ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014"

Transkript

1 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet, STOCKHOLM Anhörigprojekt har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att förbättra anhörigstödet till föräldrar och syskon vars barn/syskon har en psykisk ohälsa som leder till allvarlig och långvarig funktionsnedsättning. Målgruppen är främst anhöriga till personer över 25 år med psykisk ohälsa, NSPHs medlemsorganisationer samt anhörigkonsulenter och andra anställda inom kommun och landsting som har till uppgift att stödja anhöriga. Projektet omfattar såväl metodutveckling som utbildningsinsatser för målgruppen. Efter projektslut ska resultaten komplettera befintligt anhörigstöd i kommuner och landsting. NSPH och Studieförbundet Vuxenskolan kommer också att införliva materialet i deras ordinarie verksamhet. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Studieförbundet Vuxenskolan, STOCKHOLM Mitt val Valet 2014 har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet syftar till att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Målet är att utarbeta en processmetod för att öka valdeltagandet bland målgruppen i valen Projektet ska även bidra till varaktiga samarbeten och metoder med målsättningen att varje människa med intellektuell funktionsnedsättning ska få hjälp till att förstå valets tillvägagångssätt och innehåll. Målgruppen är röstberättigade personer med intellektuell funktionsnedsättning. Totalt ska minst 500 personer ur målgruppen nås av projektet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 1 (15)

2 Sveriges förenade Studentkårer, STOCKHOLM Studenter och alkohol har beviljats stöd med för år 1 av 2 Projektet syftar till att förändra studenters attityder till/beteenden kring alkohol och skapa en mer sund alkoholkultur på Sveriges universitet och högskolor. Genom att öka kunskapen och engagemanget för frågan hos landets studentkårer och erbjuda konkreta verktyg till dem som bedriver fest- och pubverksamhet vill man etablera en alkoholkultur inom studentkårer där alkohol finns med men inte nödvändigtvis står i centrum. Man räknar med att genom utbildning, ett nationellt nätverk och informationsspridning nå ca aktiva inom studentkårer och studentföreningar, ca 2000 fest- och/eller pubansvariga, och i förlängningen de allra flesta av Sveriges studenter som idag studerar vid universitet och högskolor. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Habo Wolley 87, HABO Volleybompa en bra start har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att vidareutveckla, konceptualisera och sprida en ny modell för barn- och ungdomsverksamhet inom volleyboll. Föreningen har börjat testa nya sätt att driva lagidrotten där spel- och rörelseglädjen står i centrum, samt ett nytt system för rekrytering och utveckling av ledare. Projektet omfattar såväl utveckling av spelmöjligheter för de allra minsta som utveckling av ledarskap bland 9-10-åringar samt föräldrar. Detta framgångsrika arbetssätt vill de vidareutveckla i projektet, för att sedan sprida det till andra föreningar. I första hand kommer de att rikta sig till andra volleybollföreningar, men även andra idrottsgrenar kan komma att bli aktuella i anpassad form. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Förbundet Blödarsjuka i Sverige, SUNDBYBERG Utåtriktad information om flickor/kvinnor och blödarsjuka har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet avser att uppmärksamma att även flickor och kvinnor kan ha blödarsjuka med syftet att öka kunskapen om de specifika problem som uppstår i samband med detta. Målet är att nå ut till odiagnostiserade flickor och kvinnor med blödarsjuka för att möjliggöra en tydlig diagnos och rätt behandling. Genom att öka kunskapen om blödarsjuka hos personalen på ungdomsmottagningar, gymmottagningar, skolsköterskor och barnmorskor hoppas projektet att nå ut till målgruppen. Informationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig som utbildningsmaterial på Förbundet Blödarsjukas hemsida. Ambitionen är också att informationen kommer att införlivas i ordinarie informationsmaterial och finnas tillgänglig på Vårdguiden Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 2 (15)

3 Friluftsfrämjandet region Öst, JÖNKÖPING SKI Camp skidåkning och annat friluftsliv för funktionsnedsatta har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet syftar till att bygga upp ett helhetskoncept kring funktionell skidåkning i Småland. Konceptet innebär skidåkning på vintern och kompletterande sommarträning som syftar till att göra deltagarna till bättre skidåkare genom andra aktiviteter, teori, teknik och inspiration. Projektet kommer också att ta fram en nationell tillgänglighetskarta över funktionell skidåkning. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning i Småland. Erfarenheterna från projektet och den nationella tillgänglighetskartan kommer att spridas genom de rikstäckande organisationerna SHIF och Friluftsfrämjandet. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Stockholms Dövas Förening, STOCKHOLM Tredubbelt utsatt har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att bryta isoleringen för döva kvinnor med annan etnicitet än svensk i Stockholm genom skapandet av nätverk med olika teckenspråkiga instanser som ger råd och stöd. Ett utökat informationsarbete kring problematiken kommer också att riktas till medlemmarna i SDF Stockholms Dövas Förening och Stockholms Dövas kvinnoförening samt till andra hörande intresseföreningar där målgruppen kan finnas. Genom projektets samverkan med olika aktörer avser SDF att utveckla sin internationella sektion så att verksamheten kan permanentas inom ramen för den ordinarie verksamheten. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR), STOCKHOLM projekt KODA/CODA har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet vänder sig till två målgrupper dels barn som vuxit upp i hem där ena eller båda föräldrarna är döva eller har en hörselnedsättning, s.k. KODA barn (Kids of Deaf Adults) och dels till vuxna barn till döva, CODA, (Children of Deaf Adults). Föreningen kommer under projekttiden att i samarbete med Stockholms Dövas Förening ordna gemensamma aktiviteter på SDUR:s fritidsgård för KODA barn så att barnen som har teckenspråket som första språk får tillgång till en teckenspråkig fritid och kan träffa andra barn. Under projektperioden planerar man också att stödja och hjälpa KODA barnen så att de kan få stöd med att hantera de identitetsproblem och konflikter som kan uppstå kring olika sociala koder när den hörande och döva världen möts. Föreningen planerar också att arrangera läger för målgruppen. Lägren ska förläggas på Västanviks Folkhögskola. Genom att förlägga lägervistelserna på Folkhögskolan och erbjuda ett program med minst fyra lektionstimmar per dag i tre dagar är det möjligt att få SPSM bidrag via skolan vilket innebär reducerade kostnader för familjerna. Föreningen söker även medel från Radiohjälpen för ledar- 3 (15)

4 /tolkkostnader i samband med lägerdagarna. Informationsmaterial om KODA/ CODA ska också produceras för att sedan spridas ut till skolor, döv team etc. som möter barnen via samarbetspartnernas kontaktnät. Föreningens ambition är att tillsammans med samarbetsorganisationerna bygga upp ett nätverk och tillsammans med professionen erbjuda workshops och föreläsningar kring KODA/CODA frågor. Slutligen önskar föreningen stärka målgruppen genom att bilda en ny organisation som driver KODA/ CODA frågor. Ett förslag nu är att verksamheten kanske kan rymmas inom SDR:s organisation som en familjesektion. Projektet kommer att börja i liten skala för att därefter bli ett nationellt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av stärkt föräldraskap. Sverigefinländarnas Arkiv, ESKILSTUNA Ungdomsdialog med förvaltningsområde för finska har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet genomförs i nära samarbete med Sverigefinska Ungdomsförbundet. Syftet är att öka ungdomars möjligheter till delaktighet när det gäller minoritetsfrågor. Målgruppen är förvaltningskommunernas minoritetsbarn och ungdomar. För att uppnå detta ska projektet utveckla metoder som stärker minoritetsungdomars möjligheter till inflytande i sina kommuner och samhället i stort. Långsiktigt ska projektet leda till att barn och unga blir representerade i förvaltningsområdenas samrådsgrupper. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring, ideell förening, KALMAR projekt Mylla har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att bygga upp en nyskapande verksamhet som kombinerar rehabilitering och arbetsliknande aktiviteter. Mylla ska bli en växtplats och verkstad där målgruppen kan få arbeta med sina egna förändringsmål, i egen takt och projektet ska leda till att deltagarna går hela vägen från arbetsprövning till egen försörjning. Målgruppen är personer med psykiska funktionsnedsättningar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna kommer successivt att slussas in i arbetsgivarringens program för arbetslivsutveckling för att så småningom slussas ut i riktiga jobb hos offentliga såväl som privata arbetsgivare (medlemmar i föreningen). Projektet beräknar att kunna ta emot ca 40 deltagare år 1 och år 2 och 3. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 4 (15)

5 Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), BROMÖLLA I FOKUS har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att stärka självbestämmandet i den personliga assistansen för vuxna personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Projektets mål är att öka medvetenheten om rätten till delaktighet för målgruppen hos företrädare, personliga assistenter och andra som finns runt den assistansberättigade. Detta görs bland annat genom att utveckla en metod med bildstöd för vuxna att uttrycka sina åsikter och önskemål rörande sin personliga assistans. Bildstödsmetoden tas fram i nära samarbete med DART och ska via projektet spridas till assistansanordnare, personliga assistenter och anhöriga. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Askims Bangolfklubb, VÄSTRA FRÖLUNDA Byggnation av inomhuscenter för bangolf på Rud 53:6 i Göteborgs kommun har beviljats stöd med kronor Askim Bangolfklubb kommer att bygga ett bangolfcenter inomhus i Västra Göteborg. Centret kommer att innehålla en Europabana, en äventyrsbana samt en samlingslokal. Det blir den första öppna inomhusanläggningen för bangolf i Göteborg. Projektdelen som föreningen sökt stöd för är äventyrsbanan samt tillgänglighetsanpassning av den. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Karlskrona Mini Racing Klubb, ERINGSBODA Byggnation av motorbana för radiostyrd bilsport i Karlskronas kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen vill bygga en motorbana med förarplats (upphöjd byggnad med god översikt) för radiostyrda bilar. Det finns idag ingen bana på orten och planerad ny verksamhet riktas mot barn, ungdomar och personer med rörelsenedsättning. Projektet genomförs i samarbete med Rörelsehindrade Barn och Ungdom i Blekinge. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Föreningen Trolldansarna, SELÅNGER Byggnation av omklädningsrum och vinterbonande av lokal på Bergsåker 40:1 i Sundsvalls kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen vill vinterbona en äldre befintlig danslokal samt bygga två nya omklädningsrum för att starta upp dans för personer med funktionsnedsättning i Selånger projektet bedrivs i samarbete KFUM Kometerna. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 5 (15)

6 Säters IF fotboll, SÄTER Anläggning av konstgräsplan på Säter 2:1 i Säter kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen avser att bygga om sin befintliga naturgräsplan till konstgräsbeläggning. Det finns idag ingen grusfotbollsplan på orten och insatsen kommer att förlänga föreningens verksamhet avsevärt. Planen kommer att användas för andra idrotter än fotboll och som en lek- spontanaktivitetsplats för barn och ungdomar. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Vetlanda Bågskytteklubb, VETLANDA Nybyggnation av skjuthall/föreningslokal på Trasten 14 i Vetlanda kommun har beviljats stöd med kronor Vetlanda Bågskytteklubb har under många år arbetat för att få en egen lokal för inomhusskytte som är öppen året runt för alla med eller utan funktionsnedsättning. Genom projektet vill föreningen bygga en kombinerad skyttehall/klubbstuga, i samarbete med Ädelfors Folkhögskola. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Afrikagrupperna, STOCKHOLM Den tomma stolen har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Den tomma stolen baseras på ett unikt teatermanus som bygger på intervjuer med de tio pristagarna och människorättsaktivisterna som hittills fått Per Anger-priset. Dramat ska vara ett interaktivt och föränderligt verk som gymnasieelever själva ska hjälpa till att utforma, utifrån omvärldsanalyser och informationssök kopplade till mänskliga rättigheter. Eleverna ska presentera föreställningen för en stor eller liten publik, och projektet länkas till läroplanen. Från och med vårterminen 2016 är målet att föreställningen ska spelas av och med skolor över hela landet. Projektet kommer att drivas vidare inom Forum För Levande Historias ordinarie verksamhet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Andreas. Sverok, LINKÖPING Code of Conduct & Meet Up har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Syftet med projektet är att ta ansvar för de förekommande negativa normer, attityder och beteenden som finns inom e-sporten idag och långsiktigt skapa en mer välkomnande kultur och attityd. Detta ska genomföras genom upprättandet av en nationell Code of Conduct för spelare, moderator och administratörer, genom utbildningar/workshops samt genom att etablera samarbeten med olika föreningslokaler och internetcaféer. Projektet ska leva vidare dels genom samarbete och avtal mellan föreningar och spelcenter på lokal/regional nivå, dels genom inrättandet av en instans som ska ansvara för Code of Conduct i framtiden. Utbildningsmaterialet kring Code of Conduct kommer att förvaltas av 6 (15)

7 Studiefrämjandet samt finnas nedladdningsbart på nätet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Ögonblicksteatern, UMEÅ Queering Sapmi scenprojektet har beviljats stöd med för år 1 av 2 Föreningen vill skapa en föreställning som ska bygga på en vidareutveckling av det unika material som tagits fram i projektet Queering Sapmi, där queera samer intervjuades och porträtterades. Till föreställningen ska för- och efterarbete om dubbla identiteter tas fram, som ska användas av skolorna. Utifrån föreställningen ska också en film göras, samt ett workshopsmaterial, som tillsammans ska möjliggöra för skolelever att själva prata och reflektera kring dubbla identiteter genom gestaltning. Materialet ska utformas så att det i framtiden i första hand kan användas inom skapande skola. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Stiftelsen Hippocampus, GUSTAVSBERG Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg- ett nationellt samverkans- och inspirationsprojekt har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Målgruppen för projektet är barn, unga och vuxna i behov av insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg. Projektet syftar till att sprida kunskap om hästunderstödda insatser inom hälso- och sjukvård, skola och bland brukare. Vidare ska projektet främja kunskapsförmedling och samverkan mellan ideella, offentliga och privata aktörer både regionalt och lokalt. I projektplanen ingår även att stärka möjligheterna till hästanknutna aktiviteter som friskvård för personer med funktionsnedsättning. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa ABF Östra Småland/Öland, KALMAR Ung Aktiv Kalmar har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Detta samarbetsprojekt, mellan ABF och en rad offentliga aktörer, syftar till att ungdomar i åldern ska få vara med och påverka verksamheten dels i en ny samlingslokal i Smedby, dels på en befintlig fritidsgård i Berga, två olika bostadsområden i Kalmar. Förutom att de unga själva är delaktiga och får möjligheter att förverkliga sina visioner så kommer de att bli positiva förebilder för andra unga i närmiljön. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Stall Bergtorp, SÖDERTÄLJE projekt Tälje skog och ungdom har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar en möjlighet att få ta del av föreningen Stall Bergtorps unika miljö, en gård på landet i utkanten av Södertälje. Här finns hästar, åsnor, katter, ankor och hundar. Projektet omfattar utomhuspedagogik 7 (15)

8 för kommunens samtliga skolbarn/ungdomar (F 6 gymnasiet samt särskolorna) och som ett ställe att få arbetsträna på för ungdomar inom LSS, ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och socialmedicinsk problematik. Målet är att projektets innehåll ska fylla föreningens verksamhet dagtid, att man etablerat ett samarbete mellan målgruppernas företrädare och att målgruppen påverkat metod och innehåll i den fortsatta verksamheten. Två dagar i veckan vill man erbjuda kommunens samtliga skolor, från förskoleklass t.o.m. gymnasiet, besök på stall Bergtorp. Övrig tid riktar sig till ungdomar inom LSS, ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och socialmedicinsk problematik. Under skolloven anordnar man lägerverksamhet. Efter projekttidens slut har de olika förvaltningarna i Södertälje kommun skrivit avsiktsförklaringar som syftar till projektets fortsättning. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden Masthuggsteatern, GÖTEBORG Stafetten har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Stafetten är ett projekt av konstnärlig, pedagogisk och social art, där äldre barn lämnar över till yngre i en stafett (från högstadiet till mellanstadiet, mellanstadiet till lågstadiet, lågstadiet till förskolebarn). Det de lämnar över är en egen framtagen föreställning, som formulerar barnens verklighet och drömmar, och som även ska nå ut till barn i övriga Göteborg. Syftet med Stafetten är att arbeta för empowerment av barn och unga i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde i en segregerad storstad. Stafetten ska efter sitt avslutande tjäna som modell för liknande framtida projekt. Målet är att elever i en förortsskola ska göras medskapande till tre teaterföreställningar, som spelas för barn i hela Göteborg. Den direkta målgruppen för projektet är barn i hög-, mellan- och lågstadiet i en förortsskola i Göteborg. Indirekt målgrupp blir skolbarn i hela Göteborg. Genom en serie av workshoppar arbetar ett konstnärligt team och specialiserade pedagoger med målgruppen, som ska ha ett avgörande inflytande på processen och den färdiga föreställningen. Stafettföreställningarna spelas av professionella skådespelare. Stafetten ska vara helt kostnadsfri för deltagande skolor och stafettföreställningarna ska erbjudas att ses gratis av barn i övriga Göteborg. Efter projekttidens slut har man tagit fram en arbetsmodell med handledningsmaterial som går att använda på andra skolor i Göteborg och runt om i landet genom t.ex. Skapande Skola projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Landstinget Västmanland, VÄSTERÅS Läget har beviljats stöd med för år 1 av 3 Projektet baseras på undersökningen Liv och Hälsa Ung som alla elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt år 2 i gymnasiet får svara på. Syftet med projektet är att främja ungas psykiska hälsa i Västmanland genom att gestalta resultaten av undersökningen Liv och Hälsa Ung via olika kulturella uttryck där de unga är delaktiga i hela processen från tolkning av resultat till skapande av scenkonst, 8 (15)

9 medieproduktion och utställningar. Det sker genom samverkan mellan landstinget, föreningsliv, skolor och det övriga civilsamhället. Huvudmålgruppen är alla unga i Västmanlands län mellan 13 och 19 år. Målsättningarna är; att ge målgruppen en ökad kunskap om vilka faktorer som inverkar på hälsan, att de får ta del av resultaten via kultur, där deras egna berättelser ligger till grund för de kulturella uttrycken och aktiviteterna, att inspirera unga till egna kulturella uttryck. Metoden är att de unga, genom att delta i referensgrupper, får tolka resultaten från Liv och Hälsa Ung med sina egna berättelser. Detta är sedan grunden för hur de kulturella uttrycken (scenkonst, utställningar, medieproduktion) skapas. Hela projektet ska byggas på de ungas egna berättelser. För att skapa en brygga mellan kultur och idrott bildas ett nätverk av ungdomscoacher som sprider kunskap om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor vidare till unga. Efter avslutat projekt ska metoden integreras i det bestående arbetet med Liv och hälsa Ung undersökningarna för att tillföra fler nyanser och användningsområden för spridning av resultaten. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa Svenska Gospelverkstan, STOCKHOLM På samma scen har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Svenska Gospelverkstaden har under Allmänna Arvsfondsprojektet Ungdomar Håller Drömmen Vid Liv genomfört projekt i många vanliga klasser. Man har sett hur en helt vanlig årskurs 9 kan genomföra en musikalisk föreställning på en bra nivå, där alla elever engagerar sig. Man har också genomfört ett par projekt i musikklasser. Målet med projektet är att bli en förebild för hur man kan rasera fördomsmurar mellan olika elevgrupper. Man vill bygga upp relationer och förtroenden. Självkänslan hos eleverna ska stärkas. Man lär känna varandra. Rädslor försvinner. Tillåtande miljö skapas. Drömmar stärks. Man lär sig förstå varandra och acceptera varandra. Metod: Projektet görs med skolor parvis. Den ena skolan med musikinriktning och den andra skolan utan speciell inriktning eller t.ex. en särskola Projekten avslutas med en gemensam konsert där eleverna står på samma scen, inför de olika skolornas elever. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Svenska Gospelverkstan, STOCKHOLM UT (Ung Turnéproduktion) har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet Ung turnéproduktion i ansökan förkortat UT är ett projekt som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 25 år. Sammanfattningsvis vill Svenska Gospelverkstaden under projektet UT genomföra turnéer runt om i landet där ungdomar, både killar och tjejer, handleds av äldre mer erfarna branschmänniskor och lär sig skapa och genomföra fullfjädrade och professionella turnéproduktioner som ungdomarna sedan, efter tre års tid, kan genomföra från ax till limpa på helt egen hand som inte bara engagerar publik utan också ungdomar på lokal nivå. En kunskap som man sedan vill förvalta och föra vidare till nästa unga generation. 9 (15)

10 Målet är att dessa unga killar och tjejer i denna miljö lär sig massor, får växa, odla sitt intresse och får en känsla av sammanhang. Projektet engagerar även i förlängningen såväl medverkande ungdomar som ungdomar i publiken på varje föreställning. Efter tre år räknar projektet med att ha mycket kunnande och kontakter med kommun, landsting, sponsorer, lokala samarbetspartners samt upparbetat ett bredare publikunderlag så att ungdomsgrupper kan, utan ekonomiskt stöd från Arvsfonden, driva en omfattande turnéverksamhet där unga med lokal förankring engageras. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Föreningen Anders, HÖÖR Ombyggnad vind över lokal på Anders 7 i Höör kommun har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att starta skapande verksamhet inom bild, form och film tillsammans med barn och ungdomar. Verksamheten ska drivas av föreningen med bl.a. studieförbund och ungdomsgrupper. Genom ombyggnation av en vind skapar föreningen en lokal för ungdomsverksamheten. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Hammerdals IF, HAMMERDAL Anläggande av ishockeyplan i Hammerdal i Strömsund kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen ska anlägga en ishockeyplan som ger möjlighet för barn och ungdomar att åka skridskor. Ishockeyplanen ska anläggas på ett område där föreningen har byggt en BMX-bana och skateboardramp. Planen kommer främst att fungera som en spontanidrottsplats för barn och ungdomar. Den kommer att vara öppen för alla under dagtid, kvällar och helger, och föreningen planerar verksamheten utifrån barn och ungdomars önskemål. Planer finns på att starta upp en skridskosektion med bl.a. rinkbandy. Ishockeyplanen ska användas för bl.a. bollsporter under sommarhalvåret. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa 10 (15)

11 Umeå baseboll och softbollklubb, SÄVAR Byggnation av två planer: basebollplan och softbollplan på Stadsliden 5:1 och Nydala 1:51 i Umeå kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen ska anlägga en basebollplan och en softbollplan. Syftet är att bedriva både baseboll- och softbollverksamhet för barn och ungdomar. Målet är också att starta upp barnverksamhet kallad Beeball, som är en enklare variant av baseboll/softboll från Holland, för barn i åldern 6-9 år i flera stadsdelar i Umeå. Målet med ungdomsverksamheten är att skapa en bred verksamhet där alla är välkomna, med eller utan funktionsnedsättning. Dessutom finns en målsättning om att starta upp slow-pitch, som är en variant av softboll. Verksamheten ska drivas av föreningen och får stöd av kommunen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Malungs Idrottsförening, MALUNG Byggnation av inomhushall på Backbyn 49:1 i Malung-Sälen kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen vill bygga en inomhushall med konstgräs. Syftet är att bedriva fotbollsverksamhet året runt för barn och ungdomar, och att kunna erbjuda nästan lika mycket verksamhet på vintern som på sommarhalvåret. Föreningen kommer att samarbeta med flera fotbollsföreningar i kommunen och deras barn och ungdomar ska få träna i hallen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Vinbergs IF, VINBERG Anläggande av konstgräsplan på Töringe 3:58 i Falkenbergs kommun har beviljats stöd med kronor Föreningen vill anlägga en konstgräsplan. Syftet är att bedriva fotbollsverksamhet för barn och ungdomar under vinterhalvåret. Föreningen ska även upplåta planen till barn- och ungdomslag från GoIF Ginsten i Hällarp. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Sjöbo golfklubb, SJÖBO Byggnation av golfstudio på Björka 18:1 i Sjöbo kommun har beviljats stöd med kronor Sjöbo golfklubb bildades 2002 och har cirka 150 barn och ungdomar mellan 5-20 år i sin verksamhet. Klubben ansöker om att få bygga en golfstudio i anslutning till sin driving range. I golfstudion kommer medlemmarna bland annat kunna träna på sin sving med hjälp av simulatorer, video- och dataregistrering. Syftet med golfstudion är att kunna erbjuda barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar träningsmöjligheter vintertid. Idag tappar föreningen medlemmar efter vintern då verksamheten för yngre barn och juniorer har haft uppehåll. En golfstudio skulle förlänga säsongen avsevärt och möjliggöra golfträning under perioden oktober mars. Sjöbo golfklubb vill dels locka nya golfare till verksamheten men även skapa bra förutsättningar för de som redan är aktiva att fortsätta. Cirka 2/3 av golfstudions 11 (15)

12 öppettider kommer att vikas för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning. Föreningen har ledare som är särskilt utbildade inom handigolf. Klubben samarbetar med rehabcentra i Sjöbo, Ystad och Simrishamn när det gäller personer med funktionsnedsättning. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Umeå golfklubb, UMEÅ Tillgänglighetsanpassning av driving range och övningsområde på Umeå Holmsund 6:1 Umeå kommun har beviljats stöd med kronor Umeå golfklubb vill aktivt rikta sig till målgruppen personer med funktionsnedsättning, som idag bara deltar i den mån det är möjligt att rent fysiskt att ta sig runt på golfanläggningen. Klubbens anläggning är idag delvis tillgänglighetsanpassad, och för att erbjuda fler personer från målgruppen att spela golf behöver vissa anpassningar, om- och nybyggnationer göras. Exempelvis behövs fler parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning, anslutningsvägar till drivingrange, banor och övningsområden. Det är också viktigt att bollmaskinerna är i lämplig höjd och att rangeytan är jämn. Föreningen vill bygga tio nya utslagsplatser i marknivå och behöver göra mindre justeringar i duschutrymmen och i restaurangen. Klubben planerar att nå den nya målgruppen genom informationsinsatser riktade mot bland annat föreningar och skola/särskola, i samarbete med handikapp- och idrottsförbund på lokal, regional och riksnivå. Aktiviteter som ska erbjudas är tiodagarskurser, prova-på-dagar och på sikt även tävlingar. Det långsiktiga målet är att bli en av Svenska golfförbundets erkända handigolfklubbar. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ockelbo Ryttarförening, OCKELBO Tillgänglighetsanpassning av ridanläggning på Wi 1:129 i Ockelbo kommun har beviljats stöd med kronor Ockelbo ryttarförening bedriver ridverksamhet för barn, ungdomar och vuxna samt personer med funktionsnedsättning. För att ytterligare göra verksamheten och ridanläggningen tillgänglig för alla, behöver föreningen installera en personlyft, trapphiss och ett duschbord. Personlyften kommer att möjliggöra att personer med rörelsenedsättningar kan ta sig upp och ner från hästryggen på ett säkert sätt. Trapphissen behövs då kafeterian ligger på övervåningen av lokalen dit bara de som kan gå i trappor kan ta sig. Kafeterian är en viktig social mötesplats för klubbmedlemmarna och används för både stora och små möten. Duschbordet är till för de ryttare som inte kan sitta ner och duscha på grund av sin funktionsnedsättning. Efter byggnationen kommer klubben att arbeta för att inkludera målgruppen genom samarbete med FUB Ockelbo och OP Assistans, som är utförare av personlig assistans via LSS-beslut. Målet är att kunna utveckla kontinuerlig ridverksamhet, heldagsaktiviteter och ridläger för målgruppen. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 12 (15)

13 Kulturens Bildningsverksamhet, SOLNA Rätten till sin identitet ett ungdomsprojekt har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Syftet är att genom berättelser av, med och för ungdomar inom subkulturer, främst Goth lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering, och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. Ungdomarna ska arbeta med dessa berättelser och sprida dem för att på så sätt visa på den utsatthet som upplevs, verka förebyggande för andra unga och ge mer kunskap och förståelse till andra aktörer, exempelvis skolan som möter målgruppen. Vidare vill man genom projektet skapa ett rikstäckande nätverk för målgrupperna. Nationellt projekt. Prioriterat område: Förebyggande av våld, trakasserier och mobbning. Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism, BROMMA Teater mot Rasism har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Organisationen vill genom uppsökande forumteater ifrågasätta rasism och utanförskap i ungas vardag. Barn och unga, i åldern 7-25 år, kommer att få ta del av teaterföreställningar som innehåller värderingsövningar och diskussion. Lärare och ledare som arbetar kring målgruppen kommer att erbjudas forumteater- och workshopsledarutbildningar med tillhörande material vilket sedan kommer att vara ett stöd för lärare och ledare i det fortsatta arbeta med frågan. Allt material kommer även att spridas via studieförbund, främst ABF i studiecirklar etc. Nationellt projekt. Prioriterat område: Förebyggande av våld, trakasserier och mobbning. Kvinnorättsförbundet Women s Rights Association, MALMÖ Jag är barn ett utvecklingsprojekt för våldsutsatta barn med skyddad identitet har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Det övergripande målet är att förbättra livssituationen för våldsutsatta barn med skyddad identitet som lever i eget boende och ge dem förutsättningar att uttrycka sina drömmar, förverkliga sina intressen och beskriva sina känslor. Detta ska leda till att man tillsammans med målgruppen utvecklar en verktygslåda med metoder och konkreta aktiviteter som utgår från barnens egna perspektiv, vilken sedan ska spridas över landet. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. forum SKILL, GÖTEBORG Norma har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Föreningen vill starta upp en kreativ verkstad för unga kvinnor år med psykisk ohälsa för att skapa förutsättning för ett långsiktigt förändringsarbete som ska öka deras förutsättningar för en förbättrad hälsa och ge hållbara vinster för framtiden. Genom projektet ska man ta fram en metod att med kultur som verktyg motverka psykisk ohälsa hos målgruppen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 13 (15)

14 Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund, SÖLVESBORG Vi kan också! har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Syftet med projektet är att ta fram en modell för hur elever på gymnasiesärskolor ska kunna driva UF-företag på samma villkor som andra elever. Idag finns ingen anpassning av utbildningskonceptet. Gymnasiesärskolan i Sölvesborg ska tillsammans med Ung Företagsamhet driva UF-företagande under ett år, arbeta fram vilka anpassningar som behövs, dokumentera detta och ta fram en modell om hur man kan arbeta med UF-företagande i gymnasiesärskolor. Modellen ska spridas inom Ung Företagsamhet nationellt och till andra gymnasiesärskolor. Projektet kommer även att arbeta aktivt mot det lokala näringslivet, dels för att skapa kontakter mellan eleverna och företagarna (potentiella arbetstagare och arbetsgivare) och dels för att få till en attitydförändring bland företagarna gentemot ungdomar med funktionsnedsättning. De kommer använda lokala företag som rådgivare i elevernas UF-företag och göra studiebesök för gemensamt utbyte av erfarenheter. Det första året ligger fokus på arbetet med UF-företagandet, anpassningar och dokumentation. Det andra året ska det sammanställas och spridas. Förutom att en spridning kommer ske inom Ung Företagsamhet så kommer eleverna själva, med stöd av pedagogerna, föreläsa om sitt arbete med UF-företagande för andra elever, skolor och företag. Projektet börjar lokalt för att därefter spridas nationellt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Myssjö-Oviken IF, OVIKEN Byggnation av ungdomsgård och bowlinghall på Berg 1:45 i Berg kommun har beviljats stöd med kronor för Myssjö-Ovikens Idrottsförening vill skapa en mötesplats för barn och ungdomar i Oviken. Idag finns ingen ungdomsgård på orten och utbudet av fritidsaktiviteter bortsett från traditionell idrottsverksamhet är litet. Föreningen vill därför skapa en ungdomsgård med en bowlinghall i anslutning till bygdens stora satsning Mötesplats Oviken där man vill skapa en mötesplats och rekreationscenter för bygdens invånare. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Mälarhöjdens IK, HÄGERSTEN Byggnation av allhus och aktivitetscenter på Hägersten 1:1 i Stockholms kommun har beviljats stöd med kronor Mälarhöjdens Idrottsklubb (MIK) Fotboll vill anlägga Sveriges första fotbollsplan för synskadade, inom ramen för Projekt Axelsberg. Synskadefotboll, där deltagarna antingen är helt blinda eller spelar med ögonbindel, finns i en rad länder, och klubben vill nu tillsammans med Synskadades Riksförbund medverka till att sporten etableras i Sverige. En fotbollsplan för synskadade ska bland annat ha sarg och taktila markeringar samt vara 20x40 meter (specifikation enligt International Blind Sports Federation). MIK kommer starta upp ett eget lag för synskadade, MIK Sound, som 14 (15)

15 kommer vara integrerat i MIK Fotboll. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Alunda Sportklubb, ALUNDA Nyanläggning av utegym på Marma 1:67 har beviljats stöd med kronor Alunda Sportklubb vill anlägga ett utegym i anslutning till sin friidrottsanläggning för att öka utbudet av träningsmöjligheter i Alunda. Utegymmet riktar sig främst till barn och ungdomar i åldern år som inte vill delta i organiserad träning, samt som ett komplement till klubbens ordinarie barn- och ungdomsträning. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 15 (15)

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention,

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 INNEHÅLL INLEDNING 2 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 3 Arvsfondsdelegationen 3 Ärendehantering 4 Projektstöd 4 Lokalstöd 5 Krav på redovisning 5 Allmänna arvsfondens

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer