ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014"

Transkript

1 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet, STOCKHOLM Anhörigprojekt har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att förbättra anhörigstödet till föräldrar och syskon vars barn/syskon har en psykisk ohälsa som leder till allvarlig och långvarig funktionsnedsättning. Målgruppen är främst anhöriga till personer över 25 år med psykisk ohälsa, NSPHs medlemsorganisationer samt anhörigkonsulenter och andra anställda inom kommun och landsting som har till uppgift att stödja anhöriga. Projektet omfattar såväl metodutveckling som utbildningsinsatser för målgruppen. Efter projektslut ska resultaten komplettera befintligt anhörigstöd i kommuner och landsting. NSPH och Studieförbundet Vuxenskolan kommer också att införliva materialet i deras ordinarie verksamhet. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Studieförbundet Vuxenskolan, STOCKHOLM Mitt val Valet 2014 har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet syftar till att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Målet är att utarbeta en processmetod för att öka valdeltagandet bland målgruppen i valen Projektet ska även bidra till varaktiga samarbeten och metoder med målsättningen att varje människa med intellektuell funktionsnedsättning ska få hjälp till att förstå valets tillvägagångssätt och innehåll. Målgruppen är röstberättigade personer med intellektuell funktionsnedsättning. Totalt ska minst 500 personer ur målgruppen nås av projektet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 1 (15)

2 Sveriges förenade Studentkårer, STOCKHOLM Studenter och alkohol har beviljats stöd med för år 1 av 2 Projektet syftar till att förändra studenters attityder till/beteenden kring alkohol och skapa en mer sund alkoholkultur på Sveriges universitet och högskolor. Genom att öka kunskapen och engagemanget för frågan hos landets studentkårer och erbjuda konkreta verktyg till dem som bedriver fest- och pubverksamhet vill man etablera en alkoholkultur inom studentkårer där alkohol finns med men inte nödvändigtvis står i centrum. Man räknar med att genom utbildning, ett nationellt nätverk och informationsspridning nå ca aktiva inom studentkårer och studentföreningar, ca 2000 fest- och/eller pubansvariga, och i förlängningen de allra flesta av Sveriges studenter som idag studerar vid universitet och högskolor. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Habo Wolley 87, HABO Volleybompa en bra start har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att vidareutveckla, konceptualisera och sprida en ny modell för barn- och ungdomsverksamhet inom volleyboll. Föreningen har börjat testa nya sätt att driva lagidrotten där spel- och rörelseglädjen står i centrum, samt ett nytt system för rekrytering och utveckling av ledare. Projektet omfattar såväl utveckling av spelmöjligheter för de allra minsta som utveckling av ledarskap bland 9-10-åringar samt föräldrar. Detta framgångsrika arbetssätt vill de vidareutveckla i projektet, för att sedan sprida det till andra föreningar. I första hand kommer de att rikta sig till andra volleybollföreningar, men även andra idrottsgrenar kan komma att bli aktuella i anpassad form. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Förbundet Blödarsjuka i Sverige, SUNDBYBERG Utåtriktad information om flickor/kvinnor och blödarsjuka har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet avser att uppmärksamma att även flickor och kvinnor kan ha blödarsjuka med syftet att öka kunskapen om de specifika problem som uppstår i samband med detta. Målet är att nå ut till odiagnostiserade flickor och kvinnor med blödarsjuka för att möjliggöra en tydlig diagnos och rätt behandling. Genom att öka kunskapen om blödarsjuka hos personalen på ungdomsmottagningar, gymmottagningar, skolsköterskor och barnmorskor hoppas projektet att nå ut till målgruppen. Informationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig som utbildningsmaterial på Förbundet Blödarsjukas hemsida. Ambitionen är också att informationen kommer att införlivas i ordinarie informationsmaterial och finnas tillgänglig på Vårdguiden Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 2 (15)

3 Friluftsfrämjandet region Öst, JÖNKÖPING SKI Camp skidåkning och annat friluftsliv för funktionsnedsatta har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet syftar till att bygga upp ett helhetskoncept kring funktionell skidåkning i Småland. Konceptet innebär skidåkning på vintern och kompletterande sommarträning som syftar till att göra deltagarna till bättre skidåkare genom andra aktiviteter, teori, teknik och inspiration. Projektet kommer också att ta fram en nationell tillgänglighetskarta över funktionell skidåkning. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning i Småland. Erfarenheterna från projektet och den nationella tillgänglighetskartan kommer att spridas genom de rikstäckande organisationerna SHIF och Friluftsfrämjandet. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Stockholms Dövas Förening, STOCKHOLM Tredubbelt utsatt har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att bryta isoleringen för döva kvinnor med annan etnicitet än svensk i Stockholm genom skapandet av nätverk med olika teckenspråkiga instanser som ger råd och stöd. Ett utökat informationsarbete kring problematiken kommer också att riktas till medlemmarna i SDF Stockholms Dövas Förening och Stockholms Dövas kvinnoförening samt till andra hörande intresseföreningar där målgruppen kan finnas. Genom projektets samverkan med olika aktörer avser SDF att utveckla sin internationella sektion så att verksamheten kan permanentas inom ramen för den ordinarie verksamheten. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR), STOCKHOLM projekt KODA/CODA har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet vänder sig till två målgrupper dels barn som vuxit upp i hem där ena eller båda föräldrarna är döva eller har en hörselnedsättning, s.k. KODA barn (Kids of Deaf Adults) och dels till vuxna barn till döva, CODA, (Children of Deaf Adults). Föreningen kommer under projekttiden att i samarbete med Stockholms Dövas Förening ordna gemensamma aktiviteter på SDUR:s fritidsgård för KODA barn så att barnen som har teckenspråket som första språk får tillgång till en teckenspråkig fritid och kan träffa andra barn. Under projektperioden planerar man också att stödja och hjälpa KODA barnen så att de kan få stöd med att hantera de identitetsproblem och konflikter som kan uppstå kring olika sociala koder när den hörande och döva världen möts. Föreningen planerar också att arrangera läger för målgruppen. Lägren ska förläggas på Västanviks Folkhögskola. Genom att förlägga lägervistelserna på Folkhögskolan och erbjuda ett program med minst fyra lektionstimmar per dag i tre dagar är det möjligt att få SPSM bidrag via skolan vilket innebär reducerade kostnader för familjerna. Föreningen söker även medel från Radiohjälpen för ledar- 3 (15)

4 /tolkkostnader i samband med lägerdagarna. Informationsmaterial om KODA/ CODA ska också produceras för att sedan spridas ut till skolor, döv team etc. som möter barnen via samarbetspartnernas kontaktnät. Föreningens ambition är att tillsammans med samarbetsorganisationerna bygga upp ett nätverk och tillsammans med professionen erbjuda workshops och föreläsningar kring KODA/CODA frågor. Slutligen önskar föreningen stärka målgruppen genom att bilda en ny organisation som driver KODA/ CODA frågor. Ett förslag nu är att verksamheten kanske kan rymmas inom SDR:s organisation som en familjesektion. Projektet kommer att börja i liten skala för att därefter bli ett nationellt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av stärkt föräldraskap. Sverigefinländarnas Arkiv, ESKILSTUNA Ungdomsdialog med förvaltningsområde för finska har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet genomförs i nära samarbete med Sverigefinska Ungdomsförbundet. Syftet är att öka ungdomars möjligheter till delaktighet när det gäller minoritetsfrågor. Målgruppen är förvaltningskommunernas minoritetsbarn och ungdomar. För att uppnå detta ska projektet utveckla metoder som stärker minoritetsungdomars möjligheter till inflytande i sina kommuner och samhället i stort. Långsiktigt ska projektet leda till att barn och unga blir representerade i förvaltningsområdenas samrådsgrupper. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring, ideell förening, KALMAR projekt Mylla har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att bygga upp en nyskapande verksamhet som kombinerar rehabilitering och arbetsliknande aktiviteter. Mylla ska bli en växtplats och verkstad där målgruppen kan få arbeta med sina egna förändringsmål, i egen takt och projektet ska leda till att deltagarna går hela vägen från arbetsprövning till egen försörjning. Målgruppen är personer med psykiska funktionsnedsättningar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna kommer successivt att slussas in i arbetsgivarringens program för arbetslivsutveckling för att så småningom slussas ut i riktiga jobb hos offentliga såväl som privata arbetsgivare (medlemmar i föreningen). Projektet beräknar att kunna ta emot ca 40 deltagare år 1 och år 2 och 3. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 4 (15)

5 Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), BROMÖLLA I FOKUS har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att stärka självbestämmandet i den personliga assistansen för vuxna personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Projektets mål är att öka medvetenheten om rätten till delaktighet för målgruppen hos företrädare, personliga assistenter och andra som finns runt den assistansberättigade. Detta görs bland annat genom att utveckla en metod med bildstöd för vuxna att uttrycka sina åsikter och önskemål rörande sin personliga assistans. Bildstödsmetoden tas fram i nära samarbete med DART och ska via projektet spridas till assistansanordnare, personliga assistenter och anhöriga. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Askims Bangolfklubb, VÄSTRA FRÖLUNDA Byggnation av inomhuscenter för bangolf på Rud 53:6 i Göteborgs kommun har beviljats stöd med kronor Askim Bangolfklubb kommer att bygga ett bangolfcenter inomhus i Västra Göteborg. Centret kommer att innehålla en Europabana, en äventyrsbana samt en samlingslokal. Det blir den första öppna inomhusanläggningen för bangolf i Göteborg. Projektdelen som föreningen sökt stöd för är äventyrsbanan samt tillgänglighetsanpassning av den. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Karlskrona Mini Racing Klubb, ERINGSBODA Byggnation av motorbana för radiostyrd bilsport i Karlskronas kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen vill bygga en motorbana med förarplats (upphöjd byggnad med god översikt) för radiostyrda bilar. Det finns idag ingen bana på orten och planerad ny verksamhet riktas mot barn, ungdomar och personer med rörelsenedsättning. Projektet genomförs i samarbete med Rörelsehindrade Barn och Ungdom i Blekinge. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Föreningen Trolldansarna, SELÅNGER Byggnation av omklädningsrum och vinterbonande av lokal på Bergsåker 40:1 i Sundsvalls kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen vill vinterbona en äldre befintlig danslokal samt bygga två nya omklädningsrum för att starta upp dans för personer med funktionsnedsättning i Selånger projektet bedrivs i samarbete KFUM Kometerna. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 5 (15)

6 Säters IF fotboll, SÄTER Anläggning av konstgräsplan på Säter 2:1 i Säter kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen avser att bygga om sin befintliga naturgräsplan till konstgräsbeläggning. Det finns idag ingen grusfotbollsplan på orten och insatsen kommer att förlänga föreningens verksamhet avsevärt. Planen kommer att användas för andra idrotter än fotboll och som en lek- spontanaktivitetsplats för barn och ungdomar. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Vetlanda Bågskytteklubb, VETLANDA Nybyggnation av skjuthall/föreningslokal på Trasten 14 i Vetlanda kommun har beviljats stöd med kronor Vetlanda Bågskytteklubb har under många år arbetat för att få en egen lokal för inomhusskytte som är öppen året runt för alla med eller utan funktionsnedsättning. Genom projektet vill föreningen bygga en kombinerad skyttehall/klubbstuga, i samarbete med Ädelfors Folkhögskola. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Afrikagrupperna, STOCKHOLM Den tomma stolen har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Den tomma stolen baseras på ett unikt teatermanus som bygger på intervjuer med de tio pristagarna och människorättsaktivisterna som hittills fått Per Anger-priset. Dramat ska vara ett interaktivt och föränderligt verk som gymnasieelever själva ska hjälpa till att utforma, utifrån omvärldsanalyser och informationssök kopplade till mänskliga rättigheter. Eleverna ska presentera föreställningen för en stor eller liten publik, och projektet länkas till läroplanen. Från och med vårterminen 2016 är målet att föreställningen ska spelas av och med skolor över hela landet. Projektet kommer att drivas vidare inom Forum För Levande Historias ordinarie verksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Andreas. Sverok, LINKÖPING Code of Conduct & Meet Up har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Syftet med projektet är att ta ansvar för de förekommande negativa normer, attityder och beteenden som finns inom e-sporten idag och långsiktigt skapa en mer välkomnande kultur och attityd. Detta ska genomföras genom upprättandet av en nationell Code of Conduct för spelare, moderator och administratörer, genom utbildningar/workshops samt genom att etablera samarbeten med olika föreningslokaler och internetcaféer. Projektet ska leva vidare dels genom samarbete och avtal mellan föreningar och spelcenter på lokal/regional nivå, dels genom inrättandet av en instans som ska ansvara för Code of Conduct i framtiden. Utbildningsmaterialet kring Code of Conduct kommer att förvaltas av 6 (15)

7 Studiefrämjandet samt finnas nedladdningsbart på nätet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Ögonblicksteatern, UMEÅ Queering Sapmi scenprojektet har beviljats stöd med för år 1 av 2 Föreningen vill skapa en föreställning som ska bygga på en vidareutveckling av det unika material som tagits fram i projektet Queering Sapmi, där queera samer intervjuades och porträtterades. Till föreställningen ska för- och efterarbete om dubbla identiteter tas fram, som ska användas av skolorna. Utifrån föreställningen ska också en film göras, samt ett workshopsmaterial, som tillsammans ska möjliggöra för skolelever att själva prata och reflektera kring dubbla identiteter genom gestaltning. Materialet ska utformas så att det i framtiden i första hand kan användas inom skapande skola. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Stiftelsen Hippocampus, GUSTAVSBERG Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg- ett nationellt samverkans- och inspirationsprojekt har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Målgruppen för projektet är barn, unga och vuxna i behov av insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg. Projektet syftar till att sprida kunskap om hästunderstödda insatser inom hälso- och sjukvård, skola och bland brukare. Vidare ska projektet främja kunskapsförmedling och samverkan mellan ideella, offentliga och privata aktörer både regionalt och lokalt. I projektplanen ingår även att stärka möjligheterna till hästanknutna aktiviteter som friskvård för personer med funktionsnedsättning. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa ABF Östra Småland/Öland, KALMAR Ung Aktiv Kalmar har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Detta samarbetsprojekt, mellan ABF och en rad offentliga aktörer, syftar till att ungdomar i åldern ska få vara med och påverka verksamheten dels i en ny samlingslokal i Smedby, dels på en befintlig fritidsgård i Berga, två olika bostadsområden i Kalmar. Förutom att de unga själva är delaktiga och får möjligheter att förverkliga sina visioner så kommer de att bli positiva förebilder för andra unga i närmiljön. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Stall Bergtorp, SÖDERTÄLJE projekt Tälje skog och ungdom har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar en möjlighet att få ta del av föreningen Stall Bergtorps unika miljö, en gård på landet i utkanten av Södertälje. Här finns hästar, åsnor, katter, ankor och hundar. Projektet omfattar utomhuspedagogik 7 (15)

8 för kommunens samtliga skolbarn/ungdomar (F 6 gymnasiet samt särskolorna) och som ett ställe att få arbetsträna på för ungdomar inom LSS, ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och socialmedicinsk problematik. Målet är att projektets innehåll ska fylla föreningens verksamhet dagtid, att man etablerat ett samarbete mellan målgruppernas företrädare och att målgruppen påverkat metod och innehåll i den fortsatta verksamheten. Två dagar i veckan vill man erbjuda kommunens samtliga skolor, från förskoleklass t.o.m. gymnasiet, besök på stall Bergtorp. Övrig tid riktar sig till ungdomar inom LSS, ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och socialmedicinsk problematik. Under skolloven anordnar man lägerverksamhet. Efter projekttidens slut har de olika förvaltningarna i Södertälje kommun skrivit avsiktsförklaringar som syftar till projektets fortsättning. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden Masthuggsteatern, GÖTEBORG Stafetten har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Stafetten är ett projekt av konstnärlig, pedagogisk och social art, där äldre barn lämnar över till yngre i en stafett (från högstadiet till mellanstadiet, mellanstadiet till lågstadiet, lågstadiet till förskolebarn). Det de lämnar över är en egen framtagen föreställning, som formulerar barnens verklighet och drömmar, och som även ska nå ut till barn i övriga Göteborg. Syftet med Stafetten är att arbeta för empowerment av barn och unga i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde i en segregerad storstad. Stafetten ska efter sitt avslutande tjäna som modell för liknande framtida projekt. Målet är att elever i en förortsskola ska göras medskapande till tre teaterföreställningar, som spelas för barn i hela Göteborg. Den direkta målgruppen för projektet är barn i hög-, mellan- och lågstadiet i en förortsskola i Göteborg. Indirekt målgrupp blir skolbarn i hela Göteborg. Genom en serie av workshoppar arbetar ett konstnärligt team och specialiserade pedagoger med målgruppen, som ska ha ett avgörande inflytande på processen och den färdiga föreställningen. Stafettföreställningarna spelas av professionella skådespelare. Stafetten ska vara helt kostnadsfri för deltagande skolor och stafettföreställningarna ska erbjudas att ses gratis av barn i övriga Göteborg. Efter projekttidens slut har man tagit fram en arbetsmodell med handledningsmaterial som går att använda på andra skolor i Göteborg och runt om i landet genom t.ex. Skapande Skola projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Landstinget Västmanland, VÄSTERÅS Läget har beviljats stöd med för år 1 av 3 Projektet baseras på undersökningen Liv och Hälsa Ung som alla elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt år 2 i gymnasiet får svara på. Syftet med projektet är att främja ungas psykiska hälsa i Västmanland genom att gestalta resultaten av undersökningen Liv och Hälsa Ung via olika kulturella uttryck där de unga är delaktiga i hela processen från tolkning av resultat till skapande av scenkonst, 8 (15)

9 medieproduktion och utställningar. Det sker genom samverkan mellan landstinget, föreningsliv, skolor och det övriga civilsamhället. Huvudmålgruppen är alla unga i Västmanlands län mellan 13 och 19 år. Målsättningarna är; att ge målgruppen en ökad kunskap om vilka faktorer som inverkar på hälsan, att de får ta del av resultaten via kultur, där deras egna berättelser ligger till grund för de kulturella uttrycken och aktiviteterna, att inspirera unga till egna kulturella uttryck. Metoden är att de unga, genom att delta i referensgrupper, får tolka resultaten från Liv och Hälsa Ung med sina egna berättelser. Detta är sedan grunden för hur de kulturella uttrycken (scenkonst, utställningar, medieproduktion) skapas. Hela projektet ska byggas på de ungas egna berättelser. För att skapa en brygga mellan kultur och idrott bildas ett nätverk av ungdomscoacher som sprider kunskap om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor vidare till unga. Efter avslutat projekt ska metoden integreras i det bestående arbetet med Liv och hälsa Ung undersökningarna för att tillföra fler nyanser och användningsområden för spridning av resultaten. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa Svenska Gospelverkstan, STOCKHOLM På samma scen har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Svenska Gospelverkstaden har under Allmänna Arvsfondsprojektet Ungdomar Håller Drömmen Vid Liv genomfört projekt i många vanliga klasser. Man har sett hur en helt vanlig årskurs 9 kan genomföra en musikalisk föreställning på en bra nivå, där alla elever engagerar sig. Man har också genomfört ett par projekt i musikklasser. Målet med projektet är att bli en förebild för hur man kan rasera fördomsmurar mellan olika elevgrupper. Man vill bygga upp relationer och förtroenden. Självkänslan hos eleverna ska stärkas. Man lär känna varandra. Rädslor försvinner. Tillåtande miljö skapas. Drömmar stärks. Man lär sig förstå varandra och acceptera varandra. Metod: Projektet görs med skolor parvis. Den ena skolan med musikinriktning och den andra skolan utan speciell inriktning eller t.ex. en särskola Projekten avslutas med en gemensam konsert där eleverna står på samma scen, inför de olika skolornas elever. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Svenska Gospelverkstan, STOCKHOLM UT (Ung Turnéproduktion) har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet Ung turnéproduktion i ansökan förkortat UT är ett projekt som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 25 år. Sammanfattningsvis vill Svenska Gospelverkstaden under projektet UT genomföra turnéer runt om i landet där ungdomar, både killar och tjejer, handleds av äldre mer erfarna branschmänniskor och lär sig skapa och genomföra fullfjädrade och professionella turnéproduktioner som ungdomarna sedan, efter tre års tid, kan genomföra från ax till limpa på helt egen hand som inte bara engagerar publik utan också ungdomar på lokal nivå. En kunskap som man sedan vill förvalta och föra vidare till nästa unga generation. 9 (15)

10 Målet är att dessa unga killar och tjejer i denna miljö lär sig massor, får växa, odla sitt intresse och får en känsla av sammanhang. Projektet engagerar även i förlängningen såväl medverkande ungdomar som ungdomar i publiken på varje föreställning. Efter tre år räknar projektet med att ha mycket kunnande och kontakter med kommun, landsting, sponsorer, lokala samarbetspartners samt upparbetat ett bredare publikunderlag så att ungdomsgrupper kan, utan ekonomiskt stöd från Arvsfonden, driva en omfattande turnéverksamhet där unga med lokal förankring engageras. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Föreningen Anders, HÖÖR Ombyggnad vind över lokal på Anders 7 i Höör kommun har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att starta skapande verksamhet inom bild, form och film tillsammans med barn och ungdomar. Verksamheten ska drivas av föreningen med bl.a. studieförbund och ungdomsgrupper. Genom ombyggnation av en vind skapar föreningen en lokal för ungdomsverksamheten. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Hammerdals IF, HAMMERDAL Anläggande av ishockeyplan i Hammerdal i Strömsund kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen ska anlägga en ishockeyplan som ger möjlighet för barn och ungdomar att åka skridskor. Ishockeyplanen ska anläggas på ett område där föreningen har byggt en BMX-bana och skateboardramp. Planen kommer främst att fungera som en spontanidrottsplats för barn och ungdomar. Den kommer att vara öppen för alla under dagtid, kvällar och helger, och föreningen planerar verksamheten utifrån barn och ungdomars önskemål. Planer finns på att starta upp en skridskosektion med bl.a. rinkbandy. Ishockeyplanen ska användas för bl.a. bollsporter under sommarhalvåret. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa 10 (15)

11 Umeå baseboll och softbollklubb, SÄVAR Byggnation av två planer: basebollplan och softbollplan på Stadsliden 5:1 och Nydala 1:51 i Umeå kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen ska anlägga en basebollplan och en softbollplan. Syftet är att bedriva både baseboll- och softbollverksamhet för barn och ungdomar. Målet är också att starta upp barnverksamhet kallad Beeball, som är en enklare variant av baseboll/softboll från Holland, för barn i åldern 6-9 år i flera stadsdelar i Umeå. Målet med ungdomsverksamheten är att skapa en bred verksamhet där alla är välkomna, med eller utan funktionsnedsättning. Dessutom finns en målsättning om att starta upp slow-pitch, som är en variant av softboll. Verksamheten ska drivas av föreningen och får stöd av kommunen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Malungs Idrottsförening, MALUNG Byggnation av inomhushall på Backbyn 49:1 i Malung-Sälen kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen vill bygga en inomhushall med konstgräs. Syftet är att bedriva fotbollsverksamhet året runt för barn och ungdomar, och att kunna erbjuda nästan lika mycket verksamhet på vintern som på sommarhalvåret. Föreningen kommer att samarbeta med flera fotbollsföreningar i kommunen och deras barn och ungdomar ska få träna i hallen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Vinbergs IF, VINBERG Anläggande av konstgräsplan på Töringe 3:58 i Falkenbergs kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen vill anlägga en konstgräsplan. Syftet är att bedriva fotbollsverksamhet för barn och ungdomar under vinterhalvåret. Föreningen ska även upplåta planen till barn- och ungdomslag från GoIF Ginsten i Hällarp. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Sjöbo golfklubb, SJÖBO Byggnation av golfstudio på Björka 18:1 i Sjöbo kommun har beviljats stöd med kronor Sjöbo golfklubb bildades 2002 och har cirka 150 barn och ungdomar mellan 5-20 år i sin verksamhet. Klubben ansöker om att få bygga en golfstudio i anslutning till sin driving range. I golfstudion kommer medlemmarna bland annat kunna träna på sin sving med hjälp av simulatorer, video- och dataregistrering. Syftet med golfstudion är att kunna erbjuda barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar träningsmöjligheter vintertid. Idag tappar föreningen medlemmar efter vintern då verksamheten för yngre barn och juniorer har haft uppehåll. En golfstudio skulle förlänga säsongen avsevärt och möjliggöra golfträning under perioden oktober mars. Sjöbo golfklubb vill dels locka nya golfare till verksamheten men även skapa bra förutsättningar för de som redan är aktiva att fortsätta. Cirka 2/3 av golfstudions 11 (15)

12 öppettider kommer att vikas för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning. Föreningen har ledare som är särskilt utbildade inom handigolf. Klubben samarbetar med rehabcentra i Sjöbo, Ystad och Simrishamn när det gäller personer med funktionsnedsättning. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Umeå golfklubb, UMEÅ Tillgänglighetsanpassning av driving range och övningsområde på Umeå Holmsund 6:1 Umeå kommun har beviljats stöd med kronor Umeå golfklubb vill aktivt rikta sig till målgruppen personer med funktionsnedsättning, som idag bara deltar i den mån det är möjligt att rent fysiskt att ta sig runt på golfanläggningen. Klubbens anläggning är idag delvis tillgänglighetsanpassad, och för att erbjuda fler personer från målgruppen att spela golf behöver vissa anpassningar, om- och nybyggnationer göras. Exempelvis behövs fler parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning, anslutningsvägar till drivingrange, banor och övningsområden. Det är också viktigt att bollmaskinerna är i lämplig höjd och att rangeytan är jämn. Föreningen vill bygga tio nya utslagsplatser i marknivå och behöver göra mindre justeringar i duschutrymmen och i restaurangen. Klubben planerar att nå den nya målgruppen genom informationsinsatser riktade mot bland annat föreningar och skola/särskola, i samarbete med handikapp- och idrottsförbund på lokal, regional och riksnivå. Aktiviteter som ska erbjudas är tiodagarskurser, prova-på-dagar och på sikt även tävlingar. Det långsiktiga målet är att bli en av Svenska golfförbundets erkända handigolfklubbar. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ockelbo Ryttarförening, OCKELBO Tillgänglighetsanpassning av ridanläggning på Wi 1:129 i Ockelbo kommun har beviljats stöd med kronor Ockelbo ryttarförening bedriver ridverksamhet för barn, ungdomar och vuxna samt personer med funktionsnedsättning. För att ytterligare göra verksamheten och ridanläggningen tillgänglig för alla, behöver föreningen installera en personlyft, trapphiss och ett duschbord. Personlyften kommer att möjliggöra att personer med rörelsenedsättningar kan ta sig upp och ner från hästryggen på ett säkert sätt. Trapphissen behövs då kafeterian ligger på övervåningen av lokalen dit bara de som kan gå i trappor kan ta sig. Kafeterian är en viktig social mötesplats för klubbmedlemmarna och används för både stora och små möten. Duschbordet är till för de ryttare som inte kan sitta ner och duscha på grund av sin funktionsnedsättning. Efter byggnationen kommer klubben att arbeta för att inkludera målgruppen genom samarbete med FUB Ockelbo och OP Assistans, som är utförare av personlig assistans via LSS-beslut. Målet är att kunna utveckla kontinuerlig ridverksamhet, heldagsaktiviteter och ridläger för målgruppen. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 12 (15)

13 Kulturens Bildningsverksamhet, SOLNA Rätten till sin identitet ett ungdomsprojekt har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Syftet är att genom berättelser av, med och för ungdomar inom subkulturer, främst Goth lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering, och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. Ungdomarna ska arbeta med dessa berättelser och sprida dem för att på så sätt visa på den utsatthet som upplevs, verka förebyggande för andra unga och ge mer kunskap och förståelse till andra aktörer, exempelvis skolan som möter målgruppen. Vidare vill man genom projektet skapa ett rikstäckande nätverk för målgrupperna. Nationellt projekt. Prioriterat område: Förebyggande av våld, trakasserier och mobbning. Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism, BROMMA Teater mot Rasism har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Organisationen vill genom uppsökande forumteater ifrågasätta rasism och utanförskap i ungas vardag. Barn och unga, i åldern 7-25 år, kommer att få ta del av teaterföreställningar som innehåller värderingsövningar och diskussion. Lärare och ledare som arbetar kring målgruppen kommer att erbjudas forumteater- och workshopsledarutbildningar med tillhörande material vilket sedan kommer att vara ett stöd för lärare och ledare i det fortsatta arbeta med frågan. Allt material kommer även att spridas via studieförbund, främst ABF i studiecirklar etc. Nationellt projekt. Prioriterat område: Förebyggande av våld, trakasserier och mobbning. Kvinnorättsförbundet Women s Rights Association, MALMÖ Jag är barn ett utvecklingsprojekt för våldsutsatta barn med skyddad identitet har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Det övergripande målet är att förbättra livssituationen för våldsutsatta barn med skyddad identitet som lever i eget boende och ge dem förutsättningar att uttrycka sina drömmar, förverkliga sina intressen och beskriva sina känslor. Detta ska leda till att man tillsammans med målgruppen utvecklar en verktygslåda med metoder och konkreta aktiviteter som utgår från barnens egna perspektiv, vilken sedan ska spridas över landet. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. forum SKILL, GÖTEBORG Norma har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Föreningen vill starta upp en kreativ verkstad för unga kvinnor år med psykisk ohälsa för att skapa förutsättning för ett långsiktigt förändringsarbete som ska öka deras förutsättningar för en förbättrad hälsa och ge hållbara vinster för framtiden. Genom projektet ska man ta fram en metod att med kultur som verktyg motverka psykisk ohälsa hos målgruppen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 13 (15)

14 Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund, SÖLVESBORG Vi kan också! har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Syftet med projektet är att ta fram en modell för hur elever på gymnasiesärskolor ska kunna driva UF-företag på samma villkor som andra elever. Idag finns ingen anpassning av utbildningskonceptet. Gymnasiesärskolan i Sölvesborg ska tillsammans med Ung Företagsamhet driva UF-företagande under ett år, arbeta fram vilka anpassningar som behövs, dokumentera detta och ta fram en modell om hur man kan arbeta med UF-företagande i gymnasiesärskolor. Modellen ska spridas inom Ung Företagsamhet nationellt och till andra gymnasiesärskolor. Projektet kommer även att arbeta aktivt mot det lokala näringslivet, dels för att skapa kontakter mellan eleverna och företagarna (potentiella arbetstagare och arbetsgivare) och dels för att få till en attitydförändring bland företagarna gentemot ungdomar med funktionsnedsättning. De kommer använda lokala företag som rådgivare i elevernas UF-företag och göra studiebesök för gemensamt utbyte av erfarenheter. Det första året ligger fokus på arbetet med UF-företagandet, anpassningar och dokumentation. Det andra året ska det sammanställas och spridas. Förutom att en spridning kommer ske inom Ung Företagsamhet så kommer eleverna själva, med stöd av pedagogerna, föreläsa om sitt arbete med UF-företagande för andra elever, skolor och företag. Projektet börjar lokalt för att därefter spridas nationellt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Myssjö-Oviken IF, OVIKEN Byggnation av ungdomsgård och bowlinghall på Berg 1:45 i Berg kommun har beviljats stöd med kronor för Myssjö-Ovikens Idrottsförening vill skapa en mötesplats för barn och ungdomar i Oviken. Idag finns ingen ungdomsgård på orten och utbudet av fritidsaktiviteter bortsett från traditionell idrottsverksamhet är litet. Föreningen vill därför skapa en ungdomsgård med en bowlinghall i anslutning till bygdens stora satsning Mötesplats Oviken där man vill skapa en mötesplats och rekreationscenter för bygdens invånare. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Mälarhöjdens IK, HÄGERSTEN Byggnation av allhus och aktivitetscenter på Hägersten 1:1 i Stockholms kommun har beviljats stöd med kronor Mälarhöjdens Idrottsklubb (MIK) Fotboll vill anlägga Sveriges första fotbollsplan för synskadade, inom ramen för Projekt Axelsberg. Synskadefotboll, där deltagarna antingen är helt blinda eller spelar med ögonbindel, finns i en rad länder, och klubben vill nu tillsammans med Synskadades Riksförbund medverka till att sporten etableras i Sverige. En fotbollsplan för synskadade ska bland annat ha sarg och taktila markeringar samt vara 20x40 meter (specifikation enligt International Blind Sports Federation). MIK kommer starta upp ett eget lag för synskadade, MIK Sound, som 14 (15)

15 kommer vara integrerat i MIK Fotboll. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Alunda Sportklubb, ALUNDA Nyanläggning av utegym på Marma 1:67 har beviljats stöd med kronor Alunda Sportklubb vill anlägga ett utegym i anslutning till sin friidrottsanläggning för att öka utbudet av träningsmöjligheter i Alunda. Utegymmet riktar sig främst till barn och ungdomar i åldern år som inte vill delta i organiserad träning, samt som ett komplement till klubbens ordinarie barn- och ungdomsträning. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 15 (15)

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015 I juni fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 27,5 miljoner kronor. Stiftelsen Hörjelgården,

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

Klippans hunddagis. Arvsfondens historia. MVC Personlig assistans Ungdomsgårdar. Permobilen Klassmorfar. Studiemedel Barnbidrag Färdtjänst BVC

Klippans hunddagis. Arvsfondens historia. MVC Personlig assistans Ungdomsgårdar. Permobilen Klassmorfar. Studiemedel Barnbidrag Färdtjänst BVC Välkomna! Arvsfondens historia Studiemedel Barnbidrag Färdtjänst BVC MVC Personlig assistans Ungdomsgårdar BRIS Friends Lugna Gatan Cirkus Cirkör Permobilen Klassmorfar Skoldatateken Klippans hunddagis

Läs mer

Läget - Ett kulturprojekt baserat på Liv och Hälsa Ung

Läget - Ett kulturprojekt baserat på Liv och Hälsa Ung Läget - Ett kulturprojekt baserat på Liv och Hälsa Ung SAMMANFATTNING Projektet baseras på undersökningen Liv och Hälsa Ung som alla elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt år 2 i gymnasiet får svara

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Arvsfonden i Västernorrlands län

Arvsfonden i Västernorrlands län Välkomna! Arvsfonden i Västernorrlands län www.arvsfonden.se www.arvsfondsbloggen.se www.arvsfondsprojekten.se Per Callermo Chef handläggarsektionen, handläggare projektstöd Michael Brolund Handläggare

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna med Västerbottens län

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Projekt Organisationer bildade på etnisk grund

Projekt Organisationer bildade på etnisk grund Projekt Organisationer bildade på etnisk grund PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING Kurdiska 1. Uppsökande verksamhet Kurdiska Riksförbundet Stockholm 1 år - 1997 om hur handikappade kurder har det i Sverige

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

INTRESSEPOLITIK. för döva, Hörselhabiliteringen, BUP för döva samt SPSM Östra.

INTRESSEPOLITIK. för döva, Hörselhabiliteringen, BUP för döva samt SPSM Östra. INTRESSEPOLITIK Det intressepolitiska arbetet kommer att framhävas lite extra mer år 2015 och involveras i många av de verksamheter som SDF ordnar. SDF vill se att rätten till teckenspråk och delaktighet

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer Tryggare skolor för unga hbtq-personer Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer 1 Öppna Skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se)

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se) Nyhetsbrev nr 2: 28 maj 2015 Att studera socialt entreprenörskap medför att vi som forskare blir en del av någon annans entreprenörskap. De sociala entreprenörerna berättar om problem i samhället och om

Läs mer

Projekt Autism och autismliknande tillstånd

Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Organisation Ort Redovisning 1. Familjers aktiva med- FUB: Stiftelsen ALA Stockholm 3 år - 1998 verkan i habiliteringsprocessen 2. Produktion av RBU

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Arvsfonden i Jönköpings län

Arvsfonden i Jönköpings län Välkomna! Arvsfonden i Jönköpings län www.arvsfonden.se www.arvsfondsbloggen.se www.arvsfondsprojekten.se Maria Gasch Handläggare lokalstöd Kristina Hållén Handläggare projektstöd Anita Lönnerheden Handläggare

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Arvsfondens verksamhet

Arvsfondens verksamhet Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projekt- och lokalstöd Våra satsningar Ett arvsfondsprojekt berättar Arvsfondsprojekten.se Mingel, vi bjuder på kaffe

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag till förstärkande & förebyggande insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag till förstärkande & förebyggande insatser Ansökan om utvecklingsbidrag till förstärkande & förebyggande insatser Projektets namn Huvudman UNGT FOKUS Förebyggande och stärkande Utbildningsprojekt Namn och adress Danderyds kommun/ungt FOKUS: Box

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer