Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport Aktia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2006. Aktia"

Transkript

1 Aktia Sparbank Abp Delårsrapport Aktia

2 Innehåll Delårsrapport Resultaträkning... 8 Balansräkning Beräkningsgrunderna för nyckeltalen Noter till balansräkningen för år Revisorernas utlåtande

3 Delårsrapport Aktias operativa resultat förbättrades med drygt 10 % Lönsamhet Rörelseresultat för januari-juni ökade med 20,9 % till 25,8 (21,4) miljoner euro. Rensat för poster av engångskaraktär förbättrades det operativa resultatet med drygt 10 % till 23,7 miljoner euro. Räntabiliteten (ROE) steg till 15,6 % (14,9 %). Resultatet per aktie förbättrades med 20,7 % till 0,55 (0,45) euro. Perioden i korthet Förvaltade medel i Aktia Asset Management steg med 18,0 % till (1 329) miljoner euro och i Aktia Privatbanken med 29,0 % till 734 miljoner euro. Hushållens sparande (inlåning +fonder) ökade med 12,1 % till (2 372) miljoner euro. Kreditstocken växte med 13,1 % till (3 069) miljoner euro. Fastighetsförmedlingsverksamheten utvidgades till Västra Nyland genom etablering i Ekenäs, Karis och Pojo i slutet av andra kvartalet. Aktias fastighetsförmedling, som startades i slutet av år 2005, har utvecklats väl och totala antalet objekt till försäljning uppgick till drygt 300 i slutet av juni. Totala antalet betalkort ökade med 8,8 % och andelen betalkort med kreditlimit mer än fördubblades. Som första bank i Finland har Aktia givit sina kunder möjligheten att välja en egen bild till sitt betalkort. Kunden kan designa ett personligt kort av sina egna digitalbilder eller välja mellan olika bilder i bankens bildgallerier. Nyckeltal i slutet av respektive räkenskapsperiod Resultat/aktie, euro 0,55 0,26 1,05 0,72 0,45 Eget kapital/aktie, euro 6,9 7,0 6,9 6,6 6,3 Avkastning på eget kapital (ROE), % 15,6 15,0 16,3 15,6 14,9 Kostnads/intäktsrelation 0,63 0,63 0,57 0,62 0,64 Inlåning från allmänheten, mn euro Utlåning till allmänheten, mn euro Fondkapital, mn euro Kapitaltäckningsgrad, % 14,6 14,6 15,1 14,7 14,5 Primärkapitalrelation, % 9,8 9,7 9,8 9,6 9,4 Riskvägda förbindelser Personal (heltidsresurser) Resultatutveckling per kvartal (mn euro) 2/2006 1/2006 4/2005 3/2005 2/2005 Räntenetto 20,8 20,6 20,3 20,0 20,2 Dividendintäkter 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Provisionsintäkter 12,1 11,5 10,2 9,4 10,4 Provisionskostnader -2,1-1,8-1,7-1,5-1,5 Nettointäkter av värdepappershandel och valutaverksamhet 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Nettointäkter av finansiella tillgångar till försäljning 0,5 0,3-1,6 0,0 0,0 Nettointäkter från förvaltningsfastigheter -0,2 0,7 0,5 0,4 0,5 Övriga rörelseintäkter 2,5 0,5 15,1 0,3 0,3 Intäkter totalt 35,1 32,3 43,2 29,0 30,6 Personalkostnader -11,2-10,0-11,0-8,4-9,9 Övriga administrationskostnader -6,6-6,4-6,4-4,8-5,7 Av- och nedskrivningar -0,9-1,1-1,0-1,0-1,0 Övriga rörelsekostnader -3,5-2,7-2,4-2,4-2,5 Kostnader totalt -22,2-20,3-20,7-16,6-19,1 Nedskrivningar av krediter -0,1 0,5-0,9-0,1-0,2 Branschvisa kreditförlustreserveringar ,5 - -1,0 Andel av intresseföretagens resultat 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 Rörelseresultat 13,1 12,815,1 12,7 10,7 3

4 Resultat ens rörelseresultat steg under det första halvåret till 25,8 miljoner euro, en ökning med 4,4 miljoner euro (+ 20,9 %) från motsvarande tidpunkt föregående år. Resultatförbättringen hänför sig i första hand till klart högre provisionsintäkter, ett förbättrat räntenetto samt övriga rörelseintäkter av engångskaraktär. Kreditförlusterna låg fortsättningsvis på en låg nivå. Nettomässigt uppvisas ett positivt resultat om 0,3 miljoner euro. Rapportperiodens vinst ökade med 20,7 % till 19,3 miljoner euro, vilket motsvarar 0,55 euro per aktie och en avkastning på eget kapital om 15,6 %. Intäkter ens totala intäkter ökade med 12,1 % till 67,4 (60,1) miljoner euro. Under rapportperioden förbättrades räntenettot med 2,0 miljoner euro (+5,2 %) till 41,4 miljoner euro. Ökningen i räntenettot berodde på ökade volymer och likviditetsportföljens avkastning. Lägre kundmarginaler uppvägdes av volymtillväxt på ut- och inlåningen. Balansskyddsåtgärdernas inverkan på räntenettot var 3,1 (4,0) miljoner euro under det första halvåret. Provisionsintäkterna steg med 24,5 % till 23,6 (19,0) miljoner euro, främst beroende på ökade fond-, kapitalförvaltnings- och försäkringsprovisioner. Betalkortsprovisionerna ökade med 21,2 %. Provisionsintäkterna från den nystartade fastighetsförmedlingsverksamheten uppgick till ca 1 miljon euro. Pågående ombyggnadsarbeten som ett led i att inlemma delar av Fastighets Ab Mannerheimvägen 14 i Forums köpcentrum har belastat både nettointäkter av förvaltningsfastigheter och övriga rörelsekostnader. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 3,0 (0,9) miljoner euro, främst till följd av engångsposter relaterade till aktieförsäljningar. Förbättringen hänför sig i första hand till försäljning av 2,3 % av aktierna i databolaget Oy Samlink Ab och 10 % av aktierna i Aktia Hypoteksbank. Kostnader ens totala kostnader för januari-juni steg med 10,6 % till 42,4 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 9,0 % till 21,1 miljoner euro av vilket ca 5 procentenheter berodde på normala avtalsmässiga lönehöjningar och högre resultatrelaterade ersättningar. De satsningar som gjorts framförallt inom fastighetsförmedlingsverksamheten och kapitalmarknadsverksamheten ligger bakom den övriga ökningen på ca 4 procentenheter. 4 De övriga administrationskostnaderna ökade med 13,1 % och uppgick till 13,0 miljoner euro. De största kostnadsökningarna hänför sig till fastighetsförmedlingsverksamheten samt marknadsföringskostnader och övriga till Aktias jubileumsår hänförliga kostnader. De övriga rörelsekostnaderna steg med 0,9 miljoner euro till 6,3 miljoner euro. Största delen av kostnadsökningen sammanhänger med pågående ombyggnadsarbeten. Kostnads-/intäktsrelationen 0,63 (0,64) stannade på samma nivå som i fjol. Affärsvolym Trots nedgången på aktiemarknaden under periodens senare del fortsatte volymtillväxten både avseende fondsparande och förmögenhetsförvaltning. Fondsparandet växte med 27,1 % till miljoner euro medan inlåningen från allmänheten ökade med 6,6 % till miljoner euro. Totala sparandet (inlåningen + fondkapital) ökade med 12,3 % till miljoner euro. Hushållens sparande (inlåning + fonder) ökade med 12,1 % till miljoner euro. Hushållens fondsparande växte med 31,0 % till 751 miljoner euro och inlåningen från hushållen steg med 6,0 % till miljoner euro. Försäljningen av Aktias nya masskuldebrevslån till allmänheten och institutioner under första halvåret uppgick till 47,5 miljoner euro. På årsbasis uppgick nyförsäljningen till 76,9 miljoner euro. Aktia Asset Managements förvaltade medel steg med 18,0 % till miljoner euro medan Aktia Privatbankens förmögenhetsförvaltningsvolym ökade med 29,0 % till 734 miljoner euro. ens totala utlåning ökade med 13,1 % till miljoner euro. Utlåningen till hushållen uppgick till miljoner euro (+13,9 %). Största delen av tillväxten förklaras av hög efterfrågan på bostadskrediter. Bostadslånestocken växte med 15,6 % till miljoner euro, varav hypotekslånen utgjorde 948 miljoner euro, en ökning med 349 miljoner euro. Av hypotekslånestocken utgjorde 164 miljoner euro förmedlade lån av lokalandelsbanker och övriga sparbanker, vilket bidrog med volymtillväxt för hushållskrediter med 5,5 procentenheter och bostadskrediter med 6,7 procentenheter. Utlåningen till företag uppgick till 371 miljoner euro. Balans och åtaganden utanför balansräkningen Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till miljoner euro, en ökning med 684 miljoner euro. Ökningen i balansomslutningen är en följd av tillväxten i utlåningen och förbättrad likviditet. Tillväxten

5 finansierades med långfristiga masskuldebrevsemissioner och inlåning. Utestående masskuldebrev och debenturlån uppgick till totalt miljoner euro, en ökning med 310 miljoner euro. Åtaganden utanför balansräkningen uppgick till ett värde av 470 miljoner euro, en ökning med 149 miljoner euro. Ökningen berodde främst på utökade kreditlimiter till lokalbankerna. Riskposition Kreditrisker Ingen betydande förändring har skett i sammansättningen av kreditportföljen under det första halvåret. Hushållens andel utgjorde fortsättningsvis drygt 81 % medan företagsfinansieringens andel uppgick till ca 11 %. Bostadslånens andel av totala kreditstocken utgjorde 69 %. Oreglerade fordringar och nollräntelån sjönk med 2,0 miljoner euro till 10,9 miljoner euro. Deras relativa andel av hela kreditstocken inklusive garantiåtaganden utanför balansräkningen sjönk därmed från 0,4 % till 0,3 %. ens kreditförluster var fortsättningsvis på en låg nivå. Under rapportperioden bokfördes återföringar från tidigare års bokförda kreditförluster till ett belopp om 0,6 miljoner euro. Nya kreditförluster uppgick till 0,3 miljoner euro. Nettoeffekten av kreditförluster och återförda reserveringar var således positiv med 0,3 miljoner euro. Något behov att ytterligare öka de branschvisa kreditförlustreserveringarna förelåg ej under det första halvåret, eftersom dessa vid periodens utgång fortvarande låg på målsatt nivå om 0,5 % (13,7 miljoner euro) av moderbankens kreditstock. Ränterisker Ränteriskerna består av både strukturell och momentan ränterisk. Strukturell ränterisk uppstår som en följd av skillnader i räntebindningen mellan fordringar och skulder. För att minska volatiliteten i räntenettot begränsas den strukturella ränterisken genom i första hand skyddande derivatinstrument. Räntefluktuationerna påverkar också marknadsvärdet av koncernens likviditetsportfölj (momentan ränterisk). Marknadsvärderingen av dessa finansiella tillgångar som innehas till försäljning redovisas mot fonden för verkligt värde under eget kapital och latent skatt. Vid utgången av juni uppgick skyddande ränterelaterade derivatkontrakts nominella värde till miljoner euro (+5,7 %), varav miljoner euro var ränteterminer och ränteswappar samt miljoner euro ränteoptioner. Övriga derivatkontrakt De övriga derivatkontraktens nominella värde uppgick till 867 miljoner euro, varav 769 miljoner euro består av ränterelaterade derivatkontrakt som hänför sig till förmedlade och strukturerade produkter. Samtliga aktierelaterade derivatkontrakt, 98 miljoner euro, avser strukturerade produkter. Kapitaltäckning ens kapitalbas uppgick den 30 juni 2006 till 361 miljoner euro, varav 242 miljoner euro var primärt eget kapital. Det primära egna kapitalet inkluderar såväl rapportperiodens vinst som avdrag för på bolagsstämman fastställd dividend för 2005 samt kalkylerad dividend för rapportperioden motsvarande fjolårets dividendnivå. ens riskvägda förbindelser steg med 11,7 % till miljoner euro. Kapitaltäckningsgraden var 14,6 % och primärkapitalrelationen till 9,8 %. Personal Omräknat till heltidsresurser har koncernens personal ökat med 67 till 743 vid utgången av juni. Fastighetsförmedlingsverksamheten sysselsatte vid utgången av juni 37 personer. I genomsnitt uppgick heltidsresurser under perioden till 697 (673). Rating Aktias kreditvärdering av det internationella kreditvärderingsinstitutet Moody s Investors Service är A3 för långfristig upplåning, P-2 för kortfristig upplåning och C för finansiell styrka, samtliga med stabila utsikter. Via dotterbolaget Aktia Hypoteksbank Abp har Aktia kunnat emittera långfristiga masskuldebrevslån med en mycket hög kreditvärdighet - Aa2 av Moody s Investors Service. Övriga händelser Under början av april sålde Aktia 10 % av aktierna i Aktia Hypoteksbank till lokalandelsbankerna. Aktia kvarstår som Hypoteksbankens största ägare med 70 % av aktierna. Under början av april sålde Aktia även 2,3 % av aktierna i databolaget Oy Samlink Ab till Handelsbanken, som samtidigt ingått avtal att börja använda Samlinks banksystem. Den breddade ägarbasen och Samlinks nya kundförhållande innebär också ökade skalfördelar för Aktia. Aktias andel av Oy Samlink Ab uppgår härefter till 25,9 %. I maj lanserade Aktia Fondbolag Ab en ny placeringsfond Aktia Nordic. Den nya fonden placerar huvudsakligen i värdeaktier på den nordiska marknaden, dvs. i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 5

6 Private equity-bolaget Unicus Ab, som ägs av Aktia, eq och bolagets operativa ledning, gjorde i början av juni sin första placering i vårdbolaget Oy Esperi Ab. Förutom det av Unicus administrerade ägarkonsortiet kvarstår Esperis tidigare ägare, Finlands Röda Kors och den operativa ledningen som betydande ägare. Kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen lämnade på grund av nya åtaganden inom Fortumkoncernen sitt uppdrag som styrelsemedlem i Aktia Sparbank Abp fr.o.m Händelser efter räkenskapsperiodens slut I början av augusti offentliggjordes beslutet att under inkommande höst öppna bankkontor och inleda fastighetsförmedling på Kimitoön. Utsikter Det operativa rörelseresultatet förväntas något överstiga fjolårets nivå. 6

7 Resultaträkning (mn euro) 1-6/ / /2005 Ränteintäkter 80,4 65,4 134,1 Räntekostnader 39,0 26,0 54,4 Räntenetto 41,4 39,4 79,7 Intäkter från eget kapitalinstrument 1,2 1,2 1,2 Provisionsintäkter 23,6 19,0 38,6 Provisionskostnader -3,9-2,8-6,0 Nettointäkter av värdepappershandel och valutaverksamhet 0,7 0,7 1,4 Nettointäkter av finansiella tillgångar till försäljning 0,8 0,6-1,0 Nettointäkter av förvaltningsfastigheter 0,4 1,2 2,1 Övriga rörelseintäkter 3,0 0,9 16,3 Summa övriga intäkter 25,9 20,7 52,6 Intäkter totalt 67,4 60,1 132,3 Personalkostnader 21,1 19,4 38,8 Övriga administrationskostnader 13,0 11,5 22,7 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 2,0 2,1 4,1 Övriga rörelsekostnader 6,3 5,4 10,1 Kostnader totalt 42,4 38,4 75,7 Resultat före nedskrivningar 24,9 21,7 56,6 Branschvisa kreditförlustreserveringar - -1,0-7,5 Nedskrivningar av krediter och andra åtaganden 0,3 0,0-1,0 Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar Andel av intresseföretagens resultat 0,6 0,7 1,0 Rörelseresultat 25,821,4 49,1 Bokslutsdispositioner Skatter för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder -4,3-3,4-9,5 Förändring av latent skatteskuld -2,0-1,8-2,3 Minoritetens andel av räkenskapsperiodens vinst/förlust -0,3-0,1-0,3 Räkenskapseriodens vinst 19,3 16,0 37,0 8

8 Balansräkning (mn euro) Not Aktiva Kontanta medel 352,4 245,3 283,7 Hos centralbanker belåningsbara skuldebrev 1) 982,1 819,1 714,7 Fordringar på kreditinstitut 48,9 31,8 23,7 Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn 3 472, , ,5 Skuldebrev 2) 72,3 53,5 66,3 Aktier och andelar 3) 28,6 23,5 29,3 Aktier och andelar i ägarintresseföretag 2,4 2,8 2,7 Aktier och andelar i företag inom samma koncern 0,1 - - Derivativinstrument 5,8 4,7 4,0 Immateriella tillgångar 2,6 3,2 2,7 Materiella tillgångar 94,3 97,8 95,6 Övriga tillgångar 6,2 36,0 54,2 Resultatregleringar och förskottsbetalningar 30,1 27,2 27,0 Aktiva totalt 5 098, , ,5 Passiva Främmande kapital Skulder till kreditinstitut 869,2 774,6 851,0 Inlåning från allmänheten 2 414, , ,6 Övriga skulder till allmänheten och den offentliga sektorn 199,6 45,9 30,2 Skuldebrev emitterade till allmänheten 1 037,0 799,5 786,3 Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel 3,1 4,7 4,0 Övriga skulder 70,4 92,4 106,9 Avsättningar 1,4 0,9 1,8 Resultatregleringar och erhållna förskott 32,3 25,8 24,3 Efterställda skulder 193,5 155,6 163,3 Latenta skatteskulder 4) 26,2 27,4 27, , , ,0 Eget kapital Aktiekapital 70,6 70,6 70,6 Överkursfond 1,9 1,9 1,9 Reservfond 8,1 8,1 8,1 Fonden för verkligt värde 5) -2,2 8,6 7,7 Balanserad vinst 144,2 117,8 117,8 Räkenskapsperiodens vinst 19,3 16,0 37,0 Minoritetens andel av kapitalet 9,4 0,8 6,3 251,3 223,7 249,5 Passiva totalt 5 098, , ,5 8

9 Åtaganden utanför balansräkningen (mn euro) Åtaganden för kundens räkning till förmån för tredje part Garantiansvar 43,0 44,8 43,2 Övriga åtaganden till förmån för tredje part 27,2 24,3 25,8 Oåterkalleliga åtaganden till förmån för tredje part Outnyttjade kreditarrangemang 351,7 201,4 269,4 Övriga oåterkalleliga åtaganden 47,6 50,1 41,1 Åtaganden utanför balansräkningen totalt 469,6 320,6 379,5 Sektorvis fördelning av fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn (mn euro) Hushåll Företag Bostadssamfund Icke vinstsyftande samfund Offentliga samfund Totalt Riskförbindelser (mn euro) Oreglerade fordringar 10,8 12,7 9,9 Nollräntelån 0,1 0,2 0,2 Totalt 10,9 12,9 10,1 Oreglerade/kreditstocken inkl. garantiansvar, % 0,3 0,4 0,3 Kapitaltäckning (mn euro) Primärt eget kapital Supplementärt eget kapital Kapitalkrav på marknadsrisker Kapitalbas Riskvägt belopp Kapitaltäckningsgrad, % 14,6 14,5 15,1 Primärkapitalrelation, % 9,8 9,4 9,8 9

10 Derivatkontrakt (mn euro) Åtaganden i säkringssyfte Övriga Verkligt värde Åtaganden i säkringssyfte Övriga Verkligt värde Åtaganden i säkringssyfte Övriga Verkligt värde Ränterelaterade 4 615,9 768,8-0, ,0 294,1 22, ,8 526,1 7,7 Ränteterminer 1 555,0 155,0-2, ,0 10,0 3, ,0 244,0-0,6 Ränteswapar 825,5 98,4 3,8 451,6 8,7 11,6 458,4 6,7 7,7 Ränteoptioner 2 235,4 515,4-1, ,4 275,4 6, ,4 275,4 0,7 Köpta 1 249,4 246,0 1, ,4 126,0 13, ,4 126,0 7,2 Utfärdade 986,0 269,4-3, ,0 149,4-6, ,0 149,4-6,5 Valutarelaterade 22,6 0,0-0,1 53,9 0,0 1,1 26,8 0,0 0,1 Valutaterminer 22,6 0,0-0,1 53,9 0,0 1,1 26,8 0,0 0,1 Aktierelaterade 98,3 98,3 0,0 100,5 100,5 0,0 88,5 88,5 0,0 Aktieoptioner 98,3 98,3 0,0 100,5 100,5 0,0 88,5 88,5 0,0 Köpta 98,3 0,0 6,5 100,5 0,0 6,2 88,5 0,0 8,7 Utfärdade 0,0 98,3-6,5 0,0 100,5-6,2 0,0 88,5-8,7 Beräkningsgrunderna för nyckeltalen Resultat/aktie, euro Rörelseresultat efter skatt +/- minoritetsandel av räkenskapsperiodens resultat Emissionsjusterade antalet aktier i genomsnitt under räkenskapsperioden Eget kapital/aktie, euro Eget kapital och reserver - minoritetsandel Antal aktier vid räkenskapsperiodens utgång Avkastning på eget kapital (ROE), % Rörelseresultat - skatt (på årsbasis) x 100 Eget kapital i genomsnitt Kostnads/intäktsrelation Administrationskostnader + av- och nedskrivningar + övriga rörelsekostnader Räntenetto + provisionsnetto + intäkter från eget kapitalinstrument + nettointäkter av värdepappershandel och valutaverksamhet + nettointäkter av finansiella tillgångar som kan säljas + nettointäkter från förvaltningsfastigheter + övriga rörelseintäkter Riskvägda förbindelser Summa tillgångar i balansräkningen och förbindelser utanför balansen värderade och riskvägda enligt Finansinspektionens föreskrift Kapitaltäckningsgrad, % Kapitalbasen (primärt eget kapital + supplementärt eget kapital) x 100 Riskvägda förbindelser Kapitalbasen räknas enligt Finansinspektionens föreskrift Primärkapitalrelation, % Primärt eget kapital x 100 Riskvägda förbindelser 10

11 Noter till balansräkningen för år ) Skuldebrev som är belåningsbara i centralbank Innehas för handel 0,0 0,0 0,0 Innehas till försäljning 989,5 808,2 710,2 - omvärderat mot fonden för verkligt värde o. latent skatt -7,4 10,9 4,5 982,1 819,1 714,7 Innehas till förfallodag 0,0 0,0 0,0 Totalt 982,1 819,1 714,7 2) Skuldebrev Innehas för handel 2,0 4,4 6,9 Innehas till försäljning 37,1 20,6 25,9 - omvärderat mot fonden för verkligt värde o. latent skatt -0,3 0,0 0,0 36,8 20,6 25,9 Innehas till förfallodag 33,5 28,5 33,5 Totalt 72,3 53,5 66,3 3) Aktier och andelar Innehas för handel 0,0 0,0 0,0 Innehas till försäljning 29,1 22,9 23,4 - omvärderat mot fonden för verkligt värde o. latent skatt -0,6 0,6 5,9 28,6 23,5 29,3 Totalt 28,6 23,5 29,3 4) Latenta skatteskulder Ingående balans 27,7 22,7 22,7 Förändring via resultaträkningen 2,0 1,8 2,3 Skuldebrev belåningsbara i centralbank omvärderade mot fonden för verkligt värde -3,2 2,8 1,2 Skuldebrev omvärderade mot fonden för verkligt värde -0,1 0,0 0,0 Aktier och andelar omvärderade mot fonden för verkligt värde -0,2 0,1 1,5 Utgående balans 26,2 27,4 27,7 5) Fonden för verkligt värde Till fonden bokförs de orealiserade värdeförändringarna i finansiella tillgångar samt aktier och andelar tillgängliga till försäljning. Ingående balans 7,7 0,0 0,0 Omvärderade skuldebrev belåningsbara i centralbank -9,3 8,1 3,3 Omvärderade skuldebrev -0,2 0,0 0,0 Omvärderade aktier och andelar -0,4 0,5 4,4 Utgående balans -2,2 8,6 7,7 Helsingfors den 22 augusti 2006 AKTIA SPARBANK ABP Styrelsen 11

12 Revisorernas utlåtande Vi har utfört en översiktlig granskning av Aktia Sparbank Abp:s delårsrapport per Enligt vår uppfattning har delårsrapporten upprättats i enlighet med gällande stadganden. ens rörelsevinst för tiden uppgår till 25,8 milj. euro. Helsingfors den 22 augusti 2006 PricewaterhouseCoopers Oy CGR-samfund Jan Holmberg CGR Aktia Sparbank Abp, Mannerheimvägen 14, PB 207, Helsingfors, 12 tfn , fax , FO-nummer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2004

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2004 Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.6.2004 Innehåll Pressmeddelande: Stark tillväxt bibehållen lönsamhet...... 3 Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning.... 7 Resultat per kvartal...

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.9.2005 Delårsrapport 1.1-30.9.2005 Resultatet per aktie förbättrades med en tredjedel Perioden i korthet ens rörelseresultat förbättrades med 22,7 % till 34,0 mn

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.6.2005 2 Innehåll Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning.... 8 Resultat per kvartal... 9 Nyckeltal över koncernen... 10 Kapitaltäckning...... 10

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER tills vidare 1 (7) Till depositionsbankerna Till depositionsbankernas holdingsammanslutningar Till centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER Finansinspektionen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden januari-mars 2005

DELÅRSRAPPORT för perioden januari-mars 2005 DELÅRSRAPPORT för perioden januari-mars 2005 Perioden i korthet Redovisnings- och värderingsprinciper enligt IFRS har tillämpats Koncernens rörelsevinst uppgick till 4,7 Meuro (4,8 jan-mars 2004) Finansnettot

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-31.3.2005 2 Innehåll Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 8 Balansräkning.... 9 Resultat per kvartal... 10 Nyckeltal över koncernen... 11 Kapitaltäckning......

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-31.3.2004 2 Kraftigt förbättrat resultat under första kvartalet Aktia Sparbanks lönsamhet förbättrades under det första kvartalet 2004. Rörelseresultatet steg till

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1 30.9.2003 2 Rörelsevinsten ökade med närmare 30 procent Aktia Sparbanks lönsamhet förbättrades ytterligare under det tredje kvartalet 2003. Rörelsevinsten ökade med

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Aktias år. Aktia Bank Abp Delårsrapport 1.1 30.6.2009

Aktias år. Aktia Bank Abp Delårsrapport 1.1 30.6.2009 2009 Aktias år Aktia Bank Abp Delårsrapport 1.1 30.6.2009 Innehåll 1 Periodens verksamhet 1 Resultat 1 Intäkter 1 Kostnader 1 Balans och åtaganden utanför balansräkningen 2 Kapitaltäckning 2 Rating 2 Värderingar

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden januari-juni 2004

DELÅRSRAPPORT för perioden januari-juni 2004 DELÅRSRAPPORT för perioden januari-juni 2004 Perioden i korthet Koncernens rörelsevinst steg med 14,3 % till 8,8 Meuro (7,7 jan-juni 2003) Finansnettot minskade med 1,8 % till 14,5 Meuro. Övriga intäkter

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ För perioden januari december 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ För perioden januari december 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ För perioden januari december 2005 Året i korthet Koncernens rörelsevinst steg med 34,5 % till 18,7 Meuro (2004: 13,9) Räntenettot ökade med 4,5 % till 31,4 Meuro (30,0) Provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

DELÅRSRAPPORT För perioden januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT För perioden januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT För perioden januari mars 2006 Perioden i korthet Koncernens rörelsevinst steg med 32,2 % till 6,4 Meuro (jan mars 2005: 4,8) Räntenettot ökade med 5,0 % till 8,1 Meuro (7,7) Provisionsintäkterna

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

4-6/2015: Stabil utveckling

4-6/2015: Stabil utveckling DELÅRSRAPPORT 1-6/2015 4-6/2015: Stabil utveckling Rörelseresultatet uppgick till 19,7 (22,0) mn euro. Provisionsnettot ökade med 11 % medan räntenettot var stabilt på 24,3 (25,9) mn euro. Lägre finansiella

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014

AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014 AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014 10-12/2014: Lägre kostnader och stabiliserat räntenetto Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (11,1) mn euro. Provisionsnettot ökade med 6 % till 18,9 (17,8) mn

Läs mer

Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat

Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat Aktia Bank Abp Börsmeddelande 7.5.2013 Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat 1.1-31.3.2013 Aktia Bank Abp publicerar uppgifter om sin ekonomiska ställning och sitt resultat med anledning av

Läs mer

Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat

Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat Aktia Bank Abp Börsmeddelande 8.11.2012 Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat 1.1-30.9.2012 Aktia Bank Abp publicerar uppgifter om sin ekonomiska ställning och sitt resultat med anledning

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt 2012 Aktia uppnådde ett gott resultat Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, mn euro 76,3 Försäljningen ökade kraftigt

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001 VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 4.10.2004 1.1.2001 RÄNTERISKER R Frekvens: Svarsnoggrannhet: Inlämningstid: För

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer