -380 mnkr. En anledning till förändringen är att Stadshus räntekostnader ökat med 114 mnkr. Omsättningen i koncernbokslutet uppgick till mnkr vilket är en ökning med 707 mnkr (5,3 %) jämfört med föregående år. Under de senaste fem åren har omsättningen ökat med 27 %. Tekniska Verken har under motsvarande period ökat sin omsättning med över 59 % och kommunen sin omsättning med 18 %. Årets investeringar uppgick till mnkr. Tekniska Verken-koncernen investerade mest och deras andel av investeringarna uppgick till 45 %. Koncernens låneskuld har ökat med 73 mnkr. Kommunkoncernens balansomslutning har ökat med 3,6 % jämfört med 2007 och uppgick till mnkr. Eget kapital uppgick den 31 december 2008 till mnkr, vilket är en ökning med 444 mnkr jämfört med föregående år. Mellanskillnaden mot koncernens resultat på 494 mnkr beror på bokföringar som skett direkt mot eget kapital. Det egna kapitalet har ökat med mnkr under de senaste fem åren. Soliditeten har ökat till 23,7 % den 31 december För år 2004 uppgick soliditeten till 16,9 %. Koncernens totala borgensåtagande uppgick den 31 december 2008 till 100 mnkr, det innebär att borgensåtagandena minskat med 26 mnkr jämfört med föregående år. Koncernens och kommunens resultat efter finansiella poster , mnkr Koncernen Kommunen År Sammanfattning kommunen Linköpings kommun redovisade 2008 ett positivt resultat med 32 mnkr var resultatet 136 mnkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 7,2 % mellan åren 2007 och 2008 samtidigt som skatteintäkter, utjämning och finansnetto endast har ökat med 5,1 %. Om kommunen istället hade redovisat pensionsåtagandena före 1998 som en ansvarsförbindelse hade nettokostnadsökningen varit 6,2 % och skatteintäkter, utjämning och finansnetto hade då ökat med 4,6 %. Om nettokostnaderna på lång sikt fortsätter att öka mer än skatteintäkter, utjämning och finansnetto kan detta leda till att kommunen tvingas vidta åtgärder för att återställa balansen. 11

12 Jämfört med det prognostiserade resultatet per den 31 oktober har resultatet förbättrats med 41 mnkr. Nämnderna exklusive pensionsenheten har förbättrat sina resultat med nästan 100 mnkr och pensionsenheten har försämrat sitt resultat med 76 mnkr. Finansnettot har förbättrats med 35 mnkr. Omsättningen för Linköpings kommun var mnkr under 2008 vilket innebär en ökning med 5,2 % jämfört med 2007 och motsvarar kr per invånare. Av detta finansierades mnkr eller kr per invånare med skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Nettoinvesteringarna uppgick till 178 mnkr, vilket är betydligt mer än avskrivningarna som uppgick till 81 mnkr, men samtidigt 54 mnkr mindre än den budgeterade investeringsramen. Likvida medel har ökat med 70 mnkr jämfört med föregående år och uppgick den 31 december till 211 mnkr. Det bokförda värdet för pensionsmedelsplaceringarna uppgick den 31 december 2007 till mnkr. Marknadsvärdet uppgick till mnkr, vilket motsvarar 37,0 % av pensionsskulden. Kommunens soliditet uppgår till 56 % vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med Det totala antalet medarbetare har minskat med 85 personer jämfört med föregående år. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 54 och antalet visstidsanställda har minskat med 139. Samtidigt som det har skett en volymökning inom barnomsorgen har det skett reduceringar inom omsorgsverksamheten bland annat tillföljd av entreprenadövertaganden. Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid är 5,3 % vilket är en minskning med 0,1 procentandelar jämfört med föregående år. Vid en jämförelse mellan Sveriges kommuner år 2007 placerade sig Linköping på 14: e plats när det gällde den totala sjukfrånvaron. Andelen långtidssjukfrånvaro har dock ökat något jämfört med föregående år. 12

13 Årets verksamhet Enligt kommunallagen skall kommuner ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och för ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I Årsredovisningen redovisas ett redigerat och begränsat urval mål och beskrivningar för ett antal verksamheter. Måluppfyllelsen beskrivs dels med text och dels med färgrutor och pilar enligt beskrivningen nedan. För en komplett redovisning av mål och måluppfyllelse hänvisas till nämndernas verksamhetsberättelser. Den politiska majoriteten har arbetat utifrån ett antal övergripande målrubriker: Ett friare Linköping Ett tryggare Linköping Ett företagsammare Linköping Ett grönare Linköping Många av de redovisade målen har därför kategoriserats under någon av dessa rubriker. Nämndernas bedömning av måluppfyllelsen redovisas samlat för respektive verksamhet med färgmarkeringar och pilar. Grön ruta innebär att målet har uppnåtts. Gul ruta innebär att målet delvis har uppnåtts. Röd ruta innebär att målet inte har uppnåtts. Uppåtriktad pil innebär en positiv trend, dvs. att måluppfyllelsen har förbättrats. Parallell pil innebär en oförändrad trend, dvs. att måluppfyllelsen är oförändrad jämfört med tidigare. Nedåtriktad pil innebär en negativ trend, dvs. att måluppfyllelsen har försämrats. Omsorg Särskilda boendeformer för äldre Mål Ett tryggare Linköping Alla äldre som beviljas särskilt boende skall erbjudas detta inom tre månader. Ett friare Linköping Alla skall uppleva att de har möjlighet att välja boende och boendeform i alla områden. Uppföljning Vid årets slut fanns det 28 personer som väntat mer än tre månader på vårdbostad. Av dessa hade 24 fått erbjudande men valt att tacka nej. 51 personer hade väntat längre tid än tre månader på servicelägenhet. Samtliga hade erbjudits boende men valt att tacka nej. En uppföljning visar att ca 70% av de som ansöker om vårdbostad erhåller något av sina önskade alternativ. Gul Gul Behovet av särskilt boende i form av servicelägenheter och vårdbostäder är stort. I genomsnitt har varje månad ca 100 personer väntat på vårdbostad och 100 personer väntat på servicelägenhet. För att möta det ökade behovet av vårdbostäder har beslut fattats om en utbyggnad av 56 platser

14 Arbetsmiljöverket har ställt krav på att hygienutrymmen vid vårdbostäder skall åtgärdas. En plan finns framtagen för detta arbete. Arbetet med att åtgärda bristerna har påbörjats under Äldreomsorg Särskilda boenden Ålderdomshem, platser Demensboende, platser Sjukhem, platser Antal servicelägenheter för äldre Korttidsvård/växelvård, platser Summa Hemtjänst Mål Ett tryggare Linköping Hemtjänstpersonal ska vara tillgänglig dygnet runt alla dagar under året. Akut hjälp ska kunna erhållas inom 20 minuter i tätort och 40 minuter i glesbygd. Ett tryggare Linköping Den enskilde ska få hjälp av så få personer som möjligt med hänsyn till vårdbehovet. Personalkontinuiteten ska öka med 25 % i förhållande till den genomsnittliga personalkontinuiteten år Ett tryggare Linköping Alla personer över 80 år skall årligen erbjudas information om kommunens service till äldre genom hembesök eller informationsmöten. Uppföljning Vid genomförda platsbesök har det framkommit att det ibland förekommit längre väntetider. I kommunens brukarundersökning har 68 % angett att det är lagom antal personer som kommer från hemtjänsten. 11 % tycker att det är alldeles för många och övriga, 21 %, tycker att det är något för många. Vid övergång till eget val inom hemtjänsten fr.o.m anställdes vid socialkontoret äldrelotsar som ansvarar för information och uppsökande verksamhet. Dessa har genom uppsökande verksamhet mött cirka personer. Gul Gul Gul Eget val inom hemtjänsten infördes 1 maj Det innebär en möjlighet att välja utförare i hela Linköpings kommun för alla insatser inom hemtjänsten. Det finns 11 olika utförare av hemtjänst. En enkät visar att 96 % av brukarna är mycket eller ganska nöjda med hemtjänstens insatser. Andelen mycket nöjda har ökat sedan undersökningen Enkäterna som rör vårdboende, rehabilitering, anhörigstöd samt dagvård och växelvård visar en hög grad av nöjdhet. Resultatet redovisas i form av s.k. kundindex. Index över 70 bedöms spegla en god kvalitet. Index för brukarnas helhetsomdöme varierar mellan 79 för vårdboende och 88 för rehabilitering, anhörigstöd med mera Hemtjänst Antal hemtjänstärenden per månad Antal hemtjänsttimmar per år

15 Insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Mål Ett friare Linköping Under 2008 ska två personer som bor i särskilt boende flytta ut till ordinärt boende med eget hyreskontrakt. Uppföljning Under 2008 har en person erhållit eget hyreskontrakt. Två personer har flyttat från gruppboende till egen lägenhet med andrahandskontrakt som på sikt kan övergå till förstahandskontrakt. Målet är delvis uppfyllt. Gul Antalet personer som är externt placerade på enskilda vårdhem överstiger budgeterat antal med 8 personer. Att dessa personer inte har kunnat erbjudas boende i kommunen beror på brist på lämpliga bostäder med särskild service och på grund av särskilda behov hos den enskilde. Utförandet av PVH-verksamhet (psykiatrisk, social och praktisk verksamhet i hemmet) uppfyller inte avtalade prestationer. Till viss del kan det förklaras med att utförarenheten inte varit fullt bemannad. Till PVH-verksamheten har kopplats ett boendestöd som på sikt ska utföra det stöd i boendet som hitintills utförts av hemtjänstens personal. För det ökande antalet personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel Aspergers syndrom, personer med ADHD-problematik och personer med självdestruktivt beteende, har ett stödteam till målgruppen upphandlats. Stödteamet startade sin verksamhet Funktionshindrade barn och vuxna (LSS och LASS-insatser) Mål Ett friare Linköping Enskilda personer som har beslut om insatsen personlig assistans enligt LSS eller assistans enligt LASS ska kunna välja mellan minst fem utförare. Uppföljning Målet är uppfyllt. Det finns mer än ett 20 -tal olika utförare av personlig assistans att välja mellan. Grön Flera satsningar med IT-lösningar pågår inom LSS-området. Dessa syftar till stöd för information och uppföljning, samt till att öka den enskildes möjlighet till ett mer självständigt liv. Arbete pågår med att hitta ett nytt IT-baserat anhörigstöd som kan nå en betydligt bredare målgrupp än det nuvarande. Under året presenterades ett förslag till ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning som föreslås träda i kraft Förslaget innebär att staten får ett samlat huvudmannaskap för beslut och finansiering av insatsen personlig assistans. Det innebär också att staten tar över kommunernas nuvarande ansvar för sjuklönekostnader och tillfällig utökning av personlig assistans. LASS kommer att upphävas, och tillämpliga delar av lagen inarbetas i LSS. Insatser för personer med utvecklingsstörning Mål Ett tryggare Linköping Enskild person som beviljats insatsen bostad med särskild service ska få erbjudande om boende inom sex månader. Mål för en god ekonomisk hushållning Placering på boenden inom kommunen ska ske av minst två personer som är placerade på utanför kommunen. Uppföljning I vissa fall kan erbjudande om bostad med särskild service ges inom 6 månader. I andra fall tar det längre tid. Det beror på tillgången på platser. Totalt har tre personer på extern placering fått boende i kommunen. 15 Gul Grön

16 Personer med kognitiva funktionsnedsättningar har fått möjlighet att testa/använda ett särskilt hjälpmedlet Tentaculus. För flera personer med lindrig utvecklingsstörning har detta visat sig vara ett mycket bra hjälpmedel som ökat den enskildes möjlighet till ett självständigt liv. En av fördelarna med systemet är att det kan anpassas individuellt utifrån varje persons behov. Arbete pågår med att ta fram förslag på hur de enskilda brukarna ska få möjlighet till eget val av daglig verksamhet. Avsikten är att den dagliga verksamheten ska bli mer stimulerande och utvecklingsinriktad för den enskilde, och ännu mer ska utgå från den enskildes intressen och behov. För att få bättre planeringsunderlag för framtida utbyggnad behövs en tidig kontakt med de brukare som på sikt kommer att behöva bostad med särskild service. Bland annat sker detta genom möten med ungdomar i gymnasiesärskolan och deras föräldrar. Individ- och familjeomsorg Mål Ett tryggare Linköping Kommunens medborgare ska kunna erhålla ett personligt rådgivningssamtal inom 10 dagar. Ett tryggare Linköping Kommunens medborgare ska kunna få kontakt med verksamhet för rådgivning, stöd eller behandling under vardagar kl Lagstadgade krav för handläggningstiden för barn och ungdomar ska uppfyllas och barnens perspektiv alltid beaktas. Uppföljning Ett personligt rådgivningssamtal har kunnat erhållas inom 10 dagar inom alla verksamheter. Målet har följts upp genom halvårsvis inrapportering från respektive verksamhet. Målet är uppfyllt. Målet är uppfyllt förutom vad gäller handläggningstider. Resurser har tillförts under 2008 vilket har resulterat i en väsentlig förbättring och målet kommer att uppnås under Grön Grön Gul Det har under flera år bedrivits ett utvecklingsarbete för att på sikt minska antalet placeringar av ungdomar på behandlingshem och i stället erbjuda öppenvårdsinsatser. Arbetet med att stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst fortgår och är angeläget även fortsättningsvis. Flera verksamheter drivs i samverkan, bland annat föräldraprogram, familjecentraler och teamarbete kring barn och ungdomar med särskilda behov. Arbetet syftar till att åstadkomma bättre livsvillkor för barn och ungdomar och innebär ett stärkt socialt nätverk särskilt kring barn i utsatta livssituationer. Arbetet med att rekrytera familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer har varit fortsatt intensivt, vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda utsatta barn alternativa boendeformer. Under 2008 inkom totalt anmälningar till socialkontoret. Av dessa rörde anmälningar vuxna och barn- och ungdomar. Det är en relativt stor ökning i förhållande till år Angående lagens krav på 4 månaders handläggningstid i barnavårdsärenden så har antalet utredningar som pågått längre tid än fyra månader halverats. Skälen till att utredningstiderna varit långa är bland annat hög arbetsbelastning och hög personalomsättning Det totala antalet barn och ungdomar som placerats på HVB (Hem för vård eller boende) har ökat i förhållande till föregående år. I januari år 2008 var det 53 placeringar och i december var det 66 placeringar. Andelen flickor som blir föremål för placering visar också en tendens att öka. 16

17 Linköpings kommun har haft avtal med Migrationsverket om att ta emot fem ensamkommande flyktingbarn under Därutöver anländer det ensamkommande barn till kommunen utanför Migrationsverkets inblandning. Under 2008 har mottagandet fungerat väl och avtalet är uppfyllt. Ekonomiskt bistånd Mål Målet är att säkerställa att den enskilde får en rättsäker prövning och att medverka till att den enskilde, så långt möjligt, blir självförsörjande. Antalet andrahandskontrakt ska vara högst 325 st. Boende i akutboende ska ej vara längre än tre månader. Uppföljning Rättssäkerhetsnivån är hög. Det är ovanligt att besluten ändras av Länsrätten eller Kammarrätten vid en rättslig prövning. Grön Målet är uppfyllt. Antalet andrahandskontrakt är nu 301. Grön I september 2008 startade ett projekt med syfte att hjälpa personer i akutboende att snabbt komma vidare till Röd eget kontrakt, samt eventuellt behandling. Insatsen förväntas ge resultat under första halvåret Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen, ökat flyktingmottagande och stora ändringar inom socialförsäkringsområdet är de främsta faktorerna som har påverkat 2008 års kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd. Tydligaste och största kostnadsökningen syntes i april-maj inom socialförsäkringsområdet. Antalet personer som inte har rätt till sjukpenning ökade stadigt under hela året. Antalet personer som hade sjukpenning vid årets början minskade markant under året, med ökade kostnader för kommunen som följd. Det har under året skett ett aktivt arbete för att påverka introduktionen av flyktingar i syfte att bland annat förebygga och dämpa framtida kostnadsutveckling för försörjningsstödet. Ekonomiskt bistånd Hushåll med ekonomiskt bistånd/månad exkl. flyktingar varav nya hushåll Antal flyktinghushåll med ekonomiskt bistånd Utbetalning kronor/hushåll /månad Antal lägenheter med andrahandskontrakt i genomsnitt per månad Antal hushåll i kö för lägenhet Behovet av såväl akutboende som andrahandskontrakt har i hög grad kunnat tillgodoses. Vissa som idag har andrahandskontrakt betalar inte sin hyra. Problematiken i dessa hushåll är varierande till exempel missbruk och/eller olika typer av funktionshinder, huvudsakligen psykiska och neuropsykiatriska. Merparten är ensamhushåll. Under 2008 har rutiner upprättats för att följa kommunens direktiv för indrivning av obetalda fordringar Detta har resulterat i att intäkterna på avskrivna fordringar ökat markant. 17

18 Utbildning Barnomsorg (Förskola, familjedaghem, skolbarnsomsorg) Mål Personaltäthet och utbildningsnivå hos personalen ska ligga på minst samma nivå som snittet av värdet hos Linköpings samarbetskommuner. Ett friare Linköping Språkförståelsen hos alla barn i förskolan ska öka. Skolbarnsomsorgen ska komplettera skolan i barnens lärande och lägga grunden till en positiv och innehållsrik fritid. Ett tryggare Linköping Alla barn ska känna sig trygga i förskoleoch skolbarnsomsorgsverksamheten. Uppföljning Personaltätheten ligger i paritet med jämförbara kommuner. Inom förskolan har andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning varit lägre än i jämförbara kommuner. Personal inom fritidshemsverksamheten har en lägre utbildningsnivå än i jämförbara kommuner. Resultaten har under de 7 år kartläggningen genomförts legat på en relativt konstant nivå. Måluppfyllelsen har ökat. I verksamhetens kvalitetsredovisningar beskrivs överlag en positiv utveckling. Föräldrar ger högt betyg i kommunens attitydundersökning när det gäller trygghetsfrågor. Grön Gul Gul Gul Grön Grön När det gäller personalens utbildning avviker Linköping påtagligt från jämförelsekommunerna. Även om skillnaden är marginell från föregående år, har heller ingen förbättring skett när det gäller att öka andelen högskoleutbildade. I Linköping har det tidigare utbildats fler barnskötare än i jämförelsekommunerna. Många av dessa arbetar inom skolbarnsomsorgen samtidigt som det har varit svårt att rekrytera fritidspedagoger eftersom det är få som utbildar sig inom yrket. Under året har förskolorna varit fullbelagda med inskrivna barn, vilket har givit en förtätad och kostnadseffektiv verksamhet. Byggnationen av nya förskolor har inte skett i den takt som barnantalet har ökat, utan har blivit försenad. Förskola Antal barn i förskola Antal barn i familjedaghem Antal barn i skolbarnsomsorg Totalt antal inskrivna barn

19 Grundskola/Särskola Målbeskrivning Alla elever som slutar grundskolan ska ha behörighet till ett nationellt program. Personaltäthet och behörighet hos lärare ska ligga på minst samma nivå som snittet av värdet hos Linköpings samarbetskommuner. Ett tryggare Linköping Alla barn ska känna sig trygga och ha arbetsro i skolan. Ett friare Linköping Elever i särskolan ska ges möjlighet att höja sina teoretiska och praktiska kunskaper. Personaltäthet, behörighet och specialkompetens hos lärare i särskolan ska ligga på minst samma nivå som snittet av värdet hos Linköpings samarbetskommuner. Upppföljning Andelen elever som är behöriga till nationellt program i gymnasiet har minskat från 93,9 % år 2007 till 91,8 % år Linköping hade en lärartäthet på 7,9 lärare per 100 elever lå 07/08 2, vilket är lägst av samarbetskommunerna. Genomsnittet i riket ligger på 8,3. När det gäller andelen lärare med pedagogisk utbildning ligger Linköping på 91 % och över snittet hos samverkanskommunerna (86 %). Elever i åk 3,6 och 9 och deras föräldrar ger i en enkät högt betyg när det gäller elevernas trygghet i skolan. När det gäller arbetsro i skolan är indextalen låga för så gott som samtliga skolor. I särskolan finns det sedan länge individuella utvecklingsplaner och eleverna har egna scheman. Förutsättningarna för koncentration och arbetsro ökar vilket resulterar i en positiv utveckling hos eleverna. De elever som valde att få betyg i år 9 eller 10 har uppnått sina kursplanemål i svenska. Lärartätheten och andelen lärare med pedagogisk utbildning har minskat och är lägre än i samarbetskommunerna. Andelen personal med specialpedagogisk utbildning är däremot näst högst bland samarbetskommunerna. Det kompenserar till viss del att andelen övriga lärare med pedagogisk utbildning är låg. Gul Gul Grön Gul Röd Grön Grön Regeringen har beslutat att införa individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Dessa har som mål att ge föräldrar och elever en tydlig återkoppling om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i kursplanerna och på ett tydligt sätt beskriva nästa steg i elevens lärande. Rektorer och lärare har påbörjat arbetet med att ta fram skriftliga omdömen som stämmer överens med förordningen. Grundskola/särskola Antal elever i förskoleklass och grundskola varav elever i förskoleklass Antal elever i särskolan varav individintegrerade i grundskolan Nya statistikuppgifter avseende personal släpps i april/maj för föregående år. 19

20 Ungdoms- och fritidsverksamhet Målbeskrivning Ett friare Linköping Ungdomarna i högstadieåldern ska vara nöjda med det fritidsutbud som finns att tillgå. Uppföljning Enligt en attitydundersökning med alla elever i årskurs 9 är den största delen av ungdomarna nöjda med det utbud som finns, men det finns en grupp ungdomar på alla skolor som uppger att de inte är nöjda. Gul Ett nytt verksamhetsuppdrag har tagits fram som bland annat innebär mer öppettider för fritidsgårdarna på kvällar och helger, tydligare koppling till högstadieskolorna, prioritering av ungdomar i socialt utsatta situationer samt ökat inflytande för ungdomarna i planering och genomförandet av verksamheten. Detta leder till att verksamheten kan se olika ut beroende på områdets förutsättningar och karaktär. Vårdnadsbidrag Eftersom vårdnadsbidraget infördes under året finns inte målbeskrivningar formulerade i budgethandlingen för Därför ges ingen måluppföljning, utan endast en faktisk redovisning av antal ansökningar. 117 ansökningar har resulterat i att familjer beviljats vårdnadsbidrag för 101 barn för tiden augusti december 2008, sammantaget 337 bidragsmånader. Gymnasieskola/Gymnasiesärskola Målbeskrivning Ett friare Linköping Öka andelen elever som slutför gymnasieutbildning med grundläggande behörighet och med goda resultat. Ett friare Linköping Öka andel elever som slutför gymnasiesärskoleutbildning med betyg på nationella och specialutformade program. Förbättra möjligheterna för eleverna i gymnasiesärskola att få arbete, praktik eller annan meningsfull sysselsättning efter utbildningen. Uppföljning Målet är uppnått. Eleverna har förbättrat sina studieresultat och är mer nöjda med sin utbildning. Måluppfyllelsen är förbättrad när det gäller elevernas genomsnittliga betygsmedelvärde. Måluppfyllelsen är oförändrad när det gäller grundläggande behörighet. Målet är uppnått och måluppfyllelsen oförändrad. Inom gymnasiesärskolan är det svårt att budgetera antal elever då det kan bero på 9- eller 10-årig grundskola, inflyttning och andra faktorer. Eleverna väljer program efter förmåga och intresse vilket också försvårar prognosen. Målet är delvis uppnått och måluppfyllelsen förbättrad. Beslut är fattat att tillsätta en tjänst med placering på Jobbtorget för att öka antalet avgångselever från gymnasiesärskolan som får arbete. Grön Grön Gul Det totala antalet elever i gymnasieålder fortsätter att öka fram till 2009 därefter minskar antalet elever successivt fram till 2015 för att sedan åter långsamt öka. Under 2008 minskade antalet elever i kommunala gymnasieskolor med 24 st på grund av ökad konkurrens från fristående gymnasieskolor. Under en femårsperiod har andelen folkbokförda elever i fristående gymnasieskolor ökat från 4 % till 20 %. Andelen förväntas öka ytterligare 2009 och 2010 främst beroende på att utbildningarna fylls på med alla årskurser men också beroende på nya utbildningar. Friskoleutvecklingen och elevminskningen leder på sikt till minskade lokal- och personalbehov. Kostnadsökningen som då kan uppstå beror på att information om lokal- och personalbehov tidsmässigt inte är tillgängliga i tillräckligt god tid för avveckling. 20

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

2010-02-18 Äldrenämnden

2010-02-18 Äldrenämnden 1 2010-02-18 Äldrenämnden Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2009 Linköpings kommun Produktion: Grafisk produktion: Tryck: Omslagsbild: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB AB Danagårds Grafiska Målning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 Kommunstyrelsen 2008-12-02 Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Prövning av vindkraft, yttrande Lagstiftningen bör förbättras för en snabbare hantering av vindkraftsärenden, utan

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning 2013-11-26 Kommunstyrelsen Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning Alla skolor som har teknikprogrammet bör inte automatiskt ha rätt att genomföra det fjärde året. Det skriver Linköpings kommun

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer