Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2004"

Transkript

1 Aktia Sparbank Abp Delårsrapport

2 Innehåll Pressmeddelande: Stark tillväxt bibehållen lönsamhet Delårsrapport Resultaträkning... 6 Balansräkning Resultat per kvartal... 8 Nyckeltal över koncernen... 9 Kapitaltäckning Revisorernas utlåtande

3 Pressmeddelande Stark tillväxt bibehållen lönsamhet Både inlåning och utlåning i Aktia Sparbank växte under årets andra kvartal. Utlåningen till hushåll ökade med 12,3 procent och bostadslånestocken växte med 14,1 procent. Hushållens sparande ökade med 9,7 procent och depositionerna från allmänheten med 7,2 procent. Aktia fortsatte att växa lönsamt trots den hårda konkurrensen. Rörelseresultatet förbättrades med 16,0 procent till 17,5 miljoner euro jämfört med året innan, och räntabiliteten (ROE) steg till 12,3 procent. Även kostnads-intäktsrelationen förbättrades och var 0,70. Aktiakoncernens rörelseresultat ökade med 16 procent jämfört med motsvarande period året innan och steg till 17,5 miljoner euro. Förbättringen hänför sig i första hand till ökade intäkter av engångskaraktär. En något lägre kostnadsnivå bidrog också till den förbättrade lönsamheten. Periodens vinst efter beräknad skatt steg till 11,9 miljoner euro jämfört med 10,8 miljoner euro föregående år, vilket är en ökning med 10,7 procent. Avkastningen på eget kapital (ROE) steg från 12,0 till 12,3 procent. Kostnads-intäktsrelationen förbättrades från 0,73 till 0,70. Aktias val att satsa på lokalbanksverksamhet och kapitalförvaltning bär nu frukt. Banken har fortsatt att växa lönsamt trots hård konkurrens och vi är nöjda med vårt resultat för det andra kvartalet, säger verkställande direktör Mikael Ingberg. Samarbetet mellan Aktia, ägarstiftelserna och samhället är unikt, fortsätter han. Sparbanksstiftelserna understöder ekonomiskt ideell verksamhet med hjälp av de medel de får i form av årlig vinstutdelning. På det här sättet befästs ytterligare Aktias roll som Banken med mänskliga mått och motorn i lokalsamhället. Satsningen på spara ger resultat Aktias satsning på sparaprodukter och -tjänster fortsatte även under det andra kvartalet. Utöver sedvanlig inlåning emitterade Aktia ett flertal både traditionella och indexbundna debenturer och masskuldebrev. Lanseringen av indexbundna Aktia Kombi-depositioner fortsatte. Dessutom gav Aktia under maj månad ett 1-årigt depositionserbjudande med 2,3 procents ränta. Ratinginstitutet Morningstar gav Aktias fonder i medeltal 4,1 poäng av 5 möjliga, vilket är ett av de bästa vitsorden inom banksektorn. Vi har medvetet satsat på att lyfta Aktias profil som kapitalförvaltare under det senaste året och har också lyckats med det, konkluderar Ingberg. Inlåningen liksom det totala sparandet ökade snabbare än under motsvarande period året innan. Depositionerna från allmänheten växte snabbare än marknaden i genomsnitt och steg med 7,2 procent till miljoner euro jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Det totala sparandet (inlåning + fondkapital) växte ännu kraftigare och ökade med 11,1 procent till miljoner euro. Hushållens sparande (inlåning + fonder) uppvisade likaså en klar ökning med 9,7 procent till miljoner euro. Inlåningen från hushållen ökade med 7,2 procent till miljoner euro. Aktia Hypoteksbanks första emission blev en succé Utlåningen till hushållen, i synnerhet bostadslånen, växte kraftigt. Koncernens utlåning uppgick vid rapportperiodens utgång till miljoner euro, vilket är en ökning med 242 miljoner euro (9,7 %) jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Bostadslånestocken växte med 14,1 procent till miljoner euro, varav hypotekslånen utgjorde 334 miljoner euro. Hypotekslånestocken har ökat med 90,2 procent sedan juni Aktia Hypoteksbank etablerade ett masskuldebrevsprogram på 1 miljard euro, och den första emissionen om 250 miljoner euro genomfördes i juni. Emissionen riktade sig till institutionella investerare i Europa. Som säkerhet för masskuldebreven stod de hypotekslån som banken beviljat. Vi är väldigt glada över den framgång som Aktia Hypoteksbanks emission hade i Europa, säger Ingberg. Emissionen var den första av sitt slag i Finland och ratinginstitutet Moody s gav den hög kreditvärdighet, Aa2. Emissionen övertecknades flerfaldigt och fick god spridning på euromarknaden. Utsikter 2004 De effektiveringsåtgärder som vidtogs under 2003 har lett till att den tidigare stigande kostnadstrenden har brutits. Koncernens finansnetto för 2004 är i hög grad skyddat mot en ytterligare räntenedgång utan att skyddet för den skull i någon större utsträckning skulle begränsa den positiva effekten av en måttlig ränteuppgång. Målet är att genom fortsatt effektivering av verksamheten bibehålla lönsamheten på samma nivå som år 2003 trots den låga räntenivån och den hårda konkurrensen. En resultatpresentation kan laddas ned från under rubriken Finansiell information. AKTIA SPARBANK ABP 3

4 Delårsrapport Stark tillväxt bibehållen lönsamhet Perioden i korthet Koncernens rörelseresultat förbättrades med 16,0 % till 17,5 miljoner euro jämfört med första halvåret 2003 Totala intäkterna ökade med 3,5 % till 57,8 miljoner euro inkluderande engångsposter under första kvartalet om netto 2,2 miljoner euro Totala kostnaderna sjönk med 1,7 % till 39,6 miljoner euro Räntabiliteten (ROE) steg till 12,3 % (12,0 %) Kostnads-intäktsrelationen förbättrades och var 0,70 (0,73) Hushållens sparande (depositioner + fondsparande) ökade med 9,7 % till miljoner euro Utlåningen till hushållen ökade med 12,3 % till miljoner euro Hypotekslånestocken ökade från 176 till 334 miljoner euro (+ 90,2 % från juni 2003) Aktia Hypoteksbank genomförde som första finländska bank en hypoteksemission på euromarknaden Resultat Koncernens rörelseresultat steg till 17,5 miljoner euro, en ökning med 2,4 miljoner (16,0 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen hänför sig i första hand till ökade intäkter, vilka dock inkluderar poster av engångskaraktär till ett nettobelopp om 2,2 miljoner euro bokförda under årets första kvartal. En något lägre kostnadsnivå bidrog också till den förbättrade lönsamheten. Volymtillväxten ökade klart under första halvåret. Tillväxttakten avseende såväl utlåningen som det totala sparandet och inlåningen var högre än motsvarande period året innan. Under perioden bokfördes kreditförluster till ett nettobelopp om 0,6 miljoner euro jämfört med 1,0 miljoner euro under första halvåret föregående år. Periodens vinst efter beräknad skatt steg till 11,9 miljoner euro jämfört med 10,8 miljoner euro föregående år, en ökning med 10,7 %. Avkastningen på eget kapital (ROE) steg från 12,0 % till 12,3 %. Kostnads-intäktsrelationen förbättrades från 0,73 till 0,70. Intäkter Koncernens totala intäkter steg till 57,8 miljoner euro, en ökning med 3,5 %. Den låga marknadsräntenivån hade fortsättningsvis en betydande negativ inverkan på det underliggande operativa finansnettot. Den hårda konkurrensen minskade dessutom kundmarginalerna på både utlåningen och inlåningen. Trots ökad ut- och inlåning minskade därför koncernens finansnetto med 5,6 % till 35,2 miljoner euro jämfört med första halvåret i fjol. Balansskyddsåtgärderna mot nedgången i marknadsräntenivån förbättrade finansnettot med 3,0 miljoner euro (2,2 miljoner under första halvåret 2003). Förbättringen avseende intäkter från investeringar i form av eget kapital, 1,4 miljoner euro, avser erhållen dividend på aktieinnehavet i Ålandsbanken under årets första kvartal. Provisionsintäkterna ökade med 2,6 miljoner euro (+16,4 %) till 18,5 miljoner euro. Förbättringen kommer främst från klart ökade fondprovisioner och provisioner från börshandeln. Även utlåningsprovisionerna ökade. Nettoresultatet av värdepappershandel och valutaverksamhet steg till 1,3 miljoner euro, en ökning med 0,6 miljoner euro, vilket hänför sig till poster av engångskaraktär under första kvartalet. De övriga rörelseintäkterna sjönk med 8,5 % till 3,1 miljoner euro. Detta beror närmast på att fastighetsintäkterna minskat då koncernen fortsatt att minska sitt innehav av fastigheter. Kostnader Koncernens totala kostnader sjönk med 1,7 % till 39,6 miljoner euro jämfört med första halvåret i fjol. Med beaktande av förändringar i gjorda reserveringar stannade personalkostnaderna på samma nivå som föregående år, 18,3 miljoner euro. Det genomsnittliga antalet anställda sjönk från 858 till 810. De övriga administrationskostnaderna minskade med 4,4 % till 10,9 miljoner euro. De största kostnadsminskningarna avsåg IT och marknadsföring. De planmässiga avskrivningarna sjönk med 9,3 % till 3,8 miljoner euro. Minskningen berodde dels på lägre nyinvesteringar, dels på ett minskat fastighetsinnehav. De övriga rörelsekostnaderna steg med 1,5 % till 6,6 miljoner euro. Innevarande år belastas dessa dock av fastighetsrelaterade kostnader av engångskaraktär om 0,6 miljoner euro under första kvartalet. Spara och låna Affärsvolymen fortsatte att växa. Såväl inlåningen som det totala sparandet ökade snabbare än under motsvarande period året innan. Depositionerna från allmänheten växte snabbare än marknaden i genomsnitt och steg med 7,2 % till miljoner euro jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Det totala sparandet (inlåning + fondkapital) växte ännu kraftigare och ökade med 11,1 % till miljoner euro. Hushållens sparande (inlåning + fonder) uppvisade likaså en klar ökning med 9,7 % till miljoner euro. Inlåningen från hushållen ökade med 7,2 % till miljoner euro. Utlåningen till hushållen, i synnerhet bostadslånen, växte kraftigt. Den långsiktiga lönsamheten påverkas emellertid av den hårda konkurrensen och den därigenom fortsatta marginalerosionen på hela kreditstocken. 4

5 Koncernens utlåning uppgick vid rapportperiodens utgång till miljoner euro, en ökning med 242 miljoner euro (9,7 %) jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Hela tillväxten avsåg i praktiken hushållen, vars kreditstock ökade med 241 miljoner euro (12,3 %) till miljoner euro. Bostadslånestocken växte med 14,1 % till miljoner euro, varav hypotekslånen utgjorde 334 miljoner euro, en ökning med 90,2 % från juni Kreditförluster och risker Koncernens kreditförluster låg fortsättningsvis på en låg nivå. Under perioden bokfördes kreditförluster netto till ett belopp om 0,6 miljoner euro (1,0 miljoner euro netto under första halvåret i fjol). I beloppet ingår en ökning av de branschvis riktade kreditförlustreserveringarna med 0,5 miljoner euro, vilka uppgick till 4,7 miljoner euro vid periodens slut. Nya kreditförluster uppgick till 0,4 miljoner euro och återföringar från tidigare års bokförda kreditförluster till 0,3 miljoner euro. Koncernens oreglerade fordringar och nollräntelån sjönk från 14,8 till 14,2 miljoner euro. Deras relativa andel av hela kreditstocken sjönk därmed till 0,5 %, samma nivå som vid utgången av år Ränterisker Koncernens finansnetto är känsligt för ränteförändringar i och med att kreditgivningen till största delen är bunden till korta marknadsräntor, medan depositionerna för det mesta är bundna till fast ränta. Huvuddelen av de derivatavtal som ingåtts syftar därför till att minska den volatilitet i finansnettot som beror på olikheten i in- och utlåningens räntebindning. Avsikten är således att försöka begränsa den årliga effekten av ränteförändringarna på finansnettot med hjälp av derivatavtalen. Vid rapportperiodens utgång uppgick värdet av skyddande derivatavtals underliggande tillgångar till miljoner euro, varav 601 miljoner euro var ränteterminer och ränteswapar, miljoner euro ränteoptioner, 44 miljoner euro valutaterminer samt 76 miljoner euro aktieoptioner. Kapitaltäckning Koncernens kapitalbas uppgick den 30 juni 2004 till 286,4 miljoner euro, varav 191,0 miljoner euro var primärt eget kapital och 95,5 miljoner euro sekundärt eget kapital. Koncernens riskvägda förbindelser steg till 1 993,1 miljoner euro. Kapitaltäckningsgraden var 14,4 % och primärkapitalrelationen uppgick till 9,6 %. Det primära egna kapitalet inkluderar såväl rapportperiodens vinst som avdrag för kalkylerad dividend för rapportperioden motsvarande fjolårets dividendnivå. Personal Personalantalet antalet gällande anställningsavtal minskade med 21 personer sedan juni 2003 och uppgick vid utgången av perioden till 820. Antalet egentlig bankpersonal har minskat med 20 personer från juni 2003 till 764. Den egentliga bankpersonalen motsvarade 727 heltidsresurser vid rapportperiodens utgång (744 år 2003). I genomsnitt uppgick antalet anställda under perioden till 810 (858). Övriga händelser Satsningen på sparaprodukter och -tjänster fortsatte även under det andra kvartalet. Utöver sedvanlig inlåning har ett flertal både traditionella och indexbundna debenturer och masskuldebrev emitterats. Lanseringen av indexbundna Aktia Kombi-depositioner fortsatte. Dessutom lanserade Aktia under maj månad ett 1-årigt depositionserbjudande med 2,3 procents ränta. Aktias fonder har av ratinginstitutet Morningstar i medeltal fått 4,1 poäng av 5 möjliga, vilket är ett av de bästa vitsorden inom banksektorn. Den 2 juni meddelade Aktia Sparbank att det helägda dotterbolaget Aktia Hypoteksbank etablerat ett masskuldebrevsprogram om 1 miljard euro. Den första emissionen om 250 miljoner euro genomfördes i juni. Den riktade sig till institutionella investerare i Europa och som säkerhet för masskuldebreven stod de hypotekslån som banken beviljat. Ratinginstitutet Moody s gav emissionen hög kreditvärdighet: Aa2. Emissionen övertecknades flerfaldigt och fick god geografisk spridning inom Europa. Hypoteksbankens emission var den första av sitt slag i Finland. Den 5 juli meddelade Aktia och de övriga lokalbankerna att lokalbankernas gemensamma kontantautomater övergår till Otto.-kontantautomatnätet som ägs av Automatia Pankkiautomaatit Oy. Detta innebär att Aktias kunder kommer att kunna lyfta kontanter utan avgift från ca automater i hela landet. Övergången sker under höstens lopp. Sparbankernas säkerhetsfond Aktia och alla övriga sparbanker är medlemmar i sparbankernas frivilliga säkerhetsfond. Syftet med fonden är att trygga en stabil verksamhet för sparbankerna. Enligt fondens stadgar ansvarar sparbankerna inte solidariskt för varandras skulder eller åtaganden. Fonden är skuldfri och dess medel uppgick den till 29,8 miljoner euro. Utsikter 2004 De effektiveringsåtgärder som vidtogs under 2003 har lett till att den tidigare stigande kostnadstrenden har brutits. Koncernens finansnetto för 2004 är i hög grad skyddat mot en ytterligare räntenedgång utan att skyddet för den skull i någon större utsträckning skulle begränsa den positiva effekten av en måttlig ränteuppgång. Målet är att genom fortsatt effektivering av verksamheten bibehålla lönsamheten på samma nivå som år 2003 trots den låga räntenivån och den hårda konkurrensen. 5

6 Resultaträkning Koncern Bank (mn euro) 1-6/ / / / / /2003 Ränteintäkter 56,8 65,6 123,0 54,9 65,1 121,8 Räntekostnader 21,6 28,3 49,1 21,0 28,3 49,2 Finansnetto 35,2 37,3 73,9 33,9 36,8 72,6 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 1,8 0,4 0,9 3,6 0,9 1,4 Provisionsintäkter 18,5 15,9 33,0 16,1 13,9 28,8 Provisionskostnader -2,1-1,8-3,4-1,4-1,2-2,5 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet 1,3 0,7 2,0 1,2 0,7 1,9 Övriga rörelseintäkter 3,1 3,4 8,0 2,6 2,8 6,8 Summa övriga intäkter 22,6 18,6 40,6 22,1 17,1 36,4 Intäkter totalt 57,8 55,9 114,5 56,1 53,9 109,0 Personalkostnader 18,3 18,1 35,9 17,2 17,2 34,2 Övriga administrationskostnader 10,9 11,4 22,5 10,5 10,9 21,2 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 3,8 4,2 9,3 3,2 3,6 8,0 Övriga rörelsekostnader 6,6 6,5 15,3 7,2 7,2 16,3 Kostnader totalt 39,6 40,3 83,1 38,2 38,8 79,7 Resultat före kreditförluster 18,2 15,6 31,5 17,9 15,1 29,3 Kredit- och garantiförluster -0,6-1,0-2,3-0,6-1,0-2,3 Nedskrivningar av värdepapper som utgör bestående aktiva Andel av vinst i ägarintresseföretag -0,1 0,5 1, Rörelseresultat 17,5 15,1 30,2 17,3 14,1 27,0 Bokslutsdispositioner ,6-7,1-13,2 Skatter för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder -3,4-2,2-5,5-3,5-2,1-5,2 Förändring av latent skatteskuld -2,0-2,0-4, Minoritetens andel av räkenskapsperiodens vinst/förlust -0,1 0,0-0, Periodens vinst 11,9 10,8 20,5 7,2 4,9 8,6 6

7 Balansräkning Koncern Bank (mn euro) Aktiva Kontanta medel 543,5 242,7 209,3 543,5 242,7 209,3 Fordringsbevis som är belåningsbara i centralbank 479,6 492,8 457,2 465,5 490,5 454,6 Fordringar på kreditinstitut 27,6 11,2 16,2 132,4 168,8 245,8 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund 2 746, , , , , ,5 Fordringsbevis 93,4 67,1 41,6 96,2 70,8 45,2 Aktier och andelar 21,3 21,1 24,1 19,9 19,5 22,4 Aktier och andelar i ägarintresseföretag och företag i samma koncern 7,6 3,0 3,6 28,0 21,7 21,7 Immateriella tillgångar 2,4 4,4 2,7 2,3 4,4 2,7 Materiella tillgångar 103,0 114,5 105,8 73,3 83,4 75,3 Övriga tillgångar 62,2 51,1 37,8 61,6 50,5 37,3 Resultatregleringar 17,9 19,8 18,7 17,9 20,8 20,1 Aktiva totalt 4 105, , , , , ,9 Passiva Skulder till kreditinstitut och centralbanker 845,8 787,6 803,4 890,4 787,8 812,5 Depositioner från allmänheten 2 102, , , , , ,1 Skulder till offentliga samfund 98,9 174,6 100,9 98,9 175,3 101,5 Skuldebrev emitterade till allmänheten 562,2 216,0 192,3 312,7 215,9 192,3 Övriga skulder 131,3 102,2 98,3 129,6 101,5 97,4 Resultatregleringar 22,4 22,3 18,9 21,1 21,2 17,8 Avsättningar 0,9 1,6 1,3 0,9 1,6 1,3 Efterställda skulder 126,1 69,9 87,0 111,4 69,9 87,0 Ackumulerade bokslutsdispositioner ,3 46,5 52,7 Latenta skatteskulder 17,6 13,5 15, Minoritetens andel av kapitalet 0,6 0,4 0, Aktiekapital 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 Överkursfond 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Reservfond 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 Balanserad vinst 104,4 90,9 91,0 60,8 59,3 59,3 Räkenskapsperiodens vinst 11,9 10,8 20,5 7,2 4,9 8,6 Passiva totalt 4 105, , , , , ,9 7

8 Åtaganden utanför balansräkningen Koncern Bank (mn euro) Garantiansvar 43,3 35,1 38,3 43,3 35,1 38,3 Övriga åtaganden till förmån för tredje part 22,0 19,7 21,0 22,0 19,7 21,0 Outnyttjade kreditarrangemang 179,8 166,9 168,8 189,7 179,0 181,6 Övriga oåterkalleliga åtaganden 23,0 21,5 18,1 28,9 22,9 19,3 Åtaganden utanför balansräkningen totalt 268,1 243,3 246,2 283,9 256,8 260,3 Derivatkontrakt (mn euro) Ränterelaterade 2 012, , , , , ,0 Ränteterminer 200,0 0,0 300,0 180,0 0,0 310,0 Ränteswapar 403,4 291,3 404,7 716,8 335,7 466,0 Ränteoptioner 1 409, , , , , ,0 Köpta 704,6 870,0 870,0 704,6 870,0 870,0 Utfärdade 704,6 870,0 870,0 704,6 870,0 870,0 Valutarelaterade 44,4 34,6 35,9 44,4 34,6 35,9 Valutaterminer 44,4 34,6 35,9 44,4 34,6 35,9 Aktierelaterade 152,2 40,5 94,0 152,2 40,5 94,0 Aktieterminer 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 3,3 Aktieoptioner 152,2 40,5 90,7 152,2 40,5 90,7 Köpta 76,1 20,3 45,3 76,1 20,3 45,3 Utfärdade 76,1 20,3 45,3 76,1 20,3 45,3 Derivatkontraktens kreditmotvärde Ränterelaterade 12,5 18,6 13,5 18,3 20,1 14,7 Valutarelaterade -0,2 0,7-0,6-0,2 0,7-0,6 Aktierelaterade 8,5 2,2 5,3 8,5 2,2 5,3 Derivativer totalt 20,8 21,5 18,1 26,6 22,9 19,3 Alla derivatkontrakt, förutom ränteswapkontrakt om 2,0 milj. euro och utfärdade ränteoptioner om 4,6 milj. euro samt de utfärdade aktieoptionerna, är gjorda i säkringssyfte. Resultat per kvartal (mn euro) 2/2004 1/2004 4/2003 3/2003 2/2003 Finansnetto 17,7 17,6 18,3 18,2 18,7 Övriga intäkter 10,0 12,6 11,3 10,7 10,0 Intäkter totalt 27,7 30,2 29,6 29,0 28,7 Personalkostnader -9,2-9,0-9,9-7,9-8,8 Övriga kostnader -8,2-9,4-11,5-8,3-9,1 Av- och nedskrivningar -1,9-1,9-2,1-3,0-2,1 Kostnader totalt -19,4-20,3-23,6-19,2-20,0 Kreditförluster -0,5-0,1-0,4-0,9-0,5 Andel av ägarintresseföretag -0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 Rörelseresultat 7,7 9,7 5,7 9,4 8,5 8

9 Nyckeltal över koncernen (mn euro) Kreditbeståndets fördelning Hushåll Företag Bostadssamfund Icke-vinstsyftande samfund Offentliga samfund Totalt Riskförbindelser Oreglerade fordringar 13,2 13,7 12,7 Nollräntelån 1,0 1,1 1,1 Oreglerade/ kreditstocken inkl. förbindelser (%) 0,5 0,6 0,5 Nyckeltal Omsättning (1 81,5 85,9 167,0 Resultat/aktie (2 0,34 0,31 0,58 Eget kapital/aktie p.a. (3 5,58 5,17 5,44 Avkastning på eget kapital i % (ROE) (4 12,3 12,0 11,1 K/I-tal (5 0,70 0,73 0,73 Antal aktier Antal aktier i genomsnitt under perioden Antal personal i genomsnitt under perioden (1 Summan av ränteintäkter + intäkter från investeringar i form av eget kapital + provisionsintäkter + nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet + övriga intäkter. (2 Rörelsevinst - minoritetens andel av räkenskapsperiodens vinst - skatter dividerat med genomsnittligt antal aktier under räkenskapsperioden. (3 Eget kapital + reserver - latent skatteskuld (29 %) dividerat med antal aktier i slutet av räkenskapsperioden. (4 Rörelsevinst - skatter dividerat med räkenskapsperiodens genomsnittliga eget kapital + minoritetsandel + frivilliga reserver (medeltal av ingående och utgående balans för räkenskapsperioden). (5 Summan av provisionskostnader + administrationskostnader + avskrivningar + övriga rörelsekostnader dividerat med summan av finansnetto + intäkter från investeringar i form av eget kapital + provisionsintäkter + nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet + övriga intäkter. 9

10 Kapitaltäckning (mn euro) Primärt eget kapital Supplementärt eget kapital Kapitalkrav på marknadsrisker Kapitalbas Riskvägt belopp Kapitaltäckningsgrad i % 14,4 12,8 13,9 Primärkapitalrelation i % 9,6 9,5 9,7 Räkenskapsperiodens vinst reducerad med beräknad dividend ingår i primärt eget kapital. Helsingfors den 18 augusti 2004 AKTIA SPARBANK ABP Styrelsen Revisorernas utlåtande Vi har utfört en översiktlig granskning av Aktia Sparbank Abp:s delårsrapport per Enligt vår uppfattning har delårsrapporten upprättats i enlighet med gällande stadganden. Koncernens rörelseresultat för tiden uppgår till 17,5 miljoner euro. Helsingfors den 18 augusti 2004 OY JOE SUNDHOLM & CO AB CGR-samfund Jan Holmberg, CGR 10

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-31.3.2004 2 Kraftigt förbättrat resultat under första kvartalet Aktia Sparbanks lönsamhet förbättrades under det första kvartalet 2004. Rörelseresultatet steg till

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2006. Aktia

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2006. Aktia Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.6.2006 Aktia Innehåll Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 8 Balansräkning.... 9 Beräkningsgrunderna för nyckeltalen... 11 Noter till balansräkningen för år

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1 30.9.2003 2 Rörelsevinsten ökade med närmare 30 procent Aktia Sparbanks lönsamhet förbättrades ytterligare under det tredje kvartalet 2003. Rörelsevinsten ökade med

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.9.2005 Delårsrapport 1.1-30.9.2005 Resultatet per aktie förbättrades med en tredjedel Perioden i korthet ens rörelseresultat förbättrades med 22,7 % till 34,0 mn

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.6.2005 2 Innehåll Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning.... 8 Resultat per kvartal... 9 Nyckeltal över koncernen... 10 Kapitaltäckning...... 10

Läs mer

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER tills vidare 1 (7) Till depositionsbankerna Till depositionsbankernas holdingsammanslutningar Till centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER Finansinspektionen

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-31.3.2005 2 Innehåll Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 8 Balansräkning.... 9 Resultat per kvartal... 10 Nyckeltal över koncernen... 11 Kapitaltäckning......

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Verksamheten effektiverades - betydande lönsamhetsförbättring

Verksamheten effektiverades - betydande lönsamhetsförbättring Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2003 Verksamheten effektiverades - betydande lönsamhetsförbättring Året i korthet Koncernens rörelseresultat förbättrades med 53,3 % till 30,2 mn euro Totala kostnaderna sjönk

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden januari-juni 2004

DELÅRSRAPPORT för perioden januari-juni 2004 DELÅRSRAPPORT för perioden januari-juni 2004 Perioden i korthet Koncernens rörelsevinst steg med 14,3 % till 8,8 Meuro (7,7 jan-juni 2003) Finansnettot minskade med 1,8 % till 14,5 Meuro. Övriga intäkter

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden januari-mars 2005

DELÅRSRAPPORT för perioden januari-mars 2005 DELÅRSRAPPORT för perioden januari-mars 2005 Perioden i korthet Redovisnings- och värderingsprinciper enligt IFRS har tillämpats Koncernens rörelsevinst uppgick till 4,7 Meuro (4,8 jan-mars 2004) Finansnettot

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001 VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 4.10.2004 1.1.2001 RÄNTERISKER R Frekvens: Svarsnoggrannhet: Inlämningstid: För

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-översikt Året som gick Aktia satsar på tillväxt Utsikter 2015 2 Finland i fel sällskap 3 Skuldsättningen fortsätter att öka? 4 Resultatet 2014 2014 2013 Δ% Räntenetto 102,8

Läs mer

4-6/2015: Stabil utveckling

4-6/2015: Stabil utveckling DELÅRSRAPPORT 1-6/2015 4-6/2015: Stabil utveckling Rörelseresultatet uppgick till 19,7 (22,0) mn euro. Provisionsnettot ökade med 11 % medan räntenettot var stabilt på 24,3 (25,9) mn euro. Lägre finansiella

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT :

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT : EVLI BANK ABP:S JANUARI-JUNI 2017 2 (5) EVLI BANK ABP:S 1.1. 30.6.2017: Rörelsevinsten nästan fördubblades under betraktelseperioden Rörelsevinsten förbättrades i segmentet Kapitalförvaltning och investerarkunder

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2017

Delårsrapport Januari juni 2017 Januari juni 2017 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2017. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2017.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Delårsrapport januari-juni Nordea Bank Finland Abp

Delårsrapport januari-juni Nordea Bank Finland Abp Delårsrapport januari-juni 2004 Nordea Bank Finland Abp Delårsrapport januari-juni 2004 Sammandrag Ekonomin tog fart i Finland under första halvåret 2004. Den privata konsumtionen uppvisade fortsatt stark

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014

AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014 AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014 10-12/2014: Lägre kostnader och stabiliserat räntenetto Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (11,1) mn euro. Provisionsnettot ökade med 6 % till 18,9 (17,8) mn

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer