ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014"

Transkript

1 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet, STOCKHOLM Anhörigprojekt har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att förbättra anhörigstödet till föräldrar och syskon vars barn/syskon har en psykisk ohälsa som leder till allvarlig och långvarig funktionsnedsättning. Målgruppen är främst anhöriga till personer över 25 år med psykisk ohälsa, NSPHs medlemsorganisationer samt anhörigkonsulenter och andra anställda inom kommun och landsting som har till uppgift att stödja anhöriga. Projektet omfattar såväl metodutveckling som utbildningsinsatser för målgruppen. Efter projektslut ska resultaten komplettera befintligt anhörigstöd i kommuner och landsting. NSPH och Studieförbundet Vuxenskolan kommer också att införliva materialet i deras ordinarie verksamhet. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Studieförbundet Vuxenskolan, STOCKHOLM Mitt val Valet 2014 har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet syftar till att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Målet är att utarbeta en processmetod för att öka valdeltagandet bland målgruppen i valen Projektet ska även bidra till varaktiga samarbeten och metoder med målsättningen att varje människa med intellektuell funktionsnedsättning ska få hjälp till att förstå valets tillvägagångssätt och innehåll. Målgruppen är röstberättigade personer med intellektuell funktionsnedsättning. Totalt ska minst 500 personer ur målgruppen nås av projektet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 1 (15)

2 Sveriges förenade Studentkårer, STOCKHOLM Studenter och alkohol har beviljats stöd med för år 1 av 2 Projektet syftar till att förändra studenters attityder till/beteenden kring alkohol och skapa en mer sund alkoholkultur på Sveriges universitet och högskolor. Genom att öka kunskapen och engagemanget för frågan hos landets studentkårer och erbjuda konkreta verktyg till dem som bedriver fest- och pubverksamhet vill man etablera en alkoholkultur inom studentkårer där alkohol finns med men inte nödvändigtvis står i centrum. Man räknar med att genom utbildning, ett nationellt nätverk och informationsspridning nå ca aktiva inom studentkårer och studentföreningar, ca 2000 fest- och/eller pubansvariga, och i förlängningen de allra flesta av Sveriges studenter som idag studerar vid universitet och högskolor. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Habo Wolley 87, HABO Volleybompa en bra start har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att vidareutveckla, konceptualisera och sprida en ny modell för barn- och ungdomsverksamhet inom volleyboll. Föreningen har börjat testa nya sätt att driva lagidrotten där spel- och rörelseglädjen står i centrum, samt ett nytt system för rekrytering och utveckling av ledare. Projektet omfattar såväl utveckling av spelmöjligheter för de allra minsta som utveckling av ledarskap bland 9-10-åringar samt föräldrar. Detta framgångsrika arbetssätt vill de vidareutveckla i projektet, för att sedan sprida det till andra föreningar. I första hand kommer de att rikta sig till andra volleybollföreningar, men även andra idrottsgrenar kan komma att bli aktuella i anpassad form. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Förbundet Blödarsjuka i Sverige, SUNDBYBERG Utåtriktad information om flickor/kvinnor och blödarsjuka har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet avser att uppmärksamma att även flickor och kvinnor kan ha blödarsjuka med syftet att öka kunskapen om de specifika problem som uppstår i samband med detta. Målet är att nå ut till odiagnostiserade flickor och kvinnor med blödarsjuka för att möjliggöra en tydlig diagnos och rätt behandling. Genom att öka kunskapen om blödarsjuka hos personalen på ungdomsmottagningar, gymmottagningar, skolsköterskor och barnmorskor hoppas projektet att nå ut till målgruppen. Informationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig som utbildningsmaterial på Förbundet Blödarsjukas hemsida. Ambitionen är också att informationen kommer att införlivas i ordinarie informationsmaterial och finnas tillgänglig på Vårdguiden Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 2 (15)

3 Friluftsfrämjandet region Öst, JÖNKÖPING SKI Camp skidåkning och annat friluftsliv för funktionsnedsatta har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet syftar till att bygga upp ett helhetskoncept kring funktionell skidåkning i Småland. Konceptet innebär skidåkning på vintern och kompletterande sommarträning som syftar till att göra deltagarna till bättre skidåkare genom andra aktiviteter, teori, teknik och inspiration. Projektet kommer också att ta fram en nationell tillgänglighetskarta över funktionell skidåkning. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning i Småland. Erfarenheterna från projektet och den nationella tillgänglighetskartan kommer att spridas genom de rikstäckande organisationerna SHIF och Friluftsfrämjandet. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Stockholms Dövas Förening, STOCKHOLM Tredubbelt utsatt har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att bryta isoleringen för döva kvinnor med annan etnicitet än svensk i Stockholm genom skapandet av nätverk med olika teckenspråkiga instanser som ger råd och stöd. Ett utökat informationsarbete kring problematiken kommer också att riktas till medlemmarna i SDF Stockholms Dövas Förening och Stockholms Dövas kvinnoförening samt till andra hörande intresseföreningar där målgruppen kan finnas. Genom projektets samverkan med olika aktörer avser SDF att utveckla sin internationella sektion så att verksamheten kan permanentas inom ramen för den ordinarie verksamheten. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR), STOCKHOLM projekt KODA/CODA har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet vänder sig till två målgrupper dels barn som vuxit upp i hem där ena eller båda föräldrarna är döva eller har en hörselnedsättning, s.k. KODA barn (Kids of Deaf Adults) och dels till vuxna barn till döva, CODA, (Children of Deaf Adults). Föreningen kommer under projekttiden att i samarbete med Stockholms Dövas Förening ordna gemensamma aktiviteter på SDUR:s fritidsgård för KODA barn så att barnen som har teckenspråket som första språk får tillgång till en teckenspråkig fritid och kan träffa andra barn. Under projektperioden planerar man också att stödja och hjälpa KODA barnen så att de kan få stöd med att hantera de identitetsproblem och konflikter som kan uppstå kring olika sociala koder när den hörande och döva världen möts. Föreningen planerar också att arrangera läger för målgruppen. Lägren ska förläggas på Västanviks Folkhögskola. Genom att förlägga lägervistelserna på Folkhögskolan och erbjuda ett program med minst fyra lektionstimmar per dag i tre dagar är det möjligt att få SPSM bidrag via skolan vilket innebär reducerade kostnader för familjerna. Föreningen söker även medel från Radiohjälpen för ledar- 3 (15)

4 /tolkkostnader i samband med lägerdagarna. Informationsmaterial om KODA/ CODA ska också produceras för att sedan spridas ut till skolor, döv team etc. som möter barnen via samarbetspartnernas kontaktnät. Föreningens ambition är att tillsammans med samarbetsorganisationerna bygga upp ett nätverk och tillsammans med professionen erbjuda workshops och föreläsningar kring KODA/CODA frågor. Slutligen önskar föreningen stärka målgruppen genom att bilda en ny organisation som driver KODA/ CODA frågor. Ett förslag nu är att verksamheten kanske kan rymmas inom SDR:s organisation som en familjesektion. Projektet kommer att börja i liten skala för att därefter bli ett nationellt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av stärkt föräldraskap. Sverigefinländarnas Arkiv, ESKILSTUNA Ungdomsdialog med förvaltningsområde för finska har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet genomförs i nära samarbete med Sverigefinska Ungdomsförbundet. Syftet är att öka ungdomars möjligheter till delaktighet när det gäller minoritetsfrågor. Målgruppen är förvaltningskommunernas minoritetsbarn och ungdomar. För att uppnå detta ska projektet utveckla metoder som stärker minoritetsungdomars möjligheter till inflytande i sina kommuner och samhället i stort. Långsiktigt ska projektet leda till att barn och unga blir representerade i förvaltningsområdenas samrådsgrupper. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring, ideell förening, KALMAR projekt Mylla har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att bygga upp en nyskapande verksamhet som kombinerar rehabilitering och arbetsliknande aktiviteter. Mylla ska bli en växtplats och verkstad där målgruppen kan få arbeta med sina egna förändringsmål, i egen takt och projektet ska leda till att deltagarna går hela vägen från arbetsprövning till egen försörjning. Målgruppen är personer med psykiska funktionsnedsättningar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna kommer successivt att slussas in i arbetsgivarringens program för arbetslivsutveckling för att så småningom slussas ut i riktiga jobb hos offentliga såväl som privata arbetsgivare (medlemmar i föreningen). Projektet beräknar att kunna ta emot ca 40 deltagare år 1 och år 2 och 3. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 4 (15)

5 Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), BROMÖLLA I FOKUS har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att stärka självbestämmandet i den personliga assistansen för vuxna personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Projektets mål är att öka medvetenheten om rätten till delaktighet för målgruppen hos företrädare, personliga assistenter och andra som finns runt den assistansberättigade. Detta görs bland annat genom att utveckla en metod med bildstöd för vuxna att uttrycka sina åsikter och önskemål rörande sin personliga assistans. Bildstödsmetoden tas fram i nära samarbete med DART och ska via projektet spridas till assistansanordnare, personliga assistenter och anhöriga. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Askims Bangolfklubb, VÄSTRA FRÖLUNDA Byggnation av inomhuscenter för bangolf på Rud 53:6 i Göteborgs kommun har beviljats stöd med kronor Askim Bangolfklubb kommer att bygga ett bangolfcenter inomhus i Västra Göteborg. Centret kommer att innehålla en Europabana, en äventyrsbana samt en samlingslokal. Det blir den första öppna inomhusanläggningen för bangolf i Göteborg. Projektdelen som föreningen sökt stöd för är äventyrsbanan samt tillgänglighetsanpassning av den. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Karlskrona Mini Racing Klubb, ERINGSBODA Byggnation av motorbana för radiostyrd bilsport i Karlskronas kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen vill bygga en motorbana med förarplats (upphöjd byggnad med god översikt) för radiostyrda bilar. Det finns idag ingen bana på orten och planerad ny verksamhet riktas mot barn, ungdomar och personer med rörelsenedsättning. Projektet genomförs i samarbete med Rörelsehindrade Barn och Ungdom i Blekinge. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Föreningen Trolldansarna, SELÅNGER Byggnation av omklädningsrum och vinterbonande av lokal på Bergsåker 40:1 i Sundsvalls kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen vill vinterbona en äldre befintlig danslokal samt bygga två nya omklädningsrum för att starta upp dans för personer med funktionsnedsättning i Selånger projektet bedrivs i samarbete KFUM Kometerna. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 5 (15)

6 Säters IF fotboll, SÄTER Anläggning av konstgräsplan på Säter 2:1 i Säter kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen avser att bygga om sin befintliga naturgräsplan till konstgräsbeläggning. Det finns idag ingen grusfotbollsplan på orten och insatsen kommer att förlänga föreningens verksamhet avsevärt. Planen kommer att användas för andra idrotter än fotboll och som en lek- spontanaktivitetsplats för barn och ungdomar. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Vetlanda Bågskytteklubb, VETLANDA Nybyggnation av skjuthall/föreningslokal på Trasten 14 i Vetlanda kommun har beviljats stöd med kronor Vetlanda Bågskytteklubb har under många år arbetat för att få en egen lokal för inomhusskytte som är öppen året runt för alla med eller utan funktionsnedsättning. Genom projektet vill föreningen bygga en kombinerad skyttehall/klubbstuga, i samarbete med Ädelfors Folkhögskola. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Afrikagrupperna, STOCKHOLM Den tomma stolen har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Den tomma stolen baseras på ett unikt teatermanus som bygger på intervjuer med de tio pristagarna och människorättsaktivisterna som hittills fått Per Anger-priset. Dramat ska vara ett interaktivt och föränderligt verk som gymnasieelever själva ska hjälpa till att utforma, utifrån omvärldsanalyser och informationssök kopplade till mänskliga rättigheter. Eleverna ska presentera föreställningen för en stor eller liten publik, och projektet länkas till läroplanen. Från och med vårterminen 2016 är målet att föreställningen ska spelas av och med skolor över hela landet. Projektet kommer att drivas vidare inom Forum För Levande Historias ordinarie verksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Andreas. Sverok, LINKÖPING Code of Conduct & Meet Up har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Syftet med projektet är att ta ansvar för de förekommande negativa normer, attityder och beteenden som finns inom e-sporten idag och långsiktigt skapa en mer välkomnande kultur och attityd. Detta ska genomföras genom upprättandet av en nationell Code of Conduct för spelare, moderator och administratörer, genom utbildningar/workshops samt genom att etablera samarbeten med olika föreningslokaler och internetcaféer. Projektet ska leva vidare dels genom samarbete och avtal mellan föreningar och spelcenter på lokal/regional nivå, dels genom inrättandet av en instans som ska ansvara för Code of Conduct i framtiden. Utbildningsmaterialet kring Code of Conduct kommer att förvaltas av 6 (15)

7 Studiefrämjandet samt finnas nedladdningsbart på nätet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Ögonblicksteatern, UMEÅ Queering Sapmi scenprojektet har beviljats stöd med för år 1 av 2 Föreningen vill skapa en föreställning som ska bygga på en vidareutveckling av det unika material som tagits fram i projektet Queering Sapmi, där queera samer intervjuades och porträtterades. Till föreställningen ska för- och efterarbete om dubbla identiteter tas fram, som ska användas av skolorna. Utifrån föreställningen ska också en film göras, samt ett workshopsmaterial, som tillsammans ska möjliggöra för skolelever att själva prata och reflektera kring dubbla identiteter genom gestaltning. Materialet ska utformas så att det i framtiden i första hand kan användas inom skapande skola. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Stiftelsen Hippocampus, GUSTAVSBERG Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg- ett nationellt samverkans- och inspirationsprojekt har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Målgruppen för projektet är barn, unga och vuxna i behov av insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg. Projektet syftar till att sprida kunskap om hästunderstödda insatser inom hälso- och sjukvård, skola och bland brukare. Vidare ska projektet främja kunskapsförmedling och samverkan mellan ideella, offentliga och privata aktörer både regionalt och lokalt. I projektplanen ingår även att stärka möjligheterna till hästanknutna aktiviteter som friskvård för personer med funktionsnedsättning. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa ABF Östra Småland/Öland, KALMAR Ung Aktiv Kalmar har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Detta samarbetsprojekt, mellan ABF och en rad offentliga aktörer, syftar till att ungdomar i åldern ska få vara med och påverka verksamheten dels i en ny samlingslokal i Smedby, dels på en befintlig fritidsgård i Berga, två olika bostadsområden i Kalmar. Förutom att de unga själva är delaktiga och får möjligheter att förverkliga sina visioner så kommer de att bli positiva förebilder för andra unga i närmiljön. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Stall Bergtorp, SÖDERTÄLJE projekt Tälje skog och ungdom har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar en möjlighet att få ta del av föreningen Stall Bergtorps unika miljö, en gård på landet i utkanten av Södertälje. Här finns hästar, åsnor, katter, ankor och hundar. Projektet omfattar utomhuspedagogik 7 (15)

8 för kommunens samtliga skolbarn/ungdomar (F 6 gymnasiet samt särskolorna) och som ett ställe att få arbetsträna på för ungdomar inom LSS, ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och socialmedicinsk problematik. Målet är att projektets innehåll ska fylla föreningens verksamhet dagtid, att man etablerat ett samarbete mellan målgruppernas företrädare och att målgruppen påverkat metod och innehåll i den fortsatta verksamheten. Två dagar i veckan vill man erbjuda kommunens samtliga skolor, från förskoleklass t.o.m. gymnasiet, besök på stall Bergtorp. Övrig tid riktar sig till ungdomar inom LSS, ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och socialmedicinsk problematik. Under skolloven anordnar man lägerverksamhet. Efter projekttidens slut har de olika förvaltningarna i Södertälje kommun skrivit avsiktsförklaringar som syftar till projektets fortsättning. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden Masthuggsteatern, GÖTEBORG Stafetten har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Stafetten är ett projekt av konstnärlig, pedagogisk och social art, där äldre barn lämnar över till yngre i en stafett (från högstadiet till mellanstadiet, mellanstadiet till lågstadiet, lågstadiet till förskolebarn). Det de lämnar över är en egen framtagen föreställning, som formulerar barnens verklighet och drömmar, och som även ska nå ut till barn i övriga Göteborg. Syftet med Stafetten är att arbeta för empowerment av barn och unga i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde i en segregerad storstad. Stafetten ska efter sitt avslutande tjäna som modell för liknande framtida projekt. Målet är att elever i en förortsskola ska göras medskapande till tre teaterföreställningar, som spelas för barn i hela Göteborg. Den direkta målgruppen för projektet är barn i hög-, mellan- och lågstadiet i en förortsskola i Göteborg. Indirekt målgrupp blir skolbarn i hela Göteborg. Genom en serie av workshoppar arbetar ett konstnärligt team och specialiserade pedagoger med målgruppen, som ska ha ett avgörande inflytande på processen och den färdiga föreställningen. Stafettföreställningarna spelas av professionella skådespelare. Stafetten ska vara helt kostnadsfri för deltagande skolor och stafettföreställningarna ska erbjudas att ses gratis av barn i övriga Göteborg. Efter projekttidens slut har man tagit fram en arbetsmodell med handledningsmaterial som går att använda på andra skolor i Göteborg och runt om i landet genom t.ex. Skapande Skola projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Landstinget Västmanland, VÄSTERÅS Läget har beviljats stöd med för år 1 av 3 Projektet baseras på undersökningen Liv och Hälsa Ung som alla elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt år 2 i gymnasiet får svara på. Syftet med projektet är att främja ungas psykiska hälsa i Västmanland genom att gestalta resultaten av undersökningen Liv och Hälsa Ung via olika kulturella uttryck där de unga är delaktiga i hela processen från tolkning av resultat till skapande av scenkonst, 8 (15)

9 medieproduktion och utställningar. Det sker genom samverkan mellan landstinget, föreningsliv, skolor och det övriga civilsamhället. Huvudmålgruppen är alla unga i Västmanlands län mellan 13 och 19 år. Målsättningarna är; att ge målgruppen en ökad kunskap om vilka faktorer som inverkar på hälsan, att de får ta del av resultaten via kultur, där deras egna berättelser ligger till grund för de kulturella uttrycken och aktiviteterna, att inspirera unga till egna kulturella uttryck. Metoden är att de unga, genom att delta i referensgrupper, får tolka resultaten från Liv och Hälsa Ung med sina egna berättelser. Detta är sedan grunden för hur de kulturella uttrycken (scenkonst, utställningar, medieproduktion) skapas. Hela projektet ska byggas på de ungas egna berättelser. För att skapa en brygga mellan kultur och idrott bildas ett nätverk av ungdomscoacher som sprider kunskap om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor vidare till unga. Efter avslutat projekt ska metoden integreras i det bestående arbetet med Liv och hälsa Ung undersökningarna för att tillföra fler nyanser och användningsområden för spridning av resultaten. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa Svenska Gospelverkstan, STOCKHOLM På samma scen har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Svenska Gospelverkstaden har under Allmänna Arvsfondsprojektet Ungdomar Håller Drömmen Vid Liv genomfört projekt i många vanliga klasser. Man har sett hur en helt vanlig årskurs 9 kan genomföra en musikalisk föreställning på en bra nivå, där alla elever engagerar sig. Man har också genomfört ett par projekt i musikklasser. Målet med projektet är att bli en förebild för hur man kan rasera fördomsmurar mellan olika elevgrupper. Man vill bygga upp relationer och förtroenden. Självkänslan hos eleverna ska stärkas. Man lär känna varandra. Rädslor försvinner. Tillåtande miljö skapas. Drömmar stärks. Man lär sig förstå varandra och acceptera varandra. Metod: Projektet görs med skolor parvis. Den ena skolan med musikinriktning och den andra skolan utan speciell inriktning eller t.ex. en särskola Projekten avslutas med en gemensam konsert där eleverna står på samma scen, inför de olika skolornas elever. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Svenska Gospelverkstan, STOCKHOLM UT (Ung Turnéproduktion) har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet Ung turnéproduktion i ansökan förkortat UT är ett projekt som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 25 år. Sammanfattningsvis vill Svenska Gospelverkstaden under projektet UT genomföra turnéer runt om i landet där ungdomar, både killar och tjejer, handleds av äldre mer erfarna branschmänniskor och lär sig skapa och genomföra fullfjädrade och professionella turnéproduktioner som ungdomarna sedan, efter tre års tid, kan genomföra från ax till limpa på helt egen hand som inte bara engagerar publik utan också ungdomar på lokal nivå. En kunskap som man sedan vill förvalta och föra vidare till nästa unga generation. 9 (15)

10 Målet är att dessa unga killar och tjejer i denna miljö lär sig massor, får växa, odla sitt intresse och får en känsla av sammanhang. Projektet engagerar även i förlängningen såväl medverkande ungdomar som ungdomar i publiken på varje föreställning. Efter tre år räknar projektet med att ha mycket kunnande och kontakter med kommun, landsting, sponsorer, lokala samarbetspartners samt upparbetat ett bredare publikunderlag så att ungdomsgrupper kan, utan ekonomiskt stöd från Arvsfonden, driva en omfattande turnéverksamhet där unga med lokal förankring engageras. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Föreningen Anders, HÖÖR Ombyggnad vind över lokal på Anders 7 i Höör kommun har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att starta skapande verksamhet inom bild, form och film tillsammans med barn och ungdomar. Verksamheten ska drivas av föreningen med bl.a. studieförbund och ungdomsgrupper. Genom ombyggnation av en vind skapar föreningen en lokal för ungdomsverksamheten. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Hammerdals IF, HAMMERDAL Anläggande av ishockeyplan i Hammerdal i Strömsund kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen ska anlägga en ishockeyplan som ger möjlighet för barn och ungdomar att åka skridskor. Ishockeyplanen ska anläggas på ett område där föreningen har byggt en BMX-bana och skateboardramp. Planen kommer främst att fungera som en spontanidrottsplats för barn och ungdomar. Den kommer att vara öppen för alla under dagtid, kvällar och helger, och föreningen planerar verksamheten utifrån barn och ungdomars önskemål. Planer finns på att starta upp en skridskosektion med bl.a. rinkbandy. Ishockeyplanen ska användas för bl.a. bollsporter under sommarhalvåret. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa 10 (15)

11 Umeå baseboll och softbollklubb, SÄVAR Byggnation av två planer: basebollplan och softbollplan på Stadsliden 5:1 och Nydala 1:51 i Umeå kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen ska anlägga en basebollplan och en softbollplan. Syftet är att bedriva både baseboll- och softbollverksamhet för barn och ungdomar. Målet är också att starta upp barnverksamhet kallad Beeball, som är en enklare variant av baseboll/softboll från Holland, för barn i åldern 6-9 år i flera stadsdelar i Umeå. Målet med ungdomsverksamheten är att skapa en bred verksamhet där alla är välkomna, med eller utan funktionsnedsättning. Dessutom finns en målsättning om att starta upp slow-pitch, som är en variant av softboll. Verksamheten ska drivas av föreningen och får stöd av kommunen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Malungs Idrottsförening, MALUNG Byggnation av inomhushall på Backbyn 49:1 i Malung-Sälen kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen vill bygga en inomhushall med konstgräs. Syftet är att bedriva fotbollsverksamhet året runt för barn och ungdomar, och att kunna erbjuda nästan lika mycket verksamhet på vintern som på sommarhalvåret. Föreningen kommer att samarbeta med flera fotbollsföreningar i kommunen och deras barn och ungdomar ska få träna i hallen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Vinbergs IF, VINBERG Anläggande av konstgräsplan på Töringe 3:58 i Falkenbergs kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen vill anlägga en konstgräsplan. Syftet är att bedriva fotbollsverksamhet för barn och ungdomar under vinterhalvåret. Föreningen ska även upplåta planen till barn- och ungdomslag från GoIF Ginsten i Hällarp. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Sjöbo golfklubb, SJÖBO Byggnation av golfstudio på Björka 18:1 i Sjöbo kommun har beviljats stöd med kronor Sjöbo golfklubb bildades 2002 och har cirka 150 barn och ungdomar mellan 5-20 år i sin verksamhet. Klubben ansöker om att få bygga en golfstudio i anslutning till sin driving range. I golfstudion kommer medlemmarna bland annat kunna träna på sin sving med hjälp av simulatorer, video- och dataregistrering. Syftet med golfstudion är att kunna erbjuda barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar träningsmöjligheter vintertid. Idag tappar föreningen medlemmar efter vintern då verksamheten för yngre barn och juniorer har haft uppehåll. En golfstudio skulle förlänga säsongen avsevärt och möjliggöra golfträning under perioden oktober mars. Sjöbo golfklubb vill dels locka nya golfare till verksamheten men även skapa bra förutsättningar för de som redan är aktiva att fortsätta. Cirka 2/3 av golfstudions 11 (15)

12 öppettider kommer att vikas för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning. Föreningen har ledare som är särskilt utbildade inom handigolf. Klubben samarbetar med rehabcentra i Sjöbo, Ystad och Simrishamn när det gäller personer med funktionsnedsättning. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Umeå golfklubb, UMEÅ Tillgänglighetsanpassning av driving range och övningsområde på Umeå Holmsund 6:1 Umeå kommun har beviljats stöd med kronor Umeå golfklubb vill aktivt rikta sig till målgruppen personer med funktionsnedsättning, som idag bara deltar i den mån det är möjligt att rent fysiskt att ta sig runt på golfanläggningen. Klubbens anläggning är idag delvis tillgänglighetsanpassad, och för att erbjuda fler personer från målgruppen att spela golf behöver vissa anpassningar, om- och nybyggnationer göras. Exempelvis behövs fler parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning, anslutningsvägar till drivingrange, banor och övningsområden. Det är också viktigt att bollmaskinerna är i lämplig höjd och att rangeytan är jämn. Föreningen vill bygga tio nya utslagsplatser i marknivå och behöver göra mindre justeringar i duschutrymmen och i restaurangen. Klubben planerar att nå den nya målgruppen genom informationsinsatser riktade mot bland annat föreningar och skola/särskola, i samarbete med handikapp- och idrottsförbund på lokal, regional och riksnivå. Aktiviteter som ska erbjudas är tiodagarskurser, prova-på-dagar och på sikt även tävlingar. Det långsiktiga målet är att bli en av Svenska golfförbundets erkända handigolfklubbar. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ockelbo Ryttarförening, OCKELBO Tillgänglighetsanpassning av ridanläggning på Wi 1:129 i Ockelbo kommun har beviljats stöd med kronor Ockelbo ryttarförening bedriver ridverksamhet för barn, ungdomar och vuxna samt personer med funktionsnedsättning. För att ytterligare göra verksamheten och ridanläggningen tillgänglig för alla, behöver föreningen installera en personlyft, trapphiss och ett duschbord. Personlyften kommer att möjliggöra att personer med rörelsenedsättningar kan ta sig upp och ner från hästryggen på ett säkert sätt. Trapphissen behövs då kafeterian ligger på övervåningen av lokalen dit bara de som kan gå i trappor kan ta sig. Kafeterian är en viktig social mötesplats för klubbmedlemmarna och används för både stora och små möten. Duschbordet är till för de ryttare som inte kan sitta ner och duscha på grund av sin funktionsnedsättning. Efter byggnationen kommer klubben att arbeta för att inkludera målgruppen genom samarbete med FUB Ockelbo och OP Assistans, som är utförare av personlig assistans via LSS-beslut. Målet är att kunna utveckla kontinuerlig ridverksamhet, heldagsaktiviteter och ridläger för målgruppen. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 12 (15)

13 Kulturens Bildningsverksamhet, SOLNA Rätten till sin identitet ett ungdomsprojekt har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Syftet är att genom berättelser av, med och för ungdomar inom subkulturer, främst Goth lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering, och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. Ungdomarna ska arbeta med dessa berättelser och sprida dem för att på så sätt visa på den utsatthet som upplevs, verka förebyggande för andra unga och ge mer kunskap och förståelse till andra aktörer, exempelvis skolan som möter målgruppen. Vidare vill man genom projektet skapa ett rikstäckande nätverk för målgrupperna. Nationellt projekt. Prioriterat område: Förebyggande av våld, trakasserier och mobbning. Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism, BROMMA Teater mot Rasism har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Organisationen vill genom uppsökande forumteater ifrågasätta rasism och utanförskap i ungas vardag. Barn och unga, i åldern 7-25 år, kommer att få ta del av teaterföreställningar som innehåller värderingsövningar och diskussion. Lärare och ledare som arbetar kring målgruppen kommer att erbjudas forumteater- och workshopsledarutbildningar med tillhörande material vilket sedan kommer att vara ett stöd för lärare och ledare i det fortsatta arbeta med frågan. Allt material kommer även att spridas via studieförbund, främst ABF i studiecirklar etc. Nationellt projekt. Prioriterat område: Förebyggande av våld, trakasserier och mobbning. Kvinnorättsförbundet Women s Rights Association, MALMÖ Jag är barn ett utvecklingsprojekt för våldsutsatta barn med skyddad identitet har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Det övergripande målet är att förbättra livssituationen för våldsutsatta barn med skyddad identitet som lever i eget boende och ge dem förutsättningar att uttrycka sina drömmar, förverkliga sina intressen och beskriva sina känslor. Detta ska leda till att man tillsammans med målgruppen utvecklar en verktygslåda med metoder och konkreta aktiviteter som utgår från barnens egna perspektiv, vilken sedan ska spridas över landet. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. forum SKILL, GÖTEBORG Norma har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Föreningen vill starta upp en kreativ verkstad för unga kvinnor år med psykisk ohälsa för att skapa förutsättning för ett långsiktigt förändringsarbete som ska öka deras förutsättningar för en förbättrad hälsa och ge hållbara vinster för framtiden. Genom projektet ska man ta fram en metod att med kultur som verktyg motverka psykisk ohälsa hos målgruppen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 13 (15)

14 Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund, SÖLVESBORG Vi kan också! har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Syftet med projektet är att ta fram en modell för hur elever på gymnasiesärskolor ska kunna driva UF-företag på samma villkor som andra elever. Idag finns ingen anpassning av utbildningskonceptet. Gymnasiesärskolan i Sölvesborg ska tillsammans med Ung Företagsamhet driva UF-företagande under ett år, arbeta fram vilka anpassningar som behövs, dokumentera detta och ta fram en modell om hur man kan arbeta med UF-företagande i gymnasiesärskolor. Modellen ska spridas inom Ung Företagsamhet nationellt och till andra gymnasiesärskolor. Projektet kommer även att arbeta aktivt mot det lokala näringslivet, dels för att skapa kontakter mellan eleverna och företagarna (potentiella arbetstagare och arbetsgivare) och dels för att få till en attitydförändring bland företagarna gentemot ungdomar med funktionsnedsättning. De kommer använda lokala företag som rådgivare i elevernas UF-företag och göra studiebesök för gemensamt utbyte av erfarenheter. Det första året ligger fokus på arbetet med UF-företagandet, anpassningar och dokumentation. Det andra året ska det sammanställas och spridas. Förutom att en spridning kommer ske inom Ung Företagsamhet så kommer eleverna själva, med stöd av pedagogerna, föreläsa om sitt arbete med UF-företagande för andra elever, skolor och företag. Projektet börjar lokalt för att därefter spridas nationellt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Myssjö-Oviken IF, OVIKEN Byggnation av ungdomsgård och bowlinghall på Berg 1:45 i Berg kommun har beviljats stöd med kronor för Myssjö-Ovikens Idrottsförening vill skapa en mötesplats för barn och ungdomar i Oviken. Idag finns ingen ungdomsgård på orten och utbudet av fritidsaktiviteter bortsett från traditionell idrottsverksamhet är litet. Föreningen vill därför skapa en ungdomsgård med en bowlinghall i anslutning till bygdens stora satsning Mötesplats Oviken där man vill skapa en mötesplats och rekreationscenter för bygdens invånare. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Mälarhöjdens IK, HÄGERSTEN Byggnation av allhus och aktivitetscenter på Hägersten 1:1 i Stockholms kommun har beviljats stöd med kronor Mälarhöjdens Idrottsklubb (MIK) Fotboll vill anlägga Sveriges första fotbollsplan för synskadade, inom ramen för Projekt Axelsberg. Synskadefotboll, där deltagarna antingen är helt blinda eller spelar med ögonbindel, finns i en rad länder, och klubben vill nu tillsammans med Synskadades Riksförbund medverka till att sporten etableras i Sverige. En fotbollsplan för synskadade ska bland annat ha sarg och taktila markeringar samt vara 20x40 meter (specifikation enligt International Blind Sports Federation). MIK kommer starta upp ett eget lag för synskadade, MIK Sound, som 14 (15)

15 kommer vara integrerat i MIK Fotboll. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Alunda Sportklubb, ALUNDA Nyanläggning av utegym på Marma 1:67 har beviljats stöd med kronor Alunda Sportklubb vill anlägga ett utegym i anslutning till sin friidrottsanläggning för att öka utbudet av träningsmöjligheter i Alunda. Utegymmet riktar sig främst till barn och ungdomar i åldern år som inte vill delta i organiserad träning, samt som ett komplement till klubbens ordinarie barn- och ungdomsträning. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 15 (15)

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet

Läs mer

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att individer med olika funktionsnedsättningar ska få ta del av

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015 I juni fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 27,5 miljoner kronor. Stiftelsen Hörjelgården,

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar

Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar Mikael Franzén Projektledare Lokalförsörjningsenheten idrotts- och fritidsanläggningar Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun Syfte Lokalförsörjningsplaneringens

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2013

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2013 Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2013 Vision Falkenbergs Fontänhus ska möta varje individ på den nivå som hon/han befinner sig på. Verksamheten ska anpassas efter de som använder den. Vi ska identifiera

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Till Södermöre kommundelsnämnd SK 2011/

Till Södermöre kommundelsnämnd SK 2011/ 2011-12-14 2012-02-21 Till Södermöre kommundelsnämnd SK 2011/00089 827. Återremiss Modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan på kommunens fritidsgårdar, för att öka öppettiderna Förslag till beslut

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Klippans hunddagis. Arvsfondens historia. MVC Personlig assistans Ungdomsgårdar. Permobilen Klassmorfar. Studiemedel Barnbidrag Färdtjänst BVC

Klippans hunddagis. Arvsfondens historia. MVC Personlig assistans Ungdomsgårdar. Permobilen Klassmorfar. Studiemedel Barnbidrag Färdtjänst BVC Välkomna! Arvsfondens historia Studiemedel Barnbidrag Färdtjänst BVC MVC Personlig assistans Ungdomsgårdar BRIS Friends Lugna Gatan Cirkus Cirkör Permobilen Klassmorfar Skoldatateken Klippans hunddagis

Läs mer

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor.

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor. Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2014 1. Tensta kvinno- och tjejjour Föreningens verksamhet riktar sig till kvinnor och flickor som är eller har varit utsatta för våld. Målet

Läs mer

STREETSTAR - GIRL ACADEMY. Tid: 15 mars december 2016

STREETSTAR - GIRL ACADEMY. Tid: 15 mars december 2016 STREETSTAR - GIRL ACADEMY Tid: 15 mars 2014-15 december 2016 Bakgrund: STREETSTAR - FOR URBAN STREETCULTURE Streetstar är en ideell förening som skapar och producerar ungdomskommunikation och kultur. Som

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

HÖÖR. Höörs Idrottssällskap har beviljats stöd med 3 092 000 kr för Nybyggnation av allvädersbanor, omklädningsrum och utegym på Jeppavallen

HÖÖR. Höörs Idrottssällskap har beviljats stöd med 3 092 000 kr för Nybyggnation av allvädersbanor, omklädningsrum och utegym på Jeppavallen ALNÖ. Alnö Skidklubb har beviljats stöd med 3 662 000 kr för Anläggande av tillgänglighetsanpassad motionsslinga och nybyggnation av utbildningslokal i Sundsvalls kommun Alnö skidklubb planerar att bygga

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

Rapport Skapande Skola

Rapport Skapande Skola Rapport Skapande Skola 2014-15 1 Sammanfattning av grunderna för ansökan 2 Hur insatsen stödjer målen i Läroplanen 3 Sammanfattning av Skapande Skola 2014-15 Delprocesser med syften 4 Uppföljning Hur gick

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Eva Dornerus Verksamhetsområde Funktionsstöd Vårt uppdrag Vi är anställda som utredare på enheten Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning i Social

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund VI TROR på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver

Läs mer

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 1. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF Föreningens syfte är att i samarbete med föräldrar och skola verka för att somaliska

Läs mer

UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS

UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS FÖR UNGA TJEJER, SPONTAN IDROTT FUNKTIONSHINDRADE BARN OCH UNGDOMAR HUVUD- kunskap HJÄRTA- medkänsla HAND- lära genom att göra HÄLSA- sunt och naturligt S T O C K

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

samverkan motivera agerar

samverkan motivera agerar NLL-2015-09 SAM syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. SAM är en arbetsmodell som syftar till ökad förståelse, kompetens och samverkan rörande barn och

Läs mer

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013 Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013 1. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF Föreningens syfte är att i samarbete med föräldrar och skola verka för att somaliska

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Kultur som metod för att sprida information och kunskap

Kultur som metod för att sprida information och kunskap h Kultur som metod för att sprida information och kunskap #läget_ett_kulturprojekt #idrotthjärtakultur Grafisk form: Ulvid AB Bra att veta Teaterföreställningarna spelas i Lilla salen i konserthuset. Du

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin Aktiv ungdom Inledning Nästan en tredjedel av svenskar mellan 16-29 år anser sig vara för sjuka för att träna 1. Vi vet idag att ökad fysisk aktivitet har stor inverkan både på den enskilda individen och

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem!

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem! LÄRARHANDLEDNING INLEDNING Hej! Vi på Fria Teatern är mycket glada att över att vi får spela Svårast är det med dom värdelösa för dig och din elevgrupp. Föreställningen är ca timme lång med ett kort uppföljande

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Från Vision till mål?

Från Vision till mål? Från Vision till mål? Landstinget i Västerbotten antog visionen i början på 2000-talet. Skellefteås kommunfullmäktige beslutade om ett folkhälsopolitiskt program med visionen världens bästa hälsa, i oktober

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

Projekt Rangehuset Norr (nybyggt 2005) Växjö GK 2009-2010

Projekt Rangehuset Norr (nybyggt 2005) Växjö GK 2009-2010 Projekt Rangehuset Norr (nybyggt 2005) Växjö GK 2009-2010 Fastighetskommittén, ordf. Göran Gustavsson, Boije Karlsson, Peter Karlsson, Gunnar Lindberg + Projektmedarbetare http://www.arvsfondsprojekten.se/

Läs mer

Bildsamt- bilder som stöd i samtal om våld

Bildsamt- bilder som stöd i samtal om våld Bildsamt- bilder som stöd i samtal om våld Treårigt samarbetsprojekt mellan DART, Barnhuset, Gymnasiesärskolan Alingsås, FUB Västra götaland, Autism & Aspergerföreningen distrikt Göteborg och Föreningen

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Arbetsplan Mira Fritids

Arbetsplan Mira Fritids Arbetsplan Mira Fritids nyaelementar.stockholm.se Titel Arbetsplan Mira Fritids Senast reviderad: 2013-11-07 Utgivare: Mira Fritids, Nya Elementar Kontaktperson: Dan Ögren E-post: dan.ogren@stockholm.se

Läs mer

Respekt och självrespekt

Respekt och självrespekt Respekt och självrespekt The Capital of Scandinavia Bakgrund Under hösten 2013 skedde flera fall av gruppvåldtäkter, där både offer och gärningsmän var under 18 år. I några fall förstod varken brottsoffren

Läs mer

Arvsfonden i Västernorrlands län

Arvsfonden i Västernorrlands län Välkomna! Arvsfonden i Västernorrlands län www.arvsfonden.se www.arvsfondsbloggen.se www.arvsfondsprojekten.se Per Callermo Chef handläggarsektionen, handläggare projektstöd Michael Brolund Handläggare

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Föreningsbidrag sammanställning av inkomna ansökningar

Föreningsbidrag sammanställning av inkomna ansökningar Föreningsbidrag 2016 - sammanställning av inkomna ansökningar Nedan presenteras samtliga föreningar som har ansökt om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2016. Först listas de 22 föreningar som föreslås

Läs mer

Agenda. Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Lokalstöd Sammanfattning och frågor

Agenda. Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Lokalstöd Sammanfattning och frågor Välkomna! Agenda Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Lokalstöd Sammanfattning och frågor Utdelade medel innan och efter Arvsfondens besök

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Ungas fritid. Oscar Svensson oscar.svensson@ungdomsstyrelsen.se

Ungas fritid. Oscar Svensson oscar.svensson@ungdomsstyrelsen.se Ungas fritid Oscar Svensson oscar.svensson@ungdomsstyrelsen.se Den nationella ungdomspolitiken Övergripande mål Alla unga ska ha verklig tillgång till välfärd Alla unga ska ha verklig tillgång till inflytande

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet Verksamhetsplan 2015 En bra start fokuserar på social hållbarhet och strävar efter att bygga långsiktiga lösningar. Vi ska öka medvetenheten om barns situation och hur vi tillsammans kan förbättra den.

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Två arvsfondsprojekt berättar Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Aktivitet Relation - Identitet

Aktivitet Relation - Identitet Aktivitet Relation - Identitet perspektiv på fritidens betydelse för unga med funktionsnedsättningar Jens Ineland Umeå universitet Innehåll Perspektiv på hälsa och funktionsnedsättningar Fritidens roll

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Vår vision. Vår verksamhetsidé. Självklart teckenspråk!

Vår vision. Vår verksamhetsidé. Självklart teckenspråk! Vårt idéprogram Vi tror på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver på utvecklingen mot ett

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projekt Autism och autismliknande tillstånd

Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Organisation Ort Redovisning 1. Familjers aktiva med- FUB: Stiftelsen ALA Stockholm 3 år - 1998 verkan i habiliteringsprocessen 2. Produktion av RBU

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

utdrag ur ansökan till MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

utdrag ur ansökan till MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Projektet Afrovadå vadå afrofobi? utdrag ur ansökan till MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Syfte Projektet är planerat som ett treårigt projekt med övergripande mål att motverka och

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Ansvarsfördelningsverktyget. För tydlighet, delaktighet och självbestämmande

Ansvarsfördelningsverktyget. För tydlighet, delaktighet och självbestämmande Ansvarsfördelningsverktyget För tydlighet, delaktighet och självbestämmande 1 Hur arbetar ni med assistansanvändarens rätt till delaktighet och självbestämmande i sin personliga assistans? Grundläggande

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Två arvsfondsprojekt berättar Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer